MMB2016000000628

Komentáře

Transkript

MMB2016000000628
MMB2016000000628
Rada města Brna
Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21. června 2016
ZM7/1483
Název:
Návrh Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 na
realizaci akce Charkov - Brno - Charkov - návrh rozpočtového opatření
Obsah:
• Rozpočtové opatření - tabulka;
• Návrh Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna 2016 na realizaci
akce Charkov - Brno - Charkov;
» Důvodová zpráva;
» Žádost Českých center ze dne 9. 5. 2016 o individuální dotaci na realizaci akce včetně
popisu projektu a návrhu rozpočtu akce Charkov - Brno - Charkov;
• Dopis města Charkova ze dne 25. 4. 2016 - originál a překlad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 249 882 Kč z rozpočtu města Brna příjemci
příspěvkové organizací Česká centra, IČO 48546038, na realizaci akce Charkov - Brno Charkov;
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu
těchto usnesení;
3. uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 ve
výši 249 882 Kč s příjemcem příspěvkovou organizací Česká centra, IČO 48546038,
na realizaci akce Charkov - Brno - Charkov, která tvoří přílohu
těchto usnesení.
Stanoviska dotčených orgánů:
• Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R7/067 konané dne 7. 6. 2016
a doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Zpracoval:
Předkládá:
Odbor kultury MMB
Rada města Brna
t/vtitíV)
f
VH
. / / . / * •
o
o
>o
JÁ
xA
-<U '52B
in
-*••
>o ><w
pravá
počtu
+
O
o
O
KO
1
in
(N
<N
+
N
•P
O
U
N
O
i_
-*-
-*•-
o
N
OO
pravá
počtu
1
Rozpo
po zm
Rozpo<
po zm
>
oo
oo
ro
ON
>cu
<u B
>o ><u
oí
O
ro
VD
1—1
ro
a o
<Í
ON
OO
N
O *ři
u
© IT)
la
. *>©
h
fS
T
\Ó
~~'
C <s
a JÁ
P
a ^
5
"3
'cd1
T3
ť
- 4
O
ván í běž
rgan acím
fl
>u
+-*
->-,
£
_N
a
o
v4>
2
"a
B
-«
>
O
B
>a>
>
O
CU
N
O
>8
a
B
JA
>
>CS
fl
O.
y
o.
>4>
>
1 UIIZ
+*
>«-)
o
o
ovým
ct
ju
(-!
rj
^>
o^
b
CQ
Zapojení volných zd
města
Neinvestiční transfei
O
aí
O
c
JA
'E
o
tf
o
c
ca
ulýc
<*m
J4
O
ta
B
cd
i
s
O
eí
O
o
ro
r-
O
tí
O
1)
-cd"
>
N
-p
ON
CO
ro
*->
O
O
ení
>»j
k
t*°*
^os
B
ložk;
ir>
o
a
o
PQ
<r>
»—i
00
VO
cd
™
id
•O
>
o
° "5
tň X*
600
l-í
Dá
o
O
170
sen
ro
ro
Fina cov ní-zv
Běžné
ť
a
ON
730
aje-z
*>>
> o
"O
ca
M
ložk
šen
V p *
O
N
p
o
CQ *-•
> N
MM
Smlouva č.
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016
(dále jen „smlouva")
I. Smluvní strany
Poskytovatel:
Příjemce:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem
Kontakt: tel.: 542 172 075, email: [email protected]
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel")
Česká centra
Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 49, PSČ 110 00
IČ: 485 46 038
Registrace: —
Zastoupena: Lucií Řehoříkovou, ředitelkou Českého centra Kyjev na
základě pověření ze dne 5. 5. 2016
Bankovní spojení: Citibank, a.s., č. účtu: 204450/0401
(dále ve smlouvě jen „příjemce")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu
města Brna.
II. Předmět a účel smlouvy, základní ustanovení
1.
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 249 882 Kč (slovy:
dvěstěčtyřicetdevěťtisícosmsetosmdesátdvě koruny české) z rozpočtu poskytovatele
(dále jen „dotace") příjemci za účelem úhrady níže uvedených neinvestičních nákladů
spojených s realizací akce: Charkov - Brno - Charkov (dále jen „projekt") v roce
2016:
a) honoráře a cestovné po ČR - členové skupiny The Plastic People of the Universe
(6 osob);
b) doprava ČR - UA a zpět - hosté a technický doprovod (5 osob);
c) ubytování Charkov (11 osob).
2.
Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
III. Výše a podmínky použití dotace
1.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 249 882 Kč (slovy:
dvěstěčtyřicetdevěttisícosmsetosmdesátdvě koruny české) na realizaci projektu příjemce
uvedeného v či. II. odst. 1 této smlouvy.
2.
Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy v jedné
splátce ve výši 249 882 Kč nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne účinnosti této
smlouvy.
3.
Pokud dojde k poklesu skutečných celkových způsobilých nákladů projektu v takové
míře, že poskytnutá dotace bude převyšovat 100% skutečných celkových způsobilých
nákladů projektu v daném kalendářním roce, je příjemce povinen poměrnou část dotace
vrátit na účet poskytovatele v termínu pro předložení závěrečného vyúčtování dotace
dle či. IV. odst. 3 této smlouvy. Číslo účtu poskytovatele příjemci bez zbytečného
odkladu sdělí příslušní pracovníci Odboru kultury Magistrátu města Brna.
4.
Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladů příjemce spojených s realizací
projektu v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 při dodržení zásad hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.
5.
Dotaci lze použít pouze na způsobilé (uznatelné) výdaje, které splňují všechny níže
uvedené podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 7. 2016
do 31. 12.2016;
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle či. II. odst. 1 této smlouvy
a s ostatními podmínkami této smlouvy;
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
d) nejedná se o nezpůsobilé výdaje uvedené v následujícím odstavci tohoto článku
smlouvy.
6.
Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje projektu. Nezpůsobilými
výdaji se rozumí jakékoli výdaje, které nejsou uvedeny v či. II odst. 1 smlouvy.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1.
Příjemce se zavazuje, že:
a) nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu;
b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní zodpovědnost, nepřevede
poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt;
c) naplní účelové určení projektu.
2.
Příjemce se dále zavazuje:
a) realizovat projekt za podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy;
b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy;
c) splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů;
d) vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků z dotace;
(*..
e) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má
nárok na její odpočet.
3.
Příjemce je povinen nejpozději do 10. 1. 2017 předložit poskytovateli celkové
vyúčtování způsobilých nákladů a výnosů projektu nebo toto vyúčtování v této lhůtě
předložit k poštovní přepravě. Nejpozději v tomto termínu je příjemce rovněž povinen
vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace. Případné
informace v oblasti vyúčtování poskytnou pracovnice Odboru kultury Magistrátu města
Brna (dále jen „OK MMB"), Ing. Gregrová a Ing. Frydrychová, kontakt:
gregrova.lenka(S>brno.cz,tel.:542 172 066
frydrychová.iana(g),brno.cz, tel.: 542 172 067.
4.
Celkové vyúčtování způsobilých nákladů a výnosů projektu bude obsahovat:
a) závěrečnou zprávu - zhodnocení projektu obsahující stručný popis realizovaného
projektu, celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos pro statutární město Brno, popř.
způsob reprezentace statutárního města Brna;
b) vyplněný formulář „Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti kultury - projekt
2016", který bude k dispozici na OK MMB, a který bude uveřejněn na webových
stránkách poskytovatele;
c) kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace v příslušném kalendářním roce.
Veškeré originály dokladů příjemce a jejich předložené kopie budou označeny
textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace
poskytovatele (např. uvedení nápisu: „Hrazeno z dotace města Brna");
d) prokázání úhrady prvotních dokladů:
I. Úhrada plateb v hotovosti - zjednodušený daňový doklad (paragon), faktura,
platby na základě uzavřené smlouvy - nutno doložit výdajovým pokladním
dokladem.
II. Úhrada bezhotovostní - faktura, smlouva - nutno doložit kopií výpisu
z bankovního účtu příjemce;
e) fyzické a právnické osoby, které vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném
rozsahu, předloží podpisem oprávněné osoby opatřenou část účetního deníku nebo
hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů, použitých k vyúčtování
dotace. Podmínka „vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků
z dotace" (viz odst. 2 písm. d) tohoto článku smlouvy) bude splněna zavedením
analytické evidence příslušných účtů nebo sledováním čerpání dotace v rámci
střediska;
f) příjemci, kteří vedou jednoduché účetnictví, prokážou zavedení všech dokladů
použitých k vyúčtování do peněžního deníku opatřeného podpisem oprávněné osoby.
Příjemci, kteří nevedou účetnictví, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti
a doklady, kterými bude dotace vyúčtována, vše opatřené podpisem oprávněné
osoby;
g) v případě využití dotace na úhradu nájmu bude předložen doklad, popř. kopie
dokladu, splňující základní náležitosti nájemní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (zejména vymezení předmětu nájmu,
smluvních stran a výši nájemného).
5.
OK MMB v případě prodlení příjemce s předložením celkového řádného vyúčtování
způsobilých nákladů a výnosů projektu dodatečně stanoví písemným oznámením
náhradní termín pro předložení tohoto vyúčtování. Náhradní termín nesmí být pozdější
než 30 kalendářních dnů od původního termínu. Oznámení o stanovení náhradního
termínu může být odesláno současně s výzvou k vrácení dotace.
f//f
6.
Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení řádného vyúčtování čerpání dotace tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode
dne doručení výzvy OK MMB na účet:
a)
b)
č. 111211222/0800, var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo
nahoře (desetimístné), v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční
do 31. 12.2016;
č. 111350222/0800, var. symbol: 64022229, v případě, že vrácení dotace či její
části se uskuteční od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017. Pokud bude dotace či její část
vrácena po 28. 2. 2017, číslo účtu sdělí na požádání příjemce OK MMB.
7.
Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až
109 Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci
včetně úroků neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele.
8.
Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zejména § 9 odst. 2 citovaného zákona).
9.
Příjemce se zavazuje při čerpání dotace postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
V. Další povinnosti příjemce
1.
Příjemce se zavazuje uvádět na všech tištěných i elektronických materiálech
souvisejících s realizací projektu (např. publikace, časopisy, noviny, propagační
materiály všeho druhu, webové stránky):
a) že se projekt uskutečňuje v roce 2016 za finanční podpory statutárního města Brna -a současně
b) logo či znak statutárního města Brna. Před použitím loga je třeba požádat o souhlas
Magistrát města Brna - Kancelář strategie města, v případě použití znaku
statutárního města Brna je třeba postupovat dle platného znění Statutu pro užívání
znaku a vlajky města Brna a znaků a vlajek městských částí.
2.
Příjemce je povinen předat poskytovateli vzory materiálů uvedených v odstavci
1. tohoto článku k provedení kontroly splnění povinností příjemce uvedené v odst. 1
tohoto článku. Příjemce bude předávat poskytovateli vzory materiálů průběžně,
nejpozději však současně s předložením závěrečného vyúčtování čerpání dotace.
3.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, sloučení,
změnu statutárního orgánu, změnu kontaktu, apod., či změnu vlastnického vztahu
k věci, na kterou se dotace poskytuje, bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této změny. V případě přeměny nebo
zrušení s likvidací je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli
bez zbytečného odkladu po vstupu do likvidace.
4.
Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu v termínu nejpozději do 31. 12. 2016.
Pokud příjemce nerealizuje projekt v daném termínu, je povinen vyžádat
si u poskytovatele písemný souhlas se změnou nebo prodloužením termínu realizace
projektu v souladu s ustanovením či. V. odst. 5 a odst. 6 této smlouvy.
5.
Příjemce se zavazuje v případě změny projektu či jeho názvu oproti údajům uvedeným
v žádosti o dotaci včetně jejích příloh vyžádat si u poskytovatele písemný souhlas
<£*
<"'
s takovou změnou. Změna může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny
projektu či jeho názvu je oprávněn posoudit a určit OK MMB. Souhlas může být
příjemci udělen nejpozději do 31. 12. 2016.
6.
Písemný souhlas se změnou projektu uděluje:
a) OK MMB - v případě souhlasu s méně závažnou změnou projektu. Za méně
závažnou změnu projektu se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad
na účel poskytnuté dotace (např. změna názvu projektu bez změny obsahu projektu),
formální změna projektu či smlouvy (např. změna účtu příjemce, změna statutárního
orgánu příjemce), změna místa konání akce či akcí, změna termínu konání akce či
akcí, snížení skutečných celkových uznatelných nákladů projektu o více než 50 %
oproti nákladům předpokládaným, prodloužení termínu realizace projektu nejvýše do
30. 6. roku následujícího;
b) Zastupitelstvo města Brna - v případě souhlasu se závažnou změnou projektu.
Za závažnou změnu projektu se považuje taková změna, která má zásadní dopad
na účel poskytnuté dotace (např. změna názvu projektu způsobená změnou obsahu
projektu) a na termíny stanovené pro čerpání a vyúčtování dotace.
O souhlas se závažnou změnou projektu může příjemce žádat prostřednictvím OK
MMB nejpozději do 1. 11. 2016.
VI. Kontrola
1.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné veřejnosprávní
kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu,
který je vymezen touto smlouvou a předložit při kontrole všechny požadované doklady.
Kontrolu provádí zpravidla OK MMB, případně jiný orgán určený poskytovatelem.
2.
Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěného
průběžnou veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
V případě podezření na porušení méně závažné podmínky stanovené v či. V. této
smlouvy, poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě
ve stanoveném termínu, pokud toto povaha podmínky umožňuje.
3.
Příjemce je povinen po dobu deseti let od ukončení čerpání dotace dle této smlouvy
archivovat originály dokladů prokazující čerpání dotace a originály dokladů prokazující
splnění min. 30 % finanční spoluúčasti příjemce na financování projektu.
VII. Sankční ustanovení
1.
Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy
(zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů) poruší rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanoveními § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2.
V případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté dotace bude příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně použitých či
zadržených finančních prostředků.
f- i
povinnosti. Za porušení méně závažné povinnosti se považuje
povinnosti stanovené v či. V. této smlouvy.
porušení každé
VIII. Závěrečná ustanovení
1.
Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze na základě vzájemné
dohody formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran.
2.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran a doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám.
3.
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna
na webových stránkách poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup vyjma
informací, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění.
4.
Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu lze rovněž
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, zrušit. V obou případech ukončení smlouvy musí být dohoda
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a závazků.
5.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu.
Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
Doložka:
Poskytnutí dotace a podmínky této smlouvy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva
města Brna č. Z7/19 konaném dne 21. 6. 2016.
V Brně dne
V Brně dne
za poskytovatele
Ing. Petr Vokřál
primátor města Brna
za příjemce
Lucie Řehoříková, na základě pověření
ze dne 5. 5. 2016
/
'</
Důvodová zpráva
Příspěvková organizace Česká centra podala žádost o individuální dotaci ve výši 249 882 Kč
na realizaci akce „Charkov - Brno - Charkov", která se uskuteční 18. října 2016. Akce
představuje koncert skupiny The Plastic People of the Universe, která provede v Charkově
svoje album Co znamená vésti koně za doprovodu Charkovské filharmonie na závěr
mezinárodního fóra Transcending Borders pod taktovkou brněnského dirigenta Pavla
Šnajdra. Součástí bude projekce dokumentárního filmu Břetislava Rychlíka o Plasticích.
Celkové předpokládané náklady projektu jsou cca 526 405 Kč, požadovaná částka dotace je
249 882 Kč. Příspěvková organizace Česká centra (dále jen „žadatel" a „příjemce") žádá
o individuální dotaci na:
• honoráře, cestovné po ČR - The Plastic People of the Universe (6 osob);
• doprava ČR - UA a zpět - hosté a technický doprovod (5 osob);
• ubytování Charkov - 5 nocí (11 osob).
V době od 4. do 18. října proběhne v Charkově mezinárodní fórum Transcending Borders.
Cílem tohoto fóra je podněcovat styky a rozvíjet vazby mezi regiony Ukrajiny i Evropy. Brno,
jakožto partnerské město Charkova, se má stát důstojným účastníkem této významné kulturní
události. Česká kultura se na Ukrajině těší velkému zájmu, letos o to více, že zde v průběhu
roku po celé zemi probíhají rozsáhlé oslavy 80. výročí narození Václava Havla. Brno má být
v Charkově zastoupeno hudebním projektem Co znamená vésti koně, tj. společným koncertem
skupiny The Plastic People of the Universe a Charkovské filharmonie pod taktovkou
brněnského dirigenta Pavla Šnajdra. Provedeno má být album Plastiků Co znamená vésti koně
v aranžmá Michala Nejtka. Celý tento hudební projekt má své kořeny v Brně, kde byl poprvé
a s mimořádným úspěchem realizován ve Vaňkovce před necelými dvěma lety. Účelem fóra
Transcending Borders je podpořit širší povědomí o regionu v rámci Ukrajiny i v zahraničí, ale
také snaha upozornit na škodlivost extremismu a na stereotypy, z nichž vyrůstá. Krom jiného
se organizátoři snaží znovuupozorňovat veřejnost na válečný konflikt, který na východě
Ukrajiny doutná, a jehož dopady ovlivňují tamější život. Fórum má zmnožovat a upevňovat
kontakty regionu s okolním světem, díky nimž sem bude možné vnášet nové pozitivní
impulzy a možnosti (vzdělávací, kulturní atp.). V neposlední řadě má akce i charitativní
charakter. V jejím rámci probíhá sbírka na pomoc dětem z oblastí postižených válečným
konfliktem.
V
rámci
fóra
proběhnou
desítky
akcí,
završením
fóra
má být představení brněnského hudebního projektu Co znamená vésti koně. Koncert zároveň
má být součástí zmiňovaného Roku Havla.
Městu Brnu byla, jakožto partnerskému městu Charkova, nabídnuta spoluúčast na této
významné události. Zároveň byla primátorovi města Brna navržena možnost převzít nad
koncertem svou záštitu, případně v Charkově koncert zahájit a sejít se u té příležitosti se svým
protějškem.
Účast na fóru Transcending Borders v Charkově by znamenala další posílení dobré pověsti
České republiky na Ukrajině a zvýšila povědomí o Brně jako významném evropském
kulturním městě a zejména by posílila partnerské vazby mezi městem Charkovem a Brnem.
Právě v Charkově už je na co navazovat, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se tu
například podařilo otevřít kurzy češtiny, a to za výrazného přispění místní samosprávy.
Transcending Borders proběhnou v Charkově letos potřetí, zájem veřejnosti je obrovský
v loňském roce akci navštívilo na 20 000 lidí. Akce může posloužit k rozvoji a utužení
brněnsko-charkovských vztahů. Mediální odezva v regionu je mimořádná, počítá se
i s reflexemi v českých médiích (vnikne mj. reportáž pro ČT, Lidové noviny a Týden).
0 '/>
Se zúčastněnými stranami se vzhledem k napjaté situaci v regionu podařilo dojednat detaily
až ve chvíli, kdy už nebylo možné požádat o dotaci v řádných termínech dotačního řízení na
podzim 2015. Z tohoto důvodu byla podána žádost o individuální dotaci.
Organizátor fóra:
nadace The Depths of Art (www.dofa.fund) - nezisková organizace, jejímž prostřednictvím
město Charkov finančně podporuje fórum
Organizátor koncertu:
příspěvková organizace Česká centra
Účinkují:
The Plastic People of the Universe, orchestr Charkovské filharmonie, Michal Nejtek (host) autor aranží, klávesy, teremin zpěv, Josef Klíč (host) - violoncello, zpěv, Pavel Snajdr dirigent.
Technický doprovod: zvukový
mistr a supervizor Radek Odehnal (firma ROSound),
producent a manažer projektu Jiří Pichl.
Termín a místo konání:
18. října 2016 v Charkově, budova starého cirku.
Finanční prostředky na poskytnutí dotace ve výši 249 882 Kč jsou řešeny zapojením volných
zdrojů minulých let do upraveného rozpočtu Odboru kultury v roce 2016 (viz tabulka
rozpočtového opatření).
Součástí materiálu je:
• Rozpočtové opatření - tabulka;
• Návrh Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna 2016 na realizaci
akce Charkov - Brno - Charkov;
• Žádost Českých center ze dne 9. 5. 2016 o individuální dotaci na realizaci akce včetně
popisu projektu a návrhu rozpočtu akce Charkov - Brno - Charkov;
• Dopis města Charkova ze dne 25. 4. 2016 - originál a překlad.
Komise RMB pro kulturu materiál projednala na R7/KPK/23. zasedání konaném dne
1.6.2016.
Hlasování: přítomno 7 členů 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi/z 11 členů.
Usnesení nebylo přijato.
Mgr. Dubov
I. Fajnorová
MgA. Kořín
Ing. Michali
JUDr. Sýkor
P. Šafařík
Mgr.
Škarabelová
PhDr. Vičko
•cd
Mgr. Blažík
>
O
Š. Ryšavý
JA
PhDr.
Hofmannov,
•cd
Q
X
X
•cd
JA
CJ
pro
nepřít.
zdrž.
zdrž.
pro
pro
nepřít.
nepřít.
nepřít.
pro
pro
Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/067 konané dne 7. 6. 2016.
Schváleno jednomyslně 7 členy.
Rada města Brna doporučila.
pro
5
XÁ
n X
pro
pro
<L)
JA
xw
OD C
0 0 CB
pro
pro
>- "2
s< a z
—
JA
CJ
>CJ
ani
c
ca
CJ " o
•ca
>
o
JUDr.
Rusňák
a>
ráz
Sa
ab"o
JA
tu
^
2
pro
& > • &
2 x
pro
/
&
/
<
•
•
Žádost o individuální dotaci
Název žadatele:
Česká centra, Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1, IČO 48546038, DIČ CZ48546038
zastoupená ředitelkou Českého centra Kyjev Mgr. Lucií Řehoříkovou.
Požadovaná částka:
249 882 CZK
Účel, na který se dotace požaduje:
Akce s názvem Charkov-Brno-Charkov, tj. skupina The Plastic People ofthe Universe provede
v Charkově svoje album Co znamená vésti koně za doprovodu Charkovské filharmonie na závěr
mezinárodního fóra Transcending Borders pod taktovkou brněnského dirigenta Pavla Šnajdra.
Součástí je projekce dokumentárního filmu Břetislava Rychlíka o Plasticích.
Doba čerpání dotace:
Akce proběhne 18. října 2016. Čerpání dotace od 1. 7. do 31.12. 2016
Popis projektu:
V době od 4. do 18. října proběhne v Charkově mezinárodní fórum Transcending Borders. Cílem
tohoto fóra je podněcovat styky a rozvíjet vazby mezi regiony Ukrajiny i Evropy. Brno, jakožto
partnerské město Charkova, se mé stát důstojným účastníkem této významné kulturní události.
Česká kultura se na Ukrajině těší velkému zájmu, letos o to více, že zde v průběhu roku po celé zemi
probíhají rozsáhlé oslavy 80. výročí narození Václava Havla. Brno má být v Charkově zastoupeno
hudebním projektem Co znamená vésti koně, tj. společným koncertem skupiny The Plastic People of
the Universe a Charkovské filharmonie pod taktovkou brněnského dirigenta Pavla Šnajdra.
Provedeno má být album Plastiků Co znamená vésti koně v aranžmá Michala Nejtka. Celý tento
hudební projekt má své kořeny v Brně, kde byl poprvé a s mimořádným úspěchem realizován ve
Vaňkovce před necelými dvěma Jety. Účelem festivalu Transcending Borders je podpořit širší
povědomí o regionu v rámci Ukrajiny i v zahraničí, ale také snaha upozornit na škodlivost
extremismu a na stereotypy, z nichž vyrůstá. Krom jiného se organizátoři snaží znovuupozorňovat
veřejnost na válečný konflikt, který na východě Ukrajiny doutná, a jehož dopady ovlivňují tamější
život. Festival má zmnožovat a upevňovat kontakty regionu s okolním světem, díky nimž sem bude
možné vnášet nové pozitivní impulzy a možnosti (vzdělávací, kulturní atp.). V neposlední řadě má
akce i charitativní charakter. V jejím rámci probíhá sbírka na pomoc dětem z oblastí postižených
válečným konfliktem. V rámci fóra proběhnou desítky akcí, završením festivalu
má být představení brněnského hudebního projektu Co znamená vésti koně. Koncert zároveň bude
součástí zmiňovaného Roku Havla.
Organizátor festivalu: nadace The Depht of Art (www.dofa.fund) ve spolupráci s místní samosprávou
Organizátor koncertu: Česká centra za finanční podpory statutárního města Brna
Účinkují: The Plastic People ofthe Universe; orchestr Charkovské filharmonie; Michal Nejtek (host),
autor aranží, klávesy, teremin zpěv; Josef Klíč (host), violoncello, zpěv; Pavel Šnajdr, dirigent.
Technický doprovod: Zvukový mistr a supervizor Radek Odehnal (firma ROSound); producent a
manažer projektu Jiří Pichl.
Termín a místo konání: 18. října 2016 v Charkově, budova starého cirku.
11'/S
Odůvodnění žádosti o dotaci:
Účast na fóru Transcending Borders v Charkově by znamenala další posílení dobré pověsti České
republiky na Ukrajině a zvýšila povědomí o Brně jako významném evropském kulturním městě. Právě
v Charkově už je na co navazovat, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se tu například podařilo
otevřít kurzy češtiny, a to za výrazného přispění místní samosprávy. Transcending Borders proběhnou
v Charkově letos potřetí, zájem veřejnosti je obrovský, v loňském roce akci navštívilo na 20 000 lidí.
Akce může posloužit k rozvoji a utužení brněnsko-charkovských vztahů. Mediální odezva v regionu je
mimořádná, počítá se i s reflexemi v českých médiích (vnikne mj. reportáž pro ČT, Lidové noviny a
Týden). Se zúčastněnými stranami se vzhledem k napjaté situaci v regionu podařilo dojednat detaily
až ve chvíli, kdy už nebylo možné požádat o dotaci v řádných termínech dotačního systému. Rozhodli
jsme se proto pro žádost o individuální dotaci.
Rozpočet:
výdaje
čerpání dotace
62 957 CZK
8 971 CZK
48 636 CZK
0CZK
0CZK
0CZK
27 020 CZK
75 656 CZK
41 881 CZK
0CZK
0CZK
0CZK
The Plastic People ofthe Universe (6 osob),
doprava ČR-UA a zpět
doprava Kijev Charkov a zpět
ubytování Charkov
Organizační a technické zajištění,
tlumočení, doprovod, překlady
Charkovské filharmonie (44 hudebníků), honoráře
Propagace
The Plastic People ofthe Universe
honoráře, cestovné po ČR
Hosté a technický doprovod (5 osob)
doprava ČR-UA a zpět
ubytování Charkov
doprava Kijev Charkov a zpět
160 769 CZK
160 769 CZK
52 554 CZK
40 530 CZK
7 431 CZK
52 554 CZK
36 559 CZK
0CZK
Celkem:
526 405 CZK
249 882 CZK
Požadovaná částka od města Brna
České centrum Kyjev
příjmy
249 882 CZK
276 523 CZK
Dne:
t M 'hS/(
Podpis
% -<r~
Rozpočet v euro:
Odůvodnění žádost) o dotaci:
Účast na fóru Transcending Borders v Charkově by znamenala další posílení dobré povésti České
republiky na Ukrajině a zvýšila povědomí o Brně jako významném evropském kulturním městě. Právě
v Charkově už je na co navazovat, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se tu například podařilo
otevřít kurzy češtiny, a to za výrazného přispěni místní samosprávy. Transcending Borders proběhnou
v Charkově letos potřetí, zájem veřejnosti je obrovský, v loňském roce akci navštívilo na 20 000 lidí.
Akce může posloužit k rozvoji a utužení brněnsko-charkovských vztahů. Mediální odezva v regionu je
mimořádná, počítá se i s reflexemi v českých médiích (vnikne mj. reportáž pro ČT, Lidové noviny a
Týden). Se zúčastněnými stranami se vzhledem k napjaté situaci v regionu podařilo dojednat detaily
až ve chvíli, kdy už nebylo možné požádat o dotaci v řádných termínech dotačního systému. Rozhodli
jsme se proto pro žádost o individuální dotaci.
Rozpočet:
výdaje
čerpání dotace
2330 euro
332 euro
1800 euro
0 euro
0 euro
0 euro
1000 euro
2800 euro
1550 euro
Oeuro
Oeuro
Oeuro
5950 euro
5950 euro
1945 euro
1500 euro
275 euro
1945 euro
1353 euro
Oeuro
Celkem:
19 487 euro
9 248 euro
Požadovaná částka od města Brna
České centrum Kyjev
příjmy
9 248 euro
10 239 euro
The Plastic People of the Universe (6 osob),
doprava ČR-UA a zpět
doprava Kijev Charkov a zpět
ubytování Charkov
Organizační a technické zajištění,
tlumočení, doprovod, překlady
Charkovské filharmonie (44 hudebníků), honoráre
Propagace
The Plastic People of the Universe
honoráře, cestovné po ČR
Hosté a technický doprovod (5 osob)
doprava ČR-UA a zpět
ubytování Charkov
doprava Kijev Charkov a zpět
Dne:
/•<" 7č</
Podpis JC-t \ Ci(-'/
' ^ LV;_"
/é
YKPAIHA
YKPAHHA
XAPKIBCbKA
MlCbKA PAAA
XAPKIBCbKOT 0EJ1ACTI
BUKOHABMUtí KOMITÉT
XAPbKOBCKUPl
rOPOflCKOň COBET
XAPbKOBCKOtf OSJ1ACTM
MCflOJlHHTEJlbHblfi KOMHTET
MaitnaH KoHCTmyuií, 7,
M. XapKiB, 61200
Ten.: +38 (057) 760-73-69
4>aKc:+38 (057) 760-79-51
nnowajih KoHcnrryuHH, 7,
r. XapwcoB, 61200
Ten.: +38 (057) 760-73-69
4>aicc: +38 (057) 760-79-51
r
15-oH.fy* ttfffo<-<H~23
HaXs
~i
IlpiiviaTopy MicTa BpHo
naHy FlbOTpy BoKpajiy
IUaHOBHHH naHe IlpiMaTop!
CBijmy BaM
CBOK)
nuiSoKy noBary. Ta MaK) necTb iHubopMyBara. mo y
nepiozi 3 25.05.2016 no 18.10.2016
dpopyM
«norpaH-K>'jibT:
B MÍCTÍ
rajiiuiflKyjibT».
XapKOBi npoH,ae couio-KyjiLTypHHfí
CnÍBopranÍ3aTopaMH
6jiaroztÍHHHH 4>OHa «MHCTeijbKÍ Ha^pa» Ta HecbKHil U,eHTp y
qpopyMy c pe3yjibTaTOM cniBnpauj npoBizmiix KypaTOpiB.
npoe-KTy
M. KIIGBÍ.
MHTUÍB
Ta
c
ílporpaMa
ÍHCTHTVUÍH
3
raiímiiHH. KneBa Ta XapKOBa i Bicrnonae 6jiH3bKo 90 KyjibTypHHX nomií.
JLJo nac 3BepHyjiacb anpeKTop MecbKoro ueHTpy naHi Jlyuiflí P>Kerop>KÍKOBa
3 nponcoHLueio 3anpocnTii ao XapKOBa jierenaapHiiií qecbKHÍt aH/ieprpayH,aoBHH
rypT Plastic People of the Universe. nonepe^Hbo KonuepT 3an/iaHOBaHo Ha 18
>KOBTHA
2016 poKy.
XapKÍBCbKa MicbKa pajxa 3aBHOUi nimpiiMye nom6ni 3axo^H, ocicijibKH
noK^HKaHi naJiaroziHTH aiajior
MÍMC CXO,HOM
i 3axo/j,oM, cninKVBaHH^
BOHU
MÍ>K
JlOKaJlbHIIMH CnijIbHOTaMH, CTBOpCHHH HaiiioHajibHoro K>7ibTypHoro npo^yKTy,
HKHÍÍ
3aKpinHB 6H noitajibiijy npoayKTHBHy cniBnpamo MiwperioHaMH.
Mu 3am-KaB^eHÍ y npoBC/ieHHi KOHijepTy necbKoro rypTy B M. XapKOBi" i
3BepTacMOCb xo Bac Í3 npoxaHH^M cnpnflTH npoBezieHHK) 3a3HaHenoro Bitme
3axo/ty.
3 noBaroro,
riepinHÍí 3acTynHHK MicbKoro
TOJIOBH
X<£^
JČČO^
Irop TepexoB
Pyab +38057 760 73 72
/*/<
a
HECbKUlžl LJEHTP
ČESKÉ CENTRUM
Překlad oficiálního dopisu prvního náměstka primátora města
Charkov:
Ukrajina
Charkovské městská rada Charkovské oblasti
adresa
Primátorovi města Brna váženému panu Petru Vokřálovi
dopis č.45 ze dne 25.04.2016/01 01 23
Vážený pane primátore,
dovolte mi Vás srdečně pozdravit a informovat, že v období od 4. do
18. října 2016 se bude v našem městě konat významné mezinárodní
socio-kulturní fórum Transcending Borders. Během tohoto festivalu
proběhne na sto různých událostí. Ve spolupráci s Českým centrem
Kyjev, v čele s paní ředitelkou Lucií Řehoříkovou, plánujeme u té
příležitosti uspořádat společný koncert legendární kapely The Plastic
People ofthe Universe s charkovskou filharmonií, propojit tak naše
partnerská města a položit základy případné další spolupráci. Koncert
je naplánovaný na závěr festivalu: 18.října 2016.
Charkovská městská rada v čele s primátorem Genadijem Kernesem i
Charkovská oblast velmi vítá a podporuje podobné akce, které
pomáhají navázat dialog a mohou rozpoutat mezinárodní spolupráci
mezi regiony.
O koncert jevíme z naší strany velký zájem a těšíme se na spolupráci.
V úctě, první náměstek primátora města Charkov Ihor Terechov
podpis
Ukrajina, Kyjev, ul. I. Franka, 24A, tel/fax: +380 44 230 29 64, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

HCIIOJIHI`ITEJIbHbIH I{OMI4TET

HCIIOJIHI`ITEJIbHbIH I{OMI4TET B HacTORM[eM TOMe pe30.RIO1jHH paCROJIO?KeHbI B TOM uHrppOBOM nopHAKe, B KOTOPOM OHM 6bIJIH npHHHTbI. 06JIerlIeHriH ROJIb3oBaHHH TOMOM OHM, Tax we KaK H B C6opxutce pe3o/etotquü u peuaeteuü, crpyn...

Více

HCHOJIHHTEJIbHbIh I{OMI4TET

HCHOJIHHTEJIbHbIh I{OMI4TET XXIX ceccuu I-IcnoJlKUTeJlettoao KoMuTeTa, KoTopast 6b1.4a CO3eaKa 3 COOT8eTCT8UU c pe3oJltOt.çueü EB28.R24, npuKSlTOÜ IlcnoJlKoMOM Ka XXVIII ceccuu. B cooTBeTCTeuu c yKa3aKuSld2u NcnoJlKoMa npoTot...

Více

MINISTERSTVO VNITRA odbor všeobecné správy

MINISTERSTVO VNITRA odbor všeobecné správy České republiky, za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb (ust. § 15 odst. 4 zákona Č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes...

Více

Netklima RTU - Klimatizace | LG KLIMATIZACE

Netklima RTU - Klimatizace | LG KLIMATIZACE Převodník původní konstrukce umožní dozor a řízení až 255 vnitřních jednotek a to všech parametrů, které podporuje centrální řízení výrobce LG. V tomto systému je možné řídit CAC, RAC, MULTI i MULT...

Více

Aukční řád.doc

Aukční řád.doc hlášený trvalý pobyt v městě Brně a jsou zapsány nejméně po dobu dvou let nepřetržitě do pořadníku žadatelů na pronájem bytu, který je veden Městskou částí Brno Královo Pole, a osoby jednající za ú...

Více

MMB2016000000356 ZM7/1203

MMB2016000000356 ZM7/1203 2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena ke dni podpisu té smluvní strany, k jejímuž podpisu dojde později. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech splatností origi...

Více