TORNADO

Transkript

TORNADO
STIGA
TORNADO
51 S
PRO 51 S
8211-0225-10
S
SVENSKA
1
2
3
2.
FULL
1.
FULL
ADD
ADD
FULL
ADD
0,15 l.
3. LS 45
4. XTE
3x
3x
5. LS 45
6. XTE
STOP
H
I
7.
8.
S
SVENSKA
9.
10.
11.
12. LS 45
0.7-0.8 mm
13. XTE
14.
15.
16.
40 Nm
ÈESKY
SYMBOLY
Následující symboly jsou na stroji k tomu, aby
pøipomnìly nutnost být opatrný a pozorný pøi
pou¾ívání stroje.
Význam symbolù:
Pozor! Pøed pou¾itím stroje si proètìte
návod k pou¾ití a bezpeènostní pøedpisy.
Pozor! Dr¾te diváky stranou. Dejte pozor na
odhozené pøedmìty.
Pozor! Nedávejte ruku ani nohu pod kryt za
chodu stroje.
Pozor! Pøed zapoèetím jakékoliv opravy
vytáhnìte kabel zapalování ze svíèky.
Výstraha! Při čištění spodní strany
skloňte sekačku vzad. Při sklonění
na jinou stranu by mohl vytéct
benzín a olej.
MONTÁ®
CLONA VÝHOZU
Stroj se absolutnì nesmí pou¾ívat bez
namontované clony výhozu. Není-li
clona namontována, mohou rotující
no¾e vyhodit výhozem kameny a jiné
pøedmìty.
Namontujte clonu výhozu do otvorù v rámu
podvozku. Matice øádnì utáhnìte (obr.1).
ØÍDÍCÍ RUKOVÌ«
Vytáhnìte horní díl rukovìti a utáhnìte kohoutky
(obr.2). Vý¹ka rukovìti je mìnitelná a má 3 polohy.
POU®ITÍ STROJE
PØED STARTEM
NAPLÒTE KLIKOVOU SKØÍÒ OLEJEM
Sekaèka se dodává bez oleje v klikové
skøíni motoru. Ne¾ dáte sekaèku po
prvé do provozu, je nutno naplnit
klikovou skøíò olejem.
CZ
Vyjmìte mìøící tyèku oleje (obr.3, 4). Naplòte
klikovou skøíò 0,6 litru oleje dobré kvality (servisní
tøída SE, SF nebo SG). Pou¾ijte oleje SAE 30 nebo
SAE 10W-30.
Naplòte a¾ k oznaèení „FULL/MAX”. Nepøeplòujte.
KONTROLUJTE HLADINU OLEJE
Pøed ka¾dým pou¾itím zkontrolujte, zda je hladina
oleje mezi oznaèeními „FULL/MAX” a „ADD/MIN”
na mìøící tyèce. Sekaèka musí stát rovnì.
Vyjmìte mìøící tyèku a otøete ji (obr.3, 4). Ponoøte
ji zpìt a zcela za¹roubujte. Znovu vy¹roubujte a
vyjmìte. Pøeètìte hladinu oleje. Je-li hladina nízká,
dolejte olej a¾ k oznaèení „FULL/MAX”.
PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE
Běží-li motor nebo pokud je stále
teplý, neodstraňujte víčko nádrže ani
nedolévejte palivo.
Palivovou nádrž nikdy zcela
nenaplňujte. Ponechejte trochu místa
na rozpínání benzínu.
Nìkteré motory mají pod víèkem palivové nádr e
bezpeènostní uzávìr. Nenasazujte jej zpìt.
Dávejte přednost použití ekologického benzínu,
tj. alkylátového benzínu. Složení benzínu tohoto
typu je méně škodlivé pro lidi a přírodu.
Například neobsahuje olovnaté přísady,
okysličovadla (alkoholy a étery), alkeny ani
benzen.
POZNÁMKA! Jestliže přecházíte na
použití ekologického benzínu u
motoru, kde jste dříve používali běžný
bezolovnatý benzín (95), musíte přísně
dodržovat doporučení výrobce benzínu.
Můžete take používat bezolovnaný 95 oktanový
benzín. V žádném případě nesmíte používat
benzín pro dvoutaktní motory s olejem.
UPOZORNĚNÍ! Vezměte na vědomí, že se
bezolovnatý benzín kazí, a proto nekupujte více
benzínu, než můžete spotřebovat během třiceti
dní.
START MOTORU
Dr¾te nohy a ruce mimo dosah
rotujícího no¾e/rotujících no¾ù.
Nedávejte nikdy ruku ani nohu pod
kryt no¾ù nebo do výhozu trávy za
chodu motoru.
1. Postavte sekaèku na rovnou a pevnou plochu.
Nestartujte ve vysoké trávì.
2. Zkontrolujte, aby byl kabel zapalování pøipojen ke
svíèce.
3. Pøi studeném startu: Zatlaète øádnì na balónek
pumpy (Primern) 6-krát (obr.5, 6).
Pøi teplém startu není tøeba na balónek pumpy
(Primern) tlaèit. Zastaví-li se motor z dùvodu
do¹lého paliva, naplòte palivem a zatlaète 3-krát
na balónek.
ÈESKY
CZ
4. Pøitlaète startovací dr¾adlo Start/Stop H k øídící
rukovìti.Dr¾adlo H je nutno dr¾et po celou dobu
pøita¾ené, jinak se motor zastaví (obr.7).
5 Uchopte startovací dr¾adlo a nastartujte motor
rychlým tahem startovací ¹òùry.
VY-/ZAPOJENÍ POHONU
Zapojte pohon pøitlaèením dr¾adla spojky I k øídící
rukovìti. Vypojte pohon tím, ¾e pustíte dr¾adlo
spojky I (obr.7). Stlaèením øídící rukovìti tak, aby se
pohonná kola o nìco nadlehèila od zemì, si
umo¾níte obrácení smìru jízdy stroje, couvání,
pojezd kolem stromu apod. ani¾ by bylo nutné
vypnout spojku.
ZASTAVENÍ MOTORU
Motor mù¾e být hned po zastavení
stroje velmi horký. Nedotýkejte se
tlumièe zvuku, válce a chladících
¾eber. Dotyk mù¾e mít za následek
popáleniny.
1. Pus»te startovací dr¾adlo H (obr.7) a tím
zastavíte motor. Toto dr¾adlo se nesmí nikdy
uvést mimo provoz (napø. jeho zafixováním k
rukovìti ve stlaèené poloze), v tom pøípadì nelze
motor zastavit.
2. Necháte-li sekaèku bez dozoru, odpojte kabel
zapalování od svíèky.
Pøestane-li startovací dr¾adlo
fungovat, zastavte motor odpojením
kabelu zapalování od svíèky. Dejte
ihned stroj opravit do autorizované
dílny.
VÝ©KA SEKÁNÍ
Pøed nastavením vý¹ky sekání
zastavte motor.
Nenastavujte vý¹ku sekání tak nízko,
a¾ se no¾e dostanou do kontaktu s
nerovnostmi v pùdì.
Nesekejte trávu za mokra. Tráva snadnìji uvázne
pod krytem a výsledek sekání je hor¹í.
Sekaèka je vybavena jednopákovou reglá¾í k
nastavení vý¹ky sekání. Vytáhnìte páku smìrem
ven a nastavte vý¹ku na tu z 8 poloh, která je
vhodná pro vá¹ trávník (obr.8).
ÚDR®BA
Je nepøípustné provádìt jakékoliv
servisní úpravy na motoru nebo na
sekaèce, není-li motor zastaven a
kabel zapalování odpojen od svíèky.
Chcete-li sekaèku zvedat, napø. z dùvodu
pøepravy, je nutno zastavit motor a odpojit
kabel zapalování od svíèky.
Potøebujete-li sekaèku nahnout, nahýbejte ji
tak, aby svíèka motoru byla smìrem nahoru.
Benzínová nádr¾ musí být prázdná.
ÈI©TÌNÍ
Po ka¾dém sekání je dobøe sekaèku vyèistit. Zvlá¹»
dùle¾ité je vyèistit spodní stranu poklopu sekaèky.
Ostøíkejte hadicí. Sekaèka má del¹í ¾ivotnost a lépe
funguje.
POZOR! Nepou¾ívejte vodu s vysokým tlakem.
Jestli¾e tráva k poklopu pøischla, je tøeba ji o¹krábat.
V pøípadì potøeby pøelakujte spodek barvou abyste
se vyhnuli rezivìní.
Èistìte pravidelnì tlumiè zvuku a jeho
okolí od trávy, neèistot a hoølavých
látek.
POZOR! 1-2 x roènì je nutno vyèistit prostor pod
krytem pøevodu. Nastavte na nejni¾¹í vý¹ku sekání.
Povolte vruty a odmontujte kryt pøevodu (obr.9).
Vyèistìte kartáèem nebo stlaèeným vzduchem.
Jednou za rok je dobøe vyèistit kola pohonu.
Odmontujte talíø kola, vrut, podlo¾ku a kolo.
Okartáèujte nebo ofoukejte ozubené kolo a jeho
vìnec od trávy a neèistot (obr.10). Namontujte kolo
zpátky.
CHLADÍCÍ SYSTÉM
Pøed ka¾dým pou¾itím sekaèky je nutno vyèistit
chladící systém motoru. Oèistìte chladící ¾ebra
válce a otvor pro vstup vzduchu od zbytkù trávy,
neèistot apod.
MAZÁNÍ
Nastavte nejni¾¹í vý¹ku sekání. Povolte vruty a
demontujte kryt pøevodu (obr.9). Nama¾te osu
pohonu u plastových pouzder olejem/sprajovým
olejem nejménì jednou za sezónu (obr.11).
VÝMÌNA OLEJE
Vymìòujte olej pokud je motor teplý a
benzínová nádr¾ prázdná. Pøi
vyprázdòování oleje buïte opatrní,
aby nedo¹lo k popáleninám, nebo» olej
je horký.
Vymìòte olej po prvé po 5 hodinách provozu,
potom po ka¾dých 50 hodinách provozu nebo
jednou za sezónu. Vyjmìte mìøící tyèku, nahnìte
sekaèku a nechte olej vytéci do pøipravené nádoby.
Pozor na trávník.
Naplòte novým olejem: Pou¾ijte olej SAE 30 nebo
SAE 10W-30. Kliková skøíò pojme 0,6 litru. Naplòte
olejem a¾ k oznaèení „FULL/MAX” na mìøící tyèce.
Nepøeplòujte.
ÈESKY
VZDUCHOVÝ FILTR
Zneèi¹tìný a ucpaný filtr sni¾uje výkon motoru a
zvy¹uje jeho slitá¾.
Vyèistìte filtr ka¾dý tøetí mìsíc nebo po ka¾dých 25
hodinách provozu, závisle na tom, co nastane døív.
Èistìte èastìji, pracuje-li stroj na pra¹né pùdì.
Briggs & Stratton LS45: Odmontujte èistiè
vzduchu opatrnì, aby se nedostala neèistota do
zplynovaèe (obr.12). Vyjmìte molitanový filtr a
vyperte jej ve vodì s tekutým prostøedkem na mytí
nádobí. Vysu¹te filtr. Nalijte na filtr trochu oleje a
vmaèkejte jej do molitanu. Namontujte èistiè
vzduchu zpìt.
Briggs & Stratton XTE 60: Povolte vrut a
odklopte kryt èistièe vzduchu. Sejmìte opatrnì
vlo¾ku filtru (obr.13). Vyklepejte ji o rovnou plochu.
Je-li vlo¾ka stále zneèi¹tìna, vymìòte ji.
SVÍÈKA
Nikdy nezkou¹ejte eventuální jiskru
vyjmutím svíèky nebo kabelu
zapalování. Pou¾ijte schváleného
mìøièe.
Oèistìte svíèku v pravidelných intervalech (po
ka¾dých 100 hodinách provozu). K èi¹tìní pou¾ijte
ocelový kartáè. Nastavte správnou vzdálenost mezi
elektrodami 0,7-0,8 mm (obr.14).
Jsou-li elektrody pøíli¹ vypálené, nebo je-li svíèka
po¹kozena, je nutno ji vymìnit. Výrobci motorù
doporuèují následující:
Pro motory Briggs & Stratton je vhodné pou¾ít
Champion J19LM (RJ19LM) nebo jinou odpovídající
svíèku.
CZ
VÝMÌNA NO®E
Pøi výmìnì no¾e pou¾ívejte ochranné
rukavice, abyste zabránili poøezání.
Tupé a po¹kozené no¾e trávu utrhnou a trávník je po
sekání nehezký. Nové dobøe naostøené no¾e trávu
useknou. Trávník vypadá zelený a svì¾í i po
posekání.
Kontrolujte nù¾/ostøí v¾dy po najetí na tvrdý
pøedmìt. Nejprve odpojte kabel zapalování. Je-li
systém po¹kozený, je nutno po¹kozené èásti
vymìnit. Pou¾ívejte v¾dy originální náhradní díly.
Pøi výmìnì no¾e povolte vrut. Namontujte nový nù¾
tak, aby aby vyra¾ená firemní znaèka byla obrácena
nahoru proti jeho upevnìní (nikoli proti trávníku).
Podle obrázku namontujte zpět. Šroub náležitě
utáhněte (obr.16). Dotahovací moment 40 Nm.
Pøi výmìnì no¾e vymìòte i jeho vrut.
Záruka nekryje závadu na no¾i, jeho uchycení nebo
na motoru, je-li ¹koda zpùsobena kolizí.
Pøi výmìnì no¾e, jeho uchycení a vrutu pou¾ijte
v¾dy originální náhradní díly. Jiné díly mohou být
nebezpeèné i kdy¾ se do stroje zdánlivì hodí.
OSTØENÍ NO®E
Eventuální ostøení no¾e je nutno provádìt za mokra
brusem nebo ocílkou.
Z bezpeènostních dùvodù nelze nù¾ brousit
smirkovým kotouèem. Pøíli¹ vysoká teplota by
zpùsobila jeho zkøehnutí.
Po ostøení je nutno no¾e vyrovnat, aby
nedo¹lo k po¹kození vibracemi.
ÚPRAVA LANKA SPOJKY
Není-li mo¾né zapojit nebo vypojit pohon je nutno
seøídit lanko spojky.
Postupujte následujícím zpùsobem:
1. Sejmìte kryt pøevodu demontá¾í vrutù (obr.9).
2. JNení-li madlo spojky přitisknuté k rukojeti,
neměla by sekačka při tlačení klást žádný
odpor. Není-li tomu tak, povolte matku U a
za¹roubujte nipl T tak, a¾ je mo¾né stroj táhnout
dozadu (obr.15).
3.Po stlaèení dr¾adla spojky o
cca 2 cm (poloha 1) má být
cítit odpor pøi posunování
stroje dozadu. Se zcela
stlaèeným dr¾adlem (poloha
2) nemá být mo¾né stroj
dozadu posunout. Povolte
matku U a vy¹roubujte nipl T o
tolik, a¾ tohoto úèinku
dosáhnete.
4. Nakonec utáhnìte matku U.
PØECHOVÁVÁNÍ
ZIMNÍ PØECHOVÁVÁNÍ
Vyprázdnìte benzínovou nádr¾. Nastartujte motor a
nechte jej jít, a¾ se sám zastaví. Tentý¾ benzín
nesmí být v nádr¾i déle ne¾ 1 mìsíc.
Postavte sekaèku a vy¹roubujte svíèku. Nalijte do
otvoru pro svíèku l¾íci motorového oleje. Vytáhnìte
pomalu startovací dr¾adlo tak, aby se olej ve válci
rozdìlil. Za¹roubujte svíèku.
Øádnì sekaèku oèistìte a pøechovávejte ji uvnitø na
suchém místì.
SERVIS
Originální náhradní díly dodávají servisní dílny a
mnozí prodejci.
www.stiga.com
EG-försäkran om överensstämmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-overensstemmelseserklæring
EU-forsikring om overensstemmelse
EG-Konformitätsbescheinigung
Gräsklippare med bensinmotor
Bensiinimoottorikäyttöinen ruohonleikkuri
Plæneklipper med benzinmotor
Gressklipper med bensinmotor
Rasenmäher mit Benzinmotor
Lawnmowers with petrol engines
Tondeuses à moteur à explosion
Grasmaaiers met benzinemotor
Tosaerba con motori a benzina
Cortacéspedes con motor de gasolina
Máquinas de cortar relva com motores a gasolina
Kosiarki do trawy z silnikiem benzynowym
Газонокосилки с бензиновым двигателем
Sekačky trávy s benzinovým motorem
Benzinmotoros fűnyíró
Kosilnice z bencinskimi motorji
1.Kategori
Luokka
Kategori
Kategori
Kategorie
Category
Catégorie
Categorie
Categoria
Categoría
Categoria
Kategoria
Категория
Kategorie
Kategória
Kategorija
2.Typ
Tyyppi
Type
Type
Typ
Type
EC conformity declaration
Déclaration de conformité CE
EU-gelijkvormigheidsverklaring
Dichiarazione di conformità CE
Declaración de conformidad CE
Type
Type
Tipo
Tipo
Tipo
Typ
Тип
Typ
Típus
Tip
S511
3.Art.nr.
Tuotenumero
Art.nr.
Art.nr.
Art.-Nr.
Item no
N° d'article
Itemnr.
Articolo n.
Nº de
referencia
Item nº
Pozycja nr
Арт. изд.
Císlo položky
Tételszám
Izdelek, št.
1. 11-4281
3. 11-4286
4.Tillverkare
Valmistaja
Producent
Produsent
Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Fabrikant
Produttore
Fabricante
Fabricante
Producent
Изготовитель
Výrobce
Gyártó
Proizvajalec
GGP Sweden AB
P.O. Box 1006
SE-573 28 Tranås
Sweden
Торговая марка
Značka
Gyártmány
Znamka
Marque
Fabricage
Marca
Marca
Marca
Marka
8.Fabrikat
Valmiste
Fabrikat
Fabrikat
Fabrikat
Make
9.Klippbredd
Leikkuuleveys
Klippebredde
Klippebredde
Schnittbreite
Cutting width
Largeur de coupe
Snijwijdte
Larghezza di taglio
51cm
Ancho de corte
Largura de corte
Szerokość koszenia
Рабочий захват
Šířka sekání
Vágási szélesség
Širina košnje
10.Serienr
Valmistenumero
Serienr.
Serienr.
Seriennummer
Serial number
Numéro de série
Serienummer
Numero di serie
Número de serie
Número de série
Numer seryjny
Заводской номер
Číslo série
Sorozatszám
Serijska številka
STIGA
Se dekal på chassit
Katso tarra rungossa
Se mærkat på chassis
Se etikett på chassiset
Siehe Schild am Chassis
See label on chassis
Voir la plaque sur le châssis
Zie label op chassis
Vedi etichetta sul telaio
Véase la etiqueta en el chasis
Ver etiqueta no chassis
Patrz etykieta na podwoziu
См. табличку на шасси
Viz štítek na podvozku
Lásd az alvázon lévő adattáblát!
Glej nalepko na šasiji
11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor /
Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Motor
Vibração
Wibracje
Вибрация
Vibrace
Vibráció
Tresljaji
7.1 m/s2 (Σ)
Fabrikat
Valmiste
Fabrikat
Fabrikat
Fabrikat
Make
Marque
Fabricage
Marca
Marca
Marca
Marka
Марка
Značka
Gyártmány
Znamka
Briggs & Stratton
Modell
Malli
Model
Modell
Modell
Model
Modèle
Model
Modello
Modelo
Modelo
Model
Модель
Model
Modell
Model
1.
2.
STOP
5.Vibration
Tärinä
Vibration
Vibrasjon
Vibration
Vibration
Vibration
Vibratie
Vibrazioni
Vibración
Izjava ES o skladnosti
Declaração de conformidade da CE
Deklaracja zgodności EC
Декларация EC о соответствии
Deklarace shody s EU
EK megfelelőségi nyilatkozat
(ISO 5349)
6A.Garanterad ljudeffektnivå
Taattu äänitehotaso
Garanteret lydeffektniveau
Garantert lydeffektnivå
Garantierter Geräuschpegel
Guaranteed sound power level
Niveau de puissance acoustique garanti
Gegarandeerd geluidsniveau
Livello di potenza sonora garantito
Nivel de potencia de sonido garantizado
Nível de ruído garantido
Nieprzekraczalny poziom hałasu
Гарантированный предельный уровень шума
Zaručená úroveň hluku
Garantált hangteljesítményszint
Zajamčena raven zvočne jakosti
99 dB(A)
12.Rotationshastighet
Pyörimisnopeus
Rotationshastighed
Rotasjonshastighet
Umdrehungsgeschwindigkeit
Rotation speed
Vitesse de rotation
Rotatiesnelheid
Velocità di rotazione
Régimen
Velocidade de rotação
Prędkość obrotów
Частота вращения
Rychlost otáčení
Rotációs sebesség
Hitrost vrtenja
10D902
12H802
3000 rpm
(LWA)
6B.Uppmätt ljudeffektnivå
Mitattu äänitehotaso
Målt lydeffektniveau
Målt lydeffektnivå
Gemessener geräuschpegel
Measured sound power level
Niveau de puissance acoustique mesuré
Gemeten geluidsniveau
Livello di potenza sonora misurato
Nivel de potencia de sonido medido
Nível de potência sonora medido
Nieprzekraczalny poziom hałasu
Замеренный уровень шума
Naměřená úroveň hluku
Mért hangteljesítményszint
Izmerjena raven zvočne jakosti
97 dB(A)
7.Anmält organ
Ilmoitettu laitos
Bemyndiget organ
Underrettet organ
Anmeldeorganisation
Notified body
Organisme notifié
Keuringsinstantie
Organismo notificato
Organismo notificado
Organismo notificado
Urząd zatwierdzający
Уполномоченная организация
Oprávnený orgán
Az értesítés címzettje
Obveščeni organ
ITS Testing &
Certification Ltd
Notified Body representative 0359
EG-försäkran om överensstämmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-overensstemmelseserklæring
EU-forsikring om overensstemmelse
EG-Konformitätsbescheinigung
EC conformity declaration
Déclaration de conformité CE
EU-gelijkvormigheidsverklaring
Dichiarazione di conformità
Declaración de conformidad CE
Declaração de conformidade da CE
Deklaracja zgodności EC
Декларация EC о соответствии
Deklarace shody s EU
EK megfelelőségi nyilatkozat
Denna produkt är i överensstämmelse med
- direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet
- maskindirektiv 98/37/EEG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1
om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med tillverkning
- ljuddirektiv 2000/14/EG
Maskinen är utvecklad och tillverkad enligt följande standard:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset
- sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY
- konedirektiivi 98/37/ETY viitaten erityisesti direktiivin liitteeseen 1, joka
käsittelee olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia valmistuksen
yhteydessä
- meludirektiivi 2000/14/EG
Tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien normien mukaisesti:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Dette produkt er i overensstemmelse med
- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet
- direktiv 98/37/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om maskiner med særlig henvisning til direktivets bilag 1 om
væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og
fremstilling
- direktiv 2000/14/EF om støjemission
Produktet er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med følgende normer:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Dette produktet er i overensstemmelse med
- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet
- maskindirektiv 98/37/EØF med særskilte henvisninger til direktivets bilag 1
om vesentlige helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med produksjon
- lyddirektiv 2000/14/EF
Produktet en utviklet og produsert i overensstemmelse med følgende normer:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit
- Direktive 89/336/EEG zur elektromagnetischen Kompatibilität
- Maschinendirektive 98/37/EEG mit besonderem Hinweis auf Anlage 1 der
Direktive über wichtige Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im
Zusammenhang mit der Herstellung
- Schallschutzdirektive 2000/14/EG
Das Erzeugnis ist in Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und
gefertig worden:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
This product conforms to
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
- Machinery Directive 98/37/EEC with special reference to appendix 1 of the
directive regarding essential health and safety requirements in conjunction
with manufacturing
- Noise Emission Directive 2000/14/EC
This product has been developed and manufactured in conformance with the
following standards:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Izjava ES o skladnosti
Este producto respeta las siguientes normas:
- Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 98/37/CEE sobre máquinas, especialmente su anexo 1 sobre los
requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos a la fabricación de las
máquinas
- Directiva 2000/14/CE relativa a las emisiones sonoras
Referente a standards armonizados:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Este produto está em conformidade com
- Directiva sobre Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE
- Directiva relativa às Máquinas 98/37/CEE com referência especial ao
apêndice 1 da directiva referente aos requisitos essenciais de saúde e
segurança em conjunto com os de fabrico.
- Directiva sobre Emissão de Ruído 2000/14/CE
Referencias à normas harmonizadas:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Ten produkt odpowiada następującym normom:
- Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa 89/336/EEC
- Maszyny - dyrektywa 98/37/EEC, a szczególnie dodatkiem 1 dyrektywy,
dotyczącym podstawowych wymogów w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa w związku z produkcją.
- Emisja hałasu - dyrektywa 2000/14/EC
W odniesieniu do norm harmonizujących:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Tento výrobek vyhovuje
- Smernici o elektromagnetické kompatibilite 89/336/EEC
- Smernici o strojních zarízeních 98/37/EEC se speciálním odkazem na
prílohu 1 uvedené smernice týkající se duležitých požadavku na ochranu
zdraví a bezpecnost v souvislosti s výrobou
- Smernici o emisích hluku 2000/14/EC
Použité harmonizované normy:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Ta izdelek je v skladu z
- Direktivo 89/336/EGS o elektromagnetni zdru_ljivosti
- Direktivo 98/37/EGS o strojih, s posebnim sklicevanjem na njen Dodatek
1 v zvezi z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, skupaj s
proizvodnjo
- Direktivo 2000/14/ES o emisijah hrupa
Hivatkozás a harmonizált szabványokra:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Ce produit est conforme à
- La Directive compatibilité électromagnétique 89/336/EEC
- La Directive machines 98/37/EEC, avec une référence particulière à
l'annexe 1 de la directive concernant les exigences essentielles en matière de
santé et de sécurité dans le cadre de la fabrication
- La Directive émissions de bruit 2000/14/EC
Le produit en question a été mis au point et fabriqué conformément aux
normes suivantes:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Dit product voldoet aan
- Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC
- Richtlijn voor machines 98/37/EEC met speciale verwijzing naar aanhangsel
1van de richtlijn voor essentiële gezondheids-en veiligheidsvereisten i.v.m.
fabricage
- Richtlijn voor geluidsproductie 2000/14/EC
Het product is in overeenstemming met volgende normen ontwikkeld en
vervaardigd:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Questo prodotto è conforme alla
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC
- Direttiva Macchine 98/37/EEC con particolare riferimento all'appendice 1
della direttiva riguardante i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza
relativi alla fabbricazione
- Direttiva sulle emissioni sonore 2000/14/EC
Riferimento alle norme armonizzate:
- EN 836, EN 292-2, EN 1033, EN ISO 3767, EN ISO 14982
Utfärdat i Tranås
Annettu Tranåsissa
Udfærdiget i Tranås
Utstedt i Tranås
Ausgefertigt in Tranås,
Schweden
Issued in Tranås
Fait à Tranås
Gepubliceerd in Tranås
Rilasciata a Tranås
Emitido en Tranås
Publicado em Tranås
Wydano w Tranås
Выдано в Траносе
Vydáno v Tranåsu
Kibocsátva Tranåsban
Izdano v Tranås
Mats Antonsson
2003-11-14
Certifieringsansvarig
Sertifioinnista vastaava
Certificeringsansvarlig
Sertifiseringsansvarlig
Für die Zertifizierung
verantwortlich
Certification Manager
Directeur de Certification
Certification Manager
Direttore Certificazione
Responsable de
certificación
Director de Certificação
Kierownik ds. legalizacji
Начальник службы
сертификации
Vedoucí pro certifikaci
A tanúsításért felelős igazgató
Poslovodja za izdajo
certifikatov
w w w. s t i g a . c o m
GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS