Zápis z 10. sjezdu ČOS – červen 2013

Transkript

Zápis z 10. sjezdu ČOS – červen 2013
10. sjezd
České obce sokolské
Praha dne 22. – 23. června 2013
Stránka | 1
Obsah:
Strana
1. den jednání – sobota 22. června 2013
Slavnostní zahájení 10. sjezdu ČOS…………………………………………………………4
Volba pracovního předsednictva 10. sjezdu ČOS…………………………………………...4
Schválení programu 10. sjezdu ČOS………………………………………………………...4
Schválení volebního a jednacího řádu……………………………………………………….5
Volby pracovních komisí (návrhové, volební a mandátové komise)……………………...5-6
Volba zapisovatele zápisu 10. sjezdu ČOS a ověřovatelů zápisu…………………………...6
Vystoupení hostů…………………………………………………………………………..7-8
Kontrola usnesení uložených 9. sjezdem ČOS………………………………………………9
Zpráva starostky ČOS ses. Moučkové za období 2010 – 2013…………………………..9-13
Zprávy odborných programových útvarů:
-
Zpráva o činnosti odboru všestrannosti ČOS…………………………………...13-16
-
Zpráva o činnosti sportu………………………………………………………...17-19
-
Zpráva o činnosti vzdělavatelského sboru……………………………………...19-24
-
Zpráva o vzdělávání ČOS………………………………………………………24-29
-
Zpráva o propagaci ČOS………………………………………………………..29-31
Rozprava………………………………………………………………………………..31-32
Ekonomika ČOS:
-
Hospodaření hlavní činnost……………………………………………………..33-35
-
Podpora grantů Evropské unie………………………………………………….35-36
-
Zpráva o hospodaření Tyršova domu…………………………………………...36-37
-
Zpráva daňového poradce ČOS………………………………………………...37-39
-
Zpráva člena představenstva Sazka, a.s. ………………………………………….39
Zpráva Kontrolní komise ČOS………………………………………………………….40-42
Rozprava………………………………………………………………………………..43-44
Stránka | 2
2. den jednání – neděle dne 23. června 2013
Zpráva o volbě statutárního orgánu ČOS a nového P ČOS………………………………...44
Vystoupení starostky ČOS, ses. Moučkové…………………………………………….45-47
Vystoupení náčelníka ČOS, br. Petra Svobody………………………………………...47-48
Vystoupení náčelnice ČOS, ses. Lenky Kocmichové……………………………………...48
Vystoupení předsedy odboru sportu ČOS, br. Petra Syrového…………………………49-50
Vystoupení vzdělavatele ČOS, br. Zdeňka Mičky……………………………………...50-51
Volba KK ČOS…………………………………………………………………………52-53
Slavnostní předání sokolských vyznamenání………………………………………………54
Rozprava……………………………………………………………………………………54
Rekapitulace usnesení…………………………………………………………………..54-56
Usnesení 10. sjezdu ČOS……………………………………………………………….57-58
Přílohy: seznam členů V ČOS, P ČOS, KK ČOS……………………………………...59-61
Stránka | 3
Zkrácený zápis z jednání 10. sjezdu České obce sokolské
1. den jednání – sobota dne 22. června 2013
1)
Slavnostní zahájení 10. sjezdu ČOS
Ses. Ing. Hana Moučková, starostka ČOS, zahájila jednání 10. sjezdu České obce sokolské v 10.00 hod.
na FTVS UK. Sjezd svolal výbor ČOS svým usnesením ze dne 15. 12. 2012 ve smyslu čl. 9, bod 9.5.5.7
Stanov ČOS na dny 22. a 23. června 2013 do Prahy. V rámci 10. sjezdu ČOS se uskuteční I. zasedání
V ČOS dnešního dne v 19.30 hod. Konstatovala, že základní materiály byly odeslány elektronicky a
všichni je mají k dispozici.
Starostka ČOS nejprve přivítala hosty:
 náměstka MŠMT, Jana Kocourka
 předsedu Sdružení sportovních svazů, JUDr. Ing. Zdeňka Ertla
 později se dostaví předseda ČOV, Ing. Jiří Kejval
Dále přivítala všechny vyslance a delegáty, (kteří byli zvoleni na valných hromadách žup), zástupce
odborných útvarů, kteří jsou řádnými členy sjezdu s hlasem rozhodujícím. Jedná se o
- náčelníka br. Petra Svobodu a prvního místonáčelníka br. Pavla Strejčka
- náčelnici ses. Lenku Kocmichovou a první místonáčelnici ses. Ludmilu Rakovou
- vzdělavatele br. Zdeňka Mičku a prvního náměstka vzdělavatele br. Bohumila Gondíka
- předsedu odboru sportu br. Petra Syrového a prvního místopředsedu odboru sportu
br. Džavoronoka Milana, kteří byli zvoleni odbornými útvary ČOS.
Po úvodním přivítání byla věnována vzpomínka minutou ticha za ty, kteří během tohoto volebního
období opustili naše řady.
2)
Volba pracovního předsednictva 10. sjezdu ČOS – br. Mandát
br. Miroslav Vrána – odstupující náčelník ČOS, SŽ Pražská - Scheinerova, br. Jiří Růžička – SŽ
Dr. Jindry Vaníčka, br. Zdeněk Mička – vzdělavatel ČOS, SŽ Podbělohorská, br. Petr Syrový –
předsedu odboru sportu, SŽ Jana Podlipného a ses. L. Kocmichová – náčelnice ČOS, SŽ J. Podlipného
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
138
0
3
10
Předseda pracovního předsednictva konstatoval, že pracovní předsednictvo se ujímá řízení 10. sjezdu
v čele s br. M. Vránou a J. Růžičkou a bude se řídit jednacím řádem sjezdu.
3)
Schválení programu 10. sjezdu ČOS
br. Mandát - omluva JUDr. Ing. Petra Bernátka – zástupce ČOS v záležitosti Sazka, a.s.  informace
dodány písemně
ses. Moučková – návrh předřadit vystoupení hostů ihned po zvolení všech komisí a po schválení
jednacího a volebního řádu
Stránka | 4
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
139
0
2
10
Schválení volebního a jednacího řádu
4)
ses. Schořová, SŽ Pražská - Scheinerova – připomínka – podle čl. 3, bodu 4 v Jednacím řádu ČOS se
může do programu přispívat 40 dnů před konáním sjezdu, ale dostali jsme materiály až 14 dní před
konáním sjezdu  měla by se upravit doba pro přispívání, nebo by se měly materiály zasílat dříve
br. Mandát – toto bylo přejato ze Stanov ČOS z r. 2010 – je-li nějaká připomínka, může být o ní
na sjezdu hlasováno a program ještě doplněn na místě
br. Vrána – o případných připomínkách se dá jednat i v rozpravách; doporučení schválit současný
navržený volební a sjezdový řád s tím, že pro konání dalšího sjezdu by se tato připomínka měla vzít
v potaz
 Schválení jednacího řádu 10. sjezdu ČOS:
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
144
0
4
3
 Schválení volebního řádu 10. sjezdu ČOS:
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
148
0
1
2
Br. Vrána, řídící 10. sjezd ČOS, konstatoval, že jednací řád a volební řád 10. sjezdu ČOS byly schváleny.
Volby pracovních komisí
5)

Volba návrhové komise
br. Otto Suchánek - SŽ Jana Máchala, ses. Renata Čáslavová – SŽ Pražská - Scheinerova,
ses. Michaela Papírníková - Jurečková – SŽ Baráková, br. Josef Cmíral - SŽ Jungmannova, br. Jan
Mandát – SŽ Dr. Jindry Vaníčka
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
148
0
1
2
Stránka | 5
 Volba volební komise
br. Pavel Strejček – SŽ Plzeňská, ses. Dagmar Fisherová – SŽ Jana Podlipného, br. Petr Syrový –
SŽ Jana Podlipného, ses. Martina Schořová – SŽ Pražská - Scheinerova, br. Jaroslav Komprs –
SŽ Pernštejnská
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
149
0
2
0
 Volba mandátové komise
br. Petr Hübner – SŽ Dr. Bukovského, br. Josef Sosnovec – SŽ Jungmannova, br. Svatopluk Tesárek
- SŽ Prostějovská, br. Jiří Sobotík - SŽ Severomoravská, br. Michal Pávek - SŽ Pražská - Scheinerova
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
150
0
1
0
 Zapisovatel zápisu 10. sjezdu ČOS:
Časarová Jana, sekretariát kanceláře TD
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
151
0
0
0
 Volba ověřovatelů zápisu 10. sjezdu ČOS:
br. Martin Zuzaňák – SŽ Plk. Švece, br. Svatopluk Vodochodský – SŽ Podřipská
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
150
0
1
0
br. Vrána přivítal Ing. Kejvala, který se dostavil jako host na zasedání 10. sjezdu ČOS.
br. Vrána - v rozeslaném klíči na zvolení delegátů nebylo uvedeno, že odborné útvary mají mimo své
vyslance i delegáty – návrh na schválení doplnění dvou delegátů z každého odborného útvaru (OS
ČOS/2, VO ČOS/2, OV ČOS – náčelníci/2 + náčelnice/2)
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
149
1
1
0
Stránka | 6
6)
Vystoupení hostů
náměstek MŠMT, Jan Kocourek:
Vážená paní starostko, vážené sestry, vážení bratři, milí hosté.
Dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Nemohu jinak, než opět zmínit důležitost ČOS. ČOS je nejen základem českého sportu, ale troufám si
tvrdit, že i české státnosti. Nenacházíme se v lehké době. Všichni vnímáme, že je kolem nás ekonomická
krize, což se dotýká všech oblastí. A v tuto chvíli je v České republice i politická krize. Důležité však je,
abychom se my, česká společnost, měli o co opřít. A to právě ČOS, jako jeden z nejdůležitějších
společenských prvků české společnosti, je.
Já bych Vám chtěl poděkovat za Vaši každodenní práci, kterou pro Českou republiku činíte. Stejně tak
bych chtěl poděkovat za velmi kvalitně zvládnuté oslavy Vašich 150. let založení Sokola v loňském roce
a nádhernou prezentaci v rámci XV. všesokolské sletu.
Přeji si, aby MŠMT a stejně tak vláda ČR, ale i další organizace a instituce, ať už se týkají sportu nebo
veřejného života, Vám mohly pomoct stejně tak, jako Vy pomáháte nám.
Chtěl bych poděkovat paní starostce za spolupráci s MŠMT a velmi bych si vážil toho, kdyby se v této
spolupráci mohlo pokračovat.
Děkuji a přeji velmi úspěchů a zdraví!
předseda ČOV, Ing. Jiří Kejval:
Vážené sestry, vážení bratři,
děkuji za možnost vystoupit před plénem ČOS a zároveň této možnosti využiji, abych se pokusil Vám
vysvětlit změny, kterými prochází v současné době česká tělovýchova a český sport.
Pro začátek je potřeba se kouknout na uplynulých 20 let – je potřeba říct, že v průběhu této doby došlo
v naší společnosti ke spoustě změn a co se týče českého sportu a české tělovýchovy, že, popravdě řečeno,
se není čím chlubit. Ať už se díváme na sport z hlediska vlastní organizace nebo z hlediska vývoje
populace. Z hlediska vlastní organizace došlo k řadě ekonomických přehmatů (hovořím o českém sportu
jako takovém), což vyvrcholilo kolosálním pádem loterijní společnosti SAZKA, a.s. Co se týče vývoje
populace, tak statistické údaje nejsou povzbudivé – za posledních 15 let se zvýšil počet obézních dětí
na 5-ti násobek. A čas, který děti věnují pohybu a sportovním aktivitám, se snížil ze 3 hodin denně na 45
minut denně. Toto jsou oficiální údaje, vydané ministerstvem zdravotnictví. To samo o sobě hovoří
o tom, že stávající situace není dobrá a že je potřeba v této situaci něco dělat.
Jednoznačně vnímáme český sport jako záležitost, která je naprosto klíčová pro rozvoj české společnosti,
jako občanskou společnost zároveň, což je základem demokratické společnosti, ve které se nacházíme a
sport jako takový určitě jako jednu z klíčových preventivních činností z hlediska předcházení nemocem a
zlepšení zdravého životního stylu. Z tohoto důvodu jsme před dvěma lety začali pracovat
na restrukturalizaci českého sportu, která na jaře letošního roku byla, alespoň z té „papírové“ části,
naplněna s tím, že jsme se dohodli, že český sport tak, aby dostal slyšení v rámci naší politické
reprezentace a celostátních struktur, tak musí mít pouze jednu zastřešující organizaci, která bude
zastupovat zájmy všech ostatních. Touto zastřešující organizací byl dle dohody zvolen ČOV.
Chtěl bych velmi poděkovat ČOS a především Vaší starostce, paní Haně Moučkové za to, s jakým
přístupem a nadhledem k celé této reorganizaci přistupovala – nebylo to jednoduché. Střešních
sportovních organizací jsou v ČR desítky, sportovních organizací jako takových a sportovních svazů jsou
stovky, klubů a tělovýchovných jednot jsou tisíce. Přeorganizovat takovouto masu není jednoduché a ani
zdaleka nejsme na konci této cesty. ČOV, tak jak se organizace rozhodly, by měl naplňovat následující
poslání  Především by měl zajistit jednotnost sportu směrem k vládním a politickým špičkám by měl
jednotně zastupovat sport. Tzn., že by měl zastupovat sport jak soutěžní, tak nesoutěžní, velké sporty i
malé sporty, sporty které jsou sloučeny pod ČSTV (dnes ČUS) tak i organizační jednotky sloučené
pod ČOS a pod dalšími střešními organizacemi.
Stránka | 7
Udělali jsme k tomuto novou organizační strukturu a změnili jsme Stanovy ČOV – aby byl ČOV
zastřešující organizací nejen pro olympijské sporty, ale pro všechny sportovní organizace.
Již na podzim loňského roku byla paní starostka zvolena jako předsedkyně komise sportu pro všechny –
tuto komisi od té doby úspěšně vede. V tomto týdnu byla zvolena jako členka VV ČOV. Tzn. že ČOS
může prostřednictvím svých kandidátů ovlivňovat fungování a směrování ČOV a českého sportu v ČR.
Další úkol ČOV je zlepšit mediální obraz českého sportu, což je nesmírně důležité. Musíme ukázat,
že sport není pouze I. fotbalová liga nebo pouze ti nejlepší hráči, ale že sport je ta základna  sportovní
oddíly, tisíce dobrovolných funkcionářů a trenérů, kteří organizují český sport, je to více než milionová
základna českých sportovců. Sport jako takový je největší základna pro dobrovolnictví v ČR, sport je
významným ekonomickým subjektem v rámci ČR - zaměstnává více než 150 tis. lidí v ČR a vytváří více
než 2,5% HDP (podle studie, kterou si nechala ČOV vypracovat).
Všemi těmito body při restrukturalizaci českého sportu se prolíná péče o mládež  chceme-li změnit
horšící se trend – obézní, necvičící děti – musíme začít u dnešní mládeže, která poté bude pokračovat
v restrukturalizaci sportu a postaví sport na úroveň, kterou měl v české společnosti před 20-ti lety.
Děkuji.
předseda Sdružení sportovních svazů, JUDr. Ing. Zdeňka Ertla:
Vážené sestry, vážení bratři,
dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem Sdružení sportovních svazů ČR, organizace, které dnes sdružuje
ve svazech více než 630 tis. členů.
Ve sportovním prostředí si všichni vážíme a navazujeme na tradice ČOS, které pro nás pro všechny
ve sportu jsou tím vzorem, na kterém stavíme.
Také u nás, v našem sdružení, jsou sporty, které mají svou historickou tradici – zejména je to sdružení
hasičů Čech a Moravy se svou sportovní činností – v příštím roce budou též slavit 150 let své existence.
I ostatní sporty mají svou historickou tradici a jsou na našem území již historické – letecké sporty,
vodáctví, motoristické sporty, střelecké a další sporty.
Ve své sportovní činnosti, kterou mají naše svazy, nejde jenom o rozvíjení sportovní činnosti, ale také
o rozvíjení technické dovednosti. Jak již zde bylo řečeno - ubývá sportovní a tělesné zdatnosti zejména
u dětí a dnešní mládeže, ubývá však i technické dovednosti ve sportovních disciplínách. A právě ty
sporty, které máme, rozvíjí nejen sportovní činnost, ale i technické dovednosti.
Naše sdružení je zaměřeno zejména na podporu té základní sportovní činnosti, stejně jako Vy, ČOS.
Máme hodně společného a spolupráce, kterou jsme navázali v poslední době zejména s podporou ses.
starostky Hany Moučkové, je pro nás důležitá. Příští rok bude důležitý pro všechny sportovní organizace
ve spojitosti se změnami v občanském zákoníku pro občanská sdružení – bude to velký úkol pro nás
pro všechny – připravit přechod a dohlédnout na to, aby přechod byl plynulý a aby i díky těmto novým
zákonům, které byly schváleny v souvislosti s novým občanským zákoníkem, se nestalo, že naše základní
články zaniknou díky administrativě, nebo díky tomu, že nebudou mít vyřešeny administrativní
požadavky, které tyto změny kladou, takže by mohly být ekonomicky poškozeny nebo budou mít velké
ekonomické potíže.
Ještě jednou bych si Vás dovolil pozdravit, popřát Vám hodně úspěchů při Vašem jednání a do budoucna
doufám v další spolupráci s ČOS a ve vzájemnou podporu.
br. Růžička – poděkování za to, že všichni tři respektují současnost jako jakýsi můstek mezi minulostí a
budoucností, že všichni tři ocenili naši organizaci jako státotvornou a jako morální i v dnešní době a
také by si přál, aby svá slova poslali dál minimálně ve svých organizacích, ale ještě lépe - aby tyto
myšlenky prosákly dál i do parlamentu a do ostatních institucí
Stránka | 8
7)
Kontrola usnesení uložených 9. sjezdem ČOS - br. Jan Mandát
9. sjezd České obce sokolské uložil předsednictvu výboru České obce sokolské:
1. Uzavření pracovní smlouvy na základě volby maximálně se 2 členy PV ČOS (náčelník, jednatel)
splněno
2. Návrh na registraci úplného znění stanov ČOS - registrace MV ČR dne 22. 7. 2010
splněno
3. Vypracovat do 30. 10. 2010 interní směrnici k provedení úplného znění stanov ČOS.
Schváleno:
- jednací řád P ČOS
- řád upravující tvorbu, schvalování, publikování a evidenci vnitřních organizačních
norem sokolského hnutí
- řád o výkonu správy a hospodaření se sokolským majetkem
- řád upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění
- volební a jednací řád V ČOS
- závazné pokyny P ČOS pro volby v sokolských župách a jednotách a pro valné
hromady jednot.
splněno
4. Zřídit legislativní radu - byla zřízena legislativně-právní komise jako poradní orgán P ČOS
splněno
10. sjezd ČOS bere na vědomí kontrolu usnesení z 10. sjezdu ČOS.
8)
Zpráva starostky ČOS ses. Moučkové za období 2010 - 2013
Vážené sestry, vážení bratři,
máme za sebou náročné volební období r. 2010 až 2013. Toto období bylo poznamenáno problémy,
které jsme předtím nemuseli řešit; všichni činovníci, na všech organizačních stupních, se museli
vypořádávat se situací a vnějšími podmínkami, které jsme v novodobé historii prozatím nezaznamenali.
S problémy vyplývajícími ze složité ekonomické situace země, která se pochopitelně promítla také
do sportovního prostředí, tedy i do našeho Sokola.
K tomu všemu jsme se stali svědky úpadku "naší" loterijní společnosti SAZKA, a.s., kterou vlastnily
sportovní organizace. Nemusím jistě připomínat, za jakých okolností ke krachu Sazky došlo. Pevně
věřím, že tyto okolnosti nebudou v tichosti "zapomenuty" a doufám, že my, Sokolové, takové
"zapomnění" nepřipustíme !
Poslední finance od SAZKY jsme získali na podzim loňského roku. Absence tohoto základního zdroje
financování sportovního prostředí přinesla největší problémy.
Potěšitelné je, že jsme zvládli ve velmi krátkém čase přizpůsobit náš spolkový život novým
ekonomickým podmínkám.
Právě ekonomická stabilizace byla základním pilířem strategie, kterou jsem se během svého zkráceného
volebního období snažila maximálně naplňovat.
Byla jsem zvolena v mimořádných volbách dne 21. 5. 2011 (mé volební období je tedy o 1/3 kratší).
Vedle ekonomické stabilizace do této strategie patřily ještě tyto základní okruhy:
 organizační struktura
 stabilizace klimatu ústředí
 společenská reprezentace ČOS a s touto spojenou
 propagaci – "zviditelnění" naší organizace
Stránka | 9
 užší spolupráce a propojení ústředí a sokolských žup
 oslavy 150. výročí založení Sokola a XV. VS bez dluhů.
Vždy jsem dbala na průběžnou a transparentní informovanost jak předsednictva ČOS, V ČOS, ale i široké
sokolské veřejnosti o svých zásadních aktivitách (např. prostřednictvím článků v tisku, tiskových
prohlášeních).
V max. možné míře jsem se zúčastňovala zasedání jednotlivých programových útvarů - čerpala
informace, vnímala nedostatky, kritiku apod.
 ekonomická stabilizace
ve způsobu financování ČOS v tomto roce nedochází ke změnám. Základním zdrojem financování jsou
státní dotační tituly od našeho poskytovatele MŠMT. Sjezd ČOS bude detailně informován v rámci
zprávy o hospodaření.
vícezdrojové financování – je třeba maximálně využívat možnosti dotačních titulů obcí/měst, krajů,
MMR, MŠMT, MK atd  dochází k velké synergii ! Je třeba se podrobněji zabývat nejen možnostmi
financování z Evropských fondů, Došlo k rozšíření příslušné kapitoly v letošním rozpočtu ČOS, AVŠAK
nedávná přírodní katastrofa nás zřejmě přinutí o tomto rozhodnutí přemýšlet, případně jej přehodnotit. –
podrobně bude referovat br. místostarosta Juřena
spolupráce s obcemi a městy, kraji – v návaznosti na schválení novely zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, která mění od počátku tohoto roku způsob dělení výtěžku
z loterijních a sázkových her, je potřeba aktivně usilovat o finanční zdroje z rozpočtů místních samospráv.
Nebraňme se spolupráci i s nesokolskými subjekty, i zde čerpejme zkušenosti  touto spoluprací je
vytvářen soustředěný tlak sportovních subjektů na samosprávu při získávání financí pro sport.
V souvislosti s prezentací ČOS, ale také ekonomikou ČOS je důležitá a nezastupitelná práce některých
našich činovníků v orgánech státní správy i samospráv od členů zastupitelstev přes starosty až po naše
členy poslance. Jejich práce pro Sokol je možná méně vidět, ale přináší zcela konkrétní nenahraditelné
výsledky.
Je třeba zdůraznit nebývalý význam spolupráce ČOS a ČOV : ve svém obsahu je třeba "transformaci
sportu v ČR" chápat jako vytvoření zastřešení celého českého sportu ve vztahu ke státu při získávání
finančních prostředků do sportu; "střechy", ČOV, která má podporu všech organizací působících
ve sportu. Samozřejmě se zachováním svébytnosti a plné právní subjektivity jednotlivých organizací !
ČOS a ČOV by velmi úzce měli spolupracovat hlavně v oblasti propagace zdravého životního stylu.
Tato spolupráce je zároveň příležitostí pro Českou obec sokolskou k propagaci sebe samé, svých ideí
ve vztahu k široké veřejnosti. Činnost naší organizace je jedinečná, zahrnuje jak sokolskou všestrannost
= sport pro všechny, ale i výkonnostní sport, činnost uměleckých těles.
Sport pro všechny a zdravý životní styl jsou obsahově úzce související.
Pro nenásilné prosazování zdravého životního stylu si musíme určit strategii, jak budeme
v následujících letech postupovat, jaké prostředky k tomu budeme používat, jak budeme oslovovat
všechny generace české společnosti, a to tak, abychom byli vůdčí a hybnou silou při jeho prosazování.
O tom všem a dalších otázkách budeme hovořit při následujícím sjezdovém jednání.
Na počátku letošního roku jsem se stala v rámci ČOV předsedkyní Komise sportu pro všechny (za ČOS
2 zástupci, komise spolupracuje i s ostatními organizacemi – ČASPV, AŠSK, Svaz měst a obcí ČR) a
nyní 19. 6. t.r. jsem byla kooptována jako řádný člen do VV ČOV. Poprvé má tedy i ČOS právoplatné
zastoupení ve VV ČOV a můžeme se přímo podílet na koordinaci českého sportu.
Naše stávající spolupráce již nese první pozitiva – ČOV hradí od letošního roku naše náklady spojené
s užíváním autorských práv u firem OSA a INTERGRAM.
Další aktivitou ČOV, která se již bude dotýkat nás Sokolů je i tzv."rychlá povodňová pomoc";
z vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu ČOV bude zaslán příspěvek i našim 3 sokolským
jednotám, které se přihlásily k výzvě.
Stránka | 10
 organizační změny - legislativa
organizační řád byl zpracován (druhá nejvyšší vnitroorganizační norma naší organizace) v definitivní
verzi bohužel až v 03/2013; V ČOS v dubnu 2013 svým usnesením schválil předložit úkol podzimnímu
V ČOS v tomto roce. Důvodem tohoto odložení se stal 10. sjezd ČOS a s ním spojené volby, tzn. možné
nové organizační uspořádání ústředí ČOS
v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku je nezbytné připravit ČOS na změnu statusu, a
to z občanského sdružení, které již od 1. 1. 2014 nebude existovat, na formu spolku. Tato změna vytváří
požadavek na změnu Stanov ČOS (případně navazující dokumentace) a na registraci všech žup a
tělocvičných jednot jako samostatných pobočných spolků ČOS 
proces transformace je v jednotlivých krocích připraven a byly již učiněny první úkony – již jste jistě
zaznamenali v zápisech z P ČOS (především ze dne 8. 6. t.r.). Podrobněji budeme hovořit o nutnosti
změny v mé zítřejší zprávě věnované úkolům pro budoucnost.
 stabilizace klimatu ústředí
troufám si říci, že došlo k celkovému zklidnění klimatu, v ústředí byly vytvořeny pracovní vztahy, které
jsou založeny na soudržnosti a pevnosti týmu, vzájemné spolupráce, důvěry a pohody. Tuto oblast jsem
vždy pokládala a pokládám za základní atribut úspěchu a dobrých pracovních výsledků. K naprosto
reálnému ověření nové atmosféry týmové práce došlo během celého roku 2012 při přípravách i realizaci
150. výročí založení naší organizaci a především při XV. všesokolském sletu.
Věřím, že i spolupráce mezi ústředím a sokolskými župami se zlepšila. Není však optimální, máme dosud
na tomto poli rezervy. Týmovou práci je třeba rozšířit do sokolských žup a dále pak do jednot.
Je třeba pěstovat vnímání naší organizace v celé šíři činností, podporovat a rozšiřovat pocit sounáležitosti
mezi námi.
 oslavy 150. výročí založení Sokola a XV. VS
nebudu se zabývat hodnocením oslav, tomu se budeme věnovat v jiném samostatném bodě našeho
jednání – ve zprávě odborů všestrannosti i vzdělavatelů. Ráda bych řekla pár slov k organizaci oslav a
sletu.
Nesmírně si vážím toho, že jsme dokázali - my, všichni (odborné útvary, Tyršův dům, sokolské župy,
jednoty) – vytvořit obrovský pracovní tým, který znal svůj cíl! A v mnohých případech tomuto cíli
přizpůsobil nejen své pracovní úsilí, ale i na určitou dobu i svůj osobní život. Pracovní tým byl četný,
ale nebyl bezejmenný; každý jednotlivě vyvinul neuvěřitelné úsilí. Té skutečnosti, že jsme to všichni
společně dokázali, si vážím nejvíce.
Je třeba zdůraznit, že organizační příprava XV. VS není s jinou přípravou sletu z hlediska časového
srovnatelná. Organizační zajištění XV. sletu zahrnovalo pouze 6 měsíců !!!
Je třeba si přiznat a seznámit Vás všechny otevřeně i s nepříjemnými informacemi - vztah ČOS a
Agentura Leman.
Fakta :
 smlouva o spolupráci při zajištění rekl. a mediální kampaně a o výhradním převodu práv "Oslav
150. výročí založení Sokola vč. XV. VS) podepsána v závěru r. 2010 (komise pro výběr
"agentury" – odborný poradní orgán P ČOS)
 smlouva je celkově velmi nevyvážená v neprospěch ČOS; původní záměr mohl být ze strany ČOS
s dobrými úmysly, avšak tyto úmysly nebyly zachyceny smluvně !!!
 smlouva obsahovala i opci do r. 2018 pro budoucí slet
 smluvní ujednání však v mnohých ustanoveních nepodávají jednoznačně výklady (např. trvání
smlouvy – není jednoznačně časově ohraničeno ukončením spolupráce ke 30. 9. 2012, převod
výhradních práv na AGL, mimo jiné audiovizuální práva, práva na fotomateriál vč. loga ČOS a
korporátního graf. designu – dtto /ukončení ke 30. 9. t.r.)
Stránka | 11
 porušení smluvních podmínek ze strany AGL – nebyla uhrazena částka Kč 500 tis. (z celkových
Kč 720 tis.) splatná ke dni 15. 7. 2012  AGL jako první porušila ustanovení smlouvy


 ČOS písemně sdělila AGL svoji vůli nepokračovat ve spolupráci

usn. P ČOS v závěru r. 2012 - ČOS bude zastupovat v této kauze advokátní kancelář Pelikán,
Krofta, Kohoutek - další komunikace bude již probíhat pouze přes advokátní kancelář
současný stav : na ČOS podána žaloba v celkové výši Kč 2,6 mil.
pro pochybení ze strany žalobce bylo postoupeno k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze, aby rozhodl
příslušnost k soudu, který věc bude řešit.
 zahraniční aktivity ČOS a spolupráce
pracujeme v mezinárodních organizacích:
- Světový svaz sokolstva (SSS)
Rada SSS se pravidelně každoročně scházela u příležitosti velkých sokolských akcí ( 2010 III.sokolské
tělovýchovné slavnosti Trenčín – III. STS, 2011 Slet Sokola USA, Cleveland, 2012 XV. všesokolský slet
v Praze, 2013 Slet Sokolského svazu Slovinska v Lublani). Podstatou jednání Rady SSS bylo vzájemně se
informovat o činnosti jednotlivých členských organizací, koordinovat velké akce typu sletů a
v neposlední řadě organizovat společné činnosti
Schůze Rady SSS 2012 v Praze byla volební, kde starostkou SSS byla zvolena ses. Hana Moučková,
náčelníkem br. Miroslav Vrána, náčelnicí ses. Lenka Kocmichová a členem dozorčí rady br. Jiří Juřena.
V rámci evropských (světových) nesokolských struktur
ISCA (International Sport and Culture Association). Po odstoupení br. Lomeckého z důvodů pracovní
vytíženosti již nemá ČOS svého člena v exekutivě této celosvětové organizace, i nadále však členové
ČOS aktivně participují na projektech organizovaných ISCA a jejích různých činnostech. Mezi nimi
to byla především aktivní účast na projektu SANTE. Závěrečná konference SANTE se konala v Tyršově
domě.
Dalším významným projektem ISCA s aktivní účastí ČOS byl tzv. EuroVolNet při příležitosti Roku
dobrovolné práce (2011 vyhlášeném Evropskou komisí, dále účast zástupce ČOS v projektu Training of
Trainers a v projektu GGGS - Dobré řízení ve sportu pro všechny.
Na úrovni dvoustranné spolupráce:
a) Se sokolskými organizacemi se kontakty realizovaly především návštěvami zástupců ČOS
při významných výročích našich bratrských organizací (Sokolský svaz Srbska) nebo sportovních
soutěžích (volejbalové turnaje v Lucernu) či vysíláním našich dětí na tábory ( Bürserberg, Rakousko).
Zvláštní kapitolu tvoří účasti nejvyšších zástupců ČOS na každoročních sokolských setkáních
v Tyršově Oetzu, letos při jubilejním 40. setkání za účasti starostky, náčelníka, náčelnice a
vzdělavatele ČOS. Zúčastnila jsem se jako host i výroční schůze Zahraniční obce sokolské.
b) Z nesokolských zahraničních organizací udržuje ČOS pravidelné kontakty a faktické sportovní a
tělocvičné výměny s francouzskými organizacemi sportu pro všechny USEP a UFOLEP. V květnu 2013
hostila ČOS Dánský národní gymnastický tým, který vystoupil se svojí atraktivní show při sletu Sokolové
pod Řípem v Roudnici nad Labem, dále v Sokole Pražském a v Sokole Brno I. V oblasti vzdělávání pak
hrají důležitou roli naše kontakty s dánskými sportovními akademiemi Gerlev a Ollerup, kam pravidelně
vysíláme mladé zástupce ČOS na kurzy a stáže.
 členská základna
struktura naší členské základny: ze 161 824 tis. celkového počtu členů je cca 50 % dětí a mladých do 26
let. Členové jsou sdruženi v 1 120 tělocvičných jednotách a 42 sokolských župách.
Nepodařilo se zbrzdit, natož zastavit, dlouhodobý nepříznivý trend - a to pokles členské základny (vývoj
v grafech v předsálí).
Stránka | 12
Nenaplnilo se naše očekávání, že oslavy 150. výročí založení Sokola a XV. VS vzbudí zájem veřejnosti
do takové míry, že přivede do našich řad nové členy. Příčin tohoto je několik – generační, ekonomické,
ale také programové. Všechny tyto příčiny musíme důsledně a objektivně definovat, vyhodnotit a
přijmout konkrétní plán, jak vývoj průběžně měnit v náš prospěch.
 oblast nemovitého majetku
Dochází k velkému pohybu nemovitého majetku. Nelze určit obecný způsob při hospodaření
s nemovitým majetkem, každý případ je specifický.
- darování nemovitého majetku do vlastnictví zejména měst/obcí  je třeba zajistit užívací práva
dárce – aby T. J. jako dárce měla možnost i nadále užívat přednostně tyto nemovité majetky – je
důležité legislativní zajištění tohoto práva
- žádosti o darování majetku ze strany měst/obcí musí obsahovat jasnou představu o záměru využití
majetku; je třeba v případě vložených investic jasně specifikovat záměr  minimálně předložit
studii, ne-li projektovou dokumentaci a hrubý rozpočet
Pojištění ČOS – stále je aktivní stávající centrální pojištění (do 31. 8. t.r.)  výhodnější sazby. Pro další
pojištění bude vypsáno výběrové řízení. Pro ČOS by bylo výhodné, kdyby mohla zůstat pojištěna
v rozsahu stávající pojistky – optimální stav.
Za roky trvání pojištění ze smluv sjednaných u ČPP a Generali od 01/2009 do 1/2013 (4 kalendářní roky)
bylo vyplaceno z pojistného plnění Kč 27 500 000,--/celkový stav nahlášených pojistných událostí za toto
období je 2237. Tzn.: oproti předepsanému a přijatému pojistnému za uvedené roky je výplata škodních
událostí stále vyšší, momentálně činí 121 %. Tato informace je však přesná do konce r. 2013; vzhledem
ke katastrofálním záplavám v nedávné době, se tato čísla dramaticky změní.
Pasportizace – finančně náročné – pokud má být řešena centrálně  nutnost vyčlenění adekvátní částky
v rozpočtu ČOS.
Samotné T. J., které zhodnotí svůj majetek, musí dbát na to, aby se toto zhodnocení promítlo do pasportu
– má to význam především pro vypočet dotačních titulů na majetek a pro pojištění.
Vážené sestry, vážení bratři,
dovolte mi poděkovat za spolupráci, dosažené výsledky a přeji zdar naší sokolské spolkové činnosti.
9)
Zprávy odborných programových útvarů
 Zpráva o činnosti odboru všestrannosti ČOS
Předsednictvo OV ČOS zvolené na VH OV ČOS dne 11. 5. 2013:
Náčelnictvo mužů ČOS :
náčelník ČOS
1. místonáčelník ČOS
místonáčelník ČOS
Petr Svoboda
Pavel Strejček
Jarek Kučera
Náčelnictvo žen ČOS :
náčelnice ČOS
1. místonáčelnice ČOS
místonáčelnice ČOS
místonáčelnice ČOS
Lenka Kocmichová
Ludmila Raková
Dagmar Toncarová
Dagmar Fischerová
Stránka | 13
Činnost v období červen 2010 – červen 2013
1. Pravidelná činnost
2. Příprava a realizace XV. Všesokolského sletu
1. Pravidelná činnost OV ČOS pro ČOS, župy a jednoty
 příprava dlouhodobého programu sokolské všestrannosti, sledování a využití nových trendů
v oblasti sportu pro všechny
 zpracování metodických materiálů (např. cvičební programy mužů a žen, publikování v časopise
Sokol, příprava učebních textů, zajišťování pomůcek, zpracování termínových listin akcí OV
ČOS..)
 metodické vedení ústředních cvičitelských sborů a odborných komisí, příprava a organizace srazů
župních vedoucích, příprava programů pro dané kategorie a odbornosti
 pořádání soutěží: Přebory ČOS v sokolské všestrannosti, ZZZ, ve florbalu, TGJ
 pořádání přehlídek pódiových skladeb a aerobic teamů a metodická práce s autory skladeb
 spolupráce s ÚŠ ČOS a vlastní doškolovací akce (semináře, lektoři, doškolovací akce..)
 spolupráce s ostatními programovými útvary
 setkávání cvičitelů podle věkových kategorií nebo podle odborného zaměření
 zajišťování reprezentačních vystoupení doma i v zahraničí
 turistické akce a akce pobytu v přírodě
 evidence cvičitelů a rozhodčích sokolské všestrannosti v elektronické podobě, vydávání a
prodlužování platnosti cvičitelských průkazů
 evidence členské základny a činností OV v župách a jednotách v elektronické podobě
 ekonomika OV ČOS, příprava a vyhodnocování grantů
 organizace a programové zajištění stěžejních sokolských akcí (všesokolské slety, akademie..)
 spolupráce se Sokoly v zahraničí
 účast v poradních orgánech předsednictva ČOS (rada pro vzdělávání, programová rada, ediční
rada, redakční rada, rozpočtová komise, zdravotní komise)
 zastoupení v komisi všeobecné gymnastiky ČGF a v ČSAE
 smlouvy o spolupráci s partnerskými organizacemi (ČASPV, KČT, Sdružení UJ..)
 spolupráce s dalšími subjekty (VZP, SZÚ, FTK OLOMOUC atd.)
Členská základna OV ČOS pro rok 2012 - vývoj
CELKEM
•R+D
•žáci
•žákyně
•dorostenci
•dorostenky
•muži
•ženy
•senioři
•seniorky
2010
115 863
14 369
8 548
10 944
2 765
2 392
20 767
32 618
5 890
17 570
2011
111 299
13 818
9 012
11 048
2 368
1 995
19 811
31 208
5 719
17 020
2012
107 899
13 525
9 170
11 162
2 100
1 973
19 429
28 399
5 713
16 428
Nejčastější aktivity: kondiční gym. – 20 458, aerobik – 9 558, turistika – 13 865, pohybové hry – 17 855,
rekreační kolektivní sporty - 32 156, zdravotní TV – 12 858
Stránka | 14
Cvičitelé a rozhodčí sokolské všestrannosti - evidence:
Cvičitelé - Základní část
(IV. třída všestrannost)
III. třída 5 042
II. třída 434
Rozhodčí
68 /atletika/
55 /SG-M/
113 /SG-Ž/
30 /TGJ/
31 /florbal/
rozhodčí celkem
268
I. třída 198
854
celkem 5 661
Plnění sokolského programu:
(podrobný přehled akcí v příloze 2 - 2)
 srazy župních vedoucích cvičitelů jsou součástí řízení činnosti všestrannosti v župách. N ČOS je
pořádá 1x ročně podle věkových kategorií (ženské složky – podzim, mužské složky – jaro) – roční
účast cca 600 cvičitelů. Ve sletovém období se ústřední cvičitelské sbory přetvářejí na cvičitelské
sbory sletových skladeb. Podzim 2012 a jaro 2013 – proběhla reorganizace ústředních
cvičitelských sborů, vypracování výhledových plánů na příštích 6 let
 srazy župních vedoucích podle odborností (komise) jsou také součástí řízení činnosti všestrannosti
v župách – 1x ročně – účast cca 250 cvičitelů
 oblastní srazy (ženské složky – jaro, mužské složky – podzim) – celkem 30 srazů ročně s účastí
cca 1200 cvičitelů. Oblastní srazy ve sletovém období probíhají jako nácvičné v režii oblastí a
žup. Jaro 2013 – probíhají oblastní srazy ženských složek podle plánu
 odborné semináře (ZdrTV Aerobik, jóga – viz příloha „přehled akcí“ mat. 2 - 2 )
 školení cvičitelů – spolupráce s ÚŠ ČOS – podpora župních školících a doškolovacích akcí – grant
OV. Lektorské působení na školících akcích
 v tištěném časopisu Sokol 2013 – Metodické listy Dětské letní tábory
 granty OV ČOS (vybavení tělocvičen, na vzdělávání cvičitelů, na sletové nářadí a náčiní, dva
sletové granty – na župní slety a na účastnické poplatky pro cvičence nejmladších věkových
kategorií a doprovod pro skladby žactva – účastníky hlavního programu hromadných skladeb XV.
všesokolského sletu v Praze
 setkávání cvičitelů podle věkových kategorií a zájmů
 turistická setkání a akce pobytu v přírodě (Projekt Sokolské cesty, Se Sokolem na rozhledny,
vodácký výcvik, nové (2013) Se Sokolem za kopečky, U nás v Sokole)
 ostatní pravidelné akce – Sokolská plavba po Vltavě (září každoročně), Nejen pohybem živ je
Sokol! (leden každoročně), Předvánoční setkání, Setkání seniorů, atd.
 Podpora velkých akcí pořádaných župami (Sokolské Brno 2010, Sokolské setkání pod Řípem –
Roudnice nad Labem, župní slety)
 soutěže – Přebor v sokolské všestrannosti mladšího žactva (jednotlivci a družstva), Přebor
v sokolské všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých (jednotlivci), Přebor MTG a TGJ
(družstva), Přebor v ZZZ (družstva), Přebor ve florbalu (družstva).
 přehlídky – Přehlídka pódiových skladeb a Přehlídka Aerobic Team (družstva) – metodická práce
s autory skladeb (průměrná účast 600 cvičenců ročně), účast ve videopřehlídkách SSS
 sokolské tábořiště Rosička – zabezpečení využití a provoz. V r. 2010 bylo na táboře 85 dětí,
r. 2011 - 104 dětí, v r. 2012 - 152 dětí
 spolupráce s různými organizacemi: ISCA - projekt Move week. Fakulta tělesné kultury UP
Olomouc – projekt PASEO – fyzické aktivity seniorů – Založena aliance SENIOR 21. Spolupráce
se SZÚ – partnerství projektu S pohybem každý den a Přijmi a vydej, „Po škole v pohybu", „Kvíz
Stránka | 15
pro zdraví“ a účast na seminářích pro seniory. V r. 2012 zapojení do projektu „Česko se hýbe“,
1. 6. 2013 přehlídka pódiových skladeb v O2 Aréně.
 Metodické zajištění každoroční soutěže ve šplhu škol a víceletých gymnázií Prahy 6 a 17 –
O pohár náčelnictva ČOS
 akce OV plánovány minimálně 1 rok dopředu - termínová listina OV ČOS je stále aktualizována
– umístěna na www.sokol.eu
 Zahraniční akce
2. XV. všesokolský slet:
 První veřejné předvedení hromadných skladeb 12. 12. 2010
 ustavení ÚCS pro sletové skladby – podzim 2010
 Jednání o místě konání hromadných sletových skladeb nakonec vybrán stadion Synot Tip arény
(Slávia) v Praze – Edenu.
 Sletová štafeta – 23. – 25. září 2011 – Sokol žije a něco dokáže !
Hlavní garant akce: br. Zdeněk Lauschmann a OV ČOS
- celkem cca 11 000 účastníků, zapojilo se 41 žup
- dostředivý směr – 15 hlavních tras, 87 župních přípojek, trasy celkem cca 4 200 km
- zahraniční účast (Lužice, Německo, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, USA)
- doprovodné programy, závěr štafety v Tyršově domě (viz mat. 2 – 7)
 Zahájení oslav 150. výročí založení první sokolské jednoty v Karolinu
 Akce v Chrámu Sv. Víta na Pražském hradě – po skončení sletového průvodu, v neděli
1. července 2012, se konala mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Během ní zazpíval
pěvecký soubor GAUDIUM Praha s dirigentkou Z. Součkovou, Sušický smíšený sbor a
na varhany hrál pan Josef Kšica. Mše se zúčastnilo cca 2000 účastníků sletu. Po ukončení mše
následovala prohlídka chrámu s odborným výkladem
 Součástí sletu byly také pódia v Tyršově domě, v Edenu a na Staroměstském náměstí a vystoupení
hromadných skladeb na stadionu SynotTip Aréna v Edenu. Zprávy o obou aktivitách jsou
v samostatných materiálech (viz mat. 2 – 4, 2 – 5, 2 – 5, 2 – 6, 2 – 7, 2 – 8)
 Kulturní akce během XV. všesokolského sletu jsou součástí zprávy Vzdělavatelského odboru
 Sportovní sletové akce a Sokol Gala jsou součástí zprávy Odboru sportu
Přílohy:







mat. 2 – 2
mat. 2 – 3
mat. 2 – 4
mat. 2 – 5
mat. 2 – 6
mat. 2 – 7
mat. 2 – 8
Přehled akcí OV ČOS 2010 – 2013
Účast na jarních srazech OV ČOS 2013
Zpráva Hromadná tělovýchovná vystoupení XV. všesokolského sletu 2012
Příloha 1. – rozdělení zodpovědnosti v rámci HTV ve sletovém týdnu
Příloha 2. – poslední počty cvičenců ČOS získané OV ČOS od žup
Sletová štafeta 2011
Pódia XV. všesokolského sletu
Přítomno je 151 účastníků sjezdu s právem hlasovacím (z celkového počtu 164 pozvaných), což je
92 %.
10. sjezd ČOS bere na vědomí zprávu mandátové komise o tom, že je usnášeníschopný.
Stránka | 16
 Zpráva o činnosti odboru sportu ČOS
Předsednictvo OS ČOS zvolené na VH OS ČOS dne 8. 5. 2013:
předseda OS
I. místopředseda OS
II. místopředseda OS
III. místopředseda OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
člen P OS
Mgr. Syrový Petr
Džavoronok Milan
Ing. Sosnovec Josef
Mgr. Vyzina Stanislav
Balík Zdeněk
Ing. Doležal Stanislav
PaedDr. Dostál Vladimír
Lebeda Michal
Ing. Nováková Milada
Mgr. Perun Vítězslav
Slámová Štěpánka
Ing. Tomek Karel
Mgr. Zemánek Jiří
Projev I. místopředsedy OS ČOS br. Petra Syrového:
Vážení hosté, milé sestry, milí bratři.
Nejsem si zcela jist, zda-li se mi plně podaří zhodnotit práci odboru sportu (OS) a je-ho předsednictva
za uplynulé období. Nicméně vnímám to jako moji povinnost momentálně vzniklé situace a postu
1. místopředsedy OS ČOS.
Myslím, že mohu konstatovat, že tříleté období, které máme za námi, nebylo poznamenáno jakýmkoli
zásadním ohrožením činnosti nejen odboru sportu, ale ani těch nejmenších částí tj. registrovaných
sportovních oddílů (SO).
Předsednictvo OS pracovalo od června 2010 ve 13 členném složení, od 1. ledna 2013 ve 12 členném
složení, jednání se dlouhodobě nezúčastňoval II. místopředseda br. Miroslav Čapík ze zdravotních
důvodů. Jeho agendu úspěšně převzal br. Sosnovec. Členové předsednictva působili v 9 poradních
odborných komisích, někteří velmi aktivně jiní méně a jak je patrné z číslování zápisů tak i na 28
zasedáních předsednictva OS.
Členská základna (ČZ) ČOS klesla o 14.078 sokolů, rovněž členská základna odboru sportu ve všech
třech letech klesala, jak je patrné z materiálu, z 62.473 na 54.970, což je celkový pokles o 7.503
sportovce. To je více než polovina poklesu ČZ ČOS. Jediné, co nás může malinko potěšit je skutečnost,
že počet mládeže klesal pozvolněji a pouze o 1/3 poklesu ČZ odboru sportu tj. o 2.164 sportovců. Kde
hledat příčiny? To je velmi složitá otázka. Na vině může být celková ekonomická situace státu,
nedostatek finančních prostředků v rodinách, trvající expanze počítačových her, ale určitý podíl má i
pohodlnost rodičů přivést své ratolesti do našich oddílů. Další významnou roli může hrát i naše nabídka a
konkurence sportovního prostředí. Český olympijský výbor, který se stává hlavním zastáncem sportu
v ČR, vyvíjí významné úsilí o získání dalších finančních prostředků právě pro podporu sportování
mládeže a lze očekávat, že se mu to podaří a ČOS bude na těchto finančních prostředcích rovněž
participovat. V současné době máme již i nejaktuálnější statistické údaje – ČZ ČOS nadále mírně poklesla
o dalších 1.505 členů, ale ČZ OS vzrostla o 2.442 sportovce, přičemž více než 3/5 – 1.558 je tvořeno opět
mládeží. To nás zavazuje, abychom přinejmenším tento trend udrželi.
Odbor sportu pečuje o registrované sportovní oddíly v zásadě prostřednictvím jejich částečného
financování. A jako vždy je financování závislé na celkovém rozpočtu celé České obce sokolské. Jak
zaznělo při kontrole usnesení na VH OS měl OS zajistit „plošné“ financováním SO prostřednictvím žup.
Jak se zdařilo, víme opět ze statistických čísel, rok 2011 byl v tomto ohledu neúspěšný. Předsednictvo OS
a ani já si však v poslední době nejsme jisti správností způsobu výpočtu a přidělení financí i těm, kteří se
„jen“ zaregistrovali. Proto jsme pro letošní rok rozhodli o významném navýšení finančních prostředků
do grantů ŽOS a tak by větší část peněz měla přijít do aktivních SO.
Stránka | 17
Vrcholem péče a tedy i financování jsou sportovní základny mládeže (SZM) – tedy projektu, který
vznikl záhy po obnovení ČOS počátkem 90 let minulého století, v době kdy se rozpadla státní péče
o vrcholový a výkonnostní sport. Naši předchůdci dokázali nastavit systém i dalších článků péče –
vybrané oddíly mládeže (VOM), výkonnostní sport dospělých (VSD) a vybraných oddílů dospělých
(VOD). To, že prokazují svoji životnost, jsou úspěchy našich družstev i jednotlivců ve vrcholných
soutěžích České republiky (ČR), prosazování se našich sportovců do reprezentačních výběrů mládeže i
dospělých. Ti dospělí, kteří nás reprezentovali na OH v Londýně, jsou již jednoznačně odchovanci tohoto
sytému. Jsme rádi, že tato skutečnost je respektována i vedením ČOS a my můžeme pravidelně každý rok
vyhlásit výsledky ankety o nejlepšího sportovce, kolektiv respektive družstvo kolektivních sportů,
hendikepované sportovce a trenéry na slavnostním aktu za účasti zástupců ČOV, MŠMT, ČOS a
sportovních svazů.
Odbor sportu nezapomíná na další oceňování sportovců, trenérů i činovníků sokolskými medailemi a
dalšími vyznamenáními. Za jedno z nejvyšších lze určitě považovat zařazení mezi sokolské sportovní
legendy. V roce 2012 to byly sportovní gymnastky Adolfina Tačová a novodobá sportovní legenda Jana
Komrsková. Také ČOV pravidelně oceňuje naše nejlepší trenérky na základě návrhů z oddílů T. J. a
předsednictva OS.
O činnosti sportovních komisí lze konstatovat, že vesměs pracovali dobře a respektovaly pokyny,
zásady, metodické pokyny, vnitřní směrnice pro různé oblasti jejich činnosti. Většina komisí našla
postavení přeborů ČOS, ustálil se i způsob jejich financování. Komise pomáhají vyhodnocovat žádosti
o SZM, VSD, VOM i VOD. Finančně podporují vzdělávání trenérů, některé pravidelně organizují
semináře a výcvikové tábory (VT). Nemáme od komisí požadavky na školení prostřednictvím ústřední
školy ČOS, školení našich trenérů a rozhod-čích zajišťují na svých stupních sportovní svazy nebo jim
na roveň postavené organizace.
Župní odbory sportu jsou svou úrovní práce – činností naprosto rozdílné a bohužel mnohé nepracují
vůbec. Jejich neexistence či nečinnost nejenže ohrožuje postavení sportu v župě, ale i v ČOS a dále vůbec
především nepomohou sportovním oddílům v župě. Sportovci nemohou jen sportovat, ale musí se o sebe
umět i postarat. Zde je do budoucna nezbytná zvýšená pozornost a péče předsednictva OS o tuto oblast.
Z hlediska propagace vnímá předsednictvo OS, že nejdůležitější pro zviditelnění ČOS v ČR je výše
uvedená účast družstev a jednotlivců v nejvyšších soutěžích ČR a v reprezentaci ČR, dále významné
soutěže ČOS pořádané SO T. J. z těch pak zejména ty soutěže, které jsou vysílány alespoň ze záznamů
na ČT sport. V neposlední řadě vyhlašování ankety Nejlepší sportovec, družstvo, hendikepovaný
sportovec, trenér ČOS. Dále se daří většinou těm aktivním prosadit se na stránky celostátního, krajského a
lokálního tisku. Také časopis Sokol je významným médiem, byť bohužel určeným jen pro sokolskou
veřejnost. Webové stránky ČOS jsou slabinou a v současné době se usilovně pracuje na jejich vylepšení.
Samostatnou kapitolou činnosti a propagace ČOS na veřejnosti byly oslavy 150. výročí založení Sokola
v roce 2012. ČT uvedla na různých programech mnoho pořadů o sokolských jednotách, župách, historii
ČOS apod. Oslavy začaly slavnostním zasedáním výboru ČOS v prostorách Karolina pokračovaly
župními a krajskými slety a vyvrcholily 15. Všesokolským sletem v Edenu. OS participoval
na vyvrcholení oslav zdařilým programem Sokol Gala 3. 7. v Tipsport aréně na pražském Výstavišti.
Ukázky sportovní činnosti v Sokole – 362 sportovci v 21 sportovním odvětví z 24 tělocvičných jednot a
dalších 261 hostů včetně zahraničních, představení olympioniků kvalifikovaných na OH v Londýně a
účast nejúspěšnější olympioničky Věry Čáslavské nastavily úroveň této gala přehlídky hodně vysoko.
V průběhu celého roku proběhlo 28 Sletových soutěží v 19 sportovních odvětvích počínaje březnovým
Setkání sokolů na šumavském Trojmezí (běh na lyžích) a konče listopadovou Poslední smečí žáků
v nohejbalu. Hlavními třemi sletovými soutěžemi byly červnový turnaj v plážovém volejbalu 150 zápasů
k 150. výročí v Brně, mezinárodní soutěž mužských složek v SG 29. – 30. 6. v Tyršově domě a 3. 7.
Sokolský pohár v atletice – soutěže SZM v Edenu. Bohužel se vzhledem k omluvám zahraničních
účastníků nepodařilo uskutečnit čtvrtou hlavní soutěž v basketbalu. Dále na základě vypsaného grantu OS
podpořil OS finanční částkou 14 pořadatelství MČR sokolskými SO T. J. Všichni pořadatelé soutěží měli
k dispozici banner s logem ČOS a nápisem 150 let v pohybu.
Co se týče financování OS a výše uvedených oblastí jistě jste našli v materiálech mnoho tabulek
rozpočtu a čerpání a další se dozvíte ve zprávě br. Kroce. Já si dovolím jen konstatovat, že za 1. rozpočet
OS tvoří zpravidla cca ¼ rozpočtu ČOS,
Stránka | 18
2. vlivem objektivních skutečností byl rok 2011 rokem „bídy“ obdobně jako v předcházejícím tříletém
období rok 2009.
Rok 2012 můžeme považovat za velmi solidní, vedle standardního rozpočtu OS jsme ještě využili
významnou část prostředků určených na oslavy 150. výročí (Sokol Gala, Sletové soutěže, pořadatelství
MČR). Věřím, že existuje v současné době naděje na stabilizaci financování sportovního prostředí ČR
obecně a je jisté, že je nutné usilovat o získávání finančních prostředků pro sportovní oddíly tělocvičných
jednot z místních zdrojů a samosprávních celků.
V rámci hodnocení činnosti musíme též konstatovat, že mnoho SO T. J. participuje na různých projektech
sportovních svazů, zejména v oblasti talentované mládeže – vrcholových sportovních centrech mládeže
(VSCM), sportovních centrech mládeže (SCM) a sportovních střediscích (SpS) a jednotlivci reprezentanti
ČR v rezortních sportovních centrech (RSCM).
Vážení hosté, milé sestry, milí bratři,
dovoluji si jménem předsednictva OS a kanceláře OS poděkovat Vám i Vašim předchůdcům
za spolupráci, díky níž se nám podařilo i za ne zcela jednoduchých podmínek dosáhnout velmi dobrých
výsledků v různých výkonnostních stupních sportu. Myslíme, že máme právo říkat, že Sokol je sportovní
a společenská organizace pro všechny – sportovce všech věkových kategorií i výkonností, zájemce o další
činnosti (např. divadelníky, muzikanty, zpěváky) a tak může zaujmout a uspokojit velkou část našeho
obyvatelstva.
Děkuji všem trenérům na všech stupních, profesionálním, placeným, neplaceným, dobrovolným, dále
aktivním činovníkům, protože jen díky jejich činnosti se naplňují naše sportoviště a rozhodčím, bez nichž
se naše „sportování“ neobejde.
Dále děkuji předsednictvu a výboru ČOS za toleranci a pochopení po náhlém převzetí řízení OS
v posledním půlročním období a sestře starostce za důvěru.
Přílohy:











mat. 3 - 02
mat. 3 - 03
mat. 3 - 04
mat. 3 - 05
mat. 3 - 06
mat. 3 - 07
mat. 3 - 08
mat. 3 - 09
mat. 3 - 10
mat. 3 - 11
mat. 3 - 12
Statistika členské základny OS ČOS od r. 2007 do r. 2013
Přehled financování SZM, VSD, VOM a VOD 2010 – 2012
Nejúspěšnější sportovci a trenéři ČOS roku 2010 - 2012
Sokolské sportovní legendy
Zpráva o hospodaření OS v letech 2010 – 2012
Přehled významných soutěží OS ČOS v roce 2010, 2011, sletové soutěže 2012
Usnesení valné hromady OS ČOS konané dne 8. 5. 2013
Nové předsednictvo OS na další volební období
Přehledy nově zvolených předsedů komisí OS ČOS
Přehledy nově zvolených župních předsedů OS ČOS
Přehled akcí OS ČOS v roce 2013
Br. Vrána přivítal příchozího hosta – Dr. Ing. Josef Veselého, Ph.D. MBA.
 Zpráva o činnosti vzdělavatelského sboru – br. Mička
Jarní zasedání Sboru vzdělavatelů ČOS zvolilo činovníky P VO ČOS na další volební období ve složení:
vzdělavatel ČOS:
br. Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc
1. náměstek vzdělavatele ČOS:
br. Bohumil Gondík
náměstek vzdělavatele ČOS:
br. Bohuslav Bubník
jednatelka vzdělavatelského odboru:
ses. Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.
členové předsednictva vzdělavatelského odboru:
Stránka | 19
br. PhDr. Zdeněk Bartůněk
br. Milan Sobota
br. Plk. Mgr.Michal Burian, Ph.D.
br. Ing. Vladimír Šilhán
br. PhDr. Milan R. Černík, Ph.D.
ses. Iva Třísková
br. Bc. Michal Doležel
ses. Mgr.Jitka Viktorínová
ses. Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
ses. Jarina Žitná
ses. Ing. Jana Rosáková
Zpráva o činnosti vzdělavatelského odboru ČOS za r. 2010 – 2013 – br. Mička
Základním dokumentem, podle kterého vzdělavatelský odbor ČOS řídil v období mezi 9. a 10. sjezdem
svou činnost, bylo usnesení volebního zasedání vzdělavatelů žup v roce 2010, které zahrnovalo především
následující body:
a) věnovat maximální pozornost postupnému začleňování mladé generace do činnosti VO včetně
nejvyšších činovnických funkcí jejich vyškolováním, zařazováním do činnosti odborných komisí a
vytvoření nového jednacího řádu PVO a VO
b) v souladu se změnami stanov schválenými 9. sjezdem a změnou názvu na vzdělavatelský odbor
předložit podzimnímu zasedání vzdělavatelů v roce 2010 nový organizační řád a Pokyn
pro organizování vzdělavatelské činnosti, které umožní lepší organizační začlenění komisí,
kulturních souborů příp. dalších součástí vzdělavatelského odboru (např. věrné gardy)
c) vytvořit programovou komisi VO, jejíž hlavní náplní činnosti bude mj. průběžná příprava
vzdělavatelského programu jako jedné ze složek programu všesokolského, organizace vzdělávání
činovníků a vzdělavatelů ČOS (ve spolupráci s Ústřední školou ČOS)
d) iniciovat přenesení oblasti výchovné práce s mládeží na celosokolskou úroveň (programová rada
příp. vytvoření výchovná komise P ČOS) a podporovat veškeré činnosti v této oblasti (sokolský
parník, cena A. Hudce apod.)
e) v oblasti činnosti kulturní komise pokračovat v přípravách vzdělavatelské části XV. všesokolského
sletu dle schválených návrhů, především urychleně zahájit přípravy roku 2011 jako Roku sokolské
kultury směřujícímu k zajištění kulturního programu v r. 2012
f) v oblasti činnosti společenské komise:
 ve spolupráci s historickou komisí zvážit možnost zavedení (od r. 2012) Památného sokolského
dne, který by byl připomínkou přínosu sokolské obce k historickému vývoji naší republiky a
současně i připomínkou památky sokolských obětí
 připravit zásady spolupráce ČOS s ostatními společenskými příp. státními organizacemi
ve vzdělavatelské oblasti, nejlépe smluvně, a na jejich základě připravovat každoročně
harmonogram sokolské účasti na významných oslavách
g) věnovat pozornost historicko-dokumentačnímu středisku ČOS zmapováním jeho stavu a navržení
dalších postupů v jeho činnosti včetně ekonomického a personálního zajištění
h) zvážit možnost obnovení činnosti umělecké rady při VO
K plnění výše uvedených bodů, o kterém byl postupně informován Výbor ČOS v pravidelných zprávách,
lze uvést následující skutečnosti:
a) Na jarním zasedání vzdělavatelů žup v roce 2010 začalo postupné omlazování odboru, které se
projevilo volbou mladších vzdělavatelů do jeho předsednictva. Velmi pozitivně se zde projevila
skutečnost, že vzdělavatelé v minulosti věnovali velkou pozornost školení vzdělavatelů a v poslední
době i činovníků ČOS. Právě mladší absolventi těchto kursů se objevili mezi kandidáty
do vedoucích vzdělavatelských funkcí a při volbě získali i velkou důvěru.
Stránka | 20
b) Významným krokem, kterým bylo pro vzdělavatele schválení úpravy stanov posledním sjezdem,
nepřineslo jen změnu názvu na vzdělavatelský odbor. Ve skutečnosti však šlo o hluboký zásah
do struktury, organizace i náplně vzdělavatelské činnosti. S tím byla například spojena nutnost
změny Organizačního řádu vzdělavatelského odboru (dříve sboru) a Pokynu pro organizování
vzdělavatelské činnosti tak, aby jasně formulovaly skutečnost, že nezanedbatelná část členské
základny, působící především v oblasti zájmové umělecké činnosti, se stává součástí tohoto odboru.
Úprava uvedených materiálů umožňuje i začlenění dalších součástí sokolského života, například
věrné grady, do vzdělavatelské činnosti. Příslušné materiály reagující na uvedenou změnu stanov
byly předsednictvem vzdělavatelského odboru připraveny a po obsáhlém připomínkovém řízení
schváleny na podzimním zasedání sboru vzdělavatelů žup 20. 11. 2010 a v návaznosti na to
Výborem ČOS.
c) Velká pozornost na jarním zasedání župních vzdělavatelů v roce 2010 byla dále věnována otázkám,
které jsou spojeny s jednou z nejproblémovějších oblastí sokolské činnosti, výchovné práce. Této
oblasti se dříve věnovala výchovná komise vzdělavatelského sboru, která však pracovala z hlediska
celé sokolské obce izolovaně a přes nezpochybnitelnou snahu dopad její činnosti především
na sokolskou mládež nebyl odpovídající. Na druhé straně vzdělavatelé delší dobu postrádali
systematickou činnost v oblasti přípravy moderního sokolského programu. Proto vzdělavatelský
odbor rozhodl o zřízení své programové komise, jejímž hlavním úkolem je příprava
vzdělavatelského programu a ve vazbě na programovou radu P ČOS i spoluúčast na tvorbě
programu všesokolského.
d) Přestože vzdělavatelský odbor změnil výchovnou komisi na komisi programovou, velká pozornost
byla i nadále věnována hledání cest ke zlepšování výchovné práce především s mládeží. Proto byla
vytvořena v listopadu 2011 nová Komise péče o mládež a seniory, jejímž vedením byla pověřena
ses. Viktorínová, jež byla také dovolena na uvolněné místo do PVO. Nově vytvořená komise, která
má na starosti především přípravu a organizování akcí pro mládež s výchovným zaměřením a
organizování akcí věnovaných seniorům, zahájila svou činnost velice aktivně vyhlášením dvou
soutěží: literární soutěže pro seniory – Vzpomínky na Sokol našeho mládí a fotografickou soutěží
pro mládež a seniory – Nejzdařilejší FOTO z oslav 150. výročí Sokola. Výsledky soutěží bude
možno posoudit i v rámci sjezdového jednání. V souvislosti s výchovnou prací je zde nutné zmínit i
oceňování cenou Fair play A. Hudce, které od roku 2009 organizuje vzdělavatelský odbor. Ocenění
je určeno členům obce, kteří svým vystupováním a jednáním při soutěžích i v každodenním
sokolském životě často zaslouží větší pozornost než ti, kteří získávají medaili, vítězství a rekordy.
Je pozitivní, že mezi oceněnými se začínají objevovat i příslušníci mladé sokolské generace.
e) Kulturní oblast představuje dnes stěžejní část činnosti vzdělavatelského odboru. Mimo pravidelné
aktivity více jak dvou set zájmových souborů sdružených ve vzdělavatelském odboru, byla
v uplynulém období pozornost věnována zajištění kulturní části oslav 150. výročí založení Sokola a
akcí souvisejících s XV. všesokolských sletem. Již v roce 2011, který byl vyhlášen Rokem sokolské
kultury, se uskutečnila řada přehlídek (VI. Národní přehlídka sokolských loutkových divadel
v Přerově, VII. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Boskovicích, Lázních
Toušeň, Plzni a Litovli), které se staly dobrou propagací významného roku 2012. Navíc poskytly
ucelenější pohled na úroveň našich souborů a umožnily i výběr souborů, které pak byly zahrnuty
do kulturních akcí v rámci XV. všesokolského sletu. Významným se zde stalo především
nastudování Prodané nevěsty v podání čtyř sokolských těles. Smíšený pěvecký sbor Gaudium
Praha, Národopisný soubor Formani ze Slatiňan spolu se sokolskými divadly z Lázní Toušeň a
Pyšel pod vedením br. Gondíka nastudovaly komickou operu Bedřich Smetany na libreto Karla
Sabiny jako lidovou hru se zpěvy a tanci. Cílem autorského týmu bylo zúčastnit se VI. Národní
přehlídky sokolských divadel v roce 2011 a usilovat o to, aby se Prodaná nevěsta hrála v rámci
sletových dnů kultury v Praze. Toto nastudování se díky svému ohlasu ve veřejnosti i díky více
než příznivému přijetí i u odborníků oprávněně pak stalo představením, které bylo uvedeno
při slavnostním zahájení sletu 1. a 2. 7. 2012 v Divadle ABC v Praze za návštěvy 900 diváků.
Z dalších akcí, kterými vzdělavatelský odbor v kulturní oblasti přispěl k oslavám v roce 2012 (viz
zpráva VO pro Výbor ČOS ze dne 27. 11. 2012), lze zmínit:
Stránka | 21
f)
g)
h)
i)
j)
1. představení Goldoniho Poprasku na laguně v nastudování sokolského divadla z Lázní Toušeně
a uvedení hry Tetička z Radějova souborem ze Starého Města u Uherského Hradiště na scéně
Studia Ypsilon
2. účast řady souborů na tzv. pódilových vystoupeních (soubor Formani, Vycpálkův soubor,
Rozmarýnek, Modrá Synkopa atd.)
3. Divadlo Kampa hostilo loutkový soubor Pražský Sokolíček
Jedním z vrcholů vzdělavatelského příspěvku k XV. všesokolskému sletu byla i folklorní skladba
Radostná země. Ve skladbě, kterou připravili Anna Buroňová, Helena Skálová a Miroslav Ekart a
pro níž hudbu upravil Jan Rokyta, vystoupilo 416 tanečníků 27 souborů, kteří představili tance
z příbuzných regionů Slezska, Lašska a Valašska. Zařazení dané skladby, která na rozdíl
od předcházejících sletů se zaměřila na prezentaci folkloru pouze vybrané oblasti republiky, v tomto
případě severu Moravy, se ukázalo jako velmi zdařilé. K úspěchu skladby navíc přispěla i úzká
spolupráce s Folklorním sdružením České republiky, která byla před sletem smluvně navázána a
která výrazně přispěla k jejímu organizačními i ekonomickému zajištění.
Hlavní úkol ve společenské činnosti vzdělavatelského odboru spočíval především v organizačním a
programovém zajištění slavnostního zahájení oslav 150. výročí založení Sokola, které se
uskutečnilo 10. 3. 2012 v prostorách staroslavného Karolina. Akce, která se připravovala skoro dva
roky, se zúčastnilo více než 60 pozvaných hostů (mj. předsedové obou komor Parlamentu ČR,
ministr obrany, hejtmani 4 krajů, představitelé většiny sportovních a společenských organizací
spolupracujících s ČOS, zástupci vysokých škol, představitelé církví, vedoucí pracovníci vybraných
státních společností).
Bylo přítomno přes 200 členů sokolské obce, dále představitelé
mezinárodních tělovýchovných organizací a zahraničních Sokolů (Kanada, Srbsko, Slovinsko,
Slovensko, USA, Rakousko, Švédsko, Německo, Švýcarsko) a zástupci velvyslanectví zemí se
sokolskou tradicí. Součástí programu bylo přednesení zdravice prezidenta České republiky Václava
Klause, vystoupení starostky ČOS ses. H. Moučkové a dalších členů čestného předsednictva včetně
V. Hampla (rektor Univerzity Karlovy), J. Dovalila (místopředseda Českého olympijského výboru),
T. Frey-Materny (starosta Zahraniční obce sokolské) a armádního generála T. Sedláčka, v.v. (čestný
předseda Československé obce legionářské). Zasedání pozdravil i arcibiskup pražský kardinál
D. Duka.
Z dalších významných akcí, na kterých se v průběhu oslav vzdělavatelský odbor podílel, je nutné
uvést sletový průvod. Vlastního průvodu se zúčastnilo na 15 000 účastníků, nejen sokolů, ale i
ostatních vystupujících na sletu a hostů. Hudební doprovod zajišťovalo deset dechových těles a
několik folklorních souborů. Celý sletový průvod byl v přímém přenosu vysílán Českou televizí.
Do činnosti společenské komise náležela i jedna z propagačních akcí, kterou byly dny otevřených
dveří v Tyršově domě v Praze, spojené s průvodcovským zajištěním uspořádané v předsletovém
období.
Vzdělavatelský odbor se také plně zaměřil na splnění dalšího úkolu ve společenské oblasti –
zavedení trvalé připomínky všem sokolům, kteří ve 150tileté dramatické historii sokolského hnutí
v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší. Proto zasedání Sboru
vzdělavatelů žup navrhlo a podzimní výbor ČOS na svém zasedání v roce 2012 schválil 8. říjen
Památným sokolským dnem. První pietní akce se již uskutečnila v pondělí 8. října 2012 v Tyršově
domě a měla velice pozitivní ohlas u sokolské i nesokolské veřejnosti.
I přes přetrvávající problémy spojené s personálním zajištěním historicko-dokumentačního oddělení
se v této oblasti vzdělavatelský odbor široce prezentoval i v rámci oslav 150. výročí založení
Sokola i na XV. všesokolském sletu. Jednalo se především o:
 výstavu „150 let v pohybu“, která se konala v Nákupním centru Eden v Praze – Vršovicích
od 8. června do 9. července 2012 a měla dvě části: Historie Sokola a Sokol dnes a zítra
 nově instalovanou výstavu „Sokolské symboly“ a zrekonstruovanou výstavu „Sokol dnes a
zítra“, které se konaly od 20. června do 15. července v předsálí a aule Tyršova domu
 doplňujícím prvkem obou výstav byly panely o činnosti sokolů ve Švýcarsku a Srbsku a
práce akademického malíře Pavla Vavryse v Michnově paláci
Vzdělavatelský odbor dále úzce spolupracoval s dalšími subjekty, a to především zapůjčením
exponátů z našich sbírek a materiálů archivní povahy pro výstavu „Pod křídly Sokola“ instalované
Stránka | 22
v Armádním muzeu v Praze na Žižkově (vernisáž 18. června 2012) a iniciované členem
předsednictva VO ČOS br. Burianem. Dále zapůjčením fotodokumentace pro výstavu „Sokolové a
republika“ v Písecké bráně v Praze 6, zapůjčením materiálů historické povahy pro výstavu
o dějinách sokolského hnutí pro Muzeum husitského hnutí v Táboře a výstavu T. J. Sokol
Kněžmost, Pardubice apod. Z výstav je nutné dále upozornit na výstavu sokolských odznaků a
medailí sběratele F. Hrbáčka, která se konala od 28. června do 12. července 2012 v sokolovně
v Praze - Libni. Výstava byla doplněna ukázkou části materiálů a výstavních předmětů z Tyršovy
světničky, která je umístěna v rodném domku dr. M. Tyrše v Děčíně.
k) Jako pozitivní krok lze hodnotit i obnovení umělecké rady při VO, která je složena z významných
odborníků z oblasti kultury a pracuje na základě svého statutu. Rada se mj. například významně
podílela na výběru pamětní medaile ke 150. výročí založení Sokola a posuzovala řadu materiálů
připravovaných především v souvislosti s přípravou propagačních materiálů k oslavám 150. výročí
založení Sokola a XV. všesokolského sletu.
Výše uvedené hodnocení činnosti vzdělavatelského odboru za končící volební období bylo projednáno
na jarním zasedání Sboru vzdělavatelů žup ČOS v letošním roce (11. 5. 2013). Na jeho základě bylo
přijato níže uvedené usnesení, které bude dílčím programem odboru na další 3leté období s výhledem
na přípravu XVI. všesokolského sletu v roce 2018, spojeného s oslavami 100. výročí založení
Československé republiky.
Jarní zasedání uložilo:
a) věnovat maximální pozornost postupnému rozšiřování činovnického sboru VO na župách a
v T. J. (především tam, kde nebyl zvolen vzdělavatel) a zajistit vyškolování nových činovníků a
jejich včasné zařazování do činnosti odborných komisí. V této souvislosti ve spolupráci
s předsednictvem ČOS a Ústřední školou ČOS se nadále podílet na základním vzdělávání
činovníků sokolské obce
b) v souladu s novým organizačním řádem VO přijatým v minulém volebním období řešit lepší
začleňování složek odboru do jeho činnosti, především v oblasti práce s mládeží a seniory a
zvážit možnost založení nadačního fondu pro zasloužilé členy ČOS
c) dokončení přípravy vzdělavatelského programu jako jedné ze základních složek programu
všesokolského a připravit jeho předložení nadcházejícímu sjezdu ČOS
d) úzce spolupracovat s ostatními odbornými útvary v oblasti výchovy mládeže a podporovat
veškerou činnost s tím související (pořádání tematických zájezdů mládeže, soutěže v zájmové
činnosti, sokolský parník, cena A. Hudce apod.)
e) v oblasti činnosti kulturní navázat na pozitivní zkušenosti z Roku sokolské kultury 2011 a akcí
uspořádaných v rámci oslav 150. výročí založení Sokola a pokračovat v organizování přehlídek
sokolských kulturních souborů a vytváření podmínek pro jejich rozšiřování a růst jejich
umělecké úrovně
f) v oblasti činnosti společenské komise věnovat maximální pozornost propagaci 8. října, který byl
výborem ČOS prohlášen v roce 2012 jako Památný sokolský den, včetně zajištění důstojného
průběhu akcí s tím spojených na úrovni jednot, žup a ústředí ČOS (v Tyršově domě v Praze)
g) v rámci dosažení užší spolupráce ČOS s ostatními společenskými příp. státními organizacemi
připravit k podepsání, případě aktualizovat, příslušné smlouvy např. s Českým svazem bojovníků
za svobodu, Skautem, příp. Konfederací politických vězňů (KPV) a na jejich základě připravovat
každoročně harmonogram sokolské účasti na významných oslavách
h) ve spolupráci s vedením ČOS urychleně vyřešit personální zajištění vzdělavatelského odboru tak,
aby mohla být v plném rozsahu obnovena činnost jeho dokumentačního oddělení, navázáno
na jeho odbornou historickou práci a přitom plně zajištěn organizačně-administrativní chod
odboru v souladu s jeho organizačním řádem a Jednacím řádem P VO ČOS
i) spolupracovat na přípravě nových webových stránek a příp. sociálních sítí ČOS a plně je využít
pro vzdělavatelskou činnost
j) vyžadovat na pořadatelích pietních a společenských akcí, aby postavení zástupců ČOS při těchto
příležitostech odpovídalo historickému významu a současnému postavení Sokola
Stránka | 23
k) prosazovat včasnou a kvalitní propagaci významných sokolských akcí, především již
s předstihem XVI. všesokolského sletu
l) obnovit vydávání metodických pokynů především pro společenskou činnost (prapory, sokolské
kroje apod.)
Poznámka k výhradám ohledně zvolení br. Bubníka – ze SŽ Barákovy přišel dopis mimo jiné
s výhradou ke zvolení br. Bubníka jako náměstka vzdělavatele ČOS – byl navržen SŽ
Podbělohorskou – v této župě jsou 3 členové vzdělavatelského odboru - vše proběhlo podle stanov
ČOS – byl navržen legální cestou ještě v době, než byly vzneseny výhrady k činnosti br. Bubníka
 všechny župy by měly tuto volbu respektovat  zvolen byl přesně v souladu s volebním řádem a
kandidátní řádem VO ČOS a kandidátní komise jej zvolila i přes to, že byla seznámena s dopisem
s výhradami k br. Bubníkovi. Kandidátní komisi řídil br. Králík, mimo jiné člen SŽ Barákovy –
byla možnost br. Bubníka nevolit, ale byl zvolen plným počtem hlasů
Přítomno je 150 účastníků sjezdu s právem hlasovacím (z celkového počtu 164 pozvaných), což je
91,5 %.
10. sjezd ČOS bere na vědomí zprávu mandátové komise o tom, že je usnášeníschopný.
 Zpráva o vzdělávání ČOS – br. Šplíchal
Personální obsazení ÚŠ ČOS k 06/2013:
ředitelka školy:
metodici:
referentka:
Mgr. Martin Chlumský, DiS.
Dana Absolonová, DiS.
rodiče a děti a předškolní děti, pobyt v přírodě
Hana Šturcová
1. Úvod
Ústřední škola České obce sokolské (dále jen ÚŠ ČOS), založená v roce 1994, se ve své činnosti řídí
Statutem Ústřední školy ČOS. Je zřízena Českou obcí sokolskou ve smyslu čl. 9 odstavce 9 stanov ČOS
jako její vzdělávací a školící útvar. Uskutečňuje vzdělávací, pedagogickou, organizační, výzkumnou a
konzultační činnost v problematice tělesné výchovy a sportu pro potřeby zřizovatele.
2. Pedagogická a školící působnost
- V letech 2008–2011 byla ÚŠ ČOS garantem školení cvičitelů I. třídy. Zajišťovala odbornou část
školení zaměřeného na všestrannost, odborné posudky závěrečných prací a ve spolupráci
s odborníky z FTVS UK závěrečné zkoušky. Školení se zúčastnilo celkem 10 sokolských
cvičitelů, 9 jich úspěšně ukončilo studium, řádně absolvovalo a získalo kvalifikaci cvičitele
I. třídy.
- ÚŠ ČOS je garantem školení cvičitelů a trenérů II. třídy včetně přípravy příslušného
akreditačního řízení. V letech 2010 - červen 2013 se vyškolilo 22 cvičitelů II. třídy sokolské
všestrannosti a 34 cvičitelů II. třídy – rodiče děti a předškolní děti. Bylo vyškoleno také 7
zdravotníků zotavovacích akcí.
- ÚŠ ČOS se podílí na přípravě a zajišťování školení cvičitelů a trenérů III. třídy garantovaných
příslušnými odbornými programovými útvary. Zajišťuje pro cvičitele, trenéry, rozhodčí,
instruktory a činovníky podle potřeb ČOS a jejích odborných programových útvarů kurzy,
doškolování a semináře na základě příslušné pedagogické dokumentace, případně pokynů a
směrnic ČOS a využívá při tom i poznatky a zkušenosti z tělocvičných jednot a žup.
Stránka | 24
Školení cvičitelů III. tř.
Základní část
Všestrannost SV III. tř.
Zdravotní Tv III. tř.
RDPD III. tř.
Jóga III. tř.
Aerobik III. tř.
Senioři
Celkem
2010
28
17
24
30
99
Školení rozhodčích
Rozhodčí předškolních dětí
Rozhodčí sportovní gymnastiky
Celkem
Školení trenérů III. třídy
Skoky na trampolíně
Trenéři sportovní gymnastiky
Celkem
Školení činovníků
2011
58
12
20
90
2012
58
36
19
22
20
20
175
celkem
144
36
48
46
50
20
20
364
2010
17
17
2011
24
24
celkem
17
24
41
2010
11
9
20
2012
26
19
45
celkem
37
28
65
2010
31
2013
48
celkem
79
V letech 2010 – 2012 se zúčastnilo školení 591 účastníků.
- ÚŠ ČOS zajišťuje školení, doškolování a semináře především pro členy ČOS, ale nabídka je
otevřená i pro jiná občanská sdružení a organizace. Výuka je vedena profesionálními pracovníky
ÚŠ ČOS a smluvně zajištěnými externími lektory.
Přehled seminářů konaných v letech 2010 – 2012 podle zaměření
 Rodiče děti a předškolní děti
2010
název semináře
Mezinárodní seminář RDPD
Pohybové hrátky
Hry PD
2011
Hudebně pohybové hry
Pohybové hrátky
První krok k tanci
Předškoláci v pohybu
Jóga předškolních dětí
2012
Předškoláci v pohybu II. a III.
Mezinárodní seminář RDPD
 Aerobik
2010
Dance aerobik
celkem 406 účastníků
počet účastníků
65
54
49
Celkem 168
31
30
15
32
21
Celkem 129
69
40
Celkem 109
celkem 205 účastníků
14
Stránka | 25
Bodystylling
Dětský aerobik
Inspiration day
FIT – mezinárodní seminář
2011
název semináře
Aerobik seminář
Dětský aerobik
2012
Aerobik seminář
Inspiration day
8
7
39
51
Celkem 119
počet účastníků
14
8
Celkem 22
49
15
Celkem 64
 Zdravotní tělesná výchova
2010
Seminář
2011
Seminář
2012
Seminář
celkem 99 účastníků
53
15
31
 Ostatní
2010
celkem 330 účastníků
13
79
Celkem 92
45
29
29
25
36
Celkem 164
16
28
20
10
Celkem 74
Rekondik
Sestavy sportovní gymnastiky
2011
Míčové hry
Hry s Ferdou Mazalem
Fitjazz
Cvičení na židlích
Jak vyzrát na sportovní gymnastiku
2012
Tai-chi, Fitjazz
Tvorba pohybové skladby
Senioři seminář
E-learning seminář a hry do tělocvičny
 První pomoc
2010
doškolovací seminář
2011
doškolovací seminář
14
11
Celkem 25
 Setkání seniorů
Aktivní společenské setkání při společném odborném, ale i sportovním a kulturním programu.
2010
Setkání seniorů
85
2011
Setkání seniorů
79
2012
Setkání seniorů
89
Celkem 253
V letech 2010 – 2012 se zúčastnilo odborných seminářů celkem 1318 účastníků.
3.
Další odborné akce
- Setkání cvičitelů II. třídy
- Konference cvičitelů
17 cvičitelů
59 cvičitelů
Stránka | 26
-
Mezinárodní semináře
4.
Akreditované vzdělávací programy
ÚŠ ČOS připravila materiály pro podání žádostí na MŠMT ČR u vzdělávacích programů, u kterých
skončila platnost v roce 2012. V současné době má ČOS schválené 3 akreditované programy.
 Cvičitel všestrannosti II. třídy – č. j.091/2012-50-A
platnost do 10. 12. 2015
 Cvičitel RDPD II. třídy - č. j. 091/2012-50-A
platnost do 10. 12. 2015
 Zdravotník zotavovacích akcí – č. j. 6 126/11-24/242
platnost do 31. 3. 2014
Další akreditované programy je potřeba připravit v souladu s požadavky odboru všestrannosti na zařazení
jednotlivých školení do programu ÚŠ ČOS.
5. Rada pro vzdělávání
V březnu 2012 předložila ÚŠ ČOS Radě pro vzdělávání návrh nové koncepce školení cvičitelů ČOS
včetně návrhu učebních osnov jednotlivých odborností.
Rada pro vzdělávání doporučila tento materiál projednat v odborných útvarech a vyjádřit se k němu.
Připomínkování a projednávání bylo odloženo po dohodě s odbornými útvary na začátek roku 2013. Další
kroky souvisejí se svoláním komise školení odboru všestrannosti a na jejím jednání.
6. Personální obsazení
K 31. květnu 2013 ukončila svou činnost ředitelka ÚŠ ČOS PaedDr. Anna Jurčíčková – odchod
do důchodu. Výběrovým řízením byl vybrán a od 1. června 2013 působí ve funkci ředitele ÚŠ ČOS Mgr.
Martin Chlumský.
V současné době má ÚŠ ČOS pouze 1 metodičku – Danu Absolonovou, DiS. a referentku – Hanu
Šturcovou.
7. Spolupráce s oblastním střediskem Olomouc
Středisko bylo od ledna 2010 převedeno pod řízení sokolské župy Olomoucké. Metodicky spolupracuje
s vedením ÚŠ ČOS. Podílí se na přípravě a koordinaci jednotlivých programů, Mgr. Jan Nemrava
spolupracoval s ÚŠ ČOS při přípravě návrhu nové koncepce vzdělávání.
8. Metodická a lektorská práce ÚŠ ČOS
Metodici připravují na základě své odbornosti a svého zaměření programy pro jednotlivá školení,
spolupracují s odbornými lektory, zapojují se do vlastního přímého pedagogického působení. Zodpovídají
za dodržování učebních osnov, za přípravu zkušebních testů a závěrečné zkoušky. Současně zodpovídají
za lektorský sbor, který se snaží doplňovat o příslušné odborníky. Ve svých povinnostech mají zařazeno i
odborné hodnocení a posuzování závěrečných seminárních prací. K povinnostem patří i pečlivé vedení
pedagogické dokumentace a vyhodnocování jednotlivých akcí. Dvakrát ročně připravují program na další
pololetí s patřičným předstihem, aby se včas dostal do žup a jednot.
Sledují novinky a snaží se je zařazovat do odborných seminářů. Připravují metodicky doškolovací
semináře tak, aby byly pro cvičitele skutečně přínosem.
Vycházejí z požadavků odborných útvarů, ale sami také přicházejí s novými návrhy, které je dobré ověřit
v praxi, aby mohly být zařazeny do sokolského programu vzdělávání.
Výhled činnosti ÚŠ ČOS na další období – Mgr. Martin Chlumský
9. Výchozí situace
Při popisu výchozí situace vycházíme z údajů průzkumu „Vzdělávání dospělých v ČR“1 z něhož lze
odvodit i některé závěry, ovlivňující činnost ÚŠ ČOS. Celkově nižší motivaci ke vzdělávání mají lidé se
Zdroj: průzkum společnosti Donath-Burson-Marsteller: „Vzdělávání dospělých v ČR - vnímání problematiky
vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti. Praha 2009, dostupné na www.msmt.cz
1
Stránka | 27
stabilní pracovní pozicí, finančně zabezpečení a pracovně vytížení. Nejsilnější motivaci mají ambiciózní
lidé většinou mladšího věku. V menších městech je celkový význam vzdělávání relativně menší. Mezi tři
nejčastější překážky pro vzdělávání v dospělosti jsou uváděny: finanční náročnost, časová náročnost a
nedostatek motivace. Dále je třeba respektovat fakt, že téměř 48 % tělocvičných jednot má méně jak 100
členů, což se zákonitě musí projevit také na jejich schopnosti finančně podporovat pravidelné vzdělávání
svých cvičitelů, trenérů a činovníků.
Je nepochybné, že ÚŠ ČOS musí na tato fakta reagovat a uzpůsobit svou činnost z hlediska nabídky,
obsahu i formy vzdělávání. Hodnocení vzdělávacího systému je zatím věnována jen omezená pozornost,
navíc k tomuto hodnocení chybí komplexní strategický přístup. Je třeba získat údaje o vzdělávacích
potřebách v ČOS a tyto údaje dále analyzovat, vyhodnotit a následně vytvořit vzdělávací plán. Investice
do vzdělávání našich cvičitelů, trenérů a činovníků má z dlouhodobého hlediska velký význam
pro udržení konkurenceschopnosti České obce sokolské v oblasti sportu pro všechny.
10. Vize ÚŠ ČOS
ÚŠ ČOS jako uznávaná a moderní vzdělávací instituce, která sleduje a uplatňuje současné trendy
ve vzdělávání, s přitažlivým programem poskytující vzdělávání nejen sokolským cvičitelům a trenérům,
ale i činovníkům České obce sokolské a široké veřejnosti.
11. Klíčové hodnoty, kterými se chceme řídit:
Otevřenost
- ve spolupráci a komunikaci s ostatními programovými útvary ČOS
- v informování o činnosti a chodu ÚŠ ČOS
- v možnosti zapojit se do chodu ÚŠ ČOS
Kvalita
- vytvořením vnitřních standardů vzdělávacích akcí
- vytvořením systému hodnocení akcí a činnosti školy
- důrazem na výběr kvalitních lektorů a jejich další vzdělávání
- zvyšováním odborných kompetencí zaměstnanců školy
Inovace
- využíváním současných výukových metod a nejnovějších poznatků v oblasti vzdělávání
- vyhledáváním nových pohybových aktivit a sportů
- v oblasti řízení projektů a chodu školy
12. Programové priority pro další období
 obnovení a úprava akreditovaných vzdělávacích programů
 rozšíření nabídky o semináře akreditované MŠMT
 příprava systému webové podpory vzdělávání (e-learning), který budou moci následně využívat
sokolské župy i jednoty
 připravit ve spolupráci s ostatními odbornými útvary koncepci vzdělávání činovníků ČOS
 úzce spolupracovat s komisí školení OV ČOS na revizi a případné úpravě systému vzdělávání
cvičitelů ČOS
 umožnit setkávání a výměnu zkušeností župních lektorů školení
 usilovat o jednotnou termínovou listinu všech vzdělávacích akcí v ČOS
 pečovat o stálý lektorský sbor ÚŠ ČOS
 umožnit společenská setkávání účastníků školení ÚŠ ČOS, jako jednu z forem motivace a péče
o cvičitele
 rozvíjet publikační činnost
 rozvíjet spolupráci s vysokými školami
Stránka | 28
 vytvořit jedinečné prostředí pro vzdělávání zaměřené na osobním přístupu ke studentům
 zapojit se do spolupráce s MŠMT a MPSV na národní soustavě kvalifikací /povolání
13. Připravované akreditované vzdělávací programy pro rok 2013/2014
 Cvičitel aerobiku II. třídy
(leden 2014)
 Cvičitel zdravotní TV II. třídy
(leden 2014)
 Cvičitel pobytu v přírodě II. třídy
(leden 2014)
14. Komunikace ÚŠ ČOS
V současnosti jsou členové ČOS a veřejnost informováni o činnosti a programu školy prostřednictvím
časopisu Sokol, tištěného programu, internetových stránek www.sokol.eu, www.sokol.cz a emailových
pozvánek na akce rozesílaných na adresu sokolských žup, nebo přímo jednotlivým cvičitelům.
V dalším období plánujeme rozšířit komunikaci o sociální média (Facebook, Twitter, Google+,
YouTube), možnost zaregistrovat se k odběru zpráv o činnosti školy prostřednictvím webových stránek
ČOS a možnost vyplnit přihlášku na akci ÚŠ ČOS přes internet.
Cílem je přímé oslovení daných cílových skupin (cvičitelé, činovníci, členové, veřejnost), seznamování
s činností a chodem ÚŠ ČOS, zvýšení počtu přihlášených účastníků a dále zjednodušení administrativy
spojené s vedením pedagogické dokumentace.
15. Hodnocení činnosti ÚŠ ČOS
K hodnocení činnosti školy chceme zavést několik druhů hodnocení (procesní, kvalitativní, kvantitativní),
jehož výsledky nám dále budou sloužit jako podklad pro rozhodování. V současnosti používáme
především hodnocení formou standardizovaného dotazníku (jak tištěného, tak elektronického), dále
formou řízeného rozhovoru s účastníky a analýzou získaných statistických dat.
Vytvoření hodnotících nástrojů nám umožňuje získat zpětnou vazbu od účastníků školení a ověřit kvalitu
poskytovaných služeb.
Na vytvoření hodnotících nástrojů je navázáno zavedení vnitřních standardů kvality, které chceme
uplatňovat na všech akcích ÚŠ ČOS. Standardy zaručují kvalitu poskytovaných služeb bez ohledu
na druh akce nebo osoby, která je vedením pověřena.
16. Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních projektech
ÚŠ ČOS se v následujícím období zaměří na větší účast v mezinárodních projektech, především pak užší
spolupráci s organizací ISCA, jejíž je ČOS členem. Od zapojení do mezinárodních projektů především
očekáváme výměnu zkušeností z oblasti tvorby vzdělávacích projektů, zvyšování odborných kompetencí
zaměstnanců a lektorů ÚŠ ČOS a hledání nových pohybových aktivit a sportů, které mohou obohatit
program České obce sokolské. Zároveň tak můžeme seznamovat zahraniční organizace s naším
programem a činností.
V současnosti se ÚŠ ČOS podílí na projektech:
 Good governance in grassroot sport (organizace ISCA), zaměřeného na správné řízení organizací
sportu pro všechny
 Moove Week (organizace ISCA), zaměřeného na propagaci sportu pro všechny v Evropské Unii
Spolupráce se zahraničními institucemi:
ÚŠ ČOS podepsala s dánskou sportovní akademií Gerlev Physical Education and Sports Academy
dohodu o spolupráci, jejímž cílem je vzájemná výměna zkušeností, možnost stáží pro lektory ČOS a
možnost získat stipendium pro cvičitele a trenéry z ČOS ke studiu na této škole.
Stránka | 29
Podobnou dohodu připravujeme i s další dánskou sportovní akademií Ollerup.
 Zpráva o propagaci ČOS – ses. Rezková
Informace pro X. sjezd ČOS 22. a 23. 6. 2013:
Na jaře 2010 vypsala ČOS 1. kolo výběrového řízení na propagační zajištění akce: „150 let od vzniku
Sokola a XV. všesokolského sletu.“ ČOS obeslala 50 nejvýznamnějších marketingových firem,
do výběrového řízení poslaly své návrhy čtyři agentury, 10. září 2010 se však k prezentaci dostavily
pouze dvě. Protože ani jedna stoprocentně nevyhověla zadání výběrového řízení, Předsednictvo ČOS
následně výběrové řízení zrušilo.
Následně byla navázána přímá spolupráce s doporučenou agenturou Leman, která se po slibných
začátcích ukázala v mnoha směrech problematickou.
Vydávání časopisu sokol a dalších tiskovin
Časopis eSokol začal vycházet jako měsíčník v květnu 2011. Ohlas na jeho znovuobnovení v elektronické
podobě je velmi dobrý (rozesíláme i do zahraničí). Zpravodaj redakčně zpracovává Zdeněk Kubín
(od června 2012 zaměstnanec ČOS), grafickou podobu mu dává Ilona Hodková. V prosinci 2012
odsouhlasil Výbor ČOS obnovení vydávání tištěného časopisu Sokol od roku 2013, prozatím jako
čtvrtletníku. Tiskne se v nákladu 2 000 ks a v roce 2013 se do sokolských jednot distribuuje zdarma;
současně se rozesílá i elektronickou cestou. K tvorbě časopisu Sokol se pravidelně schází redakční rada
vedená br. Josefem Těšitelem.
K XV. všesokolskému sletu byl koncem roku 2011 distribuován do žup a jednot časopis „Sokol Info“
s informacemi pro cvičence, v polovině února vydán časopis k 150. výročí založení Sokola „Sokol 18622012“, určený také pro propagaci České obce sokolské na veřejnosti. V červnu 2012 byl časopis „Sokol
1862-2012“ aktualizován a dotištěn v nákladu 5 000 ks a sloužil k propagaci Sokola při XV.
všesokolském sletu. Tisk obou časopisů se hradil z rozpočtu propagace ČOS, redakčně jej zpracovaly
ses. Helena Rezková a Květoslava Volková ve spolupráci s odbornými útvary. Distribuce byla zdarma.
Vlastním nákladem ČOS byl vytištěn i program sletu (včetně anglické verze). Veškeré tiskoviny se zcela
rozebraly.
Propagace
Sokolská prodejna v Tyršově domě byla začátkem roku 2012 včas zásobena samolepkami s logem
Sokola, XV. všesokolského sletu a butony se sletovým logem a znakem Sokola i výročními turistickými
dřevěnými známkami ke sletu. Společně s Evropskou numizmatickou společností uspořádala ČOS
15. února 2012 křest pamětní mince k 150. výročí založení Sokola vydané Českou národní bankou.
Současně byla představena i příležitostná poštovní známka ke stejnému výročí. ČOS zajistila vlastními
silami i medializaci zahájení oslav 150. výročí Sokola 10. března 2012 v Karolinu, agentura Leman
zajistila účast České televize.
Koncem června vydána série 16 sletových pohlednic (včetně pohlednic Tyršova domu), do žup. Vše bylo
po dohodě s Agenturou Leman vyrobeno na náklady České obce sokolské.
Prodejna v Tyršově domě od února do června zajišťovala pro Agenturu Leman komisní prodej triček a
dalších suvenýrů sletu. V době konání XV. všesokolského sletu si prodej tohoto zboží organizovala
Agentura Leman vlastními silami.
Česká obec sokolská nechala dále vyrobit na své náklady příležitostné razítko ke konání XV.
všesokolského sletu, razítkování zajistila po oba hlavní sletové dny Česká pošta přímo na stadionu
v Edenu. Ve spolupráci se „Společností sběratelů čs. známek SČF“ vydala Česká obec sokolská „Pamětní
list u příležitosti VX. všesokolského sletu“ s vylepenou poštovní známkou vydanou k 150. výročí
založení Sokola. Každý pamětní list limitované série byl orazítkován příležitostným razítkem.
Po celý sletový týden měla sokolská prodejna vlastní stánek na nádvoří Tyršova domu, pohlednice,
poštovní známky a pamětní listy se v určené dny prodávaly
i v informačním centru ČOS na stadionu v Edenu.
Stránka | 30
Na vlastní náklady ČOS byly vytištěny i plakáty pro celostátní slet (3 velikosti), graficky zpracované
Alanem Zárubou. Se souhlasem Agentury Leman byly zajištěny grafické návrhy diplomů a účastnických
listů pro sletové soutěže odboru sportu ČOS u grafického studia v Hradci Králové. Pro několik žup a
jednot tam byly též zpracovány návrhy plakátů a vstupenek pro oblastní a krajské slety. Část žup
spolupracovala při výrobě těchto tiskovin přímo s Agenturou Leman.
Medializace - rozhlas, televize, tisk
Agentura Leman zajistila od února 2012 vysílání pořadu „Sokol, síla tradice“ v České televizi každý
čtvrtek vpodvečer. Do sletu bylo odvysíláno 23 dílů o činnosti v jednotlivých župách. Dále zajistila
vysílání přímých přenosů z obou hlavních sletových vystoupení 5. a 6. července.
Veškerou další propagaci si zajistila ČOS sama. Od začátku února byly průběžně rozesílány tiskové
zprávy a další tiskové materiály k 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolskému sletu. O celý průběh
oslav 150. výročí založení Sokola včetně XV. všesokolského sletu projevovali zájem novináři
z celostátních médií. Všechny tiskové zprávy byly rozesílány do žup a někde následně i do jednot. Mnohé
župy a jednoty je pak využívaly ve svých zpravodajích nebo zajistily jejich zveřejnění v místních
tiskovinách. Dík proto patří všem župám a jednotám, které pomohly s šířením informací o výročí a dění
v Sokole i v malých obcích a městech.
Tiskové materiály zpracovala Helena Rezková ve spolupráci s Květou Volkovou a odbornými útvary,
od června 2012 pak Zdeněk Kubín. Členové Předsednictva ČOS se účastnili vysílání několika
rozhlasových relací (Rádio Česko, Český rozhlas 2, Český rozhlas 7 a další lokální stanice – účastnili se:
ses. Moučková, Kocmichová, Rezková, br. Vrána), br. Vrána a ses. Moučková vystupovali v mnoha
televizních reportážích nejen České televize. Starostka Hana Moučková poskytla několik rozhovorů
píšícím médiím. Bratr Vrána obětavě zprostředkovával pro novináře kontakty na zajímavé osobnosti
ze sokolských řad. Veškeré akce monitorovala ČTK.
V květnu a červnu proběhly na několika místech v České republice také přímé přenosy veřejných
prezentací činnosti Sokola snímané Českou televizí a organizované Agenturou Leman, většinou
ve spolupráci s župami. Agentura Leman vydala před sletem výpravnou knihu z historie Sokola nazvanou
„Byli jsme a budem.“
Dobře navázané kontakty s médii a prezentace sokolské práce v České televizi se projevily zájmem médií
o akreditace před XV. všesokolským sletem. Požádalo o ně na 120 novinářů (převážně fotografů), ale i
novinářů píšících nejen z České republiky, ale i ze zahraničí (Japonsko, Belgie, Německo, Rakousko
atd.). Akreditace zajišťoval Zdeněk Kubín ve spolupráci se ses. Rezkovou. Ve spolupráci s Agenturou
Leman se 20. června uskutečnila tisková konference k XV. všesokolskému sletu, přenášená přímým
přenosem do České televize.
S kladným ohlasem veřejnosti se pak setkaly oba přímé přenosy 5. a 6. července 2012 z hlavních
vystoupení na stadionu v Edenu.
Ke konci září 2012 ČOS ukončila smluvní spolupráci s agenturou Leman. Na podzim loňského roku
připravila Helena Rezková ve spolupráci s členy nově založené komise pro propagaci a marketing České
obce sokolské návrhy kalendářů pro rok 2013, vytištěny byly nově dvě varianty - stolní a nástěnné. To se
setkalo s příznivým ohlasem mezi členy Sokola a počítáme tak s vydáním stolních kalendářů i pro rok
2014, tentokrát na téma „Sokolské mládí“. Zdeněk Kubín připravil v lednu 2013 do tisku památník XV.
všesokolského sletu, který se prodává v sokolské prodejně, jednáme také s firmou Kosmas o jeho zařazení
do celostátní distribuce, aby byl ke koupi v síti knihkupectví v celé republice a Sokol se tak dostal
do povědomí široké veřejnosti.
Zejména mladší členové komise pro propagaci a marketing se aktivně zapojili do práce na nové podobě
webových stránek ČOS, která by měla být hotová do konce roku 2013. Rozbíhá se i prezentace Sokola
na sociálních sítích. Komise v posletovém období aktivně jedná také o rozšíření nabídky propagačních
předmětů v sokolské prodejně, nově jsou v prodeji např. magnety s fotografií Tyršova domu a do tisku se
připravují například i sokolské omalovánky. I tyto na pohled drobnosti mohou být zejména pro děti
dobrou motivací při vstupu do Sokola.
Věřím, že nám zapojením do moderních forem propagace podaří prezentovat na veřejnosti i v sokolském
hnutí naši organizaci jako moderní značku 21. století, která přiláká do sokoloven cvičence hrdé na to,
že mohou být i po 151. letech jeho existence členy Sokola.
Stránka | 31
Rozprava:
br. Martin Zukal, SŽ Dr. Jindry Vaníčka
téma: k bodu č. 8 - Směřování Sokola, uspořádání sportů v ČR, debata nad vhodností nechat se podřídit
ČOV - překvapen ze situace, kdy Sokol s největším počtem cvičenců v ČR se řadí pod zastřešení ČOV.
Při jednání s MŠMT jsme slyšeli Ing. Kejvala, který nám řekl, že jim záleží na zdraví lidí v ČR, ale jinak
nebylo řečeno nic o tom, jaký další přínos z toho má mít ČOS. Chtěl by otevřít debatu, zda by nebylo
lepší, aby ČOS mluvila za sebe, ne přes ČOV.
br. Karel Šplíchal, SŽ J. Podlipného
téma: k bodu č. 6 a 8 - poznámky ke zprávě starostky ČOS a hostů - Sokol je základ státnosti – ano, Sokol
je organizace, kterou tato země potřebuje – je to nejen o sportu, ale i výchově a vzdělávání dnešní
populace. Byl by rád, kdyby podle přání br. Růžičky se skutečně myšlenky dnešních hostů dostaly dál,
protože Sokol, dle osobního názoru, je tou nejcennější značkou v zemi, co se týče sportu. Čeká nás velká
práce, ale nebojme se jí a chopme se historického odkazu Sokola.
ses. Dagmar Evaldová, SŽ Pražská - Scheinerova
téma: k bodu č. 9, zpráva vzdělavatelského sboru, památný den Sokola - chtěla by za všechny pamětníky,
i za ty pamětníky předválečných sletů moc poděkovat ses. starostce Moučkové za to, že Sokol
snad konečně půjde tak, jako to bylo v minulosti – je ráda za Památný sokolský den (8. října) – výzva
pro přeživši pozůstalé, aby se zúčastnili dalšího pietního dne v TD
br. Oldřich Lomecký, SŽ Pražská – Scheinerova
téma: reakce na příspěvek br. Zukala – mám zkušenosti s orgány, které určují podporu Sokola na té
celostátní úrovni, které stojí u rozdělování státních peněz. I přesto, že jsme organizace s největší historií,
která v podstatě založila sport v ČR, tak bychom měli být také realističtí a skromní v tom, jaká je naše
skutečná možnost a síla prosadit naše ekonomické zájmy v rámci našeho státu. Proběhly změny
v legislativě, proběhly změny v postavení velkých sportovních organizací (např. ČSTV). Bylo
rozhodnuto, že bude pouze 1 organizace, která bude zastřešovat český sport a bude za všechny ostatní
organizace komunikovat se státními orgány  ČOV. Naším úkolem je být u toho a mít své zástupce tam,
kde mohou hájit zájmy naší organizace. Dnes není jiná možná cesta.
ses. Martina Schořová, SŽ Pražská - Scheinerova
téma: úprava jednacího řádu – termíny musí být splnitelné; např. čl. 3 bod 4, I. věta versus čl. 2 bod 2
společně s čl. 3 bod 3 – měla by se upravit doba pro přispívání, nebo by se měly materiály zasílat dříve
br. Martin Zukal, SŽ Dr. Jindry Vaníčka
téma: návrh zvážení významu a priorit odboru všestrannosti – byla zde zmíněna a pochválena činnost
OV, kam směřujeme a co všechno děláme a jaké úspěchy slavíme za hranicemi ČR – rozporuplný pocit –
jistým způsobem pomáháme za hranicemi našeho státu, ale doma máme sokolovny, které také potřebují
pomoci – organizační pomoc, rady, finanční pomoc  nebylo by lepé ušetřit za tyto výjezdy (např.
Dubaj) a začít více pomáhat zde, v ČR?
br. Miroslav Vrána, SŽ Pražská – Scheinerova
téma: reakce na příspěvek br. Zukala - zvážení významu a priorit odboru všestrannosti – nechápe zmínku
o Dubaji – v Dubaji nikdy VO nic nepořádal a ničeho se neúčastnil. OV pořádá akce za své finance,
případně si cesty financují samotní cvičenci; co se týče pomoci župám či jednotám – stačí se obrátit
na příslušné orgány.
téma: oznámení o ukončení funkce náčelníka OV ČOS – tuto funkci vykonával 9 let – poděkování všem,
kteří ho podporovali, poděkování těm, kteří mu pomáhali, a omlouvá se těm, které třeba naštval.
Od r. 1998 je v P ČOS a sjezd ČOS řídí již po šesté. Vzhledem ke svému věku v těchto funkcích končí a
přenechá řízení mladším členům. Děkuje všem za spolupráci a loučí se.
Stránka | 32
br. Zdeněk Mička, SŽ Podbělohorská
téma: k bodu č. 9, zpráva o vzdělávání ČOS; reakce na příspěvek ses. Evaldové - velice podporuji to,
co zde bylo řečeno novým ředitelem ÚŠ – má-li to být škola ústřední, musí to být školské a odborné
pracoviště – maximální podpora nového ředitele, který chce navázat na statut daný při zakládání této
školy. Problém je, že v personálním složení 2 + 1 se nedá obsáhnout vše, co je potřeba udělat. Bylo by
vhodné zapojit i členy ostatních odborných útvarů, kteří mají odpovídající vysokoškolské vzdělání
příspěvek ses. Evaldové mne potěšil, děkuji za chválu a za připomínku; rádi rozšíříme pozvané hosty
o další pamětníky.
10)
Ekonomika ČOS
 Hospodaření hlavní činnost – br. Kroc
Zpráva o hospodaření ČOS za období 2010 – 2012
Zpráva o hospodaření ČOS se zaměřuje na bilancování třech let od minulého 9. sjezdu ČOS a také
na ekonomické zhodnocení XV. všesokolského sletu a oslav 150 let od založení ČOS.
V hospodaření ČOS pokračoval zavedený fungující systém schvalování rozpočtu a jednotlivých dotací a
příspěvků. Přípravou návrhu rozpočtu se zabývají odborné útvary, rozpočtová komise, P ČOS a následně
jej na svých jednáních schvaluje Výbor ČOS. Kritérii jednotlivých dotací a příspěvků jsou počty členů,
počty jednot, hodnota majetku nebo aktivita jednotlivých složek. Finanční toky mezi ústředím a župami
nebo jednotami jsou pak realizovány na základě smluvních vztahů a finanční prostředky jsou dle
nastavených pravidel vyúčtovány.
V roce 2010 – 2012 hospodařila ČOS s celkovými příjmy ve výši 361.620.281 Kč a výdaji ve výši
332.707.417 Kč. V roce 2010 začínala ČOS s rozpočtovým zůstatkem 3.633.200 Kč a k 1. lednu 2013
mohla zahrnout do rozpočtu zůstatek ve výši 16.965.300 Kč. V uplynulém období se podařilo zajistit
základní běžnou činnost i pokrýt náklady XV. všesokolského sletu a oslav 150 let od založení ČOS a
zůstat v kladné finanční bilanci. Srovnání plnění rozpočtu ČOS v letech 2010 – 2012 a plán na rok 2013
je uveden v tabulce č. 1 a obdobně čerpání rozpočtu je uvedeno v tabulce č. 2.
Hlavními příjmy ČOS byly v letech 2010 – 2012:
 státní dotace z MŠMT, MK nebo MF
 poslední platby ze Sazky a.s.
 vlastní zdroje - členské příspěvky 15%, sletová známka, prodej majetku, úroky, účastnické
poplatky
 sponzoři, pronájmy, TD
Čerpání rozpočtu ČOS bylo v letech 2010 - 2012 směřováno do následujících oblastí:
 dotace a příspěvky na provoz žup
39.470.000 Kč
 dotace a příspěvky na TVZ a havárie
52.928.400 Kč
 příspěvky a dotace odboru všestrannosti
14.657.173 Kč
 dotace a příspěvky odboru sportu
78.601.814 Kč
 příspěvky vzdělavatelského odboru
2.510.973 Kč
 příspěvky na granty EU
5.804.058 Kč
 pojištění, OSA, Intergram
18.547.509 Kč
 Gymnastráda
4.232.448 Kč
 náklady na zajištění XV. VS a 150 let ČOS
36.804.918 Kč
 výdaje ústředí
40.582.565 Kč
 činnost odborných útvarů OS, OV, VO, ÚŠ
14.345.720 Kč
Stránka | 33
 ostatní (rezerva, prodej majetku, sjezd)
24.221.839 Kč
Z přehledu je patrné, že minimálně 80% rozpočtu ČOS je směřováno tam, kde probíhá činnost a sportovní
aktivity tzn. do žup a jednot. Podrobné srovnání příspěvků a dotací na činnost a provoz žup za roky 2010
– 2012 a 2013 je uvedeno v tabulce č. 3, financování žup na opravy, údržbu a provoz TVZ je uvedeno
v tabulce č. 4.
Příprava XV. všesokolského sletu a oslav 150 let založení ČOS a s tím spojené výdaje započaly již v roce
2009. Celkové výdaje činily 36.943.984 Kč a celkové získané příjmy dosáhly částky 33.931.263 Kč.
Hlavní příjmy XV. VS a oslav založení 150 let ČOS:
 příjmy od členů – sletová známka
 příjmy od cvičenců
 příjmy ze vstupného
 dotace MŠMT
 dotace MF
 dotace Praha 1, 10, magistrát, Plz. kraj
 sponzoři, dary, ostatní
2.245.270 Kč
6.983.806 Kč
2.111.263 Kč
10.875.383 Kč
5.000.000 Kč
4.430.000 Kč
2.285.541 Kč
Hlavní výdaje XV. VS a oslav založení 150 let ČOS:
 pronájem Synot Tip Arény
 Sokol Gala
 materiálové zabezpečení (nářadí, úbory, skladby..)
 doprava, MHD
 dotace župám
 pořadatelská služba
 doprovodné akce (Karolinum, podia, výstavy..)
 soutěže odboru sportu
 propagace
6.057.600 Kč
3.936.445 Kč
2.577.627 Kč
3.659.352 Kč
2.525.000 Kč
2.023.439 Kč
2.138.798 Kč
2.482.115 Kč
1.457.614 Kč
Plnění příjmů rozpočtu XV. všesokolského sletu a oslav založení 150 let ČOS je uvedeno v tabulce č. 5 a
čerpání rozpočtu je uvedeno v tabulce č. 6. Pro srovnání - celkové výdaje minulého XIV. všesokolského
sletu činily 92.202.000 Kč.
Omezené výdaje oproti předchozím letům z rozpočtu ČOS byly v podpoře investičních a rekonstrukčních
akcí jednot. Prakticky jediný program byl na příspěvky pro granty z EU, který je financován z prodeje
majetku. Z odboru sportu se podařilo z grantu MŠMT na SZNR zainvestovat nákupy sportovního
vybavení nebo různé techniky (2010 a 2011). Ostatní investiční akce si jednoty realizovaly samy, u státní
investiční dotace z MŠMT s podporou ČOS (na rok 2012 žádalo 62 jednot a celkový požadavek
sokolských jednot dosáhl 149.943.000 Kč).
Prostředky na činnost žup a jednot z rozpočtu ČOS jsou určitě důležitou součástí jednot. Další prostředky
jednoty získávají z členských a oddílových příspěvků, z hospodářské činnosti a hlavně od samosprávných
celků. Rozpočty obcí, měst i krajů podporují dle platné legislativy tělovýchovnou a sportovní činnost.
Finanční podpora neziskových organizací zajišťujících sport pro všechny a další různé sportovní a
kulturní činnosti je legislativně zakotvena v Zákoně o sportu č. 115/2001 Sb. (§ 5 písm. a, c a § 6 písm. a,
d), Zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. (§ 85 písm. b, c), Zákoně o krajích č. 129/2000 Sb. (§ 59 odst. 2a, f),
Zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. (§ 9 odst. 1h a § 10 odst. 1i),
případně dalších norem. Je to mnohdy ale složitá činnost přesvědčit představitele samosprávných celků,
že finanční prostředky na činnost neziskových organizací jsou i součástí jejich rozpočtů.
Stránka | 34
Dovolte mi na závěr poděkovat oddělení plánu a rozpočtu, zvláště Ing. Karin Dvořákové a Ing. Stanislavě
Štěpánkové, za zodpovědnou práci při zpracování rozpočtů, přehledů, vyúčtování, sledování nákladových
položek, metodickou činnost župám a jednotám atd. Je potřeba jim co nejvíce vycházet vstříc
při zajišťování perfektního vyúčtování, neboť i ústřední státní orgány stanovují čím dál přísnější pravidla
nakládání s finančními prostředky a s jejich dokladováním. Poděkování také patří těm pracovníkům žup a
jednot, kteří včas a správně plní potřebné práce spojené zvláště s rozdělováním a vyúčtováním dotací a
příspěvků.
Přeji ČOS, župám i jednotám dostatek finančních prostředků a hodně sil a správných rozhodnutí nejen
v oblasti ekonomické, ale i při vedení a realizaci našeho sokolského hnutí a hlavně dostatek nadšených
organizátorů, cvičitelů a trenérů. Pochopení a podporu naší práce je také nutné najít, a určitě si ji
v mnohém zasloužíme, u státních a samosprávných institucí nebo sponzorů.
Chtěl bych poděkovat ses. Karin Dvořákové a Stáně Štěpánkové, které pro Vás připravují různé výkazy a
dávají vše dohromady, metodicky Vás vedou. Chtěl bych poděkovat i zaměstnancům ze všech žup, kteří
pracují hlavně na přelomu roku vždy na přípravě všech potřebných dokumentů k získávání dalších dotací
od ministerstev na naši činnost a poté to vše zúčtovávají. Přeji Vám, ať se nám daří získávat finanční
prostředky – není to lehké a každý rok se to mění, každým rokem se mění pravidla a musíme si na vše
dávat pozor.
Přílohy:
 Srovnání plnění rozpočtu ČOS v letech 2010, 2011 a 2012 a plán na rok 2013
 Srovnání čerpání rozpočtu ČOS v letech 2010, 2011 a 2012 a plán na rok 2013
 Srovnání příspěvků a dotací na činnost a provoz žup za roky 2010, 2011 a 2013
 Financování žup na opravy, údržbu a provoz TVZ v letech 2010, 2011 a 2013
 Plnění příjmů rozpočtu XV. VS a oslav 150. výročí založení Sokola
 Čerpání rozpočtu XV. VS a oslav 150. výročí založení Sokola
 Podpora grantů Evropské unie – br. Juřena
Zpráva - poskytování příspěvků T. J., které realizují projekty spolufinancované z evropských
fondů za období 2008 – 2013
V roce 2008 se naskytla možnost poprvé v historii ČOS získat finanční zdroje na realizaci investičních
projektů realizovaných sokolskými subjekty (T. J.) ze zdrojů evropských fondů. Obecně platí,
že tělocvičná jednota, které bude schválena dotace a následně podepsána smlouva o čerpání dotace, musí
zabezpečit ze svých zdrojů 7,5 – 15 % podílu uznatelných nákladů projektu a rovněž musí být schopna
zabezpečit tzv. předfinancování projektu, tj. až 85 % nákladů z uznatelných výdajů projektu.
Jednalo se (a to platí stále) o neopakovatelnou možnost získat zdroje z evropských fondů na zhodnocení
sokolského majetku, přesněji řečeno, na mnohonásobné zhodnocení sokolského majetku.
Je třeba vzít v potaz ale i druhé hledisko této činnosti – tisíce cvičenců a sportovců může používat
zmodernizované prostory, což je nepochybně vysoce pozitivní skutečnost, která pomůže stabilizovat,
případně navýšit počty členů ČOS.
Od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velké „sousto“ pro naše T. J. – vysoké finanční nároky,
administrativní náročnost při zpracovávání projektů apod.
Přes výše uvedené problémy při realizaci projektů se řada T. J. aktivizovala a začala pracovat na přípravě
projektů financovaných z evropských fondů - a samozřejmě začaly problémy s financováním.
Na základě výše uvedeného schválilo P ČOS dne 1. 11. 2008 „Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků pro financování projektů z evropských fondů“ a na základě těchto pravidel mohly T. J. počítat
s finanční pomocí ČOS. I když to nebyly v řadě případů velké částky, byl to signál i pro další T. J., že
ČOS si uvědomuje tuto neopakovatelnou možnost pro zhodnocování sokolského majetku.
Stránka | 35
Zpočátku se těžko hledaly zdroje na tyto finanční příspěvky, - např. Výbor ČOS neschválil financování
příspěvků formou úvěrového rámce. Nicméně Výbor ČOS konaný ve dnech 23. a 24 dubna 2010 schválil,
mimo jiné, rozpočet na rok 2010 s tím, že finanční příspěvky na podporu T. J. budou poskytovány
od roku 2010 z výnosů z prodejů sokolského majetku, což má logiku – jedná se o kapitálové příjmy, které
se používají výhradně na kapitálové (investiční) výdaje.
Výbor ČOS konaný ve dnech 19. – 20. 4. 2013, schválil Pravidla a podmínky pro poskytování finančních
příspěvků ČOS sokolským tělocvičným jednotám, podle kterých se rozšiřuje spektrum T. J., které mohou
obdržet finanční příspěvky od ČOS na akce realizované za finanční spoluúčasti z veřejných rozpočtů a
zvýšil zdroje pro toto financování v rozpočtu na rok 2013 i z dalších příjmů ČOS. V Příloze č. 1 je
uveden seznam T. J., které obdržely finanční prostředky na realizaci projektů za období 2008 – 2013.
Z přílohy vyplývá vysoká efektivita poskytnutých příspěvků v porovnání s hodnotami realizovaných
projektů.
Přehled T. J., které obdržely od ČOS příspěvek na projekty financované z evropských fondů
Příloha č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
T. J. Sokol
Projekt
Hodnota projektu v tis. Kč
Hodonín
Zateplení Sokolovny, výměna oken a dveří
9 000
Svinaře
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
2 000
Jičín
Modernizace Sokolovny
2 000
Brtnice
Sportovní zařízení volnočasových aktivit
9 000
Olšany
Centrum pohybových aktivit
6 500
Pardubice
Modernizace areálu
35 600
Nasavrky
Rekonstrukce Sokolovny
30 500
Pečky
Rekonstrukce topení
800
Plzeň
Oprava Sokolovny
32 200
Dobřív
Výměna oken a dveří
400
Jihlava
Alternativní kulturní scéna
33 600
Malá Skála
Sokolovna
500
Sedlčany
Sokolovna
300
Čejkovice
Realizace energetických úspor
3 700
Týn nad Bečvou Rekonstrukce Sokolovny
1 000
Brno I.
Rekonstrukce hřiště a soc. zařízení
20 000
Loučky
Rekonstrukce a oprava Sokolovny
1 200
Háje ve Slezsku Modernizace sportoviště
930
Zásmuky
Rekonstrukce Sokolovny
621
Kraslice
Rekonstrukce Sokolovny
1 100
Krásná Hora n/Vlt. Víceúčelové hřiště
1 200
Přeštice
Výměna oken
500
Představ
Rekonstrukce Sokolovny
780
Bezděkov
Modernizace Sokolovny
500
Klatovy
Oprava Sokolovny
500
Krucemburk
Zateplení Sokolovny
3 400
Český Brod
Výměna velkoplošných oken
523
Strážov na Šumavě Obnova Sokolovny
1 000
Celkem:
199 354
Příspěvek ČOS v Kč
1 300 000
200 000
322 000
369 997
676 900
2 000 000
1 000 000
37 378
3 000 000
19 500
1 000 000
32 200
13 574
148 183
49 980
985 000
57 284
40 000
62 094
55 386
84 000
22 700
38 900
25 000
40 000
94 400
11 500
49 220
11 735 196
V letošním roce krátí MŠMT dotace pro ČOS o 11 mil. Kč – je zde otázka, v jakých kapitolách rozpočtu
ČOS ubrat – je zde tendence ubírat z kapitoly pro podporu grantů EU. Je samozřejmé, že musí být a
fungovat činnost. Otázkou však je, kde, v jakých sokolovnách budeme tuto činnost provozovat, pokud
tyto sokolovny nebude rekonstruovat a udržovat. Do jakých sokoloven budeme přivádět nové členy? Není
toto třeba jeden z důvodů poklesu členské základny? Apeluji proto na nový V ČOS, aby byl prozíravý a
pomohl těm T. J., které nečekají, co se bude dít a samy si finance shání a potřebují pouze příspěvek –
žádám, aby V ČOS podpořil rozpočet, v němž by se nekrátily finance na tyto dotace a příspěvky.
Stránka | 36
 Zpráva o hospodaření Tyršova domu – br. Lomecký
Akce realizované TD v letech 2010 – 2013
- Přepojení vodovodního vedení v TD („americký plast“)
- Zajištění XV. všesokolského sletu
- Rekonstrukce restaurace
- Výměna stoupaček a vodovodního vedení v hotelu Kampa
- Zřízení samostatné kotelny v hotelu Kampa, v hotelu William, v restauraci Nostitz
- Rekonstrukce kanceláří v TD (bývalé LPO, tiskové odd., kanceláře AK P,K,K)
- Pořízení nových technologií do bazénu
- Rekonstrukce ochozů bazénu
- Rozšíření spolupráce s firmou Rentel – správa perifierií, technická správa webových stránek
- Průběžná oprava střech a fasád
Přílohy:
 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2010
 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2010
 Příloha k účetní závěrce 2010
 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období roku 2010
 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2011
 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2011
 Příloha k účetní závěrce 2011
 Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce za období k 31. 12. 2011
 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2012
 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012
 Příloha k účetní závěrce 2012
 Rozvaha analyticky r. 2012
 Výsledovka analyticky r. 2012
 Výsledovka, středisko 200 – TD, r. 2012
 Výsledovka, středisko 100 – hnutí, r. 2012
 Přehled hospodaření TD v letech 2010 – 2012
 Výnosy a náklady TD dle jednotlivých položek, r. 2010 – 2012
 Zpráva daňového poradce ČOS – Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA
Zpráva o stavu účetnictví, hospodaření, odvodů daní a závěrce ČOS za minulá účetní období
Cílem této zprávy je seznámit vás s charakteristikou a současným stavem účetnictví v rámci České obce
sokolské (dále jen ČOS), aspekty jeho dalšího rozvoje, stavem odvodů daní a závěrek, které se provádějí
za jednotlivá období. V návaznosti na výše uvedené se zároveň zmíním o podmínkách hospodaření ČOS.
1. Oblast účetnictví a hospodaření
V úvodu chci zdůraznit, že úroveň účetnictví, jako základní informační soustavy v rámci ČOS, je trvale
na vzestupu. To umožňuje velmi dobrý přehled o rozdělení a evidenci příjmů a výdajů v souladu
s potřebami neziskové organizace, to znamená jejich rozdělení na hlavní a vedlejší činnosti, sledování
hospodářských výsledků za obě činnosti a hospodářského výsledku jako celku, dále rozdělení společných
nákladů a výnosů na jednotlivé oblasti a evidenci majetku a zdrojů financování s ohledem na jejich
poslání. Na dobré úrovni hodnotím výkaznictví, které na oblast účetnictví bezprostředně navazuje a
vychází z ní a samozřejmě podklady pro oblast daní, které jsou nezbytné při zpracování daňových
Stránka | 37
přiznání. Účetnictví v rámci ČOS usměrňují příslušné právní předpisy pro tuto oblast, zejména zákon
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 504/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dále normativ
č. 66/2004 FZ - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Tyto normativy jsou však obecné a každá
organizace musí jejich ustanovení rozpracovat na její konkrétní podmínky. V této souvislosti bych chtěl
zdůraznit, že právě tato oblast je u ČOS propracována a jsou zajištěny jednak hlavní normy, které
usměrňují účetnictví v rámci ČOS, ale je rozpracován i systém operativních normativů, které jsou
používány v situacích, kdy je třeba jednoznačně a rychle rozhodnout, případně usměrnit některé procesy.
V uplynulých letech byl realizován osvědčený systém rozdělení účetní evidence na dvě zásadní činnosti,
činnost hlavní a činnost vedlejší, neboli tzv. hospodářská. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ne
všechny položky příjmů a výdajů je možné rozdělit jednoznačně na tyto dvě oblasti. Je řada, například
nákladových položek, které jsou využívány pro obě oblasti, proto byl zaveden systém koeficientů, jejichž
prostřednictvím jsou společné nákladové a výnosové položky rozdělovány do jednotkových oblastí. Výše
zmíněné dva základní okruhy účetnictví umožňují jednak usměrňovat hospodaření ČOS, evidovat
majetek, zdroje, vyhodnocovat činnosti na základě jejich výslednosti, ale zároveň dávají dobré podklady,
zvláště po oblast daní, zejména daně z příjmů. Zároveň je zpracován systém správného výkaznictví
v oblasti daně z přidané hodnoty.
Pokud se zmiňuji o oblasti účetnictví, není možné nevzpomenout i podporu účetního software Pohoda,
který se rovněž osvědčil a plně vyhovuje potřebám ČOS.
Systém účetní evidence je jedním z faktorů, který dává základní podklady pro hospodaření ČOS.
S potěšením mohu konstatovat, že v uplynulém období se podařilo v rámci ČOS zvýšit úroveň účetní
informační soustavy, prohloubit kvalitu, aktuálnost a význam ekonomických informací a tím průběžně
zajišťovat jejich tok pro potřeby ČOS.
Na druhé straně beru účetnictví jako nezbytnou a základní součást hospodářské informační soustavy,
zákonem nařízený, nicméně podpůrný prostředek k realizaci celkové hospodářské politiky v rámci ČOS.
Právě hospodaření je základním faktorem, který by měl být a je sledován v rámci ČOS. Osobně jsem
přesvědčen, že právě důslednou a trvalou péčí a pozorností, která je věnována hospodaření ČOS, mohla
být zajištěna, podle mého názoru, velmi dobrá úroveň hospodaření za velmi těžkých, jak vnitřních,
tak vnějších podmínek, za kterých se uskutečňovalo hospodaření ČOS. Právě cílenou hospodářskou
politikou se podařilo překonat negativní důsledky prostředí, ve které se ČOS pohybovala. O těchto
podmínkách bych se chtěl v krátkosti zmínit.
Asi na prvním místě bych chtěl zmínit vleklé problémy české ekonomiky jako celku, které od vypuknutí
celosvětové recese zvolna přešly do jakéhosi stádia chronicity. Samozřejmě tyto okolnosti, zejména trvalé
snižování výdajů, včetně výdajů na neziskové organizace, vytvořilo jeden z negativních faktorů, jehož
důsledky bylo potřeba překonat v minulém období. Dalším faktorem, který v nemalé míře ovlivnil činnost
ČOS, byla zásadní změna zdrojů financování, přechodem od podílu na výtěžku společnosti SAZKA a. s.
k financování ze zdrojů MŠMT a dalších zdrojů, včetně hledání možností financování z vlastní činnosti.
V tomto směru ČOS a její vedení prokázaly vysokou úroveň akceschopnosti, kdy se podařilo právě tyto
zásadní problémy překonat a zajistit fungování ČOS. Já, samozřejmě, hodnotím především na základě
zkušeností mého působení v ČOS, nicméně mám možnost prostřednictvím jednání s některými župami a
tělocvičnými jednotami komunikovat v rámci konsultační činnosti a měl jsem možnost seznámit
se s upřímnou snahou hledat další zdroje financování i u těchto organizačních jednotek. Jedná se o využití
svěřených objektů nebo objektů v majetku k pronájmu, případně k další hospodářské činnosti v rámci
akcí ČOS, ale i využití synergií společných akcí s jinými neziskovými organizacemi, kdy je znásoben
efekt, případně výnos jednotlivých akcí apod.
Při hodnocení jednotlivých aspektů je třeba velmi pozitivně hodnotit vytvoření ekonomických podmínek
pro konání tak významných akcí, kterými byly oslavy 150. výročí Sokola a XV. všesokolský slet
v uplynulém roce, které byly po stránce ekonomické, přes výše uvedené ztížené vnější podmínky,
všestranně zabezpečeny. V tom spatřuji jeden z velkých úspěchů ČOS v rámci uplynulého období.
Stránka | 38
2. Oblast daní
Jak jsem již zdůraznil výše, důsledné oddělení hlavní a vedlejší činnosti v účetnictví vytváří dobré
podklady pro oblast daně z příjmů, vzhledem k různému systému zdanění hlavní a vedlejší činnosti.
Daňová přiznání jsou podávána, na základě plné moci daňového poradce uložené na finančním úřadě,
ke dni 30. 6. Daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou zpracována s dostatečným
předstihem, aby byla možnost se s nimi ještě před jejich odevzdáním seznámit a připomínkovat je. Já,
jako daňový poradce, v této souvislosti pociťuji podporu a mám pro práci vytvořeny dobré podmínky.
Za posledních několik let se v oblasti daně z příjmů nevyskytly problémy. Všechny kontroly ze strany
státních kontrolních orgánů (FÚ, ÚP, ČSSZ apod.) nezjistily žádná pochybení či nedostatky.
Co se týká daně z přidané hodnoty, je rovněž zohledněna hlavní a vedlejší činnost a odvody jsou
prováděny s hlavním zřetelem na účel přijatých zdanitelných plnění, tzn. slouží-li k dosažení zdanitelných
příjmů nebo ne. V této souvislosti je volen zejména diferencovaný přístup k vyhodnocení daňové
uznatelnosti společných výdajových položek, které jsou využívány jak pro hlavní, tak pro vedlejší
činnost, přičemž je respektována zvláště základní zásada zákona o dani z přidané hodnoty, tzn., že daň
na vstupu je možné zohlednit jen u těch nákupu nebo přijatých zdanitelných plnění, která slouží
k dosažení zdanitelných příjmů. Systém účetnictví umožňuje získat odpovídající podklady pro zpracování
daňových přiznání na daň z přidané hodnoty. V minulém období se podařilo u ČOS implementovat řadu
změn v oblasti zákona o dani z přidané hodnoty, ať už se jedná o věci zásadní, kterými jsou třeba změny
sazby daně a přenesená daňová povinnost, případně jiné, dílčí změny, ke kterým trvale dochází.
3. Účetní výstupy a závěrka
Zavedený systém účetnictví dává odpovídající výstupy a vytváří předpoklad pro zpracování účetních
uzávěrek. Účetní závěrka za období roku 2012 byla s předstihem zpracována a umožnila včas sestavit
daňové přiznání za rok 2012.
 Zpráva člena představenstva Sazka, a.s.
Z důvodu nepřítomnosti JUDr. Ing. Bernátka, LL. M. byla předložena následující zpráva:
Informace k postupu opatření na náhradu škody vůči bývalému managementu společnosti Sazka
a.s. a dále orgánům společnosti Bestsport a.s.
Ze znaleckého posudku, který je v ČOS k dispozici a dalších obsáhlých znaleckých posudků jasně
vyplývá, že pan dr. Aleš Hušák a členové představenstev a dozorčích rad, včetně zástupců České obce
sokolské, jasně byli o aktuální situaci ve společnosti SAZKA, a.s., tedy, že stavba O2 Arény je
předražená a i financování a poradenství jsou několikanásobně dražší, než bylo v místě a čase obvyklé.
Tyto skutečnosti obsahuje i žaloba, kterou podala ČSTV/dnes ČUS. Dle informací, jež jsem předložil
V ČOS o činnosti Jana Ulrycha a doc. Ing. Jaroslava Bernarda jednoznačně vyplývá, že zástupci České
obce sokolské měli hájit zájmy akcionářů, ale přiklonili se na stranu dr. Aleše Hušáka a majoritního
akcionáře ČSTV/dnes ČUS a i na všech valných hromadách hlasovali a schvalovali kroky dr. Hušáka.
Následně již byly činěny pouze kroky, které měly společnost SAZKA, a.s. a její ochranné známky převést
na firmu PENTA, a.s.
Výsledkem sporů, případně nečinnosti, byl úpadek společnosti SAZKA, a.s., následné neschválení
reorganizace a konkurz, v němž byl veškerý majetek SAZKA, a.s. prodán investorům za zlomek ceny.
Dle veřejně dostupných informací došlo po ročním působení finanční společnosti PPF Petra Kellnera
k prodeji 50% podílu skupině KKCG Karla Komárka za 209 mil. euro.
Všechny tyto informace svědčí o tom, že akcionáři pozbyli lukrativní firmu s majetkem, k pochybení
došlo výhradně činností managmentu a nedostatečným dohledem ze strany akcionářů.
Společnost by byla při řádném způsobu hospodaření schopna splácet úvěr vč. úroku na výstavbu haly.
Stránka | 39
Dle odborného vyjádření i žaloby ČSTV/dnes ČUS by reálná cena výstavby haly vč. nabytí pozemků
činila ne více než Kč 4 mld. (tedy nikoliv Kč 12 mld. vč. provizí).
Proto doporučuji požadovat náhradu škody vůči zodpovědným osobám v rámci Zákona
o insolvenčním řízení (viz Insolvenční zákon); § 99 IZ, který navazuje na povinnosti vyplývající z § 98
IZ a jasně specifikuje zodpovědnost statutárních orgánů a vrcholového managementu za škodu
způsobenou věřitelům.
Domnívám se, že i výslechem dlužníka před insolvenčním soudem a popřípadě podáním trestního
oznámení v návaznosti na žalobu ČSTV/dnes ČUS by došlo k efektivnějšímu výsledku pro Českou
obec sokolskou; jako vedlejší účastník řízení může kdykoliv přistoupit k žalobě ČSTV/dnes ČUS.
JUDr. Ing. Petr Bernátek, LL. M., v.r.
11.
Zpráva Kontrolní komise ČOS
1. Přehled činnosti KK ČOS
Na začátku volebního období měla KK 9 členů. Náhradníci nebyli zvoleni. V průběhu volebního
období 1 člen zemřel a 1 člen se vzdal funkce, proto KK končí volební období se 7 členy, což je
minimální počet, který dovolují Stanovy ČOS. Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti KK
doporučuje, aby KK byla vždy 9-ti členná.
Na prvním jednání KK zvolila svým předsedou br. Šlezingra, místopředsedou br. Maternu a
zapisovatelem br. Bolka. KK se scházela pravidelně jednou za dva měsíce a v mezidobí prováděli její
členové kontrolní činnost. KK se sešla celkem 18x a všechna jednání byla usnášeníschopná. Členové
KK se účastnili činnosti i dalších komisí (např. komise pro správu sokolského majetku, náčelnictva,
atd.). Hlavní náplni činnosti KK bylo:
 Spolupráce s ústředím ČOS na legislativní činnosti
 Kontrola činnosti a hospodaření ústředí ČOS a Tyršova domu
 Kontrola vyúčtování dotací jednotám, župám a ústředí ČOS
 Kontrola dodržování Stanov ČOS při převodech nemovitého majetku
 Řešení došlých stížností a podnětů
2. Spolupráce na legislativní činnosti ČOS
2.1. Aktualizace Řádu KK ČOS
Hned na svém třetím zasedání KK zaktualizovala a schválila Řád kontrolní komise ČOS a předala jej
Předsednictvu ČOS ke schválení.
2.2. Snaha o zveřejnění a pravidelnou aktualizace platných vnitřních legislativních norem
Hlavní legislativním cílem KK po celé volební období byla snaha, aby na webových stránkách ČOS
byl k dispozici aktuální udržovaný seznam platných vnitřních legislativních norem ČOS. KK se
domnívá, že takový seznam je základním předpokladem dobrého fungování každé organizace. KK
několikrát žádala jednatele a starostku ČOS o publikování takového seznamu. Publikování bylo
přislíbeno, ale dosud nebylo realizováno. Podle informací z P ČOS by aktuální seznam norem měl být
součástí nových webových stránek, jejichž realizace se připravuje. KK doporučuje, aby byl
neprodleně aktualizován i adresář jednot a žup.
2.3. Připomínky k návrhům řádů a směrnic ČOS
KK se aktivně zúčastnila legislativního procesu prostřednictvím svých zástupců br. Koláčka a
br. Vlacha v Legislativní komisi ČOS. Mimo to KK aktivně připomínkovala návrhy všech řádů a
směrnic, které jí byly předloženy. Většina připomínek byla kompetentními orgány následně přijata.
2.4. Návrh na změnu Stanov ČOS
KK se při své práci stále častěji setkává s případy porušování Stanov ČOS a tunelování majetku žup a
jednot jejich statutárními orgány. Stanovy ČOS takovou činnost nepředpokládají a nemají proti ní
Stránka | 40
účinnou obranu. Proto KK navrhla P ČOS několik stručných, ale důležitých úprav Stanov ČOS, které
by měly situaci zlepšit. Tento návrh je přílohou této zprávy.
3. Kontrola činnosti a hospodaření ČOS a Tyršova domu
3.1. Kontrola hospodaření ČOS a TD
V rámci své pravomoci provedla KK každý rok kontrolu hospodaření ČOS v rozsahu účetní závěrky a
dala své doporučení ohledně jejího schvalování. V některých případech si vyžádala doplňující
informace pro své rozhodnutí.
3.2. Kontrola nájemních smluv a pohledávek TD
Na základě žádosti z župy Jana Podlipného provedla KK kontrolu pohledávek po splatnosti
v účetnictví TD a některých vybraných nájemních smluv. KK konstatuje, že v některých případech
nebylo při vymáhání pohledávek postupováno optimálně, nicméně nejednalo se primárně
o pochybení, ale spíše o nesprávné rozhodnutí v daném čase a za daných okolností. KK navrhla
vytvoření pravidel pro postup při vymáhání nesplácených pohledávek, a doporučila P ČOS odepsat
nedobytné a nevymahatelné pohledávky. Pokud se týká kontroly nájemních smluv, KK konstatuje,
že dle dostupných informací jsou kontrolované smlouvy uzavřeny za podmínek srovnatelných a
obvyklých i pro další subjekty v obdobných prostorách s obdobným standardem. KK byl předán
seznam všech platných nájemních smluv, které budou postupně prověřovány.
3.3. Kontrola cestovních náhrad činovníků ČOS
KK provedla kontrolu vybraných dokladů týkajících cestovních náhrad činovníků ČOS a shledala
pouze několik formálních nedostatků, které byly následně napraveny.
3.4. Kontrola pokladní hotovosti ČOS
KK prováděla pravidelně kontrolu pokladní hotovosti v pokladně ČOS, při kontrolách nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
3.5. Kontrola hospodaření středisek Drhleny a Severák
KK provedla kontrolu hospodaření středisek Drhleny a Severák v rozsahu účetních výkazů. Vzhledem
k tomu, že hospodaření obou středisek je ztrátové, souhlasí KK s návrhem P ČOS řešit ekonomické
problémy těchto středisek formou pronájmu.
4. Kontrola vyúčtování dotací jednotám, župám a ČOS
Za 3 roky bylo zkontrolováno 18 jednot, 22 žup, ústředí ČOS
Protokoly o provedených kontrolách byly předávány útvaru plánu a rozpočtu ČOS a sloužily jako
podklad pro vyúčtování dotací s jednotlivými ministerstvy. Předseda KK spolupodepisoval závěrečné
protokoly vyúčtovávaných dotací.
5. Kontrola dodržování Stanov ČOS při převodech nemovitého majetku
KK se zabývala kontrolou převodů nemovitého majetku a konstatuje, že v této oblasti došlo
k závažným pochybením v těchto případech:
5.1. Sokol Břve – prodej majetku darovaného ČOS(KK04)
T. J. Sokol Břve v březnu 2009 dostala od ČOS darem sportovní areál v Hostivicích, který v roce
2010 obratem prodala Obci Hostivice za 4,2 mil. Kč. Kupní smlouva s obcí byla datována ještě
v době, kdy byl areál majetkem ČOS. Předsednictvo ČOS přes nesouhlas KK prodej schválilo.
Jednota přislíbila polovinu z přijaté kupní ceny darovat ČOS, avšak řádně uzavřenou darovací
smlouvu splnila pouze částečně. T. J. Sokol Břve k datu vyhotovení této zprávy dluží ČOS 300 tis.
Kč.
5.2. T. J. Sokol Brno II – prodej pozemku v Brně a věcné břemeno (KK 05, 11, 14, 15)
T. J. prodala stavební pozemek o výměře 933 m2 v centru Brna svému starostovi br. Fialovi
za zlomek ceny v porovnání s cenovou mapou pozemků pro danou lokalitu. Prodaný pozemek leží
uvnitř zbylého pozemku ve vlastnictví jednoty, čímž došlo k jeho znepřístupnění a k poklesu kupní
Stránka | 41
ceny o 2,5 mil. Kč. Předsednictvo ČOS prodej schválilo přes nesouhlas župy i KK ČOS. Následně
místostarosta a jednatelka jednoty, již bez souhlasu Předsednictva ČOS, zřídili na zbylém pozemku
věcné břemeno ve prospěch prodaného pozemku, čímž prodaný pozemek zpřístupnili a zpětně
zhodnotili o 2,5 mil. Kč a navíc významně znehodnotili zbylý pozemek jednoty. Za zřízení věcného
břemene tito členové jednoty sjednali úplatu Kč 1000,-. Podle názoru KK tím hrubě a vědomě porušili
Stanovy ČOS i povinnosti správce majetku a způsobili jednotě značnou škodu. Proto KK podala
trestní oznámení. Orgány policie i Městské státní zastupitelství v Brně však dospěly k závěru, že
ve věci nedošlo k trestnému činu, aniž by KK sdělily jakékoliv odůvodnění svého rozhodnutí.
Předsednictvo ČOS na tuto událost nereagovalo.
5.3. T. J. Sokol Michle – prodej pozemků v Praze (KK16)
Výbor T. J. Sokol Michle prodal pozemky o rozloze 23.015 m2 v katastru Hlavní město Praha
za částku cca 7 mil.Kč bez souhlasu župy a Předsednictva ČOS a část pozemků i bez souhlasu Valné
hromady jednoty. Vědomě, významně a nepokrytě tak porušil Stanovy ČOS i povinnosti správce
majetku a způsobil jednotě značnou škodu. Předsednictvo ČOS na tuto událost nereagovalo.
5.4. T. J. Sokol Chodská Lhota a Kdyně – převod majetku na obec (KK16)
Tyto jednoty převedly svůj majetek na obec bez souhlasu Předsednictva ČOS. Vědomě, závažně a
zcela nepokrytě tak porušily Stanovy ČOS.
KK se domnívá, že výše uvedené zjištěné případy porušování Stanov ČOS jsou pouze špičkou
ledovce, a že v katastru nemovitostí jsou již zapsány další převody v neprospěch ČOS, o kterých ČOS
vůbec neví. Proto KK doporučuje co nejdříve provést úplnou kontrolu, zda jsou pasporty nemovitého
majetku v souladu s údaji v katastru nemovitostí. Jedná se o cca 5.000 parcelních čísel cca 1.000
vlastníků. Kontrolu lze provést pomocí internetového přístupu do Katastru nemovitostí. Časový
rozsah kontroly odhaduje KK na cca 500 pracovních hodin (počítáno 5 min na 1 parcelní číslo).
Vzhledem k velkému rozsahu práce nemůže kontrolu provést KK ČOS v rámci svých časových
možností. KK upozorňuje, že P ČOS toleruje nejen nedodržování článku 10. Stanov ČOS, ale i
vědomé porušování Stanov a usnesení P ČOS. V takovém případě postrádají ustanovení stanov,
omezující disponování s majetkem, T. J. svoje opodstatnění. Proto KK navrhuje změnu Stanov dle
přílohy.
6. Řešení stížností a podnětů
Během svého působení řešila KK ČOS stížnosti a podněty, které jí byly adresovány (případně
starostce ČOS), i když řešení značné části těchto podnětů bylo v pravomoci župních kontrolních
komisí, nebo kontrolní komise příslušné jednoty. Např. stížnost br. Pařízka (T. J. Babice)
na pochybení při využití dotací v T. J. Babice, ses. Pleskačové na neplatnost VH T. J. Děčín a
nevhodné chování starosty T. J., br. Mikula – žádost o účetní doklady a materiály, prokazující celkové
hospodaření ČOS, T. J. Sokol Žižkov I – stížnost na chování zástupců T. J. vůči veřejnosti a
nájemcům.
Některé stížnosti byly řešeny ve spolupráci s odbornými útvary. Např. stížnost br. Douši
na organizační strukturu OS ČOS, pravost zápisu Komise volejbalu, rozdělení sportů podle jím
určených charakteristik aj.
Závažné případy, týkající se celého hnutí, řešila KK ve spolupráci s P ČOS (br. Rosický stížnost
na neplatnost schválení stanov ČOS, T. J. Sokol Kraslice – stížnost na neposkytnutí příspěvku z fondů
ČOS na rekonstrukci sokolovny.
Kontrolní komise se podílela na odhalení trestné činnosti, kdy tajemnice župy KrušnohorskéKukaňovy, pomocí machinací s platební kartou a fiktivními bankovními výpisy, připravila župu o cca
260 tis. Kč. S tajemnicí byl okamžitě rozvázán pracovní poměr a podáno trestní oznámení
na zpronevěru svěřených prostředků. Celý případ převzala policie ČR, která tento případ dále řeší.
Stránka | 42
Závěr
KK ČOS v uplynulém volebním období pracovala objektivně a nezávisle a své závěry a doporučení
neprodleně předávala Předsednictvu ČOS formou zápisu z každého svého jednání. Zápisy ze všech
jednání KK byly součástí zápisů z P ČOS. Zástupci KK se jednání P ČOS pravidelně zúčastňovali.
Předsednictvo ČOS se doporučeními KK v některých případech řídilo, na některá doporučení však
nereagovalo. KK konstatuje, že v průběhu volebního období dochází k postupnému zhoršování
morálních vlastností členů ČOS, množí se případy porušování Stanov ČOS, a to nejen řadovými
členy, ale i statutárními orgány organizačních složek ČOS. Důsledkem tohoto trendu je zhoršování
společenské vážnosti, důvěryhodnosti a morálního kreditu celé ČOS, projevující se mimo jiné
i v postupném poklesu členské základny. KK považuje za důležité tento dlouhodobý trend zastavit, a
doporučuje Sjezdu ČOS, aby přijal taková opatření, která by vrátila jménu SOKOL vážnost a úctu,
kterou se sokolské hnutí v uplynulých 150 letech vyznačovalo.
Příloha:
 Návrh úpravy stanov ČOS
Rozprava:
br. Miroslav Jirounek, SŽ Fügnerova
téma: k bodu č. 10 – Ekonomika ČOS - 1. 1. 2014 nabývá účinnosti novela občanského zákoníku –
do jaké míry bude platit legislativa, o níž tu hovořil br. Kroc (např. zákon 128)?
Další otázka, zda jsou podrobnější informace k zákonu, který schválil v pátek senát ČR? Vítám fakt,
že peníze půjdou nikoliv přes obce, ale přes ČOV – T. J. Sokol Ml. Boleslav má špatné zkušenosti
s rozdělováním financí z obcí. Lze odhadnout, jaký bude podíl pro ČOS z rozdělovaných peněz?
Doposud hospodařila s nemovitým majetkem ČOS jako celek; jak se promítne nová úprava občanského
zákoníku do vztahu jednotlivých subjektů (jednot a žup) ve vztahu k nemovitému majetku?
ses. Hana Moučková, SŽ Jungmannova
technická poznámka: reakce na příspěvek br. Jirounka - otázka č. 1 – nový občanský zákoník –
na transformaci je ČOS připravena – je stanoven postup (viz zápis z 36. P ČOS); ČOS je prozatím nejlépe
připravena na proces transformace z občanského sdružení na spolek. Otázka č. 2 - rozdělení výtěžku
z loterií přes ČOV – 19. 6. t.r. se o tom již hovořilo na VV ČOV – bude ustavena komise z členů (vč.
zástupce ČOS), kteří se budou podílet na rozdělení těchto financí, zatím se nedá mluvit o žádném klíči
pro rozdělování.
Nakládání s nemovitým majetkem ČOS – po nabytí platnosti nového občanského zákoníku bude potřeba
právní rozklad
br. Luděk Fiala, SŽ Dr. J. Vaníčka
téma: reakce na zprávu KK ČOS – KK ČOS podala trestní oznámení, které bylo odloženo jako
neodůvodněno. Varuji všechny ostatní členy ČOS, aby raději neprojevovali osobní aktivity, neboť KK
ČOS na toto má svůj názor.
Upozornění na změnu stanov ČOS, která musí nastat po přijetí nového občanského zákoníku – starosta a
všichni členové jednot se musí ke svěřenému majetku chovat s péčí řádného hospodáře - současné
stanovy jsou kontraproduktivní – starostové žup a jednot by se měli aktivně zúčastnit při vytváření
nových stanov ČOS.
Na závěr – br. Juřena zmínil větší profesionalizaci i na úrovni jednot – souhlasím.
Chtěl bych vyzvat všechny starosty jednot a žup k tomu, zdali by se nezamysleli nad příspěvky
na náklady spojené se zaváděním změn spojených se změnou nového občanského zákoníku – výzva, aby
každý z nás poslal na účet, který by k tomu vytvořila ČOS, určitý finanční obnos (3 – 5 tis. Kč) dle
vlastního uvážení a možností; tímto bychom jistě pomohli ČOS i sobě.
Stránka | 43
br. Petr Jirků, SŽ Podřipská
téma: pronájem Drhlen a Severáku – tato střediska byla doporučena k pronájmu – osobně s tím
nesouhlasím – nejsou-li ekonomicky rentabilní, bylo by vhodné stanovit např. účastnické poplatky
pro členy ČOS, aby byla rozvaha na nule a až poté případně střediska pronajmout, jinak to bude pro členy
ČOS nedostupné
br. Oldřich Šlezingr, SŽ J. Máchala
technická poznámka: reakce na příspěvek br. Fialy - bylo podáno trestní oznámení na vedení T. J. Sokol
Brno II a vycházeli jsme ze zjištěných skutečností, které logicky vedly k jedinému závěru
ses. Hana Moučková, SŽ Jungmannova
technická poznámka: reakce na příspěvek br. Šlezingra a br. Fialy - nepřeje si pokračování v této diskuzi,
neboť většina účastníků sjezdu neví o vývoji celé situace, bez těchto informaci se nedá o této záležitosti
objektivně diskutovat
br. Jiří Růžička, SŽ Dr. Jindry Vaníčka
Upozornil na konání 1. V ČOS dnes od 19.30 hod., kde bude provedena volba činovníků ČOS. Chtěl by
poděkovat ústředí ČOS za přípravu reprezentativní výstavy a informační tabule, připravené pro členy
sjezdu.
br. Miroslav Vrána, SŽ Pražská – Scheinerova
Děkuje za hladký průběh dosavadního jednání 10. sjezdu ČOS a přeje dobrou volbu nových činovníků
ČOS.
Br. Zdeněk Bartůněk, SŽ Podbělohorská
Technická poznámka – doporučení na posunutí začátku 1. V ČOS dnes na 19.00 hod.
Začátek 1. V ČOS byl posunut na 19.00 hod. dnešního dne.
Jednání 1. dne bylo ukončeno v 17.30 hod.
2. den jednání – neděle dne 23. června 2013
Jednání 2. dne sjezdu bylo zahájeno v 9.05 hod.
Přítomno je 145 účastníků sjezdu s právem hlasovacím (z celkového počtu 164 pozvaných), což je
88 %.
12.
Zpráva o volbě statutárního orgánu ČOS a nového P ČOS
(konání voleb dne 22. 6. 2013 večer)
Do statutárního orgánu ČOS byli zvoleni:
starostka ČOS:
ses. Hana Moučková
I. místostarosta ČOS:
br. Oldřich Lomecký
místostarosta ČOS:
br. Jiří Juřena
jednatel ČOS:
br. Miroslav Kroc
94,87 % hlasů
89,74 % hlasů
83,54 % hlasů
92,40 % hlasů
Stránka | 44
Členové P ČOS:
br. Pavel Kramoliš
ses. Helena Rezková
br. Josef Těšitel
br. Martin Vlk
br. Tomáš Kučera
79,74 %
89,87 %
92,40 %
74,68 %
70,12 %
Členy P ČOS, kteří byli zvoleni na VH odborných útvarů ČOS, jsou dále:
náčelník ČOS:
br. Petr Svoboda
náčelnice:
ses. Lenka Kocmichová
předseda odboru sportu ČOS:
br. Petr Syrový
vzdělavatel ČOS:
br. Zdeněk Mička
Tímto byla ukončena činnost pracovního P ČOS. Řízení 10. sjezdu se ujala starostka ses. Moučková.
 Vystoupení starostky ČOS, ses. Moučkové:
TEZE
představa o budoucnosti – 2 roviny:
a/vnější vztahy/prostředí
b/vnitřní (vnitrospolkové) vztahy
ad a/ vazby na VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
pokračovat v otevření se naší organizace vnějšímu světu! spolupráce s ostatními organizacemi :
domácími - ČR
 sportovní org. – ČASPV, AŠSK, ASKTJ,…!
 ČOV – zcela výsadní pozice spolupráce (nyní po mém zvolení do VV ČOV podíl na řízení sportu,
ovlivňování rozhodování, důležitost "sportu pro všechny"  de fakto sokolská všestrannost !
 společenské organizace: ČSOL, Svaz bojovníků za svobodu, FOS – znovuobnovení těsnější
spolupráce – viz XV. VS
zahraničními
 SSS !!! – spolupráce, účast na akcích…
 ISCA, DGI  zahraniční trendy, získávání zkušeností, aplikace !pro nás vhodných! trendů
ad b/ VNITŘNÍ /VNITROSPOLKOVÉ VZTAHY
zásadní (pro budoucnost) zajištění ekonomické stability (pokračovat v přijaté strategii), neboť jen tak je
možné připravit dobré podmínky pro naši činnost spolkovou a její rozvoj !!!!
Starosta – jeden z úkolů starosty "starat se" společně s P ČOS (vč. V ČOS) o zajištění a vytvoření
podmínek pro činnost odborných programových útvarů
financování sportu – základ ve financování ze strany našeho poskytovatele MŠMT,ČOV – část výtěžku
z hazardu (zákon o loteriích – letošní rok již ČOV obdrží cca Kč 400 mil. – již se bude týkat i ČOS!!!);
municipalita – zájmem by mělo být financování veřejných zájmů – i sportu !!! je třeba působit
v regionech !spolupráce i s dalšími org. – vytváření soustředěného tlaku (dobré zkušenosti
v Olomouckém kraji, Opavsko,…)
legislativa – v čase nejbližším pro další existenci naší organizace naprosto klíčová oblast !
TRANSFORMACE obč. sdružení na spolky (vč. pobočných spolků) = změna statusu ! Změny plynou
z nového Občanského zákoníku, jehož účinnost nastává od 1. 1. 2014 (prozatím je NUTNO vše
připravovat k tomuto datu, není možné, abychom vyčkávali dalších jednání v této věci, jen bychom
ztratili čas).
Tato změna generuje požadavek na změnu Stanov ČOS (případně navazující dokumentace) a na registraci
všech žup a tělocvičných jednot jako samostatných pobočných spolků ČOS. Bez registrace totiž tyto
organizační jednotky, přes jejich samostatnou právní subjektivitu, nebudou po 31. 12. 2016 existovat.
Stránka | 45
Bohužel, prozatím nejsou známy všechny prováděcí předpisy, avšak je třeba postupovat kupředu
s materiálem, který je k dispozici !
Klíčové jsou tyto skutečnosti (ve smyslu NOZ) :
a) odpovědnost hlavního spolku za závazky spolků pobočných
b) statut "veřejné prospěšnosti" – pokud nebude náš spolek mít, pak je velmi vážně ohroženo financování
ČOS/příjem dotačních titulů
Náš postoj s plnou odpovědností k této věci tedy není zda ano X ne ! ANO ! a co nejrychleji ! Proto již
P ČOS na svém posledním zasedání dne 8. 6. t.r. přijalo postup pro transformaci !
Úprava Stanov ČOS ze tří důvodů :
1. úprava stanov do podoby odpovídající novému občanskému zákoníku a shromáždění podkladů
o všech organizačních jednotkách tak, aby k registraci došlo v co nejkratším termínu po 1. 1. 2014
2. přečíslování odstavců – formální úpravy textace (pochybení, které obsahují i současně platné stanovy)
3. úprava stanov v souvislosti s potřebou zajištění majetku ČOS a organizačních jednotek proti
zcizování
Na nás je nyní následující rozhodnutí :
A/
Svolání mimořádného sjezdu ČOS, a to přibližně na podzim 2013, za předpokladu, že nalezneme
finanční zdroje na svolání a financování sjezdu (jednotlivé organizační složky přispějí na jeho
uspořádání?), nebo
B/
Delegace schválení upravených stanov na V ČOS a jejich platnost alespoň do konání dalšího
sjezdu ČOS, na kterém dojde k jejich schválení tak, jak je specifikováno v čl. 9.5.5.3 stávajících Stanov.
V případě varianty A. navrhujeme hlasování o následujícím usnesení:
„Sjezd ČOS pověřuje P ČOS zajištěním změny Stanov za účelem uvedení Stanov do souladu s institutem
spolku a pobočných spolků v intencích NOZ, dále za účelem úpravy zajištění majetku ČOS proti zcizování
a úpravy formální stránky Stanov. Následně po projednání změny Stanov ve výboru ČOS pověřuje sjezd
ČOS předsednictvo ČOS, aby do 60 dnů po projednání svolala mimořádný sjezd za účelem projednání
změny Stanov.
V případě varianty B. navrhujeme hlasování o následujícím usnesení:
„Sjezd ČOS pověřuje P ČOS zajištěním změny Stanov za účelem uvedení Stanov do souladu s institutem
spolku a pobočných spolků v intencích NOZ, dále za účelem úpravy zajištění majetku ČOS proti zcizování
a úpravy formální stránky Stanov. Následně po projednání změny Stanov ve Výboru ČOS pověřuje sjezd
ČOS Výbor ČOS ke schválení změny Stanov, která bude v souladu s ustanovením odst. 9.5.5.3 platit
do nejbližšího sjezdu ČOS, který o ní rozhodne s konečnou platností.“
Dalším úkolem-jistým dluhem, který přetrvává je zpracování Org. řádu; tento byl zpracován v 03/2013,
avšak bylo rozhodnuto, že jeho schválení bude předloženo V ČOS ke schválení v 11/2013, tedy
po nových volbách !
Program ČOS
základem činnosti našeho sdružení-spolku a stojí na našich cvičitelích a trenérech a všech, kteří se
věnují !
propojení, spolupráce, vztahy založené na důvěře, klidná pracovní atmosféra respektování specifik jejich
zaměření a činnosti mezi programovými útvary vč. ÚŠ  naprostý základ naší činnosti ! "Spolupráce –
ne konkurence"!
ÚŠ – bez vzdělaných a průběžně vzdělávaných cvičitelů nebudeme dosahovat potřebné úrovně !
Co nejužší spolupráce mezi odborem všestrannosti a ÚŠ ČOS!
Stránka | 46
NOVÁ TVÁŘ SOKOLA ! Moderní organizace – atraktivní svým obsahem činnosti, je třeba zaujmout !
Každoročně se opakující akce, spolupracovat na jejich pořádání, účastnit se. Naší snahou by mělo být :
ČOS je iniciátorem nových akcí, kam ostatní budeme zvát k účasti ! Najít cestu – jak ? Máme lidský
potenciál i invenci i zázemí !
 150 let činnosti s čtvero přerušením činnosti ukázalo sílu sokolské myšlenky a zavazuje nás
do budoucna
 jedinečnost programu ČOS – spojení výkonnostního a vrcholového sportu, sportu pro všechny,
kultury, vzdělávání a výchovy
 začlenění zástupců OV ČOS do struktury ČOV částečné propojení aktivit pro veřejnost
 program stojí na cvičitelích a trenérech – řešení postavení dobrovolníků ve společnosti
 XVI. všesokolský slet – časové období Programu ČOS je vymezeno všesokolskými slety,
vycházíme z tradic Sokola, usilujeme jimi o prezentaci naší činnosti
 Rok 2018 – 100 let od vzniku ČSR – spojení Sokol a Republika – ohromný prostor pro navázání
dalších kontaktů a cest pro další spolupráci (státní správa, samospráva…)
To jsou mé hlavní myšlenky, s kterými – samozřejmě ve spolupráci s odbornými útvary a nejbližšími
spolupracovníky v P ČOS, V ČOS – bych chtěla pokračovat dále ve své práci !
 Vystoupení náčelníka ČOS, br. Petra Svobody:
Vážené sestry, vážení bratři,
dovolte mi, abych Vás seznámil s našimi prioritami pro nadcházející období.
Důležitá je spolupráce v rámci organizace, nikoli soutěžení - to platí také pro vzájemné vztahy mezi
odbornými programovými útvary ČOS. Tyto útvary mají rozdílné úkoly a nelze na jejich činnost pohlížet
přes jednotnou optiku. To, co je společné, je cíl, tím je silná organizace, která odolává vnějším tlakům,
které se snaží mimo jiné upřednostňovat jen některé složky organizace. Chceme, abychom pro sebe a
svou činnost vzájemně tvořili přidanou hodnotu a nesnažili se suplovat činnosti toho druhého. Jsme
přesvědčeni, že programový koncept tří pilířů činnosti, který vznikl v roce 1990 - tj. sport, kultura a sport
pro všechny, z naší organizace tvoří naprosto unikátní sdružení, které je naší povinností dále zachovat a
rozvíjet.
V rámci programu oblasti sportu pro všechny se řídíme šestiletým cyklem, který je zakončen
Všesokolským sletem. Vzhledem k tomu, že se nacházíme na jeho začátku, považujeme za zásadní
zaměřit se především dovnitř organizace a přehodnotit současné nastavení systému v rámci sportu
pro všechny. Motivací k těmto krokům je také nepochybně fakt, že se nám v současné době nabízí šance
být lídrem v ČR pro oblast sportu pro všechny. Tato šance se již nemusí opakovat a byla by škoda této
pozice nevyužít. Konkrétně se jedná o oblasti : vzdělávání a práce s cvičiteli, soutěže, HTV a obecně
otevírání Sokola veřejnosti.
Základním kamenem celého fungování oblasti, kterou zastřešujeme v ČOS, je cvičitel. Velmi často se
zájem směřuje ke cvičitelům druhé a první třídy, případně specializacím. Je nutné si uvědomit,
že nejpočetnější kategorií jsou cvičitelé třetí třídy. Právě pro ně musíme vytvářet motivační systém, který
je nenásilnou formou bude motivovat k dalšímu vzdělávání a získávání zkušeností. Zcela zásadní je
pro nás co nejužší spolupráce s Ústřední školou ČOS, jejíž těžiště je v současné době především
ve vzdělávání cvičitelů - cca více než 90% z celkového počtu absolventů. Chceme usilovat o návrat
zodpovědnosti za systém vzdělávání v ČOS zpět na činovníky OV ČOS.
Často jsme konfrontováni s názory, že je nutné se zaměřit na děti a seniory. Ano, tyto kategorie naši
pomoc nepochybně potřebují a toky finančních prostředků ze státního rozpočtu k nim směřují. Z tohoto
důvodu v oblasti sportu a dalších podobných aktivit neustále vznikají nové subjekty, které začínají tvořit
poměrně hustou a z řady pohledů nepřehlednou síť. Naším úkolem by mělo být se odlišit právě naší
Stránka | 47
všestranností a programem pro všechny věkové kategorie. Děti jsou naší budoucností, práce se seniory je
mimo jiné také splácením dluhu, který máme k této kategorii, lidé v produktivním věku by měli být
hybnou silou zdravé organizace. V devadesátých letech měl více méně Sokol pouze dvě dominující
generace - děti a seniory. To, co naprosto chybělo, byla střední generace. Dnes žákovská generace
vychovaná v devadesátých letech znovu obnoveným Sokolem dospěla a je naší povinností pro ni vytvořit
odpovídající program. Chceme posílit pozici cvičitelských sborů věkových kategorií. Jedním z jejich
úkolů bude aktualizace cvičebních programů a aktualizace projektů, jako je například zdravotně
orientovaná zdatnost.
Jsme svědky, že v současné době jsme neustále žádáni o zapojení do různých sportovně společenských
projektů - to je určitě velmi důležité. Ale za důležitější považuji, aby organizace, jako je Sokol, byla spíše
iniciátorem, který tyto projekty vytváří a zve ke spolupráci ostatní. Z tohoto pohledu bude pro sokolskou
všestrannost zásadním rokem rok 2015, kdy dochází k souběhu akcí Sokolské Brno, SokolGym a projekt
Plzeň, evropské město sportu a kultury. V září 2013 se uskuteční schůzka, na které se dohodne
koordinace všech zmíněných akcí. Dalším významným rokem je rok 2018, ve kterém se bude konat XVI.
všesokolský slet. Tento rok je zároveň 100 výročím vzniku samostatné Československé republiky. OV
ČOS mimo jiné chápe slet jako prostor pro vzájemnou spolupráci všech útvarů v ČOS a jako jednu
z nejviditelnějších akcí Sokola na veřejnosti. V novodobé historii ČOS se ukázalo, že slety mají své
nezastupitelné místo v programu a díky zodpovědnému přístupu v rámci ekonomiky jsou náklady
postupně snižovány a tím přestávají ohrožovat vlastní financování Sokola. Naopak poslední slety
do rozpočtu prostředky přinášely. Je před námi šance stát se jednou z dominantních organizací při těchto
oslavách, stejně jak tomu bylo při vzniku republiky.
To, co nás dennodenně fascinuje na našich předcích je, že byli vizionáři, to nám v současné době v naší
oblasti činnosti chybí. Většinu situací řešíme v okamžiku, kdy nastanou a tím se dostáváme do nevýhodné
pozice velké organizace, která než uskuteční celý proces, je většinou pozdě, nebo požadovaný efekt
nenaplní očekávání.
Řadu let se hovoří o profesionalizaci cvičitelů - čas ukázal, že stejně jako ve světě, tak i u nás bude vždy
tato činnost v drtivé většině zajišťována dobrovolníky bez nároku na jakýkoliv honorář. To ale v žádném
případě nevylučuje, aby Sokol usiloval o vytváření pracovních míst zejména mimo Prahu, v regionech
s vysokou nezaměstnaností a tím využíval komerční potenciál svých zařízení, který je často přenecháván
jiným subjektům. Bylo by dobré zvážit, zda se nepokusit dát skupině našich členů možnost dělat činnost,
kterou mají rádi, profesionálně, ve prospěch Sokola. V dnešní době je velký nedostatek školek a
mateřských center. Bylo by vhodné vytvořit alternativu mezi státní kapacitně nedostupnou školkou a
soukromými zařízeními, která jsou nedostupná velké skupině lidí z finančních důvodů. Nebo zvážit
s výhledem řady let, zda by nebylo vhodné v rámci strategických objektů ve vytipovaných místech
usilovat o zřízení středních škol se zaměřením na obory propojující sport a umění. Těchto projektů může
být nespočet, podstatné je, že musí být připraveny s výrazným předstihem v reakci na demografický
vývoj. OV ČOS je připraven tyto snahy podporovat.
Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že by nám naše činnost měla přinášet radost a to, co bychom měli
v rámci Sokola upevňovat, je důvěra a vzájemná hrdost.
 Vystoupení náčelnice ČOS, ses. Lenky Kocmichové:
Já už bych pouze doplnila náčelníka ČOS – Sokol by měl přispívat společnosti ještě jednou věcí, a to
zviditelňováním a upevňováním lidských hodnot. Říká se, že cvičitel by měl být i vzdělavatelem, takže
jednak bychom měli vychovávat naše svěřence ke zdravému vlastenectví, k úctě, k tradicím, ale také
k těm lidským hodnotám – k vzájemné slušnosti, ohleduplnosti a všem dalším dobrým lidským
vlastnostem, které bychom měli mít. To je celkem důležitá poznámka s ohledem na to, jak dnešní
společnost vypadá.
Závěrem – všechno to, co zde vymýšlíme a chceme si předsevzít, nejde samozřejmě realizovat bez lidí –
jedná se nám o cvičitele ve všech jednotách, cvičitele, kteří pracují mimo svých jednot ještě na župách,
nebo v našich ústředních cvičitelských sborech – všem těmto lidem bych chtěla poděkovat za minulou
práci a předem poděkovala i za tu budoucí.
Stránka | 48
Na našem volebním náčelnictvu jsme se loučili s našimi odstupujícími činovníky. Chtěla bych však
poděkovat i z tohoto místa odstupujícímu náčelníkovi br. Vránovi, jménem celého vedení náčelnictva.
br. Svoboda - navrhuje do usnesení sjezdu ČOS že 10. sjezd ČOS schvaluje uspořádání XVI.
Všesokolského sletu při příležitosti 100. výročí založení republiky
ses. Moučková – měli bychom se postavit k řešení stanov ČOS – otázka, kdo tyto stanovy bude moci
schválit – stanovy je nutné změnit z následujících důvodů:
1. úprava stanov do podoby odpovídající novému občanskému zákoníku a shromáždění podkladů
o všech organizačních jednotkách tak, aby k registraci došlo v co nejkratším termínu po 1. 1. 2014
2. přečíslování odstavců – formální úpravy textace (pochybení, které obsahují i současně platné stanovy)
3. úprava stanov v souvislosti s potřebou zajištění majetku ČOS a organizačních jednotek proti
zcizování
jsou možné dvě varianty:
A/
Svolání mimořádného sjezdu ČOS, a to přibližně na podzim 2013, za předpokladu, že nalezneme
finanční zdroje na svolání a financování sjezdu s tím, že jednotlivé organizační složky přispějí na jeho
uspořádání, nebo
B/
Delegace schválení upravených stanov na V ČOS a jejich platnost alespoň do konání dalšího
sjezdu ČOS, na kterém dojde k jejich schválení tak, jak je specifikováno v čl. 9.5.5.3 stávajících Stanov.
Hlasování o variantě A:
„Sjezd ČOS pověřuje P ČOS zajištěním změny Stanov za účelem uvedení Stanov do souladu s institutem
spolku a pobočných spolků v intencích NOZ, dále za účelem úpravy zajištění majetku ČOS proti zcizování
a úpravy formální stránky Stanov. Následně po projednání změny Stanov ve výboru ČOS pověřuje sjezd
ČOS předsednictvo ČOS, aby do 60 dnů po projednání svolala mimořádný sjezd za účelem projednání
změny Stanov.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
3
136
3
6
Hlasování o variantě B:
„Sjezd ČOS pověřuje P ČOS zajištěním změny Stanov za účelem uvedení Stanov do souladu s institutem
spolku a pobočných spolků v intencích NOZ, dále za účelem úpravy zajištění majetku ČOS proti zcizování
a úpravy formální stránky Stanov. Následně po projednání změny Stanov ve Výboru ČOS pověřuje sjezd
ČOS Výbor ČOS ke schválení změny Stanov, která bude v souladu s ustanovením odst. 9.5.5.3 platit
do nejbližšího sjezdu ČOS, který o ní rozhodne s konečnou platností.“
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
140
0
3
5
Stránka | 49
 Vystoupení předsedy odboru sportu ČOS, br. Petra Syrového:
Vážené sestry, vážení bratři.
Dovolte mi zmínit další činnost OS. Domnívám se, že OS kráčí správným směrem a že se dokáže
vyrovnávat s výkyvy ve výši finančních prostředků pro stávající činnosti. Je nezbytné, aby se to dařilo
i nadále.
Chceme zachovat systém péče o talentovanou mládež a výkonnostní sport všech kategorií. Stávající
systém je funkční a nezaslouží si žádné výrazné změny, ale jen případné dílčí úpravy. Výsledkem sytému
jsou úspěšná vystoupení našich sportovců v nejvyšších domácích mistrovských soutěžích a nominace
do reprezentačních kolektivů různých sportovních odvětví a byli bychom rádi, kdyby tomu bylo i
v budoucnosti. Úroveň a kvalitu přípravy mnozí z nich poznají při startech na významných sportovních
soutěžích ČOS pořádanými oddíly našich tělocvičných jednot s mnohdy velmi zdatnou mezinárodní
konkurencí. Kvalitní výsledky kolektivních sportů v domácích mistrovských soutěžích a významné
výsledky jednotlivců v mezinárodních soutěžích na úrovni OH, MS ME, světových a evropských pohárů,
jsou podkladem pro pravidelné každoroční vyhlašování ankety o nejlepšího sportovce, nejlepšího
hendikepovaného sportovce, nejlepší družstvo a nejlepší trenéry ČOS.
Jak již bylo včera zmíněno, přebory ČOS - v rozšířenějších sportovních odvětví i oblastní respektive
zemské přebory - si našly své místo v kalendářích soutěží a jednotlivé sportovní komise je plánují i
nadále. Komise budou nadále podporovat vzdělávání sokolských trenérů a rozhodčích.
Oblast činnosti odboru sportu - župní OS. Jejich hlavní činností je a bude zajišťovat kvalitní podklady
pro statistiku OS, koordinovat organizaci župních a mezižupních přeborů, pečovat o začínající oddíly a
oddíly s nižší výkonností zejména s členskou základnou mládeže a zajistit pro ně prostřednictvím
vlastních župních grantů finanční prostředky. Vést oddíly k podávání grantů i mimo ČOS.
Nebyli jsme spokojeni s účastí delegátů na VH některých sportů. Je tedy nutno zajistit větší zastoupení
oddílů delegáty na VH sportů zejména těch s velkou členskou základnou - musíme hledat vhodnější
klíče a požadovat po komisích sportů, aby s dostatečným předstihem větší účast zajistily.
Dále bylo předsednictvu OS uloženo v usnesení VH, prověřit resp. aktualizovat materiály pomáhající a
vymezující mantinely pro jednotlivé činnosti všech složek OS. Vzhledem k dlouhodobé „stabilizaci“
sportů v ČOS, možnosti sledovat umístění na žebříčku úspěšnosti sportovního odvětví v ČR (TOP
MŠMT) a participaci na svazových projektech se nabízí možnost přehodnocení zařazování sportů
do skupin počínaje kritérii. I toto vychází z usnesení VH OS a je to významné téma pro předsednictvo i
komise OS ČOS.
Rok 2015 je rokem 25. výročí obnovení činnosti Sokola – předsednictvo OS naplánovalo účast
na společné prezentaci ČOS – Gala Sokol a vzájemná utkání výběrů ČOS.
Přeji všem sportovcům, trenérům především hodně zdaru, zdraví a pevné vůle při přípravě i v soutěžích,
činovníkům na všech úrovních ČOS značnou míru tolerance a pevné postoje při naplňování a plnění
úkolů a předsevzetí se kterými do nového volebního období vstupují.
 Vystoupení vzdělavatele ČOS, br. Zdeňka Mičky:
Sestry a bratři,
Slyšeli jste tady od ses. starostky, náčelnictva a odboru sportu své představy k další činnosti. Velice mne
potěšilo, že zde zaznělo mnoho z toho, co by tady měl říkat vzdělavatel. Mnoho z toho, co vlastně dělá
Sokol Sokolem a věci, které si myslím, že byly do určité míry opomíjeny a zdá se, že i tento sjezd
přispěje k tomu, aby odborné útvary, včetně Ústřední školy, táhly za jeden provaz. V žádném případě se
například o výchovnou činnost nemůže starat vzdělavatelský odbor samotný – bez úzké spolupráce
s dalšími útvary. Není to pouze výchovná činnost. Na druhé straně – přestože to od vzdělavatele nikdo
neočekává, přeci jen budu v další části vystoupení trochu konkrétnější. Na volebním zasedání
vzdělavatelského odboru v letošním roce jsme přijali usnesení, které by mělo být výhledem naší činnosti
na nejbližší 3 roky, případně až do r. 2018. Některé věci bych zde rád z usnesení uvedl.
Již se zde mluvilo o výměně generací, omlazování činovnických sborů atd. U vzdělavatelů také tuto
situaci sledujeme a jsme si vědomi toho, že nástup mladé generace do vzdělavatelské oblasti je naprosto
Stránka | 50
nezbytný. Již byly učiněny první kroky – na minulém volebním shromáždění vzdělavatelů i na letošním
nám přibyli do P VO ČOS další mladí činovníci. Jsem si vědom, že generační výměna nemusí být vůbec
jednoduchá – představa o současném vývoji společnosti mladé generace se nemusí plně shodovat s tím,
jaké představy máme třeba my, generace starší. Možná jsme diskuzi s těmito lidmi trochu opomněli a oni
nyní přicházejí se svými představami a chtějí je uplatnit. Možná je budou chtít uplatnit trochu silněji, než
nám bude vždy milé, ale je naprosto nezbytné, aby tento dialog proběhl a aby výměna generací na úrovni
odborných útvarů a u nás vzdělavatelů obzvlášť proběhla způsobem, který by byl důstojný a který by
navázal na to, co ve vzdělavatelské oblasti bylo učiněno. K tomu samozřejmě patří i otázka vzdělávání –
vzdělavatelé to řeší po své stránce ve spolupráci s Ústřední školou. Byli jsme navíc i první, kdo začal
s organizováním vzdělávání činovníků – první kroky byly učiněny a považujeme to za naprosto nezbytné,
aby se v tomto pokračovalo. První kurzy, které se uskutečnily, byly prováděny na úrovni představitelů
vedení ČOS – díky tomu máme určitý učební plán a učební materiály a byly bychom nesmírně rádi,
kdyby se nám podařilo takovéto školení postupně rozšiřovat z Prahy dál – např. na Moravu díky
školícímu centru v Olomouci.
Vzdělavatelský program – ano, máme vzdělavatelskou komisi, Při P ČOS existuje programová rada.
Je však třeba celou programovou činnost Sokola ještě lépe koordinovat. Proto na závěr svého vystoupení
bych navrhl usnesení, které by mělo být vyústěním toho, co zde v programové oblasti zaznělo.
Tzn. příprava uceleného programu, který by se měl v nejbližší době objevit.
Oblast kultury - máme přes 220 souborů, řadu z nich velice kvalitních. Co nás tedy čeká v dalších
3 letech. Především půjde o to tyto soubory udržet, ekonomicky jim pomáhat, tlačit na jejich případné
rozšiřování a především zkvalitňování jejich činnosti. Víme jak na to – přehlídky, včetně lektorské
činnosti atd., doškolování vedoucích souborů… v této oblasti víme, kterým směrem jít. Jde nám
především o to, i když jsme si vědomi, že není cílovou stanicí jen slet v r. 2018, ale především pravidelná
kulturní činnost, že ukončením této etapy bude opět příprava toho nejlepšího, co ve vzdělavatelské oblasti
máme a mohli to v r. 2018 prezentovat.
Společenská činnost – jeden z hlavních úkolů jak zde zaznělo, to je Památný sokolský den. Půjde o to
pokusit se tento den přes parlamentní orgány ustavit Památným sokolským dnem v rámci celé ČR.
K tomu pochopitelně patří celá řada dalších věcí, především v oblasti rozšiřování spolupráce s dalšími
organizacemi a spolky pracujících ve společensko-historické oblasti, např. Čs. obcí legionářskou,
Konfederace politických vězňů Svazem bojovníků za svobodu apod.
Otázka, která nás tíží velice – je nutné si přiznat, že díky ekonomické situaci jsme museli v určitých
oblastech vzdělavatelské činnosti mírně ubrat – je personální zajištění naší kanceláře, kde máme pouze
jednu odbornou pracovnici a sekretářku. Takže některé věci především v oblasti historicko-dokumentační
jsme museli nechat na další období. Věřím však, že se situace rychle bude řešit a ses. Volková bude mít
brzy příležitost se k této činnosti opět vrátit.
Vzdělavatelé jsou si vědomi, že je nutné jít s dobou, tzn. dnes řešení otázky kvalitních webových stránek,
sociálních sítí apod. Proto jsme rádi, že se v PVO ČOS objevují mladí lidé, kteří mají k této oblasti vztah
a patřičné znalosti. Chtěli bychom, aby se i tato oblast díky vzdělavatelům stala jednou z těch důležitých a
rychle se rozvíjejících oblastí činnosti Sokola.
Co nás do určité míry tíží v rámci každodenní sokolské činnosti, a to je odraz celé společnosti, že upadá
otázka společenského vystupování a úrovně jednání – ať už na úrovni žup, jednot i v případě jednotlivých
členů. Jako účastníci řady sokolských akcí i akcí veřejných, kde byla naše obec reprezentována, jsme byli
nepříjemně překvapeni, jak některé základní věci v této oblasti včetně např. dodržování zásad pro nošení
krojů a praporů nejsou dodržovány. Budeme nápravu těchto věcí maximálním způsobem tlačit –
připravím a obnovíme veškeré pokyny, které máme k dispozici v této oblasti a budeme velice a neúprosně
trvat na tom, aby se Sokol zde zase vrátil tam, kde byl.
Z hlediska postupného naplňování našeho dalšího programu mi dovolte upozornit zde na několik dalších
důležitých roků. Především půjde o akce příští rok spojené s vypuknutím I. světové války – chtěli bychom
se podílet na akcích, které jsou připraveny v Brně. Začíná také etapa, která by měla připomenout činnost
legií. Zde půjde o úzkou spolupráci s Českou obcí legionářskou včetně plánované výstavy v TD. V roce
2015 plánujeme připomenutí 90ti let od otevření Tyršova domu – opět výstavou v TD. V roce 2015 bude
v TD připravena derniéra Prodané nevěsty s tím tak, aby mohly být odstartovány přípravy obdobné
inscenace pro zahájení příštího sletu. A pak už rok 2018 nejen se stým výročím založení republiky a XVI.
Stránka | 51
VS, ale i připomenutí konece I. světové války, významného X. všesokolského sletu v r. 1938 a XI.
všesokolského sletu v r. 1948 atd. Je co oslavovat a připomenout.
Jak už jsem dříve uvedl, zazněla zde celá řada věcí, které z mého pohledu by měly být zpracovány
programovou radou. Dávám proto doporučení na usnesení, aby sjezd ČOS uložil P ČOS a jeho
programové radě připravit na základě sjezdového jednání program spolku s výhledem alespoň do r. 2018,
tzn. do dalšího všesokolského sletu a předložit tento materiál k projednání nejpozději jarnímu V ČOS.
Včera zde zazněla i z úst pracovníka MŠMT slova o národu, Sokolu atd. My, když jsme připravovali
různé programové materiály, narazili jsme na článek, který byl vydán v r. 1994 a napsala jej spisovatelka
pro mládež, Eliška Horelová. Považuji za vhodné, abych své dnešní vystoupení zakončil citací autorky,
protože může být i mottem pro naší další činnost:
„Jsou lidé, kteří říkají, že Sokol je nemoderní, že se přežil. Ano, je nemoderní pro ty, pro něž je
nemoderní čest, věrnost, obětavost, schopnost podřídit své zájmy zájmům celku, být druhému ne vlkem,
ale bratrem a sestrou. Ale XII. slet ukázal, že Sokol nemá ve svých řadách jen odcházející generaci, tu
starověrnou gardu, jejichž cvičení nám vhánělo slzy do očí, ale že má i mnoho mladých cvičenců, které
vítaly naplněné ochozy strahovského stadionu s nemenším dojetím, neboť právě v nich vidí ti, kdož přijali
sokolské myšlenky za své, naději nejen pro Sokol, ale i pro národ.“
br. Kroc - schválení navržených usnesení:
10. sjezd ČOS schvaluje uspořádání XVI. všesokolského sletu v roce 2018 v rámci oslav stého výročí
vzniku Československé republiky.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
147
0
1
0
10. sjezd ČOS ukládá P ČOS a jeho programové radě připravit program spolku s výhledem do roku 2018
a tento materiál předložit k projednání nejpozději na jarním zasedání výboru ČOS v roce 2014.
Hlasování:
13.
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
147
0
1
0
Volba KK ČOS
br. Lomecký – podle stanov ČOS je P ČOS 13 – 15 členné a KK ČOS je 7 - 9 členná  na včerejším
1. V ČOS byl odsouhlasen návrh, že P ČOS bude mít celkem 13 členů z důvodu větší efektivity a
snižování nákladů zejména v této ekonomické situaci. Tomuto by odpovídalo, aby byl i při volbě KK
ČOS zvolen nižší počet členů – 7 členů.
Návrh usnesení je, aby 10. sjezd ČOS schválil, aby KK ČOS byla 7 členná
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
111
8
13
16
Stránka | 52
technická poznámka z pléna: sjezd právě hlasoval o tom, že bude hlasovat o počtu členů KK ČOS, ne
o tom, že bude mít 7 členů
br. Lomecký – uznává technickou poznámku, žádá tedy sjezd o schválení toho, že KK ČOS bude mít 7
členů  předchozí hlasování bylo z důvodu nepřesnosti anulováno
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
124
10
14
0
br. Syrový pozval br. Sobotu, předsedu kandidátní komise, aby představil kandidáty do KK ČOS.
br. Sobota – jmenovité poděkování členům kandidátní komise za odvedení jim svěřeného úkolu
Ing. Pavel Bolek, SŽ Jihočeská; Ing. Jiří Geisler, SŽ Jungmannova; Mgr. Jiří Koláček, SŽ Dr. J.
Vaníčka; RNDr. Jan Materna Ph.D., SŽ Podlipného; Luboš Novotný Ph.D., SŽ Podlipného; Ing.
Jakub Otáhal, SŽ Prostějovská; Stanislav Šikola, SŽ Jizerská; Ing. Oldřich Šlezingr, SŽ J. Máchala;
Otilie Týmalová, SŽ Jihočeská; Ivo Vlach, SŽ Krušnohorská-Kukaňova
br. Syrový vznesl dotaz, zda si sjezd přeje doplnění kandidátů do KK ČOS  sjezd nemá žádného dalšího
kandidáta na doplnění
hlasování o uzavření přednesené kandidátky do KK ČOS:
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
147
0
0
1
Přítomno je 148 účastníků sjezdu s právem hlasovacím (z celkového počtu 164 pozvaných), což je
94 %.
br. Syrový – žádá mimořádně o schválení ověřovatelů zápisu 1. zasedání V ČOS hlasují pouze vyslanci
výboru – br. J. Růžička a br. F. Kráčmar
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
78
0
2
0
Vyhlášení výsledků volby členů KK ČOS:
RNDr. Jan Materna Ph.D., SŽ Podlipného
Ing. Jakub Otáhal, SŽ Prostějovská
Mgr. Jiří Koláček, SŽ Dr. J. Vaníčka
Ing. Oldřich Šlezingr, SŽ J. Máchala
Otilie Týmalová, SŽ Jihočeská
Ing. Pavel Bolek, SŽ Jihočeská
134 hlasů
131 hlasů
109 hlasů
108 hlasů
93 hlasů
86 hlasů
Stránka | 53
Stanislav Šikola, SŽ Jizerská
85 hlasů
náhradníci:
Ing. Jiří Geisler, SŽ Jungmannova
Luboš Novotný Ph.D., SŽ Podlipného
Ivo Vlach, SŽ Krušnohorská-Kukaňova
80 hlasů
80 hlasů
77 hlasů
Předsedající požádal členy KK ČOS, aby si ze svého středu zvolili předsedu, místopředsedu a
zapisovatele a aby nově zvolený předseda nás o této skutečnosti informoval.
Výsledky volby předsedy KK ČOS
KK ČOS se sešla dnes na svém prvním zasedání a provedla volbu svých činovníků:
předsedou KK ČOS byl zvolen Oldřich Šlezingr
místopředsedou KK ČOS byl zvolen Jan Materna
zapisovatel KK ČOS byl zvolen Jakub Otáhl
14.
Slavnostní předání sokolských vyznamenání
br. Kroc, jednatel ČOS, přivítal všechny bratry a sestry, kterým bude ses. starostkou Moučkovou a
br. Mičkou předáno ocenění formou sokolské medaile:
udělení zlaté medaile:
1. ses. Ing. Lenka Kocmichová, T. J. Sokol Královské Vinohrady, SŽ Jana Podlipného
2. br. Zdeněk Svoboda, T. J. Sokol Karlín, SŽ J. Podlipného
3. ses. Mgr. Vlasta Třešňáková, T. J. Sokol Pražský, SŽ Scheinerova
4. br. Jaroslav Šplíchal (in memoriam), T. J. Sokol Chrudim, SŽ Východočeská
5. br. František Hrbáček, T. J. Sokol Trnovany, SŽ Krušnohorská - Kukaňova
6. br. Bořivoj Sopr, T. J. Sokol Brandýs nad Labem, SŽ Barákova
7. br. Jiří Němec, T. J. Sokol Havířov, SŽ Komenského
8. br. Ing. Jiří Krejčiřík, T. J. Sokol Uherský Brod, SŽ Komenského
9. br. Bohumil Gondík, T. J. Sokol Pyšely, SŽ Barákova
10. ses. Dagmar Fischerová, T. J. Sokol Vršovice, SŽ Jana Podlipného
11. ses. Taťána Bubníková, T. J. Sokol Na Mělníce, SŽ Barákova
12. br. Ing. Miroslav Čapík, T. J. Sokol Plzeň I., SŽ Plzeňská
13. br. MUDr. Zdeněk Hlobil, T. J. Sokol Veselí nad Moravou, SŽ Slovácká
udělení ceny fair play A. Hudce:
1. ses. Lucía Vítová, T. J. Sokol Na Mělníce, SŽ Barákova
Rozprava:
br. Aleš Müller, SŽ Jana Podlipného
téma: hospodaření ČOS – zpráva KK ČOS poukazuje na řadu pochybení, selhání a snad i zlých úmyslů nejsme s tím stále vypořádáni – nějakým způsobem se s tím vypořádat
nový občanský zákoník – ČOS by měla ručit za závazky všech jednot nějakou dobu – chybí návod o tom,
jak hospodařit – bylo by dobré vypracovat zásady hospodaření, kde by bylo uvedeno povinné,
doporučené a zakázané – tohoto se rád chopí
Stránka | 54
br. Kroc – KK ČOS na každém P ČOS informuje o problémech; pravidla k hospodaření jsou – ne vždy
se však bohužel dodržují;
občanský zákoník – bude ošetřeno v nových stanovách ČOS, které bude možno připomínkovat
ses. Moučková – závazný řád hospodaření se sokolským majetkem existuje – návod jak postupovat – to,
aby nedocházelo k tomu, k čemu dochází teď, bude ošetřeno v nových stanovách ČOS - hospodaření
pobočných spolků v tom bude zahrnuto
br. Jiří Němec, SŽ Beskydská - J. Čapka
téma: vyznamenání – poděkování za vyznamenání, moc si toho váží
Rekapitulace usnesení (en bloc) – přednesl br. Mandát
Sjezd bere na vědomí
1. Zprávu mandátové komise o tom, že 10. sjezd ČOS je usnášeníschopný
2. Volbu starostky ses. Hany Moučkové, 1. místostarosty br. Oldřicha Lomeckého, místostarosty
br. Jiřího Juřeny, jednatele br. Miroslava Kroce a dalších členů předsednictva ČOS br. Josefa
Těšitele, Pavla Kramoliše, Martina Vlka, Tomáše Kučery a ses. Heleny Rezkové na 1. zasedání
výboru ČOS
3. Volbu vedoucích činovníků odborných útvarů ČOS a jejich prvních zástupců odbornými útvary
a) vzdělavatele br. Zdeňka Mička a 1. náměstka vzdělavatele br. Bohumila Gondíka
b) předsedy odboru sportu br. Petra Syrového a 1. místopředsedy odboru sportu br. Milana
Džavoronoka
c) náčelníka ČOS br. Petra Svobody a 1. místonáčelníka br. Pavla Strejčka
d) náčelnice ČOS ses. Lenky Kocmichové a 1. místonáčelnice ses. Ludmily Rakové
4. Zprávu daňového poradce Dr. Ing. Josefa Veselého
Sjezd schvaluje:
1. Přeložený návrh programu sjezdu se změnou v bodu „vystoupení hostů“
2. Účast delegátů odborných útvarů s hlasem rozhodujícím
a) Vzdělavatelský odbor – 2
b) Odbor sportu – 2
c) Odbor všestrannosti - 2 za náčelnictvo mužů a 2 za náčelnictvo žen
3. Návrhy volebního řádu sjezdu ČOS a jednacího řádu sjezdu ČOS v předloženém znění
4. Zprávu odstupující starostky ses. Hany Moučkové za období let 2010-2013
5. Zprávu o kontrole plnění usnesení 9. sjezdu ČOS předloženou jednatelem br. Janem Mandátem
6. Zprávu o činnosti odboru všestrannosti ČOS přednesenou náčelníkem ČOS br. Miroslavem
Vránou a náčelnicí ses. Lenkou Kocmichovou
7. Zprávu o činnosti odboru sportu přednesenou předsedou odboru sportu ČOS br. Petrem Syrovým
8. Zprávu o činnosti vzdělavatelského odboru přednesenou vzdělavatelem br. Zdeňkem Mičkou
9. Zprávu o vzdělávání v ČOS přednesenou členem předsednictva ČOS br. Karlem Šplíchalem a
doplněnou ředitelem Ústřední školy
10. Zprávu o propagaci přednesenou členkou předsednictva ČOS ses. Helenou Rezkovou
11. Zprávu o hospodaření za hlavní činnost přednesenou členem předsednictva ČOS br. Miroslavem
Krocem
12. Zprávu o podpoře grantů EU přednesenou místostarostou ČOS br. Jiřím Juřenou
13. Zprávu o hospodaření Tyršova domu přednesenou 1. místostarostou ČOS br. Oldřichem
Lomeckým
14. Uspořádání XVI. všesokolského sletu v roce 2018 v rámci oslav stého výročí vzniku
Československé republiky
15. Pro volební období 2013-2016 sedmičlennou kontrolní komisi
Stránka | 55
Sjezd zvolil
1. Pracovní předsednictvo sjezdu
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Mandátovou, volební a návrhovou komisi
4. Sedmičlennou kontrolní komisi ve složení:
br. Jan Materna, Jakub Otáhal, Jiří Koláček, Oldřich Šlezingr, ses. Otilie Týmalová, br. Stanislav
Šikola a tři náhradníci kontrolní komise - br. Jiří Geissler, Lubomír Novotný a Ivo Vlach
Sjezd ukládá
1. Předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy
návrh na vyhlášení 8. října památným dnem sokolského hnutí – v termínu do 31. 12. 2013
2. Předsednictvu ČOS a jeho programové radě připravit program spolku s výhledem do roku 2018 a
tento materiál předložit k projednání nejpozději na jarním zasedání výboru ČOS v roce 2014
Sjezd v souvislosti s legislativními změnami
1. Konstatuje
a) nutnost upravit znění stanov v souvislosti s přechodem na nový institut spolku, pobočných
spolků, včetně úprav terminologie v návaznosti na schválený nový občanský zákoník
b) nutnost přečíslování odstavců – formální úpravy textace
c) nutnost úpravy stanov v souvislosti s potřebou zajistit majetek ČOS proti zcizování
2. Ukládá předsednictvu ČOS zajištění změny stanov za účelem uvedení stanov do souladu
s institutem spolku a pobočných spolků v intencích nového občanského zákoníku, dále za účelem
zajištění majetku ČOS proti zcizování a úpravy formální stránky stanov. Následně po projednání
změny stanov ve výboru ČOS pověřuje sjezd výbor ČOS ke schválení změny stanov, která bude
v souladu s ustanovením odst. 9.5.5.3. stanov platit do nejbližšího sjezdu ČOS, který o ní
rozhodne s konečnou platností
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:
nehlasoval:
140
0
4
4
Ve 12.45 hod. ukončila ses. starostka 10. sjezd ČOS a popřála mnoho zdaru v další činnosti.
Stručný zápis z jednání 10. sjezdu ČOS konaný ve dnech 22. – 23. 6. 2013 na FTVS v Praze 6.
Zapsala J. Časarová, sekretariát TD
Přílohy:
Usnesení 10. sjezdu ČOS konaného ve dnech 22. – 23. 6. 2013, který je nedílnou součástí zápisu
Seznam členů nově zvoleného V ČOS
Seznam členů nově zvoleného P ČOS
Seznam členů KK ČOS
Stránka | 56
Usnesení 10. sjezdu ČOS konaného ve dnech 22. – 23. 6. 2013
Sjezd bere na vědomí
1. Zprávu mandátové komise o tom, že 10. sjezd ČOS je usnášeníschopný
2. Volbu starostky ses. Hany Moučkové, 1. místostarosty br. Oldřicha Lomeckého, místostarosty
br. Jiřího Juřeny, jednatele br. Miroslava Kroce a dalších členů předsednictva ČOS br. Josefa
Těšitele, Pavla Kramoliše, Martina Vlka, Tomáše Kučery a ses. Heleny Rezkové na 1. zasedání
výboru ČOS
3. Volbu vedoucích činovníků odborných útvarů ČOS a jejich prvních zástupců odbornými útvary
a) vzdělavatele br. Zdeňka Mička a 1. náměstka vzdělavatele br. Bohumila Gondíka
b) předsedy odboru sportu br. Petra Syrového a 1. místopředsedy odboru sportu br. Milana
Džavoronoka
c) náčelníka ČOS br. Petra Svobody a 1. místonáčelníka br. Pavla Strejčka
d) náčelnice ČOS ses. Lenky Kocmichové a 1. místonáčelnice ses. Ludmily Rakové
4. Zprávu daňového poradce Dr. Ing. Josefa Veselého
Sjezd schvaluje:
1. Přeložený návrh programu sjezdu se změnou v bodu „vystoupení hostů“
2. Účast delegátů odborných útvarů s hlasem rozhodujícím
a) Vzdělavatelský odbor – 2
b) Odbor sportu – 2
c) Odbor všestrannosti - 2 za náčelnictvo mužů a 2 za náčelnictvo žen
3. Návrhy volebního řádu sjezdu ČOS a jednacího řádu sjezdu ČOS v předloženém znění
4. Zprávu odstupující starostky ses. Hany Moučkové za období let 2010-2013
5. Zprávu o kontrole plnění usnesení 9. sjezdu ČOS předloženou jednatelem br. Janem Mandátem
6. Zprávu o činnosti odboru všestrannosti ČOS přednesenou náčelníkem ČOS br. Miroslavem
Vránou a náčelnicí ses. Lenkou Kocmichovou
7. Zprávu o činnosti odboru sportu přednesenou předsedou odboru sportu ČOS br. Petrem Syrovým
8. Zprávu o činnosti vzdělavatelského odboru přednesenou vzdělavatelem br. Zdeňkem Mičkou
9. Zprávu o vzdělávání v ČOS přednesenou členem předsednictva ČOS br. Karlem Šplíchalem a
doplněnou ředitelem Ústřední školy
10. Zprávu o propagaci přednesenou členkou předsednictva ČOS ses. Helenou Rezkovou
11. Zprávu o hospodaření za hlavní činnost přednesenou členem předsednictva ČOS br. Miroslavem
Krocem
12. Zprávu o podpoře grantů EU přednesenou místostarostou ČOS br. Jiřím Juřenou
13. Zprávu o hospodaření Tyršova domu přednesenou 1. místostarostou ČOS br. Oldřichem
Lomeckým
14. Uspořádání XVI. všesokolského sletu v roce 2018 v rámci oslav stého výročí vzniku
Československé republiky
15. Pro volební období 2013-2016 sedmičlennou kontrolní komisi
Sjezd zvolil
1. Pracovní předsednictvo sjezdu
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Mandátovou, volební a návrhovou komisi
4. Sedmičlennou kontrolní komisi ve složení:
br. Jan Materna, Jakub Otáhal, Jiří Koláček, Oldřich Šlezingr, ses. Otilie Týmalová, br. Stanislav
Šikola a tři náhradníci kontrolní komise - br. Jiří Geissler, Lubomír Novotný a Ivo Vlach
Stránka | 57
Sjezd ukládá
1. Předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy
návrh na vyhlášení 8. října památným dnem sokolského hnutí – v termínu do 31. 12. 2013
2. Předsednictvu ČOS a jeho programové radě připravit program spolku s výhledem do roku 2018 a
tento materiál předložit k projednání nejpozději na jarním zasedání výboru ČOS v roce 2014
Sjezd v souvislosti s legislativními změnami
1. Konstatuje
a) nutnost upravit znění stanov v souvislosti s přechodem na nový institut spolku, pobočných
spolků, včetně úprav terminologie v návaznosti na schválený nový občanský zákoník
b) nutnost přečíslování odstavců – formální úpravy textace
c) nutnost úpravy stanov v souvislosti s potřebou zajistit majetek ČOS proti zcizování
2. Ukládá předsednictvu ČOS zajištění změny stanov za účelem uvedení stanov do souladu
s institutem spolku a pobočných spolků v intencích nového občanského zákoníku, dále za účelem
zajištění majetku ČOS proti zcizování a úpravy formální stránky stanov. Následně po projednání
změny stanov ve výboru ČOS pověřuje sjezd výbor ČOS ke schválení změny stanov, která bude
v souladu s ustanovením odst. 9.5.5.3. stanov platit do nejbližšího sjezdu ČOS, který o ní
rozhodne s konečnou platností
Ověřili:
br. Martin Zuzaňák
br. Svatopluk Vodochodský
Stránka | 58
Výbor ČOS 2013 – 2016
volba 22. 6. 2013
č.
Příjmení
Jméno
Župa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Kocmichová Ing.
Syrový Mgr.
Barták Ing.
Müller Ing.
Šplíchal PhDr.
Denemark
Papírník JUDr.
Papírníková-Jurečková Mgr.
Raková
Mička Doc. RNDr., CSc.
Bartůněk PhDr.
Kovařovic PaedDr.
Gondík
Moučková Ing.
Cmíral Ing.
Chrastina
Sosnovec Ing
Lomecký Ing.
Svoboda
Čáslavová
Hoger
Němec JUDr.
Balík
Kučera
Kvitský
Matoušek Mgr.
Schovanec
Bastl Ing.
Sobota Ing.
Strejček
Kroc Ing. Mgr.
Nová Mgr.
David
Kučerová
Kučera Ing.
Razím
Bartlová
Vodochodský Ing.
Jirounek
Landová
Řeháková
Jačková
Paličková
Rezková
Nýčová Ing.
Pacák Ing.
Prockertová
Škoda
Lenka
Petr
Luděk
Aleš
Karel
Jaroslav
Ladislav
Michaela
Ludmila
Zdeněk
Zdeněk
Karel
Bohumil
Hana
Josef
Svatopluk
Josef
Oldřich
Petr
Renata
Juraj
André
Zdeněk
Milan
Radim
Stanislav
Jindřich
Jiří
Jiří
Pavel
Miroslav
Jarmila
Miroslav
Jana
Tomáš
Květoslav
Anita
Svatopluk
Miroslav
Vlasta
Miluše
Miluše
Renáta
Helena
Vítězslava
Jiří
Marika
Petr
Jana Podlipného
Jana Podlipného
Jana Podlipného
Jana Podlipného
Jana Podlipného
Barákova
Barákova
Barákova
Barákova
Podbělohorská
Podbělohorská
Podbělohorská
Podbělohorská
Jungmannova
Jungmannova
Jungmannova
Jungmannova
Pražská - Scheinerova
Pražská - Scheinerova
Pražská - Scheinerova
Pražská - Scheinerova
Pražská - Scheinerova
Blanická
Jihočeská
Jihočeská
Jihočeská
Šumavská
Plzeňská
Plzeňská
Plzeňská
Rokycanova
Rokycanova
Budečská
Budečská
Sladkovského
Sladkovského
Krušnohorská - Kukaňova
Podřipská
Fügnerova
Ještědská
Jizerská
Krkonošská - Pecháčkova
Jičínská - Bergrova
Podkrkonošská - Jiráskova
Podkrkonošská - Jiráskova
Podkrkonošská - Jiráskova
Orlická
Orlická
Stránka | 59
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Dobroucká
Jurečková
Kalous Ing.
Pařízková Ing.
Těšitel
Melichar Ing.
Novotný
Král
Smejkalová
Brada Ing.
Stejskal Ing.
Zuzaňák
Komprs Mgr.
Rus
Hübner Ing.
Němec
Růžička Ing.
Švestková
Vlk Ing.
Kratochvíl Ing
Krutiš
Ryšavá
Džavoronok
Hlobil MUDr.
Potůčková Mgr.
Charvátová MUDr.
Kubátová
Šanovec prof.
Zavadilová
Skopal Ing
Smékal Ing.
Tesárek
Juřena Ing.
Kráčmar
Zemánek Mgr.
Sobotík Mgr.
Kramoliš Ing.
Jakoubek
Vicher Mgr.
Němec
Zaoral
Mendel
Voslařová Ing.
Růžena
Monika
Jindřich
Lenka
Josef
Bohumil
Václav
Jan
Alena
Pavel
Radek
Martin
Jaroslav
Antonín
Petr
Bohuslav
Jiří
Jana
Martin
Josef
Boleslav
Ludmila
Milan
Zdeněk
Vladimíra
Olga
Jitka
Jaroslav
Ivana
Jaroslav
Milan
Svatopluk
Jiří
František
Jiří
Jiří
Pavel
Zdeněk
Jaroslav
Jiří
Jiří
Michal
Anna
Východočeská - Pippichova
Východočeská - Pippichova
Východočeská - Pippichova
Východočeská - Pippichova
Tyršova
Tyršova
Tyršova
Havlíčkova
Havlíčkova
Plk. Švece
Plk. Švece
Plk. Švece
Pernštejnská
Krále Jiřího
Dr. Bukovského
Dr. Jindry Vaníčka
Dr. Jindry Vaníčka
Dr. Jindry Vaníčka
Jana Máchala
Jana Máchala
Jana Máchala
Jana Máchala
Jana Máchala
Slovácká
Slovácká
Komenského
Komenského
Valašská - Fr. Palackého
Hanácká
Středomoravská - Kratochvílova
Prostějovská
Prostějovská
Olomoucká - Smrčkova
Olomoucká - Smrčkova
Olomoucká - Smrčkova
Severomoravská
Moravskoslezská
Moravskoslezská
Moravskoslezská
Beskydská - J. Čapka
Beskydská - J. Čapka
Karlovarská
Severočeská - Novákova
Stránka | 60
Předsednictvo ČOS 2013 – 2016
volba 22. 6. 2013
starostka ČOS:
I. místostarosta ČOS:
místostarosta ČOS:
jednatel ČOS:
náčelník ČOS:
náčelnice:
předseda odboru sportu ČOS:
vzdělavatel ČOS:
ses. Hana Moučková
br. Oldřich Lomecký
br. Jiří Juřena
br. Miroslav Kroc
br. Petr Svoboda
ses. Lenka Kocmichová
br. Petr Syrový
br. Zdeněk Mička
župa Jungmannova
župa Pražská Scheinerova
župa Olomoucká Smrčkova
župa Rokycanova
župa Pražská Scheinerova
župa Jana Podlipného
župa Jana Podlipného
župa Podbělohorská
členové P ČOS:
br. Pavel Kramoliš
ses. Helena Rezková
br. Josef Těšitel
br. Martin Vlk
br. Tomáš Kučera
župa Moravskoslezská
župa Podkrkonošská Jiráskova
župa Tyršova
župa Jana Máchala
župa Sladkovského
Kontrolní komise ČOS 2013 – 2016
volba 23. 6. 2013
předseda KK ČOS
br. Oldřich Šlezingr
župa Jana Máchala
členové KK ČOS
br. Jan Materna
br. Jakub Otáhal
br. Jiří Koláček
ses. Otilie Týmalová
br. Pavel Bolek
br. Stanislav Šikola
župa Podlipného
župa Prostějovská
župa Dr. Jindry Vaníčka
župa Jihočeská
župa Jihočeská
župa Jizerská
Stránka | 61

Podobné dokumenty

Vestnik Cerven 2015

Vestnik Cerven 2015 Milé sestry, milí bratři a milí krajané, především bych rád poděkoval všem účastníkům letošní valné hromady naší jednoty, která se konala v neděli 17. května. Škoda, že se nedostavilo více sester a...

Více

Věstník April 2013

Věstník April 2013 že bys to mohl sepsat dohromady a vydat jako knížku. Je to vtipné a poučné. Měj se dobře! Zdraví Karel Lang Sydney Děkuji za kompliment, ale „Česká příjmení“ nejsou z mého pera.

Více

Za rok 2007

Za rok 2007 ZPK začala poskytovat meziknihovní služby prostřednictvím kooperačního systému Souborného katalogu ČR, který umožňuje elektronické objednávání výpůjček z fondů jiných českých knihoven pro uživatele...

Více

časopis lešenář č. 5 ve formátu pdf

časopis lešenář č. 5 ve formátu pdf příspěvek do časopisu. A kam se dere česká ekonomika? Nejoptimističtější je v Česku ministerstvo financí. To postavilo návrh státního rozpočtu na rok 2011 na předpokládaném růstu HDP ve výši 2,3 pro...

Více

Květen 2016 - Česká obec sokolská

Květen 2016 - Česká obec sokolská délce 54 kilometrů. Od 10.00 hodin se bude konat slavnostní akt u památníku zakladatelů Sokola dr. Miroslava Tyrše a  Jindřicha Fügnera v  obci Svatá. Na slavnostní zahájení oslav ve 14.00 hodin na...

Více