Untitled - Typografia

Komentáře

Transkript

Untitled - Typografia
Obsah
Contents
2 Canon zvefiejnil v˘sledky prÛzkumu o dopadu recese
na tiskov˘ prÛmysl
Canon released the results of a survey on the impact
of recession on the print industry
3 Pfiedstavujeme zafiízení Xeikon 3 500 – digitální tisk
obalÛ
Xeikon 3 500 – digital printing for packaging
Canon zvefiejnil v˘sledky
prÛzkumu o dopadu recese
na tiskov˘ prÛmysl
4 Digitální tisk na veletrhu Ipex 2010
The digital printing on Ipex 2010
5 PR Ospap
PR Ospap
6 PR Xerox
PR Xerox
8 Miroslav Doãkal
Americk˘ velkoformátov˘ inkjet ve svûtle statistik
American large-format inkjet in the light of statistics
10 Milan Souãek
Sbûrov˘ papír a lepivé pfiímûsy – stickies
Waste paper and stickies
11 Rozvoj internetu v regionu stfiední a v˘chodní Evropy
Internet development in Central and Eastern Europe
12 ·piãkové technologie a produkãní tisková fie‰ení
s logem Océ na Ipexu 2010
Canon Europe, svûtov˘ lídr v oblasti
zobrazovacích fie‰ení, vydal nejnovûj‰í Insight
Report o stavu tiskového prÛmyslu. PrÛzkum
„Redefinice digitálního tisku“ se zab˘vá
dopadem ekonomické recese na tiskov˘
prÛmysl a poukazuje na jednoznaãn˘ pfiínos
digitálních tiskov˘ch technologií. Ty budou
hrát klíãovou roli i pfii dal‰ím v˘voji podnikání
a cestû z recese.
High technology and production printing Océ
on Ipex 2010
Typografia digitální 4/2010
Pfiíloha ãasopisu Typografia 6/2010/1214/roãník 113
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6,
164 00
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Malovan˘,
Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt,
Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera,
Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf
Obálka: Veronika Mar‰álková, AVE ART Ostrava
Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Tisk Agentura 5, s.r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o.,
ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Tato pfiíloha je vyti‰tûna na stroji Xerox DocuColor 5000
(barevná ãást) a Xerox 4127 EPS (ãernobílá ãást),
na papífie pro digitální tisk 160 g/m2, kter˘ sponzorsky
dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10,
Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725,
e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Podnikatelé zakonãili rok 2009 s mírn˘m
optimismem. Zpráva upozorÀuje,
Ïe podnikatelé, ktefií v dobû recese sníÏili
stavy sv˘ch zamûstnancÛ nebo jejich pracovní
dobu, se musí opût vrátit k pÛvodnímu stavu.
V souãasné dobû je nutné zamûfiit se na rÛst
v daném oboru a pfiipravit odpovídající
strategii k dosaÏení cílÛ. V prÛzkumu vybralo
nejvíce dotazovan˘ch jako oblast s nejvût‰ím
potenciálem publikování fotografií (87,2 %),
krátkodobé propagaãní akce (84,9 %), rÛzné
druhy propagace (74,7 %) a krátkodobé
publikaãní akce (65,3 %). Tiskafii nicménû
stále varují pfied vût‰ími investicemi,
dokud nebude zaji‰tûno jejich plné vyuÏití
a zv˘‰ení produktivity a zisku. Podle
prÛzkumu budou v roce 2010 investice
vûnovány do tfií hlavních oblastí:
implemetace a zlep‰ování automatického
workflow (56 %), roz‰ifiování dokonãovacích
prací (49 %) a samotné roz‰ifiování digitálního
tisku (48 %).
S recesí a rozvojem elektronické komunikace
pfii‰lo i ‰krtání v marketingov˘ch rozpoãtech.
Jak vypl˘vá ze studie, vût‰ina obchodních
spoleãností sníÏila náklady a nejvíc utrpûl
právû tisk. V praxi to vypadalo tak,
Ïe zákazníci buì zastavili objednávání tisku
a nahradili ho elektronickou formou
komunikace, nebo své objednávky sniÏovali
a tím naléhali na poskytovatele tisku, aby
sniÏovali své ceny.
Z v˘sledkÛ studie vypl˘vá, Ïe fiada
poskytovatelÛ tisku pocítila pokles mnoÏství
zakázek o více jak 55 %. Navíc se zvy‰uje
mnoÏství zakázek, které je potfieba uskuteãnit
v krat‰ím ãase, coÏ potvrdilo 69 %
západoevropsk˘ch podnikatelÛ. Není tedy
pfiekvapením, Ïe ofsetov˘ tisk zaznamenal
pokles o 18,1 % ve srovnání s rokem 2008,
neboÈ tyto technologie nejsou vhodné pro
krátkodobé zakázky. Zisky v oblasti digitálního
tisku vzrostly celkovû o 27,2 %.
„Digitální tisk nás zachránil“ Pokud
poskytovatelé tisku v dobû recese prosperovali,
byly hlavním dÛvodem digitální tiskové
technologie. Vût‰ina dotazovan˘ch odpovûdûla:
„Digitální tisk nás zachránil“. Více jak polovina
podnikatelÛ vyuÏívajících digitální tisk
vykázala rostoucí zisky, popfiípadû nové
finanãní pfiíleÏitosti a pouh˘ch 31,7 %
podnikatelÛ bez digitálního tisku oznámilo
zisk.
PrÛzkum ukázal, Ïe v˘voj nov˘ch produktÛ,
vstup na dal‰í trhy a zaãlenûní digitálního
tisku byl cestou k úspûchu. Napfiíklad 86 %
dotazovan˘ch uvedlo, Ïe ‰irokoformátov˘ tisk
jim pomohl pfieÏít recesi.
Dal‰ím klíãov˘m faktorem v pfiekonání období
recese byla nabídka zafiízení pro zkvalitnûní
tisku, která jsou dle studie dostateãnû
specializovaná a cenovû nenároãná. 80 %
dotazovan˘ch uvedlo jako pfiíklad úpravu
povrchové vrstvy.
PrÛzkum odhalil zásadní zmûny ve zpÛsobu
nabídky a poptávky v oblasti digitálního tisku.
Pokles v oblasti ofsetové tisku pfiimûl
prodejce brát digitální tisk váÏnû. Tento trend
nabízí nové moÏnosti podnikatelÛm, ktefií
poskytují multimediální sluÏby, jako je PURLS.
RÛst lze sledovat i oblasti elektronické burzy
a vyuÏití web-to-print: více jak polovina
zákazníkÛ jiÏ vyuÏívá urãité formy
e-procurementu a 40 % vût‰ích a velmi velk˘ch
organizací pfiistoupilo k úsporám od 10 %
do 25 %.
„Z prÛzkumu jasnû vypl˘vá, Ïe digitální tisk
je cesta správn˘m smûrem, Otevírají se tím
nové trhy a obchodní pfiíleÏitosti,“ fiíká
Petr Jetel, produktov˘ manaÏer
profesionálního tisku spoleãnosti Canon CZ
a SK. „Podnikatelé v oblasti tisku od sv˘ch
dodavatelÛ oãekávají vût‰í podporu. Loni jsme
tak napfiíklad zaznamenali velk˘ zájem
úãastníkÛ o nበprogram Essential Business
Builder. To je pozitivní signál pfii cestû
z recese.“
Tento prÛzkum je jiÏ tfietím v pofiadí, kter˘
sponzoroval Canon Europe. Pfiede‰lé studie
se zab˘valy budoucností digitálního tisku
(kvûten 2008) a podnikov˘ch reprografick˘ch
oddûlení (kvûten 2009). Cel˘ prÛzkum vedl
profesor Emeritus Frank Romano a jeho t˘m
sloÏen˘ ze studentÛ z rochesterského Institute
of Technology v USA. Tato studie pokryla
prozatím nejvût‰í vzorek dotazovan˘ch – pfies
840 podnikatelÛ v oblasti tisku. 65,5 % z nich
bylo ze západní Evropy. PrÛzkumu se
zúãastnilo 383 z 464 spoleãností, které byly
dotazovány i v roce 2008, zbyl˘ch 81 bylo
buì slouãeno s jin˘mi spoleãnostmi,
nebo ukonãilo svoji ãinnost. ×
Novinky digitálního tisku na veletrhu
Ipexu 2010
Mezinárodní veletrh Ipex 2010, kter˘ se konal
na konci kvûtna v britském Birminghamu,
pfiinesl fiadu novinek z oblasti digitálního
tisku. Zeptali jsme se na nû pfiímo spoleãností,
které na veletrhu vystavovali.
spokojeni jsme. Pfiímo na stánku jsme obdrÏeli
objednávku od v˘znamné moravské ofsetové
tiskárny na novû pfiedstaven˘ tiskov˘ stroj
HP Indigo 7500.
Daniel Kraus, Hewlett-Packard s.r.o.
1 Novinek byla celá fiada. Leto‰ní Ipex ukázal
jednoznaãnû, Ïe budoucnost patfií digitálnímu
tisku. Spoleãnost Hewlett Packard zde uvedla
mimo jiné novinku v oblasti vysoce
produkãního barevného digitálního tisku
na bázi technologie InkJet. Prezentovan˘
tiskov˘ stroj je men‰ím bratfiíãkem tiskového
stroje HP T300, pfiedstaveného na Drupû 2008,
kter˘ má jiÏ vícero úspû‰n˘ch instalací. Tento
nov˘ model nese název HP T200. Nelze také
nezmínit pfiírÛstky v produktové fiadû HP
Indigo. Náv‰tûvníci se mohli seznámit
s tiskov˘m strojem HP Indigo 3550, kter˘
je novinkou v oblasti „entry level“ fie‰ení. Bude
zajímavou alternativou pro spoleãnosti, jeÏ
doposud vybíraly mezi produkãními
digitálními kopírkami. V oblasti „high end“
archov˘ch strojÛ si svou premiéru odbyl
tiskov˘ stroj HP Indigo 7500. Dále jsme
z technologick˘ch novinek pfiedstavili napfi.
tisk bílou barvou na archovém digitálním stroji,
coÏ je unikátní záleÏitost v oblasti produkãního
maloformátového barevného tisku.
2 Na tomto místû není dostatek prostoru pro
okomentování v‰ech novinek a jejich pfiidan˘ch
hodnot pro potenciální zákazníky. Novinek bylo
mnoho, pro rÛÏné typy klientÛ a rÛzné
vertikální trhy. Stánek HP s 3000 m2 byl
nejvût‰ím stánkem na Ipexu a HP zde nabídlo
snad nejkomplexnûj‰í portfolio tiskov˘ch fie‰ení
vÛbec. Myslím si, Ïe pro náv‰tûvníky to byl
siln˘ signál, Ïe HP v oblasti Graphic Arts
investuje velké prostfiedky do v˘zkumu a v˘voje
a je siln˘m a strategick˘m partnerem nejen
v dne‰ní dobû, ale také do budoucna.
3 Nejprve k náv‰tûvnosti. Celkovû spoleãnost
HP velice pozitivnû hodnotí vysok˘ poãet
náv‰tûvníkÛ stánku a znaãn˘ zájmem
o pfiedstavená digitální tisková fie‰ení. RovnûÏ
nás velmi tû‰í poãet náv‰tûvníkÛ z âeské
republiky a Slovenska. K jejich úãasti v˘raznû
napomohlo vypravení speciálního letadla pro
zájemce z fiad místních tiskáren. Pokud jde
o spokojenost s úãastí na veletrhu, tak urãitû
Ricoh pfiedstavil kompletní a ucelené fiady digitálních
Barevná inkjetová tiskárna ComColor 9050 od japonské
Canon prezentoval fiadu pro malonákladov˘ tisk bar.
strojÛ v kombinaci s moÏn˘mi dokonãovacími zafiízeními
firmy RISO, dodavatel v âR: ROBINCO CS, a.s.
imageRUNNER ADVANCE PRO a ãb. imageRUNNER
1 Jaké novinky jste pfiedstavili náv‰tûvníkÛm
na veletrhu Ipex 2010 v Birminghamu?
2 V ãem jsou jejich hlavní v˘hody?
3 Jak hodnotíte va‰i úãast na veletrhu
a náv‰tûvnost?
Jakub Eremiá‰, Impromat CZ – distributor
strojÛ Ricoh
1 Ricoh pfiedstavil jak kompletní a ucelenou
fiadu produkãních digitálních barevn˘ch
i ãernobíl˘ch strojÛ, fiadu Pro, tak také
kontinuálních digitálních barevn˘ch
i ãernobíl˘ch strojÛ, fiadu Infoprint. V‰e
v kombinaci s moÏn˘mi dokonãovacími
zafiízeními.
2 Tyto v˘robky Ricoh jsou schopny plnû
zajistit kompletní korporátní, ale také komerãní
a v neposlední fiadû datov˘ tisk pro jakéhokoliv
klienta.
3 PfiestoÏe se Ricoh zúãastnil na veletrhu Ipex
vÛbec poprvé, tak rozhodnû zapÛsobil
na náv‰tûvníky nejen vystaven˘mi produkty, ale
také my‰lenkou celé prezentace. Vystavené
digitální stroje a jejich dokonãovací zafiízení byly
organizovány do ucelen˘ch optimalizovan˘ch
seskupení, která byla zamûfiena buì na
korporátní, komerãní nebo datov˘ tisk. Tomuto
zamûfiení byl podfiízen vybûr vystaven˘ch strojÛ
i dokonãovacích zafiízení. A právû to velice
pozitivnû oceÀovali na‰i náv‰tûvníci.
Milan ÎiÏka, ROBINCO CS, a.s. – dodavatel
strojÛ RISO
1 Japonská firma RISO pfiedstavila novou fiadu
barevn˘ch inkjetov˘ch tiskáren pod oznaãením
RISO ComColor 3010/7050/9050.
2 Stroje slouÏí k tisku tzv. komunikaãní barvy,
potisku dopisních obálek, samolepek a hlavnû
k tisku variabilních dat. Hlavní v˘hodou je
cena za tisk (ãb. 0,09 Kã/A4, barevn˘ch
0,54 Kã/A4), rychlost tisku podle modelÛ 90,
120, 150 kop/min. DÛleÏitou v˘hodou je
minimální údrÏba. Îivotnost stroje 7 mil. tiskÛ
3 Podle kolegÛ z Anglie byl o tyto nové
produkty znaãn˘ zájem.
Petr Jetel, Canon CZ a SK
1 Pfiedstavili jsme celé portfolio
profesionálních tiskov˘ch fie‰ení a také
poradenství prostfiednictvím programu
Essential Business Builder. Na stánku byla
prezentována nová vlajková fiada produkãních
barevn˘ch tiskáren, která zahrnuje imagePRESS
C7010VP, imagePRESS C6010VP a C6010.
Pfiedstavili jsme i Helix Production Workflow
verze 2 a poprvé na mezinárodní v˘stavû fiadu
pro barevn˘ malonákladov˘ tisk
imageRUNNER ADVANCE PRO a její ãernobíl˘
protûj‰ek fiadu imageRUNNER ADVANCE 8000.
Pro komerãní tiskárny a CRD, které chtûjí
vyuÏít obchodní potenciál velkoformátov˘ch
zakázek, jsme vystavovali i nedávno
pfiedstaven˘ imagePROGRAF iPF8300.
2 Demonstrovali jsme v praxi inovativní
technologie, které pfiiná‰í zákazníkÛm vy‰‰í
produktivitu a flexibilitu. V‰echny stroje byly
propojeny se skuteãnou produkcí, sluÏbami
ADVANCE 8000
Velkoplo‰né digitální
technologie
od Multiexpa
a centrem podpory, aby náv‰tûvníci získali
jasnou pfiedstavu, jak produkty Canon fungují.
Stroje imagePRESS C7010VP, imagePRESS
C6010VP a C6010 nabízí del‰í dobu provozu,
rychlej‰í produkci a tisk na více materiálÛ.
Komerãním tiskárnám, kopírovacím centrÛm
a podnikov˘m reprografick˘m oddûlením tím
umoÏÀují poskytovat více sluÏeb a získat
zakázky i z nov˘ch oblastí.
Helix Production Workflow verze 2.0 nabízí
fie‰ení pro web-to-print a produkãní workflow
a pro roz‰ifiuje moÏnosti CRD a print-for-pay
sektoru. Novinka zefektivní proces tisku na
vyÏádání a pfiiná‰í nové moÏnosti
personalizovaného malonákladového tisku.
¤ada pro barevn˘ malonákladov˘ tisk
imageRUNNER ADVANCE PRO i ãernobílá
imageRUNNER ADVANCE 8000 jsou
v‰estranné a cenovû dostupné stroje, které
usnadní vstup do digitálního produkãního
tisku. Díky vysoké produktivitû a kvalitû zaruãí
rychlej‰í návratnost investic.
Velkoformátová tiskárna imagePROGRAF iPF8300
s ‰ífikou 44“ umoÏÀuje pfiesné umístûní inkoustu
a systém dvanácti barevn˘ch pigmentov˘ch
inkoustÛ Canon LUCIA EX produkuje v˘tisky
s vût‰í pfiesností a ‰ir‰ím barevn˘m rozsahem,
které naplÀují poÏadavky profesionálních
uÏivatelÛ na sofistikovanûj‰í kvalitu tisku.
V Galerii zákazníkÛ jsme prezentovali pfiíklady
reáln˘ch zákazníkÛ spoleãnosti Canon, ktefií
udûlali svÛj skok a posunuli své podnikání na
novou úroveÀ.
3 Na‰e oãekávání pfied zaãátkem byla vysoká.
I proto jsme pro náv‰tûvníky pfiipravili nejvût‰í
v˘stavní stánek v historii veletrhu. A musím
fiíci, Ïe jsme byli s cel˘m prÛbûhem velmi
spokojeni. Získali jsme fiadu cenn˘ch podnûtÛ,
s kter˘mi budeme dále pracovat. ZároveÀ
vûfiím, Ïe se podafiilo fiadu náv‰tûvníkÛ
inspirovat k tomu povûstnému skoku vpfied. ×
Spoleãnost OSPAP a.s. je známá zejména
jako dodavatel papírÛ a barev pro ofsetové
tiskárny. Kromû této nejvût‰í skupiny
zákazníkÛ se OSPAP také vûnuje prodeji
kopírovacích a komunikaãních papírÛ,
balicích a obalov˘ch materiálÛ a díky své
dcefiiné spoleãnosti Multiexpo také
technologiím a materiálÛm pro v˘robu
reklamy.
Multiexpo existovalo jiÏ od roku 1991 jako
samostatná spoleãnost pÛsobící na brnûnském
v˘stavi‰ti se zamûfiením na grafické
zpracování v˘stavních stánkÛ. Kromû
materiálÛ pro signmaking nabízelo
plotterovou grafiku, materiály pro sítotisk
a zpracování plastov˘ch materiálÛ vãetnû
polystyrenu.
V roce 1999 do‰lo k akvizici Multiexpa
a to se stalo ãtvrtou divizí OSPAPu. Jeho
sortiment se postupnû roz‰ífiil o samolepící
fólie, deskové materiály, LED svûtelné prvky,
bannery, fiezací plottery, termolisy
a prezentaãní systémy. NejdÛleÏitûj‰í ãástí
sortimentu Multiexpa se v‰ak v posledních
letech staly materiály a technologie pro
velkoplo‰n˘ digitální tisk. Díky siln˘m
znaãkám jako Agfa, Mutoh nebo Kala
se podafiilo vybudovat atraktivní nabídku pro
signmakery, tiskárny, reklamní agentury,
velkoplo‰né digitální tiskové technologie
od Multiexpa ale oslovily i zákazníky z jin˘ch
oborÛ, napfiíklad packagingu.
Základními prvky sortimentu jsou jiÏ mnoho
let UV tiskárny Agfa Annapurna s ‰ífií tisku
1580 mm, fiada tiskáren ValueJet, Blizzard,
Osprey a Viper od znaãky Mutoh, jejichÏ ‰ífie
tisku se pohybuje od 1355 mm do 3300 mm.
V˘razné roz‰ífiení sortimentu tiskov˘ch
technologií znamenala spolupráce
se spoleãností Efi Vutek, kdy se do nabídky
Multiexpa dostaly stroje umoÏÀující
velkoplo‰n˘ tisk aÏ do ‰ífie 5 m a pouÏití
solventních inkoustÛ, sublimace nebo bio
inkoustÛ.
Velkoplo‰né digitální tiskárny nejsou
jedin˘mi technologiemi, které Multiexpo
nabízí. Patfií k nim také fiezací plottery
a termotransferové tiskárny Summa,
laminátory Rolls Roller a Kala a také
termolisy Poly-tape. Pro následné zpracování
najdete v sortimentu Multiexpa fiezaãky Kala
nebo svafiovaãky bannerÛ MultiWeld. Pro
práci s tiskárnami nabízí Multiexpo také RIP
software Onyx.
Se zvy‰ujícím se prodejem tiskov˘ch
technologií byla v Multiexpu v˘raznû
roz‰ífiena podpora zákazníkÛ v podobû
klientského servisu, vznikl showroom
technologií v praÏské centrále spoleãnosti
a probíhá také celá fiada ‰kolení pro
zákazníky. Od 1. 10. 2009 vede divizi
technologií pan Marek Hubka, kter˘ pfiedtím
pÛsobil fiadu let ve v˘voji a prodeji
velkoplo‰n˘ch digitálních technologií. Díky
profesionalitû jeho i v‰ech dal‰ích pracovníkÛ
Multiexpa se podafiilo v ãasech krize nav˘‰it
trÏní podíl Multiexpa v âechách
i na Slovensku a tato spoleãnost smûfiuje
k naplnûní svého cíle, stát se pfiedním
stfiedoevropsk˘m dodavatelem velkoplo‰n˘ch
digitálních tiskov˘ch technologií. ×
Stánek HP s 3000 m2 byl nejvût‰ím stánkem na Ipexu
a HP zde nabídlo snad nejkomplexnûj‰í portfolio
tiskov˘ch fie‰ení
OSPAP a.s.
K Hru‰ovu 4/292, 102 23 Praha 10
T 271 081 111, F 272 704 725
E [email protected], www.ospap.cz
Vyti‰tûno na stroji XEROX 4127 EPS, papír pro digitální tisk 160 g/m2, dodan˘ spoleãností
Barevn˘ digitální tisk a packaging
Záhy po spoleãensk˘ch zmûnách v roce 1989
se i na ãeském a slovenském trhu objevila
kopírovací a tisková analogová zafiízení,
která na‰la uplatnûní zejména
v administrativní oblasti. Aãkoliv nejdfiíve
ãernobílá, i tak poskytla mnoho potû‰ení
ze samotné podstaty dopravení znakÛ
z poãítaãe na papír. Ono bylo v té dobû
v‰echno jiné a mít poãítaã, kter˘ dokázal
pracovat s ãeskou diakritikou, která
se dokonce mohla vytisknout, bylo opravdu
fascinující. Nicménû, kvalitní barevné
v˘tisky zÛstávaly doménou klasick˘ch
tiskafiÛ, ktefií shovívavû pohlíÏeli na rodící
se technologii a nevûfiili, Ïe by nûkdy mohla
poskytovat kvalitativnû i kvantitativnû
srovnatelné v˘sledky. VÏdyÈ to takhle
fungovalo celá desetiletí a jejich praxe
ve v˘robû kvalitního kovolistu a nastavení
tiskového stroje byla pfiece nenahraditelná.
Ale jiÏ brzy se na scénû objevil faktor, kter˘
promíchal zdánlivû jednoznaãnû rozdané
karty. Tímto faktorem byla ekonomika. I na‰e
zemû se bohuÏel pfiipojila ke konzumnímu
spoleãenskému proudu, kter˘ diktoval
ponûkud jiná pravidla vyuÏití tiskoviny.
V‰e se zaãalo zrychlovat a nutnost aktualizace
informací pfienesené na papír si zaãala
vynucovat i jin˘ druh tiskové technologie.
Co je platné, Ïe v˘tisky mají vynikající
kvalitu, kdyÏ je nemám vãas a na druhé
stranû jich mám pfiíli‰ mnoho, protoÏe pojem
mal˘ náklad se zaãal teprve rodit. Za vût‰í
peníze neÏ bylo nutné dostal spotfiebitel
zbyteãnû velké mnoÏství dokumentÛ, které
zabíraly sklad, ztrácely na aktuálnosti a navíc
jejich tisk trval dny aÏ t˘dny. Zejména tlak
spotfiebitelÛ akceleroval v˘voj digitálních
tiskov˘ch zafiízení, která zaãala oslovovat
ekonomicky uvaÏující klientelu. âernobílá
zafiízení mûla náskok, protoÏe pro urãité
druhy aplikací to jiÏ ne‰lo jinak. To se t˘kalo
zejména oblasti transakãního tisku, tedy tisku
s v˘pisy úãtÛ za telefony a energie, kde byl
kaÏd˘ v˘tisk jedineãn˘ pro daného
spotfiebitele. Barevn˘ digitální tisk mûl nástup
pomalej‰í. Zhruba kolem roku 1994 se zaãala
pouÏívat zafiízení, která jiÏ poskytovala barvu,
akceptovatelnou pro ménû nároãné zákazníky.
A zde je namístû zaãít hovofiit o vkladu
spoleãnosti Xerox, jejíÏ princip xerografické
technologie pouÏívaly a rozvíjely v‰echny
v˘znamné spoleãnosti v tomto oboru. První
barevné tiskárny mûly z dne‰ního pohledu
velká omezení. Rychlost tfií stránek A4
za minutu s velmi vysok˘mi provozními
náklady byl poãátek. Pfii vût‰í gramáÏi tato
rychlost je‰tû klesala, gramáÏ 220 gramÛ byla
témûfi extrém. Velikou nev˘hodou byl princip
první generace pfienosu obrazu, kdy se cel˘
barevn˘ soutisk odehrával pfiímo na papífie
a ten se tedy dostával do pfiímého styku
s fotoválci, nejcitlivûj‰ím ãlánkem procesu
tisku. V roce 2000 byla uvedena tiskárna
DC12, mimofiádná na svoji dobu. Tiskla jiÏ
na 250 gramÛ a dosahovala rychlosti
12 stránek za minutu. DÛleÏit˘m parametrem
pro polygraficku obec byl mírnû zvût‰en˘ A3
formát, takÏe jiÏ bylo moÏné tisknout na spad
a tím dosahovat u ãist˘ch formátÛ tisku
aÏ do okraje papíru. Velk˘ v˘voj zaznamenal
pfienos obrazu, kdy barevn˘ soutisk jiÏ
nevznikal pfiímo na papífie, ale
na pfienosovém pásu a teprve potom
se pfienesl najednou na tiskové medium.
Tento proces se naz˘vá druhá generace
pfienosu. Tím se zlep‰ila barevná registrace,
stoupla potisknutelná gramáÏ, zlep‰ila
se spolehlivost a tím i provozní náklady.
Fixace neboli zapeãení toneru na podloÏce
stále probíhala pÛvodním zpÛsobem, tedy
napu‰tûním vrstvy toneru fixaãní kapalinou
a jejím tepeln˘m vytvrzením. Zejména tento
poslední proces byl velmi v˘znamn˘
Stroj Xerox Color 800/1000 umoÏÀuje parciálnû lakovat nebo dokonce lakem parciálnû
Barevn˘ digitální tiskov˘ stroj Xerox Color 1000
personalizovat
Typografia digitální 4 2010
pro celkov˘ dojem z tisku, protoÏe vytvrzení
fixaãní kapaliny nebylo vÏdy úplnû
rovnomûrné, bylo lesklé a hlavnû to byl
argument pro konvenãní tiskafie, Ïe takhle
správn˘ tisk nevypadá. Tento zpÛsob
se pouÏívá u nûkter˘ch strojÛ i dnes, i kdyÏ
s podstatn˘m potlaãením dávkování oleje
a fiadou dal‰ích technologick˘ch krokÛ, které
v˘sledn˘ efekt eliminují. Paradoxem také
je, Ïe ti provozovatelé a zákazníci, ktefií
si staãili zvyknout, preferují olejové
technologie pfied novûj‰ími. V roce 1992
spoleãnost Xerox pfii‰la s novou technologií
na tiskárnách zvan˘ch Carrera.
Nejv˘znamnûj‰í zmûnou byl nov˘ typ toneru,
kter˘ jiÏ nevyuÏíval fixaãní kapalinu. Jednalo
se o takzvan˘ EA toner, kter˘ byl vyrábûn
sluãováním pryskyfiice s barvivem
do pigmentÛ o velikosti 6 mikronÛ a pro jeho
vytvrzení staãil ohfiev. Úspora pfii v˘robû
i úspora oleje znamenaly pokles provozních
nákladÛ témûfi na polovinu. Na této bázi
vznikla serie strojÛ s oznaãením DC3535,
DC240/242, DC250/252, DC260, X700.
V souãasné dobû spoleãnost Xerox disponuje
celou fiadou archov˘ch barevn˘ch strojÛ,
které pokr˘vají barevn˘ tisk jak v oblasti pro
kanceláfieské vyuÏití, tak v oblasti barevného
produkãního tisku. Se strojem iGen3, dnes jiÏ
iGen4, nastupila tfietí generace pfienosu
obrazu, kdy vlastní vyvolání obrazu
je spojené s jeho transferem na tiskové
6 7
medium. Pfienosov˘ pás tedy slouÏí zároveÀ
jako fotoválec. Základní parametry tiskov˘ch
strojÛ se posunuly do oblastí, které
na poãátku digitálních strojÛ nebyly
myslitelné. Lze tisknout do gramáÏí
350 gramÛ na formáty aÏ B3, není problém
dosáhnout mûsíãní produktivity jeden milion
stránek. Archové stroje dosahují rychlostí
aÏ 220 stran A4 za minutu. S kaÏd˘m dal‰ím
strojem se roz‰ifiuje spektrum potisknuteln˘ch
materiálÛ od bûÏn˘ch papírÛ, pfies samolepy,
prÛpisy, recyklované papíry
aÏ po strukturovaná media. Veletrh IPEX 2010
byl v˘znamn˘m v˘vojov˘m mezníkem, kde
byly pfiedstaveny dal‰í modely. V oblasti
archového tisku to byl stroj Xerox Color
800/1000, kter˘ pouÏívá nejenom EA tonery,
tedy bez fixaãní kapaliny, ale mÛÏe jiÏ
parciálnû lakovat nebo dokonce lakem
parciálnû personalizovat, to v‰e pfii rychlosti
100 stran za minutu.
V oblasti barevného kontinuálního tisku byl
pfiedstaven inkjetov˘ tiskov˘ stroj, kter˘
potiskne 152 metrÛ pásu za minutu za pouÏití
tuh˘ch inkoustÛ. Spoleãnost Xerox investuje
miliardy dolarÛ do aplikaãního v˘voje,
aby v˘stupem z jejích tiskáren nebyly jenom
tisky samotné, ale skuteãné reálné aplikace
pro komerãní vyuÏití. Typick˘m pfiíkladem
byl vystaven˘ systém iGen4 APS (Automated
Packaging System), kter˘ v˘znamnû zasahuje
do oblasti obalové techniky. Ve spojení
Systém Xerox iGen4 APS (Automated Packaging System) v˘znamnû zasahuje do oblasti obalové techniky
Vyti‰tûno na stroji XEROX 4127 EPS, papír pro digitální tisk 160 g/m2, dodan˘ spoleãností
se spoleãností Stora Enso nabízí pfii rychlosti
110 stran za minutu potisk kartonÛ, jejich
lakování, bigování a vysekávání. V˘sledn˘m
produktem je neomezené mnoÏství tvarÛ
obalÛ pro jak˘koliv segment obalového
prÛmyslu.
Na pfiíkladu v˘voje spoleãnosti Xerox
v oblasti barevného tisku je velmi dobfie
patrné, jak se mûní hodnoty v prÛbûhu ãasu.
JestliÏe pfied patnácti lety nebylo myslitelné,
Ïe se digitální tisk nûkdy v˘znamnû projeví
v globálním tiskovém objemu, tak dnes jiÏ
spoleãnosti jako Pira International nebo
InfoTrend uvádûjí, Ïe kolem roku 2018
se srovnají objemy vyti‰tûné na klasick˘ch
tiskov˘ch technologiích s technologiemi
digitálními. ×
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Vinohradská 151/2828 (vchod C)
130 00 Praha 3
T 227 036 111, 800 126 126, F 227 036 555
E [email protected], www.xerox.cz
·piãkové technologie a produkãní tisková
fie‰ení s logem Océ na Ipexu 2010
Ve tfietím kvûtnovém víkendu v‰ichni, ktefií
se aÈ uÏ z jakéhokoli dÛvodu zajímají o v˘voj
a trendy v polygrafii a reprografii, mífiili vzdor
(potenciálním) dopravním komplikacím,
zpÛsoben˘m záludnû se pfiemisÈujícím mrakem
sopeãného popela a dodávajícím jinak rutinní
cestû pfiíchuÈ dobrodruÏství, do anglického
Birminghamu na veletrh Ipex 2010, aby se zde
seznámili s nov˘mi technologiemi a tiskov˘mi
systémy, jejichÏ koncentrace na zmínûném
veletrhu je ojedinûlá a fascinující.
ProtoÏe jmenovit˘ v˘ãet a popis v‰ech novinek
v‰ech spoleãností by byl v˘raznû nad rámec
nejen tohoto ãlánku, ale celého ãasopisu,
zamûfiíme se protentokrát pouze na jednu
z moÏn˘ch podmnoÏin – technologie a tisková
fie‰ení, prezentovaná a nabízená spoleãností
Océ, respektive jednou z jejích ãtyfi divizí –
PP – Production Printing.
Bûhem více neÏ 135 let historie spoleãnosti
Océ se v sortimentu nabízen˘ch produktÛ
vystfiídalo mnoho typÛ pouÏívan˘ch
technologií i strojÛ. V souãasné dobû se v divizi
Production Printing, která realizuje fie‰ení
v oblasti produkãních grafick˘ch i transakãních
tiskÛ v komerãním i korporátním prostfiedí,
vyuÏívá nûkolik technologií, z nichÏ kaÏdá
je z titulu své technologické podstaty vhodná
pro jin˘ typ aplikací.
PfiestoÏe je moÏné nahlíÏet na tiskové
technologie optikou nejrÛznûj‰ích moÏn˘ch
kritérií – archové/kontinuální tiskové systémy,
ãernobílé/barevné systémy, elektrografie/copy
press/inkjet, kontaktní/bezkontaktní fixace –
zÛstaneme pro jednoduchost u primárního
dûlení podle pouÏité tiskové technologie.
Spoleãnost Océ historicky u strojÛ divize PP
vÏdy vyuÏívala dvû technologie – jednak obecnû
nejroz‰ífienûj‰í a nejznámûj‰í elektrografii a její
rÛzné technologické modifikace a jednak
unikátní vlastní technologii – Océ Copy Press
System. Elektrografie s LED generací obrazu
je vyuÏívána u v‰ech tonerov˘ch kontinuálních
digitálních tiskov˘ch systémÛ Océ –
ãernobíl˘ch systémÛ fiad Océ VarioStream
7100/7000/8000 a fiady plnobarevn˘ch
produktÛ Océ Colorstream 10000 Flex. U prvnû
a poslednû jmenovan˘ch produktov˘ch fiad
s bezkontaktní fixací, u ostatních s „klasickou“
kontaktní fixací toneru. Elektografie je dále
vyuÏívána u jediné fiady archov˘ch
produkãních ãernobíl˘ch tiskáren Océ – fiady
Océ VarioPrint 5000 a u v‰ech plnobarevn˘ch
archov˘ch produkãních systémÛ fiady CS,
v‰echny ostatní ãernobílé archové tiskárny
(fiady Océ VarioPrint 2000/3000/4000/6000)
a plnobarevné archové tiskárny fiady CPS
vyuÏívají unikátní technologii Océ Copy Press
System, odvozenou od principu ofsetového
tisku a nabízenou jen spoleãností Océ.
Pro spoleãnost Océ je nové a historicky
nejmlad‰í i zavedení produkãních
kontinuálních tiskáren, pracujících inkjetovou
technologií. Jedná se o tiskové systémy fiady
Océ JetStream 500/1000/750/1500/1100/2200/
2800/3300, které vyuÏívají piezoelektrickou
Drop-On-Demand inkoustovou technologii
s moÏností fiízení velikosti tiskového bodu
a díky nimÏ – a tonerov˘m tiskárnám fiady
Océ ColorStream 10000 Flex – si spoleãnost
Océ za poslední tfii roky vydobyla jedno
z pfiedních míst mezi dodavateli v celosvûtovû
stále zajímavûj‰ím segmentu plnobarevného
kontinuálního digitálního tisku.
Na leto‰ním veletrhu Ipex pak byl spoleãností
Océ prezentován zástupce témûfi v‰ech
uveden˘ch technologií, vÏdy v kontextu
typického workflow, nejbûÏnûj‰ích aplikací
a plné SW podpory pro ten kter˘ obor tisku.
Ze SW produktÛ Océ, urãen˘ch pro fiízení
a podporu workflow digitálního produkãního
tisku, byly na Ipexu poprvé pfiedstaveny dva
produkty, oba urãené pro oblast PoD tisku – tedy
tisku knih, manuálÛ, skript atp. Jedním z nich
je nová verze SW Océ Prisma Prepare pro
pfiedtiskovou pfiípravu „surov˘ch“ pdf dat
do podoby, jakou mají b˘t zpracována, vãetnû
moÏnosti vyuÏití „full-bleed tabs“ – oddûlovaãÛ,
ti‰tûn˘ch na okraj stránky publikace bez nutnosti
pouÏívat pro oddûlovaãe speciální, vysekávaná
média. Díky této inovaci jsou ti‰tûné publikace
pfiehlednûj‰í a jsou ménû náchylné
na mechanické po‰kození. Druhou SW premiérou
je Book Module tiskového serveru Océ Prisma
Production, kter˘ slouÏí k optimalizaci
organizace tisku mal˘ch nákladÛ velkého poãtu
titulÛ knih a publikací (coÏ je jednoznaãn˘
svûtov˘ trend) rÛzn˘ch formátÛ na kontinuálních
tiskov˘ch systémech. Tím je zaji‰tûno nejen
optimální vyuÏití kontinuálních tiskov˘ch strojÛ,
ale prostfiednictvím skenovacích stanovi‰È
i vûcná a „logistická“ správnost produkce.
Náv‰tûvníci stánku Océ tak mûli opût moÏnost
se na vlastní oãi pfiesvûdãit, Ïe pozice lídra
v oblasti produkãního digitálního tisku není
jen marketingovou proklamací spoleãnosti Océ,
ale i technologicky podloÏen˘m faktem,
kvantifikovateln˘m v˘sledky studií trhu
produkãního digitálního tisku. ×
Martin Kfiikava, product marketing manager
DP/PP – Océ-âeská republika, s.r.o.
Océ-âeská republika, s.r.o.
Babická 2/2329, 149 00 Praha 4
T 244 010 111, F 244 010 490
E [email protected]
www.oce.cz

Podobné dokumenty

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new HP jsou vybaveny oddûlen˘mi inkoustov˘mi kazetami, coÏ pfii vy‰‰ích objemech tisku v kanceláfii pfiiná‰í úsporu. Napfiíklad firma, v jejichÏ materiálech je pfievaha modré barvy, bude více vyuÏívat modro...

Více

AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek

AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek pfiípadech doporuãujeme kontaktovat na‰e oddûlení technick˘ch aplikací. U trubek i tvarovek pro podzemní pokládku se v jednotliv˘ch pfiípadech musí provést statick˘ v˘poãet s ohledem na místní staveb...

Více

Typografia digitální 06 | 2012 25_3

Typografia digitální 06 | 2012 25_3 Jacobson, zástupce grafické divize spoleãnosti Xerox: „V budoucnu se chceme dále vûnovat posilování vztahÛ s na‰imi zákazníky a dodávat jim technologie a sluÏby tak, aby mûli z tisku co nejvût‰í pfi...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Martin Kozák, absolvent AV...

Více

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 ·éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, +420 776 613 647 [email protected] Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vlad...

Více

zde

zde 1. cena 2015 Milo‰ Budík, Pfiihla‰ovatel: Tiskárna HELBICH, a.s. 2. cena Typo 2015, Pfiihla‰ovatel: Vy‰‰í odborná ‰kola grafická a Stfiední prÛmyslová ‰kola grafická Praha 3. cena 2015 Josef Sudek, Pfi...

Více

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka...

Více

Magazín Heidelberg č. 1/2010 - Heidelberger Druckmaschinen AG

Magazín Heidelberg č. 1/2010 - Heidelberger Druckmaschinen AG Rozšířením své nabídky o  špičkové digitální tiskové technologie Canon a s nimi související servisní služby odpovídá Heidelberg na  požadavky svých zákazníků. Ve spojení s unikátním jednotným workf...

Více

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114 Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Malovan˘, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘ Zahra...

Více