leták AVE - 2015

Transkript

leták AVE - 2015
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089
T: 327 314 394, 327 316 130, F: 327 316 131
Email: [email protected]
Jak a kam s odpady v Červených Janovicích - 2015
Svoz zbytkového komunálního odpadu ( TKO, popelnic)
Odpad v popelnicích se vyváží od 1.1. 2015 ve všech částech obce v pravidelných cyklech 1 x
týdně , tj. 52 x za rok. Nádoby musí být schváleného typu o objemu 60 až 1.100 litrů (pytle
pouze s logem AVE za 15,-Kč, možno zakoupit na OÚ). Posádka svozového vozidla je povinna
vyprázdnit veškeré typizované nádoby, které jsou přistaveny k okraji vozovky, nebo na
určeném stanovišti. Svozový den odpadu je stanoven v době od 600 do 22.00 hodin.
Podnikatelé si zajišťují likvidaci odpadu dle zákona 185/2001 Sb.o odpadech ve vlastní režii.
Svozový den v Červených Janovicích je každý pátek
Svoz tříděného odpadu
Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního
odpadu snížíte množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady na
odpad v obci, tj. výši poplatku na jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné
vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech.
Plasty léto
zima
Sklo
Papír
IV-IX
X-III
Tetrapak
1 x za 7 dní
1 x za 14 dní
1 x za 4 týdny
1 x za 4 týdny
každou středu
středa každý sudý týden
pátek 4 týdny (23.1.,20.2.,…)
úterý po 4 t. (13.1.,10.2.,..)
1 x za 4 týdny
pátek 4 týdny (16.1.,13.2.,…)
Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do
nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří . S těmito materiály dále
ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické
požadavky.
Sběrný dvůr (skládka)
Zde máte další možnost v průběhu roku zdarma odevzdat vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, plasty, papír, železo) a elektroodpad. Ostatní odpady za úhradu. Sběrný dvůr je
provozován v areálu společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Hejdof 1666,
286 01 Čáslav. Tento odpad od Vás bude přijat po prokázání totožnosti občanským průkazem.
Toto zařízení je Vám k dispozici 5 dní v týdnu a to:
Pondělí až Pátek 700 – 16.30
Detailní informace o způsobu třídění naleznete na stránce www.jaktridit.cz či www.ekokom.cz
Svoz nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu je prováděn formou mobilního sběru „dům od domu“.
Termín svozu: 4.
4. 2015 a 12. 9. 2015
Odpady připravte před své domy. Ve výše uvedené termíny budou firmou BEPPO odvezeny.
Nebezpečné odpady: staré léky, oleje, barvy, plechovky od barev, plastové kanystry znečištěné,
pneumatiky, nekompletní el. zařízení.
Nefunkční elektrozařízení (TV, PCmonitory, ledničky, pračky, el.sporáky, drobná el.zařízení budou
sbírána v rámci svozu NO zdarma.
Svoz velkoobjemného odpadu
Na objemný odpad bude v pátek přistaven kontejner na příslušné stanoviště a v pondělí
bude odvezen, tzn. že bude kontejner přistaven na jaře od 27.3. do 30.3. 2015
podzim od 4.9. do
7.9. 2015
Žádáme občany, aby do kontejnerů dávali pouze odpad, který tam patří.
Můžete předat k likvidaci:
Objemný odpad: matrace, lina, zdravotní keramiku, železo, nábytek
Sběr VO bude proveden na následujících stanovištích:
1)
Katlov – u tenisových kurtů
2)
Červené Janovice—u bytovek směr Opatovice I
3)
Červené Janovice— u autobusové zastávky
4)
Červené Janovice— u hřiště u separ.nádob
5)
Stará Zhoř— u separačních nádob
6)
Mladá Zhoř— u separačních nádob
7)
Chvalov— u separačních nádob
8)
Plhov—u separačních nádob
9)
Vilémovice— u separačních nádob
10)
Lány—u separačních nádob
Dále nabízíme tyto služby:

odvoz a likvidace komunálního odpadu a jemu podobných odpadů

odvoz tříděných odpadů od občanů i firem ( papír, plasty, sklo )

kontejnerová služba za použití vozidla Mercedes o objemu kontejnerů 5 - 20 m3 o užitné hmotnosti 8 tun,
- přistavení kontejneru do 24 hodin,
- dále poskytujeme jejich dlouhodobé pronájmy a odvozy za předem sjednaných výhodných podmínek

možnost přepravy nebezpečných věcí dle ADR

sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů i od lékařů

prodej různých druhů a velikostí nádob na odpady

poradenská činnost v odpadovém hospodářství

provozování skládky pro průběžný odběr odpadu v sídle firmy
Prosíme občany, aby si tento leták uschovali.
Jsou zde uvedena kontaktní čísla a termíny akcí.
DĚKUJEME