zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
MĚsTsKÝÚŘAD RUDoLFov
odborÚstavby . sprárY aajgtku
e.ňáil: sb'.Urldl@rudolfo!-cz
oZNÁMENí
o sPoJENi ÚzEMNÍHo Á sTAvEBNlHo ŘlzENÍ' zAl,ÍENÍ sPoLEčNÉHo ŘÍzf,Ni A
PozvÁlÝI K VEREJNEMU USTNIMUJf,DN.ANI
v ř n o R u J o | ' o \|' c ! 4 5 3 3 ' . H d m i l M l l ' J 7 3 . l
Rudo|fot
(dálejen'ýavebník') dne 20'52m9 poda|ádo$ ovydáníozhodnulío zněnéunislě|i a pÍoledeni
spoío'
arcól
kios.L lenisvó hňštó' Yol€jb oYéhřiilě. veřej Gvětlétrí,vodoYodíí a
k'!'|iz
!l přIpojkr. zpevDěúéploch} a oplo.€ni
ná pozcnl! parc ě.311/3v kalaýráInínúzeniRudolfovu Českých
B!déjo\i.'Uved.iýn dncň byl.
ahájcío úzcnnia ýavcbníříTii
Měýsk)' úřadRudo|foý.odbor wslavby a spÍÁ\r/majetku,jako sEv.bii úřadpinlušjý podl. { 1] odí. r
pGm' 3) ákona ó, 13]/2006sb. o účnnim P|ánoýinía íavebnimiádu Gl.vebni zákon) (dálc jcn
.íávgbííZíkon'),sPojilúzgňniaíav.bnl lien|podlg 73 odý. t skvcbííhozákona! soulldus l40
$
!
předpjsů
podlč$ l40 Ódí' 4
odŠ.1á*onač'500/2004sb'' správnilÁd' ve zněnipozlějších
us' esenÍm
splálniho řádu a ozíamujgpodlc $37 ods' 1 a s 112 ods.1 slalebníhozákonazahájeníspÓIeéiého
iiania souěasně
nařinjc kprjednáni ŽidoíiveřejnéúýÍíjcd'ánispojené
s ohlgtlá|imia mhtě na den
23' čenm 2009(úl.rý)Y 9:00hodiÍ
se schůzkoupo^aných ! kanceláři stivebniho 'jLiadul RudolfoÝé.
Dolčené
oBÁny a úěoshiciřiani mohou ávuná sllnolista a |ámiiky' popiípadědůkaz}up]ahí
nejpozdějipii úslnímjednóni.jinak knjn nebudepiih|#nulÓ' Uóaínici iizeni nohotr nah]iželdo
podkladůmáÓdnÚli (Měsslý úiád RudÓ||Óv. Ódbor !ýýávby a spráry najetku. úřednidny: ponděli a
sďedaod 7.]0 11,00aod12'30 l?'00 hodin)'
Žadate|ajisti' aby infoanee ojeho áněru a o ton, Že pod!| ádost o v.wdániúzemnihÓÍozhodnulí,byla
bezodk]adněpolé,co by|o 'ařizeno v9iej'é úsE jední'i. qaěše|a na misléU enén Šavebíjň úřadom
nebÓ n. vhÓdnémrcřéjně piiíupDéň nhtě u íavby nebo pozeúku, na nlchŽ se ná 7ámě. uskuleč'jl' a
to do doby vcřejnéhoúýnihojednánl'
Z-úěa$ní.|j
* let.jnéhoúshíhojednáíl
víceosobz řad vořgjioýi l moh|oljby 1ové$ k. zmďeni úĚelu
veiejnéhoúýnihoj ďnán i' zvo|i si spo|ečného
nocnénce '
KzávÚým
sfuoviskúfi a námiiém * vě.en' o kleďch bylo lo']odnuto Pii lydání územnihonébo
regulaěníhoplánu, se nepiih|iŽi, Učasbil ii?ní ve sl:úchí'ňíkácb uvede skutgónosti, k!.'é Zakládaji
jehÓ poíavení ja}Ó úěaínik2 řizéní,a důýÓdy podánl nánilek] k námilkÁm' k.té ncsp|ňuji uvedené
Účashik iični nů'. pod|e s1]'{ odsl.l sbvebníbozákona uplahn námiliy proli psjcklové
póváděni. užíýánl
dokuúenlaci.
způšobu
slavbyngbopoŽadavkún
dol.ený.horgánů.Pokudjejinj
piimo dotčenojeho v|aíni.*é plálo nebo prÁvo zložené snlouvou PoYéí íavbu néboopall€ni ngbo
právo odPovidajicívěcnémubiemenuk poÉnku nebÓ ýavbě,
PÓvěiený zaméstnan€ slavebÍilo úiaduje podle $ l72 o'lí' 1 $a!ebi$o zákona opráBén při plnúni
ú*olúvíupÓ}at na cjzi pozemky' íavby a do íaveb s vědomim Jéjj.h llaýniki pii Zjištbvá.i lhvu
ýavby a lozcnku ncbo opalřoýáDi důkMj a &lšícn podk|edůpn l'ydán' sprÁvn'ho !.zhodí!lí ncbo
slavgbní úiadnůžepodle s 173 ods' 1 ýávgbníhÓ zálÓna u|ÓžitpÓiádkovou pokutu do j0 000 (ó tonu.
ldo záVaŽnýmzpů$bemíéžUjeposfopv řiani e.b. p|íěni úko|Ďpodle s]72 odj'1 ýavebnino
zákona ti'n, že zn.moáujc ÓpÍávněnéúředníosobénebo osoběji pii^'ané Výup na svújpoamek nebo
Ne.háli ý něklerý z úóasbikúBlupovat, přodloŽIj.hÓ áíuÉÓ pisfrnou plnou moc
/
,o'c /2atúon t,iiĚsŤsK.iÚňAD
iIU JGLFO iI
a.p'l\) mdjc.k.
Tolo onám.ni/rozhodnuií nNi býl v}aěJ.do po dobu 15 dnú n. úředni d6ce Městkého úřrdu
Rudo|fov (popř|prdě ní3lě přfu|ušnýcbobecdcÍ úňdů)' víěsDi lhůia začiná de' nás|edujici po
d vy*š.ni. s.jmuti vyhlá.4 je nožIo !ÁJ|edujícÍ
prácovňÍdon po poslednlm(p!lnác!én)dni
lhůty'
Po
Uply.Uti
lhůty
l
r}z.lče!i
údljú
musi
bÍ qblóšk' n.p.odlcDč vrá..n' zpót
Úv&íi
? z 05.200!
RúnkÓ, pÓdpisoŤgónu.
ktoď potýmje ryěšeni a sjmut' oaÁneni'
08 -06-ltB
iúĚ6Ís|ďÚŘAD
ř€i61crl?")
Navhaýalel |doý16!,íchrukaú:
Mě$Ó Rudolfov,
Homickál1.]73 ?1 Rudolfol
Úč61nicik|Ó lld|hích ir*oú:
v]adjníHais,Na Třešňovce
625/I5,373
7l Rudo]loý
zdcněk slanék.l)1šÓÝá504/5.]7] 7] Rutlolfov
Danasbňková.o|šová504/5,]7]7|
RudÓ|fÓl
MiIos]aV
Ma]e',olšová50]/7,3737l Rudo|ťov
DlEmarMajeov4 o|íová50]/7,]73 7l Rudofov
JmaKoubov{o|šová435Á'37] 7l Rudolfo!
MiÍoíaýLudvik,NaTřéšňÓvce50ó2,373
71 Rudolfov
MalieLudviková.
N. Ttešňolca
506/2,
]7] ?l Rudolfo!
správaaúdÉbasihlicJihodeskéhokBjg,NmÚioná2l]3/i0'caskéBudějovi.e].]]0]0Čelké
Budéjovice
l0
vAKJc,a,s.BNěmcové12,37030ceskéBudějovjoe
KHs JěK.Nasadech25']70?] ceskéBudéjovice
Hzs JóK, PÉžská
ť' 52,]7004 céské
Budějovice
4
MogjsEá!měsú,odborochÍanyŽP' Nám'Přem's|aotalr.ÍaIl ], 37092 Č.skéBlděj ovice

Podobné dokumenty

magistrát města pardubic

magistrát města pardubic e-mail: nliroslav.klapka@mmp.!Z

Více

Městský úřad Město Touškov

Městský úřad Město Touškov u stavby ncbb pn""*t.o, no nichž se má zámčr usku{ečnit,a to do doby veřejného ústního součásti informace je gráIické vyjádřeni záÍněřU. popřípadě jiný podklad, z něhož lze Usuzov't na archiÍektoni...

Více

řsT /,t.

řsT /,t. PověienÝáměshme ýNobnihÓúiadujcpodLé ákona opiívněn s l?2 od* l íavcbĎino Pii p|něliúkolů výLpoÝllnacizipozenlky'ýavbya do ýavebs vědomimjeji.h vlNiiků piizjišťov;íi ýavuýavbya pozdnkuneboopatřolán...

Více