Zpravodaj č.5-2015

Transkript

Zpravodaj č.5-2015
Květen 2015
Motto: Druhá světová po 70 letech
Vážení spoluobčané,
před 70 lety skončila 2. světová válka. V Evropě to bylo 8. května, v Asii až v září. Skončila porážkou
fašistického Německa, sebevraždou Hitlera, který dokázal zfanatizovat tak vzdělaný a inteligentní národ
jako jsou Němci. Mnoho Němců známe za ta léta partnerství a víme, že jsou to skvělí lidé. Proto je pro
mne neuvěřitelné, že se to stalo. Ale historie je holt už taková. Francouzi měli svého Nepoleona, Němci
Hitlera, Rusové Stalina. Druhá světová překonala svými následky všechny války předchozí, dokonce 10x
tu první. Zahynulo téměř 50 milionů lidí. V dějinách jsou zapsány jako největší - bitva u Stalingradu,
největší tanková bitva u Kurska, nejdelší obléhání - u Leningradu. Naše republika byla osvobozena na
západě po Plzeň spojeneckými vojsky, při osvobozování padlo 146 Američanů a dalších více než 400 jich
bylo zraněno. Východní část země včetně Prahy osvobodila Rudá armáda. Padlo více jak 150 tisíc
rudoarmějců. Naši obec osvobodili 6. května. 70 let bez celosvětové války by mělo být pro lidstvo
velkým svátkem. Měli bychom se těšit z toho, že žijeme v míru, třebaže ve skutečnosti to tak úplně není.
Zdá se, že ve světě zuří permanentní válka. Ale Evropa je zatím, až na Srbsko a nyní Ukrajinu, válečných
konfliktů uchráněna. Tanečky, které nyní okolo oslav osvobození světa od fašismu probíhají, jsou
nedůstojné. Mám na to svůj názor, ale vzhledem k tomu, že tu máme demokracii, tak vám ho nemohu
říci. Mé soukromé názory do obecního zpravodaje nepatří. Zvu Vás všechny na malou oslavu velkého
výročí osvobození obce. Akce se uskuteční ve čtvrtek dne 7. května v 19,30 hodin u Kulturního domu.
Uctíme tam památku občanů Veřovic, kteří v průběhu 2. světové války přišli o život, protože se zapojili
do protifašistického odboje a oslavíme konec války.
S pozdravem starosta obce Ing. Břetislav Piterák
Pozvánka na oslavu osvobození.
Kulturní komise ZO pořádá ve čtvrtek 7.5.2015
Oslavu 70. výročí osvobození obce s lampionovým průvodem.
Program oslavy :
19,30 hod. - sraz účastníků za kulturním domem, seřazení průvodu
20,00 hod. - lampionový průvod od kulturního domu kolem orlovny a hřbitova k pomníku
padlých
20,30 hod. - hymna, slavnostní projev a položení kytice květů k pomníku
21,00 hod. - táborák za kulturním domem
V případě nepříznivého počasí se bude slavit v přísálí a ve sklepě KD.
Občerstvení zajištěno, hudba - Galička
Zve starosta obce a pořadatelé
USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 21.4.2015
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
6/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš, Jaroslav Kocián
6/2
schvaluje program 6. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce beze změn
6/3
volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, František Černoch
6/4
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z 5. zasedání
zastupitelstva obce a o činnosti výboru
6/5
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o činnosti finančního výboru od
5. zasedání zastupitelstva obce
6/6
bere na vědomí informaci o činnosti orgánů obce od 5. zasedání zastupitelstva obce
předloženou starostou a místostarostou obce
6/7
bere na vědomí informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev
6/8
stanovuje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
člen zastupitelstva obce
559,- Kč
člen výboru nebo komise
1.097,- Kč
předseda výboru nebo komise
1.345,- Kč
s účinností od 1.5.2015
6/9
schvaluje Pojistnou smlouvu č. 8603138136 mezi obcí Veřovice a Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617 pro pojištění
budov a staveb v majetku obce Veřovice a pojištění odpovědnosti za újmu s pojistným obdobím
12 měsíců za celkové roční pojistné 54.660,- Kč
6/10 bere na vědomí informaci k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona
č. 24/2015 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
6/11 schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2015 takto:
příjmy:
23,132.900,- Kč navýšení na
23,785.900,- Kč
výdaje:
32,975.200,- Kč navýšení na
33,651.200,- Kč
financování: 9,842.300,- Kč
na
9,842.300,- Kč
Rozpočtové opatření č. 1 je nedílnou součástí tohoto usnesení
6/12 schvaluje přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na
realizaci akce: "Realizace úspor energie ZŠ - Veřovice" včetně příloh
6/13 schvaluje smlouvu č. 14196463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 a obcí Veřovice, Veřovice 70, 742 73
Veřovice, IČ: 00298531 na poskytnutí dotace ze SFŽP obci Veřovice ve výši 69.066,65 Kč
výhradně na akci: "Realizace úspor energie - ZŠ Veřovice"
6/14 bere na vědomí informaci o plnění úkolů v sociální oblasti
6/15 bere na vědomí informace o začátku platnosti VPS o výkonu úkolů městské policie a o stavu
projednávání OZV č. 1/2015 o místních záležitostech veřejného pořádku
6/16 bere na vědomí informaci o stavu pořízení změny územního plánu Mořkov a změny územního
plánu Veřovice
6/17 schvaluje v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, výši
částečné úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, na vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a na mapové podklady žadatelem v částce 2,- Kč za 1 m² výměry pozemku, pro
který je změna požadována
6/18 schvaluje text Oznámení o zahájení pořízení změny územního plánu Veřovice a text formuláře
Žádost o pořízení změny územního plánu obce Veřovice
6/19 schvaluje Směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6/20 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
č. 15_SOBS03_4121078369 mezi obcí Veřovice, Veřovice 70, IČ: 00298531 a ČEZ
Distribuce, a.s. , se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035 na
zřízení připojení odběrného zařízení u stavby: "Víceúčelový dům v centru obce" za částku
12.500,- Kč
2
6/21
6/22
6/23
6/24
6/25
6/26
6/27
6/28
6/29
6/30
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
č. 15_SOBS02_4121071658 mezi obcí Veřovice, Veřovice 70, IČ: 00298531 a ČEZ
Distribuce, a.s. , se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035 na
zřízení připojení odběrného zařízení u stavby: "Víceúčelový dům v centru obce" za částku
8.000,- Kč
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2163/9 o výměře 130 m², ostatní plocha/jiná plocha panu
P. K., Poruba, 708 00 Ostrava 8 za cenu 300,- Kč za 1 m² podle GP č. 2123-71/2014,
vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou dne 23.12.2014. Vyhotovení tohoto GP uhradí
kupující. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 4/22 ze dne 24.2.2015
a zveřejněn na úřední desce ve dnech 27.2. - 16.3.2015
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1068/33, orná půda o výměře 151 m²
v k.ú. Veřovice, podle GP 2176-19/2015 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1068/34, orná půda o výměře 203 m² v
k.ú. Veřovice, podle GP 2176 -19/2015 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou za podmínky,
že na tomto pozemku bude zřízeno věcné břemeno stezky a cesty pro vlastníky pozemku
parc. č. 1067/3
revokuje usnesení č. 4/20 a usnesení č. 5/20 z důvodu nesprávně uvedených údajů
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2101/4, ostatní plocha o výměře 26 m² v k.ú. Veřovice a
parc. č. 2103/6, ostatní plocha o výměře 1 m² v k.ú. Veřovice panu P. P., Veřovice a paní P.P.
Veřovice za cenu 50 Kč/m², v souladu s GP č. 2130-6/2015 vyhotoveným Ing. Miroslavem
Veselkou. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 3/41 ze dne 29.1.2015 a
byl zveřejněn na
úřední desce ve dnech 9.2. - 24.2. 2015
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2162/3, ostatní plocha o výměře 15 m² v k.ú. Veřovice
panu P. R., Veřovice za cenu 50 Kč/m², v souladu s GP č. 1705-7/2015 vyhotoveným
Ing. Miroslavem Veselkou. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 4/27 ze dne 24.2.2015 a
byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 27.2. - 16.3.2015
schvaluje prodej pozemku parc.č. 822/3 díl a), orná půda o výměře 59 m² panu M. J., Veřovice
za cenu 50 Kč/m², v souladu s GP č. 2139-10/2015 vyhotoveným Ing. Radimem Špačkem. Záměr
prodeje byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 5/22 ze dne 19.3.2015 a byl zveřejněn na
úřední desce obce ve dnech 24.3.2015 - 9.4.2015
schvaluje v souvislosti s výstavbou Kanalizace a ČOV obce Veřovice koupi pozemků:
- parc. č. 26/5, zahrada o výměře 22 m² v k.ú. Veřovice od pana P. P., Veřovice a paní P. P.,
Veřovice za cenu 50 Kč/m²
- parc. č. 2164/9, vodní plocha o výměře 47 m² v k.ú. Veřovice od pana P. P., Veřovice za
cenu 50 Kč/m²
- parc. č. 27/3, zahrada o výměře 207 m² v k.ú. Veřovice od pana F. B. a paní B. B.,Veřovice za
cenu 50 Kč/m² za podmínky, že na tomto pozemku bude vyřešeno zástavní právo
Vše výše uvedeno v souladu s GP č. 2130-6/2015 vyhotoveným Ing. Miroslavem Veselkou
- parc. č. 1711/5 díl a), zahrada v k.ú. Veřovice o výměře 77 m² od paní L. R., Veřovice za
cenu 50 Kč/m²
- parc. č. 1711/5 díl b), zahrada v k.ú. Veřovice o výměře 33 m² od pana P. R., Veřovice za
cenu 50 Kč/m²
Vše výše uvedeno v souladu GP č. 1705-7/2015 vyhotoveným Ing. Miroslavem Veselkou
schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 2153/2 v k.ú. Veřovice ve prospěch pana D. P. a J. P.,
Veřovice
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce
Martin Fojtík
místostarosta obce
3
POZVÁNKA na 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Starosta obce Veřovice v souladu s ustanovním§ 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice,
které se uskuteční v úterý 19. května 2015 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve
Veřovicích.
Na programu je projednávání záležitostí investiční výstavby v obci, záležitosti dotací a
výběrových řízení, finanční a majetkoprávní záležitosti a protipovodňová opatření.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a starosta na něj všechny občany srdečně zve.
Vážení občané,
je tu další jaro, s ním krásné počasí, které mne vyhnalo z kanceláře do ulic naší krásné obce.
S penězi se musí šetřit, protože Babiš zatím nenaplňuje státní pokladnu podle představ, a tak ani
my od něj nedostáváme tolik, kolik bychom na naše záměry potřebovali. Proto je nutno projet
naši obec a zvážit, které projekty, rekonstrukce a opravy je nutno provést a které ne. Musíme
vycházet také z toho, že tento rok bude hotov projekt ke stavbě kanalizace a že možná již v roce
2016 či 2017 bude se stavba realizovat. Nemůžeme proto provádět nákladné opravy místních
komunikací, po kterých kanalizace povede, byly by to vyhozené peníze. Obdobně je to
s chodníkem na dolním konci, bohužel, také tam povede kanalizace a je zřejmé, že ta musí být
vybudována první a chodník hned po ní. Kdyby to bylo naopak a nově vybudovaný chodník
bychom narušili, museli bychom vracet dotaci. Tu ale zatím nemáme ani na chodník ani na
kanalizaci. V tomto směru musíme být trpěliví a uvážliví, jde o velké miliony. Musím pochválit
většinu Veřovjanů, všichni se starají o své zahrádky a také získané kompostéry z dotace už jsem
mnohde viděl připravené ke kompostování. Jak již jsem minule informoval, prodáváme vodovod,
který byl v obci vybudován před více než 20 lety, firmě SmVaK. Je to poslední možnost, kdy
můžeme vodovod prodat a současný provozovatel tak je ochoten převzít veškerou odpovědnost a
záruky za jeho provoz, údržbu a opravy. Vodovod byl vykopán a ti, kteří chtěli, připojovali si své
rodinné domky na vodovod zdarma. Nyní chceme po vlastnících pozemků, po kterých vodovod
vede jenom souhlasné prohlášení ke stavbě, dá se říci, že zpětně, protože při samotné stavbě
nebylo požadováno. Vznikne problém, že až dojde k poruše vodovodu u těch, kteří prohlášení
nedají, že jim ho nikdo nepřijde opravit. Byl bych rád, aby si to každý uvědomil a až mu takový
problém v budoucnu nastane, aby nešel na obecní úřad něco oznamovat a požadovat, ale aby
budovu obecního úřadu velkým obloukem obešel.
ZHODNOCENÍ AKCÍ V MĚSÍCI DUBNU
"Realizace úspor energie ZŠ Veřovice" - V měsíci dubnu se nám konečně podařilo zkolaudovat
tepelná čerpadla v základní škole. Změnil se tak systém vytápění všech budov základní školy. Je
podstatně úspornější než byl systém dřívější, což by se mělo v příštím období projevit. Byl tak
ukončen projekt: "Realizace úspor energie - ZŠ Veřovice". Tento projekt byl dotován ze SFŽP a
z OP Životní prostředí. Předpokládaná dotace, o kterou jsme požádali, činí 1,240.000,00 Kč.
Celkové náklady na akci jsou ve výši 2,965.000,00 Kč. Stavbu realizovala firma PONTINAGAS
s.r.o., Uherské Hradiště. S funkčností tepelných čerpadel vyslovila prozatím ředitelka školy
Mgr. Renata Štěpánová spokojenost. Plynové kotly, které zabezpečovaly vytápění školy dříve,
byly již zastaralé a značně poruchové. Z dvanácti jich funkčních zůstala pouhá polovina.
Změna vytápění však sebou přinesla i problémy v podobě nutnosti postupně vyměnit ve škole
radiátory, které začínají propouštět vodu.
Projekt kanalizace - Projekční firma AgPOL s.r.o., Olomouc pokročila ve vypracování
projektové dokumentace Kanalizace a ČOV a podala projektovou dokumentaci ke stavebnímu
4
povolení na MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování. Bohužel,
vznikne komplikace ve dvou případech, kdy vlastníci pozemků, přes které kanalizace povede,
nechtějí vydat souhlas, čímž se může stát, že některé rodinné domky se nebudou moci napojit.
Důležitou informací je, že od měsíce května bude chodit dům od domu prověřený pracovník
firmy AgPOL s.r.o. a bude s každým majitelem probírat umístění domovních přípojek a jejich
napojení na hlavní kanalizační vedení. Pochůzku zahájí na Rýnštoku.
Žádosti o vyprojektování přípojky k rodinnému domu jsem firmě AgPOL s.r.o. již předal. Pokud
někdo "zaspal", nevadí, může žádost ještě podat na obecní úřad nebo přímo pracovníkovi firmy
až vás navštíví.
OZNÁMENÍ O SBĚRU ODPADŮ
Oznamujeme občnům, že
* sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se bude konat v sobotu dne 23. května 2015
na těchto místech:
za kulturním domem: 8,00 – 9,00 hod.
u nákupního střediska: 9,30 – 10,30 hod.
* sběr tetrapakových odpadů se uskuteční ve čtvrtek dne 28. května 2015. Pytle s tímto
odpadem můžete soustředit na obvyklá místa již den předem.
* výdej neodebraných kompostérů se provádí každý den v budově revíru v době od 7,00 – do
14,00 hodin a mimořádně ve dnech středa a čtvrtek - 6. a 7. května 2015 v době od 8,00 – do
17,00 hodin rovněž v budově revíru. Vyzýváme občany, kteří si kompostéry objednali a které
jsou doposud uloženy v budově revíru, aby si je urychleně přišli v uvedeném čase odebrat.
Pokud si někdo kompostér do 15. května 2015 nevyzvedne, bude tento nabídnut jinému
občanovi. Kompostéry jsou placeny z dotace na „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí v
Povodí Sedlnice“ a nemohou být dlouhodobě skladovány, musí být vydány do používání. Další
žádosti o kompostéry již nepřijímáme.
Martin Fojtík, místostarosta obce
Mezinárodní den rodiny
Město Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí ve spolupráci s Centrem
volného času Astra Frenštát pod Radhoštěm a Charitou Frenštát pod
Radhoštěm se i letos připojí k oslavě Mezinárodního dne rodiny, který se slaví
od roku 1994 po celém světě.
Čtvrtý ročník oslav Mezinárodního dne rodiny s mottem „Fandíme rodině i
v 21. století“ se bude konat dne 20. 5. 2015 na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Program
bude mít dvě části. Dopoledne bude oslava probíhat v Dětském světě Replay (hlídání dětí,
soutěže, divadélko „O líném Kubovi“, výtvarná dílna, přednáška Mgr. Alexandra Dreslera o
sociálně - patologických jevech v rodině) a současně se ve velké zasedací místnosti městského
úřadu uskuteční seminář na téma „Rodina, manželství, mezilidské vztahy...“. Odpolední program
bude probíhat od 15.00 hodin na frenštátském náměstí. A na co všechno se můžete těšit? Na kulturní
vystoupení dětí, soutěže, prohlídku policejního a hasičského vozu, malování na obličej, atd. Od 14.00
hodin jsou na náměstí také zajištěné atrakce pro děti (skákací hrad, skluzavka a opičí dráha). Pro děti je
zajištěno drobné občerstvení a balónky. V tento den bude také rodinám s dětmi umožněn bezplatný vstup
na krytý bazén v době od 15.00 hodin do 21.00 hodin. Podrobný program bude uveden na zveřejněných
plakátech.
Připojte se i Vy se svou rodinou k oslavám Mezinárodního dne rodiny 2015.
Odbor sociálních věcí
Papáková Bronislava, referent OSV
5
www.zsverovice.cz
KVĚTEN 2015
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Také letos uspořádala školní družina Velikonoční dílnu. Vždyť jaké by to byly Velikonoce bez možnosti
si vytvořit vlastní sváteční výzdobu a navzdory nevlídnému počasí patřičně oslavit svátky jara. Již v pondělí
vládla odpoledne mezi dětmi veselá nálada při pečení dobrot do našeho občerstvovacího koutku na úterní tvoření.
Děti se hemžily jako mravenci při pilné práci a za dvě hodiny stačily upéct všechny dobroty – jablečné záviny,
slané sezamové tyčinky a pizza šneky, na kterých jste si v průběhu Velikonoční dílny mohli pochutnat.
Snad chutě povzbudily rovněž tvořivou fantazii, protože vaše výrobky stály vskutku zato. Páni kluci se věnovali
pletení tatarů a slečny pletení věnečků, pod vašimi šikovnými prsty vznikly krásné košíčky, zdobené pentle,
nádherně barevná vajíčka a další veselá nádhera.
Za celou školní družinu bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám pomáhali k uskutečnění tohoto
příjemného dne: paní učitelce Martině Macíčkové, která s námi strávila celé pečící odpoledne a velmi nám
pomohla, panu učiteli Vladislavu Rusínovi, který již tradičně trávil svůj volný čas s chlapci a muži při pletení
tatarů, paní uklízečce Aleně Kováčikové, která má vždy nejvíce práce po skončení našich akcí, paní Růžičkové
za výborný moučník a také děkujeme starším dětem, které již nenavštěvují ŠD, ale vždy si najdou čas, aby nám
pomohly s organizací – Pavle Bartoňové, Adéle Křížkové, Kláře Veselé a Anně Mikulenkové. Dík patří všem,
co přispěli na materiál.
I. KOLO MINIFOTBALU VE FRENŠTÁTĚ P. R.
Anna Šaňková
Žáci 8. a 9. ročníku se ve čtvrtek 16. dubna zúčastnili I. kola minifotbalu ve Frenštátě p. R.. Turnaj se odehrál
na zmenšeném fotbalovém hřišti v počtu šesti hráčů a brankář. V konkurenci tří frenštátských škol se naše
družstvo neztratilo. Měli jsme tým složený především z žáků, kteří fotbal aktivně nehrají. Hoši sehráli tři
vyrovnané zápasy proti a pouze neproměňování šancí nás odsoudilo na poslední místo.
Mgr. Tomáš Valentík
OKRESNÍ KOLO HÁZENÉ DÍVEK V NOVÉM JIČÍNĚ
V pátek 17. dubna se dívky šestého a sedmého ročníku vypravily na svůj první turnaj v házené do Nového Jičína.
Sehrály celkem tři utkání, ve kterých podaly velmi obdivuhodný výkon, protože se na hřišti setkaly se zkušenými
soupeřkami. Přestože jejich hra byla plná nasazení, obsadili jsme 5. místo.
Děkuji všem za bojovný výkon a vzornou reprezentaci školy.
6
Mgr. Tomáš Valentík
OKRESNÍ KOLO HÁZENÉ CHLAPCŮ V NOVÉM JIČÍNĚ
Týden po turnaji dívek se o postup utkali i naši chlapci šestého a sedmého ročníku. 24. dubna jsme se
vypravili do haly ABC v Novém Jičíně. Hrálo se opět systémem dvakrát 10 minut a družstva byla
rozdělena do dvou skupin po třech týmech.
Hoši na svém prvním velkém turnaji obsadili 6. místo. Nebýt hrubých chyb rozhodčího, který velmi
ovlivnil náš poslední zápas, mohlo být všechno jinak. I tyto situace však k zápasům patří a bohužel jsme
se s tímto nedokázali srovnat. Chlapci si však vyzkoušeli, že rozdíl mezi miniházenou a házenou je
markantní a nasbírali velmi cenné zkušenosti. Ty mohou v příštím ročníku turnaje velmi dobře zužitkovat
a proměnit je v dobrý výsledek. Chlapcům děkuji za bojovný výkon a vzornou reprezentaci školy.
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Úsloví, že řemeslo má zlaté dno, je docela známé. Pod těmito slovy se skrývá každoroční přehlídka
technických profesí v Kopřivnici, na kterou jsou zváni žáci osmých tříd našeho okresu. Mohou se zde
seznámit s možnostmi studia na školách s technickým zaměřením, zjistit, jaká je po technických
zaměstnáních poptávka. Vše zatraktivňuje množství soutěží, při kterých mohou účastníci získat drobné
zajímavé ceny. Našim osmákům se na přehlídce líbilo, postupně obcházeli všechna stanoviště a účastnili
se soutěží. Pro kluky byla velkým zpestřením také možnost prohlídka nákladní tatry.
A jak to všechno hodnotili?
„Když jsme seděli v autobuse, napadlo mě, že to musí být nuda a nic pro nás holky, ale opak je pravdou.
Mně osobně se exkurze moc líbila a zaujala. Stánky ve sportovní hale byly dobře vymyšlené a nejvíce mě
zaujaly stánky s nějakou připravenou aktivitou pro nás účastníky. Za každou vyhranou nebo dobře
splněnou aktivitu jsme dostali malý dáreček, takže nikdo neodešel s prázdnýma rukama.“ (Veronika B.)
„Exkurze se mi líbila. Nejvíce mě oslovil stánek, kde byly ukázky žáků oboru tesař. Zaujalo mě, že jsme
si mohli vyzkoušet udělat rámeček, který jsme si pak mohli odnést domů.“ (Alžběta M.)
„Exkurze se mi velice líbila. Nejvíce mě zaujaly tatry a auta, protože jsme si do nich mohli i vlézt. Ocenil
bych to, že ke každému oboru měli vždy vystavené věci, co tam dělají.“ (Ondra Š.)
„Exkurze nebyla špatná, mohli jsme se podívat, co tam je všechno za obory a mohli jsme se rozmyslet,
co bychom v životě chtěli dělat.“ (Lukáš B.)
7
DEN ZEMĚ
Ve středu 22. dubna jsme na 1. stupni společně oslavili
Den Země. Program si pro nás připravili žáci deváté
třídy společně s paní učitelkou Boženou Přikrylovou.
Během dopoledne jsme prošli pěti stanovišti – Zdravý
životní styl, Život rostlin, Zvířecí závody, Krmítko
a Zvířecí pexeso. Všem se program velmi líbil. Rádi
bychom jménem žáků a učitelů 1. stupně poděkovali
deváťákům a paní učitelce Přikrylové za krásný program. Připojujeme ohlasy dětí:
- Nejvíce se mi líbilo, jak jsme vyráběli budky a jak jsme dělali pomazánku, protože mě to bavilo
a protože jsem se najedl. Děkuji učitelkám a učitelům a hlavně deváťákům.
- Líbila se mi práce ve skupině a jak jsme vyráběli krmítka.
- Hodně se mi líbilo, jak jsme dělali pomazánky a jak jsme běhali a museli jsme si zapamatovat jídlo.
Potom se mi také líbilo zvířecí pexeso, protože bylo srandovní, jak jsme dělali zvuky. Moc díky, devátá
třído a paní učitelko.
- Líbilo se mi, že jsme si mohli hrát, běhat a přitom se učit. Bylo dobré, že jsme pracovali jako tým.
- Líbilo se mi všechno, chci poděkovat Kubovi Veselkovi, že to s náma vydržel. Děkuju.
- Chtěla bych ocenit deváťáky, kteří Den Země uspořádali, a přála bych si, aby Den Země byl častěji.
- Chtěla bych ocenit našeho kapitána Kubu Veselku.
- Líbila se mi všechna stanoviště a byla jsem ráda, že jsem měla i dobrou skupinku. Proto chci poděkovat
všem deváťákům i učitelům, kteří to pro nás připravili. I když jsme skončili na posledním místě, hodně se
mi to líbilo a chtěla bych se zúčastnit na podobné soutěži ještě jednou.
- Mně se líbilo, že jsme běhali přes překážky a chci, aby to bylo častěji.
Učitelé 1. stupně
PUELLAE ET PUERI
V pátek 24. dubna 2015 navštívila naše 7. třída a žákyně 8. a 9. třídy Beskydské divadlo v Novém Jičíně.
V divadle bylo přichystáno vystoupení smíšeného středoškolského pěveckého sboru Puellae et Pueri.
Novojičínský sbor slavil 10. výroční svého založení a na začátek jsme se společně s nimi podívali
na krátkou projekci, jak to vše začalo. Poté nám zazpívali překrásné písně. Mezi nimi zazněly i skladby
známého muzikálu Rebelové. Jako překvapení v závěru vystoupení zazpíval lidové písně sbor
z Německa.. Představení obou sborů se bezpochyby všem moc líbilo a rádi bychom zhlédli další
podobná představení.
Nikola Habáňová, Hana Šumšalová 7. třída
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Celý duben probíhal v duchu dopravní výchovy a bezpečnosti na silnici. Žáci 4. - 9. tříd si ověřili své
vědomosti ve dvaceti testových otázkách. Ukončením měsíce bezpečnosti byla dne 23. dubna jízda
zručnosti a soutěž o nejvšestrannějšího cyklistu třídy. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnou
sladkostí.
8
Děkujeme zvlášť rodičům nižších tříd, že umožnili dětem vzít si s sebou kolo do školy. Do okrskového
kola postupují v I. kategorii Kateřina Kolenová, Rozálie Macíčková, Dalibor Pieš, Ondřej Novák
a ve II. kategorii Annemarie Smetanová, Hana Šumšalová, František Macíček, Jan Hamal.
Blahopřejeme a přejeme mnoho cyklistických úspěchů.
Mgr. K. Guzdková, Mgr. M. Macíčková
ÚSPĚCH V SOUTĚŽI MLADÝ DEMOSTHENES
Před časem jsme vás informovali o tom, že na naší škole proběhla soutěž
Mladý Demosthenes. Do dalšího kola tehdy postoupily žákyně Nikola
Habáňová a Eliška Zemánková. Tyto žákyně dosáhly velkého úspěchu
a v regionálním kole obě obsadily 1. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Martina Šlapalová

ŠKOLNÍ DRUŽINA – DŮLEŽITÉ INFORMACE
Sběr papíru
proběhne ve dnech 18., 19. a 20. 5. 2015 vždy v době od 13.30 – 16.00 hod. Na nádvoří Základní školy
Veřovice. Opět soutěžíme s panem Popelkou, takže budeme moc rádi, když na nás nezapomenete. Každý
kilogram nás posune blíže k vítězným příčkám.
Zápis do školní družiny
nás sice čeká až v červnu, ale přesto jsme chtěli tuto informaci zveřejnit již v květnovém vydání
zpravodaje. Konkrétně se jedná o dny 15. a 16. 6. 2015 (ponděli, úterý) v čase od 15.00 - 16.30 hod.
Vychovatelkami Vám budou podány veškeré informace, včetně závazného přihlášení Vašeho dítěte
do školní družiny. Zápis bude probíhat v herně školní družiny. Těšíme se na Vás.
Obě informace budou vyvěšeny rovněž na webových stránkách ZŠ a MŠ Veřovice a na plakátech
na dveřích ZŠ a MŠ.
Vychovatelky ŠD Anna Šaňková a Marie Matúšová
Žáci a učitelé ZŠ
Veřovice zvou
všechny rodiče a přátele
školy
na Den strašidelné půdy,
který se koná
ve čtvrtek 21. května
v 16 hodin na půdě školy.
Těšíme se na vás.
9
Informace o činnosti mateřské školy v měsíci dubnu 2015
Začátek měsíce dubna jsme si ve školce pořádně osladili.
Nejdříve navštívil mateřskou školu pan starosta s panem
místostarostou, kteří nám podarovali čokoládová vajíčka a
zajíce a popřáli nám hezké Velikonoce.
A po Velikonocích nám Velikonoční zajíček schoval na zahradě sladký poklad. To jsme si tedy
smlsli!
V tomto měsíci jsme s dětmi povídali o domácích zvířátkách, o způsobu jejich života, užitku a o
tom, jak se k nim chováme. Děti hovořily o zvířátku, jaké doma mají nebo jaké by si přály mít.
Zazpívali jsme si o nich písničky, kreslili obrázky,
poslouchali a dramatizovali pohádky. Vyšli jsme si také za
zvířátky na jarní vycházky. U domácích chovatelů si děti
pohladily ovce s jehňátky, hříbátko, štěňátka i koťátka. Na
vycházkách děti pozorovaly probouzející se jarní přírodu.
26. dubna přijel do naší školky profesionální varhaník, pan
Martin Kubát s hudebně-vzdělávacím programem Wolfík.
Hravou formou představil dětem vážnou hudbu a život
hudebního skladatele
W. A. Mozarta. Naučil nás píseň Wolfík, kterou jsme si
pobrukovali celý den. Děti poslouchaly Mozartovy
skladbičky. „Na královské hostině“ zazněla fanfára, po níž
přicházel král, vznešená hudba pro příchod královny a
stydlivá hudba pro příchod princezny. Děti pan Kubát
naučil prvky menuetu, který se dříve tančil. Při „bitvě
s tureckými vojáky“ děti cválaly jako koníci, chlapci
doprovázeli pana Kubáta na nástroje jako kapela. Po boji
přišla únava a děti se zaposlouchaly do ukolébavky. Tento
program s vážnou hudbou děti velmi zaujal.
14. a 28.dubna proběhla v naší školce další setkání projektu PŘEDŠKOLÁČEK. Tématem byla
prostorová a pravolevá orientace, logopedické preventivní
chvilky, sluchová a zraková percepce. Děti připravily rodičům
piškotové jednohubky s banánem a čokopolevou a slané
kořeněné tyčinky
Témata vzdělávací nabídky: JARO – Velikonoce, Narodila se
mláďata, Jaro na zahradě a na louce, MŮJ DOMOV - U nás doma
Fotodokumentaci práce dětí naší MŠ můžete zhlédnout na stránkách http://www.rajce.idnes.cz/.
Mateřská škola ve Veřovicích oznamuje, že dne 20. 5. 2015 od 9.00 do 15.00 hod. bude
v naší mateřské škole probíhat Den otevřených dveří spojený se zápisem dětí do MŠ na
školní rok 2015/2016.
Alena Bezděková
10
INFORMACE- OREL VEŘOVICE
V sobotu 11.4.2015 se uskutečnil již 12. ročník silničního běhu Veřovská desítka. Tentokrát přálo
počasí a na start závodu se postavilo rekordních 250 závodníků všech věkových kategorií.
V hlavním závodě na 10 km startovalo 119 závodníků z blízkého i dalekého okolí a tradičně
přijeli i závodníci z Polska, kteří se k nám každoročně vracejí. V hlavním závodě zvítězil Aleš
Miko ze SSK Vítkovice časem 32:31, v ženách se na prvním místě umístila polská závodnice
Sylnia Kuczera časem 40:56.
Potěšující je, že závod přilákal i 112 dětí, které závodily v kategoriích předškoláků, mladších
žáků a starších žáků. Zajímavý byl i závod kočárků, kterého se zúčastnily jak maminky, tak
tatínkové se svými ratolestmi. Ti, kteří si netroufli na trať 10 km závodu, změřili své síly na
tratích 2 km a 3 km. Závod se vydařil i díky přispění sponzorů, kterým patří velké poděkování.
Mezi hlavní sponzory patřili – Obec Veřovice, Ústředí Orla, Alve Veřovice, APS Veřovice,
Pekárna U Černochů Veřovice, Řeznictví Vahala, Hustopeče nad Bečvou, Čedok Nový Jičín,
Česká pojišťovna Nový Jičín. Poděkování patří i všem organizátorům, kteří se podíleli na
zdárném průběhu celého závodu. Výsledky stejně jako fotografie ze závodu můžete najít na
stránkách www.orelverovice.cz
Orel Veřovice
11
INZERCE – PRODEJ
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
- SMRK, BUK, BŘÍZA
1) prostorové metry (rovnané 1 m délky)
2) uložené, štípané špalky do prostorového metru (délky 30, 35, 40,...)
Kontakt : tel.č. 603 315 738, možnost dovozu odběrateli,
vozík 2,5 PRM, AVIA 4,5,6,7 PRM
12
13
Zajímá tě zdravější životní
styl?
Baví tě pracovat s lidmi?
Rád pracuješ na sobě?
HLEDÁME NOVÉ KOUČE DO
TÝMU. V případě zajmu
volejte stejné tel. číslo
14
CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 49590588
Telefon: 556 836 937, Email: [email protected]; www.frenstat.charita.cz
Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí
CHARITNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
 identifikátor: 3675911
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm (dále jen
„CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je ohrožen v
důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat. Cílem je
posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti a výchově dětí, aby děti mohly setrvat v rodinném
prostředí a předešlo se ústavní péči.
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:




výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
o pracovně výchovná činnost s dětmi,
o pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na
úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou
terénní služby,
o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
o zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
o zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
o doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
sociálně terapeutické činnosti:
o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
o pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
Fakultativní činnost při poskytování CHSAS

Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi
Cílová skupina
 Rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé
životní situaci.
 Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě.
 Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách.
 Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…).
 Rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a
výživě dětí.
 Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností.
 Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí.
 Rodiny, kde je nezletilý rodič.
 Rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení.
15






Rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce.
Rodiny azylantů.
Rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled.
Rodiny ohrožené domácím násilím.
Rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby).
Rodiny, kterým byly odebrány děti z důvodu nevyhovujících bytových, nebo vztahových
podmínek v rodině.
Dostupnost poskytované služby:
 Terénní služba CHSAS je poskytována ve všední dny od 7:00 – 15:00.
 Ambulantní služba CHSAS je poskytována v úterý od 8:00 – 12:00.
Služby CHSAS jsou poskytovány rodinám žijícím na území města Frenštát pod Radhoštěm a dále
v těchto obcích: Bordovice, Čeladná, Hukvaldy, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov,
Měrkovice, Mniší, Rychaltice, Sklenov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice.
Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně, fakultativní za úhradu.
Kontaktní pracovník pro více informací:
Mgr. Michaela Koloničná, vedoucí CHSAS, sociální pracovnice
mob.: 732 955 839, email: [email protected]
Projekt je podporován
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ
VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i
imitace dřeva. Doplňková výbava.
Ploty - pletivo
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, levné
pletivové branky a brány, nebo i ozdobné kované.
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.
Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%.
Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka, klece, krmivo pro křepelky.
www.prodrubez.cz
www.KANCLIR.cz, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Otevírací doba:
Po – Pá, 8:00 - 15:00. Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEZAPOMEŇTE UHRADIT POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:
420,- Kč
splatnost do 30.06.2015
16
17
18
19
NABÍDKA
Nabízím občanům i firmám provedení výkopových prací bagrem typu Kubota 008
(pásový malý bagr, rozvoz 80 – 120), cena dohodou. Přeprava bagru do
vzdálenosti 15 km od Štramberka k místu výkopu zdarma. Bagr je možné si
prohlédnout na www.bagricek.eu.
Bližší informace Vám podá Ing. Tomáš Halamík, tel.č. 602 529 064, e-mail:
[email protected]

Vzpomínka a pocta panu Janu Urbanovskému
V neděli dne 26. dubna v ranních hodinách zemřel pan Jan Urbanovský.
Moje vzpomínka na něj je z dlouholeté spolupráce ve fotbalovém klubu.
Nejenže sám fotbal hrál, ale po skončení aktivní činnosti byl velmi obětavým
činovníkem. Dělal vedoucího mládežnických družstev, trénoval, byl členem
výboru a spolkovým hospodářem.
V posledních létech byl pravidelným návštěvníkem domácích zápasů mužstva.
Za svou dlouholetou práci ve fotbalovém klubu byl jmenován čestným členem.
Za nás, za všechny, kteří jsme společně s ním pro fotbal žili, skládám tuto vzpomínku a poctu
obětovaném člověku, který se významně zapsal do historie veřovské kopané.
Břetislav Piterák
JUBILANTI MĚSÍCE KVĚTNA 2015
Monika Fojtíková, Ludmila Lacinová
Alena Kreslová
Pavel Pop
Marie Fojtíková, Marie Machová, Jarmila Lacinová, Jaroslav Kocián
Karel Matúš, Milada Křížková, Irena Křížková, Marie Machová, Jarmila Kamasová
Marta Černochová, Miroslav Pítr, Jaroslav Tománek
Pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti do dalšího dlouhého života přeje obec Veřovice těmto
květnovým jubilantům.
„ Stáří není nic jiného, než opakování dětství“

Poděkování:
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Zdeňkem Fojtíkem za
jejich účast, slova soustrasti i květinové dary.
Manželka Ilona a děti Marcel a Gabriela s rodinami
Vydal Obecní úřad Veřovice, 742 73 Veřovice 70, dne 4. května 2015. Vychází měsíčně v nákladu 600 ks.
Uzávěrka 30. každého měsíce. Zodpovědný redaktor: Ing. Břetislav Piterák. Připravila: Eva Bartoňová.
IČ: 00298531, e-mail: obecni.urad@verovice, webové stránky: www.verovice.cz, tel.č. 556857093.
Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 19217. Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do
zpravodaje. Tisk: Obecní úřad Veřovice.