Želetavský zpravodaj I/2014

Transkript

Želetavský zpravodaj I/2014
číslo 1/2014
Vydává Městys Želetava, nám. Míru 1, 675 26 Želetava, IČO:
IČ 00290751
MK ČR E 20311, v nákladu 350 výtisků
V Želetavě 11. 4. 2014, cena 3,- Kč
Foto: pohled na náměstí Míru z věže kostela sv. Michaela
************************************************************
*******************************************************
Informace z radnice / Z jednání RM a ZM Želetava / Rozpočet
et 2014 / Plánované akce na
rok 2014/ Kulturní a společenská činnost / Výročí vypuknutí I. světové
ětové války /
************************************************************
*****************************************************
Informace z radnice
Havlíčkobrodští kriminalisté prověřují letos již několik případů otravy oxidem
uhelnatým
Policisté přijali v letošním roce již pět oznámení o otravě osob oxidem uhelnatým
v bytech. Tři osoby na následky otravy zemřely. Policisté apelují na občany, aby
dodržovali základní bezpečnostní pravidla při používání plynových spotřebičů.
K pěti případům otrav nebezpečným plynem došlo v Havlíčkově Brodě
v rozmezí od 9. ledna do 13. března. Kriminalisté ve všech případech zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví podle hlavy
první zvláštní části trestního zákoníku. Všechny případy stále prověřují, zejména zjišťují
příčiny úniku oxidu uhelnatého a další okolnosti případů.
Oxid uhelnatý vzniká spalováním paliv. Je bezbarvý a bez zápachu a proto je
lidskými smysly velmi obtížně zjistitelný. Prvními příznaky otravy oxidem uhelnatým je
bolest hlavy a nevolnost. Policisté apelují na občany, aby jako prevenci před takovými
případy dodržovali základní bezpečnostní pravidla pro používání plynových spotřebičů
v bytech a rodinných domech. Na veškerých plynových kotlích a karmách je nutné
provádět pravidelné odborné revize dle návodu k užívání spotřebiče. Vysoké hodnoty
oxidu uhelnatého produkují znečištěné plynové spotřebiče. Kontrolovat je třeba i cesty
odvádějící spaliny. Veškeré opravy a zásahy do plynových spotřebičů je třeba nechat na
odborných firmách a vyškolených pracovnících. Na ty by se měl obrátit každý uživatel,
kterému se zdá, že spotřebič nefunguje správně. Obecně lze uvést, že je zapotřebí provést
takovouto kontrolu spotřebiče minimálně jednou ročně.
Velmi důležité je také časté větrání a to v každém ročním období, aby byl
zajištěn stálý přísun čerstvého vzduchu do domácnosti, kde je plynový spotřebič umístěn.
V domácnostech, kde došlo k výměně oken, zateplení fasády či výměně vchodových
dveří, dochází ke změnám vnitřní cirkulace vzduchu a jeho nedostatku v prostorách. V
případech takovýchto rekonstrukcí doporučujeme provést revize spalinových cest, zda
mají dobré tahové podmínky. Pozor na používání různých ventilátorů a digestoří (nové
digestoře mají vyšší výkony), které mohou způsobit, že spaliny ze spotřebiče místo
odvodu ven budou vtahovány zpět do bytu. Velmi dobrou prevencí je instalování
detektoru CO v bytě. Jedná se o čidlo, které měří výskyt oxidu uhelnatého a v případě
zvýšení koncentrace na to obyvatele bytu upozorní alarmem.
Je v zájmu celé společnosti, aby se podobné případy neopakovaly a aby na otravy
oxidem uhelnatým neumírali lidé.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
2
Publikace o Želetavě
V průběhu měsíce května tohoto roku začne městys Želetava nabízet občanům
dlouho očekávanou barevnou fotopublikaci mapující vývoj Želetavy a jejího blízkého
okolí. Její příprava se ukázala (hlavně po časové stránce) oproti původním předpokladům
bohužel značně složitější. V tuto chvíli se dolaďují poslední nutné detaily včetně úpravy
konečné ceny. O přesném termínu zahájení prodeje a výši ceny budou občané včas
informováni prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsních desek a webových stránek
městyse Želetava.
Ing. Radek Malý, starosta
************************************************************************
Informace z jednání rady a zastupitelstva městyse
V prvním čtvrtletí roku 2014 se rada městyse sešla ve dnech 21. 1. 2014 a 6. 3. 2014
k přípravě bodů pro jednání zastupitelstva městyse, které proběhlo dne 27. 3. 2014.
Rada městyse 21. 1. a 6. 3. 2014:
- schválila smlouvu o výpůjčce pozemků 3440/2 a 826/3 Kraji Vysočina
- projednala a schválila podmínky pronájmu zemědělsky využívaných ploch
- schválila a aktualizovala dodatky k vnitřním směrnicím o účetnictví, dlouhodobém
majetku dle ČÚS
- projednala a připravila body pro jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse dne 27. 3. 2014:
- projednalo ceníky pěstebních a těžebních prací pro rok 2014
- zamítlo žádost o odkoupení pozemku 109/41 k.ú. Šašovice L. a J. Hruškovým
- schválilo návrh smlouvy o veřejných službách v autobusové dopravě TRADO BUS
Třebíč, s.r.o.
- schválilo záměr budoucího prodeje pozemků 26/1 a 38/2 v k.ú. Želetava o výměře
1538m2
- schválilo inventarizaci a inventarizační zprávu k 31. 12. 2013
- schválilo rozpočet na rok 2014
- schválilo směrnici č. 10 o schvalování účetní závěrky
- schválilo návrh smlouvy o budoucím zřízení služebnosti na p.č. 3456/1 s Povodí
Moravy, s.p.
- schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. – výměna venkovního vedení NN
- schválilo výjimku z počtu žáků navštěvujících MŠ Želetava z 24 na 28 v každé třídě
- schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 1133/1 k.ú. Šašovice
s TIRAD, s.r.o. – užívání cesty
- schválilo žádost o vykácení 3 stromů na sídlišti Sadová
- v průběhu diskuse na podnět starosty schválilo výzvu určenou vedení České pošty, s.p.
k provedení přehodnocení situace a zvážení opětovného navýšení počtu zaměstnanců na
pobočce v Želetavě
Ing. Radek Malý, starosta
************************************************************************
Rozpočet městyse Želetava pro rok 2014
Snahou při skladbě rozpočtu pro rok 2014 bylo v maximální možné míře
zohlednit záměry a potřeby městyse a jeho obyvatel. Vytváří podmínky pro fungování
školských a sociálních zařízení, činnosti spolků a sdružení, provoz důležitých sítí a
neposlední řadě umožňuje další výdaje do oprav a postupného rozvoje budov, komunikací
a sítí, které každá obec potřebuje (příp. jsou nutné), a které zkvalitňují a zpříjemňují
každodenní život. Plán investičních a neinvestičních akcí zahrnutých do rozpočtu pro
letošní rok naleznete v následujícím článku zpravodaje.
4
Rozpočet na rok 2014 /doplňkové informace/ v tis. Kč
Paragraf, položka
1111-1511 Daně a poplatky
4112 Souhrnné dotace
1032 Podpora ostat. produk. činností
lesy Silnice
2212
2219 Ostatní záležitosti pozem. komun.
2221 Provoz veř. silnič. dopravy
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čišť. odpad. vod
2341 Vodní díla v zem. krajině
3113 Základní škola
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostat. zál. kultury
3326 Památky míst. kult. významu
3341 Rozhlas
3349 Ostat. zál. sdělov. prostř.
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostat. zálež. kultury a církví
3429 Ostat. zájm. činnost a rekrace
3511 Všeobec. ambul. péče
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výst. a údržba míst. inž. sítí
3639 Komunál. služby a územ. rozvoj
3722 Sběr a svoz komun. odpadů
3744 Protipovodňová opatření
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
4351 Osob. asistence, pečovatel. služ.
5512 Požární ochrana dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.
6399 Ostatní financ. operace
Neinvestiční akce
Investiční akce
Financování
Celkem
5
Příjmy Výdaje
Financování
16730,00
442,4
280,00
250,00
70,00
40,00
190,00
770,0
655,0
810,0
1150,0
-1988,0
17,0
22,0
100,0
2100,0
4,0
75,0
50,0
50,0
2,0
25,0
4,6
30,0
110,0
260,0
65,0
60,0
390,0
10,0
84,0
220,0
-336,0
580,0
40,0
40,0
718,0
2700,0
30,0
920,0
5,0
65,0
748,0
440,0
240,0
805,0
1750,0
70,0
25,0
500,0
3759,0
3436,0
2301,0
20980,0 20957,0
-23,0
Plán investičních a neinvestičních akcí pro rok 2014
Akce investiční v tis. Kč
3726
3429
3429
3631
2212
1144,00
150,00
139,00
655,00
700,00
Kompostárna Šašovice
Dětské hřiště Horky
Pergola šašovice
Rekonstrukce VO Horky
Komunik. Sítě Cidlinská Bítovánky
2219
110,00
Chodníky Želetava
3639
538,00
Pozemky
Akce neinvestiční v tis. Kč
3639
3639
3639
3635
3639
3639
2219
2212
3639
3429
3632
3639
3429
3429
3639
3639
3326
2219
250,00
130,00
40,00
200,00
250,00
700,00
140,00
349,00
200,00
220,00
100,00
50,00
40,00
320,00
250,00
150,00
170,00
200,00
Střecha tělocvična
ZŠ horní budova vazba
Okna mateřská školka
Územní plán, projekty
Odkup pozemku
Elektroinstalace škola
Chodníky
Komunikace Nová
Zateplení stropu školka
Hřiště údržba, tenisové
Hřbitovy (Horky)
Fasáda mateřské školky
Mantinely
Příspěvky 170, Farnost 150 tis.
Parkoviště MŠ, Sadová pošta
Kulturák Ž+WC předs. kina
Pomník Šašovice
Obrubníky Sadová
6
KOMPOSTÁRNA ŠAŠOVICE
Rozšiřováním služeb v oblasti likvidace odpadů rostou i náklady. Od loňkého
roku ve všech místních částech slouží 6 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které
se dosud vyváží na skládku do Petrůvek.
V letošním roce zahájí provoz obecní
kompostárna v nevyužitém silážním žlabu v Šašovicích.
Městys získal dotaci
z evropských fondů a fondu životního prostředí na nákup traktoru, který bude odpady
zpracovávat. Na celkové ceně projektu ve výši 1.149.500,- Kč se městys bude podílet
částkou 182.900,- Kč. Bioodpad se bude do Šašovic svážet z celého městyse.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V HORKÁCH
Areál hřiště v Horkách získá letos u mladších dětí na atraktivitě. Staré herní
prvky budou díky hodnotnému sponzorskému daru obohaceny o nové, moderní
prolézačky.
PERGOLA ŠAŠOVICE
Loni vybudované asfaltové hřiště u školy rozšiřuje možnosti sportovního a
kulturního využití. Nová pergola poskytne celému areálu potřebné zázemí.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HORKY
Rekonstrukce veřejného osvětlení z důvodu úspor energie započne v místní části
Horky. Kraj přispěje dotací 150.000,- Kč. Úsporné osvětlení zajistí silničnímu provozu i
chodcům vyšší bezpečnost.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE CIDLINSKÁ BÍTOVÁNKY
Nové rodinné domky na Bítovánkách nemají dosud obslužnou místní
komunikaci. Ta propojí obecní komunikaci u hospodářského dvora s krajskou cidlinskou
silnicí. Nová komunikace i vlastní domky budou odvodněny děšťovou kanalizací.
CHODNÍKY ŽELETAVA
Nezbytná oprava chodníků bude pokračovat v ulici Podolí.
vyšší komfort a bezpečnost.
Zajistí chodcům
STŘECHA TĚLOCVIČNA
Loni započatá oprava střechy tělocvičny bude v letošním roce pokračovat
závěrečnou fází. Zbývá dokončit asi 2/5 plochy.
OKNA MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Výměna většiny oken v mateřské škole v roce 2013 bude dokončena v místní kuchyni.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ, VAZBA
Krov horní budovy školy je napadený nebezpečnými dřevokaznými škůdci hmyzem a houbou. Sanace dřevěných konstrukcí výrazně prodlouží jejich životnost.
7
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY
Městys Želetava zadal zpracování projektové dokumentace změny územního
plánu, parkoviště u pošty, místní komunikace Bítovánky - Cidlinská, revitalizace náměstí,
revitalizace hřbitova Želetava.
ODKUP POZEMKU P. BARTUŠEK
Vlastník zemědělských pozemků určených pro výstavbu rodinných domků
v Bítovánkách nabídl pozemky ke koupi městysi.
ELEKTROINSTALACE ŠKOLA
Horní budova základní školy dostane novou elektroinstalaci. Moderní zařízení
zvýší bezpečnost, spolehlivost a komfort, osvětlení vyhoví i hygienickým normám.
CHODNÍKY
Bítovánským chodníkům zbývá k dokončení poslední etapa, v Želetavě jsou
plánovány postupné opravy chodníků např. v Podolí a v ul. Rekreační.
KOMUNIKACE NOVÁ
Po ulicích Šašovská, Úzká a Družstevní se také ulice Nová se dočká opravy
asfaltového povrchu.
ZATEPLENÍ A OPRAVA STROPU MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Na výměnu oken ve školce naváže jako další opatření ke snížení tepelné
náročnosti zateplení stropu.
ÚDRŽBA HŘIŠŤ, OPRAVA KURTŮ
Provoz na sportovištích vyžaduje stálou údržbu a náklady. Kurt na Sokolské
zahradě potřebuje nutnou opravu.
HŘBITOVY
Na revitalizaci želetavského hřbitova se zpracovává projektová dokumentace.
Zahájení prací se předpokládá výměnou inženýrských sítí. Na Horkách je nutné opravit
hřbitovní zeď.
FASÁDA ŠKOLKA
Přírodní prostředí v mateřské škole oživí nový nátěr fasády budovy.
MANTINELY
Poškozené díly mantinelů na Sokolské zahradě je nutné obnovovat.
PARKOVIŠTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA, SADOVÁ
Dopravní obslužnost mateřské školy v ranní a odpolední špičce limituje
nedostatečné parkoviště. Výhled počítá s navýšením parkovacích míst na dvojnásobek.
Podle místních potřeb bude rozšířeno parkoviště u bytového domu Sadová 286, 287.
8
KULTURNÍ DŮM, KINO
Zázemí kulturních zařízení nutně potřebuje úpravy. V kulturním domě je
především nedostatečná kapacita dámských toalet. Předsálí kina před celkovou obnovou
vyžaduje výměnu topení a oken.
POMNÍK ŠAŠOVICE
Pomník obětem světové války v Šašovicích
revitalizaci. Městys požádá o dotaci ministerstvo obrany.
nutně vyžaduje celkovou
OBRUBNÍKY SADOVÁ
Výměna a výšková úprava obrubníků na Sadové ulici v Želetavě připraví tuto
komunikaci na celkovou opravu.
Ing. Radek Malý, starosta
Ing. Marek Stehlík, místostarosta
Jaroslav Herynek
************************************************************************
Společenská rubrika
V 1. čtvrtletí roku 2014 došlo ke změnám v počtu obyvatel v naší obci. Třináct
osob se z obce odstěhovalo, tři osoby se přestěhovaly v rámci obce a dvanáct osob se do
našeho městyse přistěhovalo. Dva občané zemřeli. Dvě děti se narodily. V současné době
má Želetava 1535 obyvatel.
Rozloučili jsme se:
Marie Juránková
Marie Fučíková
Gratulujeme Drahomíře Janouškové, Marii Zachové a Věře Veselé k významnému
životnímu jubileu, které oslavily a přejeme jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Vítání občánků – od ledna 2014 pouze na žádost rodičů !!!
Městys Želetava vyzývá rodiče narozených dětí s trvalým pobytem v Želetavě a
jeho částech Bítovánkách, Horkách a Šašovicích, aby se v případě zájmu o slavnostní
přivítání dítěte mezi občany našeho městyse dostavili na matriku ÚM Želetava s rodným
listem narozeného dítěte. Vítání občánků z důvodu ochrany osobních údajů je možné
uspořádat pouze na žádost rodičů. V případě, že se rodiče z vlastní vůle nedostaví,
nebude možné tento slavnostní akt pro dítě uskutečnit.
Děkujeme za pochopení!
Jiřina Pohlová
9
Tříkrálová sbírka
V prvních
dvou
lednových
víkendech procházeli Želetavou a okolními
obcemi
skupinky
malých
koledníků
přestrojených za Tři krále. Opět se po roce
vydali do ulic se symbolickým dárečkem
poprosit o finanční pomoc do označených a
úředně zapečetěných kasiček. Lidé jim
otevírali nejen dveře, ale také svá srdce.
Vždyť žádali o pomoc lidem trpícím, lidem
na okraji společnosti, osamoceným ve stáří i
opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i
v zahraničí. Hlavním posláním sbírky je
upozornit na potřebné lidi kolem nás a
pomoci jim. A toto poslání bylo u nás
splněno. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky
na Želetavsku byl největší za posledních osm
let: 35 576,00 Kč.
O. Nováková
************************************************************************
Základní škola Želetava
Po předání vysvědčení ve čtvrtek 30. ledna 2014 a jednodenních pololetních
prázdninách bylo odstartováno II. pololetí školního roku 2013/2014 pro 167 žáků naší
školy. Toto období bývá kromě výuky a vzdělávání vyplněno mnoha doplňkovými
aktivitami a činnostmi pro žáky i dospělé.
Zápis do 1. třídy se konal ve středu 12. února 2014 a zúčastnilo se jej celkem 26
dětí. Školní docházku v září 2014 zahájí 20
dětí, u šesti dalších řízení stále probíhá a čeká
se na posouzení školní zralosti od odborných
lékařů
a
psychologů
pedagogickopsychologických poraden. Vysoký počet dětí
u zápisu nás těší a děkujeme tímto rodičům za
důvěru v práci naší školy.
Přijímací řízení na střední školy se
v letošním školním roce účastní celkem 22
žáků 7. až 9. třídy. Přihlášky žáků byly
podány do 15. března, vlastní řízení budou
zahájena 22. dubna. Věříme, že se stejně jako
v minulých letech většina žáků dostane na vybrané školy tzv. “první volby“. Pokud by se
při výběrových řízeních vyskytly nějaké komplikace, mohou se zákonní zástupci při
řešení této situace obrátit na výchovnou poradkyni nebo na vedení školy.
Plavecký kurz pro žáky 3., 4. a 5. třídy a děti z mateřské školy byl zahájen
v únoru 2014 a má celkem deset lekcí. Ve spolupráci s Plaveckou školou jsou jeho
součástí také tři exkurze do technických zařízení zabývajících se výrobou energie (TTS
Energo), likvidací odpadu (ESKO-T Třebíč) a čistěním odpadních vod (ČOV Třebíč).
Tato spolupráce přináší žákům nové informace a znalosti a zároveň díky podpoře
organizátorů přináší úsporu na cestovném.
V sobotu 8. února 2014 v sále KD Želetava proběhl tradiční dětský maškarní
karneval, kulturně - společenská událost pro děti, rodiče a jejich příbuzné. Vysoký počet
návštěvníků, bohatá tombola a tradiční Dortomanie jen podtrhují již regionální význam
této akce pořádané Sdružením rodičů při ZŠ i MŠ Želetava ve spolupráci s Městysem
Želetava. Nelze než vyjádřit obdiv a poděkování za obrovské úsilí všech organizátorů při
pořádání karnevalu a těšit se na další ročník. Na tomto místě je nutné poděkovat také
všem sponzorům, bez jejichž přispění by organizace takto rozsáhlé akce byla jen obtížně
realizovatelná.
Další únorovou aktivitou, která by nemohla být úspěšná bez podpory veřejnosti a
příznivců naší školy, byla návštěva olympijského parku SOCHI 2014 v Praze na Letné
17. února 2014. Celý projekt je součástí kampaně ČESKO SPORTUJE, který dále probíhá
na mnoha školách v ČR. O dalším průběhu Vás budeme informovat. Kromě velkých
olympiád se konají také olympiády menší. Jednou z nich je také školní olympiáda ZŠ
Želetava. Těmto akcím věnujeme v tomto vydání zpravodaje samostatné články.
Nejsou však pouze olympiády sportovní, tradiční jsou i olympiády
matematické, zejména pro žáky 4. a 5. třídy. Do okresního kola soutěže postoupilo 6
žáků 5. třídy a 9 žáků 4. třídy, kteří reprezentovali naši školu velmi úspěšně. Soutěže pro
pátý ročník se zúčastnilo celkem 209 dětí, z nichž bylo 166 úspěšných řešitelů (získali
minimálně polovinu z 66 možných bodů). Všichni naši žáci této třídy patří do kategorie
úspěšných řešitelů. V kategorii čtvrtých tříd soutěžilo 183 žáků a bylo zde celkem 110
úspěšných řešitelů. Z našich „čtvrťáků“ byli úspěšní čtyři řešitelé a Kateřina Pelikanová
se stala první historickou vítězkou této kategorie soutěže z řad žáků želetavské školy.
Svého vítězství navíc dosáhla s absolutním možným počtem 50 získaných bodů a
šestibodovým náskokem na druhého žáka v pořadí. Blahopřejeme a věříme, že bude mít
své další nástupce. Celkové výsledky soutěže jsou vyvěšeny v interiéru školy.
Další tradiční matematickou soutěží je Matematický klokan pro žáky 2. – 9.
třídy, rozdělený do čtyř kategorií. Nejlepší výsledky žáků jsou uvedeny v tabulce.
Kategorie
Třída
Cvrček
2,3
Klokánek
4,5
Benjamin
6,7
Kadet
8,9
1. místo (počet
bodů)
Ondřej Kubín (70)
Daniel Švejdík
(89)
Petr Konvalina
(77)
Václav Petrů (57)
2. místo (počet bodů)
3. místo (počet bodů)
Lucie Chaloupková
(67)
Kateřina Pelikanová
(78)
Anna Štrbáňová (70)
Eliška Šmahelová
(67)
Osvald Obůrka (74)
Zdeňka Špičková (52)
David Suk (51)
Tomáš Pelikán (69)
Testování NIQES – v minulých dvou letech probíhalo na naší škole pilotní
ověřování testování znalostí žáků 5. a 9. tříd v rámci celorepublikového programu NIQES
řízeného MŠMT ČR a ČŠI. Letos měl být uveden do provozu celý systém a měl
proběhnout první „ostrý“ ročník. Na konci roku byl celý projekt řídícími orgány
pozastaven a testování se v letošním roce nekoná. Původně smysluplný projekt ověření
školského systému základních škol v ČR byl umrtven a jeho další osud je neznámý.
V letošním školním roce tedy testování žáků v rámci tohoto projektu nebude. Názor na
věc si jistě udělá každý sám.
První pomoc do škol – v únoru a březnu proběhlo ve spolupráci s Krajským
úřadem Kraje Vysočina, Českým červeným křížem Třebíč a LZS Moravské Budějovice
12-ti hodinové školení žáků 8. třídy týkající se poskytování první pomoci a chování
člověka v kritických životních situacích.
Programy primární prevence – během II. pololetí nabízíme pro žáky II. stupně
preventivní programy týkající se šikany, sexuální výchovy a etické výchovy ve spolupráci
s Oblastní charitou Třebíč – KLUB ZÁMEK, které mají žákům pomoci vytvořit si vzorce
chování a jednání v zátěžových situacích.
Spolupráce se SPŠ stavební Třebíč – i v letošním roce naše škola úzce
spolupracuje s touto školou na dvou projektech podporovaných z „evropských“ peněz a
podporujících vědomosti a dovednosti žáků s ohledem na jejich další profesní směřování.
Pro žáky 8. třídy je to již tradiční soutěž Navrhni svůj dům a pro žáky 9. třídy projekt s
názvem Přírodní a technické obory – Výzva pro budoucnost. První ročník tohoto projektu
byl úspěšně realizován a jeho účastníci mohou svoji aktivitu zakončit účastí na dvoudenní
exkurzi zaměřené na poznávání ekologických a energeticky úsporných staveb.
Zdravé zuby – zapojení dětí 1. třídy pod vedením třídní učitelky do projektu
drogerií dm zaměřeného na preventivní péči o zuby a dentální hygienu.
Během celého roku organizuje škola i nadále sběr bylin, starého papíru a účastní
se projektu Školní mléko a Ovoce do škol.
Plánované akce
Čistá Vysočina – pátek 11. dubna 2014 – tradiční úklid obcí a komunikací
v jejich okolí ve spolupráci s Krajem Vysočina a Městysem Želetava.
Středa 16. dubna 2014 - velikonoční tvoření a velikonoční volejbalový turnaj –
doplňkové sportovní a tvořivé aktivity.
- květen 2014 – exkurze Londýn – pětidenní poznávací zájezd pro žáky II.
stupně ZŠ
- návštěva divadelních představení – Divadlo Pasáž Třebíč - I. a II. st. ZŠ
- atletický čtyřboj a branný závod u příležitosti Dne dětí
- účast na dějepravném soutěžení V Třebíči - „La Belle Ėpoque“ – 8. a 9. třída
Investiční akce a rekonstrukce ve spolupráci se zřizovatelem během následujícího
období:
- oprava střechy nad přístavbou školy
- ochranný nátěr a impregnace střešní konstrukce budovy II. stupně ZŠ proti působení
dřevokazných organismů
- celková výměna elektroinstalace v budově II. stupně ZŠ během letních prázdnin
Důležité termíny:
čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014 – velikonoční prázdniny
pátek 2. května 2014 – volný den pro žáky na základě rozhodnutí ředitele školy
ZŠ a MŠ Želetava ve spolupráci se sdružením rodičů a Městysem Želetava Vás srdečně
zve na
Školní akademii u příležitosti Svátku matek,
která se koná v neděli 11. května 2014 od 14:00 v kinosále KD Želetava
Mgr. Bohumil Dohnal, ředitel školy
Želetava na Letné
Každá olympiáda je velkým
sportovním svátkem nejen pro sportovce
samotné, ale i jejich početné fanoušky.
Kladem v souvislosti s tou poslední
konanou v ruské Soči bylo rozhodnutí
Českého olympijského výboru vtáhnout
do sportovního dění i žáky základních a
středních škol, a to prostřednictvím
projektu s názvem MOJE OLYMPIÁDA
- Česko sportuje. Do něj se na Vysočině
zapojily pouze čtyři školy, z třebíčského regionu jediná - naše ZŠ a MŠ Želetava.
Podmínkou účasti v projektu bylo zapojení školy alespoň do jedné z nabízených
aktivit - natočit minutový videospot, jenž měl být jakousi zdravicí pro české
reprezentanty, zodpovědět otázky sportovního kvízu, vytvořit předmět pro fandění
českým olympionikům, tzv. fandítko nebo absolvovat štafetový běh. Poslední dvě aktivity
navíc probíhaly ve dvou věkových kategoriích, tedy pro 1. a 2. stupeň zvlášť. Naše škola
se rozhodla nejen do projektu vstoupit, ale vyzkoušet všechny zmiňované soutěže. Od
ledna žila většina žáků přípravami na kvízové otázky, vymýšlením nápaditého scénáře
k videospotu a jeho natočením, výrobou fandítek pro soutěž kreativity, tréninkem běhů
tak, aby se vše stihlo do 17. ledna, kdy byly všechny soutěže ukončeny.
Jak jsme dopadli? Přestože se naše škola řadí k těm menším, výsledek, jakého
jsme dosáhli, nás více než potěšil. Do projektu vstoupilo celkem 99 škol z celé České
republiky, v našem Kraji Vysočina jsme obsadili 1. místo a v konečném celorepublikovém
pořadí jsme skončili dokonce na krásném 9. místě. V několika soutěžích jsme dokonce
dopadli ještě lépe. Posuďte sami: soutěž video – 4. místo, soutěž kvíz – 5. místo, soutěž
kreativita – 6. resp. 10. místo. Výsledky našeho snažení si můžete prohlédnout na
stránkách naší školy www.zszeletava.cz. Odměnou nám pak byl zájezd do Olympijského
parku Soči – Letná v Praze, kam jsme se v počtu 78 žáků a doprovodu 15 dospělých
vypravili v brzkých ranních hodinách 17. února. Někteří účastníci zájezdu se zprvu
zdráhali nastoupit do pořadateli přistaveného autobusu HC Slavia Praha, slabou útěchou
jim pak ale mohlo být parkování v blízkosti svatostánku AC Sparta. Na Letné na nás
čekala i přes letošní mírnou zimu krásně upravená sportoviště, z nichž jsme vyzkoušeli
Ledový ráj s 870 m dlouhou dráhou pro bruslaře, biatlonovou střelnici s laserovými
puškami a někteří z nás i běžecký okruh, odpočali jsme si nejen u svačiny a oběda
připravenými pořadateli, ale i ve Fun zóně či zajímavě připraveném stanu ČVUT,
otestovali, jak nesnadné je nasednout rychle do čtyřbobu nebo že běh soupaž v klasickém
lyžování je pořádná dřina. Navštívili jsme
i místní snowpark, udělali si představu,
jak vypadá hřiště na curling, zblízka jsme
si mohli prohlédnout lyže a kombinézu
jednoho z našich minulých zlatých
olympioniků Jiřího Rašky. Potkali jsme i
stříbrného medailistu z LOH v Londýně
Ondřeje Synka, který neodmítl podpis ani
společnou fotku. Nakonec jsme se
zúčastnili i slavnostního nástupu a setkání
účastníků vítězných škol u hlavního pódia
parku, kde nám byly předány medaile
ČOV jako upomínky na tento slavnostní
den. Zajímavým momentem bylo pak nejen setkání s moderátory nám známými ze
sportovních pořadů ČT, ale i živé spojení do Soči s jedním z našich reprezentantů, běžcem
na lyžích Lukášem Bauerem.
Z Letné jsme odjížděli sice trochu unaveni, ale fandění při rozhlasovém přenosu
v autobuse cestou zpět domů a nakonec zisk stříbrné medaile Gabrielou Soukalovou nám
ještě dodaly energii a chuť ke zhlédnutí filmu Snowboarďáci.
Kromě zmíněného celonárodního klání měli žáci školy možnost zapojit se i do
doplňkové školní soutěže, která probíhala v několika kolech. V nich žáci absolvovali
kvízy, jež prověřily jejich znalosti o sportech, disciplínách a nejen současných
olympionicích, ale i těch minulých. Její výsledky byly slavnostně vyhlášeny před jarními
prázdninami 7. února - nejlepšími řešiteli se stali žáci 8. třídy Michal Konvalina, Jakub
Navrátil a Matěj Šmahel. Všichni ti, kteří se jakkoli zapojili do mnohých aktivit a soutěží,
obdrželi potom ceny věnované Českým olympijským výborem.
V případě letních olympiád jsou podobné projekty vzhledem k tomu, že probíhají
v době konání hlavních prázdnin, asi nerealizovatelné. My doufáme, že za čtyři roky
budeme moci jít do podobné akce znovu.
Mgr. Marie Dohnalová
Setkání pěveckých sborů v Želetavě
Letošní zima byla zimou spíše pouze podle kalendáře, a tak všechny akce
s přívlastkem „jarní“ se tento rok mohly začít konat narozdíl od minulé sezony velmi
brzy. Již 2. března se tedy želetavský kinosál tradičně stal místem pro konání jarního
koncertu místního pěveckého uskupení. Tentokrát však domácí nebyli jedinými
účinkujícími – pěvecký sbor Florian si pozval hned tři hudební hosty.
Jako první vystoupil pěvecký sbor Smetana z Telče, jemuž tak želetavští zpěváci mohli
oplatit opakovaná pozvání na každoroční nesoutěžní přehlídku sborů konanou v Krahulčí.
Sboristé předvedli pestrou škálu písní českých i zahraničních, zvláště židovská píseň
Zena, zena s komplikovaným vytleskávaným rytmickým vzorcem neunikla zvýšené
pozornosti. Na podiu je poté vystřídal Jakubovský hudební soubor s nabídkou českých a
moravských lidových písní, všechny v doprovodu klavíru a fléten, v němž se mimo
dospělých zpěváků představily i menší děti. Mládí bylo zastoupeno i prostřednictvím
dalšího účinkujícího – místního Školního pěveckého sboru, jehož chloubou jsou již po
několik let náročné trojhlasé skladby. Posledním vystupujícím hostem byl potom
martínkovský pěvecký sbor Jordán, sympatické sdružení mladých lidí, jejichž repertoár
tvoří převážně folková a folklorní hudba za doprovodu elektronických varhan, kytar,
fléten a perkusí. Posledním, kdo se poměrně početnému obecenstvu předvedl, byl již
zmíněný pořádající sbor Florian, jenž si pro toto nedělní odpoledne připravil pestrou
paletu písní pomalých i svižných, vážných i žertovných.
Myslím, že letošních pět vystoupení se krásně vzájemně doplnilo v silný a hezký
zážitek. Co je ale podle mě důležitější, je skutečnost, že to zpěváky i posluchače bavilo a
že jsme měli možnost znovu nacházet radost ze setkávání ve znamení hudby ve světě s
tendencí odcizování se jeden druhému.
Tímto chci nalákat všechny, kdo o návštěvě podobného báječného potkávání s
nápaditými melodiemi, harmoniemi a rytmy doposud neuvažovali, aby se někdy v
budoucnu neváhali přijít podívat. My jsme tímto prvním zkušebním ročníkem určitě
neřekli poslední slovo.
Za sbor Florian Marie Dohnalová
Vítězka matematické soutěže je ze Želetavy
Základní škola TGM Třebíč pořádá každoročně pro žáky 4. a 5. tříd
matematickou soutěž. Úspěšní řešitelé školního kola, a takových šikovných počtářů bylo
na naší škole letos celkem patnáct, postoupili do kola okresního, které se uskutečnilo 4.
března. Asi nikdo z nich netušil, jak úspěšná bude letošní želetavská výprava, dalo by se
říci přímo historicky úspěšná.
V konkurenci 183 žáků z celého okresu se vítězkou matematické olympiády pro
čtvrťáky stala žákyně ZŠ Želetava Kateřina Pelikánová. Co se podařilo Kateřině, to se
nestává každý ročník - nejenže získala maximální možný počet bodů, ale zvítězila o
plných šest bodů před druhým v pořadí. Odměnou za příkladnou píli v přípravě na soutěž
jí byl diplom, drobné dárky od organizátora soutěže a pochvala od vedení školy.
Velmi dobrého umístění dosáhli i
zbývající želetavští žáci. V mladší
kategorii se Daniel Švejdík umístil na 8.
místě, Adam Simandl byl 12. a Jolana
Dohnalová obsadila 16. příčku. Výrazného
úspěchu dosáhli i páťáci, všichni získali
nadpoloviční počet bodů a ve výsledkové
listině mezi 209 soutěžícími se seřadili
následovně: 12. Michaela Janoušková, 17.
Ondřej Baloun, 18. Osvald Obůrka a
Kristýna Pavelková, 19. Vojtěch Svoboda,
22. Žaneta Obůrková.
Nezbývá než popřát soutěžícím další úspěchy v matematice a konstatovat, že
platí rovnice Želetava = výborní počtáři.
Lubomír Janoušek
V naší školce se stále něco děje
Odpočatí po vánočních prázdninách jsme se opět sešli v naší školce. Co nás čeká,
co se naučíme a na co si zahrajeme?
Již první týden se děti seznámily se svátkem Tří králů a celý příběh si
zdramatizovaly. Stejně jako mudrci putovali do Betléma k Ježíškovi, tak i cesta našich
dětí vedla do kostela k betlému, kde jsme si všichni zazpívali známé koledy. Dětem jsme
vysvětlili význam Tříkrálové sbírky, společně s rodiči pak přispěli finanční částkou
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem na rehabilitační pomůcky pro dětská
zařízení.
V únoru
jsme
našim
předškoláčkům popřáli úspěšný zápis do
základní školy, stále dobrou náladu a
motivaci k jejich dalším životním
krůčkům a krokům.
I v naší školce žily děti ZOH v Soči,
neboť by byla škoda nevyužít doznívající
olympijské atmosféry i při školkových
aktivitách. Děti soutěžily v různých
disciplínách a sbíraly medaile nejen samy
za sebe, ale také pro svůj tým. Byly
rozdělené do družstev, která zastupovala
jednotlivé světadíly, tak jako je
představují olympijské kruhy. Děti se naučily souhře a spolupráci, nahlas si fandily a i
prohru či neúspěch vzaly sportovně.
Také jsme se zapojili do projektu „Bezpečná školka“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost
dětí v silničním provozu. Krajský koordinátor BESIP pan Stejskal dokázal nové poznatky
dětem nejen předat, ale zároveň zjistit, zda
je umí uplatnit při pobytu na vycházkách.
Děti byly šikovné a hlavně nadšené
z přítomnosti „muže ve školce“, stále ho
zdržovaly otázkami, zvaly na oběd a
dokonce mu nabízely i odpočinek na
lehátku ☺.
K masopustnímu veselí patří muzikanti.
Jednoho moc šikovného želetavského
občana jsme pozvali k nám do školky a
nestačili žasnout, co všechno umí. Pan
Dvořák nám hudební nástroje nejen
ukázal, ale velice pěkně nám o nich povídal a hlavně na ně zahrál. A děti zpívaly, zkusily
si na „baryton“ i zafoukat a zábavnou formou si uložily do své paměti množství různých
informací o hudbě.
V průběhu školního roku se snažíme zpestřit dětem pobyt ve školce i dalšími
výchovně vzdělávacími a zábavnými akcemi. Bližší podrobnosti a fotogalerie jsou
dostupné na webových stránkách školy: www.zszeletava.cz.
Zápis do Mateřské školy v Želetavě pro školní rok 2014/2015 proběhne v úterý 6.
května 2014 od 14:00 do 17:00 hodin. Mateřská škola bude otevřená pro všechny
zájemce, kteří si chtějí školku prohlédnout, dozvědět se nové informace nebo si
vyzvednout „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“. Do mateřské školy budou přijímány děti
podle stanovených kritérií, která jsou zveřejněna v MŠ a na webových stránkách školy.
Zdeňka Stehlíková
************************************************************************
Velká válka 1914 – 1918
V letošním roce 2014 si budeme připomínat, mimo jiné, jedno velké výročí, a to
100 let od vypuknutí první světové války. Války, která zasáhla do života naší země i
městyse mnohem více
než ta druhá, která
začala 25 let po té první.
Války, která zasáhla
Evropu, Afriku i Asii.
Na několika frontách se
střetly
armády
Centrálních
mocností
(Německo, RakouskoUhersko, Osmanská říše,
Bulharsko) proti Dohodě
(Francie, Rusko, Velká
Británie, USA, Itálie,
Srbsko,
Rumunsko,
Černá Hora, Japonsko,
Portugalsko, Řecko a
Belgie). Jednalo se do té doby o nejkrvavější konflikt, jaký lidstvo kdy poznalo. Byly v ní
poprvé nasazeny tanky, bojové plyny, letadla. Vyžádala si téměř 8 milionů padlých. Ztráty
civilního obyvatelstva byly vyčísleny na 6,6 milionů.
Záminkou ke konfliktu byl úspěšný sarajevský atentát na následníka rakouského
trůnu Františka Ferdinanda d´Este 28. 6. 1914. Na základě této události RakouskoUhersko vyhlásilo 28. 7. 1914 válku Srbsku. Na stranu Rakouska-Uherska se postavily
Centrální mocnosti a na stranu Srbska Dohoda.
Málokdo ví, že pouhé 3 dny před atentátem přivítal následníka trůnu při příjezdu
do Dalmácie místodržitel pro Dalmácii Marius hrabě Attems-Heiligenkreuz – manžel
Anny rozené Kammel Edle Hardegger – šašovské hraběnky a majitelky želetavského
panství. Hrabě Marius Attems doprovázel arcivévodu Františka Ferdinanda na inspekční
cestě v přístavním městě Metkoviči. Co následuje, všichni víme. Přichází atentát a válka.
Dnes říkáme I. světová. Přinesla utrpení milionům lidí a změnila svět.
Přestože se na našem území
nebojovalo, smrtící pach války dopadl snad
na každou vesnici. Důkazem jsou pečlivě
udržované památníky padlých ve většině měst
a obcí. Jen ze Želetavy narukovalo cca 260
mužů. 32 jich padlo, mnozí skončili v zajetí a
přibližně dvacítka z nich vstoupila do čs.
legií. Tato válka dosud skrývá celou řadu
příběhů, které by neměly být zapomenuty.
Tyto příběhy nacházíme v kronikách,
denících vojáků, ve válečné korespondenci i
v rodinných albech. U nás v Želetavě si budeme příběhy I. světové války pravidelně
připomínat v Želetavském zpravodaji a také na chystané výstavě v obecní knihovně od
půlky dubna. Kromě obecných faktů bude výstava také zaměřena na život v našem
regionu i na konkrétní želetavské občany – vojáky z fronty či příslušníky čs. legií.
Pomoci můžete i vy. V mnoha rodinách se dochovaly památky na tuto dobu:
dobové fotografie, vzpomínky, dopisy, deníky, průkazy legionářů, vyznamenání,
povolávací rozkazy apod. Budeme rádi, když nám tyto památky zapůjčíte, aby návštěvníci
výstavy získali co nejvěrnější obrázek života za Velké války.
Olga Nováková
************************************************************************
VZPOMÍNKA
Antonín Bartušek:
…hledám tu nejkrásnější z žen
tu nejjasnější z hvězd
a nejpřímější z cest,
tu vášeň nejvíc horoucnou,
jež vzkřísila by nemocnou
mou duši k životu.
(Úryvek z básně Ošklivost ze sbírky Fragmenty)
22. dubna uplyne 40 let od úmrtí patrně nejvýznamnějšího želetavského rodáka,
básníka, překladatele, teoretika umění a historika Antonína Bartuška. Narodil se 11. 1.
1921 v rodině malého zemědělce. Obecnou školu vychodil v Želetavě, maturoval na
třebíčském gymnáziu. Od mládí ho zajímala minulost rodného kraje a již jako gymnazista
psal a uveřejňoval články v časopisech a ročenkách. O prázdninách spolu se svými přáteli
nacvičoval v Želetavě studentská divadla, organizoval výstavy fotografií našeho okolí a
archiválií. Po válce studoval na filosofické fakultě Karlovy univerzity literární dějiny,
později dějiny a dějiny výtvarného umění. Současně pracoval v literárním oddělení Čs.
rozhlasu. V letech 1952 – 1955 pracoval v Ústavu pro teorii a dějiny umění, pak v letech
1955 – 1961 byl ředitelem Západomoravského muzea v Třebíči. Dále pracoval ve
Scénografickém ústavu a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze,
kde působil až do své smrti v roce 1974.
18
Publikoval kolem stovky odborných prací týkajících se historie a památek
zejména Třebíče, Jihlavy, Žďáru n. Sáz. a Mor. Budějovic. O jeho nezměrné píli svědčí
množství překladů poezie i prózy z angličtiny a francouzštiny. Vydal početnou řadu
básnických sbírek, z nichž některé vyšly v zahraničí („Atomový věk“ 1956 – pod
pseudonymem A. D. Martin ve Švédsku, „Aztécký kalendář“ 1975 v Anglii). Mimo své
vlastní dílo uspořádal i výbor z díla rodáka z Krásonic, romantického básníka Vincence
Furcha (1817 – 1864), s názvem „Plná luna“ 1974.
PhDr Antonín Bartušek zemřel náhle v rozmachu tvůrčích sil ve věku 53 let.
Pochován je v rodné Želetavě.
Olga Nováková
************************************************************************
Vánoční koncert
Kostel sv. Michaela v Želetavě byl naplněn k prasknutí 27. prosince, kdy se zde
konal tradiční vánoční koncert. Jeho program se skládal ze tří částí. V první vystoupily
s pásmem vánočních písní nejmenší děti z MŠ a ZŠ pod vedením paní uč. K. Drmotové.
Druhá část patřila starším dětem z pěveckého sboru při ZŠ Želetava pod vedením paní
učitelky M. Suché. Závěr koncertu vyplnil svým vystoupením želetavský smíšený sbor
„Florian“ pod vedením M.
Suché. Prostor farního kostela
sv. Michaela je pro podobná
vystoupení místem ideálním.
Má velké duchovní kouzlo a
výbornou akustiku. Společný
zpěv koledy Narodil se
Kristus Pán a dlouhý potlesk
stojícího publika byl velkým
vánočním dárkem pro všechny
účinkující.
foto: Jiří Čech
text: Olga Nováková
Novoroční ohňostroj
Rozloučit se se starým rokem a
přivítat nový nemusí lidé v Želetavě pouze u
televize. Jako v minulých letech se mohou půl
hodiny před půlnocí sejít se známými na
náměstí. Po odpočítání půlnoci, státní hymně a
vánoční písni zahrané trubači z okna radnice
nastalo to, kvůli čemu se zde lidé sešli:
slavnostní silvestrovský ohňostroj. Ten
odpálili v Želetavě už po deváté. Šou, složenou
ze světlic, rachejtlí a petard bezpečně odpálili pracovníci úřadu městyse. Prochladlí diváci
si mohli připít a také zahřát svařeným vínem. Kolem dvou set Želetaváků se však sešlo
hlavně kvůli příjemné a neformální náladě, popřáli si hodně štěstí a zdraví do nového roku
a rozešli se mu vstříc.
Text a foto: Olga Nováková
Sokolové přivítali nový rok výšlapem
Rozhýbat tělo po vánočním lenošení se rozhodlo v sobotu 1. ledna na šedesát
želetavských občanů všech věkových kategorií při tradičním novoročním výstupu na horu
Mařenku. Nejen sokolové se zde v hojném počtu sešli už po čtyřiačtyřicáté. Cestu si
zvolili tentokrát sice delší, zato pohodlnější po nové lesní cestě nad Zadním rybníkem,
takže do cíle dorazili všichni krátce před polednem a mohli se odměnit opečeným
špekáčkem a dát si něco pro zahřátí z přinesených zásob. Pravidelní účastníci tohoto
novoročního pochodu, který pořádá župa plk. Švece, se však těší na setkání, popovídání a
přípitek se známými z celého okresu. Škoda jen, že kvůli husté mlze nebylo z rozhledny
nic vidět. Také nás mrzí, že pořadatelé nečekali se sokolskou znělkou a slavnostním
projevem na dvanáctou hodinu, jak bylo celé ty roky zvykem, ale prý kvůli zimě proběhl
celý ceremoniál dřív, takže šedesát Želetaváků o něj přišlo.
text a foto: Olga Nováková
20
Želetavské děti připravily besídku
Konec loňského roku v Želetavě
byl ve znamení mnoha akcí. Jednou z nich
byla třetí adventní neděli odpoledne
vánoční besídka v předsálí kulturního
domu, kterou uspořádal klub „Lentilky“.
Tento klub sdružuje mladé rodiny s dětmi,
které se pravidelně schází k nejrůznějším
aktivitám. Celý podzim děti pilně
nacvičovaly,
aby
svým
rodičům,
prarodičům i kamarádům předvedly
opravdu pestrý program. Nejprve vystoupil
s pásmem vánočních písní „Sboreček“ pod
vedením paní učitelky K. Drmotové.
Následovaly dvě veselé scénky, skvěle
nacvičené country tance a nakonec i
úsměvná módní přehlídka. Že se publiku
program líbil, dokazoval dlouhý potlesk
mezi jednotlivými čísly. Kromě kulturního
programu připravily „Lentilky“ také
ochutnávku vánočního cukroví a výstavku
vánočních dekorací. Zajištěno bylo též
malé občerstvení. Diváci i účinkující
odcházeli domů spokojeni a nabiti tou
správnou vánoční náladou.
text a foto Olga Nováková
Kulturní dům opět patřil maskám
Neklamným znamením, že je tu masopust, jsou dětské karnevaly. Ten želetavský
se konal druhou únorovou sobotu. Patří již k těm tradičním a sjíždějí se na něj děti ze
širokého okolí. Sál kulturního domu zaplnily do posledního místečka. Jako vždy i letos
bylo pro ně připraveno mnoho zajímavých soutěží a sladké odměny. Letos navíc i vtipné
vystoupení roztržitého klauna. Každá maska také obdržela balíček plný sladkostí a
drobných dárků. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat nejrůznější fantazie na obličej, či
vyzdobit paže dočasným tetováním. Součástí programu bylo už druhým rokem i klání
dortů nazvané „Dortománie“. Dorty napekly a do tomboly věnovaly šikovné maminky,
které rozhodně nešetřily nápady: byl zde k vidění dort s čuníky, dinosaury či
pohádkovými postavami. Děti se však nejvíc bavily při tanečních kreacích a hudbě, kterou
si vzal již tradičně na starost
pan Mahr z Lesonic. Nadšení
v dětských tvářích bylo jasným
signálem, že se náš karneval
opět vydařil, děti i ty starší se
dobře bavily a vydržely v sále
až do pozdního odpoledne.
Text a foto: Olga Nováková
Bruslení na Sokolské zahradě
Teplé počasí letošní zimy zimním sportům nepřálo. Už se zdálo, že sportovci v Želetavě
vyspravili
a
namontovali
mantinely pro kluziště
na
Sokolské
zahradě
zbytečně.
Nakonec se však přece jenom
alespoň na pár dnů bruslaři
dočkali. V době od 28. ledna do 7.
února
se
rtuť
teploměru
pohybovala pod bodem mrazu a
toho okamžitě využili jednotlivci i
rodinky s dětmi. Bruslit se dalo i
díky umělému osvětlení také
večer, kdo tedy chtěl, užil si ledu
dost.
************************************************************************
Želetavští zaměstnaní pracují většinou v průmyslu
Sčítání lidu, které proběhlo naposledy v roce 2011, přináší do obecní statistiky řadu
údajů, které nelze zjistit z žádného jiného statistického zdroje. Možná pro vás bude
překvapením, že mezi taková jedinečná data patří údaje o zaměstnanosti dle sektorů
národního hospodářství a jejich dílčích odvětví. Sektory národního hospodářství jsou
definovány tři:
• primér – zemědělství, lesnictví, rybářství;
• sekundér – průmysl, stavebnictví;
• terciér – služby.
Na obrázku (viz níže) je terciér (služby) rozdělen na služby veřejné (veřejná správa,
obrana, zdravotnictví, sociální péče a školství) a komerční služby (obchod, doprava,
pohostinství, peněžnictví aj.). Sekundární sektor je na obrázku členěn na průmysl a
stavebnictví.
Průmysl se podílí na zaměstnanosti obyvatelstva městyse Želetava téměř 60 %. To je ve
srovnání s údaji za okres Třebíč (35 %) a ČR (30 %) velmi vysoká hodnota. Vzhledem
k celorepublikovým hodnotám pracuje v Želetavě nadprůměrný podíl osob ještě v
zemědělství, lesnictví a rybářství. V Želetavě i v okrese Třebíč činí podíl zaměstnaných
v primárním sektoru 7 %, zatímco v celé ČR pouze 3 %. Obecně dle údajů o struktuře
zaměstnanosti dlouhodobě platí, že Kraj Vysočina je v porovnání s ostatními kraji ČR
regionem výrazně výrobním s nízkým podílem služeb na zaměstnanosti obyvatelstva.
Hodnoty za městys Želetava tento fakt jen potvrzují, neboť jak veřejné a tak i komerční
služby, které se koncentrují do měst, jsou v městysi značně poddimenzovány.
Struktura zaměstnaných osob dle odvětví ekonomické činnosti v Želetavě, okrese
Třebíč a v ČR k 26. 3. 2011
100%
90%
80%
70%
komerční služby
komerční služby
komerční služby
veřejné služby
stavebnictví
veřejné služby
60%
veřejné služby
50%
stavebnictví
40%
stavebnictví
průmysl
30%
průmysl
20%
průmysl
10%
0%
zemědělství, les., ryb.
Želetava
zemědělství, les., ryb.
zemědělství, les., ryb.
Okres Třebíč
ČR
Zdroj dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ.
Z hlediska hospodářství státu je důležitý údaj o podílu zaměstnaného obyvatelstva na
celkové populaci. V České republice tvoří zaměstnaní lidé 43,9 % z celkového počtu
obyvatel. Městys Želetava vykázal při sčítání lidu pouze 41,2 % zaměstnaných osob,
v celém okrese Třebíč bylo evidováno 42,0 % zaměstnaných. Zbytek populace tvoří děti,
studenti, důchodci, osoby na rodičovské dovolené a nezaměstnaní.
Václav Novák, zastupitel městyse Želetava
23
Připravuje se
4. - 13. 4. 2014 Čistá Vysočina
30. 4. 2014
Pálení čarodějnic – Sokolská zahrada
15:30 hod.
11. 5. 2014
Školní akademie – kinosál KD Želetava
14:00 hod.
Červen 2014
Dětský den - Šašovice
13:00 hod.
14. 6. 2014
Pouťová zábava Horky
20:00 hod.
15. 6. 2014
Hasičská soutěž Horky
13:00 hod.
Červenec 2014 Stanování na Petráku
12. 7. 2014
Želetavský karneval – Sokolská zahrada
15:00 hod.
************************************************************************
Želetavské náměstí rok 1963
************************************************************************
Příští číslo Želetavského zpravodaje vyjde v červenci 2014. Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 3. 7.
2014. Své příspěvky můžete zasílat na mail: [email protected] příp. na mail:
[email protected] Do předmětu zprávy uvádějte ZPRAVODAJ. Příspěvky prosím zasílejte ve
formátu DOC (dokument aplikace Word), fotografie pak ve formátu JPEG, JPG či BMP.
************************************************************************
Vydavatel: Městys Želetava, IČ:00290751, tel.: 568 455 100

Podobné dokumenty