AN prosinec 2013 - Petr Otáhal, as

Komentáře

Transkript

AN prosinec 2013 - Petr Otáhal, as
WWW.PETROTAHAL.CZ
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Kam poslat své
spolupracovníky?
str. 4 až 7
DNES V LISTU
Informace
o studiu MBA
str. 2 a 3
DNES V LISTU
DNES V LISTU
VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.
Slovo
odborníka
str. 10
ISSN 1803-4144
prosinec / 2013
Vstupujeme do druhé poloviny realizace projektu
Mgr. Hana Fabíková
administrátorka projektu
Přesně před rokem, tj.
1. listopadu 2012 začal vzdělávací a poradenský institut
Petr Otáhal realizovat projekt s názvem Poradenské
a podpůrné centrum pro ženy
začínající podnikání a ženy
již podnikající, registrační
č. CZ.1.04/3.4.04/88.00316,
financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR.
Projekt je zaměřen na
podporu žen-podnikatelek
(tzn. žen majících živnostenské oprávnění) z Moravskoslezského kraje. Nabízíme podnikajícím ženám
odborné vzdělávací semináře, které přispějí ke zdokonalení jejich dosavadní činnos-
ti a celkově pozvednou
úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zároveň jim
poskytujeme bezplatné poradenství a konzultace s odborníky. Každá účastnice se
v rámci tohoto projektu může zúčastnit zdarma 2 vzdělávacích seminářů a má nárok na maximálně 5 konzultací s odborníky. Rady konzultantů ženy mohou využít
nejen ve svém profesním, ale
i osobním životě.
K 31. říjnu 2013 se do
projektu zapojilo 141 žen,
dosud jsme uskutečnili 16
vzdělávacích seminářů, každého z nich se zúčastnilo
v průměru 12 žen. Zapojeným ženám jsme poskytli
téměř 250 individuálních
konzultací v oblasti práva,
financí a daní, ekonomiky,
marketingu a obchodu, personalistiky a managementu.
Semináře probíhají v pronajatých prostorách v Ostravě,
konzultace probíhají individuálně na základě domluvy
mezi zapojenou ženou a konzultantem. V rámci realizace
projektu průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme
dopad těchto aktivit na cílovou skupinu v kontextu
uplatnění rovných příležitostí. Na konci projektu
účastnice obdrží publikaci
shrnující aktivity projektu,
ale i odpovědi na nejčastěji
řešené problémy v rámci
seminářů a individuálních
konzultací.
Pokud jste žena z Moravskoslezského kraje a podnikáte, pak neváhejte a zapojte
se i Vy do projektu!
Nabídka odborných seminářů v rámci projektu:
• Základy marketingu a public relations
• Strategické myšlení podnikatele
• Účinné ovlivňování v podnikatelské praxi
• Plánování a delegování v podnikatelské praxi
• Týmové role a motivace v kolektivu
• Externí a interní komunikace
• Porada jako nástroj výkonného řízení
• Kalkulace nákladů v souvislostech
• Základy financí
• Právo v podnikání
• Zákoník práce
• Trestní odpovědnost vedoucích pracovníků
Nezasekněte se, vzdělávejte se!
Mgr. Hana Vývodová
spoluautorka projektu
Na konci října letošního
roku (30.10.2013) Asociace
odborníků v andragogice,
o. s., (dále jen AOA) úspěšně
ukončila realizaci projektu
s názvem Stimulování po-
ptávky po dalším individuálním vzdělávání formou
prezentace jeho důležitosti
a nutnosti pro budoucnost
každého občana, registrační
č. CZ.1.07/3.1.00/37.0083,
spolufinancovaného prostřednictvím OP VK z ESF
a SR ČR. Cílem projektu
bylo netradiční formou upozornit na nutnost celoživotního vzdělávání, ukázat, jaké
důsledky může mít na život
člověka skutečnost, že se dále (ne)bude vzdělávat, a nabídnout možnosti dalšího
individuálního vzdělávání.
Projekt trval od července
loňského roku, tj. 16 měsíců.
V průběhu této doby se na 73
místech v rámci Moravskoslezského, Olomouckého,
Zlínského a Jihomoravského
kraje uskutečnil cyklus divadelních happeningů propagujících nutnost celoživotního vzdělávání a upozorňujících na rizika plynoucí
z nevzdělávání se. Divadelní
happeningy probíhaly na
náměstích, příp. jiných ve-
řejných prostorách v pátečních odpoledních hodinách.
Týden co týden, za každého
počasí jste mohli potkat
skupinku divadelníků v barvách AOA neúnavně oslovující muže, ženy i děti, mladé
i staré, smutné i veselé, skupinky i jednotlivce s cílem
přesvědčit je o tom, že vzdělání má smysl, že je v jejich
vlastních rukou a může být
tím správným klíčem k lepší
budoucnosti.
Souběžně s těmito happeningy byl v obchodních centrech vybraných moravských měst v provozu mobilní informační stánek, kde
zájemci mohli obdržet informace o možnostech dalšího
vzdělávání. Celkem 184krát
jste mohli navštívit informativní stánky, kde Vám
hostesky předaly letáky a informace o možnostech dalšího vzdělávání. Zároveň probíhalo dotazníkové šetření
na vzorku 1 500 osob s cílem zmapovat motivaci lidí
k dalšímu vzdělávání.
Výsledky šetření jsou spolu s příběhy několika osob,
kterým vzdělání změnilo život, zpracovány v publikaci,
kterou si můžete v elektronické podobě stáhnout
z webových stránek AOA
(www.aoacr.cz).
2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
INFORMACE O STUDIU MBA
prosinec / 2013
MBA – Master of Business Administration
Co je MBA?
MBA (Master of Business
Administration) je manažerský vzdělávací program,
který je určen pro všechny,
kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí
v oblasti managementu a získání profesního titulu.
MBA nabízí teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a zároveň nezbytné praktické manažerské dovednosti.
Absolvování programu
MBA nenahrazuje studium
vysoké školy, je chápáno
jako profesní manažerské
vzdělávání. Titul MBA není
akademický titul ve smyslu
zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, je titulem profesním.
Proč MBA?
Profesní studijní program
MBA je určen zejména pro
manažery působící ve všech
odvětvích, kteří :
• usilují o rozšíření svých
znalostí a dovedností v oblasti managementu,
• chtějí zvýšit své kvalifikační předpoklady pro řídící
pozici,
• touží mít náskok před konkurencí při svém kariérním
růstu,
• chtějí poznat nové metody
a techniky v řídicích procesech,
• mají zájem o výměnu manažerských zkušeností.
Proč u nás?
• Malá studijní skupina
umožňuje individuální přístup a výměnu zkušeností.
• Můžete si zvolit formu
podle svých časových možností a studijních návyků.
• Vyučující jsou profesionální lektoři s praxí v daném oboru.
• Zajímají nás vaše vstupní
dovednosti a znalosti.
• Vaše studium je vedeno
efektivně – volíme správné
metody výuky.
• V rámci projektů i diplomové práce můžete řešit
konkrétní problémy ze své
profesní praxe.
Kdo může studovat?
Ke studiu budou přijímáni
uchazeči:
• s ukončeným vysokoškolským vzděláním a minimál-
ně 3letou praxí na manažerské pozici,
• nebo s ukončeným středoškolským vzděláním s praxí
minimálně 5 let na manažerské pozici.
Forma výuky
Jedná se o dvousemestrální studium, které trvá 10 měsíců.
Náš vzdělávací institut
Vám nabízí tři formy výuky:
a) prezenční forma – výuka
probíhá dva dny v měsíci formou seminářů,
b) kombinovaná forma – část
výuky probíhá prezenčně
(1x za dva měsíce) a část
e-learningem,
c) distanční forma – prezenční formou probíhá jen
zahájení a představení lektorů a předmětů (2 dny), poté
výuka probíhá pouze e-learningem.
Obor
Strategické řízení
Právo
Marketing a obchod
Řízení lidských zdrojů
Finanční řízení
Obsah předmětu
• Činnosti a postupy, díky
kterým jsou firmy dlouhodobě tržně úspěšné, čím se
liší od těch neúspěšných.
• Poslání, vize a hodnoty
společnosti – pro koho jsou
určeny, co společnosti při-
nesou, za jakých podmínek
jsou funkční a za jakých jsou
pouze formálním slohovým
cvičením.
• Mapování základních
trendů současného a budoucího vývoje ekonomiky
a z nich vyplývajících požadavků na firmy (strategické a marketingové analýzy jako vstup pro přípravu
strategie – prognózování,
PEST analýza apod.).
• Základní principy a prvky
vybraných strategických přístupů (strategický management, Benchmarking,
SWOT, Modré oceány,
České republiky.
Způsob ověření znalostí
Studenti budou v průběhu
studia odevzdávat v jednotlivých předmětech projekty,
kterými prokážou pochopení probraného učiva a schopnost aplikovat je v praxi.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce. Na
základě splnění všech těchto
podmínek absolvent získá
diplom a profesní titul MBA
(uváděný za jménem).
Cena
Cena MBA studia je
99.000 Kč bez DPH.
Naše akreditace a profesní
členství
Náš vzdělávací institut je
akreditovanou institucí
u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních
věcí. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy nám
Název předmětu – 1. semestr
Strategické řízení
Základy teorie práva a veřejné právo
Marketingové řízení firmy
Získávání pracovníků pro další rozvoj firmy
Bankovnictví – komerční finance
Strategické řízení
Anotace
• Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na
dlouhodobé plánování
a směřování organizace. Zajišťuje, že se v organizaci
věci nedějí náhodně, ale
podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží
jednak pro přenášení požadavků vlastníků, zákazníků
a dalších zainteresovaných
skupin na management organizace, jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve
všech částech organizace.
Strategické řízení je klíčovou a nejdůležitější manažerskou aktivitou, jeden
ze zásadních pilířů řízení vytvářející kostru celkového
řízení každé organizace.
Formuluje v dlouhodobém
a střednědobém horizontu
pravidla fungování organizace, její hlavní priority a oblasti směřování z pohledu cílové skupiny zákazníků, odlišení se od konkurence, nabízeného produktu, systému
řízení organizace a rozvoje
jejích zaměstnanců a procesů apod.
Metody výuky:
Odvíjí se od formy výuky,
jedná se o přednášky, skupinová řešení případových
studií, diskuse, týmové projekty z praxe, e-learning.
Po celou dobu studia mohou studenti konzultovat
s vyučujícími lektory osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
Jako podpora slouží odborné studijní materiály, které jsou vytvořeny speciálně
pro tento program a studenti
je mají k dispozici v elektronické podobě. Studium probíhá v českém jazyce.
Prezenční výuka bude
probíhat v sídle našeho vzdělávacího institutu ve Frýdku-Místku a v Praze. V případě
zájmu většího počtu osob
jsme připraveni otevřít studium v kterémkoliv regionu
Balanced Scorecards, Spirálový management apod.).
• Zpracování rámcové strategie vlastní společnosti
(popř. oddělení) a nastavení
aktivit vedoucích k její efektivní realizaci (strategické
operace, plány a kontrola
jejich realizace, nastavení
klíčových ukazatelů).
• Vazba mezi strategií a ročními plány.
• Zapojení zaměstnanců do
přípravy a realizace strategie.
• Faktory ovlivňující úspěšnost popř. neúspěšnost strategie.
Ing. Kamil Košťál,
MBA, Alog.
narozen: 1968
Působím jako lektor
a poradce v oblastech rozvoje lidí a procesů. Specializuji se na proces změny od
specifikace strategických
cílů, přes komunikaci změny, měření výchozího stavu
a energetizaci lidí, až po
efektivní nastavení a realizaci vlastního procesu změny. Mám 23letou praxi ve
výrobních firmách.
Od roku 2011 působím
jako lektor a poradce. V letech 2009–2013 jsem pracoval pro společnost Borcad
cz, s. r. o., první tři roky jako
personální a logistický ředitel, poslední rok jako logistický ředitel. Vedle těchto
procesů jsem měl na starosti
projektové řízení a systém
zlepšování Kaizen. V letech
1995–2007 jsem pracoval
pro spol. BONATRANS
Group, a. s., nejdříve na
pozici referenta zahraničního obchodu a marketingu,
poté jako manažer řídící
postupně oddělení strategie
a marketingu, komunikace,
projektového řízení a řízení
kvality.
Ve všech společnostech,
pro které jsem pracoval,
jsem měl na starosti proces
řízení strategických změn.
Vedle vysokoškolského
vzdělání v oboru strojírenská technologie jsem získal
titul MBA a certifikáty manažer jakosti, auditor logistiky, CIMA/NIMA-C.
schválilo již 22 rekvalifikací z různých oborů. Jsme
členy Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR,
Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., Asociace institucí manažerského
vzdělávání, o. s., Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. V roce 2012
jsme získali certifikát kvality
ISO 9001:2008.
Kde se můžete přihlásit?
Ke studiu se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek
www.petrotahal.cz v sekci
Veřejné kurzy.
Zahájení výuky
Výuka bude zahájena
6. února 2014 ve Frýdku-Místku a 13. února 2014
v Praze. Obhajoby diplomových prací proběhnou v prosinci 2014.
Název předmětu – 2. semestr
Strategické plánování
Soukromé právo
Obchodní a marketingová komunikace
Motivace a vzdělávání pracovníků
Finanční řízení
Právo
Anotace
• Cílem předmětu je získání
nejdůležitějších teoretických poznatků z tohoto oboru tak, aby se absolvent programu snadno orientoval
v základních právních odvětvích soukromého a veřejného práva. Absolvent bude
umět sepsat jednoduché
smlouvy, které bude ve své
praxi běžně uzavírat s obchodními partnery. Bude si
přitom vědom rizik, která
s danou problematikou úzce
souvisí a bude jim umět čelit.
Zároveň získá základní poznatky z oblasti veřejného
práva, a to kromě již zmíněného civilního procesu také
z oblasti správního řízení,
řízení o přestupku, správního soudnictví a rovněž
i z trestněprávní oblasti. Manažer bude mít i základní
vědomosti o poskytování
právních služeb advokáty,
kterých bude moci při své
manažerské práci využívat.
Obsah předmětu
• Úvod do studia práva.
Právní norma. Právní předpis. Právní řád. Legislativní
proces.
• Právní vztah – pojem
a prvky právního vztahu. Fyzické a právnické osoby, objekt právního vztahu, práva
a povinnosti vyplývající
z právního vztahu. Následky
porušení právní povinnosti.
• Seznámení s novými právními předpisy v soukromém
právu účinnými k 1. 1. 2014.
• Představení zákona číslo
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích).
• Podnikatel. Jednání podnikatele. Zastoupení. Zastoupení podnikatele. Prokura. Firemní právo.
• Relativní neúčinnost.
Právní události. Promlčení.
Prekluze. Rodinný závod.
• Správa cizího majetku.
• Seznámení se základními
smluvními typy soukromého
práva. Darování. Koupě.
Směna. Nájem prostoru
sloužícího k podnikání.
• Obchodní korporace.
• Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením
omezeným. Akciová společnost. Družstvo.
• Veřejné právo. Právní odvětví veřejného práva a jejich základní prameny práva.
• Občanské právo procesní.
Náležitosti žaloby. Ukázka
sepisu žaloby.
• Odvolání jako řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení. Mimořádné opravné prostředky.
• Správní právo. Správní řízení. Správní soudnictví.
Přestupky.
• Trestní právo hmotné.
Trestní odpovědnost právnických osob. Skutkové
podstaty trestných činů hospodářských a proti majetku.
• Trestní právo procesní.
Trestní řízení. Výkon rozhodnutí – exekuce. Prameny
práva. Exekuční tituly. Exepokračování na str. 3...
INFORMACE O STUDIU MBA
prosinec / 2013
Právo
...pokračování ze str. 2
kuční řízení.
• Ústavní stížnost. Právní
pomoc advokáta.
JUDr. Michal Stecker
narozen: 1971
Studium na Právnické fa-
kultě Západočeské univerzity v Plzni jsem řádně dokončil v roce 2005. O dva roky
později jsem složil na téže
fakultě státní rigorózní zkoušku. Po absolutoriu jsem nastoupil do advokacie, nejpr-
ve na pozici advokátního
koncipienta. V roce 2009
jsem složil advokátní zkoušku při České advokátní ko-
moře. Od ledna 2010 vykonávám v Praze advokátní
praxi jako samostatný advokát. Zabývám se občanským,
obchodním, trestním, rodinným, pracovním, správním
a ústavním právem. Mám
rovněž praktické zkušenosti
se zahraničním obchodem.
Po maturitě v roce 1990 jsem
pracoval ve společnosti Ferromet, a. s. jako obchodní
referent vývozu. O dva roky
později pak jako obchodní
manažer pro zahraniční
obchod pro společnost Altex, a. s. Kromě právní praxe
si dále zvyšuji kvalifikaci
studiem doktorského studijního programu teoretické
právní vědy, obor obchodní
právo. Vedle advokátní praxe se věnuji i pedagogické
práci. Vyučoval jsem základy práva a obchodní právo
na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
a od roku 2012 se věnuji lektorské činnosti ve společnosti Petr Otáhal, s. r. o, kde
jsem se dosud věnoval problematice bytového práva,
exekucí a ochrany spotřebitele, především uplatnění
reklamací.
Marketing a obchod
Anotace
• Cílem tohoto předmětu je
získání přehledu o všeobecné obchodní komunikaci,
pochopení trhu z pohledu nabídky a poptávky. Dále je to
vhled do kombinace obchodní a marketingové komunikace a jejich využití v synergickém efektu v prosazení se
v konkurenci prodeje komodit, služeb i schopností sebe
samého. Absolventi získají
ucelený pohled do problematiky marketingu a jeho
aktivní prosazování v obchodních dovednostech. Díky praktickým zkušenostem
přednášejícího pochopí, jak
a co má fungovat, aby dodržením základních zásad
marketingu a obchodu byli
úspěšní.
Obsah předmětu
• Komunikace v obchodu.
• Zásady úspěšného obchodníka.
• Co je to marketing v širších souvislostech.
• Skloubení obchodní
a marketingové komunikace.
• Hledání příležitostí na trhu
• Analýza trhu z hlediska
subjektu a z hlediska konkurence.
• Vyhodnocení silných stránek sebe a konkurence a kde
najít příležitosti v slabých
stránkách.
• Obchod prodává myšlenku.
• Jak využít komunikační
a obchodní dovednosti v prodeji myšlenky.
• Jak prorazit v mraveništi
konkurence.
• Sebevědomí a přesvědči-
vost získává peníze.
• Udržení pozic na trhu a komu za něj vděčit.
• Jak udržovat dlouhodobé
vztahy.
• Základní chyba velkých
společností.
• Starostlivost o klienta
v minimálním a maximálním
měřítku.
• Jak zvyšovat zisk resp.
marži tak, aby byli všichni
spokojeni.
• Nikdy nezaspat na vavřínech z dlouhodobého hlediska.
• Jednání WIN – WIN.
významné finanční instituce
v České republice a na Slovensku. Jsem lektor v oblastech marketingu, osobnostního rozvoje, obchodních,
komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností. Věnuji se motivaci,
vyjednávacím dovednostem, budování i vedení týmu
a samotnému postavení
člověka ve všech oblastech
společenského uplatnění. Po
7 let jsem působil jako externí odborný asistent na
Vyššej odbornej škole ekonomickej v Bratislave. Ex-
narozen: 1969
Vystudoval jsem Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Mám 15 let praxe
v oblasti obchodu a marketingu. Pracoval jsem pro
terně jsem spolupracoval
jako odborný asistent na
Business institutu Praha.
Dávám člověku krůček po
krůčku poznat sebe samého
a tím jej doprovázím k cílům,
kterých sám chce dosáhnout…
/3
Řízení lidských zdrojů
Anotace
• Cílem předmětu v rámci
studia MBA je získat přehled
a pochopit základní principy
personálního managementu
nejen po stránce pracovněprávní, ale i po stránce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Motivace je základním
kamenem výkonnosti pracovníků ve prospěch práce
pro firmu. Zvyšování kvalifikace a vzdělávání pracovníků je nezbytnou součástí
celého pracovního procesu
nejen pro péči o zaměstnance, ale i pro kvalitu a certifikaci firmy v rámci norem
(ISO).
Obsah předmětu
• Plánování lidských zdrojů.
• Získávání a výběr pracovníků.
• Rozmisťování pracovníků.
• Hodnocení pracovníků.
• Odměňování pracovníků.
• Motivace pracovníků.
• Práce s talenty.
• Podnikové systémy vzdělávání.
• Kolektivní vyjednávání
• Sociální péče o pracovníky
JUDr. Jiří Bodnár
narozen: 1955
Profesní dráhu jsem začal
v roce 1977 jako pracovník
obchodní organizace s celokrajskou působností. Do
roku 1992 jsem v této organizaci pracoval v různých
funkcích na prodejně, jako
vedoucí inventarizačního
a kontrolního oddělení, vedoucí technického útvaru.
Prošel jsem ekonomickým
útvarem, věnoval se personalistice, byl obchodním
náměstkem ředitele. V roce
1990 jsem byl jmenován
ředitelem této společnosti.
Rokem 1992 pro mne začala nová etapa profesní dráhy. Založil jsem několik společností, které jsem řídil, byl
jejich jednatelem i společní-
Finanční řízení
Anotace
• Cílem předmětu v rámci
studia MBA je aplikování
teoretických poznatků do
praxe. Zaměření je na získání znalostí z oblasti aktivního řízení financí, seznámení
se s problematikou aktivních
a pasivních finančních produktů, řízením a eliminováním finančních rizik z oblasti
úrokového a úvěrového rizika a principy rozhodování
investora s využitím finančních trhů. Dále se předmět zabývá krátkodobými
a dlouhodobými zdroji
financování firem a jejich
souvztažností.
Obsah předmětu
• Aplikační řízení financí
Ing. Zlatko Tvrdoň
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
s využitím bankovního sektoru.
• Aktivní a pasivní finanční
produkty a jejich vzájemná
provázanost.
• Optimalizace tuzemského
a zahraničního platebního
styku při finančním řízení
firmy.
• Investiční rozhodování
firmy – operace na volném
trhu.
• Analýza finančního trojúhelníku a jeho aplikace
v praxi.
• Využití finančního trhu při
financování firem.
• Krátkodobé a dlouhodobé
finanční zdroje při financování firem.
• Možnosti zhodnocování
volných finančních zdrojů.
kem, akcionářem. Intenzivně jsem se věnoval personální práci a smluvním vztahům. Od roku 1992 pracuji
jako OSVČ. Od té doby až
doposud se věnuji aktivně
školení a lektorování jak soft
skills, tak i hard skills ve firmách. Zpracovávám odhady
věcí movitých i nemovitostí.
V posledních letech se věnuji insolvenčnímu zákonu,
zejména osobním bankrotům fyzických osob.
Zkušenosti z praxe, které
jsem získal za minulá období, chci předávat dál vzděláváním, ale i konkrétními příklady z praxe a z činnosti
firmy.
Ing. Ivana Karkošková
narozena: 1966
Od roku 2005 pracuji jako
konzultant poradenské firmy, kde mám na starosti
správu financí soukromých
osob. Specializuji se na finanční trh a řízení financí.
Své pracovní zkušenosti
jsem získala jako bankovní
poradce pro VIP klientelu
v zahraniční bance působící
v České republice, kde jsem
pracovala více než 10 let.
Zde jsem měla za úkol investování finančních prostředků
klientů, jejich crossselling,
oblast zhodnocování financí,
platební karty a celkově
správu této klientely.
Své zkušenosti od roku
2006 předávám jako externí
vyučující na Vysoké škole
podnikání, a. s., kde přednáším business finance a podnikání finančních institucí.
Od roku 2008 působím
jako lektorka, věnuji se ekonomice pro neekonomy, finanční gramotnosti a financím pro nefinančníky. Zabývám se rovněž oblastí komunikačních dovedností, řešením konfliktů, typologií zákazníků a klientů, týmovými
rolemi a fungováním týmů.
Vzhledem k zkušenostem
z oblasti podnikání a financí
mě profesně zajímá oblast
obchodních dovedností
a osobnostního rozvoje.
V rámci projektu se zabývám osobními konzultacemi
s klienty, a to nejvíce v oblasti osobnostní typologie,
personalistiky a financí.
4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
KAM POSLAT VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
prosinec / 2013
Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma:
ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI
Počet hodin
Název semináře
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8 až 16
Rétorické dovednosti
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
(80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
7
Základy pracovního a obchodního práva
8
Externí a interní komunikace
8
Telefonní komunikace
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
16
Písemná a e-mailová komunikace
8
Úprava písemností podle normy
8
Zacházení s administrativními doklady
16
Vedení a řízení kanceláře
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
(120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
7
Základy pracovního a obchodního práva
8
Externí a interní komunikace
8
Telefonní komunikace
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
16
Písemná a e-mailová komunikace
8
Úprava písemností podle normy
8
Zacházení s administrativními doklady
16
Vedení a řízení kanceláře
40
PC dovednosti
ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Didaktické pomůcky a jejich ovládání
8 až 16
Prezentační pomůcky přednášejícího
8 až 16
Zvládání problémových míst při prezentaci
6 až 8
Tajemná řeč těla
AUTODESK A GRAFICKÉ PROGRAMY
Název semináře
Počet hodin
8
Adobe Photoshop (Cs4)
8 až 16
ArchiCAD
8 až 16
AlphaCAM
8 až 16
Adobe Illustrator
8 až 16
Auto CAD Mechanical
8 až 16
Auto CAD LT I.
8 až 16
Auto CAD LT II.
8 až 16
Autodisk inventor
8 až 16
Catia
8
CorelDRAW (X13)
8 až 16
EdgeCAD
8 až 16
IronCAD
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/DETEKTIV KONCIPIENT
Název semináře
Počet hodin
Základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
4
Základní formy a metody soukromé detektivní činnosti
a jejich praktické naplňování
7
Zásady obsluhy základních prostředků a pomůcek
soukromé detektivní činnosti
7
Dokumentace a vyhod. informací, jejich evidence
a příprava k předání klientovi
5
Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.)
5
Sebeobrana
2
BOZP
2
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/STRÁŽNÝ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Právní základy bezpečnostní činnosti
8 až 16
Řešení konfliktních situací v komunikaci
8 až 16
Základy psychologie
8 až 16
Vedení administrativy a dokumentace na objektu
8 až 16
Základy práce na PC
8 až 16
Požární ochrana a BOZP
8 až 16
Bezpečnostní služby
8 až 16
Bezpečnostní prostředky a technologie
8 až 16
Řešení krizových situací v součinnosti s IZS
8 až 16
Úvod do kriminalistiky
8 až 16
Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu
8 až 16
Základy sebeobrany a první pomoci
BOZP
Název semináře
Počet hodin
8
BOZP pro zaměstnance
8
Novinky v BOZP a PO
8 až 16
První pomoc
8
Požární bezpečnost staveb
8
Lešenáři
8
Práce ve výškách
8
Školení řidičů a referantů
8 až 16
Obsluha motorové pily
8 až 16
Obsluha křovinořezu
CNC
Technologie CNC obrábění
8 až 16
Obsluha CNC
8 až 200
ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE
(64 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
Poučení o BOZP
1
Technické zobrazování
16
Kótování
10
Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese
10
Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese
2
Úchylky tvaru a polohy
3
Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese
2
Čtení složitějších výrobních výkresů a výkresů
jednoduché sestavy
10
Výrobní postupy ve strojírenské výrobě
10
DAŇOVÁ EVIDENCE (40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
3
Úvod do podnikání fyzických osob
32
Daňová evidence a daňová soustava
4
Mzdová evidence
DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
3
Úvod do podnikání fyzických osob
32
Daňová evidence a daňová soustava
4
Mzdová evidence
20
Základy obsluhy PC
20
Komplexní příklad k daňové evidenci na PC
DATABÁZE
Název semináře
Počet hodin
individuálně
Abra G3
individuálně
Helios Green
individuálně
Helios Orange
individuálně
Microsoft SQL
individuálně
Pohoda
individuálně
SAP Business One (B1)
DĚLNICKÉ PROFESE
Název semináře
Počet hodin
Firemní motivace dělnických profesí
8
Metoda 5 S
8
Úvod do systémů Kaizen
8
Kvalita produkce
8
Orientace na trhu práce
8
Jak se připravit na výběrové řízení
8
Jak uspět ve výběrovém řízení
8
Úvod do dopravy
8 až 40
Úvod do logistiky
8 až 40
Úvod do skladového hospodářství
8 až 40
SPC – Statické regulace procesů
8 až 40
FMEA – Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků
8 až 40
EKONOMICKÁ GRAMOTNOST
(96 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV A MV)
Název semináře
Počet hodin
Markroekonomie – tržní systém jako celek
8
Mikroekonomie – analýza chování jednotlivých
ekonomických subjektů
8
Finanční trh – komerční bankovnictví
8
Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček
8
Čerpání úvěrů a půjček
8
Osobní konkurz – insolvenční zákon a konsolidace úvěrů
8
Exekuce
16
Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana
8
Platební karty jako zdroj financí
8
Právo – lichva, podvod, úvěrový podvod
8
Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti
8
ELEKTRIKÁŘI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Školení a zkouška dle vyhlášky 50/1978 Sb.
8
Řídící jednotky SIMATIC S5/S7 PLC – elektroúdržba
EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ
Název semináře
Počet hodin
Komunikační pasti v medicíně
8 až 16
Komunikace se smyslově handicapovaným klientem
8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8 až 16
Asertivní dovednosti v medicíně
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření
8 až 16
Emoční kompetence a inteligence
8 až 16
Pacient, klient nebo spotřebitel?
8 až 16
Komunikace s rodinnými příslušníky
8 až 16
Konflikty s pacientem
8 až 16
Praktická komunikace s pacientem
8 až 16
Neverbální komunikace s pacientem
8 až 16
ENVIRONMENT
Název semináře
Počet hodin
8 až 24
Čističky odpadních vod
8
Chemické látky
8
Koordinace havarijní prevence z hlediska OŽP a BOZP
8
Krajinné a územní plánování
8
Odpadové hospodářství
8
Ochrana ŽP
8
Problematika aktivovaného kalu
8
Vodní hospodářství
EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Strukturální fondy EU
6 až 8
Diskriminace a antidiskriminační politika
Evropská integrace
6 až 8
Národní identita států v EU
6 až 8
FINANCE (PRO ODBORNÍKY)
Název semináře
Počet hodin
Finanční analýza dat pro specialisty
8 až 16
Řízení cash flow
8 až 16
Finanční controlling
8 až 16
Kalkulace nákladů organizace
8 až 16
8 až 16
Hodnocení účetních jednotek
8 až 16
Efektivní snižování nákladů
8 až 16
Balanced Scorecard
8 až 16
Insolvenční řízení
FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Základy financí
Kalkulace nákladů
v souvislostech
MANAŽERSKÉ
DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS 8
8
Bilancování rozpočtu
8
Efektivní využívání cizích zdrojů
8
Strukturální fondy EU
8
Účetní výkazy – praktikum
8
Manažerské účetnictví – praxe řízení výkonnosti podniku
8
Příprava a realizace investic pro neekonomy
8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu
8 až 16
Úvod do controllingu pro manažery neekonomy
8 až 16
Controlling v praxi – řízení nákladů pro neekonomy
8 až 16
Efektivní snižování nákladů
8 až 16
Insolvenční řízení
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Diskriminace a antidiskriminační politika
6 až 8
Rovné příležitosti mužů a žen
8 až 16
Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí
6 až 8
Boj proti korupci
6 až 8
Environmentální minimum
6 až 8
Etický kodex úředníka veřejné správy
6 až 8
Etika a etiketa úředníka veřejné správy
ISO
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
ISO 9001
8 až 16
ISO 14 001
8 až 16
ISO 15 189
8 až 16
ISO 16 949
8 až 16
ISO 17 025
8 až 16
ISO 18 001
8 až 16
ISO 19 011
8 až 16
ISO 9001
KOMUNIKACE ANEB UMÍME JEDNAT S LIDMI SE ZTRÁTOU
SLUCHU (8 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV)
Název semináře
Počet hodin
8
Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu
KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
8
Úprava písemností dle ČSN
8 až 16
Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky
8
Příprava pro hodnotící pohovor – podpora realizace
8 až 16
Vitality management pro prvoliniové pracovníky
6 až 8
Písemná komunikace v obchodní praxi
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci II
8 až 16
Umění efektivního projevu
4
Dress code – jak sestavit profesionální šatník?
KOUČ( 120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
15
Úvod do koučinku
8
Osobnost kouče
8
Etika v práci kouče
8
Prezentační dovednosti v práci kouče
8
Diagnostika vzdělávacích potřeb po kouče
8
Typy lidí v koučování – typologie koučovaných
16
Klíčové dovednosti kouče I
16
Klíčové dovednosti kouče II
20
Vedení koučovacích rozhovorů
12
Překonávání bariér při koučování
KOUČINK PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Koučování jako nástroj výkonného řízení
8
Metody koučinku
8 až 16
Komunikační pasti při koučování
KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE
( 600 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
24
Obráběné součásti, materiály obráběných součástí
40
Čtení technické dokumentace
8
Měření a kontrola obrobků
8
Výrobní postupy I
8
Teorie obrábění
8
Vrtání, vyhlubování, vystružování, zahlubování
16
Soustružení
8
Frézování
16
Broušení
16
Výrobní postupy II
448
Praxe
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Základy krizového managementu pro TOP manažery
8 až 16
Základy vedení při krizovém řízení
8 až 16
Úvod do krizového řízení
8
Integrovaný záchranný systém
LEGISLATIVA – PRÁVO
Název semináře
Počet hodin
8
Zákoník práce
8
Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka
prosinec / 2013
KAM POSLAT VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/5
Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma:
Reklamace a ochrana spotřebitele
8
Smlouva o dílo a uplatitelnost práva
8
Zákon o veřejných zakázkách
8
Ekonomická kriminalita a hospodářská trestná činnost
8
Ochrana osobních údajů a právo na informace
8
Softwarové pirátství a ostatní počítačová kriminalita
8
Využívání možností Zák. práce v době ekonomické recese
8
Právo v mezinárodním obchodě, Incoterms
8
Zajištění závazků a závazkové právní vztahy
8
Obchodní zákoník a druhy smluv
8
LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
(104 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci
15
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu
16
Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích
16
potřeb účastníků
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního
16
přístupu
Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům
12
vzdělávacího programu
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací
16
a metod práce se skupinou
Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených
12
vzdělávacích cílů
MANAGEMENT (136 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace
8
Plánování a delegování v manažerské praxi
8
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj
8
Porada jako nástroj výkonného řízení
8
Budování firemní kultury ve 21. století
8
Kaizen, štíhlá výroba
8
SIX SIGMA a její využití
8
Strategické řízení v podmínkách hyperkonkurence
8
Účinné ovlivňování v manažerské praxi
8
Prevence syndromu vyhoření
8
Prezentace a zásady veřejného projevu manažera
8
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Image a charisma moderního manažera
8
Hra – součást manažerských technik řízení?
8
Vyrovnání se s kritikou
8
Vitality management
8
Řízení změn (management změn)
MANAGEMENT (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
7
Styly řízení a vedení, týmové role a motivace
8
Budování firemní kultury ve 21. století
8
Image a charisma moderního manažera
8
Plánování, delegování a time management v manažerské praxi
8
Strategické řízení a myšlení manažera
8
Komunikace a zvládání konfliktů v manažerské praxi
8
Hodnotící pohovory
8
Vyslovit a přijmout kritiku
8
Prezentační dovednosti, projev před publikem
8
Porada jako nástroj výkonného řízení
8
Hra – součást manažerských technik řízení
8
Koučování
8
Řízení změn (management změn)
8
Stresové faktory a prevence syndromu vyhoření
8
Vitality management
MANAŽER PROJEKTU (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení o BOZP
31
Řízení integrace projektu
24
Řízení rozsahu projektu
16
Řízení časového rámce projektu
8
Finanční řízení projektu
16
Řízení jakosti projektu
8
Řízení rizik projektu
16
Řízení změn v projektu
16
Řízení zdrojů projektu
16
Řízení informací a dokumentace v projektu
MANAŽER VÝROBY
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace v kolektivu
8 až 16
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
8 až 16
Plánování, delegování a kontrola v praxi
8 až 16
Kaizen a štíhlá výroba
8 až 16
SIX SIGMA a její využití
6 až 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8 až 40
Úvod do dopravy
8 až 40
Úvod do logistiky
8 až 40
Úvod do skladového hospodářství
8 až 16
SPC – Statické regulace procesů
8 až 16
FMEA – Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – HARD SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Týmové role a motivace v malé a střední organizaci
8 až 16
Plánování a delegování v manažerské praxi
8 až 16
Porada jako nástroj výkonného řízení
8
Budování firemní kultury ve 21. století
8 až 16
Kaizen a štíhla výroba
8 až 16
SIX SIGMA a její využití
8 až 16
Kompetenční modely v personální a manažerské práci
8 až 16
Hodnotící pohovor s pracovníkem
8 až 16
Situační vedení
8 až 16
Motivace podřízených
8 až 16
Řízení výkonnosti
8 až 16
Úvod do krizového řízení
8 až 16
Úvod do projektového řízení
8 až 16
Efektivita pracovních postupů
8 až 16
Strategické řízení
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – SOFT SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Účinné ovlivňování v manažerské praxi
8 až 16
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření
8
Prezentace a zásady veřejného projevu manažera
8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8 až 16
Image a charisma moderního manažera
8 až 16
Hra – součást manažerských technik řízení?
8 až 16
Vyrovnání se s kritikou
8 až 16
Vitality management
8 až 16
Řízení změn (management změn)
8 až 16
Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR…)
8 až 16
Rozvoj kreativity a tvořivosti
8 až 16
Neverbální komunikace
8 až 16
Umění efektivního projevu
8 až 16
Dress code – jak sestavit profesionální šatník?
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace v koletivu
8
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
8
Plánování, delegování a kontrola v praxi
8
Prezentační dovednosti na pracovišti
8
Prevence syndromu vyhoření
8
Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace
8
Kaizen a štíhlá výroba
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Budování firemní kultury a environmentálního minima
8
Kariérový postup (z dělníka mistrem – a co dál?)
8
Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt
8
Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení
8
Základy finančních souvislostí
8
Krizové řízení týmu
8 až 16
Umění efektivního projevu
MARKETING (PRO ODBORNÍKY)
Název semináře
Počet hodin
8
Tvorba marketingového plánu
8
Praktické PR (Public Relations)
8
Cílené využívání informací a práce s informacemi
8
Product manager a jeho marketingová odbornost
8
Marketingová komunikace – cyklus
8
Účinná propagace v praxi moderní firmy
8
Event Marketing
MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Podnikatelské prostředí a jeho analýza
6 až 8
Corporation identity a public relations
6 až 8
Cílené využívání informací a práce s informacemi
6 až 8
Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh
6 až 8
Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy
6 až 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
6 až 8
Jak vytvořit účinné reklamní sdělení
6 až 8
Praktické využití SWOT a dalších analýz
METROLOGIE
Název semináře
Počet hodin
8
Praktická metrologie
8
Způsobilost měřidel
8
Školení na speciální měřící přístroje
8
Školení metrologie pro správce měřidel
8
Problematika tolerancí
MS OFFICE
Název semináře
Počet hodin
12 až 14
Access
14 až 16
Excel – Makra
14 až 16
Excel – pro manažery a ekonomy
14 až 16
Excel
6 až 8
PowerPoint
individuálně
Project
individuálně
Visio
12 až 16
Word
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
(88 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
BOZP
2
Zákoník práce
6
Výpočet mezd
12
Povinnosti vůči OSSZ a ZP
8
Srážky, exekuce
4
Prohlášení a roční zúčtování
8
Cestovné
8
Daňová problematika mezd
16
Základy personalistiky
16
Praktické výpočty souvislých příkladů
8
NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení)
8 až 16
Marketingové myšlení pro obchodníky
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
8 až 16
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
8 až 16
Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi
8 až 16
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
8 až 16
Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu)
8
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření obchodníka
8
Image a charisma moderního obchodníka
8 až 16
Emoce v obchodě
8 až 16
Vitality management pro obchodníky
8 až 16
Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích
8 až 16
Jak úspěšně představit svoji nabídku
8 až 16
Key Account Management
8 až 16
Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích
8 až 16
Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu
8 až 16
Neetické metody při uzavírání obchodu
8 až 16
Psychologie prodeje
8 až 16
Asertivní vyjednávání
4
Dress code – jak sestavit profesionální šatník?
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
(112 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
8
Plánování jako základ úspěchu
8
Marketingové myšlení pro obchodníky
8
Efektivní telemarketing
8
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
8
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
8
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
8
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
8
Rétorické dovednosti pro obchodníky
8
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi
8
Prevence syndromu vyhoření obchodníka
8
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
8
Image a charisma moderního obchodníka
8
Emoce v obchodě
8
Vitality management pro obchodníky
OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE
(80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
Poučení BOZP
1
Terminologie a úvod do výpočetní techniky
5
Operační systém a správa souborů
12
MS WORD
24
MS EXCEL
24
MS OUTLOOK a INTERNET
14
OPERÁTOR CALL CENTRA
Název semináře
Počet hodin
8
Telefonní komunikace
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Efektivní prodej po telefonu
8 až 16
Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel.
8
Písemná komunikace v obchodní praxi
OPERÁTOR CALL CENTRA
(120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
Základy BOZP a PC
3
Orientace v problematice telemarketingu
6
Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila
9
Efektivní telemarketing
12
Efektivní prodej po telefonu
6
Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu
6
Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita
12
Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky
12
Stres a zvládání stresových situací
6
Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi
6
PC dovednosti
42
OPERÁTOR CALL CENTRA
(160 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
4
Základy BOZP a PC
Orientace v problematice telemarketingu
8
Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila
8
Efektivní telemarketing
12
Efektivní prodej po telefonu
8
Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu
8
Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita
16
Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky
16
Stres a zvládání stresových situací
8
Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi
8
PC dovednosti
40
Angličtina pro potřeby call centra
24
OSTATNÍ PC SEMINÁŘE
Název semináře
Počet hodin
individuálně
Adobe Acrobat
individuálně
ANSYS
individuálně
Help Desk, Service Desk
individuálně
IT management, ITIL, SLA
individuálně
Linux
individuálně
Lotus Notes
individuálně
MS Exchange server
individuálně
Unix
OSTATNÍ TECHNICKÉ SEMINÁŘE
Název semináře
Počet hodin
8
Vibrační diagnostika
8
Drážní předpisy
8
Diagnostika olejů u strojů a zařízení
8 až 40
Obsluha robotů
8
Školení řadových pracovníků a výr. dělníků – řízení kvality
8
Základní kurz – ložiska
8
Technologie broušení
8
Nezávislá přejímka dřevní hmoty
6 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
KAM POSLAT VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
prosinec / 2013
Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma:
8 až 16
Hydraulické systémy
8 až 16
Pneumatické systémy
8
Školení vlečkařů
8 až 16
Technologie vstřikování plastů – základy
8 až 16
Technologie vstřikování plastů – pokročilí
individuálně
Bezpečnost a obsluha
8
HACCP (Hygienické minimum)
8 až 24
Gastronomie
8 až 16
Lamináty
PERSONALISTA/PERSONALISTKA
(128 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
8
Analýza pracovních pozic a popisy práce
8
Kariérový postup v malé a střední organizaci
8
Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení)
8
Mobbing a bossing
8
Hodnocení dle metody 360 stupňů
8
Personální controlling
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Outplacement (analýza, poradenství, semináře)
8
Emoční kompetence a emoční inteligence
8
Asertivita trochu jinak
8
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Tajemná řeč těla a její každodenní využívání
8
Prevence syndromu vyhoření
8
Vitality management
8
Řečnické a prezentační dovednosti
PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Analýza pracovních pozic a popisy práce
8
Kariérový postup v malé a střední organizaci
8
Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem
8
Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení)
8
Mobbing a bossing
8
Hodnocení dle metody 360 stupňů
8
Personální controlling
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Přijímací pohovor
8
Outplacement (analýza, poradenství, semináře)
8
Propouštěcí pohovor
8
Sociální kompetence manažera
8
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců
8
Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce
8 až 24
Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku
8 až 24
Personální aspekty znalostního managementu
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
Název semináře
Počet hodin
Obsluha plynových zařízení
8
Montér, údržbář plynových zařízení
8
8
Topičské zkoušky III. a IV. třídy
8
Kurz topičů středotlakových kotlů 1–4 třídy
8
Kurz topičů
8
Topič NTL kotlů
8
Obsluha plynových zařízení
8
Montér, údržbář plynových zařízení
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou
8 až 16
Skvělá prezentace – MS PowerPoint
8 až 16
MS Word neznámý (zjednodušte si práci)
8 až 16
MS Excel neznámý (zjednodušte si práci)
16 až 80
Psaní všemi deseti
8 až 16
MS Word pro pokročilé
8 až 16
MS Excel pro pokročilé
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
Název semináře
Počet hodin
individuálně
Bezpečnost IT
individuálně
CISCO
individuálně
Správa a konfigurace LAN
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PEČOVATELSKOU ČINNOST
V DOMÁCNOSTI (150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV)
Název semináře
Počet hodin
1
Úvod
3
Základy ochrany zdraví
8
Sociálně právní minimum
Úvod do problematiky kvality v sociálních službách,
8
standardy kvality sociálních služeb
4
Metody sociální práce
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská
4
práva a důstojnost
8
Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti
4
Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě
Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita,
4
metody alternativní komunikace
4
Úvod do psychologie a psychopatologie
8
Úvod do somatologie, první pomoc
16
Úvod do problematiky zdravotního postižení
4
Krizová intervence
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou
4
poskytovány sociální služby
6
Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky
2
volného času
4
Aktivizační techniky
Základy hygieny, úvod do problematiky psychosociální
4
aspektů chronických onemocnění
8
Základy péče o nemocné
15
Základy péče o domácnost
1
Závěr
30
Praxe
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI
(150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV)
Název semináře
Počet hodin
1
Úvod
3
Základy ochrany zdraví
8
Sociálně právní minimum
Úvod do problematiky kvality v sociálních službách,
8
standardy kvality sociálních služeb
4
Metody sociální práce
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská
4
práva a důstojnost
8
Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti
4
Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě
Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita,
4
metody alternativní komunikace
4
Úvod do psychologie a psychopatologie
8
Úvod do somatologie, první pomoc
16
Úvod do problematiky zdravotního postižení
4
Krizová intervence
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou
4
poskytovány sociálních služby
6
Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky
2
volného času
4
Aktivizační techniky
8
Základy péče o domácnost
Základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních
4
aspektů chronických onemocnění
15
Základy péče o nemocné
1
Závěr
30
Praxe
PRÁVO A BYDLENÍ
(40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV A MV)
Název semináře
Počet hodin
Bytové vlastnictví
8
Nájmy
8
Alternativní bydlení
8
Sociální bydlení
8
Exekuce (ve smyslu vystěhování)
8
PROGRAMOVÁNÍ
Název semináře
Počet hodin
Java SE
individuálně
Java
individuálně
Java Script
individuálně
PHP
14 až 28
Visual Basic
individuálně
Visual Basic II – tvorba aplikací
individuálně
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER
Název semináře
Počet hodin
8
Základní dovednosti při plánování projektů
8
Životní cyklus projektu
8
Rizika projektu a jejich eliminace
8
Úvod do projektového řízení
8
Projektové řízení I – Nástroje a metody plánování projektu
8
Projektové řízení II – Nástroje a techniky řízení projektu
8
Projektové řízení III – Rozvoj osobnosti projektového manažera
8
Projektové řízení IV – Řízení projektového portfolia
8
Klíče projektového řízení
8
Specifika řízení projektů z ESF
8
Jak úspěšně řídit projektový tým
8
Nová generace projektového řízení
8
Výkonnostní ukazatele v HR
8
Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace
ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN
Název semináře
Počet hodin
8
Balanced Scorecard v praxi
8 až 16
Moderní metody řízení
8 až 16
Řízení změn
8
Firemní kultura
VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
Název semináře
Počet hodin
Uspějte ve své první manažerské funkci – nastartujte svoji
8 až 16
kariéru
8 až 16
Kompetentní manažer – rozvoj manažerských dovedností
8 až 16
Efektivní manažer – nástroje zvyšování výkonnosti týmu
8 až 16
Jak úspěšně jednat s lidmu
8 až 16
Vedení pracovního týmu
8 až 16
Týmová spolupráce
8 až 16
Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků
8 až 16
Koučink pro manažery a trenéry
8 až 16
Jak efektivně motivovat
8 až 16
Efektivní řízení porad
8 až 16
Efektivní komunikace
8 až 16
Manažerské pohovory
8 až 16
Asertivita v praxi
8 až 16
Řízení konfliktů
8 až 16
Manažerské vyjednávání – nová dynamika pro Váš podnik
8 až 16
Strategie a taktika argumentace – umění přesvědčit
8 až 16
Prezentační dovednosti
8 až 16
Prezentační dovednosti v anglickém nebo německém jazyce
8 až 16
Rétorika – zdokonalení veřejného projevu
8 až 16
Skupinové řešení problémů
8 až 16
Time management – řízení času
8 až 16
Jak zvládat pracovní stres
8 až 16
Umění efektivního projevu
4
Dress code – jak sestavit profesionální šatník?
PSYCHOLOGIE
Název semináře
Počet hodin
8
Emoční kompetence a emoční inteligence
8
Asertivita trochu jinak
8
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Tajemná řeč těla a její každodenní využívání
8 až 16
Zdroje lidských možností
8 až 16
Sám sobě psychologem
8 až 16
Typologie osobností
ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Název semináře
Počet hodin
8
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců
8 až 16
HR manažer
8 až 16
Řízení kompetencí
8 až 16
Motivační systémy ve firmě
8 až 16
Efektivní vzdělávání zaměstnanců
8 až 16
Interní komunikace – součást firemní kultury
8 až 16
Audit personálních činností a personální benchmarking
8 až 16
Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst
8 až 16
Trénink výběrových pohovorů
8 až 16
Assessment a Development Centrum – nástroj hodnocení
8 až 16
Orientace a adaptace nových zaměstnanců
8 až 16
Tvorba systémů motivace ve společnosti
8 až 16
Hodnocení prac. výk. zaměstnanců – hodnotící pohovory
8 až 16
Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody
8 až 16
Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn.
8 až 16
Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu
8 až 16
Personální práce jako požadavek systému man. kvality
8 až 16
Pracovní právo pro personalisty
8 až 16
Vedení personální agendy v praxi
8 až 16
Systematický rozvoj osobností
SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situaci
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
8
Úprava písemností dle ČSN
8
Spisová služba v komerční a veřejné sféře
8
Time management pro sekretářky
6 až 8
Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky
4 až 6
Barvová typologie a image
8 až 16
Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky
8
Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace
8 až 16
Vitality management pro sekretářky a asistentky
8
Efektivní komunikace po telefonu
8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu
4
Dress code – jak sestavit profesionální šatník?
SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
6 až 8
Time management
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Název semináře
Počet hodin Akreditace
Základní evropské znalostní dovednosti v sociální
péči (ECC)
16
A
Náhradní rodinná péče – profesionální pěstounská
péče
8
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná
činnost s evropským certifikátem
150
A
Sebeobrana pro zdravotnický personál
8 až 16
STAVAŘI
Název semináře
Počet hodin
40 až 120
Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství)
8 až 16
Vnitrofiremní dokumentace – IMS
Smlouva o dílo, objednávky
8
Legislativa – stavební zákon
8
Příprava a vedení stavby
8
Výroba speciálních betonových bloků podle technologie
STANGLAG
8
Technologie betonu a jeho kvalita při výrobě atypických
výrobků
8
Údržba forem a jejich nástřik separátorem pro udržení
kvality výrobku
8
Obsluha a údržba betonárny a systém kontroly pro specif.
výrobků
8
Vedení stavebního deníku
8
Zobrazování v technické dokumentaci
8 až 40
Kótování v technické dokumentace
8 až 40
Čtení schémat a technické dokumentace
8 až 40
Zkušenosti s protlaky pod komunikacemi
I8 až 16
Školení a certifikace zateplování budov
8
Malá důlní díla
8
Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství)
individuálně
Vnitrofiremní dokumentace - IMS
individuálně
Smlouva o dílo, objednávky
individuálně
Legislativa - stavební zákon
individuálně
Příprava a vedení stavby
individuálně
Seminář pro stavbyvedoucí a mistry
8 až 16
Školení pro důležitost geometrické přesnosti při výrobě
a skládání forem
8
Tryskání povrchu betonu jemným pískem
8
Chování konstrukcí za požáru
8
Ochrana budov před radonem
8
Problematika v oblasti staveb
8
Tepelné ztráty
8
prosinec / 2013
KAM POSLAT VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/7
Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma:
Vyzdívky vysokých pecí
8
Zatížení ocelových konstrukcí
8
Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EUROCODE
8 až 16
FIDIC
8
STRÁŽNÝ (150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
Název semináře
Počet hodin
16
Provádění ochrany a ostrahy majetku
8
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
16
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného
8
záchranného systému
8
Řešení konfliktních situací v komunikaci
8
Základy psychologie
4
Kontrola osob na vrátnicích a branách
4
Kontrolní činnost ve střežených objektech
4
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách
4
a poskytnutých službách
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění, obnovení
16
bezpečnosti a ke snížení ztrát
8
Používání věcných bezpečnostních prostředků
8
Základy práce na PC
8
Základy sebeobrany a první pomoci
30
Praxe
(56 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení o bezpečnosti a ochraně při práci
5
Provádění ochrany a ostrahy majetku
8
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného
4
záchranného systému
4
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
4
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
6
Kontrolní činnost ve střežených objektech
6
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých
6
službách
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení
6
bezpečnosti a ke snížení ztrát
6
Používání věcných bezpečnostních prostředků
SVÁŘEČI
Název semináře
Počet hodin
160
Kurzy dle ČSN 050705 – svářečský kurz (oblouk, plamen, CO2)
40
Zaškolovací kurzy – bodování, pálení, řezání plazmou, stehování
24
Přípravné kurzy dle ČSN EN 287-1
8
Periodická zkouška svářečů dle ČSN EN 287/1
8
Školení svářečů – opakované
ŠKOLENÍ OBSLUHY MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ
Název semináře
Počet hodin
Vozíky s volantovým řízením – základní kurz, opakování
školení
8 až 40
Ruční vedené vozíky
8
Vozíky nízkozdvižné s el. pohonem
8 až 16
Vozíky vysokozdvižné s el. pohonem
8 až 16
Vozíky vysokozdvižné se spalovacím motorem
8 až 16
Školení řidičů čelních nakladačů
8 až 24
TECHNICKÉ OBORY
Název semináře
Počet hodin
Školení pracovníků znalých s vyšší kvalifikací dle
18
vyhlášky č. 50/1978 Sb.
16
Nástroje pro posuzování rizik FMEA a FTA
8
PPAP – schvalování dílů do výroby
8
Stavební zákon a jeho novelizace (zákon č. 183/2006 Sb.)
24
Čtení technické dokumentace ve strojírenství – základ
6
Školení řidičů referentů
8
Vedení stavebního deníku
8
Obsluha plynových zařízení
8
Obsluha tlakových nádob stabilních
Základní školení řidičů motorových vozíků
32
(manipulačních, vysokozdvižných)
48
Základní školení jeřábníků sk. O
24
Základní školení vazačů břemen
TLAKOVÉ NÁDOBY
Název semináře
Počet hodin
Obsluha tlakových nádob stabilních
8
Navrhování a výpočet tlakových nádob a potrubních systémů individuálně
TVORBA WWW STRÁNEK
(80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
7
Úvod do problematiky tvorby www stránek
12
Tvorba wwww stránky pomocí HTML
6
Formát textu při použití kaskádových stylů
12
Formát prvků stránky pomcí CSS
6
Tabulky
12
Rozvržení a navigace stránek
12
Grafické ztvárnění a vizuální efekty stránky
6
Validace stránek a umístění na internet
4
Tipy a triky
2
Hosting a statistika návštěvnosti
ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(144 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
2
BOZP
6
Úvod do problematiky účetnictví
8
Zásada podvojnosti, rozvaha a výsledovka
8
Problematika zásob
20
Finanční účty
16
Zúčtovací vztahy
16
Náklady a výnosy
16
Leasing, majetek, odpisování, rezervy
12
Závěrečné účetní operace
16
Daňová soustava
24
Komplexní příklad na PC
ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Název semináře
Počet hodin Akreditace
Finanční plánování a řízení
A
24
Jednání s problémovým klientem
A
8
Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou
sluchu
A
8
Komunikace s veřejností
A
16
Komunikační a prezentační dovednosti úředníka
A
16
Komunikační a prezentační dovednosti úředníka
A
112
Komunikační a prezentační dovednosti ve veřejné
správě
A
32
Komunikační dovednosti manažera
A
16
Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě
A
40
Legislativní úprava činností malých obcí
A
16
Manažerské dovednosti ve státní správě
A
48
Normy a úprava písemností
A
8
Pracovněprávní vztahy
A
40
Prevence pro sociální pracovníky
A
24
Procesní řízení
A
16
Projektové řízení
A
24
Projektové řízení
A
32
Přesvědčivá prezentace
A
16
Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
A
64
Řízení s vazbou na veřejnou správu
A
160
Správní řád
A
16
Strategické plánování
A
24
Účetnictví pro kontrolory ÚSC
A
40
Účetnictví územních samosprávných celků
A
56
Úřední komunikace v praxi
A
24
Veřejné zakázky
A
32
Veřejné zakázky malého rozsahu
A
8
Veřejné zakázky ve veřejné správě
A
48
Vybrané kapitoly z legislativy
A
24
Vzdělávání v lektorských dovednostech
A
32
Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC
A
8
ÚŘEDNÍK – VIZITKA ÚŘADU
Název semináře
Počet hodin
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8 až 16
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
6 až 8
Úprava písemností dle ČSN
6 až 8
Spisová služba v komerční a veřejné sféře
6 až 8
Time management úředníka
6 až 8
Rétorické dovednosti úředníka
8 až 16
Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace
6 až 8
Umění efektivního projevu
8 až 16
Komunikace se smyslově postiženým klientem,
8
nebo komunikačním partnerem
8
Náhradní rodinná péče – profesionální pěstounská péče
4
Dress code – jak sestavit profesionální šatník?
8
Základy první pomoci
8
Sebeobrana a právo
VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR/MISTROVÁ
(120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci
3
Postavení a kompetence mistra
16
Manažerské dovednosti mistra
16
Efektivní komunikace
12
Spolupráce v týmu a vedení týmu
Umění efektivního školení podřízených a prezentační
16
dovednsoti
8
Management stresu
8
Time management
4
Zákoník práce, znalosti důležité pro mistra
Trvalé zlepšování výrobních procesů a optimalizace
20
organizace práce
8
Řízení změn a vedení porad
8
Počítačové dovednosti
ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE
(40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
Poučení BOZP
9
Operační systém a správa souborů
10
MS WORD
10
MS EXCEL
10
MS OUTLOOK A INTERNET
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
(120 HODIN, AKREDIVOTANÝ KURZ MŠMT)
Název semináře
Počet hodin
1
BOZP
15
Formy a právní aspekty podnikání
64
Daňová evidence a daňový systém
16
Marketing a cenové kalkulace
24
Podnikatelský záměr a komunikace
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
Název semináře
Počet hodin
24 až 60
Jeřábník třídy A, AS, O – základní kurz
16
Vazač – základní kurz
8
Dozor výtahu
8
Řidič výtahu
Osoba pověřená řízením
Obsluha pracovních plošin
Obsluha hydraulické ruky
Obsluha regálového zakladače s automatickým řízením
včetně praktické zkoušky
Obsluha regálového zakladače na jiný typ RZ
Obsluha závěsných plošin
8
16
16
16
16
16
* Délka výuky, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh
hodin (vyučovací hodina = 45 minut).
U jednodenních kurzů doporučujeme vždy 8 vyučovacích
hodin. Začátek, průběh a konec výuky je variabilní.
Naše odbornost – společnost Petr Otáhal, a. s., má status
akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí. Dále nám byla udělena podle ust. § 30 odst.
5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce
Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných
vzdělávacích programů podle ust. § 31 ods. 5 zákona
č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Dále
jsme akreditovanou vzdělávací organizací Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR na celou řadu kurzů v oblasti
sociální sféry.
Zkouška profesní kvalifikace
lektor dalšího vzdělávání
Mgr. Hana Vývodová
zástupce autorizované osoby
Vzdělávací a poradenský
institut Petr Otáhal, a. s, se
stal druhou organizací v ČR,
která získala status autorizované osoby, a může tak
provádět zkoušku profesní
kvalifikace lektor dalšího
vzdělávání, kterou stanovuje
Národní soustava kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je databáze všech profesních kvalifikací. Tato nová právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování
a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu
na to, jakým způsobem je
získal, tedy zdali studiem,
či praxí.
Proč zkoušku absolvovat:
Zkouška je určena pracovníkům na všech úrovních
řízení, personalistům a interním lektorům, kteří si v rámci své profese chtějí oficiálně
ověřit své lektorské kompetence. Úspěšný absolvent
získá celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu
lektorských dovedností.
Krátký popis zkoušky:
Samotná zkouška je kombinací písemného ověření
znalostí s ústní obhajobou
a praktickým předvedením
lektorských dovedností.
Cena zkoušky:
Cena zkoušky je 5.600 Kč
bez DPH. V ceně je učební
manuál, osvědčení pro
účastníka, občerstvení během zkoušky.
Organizační informace:
Přípravný seminář i zkouška probíhají v sídle vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., na
ulici Jiráskova 490 ve Frýdku-Místku. Před budovou je
dostatek parkovacích míst
(za poplatek). Vynikající je
také spojení vlakem, autobusem či MHD. Celková doba
trvání vlastní zkoušky (bez
času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny.
Ke zkoušce se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek
www.petrotahal.cz v sekci
Veřejné kurzy nebo prostřednictvím e-mailové adresy
[email protected]
Další volný termín je
19. února 2014 ve Frýdku-Místku.
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
DTP, odpovědný redaktor: Tomáš Polášek
Vydavatel: Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s.
Adresa: Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 623 093, GSM brána: 603 495 775
E-mail: [email protected], Web: www.petrotahal.cz
8 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
KAM POSLAT VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
prosinec / 2013
Plán veřejných kurzů na rok 2014:
Datum
Číslo
Modul
09.01.2014
16.01.2014
17.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
31.01.2014
04.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
06.02.2014
11.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
19.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
25.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
04.03.2014
05.03.2014
06.03.2014
11.03.2014
12.03.2013
13.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
25.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
01.04.2014
02.04.2014
03.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
22.04.2014
23.04.2014
24.04.2014
06.05.2014
07.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
14.05.2014
15.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
27.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
29.05.2014
03.06.2014
04.06.2014
05.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
12.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
01.07.2014
02.07.2014
08.07.2014
09.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
15.07.2014
16.07.2014
22.07.2014
23.07.2014
24.07.2014
24.07.2014
05.08.2014
06.08.2014
07.08.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
14115
14116
14117
14118
14001
14002
14003
14119
14004
14120
14005
14006
14007
14008
14121
14009
14122
14010
14011
14012
14123
14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019
14020
14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
14028
14029
14030
14031
14032
14033
14124
14125
14034
14035
14036
14037
14038
14039
14040
14041
14042
14043
14044
14045
14046
14047
14048
14049
14050
14051
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14126
14058
14059
14060
14061
14062
14063
14064
14065
14066
14067
14068
14069
14070
14071
14072
14073
14074
14075
14076
14077
14078
14079
14080
14081
14082
14083
14084
14085
14086
14087
14088
14089
14090
14091
14092
14093
Právo
Komunikace
Právo
Personalistika
Právo
Právo
Právo
Psychologie
Obchod
Právo
Obchod
Obchod
Právo
Právo
Komunikace
Právo
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Právo
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Psychologie
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Právo
Právo
Právo
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Právo
Právo
Obchod
Právo
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Název
Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva
Zlatý klíč k úspěšné komunikaci
Nový občanský zákoník
Personalista od A do Z
Nový občanský zákoník – shrnutí zásadních změn
Nový občanský zákoník – shrnutí zásadních změn
Nový občanský zákoník – shrnutí zásadních změn
Sebevědomí
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Absolutní majetková práva
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Zákon o obchodních korporacích
Zákon o obchodních korporacích
Zlatý klíč k úspěšné komunikaci
Zákon o obchodních korporacích
5 jazyků ocenění v pracovních vztazích
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Spotřebitelské právo
Týmové role a motivace v kolektivu
Týmové role a motivace v kolektivu
Týmové role a motivace v kolektivu
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Prezentační dovednosti na pracovišti
Prezentační dovednosti na pracovišti
Prezentační dovednosti na pracovišti
Sebevědomí
5 jazyků ocenění v pracovních vztazích
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Zákoník práce v praxi mistra
Zákoník práce v praxi mistra
Zákoník práce v praxi mistra
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Prevence syndromu vyhoření
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Prevence syndromu vyhoření
Prevence syndromu vyhoření
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Týmové role a motivace v kolektivu
Týmové role a motivace v kolektivu
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Týmové role a motivace v kolektivu
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
5 jazyků ocenění v pracovních vztazích
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Prezentační dovednosti na pracovišti
Prezentační dovednosti na pracovišti
Prezentační dovednosti na pracovišti
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Zákoník práce v praxi mistra
Zákoník práce v praxi mistra
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Zákoník práce v praxi mistra
Prevence syndromu vyhoření
Prevence syndromu vyhoření
Prevence syndromu vyhoření
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
Týmové role a motivace v kolektivu
Týmové role a motivace v kolektivu
Týmové role a motivace v kolektivu
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi
Město konání
Brno
Brno
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Ostrava
Brno
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Ostrava
Brno
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Ostrava
Praha
Brno
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Místo konání
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Centrum vzdělávání CML plus s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Centrum vzdělávání CML plus, s. r. o., Šmahova 112, Brno-Slatina
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Cena za osobu
1.818 Kč
1.240 Kč
1.488 Kč
2.066 Kč
890 Kč
890 Kč
890 Kč
1.240 kč
2.800 Kč
1.488 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
890 Kč
890 Kč
1.240 Kč
890 Kč
1.240 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
1.488 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
1.240 Kč
1.240 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
1.240 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
KAM POSLAT VAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
prosinec / 2013
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/9
Plán veřejných kurzů na rok 2014:
Datum
Číslo
Modul
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
14094
14095
14096
14097
14098
14099
14100
14101
14102
14103
14104
14105
14106
14107
14108
14109
14110
14111
14112
14113
14114
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Obchod
Obchod
Obchod
Právo
Právo
Právo
Obchod
Obchod
Obchod
Vedení lidí
Vedení lidí
Vedení lidí
Název
Město konání
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Rétorické dovednosti a řeč těla v obchodní praxi
Prezentační dovednosti na pracovišti
Prezentační dovednosti na pracovišti
Prezentační dovednosti na pracovišti
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
Zákoník práce v praxi mistra
Zákoník práce v praxi mistra
Zákoník práce v praxi mistra
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
Prevence syndromu vyhoření
Prevence syndromu vyhoření
Prevence syndromu vyhoření
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Brno
Místo konání
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Harmony Club hotel, 28. října 170, Ostrava
Comeflex Consulting, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Brna
Cena za osobu
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
2.800 Kč
1) Objednávka: Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím internetových stránek www.petrotahal.cz v sekci veřejné kurzy.
2) Cena kurzu: Cena kurzu je uvedena bez platného DPH. DPH bude k ceně kurzu připočítáno při fakturaci. Cena kurzu zahrnuje zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky,
interaktivní učební manuál, certifikát pro účastníka, nápoje a občerstvení v průběhu kurzu a oběd.
3) Organizační informace: Semináře probíhají v Praze, Brně a Ostravě. Všechna místa konání jsou velmi dobře dostupná MHD a v okolí je dostatek míst k parkování. Prezence a příchod
účastníků na všech seminářích je od 8:30 h do 9:00 h. Zahájení seminářů je vždy v 9:00 h a konec seminářů je obvykle v 15:30 h.
ŠKOLA ROZVOJE MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Cíl studia:
Cílem šestidenního studia je výuka a rozvoj manažerských dovedností u mistrů, lídrů týmů, nižšího a středního managementu.
Účastníci se naučí lépe komunikovat s podřízenými a nadřízenými, nebát se převzít zodpovědnost, efektivněji a samostatněji
řešit svěřené úkoly.
Název semináře
Týmové role
a motivace
v kolektivu
Jak se domluvit
s lidmi, kteří nechtějí
Plánování,
delegování a kontrola
v praxi
Prezentační
dovednosti na
pracovišti
Zákoník práce
v praxi mistra
Prevence syndromu
vyhoření
Školné
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
25.02.2014
Ostrava
14013
11.03.2014
Ostrava
14019
25.03.2014
Ostrava
14025
08.04.2014
Ostrava
14031
22.04.2014
Ostrava
14037
13.05.2014
Ostrava
14042
16.800 Kč
26.02.2014
Praha
14014
12.03.2014
Praha
14020
26.03.2014
Praha
14026
09.04.2014
Praha
14032
23.04.2014
Praha
14038
14.05.2014
Praha
14044
16.800 Kč
27.02.2014
Brno
14015
13.03.2014
Brno
14021
27.03.2014
Brno
14027
10.04.2014
Brno
14033
24.04.2014
Brno
14039
15.05.2014
Brno
14045
16.800 Kč
27.05.2014
Ostrava
14048
10.06.2014
Ostrava
14055
24.06.2014
Ostrava
14061
08.07.2014
Ostrava
14066
22.07.2014
Ostrava
14072
05.08.2014
Ostrava
14076
16.800 Kč
28.05.2014
Praha
14049
11.06.2014
Praha
14056
25.06.2014
Praha
14062
09.07.2014
Praha
14067
23.07.2014
Praha
14073
06.08.2014
Praha
14077
16.800 Kč
29.05.2014
Brno
14051
12.06.2014
Brno
14057
26.06.2014
Brno
14063
10.07.2014
Brno
14068
24.07.2014
Brno
14074
07.08.2014
Brno
14078
16.800 Kč
09.09.2014
Ostrava
14082
23.09.2014
Ostrava
14088
07.10.2014
Ostrava
14094
21.10.2014
Ostrava
14100
04.11.2014
Ostrava
14106
25.11.2014
Ostrava
14112
16.800 Kč
10.09.2014
Praha
14083
24.09.2014
Praha
14089
08.10.2014
Praha
14095
22.10.2014
Praha
14101
05.11.2014
Praha
14107
26.11.2014
Praha
14113
16.800 Kč
11.09.2014
Brno
14084
25.09.2014
Brno
14090
09.10.2014
Brno
14096
23.10.2014
Brno
14102
06.11.2014
Brno
14108
27.11.2014
Brno
14114
16.800 Kč
ŠKOLA ROZVOJE OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
Cíl studia:
Vydělejte na rozvoji obchodních dovedností svého obchodního reprezentanta! Pošlete jej jednou za dva týdny na jeden den
k nám. Cílem šestidenního studia je výuka a zdokonalení obchodních a prodejních dovedností u obchodních reprezentantů
a prodavačů. Účastníci se naučí lépe zjišťovat a vyvolávat potřeby potenciálního zákazníka, zvládat námitky a emoce
zákazníka, tah na branku a hlavně – uzavřít objednávku.
Název semináře
Příprava na obchodní
schůzku a úvodní
fáze jednání
Zjišťování
a vyvolávání potřeb
zákazníka
Správná argumentace
a zdolávání námitek
v obchodní praxi
Rétorické dovednosti
a řeč těla v obchodní
praxi
Rozhodovací fáze
jednání a úspěšné
uzavření obchodu
Dlouhodobé budování
vztahů se zákazníkem
Školné
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
04.02.2014
Ostrava
14004
18.02.2014
Ostrava
14010
04.03.2014
Ostrava
14016
18.03.2014
Ostrava
14022
01.04.2014
Ostrava
14028
15.04.2014
Ostrava
14034
16.800 Kč
05.02.2014
Praha
14005
19.02.2014
Praha
14011
05.03.2014
Praha
14017
19.03.2014
Praha
14023
02.04.2014
Praha
14029
16.05.2014
Praha
14035
16.800 Kč
06.02.2014
Brno
14006
20.02.2014
Brno
14012
06.03.2014
Brno
14018
20.03.2014
Brno
14024
03.04.2014
Brno
14030
17.04.2014
Brno
14036
16.800 Kč
06.05.2014
Ostrava
14040
20.05.2014
Ostrava
14046
03.06.2014
Ostrava
14052
17.06.2014
Ostrava
14058
01.07.2014
Ostrava
14064
15.07.2014
Ostrava
14070
16.800 Kč
07.05.2014
Praha
14041
21.05.2014
Praha
14047
04.06.2014
Praha
14053
18.06.2014
Praha
14059
02.07.2014
Praha
14065
16.07.2014
Praha
14071
16.800 Kč
13.05.2014
Brno
14043
28.05.2014
Brno
14050
05.06.2014
Brno
14054
19.06.2014
Brno
14060
10.07.2014
Brno
14069
24.07.2014
Brno
14074
16.800 Kč
02.09.2014
Ostrava
14079
16.09.2014
Ostrava
14085
30.09.2014
Ostrava
14091
14.10.2014
Ostrava
14097
30.10.2014
Ostrava
14103
11.11.2014
Ostrava
14109
16.800 Kč
03.09.2014
Praha
14080
17.09.2014
Praha
14086
01.10.2014
Praha
14092
15.10.2014
Praha
14098
31.10.2014
Praha
14104
12.11.2014
Praha
14110
16.800 Kč
04.09.2014
Brno
14081
18.09.2014
Brno
14087
02.10.2014
Brno
14093
16.10.2014
Brno
14099
04.11.2014
Brno
14105
13.11.2014
Brno
14111
16.800 Kč
Školné zahrnuje:
Zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky,
interaktivní učební manuál, ústní konzultaci před zahájením
kurzu a po skončení kurzu s lektorem, pomoc při měření
efektivity vzdělávacího programu, nápoje a občerstvení
v průběhu kurzu a oběd.
Organizační informace:
Vzdělávání je možné zahájit i v průběhu semestru. Tréninky
v Ostravě probíhají v hotelu Harmony Club (bývalý hotel
Chemik) na třídě 28. října. U hotelu je dostatek parkovacích
míst. Vynikající je také spojení vlakem, autobusem a tramvají. Tréninky v Brně probíhají v hotelu U Crlíků v Tetčicích
u Brna. K hotelu je opět výborné spojení od D1 z celého Jihomoravského a Olomouckého kraje. Tréninky v Praze probíhají ve školicí místnosti společnosti Comeflex Consulting, s. r. o., na náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, ke kterému
je vnikající spojení autem i MHD. Vyhrazujeme si právo na
změnu místa konání. Prezence a příchod účastníků na všech
kurzech je od 8:30 h do 9:00 h. Prosíme účastníky o včasný
příchod. Zahájení tréninku je vždy v 9:00 h, konec seminářů
je obvykle v 15:30 h.
Objednávka:
Na trénink se můžete přihlásit prostřednictvím internetových
stránek www.petrotahal.cz v sekci veřejné kurzy.
Cena:
Cena je uvedena bez DPH. Platné DPH ve výši 21 % bude
k ceně připočítáno při fakturaci.
10 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
SLOVO ODBORNÍKA
prosinec / 2013
Zahraniční stáže
Ing. Jan Michalec
projektový ředitel
Program je zaměřen na
výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se
odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než
vysokoškolské úrovni a na
instituce a organizace nabízející nebo podporující toto
vzdělávání a přípravu. Přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti
systémů odborného vzdělávání a přípravy.
Do programu jsou zapojeny všechny členské státy
EU, Turecko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
Kdo se může programu
zúčastnit?
Pracovníci v odborném
vzdělávání a přípravě – učitelé, školitelé, pracovníci
v odborné přípravě, poradci,
osoby odpovědné za pláno-
vání a organizaci odborného
vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/manažeři
lidských zdrojů v podnicích
a další.
Cíle programu
Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších
vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí,
dovedností a kvalifikací
podporujících osobní rozvoj,
zaměstnatelnost a účast na
evropském trhu práce. Podporovat zvyšování kvality
a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy.
Zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.
Zlepšit kvalitu a zvýšit
objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti
vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě.
Usnadnit vývoj inovačních
postupů v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy na jiné
než vysokoškolské úrovni
a jejich přenos, včetně přenosu mezi zúčastněnými
zeměmi. Podporovat rozvoj
jazykových dovedností.
Kdo může o dotaci žádat?
Instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání. Sdružení a zástupci těch,
kdo se účastní odborného
vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů,
rodičů a učitelů. Podniky,
sociální partneři a další zástupci pracovního života,
včetně obchodních komor
a dalších odborových organizací. Subjekty zabývající
se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního
učení. Výzkumná střediska
a subjekty zabývající se
otázkami celoživotního učení. Neziskové organizace,
dobrovolné organizace, nevládní organizace.
Žadatel musí být právnická osoba.
Na co lze v rámci programu žádat?
V rámci programu je možno žádat o finanční prostředky na odbornou jazykovou
přípravu, na pobytové náklady (ubytování, stravné), náklady na dopravu a na náklady spojené s řízením
celého projektu.
Doba trvání stáže je 2 až 6
týdnů a doba trvání celého
projektu maximálně 2 roky.
Doporučuji všem firmám, které potřebují poslat své zaměstnance „na
zkušenou“, aby mohli příklady dobré praxe implementovat doma.
MAGNETON a.s.: Vzděláváme své zaměstnance pro
zajištění komplexních požadavků našich zákazníků!
MAGNETON a.s. v květnu 2013 zahájil realizaci vzdělávacího projektu, který je
financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Základní informace o projektu:
• Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MAGNETON a.s.
• Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00118
• Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2013
• Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2015
Společnost MAGNETON a.s. se sídlem v Kroměříži navazuje na historii, která se
píše již od roku 1926. V současné době zaměstnává téměř 300 pracovníků. Základní
zaměření je ve výrobě a následném odbytu alternátorů a startérů, které jsou určeny pro
renomované výrobce automobilů po celém světě. Výrobky MAGNETON a.s. jsou
součástí motorů osobních i nákladních aut, v autobusech, v zemědělských a stavebních
strojích a v dalších speciálních aplikacích.
Společnost MAGNETON a.s. působí na trhu v automobilovém průmyslu, v oblasti,
v níž se stále více prosazují nové výrobní možnosti. Je nucena, stejně jako každá jiná
společnost, reagovat na aktuální trendy a změny na tomto tržním segmentu. Pro udržení
a zvyšování standardu znalostí a dovedností svých pracovníků se MAGNETON a.s.
zapojil do výzvy číslo 94 Podnikové vzdělávání, jejímž cílem je přispět ke zvyšování
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, zejména prostřednictvím
odborného vzdělávání zaměstnanců a vytvářením nebo rozvojem podnikových
systému vzdělávání.
Cílem projektu s názvem Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MAGNETON a.s. je zajištění odborného vzdělávání pracovníků, zejména pak na prohloubení
stávajících znalostí. Součástí projektu je také příprava podnikových lektorů, kteří i po
skončení projektu budou zajišťovat transfer informací pro své kolegy a podřízené. Do
realizace projektu bude postupně zapojeno 77 pracovníků společnosti, kteří během
několika následujících měsíců absolvují školení podporující rozvoj jejich odborných
znalostí a dovedností. Jedná se především o kurzy z oblasti logistických procesů,
plánování výroby, řízení kvality, tvorby finančních analýz a správy majetku, výrobních, montážních operací, konstrukcí. V návaznosti na posílení konkurenceschopnosti
a rozvoj mezinárodní spolupráce jsou součástí projektu také školení zaměřená na
rozvoj obchodních nebo jazykových dovedností.
Realizace projektu sestává ze zajištění školení externím dodavatelem v následujících osmi oblastech:
Vzdělávání pracovníků Domova
se zvláštním režimem Pohoda
CZ.1.04.03/3.1.03/A7.00093
Projekt byl zahájen 1. října 2013. Vznikl na základě potřeby neustále rozvíjet,
vzdělávat, motivovat a podporovat zaměstnance firmy, kteří pracují ve velmi náročném
prostředí, v prostředí sociální pomoci a sociálních služeb. Vzhledem k vysokým
nárokům, které jsou v této oblasti na zaměstnance kladeny, je nutné jim poskytnout
adekvátní vzdělávací zázemí a možnosti rozšířit své znalosti, schopnosti a tím
zkvalitnit poskytovanou péči.
Cílem projektu je celkové zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání
pracovníků poskytovatele sociálních služeb. Odborná příprava zaměstnanců na výkon
povolání, rozvoj klíčových dovedností a odborných kompetencí a jejich uplatnění
v běžné denní praxi i při řešení náročných, někdy velmi nestandardních situací, které
vznikají na základě běhu lidských příběhů a životů klientů Domova se zvláštním
režimem Pohoda.
Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb, kteří se
budou vzdělávat v akreditovaných kurzech v souladu se zákonem 108/2006 Sb. a s pracovní pozicí, kterou v rámci organizace Domov se zvláštním režimem Pohoda
vykonávají.
Realizace projektu probíhá pod vedením zkušeného realizačního týmu. Účast na
projektu nabízí zaměstnancům Domova se zvláštním režimem Pohoda komplexní
vzdělávací program, který posílí jejich odborné dovednosti i morálně volní vlastnosti
a zvýší jejich motivaci pro výkon náročného a společensky velmi potřebného povolání.
Projekt bude ukončen 30. června 2015.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Realizátor projektu
Název: Jaroslav Brenkus
IČ: 70258171
Ulice: Dolní Domaslavice 249
Město: Dolní Domaslavice, 739 38
Kontakt:Alena Kročková, [email protected], tel.: 734 312 773
WWW: http://www.dzr-pohoda.cz/
• Školení zaměřené na odborné postupy organizace práce
• Školení zaměřené na finanční řízení společnosti
• Školení zaměřené na výrobní procesy a související činnosti
• Školení zaměřené na obchodní dovednosti
• Školení zaměřené na personální procesy
• Školení zaměřené na vykonávání úspěšného a efektivního vykonávání lektorské
činnosti
• Školení zaměřené na rozvoj jazykových dovedností
• Školení zaměřené na rozvoj počítačových znalostí a dovedností
Projekt je regionálního charakteru, tj. veškerá školení budou realizována v prostorách
společnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži, ve Zlínském kraji.
Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách Evropského sociálního fondu,
nebo kontaktovat můžete také pracovníky MAGNETON a.s. a zároveň členy realizačního týmu projektu, Ing. Miroslava Závidčáka a Blanku Tomaštíkovou.
prosinec / 2013
O NÁS ÚSTY DRUHÝCH
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/ 11
Co nás těší? Reference spokojených zákazníků!
12 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
AKTUALITY
Zpráva ze zahraničního semináře
Mgr. Hana Vývodová
členka expertního týmu projektu
Jednou z klíčových aktivit
projektu s názvem Zahraniční zkušenosti s integrací
cizinců na trh práce v oblasti
automotive průmyslu je zahraniční seminář. V druhé
polovině září vycestovali
čtyři členové realizačního
týmu do regionu Severní
Porýní a Vestfálsko, ve kte-
rém sídlí organizace Networx Academy, která je mezinárodním partnerem tohoto projektu.
Cílem zahraničního semináře bylo proškolení členů
realizačního týmu odborníky
ze Networx Academy a odborníky z organizací, se kterými německý partner v oblasti integrace cizinců spolupracuje. Získané informace
a zkušenosti jsou důležitým
pilířem pro tvorbu příručky
pro zaměstnavatele v rámci
integrace cizinců na pracovní trh v ČR.
Seminář byl rozdělen tematicky do několika bloků
a měl podobu kulatých stolů,
školení a exkurzí. V úvodu
česká strana představila
Klub personalistů MS kraje
a především samotný projekt, jeho cíle, harmonogram
a dosud uskutečněné aktivity. Zástupce Networx Academy představil svou společnost, její stěžejní činnosti
a bohaté zkušenosti s problematikou integrace cizinců
v Německu i v rámci mezinárodních projektů. Odborné
bloky se zaměřovaly na tato
čtyři témata: základní metody a cesty integrace cizinců
na trh práce v obecné rovině,
eliminace a prevence diskriminace cizinců, snižování
jazykové bariéry, vnímání
kulturních odlišností. V rámci každého tématu proběhla
odborná přednáška k dané
problematice, která byla
vždy doplněná příklady dobré praxe. Přirozenou součástí každého školicího dne
byla diskuze mezi účastníky,
kdy docházelo k vzájemné
výměně zkušeností a srovnávání podmínek pro integraci
cizinců v českém a německém prostředí.
Zajímavé byly především
konkrétní příklady úspěchů
v oblasti integrace cizinců
u vybraných německých zaměstnavatelů v oblasti automotive průmyslu. Díky exkurzím v těchto firmách
získal realizační tým ucelené
informace o zaměstnávání
přistěhovalců, včetně konkrétních příkladů dobré praxe. Cenné pro přípravu pří-
ručky byly osobní zkušenosti a doporučení odborníků
partnerské organizace, které
se týkají podpory integrace
cizinců do společnosti na
regionální úrovni. Ucelenost
informací k dané problematice podpořila návštěva
v místním Job centru (součást úřadu práce), které má
v systému integrace cizinců
své nezastupitelné místo.
Seminář byl pro členy
realizačního týmu velkou
zkušeností a zdrojem informací a doporučení, která
budou v maximální možné
míře využita při realizaci
dalších klíčových aktivit
projektu.
Nadále bude probíhat komunikace s německým partnerem, především pro případ
konzultací při přípravě příručky a školicích akcí pro
české zaměstnavatele.
Jménem členů realizačního týmu projektu chci po-
děkovat německému partnerovi za profesionálně připravený seminář. Ceníme si
vstřícnosti všech pracovníků
Networx Academy, přizvaných odborníků i zástupců
zaměstnavatelů při předávání zkušeností s problematikou integrace cizinců do společnosti a na trh práce.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
prosinec / 2013

Podobné dokumenty

AN červen 2010 - Petr Otáhal, as

AN červen 2010 - Petr Otáhal, as namyšleného fušera“. Proto

Více

AN březen 2013 - Petr Otáhal, as

AN březen 2013 - Petr Otáhal, as důležitý cíl, informování široké veřejnosti o problematice podnikajících žen, včetně prosazování rovných příležitostí mužů a žen při podnikání. Aktuální informace o projektu budou zveřejňovány pros...

Více

AN červen 2015 - Petr Otáhal, as

AN červen 2015 - Petr Otáhal, as www.petrotahal.cz).   Petr Otáhal, předseda představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s. a prezident Asociace odborníků v andragogice ČR.

Více