Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12

Transkript

Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12
Memo
Na vědomí (organizačním složkám)
Náměstkům GŘ a ředitelům
O10, O17
KGŘ, O3, O12, O25
NRI, O15
KNOD, O11, O16
KNEF, O1, O6
NSM, O4, O32
NKL, O8, O20, O22
Ředitelům a vrchním přednostům
OPT Olomouc, CIS Brno, Ostrava, Plzeň, Praha,
Ústí nad Labem, ZC Česká Třebová, CPS Brno,
Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem, Praha,
DKV Brno, Česká Třebová, Olomouc, Plzeň,
Praha, DHV Lužná u Rakovníka, RSM Brno,
Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Praha, Ústí nad
Labem, ZAP Praha
SŽDC s.o. Praha, Ministerstvo dopravy, O410,
Drážní úřad Praha, ČD Cargo, a.s. Praha, ČDTelematika a.s. Praha, ČD-IS Praha, a.s., DPOV,
a.s. Přerov, TSS, a.s. Hradec Králové, DVI, a.s.
Praha, ČD travel, s.r.o. Praha, VÚŽ, a.s. Praha,
Dopravní zdravotnictví a.s. Praha, ČD Reality, a.s.
Praha
Na vědomí:
Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s.
Prezidium Unie železničních zaměstnanců Praha
Prezidium Federace strojvůdců ČR Praha
Prezidium Federace železničářů ČR Praha
Prezidium Federace vozmistrů Praha
Prezidium Federace vlakových čet Praha
Svaz odborářů služeb a dopravy Praha
Výbor Cechu strojvůdců ČR Plzeň
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví
Praha
Demokratická unie odborářů Praha
České dráhy, a.s.
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
T 972 111 111, www.cd.cz
Strana 1/2
Vyřizuje
Šárka Pupíková
Generální ředitelství | Odbor personální
T 972 232 398
E [email protected]
Číslo jednací
Datum
2786/2014-O10
4.11.2014
Odpověď na čj.
Bezplatná přeprava s In-kartou s platnou aplikací železniční průkazka ve vlacích společnosti
Vogtlandbahn/Regentalbahn/Oberpfalzbahn
Informujeme držitele In-karet s platnou aplikací železniční průkazka, že s účinností od 14. 12. 2014
dochází ke změně u železniční společnosti Vogtlandbahn na trati Cheb (Gr.) – Marktredwitz. Tato
železniční společnost je součástí železničního seskupení Länderbahn, ve kterém jsou také železniční
společnosti Regentalbahn a Oberpfalzbahn. Toto seskupení přebírá veškeré závazky, včetně platných
smluv mezi ČD a Vogtlandbahn, tj. i bezplatnou přepravu na In-karty s aplikací železniční průkazka.
Na základě výše uvedeného sdělujeme, že In-karta s platnou aplikací železniční průkazka nadále
opravňuje
držitele
k bezplatným
jízdám
ve
vlacích
společnosti
Vogtlandbahn/Regentalbahn/Oberpfalzbahn v úsecích:
Vojtanov (Gr.) – Plauen (Vogtl.),
Cheb (Gr.) – Marktredwitz,
Marktredwitz – Hof Hbf.
.
Držitelé jízdních dokladů se musí osobám provádějícím kontrolu jízdenek na požádání ještě prokázat
průkazem totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz) opravňujícím k přechodu hranic.
Tímto opatřením se ruší dokument č.j. S-1957/2006-O10/3 ze dne 28. 2. 2006.
Upozorňujeme, že opatření je vydáno pouze v elektronické podobě a je zveřejněn v prostředí intranetu
ČD, a.s. na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro
uživatele Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - dokumenty - O10 GŘ dokumenty personální.
S tímto opatřením seznamte všechny zaměstnance, kteří za agendu zaměstnaneckých jízdních výhod
zodpovídají. Současně s výše uvedeným seznamte držitele jízdních výhod.
S pozdravem
JUDr. Ivo Veselý, v.r.
ředitel odboru personálního
České dráhy, a. s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
T 972 232 000, www.cd.cz
Strana 2