Po dlouhé době opět zde as aktuálními informacemi

Transkript

Po dlouhé době opět zde as aktuálními informacemi
4
Po dlouhé době opět zde a s aktuálními
informacemi . . .
G: Máte nějaké nápady, třeba
Na slovíčko . . .
jak zlepšit formu výuky na odsjménemsvýmajménemceléredakčnírady
Petrou Vychodilovou borných
bych vás
chtěl
pracovištích?
Váženíčtenáři,
uvítatvtomtonovémčísleškolníhočasopisuGutenberg.
G: Dobrý den, jste jednou z ně- Já jich mám. Ale prozatím si to
Jakjistěvíte,tvůrcičíslaseponěkudzměnili,aletoještěnezkolika
zdejších vyučujících od- nechámprosebe,možnábyforma
namená,žesezměnilovše.Samozřejmě,žesebudetemoci
borného
výcviku a nás by za- výukymohlabýtněčímzpestřena,
jímalo,
jak jste se k této práci aletímnemyslímjenvýstavy.Ne
setkatspohledyanázorynovýchlidí,avšakvěřím,žebudou
dostala?
nadarmoseříká,školahrou.
alespoňstejně,bamožnáivíce,zajímavévporovnánístěmi
G: Měla jste někdy nějaký
vážný úraz?
Srazilo mě auto, ale vše dopadlo
dobře,neboťdomůjsemdošlapo
svých.
G: Máte nějaký oblíbený butik,
který byste mohla doporučit?
předchozími.
Náhodně.
Nemohla jsem sehnat G: Studovala jste zde, na této Všechny Skateshopy, kde mají
práci,kterábymizcelavyhovovaškole.
Porušovala
jste nějaká dobréoblečení.
Pokusíme se vám toho nabídnout mnoho,
například
stula,dostalajsemnabídkusem,atak pravidla? Jestli ano, jaká?
dentskéčlánky,kterénemajípouzeinformačníúčel,alemají Nahlédnemespoludozákulisípracízodbornéhovýcvikua
G: Udržujete kontakty se spolujsemtozkusila.Můžuříci,žejsem
charakterryzezábavný.Acotakhlenahlédnoutnanejrůznější
povímesiněcotakéozálibáchažpřílišpřipomínajícíchnaše
prozatímspokojená.
Porušila jsem pravidlo.
Jednou, žáky ze střední školy?
a to pořádně, ale radši
to dál neškolníakce?Žetoužtadybylo?Alejistě,nyní,sevšakse
budoucířemeslo.
G:
Baví
Vás
tato
práce?
Ano,docelaano,alemohlobyto
budurozebírat.Každýmásvétasvýmiprožitkyapocitychtějísvámipodělitnověpříchozí Taktedyzdejenašenovéčísloapusťtesedoněj...
býtrozhodnělepší.
jemství...
studenti,ještěplnizážitkůanovýchvjemůznašíškoly.
Baví,zatím...
Dále tu máme i pár nových zábavných subjektů,
G: Jakýnapříklad
byl Váš oblíbený a ne- G: A co ze školy základní?
G:
A
to
i
přes
některé
problémy
oblíbený
hádanky, vtipy a mnoho dalšího, co by vás mohlo předmět?
a snad MiroslavJiřička
se studenty? Myslíme tím, že
Spárlidmiano.
šéfredaktor
izaujme.
„zlobí“.
+Mělajsemjichvíc,aleasinejvíc
Ekonomika. Díky dobrému pří- G: Udělili Vám někdy kázeňský
Vtakovýokamžiksiceméně,ale stupuučitelesetakstalamýmnej- postih?
Stalooblíbenějšímpředmětem.
se...
stálesetodávydržet.Každáčinnostmásváproiproti.
Ano, měla jsem jednou takový
Měsíc září–SeznamovacíkurzI.ročníků
- Český –jaksejimvedlo,sedozvítevtomtočísle
jazyk zřejmě, ale pouze krásnýpostih,aledáletoopravdu
STŘEDNÍ
ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
G: Co nejčastěji dáváte svým jenvjednomročníku,neboťzto- nebudurozebírat.
PRAHA, s. r. o.
–Designblok
studentům za práci? A jak jim
hotopředmětujsemsinic„neod–novodobýdesign
OBORY MATURITNÍ,
to jde?
nesla“.
UČEBNÍ:
–Workpressfoto
GRAFIK/GRAFIČKA
TISKAŘ/TISKAŘKA
Ze začátku jim zadávám práci
G: Máte
nějaké záliby mimo
–Praha-Berlín
KNIHAŘ/KNIHAŘKA
s křivkami, obtahování log apod. práci? –návštěvaněmeckýchkolegůunás
TELEFON:
274866120
Tabulka
Když program později ovládají,
FAX:
MěsícTěch
říjen–
návštěvafirmyEclipse
tak dostanou práci, kde mohou
moc
není, ale mohu zmínit
274868998
–specializujícísenavelkoformátovýtisk,
ukázat,
co v nich je a jakou mají třeba snowboard
v zimě a v létě věk–21,zatím DOPRAVA:
ZajímajíVásnovinkyzesvěta
nejmodernějšísítotiskapod.
BUS154,271
polygrafie?
kuřák/nekuřák–kuřák
fantazii.Většinoujimtojde,jsou
cestování.Atakébowling.
ZESTANICEMETRA
Přijďtejezhlédnoutnapražské
–návštěvaNárodníhomuzea oblíbenákapela–DivokejBill
HÁJE,SKALKA
šikovní. Rozhodně bych chtěla
VýstavištěvHolešovicích.
–Výstavašperkůkeltskýchžen
WWW.SSPP.CZ
G: Jaký jste dostala nejlepší dá- oblíbenýzpěvák/zpěvačka–Marpo
pochválithlavnětřetíročníky,ale
www.reklama-fair.cz
oblíbenákniha–Mydětizestanice
i v jiných třídách se najdou stu- rek k Vánocům?
denti, kteří si pochvalu rozhodně
ZOO
zaslouží.
oblíbenádětskákniha–Broučci
Sejdeme-lisecelárodina,tojeasi
KorekturaPhDr.LibušeHaubeltová,JiříKohoutek
nejlepší dárek.A ještě
poukaz na oblíbenýčeskýfilm–Snowboarďáci
OdbornýdohledLudmilaPěčová,VěraOuředníková
Zlom
PetraVychodilová
oblíbenýzahraničnífilm–Velmi
G: Vyhlížíte si nějaké své favo- čtrnáctdnínahory.Tehdyjsemse
CTP
JanHladiš
ŠéfredaktorMiroslavJiřička
nebezpečnéznámosti
rity, kterým věnujete větší po- učilaprávěnatomsnowboardu.
Výroba
SŠPPraha,s.r.o.
VedoucívydáníRomanaMíčová
oblíbenýmalíř/fotograf–JanSaudek
zornost a kteří
Vám
pak
mohou
PětibarvovýtiskovýstrojHeidelberg
VladimíraHeringová
Adresa
Bellova352,Praha10-Petrovice
oblíbenéjídlo–knedlo-vepřo-zelo
pomáhat s nějakými
Vašimi pra- G: Máte pro snowboardování
RedakčníradaMarekŠobíšek
www.sspp.cz
KamilaPirná
(vepřoalepapásousedůvpejsek)
radši hory zahraniční nebo docemi?
[email protected]
TomášUrban
oblíbenépití–Fanta,Captain
mácí?
[email protected]
MarcelZločenko
Morgan
Favoriti? Do
některých studentů
AndreaKebortová
Cena10Kč
vkládámvelkoudůvěru,alezatím ZačátkyjsourozhodnělepšívČe- oblíbenéčeskéměsto–Olomouc
jsemnemělapotřebuněkomuněco chách,kdyžsiněcozlomím,mám oblíbenézahraničníměsto–Pomorie
oblíbenávěc–napříkladtelevize
todomůblíž...
zadatmimorámecvýuky.
18.–20. 3. 2008
Ukázky prací našich studentů, tentokráte z odborného výcviku
Eclipse
Dne 24. 10. 2007 se třída M4
s paní profesorkou Heringovou a
paníprofesorkouMíčovouvydala
na exkurzi do pražské tiskárny
Eclipse. K vidění byly nejmodernější CTP systémy pro
přípravu ofsetových desekadáleceláškáladigitálních strojů: rolové,
ředidlovéaUVtiskárny
v pracovní šíři až 5 m,
archové tiskárny s produktivitou až 400 m2za
hodinu, UV ploché tiskárny pro potisk deskových materiálů, tiskové
plotry, speciální technologie pro sublimační
transferový tisk. A co
jsme obdivovali? Sítotisk - speciální technologii pro
menšítiskovénáklady,vyššíživotnostplakátů,protisknavelmi široké
spektrum různých materiálů: od
Berlín
plakátového papíru přes kartony,
vlnité lepenky, samolepicí fólie a
vinyly až po plastové, pěnokartonové, akrylátové nebo kovové
desky.Různétypylakůvčetněpar-
ciálních,metalických,fluorescentních,roztažnéajinétypyspeciálních barev. Kompletní technologické vybavení širokého spektra
POSvýrobků,založenýchpředevšímnabázivlnitýchlepenek,kartonůaplastů.Promodely,makety
a malé série jsou použity kartonážníplotry,prostřednísériedigitálníkartonážnílinkya
pro velké série příklopové a válcové výsekové stroje až do formátu 200 x 400 cm.
Prohlédli jsme si širokou škálu strojů na
dokončovací práce,
které lidem umožňují
kvalitní a operativní
zpracování vytištěné
grafiky bez nutnosti
kooperace a subdodávek.Prolepenígrafiky
na velkoplošné deskovémateriálybylvidětspeciální
plochý laminátor. Všem se exkurzelíbila.
Ondřej Měřínský M4
Koncem září se u nás na škole kumentována celá práce na inter- vítaladoBerlínaavymýšlíapraobjevilaskupinkastudentů,nakte- netovém deníku. Jimi zhotovený cuje na svém projektu. Popřejme
rýchjsteurčitěpoznali,ženejsou produkt byl zabalen do papíro- jim mnoho zdaru, plno zážitků
rodilýmiČechy.Jakoužponěko- vého obalu, který si studenti na- z
podzimního
Pavel
Vršecký Berlína a šťastný
likáté proběhl výměnný pobyt vrhlisami.Nynísesituaceobráti- návratdomů.
3A
studentů z německé Erst-Litfass- la.SkupinkačeskýchstudentůzaMiroslav Jiřička M4
Schule a naší Střední školy polyTomáš Náhlovský M3
grafickéPraha.Skupinkamladých
lidí,zabývajícísedesignemurčenýmjakprotisk,takiprowebdesign,vČecháchvypracovalaprůvodce o dvanácti stránkách, kde
popsali nejen své dojmy z Prahy,
aletakékterépamátkyapodniky
stojízatonávštívit,anakonecpřidaliipáružitečnýchčeskýchvět.
Brožurka by měla být návodem
probudoucígeneracevýměnného
pobytu. Další náplní práce bylo
vymyslet logo, které by vystihovalo výměnný pobyt a společnou
spolupráci české a německé strany. Konečnou podobu loga užili
dálenapotisktriček,ježsebudou
tisknout,aleažvBerlíně.Nakonci
. . . bitmapový vzor
. . . převedeno do křivek v Illustratoru
samotného projektu byla zado-
Seznamovací kurz 2007
Nauvítanoupronovéprvákysinašeškola,jakuž
je zvykem, připravila seznamovací pobyt. Pětidenní
zájezd,sloužícíkpoznávánínovýchspolužáků,proběhl skvěle. Většina lidí si padla do oka a skoro
všichnibylipřátelštíamilí.Ipřescelkovounepřízeň
počasínámtovyšlo.Střídavěoblačnobylojaknaobloze,takvprofesorskémsboru,abylozrušenonejen
párvýletů,aletakézkrácenoněkolikvečerek.Nikdo
znásprofesorůmnezávidělstarostio,,stádodivoké
zvěře,“jakýmnepochybnějsme,alesnadkaždézvířátko by souhlasilo se zmírněním tak přísných pravidel.
Ipřestojsmesiužilitýdenplnýzábavy,her,procházekmalebnoupřírodouadalšíchskvělýchaktivit.
Každýúčastníksinašelčinnost,kteráhobavíave
které je dobrý. Na výběr byla opravdu spousta činnostíaaktivitanikdynebylanuda.
Nakonectinejlepšíanejsnaživějšíbylivyhodnoceniaspravedlivěodměněniavšichnibylispokojeni.
Poslednívečersitedyvšechnychatkypochutnávaly
nasladkýchdárečcíchaodměnáchanikdoaninepostřehl,žetýdenjepryčanastávákrutýnávratdomů.
Všichni se ale samozřejmě těšili do školy na zbylé
spolužáky,profesoryamistryanaučení,povinnosti
adalšívěci,kterékeškoleneodmyslitelněpatří.
Taknástadymáteahuránato!
Andrea Kebortová M1B
Pád Iliařin
Temné stíny proplouvaly její hlavou. Vlasy ařasy
jípomaluspalovalčernýoheň–plamenyzčerných
ahořkýchvzpomínekašedočernýkouřzahalovaljejí
tělo, aona sama pomalu umírala vneustálém třasu.
Vneustálé bolesti, kdy zohně vystřelovaly ocelové
žiletkyarozřezávalyjejíkrásněhebkoukůžinaúzké
proužky.
Knížky ani sno-vize nepomáhaly. Nechtěla číst, ani
sedívat.Nechtělanicvnímat.Bylavšakaletakslabá,
žesianinechtělavzítžádnouexaltučimedikament.
Aspoň jednu tabletku ... ale nechtěla. Nemohla.
Jedinécomohlacítit,bylabolestapřevelikýžal.
Dalner... Kolik toho jen prožili. Slunné dny. Dny
pokoje, lásky. Křišťálové vodopády vTiar-Merské
divočině.Jehoúsměv.Jehopřítomnost.Samozřejmě,
že měl Dalner svoje chyby, jako každý člověk, ale
Iliarahomilovalacelýmsvýmsrdcem.Tesknila...
Válka. Všude jen válka. Nepřetržitý přímý přenos
zfronty.Všudekrev.Bolest.Vítězství.
Porážka.Jejímatka.Chladnájakovždy.Bezeslova
stála vtom nemocničním pokoji, beze slova vtom
okamžiku,kdyproIliaruzemřelaveškeránaděje.Bez
citu,beznaděje.Jejíotec.Slaboch.Opovrhovalajím.
Tenden,kdypochopila,jakýje.Přílišslabý.Den,kdy
zemřel.Otrávilaho.Ona.Zjakéhodůvodu?Matka.
Nenávidělaji.Užodmala.Apřessvůjžalabolesttak
neviděla,žejsousinynítakblízko.Jednaužje,druhá
sestane... Služebnicí.
Protože u ní už čeká. Olbřímí. Nekonečná. Všepohlcující. Jediná správná. Temnota. Matka. Její
nováMatka.
Objevil se před ní. Malá hlavička, dlouhé, vyzáblé
ruce. Drápy stejně tak dlouhé jako celé jeho ruce.
Všude boláky. Zářící hnis. Krásný hnus . .. Byl
nepopsatelně ošklivý a přitahoval Illiaru stále blíž
ablíž.Vzalsijejísrdce.Okolomozkuomotalstříbrný
drátsostny.Zářícíchladnýmsvětlem.Prostoupilcelé
jejítěloaonasemuoddala.
Ukázaljívšechno,cochtěl,abyviděla.Světtakový,
jakýje.Špatný,prohnilý.Lidiavšechnyostatní,jak
žijísvéubohéživoty.Otrocispolečnosti.Otrocisebe
samých. Ukázal jí nepřítele. Nemilosrdní tvorové,
napůl ptačí anapůl lví podoby, uctívající strašlivou
bohyni Nemagie. Aukázal jí nekonečně krásná
aohromujícíTemnáúzemí.Sídlotemnoty,jejínové
ajedinéskutečnéMatky.
Aonbudejejímotcem.
,,Kdo jsi?“ zeptala se ho. Slova plynula zjejich úst
jako proudy čerstvé krve. ,,Tvůj Pán,“ odpověděl
Pán Khig. Zbytky její lidské podstaty se zatřásly.
Spadlaplaneta.Ne,hvězda.Všechnyhvězdy,cobyly
abudou,všechnypromarněnéživoty,jejíživot–vše
se zabodlo hluboko do jejího těla. Temný plamen
stravoval její maso akůži, spaloval kosti apožíral
vnitřnosti.
Proudlepkavékyseliny,kterýstrhlmozekdobezedné
propastiTemnoty,sevjedinémokamžikutriumfální
bolesti shlukl dohromady avytvořil její nové, lepší
srdce.Usmálase.,,Jsempřipravena.“
Dalner, stejně jako vše ostatní, byl pohřben hlubokovjejímpodvědomí.Černáavšeobjímajícímlha
zakryla její city. Anová, jako smrt krásná, pravda
pokřivilajejírozum.
APánopětovaljejíúsměv.
Marek Šobíšek – fotograf ze třídy M1B
G: Jak dlouho už fotíš?
Začaljsemvosmiletech.
G: Jak jsi se k tomu tak brzo dostal?
Přesně si to nepamatuji, ale nějak mě to chytlo a začal
jsem.
G: Pamatuješ si první fotku, kterou jsi vyfotil? Nebo
první, co se ti líbila?
Mojiprvnífotkusiurčitěnepamatuji.Toužjehodnědlouho.
Líbísemihodněmýchfotek,alevybratjednunejhezčíje
opravdutěžké.Mámasi6tisícfotek,takžejetěžképrobírat
úplněvše.
Kamila Pirná a Andrea Kebortová M1B
Nebojte se, jsme v dobrých rukách našich záchranářů . . .
Kamila Pirná M1B
Zuzana Drnková 2A
Pařez
Roste, roste, potom padá,
jako kytka časem zvadá.
V cestě leží spadlý strom,
spadnul, rána jako hrom.
Už nám zbyl jen holý pařez,
sekera padla, to byl nářez.
Jedno, jestli dub nebo bříza,
z kousků dřeva si ptáci staví
hnízda
tak, jak člověk chatičku.
Prachovské skály rádi máme,
a konec básničky tu máme.
Kamila Tyslová 2A
Martin Štrunc třída 1A
Kresby našich studentů, nyní ve slibovaných barvách
Sabina Doubková M3
Zuzana Drnková 2A
Pařez
Roste, roste, potom padá,
jako kytka časem zvadá.
V cestě leží spadlý strom,
spadnul, rána jako hrom.
Už nám zbyl jen holý pařez,
sekera padla, to byl nářez.
Jedno, jestli dub nebo bříza,
z kousků dřeva si ptáci staví
hnízda
tak, jak člověk chatičku.
Prachovské skály rádi máme,
a konec básničky tu máme.
Kamila Tyslová 2A
Martin Štrunc třída 1A
Seznamovací kurz 2007
Nauvítanoupronovéprvákysinašeškola,jakuž
je zvykem, připravila seznamovací pobyt. Pětidenní
zájezd,sloužícíkpoznávánínovýchspolužáků,proběhl skvěle. Většina lidí si padla do oka a skoro
všichnibylipřátelštíamilí.Ipřescelkovounepřízeň
počasínámtovyšlo.Střídavěoblačnobylojaknaobloze,takvprofesorskémsboru,abylozrušenonejen
párvýletů,aletakézkrácenoněkolikvečerek.Nikdo
znásprofesorůmnezávidělstarostio,,stádodivoké
zvěře,“jakýmnepochybnějsme,alesnadkaždézvířátko by souhlasilo se zmírněním tak přísných pravidel.
Ipřestojsmesiužilitýdenplnýzábavy,her,procházekmalebnoupřírodouadalšíchskvělýchaktivit.
Každýúčastníksinašelčinnost,kteráhobavíave
které je dobrý. Na výběr byla opravdu spousta činnostíaaktivitanikdynebylanuda.
Nakonectinejlepšíanejsnaživějšíbylivyhodnoceniaspravedlivěodměněniavšichnibylispokojeni.
Poslednívečersitedyvšechnychatkypochutnávaly
nasladkýchdárečcíchaodměnáchanikdoaninepostřehl,žetýdenjepryčanastávákrutýnávratdomů.
Všichni se ale samozřejmě těšili do školy na zbylé
spolužáky,profesoryamistryanaučení,povinnosti
adalšívěci,kterékeškoleneodmyslitelněpatří.
Taknástadymáteahuránato!
Andrea Kebortová M1B
Pád Iliařin
Temné stíny proplouvaly její hlavou. Vlasy ařasy
jípomaluspalovalčernýoheň–plamenyzčerných
ahořkýchvzpomínekašedočernýkouřzahalovaljejí
tělo, aona sama pomalu umírala vneustálém třasu.
Vneustálé bolesti, kdy zohně vystřelovaly ocelové
žiletkyarozřezávalyjejíkrásněhebkoukůžinaúzké
proužky.
Knížky ani sno-vize nepomáhaly. Nechtěla číst, ani
sedívat.Nechtělanicvnímat.Bylavšakaletakslabá,
žesianinechtělavzítžádnouexaltučimedikament.
Aspoň jednu tabletku ... ale nechtěla. Nemohla.
Jedinécomohlacítit,bylabolestapřevelikýžal.
Dalner... Kolik toho jen prožili. Slunné dny. Dny
pokoje, lásky. Křišťálové vodopády vTiar-Merské
divočině.Jehoúsměv.Jehopřítomnost.Samozřejmě,
že měl Dalner svoje chyby, jako každý člověk, ale
Iliarahomilovalacelýmsvýmsrdcem.Tesknila...
Válka. Všude jen válka. Nepřetržitý přímý přenos
zfronty.Všudekrev.Bolest.Vítězství.
Porážka.Jejímatka.Chladnájakovždy.Bezeslova
stála vtom nemocničním pokoji, beze slova vtom
okamžiku,kdyproIliaruzemřelaveškeránaděje.Bez
citu,beznaděje.Jejíotec.Slaboch.Opovrhovalajím.
Tenden,kdypochopila,jakýje.Přílišslabý.Den,kdy
zemřel.Otrávilaho.Ona.Zjakéhodůvodu?Matka.
Nenávidělaji.Užodmala.Apřessvůjžalabolesttak
neviděla,žejsousinynítakblízko.Jednaužje,druhá
sestane... Služebnicí.
Protože u ní už čeká. Olbřímí. Nekonečná. Všepohlcující. Jediná správná. Temnota. Matka. Její
nováMatka.
Objevil se před ní. Malá hlavička, dlouhé, vyzáblé
ruce. Drápy stejně tak dlouhé jako celé jeho ruce.
Všude boláky. Zářící hnis. Krásný hnus . .. Byl
nepopsatelně ošklivý a přitahoval Illiaru stále blíž
ablíž.Vzalsijejísrdce.Okolomozkuomotalstříbrný
drátsostny.Zářícíchladnýmsvětlem.Prostoupilcelé
jejítěloaonasemuoddala.
Ukázaljívšechno,cochtěl,abyviděla.Světtakový,
jakýje.Špatný,prohnilý.Lidiavšechnyostatní,jak
žijísvéubohéživoty.Otrocispolečnosti.Otrocisebe
samých. Ukázal jí nepřítele. Nemilosrdní tvorové,
napůl ptačí anapůl lví podoby, uctívající strašlivou
bohyni Nemagie. Aukázal jí nekonečně krásná
aohromujícíTemnáúzemí.Sídlotemnoty,jejínové
ajedinéskutečnéMatky.
Aonbudejejímotcem.
,,Kdo jsi?“ zeptala se ho. Slova plynula zjejich úst
jako proudy čerstvé krve. ,,Tvůj Pán,“ odpověděl
Pán Khig. Zbytky její lidské podstaty se zatřásly.
Spadlaplaneta.Ne,hvězda.Všechnyhvězdy,cobyly
abudou,všechnypromarněnéživoty,jejíživot–vše
se zabodlo hluboko do jejího těla. Temný plamen
stravoval její maso akůži, spaloval kosti apožíral
vnitřnosti.
Proudlepkavékyseliny,kterýstrhlmozekdobezedné
propastiTemnoty,sevjedinémokamžikutriumfální
bolesti shlukl dohromady avytvořil její nové, lepší
srdce.Usmálase.,,Jsempřipravena.“
Dalner, stejně jako vše ostatní, byl pohřben hlubokovjejímpodvědomí.Černáavšeobjímajícímlha
zakryla její city. Anová, jako smrt krásná, pravda
pokřivilajejírozum.
APánopětovaljejíúsměv.
Marek Šobíšek – fotograf ze třídy M1B
G: Jak dlouho už fotíš?
Začaljsemvosmiletech.
G: Jak jsi se k tomu tak brzo dostal?
Přesně si to nepamatuji, ale nějak mě to chytlo a začal
jsem.
G: Pamatuješ si první fotku, kterou jsi vyfotil? Nebo
první, co se ti líbila?
Mojiprvnífotkusiurčitěnepamatuji.Toužjehodnědlouho.
Líbísemihodněmýchfotek,alevybratjednunejhezčíje
opravdutěžké.Mámasi6tisícfotek,takžejetěžképrobírat
úplněvše.
Kamila Pirná a Andrea Kebortová M1B
Nebojte se, jsme v dobrých rukách našich záchranářů . . .
Kamila Pirná M1B
G: Máte nějaké nápady, třeba
Na slovíčko . . .
jak zlepšit formu výuky na odsjménemsvýmajménemceléredakčnírady
Petrou Vychodilovou borných
bych vás
chtěl
pracovištích?
Váženíčtenáři,
uvítatvtomtonovémčísleškolníhočasopisuGutenberg.
G: Dobrý den, jste jednou z ně- Já jich mám. Ale prozatím si to
Jakjistěvíte,tvůrcičíslaseponěkudzměnili,aletoještěnezkolika
zdejších vyučujících od- nechámprosebe,možnábyforma
namená,žesezměnilovše.Samozřejmě,žesebudetemoci
borného
výcviku a nás by za- výukymohlabýtněčímzpestřena,
jímalo,
jak jste se k této práci aletímnemyslímjenvýstavy.Ne
setkatspohledyanázorynovýchlidí,avšakvěřím,žebudou
dostala?
nadarmoseříká,školahrou.
alespoňstejně,bamožnáivíce,zajímavévporovnánístěmi
G: Měla jste někdy nějaký
vážný úraz?
Srazilo mě auto, ale vše dopadlo
dobře,neboťdomůjsemdošlapo
svých.
G: Máte nějaký oblíbený butik,
který byste mohla doporučit?
předchozími.
Náhodně.
Nemohla jsem sehnat G: Studovala jste zde, na této Všechny Skateshopy, kde mají
práci,kterábymizcelavyhovovaškole.
Porušovala
jste nějaká dobréoblečení.
Pokusíme se vám toho nabídnout mnoho,
například
stula,dostalajsemnabídkusem,atak pravidla? Jestli ano, jaká?
dentskéčlánky,kterénemajípouzeinformačníúčel,alemají Nahlédnemespoludozákulisípracízodbornéhovýcvikua
G: Udržujete kontakty se spolujsemtozkusila.Můžuříci,žejsem
charakterryzezábavný.Acotakhlenahlédnoutnanejrůznější
povímesiněcotakéozálibáchažpřílišpřipomínajícíchnaše
prozatímspokojená.
Porušila jsem pravidlo.
Jednou, žáky ze střední školy?
a to pořádně, ale radši
to dál neškolníakce?Žetoužtadybylo?Alejistě,nyní,sevšakse
budoucířemeslo.
G:
Baví
Vás
tato
práce?
Ano,docelaano,alemohlobyto
budurozebírat.Každýmásvétasvýmiprožitkyapocitychtějísvámipodělitnověpříchozí Taktedyzdejenašenovéčísloapusťtesedoněj...
býtrozhodnělepší.
jemství...
studenti,ještěplnizážitkůanovýchvjemůznašíškoly.
Baví,zatím...
Dále tu máme i pár nových zábavných subjektů,
G: Jakýnapříklad
byl Váš oblíbený a ne- G: A co ze školy základní?
G:
A
to
i
přes
některé
problémy
oblíbený
hádanky, vtipy a mnoho dalšího, co by vás mohlo předmět?
a snad MiroslavJiřička
se studenty? Myslíme tím, že
Spárlidmiano.
šéfredaktor
izaujme.
„zlobí“.
+Mělajsemjichvíc,aleasinejvíc
Ekonomika. Díky dobrému pří- G: Udělili Vám někdy kázeňský
Vtakovýokamžiksiceméně,ale stupuučitelesetakstalamýmnej- postih?
Stalooblíbenějšímpředmětem.
se...
stálesetodávydržet.KaždáčinAno, měla jsem jednou takový
nostmásváproiproti.
Měsíc září–SeznamovacíkurzI.ročníků
- Český –jaksejimvedlo,sedozvítevtomtočísle
jazyk zřejmě, ale pouze krásnýpostih,aledáletoopravdu
STŘEDNÍ
ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
G: Co nejčastěji dáváte svým jenvjednomročníku,neboťzto- nebudurozebírat.
PRAHA, s. r. o.
–Designblok
studentům za práci? A jak jim
hotopředmětujsemsinic„neod–novodobýdesign
OBORY MATURITNÍ,
to jde?
nesla“.
UČEBNÍ:
–Workpressfoto
GRAFIK/GRAFIČKA
TISKAŘ/TISKAŘKA
Ze začátku jim zadávám práci
G: Máte
nějaké záliby mimo
–Praha-Berlín
KNIHAŘ/KNIHAŘKA
s křivkami, obtahování log apod. práci? –návštěvaněmeckýchkolegůunás
TELEFON:
274866120
Tabulka
Když program později ovládají,
FAX:
MěsícTěch
říjen–
návštěvafirmyEclipse
tak dostanou práci, kde mohou
moc
není, ale mohu zmínit
274868998
–specializujícísenavelkoformátovýtisk,
ukázat,
co v nich je a jakou mají třeba snowboard
v zimě a v létě věk–21,zatím DOPRAVA:
ZajímajíVásnovinkyzesvěta
nejmodernějšísítotiskapod.
BUS154,271
polygrafie?
kuřák/nekuřák–kuřák
fantazii.Většinoujimtojde,jsou
cestování.Atakébowling.
ZESTANICEMETRA
Přijďtejezhlédnoutnapražské
–návštěvaNárodníhomuzea oblíbenákapela–DivokejBill
HÁJE,SKALKA
šikovní. Rozhodně bych chtěla
VýstavištěvHolešovicích.
–Výstavašperkůkeltskýchžen
WWW.SSPP.CZ
G: Jaký jste dostala nejlepší dá- oblíbenýzpěvák/zpěvačka–Marpo
pochválithlavnětřetíročníky,ale
www.reklama-fair.cz
oblíbenákniha–Mydětizestanice
i v jiných třídách se najdou stu- rek k Vánocům?
denti, kteří si pochvalu rozhodně
ZOO
zaslouží.
oblíbenádětskákniha–Broučci
Sejdeme-lisecelárodina,tojeasi
KorekturaPhDr.LibušeHaubeltová,JiříKohoutek
nejlepší dárek.A ještě
poukaz na oblíbenýčeskýfilm–Snowboarďáci
OdbornýdohledLudmilaPěčová,VěraOuředníková
Zlom
PetraVychodilová
oblíbenýzahraničnífilm–Velmi
G: Vyhlížíte si nějaké své favo- čtrnáctdnínahory.Tehdyjsemse
CTP
JanHladiš
ŠéfredaktorMiroslavJiřička
nebezpečnéznámosti
rity, kterým věnujete větší po- učilaprávěnatomsnowboardu.
Výroba
SŠPPraha,s.r.o.
VedoucívydáníRomanaMíčová
oblíbenýmalíř/fotograf–JanSaudek
zornost a kteří
Vám
pak
mohou
PětibarvovýtiskovýstrojHeidelberg
VladimíraHeringová
Adresa
Bellova352,Praha10-Petrovice
oblíbenéjídlo–knedlo-vepřo-zelo
pomáhat s nějakými
Vašimi pra- G: Máte pro snowboardování
RedakčníradaMarekŠobíšek
www.sspp.cz
KamilaPirná
(vepřoalepapásousedůvpejsek)
radši hory zahraniční nebo docemi?
[email protected]
TomášUrban
oblíbenépití–Fanta,Captain
mácí?
[email protected]
MarcelZločenko
Morgan
Favoriti? Do
některých studentů
AndreaKebortová
Cena10Kč
vkládámvelkoudůvěru,alezatím ZačátkyjsourozhodnělepšívČe- oblíbenéčeskéměsto–Olomouc
jsemnemělapotřebuněkomuněco chách,kdyžsiněcozlomím,mám oblíbenézahraničníměsto–Pomorie
oblíbenávěc–napříkladtelevize
todomůblíž...
zadatmimorámecvýuky.
18.–20. 3. 2008
Ukázky prací našich studentů, tentokráte z odborného výcviku
Eclipse
Dne 24. 10. 2007 se třída M4
s paní profesorkou Heringovou a
paníprofesorkouMíčovouvydala
na exkurzi do pražské tiskárny
Eclipse. K vidění byly nejmodernější CTP systémy pro
přípravu ofsetových desekadáleceláškáladigitálních strojů: rolové,
ředidlovéaUVtiskárny
v pracovní šíři až 5 m,
archové tiskárny s produktivitou až 400 m2za
hodinu, UV ploché tiskárny pro potisk deskových materiálů, tiskové
plotry, speciální technologie pro sublimační
transferový tisk. A co
jsme obdivovali? Sítotisk - speciální technologii pro
menšítiskovénáklady,vyššíživotnostplakátů,protisknavelmi široké
spektrum různých materiálů: od
Berlín
plakátového papíru přes kartony,
vlnité lepenky, samolepicí fólie a
vinyly až po plastové, pěnokartonové, akrylátové nebo kovové
desky.Různétypylakůvčetněpar-
ciálních,metalických,fluorescentních,roztažnéajinétypyspeciálních barev. Kompletní technologické vybavení širokého spektra
POSvýrobků,založenýchpředevšímnabázivlnitýchlepenek,kartonůaplastů.Promodely,makety
a malé série jsou použity kartonážníplotry,prostřednísériedigitálníkartonážnílinkya
pro velké série příklopové a válcové výsekové stroje až do formátu 200 x 400 cm.
Prohlédli jsme si širokou škálu strojů na
dokončovací práce,
které lidem umožňují
kvalitní a operativní
zpracování vytištěné
grafiky bez nutnosti
kooperace a subdodávek.Prolepenígrafiky
na velkoplošné deskovémateriálybylvidětspeciální
plochý laminátor. Všem se exkurzelíbila.
Ondřej Měřínský M4
Koncem září se u nás na škole kumentována celá práce na inter- vítaladoBerlínaavymýšlíapraobjevilaskupinkastudentů,nakte- netovém deníku. Jimi zhotovený cuje na svém projektu. Popřejme
rýchjsteurčitěpoznali,ženejsou produkt byl zabalen do papíro- jim mnoho zdaru, plno zážitků
rodilýmiČechy.Jakoužponěko- vého obalu, který si studenti na- z
podzimního
Pavel
Vršecký Berlína a šťastný
likáté proběhl výměnný pobyt vrhlisami.Nynísesituaceobráti- návratdomů.
3A
studentů z německé Erst-Litfass- la.SkupinkačeskýchstudentůzaMiroslav Jiřička M4
Schule a naší Střední školy polyTomáš Náhlovský M3
grafickéPraha.Skupinkamladých
lidí,zabývajícísedesignemurčenýmjakprotisk,takiprowebdesign,vČecháchvypracovalaprůvodce o dvanácti stránkách, kde
popsali nejen své dojmy z Prahy,
aletakékterépamátkyapodniky
stojízatonávštívit,anakonecpřidaliipáružitečnýchčeskýchvět.
Brožurka by měla být návodem
probudoucígeneracevýměnného
pobytu. Další náplní práce bylo
vymyslet logo, které by vystihovalo výměnný pobyt a společnou
spolupráci české a německé strany. Konečnou podobu loga užili
dálenapotisktriček,ježsebudou
tisknout,aleažvBerlíně.Nakonci
. . . bitmapový vzor
. . . převedeno do křivek v Illustratoru
samotného projektu byla zado-
8
7
3
5 1
7
5
9
1 2
4
8 6 4 3
7 1
2 5
4 3 1
6
6
9
4
7 8
5
2
9
9
9
6
9
8 1 2
6
2
4
3
7
3
2 6 5
8
8
1
8
2
1 2
Jakřešitsudoku:účelemjevyplnitčíselnoumřížkutak,abyvkaždémřádku,každémsloupkuazároveňvkaždémzečtverečků3x3
polebylyzastoupenyvšechnyčíslice1–9.Někdyjevelmisnadnézjistit,ževdanéřádcečisloupcichybípřesnětoatočíslo,doplňte
hoalogickypostupujte,někdyvámtozaberedelšídobu.Dnespřinášímejednusnadnouajednuobtížnouverzi.
VTIPY:
1.Kdoméjménovysloví,
hnedmnezničí.
2.Nemátohuby,aletřizuby,
ujídlaslouží,poněmnetouží.
3.Máš-limne,nedbášmě,
ztratíš-limne,poznášmě.
4.Tahleholkamodrooká,
pořádsedáupotoka,
kdyžsinohytrochusmočí,
sluníčkojísvítízočí.
5.Dlouhájeatrvákrátkouchvíli,
širokájevícnežjednumíli,
vysokáje,másedmeryschody,
přecsevejdedokapičkyvody.
6.Mátohlavujakokočka,
mátonohyjakokočka,
mátoocasjakokočka,
mňoukájakokočka,
anenítokočka.
7.Jevelkéjakojablíčko,
akůňtozjámynevytáhne.
LordlovílvyvAfrice.Místnílovecvysvětluje:
,,Nebojte se, Vaše lordstvo, dáme Vám pušku
dovidlice,aažuvidítedvalesknoucísebody,
ihnedvystřelte.Trefítelvamezioči.Jetojednoduché!“Nastalanoc,lordspatřildvasvítící
body,vystřelilapřednímseozvalo:,,Che,che,
che,che,che!“Lordvystřelilještěpětkrát,ale
pořádseozývalchechot.Užserozčílilanařídil
posvítitdotmybaterkou.Reflektorserozsvítil
auviděli lva: levé oko měl zakryté packou
avdruhédrželbaterku.
PRANOSTIKY:
1.Drží-livříjnunastromechpevnélistí,bude
tuházima.
2.SvatýFrantišekzahánílididochýšek.
3.Pokrývají-li se strniska ještě vříjnu hojně
babími léty, jest to předzvěstí dlouhého
apěknéhopodzimu.
4.PoSvatéTerezemrázzanehtyzaleze.
Pánjdeseslonemdovlakuaprůvodčímuříká:
,,Sloni do vlaku nesmí!“ Pán se slonem tedy
odejde,namažekrajícchlebamáslemanalepí
ho slonovi na jedno ucho. Namaže si druhý
krajícanalepíhoslonovinadruhéucho.Potom
jde pán se slonem znovu do vlaku aprůvodčí
muříká:,,Užjsemvámjednouříkal,žesloni
dovlakunesmí!“Pánmunatoodpoví:,,Vám
může být jedno, co si dávám mezi chleba
ksvačině!“
,,Pepíčku,cojsiudělalsesvounovoukošilí?Je
plnáděr!“,,Hrálijsmesinaobchodajájsem
bylementál.“
Pepíček se při hodině povídá apaní učitelka
hovyvolá:,,Pepíčku,řekninámdvězájmena!“
Pepíčeknato:,,Kdo?“,,Já?“,,Správně!“
Vojácijdoudoválkyaveliteljimpovídá:,,Jdete
do války. Buď zůstanete naživu, nebo v boji
padnete. Když zůstanete naživu, to je dobrý.
Když v boji padnete, budete mít dvě možnosti:
buďváspochovají,anebozváscosiuvaří.Když
váspochovají,tojedobrý.Kdyžzváscosiuvaří,
budetemítzasedvěmožnosti:buďtobudemýdlo,
a nebo papír. Když to bude mýdlo, to je dobrý.
Kdyžtobudepapír,mátezasedvěmožnosti:buď
tobudepapírkancelářský,anebotoaletní.Když
to bude papír kancelářský, to je dobrý. Když to
budepapírtoaletní,mátezasedvěmožnosti:buď
vásdajídoženskéhoWC,anebodomužského.
Kdyžvásdajídoženského,tojedobrý,alekdyž
domužského,pakjstedefinitivněvpr...“
1.Ticho
2.Vidlička
3.Zdraví
4.Pomněnka
5.Duha
6.Kocour
7.Klubíčko
HÁDANKY:
Odpovědinahádanky
těšíme se i příště . . .