GHOSTBUSTERS

Transkript

GHOSTBUSTERS
sp
GHOSTBUSTERS
Táborové setkání v Sepekově
2. – 4. 10. 2015
Pořádá Společnost přátel Ghostbusters.
ČÁST A)
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
(toto prohlášení nesmí být starší 24 hodin)
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………….
Datum narození:……………………………………………………….
Dle zákona č.258/2000 Sb. v platném znění zákona č.274/2003 Sb. o ochraně veřejného
zdraví § 9 odst. b) a c) zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem:
•
že dítě v posledních 24 hodinách nejeví známky akutního horečnatého či průjmového
onemocnění,
•
že v posledních 14 dnech dítě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu nebyla nařízena
karanténa,
•
že v posledních 7 dnech dítě nepřišlo do styku se vší dětskou nebo podobnými
parazity.
V ………… dne ………..
…………………………………….
Podpis zákonného zástupce
SPOLEČNOST PŘÁTEL GHOSTBUSTERS
Na Šmukýřce 903/25 Praha 5 Košíře 150 00
IČO: 70103950
sp
GHOSTBUSTERS
ČÁST B)
ZDRAVOTNÍ KARTA
Upozorňuji u svého dítěte na:
•
Zdravotní problémy:
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
•
Alergie:
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
•
Jiné zvláštnosti:
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
•
Léky (popis – přesný název, dávka, čas podání, důvod užívání):
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
................................................................……………………………………..….……...
Místo pro nalepení kopie kartičky pojištěnce
SPOLEČNOST PŘÁTEL GHOSTBUSTERS
Na Šmukýřce 903/25 Praha 5 Košíře 150 00
IČO: 70103950