encore - Nilfisk PARTS

Transkript

encore - Nilfisk PARTS
ENCORE
Pøíruèka pro
obsluhu
S20/L20
PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU
Tato kníŽka obsahuje dùleŽité informace pro pouŽití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této
kníŽky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údrŽbu Vašeho pøístroje Clarke mùŽe vést
k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; rovnìŽ mùŽe dojít k poškození pøístroje èi jiného
majetku. Pøed pouŽitím tohoto pøístroje musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha
neumí èíst èesky, je nutné pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit.
Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.
Pro novou kníŽku pište na adresu: ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.
Form No. 74836B-CZ
8/05
CLARKE TECHNOLOGY
Printed in the U.S.A.
Obsah
Bezpeènostní pokyny pro obsluhu ................................................................................................................................ 3
Úvod a specifikace pøístroje .......................................................................................................................................... 5
Postupy pøi transportu ................................................................................................................................................... 6
Ovládací panel pøístroje ................................................................................................................................................ 8
Ovládání pøístroje a jeho funkce ................................................................................................................................... 9
Jak pøístroj pøipravit k provozu ..................................................................................................................................... 10
Jak nainstalovat baterie ................................................................................................................................. 11
Údržba baterie ............................................................................................................................................... 11
Jak nabíjet baterie ......................................................................................................................................... 12
Jak nainstalovat nebo sejmout kartáè nebo unášeè kotouèe ...................................................................... 13
Jak pøístroj používat ..................................................................................................................................................... 14
Jak používat stíradlo ...................................................................................................................................... 14
Jak naplnit nádrž na roztok ............................................................................................................................ 14
Provoz pøístroje .............................................................................................................................................. 15
Nastavení pøítlaku kartáèe ............................................................................................................................. 15
Jak èistit špinavou podlahu ........................................................................................................................... 16
Èást II - Souèástky a servisní pøíruèka
Jak odstranit problémy s pøístrojem ........................................................................................................................... 18
Údržba ....................................................................................................................................................................... 20
Postupy pøed zaèátkem práce ....................................................................................................................... 20
Postupy pøi ukonèení práce ........................................................................................................................... 20
Postupy, které je nutno provádìt týdnì .......................................................................................................... 22
Údržba stíradla .............................................................................................................................................. 23
Jak nastavit stíradlo ....................................................................................................................................... 23
Jak vyèistit pøívod roztoku ............................................................................................................................... 24
Varianty pøístroje a pøíslušenství ................................................................................................................................. 25
Pøíslušenství ................................................................................................................................................................ 27
Czech Republic
-2-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU
VÝSTRAHA
NEBEZPEÈÍ: Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako
NEBEZPEÈÍ by mohlo vést k váŽnému zranìní nebo ke smrti. Pøeètìte
si a dodrŽujte všechna upozornìní oznaèená jako NEBEZPEÈÍ, která
najdete v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
VÝSTRAHA: Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako
VÝSTRAHA by mohlo vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných
osob; mùŽe také dojít k poškození majetku. Pøeètìte si a dodrŽujte
všechna upozornìní oznaèená jako VÝSTRAHA, která najdete
v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
POZOR:
Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako POZOR
by mohlo vést k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøeètìte si a
dodrŽujte všechna upozornìní oznaèená jako POZOR, která najdete
v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
NEBEZPEÈÍ:
Nepøeètení této knížky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údržbu
Vašeho pøístroje Clarke mùže vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob;
rovnìž mùže dojít k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøed použitím tohoto pøístroje
musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha neumí èíst èesky, je nutné
pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit.
NEBEZPEÈÍ:
Provoz pøístroje, který není úplný nebo plnì smontovaný, by mohl vést ke zranìní nebo
k poškození majetku. Pøístroj neuvádìjte do provozu, dokud není úplnì smontován. Pøed
provozem pøístroj dùkladnì prohlédnìte.
NEBEZPEÈÍ:
Pøístroj mùže zpùsobit explozi, pokud je provozován blízko hoølavých materiálù a výparù.
Pøístroj nepoužívejte na paliva, obilný prach, rozpouštìdla, øedidla, èi jiné hoølavé
materiály, ani v jejich blízkosti. Tento pøístroj není vhodný na sbìr nebezpeèného prachu.
NEBEZPEÈÍ:
Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte
jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou
ventilací. Pøed pøipojením nebo odpojením konektoru nabíjeèky k nebo od batériového
zdroje se ujistìte, že jste ji odpojili ze sížové zásuvky.
NEBEZPEÈÍ:
Práce s bateriemi mùže být nebezpeèná! Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte
ochranu oèí a ochranný odìv. Sundejte si všechny šperky. Neklaïte žádné nástroje èi
jiné kovové pøedmìty na kontakty baterií ani na horní plochu baterií.
NEBEZPEÈÍ:
Používání nabíjeèky s poškozeným pøívodním kabelem mùže vést ke smrtelnému úrazu
elektrickým proudem. Pokud je pøívodní kabel poškozený, nabíjeèku nepoužívejte.
VÝSTRAHA:
Obsluha tohoto pøístroje z jakéhokoli jiného místa než ze zadní strany mùže vést ke
zranìní nebo poškození. Pøístroj obsluhujte pouze zezadu.
VÝSTRAHA:
Tento pøístroj je tìžký. Pøed pokusem o jeho transport nebo pøemístìní si obstarejte
pomoc. Pro pøesun pøístroje po rampì nebo naklonìné rovinì použijte dvì zpùsobilé
osoby. Vždy jím pohybujte pomalu. Pøístroj na rampì neotáèejte. Na rampì nebo
naklonìné rovinì pøístroj nezastavujte a neopouštìjte. Pøed transportem si pøeètìte
„Postup pøi transportu“ v této pøíruèce.
VÝSTRAHA:
Pokud pøístroj navedete na hranu schodù nebo nakládací rampy, mùže se pøevrhnout a
zpùsobit zranìní nebo poškození. Pøístroj mùžete zastavit a opustit pouze na rovném
povrchu. Pokud stroj zastavíte, otoète klíèek do polohy „VYPNUTO“.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-3-
-4-
VÝSTRAHA:
Údržba a opravy provádìné nepovolanými osobami mohou vést k poškození nebo ke
zranìní. Údržbu a opravy musí provádìt pouze autorizovaný personál firmy Clarke.
VÝSTRAHA:
Veškeré úpravy èi modifikace tohoto pøístroje by mohly vést k poškození pøístroje nebo
ke zranìní obsluhy èi kolemstojících. Úpravy èi modifikace, které nejsou autorizovány
výrobcem, zpùsobí zánik platnosti všech záruk a závazkù.
VÝSTRAHA:
Elektrické souèástky tohoto pøístroje mohou zkratovat, pokud jsou vystaveny vodì nebo
vlhkosti. Udržujte elektrické souèástky pøístroje v suchu. Po každém použití pøístroj
vytøete. Pøi skladování uchovávejte pøístroj v suché budovì.
VÝSTRAHA:
Provoz stroje bez dodržení všech nápisù a pokynù by mohl vést ke zranìní nebo
k poškození. Pøed pokusem o uvedení do provozu pøeètìte všechny nápisy na pøístroji.
Ujistìte se, že jsou na pøístroji nalepeny nebo upevnìny všechny nápisy a pokyny.
Náhradní nápisy a štítky získáte od Vašeho distributora firmy Clarke.
VÝSTRAHA:
Mokré podlahy mohou být kluzké. Vodní roztoky nebo èistící materiály, které se
používají s tímto typem pøístroje, mohou na podlaze zanechat mokré plochy. Tyto plochy
mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit nebezpeèné podmínky. V okolí/ v blízkosti
ploch, které èistíte, vždy umístìte nápisy „Pozor“.
VÝSTRAHA:
Nesprávné vypouštìní odpadové vody mùže poškodit životní prostøedí a je nelegální. Úøad
pro životní prostøedí Spojených státù amerických vypracoval urèité pøedpisy ohlednì
vypouštìní odpadové vody. Ve Vašem regionu mohou platit rovnìž mìstské a státní
pøedpisy o vypouštìní odpadu. Seznamte se s naøízeními ve Vašem regionu a dodržujte
je. Uvìdomte si, že chemikálie, které vypouštíte, jsou nebezpeèné životnímu prostøedí.
POZOR:
Použití tohoto pøístroje na pøepravu jiných pøedmìtù, nebo lezení na tento pøístroj mùže
vést ke zranìní nebo poškození. Pøístroj nepoužívejte jako schùdek nebo nábytek. Na
pøístroji nejezdìte.
POZOR:
Záruka za Váš pøístroj zanikne, pokud na nìm budou použity jiné než originální díly
Clarke. Na výmìnu používejte vždy díly Clarke.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Úvod a specifikace pøístroje
Úvod a specifikace pøístroje
Novì vyvinuté automatické èistièe podlahy firmy Clarke, Encore S20 a L20 jsou úèinné a vynikající
pøístroje k èištìní podlahy. Pøístroje Encore používají jeden kartáè ke kartáèování plochy o šíøce 20
palcù. Stíradlo stírá podlahu a sací motor odstraòuje z podlahy špinavý roztok - všechno pøi jednom
prùjezdu.
Automatické èistièe podlahy Encore S20 a L20 jsou dodávány v soupravì se dvìmi 12-voltovými
bateriemi, jednou nabíjeèkou baterií, buïto s jedním kartáèem nebo unášeèem kotouèe a s jednou
pøíruèkou pro obsluhu.
SPECIFIKACE:
Model
Motor, sání
Napájení
Nádrž na roztok
Sbìrná nádrž
Parabolické stíradlo
Motor, kartáè
Motor, pohyb
Kartáèe
Rychlost kartáèe
Pøítlak kartáèe
Rychlost dopøedu
Rychlost dozadu
Øídící kola
Nabíjeèka
Délka
Šíøka (nad krytem kartáèe)
Výška
Hladina hluku (dBA)
Zábìr pøi èištìní
Sklon èištìní
Hmotnost
Hmotnost dodávky
Hmotnost baterie (každá)
Rozmìry dodávky
Encore L20 s brzdou Encore S20 s brzdou
Encore S20 00890A
00880E
00890E
3/4 hp, tøístupòový tangenciální prùtok, 21 A
24 V pøímý proud
(2) baterie 12 V 195 Ah
14 galonù
53 l
14 galonù
53 l
69 cm
69 cm
0,75 hp 33 A
0,37 kW 23 A
není
0,37 kW 23 A
není
20 palcù
51 cm
200 ot./min.
100 liber
45,36 kg
0-250 stop/min.
pomoc kartáèe
0-76,2 m/min.
pomoc kartáèe
0-190 stop/min.
není
0-58 m/min.
není
8“ x 2“ neoprénový potah
20,32 x 5,08 cm neoprénový potah
24 V, 25 A, 115 V/60 Hz
52 1/2“
133,4 cm
22 1/4“
56,5 cm
43 1/2“
110,5 cm
74 v 5 stopách
74 v 1,5 m
20 palcù
51 cm
5°nahoru
468 liber s (2) bateriemi 871334A
212,28 kg s (2) bateriemi 871334A
607 liber s mokrými bateriemi
275,33 kg s mokrými bateriemi
113 liber (871334A) a 81 liber (871335A)
51,26 kg (871334A) a 36,74 kg (871335A)
28“ x 65,5“ x 46,5“
71,12 cm x 166,37 cm x 118,11 cm
Encore L20 -00880A
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-5-
Postupy pøi transportu
Jak uloŽit pøístroj do dodávky nebo nákladního
automobilu
VÝSTRAHA: Tento pøístroj je tìŽký. Pøed
pokusem o jeho transport nebo
pøemístìní si zajistìte pomoc.
Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby,
aby Vám pomohly dostat
pøístroj na rampu nebo do
svahu. Pohybujte jím vŽdy
pomalu. Na rampì pøístroj
neotáèejte. Na rampì nebo ve
svahu pøístroj nezastavujte ani
nenechávejte. Nakládací rampa
musí být alepoò 32“ široká.
VÝSTRAHA: Pøístroje se mohou pøevrátit,
pokud je navedete na hranu
schodù nebo nakládacích ramp
a mohou zpùsobit zranìní nebo
poškození. Tento pøístroj
zastavujte a nechávejte pouze
na rovném povrchu. KdyŽ
pøístroj zastavíte, vŽdy pøepnìte
všechny spínaèe do polohy
„VYPNUTO“.
Obrázek 1
1. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8)
stop dlouhá a 32“ široká a dostateènì pevná, aby
pøístroj unesla.
2. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá.
3. Položte rampu na místo.
4. Pøed nakládáním odstraòte skupinu stíradla, kryt
kartáèe a kartáè èi unášeè kotouèe.
5. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“ (pouze u
modelu L20).
6. Srovnejte pøístroj na rovný povrch pìt (5) stop pøed
rampou.
7. Ovladaè rychlosti pohybu pøepnìte na plnou rychlost
(pouze u modelu L20).
8. U pøístroje L20 stlaète jeden z pøepínaèù vpøed/vzad
a souèasnì stlaèíte bílý spínaè zpìtného chodu. Viz
obr. 1.
9. U pøístroje S20 vytlaète pøístroj dozadu na vrchol
rampy.
10.Otoète spínací klíè do polohy „vypnuto“.
-6-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Postupy pøi transportu (pokr.)
11.Upevnìte pøístroj k vozidlu. Clarke doporuèuje
popruh pøes horní stranu pøístroje a popruh, který
zabrání pojíždìní pøístroje dopøedu a dozadu. Pokud
to neudìláte, je zde možnost pøevrácení pøístroje.
Jak pøístroj vyloŽit z dodávky nebo nákladního
automobilu
1. Zajistìte, aby v prostoru vykládání nebyly žádné
pøekážky.
2. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8)
stop dlouhá a 32“ široká a dostateènì pevná, aby
pøístroj unesla.
Obrázek 2
3. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá.
4. Položte rampu na místo.
5. Uvolnìte pøístroj.
VÝSTRAHA: Tento pøístroj je tìŽký. Zajistìte
si dvì zpùsobilé osoby, aby
Vám pomohly dostat pøístroj
dolù z rampy.
6. U modelù S20 zajistìte dvì osoby, aby vytlaèily
pøístroj z rampy. Doporuèuje se, aby se model „S“
vykládal smìrem dopøedu.
7. Spínací klíè nastavte do polohy „ZAPNUTO“. (Pouze
model „L“).
8. Nastavte ovladaè rychlosti pohybu na nejpomalejší
rychlost dopøedu. Opatrnì a pomalu odtáhnìte pøístroj
na vrchol rampy a zaènìte jej spouštìt.
9. Stlaèením pravého nebo levého pøepínaèe vpøed/
vzad pøepnìte pøístroj na pohyb dopøedu. Viz obr. 2.
10.Když se pøístroj zaène pohybovat po rampì smìrem
dolù, stlaète pøepínaè vpøed/vzad tak, abyste udrželi
pomalou rychlost smìrem dolù.
11.Když je pøístroj vyložen a pøipraven k použití,
nainstalujte skupinu stíradla, kryt kartáèe a kartáè
nebo unášeè kotouèe.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-7-
Ovládací panel pøístroje
Spínací klíè (viz obr. 3, poloŽka „A“)
Spínací klíè zapíná napájení ovládacího panelu. „0“
znamená „vypnuto“ a „1“ znamená „zapnuto“.
Pøepínaè pohybu vpøed/vzad (viz obr. 3, poloŽka
„B“)
Pouze u modelù s pohonem pohybu
Pøepínaè vpøed/vzad zapne motor pohybu dopøedu a
pokud je motor kartáèe v dolní poloze, aktivuje motor
kartáèe/modul ovládání pøívodu roztoku. Po uvolnìní
pøepínaèe nastane dvousekundová prodleva na
zastavení motoru kotouèe. Lze použít buïto pravý
nebo levý pøepínaè. Pro zpìtný chod motoru pohybu
použijte jeden ze pøepínaèù spolu s bílým spínaèem
zpìtného chodu.
Spínaè zpìtného chodu (viz obr. 3, poloŽka „I“)
Pouze u modelu s pohonem pohybu
Spínaè zpìtného chodu, pokud je použit spolu s
jedním z pøepínaèù vpøed/vzad, zpùsobí zmìnu smìru
pøístroje. Rychlost vzad je 70% rychlosti vpøed.
POZNÁMKA: Stíradlo musí být zvednuto alespoò
do první polohy.
Ukazatel stavu baterie (viz obr. 3, poloŽka „C“)
Ukazatel stavu baterie indikuje relativní nabití
bateriového zdroje. Pokud je ukazatel v „èervené“
oblasti, pøístroj dále neprovozujte. Tím se snižuje
životnost baterie.
Mìøidlo pøítlaku kartáèe (viz obr. 3, poloŽka „D“)
Mìøidlo pøítlaku kotouèe indikuje relativní hodnotu
tlaku, který kotouè vyvíjí na podlahu. Pro maximalizaci
provozní doby na jedno nabití baterie udržujte ukazatel
uprostøed zelené oblasti
Poèítadlo provozních hodin (viz obr. 3, poloŽka E)
Poèítadlo provozních hodin ukazuje poèet hodin
provozu pøístroje. Mìøidlo mìøí pouze tehdy, když bìží
motor kartáèe.
I
Jistièe (viz obr. 3, poloŽky „F“, „G“ a „H“)
Resetovací tlaèítka jistièù se nacházejí na zadním
krytu pod ovládací pákou. Jistièe jsou umístìny takto:
položka F - motor pohybu (25 A)
položka G - motor sání (30 A)
položka H - motor kartáèe (40 A)
Pokud jistiè vyskoèí, zjistìte, který motor nefunguje a
spínací klíè pøepnìte do polohy „vypnuto“. Poèkejte pìt
minut a zatlaète resetovací tlaèítko zpìt dovnitø.
Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“ a zkuste to
znova. Pokud jistiè opìt vypadne, je nutno kontaktovat
povolaného servisního pracovníka.
Ovládací páky (viz obr. 3, poloŽka „I“)
Ovládací páky se nacházejí na zadní stranì pøístroje.
Používají se na øízení pøístroje.
Knoflík ovládaní roztoku (viz obr. 3, poloŽka „J“)
Ovládání roztoku reguluje prùtok roztoku chemikálie na
podlahu. Prùtok zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru
hodinových ruèièek. Prùtok snížíte otoèením knoflíku
proti smìru hodinových ruèièek.
Knoflík regulace rychlosti pohybu (viz obr. 3,
poloŽka „K“)
Rychlost zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru
hodinových ruèièek.
Spínaè motoru sání (viz obr. 4, poloŽka „L“)
Pro aktivaci motoru sání stlaète rukojež stíradla
smìrem dolù. Rukojež má dvì polohy. Nejnižší poloha
je provozní poloha a støední poloha je pro uvolnìní sací
hadice.
Spínaè motoru kartáèe (viz obr. 4, poloŽka „M“)
Pro aktivaci motoru kartáèe stlaète rukojež smìrem
dolù. Motor kartáèe a prùtok roztoku se aktivují
stlaèením tlaèidel pohybu. Motor kartáèe vypnete
zvednutím rukojeti do horní polohy.
I
B
B
A
B
D
C
K
J
E
G
F GH
H
Obrázek 3
-8-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Ovládání pøístroje a jeho funkce
Páka zvedání stíradla. Viz obr. 5
Páka zvedání stíradla se nachází pod ovládacími
pákami uprostøed. Používá se ke zvedání nebo
spuštìní stíradla. Když je stíradlo spuštìno dolù, až už
v první nebo poslední poloze, spustí se sací motor.
POZNÁMKA: KdyŽ pøístroj couvá, musí se stíradlo
zvednout alespoò do první polohy.
Vypínání prùtoku. Viz obr. 6
Vypínaè motoru sání se nachází ve sbìrné nádrži.
Automaticky vypíná sací motor, když je sbìrná nádrž
plná. POZNÁMKA: Pokud je ve sbìrné nádrŽi
nadmìrné mnoŽství pìny, musí se pouŽít
odpìòovaè. Pìna mùŽe zpùsobit poškození
motoru sání.
Parkovací brzda. Viz obr. 7a a 7b (doplòková)
Parkovací brzda zabraòuje pohybu pøístroje. Nachází
se na vzadu dole na levé stranì pøístroje. Brzdu
aktivujete sešlápnutím pedálu (obr. 7a). Brzdu uvolníte
zvednutím pedálu (obr. 7b).
Obrázek 6
POZOR: Brzdu nikdy neaktivujte, kdyŽ se
pøístroj pohybuje.
L
M
Obrázek 7a
Obrázek 4
Obrázek 5
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
Obrázek 7b
-9-
Jak pøístroj pøipravit k provozu
ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE
ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE
Jak nainstalovat baterie
Pøístroje Encore používají dvì 12-voltové baterie. Baterie
se nacházejí v prostoru pro baterie pod sbìrnou nádrží.
Baterie nainstalujete následujícím postupem:
1. Vypnìte pøístroj. Aktivujte brzdu (pokud jí je pøístroj
vybaven).
2. Ujistìte se, že je sbìrná nádrž prázdná.
3. Otevøete sbìrnou nádrž a zajistìte západkou.
4. Uložte baterie do lùžka podle obrázku 8.
VÝSTRAHA: Zvedání baterií bez pomoci
mùŽe vést ke zranìní. Na
zvedání baterií si zajistìte
pomoc. Baterie jsou tìŽké.
95 Ah, 12 V
(BATERIE È. 871376 MOKRÁ)
(BATERIE È. 871377 SUCHÁ)
(DISTANÈNÍ VLOŽKA 38721A,
POTØEBNÝ 1 KS)
(DISTANÈNÍ VLOŽKA 70605A,
POTØEBNÉ 2 KS)
195 Ah, 12 V
(BATERIE È. 871334 MOKRÁ)
(BATERIE È. 871335 SUCHÁ)
(DISTANÈNÍ VLOŽKA 38720A,
POTØEBNÝ 1 KS)
(DISTANÈNÍ VLOŽKA 38721A,
POTØEBNÝ 1 KS)
Obrázek 8
VÝSTRAHA: Práce s bateriemi mùŽe být
nebezpeèná. Pokud pracujete
blízko baterií, vŽdy pouŽívejte
ochranu oèí a ochranný odìv.
NEKUØTE!
5. Zapojte propojovací kabely mezi bateriemi a podle
obrázku nainstalujte montážní skupinu pro dlouhou
baterii. Viz obr. 8.
6. Pøipojte konektor bateriového zdroje ke konektoru na
ovládacím panelu. Viz obr. 9.
7. Sklopte sbìrnou nádrž.
POZNÁMKA: Pøed použitím pøístroje baterie nabijte.
ÚdrŽba baterie
Elektrická energie pro provoz pøístroje je dodávána
z akumulátorových baterií. Akumulátorové baterie vyžadují
preventivní údržbu.
Obrázek 9
VÝSTRAHA: Práce s bateriemi mùŽe být
nebezpeèná. Pokud pracujete
blízko baterií, vŽdy pouŽívejte
ochranu oèí a ochranný odìv.
NEKUØTE!
Správná hladina
náplnì
Abyste baterie udrželi v dobrém stavu, dodržujte
následující pokyny:
1. Udržujte správnou hladinu elektrolytu. Správná hladina
je mezi úrovní 1/4“ pod dnem nátrubku v každém
èlánku a nad horní hranou destièek. Hladinu elektrolytu
zkontrolujte vždy, když baterie nabíjíte. Viz obr. 10.
-10-
Obrázek 10
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Jak pøístroj pøipravit k provozu
POZNÁMKA: Hladinu elektrolytu zkontrolujte pøed
nabíjením baterií. Ujistìte se, že destièky v každém
èlánku jsou zalité elektrolytem. Èlánky pøed nabíjením
nedolévejte. Elektrolyt bìhem nabíjení expanduje.
V dùsledku toho by elektrolyt mohl z èlánkù pøetéci. Po
nabití èlánky vždy doplòte destilovanou vodou.
POZOR: Pokud elektrolyt nezakrývá destièky,
dojde k nevratnému poškození
baterií. UdrŽujte správnou hladinu
elektrolytu.
POZOR: Pokud jsou baterie naplnìny výše neŽ
po dno nátrubku v kaŽdém èlánku,
mùŽe dojít k poškození pøístroje a
výboji mezi konektory baterií.
Nedoplòujte baterie aŽ po dno
nátrubku v èláncích. Otøete veškerou
kyselinu z pøístroje nebo z horní strany
baterií. Po instalaci do baterií nikdy
nedolévejte kyselinu.
POZOR: Voda z vodovodu mùŽe obsahovat
neèistoty, které baterie poškodí.
Baterie je nutno doplòovat pouze
destilovanou vodou.
2. Horní stranu baterie vždy udržujte suchou a èistou.
Kontakty a konektory vždy udržujte èisté. K èištìní
horní strany baterií používejte vlhkou látku se slabým
roztokem èpavku nebo s roztokem bikarbonátu
sodného. K èištìní kontaktù a konektorù používejte
nástroje na èištìní kontaktù a konektorù. Nedovolte,
aby se èpavek nebo bikarbonát sodný dostaly dovnitø
baterií.
3. Baterie udržujte v nabitém stavu.
4. Vypuštìní prostoru baterií: (viz obr. 11)
a) Vždy používejte ochranu oèí a ochranný odìv.
b) Otevøete kryt motoru kartáèe.
c) Uvolnìte svorku vypouštìcí hadice pomocí
šroubováku Phillips.
d) Vytáhnìte vypouštìcí hadici z kontejneru.
e) Položte ruku za pøírubu a otevøete ventil.
f) Po vyprázdnìní ventil zavøete.
g) Vražte hadici pod svorku a utáhnìte ji.
h) Neutralizujte všechna místa potøísnìná kyselinou
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
Obrázek 11
-11-
Jak pøístroj pøipravit k provozu
Jak nabíjet baterie
VÝSTRAHA: Nabíjení baterií v prostoru bez
odpovídající ventilace mùŽe
zpùsobit explozi. Abyste explozi
zabránili, nabíjejte baterie pouze
v prostoru s dobrou ventilací.
VÝSTRAHA: Olovìné baterie vytváøejí plyny,
které mohou explodovat. Zabraòte
styku baterií k jiskrami a
plamenem. NEKUØTE!
Obrázek 12
VÝSTRAHA: Pokud neodpojíte støídavý pøívod
ze zásuvky pøed pøipojením nebo
odpojením stejnosmìrného
konektoru na nabíjeèce, mùŽe to
vést k explozi. Pøed pøipojením
nebo odpojením stejnosmìrného
konektoru na nabíjeèce vŽdy
odpojte støídavý pøívod ze zásuvky.
Pøi nabíjení baterií dodržujte následující postup:
1. Položte nabíjeèku na plochý povrch. Zajistìte, aby
byly otvory po stranách vzdáleny alespoò dva palce od
stìn èi jiných pøedmìtù. Zajistìte, aby v okolí otvorù
na spodní stranì nabíjeèky nebyly žádné pøedmìty.
2. Aktivujte parkovací brzdu (pokud je instalována) tak,
že ji dáte do spodní polohy. Viz obr. 12. Ujistìte se,
že spínací klíè je v poloze „vypnuto“.
3. Odpojte konektor bateriového zdroje od konektoru
v krytu ovládání. Viz obr. 13.
Obrázek 13
4. Zvednìte sbìrnou nádrž a zajistìte ji.
5. Pøipojte stejnosmìrný konektor na nabíjeèce ke
konektoru bateriového zdroje. Viz obr. 14.
6. Pøipojte nabíjeèku k náležitì uzemnìné jednofázové
(3-vodièové) zásuvce, která má napìtí, frekvenci a
proudovou kapacitu podle specifikace uvedené na
typovém štítku nabíjeèky.
Ohlednì dalších pokynù k použití nabíjeèky pøeètìte
návod k použití, dodaný s nabíjeèkou.
Obrázek 14
-12-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Jak pøístroj pøipravit k provozu
Jak nainstalovat kartáè nebo unášeè kotouèe
Pøi instalaci kartáèe nebo unášeèe kotouèe dodržujte
následující postup:
1. Otoète spínací klíè do polohy „vypnuto“.
2. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
3. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje.
4. Uvolnìte kryt motoru kartáèe a sejmìte kryt kartáèe.
Viz obr. 15a a 15b.
5. Vložte kartáè nebo unášeè kotouèe pod kryt kartáèe.
Viz obr. 15c.
Obrázek 15a
6. Srovnejte tømeny na motoru s vybráními na závìsu
kartáèe.
7. Zatlaète kartáè nahoru a otoète proti smìru hodinových
ruèièek, až závìs zaskoèí.
8. Vražte kryt kartáèe a zavøete kryt motoru kartáèe.
Jak sejmout kartáè nebo unášeè kotouèe
Pøi sejmutí kartáèe nebo unášeèe kotouèe dodržujte
následující postup:
1. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
Obrázek 15b
2. Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
3. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje.
4. Otevøete kryt motoru kartáèe a sejmìte kryt kartáèe.
Viz obr. 15a-15c.
5. Otáèejte kartáè ve smìru hodinových ruèièek rychlým
viklavým pohybem, dokud se kartáè neuvolní.
6. Vražte kryt kartáèe a zavøete kryt motoru kartáèe.
Obrázek 15c
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-13-
Jak pøístroj pouŽívat
Jak pouŽívat stíradlo
Stíradlo stírá podlahu, zatímco sací motor odstraòuje
z podlahy špinavý roztok. Ke spouštìní nebo zvedání
stíradla používejte pravou ruku. Pøi použití stíradla
postupujte následovnì:
1. Pohybem páky stíradla doprava a dolù spustíte stíradlo
a nastartujete sací motor. Viz obr. 16.
2. Zvednutím páky stíradlo zvednete. Viz obr. 17.
POZNÁMKA: Støední poloha nechá sací motor bìžet se
zdvihnutým stíradlem, aby se zabránilo kapání a aby bylo
možné s pøístrojem couvat.
Obrázek 17
Jak naplnit nádrŽ na roztok
Víko nádrže na roztok je vepøedu. Pøi plnìní nádrže
postupujte následovnì:
1. Zvednìte víko nádrže na roztok.
2. Do nádrže dejte èistící chemikálii. Správné množství
zjistíte podle pokynù uvedených na nádobì.
3. Naplòte nádrž vodou.
4. Spusžte víko nádrže.
VÝSTRAHA: Vodní roztoky nebo èistící
materiály, které se pouŽívají
s tímto typem pøístroje, mohou
na povrchu podlahy zanechat
mokré plochy. Tyto plochy mohou
pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit
nebezpeèné podmínky. V okolí
ploch, které èistíte, vŽdy umístìte
nápisy POZOR.
Obrázek 17
VÝSTRAHA: Pøístroj mùŽe zpùsobit vznícení
hoølavých materiálù a výparù.
Pøístroj
nepouŽívejte
na
hoølaviny, jako je benzín, obilný
prach, rozpouštìdla a øedidla.
PouŽívejte pouze koncentrát
èistícího prostøedku doporuèený
výrobcem.
-14-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Jak pøístroj pouŽívat
A
B
Provoz pøístroje
Poznámka: Pøepnìte pøístroj na nejnižší rychlost pohybu.
Používejte pøístroj v prostorech, kde se nenachází nábytek
a pøedmìty, pokud nelze udìlat následující:
C
A
D
1. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru, dopøedu a
dozadu.
2. Pøístroj bezpeènì zastavit.
3. Otoèit pøístroj vlevo i vpravo a vrátit se do pøímého
smìru.
Pøi pohybu pøístroje dodržujte následující postup:
1. Uvolnìte parkovací brzdu (pokud jí je pøístroj vybaven).
Obrázek 18
2. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
3. Zvednìte kartáè do nejvyšší polohy
4. Zvednìte stíradlo.
5. Podržte ovládací páku podle obrázku 18.
6. Když stlaèíte levý nebo pravý pøepínaè vpøed/vzad
(obr. 19, položka A), pøístroj pojede dopøedu.
7. Rychlost pohybu ovládejte pomocí knoflíku regulace
rychlosti pohybu. (Obr. 18, položka D)
8. Pro zastavení pøístroje uvolnìte pøepínaè vpøed/vzad.
9. Pro pohyb dozadu souèasnì stlaète bílý spínaè
zpìtného chodu (obr. 18, položka B) a buïto pravý
nebo levý pøepínaè vpøed/vzad (obr. 18, položka A).
POZNÁMKA: Kdykoli, kdyŽ pøístroj couvá, musí
být stíradlo zvednuté do jedné ze dvou horních
poloh. Tím se zabrání poškození stíradla.
Obrázek 19
10.Pro zastavení uvolnìte pøepínaè vpøed/vzad.
11.Pro otoèení pøístroje zatlaète zadní èást pøístroje do
strany.
12.Když pøístroj zastavíte, otoète spínací klíè do polohy
„vypnuto“ a aktivujte parkovací brzdu (pokud jí je
pøístroj vybaven).
Nastavení pøítlaku kartáèe
VÝSTRAHA: Ujistìte se, Že pøed nastavením
jsou kryty konektorù baterie
nasazeny. Zabraòte tomu, aby se
kontaktù baterie dotýkaly kovové
díly.
1. Chcete-li zvýšit nebo snížit pøítlak kartáèe pro „drsné
drhnutí“, zvednìte sbìrnou nádrž, abyste získali pøístup
ke stavìcím prvkùm.
2. Otoèením pojistné matice pružiny zvedání kartáèe
(obr. 19) ve smìru hodinových ruèièek získáte vyšší
pøítlak a otoèením proti smìru hodinových ruèièek
nižší pøítlak. Ke stanovení nejlepšího nastavení použijte
mìøidlo pøítlaku kartáèe (obr. 18, položka C). Ukazatel
by mìl zùstat uprostøed zeleného pole.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-15-
Jak pøístroj pouŽívat (pokr.)
Jak èistit podlahu
VÝSTRAHA: Vodní roztoky nebo èistící materiály,
které se pouŽívají s tímto typem
pøístroje, mohou na povrchu podlahy
zanechat mokré plochy. Tyto plochy
mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit
nebezpeèné podmínky. V okolí ploch,
které èistíte, vŽdy umístìte nápisy
POZOR.
Pøi èištìní podlahy postupujte následovnì:
1. Aktivujte parkovací brzdu (pokud jí je pøístroj vybaven).
2. Dejte vodu a èistící chemikálii do èisté nádrže na roztok.
3. Uvolnìte parkovací brzdu (pokud jí je pøístroj vybaven).
4. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
5. Spusžte stíradlo.
6. Pøepínaè páky kartáèe pøepnìte do polohy smáèení nebo
drsného drhnutí.
POZNÁMKA: Když se kartáè otáèí na podlaze, udržujte
pøístroj v pohybu. Kartáè/kotouè pøedem zvlhèete nebo
udržujte mírný tlak na kartáè, dokud není prùtok roztoku
dostateèný, aby zabránil poškrábání podlahy kartáèem/
kotouèem.
7. Knoflík ovládání roztoku otoète doprava, abyste aktivovali
proudìní roztoku. Nastavte prùtok èistého roztoku na
požadovanou hodnotu.
8. Pohybujte pøístrojem po podlaze ve smìru dopøedu.
9. Otoète se o 180°.
POZNÁMKA: Když dìláte více prùjezdù, nechejte kartáè
èistit pøibližnì 2 palce na ploše, která již byla pomocí kartáèe
vyèištìna.
POZNÁMKA: U vìtšiny èistících procedur aplikujte a odstraòte
roztok pøi jedné operaci.
Jak vyèistit velmi špinavou podlahu
Pøi èištìní velmi špinavé podlahy postupujte následovnì:
1. Aplikujte roztok na podlahu.
2. Nespouštìjte stíradlo, což udrží sací motor vypnutý.
3. Spusžte kartáè èi kotouè a vydrhnìte podlahu.
4. Vydrhnìte podlahu ještì jednou s dalším roztokem a
spusžte stíradlo.
5. Odstraòte všechen roztok z podlahy pomocí stíradla.
-16-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
ENCORE
S20/L20
Èást II
Souèástky a servisní pøíruèka
(74836B)
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-17-
JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S PØÍSTROJEM
PROBLÉM
Roztok neprotéká.
Prùtok roztoku se nezastavuje.
Pøístroj neodstraòuje z podlahy
všechnu vodu.
Baterie neposkytují obvyklou dobu
provozu.
-18-
PØÍÈINA
OPATØENÍ
Ventil pøívodu roztoku je uzavøený.
Otevøete ventil pøívodu roztoku.
V hadici pøívodu roztoku nebo ve filtru je
nìjaká pøekážka.
Odstraòte pøekážku z hadice nebo filtru.
Ventil pøívodu roztoku nebo elektrické
vedení jsou poškozeny.
Opravte nebo vymìòte ventil a elektrické
vedení.
Nádrž na roztok je prázdná.
Naplòte nádrž roztokem.
Modul regulace roztoku je poškozen.
Zkontrolujte modul regulace roztoku.
Ventil pøívodu roztoku je otevøený nebo
zneèištìný.
Zavøete nebo vyèistìte ventil pøívodu
roztoku.
Ventil pøívodu roztoku nebo vedení jsou
poškozeny.
Opravte nebo vymìòte ventil a vedení.
Ventil pøívodu roztoku je zneèištìný.
Vyèistìte ventil.
Ve ventilu pøívodu roztoku je poškozeno
sedlo a podložka.
Vymìòte sedlo a podložku.
Modul regulace roztoku je poškozen.
Zkontrolujte modul regulace roztoku.
Stíradlo je nahoøe.
Spusžte stíradlo dolù.
Sklon stíradla není správný.
(Viz obr. 11).
Sací nádrž je plná.
Vypusžte nádrž.
Sítový filtr je zneèištìný.
Vyèistìte sítový filtr.
Na stíradle, hadici stíradla nebo svislé
trubce je pøekážka nebo poškození.
Odstraòte pøekážku nebo opravte
poškození.
Sací motor nebìží.
Provìøte, zda nevypadl jistiè. Na opravu
pøivolejte pracovníka autorizovaného servisu.
Hadice stíradla je odpojená nebo
poškozená.
Pøipojte hadici.
List stíradla je poškozený, opotøebovaný
nebo nesprávnì nainstalovaný.
Otoète nebo vymìòte list stíradla.
Nainstalujte jej správnì.
Tlak stíradla není správnì nastavený.
Nastavte tlak stíradla.
Tìsnìní na krytu sbìrné nádrže jsou
poškozena.
Vymìòte tìsnìní.
Víko sbìrné nádrže je nesprávnì umístìno.
Otoète víko o 180° a nasaïte je.
Kontakty baterie jsou zneèištìny nebo
poškozeny.
Vyèistìte kontakty a konektory baterie.
Vymìòte poškozené kabely. Nabijte baterie.
Hladina elektrolytu je pøíliš nízká.
Doplòte destilovanou vodu do každého
èlánku a nabijte baterie.
Baterie nejsou úplnì nabity.
Baterie nabíjejte plných 16 hodin.
Nabíjeèka je poškozena.
Na opravu nabíjeèky pøivolejte pracovníka
autorizovaného servisu.
Baterie je vadná.
Pøi vybíjení zkontrolujte napìtí každého
èlánku.
Baterie jsou odpojeny.
Pøipojte baterie.
Kartáè je nastaven na drsné drhnutí.
Pøístroj provozujte v režimu smáèení.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
PROBLÉM
Èištìní není rovnomìrné.
PØÍÈINA
OPATØENÍ
Kartáè nebo kotouè je opotøebovaný.
Vymìòte kartáè nebo kotouè.
Montážní skupina kartáèe, koleèka nebo ventil
pøívodu roztoku jsou poškozeny.
Na potøebné opravy pøivolejte pracovníka
autorizovaného servisu.
Motor kartáèe nebìží.
Zkontrolujte, zda nevypadly jistièe,
resetujte je. Zkontrolujte uvolnìné spoje.
Hladina roztoku je nízká.
Naplòte nádrž roztokem.
POZNÁMKA: Pokud problém trvá,
konzultujte jej s pracovníkem
autorizovaného servisu.
Pøístroj nebìŽí.
Pøístroj ztrácí výkon.
Resetujte jistièe.
Klíè nebo spínaè je vypnutý.
Zapnìte klíè nebo spínaè.
Baterie nejsou pøipojeny.
Kontakty baterie jsou zneèištìné.
Zkontrolujte pøipojení baterie.
Baterie jsou vybité.
Zkontrolujte ukazatel nabití baterie a znovu
ji nabijte.
POZNÁMKA: Pokud problém trvá,
konzultujte jej s pracovníkem
autorizovaného servisu.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-19-
ÚDRŽ BA
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze
autorizovaný personál.
VÝSTRAHA: NeŽ budete provádìt jakoukoliv
údrŽbu, vŽdy vyprázdnìte nádrŽ na
roztok a sbìrnou nádrŽ.
VÝSTRAHA: Utáhnìte všechny upevòovací prvky.
Tyto procedury údrŽby je nutno provést kaŽdý den
Pøístroj udržujte èistý, pak bude vyžadovat ménì oprav
a bude mít delší životnost.
Tyto procedury proveïte, kdyŽ zaèínáte pracovní
smìnu
Obrázek 1
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu (pokud jí je
pøístroj vybaven).
1. Odpojte zástrèku na nabíjeèce z konektoru na zadní
stranì pøístroje. Viz obr. 1
A
2. Pøipojte konektor od baterie (1) do pøípojky na
ovládacím panelu. Viz obr. 1
3. Ujistìte se, že víko sbìrné nádrže je ve správné
poloze. Viz obr. 2.
4. Ujistìte se, že sítový filtr nad sacím motorem je èistý
a na svém místì. Viz obr. 2.(a)
5. Ujistìte se, že ventily na vypouštìcích hadicích jsou
èisté. Ventily pevnì utáhnìte.
Obrázek 2
6. Ujistìte se, že kryt kartáèe a manžeta jsou na svém
místì na hlavì kartáèe.
7. Ujistìte se, že kartáè je ve správné poloze a že je
správnì nainstalován.
8. Zkontrolujte instalaci stíradla a hadice stíradla.
-20-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
ÚDRŽ BA
Tyto procedury proveïte, kdyŽ konèíte práci
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu (pokud jí je
pøístroj vybaven).
1. Vypusžte nádrž na roztok (obr. 3) a sbìrnou nádrž (obr.
4). Pøi vypouštìní nádrží postupujte následovnì:
a) Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
b) Sejmìte vypouštìcí hadice ze zadní strany
pøístroje.
c) Konec hadice umístìte nad odpadní kanál nebo
kbelík.
Obrázek 3
d) Páku ventilu otoète doleva. Vytažením páky
otevøete výpust. (obr. 5).
POZNÁMKA: KdyŽ otevíráte ventil, drŽte otvor na
stranì ventilu smìrem od sebe.
e) Abyste ventil otevøeli úplnì, otoète páku doprava.
Vytáhnìte páku z ventilu. (obr. 6).
2. Vypláchnìte nádrže. Nádrže vyplachujte tak, že otvorem
na horní stranì nádrže pøivedete èistou vodu.
POZOR: Zajistìte, aby se voda nebo roztok
nedostaly do otvoru pro motor sání. Viz
obr. 2.
3. Pokud je v nádrži nebo vypouštìcí hadici nìjaká
pøekážka, vypláchnìte nádrž nebo vypouštìcí hadici
vodou pomocí vysokotlaké hadice. Hadici s vodou
zasuòte do vypouštìcí hadice.
Obrázek 4
4. Nádrž a vypouštìcí hadice ponechejte otevøené, aby na
vzduchu vyschly.
5. Zkontrolujte list stíradla. Na vyèištìní listu použijte hadr.
Pokud je list stíradla poškozený nebo opotøebený,
obražte jej nebo jej vymìòte.
6. Zkontrolujte a vyèistìte tìsnìní víka nádrže na roztok.
Používejte slabý èistící roztok a díly opláchnìte èistou
vodou.
Zkontrolujte baterie a podle potøeby doplòte destilovanou
vodu. Správná hladina je mezi 1/4 palce pod dnem nátrubku
v každém èlánku.
POZOR:
Obrázek 5
Voda z vodovodu mùŽe obsahovat
neèistoty, které baterie poškodí.
Baterie je nutno doplòovat pouze
destilovanou vodou.
VÝSTRAHA: Olovìné baterie produkují plyny,
které mohou zpùsobit explozi.
NEKUØTE. Pokud pracujete blízko
baterií, vŽdy noste ochranu oèí a
ochranný odìv.
Použijte èistý hadr a otøete povrch pøístroje.
Obrázek 6
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-21-
ÚDRŽ BA
Tyto procedury je nutno provádìt kaŽdý týden:
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze
autorizovaný personál. NeŽ budete
provádìt jakoukoliv údrŽbu, vŽdy
vyprázdnìte nádrŽ na roztok a
sbìrnou nádrŽ. Utáhnìte všechny
upevòovací prvky.
VÝSTRAHA: Pokud pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a ochranný
odìv. Neklaïte Žádné nástroje èi
jiné kovové pøedmìty na kontakty
baterií ani na horní plochu baterií.
POZOR:
Abyste zabránili poškození pøístroje
a výboji mezi konektory baterií,
nedoplòujte baterie nad úroveò dna
nátrubku v èláncích. Otøete
veškerou kyselinu z pøístroje nebo
z horní strany baterií. Po instalaci
do baterií nikdy nedolévejte
kyselinu.
Obrázek 7
VÝSTRAHA: Pokud pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a ochranný
odìv. NEKUØTE!
1. Pøi prohlídce baterií vyklopte sbìrnou nádrž a upevnìte
zarážku, aby udržela nádrž v horní poloze. Viz obr. 7.
2. Odpojte baterie. Na otøení horní strany baterií použijte
hadr a roztok èpavku nebo bikarbonátu sodného. Oèistìte
kontakty baterie. Baterie znovu pøipojte.
3. Zkontrolujte, zda hadice neteèou, zda v nich nejsou
pøekážky a jiná poškození.
Obrázek 8
4. Zkontrolujte a oèistìte síto filtru v pøívodní hadici roztoku.
Pøi èištìní síta postupujte následovnì: (viz obr. 13 a 14
na stranì 24)
a)
Otoète konektor doleva.
b)
Sejmìte a vyèistìte síto filtru.
c)
Nainstalujte filtr do hadice. Otoète konektor doprava,
abyste pøipojili hadici.
5. Použijte maznièku na promazání pojezdových koleèek.
Viz obr. 8.
6. Zkontrolujte, zda není poškozeno stíradlo a kartáè èi
unášeè kotouèe.
7. Zkontrolujte, zda stíradlo a sací hadice nevykazují
poškození, netìsnosti a pøekážky.
-22-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
ÚDRŽ BA
ÚdrŽba stíradla
Pøi demontáži stíradla postupujte následovnì:
1. Sejmìte montážní skupinu stíradla uvolnìním dvou
knoflíkù, které pøipevòují stíradlo k pøístroji. Stíradlo
vyjmìte. Viz obr. 9.
2. Prohlédnìte list stíradla.
3. Pokud je list opotøebovaný, otoète list tak, aby byla ve
stírací poloze nová hrana.
Obrázek 9
4. Montážní skupinu stíradla opìt nainstalujte na pøístroj.
Jak nastavit stíradlo
Následující nastavení byla provedena ve výrobním závodì,
mohou však vyžadovat mírnou úpravu.
Nastavení pøítlaku stíradla:
Pøi nastavování pøítlaku viz obr. 10. Správné nastavení
zajistí pøi pohybu pøístroje dopøedu rovnomìrnou stopu za
zadním listem. Pøítlak zvýšíte uvolnìním šroubù a
posunutím držáku stíradla smìrem dolù. Pøítlak snížíte
uvolnìním šroubù a posunutím držáku stíradla smìrem
nahoru.
Nastavení náklonu stíradla:
Náklon stíradla zpùsobí, že se zadní list zvedne uprostøed
nebo na stranách, podle toho, ve kterém smìru se náklon
zmìní. Pøi nastavování náklonu viz obr. 11. Uvolnìte levý
a pravý šroub „X“. Abyste snížili zadní list uprostøed,
poklepte na „Y“ smìrem dolù. Abyste snížili obì strany,
poklepte na „Y“ smìrem nahoru. Dìlejte velmi malé zmìny
a zkoušejte je, dokud nedosáhnete stejnomìrné stopy.
Zmìna náklonu mùže rovnìž vyžadovat nové nastavení
pøítlaku stíradla.
Nastavení výkyvu stíradla
Výrobní závod nastavuje výkyv stíradla pro použití 33“
stíradla. Pokud používáte volitelné 29“ stíradlo, je nutno
nastavit dorazové šrouby (str. 35, bod 20). To se provádí
tak, že se uvolní pojistná matice (str. 35, bod 10); šroub se
zašroubuje dovnitø; a matice se znova utáhne. Stíradlo (29“
nebo 33“) je správnì nastaveno, pokud se vykloní úplnì
doleva nebo doprava do vzdálenosti 3/4“ od øídícího koleèka,
aniž by se jej dotklo.
Obrázek 10
X
Y
Obrázek 11
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-23-
ÚDRŽ BA
Nastavení listù stíradla:
Je-li správnì nainstalován, mìl by být pøední list pøibližnì
0,06“ nad zadním listem. Viz obr. 12.
Nastavení nosných koleèek stíradla:
Nosná koleèka by mìla být nastavena 0,12“ nad podlahou,
když se zadní list dotýká podlahy. Viz obr. 12.
ZADNÍ LIST
.06
Obrázek 12
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
VÝSTRAHA: Elektrické opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
Ohlednì servisních postupù konzultujte s pracovníkem
autorizovaného servisu Clarke.
Používejte pouze originální díly Clarke.
-24-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Bateriový pohon -115V
Bateriový pohon -230V
Bateriový pohon -115V
Encore L20/ - 5/99
Varianty pøístroje a pøíslušenství
00881A
Rozpis:
00880A
871334
51447D
40512A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 195 Ah, mokrá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00880A
871334
51453D
40512A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 195 Ah, mokrá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 24 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00880A
871335
51447D
40513A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 195 Ah, suchá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 230V/50Hz
Rozpis:
00880A
871335
51453D
40513A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 195 Ah, suchá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 230V/50Hz
Rozpis:
00880A
871376
51447D
40510A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 95 Ah, mokrá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00880A
871376
51453D
40510A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 95 Ah, mokrá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00880A
871377
51447D
40511A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 95 Ah, suchá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 230V/50Hz
Rozpis:
00880A
871377
51453D
40511A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 95 Ah, suchá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 230V/50Hz
00882A
00883A
00884A
00885A
00886A
Baterie 230
00887A
00888A
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-25-
Encore S20/ - 5/99
Varianty pøístroje a pøíslušenství
Baterie 115V
00891A
Rozpis:
00890A
871334
51447D
40512A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 195 Ah, mokrá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00890A
871334
51453D
40512A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 195 Ah, mokrá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00890A
871335
51447D
40513A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 195 Ah, suchá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 230V/50Hz
Rozpis:
00890A
871335
51453D
40513A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 195 Ah, suchá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 25 A, 230V/50Hz
Rozpis:
00890A
871376
51447D
40510A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 95 Ah, mokrá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00890A
871376
51453D
40510A
Základní pøístroj Encore L20
Baterie, 95 Ah, mokrá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 115V/60Hz
Rozpis:
00890A
871377
51447D
40511A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 95 Ah, suchá, 12 V (2)
20“ polypropylenový kartáè
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 230V/50Hz
Rozpis:
00890A
871377
51453D
40511A
Základní pøístroj Encore S20
Baterie, 95 Ah, suchá, 12 V (2)
Unášeè kotouèe
Nabíjeèka 24 V ss, 10 A, 230V/50Hz
00892A
Baterie 230V
00893A
00894A
Baterie 115V
00895A
00896A
Baterie 230V
00897A
-26-
00898A
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
Pøíslušenství
Pøíslušenství
Popis
È. souèástky
Unášeè kotouèe, obousmìrný
51453D
Základna
57370A
Nádržka
57369A
Kotouè spojky kartáèe/kotouèe
66649A
Rozpìrná vložka (pro kotouè spojky è. 66649A)
58531A
Obousmìrný kotouè spojky
30034A
Rozpìrná vložka (pro kotouè spojky è. 30034A)
58530A
Šrouby kotouèe spojky
962819
Matice kotouèe spojky
80084A
Hrubý kartáè, obousmìrný
51450D
Polymerový kartáè, obousmìrný
51477D
Èistící písek, obousmìrný
51474D
Nylonový kartáè 0,016“, obousmìrný
51482D
Souprava, konverze z kovového na obousmìrný kotouè spojky
10055A
Souprava napájecího systému
10662A
Souprava recyklovacího systému ESP
10663A
Ošetøovací souprava Clarke
14607A
Souprava poèítadla provozních hodin
10656A
Skupina stíradla 29“
18820A
Skupina stíradla 33“
18821A
Polydurový chrániè
50478A
Souprava, maznièka
55420A
Souprava, nízkonapìžový uzávìr, 24 V
14097A
Brush Meter Option
10667A
Elektronický modul ovládání roztoku
10669A
Doplòková brzda
10635A
Kotouèe podle pláštì
Barva
žlutá
bílá
èervená
zelená
modrá
hnìdá
èerná
ultra H.S.
2000
979199
976067
976068
976169
976069
976070
976170
979206
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S20/L20
-27-
CORPO
HEADQUARTERS
DENMARK
Nilfisk-Advance Group
Sognevej 25
2605 Brøndby
Denmark
Tel: (+45) 43 23 81 00
SUBSIDIARIES
AUSTRALIA
ALTO
48 Egerton St.
PO Box 6046
Silverwater NSW 2128
Australia
Tel: (+61) 2 8748 5966
Fax: (+61) 2 8748 5960
AUSTRIA
ALTO Österreich GmbH
Nilfisk Advance AG
Metzgerstrasse 68
5101 Bergheim/Salzburg
Austria
Tel: (+43) 662 456 400 11
Fax: (+43) 662 456 400 34
E-mail: [email protected]
www.-alto.at
BRASIL
Wap do Brasil Ltda.
Rua das Palmeiras,
350-Bairro Capela Velha
83.705-500 - Araucária - Paraná
Brasil
Tel: (+55) 41 2106 7400
Fax: (+55) 41 2106 7403/7404
E-mail: [email protected]
CANADA
ALTO Canada
24 Constellation Road
Rexdale
Ontario M9W 1K1
Canada
Tel: (+1) 416 675 5830
Fax: (+1) 416 675 6989
-28-
CZECH REPUBLIC
ALTO Ceskà republika s.r.o.
Zateckých 9
14000 Praha 4
Czech Republic
Tel. (+420) 24 14 08 419
Fax (+420) 24 14 08 439
E-mail: [email protected]
DENMARK
ALTO
Division of Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1
9560 Hadsund
Denmark
Tel: (+45) 72 18 21 00
Fax: (+45) 72 18 21 05
E-mail: [email protected]
E-mail:[email protected]
www.-alto.dk
ALTO Food Division
Division of Nilfisk-Advance A/S
Blytækkervej 2,
9000 Aalborg
Denmark
Tel: (+45) 72 18 21 00
Fax: (+45) 72 18 20 99
E-mail: [email protected]
www.-alto.com
FRANCE
ALTO France SA
Aéroparc 1
19 rue Icare
67960 Entzheim
France
Tel: (+33) 3 88 28 84 00
Fax: (+33) 3 88 30 05 00
E-mail: [email protected]
www.-alto.com
GERMANY
ALTO
Division of Nilfisk-Advance A/S
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
89287 Bellenberg
Germany
Tel: (+49) (0) 730 67 20
Fax: (+49) (0) 730 67 23 10
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.-alto.de
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S20/L20
GREAT BRITAIN
ALTO
Division of Nilfisk-Advance Ltd.
Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria CA 11 9BQ
Great Britain
Tel: (+44) 1 768 86 89 95
Fax: (+44) 1 768 86 47 13
E-mail: [email protected]
www.-alto.co.uk
HUNGARY
ALTO Hungary Kft
Csengery ut. 119
8800 Nagkanizsa
Hungary
Tel: (+36) 93 509 701
Fax: (+36) 93 509 704
MALAYSIA
ALTO DEN-SIN Malaysia Sdn Bhd
SD14, Jalan KIP 11
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: (+603) 6274 6913
Fax: (+603) 6274 6318
E-mail: [email protected]
NETHERLANDS
ALTO Nederland B.V.
Camerastraat 9
1322 BB Almere
The Netherlands
Tel: (+31) 36 5460 756
Fax: (+31) 36 5460 700
E-mail: [email protected]
Postbox 60112
1320 AC Almere
The Netherlands
NORWAY
ALTO Norge AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Norway
Tel: (+47) 22 75 17 70
Fax: (+47) 22 75 17 71
E-mail: [email protected]
www.-alto.no
SINGAPORE
ALTO DEN-SIN
Singapore Pte. Ltd.
No. 17 Link Road
Singapore 619034
Singapore
Tel: (+65) 6268 1006
Fax: (+65) 6268 4916
Web: www.densin.com
E-mail: [email protected]
SPAIN
ATLO
Division of Nilfisk-Advance S.A.
Torre D'Ara
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
08302 Mataró Barcelona
Spain
Tel: (+34) 93 741 24 00
Fax: (+34) 93 757 80 20
E-mail: [email protected]
www.-alto.com
SWEDEN
ALTO Sverige AB
Aminogatan 18, Box 40 29
431 04 Mölndal
Sweden
Tel: (+46) 31 706 73 00
Fax: (+46) 31 706 73 41
E-mail: [email protected]
www.-alto.se
USA
ALTO U.S. Inc.
2100 Highway 265
Springdale
Arkansas 72764
USA
Tel: (+1) 479 750 1000
Fax: (+1) 479 756 0719
E-mail: [email protected]
ALTO U.S. Inc.
1100 Haskings Road
Bowling Green
Ohio 43402
USA
Tel: (+1) 419 352 7511
Fax: (+1) 419 353 7187
E-Mail: [email protected]
ALTO Cleaning Systems Inc.
12249 Nations Ford Road
Pineville
North Carolina 28134
USA
Tel: (+1) 704 971 1240
Fax: (+1) 704 971 1241
E-mail: [email protected]
www.-alto.com
OMEZENÁ ZÁRUKA CLARKE TECHNOLOGY (Pouze pro USA)
Na tento prùmyslový/komerèní výrobek na podlahy Clarke se poskytuje záruka, že bude bez vad materiálu
a provedení pøi obvyklém používání a servisu po dobu jednoho roku od data prodeje, pokud bude provozován
a udržován v souladu s Pokyny firmy Clarke pro údržbu a provoz.
Tato záruka se vztahuje pouze na pùvodního kupujícího, který výrobek používá. Nezahrnuje obvyklé
opotøebení dílù, jako jsou elektrické kabely, gumové èásti, hadice a kartáèe motoru.
Pokud nastanou problémy s výrobkem, mìli byste
(a) Kontaktovat nejbližší autorizovanou opravnu Clarke nebo kontaktovat Clarke Service Operations
Department, 2100 Highway 265, Sppringdale, Arkansas 72764, abyste zjistili nejbližší autorizovanou opravnu.
Pouze tato místa jsou oprávnìna provádìt opravy podle této záruky.
(b) Vrátit výrobek do nejbližší opravny Clarke. Náklady na dopravu na a z místa opravy musejí být proplaceny
zákazníkem.
(c) Clarke opraví výrobek a/nebo vymìní vadné souèástky bezplatnì v pøimìøené lhùtì po pøijetí výrobku.
Odpovìdnost firmy Clarke podle této záruky je omezena na opravu výrobku a/nebo výmìnu souèástek a
zákazníkovi se poskytuje místo všech ostatních opravných prostøedkù vèetnì NÁHODNÝCH A NÁSLEDNÝCH
POŠKOZENÍ.
NEPOSKYTUJÍ SE JINÉ ZÁRUKY NEž TY, KTERÉ JSOU SPECIFIKOVÁNY ZDE. NEEXISTUJÍ ZÁRUKY,
KTERÉ PØESAHUJÍ ROZSAH TOHOTO POPISU. NELZE VYVOZOVAT žÁDNÉ ZÁRUKY, KROMÌ JINÉHO
VÈETNÌ ZÁRUKY PRODEJNOSTI. Registraèní záruèní list je dodán s vaším výrobkem firmy Clarke. Vražte
registraèní list, abyste pomohli firmì Clarke pøi zajištìní výkonu, který od vašeho pøístroje na èištìní podlahy
oèekáváte.
ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764
OSMILETÁ ZÁRUKA NA POLYDUROVOUâ NÁDRŽ CLARKE TECHNOLOGY
Váš nový automatický èistiè podlahy Clarke Encore má polydurovou nádrž na roztok a sbìrnou nádrž. Polydur
je rotaènì lisovaný lineární polyethylen o støední hustotì, který se nezlomí èi nevyštípne a který odolá vìtšinì
korozivních materiálù a extrémním teplotám. Clarke poskytuje na polydurové nádrže osmiletou záruku. Pokud
nádrž pøi obvyklém používání bìhem osmi let od data zakoupení praskne nebo má netìsnosti, bude bezplatnì
vymìnìna.
Clarke Technology si vyhrazuje právo provádìt zmìny nebo
zlepšení svých pøístrojù bez pøedchozího oznámení.
K opravám pouŽívejte vŽdy originální díly Clarke.
CLARKE TECHNOLOGY
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas, 72764

Podobné dokumenty

Vision 21i Vision V

Vision 21i Vision V Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou ventilací. Pøed odpoje...

Více

Příručka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38

Příručka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou ventilací. Pøed odpoje...

Více

313349E - AA30 Air Assisted Spray Gun, Operation/Repair

313349E - AA30 Air Assisted Spray Gun, Operation/Repair 5. Pomalu zvyšujte tlak. Pistoli namiøte do uzemnìné kovové nádoby. Spusžte pistoli a proplachujte rozpouštìdlem, dokud nejsou kanálky pistole

Více

Kapitola 11 Dantovo Peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých

Kapitola 11 Dantovo Peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých autorství. I když šéfredaktoøi uvedli, že vìtšina tìchto problémù se neobjevuje pøíliš èasto, je pravdìpodobné, že oèím zaneprázdnìných šéfredaktorù a recenzentù zùstávají tyto záležitosti skryté. ...

Více

Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení

Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení produkt, pokud se prodává jako maloobchodní produkt, vyprší za tři (3) roky* od data původního nákupu. *Na produkt ATI REMOTE WONDER se vztahuje záruka 1 rok. Na produkt DV WONDER se vztahuje záruk...

Více