Příručka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38

Transkript

Příručka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38
ENCORE
S28/L28
S33/L33
S38/L38
Pøíruèka pro
obsluhu
PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU
Tato kníŽka obsahuje dùleŽité informace pro pouŽití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této
kníŽky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údrŽbu Vašeho pøístroje ALTO mùŽe vést
k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; rovnìŽ mùŽe dojít k poškození pøístroje èi jiného
majetku. Pøed pouŽitím tohoto pøístroje musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha
neumí èíst èesky, je nutné pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit.
Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.
Pro novou kníŽku pište na adresu: ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.
Form No. 79049B-CZ
9/99
CLARKE TECHNOLOGY
Printed in the U.S.A.
Obsah
Bezpeènostní pokyny pro obsluhu ....................................................................................................... 3
Úvod a specifikace pøístroje tøídy „L“ .................................................................................................. 5
Úvod a specifikace pøístroje tøídy „S“ .................................................................................................. 6
Postupy pøi transportu ........................................................................................................................ 7
Symboly použité na pøístrojích Encore ............................................................................................... 8
Ovládací panel pøístroje tøídy „S“ ........................................................................................................ 10
Ovládací panel pøístroje tøídy „L“ ......................................................................................................... 11
Ovládání pøístroje a jeho funkce .......................................................................................................... 13
Jak pøístroj pøipravit k provozu ............................................................................................................ 14
Jak nainstalovat baterie .......................................................................................................... 14
Údržba baterie ........................................................................................................................ 15
Jak nabíjet baterie .................................................................................................................. 16
Jak nainstalovat kartáèe nebo unášeèe kotouèù ..................................................................... 17
Jak sejmout kartáèe nebo unášeèe kotouèù ........................................................................... 17
Jak pøístroj používat ............................................................................................................................ 18
Jak používat stíradlo ............................................................................................................... 18
Jak naplnit nádrž na roztok ..................................................................................................... 18
Jak èistit podlahu ................................................................................................................... 20
Údržba .............................................................................................................................................. 21
Pøíslušenství ....................................................................................................................................... 26
Èást II - Souèástky a servisní pøíruèka
Jak odstranit problémy s pøístrojem .................................................................................................... 28
Údržba systému polohování hlavy ........................................................................................................ 29
Encore - výkres montážní skupiny stíradla/ramena stíradla ................................................................. 30
Seznam souèástek ................................................................................................................ 31
Encore - výkres montážní skupiny systému pohybu ............................................................................ 32
Seznam souèástek ................................................................................................................ 33
Encore - výkres montážní skupiny kartáèové hlavy .............................................................................. 34
Seznam souèástek ................................................................................................................ 35
Encore - výkres systému pøívodu roztoku/systému sbìru .................................................................... 36
Seznam souèástek ................................................................................................................ 37
Encore - výkres montážní skupiny krytu ovládání ................................................................................ 38
Seznam souèástek ................................................................................................................ 39
Encore - výkres montážní skupiny zadního krytu ................................................................................. 40
Seznam souèástek ................................................................................................................ 41
Encore - výkres a seznam souèástek motoru kartáèù ......................................................................... 42
Encore - výkres a seznam souèástek pøevodové skøínì ...................................................................... 43
Encore - výkres a seznam souèástek motoru sání .............................................................................. 44
Encore S28/S33/S38 - brzda a nápravy Stature a nápravy Stature L28 „s mìkkým startem“ ............... 45
Encore L33/L38 - brzda a náprava Imperial .......................................................................................... 46
Výkres a seznam souèástek 36-voltové nabíjeèky akumulátorù ........................................................... 47
Encore S28/S33/S38 - elektrické schéma ........................................................................................... 48
Encore S28/S33/S38- schéma zapojení .............................................................................................. 49
Encore L28/L33/L38 - elektrické schéma ............................................................................................ 50
Encore L28/L33/L38- schéma zapojení ................................................................................................ 51
-2-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU
VÝSTRAHA
NEBEZPEÈÍ: Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako
NEBEZPEÈÍ by mohlo vést k váŽnému zranìní nebo ke smrti. Pøeètìte
si a dodrŽujte všechna upozornìní oznaèená jako NEBEZPEÈÍ, která
najdete v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
VÝSTRAHA: Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako
VÝSTRAHA by mohlo vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných
osob; mùŽe také dojít k poškození majetku. Pøeètìte si a dodrŽujte
všechna upozornìní oznaèená jako VÝSTRAHA, která najdete
v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
POZOR:
Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako POZOR
by mohlo vést k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøeètìte si a
dodrŽujte všechna upozornìní oznaèená jako POZOR, která najdete
v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
NEBEZPEÈÍ:
Nepøeètení této knížky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údržbu
Vašeho pøístroje Clarke mùže vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob;
rovnìž mùže dojít k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøed použitím tohoto pøístroje
musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha neumí èíst èesky, je nutné
pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit.
NEBEZPEÈÍ:
Provoz pøístroje, který není úplný nebo plnì smontovaný, by mohl vést ke zranìní nebo
k poškození majetku. Pøístroj neuvádìjte do provozu, dokud není úplnì smontován. Pøed
provozem pøístroj dùkladnì prohlédnìte.
NEBEZPEÈÍ:
Pøístroj mùže zpùsobit explozi, pokud je provozován blízko hoølavých materiálù a výparù.
Pøístroj nepoužívejte na paliva, obilný prach, rozpouštìdla, øedidla, èi jiné hoølavé
materiály, ani v jejich blízkosti. Tento pøístroj není vhodný na sbìr nebezpeèného prachu.
NEBEZPEÈÍ:
Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte jiskry a
plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou ventilací. Pøed
odpojením nabíjeèky z pøístroje se ujistìte, že jste ji odpojili ze sížové zásuvky.
NEBEZPEÈÍ:
Práce s bateriemi mùže být nebezpeèná! Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte
ochranu oèí a ochranný odìv. Sundejte si všechny šperky. Neklaïte žádné nástroje èi
jiné kovové pøedmìty na kontakty baterií ani na horní plochu baterií.
NEBEZPEÈÍ:
Používání nabíjeèky s poškozeným pøívodním kabelem mùže vést ke smrtelnému úrazu
elektrickým proudem. Pokud je pøívodní kabel poškozený, nabíjeèku nepoužívejte.
VÝSTRAHA:
Obsluha tohoto pøístroje z jakéhokoli jiného místa než ze zadní strany mùže vést ke
zranìní nebo poškození. Pøístroj obsluhujte pouze zezadu.
VÝSTRAHA:
Tento pøístroj je tìžký. Pøed pokusem o jeho transport nebo pøemístìní si obstarejte
pomoc. Pro pøesun pøístroje po rampì nebo naklonìné rovinì použijte dvì zpùsobilé
osoby. Vždy jím pohybujte pomalu. Pøístroj na rampì neotáèejte. Na rampì nebo
naklonìné rovinì pøístroj nezastavujte a neopouštìjte. Pøed transportem si pøeètìte
„Postup pøi transportu“ v této pøíruèce.
VÝSTRAHA:
Pokud pøístroj navedete na hranu schodù nebo nakládací rampy, mùže se pøevrhnout a
zpùsobit zranìní nebo poškození. Pøístroj mùžete zastavit a opustit pouze na rovném
povrchu. Pokud stroj zastavíte, otoète klíèek do polohy „VYPNUTO“. (Aktivujte parkovací
brzdu.)
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
-3-
-4-
VÝSTRAHA:
Údržba a opravy provádìné nepovolanými osobami mohou vést k poškození nebo ke
zranìní. Údržbu a opravy musí provádìt pouze autorizovaný personál firmy Clarke.
VÝSTRAHA:
Veškeré úpravy èi modifikace tohoto pøístroje by mohly vést k poškození pøístroje nebo
ke zranìní obsluhy èi kolemstojících. Úpravy èi modifikace, které nejsou autorizovány
výrobcem, zpùsobí zánik platnosti všech záruk a závazkù.
VÝSTRAHA:
Elektrické souèástky tohoto pøístroje mohou zkratovat, pokud jsou vystaveny vodì nebo
vlhkosti. Udržujte elektrické souèástky pøístroje v suchu. Po každém použití pøístroj
vytøete. Pøi skladování uchovávejte pøístroj v suché budovì.
VÝSTRAHA:
Provoz stroje bez dodržení všech nápisù a pokynù by mohl vést ke zranìní nebo
k poškození. Pøed pokusem o uvedení do provozu pøeètìte všechny nápisy na pøístroji.
Ujistìte se, že jsou na pøístroji nalepeny nebo upevnìny všechny nápisy a pokyny.
Náhradní nápisy a štítky získáte od Vašeho distributora firmy Clarke.
VÝSTRAHA:
Mokré podlahy mohou být kluzké. Vodní roztoky nebo èistící materiály, které se
používají s tímto typem pøístroje, mohou na podlaze zanechat mokré plochy. Tyto plochy
mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit nebezpeèné podmínky. V okolí/ v blízkosti
ploch, které èistíte, vždy umístìte nápisy „Pozor“.
VÝSTRAHA:
Nesprávné vypouštìní odpadové vody mùže poškodit životní prostøedí a je nelegální. Úøad
pro životní prostøedí Spojených státù amerických vypracoval urèité pøedpisy ohlednì
vypouštìní odpadové vody. Ve Vašem regionu mohou platit rovnìž mìstské a státní
pøedpisy o vypouštìní odpadu. Seznamte se s naøízeními ve Vašem regionu a dodržujte
je. Uvìdomte si, že chemikálie, které vypouštíte, jsou nebezpeèné životnímu prostøedí.
POZOR:
Použití tohoto pøístroje na pøepravu jiných pøedmìtù, nebo lezení na tento pøístroj mùže
vést ke zranìní nebo poškození. Pøístroj nepoužívejte jako schùdek nebo nábytek. Na
pøístroji nejezdìte.
POZOR:
Záruka za Váš pøístroj zanikne, pokud na nìm budou použity jiné než originální díly
Clarke. Na výmìnu používejte vždy díly Clarke.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
Úvod a specifikace pøístroje
Úvod a specifikace pøístroje
Novì vyvinuté automatické èistièe podlahy firmy ALTO, Encore 38, 33 a 28 jsou úèinné a vynikající pøístroje
k èištìní podlahy. Encore 38 používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 38 palcù. Encore
33 používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 33 palcù. Encore 28 používá dva kartáèe
nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 33 palcù. Stíradlo stírá podlahu a sací motor odstraòuje z podlahy
špinavý roztok - všechno pøi jednom prùjezdu.
Automatické èistièe podlahy Encore 38, 33 a 28 jsou dodávány v soupravì se šesti 6-voltovými bateriemi, pìti
kabely pro pøipojení baterií, jednou soupravou bateriového kabelu, jednou nabíjeèkou baterií, buïto dvìma
kartáèi nebo dvìma unášeèi kotouèù a s jednou pøíruèkou pro obsluhu.
SPECIFIKACE:
Model
Model s brzdami
Motor, sání
Napájení
Nádrž na roztok
Sbìrná nádrž
Motor, kartáèe (2)
Motor, pohyb
Kartáèe (2)
Rychlost kartáèe
Pøítlak kartáèe
Rychlost dopøedu
Rychlost dozadu
Nabíjeèka
Délka
Šíøka
Výška
Rychlost èištìní
Zábìr pøi èištìní
Sklon èištìní
Hmotnost s bateriemi
(330 Ah)
Hmotnost dodávky s
bateriemi (330 Ah)
CLARKE TECHNOLOGY
L38 - 00740A
L38 - 00740E
67 kW, tøístupòový
tangenciální prùtok
36 V (6-6 V baterií)
250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah
114 l
114 l
0.74 kW
0,37 kW
48 cm
s pøesahem 1,5 cm
200 ot./min.
promìnný 120-220 liber
promìnná do 230 stop/min.
promìnná do 180 stop/min.
36 V, 25 A, 115 V/60 Hz
168 cm
71 cm
112 cm
3901 m2/hod.
38 palcù
6°nahoru
471 liber
L33 - 00720A
L33 - 00720E
67 kW, tøístupòový
tangenciální prùtok
36 V (6-6 V baterií)
250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah
114 l
114 l
0.74 kW
0,37 kW
43 cm
s pøesahem 3 cm
200 ot./min.
promìnný 120-220 liber
promìnná do 230 stop/min.
promìnná do 180 stop/min.
36 V, 25 A, 115 V/60 Hz
160 cm
71 cm
112 cm
3252 m2/hod.
33 palcù
6°nahoru
467 liber
L28 - 00700A
L28 - 00700E
67 kW, tøístupòový
tangenciální prùtok
36 V (6-6 V baterií)
250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah
114 l
114 l
0.56 kW
0,37 kW
36 cm
s pøesahem 1,5 cm
200 ot./min.
promìnný 120-220 liber
promìnná do 230 stop/min.
promìnná do 180 stop/min.
36 V, 25 A, 115 V/60 Hz
159 cm
71 cm
112 cm
2750 m2/hod.
28 palcù (66 cm)
6°nahoru
462 liber
608 liber
604 liber
559 liber
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
-5-
Úvod a specifikace pøístroje (pokr.)
SPECIFIKACE:
Model
Model s brzdami
Motor, sání
S38 - 00680A
S38 - 00680E
67 kW, tøístupòový
tangenciální prùtok
Napájení
36 V (6-6 V baterií)
250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah
Nádrž na roztok
114 l
Sbìrná nádrž
114 l
Motor, kartáèe (2)
0.74 kW
Motor, pohyb
0,37 kW
Kartáèe (2)
48 cm
s pøesahem 1,5 cm
Rychlost kartáèe
200 ot./min.
Pøítlak kartáèe
150 liber
Rychlost dopøedu
promìnná do 230 stop/min.
Rychlost dozadu
promìnná do 180 stop/min.
Nabíjeèka
36 V, 25 A, 115 V/60 Hz
Délka
168 cm
Šíøka
71 cm
Výška
112 cm
Rychlost èištìní
3901 m2/hod.
Zábìr pøi èištìní
95,3 cm
Sklon èištìní
6°nahoru
Hmotnost s bateriemi 471 liber
(330 Ah)
Hmotnost dodávky
608 liber
s bateriemi (330 Ah)
-6-
S33 - 00660A
S33 - 00660E
67 kW, tøístupòový
tangenciální prùtok
36 V (6-6 V baterií)
250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah
114 l
114 l
0.56 kW
0,37 kW
43 cm
s pøesahem 3 cm
200 ot./min.
150 liber
promìnná do 230 stop/min.
promìnná do 180 stop/min.
36 V, 25 A, 115 V/60 Hz
160 cm
71 cm
112 cm
3252 m2/hod.
84 cm
6°nahoru
467 liber
S28 - 00640A
S28 - 00640E
67 kW, tøístupòový
tangenciální prùtok
36 V (6-6 V baterií)
250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah
114 l
114 l
0.56 kW
0,37 kW
36 cm
s pøesahem 1,5 cm
200 ot./min.
150 liber
promìnná do 230 stop/min.
promìnná do 180 stop/min.
36 V, 25 A, 115 V/60 Hz
159 cm
71 cm
112 cm
2750 m2/hod.
70 cm
6°nahoru
462 liber
604 liber
559 liber
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
POSTUPY PØI TRANSPORTU
Jak uloŽit pøístroj do dodávky nebo nákladního automobilu
VÝSTRAHA: Tento pøístroj je tìŽký. Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby, aby Vám pomohly
dostat pøístroj na rampu.
1. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8) stop dlouhá a dostateènì pevná, aby pøístroj unesla.
2. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá.
3. Položte rampu na místo.
4. Pøed nakládáním odstraòte skupinu stíradla, kryty kartáèù a kartáèe nebo unášeèe kotouèù.
5. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“.
6. Srovnejte pøístroj na rovný povrch deset (10) stop pøed rampou.
7. Pøepínaè rychlosti pohybu pøepnìte do polohy „HI“.
8. Celou cestu tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji.
9. Vytlaète pøístroj na vrchol rampy.
10.Otoète spínací klíè do polohy „vypnuto“.
11.Upevnìte pøístroj k vozidlu.
Jak pøístroj vyloŽit z dodávky nebo nákladního automobilu
1. Zajistìte, aby v prostoru vykládání nebyly žádné pøekážky.
2. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8) stop dlouhá a dostateènì pevná, aby pøístroj unesla.
3. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá.
4. Položte rampu na místo.
5. Uvolnìte pøístroj.
VÝSTRAHA: Tento pøístroj je tìŽký. Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby, aby Vám pomohly
dostat pøístroj dolù z rampy.
6. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“.
7. Opatrnì a pomalu odtáhnìte pøístroj na vrchol rampy.
8. Pøepínaè rychlosti pohybu nastavte do polohy „HI“.
9. Když se pøístroj zaène pohybovat po rampì smìrem dolù, tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji, abyste
udrželi pomalou rychlost smìrem dolù.
10.Když je pøístroj vyložen a pøipraven k použití, nainstalujte skupinu stíradla, kryty kartáèù a kartáèe nebo
unášeèe kotouèù.
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
-7-
SYMBOLY POUŽ ITÉ NA ENCORE S38, S33,
S28 a L38, L33, L28
Výstraha („tøída L“ a „tøída S“)
Napájení („tøída L“ a „tøída S“)
Spínací klíè vypnuto/zapnuto („tøída L“ a „tøída S“)
Rychlost pohybu („tøída L“ a „tøída S“)
Ovládání roztoku („tøída L“ a „tøída S“)
Kartáè dolù/nahoru („tøída L“ a „tøída S“)
-8-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
SYMBOLY POUŽ ITÉ NA ENCORE S38, S33,
S28 a L38, L33, L28
Stíradlo/sání
(pouze „tøída L“)
Zvýšení/sníŽení
pøítlaku kartáèe
(pouze „tøída L“)
Poèítadlo provozních hodin
(„tøída L“ a „tøída S“)
VýstraŽný štítek
(„tøída L“ a „tøída S“)
S BRZDOU
Mìøidlo
pøítlaku kartáèe
(pouze „tøída L“)
VýstraŽný štítek
(„tøída L“ a „tøída S“)
BE BRZDY
Ukazatel stavu baterie
(„tøída L“ a „tøída S“)
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
-9-
OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (S38, S33 a S28)
Spínací klíè (viz obr. 1, položka „A“)
Spínací klíè zapíná napájení ovládacího panelu. „0“ znamená „vypnuto“ a „1“ znamená „zapnuto“.
Pøepínaè rychlosti pohybu (viz obr. 1, položka „B“)
Ovládaní mìní rychlost od nízké k vyšší rychlosti. Otoèením knoflíku doprava rychlost zvýšíte. Otoèením knoflíku doleva
rychlost snížíte.
Pøepínaè polohy kartáèe (viz obr. 1, položka „C“)
Pøepínaè kartáèe má dvì polohy: Poloha „nahoru“ kartáè zvedne; „dolù“ položí kartáè na podlahu. Když jsou kartáèe
dole, spustí se motory kartáèù.
Knoflík ovládaní roztoku (viz obr. 1, položka „D“)
Ovládání roztoku reguluje prùtok èistícího roztoku na podlahu. Prùtok zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru hodinových
ruèièek. Prùtok snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek.
Ovládací páky (viz obr. 1, položka „E“)
Ovládací páka se nachází na zadní stranì pøístroje. Ovládá smìr pøístroje. Stlaèením dopøedu se pohybujete dopøedu.
(Viz obr. 3, strana 10), Pøitažením dozadu se pohybujete zpìt. (Viz obr. 4, strana 10).
Jistièe (viz obr. 1, položky „F“ - „J“)
Resetovací tlaèítka jistièù se nacházejí na zadním krytu pod ovládací pákou. Jistièe jsou umístìny takto:
položka F a G - motory kartáèù (35 A)
položka H - motor pohybu (30 A)
položka I - motor sání (25 A)
položka J - motor pohonu, hlava kartáèù (5 A)
Pokud jistiè vyskoèí, zjistìte, který motor nefunguje a spínací klíè pøepnìte do polohy „vypnuto“. Poèkejte pìt minut a
zatlaète resetovací tlaèítko zpìt dovnitø. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“ a zkuste to znova. Pokud jistiè opìt
vypadne, je nutno kontaktovat povolaného servisního pracovníka.
Poèítadlo provozních hodin (viz obr. 1, položka K)
Poèítadlo provozních hodin ukazuje poèet hodin provozu pøístroje. Mìøidlo mìøí pouze tehdy, když se pøístroj pohybuje
dopøedu nebo dozadu.
E
C
D
B
A
K
J
I
H
G
F
Obrázek 1
-10-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (L38, L33 a L28)
Spínací klíè (viz obr. 2, položka „A“)
Spínací klíè zapíná napájení ovládacího panelu. „0“ znamená „vypnuto“ a „1“ znamená „zapnuto“.
Pøepínaè rychlosti pohybu (viz obr. 2, položka „B“)
Ovládaní mìní rychlost od nízké k vyšší rychlosti. Otoèením knoflíku doprava rychlost zvýšíte. Otoèením
knoflíku doleva rychlost snížíte.
Pøepínaè polohy kartáèe (viz obr. 2, položka „C“)
Pøepínaè kartáèe má dvì polohy: Poloha „nahoru“ kartáè zvedne; „dolù“ položí kartáè na podlahu. Motory
kartáèù nebìží, dokud nejsou aktivovány ovládací páky.
Knoflík regulace pøítlaku kartáèe (viz obr.2, položka „D“)
Knoflík regulace pøítlaku kartáèe se používá ke zvýšení pøítlaku kartáèù z poèáteèní kartáèovací polohy. Pøítlak
snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek. Pøítlak zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru
hodinových ruèièek.
Knoflík ovládaní roztoku (viz obr. 2, položka „E“)
Ovládání roztoku reguluje prùtok èistícího roztoku na podlahu. Prùtok zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru
hodinových ruèièek. Prùtok snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek.
Pøepínaè stírání/sání (viz obr. 2, položka „F“)
3-polohový pøepínaè stíradla nastaví polohu stíradla buïto (1) nahoru, kdy je motor sání vypnutý, (2) nahoru, kdy
je motor sání zapnutý, nebo (3) dolù, kdy je motor sání zapnutý. Stíradlo se automaticky samo zvedne, když
sa ovládací páky zatáhnou opaènì.
Ovládací páka (viz obr. 2, položka „G“)
Ovládací páka ovládá smìr pohybu pøístroje. Nachází se na zadní stranì pøístroje. Stlaèením dopøedu se
pohybujete dopøedu. (viz obr 3), pøitažením dozadu se pohybujete zpìt (viz obr. 4).
Poznámka: Rychlost dozadu se automaticky sníží pøibližnì o 30 procent. Uvolnìním ovládací páky
do støední polohy sa použije dynamická brzda motoru pohybu, èímž se pøístroj zpomalí.
Pokud pøístroj kartáèuje a uvolníte ovládací páku, motory kartáèù se po dvou sekundách
zastaví.
Ukazatel stavu baterie (viz obr. 2, položka „H“)
Ukazatel stavu baterie indikuje relativní nabití bateriového zdroje. Pokud je ukazatel v „èervené“ oblasti, pøístroj
dále neprovozujte. Tím se snižuje životnost baterie.
Mìøidlo pøítlaku kartáèù (viz obr. 2, položka „I“)
Mìøidlo pøítlaku kartáèù indikuje relativní hodnotu tlaku, který kartáèe nebo kotouèe vyvíjejí na podlahu. Abyste
maximalizovali provozní dobu na jedno nabití baterie, udržujte svìtelný indikátor ve støedu zelené oblasti.
Abyste zabránili poškození motorù kartáèù, neprovozujte pøístroj v „èervené“ oblasti.
Poèítadlo provozních hodin (viz obr. 2, položka „J“)
Poèítadlo provozních hodin ukazuje poèet hodin provozu pøístroje. Mìøidlo mìøí pouze tehdy, když se pøístroj
pohybuje dopøedu nebo dozadu.
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 11 -
OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (L38, L33 a L28)
Jistièe (viz obr. 2, položky „K“ - „P“)
Resetovací tlaèítka jistièù se nacházejí na zadním krytu pod ovládací pákou. Jistièe jsou umístìny takto:
položka K a L - motory kartáèù (35 A)
položka M - motor pohybu (30 A)
položka N - motor sání (25 A)
položka O - motor pohonu, hlava kartáèù (5 A)
položka P - motor pohonu, stíradlo (1,5 A)
Pokud jistiè vyskoèí, zjistìte, který motor nefunguje a spínací klíè pøepnìte do polohy „vypnuto“. Poèkejte pìt
minut a zatlaète resetovací tlaèítko zpìt dovnitø. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“ a zkuste to znova.
Pokud jistiè opìt vypadne, je nutno kontaktovat povolaného servisního pracovníka.
G
E
D
I
C
F H B
J
A
P
O
N
M
L
K
Obrázek 2
Obrázek 3
-12-
Obrázek 4
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
OVLÁDÁNÍ PØÍSTROJE A JEHO FUNKCE
Páka zvedání stíradla. Viz obr. 5a, 5b a 5c.
Páka zvedání stíradla se nachází pod ovládacími pákami na
pravé stranì. Používá se ke zvedání nebo spuštìní stíradla.
Když je stíradlo spuštìno dolù, spustí se sací motor. (Pouze
modely S38, S33 a S28).
Parkovací brzda. Viz obr. 6
Parkovací brzda zabraòuje pohybu pøístroje. Nachází se na
levé stranì motoru nápravy. Pøed použitím brzdy vypnìte
spínací klíè, nebo odpojte napájení od baterie.
Na brzdì je umístìna mechanická páèka. Tato páèka slouží
k pøeklenutí funkce brzdy. Abyste brzdu mechanicky
zablokovali, otoète páèku proti smìru hodinových ruèièek.
Chcete-li vrátit brzdu zpìt do normálního stavu nebo chcete-li
brzdu použít, otoète páèku ve smìru hodinových ruèièek.
POZNÁMKA: Pokud páèku ponecháte v pøeklenovací
poloze, brzda nebude pøi pouŽití spínacího klíèe fungovat.
Obrázek 5a
POZOR: Brzdu neaktivujte bìhem pohybu pøístroje.
Plovákový vypínaè. Viz obr. 7.
Vypínaè pro sací motor je umístìn ve sbìrné nádrži.
Automaticky vypíná sací motor, když je sbìrná nádrž plná.
Obrázek 5b
Obrázek 6
Obrázek 5c
Obrázek 7
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 13 -
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE
38722B
38720B
Pøístroje Encore 38, 33 a 28 používají šest 6-voltových
baterií nebo tøi 12-voltové baterie. Baterie se nacházejí
v prostoru pro baterie pod sbìrnou nádrží.
38720B
Jak nainstalovat baterie
Baterie nainstalujete následujícím postupem:
38722B
1. Vypnìte spínací klíè.
330 Ah, 6 V
(BATERIE È. 891384 MOKRÁ)
(BATERIE È. 891385 SUCHÁ)
(DISTANÈNÍ VLOžKA È. 38720B,
POTØEBNÉ 2 KS)
38720B
(DISTANÈNÍ VLOžKA
È. 38722B,
POTØEBNÉ
2 KS)
38722B
2. Ujistìte se, že jsou obì nádrže prázdné.
3. Odpojte hadice od sbìrné nádrže (horní nádrž) a
odpojte sací motor. Sejmìte sbìrnou nádrž.
Obrázek 8a
4. Uložte baterie do nádrže na roztok podle obrázkù
8a - 8d.
VÝSTRAHA: Práce s bateriemi mùŽe být
nebezpeèná. Pokud pracu–
jete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a
ochranný odìv. NEKUØTE!
38720B
38722B
38720B
VÝSTRAHA: Zvedání baterií bez pomoci
mùŽe vést ke zranìní. Na
zvedání baterií si zajistìte
pomoc. Baterie jsou tìŽké.
ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE
38722B
370 Ah, 6 V
(BATERIE È. 40704A MOKRÁ)
(BATERIE È. 40602A SUCHÁ)
(DISTANÈNÍ VLOžKA È. 38720B,
POTØEBNÉ 2 KS)
38720B
(DISTANÈNÍ VLOžKA
È. 38722B,
POTØEBNÉ
2 KS)
38722B
5. Zapojte propojovací kabely mezi bateriemi a podle
obrázku nainstalujte bateriové kabely. Viz obr. 8a 8d.
Obrázek 8b
195 Ah, 12 V
(BATERIE È. 871334)
(DISTANÈNÍ VLOžKA 67881A,
POTØEBNÝ 1 KS)
(DISTANÈNÍ VLOžKA È. 38720B,
38720B
POTØEBNÉ
2 KS)
Obrázek 8d
-14-
ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE
38722B
38722B
38720B
38720B
ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE
250 Ah, 6 V
(BATERIE È. 881317 MOKRÁ)
(BATERIE È. 881318 SUCHÁ)
(DISTANÈNÍ VLOžKA È. 70605A,
POTØEBNÉ 3 KS)
(DISTANÈNÍ VLOžKA È. 38722B,
POTØEBNÉ 2 KS)
Obrázek 8c
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
6. Pøipojte konektor bateriového zdroje ke konektoru
na ovládacím panelu. Viz obr. 9.
7. Nainstalujte nádrž, pøipojte znovu hadice a vražte na
místo dva šrouby upevòující nádrž na roztok na
zadní stranu rámu.
POZNÁMKA: Pøed použitím pøístroje baterie nabijte.
ÚdrŽba baterie
Elektrická energie pro provoz pøístroje je dodávána
z akumulátorových baterií. Akumulátorové baterie vyžadují
preventivní údržbu.
Obrázek 9
VÝSTRAHA: Práce s bateriemi mùŽe být
nebezpeèná. Pokud pracujete
blízko baterií, vŽdy pouŽívejte
ochranu oèí a ochranný odìv.
NEKUØTE!
Abyste baterie udrželi v dobrém stavu, dodržujte následující
pokyny:
1. Udržujte správnou hladinu elektrolytu. Správná hladina
je mezi úrovní 1/4“ pod dnem nátrubku v každém
èlánku a nad horní hranou destièek. Hladinu elektrolytu
zkontrolujte vždy, když baterie nabíjíte. Viz obr. 10.
POZNÁMKA: Hladinu elektrolytu zkontrolujte pøed
nabíjením baterií. Ujistìte se, že destièky v každém èlánku
jsou zalité elektrolytem. Èlánky pøed nabíjením nedolévejte.
Elektrolyt bìhem nabíjení expanduje. V dùsledku toho by
elektrolyt mohl z èlánkù pøetéci. Po nabití èlánky vždy
doplòte destilovanou vodou.
Správná
hladina náplnì
VÝSTRAHA: Pokud elektrolyt nezakrývá
destièky, dojde k nevratnému
poškození baterií. UdrŽujte
správnou hladinu elektrolytu.
VÝSTRAHA: Pokud jsou baterie naplnìny výše
neŽ po dno nátrubku v kaŽdém
èlánku, mùŽe dojít k poškození
pøístroje a výboji mezi konektory
baterií. Nedoplòujte baterie aŽ po
dno nátrubku v èláncích. Otøete
veškerou kyselinu z pøístroje nebo
z horní strany baterií. Po instalaci
do baterií nikdy nedolévejte
kyselinu.
VÝSTRAHA: Voda z vodovodu mùŽe obsahovat
neèistoty, které baterie poškodí.
Baterie je nutno doplòovat pouze
destilovanou vodou.
Obrázek 10
2.
Horní stranu baterie vždy udržujte suchou a èistou.
Kontakty a konektory vždy udržujte èisté. K èištìní
horní strany baterií používejte vlhkou látku se slabým
roztokem èpavku nebo s roztokem bikarbonátu
sodného. K èištìní kontaktù a konektorù používejte
nástroje na èištìní kontaktù a konektorù. Nedovolte,
aby se èpavek nebo bikarbonát sodný dostaly dovnitø
baterií.
3. Baterie udržujte v nabitém stavu.
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 15 -
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
Jak nabíjet baterie
VÝSTRAHA:
Nabíjení baterií v prostoru bez
odpovídající ventilace mùŽe
zpùsobit explozi. Abyste
explozi zabránili, nabíjejte
baterie pouze v prostoru
s dobrou ventilací.
VÝSTRAHA:
Olovìné baterie vytváøejí
plyny, které mohou explo–
dovat. Zabraòte styku baterií
k jiskrami a plamenem.
NEKUØTE!
VÝSTRAHA:
Pokud neodpojíte støídavý
pøívod ze zásuvky pøed
pøipojením nebo odpojením
stejnosmìrného konektoru na
nabíjeèce, mùŽe to vést
k explozi. Pøed pøipojením
nebo odpojením stejnosmìrného konektoru na nabíjeèce
vŽdy odpojte støídavý pøívod
ze zásuvky.
Obrázek 11
Pøi nabíjení baterií dodržujte následující postup:
1. Položte nabíjeèku na plochý povrch. Zajistìte, aby
byly otvory po stranách vzdáleny alespoò dva palce
od stìn èi jiných pøedmìtù. Zajistìte, aby v okolí
otvorù na spodní stranì nabíjeèky nebyly žádné
pøedmìty.
2. Ujistìte se, že spínací klíè je v poloze „vypnuto“.
3. Odpojte konektor bateriového zdroje od konektoru
v krytu ovládání. Viz obr. 11.
4. Pøipojte stejnosmìrný konektor na nabíjeèce ke
konektoru bateriového zdroje. Viz obr. 12.
5. Pøipojte nabíjeèku k náležitì uzemnìné jednofázové
(3-vodièové) zásuvce, která má napìtí, frekvenci a
proudovou kapacitu podle specifikace uvedené na
typovém štítku nabíjeèky.
Obrázek 12
Ohlednì dalších pokynù k použití nabíjeèky pøeètìte
návod k použití, dodaný s nabíjeèkou.
-16-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
Jak nainstalovat kartáèe nebo unášeèe kotouèù
Pøi instalaci kartáèù nebo unášeèù kotouèù dodržujte
následující postup:
1. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“.
2. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
3. Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
4. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje.
5. Uvolnìte levý a pravý kryt kartáèe a sejmìte je. Viz obr.
13.
Obrázek 13
6. Vložte kartáè nebo unášeè kotouèe pod desku motoru
kartáèù. Viz obr. 14.
7. Srovnejte tømeny na høídeli motoru s vybráními na závìsu
kartáèe.
8. Zatlaète kartáè nahoru, až závìs zaskoèí.
9. Kroky 6, 7 a 8 opakujte pøi instalaci druhého kartáèe
nebo unášeèe kotouèe.
Jak sejmout kartáèe nebo unášeèe kotouèù
Pøi sejmutí kartáèù nebo unášeèù kotouèù dodržujte
následující postup:
1. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“
Obrázek 14
2. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
3. Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
4. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje.
5. Zatlaète na dvì strany kartáèe nebo unášeèe kotouèe,
až se závìsy uvolní.
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 17 -
JAK PØÍSTROJ POUŽ ÍVAT
Jak pouŽívat stíradlo
(pouze modely „tøídy S“)
Stíradlo stírá podlahu, zatímco sací motor odstraòuje špinavý
roztok z podlahy. Ke spouštìní nebo zvedání stíradla používejte
pravou ruku. Pøi použití stíradla postupujte následovnì:
1. Pohybem páky stíradla doprava a dolù spustíte stíradlo a
nastartujete sací motor. Viz obr. 15.
2. Zvednutím páky stíradlo zvednete. Viz obr. 16.
Poznámka: Støední poloha nechá sací motor bìŽet se
zdvihnutým stíradlem, aby se zabránilo kapání.
Obrázek 15
Jak naplnit nádrŽ na roztok
POZOR: Zajistìte, aby se voda ani roztok
nedostaly do otvoru pro sací motor.
Viz obr. 17.
Víko nádrže na roztok je vepøedu. Pøi plnìní nádrže postupujte
následovnì:
1. Sejmìte víko nádrže. Viz obr. 18.
2. Naplòte nádrž vodou.
3. Do vody pøidejte èistící chemikálii. Správné množství
zjistíte podle pokynù uvedených na nádobì.
4. Znovu nasaïte víko nádrže.
Obrázek 16
Obrázek 18
-18-
Obrázek 17
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
JAK PØÍSTROJ POUŽ ÍVAT (pokr.)
VÝSTRAHA: Vodní roztoky nebo èistící
materiály, které se pouŽívají
s tímto typem pøístroje, mohou na
povrchu podlahy zanechat mokré
plochy. Tyto plochy mohou pro
obsluhu èi jiné osoby vytvoøit
nebezpeèné podmínky. V okolí
ploch, které èistíte, vŽdy umístìte
nápisy „POZOR“.
VÝSTRAHA: Pøístroj mùŽe zpùsobit vznícení
hoølavých materiálù a výparù.
Pøístroj nepouŽívejte na hoølaviny,
jako je benzín, obilný prach,
rozpouštìdla a øedidla. PouŽívejte
pouze koncentrát èistícího
prostøedku doporuèený výrobcem.
Obrázek 19
POZNÁMKA: Pøepnìte pøístroj na pomalou rychlost
pohybu. PouŽívejte pøístroj v prostorech, kde se
nenachází nábytek a pøedmìty, pokud nelze udìlat
následující:
1. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru, dopøedu a
dozadu.
2. Pøístroj bezpeènì zastavit.
3. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru po jeho otoèení
.
Pøi pohybu pøístroje dodržujte následující postup:
1. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
2. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
Obrázek 20
3. Zvednìte stíradlo.
4. Pro pohyb dopøedu tlaète ovládací páky smìrem
k pøístroji. Viz obr. 19.
5. Pro zastavení pøístroje dejte páky do støední polohy.
6. Pro pohyb dozadu odtáhnìte páky od pøístroje. Viz
obr. 20.
7. Pro otoèení pøístroje zatlaète zadní èást pøístroje do
strany.
8. Když pøístroj zastavíte, otoète spínací klíè do polohy
„vypnuto“.
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 19 -
JAK PØÍSTROJ POUž ÍVAT (pokr.)
JAK ÈISTIT PODLAHU
VÝSTRAHA: Vodní roztoky nebo èistící
materiály, které se pouŽívají
s tímto typem pøístroje, mohou
na povrchu podlahy zanechat
mokré plochy. Tyto plochy mohou
pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit
nebezpeèné podmínky. V okolí
ploch, které èistíte, vŽdy umístìte
nápisy „POZOR“.
3
Pøi èištìní podlahy postupujte následovnì:
1. Dejte vodu a èistící chemikálii do nádrže na roztok.
2. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
3. Spusžte stíradlo.
4. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „dole“.
5. Knoflík ovládání roztoku otoète doprava, abyste aktivovali
proudìní roztoku. Nastavte prùtok èistého roztoku na
požadovanou hodnotu.
4
2
6. Pohybujte pøístrojem po podlaze ve smìru dopøedu. Viz
obr. 21 (1).
7. Když je pøístroj ve vzdálenosti jedné délky pøístroje od
konce plochy, která se má èistit (obr. 21 (2)), otoète
knoflík regulace roztoku doleva.
8. Otoète se o 180°. Viz obr. 21 (3).
POZNÁMKA: Když dìláte více prùjezdù, nechejte kartáèe
pøibližnì 2 palce na ploše, která již byla
pomocí kartáèù vyèištìna. Viz obr. 21 (4).
POZNÁMKA: U vìtšiny èistících procedur aplikujte a
odstraòte roztok pøi jedné operaci.
JAK VYÈISTIT VELMI ŠPINAVOU PODLAHU
Pøi èištìní velmi špinavé podlahy postupujte následovnì:
1. Aplikujte roztok na podlahu.
2. Nespouštìjte stíradlo.
3. Neaktivujte sací motor.
4. Spusžte kartáèe a vydrhnìte podlahu.
5. Nechejte roztok na podlaze dostateènì dlouho, aby
roztok podlahu vyèistil.
Obrázek 21
6. Vydrhnìte podlahu ještì jednou s dalším roztokem,
pøièemž všechen roztok z podlahy odstraníte pomocí
stíradla.
-20-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
ÚDRŽ BA
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
VÝSTRAHA: NeŽ budete provádìt jakoukoliv
údrŽbu, vŽdy vyprázdnìte nádrŽ
na roztok a sbìrnou nádrŽ.
VÝSTRAHA: Utáhnìte všechny upevòovací
prvky.
Tyto procedury údrŽby je nutno provést kaŽdý den
Pøístroj udržujte èistý, pak bude vyžadovat ménì oprav
a bude mít delší životnost.
Obrázek 22
Tyto procedury proveïte, kdyŽ zaèínáte pracovní
smìnu
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu.
1. Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
2. Odpojte zástrèku na nabíjeèce z konektoru na zadní
stranì pøístroje. Viz obr. 22
3. Pøipojte konektor od baterie (1) do pøípojky na
ovládacím panelu. Viz obr. 22
4. Ujistìte se, že víko sbìrné nádrže je ve správné
poloze. Viz obr. 23, položka A.
5. Ujistìte se, že sítový filtr nad sacím motorem je èistý
a na svém místì. Viz obr. 24, položka B.
Obrázek 23
6. Ujistìte se, že ventily na vypouštìcích hadicích jsou
èisté. Ventily pevnì utáhnìte.
7. Ujistìte se, že kryty kartáèù a manžety jsou na svém
místì na hlavì kartáèù.
8. Ujistìte se, že kartáèe jsou ve správné poloze a že
jsou správnì nainstalovány.
9. Zkontrolujte instalaci stíradla a hadice stíradla.
Obrázek 24
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 21 -
ÚDRŽ BA
Tyto procedury proveïte, kdyŽ konèíte práci
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu.
1. Vypusžte nádrž na roztok (obr. 25a) a sbìrnou nádrž
(obr. 25b). Pøi vypouštìní nádrží postupujte následovnì:
a)
Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
b)
Sejmìte vypouštìcí hadice ze zadní strany
pøístroje.
c)
Konec hadice umístìte nad odpadní kanál nebo
kbelík.
d)
Páku ventilu otoète doleva. Vytažením páky
otevøete výpust. (obr. 25c).
25
Obrázek 25a
POZNÁMKA: KdyŽ otevíráte ventil, drŽte otvor na
stranì ventilu smìrem od sebe.
e)
Abyste ventil otevøeli úplnì, otoète páku doprava.
Vytáhnìte páku z ventilu. (obr. 25d).
2. Vypláchnìte nádrže. Nádrže vyplachujte tak, že otvorem
na horní stranì nádrže pøivedete èistou vodu.
3. Pokud je v nádrži nebo vypouštìcí hadici nìjaká
pøekážka, vypláchnìte nádrž nebo vypouštìcí hadici
vodou pomocí vysokotlaké hadice. Hadici s vodou
zasuòte do vypouštìcí hadice.
Obrázek 25b
4. Nádrž a vypouštìcí hadice ponechejte otevøené, aby na
vzduchu vyschly.
5. Zkontrolujte list stíradla. Na vyèištìní listu použijte hadr.
Pokud je list stíradla poškozený nebo opotøebený,
obražte jej nebo jej vymìòte.
6. Pøekontrolujte a vyèistìte tìsnící víko roztoku. Použijte
jemný èistící prostøedek a opláchnìte jednotlivé èásti v
èisté vodì.
Zkontrolujte baterie a podle potøeby doplòte destilovanou
vodu. Správná hladina je mezi 1/4 palce pod dnem nátrubku
v každém èlánku.
POZOR:
Obrázek 25c
Voda
z vodovodu
mùŽe
obsahovat neèistoty, které
baterie poškodí. Baterie je nutno
doplòovat pouze destilovanou
vodou.
VÝSTRAHA: Olovìné baterie produkují plyny,
které mohou zpùsobit explozi.
NEKUØTE. Pokud pracujete
blízko baterií, vŽdy noste ochranu
oèí a ochranný odìv.
Použijte èistý hadr a otøete povrch pøístroje.
Nabijte baterie. Viz pokyny v èásti s názvem „Jak nabíjet
baterie“ v této knížce.
-22-
Obrázek 25d
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
ÚDRŽ BA
Tyto procedury je nutno provádìt kaŽdý týden:
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze
autorizovaný personál. NeŽ budete
provádìt jakoukoliv údrŽbu, vŽdy
vyprázdnìte nádrŽ na roztok a
sbìrnou nádrŽ. Utáhnìte všechny
upevòovací prvky.
VÝSTRAHA: Pokud pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a ochranný
odìv. Neklaïte Žádné nástroje èi
jiné kovové pøedmìty na kontakty
baterií ani na horní plochu baterií.
POZOR:
Abyste zabránili poškození pøístroje
a výboji mezi konektory baterií,
nedoplòujte baterie nad úroveò dna
nátrubku v èláncích. Otøete veškerou
kyselinu z pøístroje nebo z horní
strany baterií. Po instalaci do baterií
nikdy nedolévejte kyselinu.
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy vypnìte spínací klíè.
VÝSTRAHA: Pokud pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a ochranný
odìv. NEKUØTE!
Obrázek 26
1. Pøi prohlídce baterií vyklopte sbìrnou nádrž, až se
zachytí v horní poloze. Viz obr. 26.
2. Odpojte baterie. Na otøení horní strany baterií použijte
hadr a roztok èpavku nebo bikarbonátu sodného. Oèistìte
kontakty baterie. Baterii znovu pøipojte.
3. Zkontrolujte, zda hadice neteèou, zda v nich nejsou
pøekážky a jiná poškození.
4. Zkontrolujte a oèistìte síto filtru v pøívodní hadici roztoku.
Pøi èištìní síta postupujte následovnì:
a)
Otoète konektor doleva.
b)
Sejmìte a vyèistìte síto filtru.
c)
Nainstalujte filtr do hadice. Otoète konektor
doprava, abyste pøipojili hadici.
5. Použijte maznièku na promazání øídícího kola a
pojezdových koleèek. Viz obr. 27.
6. Zkontrolujte tlak pneumatik. Tlak v pneumatice má být
asi 50 psi.
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
Obrázek 27
- 23 -
ÚDRŽ BA
7. Zkontrolujte, zda není poškozeno stíradlo a kartáèe
nebo kotouèe.
8. Zkontrolujte, zda stíradlo a sací hadice nevykazují
poškození, netìsnosti a pøekážky.
ÚdrŽba stíradla
Pøi demontáži stíradla postupujte následovnì:
1. Sejmìte montážní skupinu stíradla uvolnìním dvou
knoflíkù, které pøipevòují stíradlo k pøístroji. Stíradlo
vyjmìte. Viz obr. 28.
Obrázek 28
2. Prohlédnìte list stíradla.
3. Pokud je list opotøebovaný, otoète list tak, aby byla ve
stírací poloze nová hrana.
4. Montážní skupinu stíradla opìt nainstalujte na pøístroj.
Jak nastavit stíradlo
Následující nastavení byla provedena ve výrobním závodì,
mohou však vyžadovat mírnou úpravu.
Obrázek 29
Nastavení pøítlaku stíradla:
Pøi nastavování pøítlaku viz obr. 29. Správné nastavení
zajistí pøi pohybu pøístroje dopøedu rovnomìrnou stopu za
zadním listem. Pøítlak zvýšíte utažením šroubù na každé
stranì výkyvného ramena. Pøítlak snížíte uvolnìním matic
na každé stranì.
Nastavení náklonu stíradla:
Náklon stíradla zpùsobí, že zadní list se zvedne uprostøed
nebo na stranách, podle toho, ve kterém smìru se náklon
zmìní. Pøi nastavování náklonu viz obr. 30. Uvolnìte levý
a pravý šroub „X“. Abyste snížili zadní list uprostøed,
poklepte na „Y“ smìrem dolù. Abyste snížili obì strany,
poklepte na „Y“ smìrem nahoru. Dìlejte velmi malé zmìny
a zkoušejte je, dokud nedosáhnete stejnomìrné stopy.
Zmìna náklonu mùže rovnìž vyžadovat nové nastavení
pøítlaku stíradla.
-24-
Obrázek 30
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
ÚDRŽ BA
Nastavení listù stíradla:
Je-li správnì nainstalován, mìl by být pøední list pøibližnì
0,06“ nad zadním listem. Viz obr. 31.
Nastavení nosných koleèek stíradla:
.12
Nosná koleèka by mìla být nastavena 0,12“ nad podlahou,
pøièemž zadní list se má dotýkat podlahy. Viz obr. 31.
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
Obrázek 31
VÝSTRAHA: Elektrické opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
Ohlednì servisních postupù konzultujte s pracovníkem
autorizovaného servisu Clarke.
Používejte pouze originální díly Clarke.
Jak vyèistit pøívod roztoku
Pokud se pøívod roztoku zanese, vyjmìte montážní skupinu
filtru zpoza krytu kartáèù (obr. 32) a vyjmìte síto filtru (obr.
33) a to vyèistìte nebo vymìòte. Zatlaète montážní skupinu
filtru zpìt do rámu.
Obrázek 32
Obrázek 33
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 25 -
Pøíslušenství Clarke
Encore 28/33/38 - 9/99
Pøíslušenství:
Popis
Souprava napájecího systému
Souprava recyklovacího systému ESP
Skupina mìkkého pojezdového koleèka
Ošetøovací souprava Clarke
Skupina stíradla, volitelnì 29“ (pouze model 28)
Øídící kolo, vyplnìné pìnou
Souprava elektrické parkovací brzdy Stature
Souprava elektrické parkovací brzdy Imperial
Nitrilové listy stíradla (zadní listy):
Délka
28.12"
38.50"
41.38"
48.00"
Pøístroj
28
28
33
38
È. souèástky
10674A
10675A
52127A
14607A
18818A
59955A
10676A
10684A
È. souèástky
30938A
30936A
30937A
30939A
Kartáèe:
-26-
Rozmìr
17"
17"
17"
17"
14"
14"
14"
14"
19"
19"
19"
19"
Popis
polymer
drsný-tìžký
drsný-støední
mìkký-nylon
polymer
drsný-tìžký
drsný-støední
mìkký-nylon
polymer
drsný-tìžký
drsný-støední
mìkký-nylon
Unášeèe kotouèù:
Rozmìr
19"
17"
14"
È. souèástky
17524B
17520C
17521C
È. souèástky
11424B
11425B
11430B
11428B
11427B
11426B
11431B
11429B
11434B
11433B
11432B
11435B
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
Encore
S28/L28/S33/L33/S38/L38
Èást II
Souèástky a servisní pøíruèka
(79049B)
CLARKE TECHNOLOGY
Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
- 27 -
JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S PØÍSTROJEM
PROBLÉM
Pøístroj neodstraòuje z podlahy
všechnu vodu.
Baterie neposkytují obvyklou dobu
provozu.
Èištìní není rovnomìrné.
PØÍÈINA
OPATØENÍ
Stíradlo je nahoøe.
Spusžte stíradlo dolù.
Sací nádrž je plná.
Vypusžte nádrž.
Sítový filtr je zneèištìný.
Vyèistìte sítový filtr.
Na stíradle, hadici stíradla nebo svislé
trubce je pøekážka nebo poškození.
Odstraòte pøekážku nebo opravte
poškození.
Sací motor nebìží.
Provìøte, zda nevypadl jistiè. Na opravu
pøivolejte pracovníka autorizovaného
servisu.
Hadice stíradla je odpojená.
Pøipojte hadici.
List stíradla je poškozený, opotøebovaný
nebo nesprávnì nainstalovaný.
Otoète nebo vymìòte list stíradla.
Nainstalujte jej správnì.
Tlak stíradla není správnì nastavený.
Nastavte tlak stíradla.
Tìsnìní na krytu sbìrné nádrže jsou
poškozena.
Vymìòte tìsnìní.
Kontakty baterie jsou zneèištìny nebo
poškozeny.
Vyèistìte kontakty a konektory baterie.
Vymìòte poškozené kabely. Nabijte baterie.
Hladina elektrolytu je pøíliš nízká.
Doplòte destilovanou vodu do každého
èlánku a nabijte baterie.
Baterie nejsou úplnì nabity.
Baterie nabíjejte plných 16 hodin.
Nabíjeèka je poškozena.
Na opravu nabíjeèky pøivolejte pracovníka
autorizovaného servisu.
Baterie je vadná.
Pøi vybíjení zkontrolujte napìtí každého
èlánku.
Baterie jsou odpojeny.
Pøipojte baterie.
Kartáèe nebo kotouèe jsou
opotøebované.
Vymìòte kartáèe nebo kotouèe.
Montážní skupina kartáèe, koleèka nebo
ventil pøívodu roztoku jsou poškozeny.
Na potøebné opravy pøivolejte pracovníka
autorizovaného servisu.
Motory kartáèù nebìží.
Zkontrolujte, zda nevypadly jistièe, resetujte
je. Zkontrolujte uvolnìné spoje.
Hladina roztoku je nízká.
Naplòte nádrž roztokem.
POZNÁMKA: Pokud problém trvá, konzultujte
jej s pracovníkem autorizovaného servisu.
Pøístroj nebìŽí.
Pøístroj ztrácí výkon.
Resetujte jistièe.
Zkontrolujte pøipojení vodièù k motoru
pohonu.
Zkontrolujte pøipojení baterie.
POZNÁMKA: Pokud problém trvá, konzultujte
jej s pracovníkem autorizovaného servisu.
-28-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
ÚDRŽ BA
Nastavení pøepínaèe polohy hlavy kartáèù:
(Viz obr. 34)
1. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
2. Zaènìte s pøepínaèem polohy hlavy kartáèù v poloze
„nahoøe“ a knoflík regulace pøítlaku kartáèe nastavte na
minimální hodnotu, zcela na doraz proti smìru hodinových
ruèièek. Tím by mìla být hlava kartáèù v maximální horní
poloze.
3. Nainstalujte pøíslušné kartáèe nebo kotouèe a unášeèe
kotouèù pro daný typ pøístroje.
4. Ponechte knoflík regulace pøítlaku kartáèù nastavený na
minimální hodnotu, zcela nadoraz proti smìru hodinových
ruèièek. Pøepínaè polohy hlavy kartáèù pøepnìte do
polohy „dole“. Tím by se mìla hlava kartáèù pøesunout
dolù na podlahu, až se sepne polohový spínaè kartáèù
(47422A). V tom okamžiku pohon hlavy kartáèù ukonèí
pohyb smìrem dolù.
5. Na pøední stranì pøístroje vizuálnì zkontrolujte, zda jsou
kartáèe èi kotouèe na podlaze zcela naplocho. Šroub,
který prochází trubicí pohonu hlavy kartáèù (69188A), by
mìl být na horní stranì 1,25-palcové štìrbiny v trubici.
Pokud kartáèe èi kotouèe nejsou na podlaze anebo
. šroub není na horní stranì štìrbiny, je tøeba uvolnit
polohový spínaè kartáèù (47422A) a posunout nahoru
nebo dolù ve štìrbinì na montážní konzoli spínaèe
(65972A). Polohový spínaè opìt utáhnìte.
6. Knoflík regulace pøítlaku kartáèe mìjte stále nastavený
na minimální hodnotu, zcela nadoraz proti smìru
hodinových ruèièek. Pomocí pøepínaèe polohy kartáèù je
tøeba zvednout a znovu spustit hlavu kartáèù. Vizuálnì
zkontrolujte, zda toto nastavení položí kartáèe èi kotouèe
na podlahu a zda je šroub poøád na horní stranì štìrbiny.
Pokud ne, opakujte krok 5, dokud není tento krok zcela
dokonèen.
Výmìna vadného Hallova snímaèe hlavy kartáèù
(Viz obr. 35)
1. Sejmìte montážní skupinu pohonu hlavy kartáèù z
pøístroje.
2. Uvolnìte pojistnou matici Hallova snímaèe na horní
stranì pohonu hlavy kartáèù.
3. Odšroubujte Hallùv snímaè (è. souèástky 46742A) z
horní strany pohonu hlavy kartáèù.
4. Našroubujte nový Hallùv snímaè na horní stranu pohonu
hlavy kartáèù, až se dotkne kovového kotouèe na soukolí
motoru. Hallùv snímaè otoète o tøi (3) celé otáèky
smìrem od horní strany pohonu hlavy kartáèù.
5. S použitím dodané pojistné matice zajistìte Hallùv
snímaè hlavy kartáèù pomocí závlaèky.
6. Montážní skupinu pohonu hlavy kartáèù znovu nainstalujte
do pøístroje.
CLARKE
CLARKE TECHNOLOGY
TECHNOLOGY Operator's
Operator's Manual
Manual - - Encore
Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38
S28/L28/S33/L33/S38/L38
Obrázek 34
Obrázek 35
- -29
29- -
ALTO® PRODUCT SUPPORT BRANCHES
U. S. A. Locations
HEAD OFFICE
European Locations
PRODUCITON FACILITIES
ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri
390 S. Woods Mill Rd., Suite 300
Chesterfield, Missouri 63017-3433
PRODUCTION FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Customer Service - 1-800-253-0367
Technical Service - 1-800-356-7274
ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402
1100 Haskins
ALTO U.S. Inc., Clearwater, Florida 33765
1500 N. Belcher Road
ALTO Danmark A/S, Aalborg
Blytaekkervej 2
DK-9000 Aalborg
+45 72 18 21 00
ALTO Danmark A/S, Hadsund
Industrikvarteret
DK-9560 Hadsund
+45 72 18 21 00
SALES SUBSIDIARIES
ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario
24 Constellation Ct.
(416) 675-5830
ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia)
1B/8 Resolution Drive
Caringbah NSW 2229
+61 2 9524 6122
SALES FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey 07072
150 Commerce Road
(201) 460-4774
ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007
2280 Elmhurst Road
(847) 956-7900
ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80211
4640 Lipan
(303) 455-2413
ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040
7215 North Gessner Road
ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158
29815 John R.
(810) 544-6300
ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30062
1355 West Oak Common Lane
(770) 973-5225
ALTO U.S. Inc., Santa Fe Springs, California 90670
14515 Valley View, Suite E
(310) 407-0328
CLARKE TECHNOLOGY
AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY
A.L. COOK TECHNOLOGY
Customer Service Headquarters and Factory
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Technical Service
1-800-356-7274
ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore
271 Bukit Timah Rd.
#04-11 Balmoral Plaza
Singapore 259708
+65 8366 455
ALTO Deutschland GmbH, Frondenberg (Germany)
Ardeyer Str. 15
D-58730 Frondenberg
+49 2373 754 200
ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith
Gilwilly Industrial Estate
Penrith
Cumbria CA11 9BN
+44 1768 868 995
ALTO France S.A. Strasbourg
B.P. 44, 4 Place d’Ostwald
F-67036 Strasbourg
Cedex 2
+33 3 8828 8400
ALTO Nederland B.V. Vianen
Stuartweg 4C
NL-4131 NJ Vianen
+31 347 324000
ALTO Sverige AB, Molndal (Sweden)
Aminogatan 18
Box 4029
S-431 04 Molndal
+46 3127 1600
ALTO Norge A/S, Oslo (Norway)
Bjornerudveien 24
N-1266
+47 2275 1770
Clarke Technology Encore 28/33/38
Accessories - 6/02
ACCESSORIES
Description
Power Wand System Kit
ESP Recycle System Kit
Soft Caster Asm.
Clarke Technology Care Kit
Squeegee Asm., Optional 29" (28 model only)
Drive Wheel, Foam Filled
Stature Electric Parking Brake Kit
Imperial Electric Parking Brake Kit
Machine
28
28
28
28
33
33
38
38
28
28
33
38
Blade
Inner
Inner
Inner
Inner
Inner
Inner
Inner
Inner
Outer
Outer
Outer
Outer
Type
Optional
Optional
Optional
Optional-Grout
Optional
Optional-Grout
Optional
Optional-Grout
Optional
Optional
Optional
Optional
Brushes:
Size
17"
17"
17"
17"
17"
14"
14"
14"
14"
14"
19"
19"
19"
19"
19"
Part No.
10674A
10675A
52127A
14607A
18818A
59955A
10676A
10684A
Optional Squeegee Blades
Material
Urethane, Ribbed (60)
Urethane, Notched, 1/16" (80)
Urethane, Ribbed (60)
Urethane, Notched 1/16" (80)
Urethane, Ribbed (60)
Urethane, Notched 1/16" (80)
Urethane, Ribbed (60)
Urethane, Notched, 1/16" (80)
Nitrile, Solid (40)
Nitrile, Solid (40)
Nitrile, Solid (40)
Nitrile, Solid (40)
Description
Poly
Grit-Heavy
Grit-Medium
Grit-Lite
Soft Nylon
Poly
Grit-Heavy
Grit-Medium
Grit-Lite
Soft Nylon
Poly
Grit-Heavy
Grit-Medium
Grit-Lite
Soft Nylon
Length
25.88"
25.88"
35.88"
35.88"
40.25"
41.00"
46.00"
46.00"
28.12"
38.50"
42.12"
48.00"
Part No.
30951A
30955A
30952A
30957A
30953A
30958A
30954A
30959A
30938A
30936A
30937A
30939A
Part No.
11424B
11425B
11430B
10384A
11428B
11427B
11426B
11431B
10383A
11429B
11434B
11433B
11432B
10385A
11435B
Pad Drivers:
Size
Part No.
19"
17"
14"
17524B
17520C
17521C
Manual Numbers for Translations:
Part No.
Description
Part No.
79049B-FR French
79049B-DK
79049B-ES Spanish
79049B-NL
79049B-NO Norwegian
79049B-CZ
79049B-PT Portuguese
79049B-FI
Page
-26-
Description
Danish
Dutch
Czk
Finnish
Part No.
79049B-DE
79049B-SE
79049B-IT
Description
German
Swedish
Italian
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

Podobné dokumenty

Vision 21i Vision V

Vision 21i Vision V Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou ventilací. Pøed odpoje...

Více

encore - Nilfisk PARTS

encore - Nilfisk PARTS kníŽky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údrŽbu Vašeho pøístroje Clarke mùŽe vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; rovnìŽ mùŽe dojít k poškození pøístroje èi jiného ...

Více

VVV 600601 Honda/Hatz od v.č.1600

VVV 600601 Honda/Hatz od v.č.1600 VIBRAČNÍ VÁLEC VEDENÝ WALK - BEHIND VIBRATORY ROLLER

Více

Seznam informovaných souhlasů-1.3.2013

Seznam informovaných souhlasů-1.3.2013 008CU Souhlas pacienta při hospitalizaci – anglická verze 009CU Negativní revers a odvolání souhlasu s hospitalizací – anglická verze 010CU Souhlas pacienta při hospitalizaci – německá verze 011CU ...

Více

Přehled vozu

Přehled vozu -Svorkovnice pro pøipojení diagnostiky T5b. do ledna 1995 (od ledna 1995 svorkovnice T16a vedle releové desky)

Více

Kapitola 11 Dantovo Peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých

Kapitola 11 Dantovo Peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých stalo tak závažným problémem, že øada èasopisù nyní poža-

Více

Fyzikální princip měření magnetického pole, SQUID a MPMS XL

Fyzikální princip měření magnetického pole, SQUID a MPMS XL Nejrozšířenější typ magnetické sondy obsahuje dvě jádra, na kterých jsou navinuty cívky tak, aby se magnetické toky vybuzené na těchto cívkách střídavým proudem vzájemně kompenzovaly. Obě jádra s b...

Více