Příloha č - Nemocnice Strakonice

Komentáře

Transkript

Příloha č - Nemocnice Strakonice
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
Obecné, nejčastěji uţívané
zkratky
Anamnestické údaje
AA
alergologická anamnéza
FA
farmakologická anamnéza
OA
osobní anamnéza
PA
pracovní anamnéza
RA
rodinná anamnéza
SA
sociální anamnéza
GA
gynekologická anamnéza
EA
epidemiologická anamnéza
NO
nynější onemocnění
PL
praktický lékař
PLDD
praktický lékař pro děti a dorost
p.p.
při potížích
st.p.
stav po
bpn.
bez patologického nálezu
poz., pozit.
pozitivní
neg., negat. negativní
subj.
subjektivní
obj.
objektivně
sy
syndrom
ak.
akutní
chr.
chronický
amb.
ambulance
susp.
suspektní
Zá
závěr
ko
kontrola
RČ
rodné číslo
Ţivotní funkce
P
puls
TT
tělesná teplota
DF
dechová frekvence
TF
tepová frekvence
TK
tlak krve
sTK
systolický krevní tlak
dTK
diastolický krevní tlak
mTK
střední krevní tlak
AS
akce srdeční
SO2
saturace krve kyslíkem
pO2
parciální tlak kyslíku
pCO2
parciální tlak oxidu uhličitého
GCS
Glasgowská škála tíže
komatozního stavu
KP
kardiopulmonálně
A
Apgar
AS +
akce srdeční plodu
OP +
ozvy plodu
CPAP
přetlak v dýchacích cestách
CPP
cerebrální perfuzní tlak
ICP
nitrolební tlak
MV
minutová ventilace
ScvO2
saturace hemoglobinu kyslíkem
krve z konce CŽK
SaO2
SjO2
VC
Anatomické
DK / DKK
HK / HKK
LDK
PDK
LHK
PHK
LO
PO
OO
OS
OD
LB
PB
C
CC
Th
L
CB
S
l.sin
l.dx
O
P
T
F
BSA
MM
DC
(HCD,DCD)
Ao
HDŢ
DDŢ
ACD
ACS
ant.
post.
ext.
int.
bilat.
med.
lat.
prof.
prox.
dist.
sup.
spfc.
ventr.
H+L
saturace hemoglobinu kyslíkem
v arteriální krvi
saturace hemoglobinu kyslíkem
z jugulárního bulbu
vitální kapacita
dolní končetina/dolní končetiny
horní končetina / horní
končetiny
levá dolní končetina
pravá dolní končetina
levá horní končetina
pravá horní končetina
levé oko
pravé oko
obě oči
occulus sinister
occulus dexter
levý blok
pravý bok
krční
cervikokraniální
hrudní
bederní
cervikobrachiální
sakrální
levá strana
pravá strana
okcipitální
parietální
temporální
frontální
Body Surface Area
močový měchýř
dýchací cesty (horní, dolní)
aortální chlopeň, aorta
horní dutá žíla
dolní dutá žíla
pravá koronární arterie
levá koronární arterie
anterior
posterior
externus
internus
oboustranně
medialis
lateralis
hluboký
proximalis, horní
distalis, dolní
superior
povrchní
ventralis
játra a slezina
1
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
PL
LL
Z
LU
ŠŢ
Formy léčiv
aer.
amp.
cps.
crm.
drg.
gtt.
inf.
inh.
inj.
sir.
sol.
susp.
supp.
tinct.
tbl.
TP
ung.
glob.vag.
pst.
pulv.
vas.
pravá ledvina
levá ledvina
zornice (observace po úrazu
hlavy)
lymfatické uzliny
štítná žláza
aerosol
ampule
kapsle
krém
draže
kapky
infuze
inhalace
injekce
sirup
roztok
suspense
čípek
tinktura
tableta
tekutý pudr
mast
vaginální globule
pasta
prášek, prášky
vaselina- vazelína
Způsob aplikace léčiv
p.o.
perorálně
i.m
intramuskulárně
i.v.
intravenózně
s.c.
subkutánně
i.d.
intradermálně
p.r.
per rectum
TTS
transdermální terapeutický
systém
i.c.
intracervikálně
i.u.
intraumbilikálně
i.o.
intraoseálně
s.l.
sublingválně (pod jazyk)
Léčiva, infúze
ATB
antibiotika
NSA
nesteroidní antirevmatika
F 1/1 (1/2) fyziologický roztok 1/1 (1/2)
G
glukóza
RR
Ringerův roztok
H 1/1
Hartmannův roztok
RL
Ringer-laktát
PL
Plasma-lyte
HZ
NHC
LMWH
UFH
heparinová zátka
bikarbonát
nízkomolekulární heparin
nefrakcionovaný heparin
Výţiva
D
EV
PV
BT
D0S
D0
D1CH
D12
D13
D5
MM
MO
NPO
OP
PLK
ZP
dieta
enterální výživa
parenterální výživa
bilance tekutin
čajová dieta
tekutá dieta
chirurgická pooperační dieta
dieta pro batolata
dieta větší děti
jaterní dieta
mateřské mléko
dieta - mrkvový odvar
nic per os
dieta – ovocný příkrm
plná kojenecká dieta
zeleninový příkrm
Vyšetření
KO + diff.
KOK
FW
gly
JT
ERCP
K+C
M+S
ERGO
gastro
kolono
EKG
EEG
AG
DSA
CT
MR
MRA
MRCP
PET
PET-CT
EMG
EP
BAEP
krevní obraz + differenciální
rozpočet
KO+Diff + retikulocyty
Fahraeusova-Westergrenova
sedimentace erytrocytů
glykémie
jaterní testy
endoskopická retrográdní
cholangiopankreatikografie
kultivace + citlivost
moč + sediment
ergometrie
gastroskopie
kolonoskopie
elektrokardiografie
elektroencefalografie
angiografie
digitální subtrakční angiografie
počítačová tomografie
magnetická rezonance
MR angiografie
magnetická resonanční
cholangiopankreatikografie
pozitronová emisní tomografie
pozitronová emisní tomografie
s počítačovou tomografií
elektromyografie
evokované potenciály
kmenové (sluchové)
2
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
MEP
SSEP
VEP
sono
sono na
GER
LP
ECHO
VAS
RTG
EUS
AMNIO
ASTRUP
irigo
BMI
CTG
CVP
CYSTO
CYTO
PMG
RSG
p.r.
HS
KOLPO
RCUI
MCUG
IVU
oGTT
TCCS
TTE
TEE
URS
UZ
Vag.
VAGINO
VELO
vyš.
výtěr K
výtěr R
výtěr R+C
V ZRC
evokované potenciály
motorické evokované
potenciály
somatosensorické evokované
potenciály
zrakové evokované potenciály
sonografie
sono na gastroezofageální
reflux
lumbální punkce
echokardiografie
visuální analogová škála
bolesti
rentgen
endoskopická ultrasonografie
amnioskopie
vyšetření krevních plynů a
vnitřního prostředí dle Astrupa
irigografie
body mass index (index =
poměr váhy k výšce)
kardiotokograf
centrální žilní tlak
cystoskopie
cytologie
perimyelografie
radikulosakografie
per rectum
hysteroskopie
kolposkopie
instrumentální revize dutiny
děložní
zavedená zkratka vyš.
močového traktu
intravenosní vylučovací
urografie
glukózový toleranční test
transkraniální barevná
duplexní sonografie
transthorakální
echokardiografie
transesofageální
echokardiografie
ureteroskopie
ultrazvuk
Vaginální vyšetření
vaginoskopie
Velocimetrie
vyšetření
výtěr z krku
výtěr z rekta
výtěr z rekta + Campylobacter
vyšetření v zrcadlech
Mo
HT
DM
DMO
IMC
IM
non Q IM
AKS
Q IM
STEMI
NSTEMI
DKMP/HKM
P
Ca
BRCA
CMP
CLL
CML
Tu
ICHS
AP
ICHDK
TBC
TEN
CHOPN
CHRI
CHSL
ALS
ALL
AML
APN
KHCD
AdV
DIC
FiS
fr., fract.
HŢT
NHL
HL
PKU
CF
GER
GERD
CN
UC
NPB
PNO
ARDS
MODS
Základní diagnózy
morbus
hypertenze
diabetes mellitus
dětská mozková obrna
infekce močových cest
infarkt myokardu
netransmurální infarkt
myokardu
akutní koronární syndrom
transmurální infarkt myokardu
akutní infarkt s ST elevacemi
akutní infarkt bez ST elevací
dilatační / hypertrofická
kardiomyopathie
karcinom
bronchogenní karcinom
cévní mozková příhoda
chronická lymfatická leukemie
chronická myeloidní leukemie
tumor
ischemická choroba srdeční
angina pectoris
ischemická choroba dolních
končetin
tuberkulóza
tromboembolická nemoc
chronická obstrukční plicní
nemoc
chronická renální insuficience
chronické selhání ledvin
amyotrofická laterální skleróza
akutní lymfoblastická leukemie
akutní myeloblastická leukemie
akutní pyelonefritida
katar horních cest dýchacích
adenoidní vegetace
disseminovaná vaskulární
kouagulopatie
fibrilace síní
zlomenina
hluboká žilní tromboza
nehodgkinský lymfom
Hodgkinův lymfom
fenylketonurie
cystická fibróza
gastroesofageální reflux
refluxní nemoc jícnu
Crohnova nemoc
ulcerosní kolitida
náhlá příhoda břišní
pneumothorax
acute respiratory distress
syndrom
syndrom multiorgánové
dysfunkce
3
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
SAK
TIA
VBI
PNP
HSP
RPGN
MN
NPH
PMR
subarachnoidální krvácení
transitorní ischemická ataka
vertebrobasilární insuficience
polyneuropatie
Henoch-Schönleinova purpura
rychle progredující
glomerulonefritida
membranózní nefropatie
normotenzní hydrocefalus
psychomotorická retardace
Operační
OP
CA
LA
SA
EA
ASA
operace
celková anestezie
lokální anestezie
spinální, svodná anestezie
epidurální anestezie
anestesiologické riziko
Ostatní uţívané zkratky
A-F
A-CH
A-I
AAA
AAI
ab.
AB missed
AB im.
AB spont.
ABR
AC
ACA
ACC
ACE
ACEi
ACI
ACM
AcoA
AcoP
ACP
ACTH
ad.
ADH
ADHD
ADL
AE
aortofemorální
aero-chamber
aortoilický
aneurysma břišní aorty
jednodutinová - síňová
stimulace
abdukce
zmlklé těhotenství
hrozící potrat
samovolný potrat
acidobazická rovnováha
art. acromioclavicularis,
akromioklavikulární
arteria cerebri anterior
arteria carotis communis
arteria carotis externa
inhibitor angiotenzin
konvertujícího enzymu
arteria carotis interna
arteria cerebri media
arteria communicans anterior
arteria communicans posterior
arteria cerebri posterior
adrenokortikotropní hormon
addukce
antidiuretický hormon
hyperaktivita s deficitem
pozornosti
(activities of daily living) běžné
všední činnosti, Barthelův test
aktivit denního života
adnextomie
Aex
plocha pod výdechovou částí
křivky průtok-objem
AF
puls arteria femoralis
AFS
arteria femoralis superficialis
AChR Ab
protilátky proti acetylcholinovým
receptorům
AI
arteria iliaca
AIC
arteria iliaca communis
AIE
arteria iliaca externa
AIHA
autoimunitní hemolytická
anemie
AII
arteria iliaca interna
AICA
anteriot inferior cerebellar
artery, přední dolní mozečková
tepna
AIDP
akutní zánětlivá demyelinizační
polyradikuloneuropatie
AIDS
syndrom získané
imunodeficience
AITP
autoimunitní trombocytopenická
purpura
AL 110, NLL bezlaktózové mléčné formule,
dle výrobce
AM
arteficielní mydriasa
ANA
antinukleární protilátky
ANCA
protilátky proti cytoplasmě
neutrofilů
ANF
zavedená zkratka
antinukleárního faktoru
anti-ds-DNA protilátky proti dvouvláknové
DNA
anti-GBM
protilátky proti bazální
membráně glomerulů
anti HAV
protilátky proti viru hepatitidy A
anti HBc
protilátky proti korovému
antigenu hepatitidy B
anti HBe
protilátky proti e antigenu
hepatitidy B
anti HBs
protilátky proti s antigenu
hepatitidy B
anti HCV
protilátky proti viru hepatitidy C
APD
automatizovaná peritoneální
dialýza
AP projekce předozadní projekce
APPE
appendektomie
APTT
aktivní protrombinový čas
AR
autorefraktometr
ARO
anesteziologicko-resuscitační
oddělení
art.
kloub
ASL
akutní selhání ledvin
ASLO
zavedená zkratka
antistreptolysinu
AT
Adenotomie - odstranění nosní
mandle
ATA
arteria tibialis anterior
ATG
protilátky proti thyreoglobulinu
4
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
ATN
ATP
ATPO
AV
A-V
AVF
AVM
AVRT
BCG
BDT
BHR
BiV ICD
BIOL
BiPAP
BiV
BJP
BM
BPD
BR
BRA
BRH
BRSK
BWR
C3, C4
c.s.
CABG
CAPD
CB
CCEP
CCS
CCT
CD
CDT
CEA
CERV.
C H2O
CIDP
CIK
CIN (CIS)
CIS
CIS ung.
Ckr
akutní tubulární nekróza
arteria tibialis posterior
protilátky proti tyreoidální
peroxidáze
atrioventrikulární
arteriovenózní
anteverze flexe dělohy
arteriovenozní malformace
atrio-ventrikulární reentry
tachykardie
vakcinace BCG – proti
tuberkulóze, bacilus CalmetteGuérin
bronchodilatační test
bronchiální hyperreaktivita
implantabilní kardioverterdefibrilátor s možností
biventrikulární stimulace
bifocal intraocular lens
ventilace s bifazickým pozitivním
tlakem
biventrikulární kardiostimulace
Bence-Jonesův protein
biomikroskopie
průměr hlavičky
břišní redon
boralkohol
borhydrogen
bronchoskopie
serová reakce na syfilis
zavedené zkratky vyšetření
komplementu
casus socialis
aortokoronární bypass
kontinuální ambulantní
peritoneální dialýza
celkové bílkoviny
cervikokapitální endoprotéza
stupeň funkční klasifikace dle
Canadian Cardiology Society
central cornea thickness
cavum Douglasi
komplexní dekongescenční
terapie lymfatického otoku
karotická endarterektomie
cervix, cervikálně
clearence bezsolutové vody
chronická zánětlivá
demyelinizační
polyradikuloneuropatie
cirkulující imunokomplexy
cervical intraepit. neoplasia
(carcinoma in situ)
klinicky izolovaný syndrom
Unguentum
Camphoratoichtamolici
clearence kreatininu
CMAP
CME
CMV
CNS
CNV
Co
Col.
column.vert.
commin.
CRL
CRP
CSF
CVVH
CVVHD
CVVHDF
CZO
CŢK
DBE
DD
DDD / DDI
Dg.
DHS
Dif.dg.
dig., digg.
DIP
disl.
DLCO
DMP
DMSA
DN
DNR
Dop.
dors.
DPS
DR
DŠ
DTPA
DÚ
DUSG
DWS
DZS
EACA
EBNA
EBR
EBV
EC/IC
EDTA
EDV
EF
sumační svalový akční potenciál
cystoidni maculárni edém
cytomegalovirus
centrální nervový systém
chorioideální neovaskularizace
kokcygeální
Collis
páteř
tříštivý
Temeno kostrční rozměr
C - reaktivní protein
mozkomíšní mok
kontinuální venovenózní
hemofiltrace
kontinuální venovenózní
hemodialýza
kontinuální venovenózní
hemodiafiltrace
centrální zraková ostrost
centrální žilní katétr
duodenobiliární endoprotéza
diadynamické proudy
typ dvoudutinové
kardiostimulace
diagnóza
osteosyntéza skluzným šroubem
diferenciální diagnostika
prst, prsty
distální interfalangeální
dislokovaný
difuzní kapacita pro CO
diabetická makulopatie
kyselina dimerkaptojantarová
diabetická nefropatie
do not resuscitace,
neresuscitovat
doporučení
dorsalis
Dům s pečovatelskou službou
diabetická retinopatie
diastolický šelest
kyselina
diethylentriaminpentaoctová
úsní dutina
duplexní sonografické vyšetření
score podle Downese -škála
dušnosti
dopravní zdravotní služba
kyselina epsilonaminokapronová
nukleární antigen EBV
erytrocytový koncentrát
Epstein Barrové virus
extrakraniální/intrakraniální
protisrážlivé činidlo
konečná diastolická rychlost
ejekční frakce
5
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
ELISA
EM
EMA
EMB
EML
ENA scr.
endo
epi
EPO
EPT
ERM
ERPF
ERV
Ery
ES
ESV
ET (KET)
ex
F-C
F-P
FAC
FAG
FAKO
FE
FEF 25-75
FEF1/FVC
FES
FEV1/VC
FEV1
FF
FiO2
FL
FMFT
FN
FNAB
foto ++
FP
FR
FRC
FSGS
FSME
FT
FT4
FVC
G1 – G5
gangr.
GB
specifická enzymová reakce
prokazující přítomnost protilátek
Epiziotomie mediální
protilátky proti endomysiu
etambutol
Epiziotomie mediolaterální
ENA screening, extrahovatelný
nukleární antigen
endoskopicky
epileptický
erytropoetin
endoskopická papilotomie
epiretinální membrána
effective renal plasma flow
expirační rezervní objem
erytrocyty
extrasystolie
end-systolický objem levé
komory srdeční
embryo transfer (kryo)
vyexováno, zrušeno
femorocrurální
femoropopliteální
obvod bříška
fluorescenční angiografie
fakoemulzifikace
frakční ekrece
usilovný průtok na konci
výdechu
usilovná vitální kapacita za 1.
sekundu
endoskopická nosní operace
Tiffenaův index
usilovně vydechnutý objem za
1. sekundu
filtrační frakce
inspirační koncentrace kyslíku
délka femuru
čas výdechu středních 50% FVC
fakultní nemocnice
tenkojehlová aspirační biopsie
(fine needle aspiration biopsy)
fotoreakce ++
femoropatelární
fotoreakce
funkční reziduální kapacita
fokálně segmentální
glomeruloskleroza
vakcína proti klíšťové
encefalitidě
fototerapie
volný tyroxin
usilovná vitální kapacita
stadia vývoje zevního genitálu u
chlapců dle Tannera
odumření tkáně
Graves-Basedowova choroba
GBS
GEU
GF
GHB, glykHB
GIT systém
gr.
grav.
Grav. H
GTCS
GYN
GYNPOR
H2O
HAK
HAV
HB
Hb
HbA1c
HBeAg
HBsAg
HBV
HC
HCV
HD
Hexa
HHV6
HIV
HLP
HMPAO
HP
HRT
HRT II.
HSS
HSV
HU
HU
HVLP
Hy
HY vag.
HY abd.
Hy LK
Hz
CHE
IC
ICD
ICGA
ICSI
IČP
Ig
Guillain Barre syndrom
graviditas extrauterina
glomerulární filtrace
glykovaný hemoglobin
gastrointestinální trakt, trávicí
ústrojí
stupeň
gravidita
Týden gravidity
generalizovaný tonicko-klonický
záchvat
gynekologie
gynekologicko-porodnické
oddělení
voda
hormonální antikoncepce
virus hepatitidy A
hepatitida B
hemoglobin
glykovaný hemoglobin
e antigen viru hepatitidy B
s antigen viru hepatitidy B
(„australský antigen“)
virus hepatitidy B
hepatitida C
virus hepatitidy C
hemodialýza
Hexavakcína
herpetický virus 6
virus lidské imunodeficience
hyperlipoproteinemie
hexamethylpropylenaminooxim
Helikobacter Pylori
hormonální substituce
Heidelberský retinální tomograf
II. generace
hluboký stabilizační systém
herpes simplex virus
Hounsfieldovy jednotky
hematurie
Hromadně vyráběnými léčivými
přípravky
hypertrofie
vaginální hysterektomie
abdominální hysterektomie
hypertrofie levé komory
Hertz (jednotka frekvence)
cholecystektomie
inspirační kapacita
implantabilní kardioverter
defibrilátor
indocyaninová angiografie
intracytoplazmatická injekce
spermie
identifikační číslo pracoviště
zdravotnického zařízení
imunoglobulin
6
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
IgAN
IHL
IK
IMP
IIR
INH
ingv.
INO
INR
int.
INT
INT-M
INT-Ţ
IOČ
IOL
IP
IPP
IPPV
IRMA
irrigo
IRV
IS
iso / izo
ITP
IUD
IUGR
IVF
IVLP
IVT
IVUS
JIP
KBU
KD
KDL Chromo
KES
KCHE
KI
KJ
klas.
KMP
KP
KPR
KS
KSME
KT
KTO
KZ
IgA nefropatie
interhemispheric length
imunokomplex
intermediární péče
intenzifikovaný inzulinový režim
nidrazid
tříselný
infekční oddělení
International Normalization
Ratio, hodnota vyjadřující
terapeutické rozmezí při použití
warfarinu
internus
interna
oddělení interna muži
oddělení interna ženy
nitrooční čočka
intraoccular lens
identifikace pacienta
intersticiální plicní proces
řízená ventilace přerušovaným
přetlakem
intraretinální mikrovaskulární
abnormity
irrigografické vyšetření
inspirační rezervní objem
informovaný souhlas
isokorický / izokorický
idiopatická trombocytopenická
purpura
nitroděložní tělísko
růstová retardace plodu
fertilizace in vitro
Individuálně vyráběné léčivé
přípravky
intravenozní trombolýza
koronární intravaskuární
ultrazvuk
jednotka intenzivní péče
kvantitativní bakteriurie
stahy děložní
Koplexxní s chromopertubací
LADA
komorová extrasystola
klasická cholecystektomie
kontraindikace
koronární jednotka
klasicky
kardiomyopatie
Konec pánevní
kardiopulomonální resuscitace
krevní skupina
klinicky signifikantní makulární
edém
komorová tachykardie
krátkotažní ovinadlo
krevní ztráta
MA
MAA
MAG-3
mall.lat.
mall.med.
MALT
MCP
MCV
MD
MDP
LAE
LAH
LAP
laparo
LAVH
LBBB
LCP
LD
(L)CHE
LDN
LE
Leuko
LEETZ,
SWEETZ,LEE
P
LF
LI syndrom
lig.
LIT
LK, LKS
LKM
LOOP
lot.
loţ.
LPP
LRT
LS
LSE
LSI
LSPP
LT l.dx.
LT l.sin.
LTV
M1 – M5
MDS
MEF
latentní autoimunní diabetes
dospělých
lymphadenectomia
levý přední hemiblok
tlak v levé síni
laparoskopicky
laparoskopicky asistovaná
hysterektomie
blok levého raménka Tawarova
osteosyntéza uzamykatelnými
šrouby
laktátdehydrogenáza
(laparoskopická)
cholecystektomie
léčebna dlouhodobě nemocných
lupus erytematodes
leukocyty
Metodiky ošetření čípku
lékařská fakulta
lumboischiadický syndrom
vaz
laserova iridotomie
levá komora srdeční
liver-kidney microsomes
ošetření defektu čípku
elektrickou kličkou
lotio - lócio
ložiskový
léčebná a preventivní péče
levé raménko Tawarovo
levá síň
lumbální sympatektomie
levostranné srdeční selhání
lékařská služba první pomoci
úplné odstranění pravého laloku
štítné žlázy
úplné odstranění levého laloku
štítné žlázy
léčebná tělesná výchova
stadia vývoje prsů u dívek dle
Tannera
mikroaneurysmata
makroagregát albuminu
merkaptoacetyltriglycin
zevní kotník
vnitřní kotník
difusní lymfatická tkáň sliznic
metacarpy
motorická rychlost vedení
mateřská dovolená
acidum medronicum
(methylendifosfonát)
myelodysplastický syndrom
maximální výdechové průtoky
FEF – usilovné exspirační
7
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
MEK
MF
MGUS
MIBI
MIF 50
MIF50 /
MEF50
mini UPT
MIOL
MK
MKČ
mmHg
MMSE
MN
MODY
MPGN
MRSA
MTP
MTT
MVD
MVV
MX II.
NGS
NIS
NK
NJS
NNPH
noro
NOT
NSAID/NSA
NSCLC
NPDR
NT
NÚ
NVD
NVE
NVS
NYHA
klasifikace
O-CH
OAE
OCT
průtoky
klíšťová meningoencephalitida
malá fontanela
monoklonální gamapatie
neurčeného významu
2-methoxy-isobuty-isonitril
střední nádechový průtok v
úrovni 50% nadechnutí FVC
poměr středního inspiračního a
exspiračního průtoku
Miniinterrupce (do 8+0)
multifocal intraoccular lens
malá komprese
měkká kontaktní čočka
rtuťový sloupec
Mini Mental State Examination,
text určený k vyšetření
demence
membranosní nefropatie
maturity-onset diabetes of the
young
membranoproliferativní
glomerulonefritidy
metycilin-rezistentní
Staphylococcus aureus
metatarzofalangeální
metatarsy
mnohočetné postižení
koronárních tepen
maximální minutová ventilace
Mantoux II.
nasogastrická sonda
nemocniční informační systém,
soubor zejména elektronických
informačních systémů v
nemocnici používaných
nosní kapky
nasojejunální sonda
novorozenci s nízkou porodní
hmotností
noroviry
nitrooční tlak
nesteroidní antirevmatika
non small lung cancer –
nemalobuněčný karcinom plic
neproliferativní diabetická
retinopatie
nuchální translucence
nežádoucí účinek
neovaskularizace epipapilární
neovaskularizace preretinální
neovaskularizace
hodnocení srdečního selhání na
základě míry funkčního postižení
opti - chamber
otoakustické emise
optická koherentní tomografie
odd.
OHl
OHr
OL
OOL
OMA
ONM
ORL
OS
OTJ
OTS
OV
P
P1 – P5
P+V
P.-I
PA projekce
PAD
palp.
PAP
PASI skóre
patol.
Paw
PCI
PCL
PCO
PCR
PCV
PCWP
PD
PDR
PDT
PE
PEEP
PEF
PEG
perf.
perit.
pertroch.
fem.
PET test
PF
PFN
PFO
PH
phlegm.
PHN
PI
oddělení
obvod hlavy
obvod hrudníku
oční lékař
obvodní oční lékař
otitis media acuta (akutní zánět
středního ucha)
oddělení nukleární medicíny
otorinolaringologické oddělení =
ušní – nosní – krční oddělení
osteosyntéza
ortotopická transplantace jater
ortotopická transplantace srdce
optimální váha
pupek
stadia vývoje pubického
ochlupení /obě pohlaví/ dle
Tannera
příjem a výdej tekutin
Peiper – Isbert
zadopřední projekce
perorální antidiabetika
palpačně
tlak v plícnici
Psoriasis Area Severity Index
patologický
tlak v dýchacích cestách
perkutánní koronární intervence
polycystóza ledvin
polycyst. ovaria
polymerázová řetězová reakce,
polymerase chain reaction
tlakově řízená ventilace
tlak v zaklínění
porodní délka
proliferativní diabetická
retinopatie
fotodynamická terapie
plicní embolie
pozitivní endexspirační tlak
vrcholový výdechový průtok
perkutánní endoskopická
gastrostomie
proděravělý
pobřišnicový
pertrochanterická část stehenní
kosti
peritoneální ekvilibrační test
plantární flexe
osteosyntéza horním stehenním
hřebem
foramen ovale
porodní hmotnost
zánět tkáně
osteosyntéza horním pažním
hřebem
pulzativní index
8
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
PICA
PIF / PEF
PIP
PIR
PIVER I-V
PK
PK
PKČ (PK
IOL)
PM
P.M.
Pmax
Pmean
PMK
PMMA
PMP
PMV
PN
PNF
Poxy
Ppeak/PIP
PP +
p.p.
P.P.
PPD
PP KP
PPH
PPV
PRF
PRK
PRT
PS
p.s.
PSI
PSV
PSW
PTA
PTC / PTCD
PTCA
PTH
PTMV
PTSMA
PUVA
PV
posterior inferior cerebellar
artery, zadní dolní mozečková
tepna
poměr vrcholového inspiračního
a exspiračního průtoku
proximální interfalangeální
postizometrická relaxace
stupeň radikality hysterektomie
u nádorů
pravá komora
přední komora (v
oftalmologickém nálezu)
předněkomorová čočka
podložní mísa
poslední menses
maximální tlak
střední tlak v dýchacích cestách
permanentní močový katetr
polymethymetakrylát (plexisklo)
pulzní magnetické pole
psychomotorický vývoj
pracovní neschopnost
proprioceptivní neuromuskulární
facilitace
pulsní oxymetr
vrcholový inspirační tlak
pohyby plodu
per primam
pan primář, paní primářka
tuberkulinový test, purified
protein derivate
poloha plodu koncem pánevním
poloha plodu hlavičkou
pars plana vitrektomie
panretinální fotokoagulace
fotorefrakční keratotomie
periradikulární terapie
porodní sál
per secundam
pravostranné srdečné selhání
maximální systolická rychlost
pozitivní ostré vlny
perkutánní transluminální
angioplastika
perkutánní transhepatální
cholangiografie/drenáž
perkutánní transluminární
koronární angioplastika
parathormon
perkutánní transluminární
mitrální valvuloplastika
perkulární transluminární
septální myokardinální ablace
psoralen + UVA- dlouhovlnné
záření
plodová voda (čirá)
PVD
Prim.
PU
PU/d
py jevy
PŢK
QTc
R
RAP
Raw
RBBB
RC
RCx
R.C.U.I.
RD
RDG
recid.
rf
RFA
RHC
RI
RIA
RIM
RIND
RIP
RLP
RMS
r. / rr.
RO
RP
RPE
RPGN
RPLD
RPLS
rpt.
rota +
adeno
rtPA
RV
RVD
RVF
RVP
RZP
sangv.
S+P
SAE
SC
SCLC
SCV
SEPS
porodní váha, délka
Primář
proteinurie
kvantitativní proteinurie
pyramidové jevy (v rámci
neurologického vyšetření)
periferní žilní kanyla
frekvenční korekce QT intervalu
rychlost infuze
tlak v pravé síni
odpor kladený vzduchu
proudícímu v dýchacích cestách
blok pravého raménka Tawarova
art. radiocarpea, radiokarpální
ramus circumflexus
instrumentální revize
residuální diuréza
radiodiagnostické oddělení
opakovaný
radiofarmakum
radiofrekvenční ablace
rehabilitace
rezistenční index
ramus interventricularis anterior
ramus intermedius
reverzibilní ischemický
neurologický deficit
ramus interventricularis
posterior
rychlá lékařská pomoc
ramus marginalis
reflex / reflexy
reflexní otáčení
reflexní plazení
retinální pigmentový epitel
rychle progredující
glomerulonefritidy
ramus posterolateralis dexter
ramus posterolateralis sinister
ruptura
rotaviry + adenoviry
tkáňový aktivátor plazminogenu
reziduální objem
ramus ventricularis dexter
retroverze flexe dělohy
tlak v pravé komoře
rychlá zdravotnická pomoc
krvavý
srdce a plíce
salpingectomia
sectio cesarea
small cell lung cancer –
malobuněčný karcinom plic
sensitivní rychlost vedení
endoskopické přerušení
perforátorů
9
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
SF ústí
SHPT
SI
SIADH
saphenofemorální ústí
sekundární hyperparathyreosa
art. sacroiliaca
syndrom inadekvátní sekrece
antidiuretického hormonu
SIL (HG, LG) sguamous intraepit. laesion
(high,low grade)
SIMV
synchronizovaná intermitentní
ventilace
SKT
syndrom karpálního tunelu
SLE
systémový lupus erytematodes
SLO (SO)
second look op., second
operation
SMA
arteria mesenterica superior
SMS
sensomotorická stimulace
SNAP
sensitivní nervový akční
potenciál
SpO2
saturace hemoglobinu kyslíkem
na periferii
s.p.v.
specifická váha moče
SPECT
jednofotonová emisní výpočetní
tomografie
SP ústí (Ú)
saphenopopliteální ústí
sRaw
specifický odpor dýchacích cest
SSS
sick sinus syndrom
SŠ
systolický šelest
s.š.
suprasyndesmální šroub
st.
stupeň
stcl.
art. sternoclavicularis
subtot.
téměř úplný
subtroch.
subtrochanterická část stehenní
fem.
kosti
SUP
selektivní ultrafialová
fototerapie
SV
suchá váha
SVES
supraventrikulární extrasystola
SVT
supraventrikulární tachykardie
T3, T4
hormony štítné žlázy
TAPP
laparoskopická plastika kýly
tapott.,
tapottement
TPTM
TC
talokrurální
TE
tonsilektomie - odstranění
krčních mandlí
TEP
totální endoprotéza
TGV
objem plynu v hrudníku v
jakémkoliv čase a na jakémkoliv
stupni hrudní komprese měřený
celotělovou pletysmografií
Th
terapie
TID
transientní ischemická dilatace
TIN
tubulointersticiální nefritida
TIPS
transjugulární intrahepatální
portosystémový shunt
TKS
trvalý kardiostimulátor
TLC
totální plicní kapacita
TLCO
transfer faktor
TM
TMT
T max.
temporomandibulární
techniky měkkých tkání
čas dosažení maxima
nefrografické křivky
tot.
úplný
TR
tubulární resorbce
TRAK
protilátky proti TSH receptorům
TRF
transfuze
TRN
plicní oddělení
TRUS
biopsie prostaty
TS
tracheostomie
TSH
hormon předního laloku
hypofýzy
TTE
totální thyreoidektomie
TTG (A)
protilátky proti transglutamináze
TUPE
transuretrální prostatektomie
TUR
transuretrální resekce
TURP
transuretrální resekce prostaty
TVT ( TOT)
zavedení pásky u inkontinence
vaginálně (transobturatorně)
Tx
transplantace
TxL
transplantace ledviny
UFN
osteosyntéza univerzálním
stehenním hřebem
UHN
osteosyntéza univerzálním
pažním hřebem
ÚPS
ústavní pohotovostní služba
UPT, ITP
umělé přerušení těhotenství
UPV
umělá plicní ventilace
UTN
osteosyntéza bércovým hřebem
UVP (Burch) urethrovesicopexis
VAT
síněmi řízená stimulace komor
VB
vak blan
VCI
vena cava inferior
VCS
vena cava superior
VDN
vedlejší dutiny nosní
VDT
vadné držení těla
VEGF
vascular endothelial growth
factor
VEX
vakuumextrakce
VF
velká fontanela
VFC
vena femoralis communis
VFS
vena femoralis superficialis
VIN
vulvar intracervical neoplasia
VL
vena lienalis
VMA
vena mesenteria superior
VOL
visus levého oka
VOP
visus pravého oka
VP
vena portae
VPMD
věkem podmíněná makulární
degenerace
VR
vnitřní rotace
v. s.
velmi suspektní
VSA
vena saphena accessoria
VSM
vena saphena magna
VSP
vena saphena parva
VT
dechový objem
10
NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
VTA
VTP
vuln.lac.
VUR
VVI
VVV
vWF
VZV
WB
WG
WL
WPW
ZP
ZR
ZZS
vena tibialis anterior
vena tibialis posterior
tržná rána
vesikouretrální reflux
jednodutinová – komorová
stimulace
vrozené vývojové vady
von Willebrandův faktor
Varicella-Zoster virus
Western blot
Wegenerova granulomatóza
waiting list
Wolf-Parkinson-White syndrom
zorné pole
zevní rotace
Zdravotní záchranná služba
11

Podobné dokumenty

naleznete zde - Nemocnice Strakonice

naleznete zde - Nemocnice Strakonice ventilace s bifazickým pozitivním BiPAP tlakem BiV biventrikulární kardiostimulace BJP Bence-Jonesův protein BM biomikroskopie BPD průměr hlavičky BR břišní redon BRA boralkohol BRH borhydrogen BRS...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku antrum Highmori tepna (-y) ante annos alergická anamnéza jednodutinový kardiostimulační režim attikoantrotomie alergie na bílkovinu kravského mléka acidobazická rovnováha anterior chamber IOL, před...

Více

KOSTRA

KOSTRA  Pohyb kolem osy horizontální frontální—ohnutí-natažení,flexe-extenze(při tomto ději dochází ke zmenšování či zvětšování úhlu mezi pohybujícími se kostmi)  Pohyb kolem osy horizontální sagitální—...

Více

Laboratorní vyšetření a novodobé trendy v diagnostice anémií u dětí

Laboratorní vyšetření a novodobé trendy v diagnostice anémií u dětí LÉKAŘSKÁ FAKULTA – UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj intrakapsulární extrakce zkalené nitrooční čočky indocyaninová zeleň ischemická cévní mozková příhoda infračervený intradermálně invalidní důchod inzulin - dependentní diabetes mellitus interferenč...

Více

Návod k obsluze Sensocar SC1

Návod k obsluze Sensocar SC1 SPOLEHLIVOST: Signalizace jednotlivých událostí a chyb pro každý digitální tenzometrický snímač za účelem usnadnění použití a vyhledání příčin chyb v celém systému. ÚSPORNOST: Schopnost spolupráce ...

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ pro studenty

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ pro studenty Obr. 3. Základní parametry křivky F/V (průtok‐objem). VKP (VCIN, IVC) – inspirační vitální  kapacita; FVC – forsírovaná (usilovná) vitální kapacita; FEV1 – forsírovaný exspirační objem  za 1 s; FEV...

Více

programový sborník

programový sborník Z pohledu gynekolga je intersticiální cystitida zajímavá v diferenciální diagnostice bolestí v malé pánvi, kdy je nutno pomýšlet na chronický pánevní zánět, gynekologická nádorová onemocnění a někt...

Více