NOVÝ DOMOV NOVÝ DOMOV

Komentáře

Transkript

NOVÝ DOMOV NOVÝ DOMOV
'(&(0%(5
1R
9ROXPH‡
3RYtGND%ULJLW\+DPYDäRYp
RYiQRÿQtPNDSUXVWU
=DSDGOëYODVWHQHF0LORäH
2QGUiäNDVWU
0RUDYäWtEUDWĝL2VNDUD
6ëNRU\VWU
9]SRPtQN\-DURVODYD
7XÿNDVWU
6YčWRYëUHæLVpU=GHėND
6PHMNDODVWU
NOVÝ DOMOV
7+(1(:+20(/$1'
3XEOLVKHGHYHU\RWKHU7KXUVGD\
LVVXHVLQPDLOLQJVD\HDU
$QQXDOVXEVFULSWLRQ&$'
,661
675$132+2'<
3UDYGDYtWč]t
&$1$'$
6&=(&+$1'6/29$.%,:((./<38%/,6+('%<0$6$5<.0(025,$/,167,787(,1&6,1&(ZZZQRY\GRPRYFRP
.UiVQpVYiWN\YiQRÿQt
URGLQQRXSRKRGX
DÿDVQDSOQčQëäWčVWtP
SĝHMHYäHPPLOëPÿOHQĥPDSĝiWHOĥP00,
DYčUQëPÿWHQiĝĥP1RYpKRGRPRYD
)UDQWLãHN-HþPHQ
DþOHQRYpĜHGLWHOVNpUDG\~VWDYX
DUHGDNþQtUDG\QRYLQ
1HGRYHGX VL GRVW GREĜH SĜHGVWDYLW RVODY\
VOXQRYUDWX Y GREiFK %& EHIRUH &KULVW
SĜHG .ULVWHP $VL OLGp WDNp KRGRYDOL
WDQþLOL EDYLOL VH D WČãLOL VH åH VH SĜtURGD
RSČW EU]\ SUREXGt GR QRYpKR åLYRWD 3DN
WHG\ SĜLãHO -Håtã .ULVWXV D åLYRW þiVWL OLG
VWYD VH ]PČQLO .DåGêP URNHP NĜHVĢDQp
]DþDOLRVODYRYDW9iQRFHVPDOêP-HåtãNHP
Y MHVOLþNiFK 9]QLNDO\ YiQRþQt FKRUiO\
SDVWRUDOH NROHG\ 5\ERYD 9iQRþQt PãH D
WDNpSĜLãHOYiQRþQtVWURPHþHN9GiYQêFK
GREiFKE\OLOLGpYČWãLQRXFKXGtDVNURPQt
WDNQDVWURPHNVWDþLORSRYČVLWSiURĜHFKĤ
MDEOHNSDStURYpR]GRE\DSiUVYtþHN3RG
VWURPNHP VH X MHVOLþHN QDãOR SiU VNURP
QêFKGiUNĤ/LGpE\OLMHãWČKOXERFHYČĜtFtD
QH]DVDåHQLGQHãQtPPDWHULDOLVPHP3DPD
WXML VH MHãWČ MDN MVPH Y GČWVWYt FKRGLOL QD
SĤOQRþQtPãLDUDGRYDOLVH]SiUGiUNĤNWH
UpMVPHGRVWDOL=DYiON\DQL]DEROãHYLND
WRKRPRFQHE\OR9ČWãLQRXWRE\ODQČMDNi
NQtåNDDQČMDNpSRWĜHEQpREOHþHQt
9GQHãQtGREČ]DþtQiYiQRþQtVKRQMLåSR
PDOXRGNRQFHOpWDNG\YREFKRGHFKMVRX
WLVtFHÄGiUNĤ³YHYãHFKFHQRYêFKUHODFtFK
0QR]tURGLþHQDPtVWRDE\YČQRYDOLVYêP
GČWHP OiVNX D VYĤM þDV WDN VL MHMLFK OiV
NX NXSXMt PQRåVWYtP QHSRWĜHEQêFK YČFt
-H MDVQp åH GČWLþN\ XYLGt GR 9iQRF WLVt
FHUHNODPQDYãHFRE\FKWČO\8GČODMtVL
Ä:LVK OLVW³ VH]QDP Y\WRXåHQêFK GiUNĤ
NWHUêSRãORXSRãWRXSĜtPR6DQWD&ODXVRYL
NDQDGVNiDGUHVDMH+2+2QHERWRSĜH
GDMt SĜtPR MDNpPXNROLY 6DQWD &ODXVRYL Y
QiNXSQtFK VWĜHGLVFtFK ýW\ĜL QHGČOH SĜHG
âWČGUêP GQHP SĜLFKi]t $GYHQW GRED
RþHNiYiQt 0QRKR OLGt GQHV MLå DQL QHYt
åHGRED$GYHQWXPiEêWYODVWQČGXFKRYQt
SĜtSUDYD QD SĜtFKRG .ULVWD þL MDNiVL GX
FKRYQt LQYHQWXUD DE\ ãHO þORYČN GR VHEH
DE\OSĜLSUDYHQQD9iQRFH3URYČWãLQXOLGt
MH GQHV$GYHQW VStãH REGREtP YiQRþQtFK
SRGQLNRYêFK ]iEDY VWĜtGDMtFt VH V OtWiQtP
SRREFKRGHFK
Ni]iQtMVHPVLRGQHVOYP\VOLMHKRVORYDR
QČåVHUiGSRGČOtP
9iQRþQtGRSLVSUR7HEH
-DN GREĜH Ytã Pp QDUR]HQLQ\ VH EOtåt
.DåGê URN VH NRQi RVODYD QD PRML SRþHVW
DP\VOtPVLåHWDNWRPXEXGHLWHQWRURN
%ČKHPWČFKWRGQtPQRKROLGtQDNXSXMHGiU
N\5R]KODVDWHOHYL]HYHVYêFKUHNODPiFK
QDNDåGpPNURNXXSR]RUĖXMtVYČWQDPRMH
EOtåtFtVHQDUR]HQLQ\
9iQRĀQtUR]MtPiQt
3UR1'/DGLVODY.ĢLYiQHN,OHV/DYDO4&
.RQHþQČ QDVWDQH Y\WRXåHQi GRED 9iQRF
GRþDVQpKR NOLGX D PtUX 3R ãWČGURYHþHUQt
YHþHĜL VH MLå YãLFKQL WČãt QD GiUN\ NWHUp
MLP Y QRFL SĜLQHVH 6DQWD &ODXV 'ČWL PX
SĜLSUDYt VXãHQN\ D POpNR D UiQR QDMGRX
NXSX GiUNĤ 0\ PiPH VWiOH VYpKR -Håtã
ND D GUåtPH9iQRFH L V GiUN\ WUDGLþQČ QD
âWČGUêYHþHUWDNMDNRLSiUGDOãtFK(YURSD
QĤ%RKXåHOMLåGiYQRQHPiPHQDãHþHVNp
SĤOQRþQt PãH DOH MVPH YGČþQL åH N QiP
DOHVSRĖMHGQRX]DPČVtFSĜLMHGH]7RURQWD
2WHF/LERUâYRUþtNNWHUêPXVtREMH]GLWþL
REOpWDWSRPDOXSĤO.DQDG\=MHGQRKRMHKR
-HNUiVQpYČGČWåHQHMPpQČMHGQRX]DURN
VLQČNWHĜtOLGpQDPQHY]SRPHQRX-DNMLVWČ
YtãRVODYDPêFKQDUR]HQLQ]DþDODMLåSĜHG
PQRKD OHW\ =SRþiWNX OLGp FKiSDOL D E\OL
YGČþQL]DYãHFRMVHPSURQČXGČODO'QHV
VH]GiåHQLNGRXåQHSR]QiVNXWHþQêGĤYRG
RVODY5RGLQ\DSĜiWHOpMVRXVSROXEDYtVH
DOHQH]QDMtYê]QDPRVODY
9]SRPtQiPVLåHLYORQLE\ODXVSRĜiGDQi
WDNRYiWRVODYQRVWQDPRMLSRþHVW6ODYQRVW
QtWDEXOHE\ODSOQiGHOLNDWHVRYRFHDUĤ]
QêFKSRFKRXWHN9ê]GREDE\ODYVNXWNXIDQ
WDVWLFNiDYãHFKQRWRGRSOĖRYDO\QiGKHUQČ
]DEDOHQp GiUN\ &KFHã YãDN QČFR YČGČW"
%\OMVHPRVODYHQHFDOHQHE\OMVHPSR]YiQ
.G\å SĜLãHO GHQ Ä'³ SĜLãHO MVHP DOH QH
FKDOL PQH YHQNX SĜHG ]DERXFKQXWêPL
GYHĜPL$MiWDNPRFFKWČOEêWVQLPL
3RSUDYGČQHSĜHNYDSLORPQHWRSURWRåHY
SRVOHGQtFK OHWHFK YãLFKQL SĜHGH PQRX ]D
YtUDMtGYHĜH1HSR]YDQêDOHSĜHFHMVHPVH
UR]KRGOSRWLFKRXþNXYHMtW3RVWDYLOMVHPVH
QHQiSDGQČ GR URKX PtVWQRVWL D VOHGRYDO
MVHP 9ãLFKQL MHGOL SLOL QČNWHĜt E\O L RSL
OtY\NOiGDOLQHFKXWQpYWLS\D QHVPtUQČ VH
EDYLOL'RPtVWQRVWLSĜLãHOYHONêWOXVWêPXå
REOHþHQêFHOêYþHUYHQpPVGORXKêPEtOêP
SOQRYRXVHP9\SDGDOMDNRRSLOêVHGOVLGR
NĜHVODDYãHFKQ\GČWLVHUR]EČKO\NQČPXD
YRODOLÄ6DQWD&ODXV6DQWD&ODXV³MDNR
E\WDWRRVODYDE\ODQDMHKRSRþHVW2SĤO
QRFL VH YãLFKQL ]DþDOL REMtPDW 7DN MVHP
RWHYĜHOVYRMLQiUXþRþHNiYDMtFHNRKRE\FK
REHMPXO$YtãFR"1LNGRPQHQHSĜLãHOREH
MPRXW/LGpVL]DþDOLUR]GiYDWGiUN\RWHYt
UDOLMHSOQLRþHNiYiQt.G\åXåE\O\YãHFK
Q\RWHYĜHQpQHVPČOHMVHPVHUR]KOpGOMHVW
OLWDPVQDGQHEXGHDVSRĖMHGHQLSURPQH
-DNE\VHVFtWLO7\NG\E\QD7YêFKQDUR]H
QLQiFKE\OLREGDURYiQLYãLFKQLPLPR7HEH
RVODYHQFH"
7HKG\MVHPSRFKRSLOåHMVHPQHFKWČQêQH
SR]YDQêDSURWRMVHPU\FKOHRGHãHO
.DåGêURNVHVYiWHNPêFKQDUR]HQLQ]KRU
ãXMH/LGpSDPDWXMtMHQQDMtGORSLWt]iED
YXDOHQDPQHMDNVL]DSRPtQDMt
%\O E\FK UiG NG\E\V PQČ R WČFKWR 9iQR
FtFKGRYROLOYVWRXSLWGR7YpKRåLYRWD
.('1,
3RNDåGp NG\å GRNRQþtP QRYp
þtVOR QRYLQ PiP ]YOiãWQt SRFLW
]i]UDNX -H ]i]UDN åH VH Gi WR
PQRåVWYtSRORWRYDUĤGRKURPDG\
åHVHVHSQHGRMHGQpIRUP\DE\
SDN SXWRYDO\ GR UĤ]QêFK NRX
WĤ QHMHQ Y .DQDGČ" 3ĜLSDGi PL
WDNp MDNR QHVNXWHþQê ]i]UDN åH
NRQþtPHURN1ČMDNU\FKOHQČMDN
XVSČFKDQČ QČMDN VL QHVWDþtPH
YãLPQRXW GQĤ NWHUêPL SURWpNi
þDV MDNR YRGD PH]L SUVW\ .Då
GRXFKYtOLMHQRYêPČVtFNDåGRX
FKYtOLQRYêWêGHQDNDåGRXFKYtOL
MVRX VYiWN\$ WR PH]L WtP MVRX
SĜtSUDY\ QD ]U\FKOXMtFt VH NROR
EČKþDVX
=HMPpQD SURVLQHF SĜHOHWČO
2YãHP Y SĜt]QLYpP ]QDPHQt
PQRKD VYiWHþQtFK DNFt MDNR E\
VHNRPXQLWDQDGHFKODDSR]YHGOD
N QRYpPX åLYRWX 1D QLFK E\OR
PRåQp YQtPDW UDGRVW SRWČFKX
åH MVPH SRVSROX åH POXYtPH
VWHMQRX ĜHþt D åH FtWtPH VSROHþ
Qp VRX]QČQt ]HMPpQD WHć SĜL
NROHGiFK 7R MH WHQ SUDYê þDV
QD Y]SRPtQN\ SĜiQt D QD QDGČ
MH =GUDYt VH PODGãt VH VWDUãtPL
SRGiYDMtVLUXFHDXSĜtPQČVHY\
SWiYDMtQD]GUDYtVYêFKURGLQ
$ SRNDåGp NG\å NRQþtP þtVOR
QRYLQ VL MH SĜHG RGHVOiQtP VWD
URVWOLYČ SURMGX D þWX VL SĜLWRP
MPpQD DXWRUĤ $ SĜHGVWDYXML VL
MHMLFKREOLþHMHNWHUp]QiPYČWãL
QRX]IRWRJUD¿tLVWDUãtKRGDWD6
PQRKêPLYHGXQDGiONXHPDLOHP
PLOp UR]SUDY\ VORY\ VH SRãĢX
FKXMHPHDQLåE\FKRPVHRVREQČ
YĤEHF]QDOL$WHQGRW\NQDGiONX
MH YHOLFH SĜtMHPQê SURWRåH ]Qt
VWHMQRXVWUXQRX
, WHQWRNUiW MVHP VH SRGOH VYpKR
]Y\NX WDNp SR X]iYČUFH D SĜHG
RGHVOiQtPãStJOXSUROHWČODVWUiQ
NDPLQDSRþtWDODMVHPQHVNXWHþ
QRXFLIUXQDþW\ĜLDGYDFHWLVWUD
QiFK VH SUH]HQWXMH VWHMQê SRþHW
DXWRUĤ SOXV PRMH PDOLþNRVW«
-H WR Y PtVWQtFK QRYLQiFK QČFR
]FHOD YêMLPHþQpKR DW\SLFNpKR
Då ]i]UDþQpKR9 QRYLQiFK QHQt
MHGLQê PDWHULDO NWHUê E\ E\O\
RWLVNO\ SĜHGWtP Y WpWR SRGREČ
MLQpQRYLQ\$XWRĜLL]HVWDUpGR
PRYLQ\VLStãRXQČNGHY.DQDGČ
QRYLQ\ =FHOD ~P\VOQČ MVHP NH
MPpQĤP SĜLSVDOD L PtVWD MHMLFK
E\GOLãĢ1DGiONXVHVHYãHPLVU
GHþQČ]GUDYtPDWČãtPVH]IDNWX
åHWLWRHQWX]LDVWLþWtOLGpVHGRNi
åRXRWRQHMOHSãtYVREČSRGČOLWV
RVWDWQtPL-HQWDN]UDGRVWL1LF
]DWRQHPDMtQHåWRSRWČãHQtVGČ
ORYDW DPRåQiLWLFKêSĜtVOLEåH
MHEXGHQČNGRþtVW
$NG\E\XåE\QLNGRSDNVWRSUR
FHQWQČ MHGLQê þORYČN XUþLWČ WHQ
NWHUêYãHFKQXWXGXFKRYQtNUiVX
VYiåHGRKURPDG\YMHGQ\ãXVWLYp
QRYLQ\ VStãH DOH PDJD]LQQR
YLQ\ Y WRX]H SRWČãLW RERKDWLW
LQVSLURYDW VEOtåLW 9 WRPWR þDVH
PQRKG\YtFHQHåNG\MLQG\7DN
åHNUiVQpDSRKRGRYpXåLMPHVL
VYiWNĤ YãLFKQL Y KOXERNp UDGRV
WL ]H GQĤ NWHUp PiPH ]D VHERX
DWČãHQtPVHQDW\NWHUpPiPH
SĜHGVHERX9DãH
1RYêGRPRYþ
632/(þ(16.ê.$/(1'ÉĜ
7252172
þtVORY\MGHOHGQD
9Èä(1Ë$0,/29$1Ë.5$-$1,$
SULMPLWH EUDWVNRVHVWHUVNp SR]YDQLH (YDQMHOLFNpKR D Y FLUNHYQpKR
]ERUXVY3DYODY7RURQWH'DYHQSRUW5GVSRORþQHVYDPLVD
SRćDNRYDĢ3iQX%RKXYERKRVOXåREQRP]KURPDåGHQtDRVOiYLĢ+R]D
-HKROiVNXQiPGDQ~Y6SDVLWHĐRYL-HåLãRYL.ULVWRYL
9LDQRþQpVYLDWN\
32YâWHGUêYHþHU
Ò7YQDURGHQLH3iQD
67YGUXKêVYLDWRNYLDQRþQêYHþHUD3iQRYD
(YDQMHOLFNêDY6ORYHQVNêFLUNHYQê]ERUVY.UtåDY.LWFKHQHUX
(DVW$YH
32Y
Ò7Y±YHþHUD3iQRYD
32RG±RVODYWHSĜtFKRG1RYpKRURNXYUHVWDXUDFL3UDKD
QD0DVDU\NWRZQX6LOYHVWURYVNiQRFQHMYČWãtSDUW\URNXPH]LVYêPL
SĜiWHOL1HVHćWHGRPDQHEXćWHVDPLSĜLMćWHPH]LQiVäLYiKXGEDD
GLVFRREOtEHQpKRPX]LNDQWD0LORãH+ĤON\0tVWD]DXMPČWHRG
YVWXSQp D EXIIHW ,QIR D UH]HUYDFH 9tFH QD WpWR
VWUDQČQRYLQ
1(Y±YUiPFL1RFWXUHQY\VWRXSt*HRUJH*URVPDQ
VH VYRX MD]]RYRX NDSHORX YH 9HþHUX 6LGQH\KR %HFKHWD ]QiPpKR
DPHULFNpKR MD]]VD[RIRQLVW\ .RQFHUW VH NRQi Y UHVWDXUDFL 3UDKD QD
0DVDU\NWRZQXUH]HUYDFHDLQIRDQDZZZQRFWXUQHV
LQWKHFLW\FRP
1(YSĜHGQiãNDR:iJQHURYêFKRSHUiFK]HMPpQD
R]QiPp7ULVWDQD,VROGDSURI,DLQD6FRWWD6HMGHPHVHYUHVWDXUD
FL3UDKD6FDUERURXJK*ROI&OXE5G7RURQWRYtFHLQIRZZZ
QRFWXUQHVLQWKHFLW\FRP
6RXþDVQČR]QDPXMHPHåHVHV-LĜtP%ČORKOiYNHPQDVHWNiQtNRSHĜH
QHVHWNiPH-LĜR]QiPLOåHQHEXGHPRFLSĜLFHVWRYDW
ý(6.Èâ.2/$
725217262YýHVNiGRSOĖRYDFtãNROD0DVDU\NRYD
~VWDYX]DKiMLODQRYêãNROQtYXþHEQČQD%DWKXUVW6WY7RURQWČ
=LPQtVHPHVWU]iĜtSURVLQFH]DKUQXMHY\XþRYDFtFK
VRERWYGREČKRGLQSURGČWLOHWãNROQp]DGtWČ
]DNDåGpGDOãt]WpåHURGLQ\SRORYLF,QIRQHERZZZ
PDVDU\NWRZQFD
2$.9,//(
62NDåGi±0DVDU\NĤY~VWDYSĜHY]DOSDWURQiWQDGþHVNRX
GRSOĖRYDFtãNRORXY2DNYLOOHNWHURXSURYR]XMHY+RO\)DPLO\&DWKR
OLF6FKRRO*URVYHQRU6WUHHW2DNYLOOH21/+/
+&'6%,QWHUQDWLRQDO/DQJXDJHV,QIRWĜtGQtXþLWHOND5HQDWD)UHLEHUJ
WHOQHERUHQDWDBIUHLEHUJ#\DKRRFRP=iSLVQpQD
GtWČQDãNURNXUþHQêÄ+&'6%,QWHUQDWLRQDO/DQJXDJHV³SRNXGãHN
QHEXGH VSUiYQČ Y\SOQČQê QHPĤåH EêW SĜHY]DW 7ČãtPH VH QD PDOp
ãNROiþN\
6/29(16.Èâ.2/$
62 NDåGRX K Y %OHVVHG 7HUHVD RI &DOOFXWD (OHPHQWDU\
6FKRROQD5XQQLQJEURRN'U0LVVLVVDXJD
62YDÒ7YRSDNRYiQtY\VtOi1RYiYL]HYGRVDKX
2QWDULDQDVWDQLFL201,Y7RURQWXNDQiONDEHODSURGX
FHQWND0DUNpWD5HãRYVNiWHO1RYD9L]H4XHEHF
$YH7RURQWR21039QRY\]DEHU#\DKRRFRPQDZZZQRYD
YL]HFRPQDOH]QHWHQČNWHUp79SURJUDP\
6/29(16.È79
62YDÒ7YRSDNRYiQtNDåGêWêGHQY\VtOiVORYHQ
VNi796ORYHQVNêVYHW3URGXFHQWND.DWDUtQD+RPRORYi7HO
HPDLOVORYHQVN\VYHW#JPDLOFRPZZZWYVHGQDFRP
62.2/725217235$9,'(/1e&9,ý(1Ë
32YROH\EDO
67PXåLDåHQ\*+DUYH\6,.HOOH6W,QIR+
-XUDVNRYiLQIRWHOHPDLOKDQDMXUDVHN#\DKRRFD
'ČWLDPOiGHå
62),7)25/,)(*<00DJQHWLF'U8QLW h
:HDFNQRZOHGJHWKH¿QDQFLDOVXSSRUWRIWKH*RYHUQPHQW
RI&DQDGDWKURXJKWKH&DQDGD3HULRGLFDO)XQG&3)
RIWKH'HSDUWPHQWRIWKH&DQDGLDQ+HULWDJH
2GHãHOLQiãDXWRU
0,526/$96Ë*/
6OtWRVWtD]iUPXWNHPMVHPPXVHO
SURVLQFHSĜLMPRXWSURPČQHXYČĜLWHO
QRX ]SUiYX åH QiV YH VYêFK OH
WHFK RSXVWLO MHGHQ ] QDãLFK QHMSORG
QČMãtFK DXWRUĤ SDU H[FHOOHQFH 0LUR
VODY6tJOYê]QDP
Qê QRYLQiĜ UHGDN
WRUDVSLVRYDWHO
9 SRVOHGQtFK OH
WHFK MVHP SĜHþHWO
GHVtWN\ MHKR þOiQ
NĤYPQRKDSHULR
GLNiFK D E\O MVHP
UiGNG\åSĜHGQČ
NROLND OHW\ ]DþDO
SViW L GR 1RYpKR
GRPRYD
0LURVODY 6tJO VH
QDURGLO ]iĜt
Y 2EĜtVWYt X
0ČOQtND 6WXGR
YDO QD 0ČãĢDQVNp
ãNROH Y 2EĜtVWYt
DY1HUDWRYLFtFK3VDQtKREDYLORMLå
RGGČWVWYtDSRNXGPČSDPČĢQHNOD
PHQČNGHMVHPþHWOåHVQDGSUYQtKR
RFHQČQtVHPXGRVWDORY%DĢRYČ=Ot
QČ NDP ]DVODO GR VRXWČåH VYĤM SĜt
VSČYHN GR MHMLFK QRYLQ D Y\KUiO SUY
Qt FHQX SVDFt VWURM 2G OHW SĜL
VStYDO GR GČWVNêFK þDVRSLVĤ 'ČWVNi
QHGČOH 0ODGê KODVDWHO 0DOê þWHQiĜ
D5RM-HKRWYRUEDPXSĜLQHVODMLåY
URFHFHQ\YFHORVWiWQtFKVRXWČ
åtFK'ČWVNiQHGČOHD/LGRYpKRGHQt
NXRURNSR]GČML,YFHORVWiWQtVRXWČåL
0DOêþWHQiĜ
3R XNRQþHQt PČãĢDQN\ VWXGRYDO QD
2EFKRGQt DNDGHPLL Y 3UD]H.DUOtQČ
D SDN QD 9\VRNp ãNROH
SROLWLFNp Y 3UD]H 3XEOLFLVWLFH D PH
GLtP YČQRYDO FHOê VYĤM åLYRW -Lå QD
2EFKRGQt DNDGHPLL ]DORåLO þDVRSLV
âSUWSRXNRQþHQtDNDGHPLHVHVWiYi
UHGDNWRUHP0ODGpIURQW\]HNWHUpMH
Y URFH SURSXãWČQ ] SROLWLFNêFK
GĤYRGĤâHVWOHWSUDFRYDOMDNRNRYR
GČOQtNY5XGpP/HWRYČDOHWpåMDNR
UHGDNWRU ]iYRGQtFK QRYLQ /HWRXQ 9
URFHVHVWiYiYHGRXFtPUHGDN
WRUHP+RVSRGiĜVNêFKQRYLQ2GURNX
SĤVREL Y ýV WHOHYL]L MDNR ãpI
GUDPDWXUJ 7HOHYL]QtFK QRYLQ 9 VUS
QRY\FK GQHFK RVXGQpKR URNX ]RUJDQL]RYDO 6YRERGQê Y\VtODþ QD
YOQČPHWUĤ³-VPHVYiPLEXć
WHVQiPL³-LåY]iĜtSRQČPãHO
NRODERUDQWVNêUHåLPDQDEtGOPXSDV
D HPLJUDFL &tWLO YãDN RGSRYČGQRVW
]D URGLQX åLYRW Y FL]LQČ MHM QHOiNDO
3URWRSĜHFKi]tGRý7.MDNRUHGDNWRU
6YČWD KRVSRGiĜVWYt D 3RGQLNRYp RU
JDQL]DFH1DWRMHYãDNRSČWSURSXã
WČQ]SROLWLFNêFKGĤYRGĤDXYHGHQQD
ÄþHUQpOLVWLQČ³VH]iND]HPSXEOLNRYi
Qt 'R URNX SUDFXMH MDNR WHFK
QLFNê~ĜHGQtNYHVWURMtUHQVWYtYÒVWD
YX WHFKQLFNpKR UR]YRMH D LQIRUPDFt
GĜtYH6WURMtUHQVNêLQIRUPDþQt~VWDY
RGNXGMHYURFHSURSXãWČQSUR
QHGRYROHQpãtĜHQtVDPL]GDWRYêFK/L
GRY\FKQRYLQ
875,17HSUYHQRYêVYRERGQêUHåLP
PXXPRåQLOSOQČXSODWQLWMHKRYL]HD
QHVPtUQRX HQHUJLL NWHURX YH VYêFK
OHWHFKRSOêYDO-LåYURFHMH
MHGQtP]H]DNOiGDMtFtFKþOHQĤ6\QGL
NiWX QRYLQiĜĤ ý5
D þOHQ MHKR SUYQt
VSUiYQt UDG\ 7på
]DORåLO .OXE QRYL
QiĜĤ 3UDåVNpKR
MDUDNGHVKUR
PiåGLO REURYVNp
PQRåVWYt GRNX
PHQWĤ ]H VUSQD
NWHUpXVSR
ĜiGDO D SR]GČ
ML QH]LãWQČ SĜHGDO
ÒVWDYX SUR VRX
GREp GČMLQ\ $ND
GHPLH YČG ý5
9 URFH VH
VWDOVSROX]DNODGD
WHOHP 6SROHþQRV
WL YČGHFNRWHFK
QLFNêFK SDUNĤ NGH SĤVRELO GR URNX
0H]LWtPSĤVREtYOHWHFK±
LMDNRãHIUHGDNWRU0HGLDåXUQi
OX9URFHVHVWDOVSROX]DNODGD
WHOHP$VRFLDFH LQRYDþQtKR SRGQLNi
QtSĤVRELOWDPMDNRãpIUHGDNWRUSHUL
RGLND,QRYDþQtSRGQLNiQtGRU
3R]GČMLE\OYHGRXFtPUHGDNWRUHPSH
ULRGLND 0DVDU\NRYD GHPRNUDWLFNpKR
KQXWtý$6-HãWČYHVYêFKOHWHFK
VHVWiYiYUREHFQtPNURQLNi
ĜHPYHVYpURGQpREFL2EĜtVWYtDåGR
VUSQDNG\]DSRYRGQtSĜLãHOR
URGQêGĤP$åGRNRQFHVYpKRåLYR
WD SLOQČ SVDO GR PQRKD WLãWČQêFK þL
LQWHUQHWRYêFKQRYLQDþDVRSLVĤ
%ČKHPVYpKRSORGQpKRåLYRWDVSROX
SUDFRYDOVYtFHQHåVWRYNRXQRYLQD
þDVRSLVĤE\OUHGDNWRUHPD]DNODGD
WHOHP QČNWHUêFK ] QLFK QDSVDO SĜHV
GHVHW WLVtF þOiQNĤ SĜHV WĜLFHW NQLK D
VEtUHN SRH]LH MDNRå L RGERUQp þOiQ
N\ D OLWHUDWXUX YþHWQČ Y\VRNRãNRO
VNpXþHEQLFHåXUQDOLVWLN\1DVYpåL
YRWQt GUi]H QDVEtUDO ĜDGX FHQ D Y\
]QDPHQiQt9ORQLY\GDOWpåGYČSUY
Qt LQWHUQHWRYp NQLK\ MDNR GRNXPHQ
WDFL R VYp FHORåLYRWQt þLQQRVWL D NR
UHVSRQGHQFL2NRP±RþHPKWWS
PVLJOSDJHÀLSF] D 2G NRKR ±
NRPX KWWSPVLJONRUHVSRQGHQFH
SDJHÀLSF]NWHUpVLPĤåHWH]GDUPD
SĜHþtVWQDLQWHUQHWX/HWRVNQLPSĜL
ĜDGLOGDOãtY\QLNDMtFtGRNXPHQW6US
QRYiSRYRGHĖSRGHVHWLOHWHFK
KWWSPVLJOSRYRGHQSDJHIOLS
F]9tFHLQIRUPDFtRDXWRURYLKWWS
PLURVODYVLJOF]
20LURVODYX6tJORYLE\VHGDODVHSVDW
NQLKD %\OR PL FWt YČQRYDW PX DOHV
SRĖWXWRPDORXY]SRPtQNX0ČOQLFNê
URGiN V ODVNDYêPD RþLPD þHVWQpKR
þORYČND SURãHO ~WUDSDPL þW\ĜLFHWL OHW
NRPXQLVPX
%XGH VFKi]HW QiP YãHP 1RYê GR
PRY D MHKR þWHQiĜL EXGRX SRVWUiGDW
VSROHKOLYpKR D HUXGRYDQpKR DXWRUD
NWHUê SVDO þOiQN\ Y WHUPtQX GRVORYD
QDREMHGQiYNX5RGLQČDSR]ĤVWDOêP
3R OLVWRSDGX E\O UHKDELOLWRYiQ Y\VORYXMLVYRMLKOXERNRXVRXVWUDVW
DVWiYiVHþOHQHP2EþDQVNpKRIyUD 3UR1'/DGLVODY.ĜLYiQHN
1RYêGRPRYþ
326/('1Ì52=/28þ(1Ì
2]QDPXMHPHSĜiWHOĤPD]QiPêPåHQiV
SURVLQFHQDYåG\RSXVWLO
SDQ,1*9/$',0Ë5.$9$1
NWHUêGR.DQDG\HPLJURYDOYURFH
5R]ORXþHQt V GUDKêP ]HVQXOêP VH NRQi YH
þWYUWHN SURVLQFH RG KRG SĜL PãL
VYDWpYNRVWHOHVY9iFODYDQD*ODGVWRQH
9ãLFKQLMHMEXGHPHSRVWUiGDW
$YY7RURQWX
9\MDGĜXMHPHURGLQČKOXERNRX~þDVWQDG]WUi .Yê]QDPQpRVREQRVWLþHVNpNRPXQLW\DND
QDGVNpVSROHþQRVWLVHYUiWtPHSĜtãWtČ
WRXWDNY\QLNDMtFtKRþORYČND
1RUW<RUN,QIRWHO$QQD-DQRXãR
h]HVWU YD HPDLODQQDVRNRO#
EHOOQHW
32%:DWHUORR211/.9HãNHUpGR
WD]\ ]RGSRYt WDNp SURVWĜHGQLFWYtP HPDLOX EODQND
PLFKDOH#ZFGVEFD
2]QDPXMHPH åH .0 06 ]PHQLOR VYRMH VtGOR D ]
%$VDSUHVĢDKRYDORGR07VþtPV~YLVtDMWRåHVD
]PHQLODDGUHVDNDPSRVLHODWHVYRMHþDVRSLV\3UR
VtP9iVR]PHQXDGUHV\QRY~DGUHVX0DWLFDVOR
YHQVNi.UDMDQVNpP~]HXP060XGURĖRYD
32%R[0DUWLQ6ORYHQVNR
ýDVRSLV'REUêGHQ
Y\GiYi ý66. SRNXG PiWH ]iMHP REMHGQHMWH VL
RGHVtOiQt X RGSRYČGQp UHGDNWRUN\ (Y\ .UDWRFKYt
ORYpHPDLOHPHNUDWRFK#V\PSDWLFRFDWHO
&$/*$5<
1DYãWLYWH GREĜH Y\EDYHQRX YHĜHMQRX NQLKRYQX Y
&DWKROLF3DVWRUDO&HQWHU$YH6:SĤMþXMt
WDP NQLK\ QD PČVtF EH] SRSODWNX WHOHIRQ NDWDORJRQOLQH0+ODYiþHN
3RPR]WHQDMtW+OHGiPHVYpSĜiWHOH7RPiãHD+DQ
NX0XQ]DURY\NWHĜtE\GOHOLY&DOJDU\7RPiãPČOY
URFHYiåQê~UD].GRRQLFKYt"3LãWHSURVtP
QDHPDLOEODQNDIRUVW#YROQ\F]'ČNXML]DNDåGRX
]SUiYLþNX
,1)250$&(
RSUiFLDDNWLYLWiFKYãHFKSRERþHNY.DQDGČQDOH]
QHWHQDZHERYpVWUiQFHZZZFVVNFD
('021721
ýHVNpDVORYHQVNpVGUXåHQtY.DQDGČý66.SR
ERþND(GPRQWRQYHVSROXSUiFLVýHVNRVORYHQVNRX
VSROHþQRVWtSURYČGXDXPČQtY$OEHUWČ698Y\
KOiVLO\IRWRJUD¿FNRXVRXWČåXSĜtOHåLWRVWLNYê
URþtGLSORPDWLFNêFKY]WDKĤPH]Lý65D.DQDGRX
.$1$'$2%-(.7,9(0.5$-$1ģ
&HQ\ MVRX VSRQ]RURYiQ\ 0=9 ýHVNp UHSXEOLN\
+ODVRYiQt R QHMOHSãt VQtPN\ VH PRKRX ]~þDVWQLW
YãLFKQLVRXWČåtFtLRVWDWQtQH]~þDVWQČQtNUDMDQpQHER
MHQQiKRGQtQiYãWČYQtFLWpWRZHEVWUiQN\6WDþt]D
VODWQDXYHGHQRXHPDLOþtVODWĜtIRWRJUD¿LNWHUpVH
YiPQHMYtFHOtEtIRWRVRXWH]#FVVNFD3RGPtQN\QD
FVVNFD]~þDVWQČWHVHVRXWČåHWDNp
=D HYHQW SRGSRUX WpWR DNWLYLW\ SĜHGHP GČNXMHPH
SĜtVSČYHNODVNDYČSRãOHWHQD&]HFKDQG6ORYDN$V
VRFLDWLRQRI&DQDGD.:*%UDQFK.LQJ6W
132:DWHUORR211/.,QIRUPDFH
]'']LPDURþQtN;;,;þ
02175($/
62MLåWUDGLþQtEiO6RNROD0RQWUHDO
6YRML¿QDQþQtSRGSRUX9ČVWQtNX
RGHãOHWH ODVNDYČ QD DGUHVX *OHQFDLUQ $YH
0RQWUHDO 4& +: %9tFH PRQWUHDOYHVWQLN#
JPDLOFRPZZZPRQWUHDOYHVWQLNFRP'ČNXMHPH
2]QiPHQt D NUiWNp ]SUiYLþN\ ] QRYpKR Y\GiQt
0RQWUHDOVNpKRYČVWQtNXĜtMHQURþQtNþ
9$1&289(5
ýDVRSLV Y\GiYi SRERþND ý66. Y\FKi]t NUiW
URþQČ YHGRXFt UHGDNWRUND %ODQND 2QGUHãiNRYi
EODQNDRQGUHVDNRYD#JPDLOFRP 3ĜtSDGQp GDU\
SUR SRGSRUX Y\GiYiQt ]DVtOHMWH QD DGUHVX &]HFK
DQG 6ORYDN$VVRFLDWLRQ :HVW %URDGZD\
9DQFRXYHU%&9=.
:,11,3(*
62YRWHFMiQ6S\UNDEXGRXVORXåLW
9iQRþQt PãL NRVWHO 6W -RVHSK WKH :RUNHU %UHZVWHU 6W 7UDQVFRQD YH VORYHQVNpP MD]\FH V
DQJOLFNêPNi]iQtP
62YYUiPFLSURJUDPX\9HþHĜH
V¿OPHPEXGHPHSURPtWDWY]LPQtPREGREtWĜL¿O
.,7&+(1(5:$7(5/22*8(/3+
P\WHQWRNUiWþHVNi¿ORYiNRPHGLHäLYRWMHSHV]U
)LOPRYp SRQGČON\ ]DþtQDMt SRNDåGp Y K +LJKODQG 3ODFH 5HWLUHPHQW 5HVLGHQFH )LHOJDWH
6W.LWFKHQHU
62EXGHSDWĜLWRVODYČYêURþtýHV
NpDVORYHQVNpSRGSĤUQpMHGQRW\VWDQFHPDVKXG
32¿OPRYpSRQGČOt0XåLYQDGČMLVNYČOi ERXNSRVOHFKX
þHVNiNRPHGLH
322OGĜLFK1RYêYNRPHGLL5R]WRPLOê ý7NDåGêYYêXNXMD]\NDþHVNpKRQDEt]t+H
þORYČNGiOHKUDMt1*ROORYi3LãWČN0DUYDQ)LOL OHQD6WHOãRYVNiWHOKHOVWHO#VKDZ
SRYVNê +DãOHU D GDOãt OHJHQG\ þHVNpKR VWĜtEUQpKR FD
SOiWQD
ýDVRSLV3UDPHQ
Ò7 NDåGp FYLþHQt 6RNROD (OL]DEHWK Y\GiYi RGERþND ý66. YH :LQQLSHJX Y\FKi]t
=LHJOHU 6FKRRO =DþDOR VH RG ]iĜt ,QIR QiþHOQLFH þW\ĜLNUiWGRURND=iMHPFLQDSLãWHVLRQČMQDDGUHVX
6RNROD-DQD2WUXERYi1RYt]iMHPFL &]HFKDQG6ORYDN$VVRFLDWLRQRI&DQDGD:LQQLSHJ
MVRXYtWiQLLVURGLQDPL
%UDQFK $WWQ 3UDPHQ 32 %2; :LQQLSHJ
0DQLWRED&D5&=
3RNXG VH UR]KRGQHWH SUR ¿QDQþQt QHER PDWHULiOQt 3ĜHVWR åH MH ]iMHPFĤP SRVtOiQ ]GDUPD MH NDåGê
SRGSRUX ]D NWHURX SĜHGHP GČNXMHPH SDN RGHãOH ¿QDQþQtSRGSRUDYtWiQD-HPRåQpXSODWQLWLQ]HUiW\
WHQDDGUHVX&$&6ORYDN6FKRRO.LQJ6W1 7HOHPDLOPLVKDJRJHOD#VKDZFD
'YRMÿtVORY\äORSURVLQFHQiVOHGXMHÿURNXY\MGHOHGQDX]iYčUNDMH
OHGQD5('$.&((0$,/YHUDWRURQWR#JPDLOFRP
2EHFQČVDPR]ĜHMPČSODWtåHYNDåGpPQiURGČEH]YêMLPHNVH
QDMGRXGREĜtLãSDWQtOLGp-HYãDNSĜLUR]HQpåHNDåGiQiURGQRVW
þLHWQLNXPVHY\]QDþXMHVYRXPHQWDOLWRXDSRYDKRYêPLU\V\8
6NRWĤMHQDSĜ]QiPiMHMLFKãHWĜLYRVW]DWtPFRX0DćDUĤQDRSDN
IXULDQWVNiSRKRVWLQQRVWDSRGREQČ
ýHãLVHY\]QDþXMtPMWtPåHUiGLNULWL]XMt7RE\VDPRRVREČ
QHE\OR QLþHPX QD ãNRGX 1DRSDN YČFQi D REMHNWLYQt NULWLND
VOHGXMtFtNYDOLWXDSRFWLYRVWPXVtEêWQDSURVWRXVDPR]ĜHMPRVWt
VYRERGQpKRV\VWpPXPiOLRQHQV\VWpPVYRERGQêEêW-DNYãHR
EHFQČ]QiPRNULWLNXQHSĜLSRXãWČMtDYPQRKDSĜtSDGHFKWYUGČ
SRVWLKXMtGLNWDWXU\
3UREOpPMHåHWDþHVNiNULWLNDMHþDVWRYHOPLQHREMHNWLYQt]OR
P\VOQiDSRĢRXFKOi]QtåMHYPQRKDSĜt
SDGHFKFtWLW]iYLVW3ODWtWRVDPR]ĜHMPČL
YH]GHMãtNRPXQLWČ
1ČNG\ MH Då SĜtOLã ]ĜHMPp åH YČQXMHPH
RSUDYGX YHONRX SR]RUQRVW YČFHP NWHUp
QHIXQJXMt þL QHMVRX GREUp DOH PiOR VL
YãtPiPHYČFtNWHUpIXQJXMtþLMVRXGRE
UpDåY\QLNDMtFt-LQDNĜHþHQRQHXPtPH
VL KRGQČ YČFt NWHUp ]GH PiPH YiåLW D
RFHQLW þL GRFHQLW MH 9 WRPWR SĜtSDGČ QHPĤåH EêW OHSãtKR SĜt
NODGXQHåUHVWDXUDQW3UDKDQD0DVDU\NWRZQXVLWXRYDQêYSĜH
NUiVQpPSDUNXDUHiOX0DVDU\NRYD~VWDYX7HQWRUHVWDXUDQWMH
SDUDGR[QČYtFHGRFHQČQMLQêPLHWQLN\NWHUiSĜHYiåQČYOHWQtP
7$1$ä(329$+$
ÿ(6.ÉDQHE
.'(75É9,7,/(726
6,/9(675$
3UR1'3HWU.RKRXW%UDPSWRQ21
REGREtþDVWRY\XåtYDMtVOXåHEUHVWDXUDFHNVYDWHEQtPSĜHGYR
OHEQtPSRGQLNRYêPþLSURPRþQtPDMLQêPKRVWLQiPQHåQDãt
NRPXQLWRX-DNRþORYČNNWHUêPČOPRåQRVW~URYHĖWpWRUHVWDX
UDFH SRURYQDW V MLQêPL NUDMDQVNêPL SRGQLN\ WRKRWR GUXKX YH
VYČWČPRKXXSĜtPQČĜtFLåHQiãUHVWDXUDQWQD0DVDU\NWRZQXMH
YWRPWRVPČUXQDSURVWREH]NRQNXUHQþQt
$OHDE\FKPOXYLONRQNUpWQČPČOMVHPPRåQRVWSRYHþHĜHWYNUD
MDQVNêFKUHVWDXUDFtFKYH9tGQL0QLFKRYČ1HZ<RUNXDDVLYH
WĜHFKQD)ORULGČ9åiGQpP]QLFKQHE\ODþHVNiDVORYHQVNiMtGOD
WDNNYDOLWQtMDNR]GHYH]PtQČQpPWRURQWVNpPÄ3UDJXHUHVWDX
UDQWX³2NYDOLWXVHĜDGXOHWVWDUiãpINXFKDĜNDQ\QtWpåVSR
OXPDMLWHONDSDQt%URĖD9ČWURYVNiNWHUiGEiLQDWRDE\SRU
FHE\O\GRVWDWHþQČYHONpNXVSRNRMHQtKRVWĤ&HQ\MtGHOMVRXQD
0DVDU\NWRZQX]HYãHFKPČVWYQLFKåMVHPNUDMDQVNpUHVWDXUDFH
QDYãWtYLODEVROXWQČQHMQLåãt
3DQt%URĖDQ\QtE\]Q\VSDUWQHUNDSDQD0DUWLQD5HM]NDKX
PRUQČODGČQpKRþORYČNDNWHUêÄSURWURFKXVUDQG\E\NUDMVYČ
WD ãHO³ SĜLSUDYLOL QD OHWRãQtKR 6LOYHVWUD VNYČOê SURJUDP NWH
UêDNXUiWQČGRNOiGiSĜHGFKR]tXYHGiIDNWD=iEDYQêSURJUDP
EXGHPtWGYČþiVWLGLVNRWpNXDåLYRXKXGEXVSRSXOiUQtPNUD
MDQVNêPPX]LNDQWHP0LORãHP+ĤONRXDMHKRKRVW\9MHKRUH
SHUWRiUXMVRXSĜHYiåQČþHVNpDDPHULFNpHYHUJUHHQ\SDGHViWêFK
DãHGHViWêFKOHWNWHUpYåG\UR]HKĜHMtQHMHQQiVFRMHSDPDWX
MHPHDOHLGDOãtJHQHUDFH-DNRSRKRãWČQtMHSĜLSUDYHQ]DELMDþ
NRYêEXIIHWMHQåEXGHFHOêYHþHUGRSOĖRYiQREY\NOêVODYQRVWQt
SĜtSLWHN]iNXVHNDNiYD$WHćWRQHMOHSãtYãHYFHONRYpFHQČ
SRXKêFKSDGHViWLGRODUĤ
.GR]þWHQiĜĤGOtY.DQDGČGHOãtGREXWHQYtåHYSRGREQpFH
QRYpURYLQČVHVLOYHVWURYVNêSURJUDPYNYDOLWQtFKUHVWDXUDFtFK
MDNRMH3UDJXHSRK\ERYDO]KUXEDSĜHGSČWDGYDFHWLOHW\&RN
WRPXMHãWČĜtFL"1DSDGiPČVODYQêYêURN-DURPtUD+DQ]OtND]
¿OPX6ODYQRVWLVQČåHQHNÄ1HNXSWR³
-LQêPL VORY\ YDåPH VL WRKR FR WX PiPH =iYČUHP LQIRUPDFH
SURW\]þWHQiĜĤNWHĜtVHMHãWČQHUR]KRGOLNGHVWUiYtOHWRãQtKR
6LOYHVWUDSURUH]HUYDFLYROHMWHþtVOR
$GUHVD6FDUERURXJK*ROI&OXE5G7RURQWR
-DNRGtWČMVHPåLOYWURMtPRP\OXäHVHQHĜtNiÄSĤYDE³DOHÄSĤEDY³
= WRKR PČ Y\YHGOL YH ãNROH äH QHYtP SURþ SUH]LGHQW .HQQHG\ E\O
þHUQRFK = WRKR MVHP VH Y\YHGO ViP$ åH ,]UDHOFL D (J\SĢDQp MVRX
EUDWUVNpQiURG\=WRKRPČY\YHGORWHFNG\åYþHUYQXURGLQČ
R]QiPLOåHPH]LREČPDVWiW\Y\SXNODYiOND
7ČFKP\OQêFKGČWVNêFKSRKOHGĤQDVYČWE\ORVDPR]ĜHMPČYtF7ĜHED
åH6RYČWVNêVYD]MHWRQHMOHSãtFRQDVYČWČH[LVWXMHâNROQtLQGRNWUL
QDFHE\ODGČVLYi6QDGPLEXGHRGSXãWČQRNG\å
SUR]UDGtP åH Qi]RU MVHP UDGLNiOQČ ]PČQLO MHãWČ
SĜHGWtPQHåMVHPGRViKOWHHQDJHURYVNpKRYČNX
.DåGêPiPHVYRMLSĜHGVWDYXRWRPMDNE\PČOD
VSROHþQRVWIXQJRYDW-HWR]iYLVOpQDKRGQRWiFK
NWHUpY\]QiYiPH6iPSURVHEHMVHPVLXUþLOWĜL
%ĤK VYRERGD VSUDYHGOQRVW =MHGQRGXãHQČ VYR
ERGDYPDQWLQHOHFKRGSRYČGQRVWL1DGWtPYãtP
QHMY\ããtDXWRULWD
3R VDPHWRYp UHYROXFL MVPH PQR]t XYČĜLOL LOX]L
]YDQpLGHiOQtNDSLWDOLVPXV0tVWRWRKRSĜLãHOãRN.DSLWDOLVPXVPD
¿iQVNêMHPXåGRPLQRYDODNRUXSFH]ODWRNRSHFWYt1RYêV\VWpPE\O
SUR PQRKp SRXKêP SURVWĜHGNHP NH VQDGQpPX ]ERKDWQXWt 1HMOpSH
SĜHV QRF =DSRPQČOL QD ]iVDGQt SULQFLS åH NDSLWDOLVPXV Pi NURPČ
VYRERG\NXPXORYDWQHRPH]HQpERKDWVWYtWDNpVYRMLPRUiOQtGLPHQ]L
äHPiOLHIHNWLYQČIXQJRYDWPXVtEêWGRGUåRYiQDSUDYLGODUHVSHNWR
YiQ\]iNRQ\2SDNHPMHKOHGiQtVNXOLQYHYODVWQtSURVSČFK3ĜHVQČWR
VHYSURFHVX]YDQpPWXQHORYiQtGČOR
SLOVO VÁNOČNĚ
NEVÁNOČNÍ
3UR1'/XERPtU6WHMVNDO3UDKD
&KRYiP~FWXNHNDåGpPXNGRSROLVWRSDGXµQDãHORGYDKXYVWRXSLW
QDQHMLVWRXFHVWXSRFWLYpKRSRGQLNiQtÒVSČãQêPNSURVSHULWČXSĜtPQČ
EDKRSĜHML=QiPDOHWDNpW\MLPåVHQHGDĜLORDSRNRUQČVHYUiWLOLGR
NDWHJRULH ]DPČVWQDQFĤ %RKDWãt R XQLNiWQt åLYRWQt ]NXãHQRVW7HKG\
MVHPQDSĤGČMHGQpSULYiWQtUR]KODVRYpVSROHþQRVWLNGHMVHPSĤVRELO
ĜHNO1HQtSUDYpKRNDSLWDOLVPXEH]EDQNURWĤ6WRSURFHQWQt~VSČãQRVW
YHVYRERGQpPWUåQtPV\VWpPXQHH[LVWXMH0ĤåHPHMHQGRXIDWåHWtP
NGR]NUDFKXMHQHEXGHQDãHUR]KODVRYiVWDQLFH7RWRPpSĜiQtVHQH
VSOQLOR5iGLRE\ORSRKOFHQR~VSČãQČMãtNRQNXUHQFt
1HQtVQDGQpYQLWĜQČVHY\URYQDWVWtPMDNSURSDVWQêUR]GtO]HMHPH]L
PêPLLGHiO\]UR]HQêPLGiYQRSĜHGOLVWRSDGHPµDVRXþDVQRXGRPi
FtUHDOLWRX=DWtPFRPQR]t~þDVWQtFLVDPHWRYpKRSĜHYUDWXYUROLSČãi
NĤY\FKXWQiYDOLVYGČþQRVWtSORG\VYRERG\MLQtQH]WUiFHOLþDVDW\WR
SORG\KUXEČ]QiVLOQLOL
+RYRĜtOL VH R XNUDGHQp UHYROXFL SDN WRWR MH MHGHQ ] GĤYRGĤ MDNR
E\FKRP WHKG\ ]YRQLOL NOtþL SURWR DE\ QČNROLN YãHKRVFKRSQêFK SUH
GiWRUĤSRKiGNRYČ]ERKDWOR1HWDG\QHMGHR]iYLVWMLQDNþHVNRXQi
URGQtYODVWQRVW-GHRSULQFLSE\ODOLRVREQtSURVSHULWD]tVNiQDGtN\
SĜHNURþHQtPRUiOQtFKKUDQLFNDSLWDOLVPXVWDOROLVH]SRUXãRYiQt]i
NRQDSUDYLGORYHVW\OX~þHOVYČWtSURVWĜHGN\SDNMVPHVHRGPDUDVPX
NRPXQLVPXNGHSODWLORåHNGRQHNUDGHRNUiGiURGLQXSĜtOLãQHSR
VXQXOL-HWRVPXWQČMãtQHåVPXWQp9SRVWNRPXQLVWLFNpPNDSLWDOLVPX
MVRXUHOLNW\NRPXQLVWLFNpKRP\ãOHQt]DNRĜHQČQ\YtFQHåMVPHRFKRWQL
VLSĜL]QDW
1DLYQtPGČWVNêPSĜHGVWDYiPMVHPRGURVWO8åYtPåHVHĜtNiSĤYDE
åH .HQQHG\ QHE\O þHUQRFK åH (J\SĢDQp E\OL Y ãHGHViWpP VHGPpP
YãHFKQRMLQpMHQQHSĜiWHOL,]UDHOH$6RYČWVNêVYD]"7HQXåQDãWČVWt
QHH[LVWXMH 2YãHP MLQp SĜHGVWDY\ ]ĤVWiYDMt7\ MHå ]DNRĜHQLO\ NGHVL
XYQLWĜQDãHKRYČGRPtYOHWHFKGRVSČORVWL'HQSRGQLVYiGČMtERMVH
VYRMtNDULNDWXURX±REUD]HPQDãHKRVNXWHþQpKRåLYRWD
&RMHQDWČFKWRVORYHFKYiQRþQtKR"6QDGMHQRQDSR]RUXKRGQiSRGRE
QRVW=EHWOpPVNpKRFKOpYDNDPRVYiWFtFK-HåtãRYDQDUR]HQtXStUiPH
VYRMLSR]RUQRVWMDNRNPtVWXQDSĜHORPXYČNĤQHMSRVYiWQČMãtPXYHGOD
SĜtPiFHVWD±QLNROLGRUiMHDOHQD*ROJRWX.HNĜtåLMDNRYêUD]XQHM
GČVLYČMãtKROLGVNpKRXWUSHQt7HSUYHYH]PUWYêFKYVWiQtGRãO\9iQRFH
VYpKRVNXWHþQpKRQDSOQČQt
=NXVPH VH YãXGH WDP NGH VH QDFKi]tPH DĢ Xå YH VWDUp YODVWL þL Y
]iPRĜt YH YãHFK ]HPtFK NWHUp ýHFKĤP D 6ORYiNĤP SRVN\WO\ QRYê
GRPRYYWRPSUD]YOiãWQtPþDVHQDSOQČQpPWRXKRXSRSRNRMLDGREUp
YĤOL]DP\VOHWQDGWtPMDNêSĜHORPE\PXVHOQDVWDWDE\VHLGHiO\D
pWRVWČFKNGRWRYOLVWRSDGXµP\VOHOLVSiGHPNRPXQLVWLFNpK\GU\
YiåQČ]DþDO\QDSOĖRYDW0iPHMHãWČQDGČML"
1RYêGRPRYþ
9ROE\Yý5]PQRKDSRKOHGĤ
2.$085$9<3$'/6<03$7,(6(
2%5$&(-Ë.=8=$1ċ52,7+29e
1D RWi]NX YROLW þL QHYROLW NG\å
åLMHPH Y ]DKUDQLþQt D MVPH RE
þDQ\ VWDUp GRPRYLQ\ GRVWDQHPH
KQHG QČNROLN RGSRYČGt NWHUp VH
GDMt MHGQRGXãH UR]GČOLW QD GYČ
KURPiGN\ ± MHGQD ]DKUQXMH W\
NWHĜt YROLW SĤMGRX ] SULQFLSX L
VYêPL KODV\ PRKRX RYOLYQLW Yê
VOHGHN D QD GUXKRX V KODV\ QD
SURVWR ]DPtWDYêPL V RGĤYRGQČ
QtP åH NG\å WDP þORYČN QHåLMH
QHPi SUiYR ]DVDKRYDW GR åLYRWD
]HPČ
$ĢMHWRPXMDNNROLYPRåQiE\VWH
VH UiGL ]RULHQWRYDOL YH MPpQHFK
NDQGLGiWĤ 'R PRåQRVWL ERMRYDW
MLFKSĤYRGQČFKWČOR]DViKQRXWMH
GHQiFWNWHĜt]tVNDOLSRGSLV\EXć
GHVHWL VHQiWRUĤ GYDFHWL SRVODQ
FĤ QHER SRGSLVĤ REþDQĤ
7HUPtQ OLVWRSDG GR KR
GLQ QH]YOiGOL WDMHPQtN VRXþDV
QpKR SUH]LGHQWD /DGLVODY -DNO D
HNRQRP -DQ âYHMQDU WDNåH MVRX
PLPRNOiQtRSUH]LGHQWVNêWUĤQ
6 NDåGêP ] RQČFK ]YOiGQXYãtFK
GDWXPDKRGLQXSĜLSUDYLODPpGLD
SĜLQHMPHQãtP UR]KRYRU\ 9 Wp
GREČE\O\Y79MHGQtP]QHMVOH
GRYDQČMãtFK SRĜDGĤ Y QLFKå VH
Y\VWĜtGDOL-DQD%RERãtNRYi9OD
GLPtU'ORXKê-LĜt'LHQVWELHU-DQ
)LVFKHU 7iĖD )LVFKHURYi 9OD
GLPtU )UDQ] =X]DQD 5RLWKRYi
.DUHO 6FKZDU]HQEHUJ 3ĜHP\VO
6RERWND D 0LORã =HPDQ 2YãHP
SR]RU VLWXDFH GRVWDOD GUDPDWLF
NRX ]iSOHWNX MDN MLQDN 7RPLR
2NDPXUD -DQ 'ORXKê D -DQD
%RERãtNRYi Y\SDGOL UHJLVWUDFH
SURYHGHQD QHE\OD SUR QHGRVWD
WHþQêSRþHWSRGSLVĤMDNXNi]DOD
DQDOê]D
7RPLR 2NDPXUD NWHUê VH RGYR
ODOVHYUR]KRYRUXV-DNXEHP3R
NRUQêPYL'QHVY\MiGĜLOþiVW]
1HĜtNiP
N
WRPX Y WXWR
FKYtOL QLF %\O
MVHP LQIRUPR
YiQ SUiYQtN\
åHWHQUR]VXGHN
Pi YtFH QHå
VWUDQ 5R]
KRGQX VH Y SRQGČOt 3ĜHV YtNHQG
EXGHPH DQDO\]RYDW MDNp MVRX
YODVWQČ W\ GĤYRG\ D R FR VH MHG
QDOR0\MVPHW\SRGSLV\VEtUDOL
V QHMOHSãt YĤOt 9\KRGQRWtPH WR
SĜHVYtNHQG-iMHãWČWHQUR]VXGHN
DQL QH]QiP &R PRKX ]D VHEH
VOtELW åH NYĤOL QČMDNêP PDUJL
QiOQtPGĤYRGĤPQHEXGXSRGiYDW
VWtåQRVWN1HMY\ããtPXVSUiYQtPX
VRXGX MHQ DE\FK SURWDKRYDO SĜt
PRX YROEX SUH]LGHQWD ýHVNp UH
SXEOLN\
7\GĤYRG\MVRXMDVQp2QLĜtNDOL
åHWDPE\OSRGSLVQHåLMtFtKRSRG
SLVFL]LQFHDSRGREQČ7RQHMVRX
SURYiVSiGQpGĤYRG\"
-HQåH SUDYRVW SRGSLVĤ QLNGR QH
NRQWURORYDO2QLMHQNRQWURORYDOL
YHYLGHQFLRE\YDWHOWRWRåQRVW
7RMHSUDYGD1LNGRQHREYROiYDO
OLGL ]GD VH SRGHSVDOL .RQWUROR
YDOL MHQ WRWRåQRVW$ WR PĤåH EêW
SURYiVSiGQêGĤYRG"
0\ N WRPX PiPH V SUiYQtN\
VFKĤ]NX GQHVND Y SiWHN SR]Q
UHGYHþHULYGDOãtFKGQHFK
1HX]QiYiWHFK\EXåHMVWHSRGSL
V\VEtUDOLQDSRVOHGQtFKYtOLDSOD
WLOL]DQČWDNåHOLGpPČOLPRWLYDFL
SĜLY\GČODWVL¿[ORYiQtP"
-i MVHP SĜHFH ĜtNDO åH QHMSU
YH VL FKFL SRWYUGLW VYĤM PDQGiW
Y VHQiWQtFK YROEiFK =D FK\EX
WR SRYDåRYDW QHMGH ětNDO MVHP
WR RG ]DþiWNX 9ãLFKQL YtPH åH
NG\E\FK VEtUDO SRGSLV\ SĤO URNX
MDNR RVWDWQt NDQGLGiWL WDN E\FK
MLFKPČOVWDWLVtFH$OHQHQtYãHP
GQĤPNRQHF'UXKiYČFMHåHL]D
SČWOHWVHNRQiSĜtPiYROEDSUH]L
GHQWD-iMVHPWXFK\EXQHXGČODO
0êPFtOHPQHMVRXQČMDNpIXQNFH
DOH]PČQLWýHVNRXUHSXEOLNXD]D
VWDYLWUR]NUiGiQt
9\MDNRVHQiWRUPĤåHWHQDYUKQRXW
]PČQX SUH]LGHQWVNpKR ]iNRQD
8GČOiWHWR"
8å R WRP XYDåXML 1HMVHP SUiY
QtN DOH MVHP þOHQHP ~VWDYQČ
SUiYQtKRYêERUX2WHYĜXWRKQHG
QDSĜtãWtPVHWNiQtQDãHKRYêERUX
-HPLOtWRåHMHSUYQtSĜtPiYROED
SUH]LGHQWD ]SRFK\EĖRYiQD KQHG
]NUDMHDP\VHWDG\KDQGUNXMHPH
.ROLN SHQČ] MVWH GR NDQGLGDWXU\
QD+UDGLQYHVWRYDO"
3ĤOPLOLRQXDåPLOLRQNRUXQ
3R WêGQX L'QHV XYiGt ³9ROHEQt
VHQiW 1HMY\ããtKR VSUiYQtKR VRX
GX]DPtWOQiYUK7RPLR2NDPXU\
NWHUêPVHGRPiKDOUHJLVWUDFHVYp
NDQGLGiWQt OLVWLQ\ QD IXQNFL SUH
]LGHQWDUHSXEOLN\6RXGSRGREQČ
MDNR Y MLQêFK YČFHFK SĜHGHYãtP
RGPtWOåHE\OKĤWDNSRGiQtQiYU
KXNVRXGXE\ODSURWL~VWDYQt6RX
þDVQČRGPtWODUJXPHQWåHE\SUR
WL~VWDYQtE\ODVDPRWQiQRYHOL]DFH
~VWDY\ ]DYiGČMtFt SĜtPRX YROEX
SUH]LGHQWD UHSXEOLN\«´ 2EGRE
QČVHYHGOREêYDOpPXY\VRNpPX
NRPXQLVWLFNpPX SROLWLNRYL -DQX
'ORXKpPX ³/RJLFNp RþHNiYD
WHOQpVSUiYQpY\YiåHQp7RMVRX
VORYD NWHUêPL ~VWDYQt SUiYQtFL
FKDUDNWHUL]XMt UR]KRGQXWt 1HM
Y\ããtKR VSUiYQtKR VRXGX NWHUp
]HKU\R+UDGY\ĜDGLOR9ODGLPtUD
'ORXKpKR D 7RPLD 2NDPXUX 7L
SRGOH QLFK QHPDMt YHONRX ãDQFL
DQL Y SĜtSDGČ ~VWDYQt VWtåQRV
WL 2YãHP ³-DQD %RERãtNRYi VH
YUDFtGRSĜtPpYROE\SUH]LGHQWD
9HþWYUWHNWDNUR]KRGO1HM
Y\ããtVSUiYQtVRXG.DQGLGiWĤQD
+UDGMHQ\QtGHYČWDYSiWHNMLP
EXGRX Y\ORVRYiQD þtVOD -H DOH
PRåQpåHGRSUH]LGHQWVNpYROE\
]DViKQH MHãWČ ÒVWDYQt VRXG L'
QHVY
-HWČåNpVHYWDNNDOQêFKYRGiFK
MDNp H[LVWXMt Y QDãt GRPRYLQČ R
NWHUp VL YHĜHMQČ PpGLD StãRX åH
VL YH IXQJRYiQt DXGLWX HYURS
VNêFK GRWDFtYHGH MHãWČKĤĜH QHå
5XPXQVNRD6LFtOLH$NWXDOQHF]
VHRULHQWRYDW
&RMVPHY1'QH]YOiGOLGRSRVXG
SRNXVtPH VH QDKUDGLW DOHVSRĖ
~U\YN\ ] YêURNĤ MLPLå VH UHJLV
WURYDQt NDQGLGiWL Y\MiGĜLOL QD
WpPD0RUiONDDNRUXSFH$NWXDO
QHFHQWUXPF]
-DQD %RERãtNRYi ± .RUXSFH V
GRGUåRYiQtP
P R U i O Q t F K
SUDYLGHO VLFH
VRXYLVt
DOH
QHMOHSãtP DQ
W L N R U X S þ Q t P
RSDWĜHQtP MH
VQLåRYDW
QD
PLQLPXP SĜtOHåLWRVWL NH NRUXSþ
QtPXMHGQiQt
-LĜt 'LHQVWELHU -DNR SUH]L
GHQW
EXGX
S R G S R U R Y D W
YãHFKQ\ OHJLV
ODWLYQt QiYUK\
L H[HNXWLYQt
RSDWĜHQt NWH
Ui SRYHGRX N
GĤVOHGQpPX D
V\VWpPRYpPXSRWtUiQtNRUXSFH
-DQ )LVFKHU .RUXSFL QDKUiYi
FKRYiQt SR
OLWLFNêFK HOLW
6LWXDFH GRãOD
WDN GDOHNR åH
SRXKp PRUiOQt
DSHO\ QHVWDþt
-DNR NRQNUpWQt
NURN\ Y ERML
SURWL NRUXSFL SURWR EXGX SURVD
]RYDW SĜtVQê ]iNRQ R UHJXODFL
OREELQJXDSRYLQQRVWDE\~VWDY
QtþLQLWHOpSĜLQiVWXSXGR IXQNFH
PXVHOL YHĜHMQČ XþLQLW ~SOQp PD
MHWNRYpSĜL]QiQt
7iĖD)LVFKHURYiäLMHPHYNR
UXSþQtP V\VWpPX NGH NRUXSFH
QHQt QDKRGL
ORX YêMLPNRX
DOH ]iNODGHP
IXQJRYiQt QD
ãLFK VWUXNWXU
3URWR MH WĜH
ED VH ]DPêãOHW
QDGWtPMDNVH
]EDYLWVtWtNWHUpVHXQiVYWLFKRV
WLY\WYRĜLO\GXVtQDãLVSROHþQRVW
Y\NUiGDMt YHĜHMQp VWDWN\ D EHURX
QiPEXGRXFQRVW1HVWDþtREYLQLW
MHGQRKR þORYČND -H WĜHED ]SĜH
WUKDW VWDUp YD]E\ Y\WYRĜLW ]iNR
Q\NWHUpWRPX]DEUiQtDGRVDGLW
þHVWQpOLGLGRYHĜHMQpVSUiY\
9ODGLPtU)UDQ]-HGQRVRXYLVtV
GUXKêP 6QDåt
PHVHĜHãLWHNR
QRPLFNpSRWtåH
DOH QHVPtPH
SĜLWRP ]DSR
PtQDW QD HWLFNê
UR]PČU NWHUê
SRYDåXML ]D GĤ
OHåLWê +OHGiQt RQRKR UR]PČUX
SRYDåXML ]D NOtþRYp YêFKRGLVNR
-H QH]E\WQp XPČW VL YåG\ RGSR
YČGČW QD RWi]NX ]GD YãHPRåQi
ĜHãHQt VORXåt MHQ V\VWpPX VDPRW
QpPXDMHKRUH
SUH]HQWDQWĤP
QHEROLGHP³
=X]DQD 5R
LWKRYi PM
WDWR OpNDĜND
MH V\PSDWLF
Ni L ]iVDGQtP
1RYêGRPRYþ
3ĜHGQDãLPDRþLPDSĜLOpYDMtSROLWLNRYpFHOpKRVYČWD
EHWRQGR]iNODGXNDODPLW\DPDUQpLVODEpMHYDURYi
QtQHSRþHWQêFKSUR]tUDYêFKOLGtREOtåtFtPVHWĜHVNX
YH[SOR]LYQtPSURVWRUX%Ot]NpKRYêFKRGX
9H þWYUWHN SĜHGSR
VOHGQtKR OLVWRSDGX
9DOQp VKURPiåGČQt
261 RGKODVRYDOR
QHEêYDORX YČWãLQRX
KODVĤ åH þOHQĤ 261 VWiWQRVW
Ä3DOHVWLQ\³WHG\
VNRUR SČWLQD þOHQĤ
OLãiFN\ QHKODVRYDOD
DY\VORYLORQHNRP
SURPLVQt QHVRXKODV
V DGPLQLVWUDWLYQtP
XVWDYHQtP3DOHVWLQ\EH]Y\MHGQiYiQtV,]UDHOHP=D
]PtQNXVWRMtåHRSRQRYDO\86$.DQDGDDMHGLQi]
(8ýHVNiUHSXEOLND
ýHãL WRWLå QH]DSRPQČOL SRGREQê SRþLQHN DGPLQLV
WUDWLYQtKRGLNWiWX]YDQê0QLFKRYVNiGRKRGDNWHUê
WDNWpåSUR]iFKUDQXPtUX]PUãLOKUDQLFHýHVNRVOR
YHQVNDDWtP]DSRþDOGUXKRXVYČWRYRXYiONXNWHUi
]PDĜLOD PLOLyQĤ åLYRWĤ ]OLNYLGRYDOD PLOLyQĤ
äLGĤ YOiNDOD 5XGRX DUPiGX GR VWĜHGQt (YURS\ D
SĜLQHVODWHPQRQDSĤOVWROHWt
3URþýHãLYČGtMDNRXQHKRUi]QRVW261SRVYČWLORD
YtF QHå þOHQĤ YDOQpKR VKURPiåGČQt 261 WR
QHYLGt"
-HGQDNýHãLPDMtKLVWRULFNRX]NXãHQRVWVWtPFRVWD
ORSR0QLFKRYČDýHãLPDMtWDNRYêSRFLWåHNG\E\
VLREþDQVNiPHQãLQDY\åiGDODX9DOQpKRVKURPiå
GČQt261VREČětSDSĜLOHKORXREODVWSURXVtGOHQt
DE\ E\O SRNRM QD YČN\ YČNĤY QHEUDOL E\ WR MLQDN
QHåNDODPLWQtXWRSLt8åLOMVHPWHQWRXPQêSĜtNODG
DE\FKLOXVWURYDOQiURGQtSRFLW\åHětS]QDPHQiSUR
ýHFK\SĜHVQČWRFR-HUX]DOpPäLGĤPQDNWHUêPDMt
3DOHVWLQFL ]iOXVN D QLNGR QHEXGH ýHFKĤP Y\VYČW
ORYDWåHětSMHSRXKêNRSHFXNWHUpKRPiPHQãLQD
52=+2'187Ë
96261
$NWXDOLW\SUR1'QDSVDO
5RVĢD)LUOD6XGEXU\21
RE\YDWHOWiERU
$OHYUiWtPVHN3DOHVWLQČ3DOHVWLQDDKUDQLFHPH]L
äLG\D3DOHVWLQFLE\ODSURSRQRYDQiXåYURFHD
]DVHEČKHPSĜtPČĜtYURFHDQLNG\VHQHVWDOD
VWiWHPGYDNUiWPtURYpMHGQiQtE\OREOt]NRXVWDYH
QtVWiWX3DOHVWLQDDOHYåG\VHOKDORQDWHULWRULiOQtP
SRåDGDYNX KODYQtKR PČVWD 3DOHVWLQ\ -HUX]DOpP
NWHUêäLGpFKUiQtDQHGDMt
2Wi]ND QHQt XWYRĜHQt 3DOHVWLQ\ DOH VRXåLWt V äLG\
QHVþHWQČNUiW 3DOHVWLQFL Y\MiGĜLOL D VYČW LJQRUX
MH åH FtOHP 3DOHVWLQFĤ MH ]OLNYLGRYDW ,]UDHO7HQWR
HOHPHQWiUQt IDNW 9DOQp VKURPiåGČQt 261 QHVO\ãt
DQHERQHFKFHVO\ãHWåHSĜHGSRNODGHPXVWDYHQt3D
OHVWLQ\MHGHNODUDFHVRXåLWtV,]UDHOHP
&RMHGQHV3DOHVWLQVNpWHULWRULXP"3RXKpEHUDQLGOR
SURWL,]UDHOLEHUDQLGORMDNRSURGORXåHQiUXNDËUiQX
NWHUêVHQHQiYLVWtN,]UDHOLQHWDMtDQHVNUêYiDNRQ
VWUXXMHDWRPRYRXERPEXDE\WHQUDNRYLQRYêYĜHG
]YDQê ,]UDHO MHGQRX SURYåG\ Y\PD]DO ] SRYUFKX
=HPČ
(YURSVNp]HPČ]þiVWLKODVRYiQtPSUR3DOHVWLQXD
]þiVWL]GUåHQtPVHKODVRYiQtXNi]DO\WXHYURSVNRX
UDNRYLQX]YDQRXDQWLVHPLWLVPXVDKDQEDMHQHIDF
NXMHEDDQL1ČPHFNRNWHUpVHKODVRYiQt]GUåHOR
3URKODãXMXYWRPWRDGYHQWQtPþDVHWHG\åHMVHPWHQ
þWYUWHNE\OQDýHVNRKUGêåHQHSRGOHKORPtURYpPX
P\VWLFLVPX D SRVWDYLOR VH Y WRPWR KDQHEQpP KOD
VRYiQtQDVSUiYQRXVWUDQXV$PHULNRXD.DQDGRX
7HQWRþLQSiQRYpDGiP\GČMLQ\QH]DSRPHQRX-H
WR Y RSDþQpP VORYD VP\VOX WRKR FR ĜHNO :LQVWRQ
&KXUFKLOOEULWVNpPXSUHPLpURYLSRSRGHSViQt0QL
FKRYVNpGRKRG\Ã=DWHQWRSRGSLVVHEXGRX%ULWRYp
VW\GČWVWROHWµDGRGQHVVHVW\Gt
$ ýHFKĤP ] WRKR SURKQLOpKR KODVRYiQt SO\QH åH
PRKRXEêWKUGtVWROHWåHRGPtWOLMHGQRVWUDQQpY\
KOiãHQt3DOHVWLQ\NWHUiYODVWQČQLNG\QHHH[LVWRYDOD
EH] Y\MHGQiYiQt V MHGLQRX RSUDYGRYRX GHPRNUDFLt
3ĜHGVHGD6HQiWX3DUODPHQWXý5VYêPUR]KRGQXWtPXYHĜHMQČQêPYH
6EtUFH]iNRQĤSRGþY\KOiVLOGQHĜtMQDYROEXSUH
]LGHQWDUHSXEOLN\DVWDQRYLOGQ\MHMtKRNRQiQtYý5QDDOHGQD
,NROR+ODVRYiQtEXGHSUREtKDWLYH]YOiãWQtFKYROHEQtFKRNUV
FtFKY\WYRĜHQêFKSĜL]DVWXSLWHOVNêFK~ĜDGHFKý5Y]DKUDQLþt
9 .$1$'ċ %8'( +/$629È1Ë 352%Ë+$7 9 %8'29ċ 9(/9<
6/$1(&79Ëý59277$:ċ$1$*(1(5È/1Ë0.21=8/È78ý5
97252178$7291È6/('8-Ë&Ë&+'1(&+
9(ý7957(./('1$2''2+2',1
$93È7(./('1$2''2+2',1,.2/2
ä,927-(3ěË/,â
.ě(+.é
QD%Ot]NpPYêFKRGČ,]UDHOHP
3RVWUDãQpWUDJpGLLMDNiVHYSiWHNSURVLQFHUR]
YLQXODYHãNROQtEXGRYČYPDOpPPČVWHþNX1HZWRZQ
YHVWiWČ&RQQHFWLFXWVYROiPHNOXE&LFHURGRNDYiU
Q\%RRNV%HDQVDYGHEDWČKOHGiPH~OHYXDVP\VO
7RGČOiPHRGþLOLUR]HEtUiPHXGiORVWL]DKUD
QLFtQRUPiOXLVHOVNpKRUR]XPXDQDSRPH]tSRþLQNĤ
SHNHOQêFKDQHSRFKRSLWHOQêFKNWHUpSRMLãĢRYiFLQD
]êYDMt NXODQWQČ ÄþLQ ERåt³ $FW RI *RG WHG\ NRV
PLFNp
6HãHO VH QiV Y NDYiUQČ KRXI YtFH QHå E\ þORYČN Y
SĜHGYiQRþQtP FKYDWX RþHNiYDO D 0HUY\Q ]DKiMLO
VH]HQt~YDKRXMDNY\MDGĜLWVYRX~þDVWWUXFKOtFtPUR
GLþĤPGYDFHWL]DYUDåGČQêFKãNROiþNĤ.DåGê]QiV
Y]G\FKQXO Y SRP\ãOHQt FR E\ VL SRþDO Y SRGREQp
NDODPLWČ D åH QHQt GRVW VORY QD ~WČFKX ]GUFHQêFK
SR]ĤVWDOêFK3DN0HUY\QĜHNOGRNUXãQpKRWLFKDåH
WXWRNDODPLWXSRVX]XMHVWHMQČMDNRSRWRSX]HPČWĜH
VHQt QHER VRSHþQê YêEXFK WHG\ XGiORVW ]D KUDQLFL
OLGVNpKRYOLYXDGRGDOåHSRQLþLYpSRYRGQLQLNGR
QHQDYUKQH RGNORQLW QH]EHGQRX ĜHNX þL RGVWČKRYDW
PČVWRMLQDPSRVWLåHQtSRKĜEtPUWYpY\Opþt]UDQČQp
XNOLGtWURVN\DåLYRWMGHGiO
-LP*HHVSĜLNêYQXODĜHNOåHSĜHGHMtWWDNRYpWUDJp
GLLRQMDNRSRMLãĢRYDFtDJHQWSRYDåXMH]DQHPRåQp
D]EêYiMHGLQi~WČFKDåHVHWRVWDORMLQGHDQHQiP
þLYQDãtEOt]NRVWL
3DQt)LUORYDSĜLGDODVYRXSRUFLSRNRU\åHPLOLyQ\
URGLþĤWHćREMtPDMtVYpSRWRPN\VLOQČMLDYiåtVLåL
YêFKYtFHQHåWRGČODOLSĜHGWtPDåHNDåGiWUDJpGLH
MLQGHQiPYãHPGiYiYtFHVtO\LRGKRGOiQtFHQLWVL
åLYRWD 6WĜt]OLYi D SRNRUQi VORYD VLFH QH]PHQãXMt
WUDJpGLL DOH RVOD]XMt EXGRXFQRVW QDSDGOR PQH D
ĜHNO MVHP WR 0HUY\Q FKYLOLQNX þHNDO QD GDOãt SĜt
VSČYN\DNG\åQHE\O\RWHYĜHOWpPDNWHUpWHćY\SO
Qt PpGLD QD PQRKR PČVtFĤ ]iND] SDOQêFK ]EUDQt
Ã.G\E\]EUDQČYUXNRXOLGtQHE\O\E\ORE\VWĜtOHQt
QHYLQQêFK PpQČ" RSWDO VH GUDPDWLFN\ D ] KRXIX
VHR]YDO\VORYDMDNRQHVRWYDDQLNROLY-LPĜHNOåH
VWiW&RQQHFWLFXWPiQHMSĜtVQČMãtNRQWUROXYODVWQLFWYt
]EUDQtåHPDMLWHOMHSURYČĜHQSRVWUiQFHVYpPLQX
ORVWL L PHQWiOQt VWDELOLW\ RWLVN\ SUVWĤ MVRX VRXþiVWt
SRYROHQtYODVWQLW]EUDĖYSĜtSDGČNWHUêVHVWDOE\OD
PDMLWHONRX]EUDQtPDWNDDWpåE\ODSUYQt]DYUDåGČ
QD 7HSUYH SR ]DYUDåGČQt PDWN\ VH Y\GDO PODGtN Y
~VWURML PVWLWHOH GR ãNRO\ NGH PDWND SUDFRYDOD D
VQDGYČQRYDODVYêPãNROiNĤPYtFHþDVXDSpþHQHå
YODVWQtPXV\QRYLDWDNYUDåGLOYDPRNXVYpSULYiWQt
QHQiYLVWL -HUU\ GRGDO åH YUDK $GDP /DQ]D QHPi
]i]QDPYWUHVWQtPUHMVWĜtNXD]MHYQČåLOMDNRVRSND
YH NWHUp NGHVL KOXERNR URVWH WODN ~VWtFt N YêEXFKX
1HKOHGDOSHU¿GQtVOiYXDSXEOLFLWXPDVRYpKRYUDKD
D]DYUDåGLOLVHEH
Ã7HG\VWULNWQtNRQWUROD]EUDQtE\QHSRPRKOD"RSWDO
VH WHDWUiOQČ 0HUY\Q NWHUê ViP åiGQRX ]EUDĖ QH
YODVWQtDY\WiKO]NDSV\YêVWĜLåHN]QRYLQåHYýtQČ
YHVWHMQêGHQPODGêPXåSRERGDOåiNĤYHãNROH
NXFK\ĖVNêPQRåHPDE\WDNYHQWLORYDOVYRXVNOtþH
QRVWD]ORVWYýtQČMHYODVWQLFWYt]EUDQtQHPRåQp
5R]HãOLMVPHVHSĜHGþDVHPREČGDQLNGRQHQDYUKR
YDO SRMtVW FRVL ] ODKĤGHN Y NDYiUQČ %RRNV%HDQV
&HVWRX GRPĤ (YD UR]MtPDOD åH WR E\OR XåLWHþQp D
åHVLYHVNXSLQČSRWYUGLODåHåLYRWMHQDGPtUXNĜHK
NêSĜtURGQt~WYDUNWHUpKRVLPXVtPHYiåLWNG\åKR
PiPH
9]GXFKHPSROHWRYDO\YORþN\UWXĢQDWHSORPČUXNOH
ViD]YČåHNRVWHOD]QČOD]YRQNRKUDQDRVODYX$G
YHQWX
3ĜtSDGQpGUXKpNRORKODVRYiQtSUREČKQHYHþWYUWHNOHGQDRG
GRKRGLQDYSiWHNOHGQDRGGRKRGLQ
=YOiãWQtVH]QDP\YROLþĤYHGHQpYHOY\VODQHFWYtPDJHQHUiOQtPNRQ
]XOiWHPMVRXVWiOpSRYDK\SURWRQHQtQXWQpDE\VHYROLþLNWHĜtMVRX
YQLFKMLå]DSViQL]DSLVRYDOL]QRYX0RKRXVHURYQRXGRVWDYLWNKOD
VRYiQt V SODWQêP REþDQVNêP SUĤND]HP QHER FHVWRYQtP SDVHP =i
D/('1$
92/%$35(=,'(17$
ý(6.e5(38%/,.<
URYHĖYãDNåiGiPHW\WRYROLþHDE\QiVSĜHGYROEDPLNRQWDNWRYDOLD
DNWXDOL]RYDOLQDKOiãHQpLQIRUPDFH]PČQDDGUHV\SRSĜVSRMHQtQRYê
HPDLOWHOHIRQ
.UDMDQpVE\GOLãWČPPLPR~]HPtý5PRKRXYNRQ]XOiUQtFKREYRGHFK
=Ò2WWDZDQHER*.7RURQWRSRåiGDWR]iSLVGR]YOiãWQtKRVH]QDPX
YROLþĤYHGHQpKRWČPLWR~ĜDG\DWREXćRVREQČY~ĜHGQtFKKRGLQiFK
QHERSRãWRXQD]iNODGČStVHPQpåiGRVWL9RERXSĜtSDGHFKMHQXWQp
SĜLORåLWDOHVSRĖYNRSLLGRNODGRVWiWQtPREþDQVWYtý5FHVWRYQtSDV
QHERREþDQVNêSUĤND]HYHQWMLQêGRNODGWRWRåQRVWLY\GDQêý5DGR
SOQČQêRRVYČGþHQtRVWiWQtPREþDQVWYtý5DGRNODGRE\GOLãWLY.D
QDGČĜLGLþVNêSUĤND]NDUWD]GUDYRWQtKRSRMLãWČQtQHERMLQêSUĤND]þL
GRNODGVDGUHVRXäiGRVWMHQXWQpGRUXþLWGRSURVLQFH
)RUPXOiĜåiGRVWLO]HQDOp]WQDZHERYêFKVWUiQNiFK
=Ò 2WWDZD KWWSZZZP]YF]SXEOLFEDBB
=69B]DGRVWBRB]DSLVGRF
*.7RURQWRKWWSZZZP]YF]SXEOLFBB]D
GRVWB]DSLVB=69SGI
.UDMDQp]DSVDQtYH]YOiãWQtFKVH]QDPHFKYROLþĤY.DQDGČNWHĜtEX
GRX YGREČYROHEPLPR~]HPt.DQDG\D KRGODMtKODVRYDWDĢ MLåQD
MLQpP]DVWXSLWHOVNpP~ĜDGČYFL]LQČQHERYý5YPtVWČVYpKRWUYDOpKR
E\GOLãWČPRKRXSRåiGDWEXćRY\ãNUWQXWtYSĜtSDGČWUYDOpKRSĜHVWČ
KRYiQtQHERRY\GiQtYROLþVNpKRSUĤND]X2Y\ãNUWQXWtO]HSRåiGDW
RVREQČY~ĜHGQtFKKRGLQiFKQHERStVHPQRXIRUPRX3RWYU]HQtRY\
ãNUWQXWt SDN PXVt YROLþ ViP RGHY]GDW SĜHGH GQHP YROHE REHFQtPX
~ĜDGXYMHKRå~]HPQtPREYRGČPiPtVWRWUYDOpKRSRE\WXQHERYGHQ
YROHERNUVNRYpYROHEQtNRPLVLYREYRGXYQČPåPiPtVWRWUYDOpKR
SRE\WX
)RUPXOiĜHåiGRVWLRY\ãNUWQXWtO]HQDOp]WQDWČFKWRZHERYêFKVWUiQ
NiFK
=Ò 2WWDZD KWWSZZZP]YF]SXEOLFDEHBB
=69B]DGRVWBRBY\VNUWQXWLGRF
*.7RURQWR KWWSZZZP]YF]SXEOLFEGIDBB]D
GRVWBY\VNUWQXWLB=69SGI
2 Y\GiQt YROLþVNpKR SUĤND]X SUR KODVR
YiQt PLPR ~]HPt .DQDG\ PRKRX NUD
MDQp SRåiGDW EXć RVREQČ GR OHGQD
QHER StVHPQRX IRUPRX GR OHGQD
SRGSLV QD åiGRVWL ]DVtODQp SRãWRX
YãDNPXVtEêW~ĜHGQČRYČĜHQ
9tFH LQIRUPDFt R YROEiFK QDOH]QHWH QD
VWUiQNiFK 0LQLVWHUVWYD YQLWUD ýHVNp UH
SXEOLN\KWWSZZZPYFUF]
3ĜHGSODWQpQRYLQQDDGUHVH1RYëGRPRY
6FDUERURXJK*ROI&OXE5G7RURQWR0*+21
.RQLHFMHVHQHD]DþLDWRN]LPQpKRREGRELD
VDRGGiYQDSRYDåXMH]DþDVYNWRURP]OR
DãNRGOLYpWHPQpVLO\SUHYOiGDOLQDGGRE
URPďXGLDVDSUHGQHþLVWêPLVLODPLEUiQL
OLPDJLFNêPL]QDNPLSUHGPHWPLUDVWOLQD
PLDUR]OLþQêPLULWXiOPL6WULGåLHGQLWUYDOL
1RYêGRPRYþ
QDMNUDWãtGHĖDVWULJ\PDOLQDMYlþãLXPRF
1D/XFLXFKRGLOLYELHORPREOHþHQp]DP~
þHQp SRVWDY\ V KXVtPL EUNDPL D Y\PHWDOL
YãHWN\ N~W\ NWRUêFK GXãH DNR VD YHULOR
WDPVtGOLD./XFLLVDYLDåHMHGQD]QDM]D
FKRYDOHMãtFKSRYHURYêFKSUHGVWiYW]Y/X
675,'æ,('1,$'9(17
35('9,$12ÿ1e=9<.<
3UR1'0DULD&KUDSSD7RURQWR
RG.DWDUtQ\GR7RPiãD9LD]DOLVDWLHåQD
2QGUHMD%DUERUX0LNXOiãDD/XFLX9WLH
WRGQLVDQHVPHORSULDVĢWNDĢãLĢDSiUDĢ
SHULH %RO WR QDMSULD]QLYHMãt þDV QD þDU\
äHQX NWRUi YRãOD SR YãHWN\ VWULGåLH GQL
GR FXG]LHKR
GRPX SR
YDåRYDOL ]D
VWULJX $N
SULãLHO GR
GRPX DNR
SUYê QiY
ãWHYQtNPXå
QHVPHO PDĢ
R E O H þ H Q ê
NRåXFK SUH
WRåH WR ]QD
PHQDOR FKRUREX 6WULGåLH GQL EROL Y PL
QXORVWL Yê]QDPQRX WUDGtFLRX čXGLD YHULOL
PDJLFNêPVLOiPNWRUpVRVHERXSULQiãDOD
GOKãLDQRF=Y\N\NWRUpEROLVWêPLWRGĖD
PLVSRMHQpXåGQHVXGUåLDYDM~LEDIRONOyU
QHV~ERU\(WQROyJRYLDLFKQDãĢDVWLH]GR
NXPHQWRYDOLLStVRPQHDWDNPiPHLGQHV
PRåQRVĢVLLFKSULEOtåLĢ
.DWDUtQD ± QRYHPEUD 9 WHQWR GHĖ
VD NRQDM~ SRVOHGQp ]iEDY\ SUHG S{VWRP
.HGåHMHWRGHĖ]DVYlWHQêåHQHSRXåtYD
OLVDYãHWN\~þLQQpSUDNWLN\SURWLVWULJiP
5R]EtMDOLKOLQHQêULDGRGYHUHNGHåLOL.D
WDUtQ\3ODWLO]iND]SUtFKRGXSUHYHMåHQ\GR
FXG]LHKRGRPXL]iND]åHQVNêFKSUiF
2QGUHM ± QRYHPEUD *UpFN\$QGURV
]QDPHQiPXå.WRPXWRGĖXVDYLDåXSUY
N\ HURWLFNHM D Đ~ERVWQHM PiJLH 3UL YHãW
EiFKY\GDMDåHQ\VSDOLQDPXåVNHMELHOL]
QLDYHULOLåHVDLPSULVQtNRKRVL]REHU~
9HãWLOR VD L ] KDOXãLHN .WRUi SUYi Y\SOi
YDODXNUêYDODPHQRPXåD$NGLHYþDGR
QLHVORGRGRPXSiUQ\SRþHWSROLHQRNPDOR
VDY\GDĢ/LDORVDRORYRFH]NĐ~þWYDUPDO
QD]QDþLĢRVREXY\YROHQpKR2GNLDĐ]DãWH
NDO SHV WDP VD PDOR GLHYþD Y\GDĢ9ãHW
NRVDURELORWDMQH]DGRGUåLDYDQLDãSHFLiO
Q\FKSUtND]RY
%DUERUD±GHFHPEUD7HQWRGHĖMHPH
QHM Yê]QDPQê %DUERUD MH SDWUyQND ED
QtNRY D WDN WHQWR GHĖ PiO Ylþãt Yê]QDP
Y EDQVNêFK REODVWLDFK %ROL WR REFK{G]
N\åHQVNêFKPDVLHNÄEDUERULHN³NWRUpELOL
POiGHQFRY
0LNXOiã±GHFHPEHU6YlWê0LNXOiãERO
ELVNXS ] 0DOHM È]LH SUHGSRNODGi VD åH
åLOYVWRURþt8åYPODGRVWLEROSRYHVW
Qê SUH VYRMX GREURþLQQRVĢ 3RPiKDO ĐX
ćRPDOHQLNKRSULWRPQHYLGHO7êPNWR
UêPSRPRKROQHGRSULDODE\VDPXPRK
OL SRGDNRYDĢ -H ]QiPD HSL]yGD DNR GDO
QHSR]RURYDQHYQRFLFKXGREQêPGLHYþD
WiPSHQLD]HQDYHQRDE\VDPRKOLþHVWQH
Y\GDĢ2GWHMWRĐXGRYHMSRYHVWLERORGYR
GHQêDMĐXGRYê]Y\NåHYQRFLSUHGVY0L
NXOiãRPGiYDM~VDGiUþHN\GHĢRPWDNDE\
QHYHGHOLNWRLPLFKGDO.QiPVDVYLDWRN
0LNXOiãDGRVWDO]PHVWVNHMNXOW~U\DN0L
NXOiãRYLVDSULGDOLSRVWDY\ĐXGRYHMUHOLJLy
]LW\±þHUWDQMHO
/XFLD ± GHFHPEUD 1DMYê]QDPQHMãtP
]RVWULGåtFKGQtMHQHSRFK\EQH/XFLD3RG
ĐD MXOLiQVNHKR NDOHQGiUD ERO SUiYH YWHG\
FLLQ VWROþHN *D]GRYLD LFK ]DþDOL Y\UiEDĢ
] GUHYD EH] MHGQpKR NOLQFD$N VL JD]GD
QDĖ QD âWHGUê GHĖ VDGRO DOHER SRVWDYLO
PRKROPHG]LåHQDPLRGKDOLĢVWULJ\
7RPiã±GHFHPEUD1DVYlWpKR7RPi
ãD VD FKRGLOR YLQãRYDĢ GDULĢ VD PDOR ]D
EtMDþNiP%RORSUHG9LDQRFDPL7DEXEROL
QiYãWHY\ åLHQ D RþDNiYDOR VD YLQãRYDQLH
POiGHQFRY
1DMNUDMãLH VYLDWN\ URND 9LDQRFH SULYR
OiYDM~ VD SiOHQtP VYLHþRN QD DGYHQWRQP
YHQFL3RþDVDGYHQWXVDXåYLGLWHĐQHVNUD
FXM~GQLDSUGOåXM~QRFL7êåGQHSUHG]LP
QêPVOQRYUDWRPYQtPDOLĐXGLDQDMPlDNR
þDV NHG DNWLYL]XM~ QHJDWtYQH VLO\ NHG
Y\KUiYD WPD QDG VYHWORP QDG VOQNRP
± GDUFRP åLYRWD 3RPHQRYDQLH DGYHQW
D MHKR RVODYD VD VSiMDM~ V NUHVĢDQVWYRP
DYãDN ULWXiO\ NWRUp VD YLDåX N GĖRP DG
YHQWX PDM~ Y VHEH VWDURVORYDQVNp NHOW
VNpLVWDUãLHSUHGVWDY\.UHVĢDQVNpVYLDWN\
VDQDYl]RYDOLQDVWDUãLHWHUPtQ\VYLDWNRY
$NĐXGLDGDQêþDVXåYQtPDOLDNRSRVYlW
QêERORMHGQRGXFKãLHVSRMLĢKRVNUHVĢDQ
VNêPNDOHQGiURPVYLDWNRY9SUtSDGH9LD
QRFNHGåH.ULVWXVMHYQtPDQêDNRVYHWOR
V~YLVtWHQWRWHUPtQLVRVROiUQ\PLVYLDWND
PL6OQRYUDW±]QRYX]URGHQLH6OQND±QDUR
GHQLH.ULVWD
9 DGYHQWH VD ĢDåLVNR SUiFH SUHV~YDOR
]GYRUDGRGRPX&HOêDGYHQWVDYãDNQLH
VRO Y ]QDPHQt Xå VSRPtQDQpKR ERMD SURWL
WHPQêPVLOiPDSRXåtYDOVDQDWRDMULWXiO
Q\KOXN0ODGtPXåLþDVWRSDVWLHULFKRGLOL
SRGHGLQHSUDVNDOLELþPLVWULHĐDOLUDSND
OLUDSNiþPL1H]DEXGORVDDQLQDYHãWHQLH
ďXGLD YHULOL åH WêFK SRVOHGQêFK GYDQiVĢ
GQt RG /XFLH GR 9LDQRF MH V\PEROLFNêP
REUD]RP GYDQiVWLFK PHVLDFRY Y QDVOHGX
M~FRPURNX)RUPDULWXiOQ\FK~NRQRYQH
]iYLVHOD OHQ RG UHJLyQX DOH L RG MHGQRWOL
YêFK GHGtQ 2EUDQX SURWL WHPQêP VLOiP
DE\ QHSUHQLNOL GR GRPX URELOL FHVQDNRP
DOHER VYlWHQRX YRGRX D NULHGRX NUtåH QD
GYHUHRNQiDGYHUHVWDMQt1LHNGHVDRNR
ORGYHUtDRNLHQURELONUXK]QDNFHOLVWYRV
WLDMHGQRW\
9 VWULGåLH L VYLDWRþQp GQL EROL RþDNiYDQp
QiYãWHY\PXåRYLFKODSFRYDQDMPlSDVWLH
URY%ROLWR]GDWQtPXåLNWRUt]LãOLY]LPH
]R VDODãRY GR GHGtQ EROL QRVLWHĐPL åL
YRWQHM D SORGQHM VLO\ 2VRELWQp YODVWQRVWL
VD SULSLVRYDOL EDþRP7t NHGåH VD VWDUD
2Q .ULVWXV MH REUD]RP QHYLGLWHĐQpKR
%RKD SUYRURGHQê SUHG YãHWNêP VWYRUH
QtP .WH
Uêå -Håtã
.ULVWXV MHVW
REUD] %RKD
QHYLGLWHOQp
KR SUYRUR
]HQê YãHKR
VWYRUHQL.R
ORVVHQVNêP
9LDQRFHQiP
RSlWRYQH±DWRNDåGêPURNRPSULSRPt
QDM~UR]KRGXM~FXXGDORVĢGHMtQNWRUiVD
SRþDV WRNX URNRY Xå YêUD]QH ]PRFQLOD
SRKĐDGX QD QH D QiVOHGQH DM FKiSDQLD
VDPRWQHM KLVWyULH þORYHND /HER 9LDQRFH
SUHQLNOLWêPþLLQêPVS{VRERPGRYHGR
PLDLSRGYHGRPLDP\VOHQLDĐXGt$VWDOL
VD Y QLFK QH]PD]DWHĐQH SUtWRPQp 1H]i
YLVOH QD VNXWRþQRVWL þL VD QDFKiG]DM~ Y
FHQWUHSR]RUQRVWLDOHERQD
MHM RNUDML 5R]KRGQH YãDN
V~G{OHåLWRXþDVĢRXYêYRMD
YHGRPLD ĐXGVNHM VSRORþ
QRVWL 3RWYUG]XMH WR PQR
KRUDNi WYRUED Y ãLURNRP
VSHNWUH Qi]RUEXGXM~FLFK
ĐXGVNêFKþLQQRVWt
ýORYHNVLDMSUHWRXGDORVĢ9LDQRFPQRKR
UDNêPVS{VRERPDLQWHQ]LWRXSULYODVWQLOD
QDćDOHMSULYODVWĖXMH7DNåHVDPXLFKRE
VDK]iURYHĖVWiYDG{VOHGNRPDOHDMSRG
QHWRPQDFKiG]DĢYQLFKRULHQWiFLXVYRMKR
åLYRWD 6~ ]iURYHĖ Yê]YRX SULMDĢ LFK SUL
PiUQ\ FLHĐ RULHQWiFLX QD -HåLãD .ULVWD
NWRUêMHSRGĐDNUHVĢDQVNpKRXþHQLDR9LD
QRFLDFKVDPRWQRXSRGVWDWRXDNpKRNRĐYHN
åLYRWD D SUHWR VWUHGRP 9LDQRF 7X YãDN
MHVWYXMHDMLQpYêFKRGLVNR]DVWDĢD]RVWDĢ
YQLFKOHQSULSRGVWDWQHMD]iURYHĖY]QH
ãHQHMSUDYGHåLYRWDSUDPHQLDFHM]GYRFK
SLOLHURFK]UR]XPLWHĐQpKRDSURVWpKRSUD
PHĖD åLYRWD URGLDFHKR VD Y VSRORþQRP
URGLQQRPV~åLWtåHQ\DPXåD
9R 9LDQRþQHM XGDORVWL Y SUtEHKX QDUR
GHQLD -HåLãD .ULVWD Y 1D]DUHWH Y URGLQH
-R]HIDDSDQQ\0iULH%LEOLDRWYiUDSR
KĐDG NWRUê FLHOL ED YFKiG]D PLPR þDV
SULHVWRUKPRWX8UþXMHãLURNêUR]PHUSUH
PHWDIRULFNp D ]iURYHĖ MHGQêP G\FKRP
SRYHGDQp±GRVORYQpSULMtPDQLHP\VOHQLD
3tVPD
6SR]QDĢ GRYWHG\ QHSR]QDQp ± åH QDUR
GHQê 0HVLiã MH REUD]RP QHYLGLWHĐQpKR
%RKD=iNODGQ~SUDYGXRQDURGHQRP%HW
OHKHPVNRPGLHĢDWL$SRãWRO3DYHOVDSUHWR
EUiQLO Y\PHG]RYDĢ YRþL þDVX D SULHVWRUX
D KPRWH NWRUp E\ Y\SRYHGDOL NRQNUpWQH
SR]QDWN\R-HåLãRYL.ULVWRYL1LHYãDNR
-HåLãRYRPXþHQt2WDNPHUGYHWLVtFURþLH
W~WR VNXWRþQRVĢ Y\VYHWĐRYDO WHROyJ $GROI
6FKODWWHU WDNWR ³%RK MH WDN VSRMHQê VR
VYRMLP REUD]RP åH LFK QHPRåQR RGGHOLĢ
³ $OH WiWR SRVWXSQRVĢ VSRMHQLD SRNUD
þXMH RG 2WFD FH] 6\QD ćDOHM 1iVOHGQH
SUHFKiG]D QD FHOp VWYRUHQVWYR OHER SUL
VYRMRP Y]QLNX EROR D MH ]iYLVOp RG .ULV
WD ]G{UD]ĖXMH %LEOLD D SRNUDþXMH YHć
YĕRP ERORVWYRUHQpYãHWNRD WR VNU]H
1HKRDSUH1HKR
7RWR MH MHGQRGX
FKi D SULDPRþLDUD
FHVWD åLYRWD NWRUi
SULQLHVOD NDåGpPX
] QiV QHRGQtPDWHĐ
Q~ ]RGSRYHGQRVĢ ]D
VYRMHNRQDQLH0iPHKRNRQDĢY.ULVWX
9VLORþLDUDFK9LDQRFSUHQLNiY-HåLãRYRP
QDURGHQtGRQiãKRSURVWUHGLDPRF1HELHV
YVOiYHYHþQRVWL3OQiDQH]DPHQLWHĐQiYR
VYRMHM MHGLQHþQRVWL %HWOHKHPVNê GDU SUH
VYHW
9 -HåLãRYRP QDURGHQt VD URGt QRYê þOR
YHN9PHWDIRULFNHMYêSRYHGL±URGtVDÄ
]%RKD³6YRMRXSRGVWDWRXLQêDNRVWYR
UHQê$GDP1RYpVWYRUHQLH$WêPVDPi
]URGLĢDMQRYêVYHWNWRUêFH]%RåLHNRQD
QLH]DþDWp.ULVWRPPiUHiOQXPRåQRVĢEX
GRYDĢVSROXV1tPQRYpDĐXGVN\ÄĐXGVNp
³VSRORþHQVWYR7RMHSOQi]RGSRYHGQRVĢ
NDåGpKR NUHVĢDQD 'RYROLĢ +RVSRGLQRYL
DE\PXPRKROE\Ģ%RKRPYSOQRVWLOiVN\
QDURGHQpKR6SDVLWHĐD-HåLãD.ULVWD
5HY/DGLVODY3HWHU.R]iN
FtUNHY6Y3DYOD7RURQWR
OLR]YLHUDWiQDXþLOLVDYHĐDDMRPHGLFtQH
SR]QDOL PQRKp OLHþLYp ~þLQN\ UDVWOtQ čX
GLD YHULOL åH GRNi]DOL åLĢ VR ]OêPL VLODPL
Y GLYRþLQH SUHWR DNRE\ RYOiGDOL PDJLFNp
VLO\SUtURG\NWRUHM]iNRQLWRVWLG{YHUQHSR
]QDOL .Hć SULãOL GR GRPRY YLQãRYDĢ LFK
VORYiPDOLYiåQRVĢDVDPRWQêLFKSUtFKRG
ERO SR]LWtYQ\P V\PERORP 6 YHWYLþNDPL
SRãLEDOLGRE\WRNVNWRUêPSRWRPJD]GDQD
MDULFKSRãLEDOWLHåNHćSUYêNUiWY\KiĖDO
QDSDãX$OHERYHWYLþN\]DSLFKROGRSUYHM
EUi]G\ NHG VD ]DþDOR RUDĢ 0DOt FKODSFL
]DVFKRGLOLYLQãRYDĢVRåHOH]RPDOHERRFH
ORXV\PEROPLWYUGRVWLSHYQRVWLD]GUDYLD
YRG1DMSUYVDXMDOYPHVWiFKDSRWRPQD
YLGLHNX6~þDVĢRX9LDQRFVDVWDODåYGUX
KHMSRORYLFLVWRURþLD
âWHGURYHþHUQ~YHþHUXSUHGFKiG]DOL]Y\N\
+YLH]GD ] MDGLHURN Y UR]NURMHQRP MDEONX
GRGQHV ]QDPHQi ]GUDYLH 3UiYH WDN U\ELH
ãXSLQ\ YUDM ]DEH]SHþLD ERKDWVWYR D FKUHQ
GRGiRGYDKX&HVQDNVDMHGiYDSUH]GUDYLH
D DE\ ]DKQDO ]Op VLO\ 6W{O VD ]Y\NRO RSi
VDĢ UHĢD]RX DE\ URGLQD EROD V~GUåQi$N
SODPHĖ VYLHþN\ QD VWROH KRUt URYQR URGL
QDEXGH]GUDYi$N]KDVQHQLHNWR]RPULH
9HĐD VD Gi Y\þtWDĢ DM ] QRþQHM REORK\
7PDYpQHER]QDPHQiSOQ~VWRGROXDYHĐD
RYRFLD9HĐNêVYHWOêPHVLDFQH~URGXYHĐD
KYLH]G YãDN YHĐD NXUHQLHF D KUR]QD $N
KRU\]DKDOtKPOD]RPULHYHĐDVWDUêFKĐXGt
$NMHKPODYGROLQiFKEXG~PULHĢPODGt
âWHGURYHþHUQi YHþHUD EROD YRĐDNHG\
VNURPQi D MHGQRGXFKi 2EOiWND V PHGRP
EROD SUH VODGNê D GREUê åLYRW 3ROLHYN\
EROLYtQRYHU\EDFLHDåQHVN{UVD]DþDODYD
ULĢNDSXVWQLFDKUtERYiþLãRãRYLFRYi.H
G\VLVDQHMHGORQLþY\SUiåDQpDU\E\PDOL
LEDERKDWãtĐXGLD
'QHVMHVDPR]UHMPRXV~þDVĢRXYHþHUHY\
SUiåDQiU\ED±NDSRUVR]HPLDNRYêPãDOi
WRP&KXGREQHMãtPDOLYRĐDNHG\LEDSHUN\
VOHNYiURPDOHERSXSiN\VPDNRP2EGD
U~YDOL VD QDMPl GHWL KDQGURYêPL EiELND
PLGUHYHQêPLY\UH]iYDQêPLNRQtNPL1R
GQHVXåVDPR]UHMPHE\WRQHVWDþLOR
9,$12&(
3UHGYLDQRþQê L YLDQRþQê þDV VSHVWURYDOR
SRXåtYDQLH PDVLHN 6~ SR]RVWDWNDPL DQ
WLFNpKR NXOW~UQHKR GHGLþVWYD VWUHGRYHNHM
NDUQHYDORYHM WUDGtFLH Y PHVWiFK ,FK SRX
åtYDQLH EROR VQDKRX SULQDYUiWLĢ LGHiOQ\
PêWLFNê þDV ERKRY NHć QHSODWLOL VRFLiO
QHSUDYLGOi0DVN\QDFKiG]DM~VDLYKUR
ERFK]REGRELDQHROLWXčXGLDLFKSRXåtYD
OLOHERVDFKFHOLSULEOtåLĢ]YLHUDWiP9HULOL
åH NHć VL LFK REOHþ~ QDSUtNODG PHGYHGLH
DOHERYOþLHNRåHSUHQHVLHVDQDQLFK]YLH
UDFLD VLOD SORGQRVĢ QH]GROQRVĢ 6ODPH
QpPDVN\V~YLVHOLVSRĐQRKRVSRGiUVWYRP
WHGDREUDGPLNWRUpPDOL]DEH]SHþLĢ~URGX
1D âWHGUê GHĖ QDãL SUHGNRYLD FHOê GHĖ
GUåDOL S{VW 'RREHGD ]GRELO VD YLDQRþQê
VWURPþHN 7iWR WUDGtFLD Pi QHPHFNê S{
1RYêGRPRYþ
35Ë+2'$$.21È0.$32535,5È672/.65'&86$2'2+5$/$1$6$020=$ý,$7.8â(6ġ'(6,$7<&+52.29.(Ć1$9,$12&(35('È9$/,ä,9e5<%<
968'2&+1$8/,&,$&+/$3&,359é52.1$92-(1ý,1('267È9$/,692-359é238âġÈ.
'HĖ SUHG âWHGUêP YHþHURP ]YRODO RWHF SRUD
GXRWRPDNREXGHURGLQDWUiYLĢQDGFKiG]DM~
FHVYLDWN\$NRLVWHYLHWHQiãV\Q/DFLSUtGHQD
9LDQRFHGRPRYDMDVLP\VOtPåHYHFLSURVSH
MHDNVD]QRYXYUiWLPHNVWDUêPGREUêP]Y\
NRP Y\KOiVLO WyQRP NWRUê QHSULSXVWLO RGSRU 7R]QDPHQiåHVWROHEXG~RUHFK\PHGDFHV
QDNDE\VPHEROLSRFHOêURN]GUDYtSXSiN\V
PDNRP DE\ VPH EROL SR FHOê URN QDMHGHQt DU\ED
$NiU\ED"1HVWDþt¿Op"EUiQLODVDPDPD
)LOpQLHMHU\EDRSUDYLORWHFPDPX1DVWR
OHEXGHR]DMVWQiU\EDVNRVĢDPLDVRãXSLQDPL
NWRUpVLSRWRPYORåtPHGRSHĖDåHQN\DE\VPH
EROLFHOêURNERKDWt,QêPLVORYDPLU\EDN~
SHQiQDWUKX
6RP]YHGDYiNWRVD]QiVSRVWDYtUiQRGRNL
ORPHWHUGOKpKRUDGXFKFHODYHGLHĢPDPD
3UHKiĖDã DNR YåG\ ]DKULDNRO RWHF PDPX .DSU\ VD WHQWR URN SUHGiYDM~ Y %UDWLVODYH QD
WURFKPLHVWDFKQD.DPHQQRPQD6WDURPDQD
5\EQRPQiPHVWtýtWDOVRPRWRPYQRYLQiFK
$MWDNQHGDODVDPDPD&KFHPYHGLHĢNWR
S{MGHNDSUDN~SLĢDNWRKRSRWRPGRPD]DELMH
1R /DFL UR]KRGRO RWHF =DEXGOD VL åH
PiPHYGRPHYRMDND"
$QHP{åHKRSULQLHVĢ]WUKXXå]DELWpKR"R]
YDODVDEDELþNDRNWRUHMVLYãHWFLP\VOHOLåHY
NUHVOH]DVSDOD
1LHRGPLHWODQiYUKPDPD.DSRUVDPXVtYR
YDQLY\þLVWLĢSUHWRåH
9LHPHYLHPHSUHUXãLOMXRWHFNWRUêQHPDOUiG
WLHWRGHWDLO\/DFLN~SLYHĐNpKRNDSUDDP\KR
SRWRPVSRORþQêPLVLODPL]DPRUGXMHPH
.HćVRPRSROQRFLY\VWXSRYDO]YODNXPDPDV
RWFRPVDVRPQRXQDVWDQLFL]YtWDOLWDNVUGHþ
QHDNRNHE\VPHVDQDMPHQHMURNQHYLGHOL2
U\EHQHSDGORDQLVORYR$QDQDGUXKêGHĖPDR
VLHGPHMUiQRY\GXULOL]SRVWHOHGRUXN\PLVWUþLOL
SlĢGHVLDWNXDY\KQDOL]GRPX0DOVRPXåDNp
WDNp VN~VHQRVWL V SRSODFKRP D WDN VRP VD
GRVWDOQDXOLFXVN{UDNRVRPVD]REXGLO9RQ
NXPU]ORQHEREROR]DPUDþHQpDQD5\EQRP
QiPHVWtVWiOSUHGSXOWRPVYiKRXGOKêUDGĐXGt
1iNODGLDNVNDSUDPLYVXGRFKHãWHQHGRUD]LO
%XG~ ] 7UHERQH R]QiPLOD YãHWNêP SUHGD
YDþNDEDEDYJXPHQHM]iVWHUHDMHMVSRORþQtN
FKODSVNODGLYRPYUXNHGRGDOåHWRV~WLHQDM
OHSãLHOHERVDY\YiåDM~DM]DKUDQLFH
=7ĜHERQHNGHVRPQDYRMQH"Y\KĚNROVRP
7RVRPVLPRKRONDSUDY\ORYLĢSULDPR]PLHVW
QHKRU\EQtNDDXãHWULĢVLVWHSRYDQLHYSROOLWUi
NRFKQDWRPWRĐDGH
ďXGLDRNRORPĖDVD]DVPLDOL)UHG$VWDLUY\
NUtNROMHGHQQLFKDPXVHOWRE\ĢWDQHþQtNSUH
WRåHEH]UR]SDNRY]DþDOQD]ĐDGRYDWHOêFKGODå
GLFLDFKWDQFRYDĢDUR]KDG]RYDĢUXNDPL9]iSlWt PRMD VHVWULþND (OHQND ]D]UHOD YEHKOD GR N~
VDNQiPSULGDOLćDOãtGYDMDWUDMDDPRKOLVPH SHOQHD]DþDODQDS~ãĢDĢGRYDQHWHSO~YRGX
tVĢY\VWXSRYDĢSULDPRGRQHMDNHMĐDGRYHMUHYXH 1HFKVDWURFKX]RKUHMH
3ULGDMVWXGHQ~]KtNODPDPD.DSRUMH]Y\N
-H]QiPHåHNGHVD]tGXWUDMD6ORYiFLDYUDGH QXWêQDFKODGQ~YRGXYWHSOHMQHSUHåLMH
VWiORYLDFPXåRYDNRåLHQSiOHQNDQLNG\QH
FKêED0Xå]DPQRXY\WLDKRO]YUHFNDIĐDãXV .DSUDVPHRSDWUQHYSXVWLOLGRYRG\DPRMDVHV
ÄĐXGVNRX WYiURX³ WDN VPH KRYRULOL VWDURP\VOL WULþNDUR]KRGODåHKREXGHVWUiåLĢĆDOãLHGYH
YHFNHMEUDQG\RGSLOVL]QHMDSRGDOćDOHM.GH KRGLQ\VPHRQHMQHYHGHOL]N~SHĐQHERORSR
VLQD]DþLDWNXUDGXVDREMDYLODGUXKiIĐDãDD]i þXĢOHQþĐDSNDQLHYRG\D(OHQNLQHRWi]N\$NR
VWXSX]LPHQêFKĐXGtVDUR]YHVHOLO3RVOHGQpKR VDYROiãQRSRYHG]DNRWLKRYRULDDNGHEê
þRSULãLHOSRVODOLLKQHćSUHćDOãLX2GSLOVRPVL YDã"&KFHãSULGDĢWURFKXVWXGHQHMYRG\"
]NDåGHMIĐDãHWURãNXDGRNRS\YHUXGRVĢďX 5\E\V~QHPpSRXþLOVRPVHVWULþNXDOHWiVD
GLDEROLãWHGUtDERORLPYRMDþLNDV¿DORYêPQR QHGDOD 1LH V~ 1DãD U\ED KRYRUt SUHWRåH V
VRPY]HOHQRPPXQG~UHDVþLDSNRXW]YORGLþ SXVRXUREtWDNWR(OHQND]RãS~OLODSHU\DY\
GDODDNêVLþXGQê]YXN,VWHPLFKFHþRVLSRYH
NRXVWLDKQXWRXQDXãLMHGQRGXFKRĐ~WR
$.21É0.$325
35,5É672/.65'&8
3UR1'%ULJLWD+DPYDãRYi7RURQWR
ýDVOHWHODMDVRPQH]EDGDONHG\SULãLHOQiNOD
GLDNVU\EDPLDDNRVRPVD]QLþRKRQLþRFLWRO
SULREURYVNRPVXGHVU\EDPLPHG]LSUYêPL
7\VLWXQHVWiOVSUDYRGOLYêPKQHYRP]DKRUH
ODEDEDYJXPHQQHM]iVWHUH9UiĢVDGRUDGX
1HVWDUDMVD]DKULDNROMXFKODSSULVXGH+ROê
PL UXNDPL Y\WLDKRO ] P~WQHM YRG\ QDMYlþãLHKR
NDSUDDNpKRVRPNHG\YLGHODKRGLOQDYiKX
1HYLGtãåHEUiQLYODVĢ"
GDĢDOHMDMXQHSRþXMHP
6DGRO VRP VL QD RNUDM YDQH D VQDåLO VD FK\WLĢ
U\EX]DFKYRVW1HGDODVD9WRPPDEDELþNDD
PDPD]DYRODOLGRNXFK\QHDE\PDRER]QiPLOL
VRVYRMLPSOiQPL
0\SRãOHPHRWFDV(OHQNRXYRQQDSUHFKiG]
NXDW\VLSULSUDYNODGLYR.êPVDYUiWLDNDSUD
]DELMHãDP\KRUêFKORRþLVWtPHDãXSLQ\Y\KR
GtPHGRVPHWt-DKRP{åHPDMY\NRVWLĢSR
=DELĢDOHERGDĢGRLJHOLWN\"]DOLHþDODVDSUH Q~NODVDVWDUiPDPD$NQiMGHPVYRMHRNX
GDYDþNDDOHFKODSQHþDNDOQDPRMXRGSRYHćD OLDUH
YUD]LOPLGRLJHOLWRYpYUHFNRVRåLYRXU\ERXGR
UXN\$SDPlWDMåHQDMOHSãLHMHNODGLYRPURY 1HYLHPDNRVDWRVWDORDOHYWHMFKYtOLYEHKODGR
NXFK\QHPDOi(OHQNDDVFKPDWODPD]DUXNX
1LNWRMXQHEXGH]DEtMDĢY\NUtNOD-HWRPRMD
NDPDUiWNDDYROiVD2ĐXãND3RYHGDODPLWR
9\P\ãĐDã VL YHFQH MX RGELOD PDPD 5\E\
V~QHPp(OHQNDVDUR]SODNDODDRWFRYLNWRUê
QD WHQ NULN Y\ãLHO ]R VYRMHM SUDFRYQH FKYHM~
FLPKOiVNRP]RSDNRYDODåHU\EDYQDãHMYDQL
VDYROi2ĐXãNDDRQD(OHQNDQHGRYROtDE\MHM
NDPDUiWNHQLHNWRXEOtåLO
QRSRKODYH
%RO VRP UiG åH NDSUD QH]DELO URYQR SUHGR
PQRX KRFL VRP VL QHYHGHO SUHGVWDYLĢ þR V
QtPćDOHMEXGH2WHFFKRGtVNUXåtWNRPYUXNH
PDPD V YDUHFKRX D VHVWULþND (OHQND VD HãWH
KUiVEiELNDPLäHE\EDELþND"9OHWHQDSUi]
GQLQiFKVRPYLGHODNRYãRSHQDNOiWHRGVHNOD
NRK~WRYLKODYXUD]GYD
'RPRY VRP VD YUiWLO Y SRY]QHVHQHM QiODGH D
YUR]RSQXWRPNDEiWH5\EDHãWHåLODDNHćMX
2WHFYSUYHMFKYtOLQHSRFKRSLORþRLGHDFKFHO
YRMVĢGRN~SHOQHDOHQDãDQDMPHQãLDVDPXKU
GLQVN\SRVWDYLODGRFHVW\2WHF]DVWiYDQi]RU
åHQDMOHSãLHMHDNþORYHNViPSUtGHQDWRDNR
VDPêOLDWDNQDGYLD]DOV(OHQNRXGLSORPDWLFNê
UR]KRYRU6~KODVtPDOHSRGSRGPLHQNRXåH
QDYUKQHãNGHEXGHPHW~WYRMX2ĐXãNXFKRYDĢ
'~IDPåHQLHYRYDQL
3UHþRQLH"VSêWDODVD(OHQND5\EDMHþLVWRW
Qp]YLHUDWNR
3RSUYpU\EDQLHMH]YLHUDWNRDOHåLYRþtFKRG
SRURYDORWHF$SRGUXKpMDE\VRPVDYRYDQL
DVSRĖUD]GRPHVLDFDUiGY\N~SDO
ýRNHE\VPHN~SLOLYHĐNpDNYiULXP"QDYUKOD
(OHQNDDNYDULVWND6RVNDONDPLDUDVWOLQNDPL
$ NDP E\ VPH KR GDOL" 'R NXFK\QH VD QH
]PHVWt SRYHGDOD PDPD UHDOLVWND $ EDELþNH
GRMHML]ELþN\KRQHP{åHPHGDĢ
9HUXQLH]UDGLOD(OHQNXEDELþND-DVDåLYHM
U\E\ERMtP
ýXãDOVRPDEROVRPUiGåHVL(OHQNDQHVSR
PHQXODQDPRMXL]ELþNX]DNXFK\ĖRX$VLSUHWR
åHVDEiODGRQHMYVW~SLĢQDVWROtNXVWiOLPLNUR
VNRSU{]QHEDQN\DVN~PDYN\DVWROLþN\EROL
]DSUDWDQpNQLKDPL
ýRNHE\VPHDNYiULXPGDOLGRRFNRYHML]E\"
QDYUKODPRMDVHVWULþND7DPVD]PHVWt
2WHFNWRUêVDFK\VWDOYUiWLĢGRSUDFRYQHNDP
VD XFK\ĐXMH
YåG\ NHć WUH
ED ULHãLĢ YHĐ
Np SUREOpP\ Y
QDãRP PDORP
E\WH VD YR
GYHUiFK]DVWD
YLO$NDPDN
VDVPLHPVSê
WDĢ"
1DPLHVWR
NQtK Y\KĚNOD
(OHQNDSUHVYHGþHQiRWRPåH]E\WRNURGLQ\V
ĖRXEXGHV~KODVLĢ
9LGHOVRPDNRVDRWFRYLQDKODYH]MHåLOLYODV\
2NQLåQLFLYRVYRMHMSUDFRYQLKRYRULOåHMHROWi
URPYFKUiPHY]GHOiYDQLDDþtWDQLHNQtKSRYD
åRYDO]DSRVYlWQ~þLQQRVĢDWHUD]WRWRýRKR
VRPVDWRGRåLO"EHGiNDODSUVWRPXNi]DOQD
(OHQNX9ODVWQiNUYDU\EDYNQLåQLFL
0DPDSRGLãODNRWFRYLþRVLPXSRãHSNDODGR
XFKD 'REUH DOH PXVt VD GR ]LP\ SRULDGQH
REOLHFĢ SUHFHGLO RWHF PHG]L ]XE\ D ] YHãLDND
Y SUHGVLHQL ]YHVLO (OHQNLQX EXQGLþNX $ HãWH
GQHVYUiWLĢNDSUDVSlĢGRVXGD
(OHQNDVDUR]EHKODNRWFRYLDUDGRVWQHKRRE
MDOD2FNRMDVRPWRYHGHOD7\YåG\Y\P\VOtã
QLHþR~åDVQp
.HćVPHY\ãOL]GRPXYRY]GXFKX]DþDOLSR
OHWRYDĢ VQHKRYp YORþN\ D WURFKX VD RWHSOLOR
(OHQND VD FHORX FHVWRX NĚþRYLWR SULGĚåDOD LJH
OLWN\DNRE\VDEiODåHVLWRP{åHPUR]P\VOLHĢ
DNDSUDKRGLĢGR'XQDMDýRE\VRPLVWHQHXUR
ELOYHćE\YWRPPRPHQWHY\SOiYDOQDSRYUFK
KRUHEUXFKRP
1D5\EQRPQiPHVWtQHERORDQLåLYHMGXãH/HQ
YMHGQRPURKXVWiORQiNODGQpDXWRVþHVNRXSR
]QiYDFRX]QDþNRXDGYDMDFKODSLQDNODGDOLQD
NRUEXSUi]GQHVXG\5R]EHKOLVPHVDNQLP
3ULãOLVPHYUiWLĢU\EXNWRU~VPHGQHVUiQRRG
YiVN~SLOL
1ČFRQHQtYSRĜiGNX"VSêWDOVDMHGHQ]FKOD
SRY
1LHQLHVU\ERXMHYãHWNRYSRULDGNXRVSUD
YHGOĖRYDOVRPVDDOH(OHQNDPDSUHUXãLOD
0\ OHQ FKFHPH DE\ VD YUiWLOD GRPRY 7DP
NGHEêYD
&KODSVD]DVPLDODREUiWLOVDQDãRIpUD+RQ
]RPiPHYQČMDNpWpNiGLMHãWČYRGX"-RMHã
WČWDPQČFR]E\OR]DPUPODOãRIpU$OHSHQt]H
]DNDSUDYiPYUiWLWQHPĤåHPH
0\MVPHU\E\QHSURGiYDOLY\VYHWORYDOFKODSD
KRGLONDSUDYLJHOLWNHGRSUi]GQHKRVXGD
0\SHQLD]HDQLQHFKFHPHXVPLDODVD(OHQND
9HćV~9LDQRFH
-R 9iQRFH WR EXGHPH GRPD WDN QČMDN Y
RVP MHVWOL YĤEHF GRMHGHPH Y WDNRYp YiQLFL
ãSHNXORYDOLFKODSL
7DNWHG\KRGQČãĢDVWQpDKRGQČYHVHOp]D
NULþDOLDQDVNRþLOLGRDXWD1DãWDURYDOLPRWRUWUL
NUiW]DWU~ELOLD]DERþLOLVQiNODGLDNRPGRSUYHM
XOLþN\
5R]KOLDGROVRPVDSRSUi]GQRPQiPHVWt3D
GDM~FLVQHKSRNU\OþLHUQXSRãOLDSDQ~GODåEXþLV
WêPELHO\PREUXVRP9WLFKXNWRUpVDUR]KRVWL
ORVRPVLVSRPHQXOQDUR]MDUHQê]iVWXSNXSX
M~FLFKSUHGVWRORPVYiKRXQDVWDURP\VOLYHFN~
þRPDYPUD]H]RKULHYDODDQDWRDNRPDGREUt
ĐXGLDGRVWUNDOLYUDGHDåNVXGRPVU\EDPL
+RGQČ ãĢDVWQp D KRGQČ YHVHOp ]RSDNRYD
OLVPHV(OHQNRXYLDQRþQpSULDQLHWĜHERĖVNêFK
U\EiURYDSREUDOLVDGRPRY
&HVWRXVPHYLGHOLDNRVDYRNQiFKUR]VYHFXM~
YLDQRþQp VWURPþHN\ D NHć VPH YRãOL GR Qiã
KRGRPXRYDQXODQiVY{ĖDLKOLþLDDY\SUiåD
QpKR¿Op
$¿OpDNRYãHWFLYLHPHQLHMHU\ED
1RYêGRPRYþ
.$0(5$1$'(7(.&,-Ë='<1$
ý(59(1283UR1'0LUHN0RNUê1HSHDQ21
8YHGXWRSĜtSDGHPPpKRþtQVNpKRNROHJ\3ĜLVOX
åHEQtFHVWƟQD7FKDLZDQPXRGPtWOLSĤMþLWDXWRV
WtPåHMH]Y\NOêĜtGLWY.DQDGČWDNåHMHYtFHQHåMLV
WpåHQƟNGHXNYDSHQČ]DVWDYtQDþHUYHQRXD]SĤ
VREtWtPGRSUDYQtNDODPLWX-LQi]HPČMLQêPUDY
-i MVHP E\O Y 2WWDZČ SRODSHQ DQLå MVHP VL WRKR
E\O YƟ
GRP ]D
Ĝ t ] H Q t P
] Y D Q ê P
5HG/LJKW
&DPHUD
N G \ å
MVHP V
PDOLþNêP
]SRå
G Ɵ Q t P
SĜHMHO QD
NĜLåRYDW
FH þiUX
QD þHUYH
QRX =D
Q Č N R O L N
WêGQĤ PL
SĜLãHO GR
SRUXþHQê
GRSLV V
XVYČG
þ X M t F t P L
IRWRJUD
¿HPLDPRåQRVWPLYROE\YLQQêVH]DSODFHQtP
SRNXW\YLQQêVHåiGRVWtRVQtåHQtSRNXW\
DQHYLQQê8YROE\DMHQXWQRVHGRVWDYLWN
SURYLQþQtPXVRXGX9SĜtSDGƟåHSĜHGYROiQtQH
SĜLMGH GR WĜt PƟVtFĤ MH REYLQČQê SRYLQHQ ViP VL
MHY\åiGDW7DQHMUR]XPQƟMãtDOWHUQDWLYDWRMHVW
QHYLQQêVH]DSODFHQtPSRNXW\SUêQHQt]KOHGLVND
SUiYQtKRPRåQi'RSLVVYROERXMVHPSURYLQþ
QtPX VRXGX RNDPåLWƟ RGHVODO DOH WDP KR QČNGH
]WUDWLOL SURWRåH MVHP SUê QHXYHGO SDWUR 1DãWČVWt
PL SUR]ĜHWHOQRVW YHOHOD DE\FK VH WDP MHO QD NROH
SR]HSWDWFRDMDNDWDNPČY]DOLQDPLORVWLSRSUR
SUãHOp OKĤWČ 1D SĜHGYROiQt E\OR GUREQêP WLVNHP
QDSViQR åH Y SĜtSDGƟ åH VH X VRXGX ~VSƟãQƟ
QHREKiMtPPRKRXPLQD~þWRYDWSĜtSODWHN]DVRXG
QtYêGDMHDOHQLNGRPLQHE\OVFKRSHQVGƟOLWÄKRZ
PXFK³äiGRVWR]PƟQXSURKOiãHQt]QHYLQQpKRQD
YLQQpKRE\OD]DPtWQXWDVWtPåHVRXGQtYêGDMHQH
MVRXSURWRSODWQêPGĤYRGHP7RYãHFKQRDE\]H
PQHXGƟODOLOHSãtKRĜLGLþH
9ODVWQt VRXG MVHP PiOHP ]PHãNDO SURWRåH MVHP
VLVHGOGRVtQČMHMtåþtVORMVHPPČOQDSĜHGYROiQt
DOHRQLWRQDSRVOHGQtFKYtOLSĜHPtVWLOLMLQDPMDNR
QƟNGHQDOHWLãWLäDGDWHOHRVQtåHQtSRNXW\QLNG\
YiV WR QHVPt DQL QDSDGQRXW Y\ĜtGLOD VRXGN\QČ Y
UHNRUGQtPþDVH$QLåMHYDOQƟY\VOHFKODRGE\ODMH
WtPåHåiGDQpVQtåHQtXåREGUåHOLSURWRåHNG\E\
WDPE\OQDPtVWRNDPHU\VWUiåQtNWDNE\NURPČSR
NXW\GRVWDOLMHãWČGHPHULWQtERG\
1iP Då GRVXG QHYLQQêP MDN MVPH SRVWXSQƟ SĜL
FKi]HOLQDĜDGXþHWOVRXGQt~ĜHGQtNV\QRSVLVQD
ãHKRGRSUDYQtKRSĜHVWXSNXXND]RYDOXVYƟGþXMtFt
VQtPN\DSRWYU]HQtåHNDPHUDE\ODĜiGQƟSĜH]NRX
ãHQDUiQRLYHþHU3DNMVPHSĜtVDKDOLQDELEOLþLDO
WHUQDWLYQtVYDWRXNQLKXåHEXGHPHPOXYLWSUDYGXD
MHQRPSUDYGX&RGRY\QDOp]DYRVWLPLLPSRQRYDOL
GYDREYLQƟQtSĜHGHPQRX-HGHQ~GDMQƟYH]OSVD
NWHUêPXVNiNDOPH]LYRODQWHPDSĜHGQtPVNOHP
WDNåHQHYLGČOQDGRSUDYQtVYČWOD'UXKêSĤYRGHP
-DSRQHFGRND]RYDOQDUD]tWFtFKYSDVHåHE\OWHQ
GHQQDQiYãWČYČY]HPLVYêFKSĜHGNĤ
6RXGN\QƟ +OiVLO MVWH NUiGHå DXWD NG\å MVWH VH
YUiWLO"
-DSRQHF1H$XWRE\ORQDPtVWČNGHMVHPKRSĜHG
RGOHWHPQHFKDOVWiW
6RXGN\QƟ$OHNUiGHåMVWHSĜHVWRKOiVLWPƟO
-DSRQHF3URþYDãHFWLKRGQRVWL"
6RXGN\QƟ3URWRåHVDXWHPMDNYLGtWH]GHQDIRWR
JUD¿tFKYHYDãtQHSĜtWRPQRVWLQČNGRMH]GLO
-DSRQHF -DN PƟ WR DOH PRKOR QDSDGQRXW NG\å
MVHPRGGRSUDYQtKR~ĜDGXGRVWDOGRSLVDåRPČVtF
SR]GƟML"
6RXGN\QƟětGtXYiVYURGLQČMHãWČQČNGR"
-DSRQHF$QRPRMHGFHUD$OHWDPiVYRMHDXWR
6RXGN\QƟ7DNVHQDWRSRGtYHMPH3ĜHMHWHVL]D
SODWLW SRNXWX QD VSOiWN\ QHER MHGQRUi]RYČ"
6RXGQt~ĜHGQtNYiPY\VWDYt~þWHQNX'DOãt«
7HQ GDOãt MVHP E\O Mi 0RMH REUDQQi VWUDWHJLH VH
]DNOiGDODQDVNXWHþQRVWLåHQDPpP0RUDYVNpP
SROLVHY~]NpP~KOXVEtKDO\GYƟVLOQLFHWČVQČSĜHG
VYČWO\WDNåHĜLGLþVHPXVHOSĜHGNĜLåRYDWNRXGtYDW
GRSĜHGXLSĜHVUDPHQRGR]DGXDE\VHQHVGUFQXO
VMLQêPYR]LGOHP$QDGRORåHQtWRKRMVHPPČOSĜL
SUDYHQXIRWRJUD¿L]*RRJOX
6RXGN\QƟ1HPXVtWHPLQLFXND]RYDW7XNĜLåRYDW
NX]QiP3RNUDþXMWH
-i7DNMVHPWHG\SĜLMtåGČONHNĜLåRYDWFHVKODYRX
SĜHGSLVRYČRWRþHQRXGR]DGXDMHPRåQpåHMVHP
SUiYČWtPSURSiVORQ\NULWLFNpYWHĜLQ\NWHUpPL
FK\EČO\NEH]SHþQpPX]DVWDYHQtQDþHUYHQRX
6RXGN\QƟ$QRDOHURYQƟåSĜHGSLVRYČMHOMVWH
SRYROHQRXU\FKORVWtWDNåHMVWHPRKODPČO]DVWDYLW
1DYtFE\ORGRSROHGQHDåiGQiDXWDNWHUiE\YiP
YWRPEUiQLODNROHPYiVQHE\OD2FHĖXMLYãDNåH
MVWHWDG\QDQiVQHKUiOåiGQRXKDEDćĤUX3ĜHMHWH
VL ]DSODWLW SRNXWX QD VSOiWN\ QHER MHGQRUi
]RYČ"
-i-HGQRUi]RYČDĢWRPiPVNUNX$OHSRYDåXMLVH
LQDGiOHEêWQHYLQHQ
6RXGN\QƟ 1D WRP YĤEHF QH]iOHåt 9LQQêP YiV
SURKODãXMLMi
-i0RKRXW\SHQt]HMtWQDGREURþLQQê~þHO"
6RXGN\QƟ7RWHGDQHPRKRX
7RWRSROLWRYiQtKRGQp]QHXåLWtPRGHUQtWHFKQRORJLH
Y QHSURVSƟFK OLGVWYX SURQLNi L GR ýHVND DOH QD
ãWƟVWtWDPQDWRMGRXOD[QƟ3RGtYHMPHVHWĜHEDQD
LQWHUQHWRYRXGLVNXVLQDWRWRWpPDY3RUDGWHF]]H
GQH
-DQD'REUêYHþHUPiPGRWD]WêNDMtFtVH
GRSUDYQtFKNDPHU8QiVYHPČVWČMHYHONiNĜLåR
YDWND NGH MHGHQ SUXK VOHGXMH GRSUDYQt NDPHUD
0QČVHERKXåHOVWDORåHMVHPPLQXOêWêGHQSUR
MHOD QD RUDQåRYRXþHUYHQRX 1HXGČODOD MVHP WR
VFKYiOQČDOHERKXåHOMVHPVHVRXVWĜHGLODQDMt]GX
DSR]GČVHNRXNODQDVHPDIRU.G\åMVHPGRNUL
åRYDWN\YMtåGČODE\ODMHãWČRUDQåRYiDOHP\VOtPåH
MHãWČQHåMVHPVWDþLODY\MHWSDGODþHUYHQi6HP]
WRKRKRGQČQHUYR]QtDPiPVWUDFKDE\WRQHQHVOR
QiVOHGN\&KFLVHYiVRSWDWMHPRåQpDE\WDND
PHUNDMHYEDĖFHFRMHSĜLSHYQČQiQDVORXSXQD
YHGOHMãtVLOQLFLVOHGRYDODLSUĤMH]G\QDþHUYHQRXQD
VHPDIRUXNWHUêMHPLPRWXVLOQLFLQHåMHWDNDPHUD"
6SROpKiPQDWRåHMHWRSĜHFLMHQGRSUDYQtNDPHUD
DMHãWČNWRPXSĜLSHYQČQiQDMLQRXVLOQLFLDOHVWHM
QČPiPVWUDFK'ČNXMXYãHP]DRGSRYČGL
$QRQ\P6DPR]ĜHMPČåHWRNDPHUD]DFK\
WLODMGHMHQRWRNGRDMDNW\]i]QDP\Y\KRGQRFXMH
D]GDMVWHVNXWHþQČYMHODGRNĜLåRYDWN\QDRUDQåR
YRXQHERþHUYHQRX2QLFQHMGHNG\E\QČFRĜtGLOD
RVREDEOt]Ni
2ODI1HERMVHSRNXGVL7ČQiKRGRXSR
]YRXWDNSURVWČE\ODRUDQåRYiDVLWXDFH7LQHGR
YROLOD VQtåLW U\FKORVW SURWRåH E\ VL RKUR]LOD GDOãt
~þDVWQtN\ VLOQLþQtKR SURYR]X 1DYtF NDPHU\ NROL
NUiWDQLQHMGRXSURWRåHQDSURYR]QHPDMtSHQt]H
6DPLWRSĜL]QiYDMtYWHOHYL]L
-DQD$MHWHG\PRåQpDE\NDPHUDNWHUi
MHSĜLSHYQČQiQDMLQpVLOQLFLDMDNRE\VOHGRYDODSUR
VWĜHGtWpNĜLåRYDWN\PRKODVOHGRYDWVHPDIRUNWHUê
MHQDMLQpVLOQLFL"7DNDPHUDQHQtXWRKRVHPDIRUX
QDNWHUpPVHPSĜHMHODDOHMHMLQGHQDMLQpVLOQLFLY
WpNĜLåRYDWFHSĜLSHYQČQiNHVORXSX0ČNG\E\VL
SR]YDOLWDNE\WRãORDOHDXWRMHSViQRQDPDWNXD
WDE\PČ]DELOD
$QRQ\P 0DWND SURKOiVt åH ĜtGLOD RVRED
EOt]NiFRåMHSUDYGD&RSĜHVQČ]DEtUiNDPHUDWR
YtSĜHVQČMHQWHQNGRYLGtNRQHþQêYêVWXS0RåQp
MHYãHLWRåHNDPHUD]MLQpVLOQLFH]DEtUiNĜLåRYDW
NXQD~SOQČMLQpVLOQLFLSRNXGMLWDNQČNGRQDVPČ
URYDODPiGRVWHþQČYHONê~KHO]iEČUX
2ODI-DNWRPDMtSRNU\WpNDPHUDPLYČGtDVL
MHQWLFRWRPDMtQDVWDURVW1HGiYQRPČPDVtUR
YDOLQDVOXåHEQČÄPČãĢiFL³]DãSDWQpSDUNRYiQtQD
FKRGQtNX SĜtPR SĜHG MHMLFK VWDQLFt PLPRFKRGHP
WDPVWiODLDXWDPČVWVNpKR~ĜDGXVWHMQČMDNRMi
0ČOLWDPNUiVQČYLGČWNDPHURYêV\VWpPQDREUD
]RYNiFKWDNWHćDVSRĖYtP]þiVWLNGHMVRXXQiV
NDPHU\MHOLNRåMVHPQDWRNRXNDOFHORXGREXDVWi
ORPČWRMHQRPGYČVWRYN\
-DQD$]DMDNGORXKRFKRGtYČWãLQRXWRSR
]YiQt"$ĢYtPMDNGORXKRVHPiPVWUHVRYDW
&\ULO2GVSiFKiQtQDWRPDMtFHOêURN
-DQD7DNWRMHSČNQê
&\ULO 0iWH GYČ PRåQRVWL %ČåWH VH KQHG
]tWUDSURNOLGVYpGXãHXGDWQHERWRFHOpKRćWH]D
KODYX2ERMtMHVSUiYQČ]iOHåtMHQQD9iV
-DQD 1HPiP SHQt]H QD SRNXWX D SRĜiG
GRXIiPåHWREXGHGREUê
&\ULO7DN]YROWHGUXKRXYDULDQWXDĜHãWHWR
DåYSĜtSDGČNG\VH9iPQČNGRR]YH1HND]WHVL
]E\WHþQČ6LOYHVWUDQRYêURN
-DQD$NG\E\QiKRGRXWDNDPHUDVOHGR
YDOD MHQRP WX VLOQLFL QD NWHURX MH QDWRþHQD D QH
WHQ VHPDIRU NWHUê MVHP SĜHMHOD WDN E\ WR E\OR Y
SRKRGČ"
&\ULO1DSURVWR3RNXG9iVQHSUiVNQXOMLQê
RþLWêVYČGHN
-DQD6YČGČN"1RGRXIiPåHOLGLQHMVRX
VYLQČ D QHPČO E\ WHQ VYČGČN PtW N WRPX GĤND
]\"7RVLSĜHFHMiWDN\PRKXY\P\VOHWåHWiPKOH
VRXVHGSURMHOQDþHUYHQRXDQHPXVtWREêWSUDYGD
&\ULO1iãOLGMHKUGêDSUDFRYLWêRYãHPOLGL
MVRXSČNQêVYLQČ1HĜHãWHDKODYQČQHY\PêãOHMWH
QČMDNpNG\E\-HWRMLVWiFHVWDN&KRFKRORXãNRYL
-DQD 0iP Y KODYČ MHQRP VDPp NG\E\
3RĜiG SĜHPêãOtP FR D MDN NDP WR PĤåH EêW QD
WRþHQp MHVWOL PČ WL ]D PQRX SUiVNOL 0iP KRGQČ
YHONHMVWUDFK
%ODFNÀDPH7ĜHEDY3UD]HEXćSRORYLQD
QHIXQJXMH QHER QD WR QLNGR QHNRXNi XGDW VH MH
EOEHM QiSDG SURWRåH WRKOH MVHP XGČODO QD +iMtFK
SRWp FR MVHP QD OHGX SURMHO FHORX NĜLåRYDWNX QD
þHUYHQRXDMDNRSLWRPHFMVHPMLPYRODODE\FKWR
SRWpQHĜHãLOSR]GČDQDãWČVWtE\ODVLSROGDXWDKD
QHMåHPQČĜHNOåHE\FKVHVWHMQČY\POXYLOQDRVR
EXEOt]NRXDWtPE\WRVWHMQČKDVORDãHOVLXGČODW
NDIH
-DQD.påE\QHIXQJRYDO\DQLY3HOKĜLPR
YČ-HWRPDOpPČVWRDOHSĜLPpPãWČVWtWRIXQJR
YDWEXGH
%ODFNÀDPH1R6WUDNRQLFHMVRXWDN\PDOp
DNDPHU\WXQHIXQJXMtXUþLWČNURPČGYRXNGHMVHP
GRVWDO]DPRþHQtQDYHĜHMQRVWLRSĤOQRFLQD
RGVWDYQpSORãHSĜHG]LPiNHP
-DQD7DNWRNDPHU\DĢVLYHPČVWČIXQJXMt
MDNFKWČMtKODYQČDĢWHQVHPDIRUGREĜHGRSDGQH
)HVR93HOKĜLPRYČþDVWRSR]GČYHþHUEê
YDMtVDXWHPQČNGH]DURKHPDSRSURMHWtQDþHUYH
QRXSR9iVRNDPåLWČY\VWDUWXMtVPDMiNHP$OHåH
E\WXQČNRKRSRVWLKOLQD]iNODGČNDPHU\WRMVHP
MHãWČQHVO\ãHO%XćWHYNOLGX
-DQD -pp GČNXMX WDN QD WXWR RGSRYČG
MVHPþHNDODMDNQDVPLORYiQt$QLQHYtWHMDNMVWH
PLWHćSRPRKO0RFPRFGČNXMX$YãHPWDG\]D
SRGSRUXWDN\
3HWXOD7\NDPHU\WDPQHPXVtEêWNYĤOLGR
SUDYQtP SĜHVWXSNĤP DOH SUR VOHGRYiQt GRSUDYQt
]iWČåH
-DQD7DN\VLP\VOtPåHWRQHQtNYĤOLSĜH
VWXSNĤP-HWRMHQMHGQDPDOiNDPHUNDDQDYtFMH
YEDĖFH.G\åVLQDQHWXY\JRRJOXMXGRSUDYQtND
PHU\QHERNDPHU\QDGHWHNFLMt]G\QDþHUYHQRX
WDNY\SDGDMtXSOQČMLQDN
$MDNåHWRV-DQRXGRSDGORWRVHVQDGGR]YtPHDå
YSĜtãWtPURFHSRNXGQiVQHVPHWHYOQDPD\RYVNp
KRÄNRQFHVYČWD³
-
RH\ĤY RWHF E\O GORXKR QHPRFQê
QHå]HPĜHO-RH\VLXYČGRPLOåH
MHKRRWHFRGHãHOGRMLQpKRVYČWD
VYČWDGXFKĤ=MHKRWYiĜH]PL
]HOYêUD]EROHVWL7HćXåE\OGDOVL
GHQDPDPLQNDPOXYLODVHþOHQ\
URGLQ\R3RWODWFKL
Ä&R MH WR 3RWODWFK PDPL"³ ]H
SWDOVH
Ä7RMHNG\åNDåGêQČFRSĜLQHVHD
PDMtYHþHĜLVSROHþQČ"³
Ä1H V\QX WR MH 3RWOXFN YHþH
ĜH$OH 3RWODWFK MH VSHFLiOQt 7R
MHYHONiVODYQRVWNWHUiMHSRSR
KĜEX3DPDWXMHãVHQDSRKĜHEGČ
GHþND+HQU\KR"³
2DQRY]SRPQČOVLWHć3RWRP
FR PČO GČGHþHN SRKĜHE VHãOL VH
YãLFKQLY&RPPXQLW\+DOODXGČ
ODOLVLYHOLNRXVODYQRVW7HKG\WR
E\ODÄYUDQt³VODYQRVW
Ä7R EXGH WiWRYD SRVOHGQt SDU
W\SUROLGLYLćPDPL"$MH9ON
QHER9UiQD"³
Ä7YĤM RWHF MH ] 9OþtKR URGX
V\QX0XVtEêWUR]GtOQêRGHPQH
DMiMVHP9UiQD9OFLVHPXVtåH
QLW V 9UiQDPL D 9UiQ\ VL EHURX
9ON\7RMHVWDUêLQGLiQVNê]SĤ
VRE.G\å9ON]HPĜHWDNYOþtUR
GLQD QDMPH 9UiQ\ DE\ PX XGČ
ODO\YHONRXVODYQRVW7RMHVWHMQp
SUR9UiQ\MHQåHW\PXVtQDMtPDW
QD SUiFL9ON\ +UREQtFL þtãQtFL
NXFKDĜLDGDOãtPXVtEêW9UiQ\
Ä$W\MVLWRFRMHWYiPiPDYLć"
&RE\ODEDELþND"9ON"$KDSUR
WRWiWDE\O9ON$WHWD-HQQ\DWHWD
0DU\WRMVRXWDNp9OFLYLć"-DN
WRåHMiWDN\QHMVHP9ON"³
3URWRåH GtWČ YåG\FN\ QiVOHGXMH
PDWþLQNODQ7RMHWDNRGMDNåLYD
-RH\VLY]SRPQČOMDNPXPiPD
SUYQČY\SUiYČODRMHMLFKNODQX
9UiQiFK7HQNUiWVLP\VOHOåHVH
PĤåH GRNRQFH QDXþLW OpWDW -HG
QRXSR]RURYDOVYpKRSĜtEX]QpKR
+DYUDQD'tYDOVHQDMHKRþHUQp
SHĜtDYLGČOåHPiVWHMQRXEDUYX
MDNRMHKRYODV\3WiNVHPXOtELOD
E\OS\ãQêåHMHVQtPSĜtEX]Qê
Ä$OHQDãHGXãHPRKRXOpWDWYLć
PDPL"7RMHMDNVHGRVWDQHPHGR
VYČWDVQĤ$GRVWDQHPHVHWDNGR
MLQpKRVYČWDPDPL"³
Ä1DãH WČOD VH QHGRVWDQRX WDP
NDP Då VH GRVWDQH Qiã GXFK -H
WRQČFRMDNRVQČQt1HPĤåHãVQtW
NG\åQHSĤMGHãVSiW$VWHMQČWRMH
VH VYČWHP GXFKĤ 1HPĤåHã WDP
MtW GRNXG QHXPĜHã .G\å XPĜH
PH Qiã GXFK RSXVWt QDãH WČOR D
MGH ]SiWN\ WDP NGH E\O 6WYRĜL
WHOHP VWYRĜHQ$ WR MH þDV YHOLNp
RVODY\ -VPH QDXþHQL QHSODNDW
PRFSURW\FRQiVRSRXãWČMtSUR
WRåHSDNE\FKWČOL]ĤVWDWQDWRP
WRVYČWČVQiPL3DPDWXMHãNG\å
GČGHþHNXPtUDOWDNĜHNOWHWČDE\
PRFQHSODNDODěHNOMtåHQHXPt
SODYDW³
%DELþND ĜHNOD -RH\PX åH PXVt
EêW VLOQê FKODSHF D DE\ ]NX
VLOSRUR]XPČWåHWDNKOHWRFKWČO
6WYRĜLWHO$WDNpPXĜHNODåHWD
WtQNDYMLQpPVYČWČXåQLFQHEROt
Ä-HQRP WČOR FtWt EROHVW³ ĜHNOD
ÄGXãHWDMHMDNRY]GXFK1HPĤ
åHãMLYLGČWDOHMHWDG\$NG\åMVL
VPXWQê P\VOt QD GXãH GUDKêFK
FRQiVRSXVWLO\DRQ\WLSRPRKRX
,NG\åRGHãO\GRMLQpKR
VYČWDWRMHãWČQH]QDPH
h
QiåHWČQHPLOXMt³
1RYêGRPRYþ
%</723ć.1ë'(1
3UR1'$OHQD.HQQHG\<XNRQ%&
-RH\VLY\EDYLOPRXGUi
h EDELþþLQD VORYD D WHć
NG\NROLYPXE\ORVPXW
QR ]DþDO P\VOHW QD WiWĤY VSLULW
9]SRPtQDONG\åE\OWiWD]GUDYê
QDMHKRVPtFKMDNVLVSROXKUiOLD
GRYiGČOL=MLVWLO]HNG\åWRGČOi
FtWtVH]QRYXVĢDVWQê%\OUiGåH
PXEDELþNDSRUDGLOD
1D SRKĜEX YãLFKQL RWFRYL SĜt
EX]Qt VHGČOL SRKURPDGČ %\OR
WR VPXWQp EČKHP REĜDGX D RQ VL
Y]SRPtQDOåHQČMDNêFKODStNVWiO
YSĜHGX D POXYLO R RWFL &R E\OR
]DMtPDYpåHKRQH]QDOåHQLNG\
QHSĜLãHOQDQiYãWČYXDOHUR]KRG
QČPOXYLORWiWRYLPRFKH]N\
3RWRPSR]YDOVWDURXSDQtDE\VH
SRPRGOLOLYLQGLiQãWLQČ%\ODWDN
VWDUiåHMHMtGFHUDMLPXVHODYpVW
7HWD -HQQ\ D VWUêþHN -DFN SR
WRP YVWDOL D VXQGDOL GHNX ] UDN
YH %\OD WR NUiVQi GHND D PČOD
QD VREČ SĜLãLWRX YOþt KODYX PD
OêPL OHVNOêPL NQRÀtN\ 6ORåLOL
ML D GDOL ML -RH\PX GUåHW 3RWRP
RGQiãHOL QRVLþL UDNHY QD KĜELWRY
7DPYãLFKQLSODNDOLVWUêþHN3HWU
GUåHO PDPLQNX WD SODNDOD WDNp
/LGL Ki]HOL ORSDWLþNDPL KOtQX GR
KUREX -RH\PX VH WR OtELOR D UiG
E\ VL KRGLO WDN\ DOH YãLPO VL åH
åiGQp ] GČWt QHKi]HOR 0DPLQND
PXSRGDODUĤåLDSREtGODKRDE\
MLKRGLOGRKUREX$WRVHPXOtEL
ORYtFQHåKOtQD0DPLQNDKRGLOD
VYRML UĤåL GR KUREX WDNp D ĜHNOD
³6ERKHP-RVHIH =DVHVH MHGQRX
VHWNiPH'ČNXMLWL]DQiãVSROHþ
QêåLYRW³
3RSRKĜEXVHYãLFKQLVHãOLYKDOH
QDþDMDNiYX%\OWDPWDN\GåXV
DNHNV\SURGČWL-RH\VLYãLPOåH
WDP E\OD WDNp Gy]D V FLJDUHWDPL
$E\ORWDPQDNRXĜHQR
Ä.RXĜt]DWRKRNGRRGHãHO³Y\
VYČWOLODPXWHWD,OLGLFRQHNRX
ĜLOL VL PXVHOL ]DSiOLW $ SRWRP
XVO\ãHO QČNRKR YRODW YHOLFH KOD
VLWČ³9ãLFKQL9UiQLVWDĜtSRMćWH
MtVW9ãHFKQ\VWDUp9UiQ\SURVtP
SRMćWHVLVHGQRXWQDVYiPtVWDY
SRWODWFKRYp KDOH 9ãHFKQ\ VWDUp
9UiQ\³
Ä-GHPHWHćPDPL"³
Ä1HVWDĜtOLGLMGRXSUYQt5RGLQD
DåSRVOHGQt³
6WDĜHãLQRYp9UDQVH]DþDOL]YROQD
SRK\ERYDWNYHOLNpKDOHNGHE\O
3RWODWFK VWDĜHQN\ V NYČWRYDQê
PL ãiWN\ QD KODYiFK RStUDMtFt VH
R KĤON\ VWDĜtFL V NORERXN\ Y UX
VWiOH MHãWČ VLOQê .G\å VNRQþLOL
YãLFKQLMLPWOHVNDOL
1DWR YVWDOD MHGQD YHOPL VWDUi
åHQD]URGX9ONĤ9UXNRXPČOD
WDOtĜ SOQê REOtEHQpKR MtGOD -RH\
KRRWFH7RE\O]YOiãWQtWDOtĜ]YD
QêÄRKQLYê³6WDUiåHQDYHVYpP
URGQpPMD]\FHY\VYČWOLODåHWDOtĜ
EXGH VSiOHQ D WHQ NGR KR EXGH
SiOLW PXVt SRVORXFKDW FR RKHĖ
ĜHNQH9\EUiQE\O-RH\KREUDWUD
QHF 0DUWLQ -RH\ VL YHOLFH SĜiO
DE\MHGHQGHQE\OWDNpWDNKOHY\
]QDPHQiQ 6SRXVWD GDOãtFK OLGt
POXYLOD R RWFL QČNWHĜt ]StYDOL D
KUiOLQDEXEtQHN-RH\E\OS\ãQê
åH MH ,QGLiQHP D åH MHKR OLGp VH
WDG\ VHãOL DE\ VL SRPRKOL Y ]i
UPXWNX
9ãLFKQLXåE\OLQDMH]HQLDE\OþDV
QDY\EtUiQtSRWODWFKRYpKRSRSODW
NX%DELþNDPDPLQNDD-RH\VH
GČOL YSĜHGX D GtYDOL VH MDN OLGL
SĜLFKi]HMt 1DSĜHG 9OFL 3UYQt ]
QLFKGDURYDOGRODUĤDYãLFK
QL ]DWOHVNDOL 7R E\OR QDStQDYp
9ãLFKQLFKRGLOLDGiYDOLSHQt]HD
VWDUê,QGLiQY\YROiYDOMHMLFKMPp
QDDNROLNGDOL
-RH\SĜHPêãOHOMDNEtOtOLGLYODVW
QČ ]MLãĢXMt NH NWHUpPX NODQX
YODVWQČSDWĜt0RåQiQHPDMtNODQ
DSURVWČGiYDMt.G\NROLYSĜLãHOV
SHQČ]LEČORFKVWDUê,QGLiQNWHUê
SĜLMtPDOSHQt]HYHOLFHSČNQČGČ
NRYDODY\MiGĜLOWDNpGtN]DWRåH
VYRXSĜtWRPQRVWtSRFWLO3RWODWFK
NiFK1DNRQFLKDO\E\OSRYČãHQ
YHOLNêYOþtV\PERO0DOpNUDELþ
N\VLQGLiQVNêPY]RUHPE\O\SR
ORåHQ\ QD VWROH %\O Y QLFK EDQ
QRFNFKOHED=NXFK\QČWRYRQČ
OR0DPLQNDĜHNOD-RH\PXDE\VL
REOpNOYHVWX]ORVtNĤåH%\ODWR
]YOiãWQt YHVWD D E\OD QD Qt Y\ãL
WiYHONiþHUQiYUiQD-RH\VLYãL
PO åH VSRXVWD VWDĜHãLQĤ PČOD QD
VREČ WDNp SRWODWFKRYp REOHþHQt
7DVWHMQiVWDĜHQNDNWHUiSĜHGWtP
ĜtNDOD PRGOLWEX YVWDOD D SRåHK
QDODMtGORQHåYãLFKQL]DþDOLMtVW
Ä7iWDPXVHOPtWKRGQČSĜiWHO7R
MVHPUiGåHYãLFKQLSĜLãOL³
Ä9ãLFKQL9OFLVWDĜHãLQRYp9ãLFK
QLVWDĜt9OFL3URVtPVHGQČWHVL³
-RH\VLYãLPOåHYãLFKQL9OFLE\OL
SRVD]HQLQDMLQRXVWUDQXKDO\RG
9UDQ3RWRPãOLRVWDWQtOLGp9Ui
Q\ QDSĜHG D ]D QLPL 9OFL 7DP
E\ORMtGOD/RVtPDVRORVRVtEtOp
U\E\ NUĤW\ ãXQN\« -RH\ QHYČ
GČOMDNYĤEHFPĤåHYãHFKQRVQtVW
]HVYpKRWDOtĜH
Ä&RQHPĤåHãGRMtVWPXVtãY]tWV
VHERXGRPĤ7DNWREXGHãMtVWGDO
ãtGHQDY]SRPHQHãQD3RWODWFK³ 3DN VH R]YDO SRWOHVN D YêNĜLN\
6WDUê,QGLiQR]QiPLOåHE\ORY\
Y\VYČWOLODPXPDPLQND
EUiQR WLVtF GRODUĤ D YãHP SR
3ĜHNYDSLOR KR åH PXåL NWHĜt GČNRYDO 7Hć Xå E\O þDV ]DSODWLW
PČOLFRGRþLQČQtVKUREHPMHG YãHP OLGHP NWHĜt WDP SUDFRYDOL
OLSUYQtGRNRQFHMHãWČSĜHGVWDUê DOHQDSĜHGGDOLVWUDQRXFHQXUDN
PL 9UiQDPL 9ãLFKQL Xå VHGČOL D YHDFHQXMtGOD=E\WNHPSHQČ]VH
QHERVWiOLX]GLD]DþDORVHQRVLW ]DSODWt KUREDĜĤP QRVLþĤP NX
MtGOR9ãLFKQLE\OLãĢDVWQtDFKXW FKDĜĤP D þtãQtNĤP /LGp NWHĜt
QDORMLP=D]QČOKODVLWê]YXNEX SĜLMHOL ]GDOHND GRVWDQRX SHQt]H
EtQNX 6WDUê PXå VWiO YSĜHGX D ]DEHQ]LQQD]SiWHþQtFHVWXÄ,Q
FK\VWDOVHQČFRĜtFWR-RH\RYHWD GLiQVNiåLYRWQtSRMLVWND³ĜHNOMH
GHQ ] -RH\KR VWUêFĤ D SR]QDPH
WtQNRYL
Ä-RVHI E\O GREUê PXå .DåGpPX QDOåHMHWRIDQWDVWLFNê]Y\NDåH
YåG\FN\ SRPRKO D GiYDO PDVR GRXIi åH QLNG\ QHY\PL]t /LGp
VWDUêPOLGHP-HKRRWHFE\OWDNp ]DþDOL RGFKi]HW ORXþLOL VH 0QR
GREUê PXå %\O WR PĤM SĜtWHO KR ] QLFK VL EUDOR MtGOR V VHERX
NG\VL GiYQR -HKR GČWL MVRX SR GRPĤ D -RH\ WHć SRFKRSLO SURþ
QČP WR MH MLVWp 9ãLFKQL MHGQRX E\O\ EČKHP YHþHĜH UR]GiYiQ\
PXVtPH MtW YãLFKQL MGHPH QD WD ELOpSDStURYpViþN\6O\ãHO]QRYX
VWHMQi PtVWD 7Hć SRåiGiP VYRML EDELþþLQKODV³&RQHPĤåHãVQtVW
åHQXDE\SĜLãODVHPD]D]StYiPH YH]PLVVHERX³
StVHĖ Y QDãt ĜHþL 7DKOH StVQLþND .G\å GRMtåGČOL GRPĤ E\O -RH\
MH StVQLþNRX -RH\RYD RWFH$ RG YHOPL XQDYHQê DOH E\O ãĢDVWQê
%\OãĢDVWQêSURWRåHE\OQDWDNR
QČMML]QiP³
-RH\PX VH Då ]DFKYČOR VUGtþNR Yp VODYQRVWL NWHUi VH MPHQRYD
NG\å VWDUi GYRMLFH ERXFKDOD QD OD 3RWODWFK %\O WR SČNQê GHQ D
EXEtQHN D ]StYDOL StVQLþNX SUR MDN VH WDN NRXNDO ] DXWD QDKRUX
MHKRWiWX6WDUiSDQtPČODRSUDY QDREORKXE\OVLMLVWåHWiWDVLWR
GXY\VRNêKODVDPXåĤYKODVE\O P\VOtWDN\
6SROHþHQVNpVHWNiQtSRWODWFK)RWRZLNLSHGLDZRUOGRQDELNHFRP
=Gi VH åH VWiOH VH ]U\FKOXMtFt D WHFKQL]XMtFt VH GRED Y\
YROiYi Y OLGHFK SRWĜHEX YUDFHW VH NH VYêP NRĜHQĤP NH
VWDUêP]Y\NORVWHPVYêFKEDELþHNDGČGĤNSHYQêPERGĤPGiYQêFK
WUDGLF . WČP SDWĜt VDPR]ĜHMPČ L EHWOpP\ Y PLQXORVWL QHRGGČOLWHOQi
VRXþiVWYiQRþQtFKVYiWNĤ%HWOpP\YHONpLPDOpVWiYDMtNDåGRURþQČY
WXWRGREXYNRVWHOtFKDNDWHGUiOiFKDOHSRVOHGQtGRERXVHVWiOHYtFDtF
YUDFHMtLGRGRPiFQRVWt
%HWOpPMDNRSĜLSRPtQNDQDUR]HQt-HåtãH.ULVWDPiVLFH]i]HPtYNĜHV
ĢDQVNpYtĜHDOHNXSRGLYXQHSDWĜtNMHMtP]DþiWNĤP3UYQtMHVOLþN\V
EHWOpPVNêPPRWWHPVHREMHYLO\DåYURFH1DSĜiQtVYČWFH)UDQ
WLãND]$VVLVLMHSRVWDYLOYOHVHMHKRåiNDSĜtWHO*LRYDQQL9HOOLWD/LGp
]RNROtMHFKRGLOLREGLYRYDWDWHQWR]Y\NVHMLP]DOtELOQDWROLNåHVL]D
3ŢMGHPVSROXGR
%HWOpPD
3UR1'+DQND+RVQHGORYiþHVNp%XGĚMRYLFH
þDOLVWDYČWEHWOpP\YH]PHQãHQpIRUPČWDNpGRPD3R]GČMLMHSĜHQHVOL
URYQČåGRNRVWHOĤDQDPtVWDPRGOLWHE
=iNODGHPEHWOpPĤMVRXYåG\FN\MHVOLþN\VDPR]ĜHMPČYHYURSVNpSR
GREČYQLFKåOHåtOtEH]Qp-H]XOiWNR8QČKRVWRMt3DQQD0DULDVHVYD
WêP-RVHIHP2EY\NOHVHSĜLGiYDMtL¿JXUN\]YtĜiWHNNWHUiSRPiKDOD
]DKĜtYDWQDUR]HQpKR-HåtãNDVYêPGHFKHPWDNpSRVWDYLþN\SDVWHYFĤV
RYHþNDPLDOLGtSĜLQiãHMtFtFKQRYRUR]HĖiWNXGDU\9þHWQČWĜtNUiOĤÄV
þHUQêPY]DGX³
9 SUĤEČKX VWDOHWt Y]QLNDO\ EHWOpP\ ] UĤ]QêFK PDWHULiOĤ 1HMþDVWČML
GĜHYČQpY\ĜH]iYDQpDOHWDNpNHUDPLFNpVNOHQČQpOiWNRYpNRYRYp
REOtEHQp SUR VYRX VNODGQRVW E\O\ D MVRX EHWOpP\ SDStURYp 1HMYČWãt
VEtUNXSDStURYêFKEHWOpPĤY(YURSČDNGRYt]GDQHQDFHOpPVYČWČ
PiYVRXþDVQRVWLSDQt6YDWDYD9L]LQRYiYVRXNURPpPPX]HXY=iEUGt
XMLKRþHVNpKR+XVLQFH3R]GČMLVHSDNSĜLGiYDO\WDNpEHWOpP\þRNR
OiGRYpPDUFLSiQRYpQHERSHUQtNRYp1DWDNRYêSHUQtNRYêEHWOpPVL
åLYČSDPDWXML]HVYpKRGČWVWYt7HQNUiWPDPLQNDEDELþNDDVRXVHGN\
]RNROtSHNO\MHGQRWOLYpGtO\]SHUQtNRYpKRWČVWDNWHUpVHSDNNROHNWLY
QČ]GRELO\EtONRYRXSČQRXVFXNUHP.DåGêVLSRWRPRGQHVOÄVWDYHEQt
PDWHULiO³ QD MHGHQ EHWOpP NWHUê VL GRPD SRVOHSRYDO D SRVWDYLO$OH
Y]QLNDMtLEHWOpP\]PDWHULiOĤQDSURVWRQHþHNDQêFKDXQLNiWQtFK±]
YDMHþQêFKVNRĜiSHNRĜHFKRYêFKSORGĤNUDMHNDQHERGRNRQFH]SODV
WRYêFKODKYt=UXþQRVWþHVNêFKUXNRXVLSRUDGtVHYãtP
6YČWRYČSURVOXOpMVRXRYãHPUR]OHKOpSRK\EOLYpPHFKDQLFNp.Uê]RY\
MHVOLþN\Y-LQGĜLFKRYČ+UDGFLNWHUpMVRXNYLGČQtSRFHOêURNYHONê
3URERãWĤYEHWOpPY7ĜHEHFKRYLFtFKSRG2UHEHPþLPX]HXPVWDUêFK
EHWOpPĤQD.DUOãWHMQČ'RNRQFHH[LVWXMHLUHJLVWURYDQpVGUXåHQtEHW
OHPiĜĤ V ~VWĜHGtP SUiYČ Y -LQGĜLFKRYČ +UDGFL NWHUp Pi NRQWDNW\ V
SRGREQêPLVSROHþHQVWYtPLSRFHOpPVYČWČ-HMLFKVSROHþQêPMD]\NHP
MVRX±MDNMLQDN±VDPR]ĜHMPČEHWOpP\)RWRDXWRUND
'RPRY VH N PQČ QH]DFKRYDO SĜtOLã KH]N\
DQL]DQDFLVWĤDQL]DEROãHYLNĤ1RUPDOL]Dþ
Qt SĜHGVWDYHQVWYR PQH SURKOiVLOR ]D ]UiG
FHD]DQHSĜtWHOHOLGX3ĜHVWRMVHP]ĤVWDOýH
FKHP2SXVWtPHOLYODVW]WUDWtPHPQRKRDOH
QHYãHFKQR1DGRPRYVLQHY]SRPtQiPVHVO
1RYêGRPRYþ
WHPYãHFKQRMVHPVL]DSDPDWRYDODMHGLQêP YDOWČVQČSĜHGYiONRXQDWH[WLOQtSUĤP\VORYFH
YRGtWNHPPLE\ODSRKOHGQLFHMLQRXOLWHUDWXUX YURFHVHVWDOQiURGQtPVSUiYFHPPDOp
QHPiP³
WH[WLOQtWRYiUQ\YH9DUQVGRUIXRGNXGKRNR
PXQLVWpSR~QRUXY\SXGLOL1DWRWRVH
9 GREČ NG\ MVHP VH V +DYOtNHP VH]QiPLO YHURþHVNp PČVWR MVPH SĜLãOL WDN åH MVHP VH
E\OMLåQDRGSRþLQNXMHQVQDGGYDNUiWYWêGQX SĜLSUYQtQiYãWČYČGtYDOQDMHGLQêREUD]NWHUê
PČO+DYOtNYREêYDFtPSRNRMLPRWLYL]SUD
FRYiQt VH PL ]GiO\ YHOPL SRYČGRPp VWĜHOLO
MVHPRGERNXDWUH¿OGRþHUQpKR%\OWRROHM
=GHĖND .iY\ PDOtĜHURGiND ] 9DUQVGRUIX
NWHUpKRMVHPGREĜH]QDO]HVYp
KR QČNGHMãtKR SĤVREHQt YH ãOXNQRYVNpP Yê
EČåNX2EUi]HN+DYOtNGRVWDORGMHGQRKROp
NDĜH ] .DQDG\ NWHUê GR URNX YH9DUQ
VGRUIXSĤVRELODNWHUpKRMVHPWDPþDVRGþDVX
SRWNiYDO6YČWMHPDOê
=$3$'/é9/$67(1(&
3UR1'0LORã2QGUiãHN0HOERXUQH$XVWUiOLH
.95$,61$36$/.21&(0672/(7Ë520È1=$3$'/Ë9/$6
7(1&,/ËýË&Ë1È52'1Ë2%52=(1Ë96(9(52ý(6.e032'+ģěË
$ -(67/,ä( 6, '2%ě( 9=320Ë1È0 7$72 .1Ëä.$ 3$7ě,/$ '2
67ě('2â.2/6.e329,11eý(7%<.'<ä-6(0-,329,11ċ$/(
6(=È-0(0ý(7/1(1$3$'/201(ä(6(-('12867$.29é0
=$3$'/é09/$67(1&(06(7.È0±1$6(9(58$8675È/,(
]DPLYRþtFKNG\åVHPQHQČNGR]HSWiQDUH FKRGLOY\SRPiKDWGRPtVWQtGUĤEHåiUQ\+DY
SXEOLNX Y\EDYt VH PL .DUOãWHMQ VtGOR þHVNp OtNQHGRVWiYDOSHQ]LE\GOHOYREHFQtPGRPČ
MHKRMHGLQêPPDMHWNHPE\OW]Y+DYOLN¶V)R
KUGRVWLDVOiY\
UHVW+DYOtNĤYOHVMDNKOiVDODYHONiWDEXOHSĜL
3ĜHGþDVHPPQHH[LORYê3DQ%ĤK]DYiOQDVH KODYQtVLOQLFLGR'DUZLQXSĜtPRQDSURWLWXULV
YHU$XVWUiOLH GR 'DUZLQX NGH MVHP Y\IDVR W\Y\KOHGiYDQpNURNRGêOtIDUP\$WXULVWLFNp
YDOVOXåHEQtDXWRVSĜtND]HPDE\FKVHQDGYD DXWREXV\ MHGRX RG NURNRGêOĤ SDN SĜtPR GR
PČVtFHKOiVLOQHFHOêFKVWRNLORPHWUĤQDMLKY /LWVFK¿HOGRYD QiURGQtKR SDUNX SUiYČ NROHP
REFL%DWFKHORUQD]YDQpSRGOHYHOLWHOHSROQt .DUOãWHMQDNGH]DVWDYXMtDKRUG\FHVWRYDWHOĤ
KR OHWLãWČ NWHUp WDP E\OR ]DþiWNHP þW\ĜLFi +DYOtNRYRGtORIRWRJUDIXMt]HYãHFKVWUDQ=D
WêFK OHW Y\EXGRYiQR MDNR ]iNODGQD SDFL¿FNp YD]DGOD VL PRKRX R]GRELW QiOHSNDPL V NUHV
OHWHFNpSHUXWČNREUDQČSURWLMDSRQVNpDJUHVL ERX KUDGX D SRQČNXG ]QHWYRĜHQêP QiSLVHP
-iMVHPRYãHPVOHWDGO\QHPČOQLFVSROHþQp Ä%DWFKHORU.DUOHVWHLQ³
KRPêP~NROHPE\ORVOHGRYDWXåLWNRYRVWRG
FK\WDQêFKEDKHQQtFKEXYROĤ-HWRREODVWNGH 0QRKRKHNWDURYê SR]HPHN +DYOtN OHYQČ ]D
VWiOH åLMH YtFH DXVWUDOVNêFK GRPRURGFĤ QHå NRXSLOSĜHGPQRKDURN\Y\Vi]HOWDPF\SĜLãH
EČORFKĤ.G\åMVHPGRREFH%DWFKHORUGRMHOD DWČãLOVHåHPXSODQWiåSĜLQHVHXåLWHN&\N
SRNRXãHOVHRULHQWRYDWQDYHONpVLOQLþQtNĜLåR ORQURVWRXFtVWURP\]QLþLO+DYOtN]DþDO]QRYX
YDWFH ~åDVHP MVHP ]WUQXO 8SURVWĜHG WRKRWR D]DMHKRåLYRWDPXSODQWiåQHGDODDQLGRODU
UR]FHVWtE\ODY\EXGRYiQDQDY\þQtYDMtFtVNi =DPČVWQiQt]DKUDGQtNDQHE\ORNU\WRåiGQêP
OHUHSOLNDKUDGX.DUOãWHMQDVHYãtPYãXG\LVH GĤFKRGHPDVWDUREQtSHQ]LQHGRVWiYDOY]KOH
VWXGQRXMHQYRGQtNRORFK\EČOR&HOiVWDYED GHPNWHRUHWLFNpKRGQRWČMHKROHVDNWHUêPX
E\ODSRGOHRNDYHYHOLNRVWL[[PHWU\YHO QHSĜLQiãHO]FHODåiGQêSĜtMHP+DYOtNE\OYČ
Ni$ QHFK\EČO WDP GR VORXSNX YWHVDQê YHUã ĜtFtD]ERåQêþORYČNYREFL%DWFKHORUSHþR
YDORPDORXNDSOLNDP Y QHGČOL YHþHU ]DMtå
-DURVODYD9UFKOLFNpKR
GČOVORXåLWPãLNDWROLFNêNQČ]]PtVWD]YDQp
1RRQDPDKNGHVDOHVLiQLY\GUåRYDOLãNROX$
3RXWQtþHSRVWĤMYGiONXQHå
OHVQLFMLQpKR+DYOtNQHPČO]DPêãOHORGNi
EOXGQiWČ]DQHVHQRKD
]DWGDUZLQVNpGLHFp]L
.DPHQĤSRVORXFKHMKODV
9'DUZLQXåLOMHKREUDWUĜHKROQtNWRKRMVHP
YODVWLWLMLPL]QtĜHþ
MLå DOH QH]DVWLKO QDåLYX %\O YiOHþQêP SLOR
âHOPQČPUi]SR]iGHFKLNG\åE\ORNHþW\ WHP Y þV ]iSDGQtP OHWHFWYX SR ~QRUX ĜLFtWFH QDG QXORX 2EMHO MVHP .DUOãWHMQ D Y HPLJURYDO GR VHYHUQt$XVWUiOLH NGH YVWRXSLO
QHGDOHNpP REFKRGČ MHGLQpP Y REFL NGH VH GR NOiãWHUD D %HUQDUG KR YODVWQČ QiVOHGRYDO
SURGiYDORYãHFKQRRGSRWUDYLQSR]DKUDGQLF &KWČO]DQtPLGR$QJOLHMLåYURFHSĜL
NpQiĜDGtMVHPVH]HSWDO]GDMHãWČåLMHKUDG ~WČNX E\O ]DWþHQ Y -XJRVOiYLL NGH E\O QČMD
QtSiQ3RVODOLPQHGRGRPNXRXOLFLYêãHD NRXGREXLQWHUQRYiQ%HUQDUG+DYOtNPDWXUR
MLå]GiON\MVHPVO\ãHOþHVNêKRYRU'RPDE\O
%HUQDUG +DYOtN NWHUê SRVWDYLO QD RNUDML$U
QKHPVNp]HPČþHVNêKUDGSRGOHRSHYQČQpKR
VtGOD SXUNUDEVWYt .DUOD ,9 QD XORåHQt FtVDĜ
VNêFK NRUXQRYDþQtFK NOHQRWĤ Y SRORYLQČ VWROHWt$KRYRĜLOV0LODQHP9RGLþNRXVYêP
SĜtWHOHPNWHUêWDPVQtPYWpGREČE\GOHO3H
þRYDOR+DYOtNĤYRGND]SRVWDYLOVLVNURPQê
GRPHNYQHGDOHNpYREFL+XPSW\'RRY\EX
GRYDOWDPPDQJRYQtNRYêVDG
6SĜiWHOLOL MVPH VH EU]R D YLGtYDOL MVPH VH Wp
PČĜGHQQČ+DYOtNåLOYHOPLVNURPQČSUDFR
YDO WDN MDNR 9RGLþND Y XUDQRYpP GROH 5XP
-XQJOH3RX]DYĜHQtWRKRWRGROX+DYOtNDĜt
NDOLPXWDP%HUQLH]DPČVWQDODREHF]DKUDG
QLþLODSURWRåHWXY\þQtYDMtFtVNiOXXSURVWĜHG
NĜLåRYDWN\QHPRKOQLMDN]NUiãOLWSRVWDYLOWDP
.DUOãWHMQ6SRWĜHERYDOQDWRãHGHViWS\WOĤFH
PHQWX NWHUp NXSRYDO ] YODVWQt NDSV\ $ WR
POêQVNp NROR NWHUp PQČ QD UHSOLFH FK\EČOR
PČOGRPDSRGSRVWHOtDþHNDORMHQQDLQVWDODFL
'RPQtYDO MVHP VH åH +DYOtN SRFKi]t RGQČ
NXG]RNROt.DUOãWHMQDQLNROLYĜHNO³E\OMVHP
QD WRPWR KUDGČ MHQ MHGQRX VH ãNROQtP YêOH
+DYOtNVHSRNRXãHOSRSĜtFKRGXGR$XVWUiOLH
XSODWQLW VYRMH WH[WLOQt Y]GČOiQt D ]NXãHQRVW
$XVWUDODQpRWRQHVWiOLWDNSUDFRYDOYXUDQR
YpP GROH %H]H VSRUX WR E\O SRGVWDWQê UR]
GtO SUDFRYDW QD XUDQX Y 5XP -XQJOH QHER Y
-iFK\PRYČ NGH E\ SUDYGČSRGREQČ VNRQþLO
NG\E\QHHPLJURYDO%\OSĜHVYČGþHQêDQWLNR
PXQLVWD D MHKR FKDUDNWHU E\O QH~VWXSQê 3ĜL
WRPE\OSOQêSRNRU\
+DYOtNQHE\OQLNG\åHQDW8YDåRYDOVYĤMSR
]HPHNRGNi]DWFtUNYL3URþVHWHG\QHGRPOXYt
VGLHFp]tYČQXMHMtVYĤMOHVMHãWČ]DVYpKRåL
YRWDVWtPåHGRNRQFHVYêFKGQĤRQČMEXGH
SHþRYDW 3DN E\ QHE\O ]DWtåHQ QHPRYLWRVWt
NWHUiPXQHSĜLQiãHODåiGQêXåLWHNMHGLQČUD
GRVW 0RKO E\ SDN SRåiGDW R VWDUREQt SHQ]L
NWHURX$XVWUiOLHSRVN\WXMHREþDQĤPNWHĜtQH
PDMtåiGQêPDMHWHNDåiGQêSĜtMHP0LODQ9R
GLþNDPLĜHNOåHKRWRWDNpQDSDGOR]QDODOH
+DYOtNRYXSRYDKXOpSHQHåMiDQHPČORGYD
KXPXWRQDYUKQRXW7DNMVHPMVHPVHVWtP
WR]OHSãRYiNHPY\WDVLOMiWRMVHPVLGDO3UR
+DYOtNDE\WRE\OSRGYRGDUDGČML]ĤVWDOEH]
MDNpKRNROLYSĜtMPXYGUĤEHåiUQČSUDFRYDO]D
QHSDWUQRXQDWXUiOQtRGPČQX
.G\å+DYOtN]HPĜHOSRVOHGQtYĤOHVHQHQD
ãOD SR]HPHN NRXSLO ]D WĜLVWD WLVtF GRODUĤ UH
DOLWQt DJHQW &\SĜLãH +DYOtNRYX SêFKX Y\
NiFHO Y\W\þLO SDGHViW VHGP VWDYHEQtFK SDU
FHO D SURGDO MH SR SDGHViWL WLVtFtFK GRODUHFK
3R+DYOtNRYLWDP]ĤVWDORMPpQRMHGQpXOLFH
ýORYČN QHPXVt EêW PDWHPDWLN DE\ VL Y\SR
þtWDOMDNêPČODUHDOLWQtNDQFHOiĜSUR¿W7ČFK
WĜLVWDWLVtF]GČGLOD+DYOtNRYDYUHSXEOLFHåLMt
FtVHVWUDSĤOVWROHWtVQtQHPČONRQWDNWGRVWDOD
NROHPãHVWLPLOLRQĤNRUXQ3DNåHH[XODQWLY
$XVWUiOLLQHMVRXERKiþL
.GRVL VH ] REFH %DWFKHORU RGVWČKRYDO D ]Ĥ
VWDOR WDP DUFKDLFNp SLDQLQR MHGLQêP ]iMHP
FHP R QČM E\O %HUQDUG +DYOtN NWHUê GR VYp
VHGPGHViWN\OHWQHViKOQDNOiYHV\1DXþLOVH
KUiWDSĜHKUiYDOPLVYRMHVNODGE\±YãHFKQ\V
þHVNRXWRQDOLWRXSVDONQLPLVORYDDSRVtODO
SDQt0LOXãFHâLPNRYpDE\MH]DĜDGLODGRVYp
KRUHSHUWRiUX%\ODþOHQNRXRSHU\Y6\GQH\
=SČYDþND QD VNODGDWHORYD GtOD QL
MDNQHUHDJRYDODFRå+DYOtNDYHOPL
KQČWOR.G\åMVPHRWRPGHEDWRYDOL
0LODQ9RGLþNDY\WiKO]NXIUXYODMNX
WHKG\ MHãWČ þHVNRVORYHQVNRX D åi
GDO+DYOtNDDE\MLY\YČVLONG\åMLå
QH]tVNiVOiYXMDNRKXGHEQtXPČOHF
WHG\DOHVSRĖMDNRYODVWHQHF+DYOtN
SUDYLOåHVQDãtYODMNRXVHQHåHUWX
MH 7R PČO SUDYGX GR GHEDW\ MVHP
VHYORåLOVWtPåHE\VRXþDVQČPX
VHO SRGOH SURWRNROX Y\YČVLW L DXV
WUDOVNRXYODMNXDY%DWFKHORUQDYtF
LWXþHUYHQRþHUQRXVHVOXQFHPXSUR
VWĜHG V\PERO WR$XVWUDOFĤ SĤYRG
QtFK RE\YDWHO SiWpKR VYČWDGtOX 7R
MLå E\OR QD +DYOtND SĜtOLã PQRKR
YODMN\VHQHY\YČãRYDO\
%DWFKHORUGĤOQtVWUDQD)RWR:LNLSHGLD
7XþHVNRVORYHQVNRXPČOPtWQDUDN
YL 9 $UQKHPVNp ]HPL MH SRFKR
YiQ þHVWQê þORYČN VH ]ODWêP VUG
FHPþHVNêH[XODQWDYSUDYpPVOR
YDVP\VOX]DSDGOêYODVWHQHFGYDFi
WpKRVWROHWt
=ĤVWDQHPH MHãWČ Y 3UD]H Y
GREČNG\7*0DVDU\NVURGL
QRX E\GOHO QD +UDGþDQHFK Y
.RXQLFRYČ XOLFL 7HG\ Y OHWHFK
7DWR OpWD PĤåHPH QD]YDW GRERX
YHONêFK VWDYHE D SRPQtNĤ .
QHMYê]QDPQČMãtP VWDYEiP SDWĜt
QRYê EHWRQRYê PRVW R þW\ĜHFK
REORXFtFK NWHUê VSRMLO .OiURY D
5HMGLãWČ D QDKUDGLO WDNp 5XGRO
IRYX OLGRYČ ĜHþHQRX äHOH]QRX
OiYNXSURSČãt]URNX0RVW
E\O ]SURYR]QČQ Y URFH D
SRMPHQRYiQ E\O SR ]HVQXOpP
QiVOHGRYQtNRYL WUĤQX )UDQWLãNX
)HUGLQDQGRYL G¶(VWH 3R URFH
E\OGYDURN\EH]HMPHQQêRG
UQHVHMPpQR0iQHVĤY
3UYQtKRþHUYHQFHE\ORGKD
OHQ PRQXPHQWiOQt SRPQtN 2WFH
QiURGD )UDQWLãND 3DODFNpKR QD
QiPČVWt QHVRXFtP MLå RG URNX
MHKRMPpQR3URI8PČOHF
NRSUĤP\VORYp ãNRO\ 6WDQLVODY
6XFKDUGDY\WYRĜLO]GH]DSRPRFL
GDOãtFKVRFKDĜĤSĜHGHYãtP
-RVHID 0DĜDWN\ åXORYRX SRVWD
YX DXWRUD YH VYp GREČ QHSĜHNR
QDQêFK 'ČMLQ QiURGX þHVNpKR
RENORSHQRX EURQ]RYêPL DOHJR
ULHPL
9WpPåHURFHE\OQD9iFODYVNpP
QiPČVWtRVD]HQDYVUSQXSĜtãWtKR
URNXRGKDOHQSRPQtN6Y9iFOD
YD$XWRU-RVHI9iFODY0\VOEHN
SUDFRYDO QD WRPWR VRXVRãt RG U
NG\ ]YtWČ]LO Y VRXWČåL D
MHKRSRGREDMHNRQHþQêP]REUD
]HQtPPQRKDVWXGLtRVRELNRQČ
]GREtFtFKSRPQtN9GREČRGKD
OHQt NURPČ MH]GHFNp VRFK\ E\O\
KRWRY\MHQSRVWDY\VY/XGPLO\D
VY9RMWČFKD 6RFK\ VY 3URNRSD
DVY$QHåN\ýHVNpWHKG\MHãWČ
EODKRVODYHQp E\O\ RVD]HQ\ Då
Y URFH GYD URN\ SR VPUWL
VYpKR WYĤUFH 3ĜHGFKĤGFH SR
PQtNXNDPHQQiMH]GHFNiVRFKD
VY9iFODYDRG-DQD-LĜtKR%HQG
OD VWiYDOD RG U ]KUXED YH
VWĜHGX QiPČVWt 9 U E\OD
SĜHQHVHQD QD 9\ãHKUDG D Y U
QDKUD]HQD NRSLt 2ULJLQiO
MHXPtVWČQY/DSLGiULX1iURGQt
KRPX]HDQD9êVWDYLãWL
'DOãt þOHQ\ URGLQ\ MVPH RSXVWL
OL YH 9DOGêQãNp -DQD GRNRQFH
Y7KXQRYVNpXOLFL
-DQRYD DPHULFNi RG\VHD WUYDOD
VHGP OHW 3UYQt URN Y 1HZ<RU
NX GČODO SRVOtþND Y SHQČåQtP
~VWDYX SĜHFH MHQ MHãWČ SRG SD
WURQiWHP PDWþLQêFK VHVWHU 2
URNSR]GČMLY]DOMHMRWFĤYSĜtWHO
&KDUOHV 5 &UDQH YLFHSUH]LGHQW
YHONp SUĤP\VORYp VSROHþQRV
WL GR MHGQRKR ] MHMtFK ]iYRGĤ
VOpYiUQ\Y%ULGJHSRUWXYHVWiWČ
&RQQHFWLFXW $VL VL SĜHGVWDYR
1RYêGRPRYþ
'(6(7
35(=,'(1729ë&+%<7ĩ
3UR1'-RVHI7LFKì3UDKD
YDOåH]-DQDY\FKRYi~VSČãQpKR
DPHULFNpKRPXåHD-DQSURWR]D
þtQDOMDNRĜDGRYêGČOQtN
=D FHORX GREX VYpKR SRE\WX
Y $PHULFH VH -DQ MHQ MHGLQNUiW Y U±YLGČOVURGLþLDVHVWURX
2OJRXNG\åVHXQČKRNUiWFH]D
VWDYLOY%ULGJHSRUWX
2WHF SĜLMHO GR 6SRMHQêFK VWiWĤ
QD VYp GUXKp SĜHGQiãNRYp WXUQp
-DQYWpGREČRQHPRFQČO]iQČWHP
SUĤGXãHN D PDWND KR RãHWĜRYDOD
WDNåH VH YUiWLOD GRPĤ Då ]D WĜL
PČVtFH
-DQĤY SĜtMHP VWDþLO WDN QD E\W D
VWUDYX$E\VLSĜLY\GČODOXþLOSĜL
VWČKRYDOHFNpGČOQtN\DQJOLþWLQČD
GRSURYi]HO QD NODYtU QČPp ¿OP\
Y NLQČ 0RKO VL SDN þDV RG þDVX
GRYROLWYêOHW]DNXOWXURXGR]KUX
EDVWRNLORPHWUĤY]GiOHQpKR1HZ
<RUNX$ WDN VH V QtP VKOHGiYi
PH ~QRUD ÄQD ELGêONX³
0HWURSROLWQt RSHU\ QD DPHULFNp
SUHPLpĜH6PHWDQRY\3URGDQpQH
YČVW\VGLULJHQWHP*XVWDYHP0D
KOHUHPD(PRX'HVWLQQRYRXMDNR
0DĜHQNRX
9 %ULGJHSRUWX -DQ SĜL YãHFK DN
WLYLWiFK DEVROYRYDO REFKRGQt
ãNROX 7tP VQDG SĜHVYČGþLO SDQD
&UDQD DE\ MHM Y]DO GR MHGQRKR
] GDOãtFK ]iYRGĤ VSROHþQRVWL GR
&KLFDJD WHQWRNUiW MLå GR IXQNFH
MDNpKRVL GtORYHGRXFtKR ZRUNV
PDQDJHU $PHULFNê SRE\W E\O
SUR -DQD YHONRX åLYRWQt ãNRORX
SĜHGHYãtPGHQQtPVW\NHPVNRV
PRSROLWQtP RE\YDWHOVWYHP 6SR
MHQêFKVWiWĤ
ýDVHPVH-DQRYRFKRYiQtDMHKR
UHDNFH QD RNROt SRþDO\ PČQLW
%\OYWRPMLVWČLSRFLWRVDPČORVWL
D VWHVNX SR GRPRYČ ~YDK\ ]GD
YãHFKQRFR]GHGČOiPiVP\VOD
QHSĜHKOpGQČPHWDNpXUþLWiGiY
ND SV\FKLFNp ODELOLW\ 3DQ &UDQH
ĜHãLO -DQRYR FKRYiQt Y U MHKR XPtVWČQtP Y ~VWDYX SUR UH
WDUGRYDQRX PHQWiOQČ RSRåGČ
QRXPOiGHåYH9LQHODQGXYHVWiWČ
1HZ-HUVH\1ČNWHĜtåLYRWRSLVFLR
WpWR-DQRYČåLYRWQtHSL]RGČWDNWQČ
POþt7tPDOHåHW\WRVNXWHþQRVWL
QHXWDMXMHPH PĤåHPH OpSH SR
FKRSLW L -DQRYD REþDVQi GXãHYQt
UR]SRORåHQtYMHKRGDOãtPåLYRWČ
9 U Y GREČ 0DVDU\NRYD
SRE\WX V$OLFt QD &DSUL Y\SUD
YLOD VH PDWND ]D V\QHP VWUiYLOD
VQtPGYDPČVtFHYH9LQHODQGXD
SĜLYH]ODKRGRPĤ
3R QiYUDWX VH -DQ ]DEUDO GR SĜH
NODGX þiVWL NQLK\ /LEHUDOLVP RG
DQJOLFNpKR ¿OR]RID D VRFLRORJD
/HRQDUGD 7UHODXQH\KR +REKRX
VH Y\GDQp Y /RQGêQČ Y U QD QČPå VH SRGtOHO VSROX V $Q
WRQtQHP äiþNHP 0RåQi N WpWR
SUiFL GDO SRGQČW RWHF NWHUpPXL
E\O\V\PSDWLFNpP\ãOHQN\WRKRWR
YČGFH VWRXSHQFH SDUODPHQWQtKR
V\VWpPX D REþDQVNêFK VYRERG
-DQ XYDåRYDO R HYHQW QRYp FHV
WČGR]DKUDQLþtDYVUSQXVL
GRNRQFHRSDWĜLOFHVWRYQtSDV9\
SXNQXWt SUYQt VYČWRYp YiON\ PX
YãDNMHKR~P\VOSĜHND]LOR
$OLFL E\OR U WĜLDWĜLFHW OHW
'iYQR ML PLQXOD GRED Y WHKGHM
ãtFKSRPČUHFKYKRGQiQDYGiYi
Qt&LWRYêSRNXVVEOtåLWVHNROHP
UVYtGHĖVNêPRþQtPOpND
ĜHP NWHUê ML RãHWĜRYDO VNRQþLO
QH]GDUHP $ WDN VH Y\åtYDOD YH
VYp SURIHVRUVNp þLQQRVWLD Y GDO
ãtFK DNWLYLWiFK Y QLFKå KOHGDOD
QDSOQČQt VYpKR SRVOiQt 6NXWHþ
QRVW åH $OLFH ]ĤVWDOD VYRERGQi
E\OD QDNRQHF Y GREČ YiON\ ãWČV
WtPSURMHMtPDWNXYåLYRWQtPRE
GREtSURQLQHMNUXWČMãtP
2GUY\XþRYDOD$OLFHGČMH
SLVDSHGDJRJLNXQDGtYþtPO\FHX
Y +ROHãRYLFtFK 3RGOH EêYDOêFK
VWXGHQWHN GRYHGOD WHRULL RVYČåLW
SUD[t E\OD VNYČORX XþLWHONRX
NWHUi YêUD]QČ RYOLYQLOD MHMLFK åL
YRW D P\ãOHQt 3ĜLVStYDO N WRPX
L MHMt SRGPDQLYê ]MHY 9\VRNi
ãWtKOi SRVWDYD YåG\ HOHJDQWQČ
REOHþHQi WPDYp NUiWFH VWĜLåHQp
YODV\DSRGQLPLWYiĜHVYHOLNêPD
WPDYêPDRþLPDDYČþQêP~VPČ
YHP1H]Y\NOpSURWHKGHMãtGREX
E\O\LVSRUW\NWHUp$OLFHDNWLYQČ
SČVWRYDODSODYiQtMt]GDQDNROH
EUXVOHQtO\åRYiQt
-Lå Y %XGČMRYLFtFK VH ]DEêYD
OD SUREOpPHP DONRKROLVPX 9
3UD]H VH VWDOD PtVWRSĜHGVHGN\Qt
$EVWLQHQþQt OLJ\ YHGHQp Y\QLND
MtFtFK VRFLRORJHP SURI %ĜHWLVOD
YHP)RXVWNRX3RĜiGDODSĜHGQiã
N\ R DEVWLQHQFL D YOLYX DONRKROX
QD GČWL =DþDOD ~]FH VSROXSUDFR
YDWVGU(GYDUGHP%HQHãHPRGU
GRFHQWHPþHVNpXQLYHU]LUW\
D L þHVNp WHFKQLN\ 3RGtOH
OD VH QD XVWDYHQt VRFLRORJLFNpKR
VHPLQiĜHSĜL6YD]XþHVNRVORYDQ
VNpKR VWXGHQWVWYD 0ČO WĜL VHNFH
YHGHQpSURI)RXVWNRXGU%HQH
ãHPDGU0DVDU\NRYRX-HMtVHN
FH VH ]DEêYDOD URGLQDPL V GČWPL
RKURåHQêPLWXEHUNXOy]RXDDONR
KROLVPHPURGLþĤ
-HMtVHVWUD2OJDE\ODDOHMLQpKR]D
ORåHQtSRPDWXULWČY0LQHUYČVWX
GRYDOD¿OR]R¿L
32.5$ý29È1Ë
1813 – MORAVIANTOWN Pro ND Oskar Sýkora, Halifax NS
8QLWDV)UDWUXPQHERFKFHWHOL-HG
QRWD ýHVNêFK EUDWĜt YVWXSXMH GR
VHYHURDPHULFNp KLVWRULH SRG MPp
QHPFtUNYH0RUDYVNêFKEUDWĜt0LVLH
VH ]DNOiGDMt Y 86$ D QDMGHWH MH QD
SĜtNODG Y %HWKOHKHPX Y 3HQV\OYiQLL
QHERY6DOHPXY6HYHUQt.DUROtQČ
-DNWRDOHSĜLMGHåHPiPHY2QWDULX
0RUDYLDQWRZQ NGH VH Y URFH RGHKUiODELWYDPH]LSRVWXSXMtFtDPH
ULFNRX DUPiGRX D XVWXSXMtFt DQJOLF
NRLQGLiQVNRX"
-HWR]DMtPDYiDOHLWUDJLFNiXGiORVW
NWHUiVL]DVORXåtNUiWNRXY]SRPtQNX
-H]QiPRåH0RUDYãWtEUDWĜLSĜLãOLMLå
YURFHV~P\VOHP]DNOiGDW]GH
PLVLH SUR VHYHURDPHULFNp GRPRURG
FH0ČOLY\QLNDMtFt~VSČFKDE\ORWR
SURVLQFH Y 3HQV\OYiQLL Y
PDOpP VtGOH SRMPHQRYDQpP 1D]D
UHW NGH VH SRSUYp RVODYLO ]SČYHP
âWČGUêYHþHUYQRYČSRVWDYHQpPVUX
EXPLVLHÒVSČFKPRUDYVNêFKPLVLt
]DORåHQêFKSURUĤ]QpLQGLiQVNpNPH
Q\O]HVQDGQRSRFKRSLWSURWRåHPR
UDYãWtPLVLRQiĜLRGQLFKQLFQHFKWČOL
1DRSDNSRSĜLMHWtNĜHVĢDQVWYtPLVLH
VHVWDOD±QHERPČODVHVWiW±MDNêP
VLRVWURYHPPtUXDNĜHVĢDQVNpOiVN\
N EOLåQtPX %RKXåHO QRYČ SĜLFKi
]HMtFt HYURSVNi YOQD NRORQLVWĤ PČOD
MLQp ]iMP\ ± D YČWãLQRX SROROHJiOQČ
LQiVLOQČVH]PRFQLWSĤG\NWHUiSD
WĜLODGRPRURGFĤPSRJHQHUDFH7DNp
YiON\PH]LHYURSVNêPLVWiW\VHSĜH
QHVO\GRQDãHKRVYČWDGtOXMDNRE\OD
YiOND PH]L $QJOLt D )UDQFLt SRWRP
SĜLãODYiONDRDPHULFNRXQH]iYLVORVW
DQDNRQHFDPHULFNiLQYD]H.DQDG\Y
URFH0DKiWPD*iQGKtKRUþHQt
Ä,OLNH\RXU&KULVW,GRQRWOLNH\RXU
&KULVWLDQV 7KH\ DUH VR XQOLNH \RXU
&KULVW³QHSODWtSRX]HSURQDãHNUYD
YpGYDFiWpVWROHWt³0RUDYãWtLQGLiQL´
GRPRURGFL ] UĤ]QêFK NPHQĤ NWHUp
SĜLMDO\ NĜHVĢDQVWYt E\O\ QXFHQ\ VH
VYêPLPLVLRQiĜLSRPDOXXVWXSRYDWQD
]iSDGD]DNOiGDWQRYpPLVLH
-HGQD ] QLFK E\OD *QDGHQKWWHQ
]DORåHQiYURFHQDEĜHKXĜHN\
7XVFDUDZDV 'QHãQt YHONRPČVWR
&ROXPEXV OHåt SRPČUQČ EOt]NR WpWR
NG\VL ]DORåHQp PLVLH PRUDYVNêFK
LQGLiQĤ 0LVLH U\FKOH URVWOD D MLå Y
URFHPČODSĜLEOLåQČRE\YD
WHO V SĜHNYDSXMtFt åLYRWQt ~URYQL 0tW
]DVNOHQi RNQD StW NiYX ] FtQRYpKR
SRKiUXSUDFRYDWQDSROLVWDUDWVHR
NUiY\ NRQČ D GUĤEHå E\OR QČFR QH
REY\NOpKR D SĜHNYDSXMtFtKR MDNRå L
WR åH PLVLH RGPtWDOD VH ]DSOpVW GR
YiOHþQp YĜDY\ D WtP E\OD SRGH]ĜHOi
YãHP*QDGHQKWWHQVNêPDVDNUNWH
UêYVWRXSLOGRGČMLQWDNpSRGMPpQHP
MDNR0RUDYVNêPDVDNUQHERSURQiV
³/LGLFH´ RVPQiFWpKR VWROHWt" E\O EĜH]QD 3HQV\OYiQVNi PLOLFH
SRG YHGHQtP SOXNRYQtND 'DYLGD
:LOOLDPVRQDV\VWHPDWLFN\]DYUDåGLOD
D VNDOSRYDOD NĜHVĢDQVNêFK PR
UDYVNêFK LQGLiQĤ PXåĤ åHQ D GČWt
3HQV\OYiQVNi PLOLFH PLVLL QDNRQHF
]DSiOLOD D YãH WDN E\OR ]QLþHQR 1D
RVWDWQtPRUDYVNpPLVLHSDGODKUĤ]D
1HQt GLYX åH PLVLRQiĜ 'DYLG =HLV
EHUJHU YHGO VYRX VNXSLQX ³PRUDY
VNêFK´LQGLiQĤYURFHGR³EH]
SHþt´ GR +RUQt .DQDG\ 1RYi PLVLH
VH]DþDODVWDYČWYURFHQDVH
YHUQtPEĜHKXĜHN\7HPåHQHGDOHNR
Q\QČMãtKRPČVWHþND7KDPHVYLOOX3R
GDOãtFK OHW PLVLH QD]YDQi )DLU¿
HOGY]NYpWDODDE\ORWRMHGLQpVtGOLãWČ
QD ĜHFH7HPåL Y RVPQiFWpP VWROHWt
-H ]GH QXWQR SR]QDPHQDW åH QDSĜ
:LQGVRU )RUW 0DOGHQ 6DQGZLFK
QHER&KDWKDPE\O\]DORåHQ\YSR]
GČMãtFKOHWHFK
)DLU¿HOGVNi PLVLH E\OD ]DORåHQD
W\SLFNêP SOiQHP RVWDWQtFK PRUDY
VNêFK PLVLt 'ĜHYČQp VUXE\ SRVWD
YHQpRNRORKODYQtXOLFHPČO\GR]DGX
PDOp ]DKUiGN\ D QHMYČWãt EXGRYD
VORXåLOD MDNR NRVWHO ãNROD D VSROH
þHQVNê ViO .DåGi URGLQD SUDFRYDOD
QD VYpP SROtþNX VWDUDOD VH R VYi
]YtĜDWDDFRVHQHSRWĜHERYDORWRVH
SURGDOR -H ]DMtPDYp åH PLVLRQiĜL
GEDOL QD YêFKRYX POiGHåH D WR QH
MHQ FKODSFĤ DOH L GtYHN FRå E\OR QD
WXGREX]FHODQHREY\NOp.UDMLQDE\OD
NUiVQi D ~URGQi DOH )DLU¿HOG OHåHO
QHãĢDVWQČ QD KODYQt D MHGLQp GREUp
VSRMFH PH]L <RUNHP Q\QČMãtP 7R
URQWHPD1LDJDURXVH6DQGZLFKHP
D )RUW 0DOGHQHP NWHUê OHåHO SĜtPR
QDSURWLDPHULFNpPX'HWURLWX7RE\OD
SURPRUDYVNRXPLVLLQHãĢDVWQiSROR
KDNG\åY\SXNODYiOND
SUR ELWYX E\OR VLFH GREĜH ]YROHQR
DOH DQJOLFNi DUPiGD E\OD ]GHPRUD
OL]RYDQi QHVFKRSQê 3URFWHU GiYDO
MHGHQ PČQtFt UR]ND] ]D GUXKêP
02772
*(16$(7(51$²
32.2/(1Ì9Čþ1e
KUDEč=LQ]HQGRUI
SRUiåND VH ]PČQLOD Y SDQLNX D SOXN V SUFKDMtFtP JHQHUiOHP Y þHOH
]ERMLãWČXWHNO3URFWHUE\OYSURVLQFL
SRVWDYHQ SĜHG YRMHQVNê VRXG
NWHUê KR RGVRXGLO SUR ³GH¿FLHQF\ LQ
HQHUJ\ DQG MXGJHPHQW´ $PHULFNp
YRMVNR E\OR SĜHNYDSHQR åH 7HFXP
VHKRYD LQGLiQVNi DUPiGD ] ERMLãWČ
QHXWHNODDOHQDRSDNERMRYDODGiOD
]DFKUiQLOD þHVW DUPiG\ DQJOLFNp 9
RVWUp SĜHVWĜHOFH E\O YãDN 7HFXPVHK
]DELWDLQGLiQL]PL]HOL]ERMLãWČWDNp
)DLU¿HOGVNiPLVLHE\ODDPHULFNRXDU
PiGRX QHMGĜtYH Y\GUDQFRYDQi D ĜtMQDYRMiN\]DSiOHQD1DãWČVWt
PRUDYãWt LQGLiQL YH )DLU¿HOGX QH]Ĥ
VWDOL ]DFKUiQLOL VH D PLVLH E\OD RG
URNX ]QRYD SRVWDYHQD SUiFH
E\OD GRNRQþHQD RWHYĜHQtP PDOpKR
NRVWHOtþNDYURFH%\ORWRDOHQD
MLåQtPEĜHKXĜHN\7HPåHDPLVLHNWH
UiE\ODSRMPHQRYiQD1RYê)DLU¿HOG
SURVSHURYDOD 1RYê PLVLMQt GĤP E\O
GRVWDYHQYURFHDQRYêDYČWãt
NRVWHOYURFH
$PHULFNi LQYD]H GR +RUQt .DQDG\
NWHUi]DþDOD]H]iSDGXRG'HWURLWX
VH QHGRVWDOD GDOHNR 3RG YHGHQtP
VFKRSQpKR DQJOLFNpKR JHQHUiOD ,
%URFNDNHNWHUpPXVHSĜLSRMLO\LQGL
iQVNp NPHQ\ YHGHQp OHJHQGiUQtP
YĤGFHP7HFXPVHKHPGRQXWLO\NDSL
WXODFLDPHULFNpDUPiG\NWHUiXVWRX
SLODQD]SiWHNGR'HWURLWXDE\ODSRG
YHGHQtPQHVFKRSQpKRJHQHUiOD+XO
OD%URFNL7HFXPVHKVLFHQLO\VSROX
SUiFHGREĜHVLUR]XPČOLDQDY]iMHP
VHSRGSRURYDOL%URFNE\OYãDNRGYR
OiQ ]H ]iSDGQt REODVWL DE\ RFKUiQLO
+RUQt .DQDGX SĜHG GDOãt DPHULFNRX
LQYD]t NWHUi ]DþDOD ] QLDJDUVNp RE
ODVWLDQDMHKRPtVWRQDVWRXSLOPpQČ
VFKRSQê JHQHUiO 3URFWHU Y OLWHUDWX
ĜH QČNG\ SVDQê 3URFWRU =iSDGQt
DPHULFNpDUPiGČWHćYHOHOHQHUJLFNê
JHQHUiO+DUULVRQNWHUê]DKiMLO]'H
WURLWX QRYRX RIHQ]tYX D 3URFWHURYD
DUPiGD VH VYêP JHQHUiOHP Y SDQL
FH XVWXSRYDOD VPČUHP N )DLU¿HOGX
7HFXPVHK NWHUê SRYDåRYDO 3URF
WHUD ]D ]EDEČOpKR D QHVFKRSQpKR
YHOLWHOH GDO PX MDVQČ QDMHYR FR R
QČP VRXGt 3URFWHU E\O QDNRQHF7H
FXPVHKHP SĜHPOXYHQ åH SĜHVWDQH
XVWXSRYDW D VOtELO åH VYHGH ELWYX
6WDORVHWDNĜtMQDDELWYDVH
GRVWDODGRKLVWRULHSRGMPpQHP³7KH
%DWWOHRIWKH7KDPHV´E\ORWREOt]NR
IDLU¿HOGVNp PRUDYVNp PLVLH 0tVWR
)DLU¿HOGQHQtWDNGDOHNRRG7RURQWDþL
0RQWUHDOXDE\VLWDPþORYČNQH]DMHO
1DMGHWHWDPSČNQpPX]HXPDSURWR
åHMHWR1DWLRQDO+LVWRULF6LWHQDMGH
WHYHOPLYNXVQpLQWHUSUHWDþQtSODNHW\
NWHUp WXULVWĤP GiYDMt GRVWDþXMtFt LQ
IRUPDFH-HGQDSRMHGQiYiRQRYpP
D VWDUpP )DLU¿HOGX MLQi XPtVWČQi
QD ELWHYQtP SROL SRMHGQiYi R ELWYČ
XĜHN\7HPåHDSRGiYiNUiWNêåLYR
WRSLVDP\ãOHQN\LQGLiQVNpKRYĤGFH
7HFXPVHKD ± 0RUDYL
DQWRZQ MH GQHV PDOp VtGOLãWČ NWHUp
VHOHKFHQDMGHQDMLåQtPEĜHKXĜHN\
7HPåHMHYLQGLiQVNpUH]HUYDFL-H
GHWHOL YãDN SĜHG NDQDGVNRX ]LPRX
DXWHP QD )ORULGX QHER V GČWPL VH
SRGtYDW QD 'LVQH\ :RUOG ]DVWDYWH
VH YH :LQVWRQ6DOHPX NWHUê OHåt Y
6HYHUQt .DUROtQČ 6WDUê 6DOHP ]D
SRGtYDQRXVWRMtDSĤYRGQtPRUDYVNi
PLVLH D PČVWHþNR RG URNX MH
NUiVQČ XGUåRYiQR 1HMGRMHPQČML QD
PČ SĤVRELO VWDUê PRUDYVNê KĜELWRY
³ERåt SROH´ 6DOHP 0RUDYLDQ *RG¶V
$FUHNWHUêE\O]DORåHQYHIRUPČNĜt
åH 3URþ MVRX YãHFKQ\ KURE\ VWHMQp
YHOLNRVWL D YH WYDUX þWYHUFH ] SROR
åHQpKR SORFKpKR NDPHQH" =HSWDO
MVHP VH D GRVWDO MVHP QiVOHGXMtFt
RGSRYČć Ä.G\å åLMHPH QHMVPH VL
YãLFKQLURYQLNG\å]HPĜHPHDSĜHG
VWXSXMHPH SĜHG ERåt VRXG MVPH VL
SĜHG %RKHP YãLFKQL URYQL³ +OXERNi
WRPRXGURVWDþORYČNE\VHPČOQDG
Qt]DP\VOHW
1RYêGRPRYþ
69$7ë0,.8/Éä-$.21$0$/29$1ë$1'ć/3ĕÌ02
=1(%(6$+2'1ëÿ(57-$.2=32+É'.<
'R.LWFKHQHUXVHþORYČN]7RURQ
þORYČN]7RURQ
WDQHY\SUDYXMHWDNþDVWR/HGDåH
E\PČORSUDYGXGREUêGĤYRG7HQ
VH QiP WHQWRNUiW QDVN\WO X SĜtOH
åLWRVWLSRĜiGiQtWUDGLþQt0LNXOiã
VNpQDGtON\YVRERWXSURVLQFH
3UDYGDE\O\E\GDOãtSĜtOHåLWRVWL
SURWRåH WDP QHMHQ åH GREĜH IXQ
JXMHþHVNiDVORYHQVNiãNRODDOH
åLMtWDPL~åDVQtOLGpNWHĜtWLãHGČ
ODMt FR MH ]DSRWĜHEt YH SURVSČFK
WČFK GUXKêFK 1HQt WR NOLãp NGR
YHQR REUi]N\ UR]YČãHQp VWRO\
D PtVWQRVW Y\]GREHQi åLGOLþN\
VURYQiQ\ NiYLþND YRQt GULQN\
MVRXNGLVSR]LFLLVNHOtPN\RE
þHUVWYHQtOHåtQDVWROHFKYiQRþ
QtVWURPHþHNVYtWtDþHNiQDVYp
SUYQt PDOp REGLYRYDWHOH -HQåH
QČNGRWRPXVHOQDNRXSLWSĜLYp]W
SR]RGQiãHW XURYQDW Y\]GRELW D
Y]iYČUXWDNpSRYãHPWRPUDGR
YiQtLXNOLGLW
7RKR YãHKR VH XMDOL þOHQRYp
9iåHQêSDQH-HþPHQH
UiGD E\FK 9iP MPpQHP ýHVNpKR D VORYHQVNpKR
VGUXåHQt D þHVNp D VORYHQVNp ãNRO\ Y .LWFKHQHUX
:DWHUORR SRGČNRYDOD ]D 9DãL ~FDVW QD 0LNXOiãVNp
EHVtGFH Y VRERWX SURVLQFH ]HMPpQD ]D NUiVQp
GDU\SURãNROX
%\OD MVHP GRMDWD NUDVQêPL NQLKDPL NWHUêPL QiV
0DVDU\NĤY~VWDYREGDURYDODWČãtPHVHQDFKYtOL
DåMHVGČWPLSRVYiWFtFKRWHYĜHPH
9HOLFHVL9DãtãWČGURVWLYiåtPH
3ĜHMLNUiVQpSURåLWtYiQRþQtFKVYiWNĤ
V~FWRX'iãD)LãORYi
VH WDNRYpKR WLFKpKR SOQČQt WLVt
FHUDGUREQRVWtQLNG\QH]~þDVWQLO
QHYtRþHPMHĜHþ2Q\WRWLåQH
MVRX YLGČW SURWRåH NG\å SĜLMGH
GDY OLGt Xå MH YãHFKQR SĜLSUD
ý66.Y.LWFKHQHUX:DWHUORRYH
SRVOXSUiFLVþHVNRXDVORYHQVNRX
ãNRORX3iUåHQDPXåĤMDNMVRX
WDPXå]Y\NOtVL~NRO\UR]GČOtD
SDNXåQHQtRþHPPOXYLWNDåGê
8NDå"-iPiPW\REUi]N\~SOQČMLQp
$QLWHQGiUHþHNQHQt]DGDUPRStVQLþNDQHEREiVQLþNDWRVSUDYt
7HćXåVHQHQtþHKREiWNG\åWHQþHUWE\OQDQiVWDNRKRGQêWĜHEDEXGHPHPRFLYURFHLWURãNX]ORELW
6HVWDYX0LNXOiãþHUWDDQGČOREVDGLOL-DQ/XNDYVNê7KRPDV9RWUXEDD0DGLVRQ6HYFLNYêERUQČ
YtFRDMDN
3DQtXþLWHON\VH]DVHSRVWDUDO\R
GXFKRYQtQiSOĖRGSROHGQHDWDN
VH Y PtVWQRVWL %UHLWKDXSW &RP
PXQLW\ &HQWUH VPtVLOR KQHG QČ
NROLNMD]\NĤQDMHGQRX
YãHFKQRVLVVHERXGČWLYWHQGHQ
RGQiãHO\D]ĤVWDQHWRYQLFKMDNR
R]YČQD MHMLFK NUiVQpKR GČWVWYt
'tN\YiPY\~åDVQtREČWDYFLFR
GREĜHYtWHFRMHWRGČWVNiGXãLþ
ND
&KYiO\KRGQČ SĜHYOiGDOD þHãWLQD
DWDNpV\PSDWLFNiNRQIHUHQFLpUND
'iãD)LãORYiDRVWDWQt~þLQNXMtFt
XþLWHON\ VH Mt RSUDYGX GUåHO\ D
VWHMQČ WDN L VORYHQãWLQ\ ± SUR
WR SĜHFH GČWL QDYãWČYXMt VRERWQt
ãNROX DOH PDUQi VOiYD WtP QHM
OpSHYQtPDQêPMD]\NHPE\ODDQ
JOLþWLQD
3RGČNRYiQtWHG\]D~åDVQČQDEL
WêDY\þHUSiYDMtFtSURJUDPSRVt
OiPH%DUERĜH+RIHU'iãH)LãOR
YpPO%ODQFH0LFKDOHGiOH6L
PRQČ9RWUXERYp9HURQLFH .RS
þtNRYp (YČ +DQVHORYp %ODåFH
1RYRWQpD'iãH)LãORYpVW
9 NXFK\ĖFH VH þLOH RWiþHO\ -DQD
9RWUXERYi-DQD.DUJHURYi-DQD
6WDĖNRYi 0DUFHOD /XNDYVNi V
$QGUHRX.UF6HYFLN
$NRPXåHQiOHåtNUHGLW]DKHUHF
NêYêNRQ"6HVWDYX0LNXOiãþHUW
D DQGČO REVDGLOL -DQ /XNDYVNê
7KRPDV9RWUXEDD0DGLVRQ6HY
FLN$QHåHE\YiPWRQHãOR
1HMþDVWČMLEDELþN\DGČGHþNRYp
MVRX WČPL NGRå DEVROYXMt QHMHQ
SĜtSUDYX GČWt QD EHVtGNX ± Xå
XPtãWXEiVQLþNXDStVQLþNX"DOH
WDNWRQHQtGiYHMSR]RUMHãWČMHG
QRX WR ]D]StYiP YLGtã YêERU
QČSRY]EX]XMtDE\VLDQLPDOêD
DQLWHQYHONêQHXWUKOQDYHĜHMQRV
WL RVWXGX D DE\ VDPRWQp NOiQt R
]tVNiQt PLNXOiãRYVNpKR GiUHþNX
þLDQGČOVNpVODGNRVWLGRSDGORQD
YêERUQRX2þHUWDUDGČMLDQLQH
]DYDGLW$ WDN VH WDP VHãOR WČFK
PDOêFKDPUĖRXVĤDPUĖRXVtþNĤ
QDRVPGHViWUR]SiOHQpWYiĜLþN\
G\FKWLYp RþL NWHUêPL QHYČGČO\
NDP VH SRGtYDW DE\ VH NRQHþQČ
GRþNDO\ L WRXåHEQpKR RFHQČQt L
VHWNiQt V þHUWRYVNêP EOEOEOOO
SDPDWXMHWH VL MHãWČ" 'XãLþN\ E\
VHYQiVWHKG\QHGRKOHGDO
9ãHFKQRGRSDGORGREĜHQiGKHU
Qi DWPRVIpUD URGLþH L SUDURGLþH
VLQDGČODOLVQtPNĤDE\VHSRFHOê
URN PRKOL WČãLW ] ~SČFKX VYp UD
WROHVWLDDE\YSĜtãWtPURFHPRKOL
ĜtFL±YLGtãMDNVHVWDG\EiODOH
WRVXåMVLSĜHFHMHQRPYHONêNOXN
KRONDDYtãåHþHUWLMVRXMHQRP
YSRKiGFH
'\Ģ L WHQ 0LNXOiã GQHVND Xå
WDNp MHQRP MDNR QDPDORYDQê
DOH WR Y]SRPtQiQt MH NUiVQp 7R
6WHMQRX UDGRVW SĜLSUDYLO R Wê
GHQ SR]GČML SUR SRWRPN\ VYêFK
þOHQĤ D SĜiWHO 00, Y SRGREČ
0LNXOiãVNp EHVtGN\ 0DVDU\NĤY
~VWDY Y UHVWDXUDQWX 3UDKD QD
0DVDU\NWRZQX
'R NRVWêPĤ VH SĜHYOpNOL D QH
SRSUYp 3HWU .RKRXW FRE\ VY
0LNXOiãGRDQGČOVNpKR~WORXQNi
DNĜHKNiUROLVLWDNp]RSDNRYDOD
'LDQD:DOL%DUDN\DþHUWDVHKUiO
YH]GDĜLOpSUHPLpĜH7RPiã6PH
WDQD
'tN QHMYČWãt RYãHP SDWĜt PDQ
åHOĤP (YČ D )UDQWLãNRYL -HþPH
QRYêP MHMLFKå UXNDPD FHOi WD
RUJDQL]DFH V SRGLHP SĜtSUDYRX
EDOtþNĤ VYČWHO D GUiWĤ NH VSRMH
Qt SURWpNDOD $ DE\FKRP QH]D
SRPQČOL QD RERX DNFtFK E\O D
WR QH ]FHOD QiKRGRX WDNp PX]L
NDQW 0LORã +ĤOND$ YãXGH MHKR
]QDORVWLDRFKRWQpUXFHQiUDPQČ
RFHQLOL
2YãHPWRQHMYČWãtRFHQČQtDPRå
Qi L YGČN YiV PLOt RUJDQL]iWRĜL
MHãWČþHNiSUiYČRGGČWtNWHUêP
VHQ\QtVWDNRYRXREČWDYRVWtYČ
QXMHWH .RQHþQČ VORYD GtNĤ RG
MHMLFK URGLþĤ MH WDNp WR FR SRG
QČFXMH GDOãt DNWLYLWX 'ČNXMHPH
.LWFKHQHUVNêPGČNXMH]DYVWĜtFQRVW
DXWRUND9ČUD.RKRXWRYi
$QGUHD.UF6HYFLN-DQD2WUXERYi-DQD.DUJHURYi
1RYêGRPRYþ
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ SVÁTKY
VÁNOČNÍ
A VŠECHNO NEJLEPŠÍ
V NOVÉM ROCE
'ČNXMHPH]DGRVDYDGQtGĤYČUX
DWČãtPHVHQD9iVLYURFH
$8723ģ-ý291$&+$32ZZZFKDSRF]
WHO
7RMHVQDGQHMYČWãtRFHQČQt7RPRY\þHUWRYVNpUROHYĤEHFFRPDOpPXKUGLQRYL]DRGYDKXVOtELO"
0LOtSĜiWHOp
3iWêPURNHPSURQDMtPiPWXULVWĤPSRGURPDQWLFNêP9\ãHKUDGHPY
3UD]HYHOPLSČNQêDSDUWPHQWSURGYČRVRE\
=DYtWDOLVHPKRVWp]H6SRMHQêFKVWiWĤ.DQDG\$XVWUiOLHD1RYpKR
=pODQGX9ãLFKQLE\OL
VSRE\WHPYHOPLVSRNRMHQLFRåGRND]XMtLMHMLFKKRGQRFHQtDUHIHUHQFH
NWHUpPRKX]iMHPFĤPSRVN\WQRXW&HVWDGRýHVND]H]iPRĜtMHGDOHNi
DMHPRMtKRVWLWHOVNRXSRYLQQRVWtSĜLSUDYLWNUDMDQĤPWDNRYpSRGPtQN\
DE\VHXQiVFtWLOLGREĜHDMDNRGRPD7ČãtPVHQDYãHFKQD]DWtPQHX
VNXWHþQČQiVHWNiQtVQRYêPLKRVW\+DQD%XåNRYi
3RGUREQRVWLRSRGPtQNiFKQDOH]QHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFK
KWWSZZZKROLGD\UHQWDOVFRXNS
ZZZSRGROLDSDUWPHQWF]
7DNMHGQXStVQLþNXVORYHQVN\GUXKRXþHVN\QHQtWRSDUiGD"$MDNQiPWRMGH
5RGLþRYVNRSUDURGLþRYVNiVHãORVWFYDNDODX]iYČUNDPLIRWRDSDUiWĤMDNRR]iYRG
1RYêGRPRYþ
1HGiYQR Y\ãOD ]DMtPDYi åLYRWRSLVQi NQtåND 7KH .DSUiORYi
&RPSDQLRQR9tWČ]VODYČ.DSUiORYp7RWRMPpQRPiPHVSRMHQR
SĜHGHYãtPVHVPXWQêPRVXGHPPODGpåHQ\MtåQHE\ORGiQRåtW
GORXKêåLYRWQDURGLODVHUY%UQČ]HPĜHODUY0RQW
SHOOLHUMHSRFKRYiQDY%UQČ$OHSĜt]QLYFLYiåQpKXGE\YČGtåH
WRWRMPpQRMHVSRMHQRVH]DMtPDYRXKXGHEQtWYRUERX.GRE\OD
WHG\ 9tWČ]VODYD .DSUiORYi MDNR þORYČN L MDNR VNODGDWHOND QiP
YUR]KRYRUXĜHNQHVSROXDXWRUNDNQtåN\.DUOD+DUWO
PČOQDQLDOHQDNRQHFDVLRWHFGQHVMLåPiOR]QiPêVNODGDWHO
DþNROLYYHVYpGREČE\ORMHKRGtORYHOPLFHQČQR1HQtQLMDNUR]
ViKOpSURWRåH9iFODY.DSUiOPČOãLURNp]iMP\DL]H[LVWHQþQtFK
GĤYRGĤVHQHPRKOVRXVWĜHGLWSRX]HQDNRPSRQRYiQt±E\OKX
GHEQtP HGLWRUHP SXEOLFLVWRX NRQFHUWQtP NODYtULVWRX VERUPLV
WUHP DOH SĜHGHYãtP SHGDJRJHP =SRþiWNX VH YČQRYDO KODYQČ
VYpVRXNURPpNODYtUQtãNROHSR]GČMLY\XþRYDOVNODGEXQDEUQČQ
VNpNRQ]HUYDWRĜL3RþWHPVNODGHEMHKRKXGHEQtRGND]YtFHPp
QČRGSRYtGiUR]VDKXGtOD.DSUiORYpDOHMGHWDNĜNDYêKUDGQČR
GtORNRPRUQtSĜHGHYãtPVNODGE\SURNODYtU.DSUiORYiE\ODMDNR
VNODGDWHONDPQRKHPYãHVWUDQQČMãtMHMtNDWDORJQDSĜtNODGREVD
9 WRPWR VPČUX E\ .DSUiORYp PRKO ]iYLGČW OHFNWHUê PQRKHP
VODYQČMãtVNODGDWHO%ČKHPSRVOHGQtFKþWUQiFWLOHWNWHUpXSO\QXO\
RG]DORåHQt.DSUDORYD6RFLHW\E\ORY\GiQRWDNĜNDFHOpMHMtGtOR
WLVNHP]YDOQpþiVWL]SRGQČWXDQH]ĜtGNDLV¿QDQþQtSRPRFt
WpWR KXGHEQt VSROHþQRVWL 6 SRGSRURX VSROHþQRVWL Y]QLNOD
WDNp FHOi ĜDGD QDKUiYHN PH]L QLPL þW\ĜL SUR¿ORYi &' +XGEX
.DSUiORYp Y\GDO .RFK 5HFRUGV 6XSUDSKRQ %DHUHQUHLWHU
ýHVNê UR]KODV $PRV (GLWLR D FHOi ĜDGD GDOãtFK Y\GDYDWHOVWYt
YýHFKiFKLY]DKUDQLþt1ČNROLNVNODGHEE\OR]QDãHKRSRGQČWX
WDNp]UHNRQVWUXRYiQRDSURYHGHQRYHVYČWRYpSUHPLpĜH
ýtP9iV]DXMDODRVREQRVW9tWČ]VODY\.DSUiORYpYþHPVSR
-DN SĜLMtPi WYRUEX .DSUiORYp VYČWRYi KXGHEQt
þtYiMHMtMHGLQHþQRVW"
YHĜHMQRVW"
=DXMDOD PČ SĜHGHYãtP VYRX KXGERX 7D QD PČ QH
ýDVWR V SĜHNYDSHQtP YåG\ V UHVSHNWHP +ODYQČ MH
VPtUQČ ]DSĤVRELOD MLå SĜL SUYQtP SRVOHFKX -H VR¿V
RQLY]UĤVWDMtFt]iMHPFRåGRND]XMHLYHONpPQRåVWYt
WLNRYDQiLQYHQþQČERKDWiYHOLFHRVRELWi.DSUiORYi
MHGQR]QDþQČSR]LWLYQtFKUHFHQ]t
SĜtPRVUãtVWiOHQRYêPLDRULJLQiOQtPLKXGHEQtPLP\ã
OHQNDPL WDNåH YiV MHMt KXGED QLNG\ QHQXGt$ NROLN
+UDMHVHQČNGHYHYHONêFKKXGHEQtFKGRPHFK"
NYDOLWQtFKVNODGHESRVREČ]DQHFKDODQDY]GRU\WRPX
3RNXGPiWHQDP\VOLWDNRYp5XGRO¿QXPWDNWDPVH
åHMHMtåLYRWE\ONUiWNêåLODSRXKêFKSČWDGYDFHWOHW
P\VOtP]DWtPQHGRVWDODLNG\åXåVHKUiODLY&DUQHJLH
7R]QDPHQiQČMDNêFKVHGPRVPOHWWYĤUþtKRåLYRWD
+DOO :HLOO 5HFLWDO +DOO 9 3UD]H E\O DOH QHGiYQR
7tP DOH MHGLQHþQi QHQt ± NUiWNê åLYRW åLO L 3HUJROHVL
SURYHGHQ MHMt NODYtUQt NRQFHUW YH 6PHWDQRYČ VtQL
QHERNXSĜ*LGHRQ.OHLQMHGHQ]GDOãtFK]DMtPDYêFK
2EHFQtKRGRPXQDSURJUDPXE\OYGREUpVSROHþQRVWL
þHVNêFKVNODGDWHOĤJHQHUDFH.DSUiORYp$6FKXEHUW
%UXFNQHURY\ VHGPp V\PIRQLH D %HHWKRYHQRY\
]DQHFKDOSRVREČREURYVNpGtORYSRXKêFKMHGQDWĜL
SĜHGHKU\&RULRODQWDNåHYWRPWRRKOHGXVH]GiEêW
FHWL-HGLQHþQRVW.DSUiORYpVSRþtYiYWRPåHY\QLNOD
YãHQDGREUpFHVWČQHMHQ Y MHGQRP DOH KQHG YH GYRX YHOPL QiURþQêFK
KXGHEQtFKRERUHFK±VNODGEČDGLULJRYiQt±YHNWH
.YDUWHWR.DSUiORYiNWHUpYýHVNXY]QLNORKUDMH
UêFKVHåHQ\QHVPtUQČREWtåQČSURVD]XMtSRQČYDGå
W\WRGLVFLSOtQ\MVRXWUDGLþQtPXåVNRXGRPpQRX=GiVHSURWRDå KXMHFHORXĜDGXRUFKHVWUiOQtFKGČO$OHMHMLFKKXGHEQtYêUD]Pi MHQRPVNODGE\.DSUiORYp"
QHXYČĜLWHOQpåHYSRXKêFKGYDDGYDFHWLGLULJRYDODýHVNRX¿OKDU PQRKpVW\þQpSORFK\2WHFMLWDNpQHSĜtPR]SURVWĜHGNRYDOKXGEX .YDUWHWR Pi YHOLFH UĤ]QRURGê UHSHUWRiU D .DSUiORYRX GQHV
-DQiþNDNWHUpPXVHMDNRKXGHEQtPXY]RUX.DSUiORYiMLQDNGRVW MLå SURSDJXMH VStãH VYêP MPpQHP FRå MH VDPR R VREČ WDNp
PRQLLYHWĜLDGYDFHWLRUFKHVWU%%&
FtOHYČGRPČY\KêEDODPČODSUR]tUDYêSRFLWåHE\MLWDNVLOQêåL GĤOHåLWp$OHSĜHGQČNROLNDOHW\MHMtVP\þFRYêNYDUWHW.DSUiORYi
-VWHMHGLQiNGRVHXPČQtPODGpXPČON\QČVYpKRþDVXYĤ YHOSRKOWLO.DSUiOX-DQiþNDVWXGRYDODWDNQHXQLNOMHKRYOLYXL Pi SRX]H MHGLQê QDKUiOR QD &' QDKUiYNX Y\GDOR SUDåVNp
EHFYČQRYDOQLNGR]MHMtGRPRYLQ\VHMHMtKRRGND]XQHXMDO NG\åKXGHEQČPXQHVWiOWDNEOt]NRMDNRWĜHED3DYHO+DDVGDOãt Y\GDYDWHOVWYt$UFR'LYDYU$þNROLYQHãORRSUYQtQDKUiYNX
WRKRWRGtODSUYHQVWYtGUåt-DQiþNRYRNYDUWHWRMHMLFKåQDKUiYNX
]-DQiþNRYêFKåiNĤ
-DNMVWHMLYODVWQČREMHYLOD"
YUY\GDOR6WXGLR0DWRXãE\OWRVNXWHþQêSRþLQ$EU]\
'tN\VYpPX]iMPXRKXGEX%RKXVODYD0DUWLQĤ±]PtQNDR.DS UiORYp MH Y NDåGpP MHKR åLYRWRSLVH 3ĜtEČK .DSUiORYp MDNRåWR 9UROLGLULJHQWDDQLGQHVQHYLGtPHEČåQČåHQ\-DNMLSĜLMtPD VH GRþNiPH L QDKUiYN\ WĜHWt WHQWRNUiW Y SRGiQt Y\QLNDMtFtKR
P~]\0DUWLQĤGRGQHVQHSĜHVWDOIDVFLQRYDWDOHERKXåHOVHVWDO ODWHKGHMãtVSROHþQRVW"ýtPVL]tVNDODPH]LXPČOFLDXWRULWX" âNDPSRYR NYDUWHWD NWHUp VP\þFRYê NYDUWHW .DSUiORYp KUDMH
QRYLQiĜVNêP NOLãp $ WDNp WR QHE\OD YåG\ DVRFLDFH NWHUi E\ 9UROLGLULJHQWDQHYLGtPHEČåQČåHQ\DQLGQHVSURWRåHYWRP SRPČUQČ þDVWR SĜHG WĜHPL OHW\ MHM GRNRQFH QDWRþLOR SUR %%&
.DSUiORYp SRPRKOD Y þHVNpP SURVWĜHGt WRPX E\OR VStãH QDR WR RERUX SĜHWUYiYDMt W\Wpå VWHUHRW\S\ MDNR ]D åLYRWD .DSUiORYp 7DWRQRYiQDKUiYNDY\MGHOHWRVY5DGLRVHUYLVXýHVNêUR]KODVD
SDN 1DãWČVWt MHMt KXGED MH VWHMQČ YLWiOQt MDNR E\OD MHMt DXWRUND -LQDN GLULJHQWHN QHGRVWDWHN UR]KRGQČ QHQt 1HE\OR D QHQt DOH EXGHVNXWHþQČXQLNiWQtSURWRåHMDNRMHGLQiUHVSHNWXMHSĤYRGQt
D WDN VL YåG\ GRNi]DOD QDMtW ± L NG\å WR E\OR þDVWR V GORXKêPL PQRKRWČFKNWHUpMVRX]iURYHĖVNODGDWHONDPLQDWRåVNODGDWHO DXWRUþLQUXNRSLVYSOQpPUR]VDKXDVWRMtQHMEOtåHMHKRDXWHQWLFNp
RGPONDPL±VYpVWRXSHQFH9HþW\ĜLFiWêFKOHWHFKPH]LQČSDWĜLO\ NDPLY\QLNDMtFtPL.DSUiORYiE\ODSUYQtGtYNRXYKLVWRULLEUQČQ LQWHUSUHWDFL
LYHOPLYê]QDPQpRVREQRVWLNXSĜ5DIDHO.XEHOtNNWHUêVHWHKG\ VNpNRQ]HUYDWRĜHNWHUiVHQHFKDOD]DSVDWQDWUDGLþQČPXåVNê
XMDOKQHGQČNROLNDGČO.DSUiORYp9SĜtSDGČ3DUWLW\SURNODYtUD GYRMRERU VNODGED D GLULJRYiQt$ MDNR MHGLQi ]H VYpKR URþQtNX ([LVWXMHQČNGHMLQGHY(YURSČSRGREQiRVREQRVWMDNRXMH
VP\þFRYê RUFKHVWU WR E\OR MLå ]D YHOPL GUDPDWLFNêFK RNROQRVWt VWXGLXPRERXRERUĤ~VSČãQČGRNRQþLOD-HMtSUYQtYHĜHMQpGLUL QDãH9tWČ]VODYD.DSUiORYi"
±VNODGEXGLULJRYDOY%UQČVKRGRXRNROQRVWtYGHQDWHQWiWXQD JHQWVNpY\VWRXSHQtY%UQČQDJUDGXDþQtPNRQFHUWXNRQ]HUYD 6DPR]ĜHMPČ H[LVWXMH D KQHG QČNROLN äLYRWQtP RVXGHP MH
+H\GULFKD WDNåH VH GR SRVOHGQt FKYtOH QHYČGČOR ]GD NRQFHUW WRĜHE\ORWHKG\RþHNiYiQRVXUþLWêPQDSČWtPYQČPåQHFK\EČ .DSUiORYpDVLQHMEOtåH)UDQFRX]ND/LOL%RXODQJHUPODGãtVHVWUD
QHEXGH]UXãHQ+QHGSRYiOFH.DUHO$QþHUOSURYHGODQDKUiOSUR ODDQLDURJDQWQtQHGĤYČUDDOHRWRYČWãtSĜHNYDSHQtSDN]SĤVR 1DGLVODYQpSHGDJRåN\XNWHUp.DSUiORYiVWXGRYDODQDSDĜtåVNp
ýHVNêUR]KODVVNODGDWHOþLQ.ODYtUQtNRQFHUWGPROOQDKUiYNDVH ELOD SXEOLNX D NULWLNĤP VYêPL NXOWLYRYDQêPL JHVW\ D SĜLUR]HQRX eFROH QRUPDOH Y SRVOHGQtP URFH VYpKR åLYRWD NWHUi ]HPĜHOD
DXWRULWRXVNWHURXYHGODRUFKHVWUNRQ]HUYDWRĜH-HMtGLULJHQWVNp WDNp Y SČWDGYDFHWL 8å Y GHYDWHQiFWL Y\KUiOD YHOPL SUHVWLåQt
ERKXåHOQHGRFKRYDOD
'DOãtRåLYHQt]iMPXRKXGEX.DSUiORYpSDNQDVWDORYãHGHVi VFKRSQRVWL WDN VNOLGLO\ Y GRERYêFK UHFHQ]tFK QHPHQãt FKYiOX 3UL[ GH 5RPH ]D VYRX RUFKHVWUiOQt NDQWiWX )DXVW HW +pOqQH
WêFKOHWHFK±VRXYLVHORVFHONRYêP]iMPHPRNXOWXUQtRGND]3UY QHåMHMtQiGKHUQêNODYtUQtNRQFHUWYQČPåVyORYêSDUWKUiO/XGYtN ± E\OD SUYQt åHQRX NWHUp VH WR SRGDĜLOR 1HER MHMt NUDMDQND
QtUHSXEOLN\ýHVNêUR]KODVSRĜL]RYDOQDKUiYN\MHMtKXGE\DåGR .XQGHUDRWHFVODYQpKRVSLVRYDWHOH7RWpåVHRSDNRYDORRGYD *HUPDLQH 7DLOOHIHUUH YHGOH 3RXOHQFD D 0LOKDXGD QHMVLOQČMãt
SRORYLQ\VHGPGHViWêFKOHWYHONRX]iVOXKXQDWRPPČORKODYQČ URN\SR]GČMLYOLVWRSDGXNG\ĜtGLODMDNRSUYQtåHQDýHVNRX VNODGDWHOVNi RVREQRVW VNXSLQ\ /HV 6L[ 9 3ROVNX SĜHGHYãtP
EUQČQVNpVWXGLR$6XSUDSKRQYWpGREČ.DSUiORYpMDNRMHGLQp ¿OKDUPRQLL WHQWR SUR ¿OKDUPRQLL MLQDN GRVWL QHFKYDOQê ÄUHNRUG³ *UD]\QD %DFHZLF] Y &KRUYDWVNX Y\QLNDMtFt 'RUD 3HMDþHYLþ Y
SĜHNRQDODSRYtFHQHåVHGPGHViWLOHWHFKDå$PHULþDQND0DULQ $QJOLL (WKHO 6P\WK (OLVDEHWK /XW\HQV (OL]DEHWK 0DFRQFK\ þL
þHVNpVNODGDWHOFHY\GDOGRNRQFHSRUWUpWQt/3
3DN QDVWDOD GDOãt GORXKi RGPOND Då Y U Y\ãHO 0XFKĤY $OVRS$]QRYXSDNQiVOHGXMtFtURNY/RQGêQČNG\ĜtGLODY\QL 5HEHFFD &ODUNH NWHUi SR]GČML SĜHVtGOLOD GR 6SRMHQêFK 6WiWĤ
DXWRELRJUD¿FNêURPiQ3RGLYQpOiVN\NWHUêQD.DSUiORYRXRSČW NDMtFtRUFKHVWU%%&NWHUêMLSĜL]NRXãNiFKDNODPRYDO&RVWiOR *DOLQD 8VWYROVND\D Y EêYDOpP VRYČWVNpP 5XVNX$ WR MPHQXML
XSR]RUQLO-LĜt0XFKDE\ONUiWFHPDQåHOHP.DSUiORYpRåHQLOVH ]DWDNRYêP~VSČFKHP"9HGOHSĜLUR]HQpKRWDOHQWXVDPR]ĜHMPČ MHQW\QHMYê]QDPQČMãtMHMLFKåWYĤUþtåLYRW\VHDOHVSRĖþiVWHþQČ
VQtGYDPČVtFHSĜHGMHMtVPUWt%UQČQVNpVWXGLRýHVNpKRUR] WYUGiGĜLQDNWHUpVH.DSUiORYiQLNG\QHY\KêEDOD3DNY\QLNDMtFt SĜHNUêYDO\VåLYRWHP.DSUiORYp
KODVXGRNRQFHSDNQHFKDOR]DþiWNHPGHYDGHViWêFKOHW~GDMQČ] XþLWHOp ± =GHQČN &KDODEDOD Y %UQČ WR E\OD OLQLH 1HXPDQQRYD
0XFKRYDSRGQČWXSRĜtGLWQRYRXQDKUiYNX9RMHQVNpV\PIRQLHW\ )UDQWLãHN1HXPDQQE\OãpIHPEUQČQVNp2SHU\D&KDODEDORYêP $ RGNXG MVWH þHUSDOD SĜL WYRUEČ YHOLFH ]DVYČFHQêFK
QHM]QiPČMãtKRGtOD.DSUiORYp7DNåHE\FKWRXSĜHVQLODDVLWDN XþLWHOHP 9iFODY 7DOLFK Y 3UD]H &KDUOHV 0XQFK Y 3DĜtåL$OH ZHERYêFKVWUiQHNNDSUDORYDRUJDSRVOp]HNQtåN\"$NGHVH
åHRGND]X.DSUiORYpVHYMHMtGRPRYLQČQHYČQRYDOQLNGRGĤVOHG SĜHGHYãtPWRE\ODMHMtRVREQRVWHYLGHQWQČYHOPLFKDULVPDWLFNi GiSRĜtGLW"
6WUiQN\R.DSUiORYpNWHUpMVRXSRĜiGDNWXDOL]RYiQ\DGYDNUiW
QČV\VWHPDWLFN\1DWRVH]DPČĜLODDåMHMtKXGHEQtVSROHþQRVW
GRURNDMHWDNpXYHĜHMĖRYiQQiãHMRXUQDOY\FKi]HMtSĜHGHYãtP
.WHUi]HVNODGHEMH9iPRVREQČQHMEOLåãtSURþ"
NWHURXMVHPNRQFHPGHYDGHViWêFKOHW]DORåLOD
1DWRMHQHVQDGQpRGSRYČGČWSURWRåHPiPVODERVWSURYČWãLQX] ] GRERYêFK GRNXPHQWĤ SURJUDPĤ NRQFHUWĤ UHFHQ]t WH[WĤ
0RKODE\VWHSĜLEOtåLWREGREtYQČPåVHPX]LNiOQRVWDYĤEHF QLFK1HMþDVWČMLDVLSRVORXFKiPW\YQLFKåKUDMHKODYQtUROLNODYtU Y RGERUQêFK þDVRSLVHFK NWHUp Y\FKi]HO\ ]D VNODGDWHOþLQD
7RE\OQiVWURM.DSUiORYpVNXWHþQČQHMYODVWQČMãtQHMSĜLUR]HQČMãt åLYRWD$OH ]iVDGQtP ]GURMHP ]YOiãWČ SUR NQLKX R .DSUiORYp
RVREQRVWKXGHEQtVNODGDWHON\XWYiĜHOD"
8PČOHFN\QHVPtUQČ]DMtPDYiWĜLFiWiOpWDNXOWXUD3UYQtUHSXEOL -HMtNODYtUQtVNODGE\SĜHN\SXMtLQYHQFtMVRXY\VRFHNXOWLYRYDQp E\O\ VDPRWQp VNODGDWHOþLQ\ UXNRSLV\ VNLF\ D SDUWLWXU\ GHQtN\
N\7RMHWpPDNWHUpE\Y\åDGRYDORVDPRVWDWQêUR]KRYRU7DNKOH $OHQHMYtFPČDVLGRMtPDMtMHMtQiGKHUQpVERU\YRUFKHVWUiOQtNDQ ]iSLVQtN\ QHMUĤ]QČMãt WH[W\ D SĜHGHYãtP MHMt NRUHVSRQGHQFH
VSĜiWHOLDKODYQČVURGLþL.QLKDVHGiREMHGQDWYHYãHFKYHONêFK
Y NUiWNRVWL DOHVSRĖ PRKX SĜLEOtåLW SURVWĜHGt Y QČPå Y\UĤVWD WiWČ,OHQDQHERMHMtSRVOHGQtVNODGEDULWRUQHOSURFHOORDNODYtU
NQLKNXSHFWYtFK WDG\ Y .DQDGČ QDSĜtNODG Y &KDSWHUV ,QGLJR
OD .DSUiORYi PČOD P\VOtP YHOLNp ãWČVWt åH VH QDURGLOD SUiYČ
QHMOHYQČMLMLDOHGRVWDQHWHSĜHVDPD]RQFD
Y %UQČ YH PČVWČ NWHUp E\OR KXGHEQČ SR]RUXKRGQČ Y\VSČOp $YãHREHFQČVHQHMþDVWČMLKUDMH"
D Y WRPWR VPČUX QLMDN QHSRNXOKiYDOR DQL ]D KODYQtP PČVWHP 9UHSXEOLFHMVRXWRKODYQČNODYtUQtVNODGE\Y]DKUDQLþtSĜHNYD
SRVN\WRYDORPRåQiL]DMtPDYČMãtUĤ]QRURGČMãtSRGQČW\$SDN SLYČ MHMt StVQČ NWHUêFK QDSVDOD WĜLDWĜLFHW 3ĜHNYDSLYČ SURWR åH 2 DXWRUFH 3XEOLFLVWND .DUOD +DUWO MH DEVROYHQWNRX )LOR]R¿FNp
FHOpWRNXOWLYRYDQpSURVWĜHGtMHMtURGLQ\RWFH±VNODGDWHOHDPDWN\ DþNROLY MVRX SUiYHP SRYDåRYiQ\ ]D MHGHQ ] SR]GQtFK YUFKROĤ IDNXOW\8QLYHU]LW\.DUORY\D8QLYHUVLW\RI7RURQWR9U]DORåLOD
±DSURERYDQpXþLWHON\]SČYX'REOt]NpKRRNUXKXSĜiWHOURGLQ\ þHVNpXPČOHFNpStVQČSĜHFHMHQMVRXWRStVQČYþHãWLQČMD]\ Y7RURQWČKXGHEQtVSROHþQRVW7KH.DSUDORYD6RFLHW\NWHUpVH]D
SDWĜLOL QDSĜ /XGYtN .XQGHUD D *UDFLDQ ýHUQXãiN WHKGHMãt Yê FHQHPiORREWtåQpP1DY]GRU\WRPXMHRQČPH]LXPČOFLYHOLNê QHFHOêFKþWUQiFWOHWVYpH[LVWHQFHSRGDĜLORLQLFLRYDWY\GiQtWDNĜND
]QDPQpRVREQRVWLþHVNpKXGHEQtNXOWXU\YHONêPSĜtWHOHPRWFH ]iMHPDSURYR]XMtVHQHMþDVWČMLDOHVSRĖWHG\YH6SRMHQêFKVWi YHãNHUpKRGtOD.DSUiORYp-HVSROXDXWRUNRXSUYQtRGERUQpNQLK\
.DSUiORYp E\O MHGHQ ] QDãLFK QHMYê]QDPQČMãtFK PX]LNRORJĤ ± WHFKD.DQDGČDWRQHMHQYUiPFLIDNXOWQtFKUHFLWiOĤ9SRVOHGQt R VNODGDWHOFH Y DQJOLFNpP MD]\FH 7KH .DSUiORYi &RPSDQLRQ
9ODGLPtU +HOIHUW7DNRYp SURVWĜHGt VDPR]ĜHMPČ GDOR .DSUiORYp GREČVHVQLPLGRNRQFHLVRXWČåt±QDSRVOHG\QDSĜtNODGYOHWRãQt NWHURX Y ORĖVNpP URFH Y\GDOR DNDGHPLFNp QDNODGDWHOVWYt
&DQDGLDQ0XVLF&RPSHWLWLRQNGHVQLPLXVSČOD7HL\D.DVDKDUD /H[LQJWRQ%RRNV5RZPDQ/LWWOH¿HOGYH6SRMHQêFKVWiWHFK
RKURPQêRGERUQêQiVNRNDIRUPRYDORLMHMtRVREQRVW
.QLKD E\OD QHGiYQR QRPLQRYiQD QD FHQX ) ; âDOG\ NWHURX
]9DQFRXYHUX
VWHMQRMPHQQiQDGDFHY3UD]HXGtOt]DPLPRĜiGQpHGLþQtSRþLQ\
.GRE\OMHMtPY]RUHP"
DSUiFHXPČOHFNRKLVWRULFNp9tFHQDKWWSZZZNDSUDORYDRUJ
1DYGRU\YãHPNOLãpWRQHE\O0DUWLQĤDOH6WUDYLQVNê1HMYČWãtYOLY -HMLåMHMtGtORGQHV]NRPSOHWRYiQRREMHYHQRDRFHQČQR"
.'2%</$
9Ë7ċ=6/$9$.$35È/29È"
2GSRYtGiVSROXDXWRUND NQtåN\.DUOD+DUWO7RWRQWR
1RYêGRPRYþ
6./(1Ě1É32+É'.$
3Ő,þ(.É1Ì1$-(åÌã.$
3UR1'-DQD)DIHMWRYi3UDKD
-HVWOL-RKDQNRSĜHVWDQHã]ORELW,YDQNXWDNYiPSRYtPSRKiGNX7DNVO\ãHODVSĜHVWDĖ
MtEUiWSDQHQNXQHQtWYRMH,YDQNRSĜHVWDĖWDKDW-RKDQX]DYODV\YåG\ĢMLWREROtäH
YiP QLF QHEXGX SRYtGDW D SĤMGHWH VSiW 1HSXVLQNXM ,YDQNX GRVWDQH RG WHEH UêPX
,YDQNRSĜHVWDĖPOiWLWWtPKUQtþNHPUR]ELMHãKR.UXFLWDNGRVWSĜLYHGHWHPČQDãLEH
QLFL7LFKRNUDĢRXþNiSRKiGND]DþtQi
%\ODMHGQRXMHGQDVNOiUQDDQDFKi]HODVHWURãLþNXEOt]NRDYĤEHFQHWURãLþNXGDOHNRRG
PČVWD%HURXQD%\ODGREĜHXNU\Wi]DGHYDWHUREHURXQVNêPLNRSFLDQČMDNêPLSRWRN\
YWDNRYpPDOLþNpYHVQLþFH1HQDþRYLFtFK.HVNOiUQČVHPXVHORMHWNXVSRGiOQLFLD
SDNWDNRYêPLPUĖDYêPLVLOQLþNDPLFRVHNURXWt]MHGQp]DWiþN\GRGUXKpDOHGRFHOD
KH]NRXNUDMLQRXSOQRXOXNVSURWpNDMtFtPSRWRNHP
9WpVNOiUQČE\OSDQPLVWUY\VRNêVWDWQêDKRGQêþORYČNVSOQRYRXVHPDSDNQČNROLN
MHKRSRPRFQtNĤ$WLE\OLKRGQČ]GDOHND]~SOQČFL]t]HPČNGHVHSURKiQČMtYHVWHSL
NRQČNGH¿þtRVWUêYtWUDNGHNDåGêGHQVOXQFH]DSDGiFHOpRUDQåRYpMDNRYHOLNêSR
PHUDQþ7DMHMLFKURGQi]HPČVHMPHQRYDOD0RQJROVNR3RPRFQtFLDOHåLOLYQDãt]HPL
PQRKRDPQRKROHWDWDNVLXåVNRURYĤEHFQLF]0RQJROVNDQHSDPDWRYDOL/tELORVH
MLPKODYQČY1HQDþRYLFtFKDOtELORVHMLPMHMLFKVNOiĜVNpĜHPHVORNWHUpPXVHXþHVNpKR
SDQDPLVWUDYGiYQêFKGREiFKY\XþLOL
3DQ PLVWU D MHKR SRPRFQtFL NDåGê GHQ Y\URELOL QČNROLN QiGKHUQêFK ¿JXUHN ]H VNOD
$ QHE\OD WR YĤEHF åiGQi OHKNi SUiFH )RXNDOL ]H VNOD ]YtĜiWND QiGKHUQp EDUHYQp
U\E\MHãWČEDUHYQČMãtSWiþN\WČåtWNDYH
NWHUêFK SDGDO VQtK DQHER Y QLFK XYQLWĜ
E\O\XNU\WpYãHOLMDNpNRX]HOQpREUi]N\
EDUHYQp Yi]\ D Yi]LþN\ QHMUĤ]QČMãt
VNOHQČQp NYČWLQ\ L VH ]HOHQêPL OXStQN\
D PQRåVWYt ]YRQNĤ D ]YRQHþNĤ RG YH
OLNêFKDåSRW\QHMPHQãtMDNpVLYĤEHF
O]HSĜHGVWDYLWDWDNpVNOHQČQpERQERQ\
D VDPR]ĜHMPČ åH L NXOLþN\ VNOHQČQN\
QDFYUQNiQt3DNVNOiĜLSHþOLYČUR]ORåLOL
YãHFKQ\ Y\UREHQp YČFLþN\ GR RVYČW
OHQêFKVNOHQČQêFKYLWUtQDOLGpFRWDP
FKRGLOLVLWRYãHFKQRSURKOtåHOLY\EtUDOLNXSRYDOLDRGQiãHOLGRPĤSURUDGRVW
.G\å YH VNOiUQČ QDVWDOD QRF YãHFKQ\ ¿JXUN\ KQHG ]DþDO\ POXYLW OLGVNRX ĜHþt E\O\
YHVHOpKUiO\VLDGRYiGČO\DWHSUYHVUiQHPE\ORYHYLWUtQiFKRSČWWLFKRMDNRE\VHWDP
YĤEHFQLFQHGČOR'YDVNOHQČQtNRQtFLXPČOLGRNRQFHPOXYLWþHVN\DWDNpPRQJROVN\
7RXGUXKRXĜHþtNWHURXVHQDXþLOLRGPRQJROVNêFKSRPRFQtNĤPOXYLOLDOHPiORDMHQ
QČNG\SURWRåHRVWDWQt¿JXUN\PRQJROãWLQXQH]QDO\9ãHFKQ\QRFLWDPEêYDO\NDPDUiG
VNpDYãHFKQ\VNOHQČQp¿JXUN\VHPRFQDQČWČãtYDO\
$OHMHGQRXVH SĜHFHQČFR QHPLOpKR SĜLKRGLOR DSĜL KĜHQDKRQČQRX VH MHGQR NXODWp
WČåtWNRNRXOHORWDNU\FKOHåHYUD]LORGRQiGKHUQpþHUYHQpYi]\WDXSDGODDSUDVNOD
5iQRVLKQHGSUDVNOLQ\SRYãLPQXOMHGHQ]SRPRFQtNĤDYi]X]YLWUtQ\Y\ĜDGLO3DNN
QtGDOFHGXONXQDNWHUpE\ORQDSViQRÄ5R]ELWiQHSURGHMQiY\KRGLW³.UiVQiþHUYHQi
Yi]DVHUR]SODNDODQDGVYêPRVXGHP6O]\VHMtNRXOHO\SRþHUYHQêFKVNOHQČQêFKVWČ
QiFKDQDMHGQRXVHVWDO]i]UDN9þHUYHQpPVNOHQDNWHUpMHMtVO]\GRSDGO\VH]DþDO\
REMHYRYDW~FKYDWQpNYČWLQ\YHVYČWOHSRSHODYêFKEDUYiFK9i]DSODNDODGiODVWDOVH
GDOãt]i]UDN8YQLWĜYi]\XMHMtKRGQDVHREMHYLODSĜLOHSHQiGXKRYiVNOHQČQiNXOLþND
NWHUiNUiVXYi]\MHãWČ]YČWãLOD.XOLþNDSĜLSRPtQDODSRGLYXKRGQRXPRĜVNRXXOLWXYH
NWHUpVHGDODWXãLWREURYVNiY]iFQiSHUOD1DVNRĜiSFHNXOLþN\VHVWĜtGDO\GYČEDUY\
SUYQtE\ODPRGURW\UN\VRYiDE\ODWRSĜHVQČEDUYDUR]ERXĜHQpKRPRĜHGUXKiþHUYHQi
SĜLSRPtQDODEDUYXPRĜVNêFKNRUiOĤ'RNRQDORVWRERXEDUHYQêFKRGVWtQĤSRGWUKiYDOR
QČNROLN GUREQêFK VNYUQHN WPDYêFK MDNR VDPD QRF$ VWDO VH ]i]UDN GR WĜHWLFH GR
SĜtãWtKRUiQDVHSUDVNOLQDQDYi]H~SOQČ]DSOQLODVO]DPLD]DKRMLODMLDSRUiQČQHE\OR
DQLSDPiWN\5iQRVHXYi]\VHãOLQHMHQRPSRPRFQtFLDOHLSDQPLVWUDQHPRKOLWRPX
FHOpPXFRMHMLFKRþLYLGČO\YĤEHFXYČĜLWÄ-HWRQHMNUiVQČMãtYi]DFRNG\YQDãtVNOiUQČ
E\OD³ĜHNOLSRVWXSQČYãLFKQL³-HWRQHMNUiVQČMãtYi]DQDFHOpPVYČWČ³ãHSWDOMHGHQ]
SRPRFQtNĤ%UDOLMLRSDWUQČGRUXNRXRWiþHOLMLKODGLOLQDVWDYRYDOLMLSURWLY\FKi]HMtFtP
VOXQHþQtPSDSUVNĤP1HMYtFHVHVQDGWĜS\WLODEDUHYQiNXOLþND3DQPLVWUSURQHVOÄ7D
NXOLþNDMHWDNQiGKHUQiMDNRE\MLWDPSĜLþDURYDODQČMDNiPDOiPRĜVNiYtOD³9i]DE\OD
RSUDYGXMHGLQHþQiÄ3RGOHQtWHćEXGHPHGČODWGDOãt³UR]KRGOSDNSDQPLVWUDKQHG
VHRWRSRNRXãHOL$OHDĢVHVQDåLOLVHEHYtFGUXKRXVWHMQRXYi]XVHMLPXåQLNG\QH
SRGDĜLORY\URELWDYåG\FN\NG\åXåXåE\OD]HåKDYpKRVNODWpPČĜGRIRXNDQiWDNVH
QDMHGQRX]þLVWDMDVQDR]YDODUiQDDYi]DSUDVNOD6SROXVSUDVNOLQRXVHWDNpYåG\
RGORPLODEDUHYQiNXOLþNDD]DNXWiOHODVHEĤKYtNDP$åiGQê]i]UDNNWHUêE\UR]ELWRX
Yi]XVSUDYLOVHXåWDNpQLNG\QHRSDNRYDO
-HVWOLEXGHWHRSUDYGXKRGQpWDNYiP]tWUDWXNRX]HOQRXþHUYHQRXYi]XXNiåX±PiP
MLXåKRGQČGORXKRGRPDQDVWROHQDNRQHFPLMLYQHQDþRYLFNpVNOiUQČWRWLåSURGDOL
DOHGDORWRKRGQČSĜHPORXYiQtÄ-RKDQNRQHEHU,YDQFHSROãWiĜ,YDQNRSĜHVWDĖNRXVDW
-RKDQNXGRXFKD±åiGQRXYi]XYiPQLNG\QHXNiåXXåMVHPVHUR]KRGOD-VWHWRWLå
]ORELYpKRON\$WLFKR]KDVtQiPHDVSiW³6WHMQČXåGiYQRYQHQDþRYLFNpVNOiUQČ]D
]YRQLO]YRQHFWDNåHWpVNOHQČQpSRKiGN\MHRSUDYGLFNHMNRQHF
3UDYGLYiSR]QiPND1HQDþRYLFHMHPDOiREHFYNUiVQpP~GROtSRWRND/RGČQLFHRE
NORSHQpP ]DOHVQČQêPL NRSFL 1HQDþRYLFNi VNOiUQD MH PDOi VNOiUQD URGLQQpKR W\SX
RULHQWRYDQiQDPDOpVpULHWDNåHVHMHGQiYODVWQČRYêUREN\RULJLQiOQt'ČODMtKXWQt
VNOREDUHYQpUXþQČQDEtUDQpVNORYåG\GHNRUDWLYQtSĜHGPČW\%êYiPWDPSUDYLGHOQêP
QiYãWČYQtNHP6RXþiVWtVNOiUQ\MHPDOê¿UHPQtREFKRGýHUYHQRXYi]XSĜL]GREHQRX
]HVNODY\VWXSXMtFtPLQDãHGOêPLNYČW\DGXKRYRXNXOLþNRXXMHMtKRGQDMVHPVLXQLFK
NRXSLOD3RPRFQtFLMVRXRSUDYGX]0RQJROVNDSRY\XþHQtY1HQDþRYLFtFKVHGRPĤ
XåQHYUiWLOL3RKiGNDMHXUþHQi(GLWLQêPD.DPLORYêPKROþLþNiPNWHUpYãDN]OREtMHQ
YSRKiGFH
'QHVNG\åXåMVHPVWDUêDQDQL
þHP FR ĜHNQX D QDStãL QH]iOHåt
VHPRKXVYRERGQČRKOtåHWQD]SČW
3R FHOp GpOFH VYpKR åLYRWD D QH
MHQ XYDåRYDW FR E\ E\OR NG\
E\FK PtVWR WRKR FR MVHP XGČ
ODO XGČODO QČFR MLQpKR DOH L YL
GČW YČFL NWHUp VH ]PČQLO\ QHER
GRNRQFH]PL]HO\DXåVHQHYUiWt
1HMGH R WHFKQRORJLL SURVtP YiV
NGR E\ åHOHO þHUQREtOp WHOHYL]H
QHER WĜHED SRãWRYQt VOXåE\ WHOH
JUDPĤ",NG\åLW\PČO\YHVYp
GREČ NRX]OR PRGHUQRVWL 3ĜHNR
QiYDO\ QHXYČĜLWHOQp Y]GiOHQRVWL
D SĜLQiãHO\ OLGHP QHMHQ U\FKOHMãt
]SUiY\DOHL]iEDYX9\SUiYČOPL
RWHFMDNPXQDYRMQXSĜLãHOWHOH
JUDP NWHUê VH SRFKRSLWHOQČ SVDO
EH]KiþNĤDþiUHNDNWHUêE\OWHQ
NUiW]QDþQČGUDKê3URWRSRVtODMt
Ft NWHUê WHOHJUDP SODWLO SVDO FR
QHMPpQČVORY
7HOHJUDP ]QČO 2.$0=,7(
35,-(' 6723 .57,1< 6723
/$'$6723
2WHFãHO]DYHOtFtPGĤVWRMQtNHPD
SRåiGDOMHMRSiUGQtYROQDåHUR
GLQDSURGiYiQDODGHFKSROH]YD
Qp.UWLQ\DåHNSURGHMLSRWĜHEXMt
MHKRSRGSLV'RVWDORSXãĢiNDMHO
]DEUDWUHP/ićRXNWHUpPXVHQD
URGLONOXNDNWHUêSRĜiGDONĜWLQ\
DLNG\åXåPiPQiURNQDGĤFKRG
SUHIHUXMLVYĤMYODVWQtSĜtMHPNWH
UêMVHPSOiQRYDOGORXKRSĜHGGR
YUãHQtPGĤFKRGRYpKRYČNX7HK
Gi VH WRPX ĜtNDOR SDPDWRYDW QD
]DGQt NROHþND DOH WR VH MLå QHX
þt DQL QHQRVt 5Ĥ]Qp W\ V\VWpP\
VXSHUDQXLWVORXåtSĜHGHYãtPWČP
NWHĜt MH REKRVSRGDĜXMt D NUDGRX
WČPNWHĜtGRQLFKPXVtSĜLStYDW
0\WHKGHMãtHPLJUDQWLMVPHVNX
WHþQČ SRPRKOL $XVWUiOLL Y\EX
VWRMHDSČVWPLNRSDQFHQHERQRåH
E\O\ QHP\VOLWHOQp MH QD RG
FKRGX8å]Qt]EêYDMtMHQVWDUFL
YPpPYČNXVHNWHUêPLKUDMXQD
VWDUiNROHQDODZQERZOVDKRGQČ
VL Y\SUiYtPH 9\SUiYČO PL 0RU
ULV.HOO\MDNYMHKRURGQpPPČV
WČ :DJJD :DJJD GiYQR WRPX
VWiWQtRGERUY\SOiFHOSRGSRUXSUR
QH]DPČVWQDQp DVL ãHVWL VWRYNiP
OLGt%\OLWRYČWãLQRXEH]GRPRYFL
D OLGp NWHĜt ]WUDWLOL YHãNHUê VWXG
7HQNUiW VPXWQLO 0RUULV VH OLGp
VW\GČOL]DSRGSRUXYQH]DPČVWQD
QRVWL=DWRåHVHQHXPtSRVWDUDW
VDPLRVHEH
$ ] þHKR åLOL FKWČO MVHP YČGČW"
9ČWãLQRX MLP SRPiKDOD URGL
QD SĜtEX]Qt DOH E\OL L WDFt NWHĜt
L SĜHG URGLQRX SĜHGVWtUDOL åH ]D
PČVWQiQt PDMt D NDåGp UiQR RG
FKi]HOL MDNR GR SUiFH 'QHV MH
QH]DPČVWQDQêFKYH:DJJD:DJ
JD YtF MDN ãHVW WLVtF FRå MH GHVHW
SURFHQW]FHONRYpSRSXODFH$QL
NGR VH ]D WR QHVW\Gt ED DQL YOi
GD
GRYDW D ]PRGHUQL]RYDW =PČQL &R DOH Y $XVWUiOLL UR]NYHWOR Y
OL MVPH $XVWUiOLL D $XVWUiOLH QD PpGREČMHVWiWQtDIHGHUiOQtE\
RSOiWNX ]PČQLOD QiV 3HYQČ YČ URNUDFLH %D L WD PtVWQt REHFQt
ĜtPåHNOHSãtPX1DGUXKRXVWUD Y]URVWOD QHVPtUQČ %\URNUDFLH
QXPiPDOHWDNpSRGH]ĜHQtåHP\
HPLJUDQWL MVPH ]PČQLOL$XVWUDOD
Q\QLNROLYãDNNOHSãtPXäiGQi
6YRERGQČVHPRKXRKOtåHWDSViW YêPČQD Qi]RUĤ QHER ]Y\NĤ QHQt
VLFRPČQDSDGQHDMDNVLXPDQX MHQMHGQRVWUDQQi
1H VQDG SURWR åH Xå PL QHKUR
]t SHU]HNXFH MDNR KUR]LOD ]D GRE 9åG\VHMHGQiRRERMHWQRXYêPČ
PpKRPOiGtNDåGpPXNGRY\ER QX 7HKGHMãt $XVWUDODQp E\OL SR
þLO ] KUDQLF SRYROHQpKR 7D KUR YČWãLQRX OLGp VOXãQt NWHĜt VL ]D
]tSRĜiGLNG\åVH]PRGHUQL]RYD NOiGDOL QD VYp þHVWQRVWL D SRFWL
OD]MHPQLODDY\WĜtELODDOHSURWR YRVWL 1H]DSRPHQX MDN PČ V\G
åHMVHPVWiUQHPiPEXGRXFQRVWD QHMVNpRE\YDWHOVWYRXGLYLORVYêP
WDNPLQHPiFRNGRY]tWQHERSR ]Y\NHPQHFKiYDW]DGYHĜPLVODK
ND]LW 1DYtF PRFLSiQL D WHFKQR YHPL RG POpND L SHQt]H QD Qi
ORJLHXPRåĖXMtWROLNSVDQtDWROL NXS POpND SUR SĜtãWt UiQR 0Op
NDSVDYFĤPåHYWp]iSODYČVQDG NDĜ SĜLMHO QČNG\ MHãWČ ]D WP\ D
QR]DQLNQHMDNêNROLYKODVLNG\ SRGOH SHQČ] SR]QDO NROLN ODKYt NWHUi ]DþtQDOD MDNR VOXåED YHĜHM
E\ PX GR RXãND ãHSWDO UDG\ ViP GRPiFQRVW FKFH 0ČO MVHP KODG QRVWL GQHV YHĜHMQRVWL YOiGQH 7R
DUFKDQGČO*DEULHOFRåQHQtPĤM DOHQHGRNi]DOMVHPMtWNROHPEOR MVRX RQL NGR Y\WYRĜLOL PXOWLNXO
SĜtSDG0QČQHPXVtãHSWDWQLNGR NXDSHQt]HXODKYtXNUiVW7DGĤ WXUXDSURSDJXMtQi]RUåHMHMHG
QLF PQČ Y KODYČ ãHSWDMt ]NXãH YČUDOLGtåHWRQLNGRQHXGČOiPČ QRRGNXGSĜLVWČKRYDOFLSĜLFKi]H
QRVWL PpKR åLYRWD D NG\å VH WDN ]NUiWNDRG]EURMLOD1HNDåGêHPL MtåHMVPHVLYãLFKQLURYQL-LVWČ
VWRXGUXKRXþiVWtSĜHGFKR]tYČW\
UR]KOtåtPNROHPVHEHDYLGtPMDN JUDQWYãDNWRKOHGRNi]DO
VH PXVt VRXKODVLW DOH QHQt SUDY
VHVYČW]PČQLOQHQtPQČMHGQRåH
W\]PČQ\LNG\åWĜHEDNGREUpPX 9êVOHGHN" 'QHVND QHQHFKi ]D GRXåHMHMHGQRRGNXGHPLJUDQWL
]WUDWLO\QHERL]DSXGLO\PQRKpFR GYHĜPLQLNGRDQLSUi]GQRXOiKHY SĜLFKi]HMt
MVPHVLPRKOLDSRGOHPQHLPČOL 7DNpE\MLQHPČONGRY\]YHGQRXW
3RFWLYp ĜHPHVOR POpNDĜVNêFK .DåGê HPLJUDQW V VHERX SĜLQiãt
SRGUåHW
'R$XVWUiOLHPČ]DYiODMHMtHPL UR]YDåHþĤVNRQþLORVUR]PDFKHP ]Y\N\VYp]HPČVYpKROLGX%\
JUDþQtSROLWLNDOHWãHGHViWêFKPL QHYåG\SRFWLYêFKVHSHUPDUNHWĤ URNUDWp D SROLWLFL MHMLFKå MPpQD
QXOpKR VWROHWt NWHUi DNWLYQČ Y\ 7HKGHMãt JHQHUDFH $XVWUDODQĤ QH]QiPH D NWHĜt UR]KRGXMt DQLå
KOHGiYDOD HPLJUDQW\ Y (YURSČ RGNRMHQi EXVKt þWL GLYRþLQRX E\ ]D WR QHVOL RGSRYČGQRVW ãtĜt
D VOLERYDOD MLP GREUp PRåQRVWL D ]NXãHQRVWPL GYRX YiOHN E\OD EOiERO\ R URYQRVWL WDNRYp HPL
XSODWQČQt 3URVSHUXMtFt EXGRXF Y\SURGXNRYiQD QHMHQ ]D SRPR JUDFH1HQtSĜHFHMHGQRMHVWOLGR
QRVWDOHWHKGHMãtOHWiN\VOLERYDO\ FL ]DQHVHQpKR DQJOLFNpKR SUi ]HPČSURXGtNRPSXWHURYtSURJUD
MHQWČPNWHĜtMLFKWČMtVSRMLWVEX YDDOHLDQJORVDVNêFK]Y\NĤ-HMt PiWRĜL GHMPH WRPX ] -DSRQVND
GRYiQtP$XVWUiOLH-LQêPLVORY\ GREURP\VOQRVWDOHL~FWDNH]Y\ QHER,QGLHQHERSRGĜH]iYDþLKU
$XVWUiOLH KOHGDOD SUDFDQW\ /LGL NĤP D ]iNRQX YãDN E\OD YODVWQt GHO]H6RPiOVND2GWDPWXGNGH
NWHĜtVHQHEiOLSUiFHDWDNpMH]tV L]GHMãtPGRPRURGFĤP$XVWUDOD VHWRĜHåHDEXMtNRUXSFHVVHERX
NiYDOD.GRQHE\OSUDFDQWWHQVH Qp ] QLFK PDMt KRGQČ DQLå E\ VL HPLJUDQWL SĜLYH]RX VYRX ĜHYQL
YČWãLQRXViP]DVHYUiWLOGR(YUR WR YãDN SĜLSRXãWČOL 7DNRYê WHK YRVWDNRUXSþQRVW
S\ 1LNGH Y WČFK OHWiFtFK QHE\OR G\ SDQRYDO ]Y\N RG þHUQêFK UD
QLFRWRPåHQHSUDFXMtFtPiQi GČML GiO DOH Mi KiGiP åH SURVWi 7DNåHNG\åVHGQHVNDGtYiPQD
URNQDSRGSRUXYQH]DPČVWQDQRV PDWHPDWLNDY\OXþXMHDE\YVREČ ]SČWLQDW\ODGDVNUWLQDPLPpKR
WL2QiURFtFKYĤEHFFK\EČODE\Ģ $XVWUDODQpPČOLMHQEtORXNUHY= RWFHPXVtPVLSĜL]QDWåHWRVLFH
GHYDGHViWLãHVWLSURFHQWSRSXODFH E\ORYWLSQpEDþHVNpDOHE\O
MHQ]PtQND
1Hå MVHP QDãHO VYRX SUYQt SUi WUHVWDQFĤ D þW\Ĝ SURFHQW WUHVWDQ WRSRGYRG
FL WUSČO MVHP KODGHP D PXVHO VL N\ĖWČåNRSRþtWQiURG.]DNU\Wt $ WDNRYê MVHP Mi DVL E\O WDNp
SĤMþLW SHQt]H RG WČFK NWHĜt SĜLãOL SRGtOXGRPRURGpNUYHYEtOpSR NG\åMVHPVHWRPXGRNi]DOVPiW
SĜHGHPQRXDE\FKVLQDãHOXELND SXODFLMLVWČSĜLVSČORLWRåHGRPR 1DGUXKRXVWUDQXNG\åPČ$XV
FL SUiFL D ]NUiWND SĜHåLO 1LNG\ URGpJHQ\MVRXSURWLWČPÄEtOêP³ WUiOLHY]DODDMiVH]PDOpKRþHV
NpKRSRGYRGQtþNDY\SUDFRYDOQD
DQLYGREiFKKODGXMVHPQHE\OQD UHFHVQt
SRGSRĜH=RFHOLORPČWRDQDXþLO $QLQHYtPSURþWRVHPStãX7D MHMtKR VOXãQpKR REþDQD WDN VQDG
MVHPVHVWDUDWViPRVHEHDQHVSR KOHNUiVQiDS\ãQiJHQHUDFHNWHUi EXGH ãDQFH L SUR W\ V WRX ĜHYQL
OpKDWQDGUXKp'ČOiPWRGRGQHV VHYåG\ELODMHQSRFWLYČWRMHYH YRVWt"
ÿHUWYt
3UR1'6WDQGD0RF
0DFNVYLOOH$XVWUiOLH
6\PSDWLH
VHREUDFHMt
YêURNHP 2GPtWiP
Ź]HVWU SĜLMtPDW¿QDQþQtSUR
VWĜHGN\RGMDNêFKNROL
]iMPRYêFK VNXSLQ YþHWQČ SROL
WLFNêFK VWUDQ 3UH]LGHQW Pi EêW
QH]iYLVOê D QHPi EêW NRPXNROL
YGČþQê ]D NDPSDĖ NWHURX PX
QČNGRSĜLSUDYLO0êPNUpGHP
SROLWLþN\ E\OR D MH QHNUiVW QH
OKDWDSRFWLYČSUDFRYDW.RUXSFH
D YOLY NPRWUĤ ÄOHJLWLPL]RYDQê³
RSR]LþQt VPORXYRX GQHV RKUR
åXMt VDPX SRGVWDWX GHPRNUDFLH
D QLþt KRVSRGiĜVWYt XVLORYDOD
E\FK R GĤVOHGQp SRWtUiQt WČFKWR
MHYĤDQHSĜHKOtåHODE\FKSĜLWRP
åiGQp SRGQČW\ YþHWQČ WČFK RG
%,6DQHYOiGQtFKRUJDQL]DFt
.DUHO 6FKZDU]HQEHUJ -DNR
SUH]LGHQW EXGX WHQWR VPČU SRG
SRURYDW PLPR
MLQp MPHQRYi
QtP PRUiOQČ
QH]SRFK\E
QLWHOQêFK
D
R G Y i å Q ê F K
OLGt GR IXQNFt
VRXGFĤ -VHP
SHYQČ UR]KRGQXW Y\XåtW SUDYR
PRFLSUH]LGHQWD~NRORYDWYãHFK
Q\ VOXåE\ WDMQp L EH]SHþQRVWt
WDNDE\FKSĜLVSČONRGKDOHQtNR
UXSþQtFKSUDNWLNLQDWpQHMY\ããt
~URYQL
3ĜHP\VO6RERWND1HSRGOpKiP
DWPRVIpĜH åH PRUiOND Y þHVNp
VSROHþQRVWL MH
ãSDWQi KRUãt
QHåYRNROQtFK
]HPtFK -VPH
KUGê QiURG YH
VWĜHGX (YURS\
D QHQHFKiPH
VL YQXWLW P\ã
OHQN\åHMVPHMLQtKRUãtVODEãt
3RNXG GRMGH N WUHVWQpPX þLQX
PXVtEêWY\ãHWĜHQâWYDYpDODFL
Qp~WRN\DEH]REVDåQiSRGH]ĜHQt
RGPtWiP
0LORã =HPDQ 0tVWR åYDQČ
Qt R PRUiOFH
MH ]DSRWĜHEt
SĜLMPRXW W]Y
PRUiOQt ]i
NRQ\ 9HGOH
MLåSĜLMDWpKRL
NG\å QHGRNR
QDOpKR]iNRQD
RNRQÀLNWX]iMPĤE\PČOEêWSĜL
MDWSĜHGHYãtP]iNRQRSURNi]iQt
SĤYRGXSĜtMPĤDPDMHWNXYþHWQČ
PRåQRVWL]DEDYHQtQHOHJiOQČ]tV
NDQpKR WHG\ QDNUDGHQpKR PD
MHWNX2EGREQp]iNRQ\H[LVWXMtY
ĜDGČ]iSDGQtFK]HPtDXQiVQH
E\OWHQWR]iNRQSĜLMDWSĜHGHYãtP
SURWRåHRKURåXMHQČNWHUpYOLYQp
]iMPRYpVNXSLQ\³
1D NRQHþQRX YROEX UR]KRGQXWt
MHMHãWČFKYtOLþDVSRNXGMVWH]D
UHJLVWURYDQtEXGHWHPtWPRåQRVW
SĜHYiåLW ]REiþHN YDK QD VWUDQX
GHPRNUDFLH D VSUDYHGOQRVWL $
åHWRQHMVRXMHQRPVORYDWRYtWH
QHMOpSHVDPL
9ROtPHDOHGQDYtFHVWU
.UiFHQR Y UHGDNFL 9tFH þWČWH ZZZ
DNWXDOQHFHQWUXPF]ZZZL'QHVF]DM
3ĜLSUDYLODYN
1RYêGRPRYþ
9SRORYLQČ]iĜtY\GDODDXWRUNDY
QDNODGDWHOVWYt%UiQDVYRXGUXKRX
NQtåNX V WLWXOHP 8WDMHQp åLYR
W\ VODYQêFK ýHFKĤ YČQRYDQRX
WHQWRNUiWHRVXGĤPQČNWHUêFKYČ
KODVQêFK PXåĤ 2EVDKXMH GHVHW
åLYRWQtFK SĜtEČKĤ Yê]QDPQêFK
PXåĤ åLMtFtFK Y GHYDWHQiFWpP D
YSUYQtSĤOLGYDFiWpKRVWROHWt.
+0iFKD9LNWRU'\N6.1H
XPDQQ -LĜt .DUiVHN ]H /YRYLF
9HGOH QLFK Y\VWXSXMt L SR]DSR
PHQXWtPXåL9'/DPEO-DNXE
6HLIHUW $UWKXU %UHLVN\ D - /
7XUQRYVNê =D MHMLFK XþHVDQêPL
åLYRWRSLV\VHVNUêYDMtGUDPDWLFNp
RVXG\ D VDPR]ĜHMPČ WDNp åHQ\
-DNW\GRNi]DOLPLORYDW]UD]RYDW
L QHQiYLGČW VWHMQČ MDNR YiãQLYČ
]ERåĖRYDWOLWHUDWXUXPHGLFtQXþL
KHUHFWYt ÒþHOHP NQLK\ DOH QHQt
W\WRRVREQRVWLVNDQGDOL]RYDWQê
EUå MH SĜHGVWDYLW MDNR QHYãHGQt
SRVWDY\PLQXORVWL
$WRE\ODQRYiSĜtOHåLWRVWNUR]
KRYRUX V DXWRUNRX MHMtå SUiFH
QHQt DQL QDãLP þWHQiĜĤP QH]Qi
Pi
52=+29256(628ý$6128ý(6.2863,629$7(/.28
'HVHWPXåĤ0DUWLQ\%LWWQHURYp
2SUYRWLQČ0DUWLQ\%LWWQHURYpVQi]YHP6SLVRYDWHON\D(UyVMVPHSVDOLYORQL-RVHI+HMQDSRSĜHþWHQtSĜt
EČKĤQDVYpPEORJXZHEXOLGRYN\F]QDSVDO´9ODVWQČRNDåGp]WČFKþDVWRVPXWQêFKKUGLQHNMVHPQDãHO
QČNWHUpQRYpLQIRUPDFH1DYtFDXWRUNDSĜLGDODSRPČUQČUR]ViKOêSĜHKOHGR]GURMtFK]QLFKåþHUSDOD3ĜL
þHWEČMVHPREGLYRYDOLVFKRSQRVWDXWRUN\YWČVQDWĜDGX]DMtPDYêFKLQIRUPDFtGRþWLYêFKDVSODYQêFKYČW
-HQRPWHQNGRWRQČNG\]NRXãHOYtNROLNSRFWLYpSUiFHMH]DYêVOHGQRXOHKNRVWtWDNRYpKRSVDQt«´
NGHDFRPiPKOHGDW+RUãtMHXå
VSRWĜHED þDVX NWHURX WtP VWUi
YtP6WiYiVHPLRYãHPåHPiP
SĜHVQRX SĜHGVWDYX FR E\FK SR
WĜHERYDOD DOH ]MLVWtP åH WR QHH
[LVWXMH«7RMHSDNSRWRPSURPČ
]NODPiQt
.WHUê ] WČFK GHVHWL E\O QHMVQDG
QČMLGRVWXSQêDNWHUêQHMPpQČ"
7R ]iOHåt YåG\FN\ QD WRP FR VH
SR GDQp RVREQRVWL ]DFKRYDOR
7ĜHEDYHOLFHERKDWêDUFKLYPi6
.1HXPDQQDOHMHKRSUYQtPDQ
åHOND .DPLOOD Xå WROLN DUFKLYiOLt
QHPi
FR]QČMXGČODOLSRWRPNRPXQLVWp E\OLYKRGQtSĜHGVWDYLWHOp2YãHP
YSDGHViWêFKOHWHFKMHMHQMHMLFK NG\E\FK QDãOD QČMDNê VRXERU
LQWHUSUHWDFH 3RNXG VH
QČMDN DQJDåRYDO þLQLO
WDN]YODVWQtKRSĜHVYČG
þHQtDQHNYĤOLSURVSČ
FKX
.WHUê ] SĜtEČKĤ E\O
QHMSĜLWDåOLYČMãtSUR9iV
RVREQČ"
1HMSĜLWDåOLYČMãtP E\FK
WRQHQD]êYDODDOHKRG
QČ PL GDO SUiYČ SDUD
GR[QČ 1HXPDQQ 7tP
QHFKFL ĜtFW åH E\FK V
9]SRPQČOD E\VWH VL QD QČMDNRX MHKRSROLWLFNêPLSRVWR
äLYRWQt SĜtEČK\ Yê]QDPQêFK ãĢDVWQRX QiKRGX Y VRXYLVORVWL V ML VRXKODVLOD DOH XUþLWČ
E\FKSRYDåRYDOD]D]D
RVREQRVWtMDNPXåĤWDNLåHQ]D QDOp]iQtP"
MtPDYpYpVWVQtPQČMD
NRX GHEDWX R OLWHUDWXĜH
DåLYRWČ
1HMPpQČ ]DMtPDYp E\
SUR PČ E\OR VHWNDW VH
V9LNWRUHP'\NHP
.QtåN\ NWHUp MVWH Y\
GDOD ]DMLVWp QHPRKRX
QDKUDGLW GČMHSLV DOH P\VOtWH VL
åH PRKRX EêW MHKR RUJDQLFNêP
GRSOĖNHP"
7R E\FK VL QHRGYDåRYDOD ~SOQČ
WYUGLW 3RGOH PpKR Qi]RUX VStãH
GRSOĖXMtþLOpSHXSĜHVĖXMtQČMDNp
REHFQp SRYČGRPt NWHUp VL RGQi
ãtPH]HãNRO\,NG\åVDPR]ĜHMPČ
WĜHED R /DPEORYL þL R -DNXEX
6HLIHUWRYLVH]DPpGRE\QHXþLOR
KUQXMHQDãHKLVWRULHFHORXĜDGX
&RUR]KRGORR9DãtYROEČ"
3ĜtEČKGRW\þQpRVREQRVWLPČPX
VHO Y SUYp ĜDGČ ]DXMPRXW 2 QČ
NWHUêFKMPpQHFKMVHPSURWRE\OD
SĜHVYČGþHQi RG SRþiWNX QČNWHUi
QRYi SĜLE\OD EČKHP SVDQt D MLQi
MVHP]DYUKODâORPLWDNpRXUþL
WRXY]iMHPQRXSURSRMHQRVW$ WX
MVHP]DFKRYDODLWHQWRNUiW.XSĜt
NODGXYSUYQtNDSLWROHStãLR0i
FKRYLWHQVH]QDORVREQČV7\OHP
RMHKRåÄGYČYGRY\³VHSDNVWDUDO
-/7XUQRYVNêRQČPåSRMHGQi
YiGDOãtNDSLWRODNQLK\7DNRYêFK
SĜtNODGĤE\FKQDãODYtFH
'RMP\NWHUpMVWH]HVHWNiQtYGX
FKX RþHNiYDOD VH VKRGRYDO\ VH
VNXWHþQêPL"
([LVWXMH MHGHQ þORYČN NWHUê PČ
QHSĜHVWiYi SĜHNYDSRYDW MH MtP
);âDOGD3UiYČSURWRMVHPPX
YČQRYDODHSLORJVQi]YHP8NUXW
Qê âDOGDVWiQ $ REiYiP VH åH
MHVWOLQDQČMQDUD]tPMHãWČSiUNUiW
EXGX R QČP PXVHW QDSVDW FHORX
NQtåNX
.GH YãXGH KOHGi DXWRU åLYRWĤ
KLVWRULFNêFK RVREQRVWt SRGNODG\
SURVYRXSUiFL"-HVORåLWpMHY\
KOHGDW"
3RGOH PpKR Qi]RUX QHQt WDN VOR
åLWp SRGNODG\ QDMtW SRNXG YtP
7X MVHP VL SURåLOD NG\å MVHP
SVDOD R ]DNODGDWHOL þHVNp SHGLDW
ULH %RKGDQX 1HXUHXWWHURYL %\O
WROpNDĜWČOHPLGXãtWDNåHYČWãLQD
þOiQNĤ D Y]SRPtQHN VH WêNi VSt
ãHMHKRSUiFHDOHMiMVHPKOHGDOD
QČFRRVREQČMãtKR
ÒSOQRXQiKRGRXMVHPQDUD]LODQD
MHKR]DMtPDYRXãYDJURYRX0DUX
ãLMHMtåSĜtEČKMVHPGRMHKRYORåL
OD2QVQtPWRWLåSĜtPRVRXYLVt
NG\å0DUXãHRYGRYČODXYDåRYD
ODRVĖDWNXV%RKGDQHP
.QtåND Pi L REUD]RYp SĜtORK\ ±
SUDYGČSRGREQČ E\OR VORåLWp MH
Y\KOHGDWNGHVHWDNRYiPRåQRVW
QDEt]t"
2EUi]N\ SRFKi]HMt ] 3DPiWQtNX
QiURGQtKR StVHPQLFWYt NGH MH
] þHKR Y\EtUDW =DWtP MVHP PČOD
ãWČVWtåHMVHPVHPRKODQDYêEČUX
DNWLYQČSRGtOHW
UiGDE\FKVHSRGtOHODQDUHDOL]DFL
=DEêYi VH YĤEHF QČNWHUê ] þHV
NêFKDXWRUĤYHVYêFKGtOHFKKLV
WRULFNêPLYKOHG\DĢXåYMDNpP
NROLYåiQUX"
$XWRUĤ MH KQHG QČNROLN DOH OLãt
PH VH SĜHGHYãtP VYêP SRMHWtP
-i VH FtOHQČ ]DPČĜXML QD XUþLWRX
HWDSXQDãLFKGČMLQY\SUiYtPSĜt
EČK\RVREQRVWtQDNWHUpSRKOtåtP
V XUþLWêP QDGKOHGHP 'ČOiP WR
SURWRåHVLP\VOtPåHVH]QLFK
PĤåHPHSRXþLWDåHQiPPDMtFR
ĜtFWLGQHV3RFKRSLWHOQČVNU]HW\
RVREQRVWLĜtNiPLQČFRRVREČVD
PRWQpýLOLPpNQtåN\PDMtKQHG
QČNROLNURYLQD]iOHåtQDþWHQiĜL
NWHURX]QLFKVLSURVHEHY\EHUH
UHVSNWHUiMHMRVORYt
-DNê MH WR SRFLW Y\GDW YODVWQt
NQtåN\"
2QD MH WR SĜHGHYãtP VWDURVW DE\
YãH Y\ãOR MDN Pi D SDN VDPR
]ĜHMPČ UDGRVW YH FKYtOL NG\ PL
SĜLMGH PDLO RG þWHQiĜH åH VH PX
OtELOD
ýWHQiĜH ]ĜHMPČ QHXGLYt åH MVWH
7URFKX RGERþtP PiP MHGHQ
VL Y\EUDOD 7\OD %UHLVN\KR 1i
VHQDWHQVHPL]GiWpPČĜQHVSO
SUVWND DOH PRåQi VH SR]DVWDYt
QLWHOQêQDMtWQDNODGDWHOHVHNWH
XNRPXQLVWLFNpKREiVQtND6.
UêP EXGX WUYDOH VSROXSUDFRYDW D
1HXPDQD NWHUê E\O Y Wp GREČ
VQtPåQiPWREXGHIXQJRYDWQH
VRXþiVWt W]Y SRYLQQp þHWE\ QD
MHQSUDFRYQČDOHLDOHVSRĖWURFKX
]iNODGQtãNROH3URþSDGODYROED
OLGVN\
QDQČM"ýtP9iVSĜLWiKO"
3ĜHFL MHQ QDG SVDQtP DXWRURYL
$VLSĜHNYDStPDOHMiPiPYHOLFH
FK\EtåLYêNRQWDNW2EþDVNOHViP
UiGD MHKR YHUãH D SĜHGHYãtP W\
QDP\VOLDOHY]SRPHQXVLQD.D
] DQDUFKLVWLFNpKR REGREt %iVQČ
UiVND]H/YRYLFDĜtNiPVLåHPX
9\SXþHOMVHPQDGEDKQDþL1HPX
VtP Y\WUYDW$ þHNDMt PČ L UĤ]Qi
Vtã(YREêWLåiUOLYRXMVRXSRGOH
PpKR Qi]RUX VNYRVWQp 1DYtF VL 0RåQiE\SRYtGNRYp]SUDFRYiQt VHWNiQt VH þWHQiĜL Y NQLKRYQiFK
QD QČP YiåtP MHGQp YODVWQRVWL åLYRWĤ SĜtPR Y\Et]HOR N QDSViQt NWHUiPČQHVPtUQČEDYt
ĜtNDO FR VL P\VOt 1HãOR PX R GLYDGHOQtKU\QHOiNi9iVWR"
3UR1'SĜLSUDYLOD9ČUD.RKRXWRYi
åiGQRXVOiYXþLSHQt]H%\OVYĤM +UDPLXåOHåtQČNROLNOHWYãXSOt .QtåNXO]H]DNRXSLWYþHVNpPRQ
NX-PHQXMHVH$JQHVDMHR9LN OLQH NQLKNXSHFWYt /HQN\ 6WRU]HU
DNRPSOLNRYDQêDOHXSĜtPQê
0LPRFKRGHP ]HPĜHO Y URFH WRUX'\NRYL'RNRQFHMVHPMtGi PDLO#F]HFK
SURWRåHE\OXåEČKHPYiON\ YDOD þtVW GLYDGHOQtNĤP OtELOD VH ERRNVFRP D Y ýHVNX YH YãHFK
KRGQČ YiåQČ QHPRFQê WXGtå WR MLPDOHNUDFKORWRQDWRPåHQH NQLKNXSHFWYtFK
%XGHWH L QDGiOH SRNUDþRYDW YH
VWXGLX KLVWRULFNêFK RVREQRVWt
QHER E\VWH VL FKWČOD ]NXVLW QČFR
MLQpKR"&RE\WRSRWRPPČOREêW"
8åPiPY\P\ãOHQRXWĜHWtNQtåNX
R RVREQRVWHFK PLQXORVWL D GR
NRQFH ]iNODG\ GYRX SĜtEČKĤ DOH
WRPXVHFKFLYČQRYDWDåSĜtãWtURN
0RPHQWiOQČ KOHGiP QDNODGDWH
OH QD VRXERU SRYtGHN V þiVWHþQČ
DXWRELRJUD¿FNêPL PRWLY\ NWHUê
PiPXåNRPSOHWQČQDSVDQê7DNp
E\FKUiGDGRSVDODSĜtEČKSURGtY
N\ NWHUê PiP UR]SUDFRYDQê
1iSDGĤ PiP SOQR DOH ]iOHåt QD
QDNODGDWHOtFK QHMYtFH RYãHP QD
þWHQiĜtFK
1RYêGRPRYþ
8å YiP QČNGR OHWRV SRSĜiO SČN
QêFK QHER YHVHOêFK 9iQRF" äH
QH" 1H]RXIHMWH QH]QDPHQi WR
SĜHFHåHLWDWRWUDGLFHYQDãtWČåFH
]NRXãHQp GRPRYLQČ PL]t =DMGČ
WHVLGRNRVWHOtþNDXYLGtWHWDPVH
YiãSHVLPLVPXVUR]SWêOt«
9iQRþQt þDV MH RG GRE Pp POD
GRVWLVSRMHQVNORX]iQtPViĖNR
YiQtPVPDåHQtPNDSUDDRVODYRX
PDPLQþLQêFKQDUR]HQLQ
0DPLQNDE\ODVLOQČYČĜtFtPþOR
YČNHP Ä-DUR Mi VX MDN WHQ Qiã
SiQ -Håtã .ULVWXV QDUR]HQi QD
âWČGUê GHĖ D YH YHONp FKXGREČ
$NRUiWQiVGČWtE\ORSČWDQHPČOL
MVPHRYHþNXYHFKOpYČQiPPH
þDO NR]HO 7YĤM VWDĜHþHN PĤM WD
WtQHNĜtNiYDOLåHWRMHQDãHãHVWp
GČFNRDSRNODGSURWRåH]DREVWD
UiQt XFKRYiQt NR]tKR URGX QiP
V~VHGpVOXãQČSODWLOL«³
0RMH PDPLQND E\OD YGRYD D Mi
SRKURENHP Ä1HERM VD V SR
PRF~ERåtVDXåLYtPH%ĤKWHPX
FKFHWRåVDXåLYtPHXYLGtã%H]
%RåtYĤOHVDDQLOtVWHþHNWUiY\QH
SRKQH³ 3UDFRYDOD MDNR GČOQLFH
YEĜHFODYVNpPFXNURYDUX
&KOHED E\O ÄERåt GDU³ D ERFKQtN
VH PXVHO SĜHåHKQDW WĜHPL NĜtåN\
QHåGRQČM]DMHOQĤå
.G\å MVHP VH VHNQXO GR SDOFH D
]DNOHO ĜHNOD Ä-DUR QHEHU ERåt
MPpQRQDGDUPR³
.DåGRXQHGČOLPČYRGLODGRNRV
WHOtþND WHG\ GR ÄPDJDFtQX³ Eê
YDOpKR VNODGX FXNUX NWHUê E\O
NDWROLFNp FtUNYL SURSĤMþHQ N ER
KRVOXåEiPQDPtVWRERPEDPL]QL
þHQpKRNRVWHOD
%\OWRWDNRYêQHGČOQtULWXiOPD
PLQND UR]WRSLOD ÄãSRUKHOW³ SR
VWDYLODQDMHKRSOiWKUQHFVYRGRX
QDKi]HOD GR Qt QDNUiMHQRX ]HOH
QLQX D SĜLGDOD ÄN~VHN KRYČ]tKR
] UêIND³ 2EOpNOD PČ GR VYiWHþ
QtKRDãOLMVPHSČãN\]H6WDUpGR
WP\GROĤQDãSLþN\ERWDãHODãHO
DPRGOLOVHÄ2WþHQiãMHQåMVLQD
QHEHVtFK«³
1ČNG\ MVPH L ]StYDOL Ä7LVtFNUiW
SR]GUDYXMHPH WHEH«³ 7R NG\å
]URYQDQLNGRSRVLOQLFLQHãHO«
%\OR WR ãĢDVWQp FHVWRYiQt $QL
QRK\PČQHEROHO\
1iKOH VO\ãtP V\NQXWt D 7RQGĤY
KODVÄ=YRĖFRQH]YyQtã"=YRĖ³
3RSDGO MVHP ]YRQN\ D ]YRQLO D
]YRQLOD]YRQLO
3DQIDUiĜVHRWRþLODXGLYHQČKHN
QXOÄ1H]YRQLW³
7RQGD VH SĜLGDO Ä&R ]YRQtã QH
]YRĖ³
7DN MVHP SĜHVWDO 3RORåLO MVHP
9]SRPtQNDQDPDPLQNX
DQHE
1D9iQRFHGO~KpQRFH
3UR1'-DURVODY7XþHN%UQR
9UFKROHP ãWČVWt Pp PDPLQ
N\ E\OR NG\å VH Mt SRGDĜLOR SĜH
POXYLW SDQD IDUiĜH DE\ PČ Y]DO
GRVWDYXPLQLVWUDQWĤÄâDNRQVD
PQČ GRPD VWUyMt ]D NQČ]D QRVt
NROHPVWRODYHOLNêPLViODPRGOt
VD]Qt=QČKREXGHGREUêPLQLV
WUDQW]NXVWHKR'iPDMQDPRG
OHQt«³
&KRGLO MVHP GR ]iNULVWLH QD ãNR
OHQt XþLO VH FKRGLW SR VWXSQtFK
ROWiĜH NOHNDW VL ]YRQLW QD ]YR
QHþN\ EtW VH Y SUVD D RGĜtNiYDW
Ä0HDFXOSDPHDFXOSDPHDPD
[LPDFXOSD³
-HGQRKRQHGČOQtKRUiQDPQČSDQ
NRVWHOQtN REOpNO EtORX GORXKRX
NRPåLþNX NROHP NUNX ]DSQXO
þHUYHQê OtPHF GR UXN\ GDO ]YR
QHþHN ĜHNO Ä1HSRSOHĢ WR 7DG\
7RQGD ĢD EXGH GLULJRYDW 8NiåH
WLNDPPiãMtWNHG\NOHNQ~WNHG\
]YyQLWWRåVSRPRF~ERåtEČå³
$ Mi Y\ãHO
]D 7RQGĤ L
]DSDQHPID
UiĜHPPLQLV
WURYDW VYRX
SUYQt PãL
VYDWRX
3DQ IDUiĜ
VH RKOpGQXO
D ]DãHSWDO
Ä3ČNQČ VH
PRGOL D Gi
YHMSR]RUQD
NROHJXRQWL
QD]QDþt FR
Piã GČODW
WDN WR QHSR
SOHĢ³
Ä1HSRSOH
WX SDQH ID
U i Ĝ X « ³
ěHNO MVHP D
]tYQXO %\O
MVHP VLOQČ
RVSDOê SUR
WRåH MVHP
] UR]UXãH
$XWRUVHVYRMLPDPLQNRX$QQRX7XþNRYRXDVWDUãtP
Qt FHORX QRF
EUDWUHP-RVHIHPU
QHVSDO
0LQLVWUR
YiQt VH PL OtELOR QRVLO MVHP VH
%ĜHFODYLPČVWD'YDNLORPHWU\
Ä%XGHPHVDPRGOLW-DULQNXSČN MDNR SiY .G\å VWDUãt PLQLVWUDQW
QČVSROHP³6WUþLODPLKODYXSRG XNi]DO SĜHãHO MVHP GRSURVWĜHG
VYĤM YOĖiN RPRWDOD MHM NROHP VFKĤGNĤWDPSRNOHNO]D]YRQLOD
PQH L VHEH D Y\NURþLOD 0RGOL RSČWRGHãHOQDVYĤMOHYêSRVW6WiO
ODVHÄ2WþHQiãMHQåMVLQDQHEH MVHPSRGROWiĜHPDNOLPEDO7RQ
GDV\NQXODXNi]DOUXNRXÄGĤOH³
VtFK«³
9OĖiN YRQČO QDIWDOtQHP PDPLQ WDN MVHP VL NOHNQXO ]tYQXO D ]D
þLQR WČOR KĜiOR GtYDO MVHP VH ]H YĜHORþL8VQXOMVHP
]YRQN\YHGOHVHEHQDVWXSHĖMH
QRPåH Y WX FKYtOL VWDUãt PLQLV
WUDQW 7RQGD V\NQXO D ]YRQLW ]D
þDO 9\NXOLO MVHP RþL YUKO VH SR
]YRQFtFKQRKDPLVNORX]OD]DYD
GLOD R NRPåLþNX D Mi VHERX VHN
QXOQDROWiĜQtVWXSHĖ=YRQN\Y\
OHWČO\RSVDO\YHY]GXFKXREORXN
DSĜLVWiO\SRGQRKDPDSDQDIDUi
ĜHNWHUê]URYQD]YHGDOQDGKODYX
PRQVWUDQFL3RNXVLOMVHPVHYVWiW
DE\FK]YRQHþN\]SRGSDQDIDUi
ĜH Y\GRORYDO DOH SUDYi QRKD VH
ãOiSODOHPNRPåLþN\OHYiQDNUR
þLODGRYQLWĜGRNRPåLþN\DMiSR
VNDNRYDOSRROWiĜQtPVWXSQLMDNR
UDQČQê SWiN Då MVHP VH UR]SOiF
QXOSDQXIDUiĜL]D]iG\5XNRXVH
PLSRGDĜLOR]DFK\WLWNXWiOHMtFtVH
]YRQHþN\ VHYĜHO MVHP MH Y SČVWL
D KRSNDO MVHP SR VWXSQtFK GROĤ
]SČWQDVYpPtVWR6QDåLOMVHPVH
Y\VRXNDW ] EtOp NRPåLþN\ þHU
YHQê OtPHF VH PL SĜLWRP SĜHKU
QXO SĜHV KODYX D ]FHOD PČ ]DVOH
SLO /HYRX UXNRX MVHP ãPiWUDO
SĜHG VHEH SUDYRX ]YRQLO D ]YR
QLO=YRQN\ĜLQþHO\SDQIDUiĜV\
NDO7RQGDMHNWDOÄ1H]YRĖYROH
QH]YRĖ³7ORXNO MVHP VH ]YRQN\
GRSUVRXDPHOGRYDOÄ0HDFXOSD
PHDFXOSDPHDPD[LPDFXOSD³
3DNSĜLEČKOSDQNRVWHOQtNSRSDGO
PČGRQiUXþt]YHGOGRYêãHD]D
FLQNRWX RGQHVO GR ]iNULVWLH7DP
PQČ XEDOLO IDFNX D ĜHNO Ä3DQH
%RåH]DFRQiVWUHVFHã"³
&HORXFHVWX]NRVWHOtþNDPDPLQ
ND SODNDOD 'RPD UR]IRXNDOD
YNDPQHFKRKHĖGRSROpYN\]D
YDĜLOD ĜH]DQFH QDOLOD ML GR WDOtĜĤ
D SDN PQČ QDIDFNRYDOD Ä%RåH
-DUR FR V WHEMD MHGQ~ EXGH" 7D
NRYiRVWXGDG\ĢMiSDQXIDUiĜRYL
DQLQDRþLQHEXGXPRFWGRMtW&RV
WRSURVtPĢDY\YićDO"³
Ä0DPLQNRMi]DWRQHPRåX%ĤK
WHPXFKWČOWRåFRVHPPČOGČODW³
'R NRVWHOtþND MVHP SĜHVWDO FKR
GLWDE\VHPDPLQNDQHPXVHOD]D
PČKDQELĢ'RNRQFHMVHPVHRG
PtWDOPRGOLWSURWRåH]DPRXVQD
KXVORXåLW%RKXMVHPVFK\WDOQi
ĜH]=DWRMVHP]DþDOKUiYDWIRWEDO
8 EĜHFODYVNpKR SURYL]RULD E\OR
ãNYiURYp KĜLãWČ WDNåH PRMH FHV
WD]DNRVWHOtþNHPNRQþLODNDåGRX
QHGČOL PH]L NRSiOLVW\ MDN MH QD
]êYDODPRMHQHãĢDVWQiPDPLQND
2YãHP R 9iQRFtFK WRPX EêYD
ORMLQDNKĜLãWČE\ORSRGVQČKHP
PDPLQNDPČODQDUR]HQLQ\DMiVH
WČãLOQDGiUN\LQD]ODWpSUDViWNR
0RGOLO MVHP VH SRVWLO V PDPLQ
NRX]StYDONROHG\DE\OWX]HKRG
Qê
0DPLQNDPČODUDGRVWãWČVWtP]i
ĜLOD ãNUiEDOD U\EX SRUFRYDOD ML
YDĜLOD]QtSROpYNXGČODODEUDP
ERURYêVDOiWVPDåLODNDSUD
. YHþHUX PDPLQND ĜHNOD Ä%Xć
KRGQê LGX SUR -påLãND³ =DPNOD
VHYHYHGOHMãtPSRNRML
QDVWURMLOD VWURPHN QDNODGOD SRG
QČM GiUN\ D VH VO]DPL Y RþtFK VH
YUiWLOD 6ODYQRVWQČ SURVWĜHOD VWĤO
RSUDåLODQDNUiMHQRXåHPOLDĜHNOD
Ä-DURSRPRGOtPHVD³
3RPRGOLWEČGRGDODÄ3DQH%RåH
GRSĜHM QiP W\WR VYRMH GDU\ D W\
-DURGiYDMSR]RUQDNRVWL³
0DPLQþLQD U\ED EêYDOD VNYRVW
Qi&SDOMVHPVHMDNRQDMDWê0D
PLQNDVHXVPtYDODÄ-DURP\DOH
EXQåtUXMHPHFR"³
.G\å MVPH GRMHGOL PDPLQND ãOD
GR ORåQLFH ]DSiOLOD QD VWURPNX
VYtþN\ SUVNDYN\ ]D]YRQLOD QD
]YRQHþHND]DþDOD]StYDWÄ1DUR
GLOVH.ULVWXVSiQ«³
'R]StYDODUR]GDODGiUN\DY\SUi
YČODR%RKXRDQGČOHFKDRKĜtã
QtFtFK«
.G\åXåVHPLFKWČORKUR]QČVSiW
PDPLQNDPČQDVRXNODGRGiUNĤD
KXSN\ KXSN\ GYD NLORPHWU\ ]D
FKXPODQê SRG PDPLQþLQêP YO
ĖiNHPGRNRVWHOtþNDQDSĤOQRþQt
7HG\GRWRKREĜHFODYVNpKRPDJD
FtQX SURYL]yULD V QDãLNPČOêPL
PRKXWQêPLWUiP\]HGĜHYD
0DPLQND SUDYLOD Ä%ĤK Gi D P\
VL MHGQ~ SRVWDYtPH NRVWHO QRYê
XYLGtã9þLOSiQ%ĤK]DSODĢDM]D
WRWRSURYL]yULXP³
-HGQRX MVHP Y SURYL]yULX VO\ãHO
5\ERYX YiQRþQt PãL Ä+HM PLV
WĜH³%\ODWRQHVNXWHþQiNUiVD
0DPLQND ĜHNOD Ä7R KUDM~ D ]St
YDM~NRQ]HUYDWRULVWLDå]%UQD«³
.G\å MVHP R QČMDNê URN SR]GČ
ML VWXGRYDO QD -DQiþNRYČ DNDGH
PLL P~]LFNêFK XPČQt SĜHNYDSL
ODPČPDPLQNDR9iQRFtFKRWi]
NRXÄ-DUR5XVLSUêWUH¿OLUDNHW~
0ČVtFMHWRSUDYGD"³
Ä0DPLQNRMH1HMGĜtYHMHMLFKUD
NHWD REOHWČOD ]HPČNRXOL D SRWRP
SĜLVWiOD QD 0ČVtFL 7D UDNHWD VH
MPHQRYDOD6SXWQLN³
Ä7RåWHPXMiQHYČĜtPSURWRåHWR
MH HQRP WDNRYi UXVNi SURSDJDQ
GDNHU~SXVWLOLGRVYČWD³
=D QČMDNê þDV RYãHP SĜLVWiOL QD
0ČVtFL$PHULþDQp D PDPLQND MH
YLGČOD Y SĜtPpP WHOHYL]QtP SĜH
QRVX 3RG VWURPHþNHP NRQVWDWR
YDODÄ-DURWt$PHULNiQLQD0ČVt
FLWRMHIDNWåH$OHYtãåHWRRG
QLFK YĤEHF QpQL SČNQp 3RGtYDM
VDQD0ČVtFLRGMDNåLYDVHGtVYD
Wê3HWUDSDVHRYHþN\ĜHNQLPQČ
FRWDPPDM~Wt$PHULþDQLFRGČ
ODW"³
6PiOMVHPVH
Ä-DUR QHVPČM VD WR N VPtFKX
$XWRU-DURVODY7XþHN
QpQL6YČW]DþtQiE\W]OêPDãSDW
QêPDOXGpQDWRMHGQ~GRSODĢi³
0DPLQNDVHSRNĜLåRYDODDVPXW
QČGRGDODÄâDNMHGQ~VLQD]SR
PHQHãFRWLYþtOWDG\ĜtNiP«³
3RVOHGQt 9iQRFH V PDPLQNRX
E\O\ PRF VPXWQp 0DPLQND WU
SČOD QiGRURYêP RQHPRFQČQtP
V QiPDKRX D WLãH PL Y\SUiYČ
ODÄ'YČVYČWRYpYiON\V\QiþNX
VHPSĜHþNDODDXåSĜHGW~GUXK~
RYGRYČOD«
âDNSURWRVLSRKUREHN«
&HOêåLYRWVHPPRVHODGĜtWDE\V
PH VD XåLYLOL« $OH YČĜLOD VHP
Y%RKD%RKDPQČQHGRNi]DOY]tW
QLNGR«$QL1ČPFLDQL5XVLED
DQL WL QDãL QH]QDER]L NRPXQLVWL
%\OWRĢDåNêERM-DURĢDåNê«
9ãHFNR VHP Y\GUåDOD YãHFNR
SURWRåHVHPPČODQDVYRMtVWUDQČ
%RKD
3RĜiGVHPVLĜtNDOD%ĤKWHPXWDN
FKFHâDNRQYtSURþWRGČOi«
3DPDWXM VL YtUD MH SUR þORYČND
GĤOHåLWi«ýORYČNPRVtYČĜLWDE\
YãHFNRY\GUåDO«
9ČĜ PL WR«&HOp WČOR PĖD EROt
VWUDãQČ EROt« 2MRMRMRM .HKR
%ĤK PLOXMH WHKR KRO~ QDYãWČ
YXMH 6\QiþNX PRVt VD YČĜLW
PRVt«-HWRDMWDNOHSãt«³
0DPLQND MLå WĜLFHW OHW RGSRþt
Yi QD KĜELWRYČ YH 6WDUp %ĜHFOD
YL .DåGRURþQČ VL SĜLSRPtQiP
MHMt QDUR]HQLQ\ L MHMt QH]ORPQRX
YtUX Y %RKD YãHPRKRXFtKR ýtP
MVHPVWDUãtWtPYtFH]tVNiYiPLQ
IRUPDFt R Y]QLNX VYČWĤ L åLYRWD
0DPLQNRMDNYDãtPWH]tPYČĜLW
NG\åYtPåHLWRVORYRYtUDVLY\
WYRĜLO þORYČN DE\ PRKO MHKR RE
VDK GRSOĖRYDW GOH VYêFK SĜiQt D
SRWĜHE
2YãHP WD YDãH YtUD PDPLQNR
PDUQiVOiYDWDPQČVFKi]tPRF
%RåtPXND]D6WDURX%ĜHFODYRXGRERYiIRWRJUD¿H:LNLSHGLD
,NG\åVHWDNQHWYiĜtDYČWãLQRX
DQL QHFKRYDMt PDMt QiV Y OiVFH
1HSDPDWXMt VL VDPR]ĜHMPČ NG\
PiPH VYiWHN QDUR]HQLQ\ DQHER
GRNRQFHYêURþtQDãtVYDWE\0QČ
WRKOH QHYDGt -VRX PQRKHP GĤ
OHåLWČMãt YČFL Y åLYRWČ D V WČPL
VH O]H R QČ RSĜtW DQHER DOHVSRĖ
SĜtW0iPHVQLPLEH]HVSRUXåL
YRW KRGQČ YHVHOê DOH L RQL WR V
QDãt H[LVWHQFt YH VYp EOt]NRVWL
WDN~SOQČOHKNpWpåQHPDMt$WDN
MLP GiOH SHUPH åHKOHPH D VNOi
GHMPHNRãLOHYDĜPHVYtþNRYRXV
NQHGOtN\QČNG\VQLPLSRSRMHć
PHYODNHPDQČNG\MHYH]PČPH
QDNRQFHUWQHERGRGLYDGODDYH
0DMtQiVUiGL
3UR1'-DQD)DIHMWRYi
]FHOD YêMLPHþQp D VODYQRVWQt VL
WXDFLVQLPLQDYãWLYPHIRWEDORYê
VWDGLRQ1HFKPH]FHODYNOLGXMH
MLFKQiNXS\VXFKpKREtOpKRYtQD
LNG\åP\VDP\PiPHPQRKHP
UDGČML YtQD þHUYHQi D SRORVXFKi
1H]DSRPHĖPH PtW SR FHOê åL
YRW GREURX NDPDUiGNX V NWHURX
O]H MHGQRWOLYp åLYRWQt UDGRYiQN\
DVWUDVWLSRGUREQČSUREUDWQČNGH
SĜLGREUpPNDSXþLQX
6H]QDþQêPþDVRYêPSĜHGYiQRþ
QtPSĜHGVWLKHPMLPSĜLSUDYXMPH
NDUWLþNX V Qi]YHP QDãHKR REOt
EHQpKR SDUIpPX DOH KOtGHMPH
DE\ NDUWLþNX QH]WUDWLOL &KFHPH
OL UiQR Y]EXGLW YH VWHMQpP þDVH
NG\RQLVDPLRGFKi]HMt]GRPR
YDSDNUHVSHNWXMPHMHMLFKQDSUR
VWRX]DSRPQČWOLYRVWD]DVXQXMPH
SĜHGHP NDåGê YHþHU WDEXONX VH
VSUiYQêP SRSLVHP QDãHKR SĜi
Qt GR IXWUD SĜHGVtĖRYêFK GYHĜt
Ä9]EXGLW³DQHERÄ1HEXGLW³1H
FKiYHMPHVLRGQLFKStVHPQČSR
WYUGLWåHMLPSĜLSUDYXMHPHVPD
åHQLFL ] KXE NWHUp VL VDPL QD
VEtUDOL YêKUDGQČ QD MHMLFK YODVW
Qt QHEH]SHþt 1HFKPH VL Wpå RG
QLFKStVHPQČSRWYU]RYDWåHMVPH
YãHFKQ\SRG]LPQtNRPSRVW\SĜH
Ki]HO\ ]FHOD EH] MHMLFK SRPRFL
WRWpåGČOHMPHQDMDĜHSRQiWČUHFK
SORWĤ 1HPRKRX VH SDN YH VSR
OHþQRVWL QHSUiYHP KROHGEDW WtP
FRVDPLQHXGČODOL
0DMtOL QDUR]HQLQ\ NXSPH MLP
MHMLFK REOtEHQRX ]QDþNX EtOpKR
VXFKpKR D SR]YČPH MH QD YHþHĜL
GRUHVWDXUDFHVMtGOHPNWHUpFHOê
åLYRW SUHIHUXMt NWHUp MLP SĜLSUD
YRYDODKODYQČMHMLFKPDWNDDNWH
Up RG QiV PRF RþHNiYDW QHPR
KRX SURWRåH P\ Y åLYRWČ PiPH
KRGQČPiORþDVXGČODWYHSĜRYRX
NQHGOtN\D]HOt2EþDVMLPSĜLSR
PHĖPHåHQDRWi]NXÄ=GDGRE
URYROQČ YVWXSXMt GR PDQåHOVWYt
VH]GHSĜtWRPQRX«³RGSRYČGČOL
NG\VLGRFHODSĜHVYČGþLYČÄ$QR³
1LNG\ MH QHQXĢPH RGSRYtGDW
QDRWi]NXÄěHNQLåHMVLVHPQRX
ãĢDVWQČ åHQDWHM"³ =QiP ]GUFX
MtFt RGSRYČć Ä-H WHG\ SUDYGD
åH MVHP VH PRKO RåHQLW KĤĜ DOH
PRKO MVHP VH VDPR]ĜHMPČ RåH
QLWLOtS³
1RYêGRPRYþ
9 URGQp ]HPL MVHP QDVORXFKDO
KRVSRGVNpPX NOiERVHQt þtP åH
þHVNê QiURG ]HMPpQD RERKDWLO
VYČWRQXGRVXGSĜLåLYRWČVHMDNå
WDNåXGUåXMtFtFLYLOL]DFL=GĤUD]
ĖRYiQR SLYR WDP SUiYČ ]QDþQČ
NRQ]XPRYDQpQČNGRGRGDOGHIH
QHVWUDFLMDNRVQDGMHãWČVWDUãtYD
ULDQWX ĜHãHQt SROLWLFNêFK ]iGUKH
OĤ3ĜLãODĜHþQDâYHMNDYHOPLVW
UDSĜHWYiĜN\MDNRXOWLPiOQtYHU]H
SĜHåtYiQtYQHSĜt]QLYêFKSRGPtQ
NiFK SDGOD ]PtQND R VSROHKOLYČ
QHSRYHGHQpPH[SHULPHQWXVHVR
FLDOLVPHP V OLGVNRX WYiĜt D QD
NRQHF ]YtWČ]LO SĜtQRV QLNROLY VD
PHWRYp UHYROXFH DOH VDPHWRYp
KR UR]YRGX Y\QLNDMtFtKR ĜHãHQt
UR]SDG þHVNRVORYHQVNp IHGHUDFH
Y URFH N QČPXå GRãOR EH]
MHGLQpKRSČVWQtKRXWNiQtEH]]OR
PHQt MHGLQpKR PDOtþNX 3RURY
QHMPH WDN ]QDPHQLWê YêVOHGHN V
ĜH]QLFNêPLEDNFKDQiOLHPLYHVOR
YDQVNpP VRXVHGVWYt QD EOt]NpP
%DONiQČ
&KYiOLKRGQêNRQWUDVWQH]WUiFtQD
Yi]H SĜL SRKOpGQXWt WtP ]iSDG
QtP YtF FLYLOL]RYDQêP VPČUHP
%HOJLHWpPČĜVHVWHMQêPSRþWHP
RE\YDWHO MDNR Q\QČMãt ýHVNi UH
SXEOLND-HQåHVKRGQČMLQRXKLV
WRULtDHWQLFNêPVORåHQtP3RVWR
OHWtFK ãSDQČOVNpKR D UDNRXVNpKR
KDEXUVNpKRYODGDĜHQtYtGHĖVNê
NRQJUHV FHORX REODVW SĜLID
ĜLO N QL]R]HPVNpPX NUiORYVWYt
.Y\KOiãHQtEHOJLFNpQH]iYLVORV
WLGRãORYURFHþLOLKRGQČ
GĜtYQHåNH]URGXý65ý665
ý6)53URWHNWRUiWXD6ORYHQVNp
KRãWiWXPH]LWtP
ýHãL D 6ORYiFL V MD]\N\ YHOPL VL
EOt]NêPLDåWpPČĜWRWRåQêPLGČ
ODMtVStãGRMHPVLDPVNêFKGYRMþDW
YSRURYQiQtVGYČPDEHOJLFNê
PL NPHQ\ V KRVSRGiĜVN\ PiOR
NYHWRXFtP9DORQVNHPVĜHþtIUDQ
FRX]VNRXDVH]GDWQČMLVLSRþtQD
MLFtPL)ODQGU\VĜHþtKRODQGVNRX
%UXVHOKODYQtYHOLWHOVWYtHXURE\
URNUDWĤYHOLNRVWL3UDK\SURVD]R
YDWHOMHGQRW\NRQWLQHQWSRVWUiGi
YODVWQtHWQLFNRXYČWãLQXQDUR]GtO
RG$QWYHUSGUXKpQHMYČWãt]GDW
QČ VL SRþtQDMtFt PHWURSROH Q\Qt
SHYQČ Y UXNiFK ÀDQGHUVNêFK QD
FLRQDOLVWĤ
1HQt WR MHGLQp HYURSVNp SR QH
]iYLVORVWLEDåtFtKQXWt9V\FKUD
YpP 6NRWVNX PRKXWQt VHSDUDWLV
WLFNp WXåE\ MHMLFKå VNXWHþQê SR
WHQFLiO]MLVWtYURFHUHIHUHQ
GXPKODVOLGX]GDMtWVYRX]FH
ODYODVWQtFHVWRXQHERDXWRPDWLF
N\ YSORXW GR V\VWpPX HYURSVNp
XQLH Y SRGREČ VKDUHG VRYHUHLJQ
W\ÄVGtOHQpVDPRVWDWQRVWL³6HDQ
&RQQHU\SUYQtDEH]NRQNXUHQþQČ
L QHM]QDPHQLWČMãt -DPHV %RQG
MHSRNOiGiQ]DWDNRYpKRORNiOQt
KRSDWULRWDFRå~GDMQČ]SĤVRELOR
RGNODG\VMHKRNUiORYVNêPSRYê
ãHQtPQD6LUD
6$0(729é52=92'
-$.21(-=1$0(1,7ċ-âËý(6.é
3ěË63ċ9(.3UR1'2WD8Oþ9HVWDO1<86$
QDFLRQDOLVPXDWHG\LRGãSDQČO
ãWLQ\ VH OLãtFtKR MD]\ND 1DSĜt
NODG ]QDPHQLWê URPiQ Ä+RQ]OR
Yi³=GHQ\âNYRUHFNpNWHUêY\ãHO
VWLWXOHP6XPPHULQ3UDJXHYDQ
JOLFNpYHU]LYHâSDQČOVNXVHRE
MHYLOMDNR9HUDQRHQ3UDJDDYND
WDOiQVNpYHU]LMDNR(VWLXD3UDJD
âSDQČOVNp PRFQiĜVWYt Y VWR
OHWt GRViKQXYãt VYpKR YUFKR
OX SR]YROQČ SDN ]DþDOR FKĜDG
QRXW=DþiWNHPVWROHWtYtWČ]Qt
%RXUERQRYp SRWODþLOL VWĜHGRYČNê
V\VWpP NDWDOiQVNp VDPRVSUiY\ D
SR YtWČ]VWYt )UDQFD YH ãSDQČOVNp
REþDQVNpYiOFHVWROHWtGRãOR
N]iND]XSRXåtYiQtNDWDOiQVNpKR
MD]\NDQDYHĜHMQRVWL'\FKWČQtSR
QH]iYLVORVWLQDY\SUFKDORSRFHORX
WX GORXKRX GREX D V\VWpP MDNp
VL VDPRVSUiY\ E\O RåLYHQ Y URFH
/HWRV N MHKR YêURþt GRãOR
NREURYVNpGHPRQVWUDFL]D~þDVWL
PLOLRQX YODVWHQFĤ GRPiKDMtFtFK
VHQH]iYLVORVWLVHYãtPYãXG\
1\QČMãtVWDWXV.DWDOiQVNDO]HQHM
OtSFKDUDNWHUL]RYDWMDNRVHPLDX
WRQRPRXV$UWXU0DVQ\QČMãtND
WDOiQVNêSUH]LGHQWD-RUGL3XMRO
KODYDQDFLRQDOLVWLFNpVWUDQ\&L8
MVRX WDPČMãt QHMYê]QDPQČMãt SR
OLWLFNp SRVWDY\ 3XMRO SRGSRUXMH
SĜLVWČKRYDOHFWYtY\åDGXMHYêXNX
NDWDOiQãWLQ\ SĜLVWČKRYDOFĤ MLP
GR SURVSHUXMtFtKR UHJLRQX SĜLEê
Yi ]iMHPFĤ ] PpQČ KRVSRGiĜVN\
]GDWQêFK þiVWt ]HPČ FRå YHGH N
QHSRKRGOQpPXSDUDGR[XåHND
WDOiQãWLQDVHMLåY%DUFHORQČVWDOD
ĜHþtPHQãLQ\RE\YDWHO
3RVWRM0DGULGXNHYHQWXDOLWČND
WDOiQVNp QH]iYLVORVWL MH QHYĜHOê
3DUODPHQW YHONRX VYRX YČWãLQRX
SURWL KODVĤP QHGRYROLO
Y ĜtMQX XVSRĜiGiQt UHIHUHQ
GD , NG\E\ QČMDNêP ]SĤVREHP
NGRVDåHQtQH]iYLVORVWLSĜHFHMHQ
GRãOR .DWDOiQVNR E\ VH DXWRPD
WLFN\ QHVWDOR þOHQHP (YURSVNp
XQLH=UD]HQpâSDQČOVNRE\WUYD
OR QD XSODWQČQt VYpKR SUiYD VH N
WDNRYpPXYêVOHGNXY\MiGĜLWDSĜt
SDGQČLYHWRYDW
3RGREQp SUiYR PtQt XSODWĖR
YDW%ULWiQLHYSĜtSDGČQDVWDYãtKR
VNRWVNpKR¿DVND
9UDFtP VH N WH[WX XYHĜHMQČQp
PX SĜHG YtFH QHå URNHP Ä)HGH
6SRMHQêFK VWiWĤ DPHULFNêFK Y
PQRKpP ]QDþQČ UR]OLãQêFK 1D
YêFKRGQtP SREĜHåt PiPH YHOPL
SRNURNRYê OLGRYČ GHPRNUDWLFNê
VWiW0DVVDFKXVHWWVYHYQLWUR]HPt
NRQ]HUYDWLYQt 2NODKRPX :\R
PLQJWDNRYpWRNRYERMVNp~WYDU\
3ULPiUQt SRYLQQRVWt IHGHUiOQt
YOiG\ MH RFKUDQD VYpKR ~]HPt D
RE\YDWHO 7DN MH SViQR Y ~VWDYČ
&R NG\å DOH YOiGD VYRX SRYLQ
QRVW Y\NRQiYi OHGDE\OH" 9 URFH
QHEROLMHGHQURNSĜHGYVWX
SHP86$GRGUXKpVYČWRYpYiON\
NRQJUHVYH:DVKLQJWRQXRGKODVR
YDO]iNRQY\åDGXMtFtRGRVREEH]
DPHULFNpKRREþDQVWYtPtWXVHEH
GRNODG R VYp WRWRåQRVWL V RSUiY
QČQtP QD DPHULFNpP ~]HPt SR
EêYDW -HQåH WHQWR ]iNRQ ]ĤVWDO
SRXKêP SUi]GQêP SDStUHP QL
NG\ VH QHGRGUåRYDO MHKR GRGU
åRYiQt QLNGR QHY\PiKDO 9 GUX
Kp SRORYLQČ VWROHWt SĜLEêYDOR
LOHJiOQtFK]iMHPFĤSURQLNDMtFtFK
]MLKXSĜHVQHXKOtGDWHOQRXPH[LF
NRXKUDQLFLDåVHGRViKORQ\QČM
ãtKR VWDYX RGKDGRYDQêFK PL
OLRQĤ YHWĜHOFĤ V ¿QDQþQtP EĜH
PHQHP VWiWX N QH]YOiGQXWt 1HM
YtFMH]DVDåHQD.DOLIRUQLH]iSR
OtFtVUR]SRþWRYêPEDQNURWHP.
XQLNiWQtPX NRQÀLNWX GRãOR PH]L
SUH]LGHQWHP 2EDPRX IHGHUiOQt
YOiGRX YH :DVKLQJWRQX QD VWUD
QČ MHGQp D SRKUDQLþQtP VWiWHP
$UL]RQD Y\VWDYHQêP PQRKD Qi
VLOQRVWHP]ĜDGGURJRYpKRNDUWH
OXSDãHUiNĤQDUNRWLNþOHQĤPQR
KêFKNULPLQiOQtFKQiVLOQêFKDNWĤ
MDNR~QRV\YêNXSQpDYUDåG\
1DþHå SUH]LGHQW 86$ QDPtV
WR DE\ MHKR SULRULWRX E\OD VQDKD
RFKUDĖRYDW YODVWQt ~]HPt D OLGL
VHYVRXGQtPVSRUXSĜLGDOQDVWUD
QX PH[LFNRX V REYLQČQtP DUL
]RQVNêFK RUJiQĤ ] ÄUDVLVPX³ D
WRMHQSURWRåHVHGRPiKDMtGRGU
åRYiQtIHGHUiOQtKR]iNRQDYURFH
SUiYRSODWQČRGKODVRYDQpKR
3RURYQHMPHVHVLWXDFtYSRQČNXG
Y]GiOHQpPV0H[LNHPQHVRXVH
GtFtPVWiWHP0LVVRXULNGHVLWR
WLåRGKODVRYDOLRSDWĜHQtMHåE\VL
$UL]RQDQLNG\QHE\ODWURXÀD9H
YROEiFK QiYUK ~VWDYQtKR
GRGDWNX R]QDþXMtFtKR DQJOLþWLQX
MDNR MHGLQRX R¿FLiOQt ĜHþ VWiWX
]tVNDO SĜHYiåQRX WpPČĜ SUR
FHQWQtSRGSRUXYROLþĤ
7DNRYp VQDK\ Y LQWHQ]LWČ SĜHG
þtVHSDUDWLVWLFNpKQXWtY.DWDOiQ
VNX=DWtPFRYH6NRWVNXMD]\NR
YêSUREOpPMHQXORYêEH]QDGČMH
QD UR]GP\FKiQt SĤYRGQtKR NHOW
VNpKR MD]\ND MLQDN WRPX MH QD
LEHUVNpPSRORRVWURYČYHâSDQČO
VNX RE\YDWHO PLOLRQĤ 0DG
%DUFHORQD)RWR:LNLSHGLD
ULGMHRYãHPKODYQtPPČVWHPDOH
WtP GUXKêP QHMYČWãtP NXOWXUQČ UDFH QLNROLY WRWRåQČ VL SRþtQDMt 2EþDQVNi YiOND -LKX SURWL 6HYH
D YãHOLMDN L MLQDN YêUD]QČMãtP MH FtFK VWiWĤ³ N ]RSDNRYiQt QČNWH UXYVWROHWtVLY\åiGDODUHNRUG
%DUFHORQDFHQWUXPNDWDOiQVNpKR UêFK SRGUREQRVWt WêNDMtFtFK VH QtPQRåVWYt]WUiWYKLVWRULL]HPČ
+RU\PUWYROSRWRN\NUYH]DRSR
YiåOLYRVWVHRVDPRVWDWQLW
7H[DVRQHQORQHO\VWDUVWiWVH
PL]GiEêWYêMLPNRXYWRPVP\V
OX åH MHKR SĜLSRMHQt N 8QLL MH
~GDMQČSRGPtQČQRSUiYHPVHOH
JLWLPQČNG\NROLYRGSRMLW'ĜtYH
QHå GRVWDQX Y\QDGiQR ]D WDNRYp
QHSĜHVQRVWLVSČFKiPVXMLãWČQtP
åHWDWR]iOHåLWRVWPČQLNG\QDWR
OLNQHY]UXãRYDODDE\FKVHMtPt
QLO]DEêYDW
7Hć SR YROEiFK GRãOR N LQLFLD
WLYČY\MiGĜHQpWLWXONHP3(7,7,
216726(&('($5(),/('
)25 67$7(6 6,1&( (/(
&7,21 7KH:DVKLQJWRQ7LPHV
OLVWRSDGX 3HWLFH YH
SURVSČFK RSXãWČQt 8QLH Y\åDGX
MH SRGSLVĤ 2 UR]YRG ]D
åiGDO\ W\WR VWiW\ $ODEDPD $UL
]RQD$UNDQVDV &RORUDGR )ORUL
GD *HRUJLD ,QGLDQD .HQWXFN\
/RXVLDQD 0LQQHVRWD 0LVVLVVLS
SL 0LVVRXUL 0RQWDQD 1HZ -HU
VH\ 1HZ <RUN 1RUWK &DUROLQD
1RUWK 'DNRWD 2NODKRPD 2UH
JRQ3HQQV\OYDQLD6RXWK&DUROL
QD7HQQHVVHHD7H[DV
-DNRQHMSUYQČMãt]QLFKVQHMYČW
ãtP SRþWHP SRGSLVĤ VH ]YLGLWHO
QLO7H[DV KRVSRGiĜVN\ ]GiUQČ VL
SRþtQDMtFtY]GRUNDWDVWURIiOQtPX
VXFKXQDMHKRUR]ViKOêFKOiQHFK
$MDNRNRQWUDVWQDRSDþQpPNRQ
FLKRGQRWtFtKRVSHNWUDMHQiUDPQČ
VFpQLFNiPHGLiOQČYHOHEHQiSR
OLWLFN\WROLNNRUHNWQt]8QLHQLMDN
QHVSČFKDMtFt .DOLIRUQLH 3RVOXå
PHVL~GDML/RV$QJHOHV7LPHV
YREODVWL/RV$QJHOHVKOH
GDQêFK ]ORþLQFĤ MVRX LOHJiORYp
YtFQHåYãHFKWDPQDUR]HQêFK
D WXGtå DXWRPDWLFN\ DPHULFNp
REþDQVWYtQDE\YãtFKGČWtSRURGLO\
LOHJiOQČ]HPLSĜtWRPQp0H[LNiQ
N\RYãHPQD~þHWDPHULFNêFKGD
ĖRYêFKSRSODWQtNĤWĜHWLQXRVRE
YH YD]EČ WYRĜt LOHJiOQČ SĜtWRPQt
0H[LNiQL 3RORYLQD SĜtVOXãQtNĤ
PODGLVWYêFK JDQJĤ MVRX LOHJiOR
Yp9/RV$QJHOHVUHJLRQXRE\
YDWHO PLOLRQX þLOL FHONRYi
NDSDFLWDý5PLOLRQĤPOXYt
DQJOLFN\ PLOLRQX ãSDQČOVN\
=LOHJiOĤSUDFXMtQDSROQtFK
SUDFtFKQDVNOL]QtFKNGHåWR
GiYi SĜHGQRVW QLFQHGČOiQt D SR
EtUiQt VRFLiOQtFK GiYHN =DWtPFR
MHGHQ GUXK ]iMHPFĤ Y .DOLIRUQLL
SĜLEêYiMLQtVH]GREUpKRGĤYRGX
VWČKXMtMLQDP
ýHVNêVDPHWRYêUR]YRGE\
YWRPWRSĜtSDGČSUDPiORY\ĜHãLO
.21(&
1RYêGRPRYþ
)LOP\0LORãH)RUPDQDMVRXYãHR
EHFQČ]QiP\=HMPpQDGYD]QLFK
SURãO\FHOêPVYČWHPDRSDNRYDQČ
VHXYiGČMtYWHOHYL]LGRVXG3ĜHOHW
QDG NXNDþþtP KQt]GHP D
$PDGHXV RFHQČQê RVPL
2VFDU\YþHWQČRERXKODYQtFKND
WHJRULtWM]D¿OPD]DUHåLL3R
QHFKHMPHVWUDQRXRVWDWQt)RUPD
QRY\ ¿OP\ D VRXVWĜHćPH VH MHQ
QD3ĜHOHWQDGNXNDþþtPKQt]GHP
RYČQþHQê SČWL 2VFDU\ 3ĜHOHĢPH
WRKQt]GRMHãWČMHGQRXOHWPRGR
QČKR QDKOpGQČPH SRNXVPH VH
RVYČWOLW FR VH SĜL MHKR YêNODGX
RSRPtMHOR QHER UĤ]QČ Y\NOiGDOR
DQHERVHQHGRWiKORGRNRQFH
=DþQČPH WLWXOHP 1D UR]GtO RG
þHVNpKRSĜHNODGXNQLK\9\KRć
PHKR]NRODYHQ¿OP]DFKRYDO
SĤYRGQt Qi]HY SRGOH .HVH\KR
URPiQX1DKOpGQHPHOLGRVORY
QtNXVQDGQR]MLVWtPHåHFRFNRR
QH]QDPHQi MHQ NXNDþNX DOH L
EOi]QD SRSOHWX $ Y DPHULFNpP
VODQJX MH WR SUDãWČQê FYRN WM
þORYČNFHONHPQRUPiOQtNWHUêVH
MHQYMHGQRPRKOHGXFKRYiMDNVL
GLYQČ 1DSĜ &DU\ *UDQW Y /HR
SDUGtåHQČ]DþtQiWURMþLWNG\NROL
VH N QČPX SĜLWRþt QČMDNi EORQ
GêQNDQHERĢPiXWNYČORXSĜHG
VWDYXåHEORQGêQN\XVLOXMtRMHKR
åLYRWýtPMHSUDãWČQê5DQGOH3
0F0XUSK\ ~VWĜHGQt SRVWDYD R
QtåWXEXGHKODYQČĜHþ"2QYODVW
QČ QLMDN SUDãWČQê QHQt NG\E\FK
WRYãDNPČOSĜHFHMHQQČMDNY\Mi
GĜLWĜHNOE\FKåHQHYi]DQRVWt$
VQtQDUiåt
WYĤUþtPLVFKRSQRVWPLNWHUêYãDN
Y SRGVWDWČ ]ĤVWDO NOXNHP 7R
NOXNRYVWYt GRYHGO Y\KPiWQRXW
X YČWãLQ\ VYêFK KUGLQĤ YþHWQČ
0R]DUWDD0F0XUSK\KR-VRXWR
GUXKG\ VNU\Wt ERXĜOLYiFL Y åLYRW
QtP UR]OHWX SOQL åLYRWQtFK ãĢiY
NWHĜt YãDN QDNRQHF GRVWiYDMt QD
-H SR]RUXKRGQp åH VHVWUD 5D
3ě(/(ġ0(
72+1Ë='2-(â7ċ
-('128
3UR1'=GHQČN6PHMNDO
3RZHOO5LYHU%&
IUDN 0F0XUSK\ ]WČOHVĖXMH MHM
VNYČOê DPHULFNê KHUHF -DFN 1L
FKROVRQ MH Y WRPWR RKOHGX QHM
UR]YLQXWČMãt -HKR FKDUDNWHU MH
SĜtPRUR]YLFKĜHQê3ĜLWRPWRQHQt
åiGQiNYČWLQNDQêEUåFKODStN]H
VSROHþHQVNp SHULIpULH NWHUê Xå
Pi QČMDNê WHQ WUHVWQt YURXEHN
QDNRQWČ.G\åGR~VWDYXSĜLMGH
SĜHGVWDYXMH VH VYêP QDVWiYDMt
FtPSDUWQHUĤPMDNRKD]DUGQtKUiþ
]Y\NOê KUiW YDEDQN FRå SODWt
SĜHQHVHQČLRMHKRMHGQiQt-HSĜH
NYDSHQNG\åVHGRYtGiåHRVWDW
QtWDPSĜLãOLYČWãLQRXGREURYROQČ
-HKR WDP ãRXSOL SROLFLVWp QD Y\
-DN QiV )RUPDQ YWDKXMH GR KU\" ãHWĜHQtDRQWRUiGSĜLMDORþHNiYD
)RWR0LORã)RUPDQD9iFODY+DYHO:LNLSHGLD
&KRYDQFH0F0XUSK\KR]WČOHVĖXMHVNYČOêDPHULFNêKHUHF-DFN1LFKROVRQGUåLWHO
RSČWL2VNDUĤ:LNLSHGLD
'RYHGHOLGLDSRVWDY\FKDUDNWHUL
]RYDW YH YêVWLåQp ]NUDWFH 1DSĜ
9iFODYD+DYODVQtPåVHSĜiWHOLO
RG GRE\ NG\ V QtP E\O Y MHGQp
WĜtGČSRGČEUDGVNpLQWHUQiWQtãNR
O\ NUiOH -LĜtKR FKDUDNWHUL]RYDO
MDNR PXåH V ãLURNêP SROLWLFNêP
UR]KOHGHP D V PLPRĜiGQêPL
,QGLiQVNê ÄQiþHOQtN³ %URPGHQ
:LOO6DPSVRQMHQČPêDOHNG\å
VH V 0F0XUSK\P VSĜiWHOt GRYt
GiPHVHåHQČPRWXMHQSĜHGVWtUi
'RNDåGpKRQDKOtåtPHUR]XPtPH
PXVQDGQRVHVQtPVåtYiPH
MHåHVHWDNY\PNQHSROLFHMQtPX
GULOXDYSO\QHGRSRPČUĤ]QDþQČ
XYROQČQêFK 7DN KR SR]QiYiPH
QDSURVWR GĤYČUQČ =NUDWNRYLWRX
FKDUDNWHULVWLNRX MVRX REGDĜHQL
YãLFKQL MHKR GUXKRYp 7DN %LOO\
%UDG'RXULIVLFHNRNWiDOHSĜL
WRP MH WR XVPČYDYê V\PSDĢiN
WFKHGRYi D MHMt SRPRFQtFL WDNWR
FKDUDNWHUL]RYiQLQHMVRX+OHGtPH
GR MHMLFK WYiĜt VOHGXMHPH MHMLFK
MHGQiQt DOH QLF PRF ] WRKR QH
Y\þWHPH 1HSRþtQDMt VL QLMDN GL
YRFH]HMPpQDVHVWUD5DWFKHGRYi
VHHWDEOXMHMDNRYHGRXFtRVREQRVW
EH]~KRQQpKR Y\VWXSRYiQt 'R
]RUþtWêPPiMHGHQVSROHþQêU\V
FKODGQČ QH~PRUQRX VQDKX XGU
åHW FKRYDQFH Y EH]P\ãOHQNRYLWp
VWiGQt SRVOXãQRVWL D SRGGDMQRVWL
6WiYDMt VH WDN SĜHGVWDYLWHOL PRFL
NWHUi MH YH VYpP ÄSDFL¿NDþQtP³
~VLOt WpPČĜ DQRQ\PQt 6 QLPL VH
VåtW QHGRNiåHPH $OH SR]RU 7R
QHQtMHMLFKPLQXVWRMHMHMLFKGUD
PDWLFNi IXQNFH Y WpWR REOXGQp
KĜH 1HGLYtP VH åH Yê]QDPQp
KROO\ZRRGVNpKHUHþN\-DQH)RQ
GRYi D )D\H 'XQDZD\RYi UROL
VHVWU\ 5DWFKHGRYp RGPtWO\ 7tP
YtFVL]DWRFHQtPMDNWXWRUROLVH
KUiODPDOR]QiPi/RXLVH)OHWFKH
URYiNWHUi]DQLE\ODSR]iVOX]H
RGPČQČQD2VFDUHP
7DN MH ]DGČOiQR QD NRQÀLNW 7HQ
VH ]SUYX QHQiSDGQČ SURMHYXMH
Y NOXNRYVNêFK ãDUYiWNiFK PH]L
0F0XUSK\P D ]DPČVWQDQFL
QDSĜ NG\å 0F0XUSK\ QiSDGLWČ
Y\XåLMH YODVWQRVWL VYêFK GUXKĤ QDSĜ REURYLWp SRVDY\ ÄQiþHOQt
ND³ %URPGHQD D Y EDVNHWEDOR
YpP XWNiQt ]DPČVWQDQFH SRUD]t
7tP GDO VYêP SDUWQHUĤP LQMHNFL
VHEHYČGRPt D ]iURYHĖ SĜtNODG
MDN VL SRþtQDW åH MHMLFK ãDQFH
VSRþtYi Y ~þHOQp VHEHRUJDQL]DFL
.RQÀLNW SURSXNQH QDSOQR NG\å
0F0XUSK\ þDM]QH ~VWDYQt DXWR
EXV SURSDãXMH GR QČKR FKRYDQ
FH D Y\UD]t V QLPL QD PRĜH ORYLW
U\E\$WXGRQLFKSXPSXMHGDOãt
GiYNXVHEHYČGRPt1HMVWHYĤEHF
EOi]QL-VWHU\EiĜL/LGpQDSURVWR
QRUPiOQt 1iGKHUQi PRĜVNi HV
NDSiGD NRQþt SR QiYUDWX QRþQt
SLWNRX %LOO\ VH SĜLWRP GRNRQFH
SRPLOXMH V GtYNRX NWHURX PX
QDKUiO 0F0XUSK\ D SĜHVWDQH
NRNWDW 3LWND NRQþt GHPROLFt
~VWDYQtKR ]DĜt]HQt .G\å VHVWUD
5DWFKHGRYi UiQR VKOHGi FR VH
VWDOR]DYHGHĜt]HQtEČKHPQČKRå
PLPR MLQp FKODGQRNUHYQČ SRNRĜt
%LOO\KRWDNåHWHQRSČWSURSDGQH
NRNWiQt D VSiFKi VHEHYUDåGX 7R
QDWROLNSRERXĜt0F0XUSK\KRåH
VHQDVHVWUX5DWFKHGRYRXYUKQHD
]DþQHMLãNUWLW9GĤVOHGNXVYpKR
þLQXMHSRGUREHQRSHUDFLNWHUiMH
ÄYMHKR]iMPX³YMHKRSURVSČFK
/RERWRPLH 8YČGRPXMHWH VL FR
WRREQiãt"9HVORYQtNXMVHPQDãHO
WHQWR YêNODG Ä6XUJLFDO LQFLVLRQ
LQWR D OREH HVS WKH SUHIURQWDO
OREH RI WKH EUDLQ IRUPHUO\ XVHG
WR WUHDW LQWUDFWDEOH SV\FKLDWULF
GLVRUGHUV³ =D WtPWR NXODQWQtP
RVYČWOHQtP VH VNUêYi WR åH 0F
0XUSK\PXY\RSHURYDOLMHKRNOX
NRYVNRXUR]YLFKĜHQRVWåHSĜHVWDO
EêW ViP VHERX Ä7KDW DLQµW KLP
³ 7DN VH PČO VWiW SRGGDMQêP
þOiQNHP ~VWDYQt VWiGQt NRPXQL
W\7tP ]iURYHĖ SDGO MHKR ]iPČU
XSUFKQRXW VSROX V ÄQiþHOQtNHP³
%URPGHQHP]WRKRWRQyEOYČ]HQt
7DG\REY\NOpLQWHUSUHWDFH3ĜHOHWX
NRQþt3URPQHQDRSDNSUiYČ]GH
Y\YVWiYi DVSHNW QHM]DMtPDYČMãt VSROHþHQVNRSROLWLFNê GRVDK NQL
K\]YOiãWČSDN¿OPX
.[WpPXY\GiQt.HVH\KRSUy]\
QDSVDO GRVORY $ - /LHKP ]QD
PHQLWêþHVNê¿OPRYêNULWLNNWHUê
VYpKRþDVXSĤVRELOLQDQRYR\RU
VNp &ROXPELD 8QLYHUVLW\ -HKR
HODERUiWVHPLGRUXNRXQHGRVWDO
YtP R QČP MHQ ] SRGiQt SĜiWHO
3RGVWDWQp Y QČP MH WR åH DXWRU
SRMDO )RUPDQĤY ¿OP MDNR REUD]
ýHVNRVORYHQVND ]HPČ Y REGR
Et W]Y QRUPDOL]DFH 7D PČOD EêW
SUiYČ RQtP EOi]LQFHP Y SUYQtP
SRVFKRGt 1LF SURWL WDNRYpPX
YêNODGX UiGL MVPH MHM GRPD SĜL
MtPDOLSRNXGVHNQiPYĤEHFGR
VWDO-HYãDNQDVQDGČåHRWHYĜHQD
]ĤVWiYiRWi]NDRKODVX)RUPDQRYD
¿OPXPLPRQDãL]HPL
1HGORXKRSRWpVHXNi]DOD]iYD]
Qi VWXGLH EUDWLVODYVNpKR ¿OR]RID
0LURVODYD .XVpKR 9HONê EUDWU
D YHONi VHVWUD 3ĤYRGQČ Y\ãOD Y
7RURQWX X âNYRUHFNêFK U 8 QiV E\OD Y\GiQD Y VDPL]GD
WX D NRORYDOD Y RSLVHFK MHGHQ ]
QLFKMVHPGRVWDONQDKOpGQXWtLMi
NQLåQČY\ãODDåSROLVWRSDGX
Y DXWRURYêFK (VHMtFK 8å
WLWXOQDSRYtGiåH.XVê ĜDGt¿OP
SRERN2UZHOORYČSUR]tUDYpVFL¿
D QDGKD]XMH åH MDNR YHONê
EUDWU]REUD]RYDOSUYQtVWDOLQVNRX
HWDSXYêYRMHVRFLDOLVWLFNpVSROHþ
QRVWLWDNYHONiVHVWUDMHYêUD]HP
MHMt HWDS\ GUXKp SRVWVWDOLQVNp
QHERFKFHWHOLQRUPDOL]DþQt7D
SUYQt VH Y\]QDþXMH WHURUHP QD
SURVWêP SRWODþHQtP RVREQt VYR
ERG\ Y SUHJQDQWQt RUZHOORYVNp
]NUDWFH VH GRYtGiPH MDN NDåGê
REþDQ MH SHUPDQHQWQČ VOHGRYiQ
L YH VYpP VRXNURPt SRPRFL WH
OHYL]QtFK NDPHU LQVWDORYDQêFK
YE\WHFK7DGUXKiXåQHSRXåtYi
GUDVWLFNêFKPHWRGYROtSURVWĜHG
N\QDYHQHNÄNRUHNWQt³NWHUpMVRX
YãDN YH VYêFK GĤVOHGFtFK VWHMQČ
QLþLYp.XVêWRODSLGiUQČY\MiGĜLO
WDNWR ]DWtPFR Y SDGHViWêFK OH
WHFK XSODWĖRYDOL NRPXQLVWp ]iVD
GX.GRQHQtVQiPLMHSURWLQiP
D VYp RGSĤUFH SURVWČ OLNYLGRYD
OL SR URFH XSUDYLOL GĜtYČM
ãt ]iVDGX GR QRYp SRGRE\ -H V
QiPLNGRQHQtSURWLQiP-LQêPL
VORY\GRåDGRYDOLVHWLFKpKRVRX
KODVXVHVYRXSROLWLNRX7HQWRWL
FKêVRXKODVRYãHPYHGOVWHMQČMDN
NH]WUiWČRVREQtFKVYRERGWDNLN
UR]SDGXLQGLYLGXDOLW\
, NG\å /LHKP D .XVê DSOLNX
Mt )RUPDQĤY ¿OP QD ]HPL ] Qtå
Y\ãOL QHER Y Qtå åLOL RED Y\FKi
]HMt POþN\ ] ãLUãtKR SRMHWt KX
PDQLWiUQRVWL 7D WHSUYH UR]HYtUi
GRNRĜiQ SRKOHG QD QDGQiURGQt D
QDGUHåLPQt SODWQRVW )RUPDQRYD
¿OPX QD MHKR SODWQRVW YãHREHF
QRX 9iFODY +DYHO SUDYLO Ä6YČW
VH]Gi«Y\UĤVWDW]YČþQpKR]iSD
VXGYRX]iNODGQtFKWHQGHQFtE\Wt
$XWRU=GHQČN6PHMNDO
MHKR HQWURSLFNp YĤOH YãHFKQ\
VYp SURMHY\ ]HVWHMQLW SURPtFKDW
UR]SXVWLWDVHEHVDPRWRWiOQČKR
PRJHQL]RYDW D MHKR WYRĜLYp þL
VWYRĜLWHOVNp DQWLHQWURSLFNp YĤOH
EUiQLWXSHYĖRYDWDSČVWRYDWVYp
E\WQRVW YãHFK MHKR SĜHSHVWUêFK
SURMHYĤDW\WRSURMHY\UR]YtMHWNH
VWiOH Y\ããtP VWUXNWXURYDQČMãtP
IRUPiP 9 OLGVNp URYLQČ QDOp]i
SUYQt ] WČFKWR WHQGHQFt VYp ]SR
WYRĜHQp SRNUDþRYiQt Y WRP FR
QD]êYiP ÄĜiGHP VPUWL³ WR GUX
KpQDRSDNPH]LMLQêPDSĜHGH
YãtPYQH]GROQpÄYĤOLNVREČ³
WM YH YĤOL þORYČND EêW WtP þtP
MHQHERþtPEêWFKFHViPVHERX
EêW WtP FR QHMOpSH KiMLW VL WR D
SURKOXERYDW WHG\ Y MHKR ÄYĤOL
N LGHQWLWČ³ Ä 1HPDMH QD P\VOL
]URYQD )RUPDQĤY ¿OP Y\WYRĜLO
PX QiOHåLWê ¿OR]R¿FNê UiPHF D
]iURYHĖ YHOPL YêVWLåQČ Y\MiGĜLO
MHKRLGHRYRXSRGVWDWX-HQDVQD
GČåHYQtPiQtDFKiSiQt¿OPXMH
YDULDELOQt]iYLVOpQDSRPČUHFKY
Wp NWHUp ]HPL 1LFPpQČ MH WX MH
GHQDVSHNWNWHUêWRXUĤ]QRURGRV
WtSURåLWNXSURQLNi.OtþHPNMHKR
SRFKRSHQtMHORERWRPLHNWHUiPi
YH¿OPXYê]QDPQHMHQGRVORYQê
DOHLSĜHQHVHQê,NG\åMHWDWRRSH
UDFHKUXEêP]iVDKHPGROLGVNpKR
RUJDQLVPX D GDOD E\ VH SRVX]R
YDW MDNR DNW QiVLOt SĜLSRPtQDMtFt
VWDOLQVNp SUDNWLN\ Y VRXGREêFK
XPtUQČQêFK SRGPtQNiFK YþHWQČ
WUDGLþQtFKGHPRNUDFLtMDNQiP
WRVXJHUXMH)RUPDQĤY¿OPVHGi
FKiSDW MDNR PHWDIRULFNê HNYLYD
OHQWÄY\PêYiQtPR]NĤ³
.H YêURþt Y\GiQt .HVH\KR
NQLK\Y\ãORWRWRGtORYURFH
]QRYX =DVYČFHQê DXWRU SĜHG
POXY\ SRXNi]DO QD WR åH Xå QD
SĜHORPXSDGHViWêFKDãHGHViWêFK
OHW VH Y\VORYRYDO\ SRFK\EQRVWL
R RSUiYQČQRVWL D ~þHOQRVWL ORER
WRPLH$Y]iYČUXVLJQDOL]XMHåH
HIHNWYHãNHUpKRVQDåHQt0F0XU
SK\KRDMHKRGUXKĤMHYHOPLPDOê
QHERĢ XSUFKQRXW VH SRGDĜLOR MHQ
MHGQRPX FKRYDQFL .G\E\FKRP
WXWRWH]LSĜLMDOLMHYLORE\VHQiP
]DELWt 0F0XUSK\KR %URPGHQHP
MDNRQHVP\VOQiNUXWiYUDåGDSĜt
WHOH7R VQDG SODWt SUR NQLKX QL
NROLYãDNSUR¿OP9H¿OPXYLGt
PH UHDNFL MHGQRKR FKRYDQFH QD
%URPGHQĤY ~WČN MiVi QDG WtP
þLQHP &Rå GiYi ]D
SUDYGX %URPGHQRYX h
þLQX]DELO]XERåHQpKR
1RYêGRPRY
8åLMWHVLMHãĢDVWQp
DYHVHOp3UR1'6WDQ\D%D\21
0LOêEUDFKXYiQRFHMHWpPDNWH
UpXå]SUDFRYDO\VWRYN\EiVQtNĤ
VSLVRYDWHOĤDPX]LNDQWĤDMDNVH
]Gi QLNG\ WRPX QHEXGH NRQHF
.DåGêQDQLFKREMHYtQČFRQRYp
KR FRå MH SR]RUXKRGQp NG\å VL
XYČGRPtPHåHSĤYRGDVP\VOYi
QRFMHVWiOêDQHPČQQê
8QiVGpOHåLMtFtFKYiQRFHSUR
FKi]HO\]PČQDPLYtFHPpQČGUDV
WLFNêPL]DYiON\DSRYiOFHFKX
GLþNp DOH SOQp YtU\ åH W\ SĜtãWt
EXGRX OHSãt D SRNRMQČMãt 6DPR
]ĜHMPČ L Mi UiGD Y]SRPtQiP QD
YiQRFHVYêFKGČWVNêFKOHW7\QD
NWHUpPiPNXVpY]SRPtQN\VHGD
WXMtGRPpKRQHM~WOHMãtKRYČNXWĜt
OHW
7HKG\MVHPMHãWČVSDODYPDOpSR
VWêOFH NWHURX VL GRGQHV SDPDWX
ML VH VWDKRYDFt RFKUDQQRX VtWt
$W\YiQRFHMVRXSURPČSDPČWL
KRGQpWtPåHMDNRMHGLQpGHYþHY
FHONHPUR]YČWYHQpURGLQČRSOêYD
MtFt PUDN\ NOXNĤ MVHP RGH YãHFK
WHW D VWUêFĤ GRVWDOD GRKURPDG\
GHYČWSDQHQHNVHNWHUêPLMVHPVL
VWHMQČQHPRKODKUiWSURWRåHMLFK
E\OR ]DSUYp SĜtOLã D ]DGUXKp Yi
OHþQpQiOHW\E\O\WDNþDVWpåHQD
KUDQt PRF þDVX QH]EêYDOR 3ĜHV
WRYãHFKQRPDPLQNDLWDWtQHNGR
YHGOLGiWYiQRFĤPPDJLFNpNRX]
OR
3HþHQt FXNURYt E\OR QČFR þHKR
MVPH VH V EUDWUHP ]~þDVWĖRYDOL
V YHONRX OiVNRX SURWRåH WR E\OR
KODYQČRFKXWQiYiQt1ČNROLNWêG
QĤSĜHGYiQRFHPLMVPH]DþDOLGČ
ODW R]GRE\ SURWRåH Y GREČ YiON\
QLF PRF N VHKQiQt QHE\OR %DOLOL
MVPHGRKHGYiEQpKRSDStUXNRVW
N\ FXNUX QHER ODFLQp IRQWiQRYp
FXNURYt 1ČNG\ VH PDPLQFH SR
YHGOR NRXSLW þRNROiGRYRX NROHN
FL D WR MVPH KOtGDOL NGR NROLN
NRXVNĤ GRVWDQH SĜL þHViQt VWUR
PHþNX 9\UiEČOL MVPH ] EDUHY
QêFKSDStUĤĜHWČ]\DMHGQRGXFKp
R]GRE\%\ODWRQHMHQ]iEDYDDOH
L WR SRGSRURYDOR WYĤUþt SĜHGVWD
YLYRVW D ]UXþQRVW D XPRFĖRYDOR
Y]UXãHQt ] SĜLFKi]HMtFtFK YiQRF
3iU GQt SĜHG âWČGUêP GQHP UR
GLþHNRXSLOLNDSU\NWHĜtGRâWČG
UpKRGQHSODYDOLYHYDQČ$NG\å
WHQYHONêGHQSĜLãHOE\ORRSUDY
GXFRGČODW1HMGĜtYHWRE\ODVQt
GDQČYiQRþNDVEtORXNiYRXWR
FKXWQDOR PQRKHP OpSH QHå NWH
UêNROLMLQêGHQDSDNVHFHOêGHQ
SRVWLOR%ČKHPGQHMVPHRGOpYD
OL RORYR GR YRG\ SODYDO\ QiP Y
PtVH RĜHFKRYp ORGLþN\ VH VYtþLþ
NDPLDE\QiPĜHNO\NDPVHGR
VWDQHPHWDNpVHKi]HO\EDþNRU\
MHVWOLSĤMGHPH]GRPRYDQHER]Ĥ
VWDQHPHMHãWČGRPD%\ODXWRKR
VSRXVWDOHJUDFH
3R]GČRGSROHGQHVH]DþDO]GRELW
VWURPHþHN D WR PDPLQND Xå SR
PDOX]DþDODFK\VWDWYHþHĜLDQD
SČWt Y]UĤVWDOR 3ĜHG YHþHĜt MVPH
VH SRPRGOLOL D Y]SRPHQXOL QD
YãHFKQ\NWHĜtVQiPLQHMVRXQD
WXWRWUDGLFLGEDOLGČGDDEDELþND
NWHĜtFRVLSDPDWXMLVQiPLE\G
OHOL3ĜLSDGDORQiPMDNRYČþQRVW
QHåYHþHĜHVNRQþLODSURSUDFRYDW
VH NDSUHP V MHKR VSRXVWRX NRV
Wt WR QČMDNê þDV YH]PH 3DN MHã
WČNiYDSURGRVSČOiN\D]iNXVN\
DåNRQHþQČMVPHE\OLVEUDWUHPD
YČWãLQRXURGLQ\SRVOiQLGRGUXKp
KR SRNRMH SURWRåH -HåtãHN E\ ML
QDNQHSĜLãHO'iYDOLMVPHXRNQD
SR]RU MHVWOL XYLGtPH MHKR VDQČ V
MHOtQN\ D QČNG\ VH SRYHGOR åH
SDGDODKYČ]GDDWRXUþLWČE\O\W]
-HåtãNRY\ VDQČ V MHOtQN\ 6QDåLOL
MVPHVH]DKOpGQRXWL]ODWpSUDViW
NRDOHGRGQHãNDVHRWRSRNRXãt
PHPDUQČ1DRNDPåLNMVPH]WXK
OLNG\åVHR]YDO]YRQHNDXåMVPH
VH KQDOL GR SRNRMH NGH E\O UR]
VYtFHQê VWRPHþHN ± Y Wp GREČ WR
E\O\SUDYpVYtþN\VWRXEiMHþQRX
]YOiãWQtYĤQt
-HGQRKRURNXFRVLSDPDWXMLGR
NRQFH NUiVQi MHGOH GtN\ QDãHPX
U\FKOpPXYSiGXGRSRNRMHPiOHP
OHKOD RKQČP NWHUê E\O QDãWČV
Wt U\FKOH ]OLNYLGRYiQ $ SDN GDO
ãt ]GUåRYiQt 'ČGD GDO ]QDPHQt
NH]StYiQtNROHGDRVWDWQtVHSĜL
GDOL 1DNRQHF WR E\OR PRF NUiV
Qp.G\åNRQHþQČQDGiUN\GRãOR
YãLFKQLE\OLãĢDVWQtD]WČFKPDOLþ
NRVWtVHUDGRYDOL
7\GQHãQtYiQRFHMVRXMLQp-HMLFK
PDJLFNp NRX]OR VH QČNDP Y\WUD
WLORNRX]ORMHGQRGXFKRVWLþLVWR
W\DY]iMHPQêFKNUiVQêFKY]WDKĤ
NWHUpYWHQWRGHQMDNRE\VHMHãWČ
XPRFĖRYDO\MHSU\þ-HSU\þUD
GRVW]PDOLþNRVWtDMHQ]WRKRåH
MVPH VSROX D ]GUDYt 3ĜLYiGt PČ
GR WUDXPDWX åH VH GQHVND GiYi
GČWHPFRQHMYtFDWRQHMGUDåãtQD
FRQDãHNDSVDYĤEHFVWDþt$NG\å
WR QHQt WR FR MH ]URYQD QD WUKX
QHMQRYČMãtGČWLMVRX]NODPDQp
$ VPXWQČMãt MH ]SĤVRE MDNêP VH
PQRKG\ GiUN\ QDGČOXMt åiGQp
NROHG\ åiGQp WDMHPVWYt åiGQp
QDSČWt]RþHNiYiQt
.G\å MVRX GČWL QD YiQRFH X QiV
VQDåtPHVHMLPSĜLEOtåLWVWDURþHV
NpYiQRFHDVWDUãtYQXN:LOOLDPV
SRWČãHQtPDRSUDYGRYêPY]UXãH
QtPSDNRWRPY\
SUiYtYHãNROH,WR
]ODWp SUDViWNR Xå
XQiVGtN\GČGRYČ
Y\QDOp]DYRVWLRED
NOXFLYLGČOL%\OLX
Y\WUåHQtNG\åSĜL
EČKOL GR SRNRMH D
PDOê 0DWW\ UR]
þLOHQČ Y\SUiYČO
FR YLGČOL 'iUN\
VHXQiVUR]GiYDMt
MDNR]DVWDUD
-H QDSOĖXMtFt VO\
ãHW GČWVNê VPtFK
3ĜHMPH VL D YãHP
RVWDWQtPDE\NDå
Gp YiQRFH E\O\
ãĢDVWQp D YHVH
Op8åLMPHVLMHYH
]GUDYtDUDGRVWL
3ě(/(ġ0(72+1Ë='2
0F0XUSK\KRDE\XGUåHOYSRYČGRPtFKRYDQFĤREUD]
0F0XUSK\KR MDNR þORYČND VYRERGRP\VOQpKR REUD]
NWHUêVHWDNVWiYiMHMLFKÄVQHP³åHVHWDNRYê~WČNPĤåH
MHGQRXSRGDĜLWLMLPEXGRXOLRWRFtOHYČGRPČDY\WUYDOHXVLORYDWMDNR
%URPGHQ]SRGQČWX0F0XUSK\KR
h]HVWU
3RNXGMGHRRQRY\PêYiQtPR]NĤ]EêYiQiPGRORåLWMDNVHWDWR]i
OHåLWRVWSURMHYXMHY]HPLNGHNQLKDD¿OPY]QLNO\WMYH6SRMHQêFK
VWiWHFKMDNRWpSRP\VOQpQHMVSROHKOLYČMãtEDãWČGHPRNUDFLH7XVQDG
VWDþtRGNi]DWQDGYDDXWRU\DMHMLFKGtODQD&KRPVNpKR7KH$PHULFDQ
3RZHUDQGWKH1HZ0DQGDULQVD]HMPpQDQD$PHULFDQ&RQVSL
UDFLHV-HVVH9HQWXU\NWHUiPiYHOPLYêPOXYQêSRGWLWXO/LHV
/LHVDQG0RUH'LUW\/LHVWKDWWKH*RYHUQPHQW7HOOV8V9HQWXUDPČO
NURPČWRKRSUDYLGHOQpWHOHYL]QtSRĜDG\SRGQi]YHP&RQVSLUDF\7KH
RU\YNDQDGVNpWHOHYL]L6KDZRGORĖVNpKRSRG]LPXGROHWRãQtKRþHUY
QD3R]QDPHQHMPHåH-HVVH9HQWXUDPLPRFKRGHPKOiVtVHNH
VORYHQVNpPX SĤYRGX QHQt åiGQê QRYLQiĜVNê SLViOHN QêEUå YiåHQê
8Ni]ND]ILOPX:LNLSHGLD
SROLWLNGRNRQFHEêYDOê~VSČãQêJXYHUQpUDPHULFNpKRVWiWX0LQQHVR
WD$QDWRDE\VYiWYU]HQtĜiGQČ]GRNXPHQWRYDOY\QDORåLOPLPRĜiG
Qp~VLOt-VRXWRSR]RUXKRGQpQiKOHG\QDXGiORVWLRG]DYUDåGČQt-)
.HQQHG\KRSRDWHQWiWQDQHZ\RUVNiÄGYRMþDWD³7UDGH&HQWUH
YSDPiWQêGHQEDYWHOHYL]QtFKUHODFtFKSURGORXåHQpDå
GRVRXþDVQRVWL1HQtSĜLWRPSRFK\EåHWDNþLRQDNVHW\WR]iOHåLWRVWL
WêNDMtNDåGpKR]QiV
7RYãHFKQRFRMVPHMHQQD]QDþLOLDFRVLGLYiFLYČWãLQRXQHXYČGRPXMt
DOHDĢåLMtNGHNROLYYWpþLRQpPtĜHWXãtY\MiGĜLO)RUPDQYGRNRQDOp
GUDPDWLFNpIRUPČMHåMHVDPDRVREHYHOPLSĤVRELYiDNWHUiPQRKHP
LQWHQ]LYQČML QHå NQLKD SUiYČ VYRX Qi]RUQRVWt H[SRQXMH SRG SRYU
FKHPVNU\WpVSROHþHQVNpWODN\DNRQÀLNW\3UiYČWtPVHVWDO)RUPDQĤY
3ĜHOHWVYČWRYêPKLWHPDMHGQtP]QHMYê]QDþQČMãtFKGČOPRGHUQtNLQH
PDWRJUD¿H-HU]\
3OD]HZVNLY'ČMLQiFK¿OPXWDNWRX]DYtUiVYRX~YDKXR3ĜHOHWX
Ä%UDYXUQtUHåLHGHWDLOXSUDåVNiãNROD]SĤVRELODåHLQD~URYQLNRQ
NUpWQtKRY\SUiYČQtIXQJRYDOPHWDIRULFNêEOi]LQHFGRNRQDOH)RUPDQ
YãDNY\SRLQWRYDOSĜHGHYãtPGYČYHONpSUDYG\RVRXþDVQpFLYLOL]DFL
QHMþDVWČMLQiV]EDYXMHVYRERG\VQDãtPYODVWQtPVRXKODVHPD]iURYHĖ
WDNþLQtVSĜiWHOVNêP~VPČYHPÄSURQDãHGREUR³]DGRSURYRGXYHVHOp
KXGE\DIUi]tRGHPRNUDFLL³$NRQþtYWLSQRXSRLQWRXÄ3RGREQČMDNR
YPDQåHOVWYtPH]LFL]LQFLY]HãORWDNpYH)RUPDQRYČSĜtSDGX]HVSRMH
QtGYRXUĤ]QêFK]SĤVREĤY\SUiYČQtDPHULFNpKRDþHVNpKRRE]YOiãĢ
Y\GDĜHQpSRWRPVWYR³
.URPČ ]PtQČQêFK GYRX 2VFDUĤ E\O RGPČQČQ UHåLVpU VYČWRYpKR IRU
PiWXQDU
ýHVNêPOYHP]DFHORåLYRWQtGtORDYSĜtWRPQpGREČ6GUXåHQtDPHULF
NêFKUHåLVpUĤ'LUHFWRUV*XLOGRI$PHULFDR]QiPLORåH~QRUDXGČOt
0LORãL)RUPDQRYLVYpYêURþQtRFHQČQt]DFHORåLYRWQtSĜtQRVUR]YRML
VYČWRYpNLQHPDWRJUD¿H
1DãHJUDWXODFHNUDMDQRYLNMHKRQHGiYQêPRVPGHViWLQiPVLFHSĜLFKi]t
SR]GČMLDOHRWRYĜHOHML.21(&
129ê'20291(:+20(/$1'²&=(&+$1'6/29$.%,:((./<
9\GiYi0DVDU\N0HPRULDO,QVWLWXWH,QF6FDUERURXJK*ROI&OXE5G7RURQWR210*+ětGtWLVNRYêYêERU00,
5HGDNFHVLY\KUD]XMHSUiYRSĜtVSČYHN]NUiWLWUHGDNþQČXSUDYLWDUR]KRGQRXWRMHKRHYHQW]DĜD]HQt=SĜHGSODWQpKRQHY\SOêYiSĜHGSODWLWHOLåiGQêQiURNQDXPtVWČQtMHKRþOiQNXGRQRYLQ$QRQ\P\QHRWLVNXMHPH
1i]RU\SUH]HQWRYDQpYXYHĜHMQČQêFKSĜtVSČYFtFKQHPXVtY\MDGĜRYDWVWDQRYLVNRUHGDNFHDQL00,1HY\åiGDQpUXNRSLV\DIRWRJUD¿HUHGDNFHQHYUDFt5HGDNFHQHSRVN\WXMHåiGQpLQIRUPDFHRDXWRUHFK
$UFKLYQDZHEXZZZPDVDU\NWRZQFD:HERYiSUH]HQWDFH$OHQD.RWWRYi
5HGDNþQtUDGD/DQQ\5RVLFNêý5%ULJLWD+DPYDãRYi%DUEDUD6KHUULIIRYiNRQ]XOWDQWNDMD]\[email protected]Ĝt*URVPDQD0LORã.UDMQê7RURQWR-RVHI6NiODD-LĜt$GOHU9DQFRXYHU
$OHQD0DUWLQĤ0RQWUHDO(YD)LUORYi6XGEXU\5DGND0D\HURYi(GPRQWRQ5LFKDUGâWLOLFKDVORYHQVNiNRPXQLWD7RURQWR
0DVDU\NĤY~VWDY00,MHFKDULWDWLYQtRUJDQL]DFHUHJþ55-HMtPSRVOiQtPMHXGUåRYDWþHVNpDVORYHQVNpNXOWXUQtWUDGLFHDRERKDFRYDWWDNåLYRWNDQDGVNpYHĜHMQRVWL
.DQFHOiĝ,YD-HÿPHQWHOÓ767þ7ID[RIÀFH#PDVDU\NWRZQRUJ
5RþQtSĜHGSODWQp.DQDGD&$'86$86'RVWDWQt86'âHN\]DVtOHMWHODVNDYČQDDGUHVXUHGDNFHYL]QDKRĜHVKRGQiVDGUHVRX00,
&HQ\LQ]HUiWĤVGČOtPHQDSRåiGiQt
7\WRQRYLQ\E\O\Y\EUiQ\1iURGQtNQLKRYQRXý5MDNRNYDOLWQt]GURMNWHUêE\PČOEêWXFKRYiQGREXGRXFQDDVWiWVHVRXþiVWtþHVNpKRNXOWXUQtKRGČGLFWYt
6WUiQN\MVRXDUFKLYRYiQ\QČNROLNUiWURþQČDMHMLFK]i]QDPMHVRXþiVWtýHVNpQiURGQtELEOLRJUD¿HDNDWDORJX1.ý5
ãpIUHGDNWRUNDDJUDÀFNi~SUDYD9čUD.RKRXWRYiWHO3LäWHYHUDWRURQWR#JPDLOFRP
1RYêGRPRYþ
0$6$5<.Ĥ9Ó67$9
0$6$5<.0(025,$/
,167,787(,1&00,
6FDUERURXJK*ROI&OXE5G
7RURQWR210*+
Ò767ý7
7HO
)D[
(PDLO RI¿FH#PDVDU\NWRZQ
RUJ
þ751É&7,'(1Ì.
129ê'2029
6FDUERURXJK*ROI&OXE5G
7RURQWR210*+
7HO
(PDLOQRY\GRPRY#PDVDU\N
WRZQFD
ZZZPDVDU\NWRZQFD
þ(6.É.1,+291$00,
6FDUERURXJ*ROI&OXE5G
7RURQWR
3ĤMþRYQD þDVRSLVĤ NQLK YLGHR
NOXE
2WHYĜHQR67±K
,QIRQHER
þ(6.É'2/Ė29$&Ì
ã.2/$00,
3URGČWLOHW
9\XþRYiQt]iĜtþHUYHQ
62K
%DWKXUVW6W7RURQWR21
,QIR
129eþ(6.e',9$'/2
1(:&=(&+7+($75(
3RãWRYQtDGUHVD
5LYHUGDOH$YH7RURQWR21
0-$
7HO
QRYHGLYDGOR#V\PSDWLFRFD
6/29(16.É0/$'É6&e1$
6/29$.<287+6&(1(
6KDZQPDUU5RDG
0LVVLVVDXJD21/+9
7HO)D[
VORYDNVFHQH#\DKRRFRP
ZZZPODGDVFHQDFRP
62.2/7252172
*ODGVWRQH$Y
7RURQWR210++
,QIR +DQD -XUiVHN &7
35$*8(),1()22'
(0325,80
4XHHQ6W:HVW7RURQWR
210-(
7HO
ZZZWKHSUDJXHFD
FDWHULQJ#WKHSUDJXHFD
5(67$85$&(35$+$
1$0$6$5<.72:18
6FDUERURXJK*ROI&OXE5G
7RURQWR
6SHFLDOLW\þHVNpDVORYHQVNp
NXFK\QČ
2WHYĜHQR
67ý762RG
3È
621(
5H]HUYDFH
ZZZSUDJXHUHVWDXUDQWFRP
þ(6.e$6/29(16.e
6'58å(1Ì9.$1$'Č
3RãWRYQtDGUHVD
32%R[%ORRU6W:
7RURQWR210;<
7HO
)D[
3RUDG\DRYčĝRYiQtGRNODGĥ
(PDLOXVWUHGL#FVVNFDQHER
WRURQWR#FVVNFD
ZZZFVVNFD
9(/9<6/$1(&79Ìþ5
9.$1$'Č
(0%$66<2)7+(&=(&+
5(38%/,&
&RRSHU6W2WWDZD
21.3*
WHO
)D[
(PDLORWWDZD#HPEDVV\P]YF]
ZZZF]HFKHPEDVV\RUJ
*(1(5É/1Ì.21=8/É7þ5
&2168/$7(*(1(5$/2)7+(
&=(&+5(38%/,&7252172
%ORRU6WUHHW:HVW6XLWH
7RURQWR210:(
ÒĜHGQtKRGLQ\NRQ]XOiUQtKR
~VHNX
SRQGČOtSiWHNRGGR
7HO
)D[
(PDLO
WRURQWR#HPEDVV\P]YF]
ZZZP]ZF]WRURQWR
1RX]RYiWHOOLQND
% N 5LG 1
%URRNHU5LGJH1HZPDUNHW
N W
21/;9
7HO
)D[
&DOJDU\
+RQRUDU\FRQVXO
/XGRYtW=DQ]RWWR
6FHQLF*OHQ3ODFH1:
&DOJDU\$%7/.
7HO)D[
O]DQ]RWW#XFDOJDU\FD
-XULVGLFWLRQ $OEHUWDDQG6DVNDWFKHZDQ
0RQWUHDO
+RQRUDU\FRQVXO
'H]LGHU0LFKDOHW]
3ODFHGHOD0DGHOHLQH
'ROODUGGHV2UPHDX[
4&+%:
7HO
)D[
VORYH[#V\PSDWLFRFD
9DQFRXYHU
+RQRUDU\FRQVXO
6WDQLVODY/LãLDN
$EERWW6WUG)ORRU
9DQFRXYHU%&9=(
-XULVGLFWLRQ%ULWLVK&ROXPELD
+2125É51Ì.21=8/É7<þ5
+2125$5<&2168/$7(62) :LQQLSHJ
7+(&=(&+5(38%/,&
&DOJDU\
+RQRUDU\FRQVXO
-DURVODY-HUU\-HOtQHN
6WH±VW$YHQXH6(
&DOJDU\$%7+6
3URYR]QtKRGLQ\~ĜDGX
VWĜHGD
7HO
)D[
FDOJDU\#KRQRUDU\P]YF]
MHOLQHN#WHUUDPDJHPHQWFD
:,11,3(*=$7Ì01(ÓĜ$'8-(
9(/9<6/$1(&79Ì.$1$'<
935$=(
7+(&$1$',$1(0%$66<
,135$*8(
0XFKRYD3UDKD
&]HFK5HSXEOLF
7HO
)D[
FDQDGD#FDQDGDF]
ZZZFDQDGDF]
9(/9<6/$1(&79Ì65
+RQRUDU\FRQVXO
-R]HI.LãND
%+HQGHUVRQ+Z\
:LQQLSHJ0%5*/
7HO)D[
MNGUDIW#VKDZFD
-XULVGLFWLRQ0RQLWRED
&=(&+%86,1(66
$662&,$7,212)&$1$'$
0LGSDUN:D\6(
&DOJDU\$%7;0
7HO
)D[
LQIR#FEDFRQOLQHFD
ZZZFEDFRQOLQHFD
6(9(52$0(5,&.É 2%&+2'1Ì
$.8/7851Ì.2025$,1&
&=(&+1257+$0(5,&$1
&+$0%(52)&200(5&(
&8/785(,1&
%D\6W6WH
7RURQWR2106*
7HO)D[
ZZZF]HFKHYHQWVQHW
&=(&+(9(1761(7:25.
(0%$66<2)7+(65
5LGHDX7HUUDFH
2WWDZD21.0$
7HO
)D[
RWWDZD#VORYDNHPEDVV\F
352.$1$'886$$0(;,.2
%D\6W6WH
7RURQWR2106*
/XERPtU1RYRWQê
7HO)D[
(PDLOQRYRWQ\#JPDLOFRP
ZZZF]HFKHYHQWVQHW
+2125É51Ì.21=8/É765
+2125$5<&2168/$7(6
2)7+(6/29$.5(38%/,&
.$1$'6.2þ(6.É
2%&+2'1Ì.2025$
&2168/$7( 2) 7+( 6/29$.
5(38%/,&
+RQRUDU\FRQVXO
0LFKDHO0DUWLQþHN
&$1$'$&=(&+5(38%/,&
&+$0%(52)&200(5&(
*HRUJH6W6XLWH
2DNYLOOH21/-$
'(372)6/$9,&
/$1*8$*(681,9(56,7<
2)7252172
$OXPQL+DOO6W-RVHSK6W
5RRP7RURQWR
2106-
$VVRFLDWH3URIHVVRU
9HURQLND$PEURV
7HOH[W
YHURQLNDDPEURV#XWRURQWRFD
0RQWUHDO
5XH8QLYHUVLWH
0RQWUHDO
4&+$$
7HO
)D[
&DOO&HQWUH
ZZZF]HFKDLUOLQHVFRP
.5$-$16.É7(/(9,=(
79129É9,=(²217$5,2
4XHEHF$YH
7RURQWR21037
62YK
RSDNRYiQtÒ7YK
201, NDQiO ± NDEHO D
VDWHOOLWHFKDQQHO
3URGXNFH0DUNpWD5HãRYVNi
7HO
QRY\]DEHU#\DKRRFRP
1ČNWHUpSRĜDG\
ZZZQRYDYL]HFRP
796/29(16.ê69(721$75,2
62YK
RSDNÒ7YK
201, NDQiO NDEHO D
VDWHOOLWHFKDQQHO
7HO
3URGXNFH.DWDUtQD+RPRORYi
VORYHQVN\VYHW#JPDLOFRP
1ČNWHUp SRĜDG\ ZZZWYVHGQD
FRP
7+(%$7$6+2(086(80
%ORRU6W:7RURQWR21
VWDQLFHPHWUD6W*HRUJH
Ò7673È62
±K
ý7±
1(±
7HO
þ(6.e$6/29(16.e
.267(/<
ĜtPVNRNDWROLFNëNRVWHO
6Y9iFODYD
5HY/LERUâYRUþtN
*ODGVWRQH$Y7RURQWR
21++
1(Y3ÈYK
3UYQt62YPČVtFL
QD0DVDU\NWRZQXRGK
7HO
)D[
ZZZNDWROLNFD
5tPNDWNRVWRO
6Y&\ULODD0HWRGD
)DUiU-9DĖR
7KRUQZRRG'U0LVV
21/=-
6ORYHQVNiRPãD
1(32Dâ7Ò7
67D3,$SUYi62
7HO
)D[
6ORY HY NRVWRO DXJVE Y\]QDQLD
VY3DYOD
5HY/DGLVODY.R]iN
'DYHQSRUW5G
7RURQWR210++
%RKRVOXåE\VORYHQVN\
1(
7HO
6ORYJUpFNRNDW.RVWROVY0DULH
6KDZ6W7RURQWR210-
:
%RKRVOXåE\VORYHQVN\K
7HO
/XWHUiQVN\NRVWROVY/XNiäD
5HY'XãDQ7yWK
%D\YLHZ$Y
7RURQWR
.$72/%2+26/8å%<
0,027252172
%XUOLQJWRQ
+RO\6HSXOFKUH&HPHWHU\
1(67K
'XFK6SUiYFH-LĜt0DFHQDXHU
6W$GDOEHUW
5&0LVVLRQ
3ODLQV5G:
%XUOLQJWRQ/7+
7HO
.LQJVWRQ
.DSOH1HZPDQ+RXVH
)URQWHQDF6W
.LWFKHQHU:RWHUORR
.DåGRXGUXKRX1(Y PČVtFL
Y K
*HUPDQ*RVSHO&KXUFK
8QLRQ6W
2WWDZD
.RVWHO6Y/HRSROGD0DQGLþH
+LQFKH\$Y
0RQWUHDO
.DSOH/R\ROD+LJK6FKRRO
6KHUEURRN6W
9LQHODQG6W+HOHQ¶V&KXUFK
5&3KDULVK
0DSOH*URYH5G
7HO
'29$â(+2'2029$
'23ě(-7(6,69È7(ý1Ë
32+2'8
61$âË0/,67(0
ZZZPDVDU\NWRZQFD
1RYêGRPRYþ
.21(&69ċ7$"
3UR1'5XGROI-LĜtþHN+RGRQtQ
, %/ËäË 6( .21(& 69ċ 7H[DVXNGHVHQiKOH]DVWDYLOSĜHG MHGHQ QD$UHFLER UDGLRWHOHVNRSX
7$ 1(%2 -(1 =/$ 32'/( %URQVYLOOH
Y3RUWRULNX'DOãtMVRXY5XVNX
0$<6.e3ě('329ċ',"
YH 9DVLOVNXUVNX X 1RYRVLELUVND
9 SRGH]ĜHQt E\O SDN L KXULNiQ Y ýtQČ D 1RUVNX $UPiG\ GRX
3ROLWLFL MVRX VWiOH R NURN SĜHG .DWULQDVUSQDNWHUêE\O IDMt åH GR U VH MLP GRVWD
RVWDWQt þiVWt RE\YDWHOVWYD 6WD ]SRþiWNX WDNp MHQ PDORX ERXĜt X QHGRUXNRXQHMYČWãtJHRI\]LNiOQt
OLVHÄHOLWRXQiURGD³QDNWHUpVH %DKDPVNêFK RVWURYĤ DOH WD VH ]EUDĖVMHMtåSRPRFt]QLþtPČVWD
YČWãLQRX QHY]WDKXMt ]iNRQ\ DQL QiKOH ] QH]QiPêFK SĜtþLQ VWDOD HNRQRPLNXVWiWĤOHWDGODVUD]tHO
WUHVW\0DMtVYRMLPRFRSĜHQRXR QHMKRUãtP KXULNiQHP NDWHJR EOHVN\DRQ\VWDQRXYUR]YDOLQiFK
YODVWQt MXVWLFL Y\KRYXMtFt ~VWDYX ULH 0tVWR EČåQp ]DNĜLYHQp WUDV\ MDNRYtWČ]L3URWR]DþDODYU
DORELVWLFNp¿UP\MLPå]DSRGtO ]DPtĜLOYSĜtPpOLQLLQD1HZ2U 1$6$ VOHGRYDW SRUXFK\ Y LRQR
QLFWYtVORXåt-VRXVQLPLVSRMHQ\
VIpĜHSRPRFtH[WUpPQČGORXKêFK
QHMYČWãt NRUXSFH D SRGYRG\ ]D
YOQ (/) MHMLFKå Y\VRNi HQHUJLH
GHVtWN\DåVWRYN\PLOLDUG2StUDMt
E\E\ODVFKRSQiY\YRODW]HPČWĜH
VH R SRVOXãQRVW DUPiG\ D SROL
VHQtQDSĜQD]ORPRYpPV\VWpPX
FLH VFKRSQp YH ÄVWiWQtP ]iMPX³
6DQ$QGUHDV Y REODVWL 6DQ )UDQ
NG\NROL ]DViKQRXW SURWL SUiYĤP
FLVFD .RQVSLUDþQt WHRULH SĜLVX
DSRåDGDYNĤPREþDQĤMHMLFKUH
]XMH V\VWpPX +$$53 VSRXãWČQt
YROWiP QHER SURWHVWĤP -DNRX
SĜtURGQtFK NDWDVWURI WM SRYRGQt
GDOãt UD¿QRYDQČMãt IRUPX ~WODNX
VXFKD ]HPČWĜHVHQt RG RERX YHO
QDVYČWY\P\VOHODWDWRGLNWDWXUD"
PRFt2StUiVHRSXEOLNDFL1LFND
%HJLFKD -U $QJHOV 'RQW
9 þHUYHQFL SRVWLKO FHOê
3OD\ 7KLV +$$53 XYiGČMtFt
VYČW YêSDGHN HOHNWULFNpKR SURX
PRåQRVWL MDN YpVW ÄJHRI\]LNiO
GX NWHUê Y\ĜDGLO ĜDGX SĜtVWURMĤ
Qt YiONX³ 3URWR Xå Y U SR
D HORVYČWOHQt 3URYi]HOR KR SR
GHSVDORVWiWĤGRKRGXR]iND]X
GLYQp HOHNWULFNp ĢXNiQt Y GHVHWL
JHRI\]LNiOQtFK ]EUDQt V SODWQRVWt
U\WPHFK SR VREČ %\OR ]MLãWČQR OHDQVNGHSĜLãOROLGtRåLYRW QDOHW
åHMGHRSRNXV\6665NWHUpE\O\ D ãNRG\ GRViKO\ POG 86'
R]QDþHQ\Y86$MDNRÄUXVNêGD 7DNpKXULNiQ6DQG\]SRG]LPXU 0tVWRRFKUDQQpKRGHãWQtNXVHQD
WHO³7RREĜtY\VtODþRPQRKDPLO E\OSRGLYQČQDVPČURYiQQD MHGQRXQDG=HPtREMHYLO]ORYČVW
ZDWWĤY\GiYDOSXO]\HQHUJLHSĜL 1HZ<RUNNGHPXSRGOHKORSĜHV Qê NĜtå MDNRE\ YČãWLO XNĜLåRYiQt
SRPtQDMtFtýDSNĤYURPiQ.UDND OLGt ]DSODYHQR E\OR PHWUR OLGVWYDSRGOHPD\VNpKRNDOHQGi
WLW 6 MHKR SRPRFt ãOR QDG]YHG Y\ĜD]HQHOHNWULFNêSURXGXPQR ĜH9HVPČUX9±=VKUR]tFtPLJH
QRXW LRQRVIpUX Y XUþLWpP PtVWČ KDWLVtFGRPiFQRVWtD]QLþHQDMH RI\]LNiOQtPL YiONDPL RYOLYĖXMt
QDMHMtåPtVWRSDNY\VWRXSLODVWUD MLFKRE\GOt
FtPLSRþDVtL]HPČWĜHVHQt]HVWUD
WRVIpUDSRGQtåVHGHãĢRYpPUDN\ =FHOD HYLGHQWQČ VL WXWR QRYRX Q\5XVNDD86$YHVPČUX6-
Y\SDĜLO\DQD]HPLQDVWDORVXFKR KUDþNX PXVHOD RSDWĜLW L DUPi VMDGHUQRXKUR]ERXRGýtQ\DËUi
'DOãtREMHYDUPiGåHĜt]HQtPSR GDGUXKpYHOPRFL3URWRE\ODYU QXQDPtĜHQRXSURWLSyOĤP9SĜt
þDVtPĤåHY\SURGXNRYDWV\VWpP\ ]DKiMHQD YêVWDYED SRGRE SDGČåHE\E\OSRXåLWQD$UNWLGX
F\NORQĤ YH ]YROHQêFK REODVWHFK QpKR]DĜt]HQtQD$OMDãFH]HVWUD QHER$QWDUNWLGXV\VWpP+$$53
VHVWDOQRYêPSRGQČWHPNY\YR Q\ 86$ 6HYHUQČ RG PČVWD *D QHER MDGHUQê ~WRN Y\YROi UR]
OiQt WDMQp VWXGHQp YiON\ =DþDO\ NRQDPLO69RGPČVWD$Q SRXãWČQt SROiUQtFK OHGRYFĤ NWH
]NRXãN\ Y\SURGXNRYDW XPČOH FKRUDJH E\O SRVWDYHQ QDYLJDþQt Up E\ SĜLYRGLO\ RNDPåLWp ]YêãH
QLþLYi SRþDVt MDNR VXFKD GHãWČ V\VWpP SUR SURMHNW YRMHQVNpKR L QtKODGLQ\VYČWRYêFKRFHiQĤ3RG
V SRYRGQČPL VLOQêPL ERXĜHPL D FLYLOQtKRVHNWRUX1DSORãHKD MHMLFKYRGDPLE\VHRFLWODYãHFK
KXULNiQ\
E\ORLQVWDORYiQRDQWpQRYêã QD SĜtVWDYQt PČVWD VYČWD YþHWQČ
3UYQtVRYČWVNi]NRXãNDVXPČORX FH P NDåGi V GYČPD GLSyOR 1HZ<RUNXSRWDåPRL:DVKLQJ
YLFKĜLFtVHRGHKUiOD YêPLSĜHQDãHþLRYêNRQX WRQ6DQ)UDQFLVFD6\GQH\/RQ
QDGMLåQtP$WODQWLNHP2EURYVNp :-VRXY]iMHPQČSURSRMHQ\
GêQD+DPEXUNXDM7RE\Y\YR
PQRåVWYt YRG\ E\OR RNDPåLWČ GR MHGQRKR V\VWpPX R 0: ODORRGSODWXYQDUXãHQt*ROIVNpKR
SĜHPČQČQRYSĜHKĜiWRXSiUXNWH 'RVWDYČQ\ E\O\ Y OHWHFK SURXGX V QiVOHGQRX OHGRYRX GR
Ui V RNROQtP KRUNêP Y]GXFKHP ERX SUR VHYHUQt SRORNRXOL NWHUi
6\VWpP MH R]QDþRYiQ E\ ]DFKYiWLOD 6NDQGLQiYLL 5XV
MDNR+$$53+LJK)UH NRýtQX$OMDãNXD.DQDGX
TXHQF\ $FWLYH $XURUDO
5HVHDUFK 3URJUDP Y\ &RMHãWČYãHFKQRQDVHEHY\P\VOt
VRNRIUHNYHQþQt DNWLYQt OLGVNiFLYLOL]DFHSURVYp]QLþHQt"
SROiUQt Yê]NXP 1iNOD 9SRVOHGQtGREČE\OREMHYHQ]SĤ
G\þLQLO\YUNROHP VREMDNXþLQLWSĜHGPČWQHYLGLWHO
PLO 86' +$$53 QêP SRPRFt GUREQêFK NXOLþHN
RKĜtYiLRQRVIpUXGRYêã VWiþHMtFtFKVYČWORNROHPREMHNWX
N\ NP NUiWNRYOQ 8åE\OY\]NRXãHQQDWDQNXNWH
QêPL LPSXO]\9\WYiĜt Y Uê]PL]HOSĜHGRþLPDYRMHQVNêFK
XUþLWpP PtVWČ LRQRVIpU\ SUHGiWRUĤ 'RNRQFH VH SRGDĜLOR
³]UFDGOR³ SĜHV NWHUp O]H Y\YLQRXWLREOHNYQČPåE\YRMi
RGUDåHQRXHQHUJLL]DPČ FL QDVWRXSHQp DUPiG\ E\OL QHYL
ĜLW GR SRWĜHEQpKR PtVWD GLWHOQtDPRKOLRSHURYDWQDQHSĜi
VWRXSDODGRVWUDWRVIpU\3RGQt]D 2YOLYĖXMH NODGQČ QDELWRX LRQR WHOVNpP~]HPt9UXNRXWHURULVWĤ
þDOSURXGLWVWXGHQêY]GXFKNWHUê VIpUX RG Qtå VH RGUiåt ]iĜHQt QD E\WRE\OD]iKXEDFLYLOL]RYDQpKR
]SĤVRELO SRNOHV EDURPHWULFNpKR QHJDWLYQČ QDELWRX ]HPL 3URGX VYČWD'RMGHWHG\NHÄNRQFLVYČ
WODNX 9]QLNOD URWXMtFt VSLUiOD V NXMH H[WUpPQČ GORXKp YOQ\ (/) WD³ SRGOH 0D\VNp
NRPtQHPREURYVNpVtO\MDNRSUY NWHUpMVRXVFKRSQpRFKURPLWEH] SĜHGSRYČGL DQHER MHQ NH ÄNRQFL
Qt WRUQiGR Y\WYRĜHQp þORYČNHP GUiWRYê SĜHQRV GDW Y\YRODW ]H ]OD³NG\VHVYČW]EDYtWČFKNGR
3RWp VH QDMHGQRX Y NDULEVNp RE PČWĜHVHQt ]PČQLW GRþDVQČ NOL E\PXFKWČOLSĜLYRGLW]Ni]X"
ODVWLREMHYLODEČåQiWURSLFNiERX PD RYOLYĖRYDW PDJQHWLFNp SyO\ 1DVWDQHWHG\GUXKiIi]H0D\VNp
ĜHNWHUiVHQHþHNDQČ]PČQLODQD QHERLOLGVNpYČGRPt9VRXþDVQp SĜHGSRYČGL R SĜHFKRGX N QRYp
KXULNiQ7HQVHSĜHKQDOSĜHV0H GREČMVRXY86$WĜLWDNRYpV\VWp HSRãH OLGVWYD Y SRGREČ 9HONpKR
[LFNê ]iOLY Då N MLåQtPX SREĜHåt P\UDGLRVWDQLF'YDQD$OMDãFHD SR]QiQt"'2.21ý(1Ë3ěËâ7ċ
'REDDGYHQWXSĜtFKRGXQDGFKi]tDVQtLPQRKiVORYDNWHUDXåtYiPH
]ĜtGND1DãLGUD]tSĜHGNRYpYþHVNpNRWOLQČDPRUDYVNpGROLQČE\OLĜiG
QtSRKDQLQHåVHSULGDOLNPyGQtPXNĜHVWDQVWYtYVWROHWt6NĜHVĢDQ
VWYtPSDNEXGSĜHMDOLWDNpVORYDSURY\MDGĜHQtUĤ]QêFKNRQFHSWĤQRYp
KRQDERåHQVWYtQHERYKRGQČXSUD
YLOLVYiVWDUiSRKDQVNiVORYDNWHUi
]REUD]RYDODQRYRXUHDOLWX
2GNĜHVWXDåSR9iQRFHQRYiVOR
YD YSOXOD GR ERKDWp UR]YLWp VWDUR
VORYČQãWLQ\6ORYRNĜHVWDRGWRKR
VORYHVD NĜWtWL D GDOãt RGYR]HQLQ\
VH GR VWDURVORYČQãWLQ\ D RGWXG GR
þHãWLQ\ SĜLVWČKRYDOR RG ]iSDGX ]
QČPHFNpKR NULVWHQ ± SRNĜHVĢDQ
ãWLW 3DN Xå VORYR GRVWDOR REUiW
N\ D RGYR]HQLQ\ D MH SRGREQp YH
YãHFKVORYDQVNêFKMD]\FtFKLNG\å
MHSUDYGČSRGREQpåH5XVRYpKRSĜHMDOL]E\]DQWVNpĜHþWLQ\NG\åVH
9ODGLPtU-DVQp6OXQpþNRUR]KRGOQDKQDWRE\YDWHOVWYR.LMHYDGRĜHN\
'QČSUXNSRNĜWHQtYURFHKQHGSRWpFRPX]DSĜHYUiFHQtQDYtUX
E\ODGRGiQD]DPDQåHONXE\]DQWVNiSULQFH]QD$QQD-DNPDOêNDWR
OLFNêNĜHVĢDQURVWHGRMGHNSUYQtPXSĜLMtPiQtFRåMVRXVWDWQiVORYDQ
VNiVORYDDSDNNELĜPRYiQtFRåXåVORYDQVNpQHQt'RþHãWLQ\VH
WDNpGRVWDOR]QČPþLQ\]HVORYHVD¿UPHQDOHDQLWRQHQtSĤYRGQtSUR
WRåHMHSĜHY]DWR]ODWLQVNpKR¿UPDUH±XWYU]HQt0\VOtVHWtPXWYU]HQt
6ORYR$'9(17DGDOät
3UR1'(YD)LUORYi6XGEXU\21
YHYtĜH3ULNĜWXGUåtPLPLQNRNPRWUQHERNPRWUD=DSRPHĖPHNPRWU
±MHWRMHQRGYR]HQLQDRGåHQVNpKRVORYDNPRWUDDWRMH]ODWLQVNpKR
VORYDFRPPDWHU±VSROXPDWND'tWČNĜWtNQČ]
6ORYR NQČ] Pi ]DMtPDYRX KLVWRULL 9H VORYDQVNêFK MD]\FtFK SĤYRG
QČ]QDPHQDORNQtåHSULQFYOiGFHQHåVHYê]QDPYHVWROHWtUR]
GYRMLOQDNQČ]HDNQtåH6ORYRMHSĜHMDWR]QČPHFNpKRNXQLQJYOiGFH
NUiO GQHVND Y QČPþLQČ .|QLJ 1DG NQČ]HP VWRMt ELVNXS .RQHþQp
ÃS¶XND]XMHåHMHSĜHY]DWRWDNp]QČPþLQ\RYãHPWDPVWRSDQHNRQþt±
QČPHFNpVORYRMHSĜHMDWp]ODWLQVNpKRHSLVNRSXVFRåMHRYãHPĜHFNp
VORYRHSLVNRSRVGRKOtåLWHO0iPHWDNpDUFLELVNXSDNWHUêPiGRKOtåHW
QDQHNOLGQpELVNXS\±WRWRÄDUFL³E\OREH]H]PČQ\SĜHMDWR]ODWLQ\DOH
SĤYRGMHYĜHFNpPÄDUFKy³±YOiGQX2YãHPþHãWLQDQH]DSRPQČODWDNp
SĜHMPRXWQČPHFNRXYHU]LÄHU]³±QDSĜtNODGYHVSRMHQtHU]GDUHEiN
6ORYRPãHMH]ODWLQVNpKRVORYDPLVVD±OLGpVO\ãHOLNQČ]HMDNĜtNiÄLWH
PLVVDHVW³FRåNQČ]ĜHNOSRPãL±ÄMGČWHGRPĤUR]FKRG³-HWR]YXO
JDUL]RYDQp ODWLQVNp VORYR GLVPLVVLR ± UR]SXãWČQt SURSRXãWČQt +RG
QČNĜHVĢDQVNêFKVYiWNĤE\ORYODVWQČSĜHY]DWR]SRKDQVNêFKVODYQRVWt
QHEWRE\ORVQD]ãtQHåSURWLQLPERMRYDW$WDNPiPH9HOLNRQRFHFRå
QHSRWĜHEXMH]YOiãWQt]QDORVW±SĤYRGQČWRE\OR9HOLNiQRFVNORĖRYiQR
YRERXþiVWHFKDOHSDN]PČQČQRSRGYOLYHPVORYD9iQRFH$FKDQR
9iQRFH±WDþiVWÃQRFH¶MHFHONHPMDVQiDOH³9i´"7RKOHVORYRPiMHã
WČ SĜHGF\ULORPHWRGČMVNRX KLVWRULL %\OR SĜHMDWR MHãWČ NG\å VH YH VWD
URKRUQRQČPþLQHĜtNDORÄZLQQDKWHQ³DGORXKpÄi³ĜtNiåHGRþHãWLQ\
E\ORSĜHMDWRMHãWČ]DGRENG\PČODQRVRYN\-DNRYHVORYČNROHQGD
SĜHMDWp]ODWLQVNpKRVORYDSUR]DþiWHNPČVtFH±.DOHQGDH=HVWHMQpKR
VORYDPiPHWDNpNDOHQGiĜ6WDURKRUQRQČPHFNpÄZLK³]QDPHQDORVYD
Wê/HþYiQRþNDMH]NUiFHQR]YiQRþQtKRXVNDYHOPLSUR]DLFNp$VOR
YRVYDWê"7DNp]GRESUDGiYQêFKSĜHGNĜHVĢDQVNêFK-PpQR6YDWRSOXN
QHĜtNDORåHGRW\þQêPiVYDWpSOXN\DOHPRFQpSOXN\3ĜtEX]QiVORYD
MVRXYHYãHFKVORYDQVNêFKMD]\FtFKDWDNpYHVWDURtUiQVNpP³VSHQWH´
VYDWêLYODWLQVNpPVDQFWXV9NQL]H%DELþNDVHFKRGtYGREČDGYHQ
WXQDURUiW\±WRMVRXVSHFLiOQtPDULiQVNpPãHSĜHG9iQRFHPL3RFKi
]t]SUYQtODWLQVNpYČW\StVQČEČKHPPãH]StYDQp±URUDWHFRHOLGHVX
SHU±URVXGHMWHQHEHVDVKĤU\IDQRXãFL¿OPX+UiWN\VþHUWHPVLMLVWČ
Y]SRPHQRXåHWXKOHYČWXSRXåLOSRNU\WHFNêSRXVWHYQtN6NRODVW\NXV
7DNpVORYRUiMMHSUDVWDUp$VLQDãLVORYDQãWtSĜHGNRYpPČOLWDNpY\
KUD]HQRQČMDNpEODåHQpPtVWR±DĢXåSRVPUWLQHERSĜHGQt3UDYGČ
SRGREQČEODåHQpPtVWRNGHVtGOLOLERKRYp6WDURtUiQVN\UD\]QDPHQi
ERKDWVWYtãWČVWtDMHSĜtEX]QpVODWLQVNêPUHV±YČFPDMHWHNDVWDURLQ
GLFNêPUDMX±PDMHWHNERKDWVWYt-H]MHYQpåHQDãLVORYDQãWtSĜHGNRYp
PČOLRUiMLY\KUDQČQČPDWHULDOLVWLFNpSĜHGVWDY\
$ FR WR KODYQt VORYR YãHFK QiER]HQVWYt%ĤK" 'DOHNR SĜHGFKi]HMt
Ft NĜHVĢDQVWYt Pi SĜtEX]Qp Y VDQVNUWVNpP µEKDJD¶ XGČOXMtFt GiYDMt
FtNWHUêPiWêå]iNODGMDNRMHYµERK¶~GČODRGWRKRWR]iNODGXRGYR
]HQiVORYDMDNR]ERåtERKDWVWYt6WDURSHUVNpµEiJD¶SDNXå]QDPHQi
MHQ%ĤK
.QtåNDSUiYČY\ãOD
PĤåHWHMLPtWWDNp
.ĝtæRYNDSURYROQRXFKYtOL
9iåHQtSĜiWHOp
Kam spěje svět podle dnešních
poznatků vědy?
Rudolf Jiříček
Rudolf Jiříček
3XEOLNDFH Pi VWUDQ D
IRWRJUD¿tSURGHMQtFHQD
MH YêUD]QČ VQtåHQi NYĤOL
GRVWXSQRVWL D EOtåtFtPX VH
GDWXDNWXiOQRVWLRVREQČML
PĤåHWH]tVNDWEH]PDUåH]D
.þ Y NQLKNXSHFWYtFK
]D.þ
=iMHPFL REUDĢWH VH QD
DXWRUD GĜtYH QHå EXGH UR
]HEUiQR 'U 5XGROI -LĜt
þHN 'UXåVWHYQt +RGRQtQ WHO PRELO HPDLO
UXGROIMLULFHN#HPDLOF]
Hrozí nám podle Mayské předpovědi konec světa?
Kam spěje svět podle dnešních poznatků vědy?
Y ~WHUê SURVLQFH Y\ãOD NQLKD QDãHKR DXWRUD GU 5XGROID -LĜtþND
Ä+UR]tQiPSRGOH0D\VNpSĜHGSRYČGLNRQHFVYČWD".DPVSČMHVYČW
SRGOHGQHãQtFKSR]QDWNĤYČG\"³
9ČQRYDO ML SDPiWFH YHONpKR IUDQFRX]VNpKR ¿OR]RID 3LHUUH7HLOKDUGD
GH&KDUGLQD/8QLYHUVLWpGH3DULVNGHQiãDXWRUVWXGRYDO
2EVDK
2VLGORYiQt DPHULFNpKR NRQWLQHQWX SĜHV %HULQJRYX ~åLQX D .R
PDQGRUVNp RVWURY\ UR]GČOHQt QD (VN\PiN\ D ,QGLiQVNp NPHQ\
8YHGHQ\ MVRX LQGLiQVNp NPHQ\ QD MLKX 6HY$PHULN\ YH 6WĜHGQt
D-LåQt$PHULFH8YHGHQRMHMLFKREGREtORYFĤDVEČUDþĤ]HPČGČOVNi
HSRFKDDPČVWVNpFLYLOL]DFH2OPpNRYp7ROWpNRYp$]WpNRYp0D\R
Yp,QNRYpVGRSURYRGHPIRWRROPpFNêFKREURYVNêFKKODYS\UDPLG
0D\ĤY&KLFKpQ,W]i3DOHQTXH7LNDOX,QNĤV0DFKX3LFFKX3ĤYRG
S\UDPLG D KLHURJO\IĤ SRGREQRVW V S\UDPLGRX Y 6DNNiĜH Y (J\SWČ
9LNLQJRYpY.DQDGČSĜHG.ROXPEHP
0D\VNêNDOHQGiĜNERKĤPQDQHEL]QLFKåREMHYHQtVHKYČ]G
3OHMiG SR OHWHFK MLP SĜLQiãHOR NDWDVWURIX 3ĜHGFKi]HOL Mt VYêPL
REČĢPL]YtĜDWLOLGt
.DOHQGiĜ /RQJ &RXQW SĜQO QO D MHKR SĜHGSRYČGL R
NRQFLVYČWDYHVNXWHþQRVWLNRQFH]ODQD=HPL.GDWXGDOãtSUR
URFWYt6LE\O\1RVWUDGDPDDM
'HYtWLVWXSĖRYêNDOHQGiĜ3ĜHGSRYČć0D\ĤRY]QLNXåLYRWDQD=HPL
Y]UĤVWX MHKR YČGRPt ]D
KUQXMtFtKR KODYQČ OLGVNRX
UDVX . WpWR SĜHGSRYČGL
GHYtWLVWXSĖRYêNDOHQGiĜQD
Hrozí nám podle Mayské
VFKRGHFKS\UDPLG
předpovědi konec světa?
Ĝ(ã(1Ì .ĜÌå29.< = 72+272 þÌ6/$ +2/ý,ý.$ 6/('8-( 69$7(%1Ë 35ģ92' .'<ä 35ģ92' 23ċ7
9<&+È=Ë=.267(/$329Ë'È0$0,1&(´7$1(9ċ67$6,72891,7ě$6,52=0<6/(/$'291,7ěâ/$6
7$.29é0´
327Ĝ(%1e$'5(6<
9(/9<6/$1(&79Ìþ5
YHOY\VODQHFþ5.$5(/å$%5$.296.ê
&RRSHU6WUHHW2WWDZD21.3*
7HO)D[
ZZZP]YF]RWWDZD
*(1(5É/1Ì.21=8/É7þ5
JHQNRQ]XO9/$',0Ì5580/
%ORRU6W:VXLWH7RURQWR21
0:(
7HO)D[
ZZZP]YF]WRURQWR
WRURQWR#HPEDVV\P]YF]
ÒĜHGQtKRGLQ\SURYHĜHMQRVW
SRQGČOtSiWHN
1RX]RYiWHOHIRQQtOLQND
+2125É51Ì.21=8/É765
+RQRUiUQtNRQ]XO0,&+$(/0$57,1þ(.
%URRNHU5LGJH1HZPDUNHW
21/;9
7HO)D[
Restaurant Praha na Masaryktownu
6FDUERURXJK*ROI&OXE5G7RURQWR
3URYR]QtGREDRVYiWFtFK
3267D=$9Ĝ(12þ73É621(27(9Ĝ(12
326LOYHVWURYVNëYHÿHU3Ĝ,-ć7(6/$9,7.1É0
27(9Ĝ(12RGOHGQDUH]HUYDFH
.UiVQp9iQRFHSOQpSRKRG\
D
~VSČãQêQRYêURN
SĜHMHYãHPþWHQiĜĤP1RYpKR'RPRYD
*HQHUiOQtNRQ]XOiWý5Y7RURQWX
ý751È&7,'(1Ë.
129é'2029SRKRGDGRNDåGpKRGRPRYD
REMHGQHMWHQD
0LOtSĜiWHOp
3iWêPURNHPSURQDMtPiPWXULVWĤPSRGURPDQWLFNêP9\ãHKUDGHPY
3UD]HYHOPLSČNQêDSDUWPHQWSURGYČRVRE\
=DYtWDOLVHPKRVWp]H6SRMHQêFKVWiWĤ.DQDG\$XVWUiOLHD1RYpKR
=pODQGX
9ãLFKQLE\OLVSRE\WHPYHOPLVSRNRMHQLFRåGRND]XMtLMHMLFKKRGQRFHQt
DUHIHUHQFHNWHUpPRKX]iMHPFĤPSRVN\WQRXW&HVWDGRýHVND]H
]iPRĜtMHGDOHNiDMHPRMtKRVWLWHOVNRXSRYLQQRVWtSĜLSUDYLWNUDMDQĤP
WDNRYpSRGPtQN\DE\VHXQiVFtWLOLGREĜHDMDNRGRPD7ČãtPVHQD
YãHFKQD]DWtPQHXVNXWHþQČQiVHWNiQtVQRYêPLKRVW\
+DQD%XåNRYi
3RGUREQRVWLRSRGPtQNiFKQDOH]QHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFK
ZZZSRGROLDSDUWPHQWF]
KWWSZZZKROLGD\UHQWDOVFRXNS

Podobné dokumenty

Chlorofyl 2/2001

Chlorofyl 2/2001 DåSR]G ML VHNRQDO\QDQDãtãNROH]iVOXKRXSURIHVRUN\þHãWLQ\DG MHSLVX5HQDW\+RUiNRYpYOHWHFK 1D]DKUDGQLFNpãNROHMVHPVWXGRYDOQDNRQFLOHWDNDåGRURþQ MVHPVHPRWDOWURFK...

Více

Full Article

Full Article ™›ŠŸ’ŒŽǰ “Žċ Ç”¢ Š‹œŽ—Œ’ £ìŽŽ•—· Ÿ•¤—Ç Š•Ž›—Š’Ÿ¢ žœ—ŠÜ˜ŸŠ•¢ ™˜£’Œ’ œ˜Œ’¤•—Ç Ž–˜”›ŠŒ’Žǯ •’Š—²Ȭ —Ç– œ›Š—¤– œŽ ™˜Šì’•˜ £Çœ”Š —Š™˜•˜Ÿ’²—Ç Ÿ»ñ’—ž –Š—¤þ Ÿ ’”œŠž Š ™˜ ŸŽŽ—Ç– ™ìŽœŽ¢ ...

Více

Číslo jednací: «Spisová_značka - Společenství vlastníků Místecká 450

Číslo jednací: «Spisová_značka - Společenství vlastníků Místecká 450 äDORYDQê MH SRYLQHQ ]DSODWLW åDOREFL þiVWNX  .þ V ~URNHP ] prodlení ve výši   RG  GR ]DSODFHQt D QD QiKUDGČ QiNODGĤ Ĝt]HQt þiVWNX  .þ WXWR...

Více

„Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech

„Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech SOiQXSRYRGĖRYpRFKUDQ\YSRYRGt/DEH³ 'UXKi ]SUiYD R SOQČQt Ä$NþQtKR SOiQX SRYRGĖRYp RFKUDQ\YSRYRGt/DEH³YOHWHFK±MHGDOãtP GĤOHåLWêP PLOQtNHP N WRPX DE\FKRP E\OL Q...

Více

Doporučení - Europa.eu

Doporučení - Europa.eu Článek 30 zákona o BARS Čl. 31 odst. 1 písm. a) až h) a čl. 31 odst. 2 zákona o BARS Čl. 32 odst. 2 zákona o BARS Články 125 a 125a zákona o bankách

Více

Zpráva o činnosti TICmB 2014 - Turistické informační centrum města

Zpráva o činnosti TICmB 2014 - Turistické informační centrum města ]iYLVHWQDY\þOHQČQtDGHNYiWQtFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤNWHUpE\SRNU\O\QiNODG\QD SUiFL SĜHNODGDWHOĤ 9SUĤEČKX URNX  E\O\ SURYR]Qt QiNODG\ NU\W\ ]YODVWQtFK ]GURMĤ RUJDQL]DFH 3...

Více