Vision 21i Vision V

Transkript

Vision 21i Vision V
Vision 21i
Vision V
Pøíruèka pro
obsluhu
PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU
Tato kníŽka obsahuje dùleŽité informace pro pouŽití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení
této kníŽky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údrŽbu Vašeho pøístroje ALTO
mùŽe vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; rovnìŽ mùŽe dojít k poškození pøístroje èi
jiného majetku. Pøed pouŽitím tohoto pøístroje musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše
obsluha neumí èíst èesky, je nutné pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì
vysvìtlit.
Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.
Pro novou kníŽku pište na adresu: ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.
Form No. 78493B-CZ
6/00
CLARKE TECHNOLOGY
Printed in the U.S.A.
Obsah
Bezpeènostní pokyny pro obsluhu .................................................................................................... 3
Úvod a specifikace pøístroje ............................................................................................................. 5
Postupy pøi transportu ..................................................................................................................... 6
Symboly použité na Vision 21i a Vision V ........................................................................................ 7
Ovládací panel pøístroje 21i a Vision V ............................................................................................. 8
Ovládací panel pøístroje 21i a Vision V ............................................................................................. 9
Ovládání pøístroje a jeho funkce ....................................................................................................... 10
Jak pøístroj pøipravit k provozu .........................................................................................................
Jak nainstalovat baterie .......................................................................................................
Údržba baterie .....................................................................................................................
Jak nabíjet baterie ...............................................................................................................
Jak nainstalovat kartáèe nebo unášeèe kotouèù ..................................................................
Jak sejmout kartáèe nebo unášeèe kotouèù ........................................................................
11
11
12
12
14
14
Jak pøístroj používat .........................................................................................................................
Jak používat stíradlo ............................................................................................................
Jak naplnit nádrž na roztok .................................................................................................
Jak èistit podlahu ................................................................................................................
15
15
15
17
Jak odstranit problémy s pøístrojem ................................................................................................. 18
Údržba ........................................................................................................................................... 20
Pøíslušenství .................................................................................................................................... 25
Výkresy a seznamy souèástek
Vision 21i - Vision V - výkres montážní skupiny zadního krytu ......................................................... 26
Seznam souèástek ............................................................................................................. 27
Vision 21i - Vision V - výkres montážní skupiny systému pohybu .................................................... 28
Seznam souèástek ............................................................................................................. 29
Vision 21i - Vision V - výkres montážní skupiny stíradla a páky stíradla ........................................... 30
Seznam souèástek ............................................................................................................. 31
Vision 21i - Vision V - výkres montážní skupiny kartáèové hlavy ...................................................... 32
Seznam souèástek ............................................................................................................. 33
Vision 21i - Vision V - výkres systému pøívodu roztoku/odsávání ..................................................... 34
Seznam souèástek ............................................................................................................. 35
Vision 21i - Vision V - výkres montážní skupiny krytu kartáèù .......................................................... 36
Seznam souèástek ............................................................................................................. 37
Vision 21i - Vision V - výkres a seznam souèástek montážní skupiny støídavého motoru
kartáèù (44809A) ................................................................................................................. 38
Vision 21i - Vision V - výkres a seznam souèástek støídavého motoru kartáèù (44809A) ................. 39
Vision 21i - Vision V - výkres a seznam souèástek motoru kartáèù (45037A) ................................... 40
Vision 21i - Vision V - výkres a seznam souèástek motoru pohybu (45038A) ................................... 41
Výkres a seznam souèástek nabíjeèky ............................................................................................ 42
Vision 21i - Vision V - motor sání (44917A) ...................................................................................... 43
Vision 21i - Vision V - elektrické schéma ......................................................................................... 44
Vision 21i - Vision V - schéma zapojení, pøední strana pøístroje ...................................................... 45
Vision 21i - Vision V - schéma zapojení, zadní strana pøístroje ........................................................ 46
Vision 21i - Vision V - schéma zapojení, vnitøek zadního krytu ........................................................ 47
-2-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU
VÝSTRAHA
NEBEZPEÈÍ: Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako
NEBEZPEÈÍ by mohlo vést k váŽnému zranìní nebo ke smrti. Pøeètìte
si a dodrŽujte všechna upozornìní oznaèená jako NEBEZPEÈÍ, která
najdete v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
VÝSTRAHA: Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako
VÝSTRAHA by mohlo vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných
osob; mùŽe také dojít k poškození majetku. Pøeètìte si a dodrŽujte
všechna upozornìní oznaèená jako VÝSTRAHA, která najdete
v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
POZOR:
Nepøeètení a nedodrŽení všech upozornìní oznaèených jako POZOR
by mohlo vést k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøeètìte si a
dodrŽujte všechna upozornìní oznaèená jako POZOR, která najdete
v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji.
NEBEZPEÈÍ:
Nepøeètení této knížky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údržbu
Vašeho pøístroje Clarke Technology mùže vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných
osob; rovnìž mùže dojít k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøed použitím tohoto
pøístroje musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha neumí èíst èesky,
je nutné pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit.
NEBEZPEÈÍ:
Provoz pøístroje, který není úplný nebo plnì smontovaný, by mohl vést ke zranìní nebo
k poškození majetku. Pøístroj neuvádìjte do provozu, dokud není úplnì smontován. Pøed
provozem pøístroj dùkladnì prohlédnìte.
NEBEZPEÈÍ:
Pøístroj mùže zpùsobit explozi, pokud je provozován blízko hoølavých materiálù a výparù.
Pøístroj nepoužívejte na paliva, obilný prach, rozpouštìdla, øedidla, èi jiné hoølavé
materiály, ani v jejich blízkosti. Tento pøístroj není vhodný na sbìr nebezpeèného prachu.
NEBEZPEÈÍ:
Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte
jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou
ventilací. Pøed odpojením nabíjeèky z pøístroje se ujistìte, že jste ji odpojili ze sížové
zásuvky.
NEBEZPEÈÍ:
Práce s bateriemi mùže být nebezpeèná! Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte
ochranu oèí a ochranný odìv. Sundejte si všechny šperky. Neklaïte žádné nástroje èi
jiné kovové pøedmìty na kontakty baterií ani na horní plochu baterií.
NEBEZPEÈÍ:
Používání nabíjeèky s poškozeným pøívodním kabelem mùže vést ke smrtelnému úrazu
elektrickým proudem. Pokud je pøívodní kabel poškozený, nabíjeèku nepoužívejte.
VÝSTRAHA:
Obsluha tohoto pøístroje z jakéhokoli jiného místa než ze zadní strany mùže vést ke
zranìní nebo poškození. Pøístroj obsluhujte pouze zezadu.
VÝSTRAHA:
Tento pøístroj je tìžký. Pøed pokusem o jeho transport nebo pøemístìní si obstarejte
pomoc. Pro pøesun pøístroje po rampì nebo naklonìné rovinì použijte dvì zpùsobilé
osoby. Vždy jím pohybujte pomalu. Pøístroj na rampì neotáèejte. Na rampì nebo
naklonìné rovinì pøístroj nezastavujte a neopouštìjte. Pøed transportem si pøeètìte
„Postup pøi transportu“ v této pøíruèce.
VÝSTRAHA:
Pokud pøístroj navedete na hranu schodù nebo nakládací rampy, mùže se pøevrhnout a
zpùsobit zranìní nebo poškození. Pøístroj mùžete zastavit a opustit pouze na rovném
povrchu. Pokud stroj zastavíte, otoète klíèek do polohy „VYPNUTO“.
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
3
-4-
VÝSTRAHA:
Údržba a opravy provádìné nepovolanými osobami mohou vést k poškození nebo ke
zranìní. Údržbu a opravy musí provádìt pouze autorizovaný personál firmy Clarke Technology.
VÝSTRAHA:
Veškeré úpravy èi modifikace tohoto pøístroje by mohly vést k poškození pøístroje nebo
ke zranìní obsluhy èi kolemstojících. Úpravy èi modifikace, které nejsou autorizovány
výrobcem, zpùsobí zánik platnosti všech záruk a závazkù.
VÝSTRAHA:
Elektrické souèástky tohoto pøístroje mohou zkratovat, pokud jsou vystaveny vodì nebo
vlhkosti. Udržujte elektrické souèástky pøístroje v suchu. Po každém použití pøístroj
vytøete. Pøi skladování uchovávejte pøístroj v suché budovì.
VÝSTRAHA:
Provoz stroje bez dodržení všech nápisù a pokynù by mohl vést ke zranìní nebo
k poškození. Pøed pokusem o uvedení do provozu pøeètìte všechny nápisy na pøístroji.
Ujistìte se, že jsou na pøístroji nalepeny nebo upevnìny všechny nápisy a pokyny.
Náhradní nápisy a štítky získáte od Vašeho distributora firmy Clarke.
VÝSTRAHA:
Mokré podlahy mohou být kluzké. Vodní roztoky nebo èistící materiály, které se
používají s tímto typem pøístroje, mohou na podlaze zanechat mokré plochy. Tyto plochy
mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit nebezpeèné podmínky. V okolí/ v blízkosti
ploch, které èistíte, vždy umístìte nápisy „Pozor“.
VÝSTRAHA:
Nesprávné vypouštìní odpadové vody mùže poškodit životní prostøedí a je nelegální. Úøad
pro životní prostøedí Spojených státù amerických vypracoval urèité pøedpisy ohlednì
vypouštìní odpadové vody. Ve Vašem regionu mohou platit rovnìž mìstské a státní
pøedpisy o vypouštìní odpadu. Seznamte se s naøízeními ve Vašem regionu a dodržujte
je. Uvìdomte si, že chemikálie, které vypouštíte, jsou nebezpeèné životnímu prostøedí.
POZOR:
Použití tohoto pøístroje na pøepravu jiných pøedmìtù, nebo lezení na tento pøístroj mùže
vést ke zranìní nebo poškození. Pøístroj nepoužívejte jako schùdek nebo nábytek. Na
pøístroji nejezdìte.
POZOR:
Záruka za Váš pøístroj zanikne, pokud na nìm budou použity jiné než originální díly
Clarke Technology. Na výmìnu používejte vždy díly Clarke Technology.
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
Úvod a specifikace pøístroje
Úvod a specifikace pøístroje
Novì vyvinuté automatické èistièe podlahy firmy Clarke Technology, Vision 21i a Vision V jsou úèinné a
vynikající pøístroje k èištìní podlahy. Vision 21i používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy
o šíøce 21 palcù. Vision V používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 26 palcù.
Stíradlo stírá podlahu a sací motor odstraòuje z podlahy špinavý roztok - všechno pøi jednom prùjezdu.
Automatické èistièe podlahy Vision 21i nebo Vision V jsou dodávány v soupravì se ètyømi 6-voltovými
bateriemi nebo 12-voltovými bateriemi, jednou nabíjeèkou baterií, buïto dvìma kartáèi nebo dvìma
unášeèi kotouèù a s jednou pøíruèkou pro obsluhu.
SPECIFIKACE
Model
Vision V-00590A
Vision 21i-00610A
Motor, sání
3/4 hp, tøístupòový
tangenciální prùtok - 21 A
3/4 hp, tøístupòový
tangenciální prùtok - 21 A
Napájení
24 V*
195 Ah, 250 Ah
76 l
76 l
94 cm
0.37 kW, 23 A
0,37 kW, 23A
pøímý náhon, váleèkový øetìz
33 cm
320 ot./min.
100 liber
3 rychlosti do 220 stop/min.
2 rychlosti do 170 stop/min.
30 x 15 cm
24 V, 25 A, 115 V/60 Hz
147 cm
70 cm
106 cm
2694 m2/hod.
66 cm
5°nahoru
492 liber
602 liber
24 V*
195 Ah, 250 Ah
76 l
76 l
69 cm
0.37 kW, 23 A
0,37 kW, 23A
pøímý náhon, váleèkový øetìz
28 cm
320 ot./min.
100 liber
3 rychlosti do 220 stop/min.
2 rychlosti do 170 stop/min.
30 x 15 cm
24 V, 25 A, 115 V/60 Hz
145 cm
58 cm
106 cm
2136 m2/hod.
53 cm
5°nahoru
462 liber
572 liber
264 liber
224 liber
264 liber
224 liber
NádrŽ na roztok
Sbìrná nádrŽ
Parabolické stíradlo
Motor, kartáèe (2)
Motor, pohyb
Náhon
Kartáèe (2)
Rychlost kartáèe
Pøítlak kartáèe
Rychlost dopøedu
Rychlost dozadu
Øídící kolo
Nabíjeèka
Délka
Šíøka
Výška
Rychlost èištìní
Zábìr pøi èištìní
Sklon èištìní
Hmotnost
Hmotnost dodávky
Hmotnost baterií
(4-250 Ah)
(2-195 Ah)
POZNÁMKA: * 24 V (4 6-voltové baterie nebo 2 12-voltové baterie)
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
5
POSTUPY PØI TRANSPORTU
Jak uloŽit pøístroj do dodávky nebo nákladního automobilu
VÝSTRAHA: Tento pøístroj je tìŽký. Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby, aby Vám pomohly
dostat pøístroj na rampu.
1. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8) stop dlouhá a dostateènì pevná, aby pøístroj unesla.
2. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá.
3. Položte rampu na místo.
4. Pøed nakládáním odstraòte skupinu stíradla, kryty kartáèù a kartáèe nebo unášeèe kotouèù.
5. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“.
6. Srovnejte pøístroj na rovný povrch deset (10) stop pøed rampou.
7. Pøepínaè rychlosti pohybu pøepnìte do polohy „HI“.
8. Celou cestu tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji.
9. Vytlaète pøístroj na vrchol rampy.
10.Zatáhnìte parkovací brzdu.
11.Otoète spínací klíè do polohy „vypnuto“.
12.Upevnìte pøístroj k vozidlu.
Jak pøístroj vyloŽit z dodávky nebo nákladního automobilu
1. Zajistìte, aby v prostoru vykládání nebyly žádné pøekážky.
2. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8) stop dlouhá a dostateènì pevná, aby pøístroj unesla.
3. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá.
4. Položte rampu na místo.
5. Uvolnìte pøístroj.
VÝSTRAHA: Tento pøístroj je tìŽký. Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby, aby Vám pomohly
dostat pøístroj dolù z rampy.
6. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“.
7. Uvolnìte parkovací brzdu.
8. Pøepínaè rychlosti pohybu nastavte do polohy „HI“.
9. Opatrnì a pomalu odtáhnìte pøístroj na vrchol rampy.
10.Když se pøístroj zaène pohybovat po rampì smìrem dolù, tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji, abyste
udrželi pomalou rychlost smìrem dolù.
11.Když je pøístroj vyložen a pøipraven k použití, nainstalujte skupinu stíradla, kryty kartáèù a kartáèe nebo
unášeèe kartáèù.
-6-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
SYMBOLY POUŽ ITÉ NA (Vision 21i a Vision V)
Výstraha
Napájení
Spínací klíè vypnuto/zapnuto
Rychlost pohybu
Ovládání roztoku
Kartáè dolù/nahoru
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
7
OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (Vision 21i a Vision V)
Spínací klíè (viz obr. 1, položka „A“)
Spínací klíè zapíná napájení ovládacího panelu. „0“ znamená „vypnuto“ a „1“ znamená „zapnuto“.
Pøepínaè rychlosti pohybu (viz obr. 1, položka „B“)
Pøepínaè rychlosti má tøi polohy: vysoká, støední a pomalá rychlost.
Pøepínaè polohy kartáèe (viz obr. 1, položka „C“)
Pøepínaè kartáèe má dvì polohy: Poloha „nahoru“ kartáè zvedne; „dolù“ položí kartáè na podlahu. Když jsou kartáèe
dole, spustí se motory kartáèù.
Knoflík ovládaní roztoku (viz obr. 1, položka „D“)
Ovládání roztoku reguluje prùtok èistícího roztoku na podlahu. Prùtok zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru hodinových
ruèièek. Prùtok snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek.
Ovládací páky (viz obr. 1, položka „E“)
Ovládací páky se nacházejí na zadní stranì pøístroje. Ovládají smìr pøístroje. Stlaèením dopøedu se pohybujete
dopøedu. (Viz obr. 2, strana 7). Pøitažením dozadu se pohybujete zpìt. (Viz obr. 3, strana 7).
Jistièe (viz obr. 1, položky „F“ - „J“)
Resetovací tlaèítka jistièù se nacházejí na zadním krytu pod ovládací pákou. Jistièe jsou umístìny takto:
položka F a G - motory kartáèù (35 A)
položka H - motor pohybu (30 A)
položka I - motor sání (30 A)
položka J - motor pohonu, hlava kartáèù (5 A)
Pokud jistiè vyskoèí, zjistìte, který motor nefunguje a spínací klíè pøepnìte do polohy „vypnuto“. Poèkejte pìt minut a
zatlaète resetovací tlaèítko zpìt dovnitø. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“ a zkuste to znova. Pokud jistiè opìt
vypadne, je nutno kontaktovat povolaného servisního pracovníka.
-8-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (Vision 21i a Vision V)
B
C
D
A
E
F G
H
I J
Obrázek 1
Obrázek 2
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
Obrázek 3
9
OVLÁDÁNÍ PØÍSTROJE A JEHO FUNKCE
Páka zvedání stíradla. Viz obr. 4a a 4b.
Páka zvedání stíradla se nachází pod ovládacími pákami
na pravé stranì. Používá se ke zvedání nebo spuštìní
stíradla. Když je stíradlo spuštìno dolù, spustí se sací
motor.
Obrázek 4a
Plovákový vypínaè. Viz obr. 5.
Vypínaè pro sací motor je umístìn ve sbìrné nádrži.
Automaticky vypíná sací motor, když je sbìrná
nádrž plná.
Parkovací brzda. Viz obr. 6a a 6b.
Obrázek 4b
Parkovací brzda zabraòuje pohybu pøístroje. Nachází se
vlevo dole na zadní stranì pøístroje. Brzda se aktivuje
stlaèením pedálu smìrem dolù (obr. 6a). Brzdu uvolníte
zvednutím pedálu nahoru (obr. 6b).
POZOR: Brzdu neaktivujte bìhem pohybu
pøístroje.
Obrázek 5
Obrázek 6a
-10-
Obrázek 6b
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
Jak nainstalovat baterie
Pøístroje Vision 21i a Vision V používají ètyøi 6-voltové
baterie nebo dvì 12-voltové baterie. Baterie se nacházejí
v prostoru pro baterie pod sbìrnou nádrží.
Baterie nainstalujete následujícím postupem:
1. Aktivujte parkovací brzdu.
2. Ujistìte se, že jsou obì nádrže prázdné.
Obrázek 7a
6-voltové baterie s plastovým
pouzdrem
3. Odpojte hadice od sbìrné nádrže (horní nádrž) a
odpojte sací motor. Sejmìte sbìrnou nádrž.
4. Odstraòte dva šrouby, které upevòují nádrž na
roztok (spodní nádrž) k zadní stranì rámu a
ponechejte dva úhelníky pøipojené k nádrži.
5. Odpojte dvì hadice pod pravou stranou a sejmìte
nádrž na roztok.
6. Uložte baterie do pøihrádky podle obrázkù 7a, 7b
nebo 7c.
Obrázek 7b
VÝSTRAHA: Zvedání baterií bez pomoci
mùŽe vést ke zranìní. Na
zvedání baterií si zajistìte
pomoc. Baterie jsou tìŽké.
6-voltové baterie 330 Ah
s pouzdrem z èerné pryže
VÝSTRAHA: Práce s bateriemi mùŽe
být nebezpeèná. Pokud
pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a
ochranný odìv. NEKUØTE!
7. Zapojte propojovací kabely mezi bateriemi a
podle obrázku nainstalujte montážní skupinu
pro dlouhou baterii. Viz obr. 7.
VLOžKA
Obrázek 7c
8. Pøipojte konektor bateriového zdroje ke konektoru
na ovládacím panelu. Viz obr. 8.
9. Nainstalujte nádrž, pøipojte znovu hadice a vražte
na místo dva šrouby upevòující nádrž na roztok
na zadní stranu rámu.
12-voltové baterie
195 Ah
POZNÁMKA: Pøed použitím pøístroje baterie nabijte.
Obrázek 8
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
11
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
ÚdrŽba baterie
Elektrická energie pro provoz pøístroje je dodávána
z akumulátorových baterií. Akumulátorové baterie vyžadují
preventivní údržbu.
VÝSTRAHA: Práce s bateriemi mùŽe být
nebezpeèná. Pokud pracujete
blízko baterií, vŽdy pouŽívejte
ochranu oèí a ochranný odìv.
NEKUØTE!
Abyste baterie udrželi v dobrém stavu, dodržujte následující
pokyny:
1. Udržujte správnou hladinu elektrolytu. Správná hladina
je mezi úrovní 1/4“ pod dnem nátrubku v každém
èlánku a nad horní hranou destièek. Hladinu elektrolytu
zkontrolujte vždy, když baterie nabíjíte. Viz obr. 9.
POZNÁMKA: Hladinu elektrolytu zkontrolujte pøed
nabíjením baterií. Ujistìte se, že destièky v každém èlánku
jsou zalité elektrolytem. Èlánky pøed nabíjením nedolévejte.
Elektrolyt bìhem nabíjení expanduje. V dùsledku toho by
elektrolyt mohl z èlánkù pøetéci. Po nabití èlánky vždy
doplòte destilovanou vodou.
Správná hladina
náplnì
VÝSTRAHA: Pokud elektrolyt nezakrývá
destièky, dojde k nevratnému
poškození baterií. UdrŽujte
správnou hladinu elektrolytu.
VÝSTRAHA: Pokud jsou baterie naplnìny výše
neŽ po dno nátrubku v kaŽdém
èlánku, mùŽe dojít k poškození
pøístroje a výboji mezi konektory
baterií. Nedoplòujte baterie aŽ po
dno nátrubku v èláncích. Otøete
veškerou kyselinu z pøístroje nebo
z horní strany baterií. Po instalaci
do baterií nikdy nedolévejte
kyselinu.
Obrázek 9
VÝSTRAHA: Voda z vodovodu mùŽe obsahovat
neèistoty, které baterie poškodí.
Baterie je nutno doplòovat pouze
destilovanou vodou.
2.
Horní stranu baterie vždy udržujte suchou a èistou. Kontakty
a konektory vždy udržujte èisté. K èištìní horní strany
baterií používejte vlhkou látku se slabým roztokem èpavku
nebo s roztokem bikarbonátu sodného. K èištìní kontaktù
a konektorù používejte nástroje na èištìní kontaktù a
konektorù. Nedovolte, aby se èpavek nebo bikarbonát
sodný dostaly dovnitø baterií.
3. Baterie udržujte v nabitém stavu.
-12-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
Jak nabíjet baterie
VÝSTRAHA:
Nabíjení baterií v prostoru bez
odpovídající ventilace mùŽe
zpùsobit explozi. Abyste
explozi zabránili, nabíjejte
baterie pouze v prostoru
s dobrou ventilací.
VÝSTRAHA:
Olovìné baterie vytváøejí
plyny, které mohou explo–
dovat. Zabraòte styku baterií
k jiskrami a plamenem.
NEKUØTE!
VÝSTRAHA:
Pokud neodpojíte støídavý
pøívod ze zásuvky pøed
pøipojením nebo odpojením
stejnosmìrného konektoru na
nabíjeèce, mùŽe to vést
k explozi. Pøed pøipojením
nebo odpojením stejnosmìrného konektoru na nabíjeèce
vŽdy odpojte støídavý pøívod
ze zásuvky.
Obrázek 10
Pøi nabíjení baterií dodržujte následující postup:
1. Položte nabíjeèku na plochý povrch. Zajistìte, aby
byly otvory po stranách vzdáleny alespoò dva palce
od stìn èi jiných pøedmìtù. Zajistìte, aby v okolí
otvorù na spodní stranì nabíjeèky nebyly žádné
pøedmìty.
2. Aktivujte parkovací brzdu jejím stlaèením do spodní
polohy. Viz obr. 10. Ujistìte se, že spínací klíè je
v poloze „vypnuto“.
Obrázek 11
3. Odpojte konektor bateriového zdroje od konektoru
v krytu ovládání. Viz obr. 11.
4. Pøipojte stejnosmìrný konektor na nabíjeèce ke
konektoru bateriového zdroje. Viz obr. 12.
5. Pøipojte nabíjeèku k náležitì uzemnìné jednofázové
(3-vodièové) zásuvce, která má napìtí, frekvenci a
proudovou kapacitu podle specifikace uvedené na
typovém štítku nabíjeèky.
Ohlednì dalších pokynù k použití nabíjeèky pøeètìte
návod k použití, dodaný s nabíjeèkou.
Obrázek 12
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
13
JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU
Jak nainstalovat kartáèe nebo unášeèe kotouèù
Pøi instalaci kartáèù nebo unášeèù kotouèù dodržujte
následující postup:
1. Aktivujte parkovací brzdu.
2. Otoète spínací klíè do polohy „zapnuto“.
3. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
4. Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
5. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje.
6. Vytáhnìte kolík z krytu kartáèù a sejmìte levý a pravý
kryt kartáèe.
Obrázek 13
7. Vložte kartáè nebo unášeè kotouèe pod desku motoru
kartáèù. Viz obr. 13.
8. Srovnejte tømeny na høídeli motoru s vybráními na
závìsu kartáèe.
9. Zatlaète kartáè nahoru, až závìs zaskoèí.
10. Kroky 7, 8 a 9 opakujte pøi instalaci druhého kartáèe
nebo unášeèe kotouèe.
Jak sejmout kartáèe nebo unášeèe kotouèù
Pøi sejmutí kartáèù nebo unášeèù kotouèù dodržujte
následující postup:
1. Aktivujte parkovací brzdu.
2. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“
3. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
4. Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
5. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje.
6. Zatlaète na dvì strany kartáèe nebo unášeèe kotouèe,
až se závìsy uvolní.
-14-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
JAK PØÍSTROJ POUŽ ÍVAT
Jak pouŽívat stíradlo
Stíradlo stírá podlahu, zatímco sací motor odstraòuje špinavý
roztok z podlahy. Ke spouštìní nebo zvedání stíradla používejte
pravou ruku. Pøi použití stíradla postupujte následovnì:
1. Pohybem páky stíradla doprava a dolù spustíte stíradlo
a nastartujete sací motor. Viz obr. 14a.
2. Zvednutím páky stíradlo zvednete. Viz obr. 14b.
Poznámka: Støední poloha nechá sací motor bìŽet se
zdvihnutým stíradlem, aby se zabránilo kapání.
Jak naplnit nádrŽ na roztok
Obrázek 14a
POZOR: Zajistìte, aby se voda ani roztok
nedostaly do otvoru pro sací motor. Viz obr. 15.
Víko nádrže na roztok je vepøedu. Pøi plnìní nádrže postupujte
následovnì:
1. Sejmìte víko nádrže.
2. Naplòte nádrž vodou.
3. Do vody pøidejte èistící chemikálii. Správné množství
zjistíte podle pokynù uvedených na nádobì.
4. Znovu nasaïte víko nádrže.
Obrázek 14b
Obrázek 15
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
15
JAK PØÍSTROJ POUž ÍVAT (pokr.)
VÝSTRAHA: Vodní roztoky nebo èistící
materiály, které se pouŽívají
s tímto typem pøístroje, mohou na
povrchu podlahy zanechat mokré
plochy. Tyto plochy mohou pro
obsluhu èi jiné osoby vytvoøit
nebezpeèné podmínky. V okolí
ploch, které èistíte, vŽdy umístìte
nápisy „POZOR“.
VÝSTRAHA: Pøístroj mùŽe zpùsobit vznícení
hoølavých materiálù a výparù.
Pøístroj nepouŽívejte na hoølaviny,
jako je benzín, obilný prach,
rozpouštìdla a øedidla. PouŽívejte
pouze koncentrát èistícího
prostøedku doporuèený výrobcem.
Obrázek 16
Poznámka: Pøepnìte pøístroj na rychlost pohybu „LO“.
PouŽívejte pøístroj v prostorech, kde se nenachází
nábytek a pøedmìty, pokud nelze udìlat následující:
1. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru, dopøedu a
dozadu.
2. Pøístroj bezpeènì zastavit.
3. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru po jeho otoèení
.
Pøi pohybu pøístroje dodržujte následující postup:
1. Uvolnìte parkovací brzdu.
Obrázek 17
2. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
3. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „nahoøe“.
4. Zvednìte stíradlo.
5. Pro pohyb dopøedu tlaète ovládací páky smìrem
k pøístroji. Viz obr. 16.
6. Pro zastavení pøístroje dejte páky do støední polohy.
7. Pro pohyb dozadu odtáhnìte páky od pøístroje. Viz
obr. 17.
8. Pro otoèení pøístroje zatlaète zadní èást pøístroje do
strany.
9. Když pøístroj zastavíte, otoète spínací klíè do polohy
„vypnuto“.
-16-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
JAK PØÍSTROJ POUž ÍVAT (pokr.)
JAK ÈISTIT PODLAHU
VÝSTRAHA: Vodní roztoky nebo èistící
materiály, které se pouŽívají
s tímto typem pøístroje, mohou
na povrchu podlahy zanechat
mokré plochy. Tyto plochy mohou
pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit
nebezpeèné podmínky. V okolí
ploch, které èistíte, vŽdy umístìte
nápisy „POZOR“.
3
Pøi èištìní podlahy postupujte následovnì:
1. Aktivujte parkovací brzdu.
2. Dejte vodu a èistící chemikálii do nádrže na roztok.
3. Uvolnìte parkovací brzdu.
4. Spínací klíè otoète do polohy „zapnuto“.
4
5. Spusžte stíradlo.
6. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy „dole“.
POZNÁMKA: Když se kartáèe otáèejí na podlaze, udržujte
pøístroj v pohybu. (Pouze modely I).
2
7. Knoflík ovládání roztoku otoète doprava, abyste
aktivovali proudìní roztoku. Nastavte prùtok èistého
roztoku na požadovanou hodnotu.
8. Pohybujte pøístrojem po podlaze ve smìru dopøedu.
Viz obr. 18 (1).
9. Když je pøístroj ve vzdálenosti jedné délky pøístroje od
konce plochy, která se má èistit (obr. 18 (2)), otoète
knoflík regulace roztoku doleva.
10. Otoète se o 180°. Viz obr. 18 (3).
1
POZNÁMKA: Když dìláte více prùjezdù, nechejte kartáèe
pøibližnì 2 palce na ploše, která již byla
pomocí kartáèù vyèištìna. Viz obr. 18 (4).
POZNÁMKA: U vìtšiny èistících procedur aplikujte a
odstraòte roztok pøi jedné operaci.
JAK VYÈISTIT VELMI ŠPINAVOU PODLAHU
Pøi èištìní velmi špinavé podlahy postupujte následovnì:
1. Aplikujte roztok na podlahu.
2. Nespouštìjte stíradlo.
3. Neaktivujte sací motor.
4. Spusžte kartáèe a vydrhnìte podlahu.
Obrázek 18
5. Nechejte roztok na podlaze dostateènì dlouho, aby
roztok podlahu vyèistil.
6. Vydrhnìte podlahu ještì jednou s dalším roztokem,
pøièemž všechen roztok z podlahy odstraníte pomocí
stíradla.
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
17
JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S PØÍSTROJEM
PROBLÉM
Roztok neprotéká.
Prùtok roztoku se nezastavuje.
Pøístroj neodstraòuje z podlahy
všechnu vodu.
Baterie neposkytují obvyklou dobu
provozu.
-18-
PØÍÈINA
OPATØENÍ
Ventil pøívodu roztoku je uzavøený.
Otevøete ventil pøívodu roztoku.
V hadici pøívodu roztoku nebo ve filtru je
nìjaká pøekážka.
Odstraòte pøekážku z hadice nebo filtru.
Ventil nebo spoj pøívodu roztoku jsou
poškozeny.
Opravte nebo vymìòte ventil nebo spoj.
Nádrž na roztok je prázdná.
Naplòte nádrž roztokem.
Ventil pøívodu roztoku je otevøený.
Zavøete ventil pøívodu roztoku.
Ventil nebo spoj pøívodu roztoku jsou
poškozeny.
Opravte nebo vymìòte ventil a spoj.
Ventil pøívodu roztoku je zneèištìný.
Vyèistìte ventil.
Ve ventilu pøívodu roztoku je poškozeno
sedlo a podložka.
Vymìòte sedlo a podložku.
Vøeteno ventilu je zneèištìné.
Vyèistìte a namažte døík ventilu.
Stíradlo je nahoøe.
Spusžte stíradlo dolù.
Sklon stíradla není správný.
(Viz obr. 27).
Sací nádrž je plná.
Vypusžte nádrž.
Sítový filtr je zneèištìný.
Vyèistìte sítový filtr.
Na stíradle, hadici stíradla nebo svislé
trubce je pøekážka nebo poškození.
Odstraòte pøekážku nebo opravte
poškození.
Sací motor nebìží.
Provìøte, zda nevypadl jistiè. Na opravu
pøivolejte pracovníka autorizovaného
servisu.
Hadice stíradla je odpojená.
Pøipojte hadici.
List stíradla je poškozený, opotøebovaný
nebo nesprávnì nainstalovaný.
Otoète nebo vymìòte list stíradla.
Nainstalujte jej správnì.
Tlak stíradla není správnì nastavený.
Nastavte tlak stíradla.
Tìsnìní na krytu sbìrné nádrže jsou
poškozena.
Vymìòte tìsnìní.
Kontakty baterie jsou zneèištìny
nebo poškozeny.
Vyèistìte kontakty a konektory baterie.
Vymìòte poškozené kabely. Nabijte
baterie.
Hladina elektrolytu je pøíliš nízká.
Doplòte destilovanou vodu do každého
èlánku a nabijte baterie.
Baterie nejsou úplnì nabity.
Baterie nabíjejte plných 16 hodin.
Nabíjeèka je poškozena.
Na opravu nabíjeèky pøivolejte pracovníka
autorizovaného servisu.
Baterie je vadná.
Pøi vybíjení zkontrolujte napìtí každého
èlánku.
Baterie jsou odpojeny.
Pøipojte baterie.
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
PROBLÉM
Èištìní není rovnomìrné.
PØÍÈINA
OPATØENÍ
Kartáèe nebo kotouèe jsou opotøebované.
Vymìòte kartáèe nebo kotouèe.
Montážní skupina kartáèe, koleèka nebo
ventil pøívodu roztoku jsou poškozeny.
Na potøebné opravy pøivolejte pracovníka
autorizovaného servisu.
Motory kartáèù nebìží.
Zkontrolujte, zda nevypadly jistièe, resetujte
je. Zkontrolujte uvolnìné spoje.
Hladina roztoku je nízká.
Naplòte nádrž roztokem.
POZNÁMKA: Pokud problém trvá,
konzultujte jej s pracovníkem
autorizovaného servisu.
Pøístroj nebìží.
Pøístroj ztrácí výkon.
Resetujte jistièe.
Zkontrolujte pøipojení vodièù k motoru
pohonu.
Zkontrolujte pøipojení baterie.
POZNÁMKA: Pokud problém trvá,
konzultujte jej s pracovníkem
autorizovaného servisu.
POZNÁMKY
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
19
ÚDRŽ BA
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
VÝSTRAHA: NeŽ budete provádìt jakoukoliv
údrŽbu, vŽdy vyprázdnìte nádrŽ
na roztok a sbìrnou nádrŽ.
VÝSTRAHA: Utáhnìte všechny upevòovací
prvky.
Tyto procedury údrŽby je nutno provést kaŽdý den
Pøístroj udržujte èistý, pak bude vyžadovat ménì oprav
a bude mít delší životnost.
Obrázek 19
Tyto procedury proveïte, kdyŽ zaèínáte pracovní
smìnu
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu.
1. Odpojte zástrèku na nabíjeèce z konektoru na zadní
stranì pøístroje. Viz obr. 19
2. Pøipojte konektor od baterie (1) do pøípojky na
ovládacím panelu. Viz obr. 19
3. Ujistìte se, že víko sbìrné nádrže je ve správné
poloze. Viz obr. 20, položka A.
Obrázek 20
4. Ujistìte se, že sítový filtr nad sacím motorem je èistý
a na svém místì. Viz obr. 21, položka B.
5. Ujistìte se, že ventily na vypouštìcích hadicích jsou
èisté. Ventily pevnì utáhnìte.
6. Ujistìte se, že kryty kartáèù a manžety jsou na svém
místì na hlavì kartáèù.
7. Ujistìte se, že kartáèe jsou ve správné poloze a že
jsou správnì nainstalovány.
8. Zkontrolujte instalaci stíradla a hadice stíradla.
Obrázek 21
-20-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
ÚDRŽ BA
Tyto procedury proveïte, kdyŽ konèíte práci
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu.
1. Vypusžte nádrž na roztok (obr. 22a) a sbìrnou nádrž
(obr. 22b). Pøi vypouštìní nádrží postupujte následovnì:
a)
Spínací klíè otoète do polohy „vypnuto“.
b)
Sejmìte vypouštìcí hadice ze zadní strany
pøístroje.
c)
Konec hadice umístìte nad odpadní kanál nebo
kbelík.
d)
Páku ventilu otoète doleva. Vytažením páky
otevøete výpust. (obr. 22c).
Obrázek 22a
POZNÁMKA: KdyŽ otevíráte ventil, drŽte otvor na
stranì ventilu smìrem od sebe.
e)
Abyste ventil otevøeli úplnì, otoète páku doprava.
Vytáhnìte páku z ventilu. (obr. 22d).
2. Vypláchnìte nádrže. Nádrže vyplachujte tak, že otvorem
na horní stranì nádrže pøivedete èistou vodu.
3. Pokud je v nádrži nebo vypouštìcí hadici nìjaká
pøekážka, vypláchnìte nádrž nebo vypouštìcí hadici
vodou pomocí vysokotlaké hadice. Hadici s vodou
zasuòte do vypouštìcí hadice.
Obrázek 22b
4. Nádrž a vypouštìcí hadice ponechejte otevøené, aby na
vzduchu vyschly.
5. Zkontrolujte list stíradla. Na vyèištìní listu použijte hadr.
Pokud je list stíradla poškozený nebo opotøebený,
obražte jej nebo jej vymìòte.
6. Pøekontrolujte a vyèistìte tìsnící víko roztoku. Použijte
jemný èistící prostøedek a opláchnìte jednotlivé èásti v
èisté vodì.
Zkontrolujte baterie a podle potøeby doplòte destilovanou
vodu. Správná hladina je mezi 1/4 palce pod dnem nátrubku
v každém èlánku.
POZOR:
Obrázek 22c
Voda
z vodovodu
mùŽe
obsahovat neèistoty, které
baterie poškodí. Baterie je nutno
doplòovat pouze destilovanou
vodou.
VÝSTRAHA: Olovìné baterie produkují plyny,
které mohou zpùsobit explozi.
NEKUØTE. Pokud pracujete
blízko baterií, vŽdy noste ochranu
oèí a ochranný odìv.
Použijte èistý hadr a otøete povrch pøístroje.
Nabijte baterie. Viz pokyny v èásti s názvem „Jak nabíjet
baterie“ v této knížce.
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
Obrázek 22d
21
ÚDRŽ BA
Tyto procedury je nutno provádìt kaŽdý týden:
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze
autorizovaný personál. NeŽ budete
provádìt jakoukoliv údrŽbu, vŽdy
vyprázdnìte nádrŽ na roztok a
sbìrnou nádrŽ. Utáhnìte všechny
upevòovací prvky.
VÝSTRAHA: Pokud pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a ochranný
odìv. Neklaïte Žádné nástroje èi
jiné kovové pøedmìty na kontakty
baterií ani na horní plochu baterií.
POZOR:
Abyste zabránili poškození pøístroje
a výboji mezi konektory baterií,
nedoplòujte baterie nad úroveò dna
nátrubku v èláncích. Otøete veškerou
kyselinu z pøístroje nebo z horní
strany baterií. Po instalaci do baterií
nikdy nedolévejte kyselinu.
Obrázek 23
POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na
pøístroji vŽdy aktivujte parkovací brzdu.
VÝSTRAHA: Pokud pracujete blízko baterií, vŽdy
pouŽívejte ochranu oèí a ochranný
odìv. NEKUØTE!
1. Pøi prohlídce baterií sklopte sbìrnou nádrž a vytáhnìte
kolík zarážky, abyste nádrž zachytili. Viz obr. 23.
2. Odpojte baterie. Na otøení horní strany baterií použijte
hadr a roztok èpavku nebo bikarbonátu sodného. Oèistìte
kontakty baterie. Baterii znovu pøipojte.
3. Zkontrolujte, zda hadice neteèou, zda v nich nejsou
pøekážky a jiná poškození.
4. Zkontrolujte a oèistìte síto filtru v pøívodní hadici roztoku.
Pøi èištìní síta postupujte následovnì:
a)
Otoète konektor doleva.
b)
Sejmìte a vyèistìte síto filtru.
c)
Nainstalujte filtr do hadice. Otoète konektor
doprava, abyste pøipojili hadici.
Obrázek 24
5. Použijte maznièku na promazání øídícího kola a
pojezdových koleèek. Viz obr. 24.
6. Na váleèkový øetìz aplikujte øídké mazadlo.
-22-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
ÚDRŽ BA
7. Zkontrolujte, zda není poškozeno stíradlo a kartáèe
nebo kotouèe.
8. Zkontrolujte, zda stíradlo a sací hadice nevykazují
poškození, netìsnosti a pøekážky.
ÚdrŽba stíradla
Pøi demontáži stíradla postupujte následovnì:
1. Sejmìte montážní skupinu stíradla uvolnìním dvou
knoflíkù, které pøipevòují stíradlo k pøístroji. Stíradlo
vyjmìte. Viz obr. 25.
Obrázek 25
2. Prohlédnìte list stíradla.
3. Pokud je list opotøebovaný, otoète list tak, aby byla ve
stírací poloze nová hrana.
4. Montážní skupinu stíradla opìt nainstalujte na pøístroj.
Jak nastavit stíradlo
Následující nastavení byla provedena ve výrobním závodì,
mohou však vyžadovat mírnou úpravu.
Nastavení pøítlaku stíradla:
Pøi nastavování pøítlaku viz obr. 26. Správné nastavení
zajistí pøi pohybu pøístroje dopøedu rovnomìrnou stopu za
zadním listem. Pøítlak zvýšíte utažením šroubù na každé
stranì výkyvného ramena. Pøítlak snížíte uvolnìním matic
na každé stranì.
Obrázek 26
Nastavení náklonu stíradla:
Náklon stíradla zpùsobí, že zadní list se zvedne uprostøed
nebo na stranách, podle toho, ve kterém smìru se náklon
zmìní. Pøi nastavování náklonu viz obr. 27. Uvolnìte levý
a pravý šroub „X“. Abyste snížili zadní list uprostøed,
poklepte na „Y“ smìrem dolù. Abyste snížili obì strany,
poklepte na „Y“ smìrem nahoru. Dìlejte velmi malé zmìny
a zkoušejte je, dokud nedosáhnete stejnomìrné stopy.
Zmìna náklonu mùže rovnìž vyžadovat nové nastavení
pøítlaku stíradla.
X
Y
Obrázek 27
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
23
ÚDRŽ BA
Nastavení listù stíradla:
Je-li správnì nainstalován, mìl by být pøední list pøibližnì
0,06“ nad zadním listem. Viz obr. 28.
Nastavení nosných koleèek stíradla:
Nosná koleèka by mìla být nastavena 0,12“ nad podlahou,
pøièemž zadní list se má dotýkat podlahy. Viz obr. 28.
ZADNÍ LIST
.06
.12
Obrázek 28
VÝSTRAHA: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
VÝSTRAHA: Elektrické opravy smí provádìt
pouze autorizovaný personál.
Ohlednì servisních postupù konzultujte s pracovníkem
autorizovaného servisu Clarke Technology.
Používejte pouze originální díly Clarke Technology.
Jak vyèistit pøívod roztoku
Obrázek 29
Pokud se pøívod roztoku zanese, vyjmìte montážní skupinu
filtru z dolní zadní èásti rámu (obr. 29) a vyjmìte síto filtru
(obr. 30) a to vyèistìte nebo vymìòte. Zatlaète montážní
skupinu filtru zpìt do rámu.
Obrázek 30
-24-
Clarke Technology Operator's Manual -Vision 21i - Vision V
Pøíslušenství Clarke Technology Vision
21I/Vision V - 11/95
Pøíslušenství:
Popis
Soupravy kartáèù
Souprava recyklovacího systému ESP
Mìkké pojezdové koleèko (pouze kolo)
Mìkké øídící kolo
Nízkonapìžový uzavírací ventil (24 V)
Ošetøovací souprava Clarke Technology
Rámový nárazník
Souprava váleèkù (jedna strana v
každé soupravì)
È. souèástky
14634A
14633A
52127A
59952A
14097A
14607A
821203
14693A
Nitrilové listy stíradla:
Délka
28.12"
32.50"
Pøístroj
21i
Vision V
È. souèástky
30938A
30949A
Žebrované listy stíradla:
Délka
29.88"
25.88
Pøístroj
Vision V
21i
È. souèástky
30948A
30942A
Soupravy kartáèù:
Rozmìr Popis
11"
polymer
11"
drsný-tìžký
11"
drsný-støední
11"
mìkký-nylon
13"
polymer
13"
drsný-tìžký
13"
drsný-støední
13"
mìkký-nylon
È. souèástky
11442A
11443A
11444A
11441A
11438A
11440A
11439A
11437A
Unášeèe kotouèù:
Rozmìr È. souèástky
11"
17530A
13"
17531A
Clarke Technology Operator's Manual - Vision 21i - Vision V
25
POZNÁMKY
ALTO® PRODUCT SUPPORT BRANCHES
U. S. A. Locations
HEAD OFFICE
European Locations
PRODUCTION FACILITIES
ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri
390 S. Woods Mill Rd., Suite 300
Chesterfield, Missouri 63017-3433
PRODUCTION FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Customer Service - 1-800-253-0367
Technical Service - 1-800-356-7274
ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402
1100 Haskins
ALTO U.S. Inc., Clearwater, Florida 33765
1500 N. Belcher Road
ALTO Danmark A/S, Aalborg
Blytaekkervej 2
DK-9000 Aalborg
+45 72 18 21 00
ALTO Danmark A/S, Hadsund
Industrikvarteret
DK-9560 Hadsund
+45 72 18 21 00
SALES SUBSIDIARIES
ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario
24 Constellation Ct.
(416) 675-5830
ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia)
1B/8 Resolution Drive
Caringbah NSW 2229
+61 2 9524 6122
SERVICE FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey 07072
150 Commerce Road
(201) 460-4774
ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007
2280 Elmhurst Road
(847) 956-7900
ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80211
4640 Lipan
(303) 455-2413
ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040
7215 North Gessner Road
SALES AND SERVICE FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158
29815 John R.
(810) 544-6300
ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30062
1355 West Oak Common Lane
(770) 973-5225
CLARKE TECHNOLOGY
AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY
A.L. COOK TECHNOLOGY
Customer Service Headquarters and Factory
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore
271 Bukit Timah Rd.
#04-11 Balmoral Plaza
Singapore 259708
+65 8366 455
ALTO Deutschland GmbH, Frondenberg (Germany)
Ardeyer Str. 15
D-58730 Frondenberg
+49 2373 754 200
ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith
Gilwilly Industrial Estate
Penrith
Cumbria CA11 9BN
+44 1768 868 995
ALTO France S.A. Strasbourg
B.P. 44, 4 Place d’Ostwald
F-67036 Strasbourg
Cedex 2
+33 3 8828 8400
ALTO Nederland B.V. Vianen
Stuartweg 4C
NL-4131 NJ Vianen
+31 347 324000
ALTO Sverige AB, Molndal (Sweden)
Aminogatan 18
Box 4029
S-431 04 Molndal
+46 3127 1600
ALTO Norge A/S, Oslo (Norway)
Bjornerudveien 24
N-1266
+47 2275 1770
Technical Service
1-800-356-72742000B & BT Owner's Manual Table of Contents
CLARKE TECHNOLOGY U.S. WARRANTY
This ALTO Industrial/Commercial Product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and
service for a period of one year from the date of purchase, when operated and maintained in accordance with Clarke Technology's
Maintenance and Operations Instructions.
The brush drive and traverse motors are warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and
service for one additional year, for a total of two years, from the date of purchase, provided the motors are inspected for carbon motor
brush wear at six-month intervals by an authorized Clarke Technology repair station. Failure to comply with the six-month inspection
requirement or failure to replace worn motor brushes identified during the inspection will void the additional one-year warranty on the
motors. Cost of the six-month inspection and replacement of carbon motor brushes is the responsibility of the purchaser. In the event
of a warranty claim on the motors, proof of inspection and any required motor brush replacement must be provided.
This warranty is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear parts such as electrical
cable, rubber parts, hoses and motor brushes.
Clarke Technology's liability under this warranty is limited to repair of the product and/or replacement of parts and is given to
purchaser in lieu of all other remedies, including INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.
THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH
EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE FACE HEREOF. NO WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY
OF MERCHANTABILITY, SHALL BE IMPLIED. A warranty registration card is provided with your Clarke Technology product. Return
the card to assist Clarke Technology in providing the performance you expect from your new floor machine.
If difficulty develops with the product, you should:
(a). Contact the nearest authorized Clarke Technology repair location or contact the Clarke Technology Service Operations Department, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764, for the nearest authorized Clarke Technology repair location. Only these
locations are authorized to make repairs to the product under this warranty.
(b). Return the product to the nearest Clarke Technology repair location. Transportation charges to and from the repair location must
be prepaid by the purchaser.
(c). Clarke Technology will repair the product and or replace any defective parts without charge within a reasonable time after receipt
of the product.
ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.
BATTERY WARRANTY
In addition to the terms above (except as to the one-year period), any original equipment Clarke Technology Battery which becomes
unserviceable under normal use within a period of ninety (90) days from date of sale to the original user will be repaired or replaced
with one of equal specification at our option, F.O.B. any authorized Clarke Technology Sales or Service Branch, with no charge to the
user, except transportation costs. After expiration of the above ninety (90) day period, any battery which fails under normal use will be
adjusted to the original user with a new battery of equal specification on an eighteen (18) months pro rate basis from the date of
purchase. Adjustment will be determined using the current list price, plus transportation costs. Warranty is rendered null and void if
battery is not kept filled to the proper level with DISTILLED WATER.
CLARKE TECHNOLOGY POLYDUR AUTOMATIC SCRUBBER
SOLUTION AND RECOVERY TANK
U.S. EIGHT YEAR GUARANTEE
Your new Clarke Technology Vision Automatic Scrubber has Polydur solution and recovery tanks. Polydur is a rotationally molded,
medium-density linear polyethylene that won't crack or dent, and withstands most corrosives and temperature extremes. Clarke
Technology backs up your Polydur Tank with its eight year guarantee. If a tank breaks or leaks under normal use within eight years of
the date of purchase, it will be replaced free.
CLARKE TECHNOLOGY UNIBODY FRAME
U.S. FIVE YEAR WARRANTY
Clarke Technology warranties the frame for the new Vision Automatic Scrubber for a period of five years against defects in materials
and workmanship under normal use and service.
CLARKE TECHNOLGOY reserves the right to make changes or
improvements to its machine without notice.
Always use genuine Clarke Technology Parts for repair.
CLARKE TECHNOLOGY
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas, 72764

Podobné dokumenty

313349E - AA30 Air Assisted Spray Gun, Operation/Repair

313349E - AA30 Air Assisted Spray Gun, Operation/Repair 5. Pomalu zvyšujte tlak. Pistoli namiøte do uzemnìné kovové nádoby. Spusžte pistoli a proplachujte rozpouštìdlem, dokud nejsou kanálky pistole

Více

Kapitola 11 Dantovo Peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých

Kapitola 11 Dantovo Peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých stalo tak závažným problémem, že øada èasopisù nyní poža-

Více

Příručka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38

Příručka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou ventilací. Pøed odpoje...

Více

Casopis Mensy CR

Casopis Mensy CR Mensy, èleny Rady Mensy a èleny kontrolní komise. Dovolím si v této souvislosti citovat nejdùležitìjší partie stanov týkající se voleb. Funkèní období Rady je dvouleté a zaèíná vždy 1. èervence v r...

Více

encore - Nilfisk PARTS

encore - Nilfisk PARTS Pøístroj mùže zpùsobit explozi, pokud je provozován blízko hoølavých materiálù a výparù. Pøístroj nepoužívejte na paliva, obilný prach, rozpouštìdla, øedidla, èi jiné hoølavé materiály, ani v jejic...

Více

NÁSTROJE DIAMANTOVANÉ DIAMOND BURS

NÁSTROJE DIAMANTOVANÉ DIAMOND BURS Cavity prepared for rigid fillings must not have undercuts - therefore diamond burs of cylindrical shape or long cone are suitable - divergence like convergence at this preparation should not be mo...

Více

technologie - Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

technologie - Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 například schodiště. Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce, která slouţí k propojení jednotlivých podlaţí a k překonání určitého výškového rozdílu chŧzí a to uvnitř i vně budovy. Proto je dŧl...

Více

Vysokopevnostní nýtovací systémy

Vysokopevnostní nýtovací systémy • Je možné spojovat skoro všechny

Více