vWĚŠENodne: sEJMuTo dno: 2$ .0Í 3ff`" 28

Transkript

vWĚŠENodne: sEJMuTo dno: 2$ .0Í 3ff`" 28
2$ .0Í
vWĚŠENodne:
dno:
sEJMuTo
PRAHA - DOLNIME
3ff'"28-0ť1?{09
HLÁVNÍ
MĚsToPMHA
MAo|STMT HLAvNiHo MĚSTAPMHY
oDBoR ocHMNY PRoSTŘEDí
Vášdopiszn.
DIerozděIovníku
c'j'
Vyřizuje/|inka Datum
S-MHMP-57651
22008/ooP^/|/ElÁ/5804d^r'č Včis|aková
/ 25'05.2009
[sJó
věc: Bytový ar€ á | ,,Vi|adomyDubeč,.'Praha.Dub€ č ' k.ú. Do|níMěcho|upy a k.ú.
Dubeč - vrácení dokumentacs podle zákona č'í00/200ísb., o posuzováni
vlivůna životnípÍostředí,v p|atnémzněník dop|nění
odbor ochrany pfostředíMagistÉtuh|avníhoměsta Prahy jako přís|ušný
úřaddle s 22
prostředía o změně někteďch
zákona č. 100/2001sb., o posuzováníVlivúna životnÍ
souvisejících
ákonů, v p|atném
znění (dále jen zákon), zveřejni|a rozeslal k Vyjádření
v sou|adus s 8 odst' 2 dokumentaciáměru ''Bytový areá| ,,Vi|adomyDubeě..,Praha.
Dubeě' k'ú.DolnÍMěcho|upya k.ú.Dubeě,.'
K dokumentacise vy'jádň|y
nás|edující
subjekty:
' h|avníměstoPraha(ě.j,MHMP 31177712009
ze dne 3. 4. 2009),
- městskáčástPraha.Dubeě(čj.00546/2009
|V]cPDubze dne 15.4.2009),
.
Hygienická stanice h|avního města Prahy, pobočka V.ýchod (ě.j. V.HK
0842141519109
ze dne 9. 4. 2009),
-
ce-ská inspekce životního prostředÍ' oblastní inspektorát Praha (ě.j'
ClZPl41llPPl0807843.002/09/PTM
ze dne 9. 4. 2009),
odbor ochranyprostředíMHMP (szn. S-MHMP-57651'2l2ooal3looPN|ze dfle
24. 4.2009\.
MarkétaHospodárováa Peter Hospodár(vyjádřenízedne ,l5.4.2009),
.
.
.
-
občanskésdružení
'Pohoda bydleníDubeě' - |ng' |VanaHustáková,|ng.zdenék
Husták(vyjádření
ze dne 14'4.2009)'
|ng.Fi|ipBrázdi|a Jana Brázdi|ová(vyjádřenízedne ,16.4.2009)'
lng.Radek cmíra|alng.Radka cmíra|ová(Vyjádření
ze dne 15'4'2009),
|ng.V|adis|avNerada |ng.Jana Neradová(Vyjádřenízedne 'l4.4.2009).
Přís|ušnýúřad nás|ednězadal zpracováníposudku podle s 9 zákona |ng. Bohumi|u
su|kovi' csc', držite|iautorizace pod|e ákona' Ten na základě Drostudování
dokumentace,Vyjádřeník dokumentacia závěruzjišťovacího
přís|ušnému
řízenidoporučiI
úřaduVrátit Ve smys|u s8 odst.s ákona dokumentacik dop|něnía dopracování'V
předmětném doporuěení zpracovate| posudku uved| specifikaci poŽadavků na
přepracovánÍ
a doplněnídokumentaceE|A'
síďo:Ma.iánské
náměsd2' 1100l Pťaha
l
Pracoliš!ě:
Jungmannova
]5/20'I ll 2l PÍaha.
E.maíl:oop@cityo&mgue.cz
reLt+420"236
004245
fnxt+420-236007014
Po prostudovánívýše uvedenýchpodk|adů
příslušnýúřadkonstatuje,že se áotožňuje
s dúvodyzpracovatele posudku, kteréVed|y k náVrhu na přepracovánÍa dop|nění
dokumentace'zpracovate| posudku nesmí d|e s 9 odst. 5 zákona dokumentaci
přepracovávatani dop|ňovat,a proto je nutnédokumentaciVrátit k přeDracovánia
doolněni'
Přís|ušnýúřad proto pod|e s 8 odst' 5 vrací oznamoYate|idokumentaci záměru
k přepracování.Při zpracovánínovédokumentaceje třeba dostatečnězohlednitáVěr
z.iišťovacího
řizení, požadavky Vyp|ývajícíz obdrženýchWjádření k dokumentaci
posudku'
a doporučení
zpracovate|e
PřepracovanoudokumentacipoŽadujepřís|ušný
úřad předtožitV počtu11 Vyhotovení
podobě.
a v e|ektronické
Dotčené
ÚzemnísamospráVnéce|ky (h|avnÍ
město Praha, městská částPraha_Dubeě,
městská částPraha_DolníMěcho|upy)dáie Žádáme Ve smys|us 16 odst.3 o zveřejnění
této informacena úřednÍdesce, a to i způsobemumožňUjícím
dá|kovýpřístup.boba
zveřejněníje nejméně15 dnů. Elektronickouverzi informace|ze na|éá na stnánkách
http://www.cenia.czleia
pod kódem PHA580. současněžádáme o zaslánÍoísemného
Vyrozumění
o dniVWěšenítéto
iníormacena úřední
desce'
,
llP
//
t
rf
1/r*-
| n gá' r c hJ' a n w i i k I e r
ředite|odboru
Magisháth|.m. Prahy
odborochranyprostředí
nám'2
Mariánské
Praha 1
Pří|oha:dopiszpracovate|e
posudku
síďo|MaÍiáÍské
náměstí2,110 0l PÍahal
Pmcovislč|
JungmaDnova
35/29,| | L 2| PrahaL
E-mail: oop@cityo$mgue.cz
teL:+420:236004245
Íax+420-236001014

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení elektronicky na emailovou adresu: [email protected]. Dá|e Žádáme dotčenéuzemnísamosprávnécelky a dotčenésprávní úřady ve sniysiu vyjáclř.errí $ 10c odst. 3 zákona o posuzovánívlivů na Životrríprost...

Více

Bonpet - Tatra Commerce

Bonpet - Tatra Commerce piedmEfrrdhouyrobku zjistila shodu jeho vlastnosti sc zikladnimi poiadavky narizeni vlldy E.173/1997sb., ve imenfpozdEjsich piedpsr! a s routononnou:

Více

Komunální volby 2014

Komunální volby 2014 VZN|K- ,,Mdndátvznikázvolením.Ke zvolenídojde ukončením h[asování,. l tj. z. den voleb= 11.í0.2014 ve 14:00 t od tohotodne se odvíjínapĚ.právačtena zastupitelstva, odměna(pokudnenístanovenapozdější...

Více

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace [1] KOČIČKA, Pavel a BLAŢEK, Filip. Praktická typografie.1. Vyd. Praha : Computer Press, 2000. 288 s. ISBN 80-7226-3854. [2] Typomil.com – písmo a typografie [online]. Cit. 2009-11-24. Dostupné z: ...

Více