stáhni

Komentáře

Transkript

stáhni
povrchová úprava
Porovnání
nákladů PKO
PDF ČASOPIS
Nový laserový konfokální
mikroskop pro materiálový výzkum
OLYMPUS LEXT OLS 3000
■
Povrchové úpravy z hlediska Geometrických
specifikací produktu (GPS) a technických
norem managementu kvality
NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY
■
ROČNÍK III.
Odstíny
práškových barev
■ LISTOPAD 2006
Vážení přátelé povrcháři,
nastal čas krásného podzimu a tudíž i my povrcháři začínáme závěrečnou etapu letošního roku. Tak jako podzim nám přináší řadu krásných barev a
úprav našeho okolí, tak i Vy všichni se snažíte, tím co dovedete, zlepšit a vylepšit všechno kolem. Závěr roku přinese všem mnoho práce a „finishování“, ale to je právě to co děláme, a hlavně Vy umíte.
A i proto bychom Vás rádi alespoň na chvíli vytrhli od Vašich každodenních starostí a sešli se s Vámi na brzy pořádaném Mezinárodním odborném
semináři „Progresivních a netradičních technologií povrchových úprav“ pořádaném v hotelu Myslivna v Brně.
Doufáme že i letos to bude pro všechny příjemným zpestřením běžného dění, získání nových informací a poznatků z oboru a v neposlední řadě navázání nových kontaktů. Budeme se těšit na střetnutí s Vámi se všemi v Brně.
S pozdravem a přáním mnoha úspěchů za redakci
Listopad 2006
ZPRÁVY
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PKO
JAROSLAV VÁLA – PROINEX COATING, S.R.O.
Poslední dobou se setkáváme s nejrůznějšími požadavky na povrchovou ochranu především ocelových konstrukcí a technologických dílů.
Bohužel ke škodě investorů bývají často tyto požadavky typu „ aby to
vydrželo aspoň chvilku“.
V následujících větách bych chtěl zkusit promítnout dva nejběžnější
požadavky na povrchovou ochranu ocelové příhradové konstrukce potrubního mostu. Pro jednoduchost uvažujme plochu natírané plochy 1000
2
m a dostupnost bez pomocných prostředků jako jsou montážní plošiny,
dopravy apod. Původní povrchová ochrana na bázi alkydových pryskyřic
již neplní funkci svou ochrannou funkci a je poškozena na více než 30%
plochy.
Asi nejdůležitější součástí každého ochranného systému je předúprava podkladu. Nejrozšířenějším typem je ruční očištění na St2 nebo St3
dle ČSN ISO 8501-1, což je odpovídající pro povlaky v málo exponovaných oblastech příměstských částech mimo průmyslové oblasti. Další
možností je odstranění všech původních nátěrů včetně korozních zplodin
a dalších nečistot abrazivním tryskáním na čistotu Sa 2,5 až Sa 3. Jednoduchým výpočtem dojdeme, že při cenách lidské práce a současných
režijních nákladech je otryskávání sice 3x nákladnější, avšak porovnaná
kvalita srovnatelná není. Dalším příznivým faktorem pro srovnání je
zviditelnění většiny mechanických vad vzniklých za dobu provozu, např.
poškozené svary, praskliny, různé typy hloubkových korozí a další. Při
ručním čištění tyto vady zůstanou povětšinou uschovány a tudíž je nelze
řešit ani předvídat jiná, těžší poškození.
Dostáváme se k typům používaných nátěrových hmot. V levnějších
systémech (varianta I.) na bázi alkydových pryskyřic se aplikují
v několika vrstvách (převážně dvou) základní nátěry např. S 2000,
S 2035 nebo podobné a taktéž vrchní krycí emaily, např. S 2013, S 2014
atd. Celková dosažená tloušťka suchého filmu je cca 160 µm (4 x 40 µm)
což vyplývá i z technické dokumentace nátěrových hmot. Výběr z těchto
typů nátěrových hmot je nepřeberný od českých či zahraničních výrobců,
které se liší jak dodávanou kvalitou tak i cenou.
Z dražších systémů (varianta II.) bych pro jednoduchost zvolil opět
nejčastěji používané hmoty a to pro základní nátěry dvoukomponentní
epoxidový nátěr v tloušťce suché vrstvy 80 µm a dvoukomponentní polyuretanový vrchní email 80 µm, celkem tedy rovněž 160 µm. U výběru
těchto hmot platí totéž jako u předešlých.
Celkové tloušťky suchých nátěrových systémů jsou totožné, ceny u
dražší varianty jsou o cca 76% vyšší a je použita nesrovnatelně lepší
příprava. Životnost u varianty I. Je dle ČSN EN ISO 12944-1 je nízká ( 25 let ) a u varianty II. by měla být životnost střední ( 5 – 15 let ).
LISTOPAD 2006
Dle ČSN EN ISO 12944-5 jde u levnější varianty o nátěrový systém
S3.03, u dražší S3.17, obě do prostředí v České republice s nejběžnější
korozní agresivitou C3, tzn. pro obě varianty platí stejné korozní podmínky při vyhodnocování. Faktem zůstává že se v naší republice vyskytují korozní agresivity až do stupně C5 – I, ale to se týká především
chemických, papírenských a dalších provozů pracujících s agresivními
látkami. Pro tyto jsou navrhovány organické povlaky v jiných dimenzích,
ale tuto oblast nechme alespoň prozatím stranou.
V následující tabulce porovnáme investiční náklady na pořízení údržbového nátěrového systému tak jak jsme jej zmínili na začátku.
Varianta I.
Varianta II.
Předúprava
79,00
175,00
Základní nátěr
27,40
45,30
Vrchní nátěr
37,20
68,50
Aplikace
108,00
56,00
Celkem
251,60
344,80
Rozdíl
-93,20
Pro 1000 m2 OK
251 600,00
344 800,00
-93 200,00
Tímto výčtem se zdá být vše příznivé pro variantu I. Pokračujme však
dále s výpočty životností obou nátěrových systémů ( NS ). Abychom
nedělali rozdíly mezi jednotlivými variantami, vezměme střední hodnotu
životnosti obou systémů a vsaďme je do další tabulky:
Varianta I.
Strřední životnost v letech
Varianta II.
3,50
10,00
251,60
344,80
Pořizovací cena 1 roku NS
71,89
34,48
Rozdíl
37,41
Cena za nátěrový systém
Pro 1000 m2 OK
71 885,71
Rozdíl
37 405,71
34 480,00
Zjistíme, že všechny investice vložené do levnějšího nátěrového systému se ve své podstatě nevyplácí pro ty investory, kteří si jsou vědomi
hodnoty svých technologií, i když třeba nevýznamných. Můžeme kolem
nich chodit každý den ale jednoho dne zjistíme, že konstrukce je v natolik
špatném stavu, že je potřeba ji nahradit novou, ale pořizovací cena je
rozhodně vyšší než provedení údržbového nátěru.
Ještě si dovolím jednu tabulku a to porovnání nákladů obou nátěrových systémů při životnosti 10 let, kde musíme levnější NS vynásobit
koeficientem 2,85 abychom dostali skutečné porovnání pořizovací ceny
2
za 1 rok a to pro celou OK 1000 m . ►
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 1
Varianta I.
Varianta II.
Cena při std. životnosti
251 600,00
344 800,00
Cena za 10 let
717 060,00
344 800,00
Pořizovací cena 1 roku NS
71 706,00
34 480,00
Rozdíl
37 226,00
Myslím, že toto je jednoznačně výmluvné, který systém je vlastně levnější, pokud ovšem nemáte v úmyslu opustit vybudovanou technologii
nebo infrastrukturu. Možná to vypadá jako reklamní tah, ale rád Vás
ubezpečím, že toto jsou výsledky nejen z mých zkušeností, ale mnoha
mých kolegů. Pokud budete hledat odchylky, jistě je najdete v řádech
desetinných čísel, ale mám pocit, že s ohledem na poukázanou problematiku nejsou podstatné. Rovněž ceny nátěrových hmot jsou obecné,
jistě nejdete levnější nebo i dražší výrobky. K ustavení stejných podmínek byly použity základní normy pro povrchové úpravy ČSN EN ISO
12944, ČSN ISO 8501. █
OLYMPUS LEXT OLS 3000 - NOVÝ
VÝZKUM
Koroze mostní konstrukce
LASEROVÝ KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP PRO MATERIÁLOVÝ
ING. IVO LUKEŠ, CSC., OLYMPUS S.R.O., EVROPSKÁ 171, PRAHA 160 41, [email protected]
ABSTRAKT
LEXT je představitelem nové generace konfokálních laserových mikroskopů určených pro velmi přesné submikronové 3D zobrazování a
měření povrchu materiálů.
Rozsahem zvětšení 120x -14.400x s rozlišením 120 nm vyhovuje řadě
aplikací, které vyžadují pozorování a měření při zvětšeních pohybujících
se na rozhraní konvenčních optických mikroskopů a řádkovacích elektronových mikroskopů (SEM). LEXT nabízí nové možnosti při studiu
materiálů, povlaků a vrstev, kontrole elektrotechnických vzorků a součástek s vysokou přesností. Velmi dobře se uplatňuje v nově vznikajících
aplikacích v mikro- a nanotechnologickém odvětví.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
LISTOPAD 2006
LEXT OLS3000 (viz. obrázek), je konfokální laserový rastrovací mikroskop umožňující submikronové zobrazení povrchů materiálů a součástí
s nadstandardním rozlišením 0,12μm a velmi přesné 3D měření. Rozsah
zvětšení od 120x do 14.400x leží mezi hranicemi optických světelných
mikroskopů a elektronových mikroskopů (SEM). Krátká vlnová délka
použitého laseru (408nm) a konfokální mód umožňují zvýšit rozlišovací
schopnost pod desetinu mikrometru, dosahovat mimořádně velkou
hloubkou ostrosti a vytvářet 3D modely povrchu s možností přímého
měření v „reálném“ prostoru.
PRINCIP ČINNOSTI
Optický systém mikroskopu LEXT ( viz obr.) slučuje dva zobrazovací
systémy:
1) světelný metalografický mikroskop pro pozorování v odraženém
světle s osvětlením halogenovou žárovkou a záznamem barevného
obrazu pomocí CCD kamery
2) laserový konfokální mikroskop s rozmítaným laserovým paprskem
s detekcí odraženého světla fotonásobičem.
Tato koncepce přináší m.j. jedinečnou možnost využítí laserového
svazku ve spojení s tradičními mikroskopovacími technikami ( pozorování ve světlém a temném poli, polarizovaném světle a D.I.C. interferenčním kontrastu ), a to jak v režimu video – „živý“ obraz, tak i v režimu
laserového konfokálního zobrazení. Zvláště zajímavý je nový konfokální
laserový D.I.C. režim, velmi užitečný pro zvýraznění jemných texturových
změn při analýze povrchů.
Řádkováním laserového paprsku v rovině X-Y a zdvihem objektivu v
přesně definovaných krocích v ose Z vznikají jednotlivé snímky. Princip
kofokálního mikroskopu přitom zajišťuje optimální zaostření jednotlivých
snímků, které tvoří „optické řezy“ vzorkem.
Výsledný trojrozměrný obraz vzniká skládáním desítek až stovek optických řezů v ose Z. Při skládání obrazů LEXT využívá novou funkci
„inteligentního“ vyhledávání ohnisek (CFO), která k vytvoření obrazu celé
plochy vzorku vybírá vždy pouze její nejlépe zobrazené časti . Pro každou jednotlivou část plochy se přitom optimalizuje ohnisko. CFO nejen
zobrazování výrazně urychluje, ale umožňuje také získat nejlepší výsledný obraz.
Sloučení laserového 3D zobrazení a barevného obrazu mikroskopu
ve světlém poli umožňuje získat simultánní zobrazení vzorku ve třech
rozměrech a ve skutečných barvách, což je užitečné zejména při pozorování barevných vzorků.
Lext výrazně překračuje rámec konvenční mikroskopie také tím, že
představuje velmi výkonný 3D metrologický nástroj. Opakovatelnost
měření je do 0,020 μm (3 sigma) s opakovatelností osy Z do 0,052 μm (3
sigma). ►
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 2
Velká pracovní vzdálenost pod objektivem (viz obr.) a rozměry stolku
(272 x 256 mm ) dovolují pracovat i se značně rozměrnými vzorky (výška
do 100 mm, hmotnost až 10 kg). Volný přístup ke vzorku během pozorování a měření vytváří velmi dobré podmínky pro in-situ sledování změn
povrchu vyvolaných např. mechanickým nebo tepelným zatížením. Při
využití objektivů s velkou pracovní vzdáleností je možné pozorovat vzorky umístěné v uzavřených komůrkách s regulovanou teplotou. Standardně dodávané komůrky umožňují sledovaní v rozsahu teplot -190 °C až
+600 °C resp. od teploty místnosti až do 1500 °C, s velmi přesným a
programovatelným řízením dynamiky teplotních změn. Podobně lze
sledovat také např. změny povrchů vyvolané chemickými reakcemi
v uzavřených komůrkách s definovaným složením atmosféry.
ZÁVĚR
Je zřejmé, že mimořádné parametry
konfokálního mikroskopu
OLYMPUS LEXT jsou předpokladem jeho uplatnění ve velmi širokém
spektru oborů jako je materiálové inženýrství, povrchové úpravy, elektronika, elektro-inženýrství, biomedicínské obory, forenzní vědy apod.
Využití nalezne při studiu keramiky, kovů, plastů, textilií, papíru, skla
nebo biologických tkání.
Ve výrobní praxi se LEXT výborně uplatni při výrobě komponentů
s velmi malou tolerancí včetně MEMS (Micro Electro Mechanical System), automobilových součástek, keramických dílů a výrobku z plastů
apod. Pro řízení jakosti nabízí m.j. také analýzu drsnosti, měření výšky a
objemovou analýzu. █
Literatura
[1]
Confocal Scanning Laser Microscope OLS3000, Userś manual
Ver. 2.0, 2004
Využití moderního diodového laseru ve spojení s miniaturním a velmi
rychlým rozmítačem paprsku na bázi MEMS umožnilo zkonstruovat
kompaktní systém s malými nároky na místo a nízkými provozními náklady. Tuhý stativ a speciální stolek minimalizují přenos vibrací na řídící
jednotku a vzorek.
PŘÍPRAVA VZORKŮ
Příprava vzorků je velmi jednoduchá, vzhledem k velké hloubce ostrosti zobrazení je dokonce jednodušší než u běžných metalografických
mikroskopů. Další výhodou je, že vzorek nemusí být vodivý, jak bývá
obvyklé u elektronových mikroskopů. Navíc, na rozdíl od SEM, popř.
AFM (mikroskopy na principu měření atomárních sil) se v LEXTu vzorky
umisťují přímo na mikroskopický stolek, bez použití vakuové komory.
Pozn. redakce.
Výše popsaný výkřik techniky firmy Olympus by pro nás povrcháře měl značný přínos a poskytl by pohledy, které zatím mnohdy jen tušíme. Jistě by mohly taková zjištění (bez potřeb přípravy
vzorků) napomoci obhajobě kvality i Vašich povrchových úprav, či
pomoci při volbě materiálů a technologií.
Zakoupení tohoto přístroje chceme vyřešit společným sdružením
financí všech, kteří by chtěli tento přístroj využívat v CTIV – Centru
technologických informací a vzdělávání na Fakultě strojní ČVUT
v Praze. Nejbližší ukázka možností tohoto přístroje bude na odborném semináři na Myslivně v Brně 22.11. 2006.
Info o možnosti účasti v tomto projektu na telefonu:
602 341 597 (Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.)
605 868 932 (Ing. Jan Kudláček)
POVRCHOVÉ ÚPRAVY Z
HLEDISKA GEOMETRICKÝCH SPECIFIKACÍ PRODUKTU
KÝCH NOREM MANAGEMENTU KVALITY
(GPS) A TECHNIC-
JAROSLAV SKOPAL ČNI
Anotace: hodnocení povrchových úprav součástí je možné provádět jak kvalitativně tak i kvantitativně. Provedení kvalitativního hodnocení povrchových úprav je možné provést na základě poznatků uvedených v souboru technických norem GPS, což je dále rozvedeno podrobněji.
V úvodu bude vhodné blíže určit, co to „geometrické specifikace“ jsou.
V anglickém textu se jedná o „geometrical specification“ tedy geometrické specifikace.
Specifikace je bližší určení, vymezení něčeho s uvedením podrobností,
přesných rozlišujících údajů ap. Obecně je možno definovat specifikaci
jako „postup od obecného k zvláštnímu“.
Současné požadavky na výrobky kdy výrobek, který je definován
v souladu s ČSN EN ISO 9000:2001 jako „hmotný výsledek procesu“
sledují jak stanovuje ČSN EN ISO 9001:2001 spokojenost zákazníka.
Tato skutečnost se odráží ve výrobě zejména v procesním přístupu.
Kde proces je definován jako „soubor vzájemně souvisejících nebo
vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy“.
Proces musí tedy zahrnovat i již zmíněné geometrické specifikace výrobku, sledovanou (řízenou) realizaci povrchu součástí.
Příkladem řízené realizace povrchu součástí může využití technických
norem GPS a kvality v oblasti závitů a závitových součástí, kde jsou
zavedeny normy, kterými je zajištěna vzájemná relace tloušťky povlaku
mezi šroubem a maticí:
LISTOPAD 2006
Název normy
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 2: Limits of sizes for general purpose
external and internal screw threads -- Medium duality
ISO 965-2:1998
Zavedena jako: ČSN ISO 965-2 Metrické závity ISO
pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní
rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné
použití - Střední jakost tolerance
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 3: Deviations for constructional screw
threads
ISO 965-3:1998
Zavedena jako: ČSN ISO 965-3 Metrické závity ISO
pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky
závitů
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized
ISO 965-4:1998 external screw threads to mate with internal screw
threads tapped with tolerance position H or G after
galvanizing ►
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 3
Zavedena jako: ČSN ISO 965-4 Metrické závity ISO
pro všeobecné použití - Tolerance - Část 4: Mezní
rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s
vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 5: Limits of sizes for internal screw threads
to mate with hot-dip galvanized external screw
threads with maximum size of tolerance position h
before galvanizing
ISO 965-5:1998
Zavedena jako: ČSN ISO 965-5 Metrické závity ISO
pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní
rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s
vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním
V tabulce označené normy byly zavedeny jako ČSN ISO, tedy naše
národní normy.
Zároveň je možné využít i následující technické normy, jejichž použití
má širší uplatnění než oblast závitových součástí:
ISO 2064:1996 Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody
týkající se měření tloušťky
(Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions
concerning the measurement of thickness)
ISO 3269:2000 Spojovací součásti - Přejímací kontrola
(Fasteners - Acceptance inspection)
ISO 8991:1986 Systém označování spojovacích součástí
(Designation system for fasteners)
ISO 9227:1990 Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky
solnou mlhou
(Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests)
ISO 15330:1999 Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění
vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy
(Fasteners - Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement Parallel bearing surface method)
Pro praktické účely bude vhodné analyzovat problematiku charakteru
nanesených vrstev z pohledu: ISO 1463:1982 Kovové a oxidové
povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda i když je již
v současné době v revizi.
Neméně závažnou je problematika vhodné domluvy a to zpravidla na
základě termínů a definic. Jako příklad je možné uvést opět výše analyzovanou ČSN EN ISO 10683:2001 tedy problematiku „Neelektrolyticky
nanášených povlaků ze zinkových mikrolamel“, definovaných následovně:
Neelektrolyticky nanášený povlak ze zinkových mikrolamel (s nebo
bez integrovaného maziva) [Non-electrolytically applied zinc flake coatings (with or without integral lubricant)]: povlak, který se vytváří nanášením suspenze zinkových a hliníkových mikrolamel a vhodného pojiva na
povrch spojovací součásti; působením tepla (vytvrzováním) dochází k
spojování mezi mikrolamelami a pojivem čímž se vytváří anorganický
povlak povrchu, který je dostatečně elektricky vodivý pro zajištění katodické ochrany.
POZNÁMKA Povlak neobsahuje chromáty.
Podobná analýza souboru souvisejících norem je v každé výše zmíněné výrobkové normě. Na základě shrnutí poznatků ze souvisejících
norem je možné docílit požadovaných kvalitativních ukazatelů procesu
realizace povrchových úprav. █
ODSTÍNY PRÁŠKOVÝCH BAREV
PAVEL STEINER - OK-COLOR, SPOL. S R.O.
Při specifikaci požadavku na práškovou barvu je potřeba znát jak má
hotový výrobek vypadat.
První určující vlastností barvy je typ barvy a vzhled povrchu – např.
fasádní polyester venkovní hladký mat, epoxipolyester vnitřní hrubá struktura lesklá, a podobně.
Druhou určující vlastností je odstín. Existuje
celá řada vzorkovnic – koloristických systémů,
z nichž na trhu práškových barev v ČR jednoznačně vítězí odstíny podle vzorkovnice RAL, ale
určitě není jediná. Samotné označení odstínu
v žádném případě neurčuje vzhled povrchu, lesk
či mat, strukturu jemnou, hrubou či žádnou!
RAL – nejznámější a nejpoužívanější provedení této vzorkovnice typ K-7
obsahuje přes 200 odstínů. Čísla odstínů RAL jsou čtyřmístné, přičemž
na druhém místě je vždy číslice 0, např. 1021,
5002, 9003, a podle první číslice lze určit skupinu odstínů. Systém RAL odstínů pochází
z Německa, kde vzniknul v roce 1925 za účelem
přesně definovat prodejní parametry výrobků.
RAL DESIGN – prezentuje 1688 odstínů, především více světlých, pastelových barev než klasická vzorkovnice RAL. Značení RAL DESIGN
odstínů je sedmimístné, se dvěmi mezerami,
např. 060 80 20. První trojčíslí udává odstín (v rozmezí 010-360 jako
jdou za sebou shora listy vzorkovnice), další dvě čísla jas odstínu (20velmi tmavý až 90-velmi světlý) a poslední dvě jsou sytost odstínu (05-
téměř nebarevný až 90-sytý odstín).
NCS - je skandinávský systém vycházející z přirozeného vnímání barev.
Čísla NCS jsou kombinací čísel a písmen, např. 2030-R nebo 2030Y90R. První čtyři čísla udávají jas a sytost odstínu podobně jako u systému RAL DESIGN, kombinace za nimi určuje odstín – podle pozice na
barevném kruhu, který logicky předurčuje možné (Y10R, R30B) a neexistující (Y10B, R30G) kombinace.
MUNSELL – další ve své podstatě předcházejícím systémům podobná
metoda pro identifikaci odstínů vycházející z lidského vnímání barev. Je
populární hlavně v Severní Americe. Jak už ti bystřejší dobře pochopili,
označení odstínu je vyjádřením místa, kde se v barevném prostoru přesně nachází. Barevný kruh tohoto systému má 10 sektorů, které prostorově kombinované s jasem a sytostí dávají výsledný nepravidelný prostor,
protože prakticky dosažitelné sytosti některých odstínů jsou omezené.
PANTONE – je vzorkovnice odstínů často používaná pro tiskařské účely.
Proto
taky
existuje
převodník
na
CMYK
nebo
RGB,
alespoň
pro
většinu
odstínů,
který je někdy
uveden i přímo u
jednotlivých
odstínů. ►
LISTOPAD 2006
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 4
BRITISH STANDARD BS381c, BS4800, DB odstíny, ČSN odstíny, ... existuje spousta dalších vzorkovnic, systémů značení odstínů, speciálních odstínů, individuálních odstínů, a také většinou existuje způsob, jak
daný požadavek vyřešit – výroba odstínu podle přání zákazníka – volba
OK-COLORu jako dodavatele.
CIELab – je vyjádření odstínu v barevném prostoru pomocí souřadnic
pod daným typem osvětlení. Je to jedna z metod měření odstínu kolorimetry, která v praxi velmi dobře splňuje nároky na sledování kvality,
přesné definování odstínů a přenos a archivaci dat. Každý odstín má
jednoznačně nadefinované souřadnice, a je snadné jeho porovnání např.
s další výrobou stejného odstínu, která musí splňovat mezní hodnoty
E, což je odchylka vyjádřená jako druhá odmocnina součtu čtverců jednotlivých odchylek L, a, b.
Sledování kvality a shody odstínů u výrobců
Pro tento účel se výborně hodí právě metoda CIELab, která je důležitou,
všeobecně přijímanou metodou pro hodnocení rozdílu barev. Pro zjišťovanou odchylku E samozřejmě platí, že čím je větší, tím znatelnější
bude rozdíl v barevném odstínu. Proto tato hodnota při hodnocení vyrobené barvy proti etalonu – standardu – požadovanému odstínu - nesmí
být většinou větší než 1,0-1,5. Nedá se ale přesně definovat jako jediný
parametr pro hodnocení odstínů, protože lidské oko vnímá u různých
odstínů velikost odchylky s různou citlivostí. Někdy lze hodnotu E 1,0
překročit, aniž by byl rozdíl znatelný, někdy naopak mezní hodnota
pro reprodukci odstínu dosahuje
E 0,5 což je již hodnota blížící se
maximálním současným technickým
možnostem s jakou přesností lze při
výrobě pracovat. Obecně pro E
platí, že její hodnoty lze pojmenovat
následovně:
0,0-0,2 nepostřehnutelná
0,2-0,5 velmi slabá
0,5-1,5 slabá
1,5-3,0 jasně postřehnutelná
1,0-2,0 rozeznatelná
2,0-4,0 ještě nerušící
4,0-8,0 mírně rušící
6,0-12,0 výrazná až velmi výrazná
více než 12,0 rušící
- příklad barevné odchylky
Odstíny RAL 9006 a 9007 – výjimky potvrzující pravidlo
Oba tyto odstíny jsou součástí klasického RAL 840 HR vzorníku, tedy i
nejčastěji používaného typu K-7. Proto se také staly součástí běžně
používaných odstínů, a poslední době jejich podíl podle prodeje na trzích
EU stále roste. Je potřeba ovšem upozornit na zásadní skutečnost,
kterou se odlišují tyto dva odstíny od zbývajících zhruba dvou set RAL
barevných odstínů. Všechny ostatní RAL odstíny jsou velmi přesně definovatelné, a reprodukovatelné ve stejné přesnosti. To ovšem neplatí pro
RAL 9006 a 9007 a na tuto skutečnost upozorňuje přímo německý RAL
Institut. Obě barvy vznikly na základě požadavku na protikorozní ochranu
bývalých německých Reichsbahn (státní železnice) a byly určeny pro
ochranu proti korozi ocelových konstrukcí (vlakové stanice, mosty atd.) a
vozový park (střechy atd.). Barvy také měly podobné funkce u bývalých
Airforce a Navy. Nikdy nebyly zamýšleny pro užívaní na dekorační účely.
RAL 9006 je v podstatě určen jen používáním hliníkových částeček, a
RAL 9007 s oxidem železa a malým množstvím hliníku v hotové barvě.
Nedávno kovové barvy zlidověly pro všechny druhy použití.
V sedmdesátých letech 19. století RAL 9006 a RAL 9007 začal trh žádat,
třebaže neexistoval přesně daný vzor. Navíc obě barvy většinou potřebují průhlednou vrstvu pro dekorační i mechanicky namáhané povrchy,
která dál mění vzhed odstínu, i když to už dnes je řešitelné jednovrstvými
práškovými barvami. Při těchto dvou odstínech se mohou objevit neshody ve vzhledu, pokud je např. část výrobku lakována mokrými a část
práškovými barvami, ale také pokud se použijí bez předchozího vyzkoušení a odsouhlasení barvy od různých dodavatelů. RAL Institut dokonce
doporučuje používat tyto dva odstíny pouze na ochranu proti korozi, a ne
pro dekorační účely. Přesněji definovatelné jsou metalické RAL odstíny,
např. 9022 a 9023.
Vzorkovnice v elektronické podobě
Stále více se při své práci architekti, projektanti, konstruktéři a mnozí
další, obracejí na počítačem podporované programy a soubory, kterými
vybírají mimo jiné odstín pro hotový produkt. Také na stránkách
www.okcolor.cz je možné najít některé vzorkovnice odstínů. Počítače
jsou většinou schopné reprezentovat 16,7 milionu barev. Toto číslo výhradně reprezentuje výsledek čistě číslicové kalkulace možností - počet
rozlišitelných barev je ve skutečnosti značně menší. Navíc mohou možnosti zobrazení být ještě omezeny schopnostmi zobrazení monitoru, LCD
displeje a podobných zařízení, a především jejich aktuálním nastavením
jasu, sytosti, kontrastu, jakožto i mírou jejich opotřebení. Jde tedy o to,
že jakýkoliv odstín je nějakým způsobem sice přesně definovaný, ale na
každém počítači může vypadat různě, a spoléhat se na to, že podle
počítačové podoby vybraný odstín bude vypadat naprosto identicky se
skutečnou barvou, je málo pravděpodobné. Pro hrubý
výběrrozeznatelná
odstínu to
1,0-2,0
samozřejmě je použitelné a dostačující.
Převody odstínů mezi jednotlivými koloristickými systémy
– vzorkovnicemi
Každá z existujících vzorkovnic je svojí individualitou nezávisle na tom,
zda jde o kódovanou (z čísla je možno určit, jaký odstín to bude – NCS,
RAL DESIGN) nebo číslovanou (ČSN, RAL). To znamená, že převodníky
mezi jednotlivými vzorkovnicemi jsou především touhou nepříliš realizovatelnou. Stává se, že některé odstíny z různých vzorkovnic jsou vzájemně tak blízko, že je lze považovat za cca identické. Takových výjimek
je ale relativně hodně málo, a ve většině případů, pokud je požadavek
například na odstín NCS číslo S-1010-B90G, musí se dodat právě tento,
protože mezi např. RAL odstíny se nenajde žádný takový, který by věrně
více NCS.
než 12,0
rušící
odpovídal tomuto odstínu
Vždy,
pokud není okamžitě k dodání
požadovaný odstín, je to otázkou debaty nad nejbližším jiným odstínem,
a samozřejmě následně domluvy výrobního termínu požadovaného
odstínu.
E
E je důležitou, všeobecně přijímanou metodou hodnocení
Odchylka
rozdílu barev, podle její velikosti se hodnotí kvalita zobrazení monitorů,
shoda odstínů barev, nátisku a výsledného tisku a podobně. Především
u světlých odstínů se může stát, že hodnota E mezi dvěmi vzorky je
malá (do 1,0), ale přesto je již okem dost viditelný rozdíl, protože vzorky
proti sobě mají malé odchylky ve dvou ze tří souřadnic, na úkor té třetí.
Proto se v praxi u dobrých výrobců, mezi které námi nabízené produkty
IGP a Komaxit jistě patří, hodnotí nejen tímto kolorimetrickým systémem,
ale navíc ještě pomocí přesnějšího výpočtu z hodnot L, a, b,
LISTOPAD 2006
CMC 2:1, který vychází z deformovaného, lidskému vnímání bližšímu
prostoru, ale každá hotová vyrobená barva se hodnotí také vizuálně pod
různými typy osvětlení proti etalonu - standardu a proti poslední vyrobené šarži. Tímto způsobem, respektive kombinací několika různých objektivních i subjektivních metod je zaručeno, že zákazníkovi bude dodána
barva – výrobek pokaždé stejný, což především pro kompletaci dílů je
jeden ze zásadních předpokladů. Ne vždy by muselo docházet
k následným sporům o vzhledu dodaného odstínu, pokud by v případě
extrémních požadavků na přesnost, či shodu, byly zákazníkem dodány,
nebo vzájemně odsouhlaseny etalony, případně pokud by byly určeny
E od standardu napřísouřadnice v prostoru CIELab, nebo odchylka
klad odstínu RAL.
Dostupnost
Z výše uvedených koloristických systémů – vzorkovnic – jsme Vám
schopni převážnou většinu nabídnout v různých provedeních a vzhledech povrchu. Samozřejmě také můžeme vyrobit odstín přesně podle
dodaného etalonu – vše je jen otázkou ceny a výrobního množství. █
OK-COLOR, spol. s r. o.
®
výhradní prodejce práškových barev Komaxit a IGP
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 5
INZERCE
Inzerce
•
•
•
•
•
•
•
•
Odkoupíme starší galvanovnu i mimo provoz. Odměna i za upozornění. Zn.: 01.01
Černíme ocel i korozivzdornou, černění pozinkovaných součástí, levně, rychle (Praha, Královehradecký kraj). Zn.: 01.02
Hledáme zkušeného lakýrníka pro autolakovnu v okolí Zruč a Ledeč nad Sázavou. Zn.: 01.03
Hledáme zkušeného pracovníka pro leštění pod chrom. Zn.: 01.04
Hledáme pracovníka do práškové lakovny ve Zruči nad Sázavou. Zn.: 01.05
Koupíme starší vibrační omílací zařízení. Zn.: 01.06
Hledáme kapacitu niklování Zn slitiny – u profil 20 x 20 – 350 (1/2 milionu kusů ročně) Zn.: 01.07
Nabízíme náhradu zinkování povlaky z práškového plastu s vysokým obsahem zinku, vysoká kvalita povrchu, nulová vodíková křehkost, vysoká korozní odolnost, nízká cena. Zn.: 01.08
•
Informace na tel.: 602 341 597
P řehl ed poř ádaných odborný ch akcí
3. mezinárodní odborný seminář PROGRESIVNÍ A NETRADIČNÍ TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV
22. – 23. 11. 2006, Hotel Myslivna Brno
Kontakt: Ing. Jan Kudláček, Kouřimská 11, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 352 626, Mobil: +420 605 868 932, Fax. +420 224 310 292
E-mail: [email protected], Web: http://www.kreibich.ic.cz
Třetí mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“, se uskuteční v celém areálu hotelu Myslivna na okraji
Brna ve dnech 22. a 23.11. 2006.
Prezence účastníků semináře je 22. 11. 2006 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu Myslivna. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00
hodin dle programu semináře.
Cena dvoudenního semináře je 2500,- Kč + 19% DPH a zahrnuje náklady na sborník, přednášky, občerstvení a organizační výdaje.
Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce, v hotelu Myslivna Účastníci si hradí ubytování samostatně (lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 725,- Kč, v jednolůžkovém 1050,- Kč. Bližší informace naleznete též na internetových stránkách http://www.kreibich.ic.cz/. Dále je též
možnost individuálního ubytování v Brně. Přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování.
Zveme Vás na další odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“, který se stal tradičním setkáváním celé obce povrchových úprav.
Naše setkání byla původně pořádána pravidelně na ČVUT v Praze. V posledních letech z důvodů rostoucího počtu účastníků a především jejich přání
i snadnější dostupnosti na Moravě v Čejkovicích.
Vzhledem k úspěšnému navázání na tradici akcí povrchářů na Moravě i k rostoucímu zájmu o tento seminář, bohužel nestačí ani kapacity malebných Čejkovic požadavkům tohoto již mezinárodního semináře.
Na základě pečlivého výběru byl pro setkání povrchářů zvolen HOTEL MYSLIVNA na západním okraji Brna.
Organizátoři této akce chtějí i nadále pokračovat v tradici, kdy každý z účastníků těchto setkání je nejen posluchačem, ale především aktivním členem
skupiny povrchářů, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky a informace.
Věříme, že všichni najdeme prostor i pro tolik potřebná mimopracovní setkání a rozhovory ve společenské části semináře.
Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků semináře.
Věříme, že i tento 3. mezinárodní seminář, stejně jako minulá setkání, napomůže dalšímu rozvoji podnikání, a že získané informace přispějí k rozvoji
a úspěchu Vašich firem i celého našeho oboru povrchových úprav.
Jestliže naše pozvání k účasti na seminář přijmete, budeme velice potěšeni a budeme se těšit na příjemná setkání s Vámi se všemi i letos v Myslivně.
Rámcový program semináře
Progresivní technologie povrchových úprav:
- nové materiály pro povrchové úpravy
- příčiny a důsledky nevhodných povrchových úprav
- prostředky a způsoby pro náročné aplikace čištění
- žárové zinkování a žárové povlaky zinku
- optimalizace technologií povrchových úprav
- otěruvzdorné povlaky pro náročné podmínky
- náhrada šestimocného chromu v technologiích povrchových úprav
- neelektrolyticky vylučované povlaky s mikrolamelami zinku
Legislativa v oblasti technologií povrchových úprav:
- informace k aplikaci integrované prevence a omezování znečištění IPPC
- emisní limity a podmínky provozování technologií povrchových úprav
- zákon o ochraně ovzduší
- zkušebnictví v p. ú.
- zkoušení průmyslových výrobků a zařízení
- posuzování shody
Systémy managementu jakosti:
- kvalitativní ukazatele povrchu a povrchových úprav
- měřící technika v oblasti povrchových úprav
- normy ČSN ISO v oboru povrchových úprav
- certifikace pracovníků a pracovišť v oboru povrchových úprav
Součástí této akce je:
• Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
• Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
• Slavnostní společenský večer
- večeře formou rautu
- posezení s hudbou
LISTOPAD 2006
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 6
3. česko - slovenský seminář Lokální mechanické vlastnosti 2006 - Možnosti aplikace výsledků měření
8. - 10. 11. 2006, Nečtiny
Pořádá Západočeská Univerzita v Plzni, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní, Výzkumné centrum Nové technologie, Katedra
mechaniky Fakulty aplikovaných věd
Kontakty:
Ing. Olga Bláhová, PhD., Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, ČR
tel.: +420 377 426 006 kl. 117 (mobil +420 724 858 592) Fax: +420 377 634 802 [email protected]
Ing. Pavol Zubko, NTC, Morseova 6, Plzeň [email protected]
doc. Ing. Ladislav Pešek, CSc. (tel.: +421 55 602 2785, mobil +421 908 613 797) [email protected]
Program:
8. 11. 2006
17:00
- Odjezd autobusu z vlakového nádraží - vyčká příjezdu vlaku z Prahy (15:15 - 16:56),
sraz účastníků před hlavním vchodem
17:15
- Odjezd autobusu z autobusového nádraží - vyčká příjezdu autobusu z Prahy (15:30 - 17:05),
sraz účastníků před hlavním vchodem
18:00
- Prezentace účastníků semináře na zámku Nečtiny
Příjezd motorizovaných účastníků dle přiloženého plánu
19:00
- Večeře
20:00
- Diskuzní večer
9. 11. 2006
07:30 - 08:30
- Snídaně
08:30 - 12:00
- Přednášky
12:00 - 13:00
- Oběd
13:00 - 15:00
- Přednášky
15:00 - 17:00
- Diskuze
18:00
- Večeře
19:00
- Společenský večer
10. 11. 2006
07:30 - 08:30
- Snídaně
09:00
- Společný odjezd do Plzně
10:00
- Exkurze ve Výzkumném centru Nové Technologie a na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie
13:00
- Oběd a ukončení semináře
Vložné je 500 Kč - zahrnuje organizační náklady a náklady na vydání sborníku.
Vložné zaplaťte a přihlášku zašlete do 2.11.2006:
Ubytování, stravování:
Ubytování - v prostorách zámku Nečtiny 160,- Kč/noc.
Stravování - denní penze 118.- Kč
Ubytování a stravování si hradí účastníci v hotovosti na místě.
33. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
7. - 8. března 2007, hotel Pyramida, Praha 6
Informace u pořadatele:
PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
Korunní 73, 130 00 Praha 3
tel./fax.: 224 256 668
E-mail: [email protected]
www.sweb.cz/jelinkovazdenka/
33 let trvání tradice je známkou kvality a solidnosti
Konference přináší
- výklad aktuálních i připravovaných právních předpisů,
- informace o progresivních technologiích a zařízeních povrchových
úprav, nátěrových hmotách, lakování, žárovém zinkování, galvanickém
pokovování,
- řešení problematiky projektování, provozu, emisí, odpadních vod, hygieny a bezpečnosti práce.
- Přednášky doplňuje exkurze na moderní pracoviště povrchových úprav.
Konference pomáhá
- zvyšovat informovanost a tím předcházet nepříjemnostem nebo event.
postihům při nedodržování předpisů,
- získávat nové kontakty, je vítanou příležitostí k odborným, přátelským
setkáním v příjemném prostředí.
Konference je určena
pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven,
konstruktéry, projektanty, technology povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování,
výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnost.
LISTOPAD 2006
techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů ŽP, inspektorátů
bezpečnosti práce, odborných škol a další.
Konference je zařazena mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
Součástí konference je sborník přednášek (s číslem ISBN).
Konference nabízí možnost prezentace:
- stránková inzerce do sborníku
- krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
- stoly k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti
Na 33. setkání 7.-8. března 2007 Vás zve
PhDr. Zdeňka Jelínková - PPK
spolu s Asociací korozních inženýrů, odbornými asociacemi a společnostmi, zástupci vědecko-výzkumných ústavů, vysokých škol, státních a
veřejno-právních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.
Program konference včetně dalších podrobností je uveden na webové
stránce.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 7
Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV
Fakulta strojní ČVUT v Praze
nabízí technické veřejnosti pro školní rok 2006 – 2007
v rámci programu Celoživotního vzdělávání pro velký zájem opakovaně dva technologické studijní programy:
Povrchové úpravy ve strojírenství
Progresivní strojírenské technologie
Cílem těchto studijních programů je přehlednou formou doplnit potřebné poznatky v těchto oborech pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují mimo jiné získat i potřebná osvědčení o vzdělání v jednotlivých strojírenských technologiích.
Například způsobilost v oboru povrchové úpravy je možno získat na základě tohoto studia akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC
Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“, který vyhovuje požadavkům normy ENV 12387.
Ke studiu se mohou přihlásit zájemci jak s ukončeným vysokoškolským vzděláním tak i se středoškolským odborným vzděláním.
Ke studiu je možno se ještě přihlásit. Počet míst omezen na 25 posluchačů v každém studijním programu. Předpokládané zahájení listopad
2006.
Kvalifikační a rekvalifikační kurzy
Vzhledem ke změnám ve společnosti (migraci), prudkému rozvoji strojírenství a značnému nedostatku kvalifikovaného pracovního personálu se jeví
velice potřebné zahájení řady specializovaných kurzů strojírenských profesí. Pro obor povrchových úprav jsou to především kurzy:
−
−
−
−
−
Galvanizér.
Brusič a předúpravář povrchů.
Lakýrník.
Obsluha čistících a neutralizačních stanic.
Metalizér, atd.
Předpokládané zahájení kurzů: leden 2007.
Tato informace má anketní charakter s cílem zjistit zájem o tyto vzdělávací akce a zároveň zohlednit všechny připomínky a názory k tomuto dlouhodobému záměru.
Pokud by se tyto akce realizovali, bylo by potřeba nejen zajistit kvalitní lektory, praktickou výuku, exkurze, ale též legislativní zajištění dle evropských
požadavků.
Vzhledem k množícím se požadavkům a neřešenému stavu bude potřebné pokusit se řešit tuto problematiku vlastními silami firem jednotlivých oborů
za pomoci vzdělávacích organizací.
Bližší informace:
CTIV - Centrum technologických informací a vzdělávání
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Tel: +420 224 352 626
Mobil: +420 602 341 597
e-mail: [email protected]
http://ctiv.fs.cvut.cz
Registrován pod ISSN 1801-707X
Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům.
Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., šéfredaktor, mobil : 602 341 597, E-mail: [email protected]
Ing. Ladislav Pachta, Pachta-IMPEA Hradec Králové, tel.: 495 215 297, mobil: 603 438 923, E-mail: [email protected]
Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno
z http://www.povrchovauprava.cz/casopis.php.
Copyright © 2006, Pachta-IMPEA, Hradec Králové
LISTOPAD 2006
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 8

Podobné dokumenty

Behaviorální teorie léčby alkoholismu

Behaviorální teorie léčby alkoholismu pomoci.Většina pacientů v tomto stadiu ale léčbu nevyhledá a pije dál.Stoupající frekvence opilostí dosáhne stavu,kdy je klient častěji opilý než střízlivý. 4.stadium:terminální,konečné Charakteris...

Více

číslo 1 - Strojírenská technologie

číslo 1 - Strojírenská technologie Ing. Dudíková Michaela, doc. Ing. Kolísko Jiří, Ph.D. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze, Šolínova 7, 166 08 Praha 6. E-mail: [email protected], [email protected] Předkládaný článek má sloužit ja...

Více

Ideální plyny (opakování) VŠB-TU Ostrava Strana 1

Ideální plyny (opakování) VŠB-TU Ostrava Strana 1 p = 0,1MPa. Uvažujte plyny jako ideální. Vypočítejte: (a) objemovou, (b) hmotnostní koncentraci vodíku a kyslíku ve výsledné směsi. Nádoba A o objemu 2 dm3 byla naplněna vodíkem (MH2 = 2 g mol–1) n...

Více

Vrata Berry N 80, F 80 a DF 98

Vrata Berry N 80, F 80 a DF 98 RAL 6009, Bíl˘ hliník RAL 9006 * Antracitovû hnûdá RAL 7016, • RAL podle volby podle barevné stupnice RAL, lesk 50% • Barevn˘ odstín Hörmann CH 703 (antracit) * DÛleÏité upozornûní: U barevného ods...

Více

TU - Tribotechnika

TU - Tribotechnika zničení titanových košů. Starší lázně lze snadno převést na tuto novou technologii. Pasivace bez kobaltu Pasivace na bázi trojmocného chrómu jsou běžně používané v průmyslu povrchových úprav pro ga...

Více

Povrchová úprava chromování chromátování eloxování hlíníku

Povrchová úprava chromování chromátování eloxování hlíníku dalšího problému – asijské konkurence. Kvalita asijských výrobků v poslední době velmi vzrostla. Je to dáno tím, že hodně evropských firem vysílá své techniky do Asie, aby v asijských výrobních záv...

Více

Hasačert 5 - Databáze větrných mlýnů

Hasačert 5 - Databáze větrných mlýnů je potřeba se důkladně zamyslet nad tím, co s předmětem chceme dělat, jak by měl předmět v budoucnu vypadat, zda bude plně používán (u vybavení) anebo bude jen ke „koukání“. Jiná je údržba v případ...

Více