BUDDHISMUS

Transkript

BUDDHISMUS
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav
Zeměpis I. ročník
BUDDHISMUS
referát
Jméno a příjmení:
Třída:
Datum:
Michaela Bušková
Tereza Hlaváčová
Adéla Novotná
5.O
15. 6. 2016
Buddhismus
1. Vznikbuddhismuajehoučení
a) Coznamenápojem„Buddhismus“
Buddhismus je duchovně-filosofický systém, původem z indického subkontinentu, jehož základ
vytvořil Siddhártha Gautama, běžně známý jako Buddha, což znamená "probuzený". Ačkoliv
buddhismus zůstává stále nejrozšířenější v Asii, jeho jednotlivé školy můžete dnes nalézt na
celém světě. Odhady celosvětového počtu buddhistů se navzájem velmi liší podle toho, jak je
pojem buddhista definován. Odhady se pohybují mezi 350 milióny až 1,5 miliardou lidí, kde
dnes nejčastěji akceptovaným rozpětím je 350 - 550 miliónů. V současné Indii buddhismus
téměř vymizel, neboť se valná většina jeho vyznavačů navrátila k hinduismu, anebo
konvertovala k islámu a křesťanství.
Buddhismus bývá označován jako ateistické náboženství, ačkoli se v buddhistických textech
objevují "božstva" - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických
náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně
jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svými schopnostmi a dlouhověkostí.
Z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení
vychází z tzv. pitak, které sice byly sepsány až po jeho smrti, nicméně se lze domnívat, že v nich
je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy.
b) SiddhártaGautama(Buddha)
Siddhártha byl narozen v polovině 6. století př. n. l.
(přibližně 564/3) v Kapilavastu (Lumbiní), lokalitě
nacházející se v jižním Nepálu. Podle tradice se narodil
jako princ královského rodu Šákjů králi Šuddhódanovi
a královně Máje. Jeho narození údajně předcházela řada
zázraků, stejně jako jeho početí, které naznačovaly, že se
v budoucnosti vzdá světského života a stane se velkým
duchovním učitelem. Avšak jeho otec, král Šuddhódana,
z něj chtěl mít svého nástupce, proto se jej rozhodl držet
v paláci, kde ho zahrnul bohatstvím a blahobytem.
Obrázek 1: Gautama Buddha
II
Tak princ prožil bezstarostné mládí, dokud třikrát nevyjel z paláce a nesetkal se s reáliemi světa:
s nemocí, stárnutím a smrtí. Začal si uvědomovat pomíjivost světa a v den, kdy mu jeho žena
Jašódhara, která byla jeho sestřenicí, porodila syna Ráhulu, ve svých 29 letech se princ rozhodl
opustit rodinu a dosavadní život v bohatství. Stal se potulným žebrákem a asketickým mnichem
(=odříkavý, přísný a zdrženlivý způsob života), vzdal se veškerého materiálního majetku a po
dobu šesti let putoval po Indii, aby pochopil cyklus života a smrti (samsáru).
Usadil se pod stromem bódhi (smokvoň) na břehu řeky Nairaňdžany, kde seděl po mnoho
týdnů, postil se, aby dosáhl stavu vyhladovělosti, který mu nakonec málem způsobil smrt.
Uvědomil si, že lepší je Střední cesta, kterou je sebekázeň
a odmítání materiálních požitků. Porazil pokušení materiálního
světa a jeho hodnot v podobě démona Máry a pochopil, co je to
ve skutečnosti samsára (znovuzrozování) a materiální svět, který
jí vládne a dosáhl poznání, neboli tzv. probuzení.
Na mysli mu také vytanula formule o čtyřech ušlechtilých
pravdách, což se stalo základem jeho pozdějšího učení. Poté
během svého života přednesl několik desítek tisíc kázání různé
délky. Svět se s ním seznámil jako s živoucím Buddhou. Tento
termín odkazuje na stav mysli, dokonalé probuzení, cestu
Obrázek 2: Šíření buddhismu
k nirváně, která může ukončit cyklus narození a smrti.
c) Historie a vývoj škol
Buddha (Procitnuvší) putoval 40 let po Indii, aby učil každého, kdo mu chtěl naslouchat.
Postupně vznikaly první komunity (sanghy) mnichů i laiků. Po jeho smrti přibližně v roce 480
př. n. l. propukly mezi žáky spory.
Již tři měsíce po jeho smrti se u města Rádžagrhy konal první buddhistický koncil, na němž se
rušila některá příliš přísná Buddhova nařízení, a dal vzniknout tzv. Třem košům. Na druhém
koncilu ve Vaišalí, asi sto let po Buddhově smrti, se diskutovaly poklesky kázně. Třetí koncil
se konal v Páliputře roku 244 př. n. l. za vlády buddhistického krále Ašóky. Za jeho vlády došlo
k významnému rozšíření buddhismu a vznikala také řada škol.
Zhruba od roku 100 př. n. l. se jednotlivé školy rozdělily na dvě velké větve buddhismu; na
mahájánovou (velký vůz) a na hínajánovou (malý vůz), neboli théravádu (učení starců).
Pro théravádový buddhismus, který se opírá o Pálijský kánon, je charakteristické, že se žáci ze
všech sil snaží dosáhnout osvícení, kopírují cestu Buddhy, aby stejně jako on využili poznání
pro blaho ostatních bytostí. Proto se především klade důraz na studium Buddhových textů,
III
striktní dodržování pravidel a meditační cvičení vedoucí k vlastnímu vysvobození. Žáci tohoto
směru často žili v lesích jako asketičtí mniši. Théraváda je dnes rozšířena v jihovýchodní Asii
(Šrí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža) a bývá označována také jako jižní buddhismus.
Mahájánový buddhismus vychází z úvahy, že je třeba současně usilovat o probuzení a přitom
pomáhat všem vnímajícím bytostem. Bytost se může vymanit z koloběhu věčných zrození, ale
na rozdíl od žáka hínajánové školy se této výhody vzdává, aby k probuzení dovedla další, této
bytosti se říká bódhisattva. Mahájána je dnes pouze na severu Asie (Tibet, Mongolsko, Čína,
Korea, Japonsko), jedná se tedy o severní buddhismus.
Buddhismus se postupně šířil z Indie a významně ovlivnil Čínu, Japonsko, Koreu, Thajsko,
Tibet a jiné asijské země. Setkávání buddhismu se „Západem“ má své počátky v době
Ašókových misií. Tato konfrontace dvou naprosto odlišných tradic se promítla do tehdejšího
indického (buddhistického) i řeckého umění. Některé z Ašókových skalních nápisů popisují
úsilí, jaké Ašóka věnoval šíření buddhismu i v helénistickém světě, který svého času sahal od
území dnešního Řecka po Indii. Z vlastních jmen a názvů různých oblastí lze usuzovat, že autoři
skalních nápisů byli dobře obeznámeni s územím helénistického světa i tehdejším politickým
zřízením. Další setkávání buddhismu se Západem bylo sporadické, avšak ve 20. století nastal
průlom, kdy se buddhistické učení dostalo prakticky do všech zemí světa.
Obrázek 3: Rozšíření Buddhismu
2. Posvátnétexty
Buddha sám nezanechal žádný psaný odkaz svého učení, jeho původní forma se přenášela ústně
z generace na generaci. Samotné učení ani nemusí být sepsáno, stačí mu naslouchat, přemýšlet
o něm a uplatnit ho v každodenním životě, proto bylo již od samého počátku předáváno ústní
formou.
IV
K pochopení podstaty posvátných textů, musíme také porozumět pojmu dharma.
Dharmu lze chápat jako základní pravdu světa, tvoří základ všeho a též se zabývá správným
chováním.
a) Tři koše (Tripitaka)
Několik měsíců po Buddhově smrti se v Rádžagrze konal první
buddhistický koncil, na kterém se sešlo kolem 500
Buddhových následovníků, kteří jeho učení uměli nazpaměť.
Na koncilu ho společně třídili a sepisovali a dali vzniknout
Třem košům.
Obrázek 4: Tripitaka
Tripitaka je psána sanskrtem, jazykem starověké Indie a jazykem vzdělanců, je spojen
s náboženským učením a vyspělou kulturou, a páli, indickým dialektem, hovorovým jazykem
běžných lidí, a člení se na:
sútry – obecné Buddhovo učení, jeho výroky a události z jeho života
vinaja – učení zabývající se náboženským způsobem života v sanghy a kázní
abhidharma – ukazuje svět z pohledu osvíceného člověka
Během historického vývoje buddhismu vznikaly různé myšlenkové školy a s nimi se
objevovaly různé verze kánonu posvátných textů. Dnes v podstatě existují tři druhy kánonu
spojené se třemi nejdůležitějšími – a převládajícími – směry buddhismu.
a. Théravádový (Pálijský) kánon
Théravádový kánon je používán stejnojmennou buddhistickou školou,
je známý také pod jménem pálijský kánon, neboť je napsaný jazykem
páli, běžným jazykem v Buddhově době.
Dělí se do tří částí:
Suttapitaka – koš rozprav
Koš rozprav tvoří série rozhovorů, které jsou ještě rozděleny
do pěti sbírek, nikájí. Jejich obsahem je věrouka a každodenní
život.
Vinajapitaka – koš kázně
Obrázek 5: Pálijský zákon
Koš kázně obsahuje podrobnější vysvětlení pravidel, jimiž by se mělo řídit chování.
Zaměřuje se na klášterní disciplínu a chování, její jádro tvoří Patimokkha a druhou část
Khandhaka, která probírá provádění obřadů.
Abhidhammapitaka – koš vyššího učení
V
Tato část pálijského kánonu obsahuje další učení dharmy, je analytičtější
a systematičtější, používá více psychologický přístup. Pojednává o typologiích
osobnosti, jejichž rozbor je užitečný pro formulaci učení jednotlivým jedincům.
b. Mahájánové sútry
Mahájánové sútry jsou texty pocházející z přelomu letopočtů a obsahují pouhopouze slova
samotného Buddhy, nikoliv poznámky k jeho učení. Tyto sútry nejsou všeobecně uznávány
jako skutečné Buddhovo učení, ale vzbudily zájem a souhlas z řad stoupenců buddhistických
škol, byly považovány za vlivné texty s radikálním a novátorským vyzněním, obsahují část
materiálu i z pálijského kánonu a byly přeloženy do sanskrtu z místních jazyků.
Mahájánoví buddhisté věří, že tyto sútry byly zapsané již za Buddhova života a po následujících
500 let ukryty v říši Nágů (hadů), jelikož lidé v oné době nebyli schopni ocenit jejich skutečnou
hodnotu, dokud se neobjevil člověk, jenž by byl hoden jich dosáhnout.
c. Vadžrajánový kánon
Vadžrajánový kánon je podoba mahájánových súter rozšířená v Tibetu. Spisy tohoto kánonu
tvoří části pálijského kánonu, mahájánové sútry a tantry. Jde o magickou stránku buddhismu,
která používá posvátné kruhy – mandaly – a opakované mantry. Tantrický buddhismus rovněž
učí o ritálním využití sexu k dosažení duchovního vzdělání.
3. Základvíry
a) Čtyři ušlechtilé pravdy
Čtyři ušlechtilé pravdy jsou základem Buddhova učení a zároveň odrážejí cíl buddhistického
učení o ukončení cyklu strasti a znovuzrození. Cílem všech buddhistů je dosažení nirvány, tedy
stavu, kdy dojde k zastavení koloběhu neustálého znovuzrozování a tedy i k zbavení se utrpení,
které přinášejí strasti.
a. Dukkha – pravda o strasti
Strast je nevyhnutelnou součástí života, vede ke smutku a nespokojenosti. Sestává
z věcí, jež jsou neuspokojivé a nelibé, z utrpení fyzického i duševního – ze zrození,
stárnutí, nemoci a následné smrti, bolesti, neštěstí, zármutku, nepohodlí, odloučení od
příjemných věcí, nedosažení věcí, které si přejeme získat – uznává, že nic netrvá věčně.
VI
b. Samudája – pravda o vzniku strasti
Strast vzniká z touhy, žádosti, chtíče, žízně (tanha), která vede k zachování života a ke
znovuzrození, tedy k ulpívání na pomíjivých věcech, v nichž hledáme potěšení a rozkoš;
touha a žízeň představují hnací sílu strasti.
c. Niródha – pravda o ustání strasti
Strast je možné ustát, potlačíme-li žízeň, obejdeme-li se bez touhy, ustanou strasti, neb
není příčiny jejich vzniku a cesta k dosažení nirvány je volná.
d. Márga – pravda o cestě vedoucí ke konci strasti
Strast je možné ustát a to za pomoci Ušlechtilé osmidílné stezky, známé též jako „střední
cesta“. Vede život středem mezi přílišném požitkářstvím a přílišnou askezí.
b) Osmidílná stezka
Osmidílná stezka je součástí čtvrté ušlechtilé pravdy popisující
princip
ukončení
strasti.
Skládá
se
z osmi
navzájem
propojených aspektů a může být rozdělena na tři části –
moudrost,
mravnost
a
soustředění.
Vznešenou
stezku
reprezentuje symbol Dharmačakra, kolo s osmi paprsky
ušlechtilé stezky.
Obrázek 6: Dharmačakra
Jde o správné chápání – vidění věcí v jejich pravé podstatě, o
správný záměr – myslet soucitně, laskavě a s úctou, oproštění se od sobeckosti, o správnou řeč
– obejít se beze lži, urážek a pomluv, o správné chování – zdržet se násilí a milostných poměrů,
o správné žití – bezúhonost v konání, neškodit svým chováním jiným, o správné úsilí –
přemýšlení o rozhovorech a činnostech každodenního života, snaha o umírněnost
a zdrženlivost, o správnou rozvahu – ostražitost a rozvážnost, činění moudrých rozhodnutí,
meditace a o správné soustředění – meditace, cesta vedoucí k odpoutání se od světa, smířením
se, prožívání džhánů – stavů štěstí.
c) Pět předpisů
Pět předpisů představuje mravnostní složku buddhismu, kterou by se měli věřící řídit. Jde tu
o karmu (konání), což znamená, že živoucí bytosti jsou upoutány v cyklu narození
a znovuzrození, kde má každý čin svůj následek. Dodržování Pěti předpisů umožňuje vedení
co nejdokonalejšího života.
VII
„Přijímám zásadu, že se zdržím
zabíjení živých bytostí,
braní toho, co není dán,
nevhodného sexuálního chování,
lživé mluvy,
alkoholu a omamných látek.“
Obrázek 7: Tři klenoty
d) Tři klenoty
Recitováním Tří klenotů, známých také jako Tři útočiště, vyznávají Buddhisté svou příslušnost
k víře.
„Utíkám se k Buddhovi. Buddha představuje moudrého a schopného učitele.
Utíkám se k Dhammě. Dharma představuje učení a řád, které Buddha v době temna objevil.
Utíkám se k Sangze.“ Sangha představuje obec, společenství Buddhových žáků, bódhisattvů.
e) Kolo života – Bhavačakra
Kolo života znázorňuje neustálé znovuzrozování
podle Buddhy.
Bhavačakra je obvykle zobrazena kruhem, v jehož
středu se nachází tři zvířata – kohout, had a prase –
která představují žádostivost, zášť a klam, tedy tři
rysy, které pohánějí kolem samsáry. Kolem tohoto
kruhu se nachází další kruh rozdělený do šesti
buddhistických sfér – oblastí, do kterých se může
nová bytost reinkarnovat, v každé části je vyobrazena
postava
bódhisattvy,
Obrázek 8: Bhavačakra
člověka, jenž má nejblíže k probuzení, jež tamním bytostem
ukazuje cestu k ukončení strasti. Oblasti zrození sestávají ze světa
bohů, polobohů, lidí, zvířat, hladových duchů a pekla. Okolo tohoto
kruhu můžeme najít poslední, třetí, kruh rozdělený do dvanácti sfér,
které představují koloběh života, samsáru. Tyto sféry představují
jednotlivé části průběhu reinkarnace: začínáme v minulosti, kde
nevědění mělo za následek vůli k životu a byl položen základ
k nové strasti, tudíž i nové existenci, v přítomnosti tedy vzniká
Obrázek 9: Kolo samsáry
nový zárodek, tvoří se mu smyslové orgány, po narození začíná
VIII
vnímat svět hmatem, později pocity, věci se stávají předmětem žádosti a tudíž se rodí lpění na
světě, v němž dotyčný uvízne, v tomto okamžiku jsou vymezeny základy nové existence, neboť
karma se promítá do nové existence a kruh se uzavírá, protože nová bytost bude muset projít
znovu celou cestu od narození přes stáří a smrt. Tento celek drží ve spárech posmrtný soudce,
pán pekel Jama, symbol smrti.
4. Bohoslužbyachrámy
a) Buddhistickéchrámy
Buddhistické chrámy byly již od doby svého vzniku významnými centry duchovního učení,
obecného vzdělání a umění. Povinností buddhisty však není pravidelně navštěvovat chrámy,
každý se proto může ve svém každodenním životě držet učení buddhismu. Chrámy bývají
útočištěm těm, kdo se víře a Buddhově nauce chtějí oddat hlouběji.
V typickém chrámu se nacházejí síně, v nichž se uctívá zobrazení Buddhy, před které mohou
lidé klást obětiny v podobě květin a potravin. Zobrazení zpravidla zdobí lotosová poupata,
symboly čistoty, a vonné lampičky.
V areálu chrámů a i na jiných místech se můžeme setkat mohylami na relikvie – stúpami, pod
kterými se původně nacházely zpopelněné ostatky krále či duchovního učitele, dnes většinou
obsahují relikvii nějaké buddhistické svaté postavy.
Chrám má rovněž i obytnou část pro mnichy a mnišky, v jejím sousedství obvykle roste strom
bódhi, zastupující strom, pod nímž dosáhl Gautama Buddha probuzení.
a. Chovánívchrámu
Do chrámu se nevstupuje v tričku nebo v šortkách, krátkých kalhotách nebo jiném nevhodném
oděvu.
Ve všech buddhistických chrámech se musí zouvat boty. Není třeba se obávat špíny; podlahy
takových míst jsou obvykle velmi často uklízeny, neboť buddhisté se často vrhají tváří k zemi,
kde si připomínají tři klenoty.
Buddhistickým mnichům je zakázáno dotýkat se nebo být dotýkaný ženou nebo přijímat
cokoliv z její ruky. Jestliže žena musí dát něco mnichovi nebo novicovi, předá to nejprve muži,
který to následně předá dál. Druhou možností je, že mnich nebo novic rozprostře kus
šafránového šatu nebo kapesníku před sebou a žena na něj položí dar.
IX
Všechny Buddhovy obrazy a zpodobnění, velké nebo malé, úplné nebo i jen fragmenty, jsou
pokládané za posvátné objekty. Je nepřípustné vstupovat na ně například při fotografování či
obecně dělat cokoliv co by mohlo ukazovat nedostatek respektu.
b. Příklady buddhistických chrámů
Jeskynní chrám Dambulla
Jeskynní chrám Dambulla, známý také jako Zlatý chrám
Dambulla, leží v centrální části Srí Lanky nedaleko města
Dambulla. Je to jeden z nejrozsáhlejších a nejlépe
zachovaných jeskynních chrámů na Srí Lance. Je zde velké
množství nástěnných maleb a převážně buddhistických, ale
i hinduistických soch. Od roku 1991 je celý jeskynní komplex
Obrázek 10: Jeskynní chrám
Dambulla
zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Klášter Kumbum
Kumbum
je
buddhistický
klášter
nacházející
se
v historickém regionu zvaném Amdo - severní část
původního Tibetu. Klášter založil třetí dalajláma Sönam
Gjamccho v místě, kde se narodil Congkhapa, velký
učenec tibetského buddhismu a zakladatel školy gelugpa.
Obrázek 11: Klášter Kumbum
Wat Intharawihan
Wat Intharawihan je wat (specifický druh klášterů či
chrámů, který se vyskytuje v Kambodži, Thajsku
a Laosu) nacházející se v Bangkoku, v Thajsku.
Součástí stavby je 32 metrů vysoká a 10 metrů široká
sochy stojícího Buddhy, která slouží pro uschování
Buddhových ostatků. Její zhotovení trvalo více než 60
Obrázek 12: Wat Intharawihan
let. Povrch sochy je pokryt skleněnou mozaikou a plátky 24 karátového zlata.
X
Borobudur
Rozsáhlý komplex Borobudur na Jávě je zapsán na
seznamu
UNESCO.
Skládá
se
z šesti
čtvercových teras završených třemi kruhovými terasami,
celá stavba je poseta
2672 reliéfními panely
Obrázek 14: Borobudur
a 504 sochami Buddhy. Hlavní stúpa, umístěná na vrcholu
stavby ve středu nejvýše položené terasy, je obklopena
72 sochami Buddhy sedících uvnitř menších perforovaných
stúp.
Obrázek 13: Socha Buddhy v
Borobuduru
Prvním buddhistickým chrámem v České republice se stal chrám ve Varnsdorfu, ležící ve
Šluknovském výběžku, přímo na hranici s Německem. Byl zřízen vietnamskou komunitou
v roce 2008.
Obrázek 15: Varnsdorf
Obrázek 16: Interiér
b) Bohoslužby, rituály, pohřební obřady
Buddhisté většinou odmítají bohoslužbu a kladou důraz především na meditaci. Ačkoli Bůh či
božstva mohou být uznávána, Gautama Buddha tvrdí, že lidstvo má schopnost osvobodit se
a má tak učinit bez vnější pomoci.
XI
Obrázek 17: Čakry
Buddhisté
tedy
nejsou
povinni
navštěvovat
pravidelné
bohoslužby. Členové sanghy, společenství probuzených žáků
Buddhy nacházející se na jednom ze čtyř stupňů osvícení, jsou
však často zváni k účasti na obřadech provázejících významné
události v životě lidí, čímž je narození, sňatek a smrt.
V některých théravádských zemích zachovávají oddaní laikové
den zvaný upósatha. Ten se koná čtyřikrát do měsíce. V těchto
Obrázek 18: Gesto sepjatých
rukou
dnech přinášejí věřící do chrámů své obětiny. Někteří světí den sváteční meditací o samotě,
případně v chrámu, jiní naslouchají nábožným promluvám. Mniši v těchto dnech obvykle
pořádají v chrámu zvláštní obřady, jejichž součástí může být i hudba, procesí nebo dokonce
ohňostroj.
V mnoha buddhistických zemích se během roku připomínají různé
události z Buddhova života. V těchto dnech lidé navštěvují chrámy,
přinášejí obětiny a kadidlo, látky, květiny i peníze. Často se větších
slavností zúčastňují všichni místní obyvatelé, a to i „nebuddhisté“.
V období dešťů zachovávají buddhisté čas pokání. Po toto přibližně
tříměsíční období i mnichové dodržují své náboženské povinnosti
přísněji. Laici bývají ve svých darech pro sanghu štědřejší a dosahují
zásluh také tím, že více meditují a naslouchají přednášeným sútrám.
Dalším buddhistickým rituálem je například vyjádření úcty poklonou
Obrázek 19: Obětinky na
oltáři
- existuje mnoho způsobů, jak se uklonit na znamení úcty, Gesto Añjali
- gesto sepjatých rukou, které ukazuje náležitý respekt, nebo obětinky na oltáři.
V buddhistické kultuře je smrt chápána jako znovuzrození a tomuto pohledu na umírání jsou
tedy uzpůsobené i pohřební rituály. Ty jsou započaty ještě před smrtí, čímž má být usnadněno
XII
odloučení těla od duše. Umírající je položen do polohy zvané „spící lev“, což je pozice, v které
naposledy vydechl Buddha. Pokoj je vybaven rituálními předměty a zbožnými obrazy, zapalují
se vonné tyčinky a rodina a mnich zpívají umírajícímu mantry.
V okamžiku smrti svlaží přítomný mnich rty zemřelého
vodou. Tři další dny se těla nikdo nedotýká, tělo zůstává
doma a je poté pečlivě omyto a oblečeno. Mnich po smrti
předčítá po dobu devětačtyřiceti dnů pasáže z Knihy
mrtvých (nejprve nad zemřelým, poté nad jeho podobiznou).
V buddhistické kultuře není zvykem používat rakev, tělo se
položí na konstrukci z proutí a je přes ně přehozena pouze
čistá látka.
Způsoby pohřbívání v buddhistické kultuře jsou čtyři.
Prvním je pohřeb „do větru“, při kterém je tělo rozčtvrceno.
Druhým způsobem pohřeb „do vody“, což spočívá ve
Obrázek 20: Stojící Buddha
vhození do řeky, nebo jezera. Třetím pak pohřeb „do ohně“, v podobě kremace. Čtvrtým
a posledním způsobem je pohřeb „do země“, kdy je tělo uloženo do hrobu bez rakve.
c) Svátky
Buddhistické svátky se neslaví dle našeho solárního kalendáře, nýbrž podle kalendáře
lunárního. Forma a často i označení buddhistických svátečních dnů se v jednotlivých zemích
liší, připadají však vždy na dny upósatha (úplněk, nov a dny první a poslední měsíční čtvrti).
Výběr několika zajímavých svátků:
Jarní slavnost – 18. - 24. března
V této době by měli buddhisté zvlášť zachovávat šestero „dokonalostí“ (páramitá): štědrost,
mravnost, trpělivost, ráznost, meditaci, moudrost. Tyto vlastnosti jsou považovány za brány,
skrz které je třeba projít, má-li být dosaženo druhého břehu, respektive „čisté země“ na západě.
Zvláště uprostřed těchto dní vyhledávají mnozí Japonci rodinné hroby, zdobí je květinami
a kladou na ně nejrůznější pokrmy.
XIII
Nový rok (théravéda) - duben
Tento svátek se v zemích théravádového buddhismu slaví současně s hinduistickým novým
rokem. V Thajsku a Barmě stojí v centru dění uctívání starých lidí, mnichů a chrámových soch
Buddhy.
Vesaka – při květnovém úplňku
Oslava narození, probuzení a smrti Buddhy. Oslavy probíhají
v chrámu doprovázené patřičnými projevy úcty. Vesak je časem
předávání dárků, zdobení domovů a chrámů.
Obrázek 21: Žena modlící se u
Buddhových nohou
Svátek květin – 8. dubna
Většina mahájánových buddhistů slaví tento den narození Buddhy Šákjamuniho. Jeho
pojmenování je odvozeno od legendy, ve které spatřil chlapec Buddha světlo tohoto světa
uprostřed květin v zahradě v Lumbiní. Tento svátek je plný nejrůznější zábavy pro děti a je
považován za nejradostnější svátek všech buddhistických svátků. V tento den je vyzdobena
květinová síň se sochou Buddhy a na celý den přestávají platit přísná pravidla.
Narození XIV. Dalajlamy – 18. den 5. měsíce (6. července)
Tibetští buddhisté slaví v tento den narozeniny XIV. Dalajlamy narozeného 6. 7. 1935.
Róhacu – 24. den 9. měsíce
V zenovém buddhismu nejdůležitější událost celého roku. Slaví se připomínka Buddhova
probuzení. V klášterech tímto svátkem končí týden meditací.
Den bódhi – 8. prosince
Mahájánoví buddhisté slaví den probuzení svého zakladatele: den, kdy se Siddhártha Gautama
v brzkých ranních hodinách 8. prosince 525 př. Kr. stal „Probuzeným“, Buddhou.
Gutor – 29. den 12. měsíce
Tímto tibetským „přednovoročním svátkem“ člověk vzpomíná na vše negativní, co ho
v uplynulém roce potkalo, a zbavuje se toho.
XIV
d) Meditace
Meditace spočívá v neustálém rozvíjení pronikavého vědomí. Žijeme v jakémsi stavu bdělého
spánku. Jen mlhavě si uvědomujeme, co se děje okolo nás a uvnitř nás samých, vše v nás vytváří
automatickou reakci na příležitostné podněty. Abychom dosáhli pronikavého vědomí, tedy
stavu, kdy nám z očí sklouzne závoj polospánku, subjektivit, představ a fantazií, stavu, kdy svět
vnímáme takový, jaký doopravdy je ve svém základu, je potřeba opravdového otřesu, abychom
procitli. Meditace nám k dosažení stavu bdělosti dopomáhá.
a. Šamatha a vipašjana
Praxe buddhistické meditace je rozdělena na dvě části:
šamathu (klidné spočinutí)
Šamatha se zabývá rozvojem soustředění – schopností bez zbytečné námahy koncentrovat
pozornost na vybraný objekt a ztišit a upevnit mysl tak, aby nebyla dále vyrušována klamnými
vzruchy.
vipašjanu (dosažení vhledu)
Teprve tehdy, je-li mysl zklidněna a soustředěna, lze přistoupit k vipašjaně, která představuje
pronikavější rozbor všech jevů, jež spadají do sféry vědomí s cílem zpřítomnit jejich pravou
přirozenost.
b. Základy meditace – jak postupovat
Obvykle se sedí na malých vycpaných polštářcích na zemi
v lotosové pozici, máme rovná záda (ale ne strnulá!) a hlavu
držíme zpříma. Ruce by měly spočívat jedna v druhé v klíně. Oči
máme přimhouřené a naše pozornost by se měla upírat dovnitř.
Obrázek 22: Lotosová pozice
Zanecháme veškerých myšlenek a dostaneme se tak do stavu bdělé přítomnosti. Necháme mysl,
aby se sama uvolnila a došla do stavu vědomí. Tento stav se nevytváří, je součástí našeho bytí,
nesmíme se k němu nutit, stačí jen vynaložit dostatek energie k tomu, abychom neupadli do
prázdného stavu podobného spánku či snění.
Zaměříme své vědomí na určitý objekt, obvykle se doporučuje na dýchání nebo na centrum
energie pod pupkem. Takto setrváme ideálně patnáct minut.
c. Meditační pomůcky
Mantra
Mantry jsou zvuky, jejímž účelem je omezit ulpívání negativních myšlenek v mysli.
Nejznámější mantrou je „Óm mani padmé húm“ – mantra soucitu, která v překladu znamená:
„Óm, šperk lotusu, húm“, kde jednotlivé slabiky mají svůj význam:
XV
óm – odstraňuje pýchu, egoismus a tendenci znovuzrozovat se mezi bohy
ma – působí na žárlivost, závist a tendenci znovuzrozovat se mezi polobohy
ni – připoutanost a egoistická přání, zabraňuje znovuzrozování mezi lidmi
pad – odstraňuje nevědomost, zmatek a nebezpečí zrodit se jako zvíře
mé – odstraňuje chamtivost, lakotu a nebezpečí zrodit se v příštím životě jako duch
húm – odstraňuje hněv, nenávist a odvádí nás ze světa paranoie
Mála
Pomůcka podobná růženci, která slouží k počítání manter. Většinou
obsahují 108 korálků.
Obrázek 23: Mála
Tibetská mísa
Tibetská mísa je hudební nástroj, který se používá k léčení neduhů těla
a mysli, ale i při meditacích. Mísa se rozeznívá pomocí dřevěné paličky.
Každá mísa je slitinou sedmi kovů a pokaždé se jedná o jedinečný kus,
neboť jsou vyráběny ručně, tudíž je každá úplně jiná, pocházejí z Tibetu.
Obrázek 24: Tibetská
mísa
Ghanta a Dorže
Ghanta a Dorže jsou tibetské zvonky, které se používájí při rituálech
v tantrickém buddhismu.
Obrázek 25:
Ghanta a Dorže
Kartálky
Neboli činelky jsou dalším tibetským hudebním nástrojem,
který se používá k meditaci a léčení. Jsou spojeny tenkým
proužkem kůže a rozeznít je mžeme cinknutím o sebe či
paličkou, která se používá k rozeznění Tibetské mísy. Každou
činelku zdobí osm symbolů štěstí – deštník (symbol ochrany),
dvě zlaté ryby (štěstí, plodnost, hojnost), posvátná váza (dlouhý
život, zdraví, prosperita), lotosový květ (čistota), lastura (zahání
Obrázek 26: Kartálky
zlou energii a duchy), nekonečný uzel (nekonečno, dalekosáhlost Buddhovy moudrosti
a soucitu), prapor vítězství (Buddhovo osvícení) a kolo dharmy (osmidílná stezka).
XVI
Modlitební mlýnek
Mlýnky jsou nejoblíbenější pomůckou
tibetských buddhistů. Jsou to duté válce,
které můžou být ze dřeva, kosti či kovu.
Jejich velikost je různá, můžou být malé
s držadlem nebo velké, které roztáčejí
Obrázek 27: Modlitební mlýnky
věřící, když jdou kolem. Na mlýncích bývají napsané mantry nebo
Obrázek 28: Modlitební
mlýnek
vyobrazené buddhistické symboly, mantry též můžou být napsané na
papíru schovaném uvnitř mlýnku. Roztočením mlýnku je mantra posílána do celého světa.
Modlitební praporky
Praporky jsou dalším způsobem, jak poslat do světa modlitbu, tentokrát s pomocí větru.
Praporky dodávají prostředí harmonii a přináší štěstí všem
okolo. Skládají se z barev, která každá symbolizuje jeden
z elementů, a jejichž pořadí je velice důležité – modrá (éter),
bílá (vzduch), červená (oheň), zelená (voda) a žlutá (země).
Při jejich zavěšování se odříkává mantra: „Sang ghe chhoe
Obrázek 29: Modlitební praporky
dang gedun dang“ (Buddhovi, Dharmě a Sangze).
5. Osobnosti
a) XIV. Dalajlama (Tändzin Gjamccho)
XIV. Dalajlama je nejznámější reinkarnovanou duší buddhismu.
Mezi mnichy se povídá, že ještě než XIII. Dalajlama zemřel, bylo již
známo místo, kde se jeho duše objeví v nové podobě. Ale nového
XIV. Dalajlamu našli buddhističtí mistři až ve věku dvou let v chudé
zemědělské rodině.
XIV.
Dalajlama
je
hlavou
Ústřední
tibetské
správy,
nejvýznamnějším představitelem školy Gelug a jeho vliv zasahuje
i do dalších škol tibetského buddhismu.
XVII
Obrázek 30: XIV. Dalajlama
b) Hambo Láma Itigelov
Není sice známo, kam se jeho duše vydala putovat dál, ale jeden důkaz
„nesmrtelnosti“ se na jeho těle objevil. Hambo Láma Itigelov zemřel
v roce 1927. Odborníci zažili šok, když v roce 2002 otevřeli jeho hrob.
Jeho tělo vypadalo, jako by umřel před pár dny, nikoliv lety. Hamba seděl
v lotosové pozici, s mírně vrásčitou kůží a neztuhlými klouby.
Obrázek 31: Hambo
Láma Itigelov
c) Ashin Ottama
Ashin Ottama je buddhistický mnich, který pochází z České republiky, ale
má švýcarské občanství. Celým tělem i duší je však buddhistický učeň.
Aby našel správnou cestu a víru, po několik let meditoval sám v pustých
horách.
Obrázek 32: Ashin
Ottama
d) Adžán Čá
Adžán Čá byl jedním z největších buddhistických meditačních učitelů 20.
století. Díky svému neformálnímu a přímému stylu výuky měl obrovský vliv
na rozvoj Theravádového buddhismu po celém světě. Byl nejznámějším
zástupcem thajské lesní tradice, jejíž členové praktikují asketické praktiky
známé jako dhutanga (tudong). K praktikám patří například pouze jedno jídlo
denně, spaní venku pod stromem nebo život na hřbitově či v divočině.
Obrázek 33: Adžán Čá
e) Bhaddá Kundalakésá
Bhaddá Kundalakésá byla významná buddhistická mniška, která dosáhla nejrychleji plného
probuzení, tzv. arahatství. Její život před vstupem do mnišskému řádu je opředen zajímavými
legendami, ať už se jedná o její manželství se zlodějem nebo o její putování po Indii jako
úspěšné filozofické diskutérky. V rámci théravádové tradice (nejpůvodnější živá forma
buddhismu) se stala mimo jiné dokladem skutečnosti, že žena může ve svých schopnostech
překonat muže. V starověké Indii byl takový názor převratný, jelikož ženy tu byly tradičně
chápány jako méněcenné bytosti.
XVIII
f) Steve Jobs
Steve Jobs byl zakladatel, výkonný ředitel a předseda
představenstva firmy Apple.
Po léta praktikoval meditaci působící na vyrovnání vědomí
a podvědomí. Pomáhala mu zbavit se stresu, „vyčistit si hlavu“
a rozvíjet vlastní kreativitu.
„Musíte v něco věřit: instinkt, osud, život, karmu, cokoliv.“
„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život
někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co
Obrázek 34: Steve Jobs
si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to
nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve
skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“
g) Richard Gere
Richard Gere je americký filmový herec. Je dobře znám jako
buddhista a aktivní zastánce tibetského dalajlámy. Je také
vytrvalým obhájcem lidských práv v Tibetu. Angažoval se
i v mezinárodní kampani pro Tibet. Propaguje také boj proti
příčinám a nebezpečím AIDS hlavně v Indii. O této záležitosti
aktivně jednal i s prezidentem USA Georgem W. Bushem
Obrázek 36: Richard Gere
a žádal ho o podporu při výzkumu této nemoci.
h) Tony Jaa (Panom Yeerum)
Tony Jaa je thajský herec, režisér a scenárista. Zahrál si například ve
filmech Ong-bak nebo Rychle a zběsile 7.
i) František Drtikol
František Drtikol byl český fotograf, příležitostně
Obrázek 35: Tony Jaa
se věnoval i grafice a překladatelství. Proslavil se zejména svými portréty
a akty ve stylu pozdní secese, později ovlivněné kubistickofuturistickými prvky. Je řazen k nejúspěšnějším českým klasikům
fotografie aktu všech dob. Je znám také svou duchovní praxí východních
učení a je označován za patriarchu českého buddhismu.
Obrázek 37: František
Drtikol
XIX
6. Seznamobrázků
Obrázek 1: Gautama Buddha .................................................................................................... II
Obrázek 2: Šíření buddhismu ................................................................................................... III
Obrázek 3: Rozšíření Buddhismu ............................................................................................ IV
Obrázek 4: Tripitaka.................................................................................................................. V
Obrázek 5: Pálijský zákon ......................................................................................................... V
Obrázek 6: Dharmačakra .........................................................................................................VII
Obrázek 7: Tři klenoty .......................................................................................................... VIII
Obrázek 8: Bhavačakra ......................................................................................................... VIII
Obrázek 9: Kolo samsáry ...................................................................................................... VIII
Obrázek 10: Jeskynní chrám Dambulla .................................................................................... X
Obrázek 11: Klášter Kumbum................................................................................................... X
Obrázek 12: Wat Intharawihan.................................................................................................. X
Obrázek 13: Socha Buddhy v Borobuduru .............................................................................. XI
Obrázek 14: Borobudur ............................................................................................................ XI
Obrázek 15: Varnsdorf ............................................................................................................. XI
Obrázek 16: Interiér ................................................................................................................. XI
Obrázek 17: Čakry ..................................................................................................................XII
Obrázek 18: Gesto sepjatých rukou ........................................................................................XII
Obrázek 19: Obětinky na oltáři ...............................................................................................XII
Obrázek 20: Stojící Buddha .................................................................................................. XIII
Obrázek 21: Žena modlící se u Buddhových nohou ............................................................. XIV
Obrázek 22: Lotosová pozice ................................................................................................. XV
Obrázek 23: Mála .................................................................................................................. XVI
Obrázek 24: Tibetská mísa .................................................................................................... XVI
Obrázek 25: Ghanta a Dorže ................................................................................................. XVI
Obrázek 26: Kartálky ............................................................................................................ XVI
Obrázek 27: Modlitební mlýnky .......................................................................................... XVII
Obrázek 28: Modlitební mlýnek .......................................................................................... XVII
Obrázek 29: Modlitební praporky ........................................................................................ XVII
Obrázek 30: XIV. Dalajlama ................................................................................................ XVII
Obrázek 31: Hambo Láma Itigelov .................................................................................... XVIII
Obrázek 32: Ashin Ottama ................................................................................................. XVIII
XX
Obrázek 33: Adžán Čá ....................................................................................................... XVIII
Obrázek 34: Steve Jobs ......................................................................................................... XIX
Obrázek 35: Tony Jaa ............................................................................................................ XIX
Obrázek 36: Richard Gere ..................................................................................................... XIX
Obrázek 37: František Drtikol ............................................................................................... XIX
7. Zdroje
1.
O'CALLAGHAN, Sean, 2012, Malé kompendium světových náboženství. Praha: Knižní
klub. ISBN 978-80-242-3467-0.
2.
SNELLING, John, 2000, Buddhismus. Praha: Euromedia Group - Ikar. ISBN 80-7202-616X.
3.
JORDAN, Michael and ZBAVITEL, Dušan, 2005, Buddha. Praha: Ottovo nakladatelství.
ISBN 80-7360-167-2.
4.
KIRSTE, Reinhard, SCHULTZE, Herbert, TWORUSCHKA, Udo and VEJNAROVÁ,
Tabita, 2002, Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad. ISBN 80-7021-588-7.
6.
HANH, Nhat, 2015, Umění sdílet. Praha: Beta. ISBN 978-80-7306-615-4.
7.
FONTANA, David, 2012, Meditace: objevte kouzlo relaxace, zbavte se stresu a strachu,
zvyšte svoji kreativitu. Praha: Slovart. ISBN 978-80-7391-576-6.
8.
Odmaturuj ze společenských věd, 2015, Brno: Didaktis. ISBN 978-80-7358-243-2.
9.
Stránka Wikipedia, Buddhismus [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
10.
Stránka Wikipedia, Óm mani padmé húm [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93m_mani_padm%C3%A9_h%C3%BAm
11.
Stránka Blog Maruška22, Ritální předměty [online] [Citace: 12. 6.
2016] http://maruska22.blog.cz/rubrika/ritualni-predmety
12.
Stránka Studentka sms, Buddhismus, seminární práce [online] [Citace: 11. 6.
2016] http://studentka.sms.cz/seminarka/buddhismus
13.
Stránka Susta, Buddha [online] [Citace: 12. 6. 2016] http://susta.cz/orient/buddha.pdf
14.
Stránka Dějepis info, Buddhismus [online] [Citace: 12. 6. 2016] http://dejepis.info/?t=13
XXI
15.
Stránka Wikipedia, Dějiny buddhismu [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_buddhismu
16.
Stránka Blog Maruška22, Buddhistické rituály [online] [Citace: 11. 6.
2016] http://maruska22.blog.cz/rubrika/buddhisticke-ritualy
17.
Stránka Wikipedia, Tripitaka [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Tipitaka
18.
Stránka Wikipedia, Vinaja [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinaja
19.
Stránka Wikipedia, Sutta pitaka [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Sutta-pitaka
20.
Stránka Wikipedia, Abhidhamma [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Abhidhamma
21.
Stránka Wikipedia, Mahájánové sútry [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1j%C3%A1nov%C3%A9_s%C3%BAtr
y
22.
Stránka Wikipedia, Buddhistické tantry [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhistick%C3%A9_tantry
23.
Stránka Wikipedia, Osmidílná stezka [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%A1lechtil%C3%A1_osmid%C3%ADln%C3
%A1_stezka
24.
Stránka Wikipedia, Tři klenoty [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_klenoty
25.
Stránka Wikipedia, Čtyři ušlechtilé pravdy [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99i_u%C5%A1lechtil%C3%A9_pr
avdy
26.
Stránka Wikipedia, Samsára [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Sams%C3%A1ra
27.
Stránka Wikipedia, Bhavačakra [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhava%C4%8Dakra
28.
Stránka Záhady a zdraví [online] [Citace: 10. 6. 2016] http://www.zahadyzdravi.cz/duchovni-svet/joga-a-mystika/vyznamne-osobnosti-buddhismu
29.
Stránka Wikipedia, Tändzin Gjamccho [online] [Citace: 10. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ndzin_Gjamccho
XXII
30.
Stránka Dhamma Plzeň [online] [Citace: 10. 6. 2016] http://www.dhammaplzen.org/mistri/adzan_ca.php
31.
Stránka Wikipedia, Adžán Čá [online] [Citace: 10. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Ad%C5%BE%C3%A1n_%C4%8C%C3%A1
32.
Stránka Wikipedia, Bhaddá Kundalakésá [online] [Citace: 10. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhadd%C3%A1_Kundalak%C3%A9s%C3%A1
33.
Stránka Pro náladu [online] [Citace: 11. 6. 2016] http://www.pronaladu.cz/steve-jobs-6kroku-meditace-plneho-vedomi/
34.
Stránka Wikipedia, Steve Jobs [online] [Citace: 10. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
35.
Stránka Wikipedia, Richard Gere [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Gere
36.
Stránka Wikipedia, Tony Jaa [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Tony_Jaa
37.
Stránka Thajsko [online] [Citace: 11. 6.
2016] http://thajsko.com/nabozenstvi/budhismus/budhismus.htm
38.
Stránka Wikipedia, Buddhistické chrámy [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Buddhistick%C3%A9_chr%C3%A1my
39.
Stránka Wikipedia, Chrám Dambulla [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskynn%C3%AD_chr%C3%A1m_Dambulla
40.
Stránka Wikipedia, Klášter Kumbum [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Kumbum
41.
Stránka Wikipedia, Wat Intharawihan [online] [Citace: 11. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Wat_Intharawihan
42.
Stránka Wikipedia, Wat [online] [Citace: 11. 6. 2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Wat
43.
Stránka Wikipedia, Chrám Borobudur [online] [Citace: 11. 6. 2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borobudur
44.
Stránka Klub Hanoi [online] [Citace: 11. 6.
2016] http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2008050301
45.
Stránka Wikipedia, Modlitba [online] [Citace: 12. 6.
2016] https://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba#Buddhismus
46.
Stránka Buddhismus po troškách [online] [Citace: 12. 6.
2016] http://maruska22.blog.cz/rubrika/buddhisticke-ritualy
XXIII
47.
Stránka proti šedi [online] [Citace: 12. 6. 2016] http://www.protisedi.cz/article/jakvypadaji-pohrebni-obrady-ruznych-kultur
XXIV

Podobné dokumenty

Co z vás (ne)dělá buddhistu

Co z vás (ne)dělá buddhistu Je pochopitelné, že někteří lidé považují buddhisty za následovníky konkrétního muže, kterého nazýváme Buddhou. Nicméně Buddha sám zdůrazňoval, že bychom neměli uctívat osobu, ale především moudro...

Více

víra - Jozef Miko

víra - Jozef Miko (1) starověkého období, v níž je filosofie především filosofií Platóna a Aristotela ― a (2) období moderní, v němž lidský rozum konečně začal užívat své svobody po probuzení se z temné noci středov...

Více

KMEN STRUNATCI = CHORDATA

KMEN STRUNATCI = CHORDATA a. Kůže silně rohovatí, je obvykle kryta šupinami pokožkového původu, kožní žlázy jsou vzácné

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Peter Paulus Rubens (1577- 1640)  v Itálii pobyl 8 let  dobré vzdělání  roku 1609 se oţenil- přepychový dům  roku 1630 se znovu oţenil s šestnáctiletou Helenou Fourmentovou  tvořil portréty, ...

Více

Část A

Část A svědectví o jejich dějinách. První seriózní záznamy pocházejí až z doby po smrti Buddhy (kolem roku 486 př.n.l.), který bývá považován za první historickou osobnost Indie. Znalosti dějin se proto z...

Více

Theravada Dhamma

Theravada Dhamma Dhamma je morálním a filozofickým systémem, který vykládá jedinečnou cestu k osvícení […].“16 „Dharma existuje objektivně, nezávisle na lidské vůli či chtění. Proto není v nejstarší buddhistické na...

Více

buddha - Duchovní podpora

buddha - Duchovní podpora Nezaujatý čtenář může sám v sobě prožít, že obsah knih odpovídá skutečnosti. Vyciťuje, že autory při jejich tvorbě nevedla fantazie, ale skutečné dění, které procitlo z tajuplného mlčení. S úžasem,...

Více

2010 léto - Dobré divadlo dětem

2010 léto - Dobré divadlo dětem dìtí, formulace vìt vùèi dìtem, zabarvení hlasu i jeho posazení, výzdoba. To vše se sèítá do atmosféry školky. Mnohdy dokážu již dopøedu odhadnout, jak se milé pøedstavení bude vyvíjet a kolik síly...

Více

BIB # list Spartan SPRINT Jasna SK, Saturday Jan

BIB # list Spartan SPRINT Jasna SK, Saturday Jan BIB # list Spartan SPRINT Jasna SK, Saturday Jan 24th, 2015 Štartová listina Spartan SPRINT Jasná SK, Sobota 24. jan 2015 A Magyar Spartan SPRINT Jasna SK, BIB listája, 2015 Jan 24., Szombat. All w...

Více