Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška

Transkript

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška
.)}
u
.l
t;t" ->fa
,L_,J
I-i
1t1
t+
ll'Ť
Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk,
288 02 Nyrnburk, 28.
ííjna147 4120, tel.: 325 516 7l8. fax: 3 25 5 l l 243. e-mail: [email protected]
IČ: 62885995: DIČ: CZ68020904l6
Sp. zn. 070
Ex 3956/12-49
Usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října
l474120,288 02 Nymbur\ Ceská republika
pověřený provedením exekuce na základě usnesení/pověření, rrydaném Okresním soudem v pardubicích
ze dne l3.08.20l2 ěj, 16 EXE 226l/2012-I),,
Zdeněk Jelínek, bytem Plzeňská l883, Vamsdorf, PSČ: 40747, dat. nar.:
02.07,2005, zastoupen Eva Kolářová - matka, se sídlem Kostěnice l63,
Pardubice. PSČ: 530 02
proti povinnému:
na návrh
oprávněného: Komerčníbanka,
a.s. , se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1,
PSČ: I I4 07, IČ:
453 l7054
rymoženípovinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve l"ýši 99.871,36Kč a její
příslušenství, tj. úroky ve \"ýši 0,1% ročně z částky 99.249,75 Kč ode dne 30.04.2009 do zaplacení,
náklady soudního řizení ve výši 6.612,-Kč, a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady
oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 12012001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve
k
r.ýši určenév přikazu k úhradě nákladů,
§ 52 odst. l a § 69 zákona č. lZ0/200lL Sb_, o soudních exekutorech a exekučni
činnosti (exekučnířád) a o změně dalšich zákonů (dálejen "e,ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99l1963
Sb., občansloý soudní řád, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen "o,s.ř.") ve věci exekuce proti
povinnému na návrh oprávněného toto
lrydávávsouladusust.
usnesení o nařÍzeni draŽebního jednání
(dražební lyhláška)
"t. Dražební jednání se koná dne 2ó.06.2014 v sídle Exekutorského úřadu v Nymburce
adrese 28.října 1474,288 02 Nymburk, Česká republika v l0.00 hod.
Il. Předmětem dražby je následující nemovitá věc:
@rn,
1.:.:
:lrér]: c90532 PaŤdúbic.
t,1:.i]:::::: 69279{ §ěli.s
v kat. úrerí jšóú Po2sty
st_
j',: i'l ]f
a;Ji
st_
§t_'r
,./.;;. il.-;.jr_rj
?4 !ě3táÝěoi I]}octE a
í,idvoří
tez ěplóe. 3q-,!1v,
a.j, !]i].if .::,;!-.:.r|rr:
1a
6l ,r3táÝáná Plootá ,
5t.'n 11/,
a;
!::: ';]._-_']:ř:,:i..:: 68
aj vó.týĎu čigéllý.hi-ndáóh (.9t- É3táv€bni IÉ!célá)
69
i,r:i!,i,j
st,
,11r.:.,l1.r,|
ݧ.n
575500 Pi€l§uč
oá&o*t
-r,]]: ,r.ii-;,.r téz ěP/óé,
'€dl"§ta?,
626 za.taYěná plocha .
a.:,r,:a];:i]:,a.:,:i
12/1
*.:i,ilj
14
.li: j-.]--!,.:]
22 /1
221a
191r
!,
8a
.r]i:
rinitá] béa čp/óe. r§m-rtav, Lv
{52 Eastávěn,at pló6rE a
.r4i.?-ri
§ld\roíi
b.2
čF/čé, ,€e.6taý.
33 zastévěDá Plocbn .
: ..., ,
-
: b.. a:P/aa, [email protected],
558 ostitní plooh§
; l, !.,. :
].33 ógtrtuj. Plo9h.
29'11
1ésíí Poleék
10469 Ýod!!i Plocha
st|9
474d wodňt Ploch.
8n/lc
1?63 Ýo&ti pl.cňa
25 o,Dá Půd.
85l1
9120 1.3ni pc!§§€k
113
|1
1r.20n or^á p{dá
,14
/L
]09 o.ná P;tdá
155/9
1á1
la2l L
\82l2
5? otná
21a
l2
222.17
L!, 35
Lv
35
,éPl odná Plidá
*Pl§aiíá pild.
119
PóClá
ost.tní Ploérji
pórénák Ě!Ěéňý k
plněni fDnkei rásá
t€*ědálský pid.li
r{Ěrá
2€.Ěděl3ký
Por6.k
9lněnj.
f
póc,i
u!ěrný k
Bkcí té9.
uélnědélstsý Púd:ri
se!Ědělský púé,i
..!éděl,ký půdni
2953 ortrá Pndi
!€dĚdérský 9ů.§i
ěťni Pnd.
2.!,Ěd:lšlÝ Půd,li
foná
,€sédárský půj.i
'82]
1'7204
185,/l
35
10953 oť^á pqda
80/8
84
Lv 35
270?
olni
Puda
t.,ui Poz.ek
93]2 olná Pnda
2€953
o!í!i puda
u!&uý k
]€.á
P,lréni fstěi
,.,}ědě]3!ý Púd3i
Poz€&ók
fo§d
žé&édě,rskýpudii
@u,
Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk,
28802Nymburk,28.ří]nal4'74120,tl.:3255l67l8,fax:3255ll243,e-mail:infoí@exekutornymburk.cz
IČ: 62885995: DIČ: CZ68020904l6
222/3
221/9
3911
364
o3t.ini plo.he
oliá pi,{ti
nélrrodna
pu<ia
,é*éděi§}.ý paťrtri
zaÁedélgký púcui
22'l
|),§
i0694 ořl1á Póde
227
/1:,
29l oíná puda
:§!,&těl§k,ý Pudni
!? ,éh!ěd.
zEešdéls§ pti.lni
4 zan.ada
zéiái;!r3ký pr'rddi
252/l
?52/7g
Sooluvlastnicloj, nodíl ve
l"iši l/3.
[Shora uvedená nemovitá věc
součástrni jako jeden celek,]
nořijeden funkčni celek
a bude dražena s příslušenstvim (oplocení. porosty) a
lII. Výs|edná cena draženénemovité věci, její příslušenství, práv a jiných majetkoyých
hodnot patřícíchk dražebnímucelku činíčástku ve wýši 1.163.573,- Kč (slory
jedenmilionjedeno§tošedesáttřitisícpětsetsedmdesáttři korun českých) a byla určena u§nesením
soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad Nymburk, sp.zn. Ex 3956/l2 - 47
ze dne 23.0I.2014 na základě posudku zna|ce Vladimíra Nasibulina ze dne |8.|2,2013, pod č.j,
l43l13l20l3 a na základě posudku znalce Reného Tomeše ze dne l9.1.20|4, pod č.i.23-7l39l20l4,
jejichž předmětem bylo ocenění nemovité věci a jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s
nimi spojený,ch.
IV. NejniXí podání se stanoví ve výši dvou třetin qíslednéceny nemovité věci, jejího
příslušenství,práv a jiných majetkových hodnot patřícíchk dražetlnímu celku tj, ve výši
776,000,-
Kč (§lory sedms€tsedmdesátšesttisíc
korun českých).
V, Výši jistoty slanoví soudní ex€kutor ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesáttisíc korun
českých). Zájemci o koupi draženénemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti Y
kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu Nymburk,28. říjla l474120,288 02
Nymburk nejpozději do dne konání dražebního jednání nebo bezhotovostní platbou na účet
soudního exekutora č.ú.51-7251710207/0l00, variabilní symbol 395620í2, vedeného u Komerční
banky, a.s. K platbě na účetsoudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-Ii před
zahájením dražebníhojednání zjištěno, že na účetsoudního exekutora také došla.
VL Práva
a
závady spojené s nemovitostí: nejsou,
VII. Závady, které prodejem nenrovité věci v dražbě nezaniknou (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a
odst. l písm. d) o.s.ř.): nejsou.
VIIL Podle § 69 e,ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je wdražitel oprávněn převzít lrydraženou
nemovitou věc (lydražený funkčnísoubor nemovitostí) s přislušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení soudního exekutora o udělení přík|epu; o tom je }ydražitel povinen lyrozumět soudního
exekutora, VydražiteI se stává vlastníkem vydraženénemovité věci s příslušenstvím,nabylo-1i usnesení o
uděIení příklepu právní moci a zaplati1-1i nejlyššípodání, a to ke dni q,dání usnesení o udělení příklepu
Nezaplatí-li lTdražitel nejlyššípodání ani v dodatečné llrůtě, soudní exekutor nařidí další
dražební iednání (§ 69 e,ř. ve spojení s § 336m odst,2 o.s.ř.). (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst, la2
o, s,
ř.),
IX, Soudni exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
,1;.)
wi!;(,
přistoupili jako dalši oprávnění, a dalšívěřitelé povinného domáhat uspokojení jiných lynahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže
je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednáni, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky ajejiho
příslušenstvía prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenstvínebude uvedena se nepřihlíží(§ 69 e,ř. ve spojení s § 336fo.s.ř.).
X. Soudní exekutor lyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako dalšíoprávnění,
a
ostatní věřitele povinného, kteří požadují uspokojení sl^ých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e.ř, ve
spojení s § 336f o,s,ř.), aby soudu sdělili, zda žádajízaplaceni svých pohledávek, a upozorňuje, že
nepožádají_li o zaplacení před zahájenín dražebníhojednání, můželydražitel dluh povinného vůčinim
převzít (§ 69 e.ř, ve spojení s § 336fo.s.ř.),
XI. Soudní exekutor vyzýwá každého,kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř, ve spojení
s § 267 o.s.ř.), aby.je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením
dražebního j ednáni, a upozorňuje, žejinak kjeho právu nebude při provedeni exekuce přihlíženo.
XI[. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupni právo, že je mohou
uplatnitjen v dražbě jako dražitelé.Předkupní právo k qldraženénemovité věci zaniká dnem, keným se
Stal yydražitel j€jím vlastníkem. HodláJi někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat
nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájenim vlastní dražby
rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení neni odvolání přípustné.
Nezaplatí-li \ydražitel nejrryššípodání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další
dražebníjednání (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336m odst,2 o.s.ř.).
XIII- Soutlní exekutor upozorňuje,
že pozemek: St- 69, Sí. 70, Sr.
7I/l, Sí. 72/I, Sí. 74
je zaííženprdvem síovb!. Toío skuleěnost byla zjištěna z veřejnélto seznamu.
Usnesení se doručuje do vlastních n]kou oprávněnénu a těnr kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, povinnému, manželu povinnéhoje li nemovitost v SJM, osobám, o nichžje soudnímu
exekutorovi známo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavni právo nebo rlíhradu zpětné koupě,
věcné právo nebo nájemní právo, a osobám. které již přihlásily své lrymahatelné pohledávky nebo
pohledáVky zajištěné Zástavnínl právern za povinným a příslušnými listinamije prokázaly.
Usnesení se dále doručuje finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nenrovitá věc a v
jejichž obvodu nrá povinný bydliště (sidlo), a to spolu s exekučním příkazem, pokud jim nebyl dřive
doručen, těm, kdo rybírají pojistné na sociální zabezpečení,přispěvek na státní politiku zanlěstnanosti a
zdravotní pojištění,
přis|ušnému katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností,v jehož obvodu je
nemovitá věc.
Dražebnílryhláška se v den jejího lrydání rryvěsí na úřednídesce exekutoía. Soudni exekutor požádá
obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc. aby lryhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem
v místě obvyklým. a přislušný katastíální úřad. ab1, lahlášku nebo její podstatný obsah uveř-ejnil na své
úřední desce.
Žádáme ohecní úřad, l, jehož obvodu
je
nemoyilú l,ěc, abyl yy71631ru nebo
u,-eřejnil způsobetn v místě obvyklým na syé úředni desce podle
§3
její podstutt4|
obsah
36 c odst, 3 o.s.ř-,
Podle rozhodnutí Nejlryššíhosprávního soudu nelze zveřejňovat rodná čísIadlužníků,z toho
důvodu není uveden identifikátor povinnýclr.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do
l5 dnů ode dnejeho doručeníprostřednictvím
podepsaného soudniho exekutoťa ke Krajskému soudu v Hradci Králové,
(D
u,
Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Ex€kutorský úřad Nymburk,
288 02 Nymburk, 28. října l4'l4120, tel.: 325 5l 6 7l 8, fax: 325 5 l l 243. e-mail: [email protected]
IC: 62885995: DlČ| cZ68020904|6
Odvolání mohou podatjen oprávněný, ti, kdo do řízenípřistoupilijako dalšíoprávnění, povinný
a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo ná.jemni právo. Odvolání
jen proti l"ýrokům uvedeným v bodě I., IL, VI., VIII., IX., X., XI., XIl. není přípustné.
V Nymburce dne 08.04.2014
Mgr. Tomáš Pospíchal, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Nymburk
Za správnost lryhotovení: Gajdošová
osobv. ktervm se doručuie dražební whláška:
Eva Kolářová - mat]ra, Plzeňská t88], 407 47 Vamsdoď
Kom€rčni bank4 a.s, , Na Přikopě 969/33, 1 14 07 Píaha 1
Miroslav JelineK Ko§těnice l63, 530 02 Kostčnic§
Alena Mazuchová. obránců Miru 1037, 535 01 Pře|ouč
Zemědělské a obchodni díužslvo "Bratřanců Veverkoťch" , Živanice 206, 533 42Živaice223
Finančníúřad pro Pardubiclý lcaj - Územni pracoviště v Přčlouči.Tůmy Přeloučského 1500, 5.]5 0] Přelouč
Finančni lrřad pro Ust€cký l§ai - Uzemni pracoviště v Rumburk!, Františka Nohy 2,408 0l Rumburk
okesní správa sociániho zabezpečeni Děčin - pracoviš(ě Rumburk, Tyršova 979,403 0l Rurnhurk
všEoBEcNÁ ZDRAVoTNí PonšŤoM{A čR- orlická 2020/4, t30 00 Praha 3 _ žižkov
Katastrátni úřad pro Pardubicry kaj, Katastraln i píacoviště Pard ubl ce, Čechovo n ábiežl l 79 l , 53 0 86 Pardubice
Městshi úřad Vamsdorf, Nám, Dr,E.Beneše 470,40747 vamsdorf
Mčstsl]' úřad Přelouč, Československéarmády t665, 535 0l Přelouč
Zdeněk Jelínek Plzeňská l883, 407 47 vamsdorf
Yyvěšeno dne:
§eimulo dne:
ltl
,l,;,,,t
"t,;
č*lé*6d+í'
Glu
e

Podobné dokumenty

Dražební vyhláška dobrovolné dražby elektronické č.j. 0001/16-2

Dražební vyhláška dobrovolné dražby elektronické č.j. 0001/16-2 uskutečníelektronicky prostřednictvím dražebního portálu na adrese https://www.e-drazby.cz/. čas zahájení dražebního jednání je stanoven na den 1ó.3.20l6 ve l3:00 hod., od tohoto okamŽiku mohou dra...

Více

061 EX 1886/07-439 Usnesení

061 EX 1886/07-439 Usnesení odpadních \'od' L1eÍá byla !]''budována pÍo rodjnný dům. Je provedeno napojeni na e1. e ergij přes přípojktl vedenou pocl povrc1rcm pozcrrrku parc. č' 12212' \'odo\rcd je \'eden dvěna Způsoby: Z vl...

Více

@4ílo

@4ílo cas ukončeníelektronické dřažby jé stanoven na den 15_10_2014 v16:0o hodin. Dražba se však koná do doby, dokud dražite]é činí podání (s3361 odst. 4 :ákona č. 99,/1963 sb., občanský soildní řád, v p...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení i$x{unt ř' kln. *"32Bvybudrrvámh.*{*n*vý ptxt r*tr* brrde sl*|uettriitnn{'*p*v*t*narčžkýlr.: zlllrrrz*ltt.?ril*.ř' krll t}"l 74 hrr** k*nrerrltý.nr vyl:*d*vána*r}ralln* zielkn.nby n*il**}tá.ix|g r*...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení oprál'nění.a dalši věřltelépovinnéhodomáhatuspokojeni jiných r,rynrahatelných pohledár'ek za l D d a t o v és c h r á n k y :4 B h q B 6 9 ' e - m a | | :u r a d @ v l h a . i n f oh, t t pr / / w ...

Více

nový čas a místo dražetlního jednání

nový čas a místo dražetlního jednání usnesení a jejích příslušenství,práv a jirrýclr najetkových hodrrot, patřícíclrk draženému celku a činíčástku 1§6.000,_

Více