U¾ivatelská příručka pro zábavný kryt Nokia Xpress

Komentáře

Transkript

U¾ivatelská příručka pro zábavný kryt Nokia Xpress
U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt
Nokia Xpress-onTM (pro telefon
Nokia 3220)
9233898
2. vydání
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt
CC-140D shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti
v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on jsou ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.
Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními
názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
Informace uvedené v této u¾ivatelské pøíruèce jsou urèeny pro zábavný kryt Nokia Xpress-on.
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny u v¹ech
výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.
SPOLEÈNOST NOKIA NENÍ ZA ®ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVÌDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO
PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ©TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ ©KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI
ZPÙSOBEM.
OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMÌ ZÁKONNÝCH PO®ADAVKÙ SE VE
VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ
VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ
PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST.
Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti
Nokia.
Obsah
PRO VA©I BEZPEÈNOST....................................................................................... 4
1. Pøehled .............................................................................................................. 5
2. Montá¾ .............................................................................................................. 6
3. Pou¾ití aplikace Wave message ...................................................................... 8
Volba jazyka aplikace ................................................................................................................................ 8
Vytvoøení svìtelné zprávy obsahující text........................................................................................... 9
Vytvoøení svìtelné zprávy obsahující obrázek.................................................................................... 9
Zobrazení svìtelné zprávy ve vzduchu ............................................................................................... 11
Zobrazení døíve vytvoøené svìtelné zprávy ve vzduchu................................................................. 11
Zobrazení pokynù k pou¾ívání aplikace ............................................................................................. 11
Zmìna nastavení aplikace...................................................................................................................... 11
4. Hraní pohybových her................................................................................... 13
Nastavení hry............................................................................................................................................. 13
AirExpress ................................................................................................................................................... 14
SwampRacer .............................................................................................................................................. 14
Péèe a údr¾ba .................................................................................................... 15
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
3
PRO VA©I BEZPEÈNOST
Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné
nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku.
KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál.
ODOLNOST PROTI VODÌ
Tento pøístroj není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
4
1. Pøehled
Zábavný kryt Nokia Xpress-onTM umo¾òuje zobrazovat zprávy zamáváním
telefonem ve vzduchu, buï se zvukovým doprovodem, nebo bez nìj. Prodejní
balení zábavného krytu obsahuje rovnì¾ dvì Motion hry, které mù¾ete ovládat
pohybováním a naklápìním telefonu.
Zábavný kryt má konektor, který musí být do telefonu pøipojen, aby jej bylo mo¾né
pou¾ívat. Konektor najdete pod krytem v prodejním balení.
Tato u¾ivatelská pøíruèka popisuje zpùsob instalace pøední a zadní èásti krytu
Nokia Xpress-on, pou¾ívání aplikace Wave message a pohybových her.
Ne¾ zaènete zábavný kryt Nokia Xpress-on pou¾ívat, pøeètìte si pozornì tuto
u¾ivatelskou pøíruèku. Kromì této u¾ivatelské pøíruèky si pøeètìte i u¾ivatelskou
pøíruèku k telefonu Nokia 3220, která obsahuje dùle¾ité informace o bezpeènosti
a údr¾bì. Na stránkách www.nokia.com/support nebo na místním webovém
serveru Nokia naleznete dal¹í informace ke svému výrobku Nokia.
Je-li zábavný kryt Nokia Xpress-on nainstalován na telefonu Nokia 3220, nebude
mo¾né pou¾ívat telefon s nìkterým pøíslu¹enstvím.
Zábavný kryt Nokia Xpress-onTM je napájen z baterie telefonu. Uvìdomte si, ¾e
pou¾ívání tohoto krytu urychluje vybíjení baterie.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
5
2. Montá¾
Poznámka: Pøed sejmutím krytu v¾dy vypnìte napájení telefonu a odpojte
nabíjeèku nebo jiný pøístroj. Pøi výmìnì krytù se nedotýkejte elektronických
komponentù. Pøístroj v¾dy ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty
nainstalovanými.
Obecné pokyny pro výmìnu pøedního a zadního krytu telefonu Nokia 3220 najdete
v u¾ivatelské pøíruèce dodané s telefonem.
Postup instalace zábavného krytu Nokia Xpress-on a jeho konektoru:
1. Sejmìte originální zadní kryt telefonu
Nokia 3220. Vyjmìte pry¾ovou krytku
ze slotu (viz obrázek). Do slotu vlo¾te
konektor dodaný s pouzdrem. Pro
vyjmutí pry¾ové krytky nebo vlo¾ení
konektoru nepou¾ívejte ¾ádné nástroje.
Po pøipojení konektoru jej neodpojujte.
2. Nainstalujte pøední èást zábavného
krytu Nokia Xpress-on.
3. Nainstalujte zadní èást zábavného krytu Nokia Xpress-on.
4. Zapnìte telefon.
5. V telefonu nastavte správné datum a èas.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
6
Plá¹» automaticky nainstaluje aplikaci Cover browser do dílèího menu Sbírka
aplikací v menu Aplikace.
6. Chcete-li nainstalovat aplikaci Wave message a dvì pohybové hry, zvolte
Cover browser v dílèím menu Sbírka aplikací a vyberte aplikace, které chcete
instalovat. Aplikace Wave message je pøidána do dílèího menu Sbírka aplikací
a hry do dílèího menu Hry. Instalace trvá nìkolik minut.
Pokud nenainstalujete v¹echny tøi aplikace, mù¾ete pozdìji nainstalovat
zbývající pomocí aplikace Cover browser.
V¾dy se ujistìte, ¾e je v telefonu nastaven správný datum a èas.
Pokud po spu¹tìní aplikace Wave message nebo nìkteré pohybové hry telefon
zobrazí zprávu, ¾e zábavný kryt není správnì pøipojen, sejmìte a znovu
nainstalujte zadní kryt a zkuste to znovu.
Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti. Uchovávejte je
mimo dosah malých dìtí.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
7
3. Pou¾ití aplikace Wave message
Pomocí aplikace Wave message mù¾ete vytváøet svìtelné zprávy. Pro zahájení
aplikace stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu, zvolte Aplikace, Sbírka aplikací
a Zvolte aplikaci, vyberte Wave message a stisknìte Otevøít nebo
.
■ Volba jazyka aplikace
Po prvním spu¹tìní aplikace Wave message bude zvolen jazyk aktuálnì pou¾ívaný
v telefonu, pokud je v aplikaci obsa¾en.
Není-li v aplikaci obsa¾en jazyk telefonu, aplikace se zeptá, zda se chcete pokusit
stáhnout jazyk prostøednictvím sí»ové slu¾by GPRS (general packet radio service)
nebo HSCSD (high speed circuit switched data). Stisknìte Ano pro sta¾ení jazyka,
nebo Ne pro pou¾ití anglického jazyka v aplikaci.
Chcete-li pou¾ít sí»ovou slu¾bu GPRS nebo HSCSD, definujte nastavení prohlí¾eèe
v menu Web telefonu Nokia 3220 pro pøipojení mobilního internetu. Dal¹í
informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu.
Informace o dostupnosti slu¾by GPRS nebo HSCSD, poplatcích a odpovídajících
nastaveních vám sdìlí provozovatel sítì nebo poskytovatel slu¾eb.
Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele
sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních
atd.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
8
■ Vytvoøení svìtelné zprávy obsahující text
Spus»te aplikaci Wave message a zvolte Vytvoøit zprávu. Napi¹te zprávu, která
mù¾e obsahovat a¾ 15 znakù. Chcete-li vlo¾it smajlík, stisknìte Volby a zvolte
Vlo¾it smajlík.
Chcete-li ukázat zprávu ve vzduchu, stisknìte Zobrazit. Viz rovnì¾ Zobrazení
svìtelné zprávy ve vzduchu na stranì 11. Chcete-li ulo¾it zprávu pro pozdìj¹í
pou¾ití, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it.
Telefon mù¾ete nastavit, aby pøi mávání ve vzduchu pøehrával zvuk: v hlavním
menu aplikace Wave message zvolte Nastavení a vyberte Zvuk pøi mávání.
■ Vytvoøení svìtelné zprávy obsahující obrázek
Spus»te aplikaci Wave message a zvolte Vytvoøit obrázek. Nakreslete obrázek. Po
dokonèení obrázku stisknìte Volby a zvolením Zobrazit jej uka¾te ve vzduchu.
Pøi kreslení máte tyto mo¾nosti:
• Pro pohyb kurzoru pou¾ijte pìtismìrnou klávesu. Pøípadnì stisknìte 2 pro pohyb
nahoru, 4 pro pohyb doleva, 6 pro pohyb doprava, nebo 8 pro pohyb dolù.
• Pokud se pøi úpravách celý obrázek nevejde na stránku, mù¾ete pohybem
èerveného výbìrového rámeèku na men¹í obrazovce doprava nebo doleva
vybrat oblast, kterou chcete upravit.
• Chcete-li zvolit re¾im kreslení, stisknìte Volby, zvolte Zmìnit re¾im a poté
Kreslení (kreslení èáry) nebo Normální (kreslení jednotlivých bodù). Pøípadnì
pøi kreslení stisknìte 1. Indikátor re¾imu kreslení je zobrazen vlevo nad
stránkou pro úpravy.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
9
Je-li zvoleno Normální, mù¾ete nakreslit bod nebo èáru v barvì aktuálního
bodu stisknutím 5. Normální je výchozí re¾im kreslení.
Je-li zvoleno Kreslení, mù¾ete stisknout 5 pro zvednutí pera (pro pøesun
kurzoru) nebo jeho polo¾ení (pro pokraèování v kreslení).
• Chcete-li aktivovat gumu, stisknìte Volby, zvolte Zmìnit re¾im a Mazání.
Pøípadnì pøi kreslení stisknìte 3. Pou¾íváte-li gumu, mù¾ete ji zvednout (pro
pohyb kurzoru) nebo polo¾it stisknutím 5.
• Chcete-li vyplnit uzavøený prostor, stisknìte Volby, zvolte Zmìnit re¾im
a Výplò. Pøípadnì pøi kreslení stisknìte 7. Pøesuòte kurzor do po¾adované
plochy a stisknutím 5 ji vyplòte.
• Chcete-li do svého obrázku vlo¾it dal¹í, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it obrázek.
Vyberte slo¾ku s ulo¾eným obrázkem (Archiv nebo ©ablony), vyberte obrázek
a stisknìte Vlo¾it. Pøesuòte vlo¾ený obrázek na po¾adované místo, stisknìte
Volby a zvolte OK. Chcete-li odebrat vlo¾ený obrázek, stisknìte Volby a zvolte
Zpìt.
• Chcete-li do obrázku pøidat text, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it text. Napi¹te
text a stisknìte Vlo¾it. Pøesuòte vlo¾ený text na po¾adované místo, stisknìte
Volby a zvolte OK. Chcete-li odebrat vlo¾ený text, stisknìte Volby a zvolte
Zpìt.
• Pro ulo¾ení obrázku do slo¾ky Archiv stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it.
• Pro smazání obrazovky bez ulo¾ení obrázku stisknìte Volby a zvolte Smazat
displej.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
10
■ Zobrazení svìtelné zprávy ve vzduchu
Abyste zobrazili zprávu, obra»te telefon zadní èástí k osobì, které ji chcete ukázat,
a pravidelným pohybem mávejte telefonem ve vzduchu. LED diody v zadním krytu
vykreslí zprávu do vzduchu. LED diody pracují nejlépe ve tmì nebo pøed tmavým
pozadím a optimální vzdálenost pro zobrazování je od 1 do 6 metrù.
Nezobrazí-li se zpráva ve vzduchu, zkuste telefonem mávat ze strany na stranu
rychleji. Abyste zjistili optimální rychlost a polohu mávání, mù¾ete si tuto operaci
vyzkou¹et napøíklad pøed zrcadlem.
■ Zobrazení døíve vytvoøené svìtelné zprávy ve vzduchu
Spus»te aplikaci Wave message a vyberte slo¾ku (Archiv nebo ©ablony), ve které je
svìtelná zpráva ulo¾ena. Vyberte po¾adovanou zprávu a ve slo¾ce ©ablony
stisknìte Zobrazit, nebo stisknìte Volby ve slo¾ce Archiv zvolte Zobrazit.
Chcete-li upravit nebo smazat zprávu ulo¾enou ve slo¾ce Archiv, stisknìte Volby
a zvolte Upravit nebo Odstranit.
■ Zobrazení pokynù k pou¾ívání aplikace
Spus»te aplikaci Wave message, vyberte Návod a po¾adované téma.
■ Zmìna nastavení aplikace
Spus»te aplikaci Wave message a zvolte Nastavení. Mù¾ete zvolit zvuk, který je
pøehráván pøi zobrazování zprávy ve vzduchu (Zvuk pøi mávání), nastavit hlasitost
zvuku nebo zvuk zapnout èi vypnout.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
11
Mù¾ete se rovnì¾ pokusit stáhnout stejný jazyk aplikace, jako který právì pou¾ívá
telefon (Jazyk). Nastavení Jazyk je dostupné pouze v pøípadì, ¾e jazyk nebyl zvolen
automaticky nebo ¾e jste jazyk nestáhli pøi prvním spu¹tìní aplikace Wave
message. Dal¹í informace naleznete v èásti Volba jazyka aplikace na stranì 8.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
12
4. Hraní pohybových her
Zábavný kryt Nokia Xpress-on je dodán se dvìma pohybovými hrami: AirExpress a
SwampRacer. Mù¾ete je ovládat naklápìním telefonu dopøedu, dozadu, doleva èi
doprava. Tyto operace jsou zprostøedkovány pomocí snímaèe vestavìného do
zábavného krytu.
Chcete-li spustit nìkterou z tìchto her, stisknìte v pohotovostním re¾imu tlaèítko
Menu a vyberte polo¾ku Aplikace, Hry a Zvolit hru. Vyberte AirExpress nebo
SwampRacer a stisknìte Otevøít nebo
.
Chcete-li získat informace o hraní hry, zvolte v hlavním menu dané hry polo¾ku
Návod.
Obecné informace o pou¾ívání aplikací JavaTM najdete v u¾ivatelské pøíruèce
telefonu Nokia 3220.
■ Nastavení hry
Ka¾dá hra má své vlastní nastavení, které umo¾òuje uzpùsobit si hru podle svých
po¾adavkù. Mù¾ete kalibrovat snímaè, nastavit citlivost ovládání a zvolit typ
ovládání (pouze u hry SwampRacer). Pro pøístup k nastavením otevøete specifické
menu dané hry a vyberte po¾adovanou polo¾ku.
Chcete-li kalibrovat snímaè, dr¾te telefon po dobu jedné sekundy v poloze, ve
které chcete normálnì dr¾et telefon pøi hraní.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
13
Nastavení citlivosti umo¾òuje definovat, o kolik musíte naklopit telefon pro øízení
èlunu nebo letadla. Citlivost mù¾ete zmìnit rovnì¾ pøi hraní stisknutím nìkterého
z tlaèítek 1 a¾ 5.
Nastavení typu ovládání umo¾òuje definovat zpùsob chování èlunu pøi jeho øízení
ve høe SwampRacer.
Chcete-li nastavit zvuky, osvìtlení a chvìní pro hry, stisknìte v pohotovostním
re¾imu Menu a zvolte Aplikace, Hry, Nastavení aplik. a po¾adovanou mo¾nost.
■ AirExpress
Ve høe AirExpress volnì létáte v oblasti exotického souostroví. V re¾imu závodu, pøi
kterém lovíte balóny, dávejte pozor na velryby a èinné vulkány. V re¾imu dodávky
doruèujete rùzné balíèky.
Letadlo mù¾ete øídit naklápìním telefonu. Podrobnìj¹í pokyny získáte ve høe
AirExpress stisknutím Návod.
■ SwampRacer
SwampRacer jsou závody ve vzdu¹ném èlunu s vysokooktanovým motorem, které
se odehrávají v ra¹elini¹tích.
Èlun mù¾ete øídit naklápìním telefonu. Podrobnìj¹í pokyny získáte ve høe
SwampRacer stisknutím Návod.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
14
Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nìj tøeba
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.
• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.
• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by
dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.
• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických
zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.
• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uvnitø
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.
• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.
• Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné
zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky.
• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit správné
funkci.
• K èi¹tìní v¹ech èoèek fotosenzorù pou¾ijte mìkký, èistý a suchý hadøík.
Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
15

Podobné dokumenty

D275AX-5

D275AX-5 poškození èepu pøi otáèení èepù a pouzder. Výsledkem toho všeho jsou vylepšená životnost podvozku, díky menšímu otìru snížené náklady na údržbu, vícenásobná použitelnost èepu a menší doba potøebná ...

Více

D375A-5

D375A-5 Systém ovládání prokluzu pasù eliminuje potøebu neustálých zmìn výstupního výkonu motoru obsluhou pomocí deceleraèního pedálu v prùbìhu rozrývání. To výraznì snižuje únavu obsluhy. Protože se obslu...

Více

Katalog Gastronomie 09

Katalog Gastronomie 09 vùèi nežádoucímu tlaku a poškození , ale i pøednostmi, které oceníte obzvl᚝ pøi nastavování numerických hodnot. Jeho hladký povrh se snadno udržuje a zaruèuje tak stále luxusní vzhled Vašeho stro...

Více

International Water Ski Federation Pravidla vodního lyžování 2003

International Water Ski Federation Pravidla vodního lyžování 2003 Do dvou mìsícù od zahájení závodu pøedseda Rady zašle poštou každé sesterské federaci program obsahující dny, po které se závod uskuteèní. Program jednotlivých disciplín vyluèovacího kola a finále ...

Více

Bluetooth headset Nokia BH-108

Bluetooth headset Nokia BH-108 designem a kvalitou zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruky.

Více

410x Quick11 new web

410x Quick11 new web Krátkým stiskem M se vrátíte do hlavního menu, stiskem tlaèítka >> vyvoláte dialog smazání souboru. Smazání potvrdíte tlaèítkem PLAY.

Více

Docking 100 Web

Docking 100 Web Pokud zaznamenáte potíže se zaøízením, obrate se prosím na autorizovaný servis. Kontakt na servis je uveden na konci tohoto návodu. Pokud se konzultací se servisním technikem nepodaøí potíže vyøeš...

Více

Bluetooth headset Nokia BH-300 U¾ivatelská příručka

Bluetooth headset Nokia BH-300 U¾ivatelská příručka Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Více