Anglicko - český slovníček Rady pro rodiče ENGLISH ADVENTURE 3

Komentáře

Transkript

Anglicko - český slovníček Rady pro rodiče ENGLISH ADVENTURE 3
Anglicko - český slovníček
Rady pro rodiče
ENGLISH ADVENTURE 3
Lucie Trávničková
Zastoupení Pearson Longman
Výhradní distribuce Bohemian Ventures
e-mail: [email protected]
tel: 222 723 576
fax: 222 725 031
e-mail: [email protected]
tel: 266 712 414
fax: 220 801 498
www.longman.cz
Vzorkovna a sklad
Dělnická 13, 170 00 Praha 7
www.english-adventure.net
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
1
HELLO!
Hip, hip, hurray!
/"hp hp hυ're/
Hip, hip, hurá!
Great!
/gret/
Bezva!
That's right.
/"ð{ts 'rat/
To je pravda.
It's for (Anna).
/ts fə/
/a löv/
I love (animals).
Find something beginning with /'fand "sömθŋ b"gnŋ
wð/
(w).
To je pro (Annu).
Mám rád/ráda (zvířata).
Najdi něco, co začíná na
(w).
1 WHAT ARE YOU GOOD AT?
What are you good at?
I'm good at
(singing/languages).
/"wɒt ə jυ 'gυd ət/
/am gυd ət/
V čem jsi dobrý/dobrá?
Jsem dobrý/dobrá ve
(zpěvu/jazycích).
I am good at reading old
languages.
climbing
/'klamŋ/
lezení
There's running, climbing
and cycling, too.
cycling
/'saklŋ/
jízda na kole
There's running, climbing
and cycling, too.
disco dancing
/'dskəυ "dɑ:nsŋ/
tancování disko
flying a kite
/"fla-ŋ ə 'kat/
pouštění draka
kicking (the ball)
/'kkŋ/
kopání (do míče)
listening to music
/"lsənŋ tə 'mju:zk/
poslouchání hudby
painting
/'pentŋ/
playing
(badminton/basketball)
/'ple-ŋ/
malování
hraní
(badmintonu/basketbalu
)
snorkelling
/'snɔ:kəlŋ/
šnorchlování
machine
/mə'ʃi:n/
stroj
languages
/'l{ŋgwdZz/
jazyky
tickets
/'tkts/
lístky
Do you want to come?
/dυ jυ "wɒnt tə 'köm/
Chceš přijít?
It's fantastic!
/ts f{n't{stk/
To je fantastické!
To je paráda!
I'm kicking the ball.
I am good at reading old
languages.
Jsi dobrý/dobrá
Are you good at fixing things? /ə jυ "gυd ət 'fksŋ θŋz/ v opravování věcí?
/a kən "hər ə 'vɔs/
I can hear a voice.
Slyším hlas.
I think (Venus Williams is
fantastic).
/a θŋk/
Myslím, že (Venus
Williamsová je úžasná).
It doesn't work.
/t "dözənt 'wÆ:k/
Nefunguje to.
I've got a medal.
/"av gɒt ə 'medl/
My hero is (Harry Potter).
/ma 'hərəυ z/
Mám medaili.
Můj hrdina je (Harry
Potter).
There is a town
/ðeər z ə 'taυn/
Je tam město / Existuje
město
Where do you live?
/"weə dυ jυ 'lv/
Kde žiješ/bydlíš?
2 THERE IS A TOWN
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
2
I live at (11 Burton Street).
/a lv ət/
I live in (Manchester).
/a lv n/
My (aunt/family) lives in …
/ma ɑ:nt lvz n/
Bydlím na/v (ulici
Burton, číslo 11).
Bydlím/Žiju v
(Manchesteru).
Moje (teta/rodina) bydlí v
…
There is …
/ðeəz/
Tam je… /Je tam…
There are …
/ðeər ə, ɑ:/
There are trees and
Tam jsou… / Jsou tam… mountains everywhere!
There isn't …
/ðeər zənt/
There are no …
/ðeər ə nəυ/
Tam není… / Není tam… There isn't a big waterfall.
There are no talking trees
Nejsou tam žádné…
in London!
Is there … in your street?
/z ðeə … n jɔ: stri:t/
Je … ve vaší ulici?
Is there … in your town?
/z ðeə … n jɔ: taυn/
Je … ve vašem městě?
Are there … in your street?
/ɑ: ðeə … n jɔ: stri:t/
Jsou … ve vaší ulici?
Are there … in your town?
/ɑ: ðeə … n jɔ: taυn/
Jsou … ve vašem městě?
What's your telephone
number?
It's …
/"wɒts jɔ: 'teləfəυn
"nömbə ts/
Jaké je tvoje telefonní
číslo? Je …
How much is this?
/haυ 'mötʃ z ðs/
Kolik stojí tohle?
How much is that?
/haυ 'mötʃ z ð{t/
It's (eight euros).
/ts/
Kolik stojí tamto?
Stojí to/Je to za (osm
euro).
How much are these?
/haυ "mötʃ ə 'ði:z/
Kolik stojí tyhle?
How much are those?
/haυ "mötʃ ə 'ðəυz/
Kolik stojí tamty?
There's a river.
What's your telephone
number? It's 555-0123.
They're (eight euros).
/ðeə/
Stojí/Jsou za (osm euro).
café
/'k{fe/
kavárna
cave
/kev/
jeskyně
cinema
/'snəmə/
kino
There are lots of cinemas.
chemist's
/'kemsts/
drogerie
There's a big supermarket
and a chemist's, too.
flat
/fl{t/
byt
library
/'labrəri/
knihovna
Is there a library?
mountain
/'maυntən/
hora
There are trees and
mountains everywhere!
park
/pɑ:k/
park
There are three parks.
path
/pɑ:θ/
pet
/pet/
stezka, cesta
domácí mazlíček,
zvířátko
river
/'rvə/
řeka
shop
/ʃɒp/
obchod
Is there a river in London?
There aren't lots of shops
or cars.
supermarket
/'su:pə"mɑ:kt/
supermarket
There's a big supermarket
and a chemist's, too.
video
/'vdiəυ/
video
waterfall
/'wɔ:təfɔ:l/
vodopád
There isn't a big waterfall.
weekend
/"wi:k'end, 'wi:kend/
víkend
I like going to the country
at weekends.
Oh, dear, poor you!
/"əυ 'də "pɔ: 'ju:/
Ale ne! Ty jsi chudák!
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
There are cafés.
3
/wɒt əbaυt/
A co (Nina)?
Where does (William) live?
/"weə dəz 'wljəm lv/
Kde bydlí (William)?
Who says (Hello)?
/hu: sez/
Kdo říká (ahoj)?
There are (trees) everywhere.
/ðeər ə "tri:z 'evriweə/
Jsou tam všude (stromy).
There are (trees) too.
/ðeər ə "tri:z 'tu:/
Jsou tam také (stromy).
What do you like?
/"wɒt dυ jυ 'lak/
What about (Nina)?
Co máš rád/ráda?
Let's have the answers please. /"lets h{v ði 'ɑ:nsəz pli:z/ Sem s odpověďmi.
3 WE HAVE MATHS ON MONDAY
We have Maths on Monday.
/wi h{v 'm{θs ɒn "möndi, Máme matematiku v
-de/
pondělí.
It's a quarter to (four).
/ts ə "kwɔ:tə tə 'fɔ:/
Je tři čtvrtě na (čtyři).
It's a quarter past (four).
/ts ə "kwɔ:tə pɑ:st 'fɔ:/
It's twenty past (nine).
/ts "twenti pɑ:st 'nan/
It's twenty to (nine).
/ts "twenti tə 'nan/
Je čtvrt na (pět).
Je (devět) hodin a dvacet
minut.
Je za pět minut tři čtvrtě
na (devět).
We have (Maths) on (Monday) /wi h{v 'm{θs ɒn "möndi Máme (matiku) v
ət "θri: ə'klɒk/
at (three o'clock).
(pondělí) ve (tři hodniny).
/wɒt
"tam
dυ
jυ
get
'öp/
What time do you (get up)?
V kolik hodin (vstáváš)?
/a ni:d/
I need (my trainers).
Potřebuju (svoje tenisky).
Art
/ɑ:t/
výtvarná výchova
Computer Studies
/kəm"pju:tə 'stödiz/
počítače
English
/'ŋglʃ/
angličtina
Geography
/dZi'ɒgrəfi/
zeměpis
Maths
/m{θs/
matematika
History
/'hstəri/
dějepis
Music
/'mju:zk/
hudební výchova
Science
/'saəns/
přírodopis
Sport
/spɔ:t/
tělocvik
get dressed
/get 'drest/
obléknout se
get the bus
/get ðə 'bös/
sednout na autobus
clean my teeth
/"kli:n ma 'ti:θ/
vyčistit si zuby
comb my hair
/"kəυm ma 'heə/
učesat se
have breakfast
/h{v 'brekfəst/
snídat
look in the mirror
/"lυk n ðə 'mrə/
podívat se do zrcadla
watch TV
/wɒtʃ ti:vi:/
dívat se na televizi
dream
/dri:m/
sen
learn
/lÆ:n/
učit se
school subjects
/sku:l 'söbdZkts/
školní předměty
daily routine
/'deli ru:'ti:n/
každodenní aktivity
I can talk about school
subjects.
I can talk about my daily
routine.
timetable
/'tam"tebəl/
rozvrh
Let's look at the timetable
in the corridor.
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
I get dressed at ten past
eight.
I get the bus at a quarter
to nine.
What time do you have
breakfast?
In my dreams I get up at
…
4
/'höri/
Pospěš si!
Go away!
/"gəυ ə'we/
Jdi pryč!
It's late
/ts 'let/
Je pozdě.
We clean the bottom of the
ship at six o'clock
/wi "kli:n ðə "bɒtəm əv ðə Čistíme dno lodi v šest
'ʃp ət "sks ə'klɒk/
hodin.
Some children don't go to
school every day.
They learn to paint and make
things.
/'söm "tʃldrən dəυnt gəυ
tə "sku:l evri 'de/
/ðe "lÆ:n tə "pent ən
'mek θŋz/
Hurry!
Některé děti nechodí do
školy každý den.
Učí se malovat a vyrábět
věci.
4 I'M BETTER TODAY
/am 'betə tə"de/
Dnes je mi lépe!
What's the matter?
/"wɒts ðə 'm{tə/
Co se děje?
I've got a (sore throat).
/av gɒt ə/
Mám (bolest v krku).
He's got a (sore throat).
/hiz gɒt ə/
(On) má (bolest v krku).
She's got a (sore throat).
/ʃiz gɒt ə/
(Ona) má (bolest v krku).
Have you got a (headache)?
/h{v jυ gɒt ə/
Máš (bolest hlavy)?
I'm not very well.
/am "nɒt veri 'wel/
Není mi moc dobře.
broken leg
/"brəυkən 'leg/
zlomená noha
cough
/kɒf/
kašel
Have you got a cough?
cold
/kəυld/
nachlazení
I think I've got a cold.
earache
/'ərek/
bolest v uchu
flu
/flu:/
chřipka
sore throat
/"sɔ: 'θrəυt/
bolest v krku
toothache
/'tu:θ-ek/
bolest zubů
headache
/'hedek/
bolest hlavy
clown
/klaυn/
klaun
funny
/'föni/
legrační
get well
/get 'wel/
uzdravit se
a Get Well card
healthy
/'helθi/
zdravý
Jokes are very healthy!
ill
/l/
nemocný
joke
/dZəυk/
vtip
Jokes are very healthy!
laughing
/'lɑ:fŋ/
zasmání se
The children like laughing.
picnic
/'pknk/
piknik
vet
/vet/
veterinář
Bo Peep is worried.
/bəυ "pi:p z 'wörid/
I'm red and hot.
I don't know what to do.
/am 'red ənd 'hɒt/
/a "dəυnt nəυ "wɒt tə
'du:/
Bo Peep má strach.
Jsem červený a je mi
horko.
Follow me.
/"fɒləυ 'mi:/
Can you help me?
/k{n jυ 'help mi/
Pojď za mnou.
Můžeš/Můžete mi
pomoct?
Yes, of course.
/"jes əv 'kɔ:s/
Ano, samozřejmě.
I'm better today!
He's got a broken leg.
Have you got a headache
and a sore throat?
Have you got a headache
and a sore throat?
Patch Adams is a clown
doctor.
Nevím, co dělat.
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
5
Yes, sure.
/"jes 'ʃɔ:/
Ano, jistě.
I can't come down.
/a "kɑ:nt köm 'daυn/
Nemůžu přijít dolů.
5 MAGIC OR ILLUSIONS?
Magic or illusions?
/"m{dZk ɔ:r 'lu:Zənz/
When's your birthday? It's in
(May).
taller than …
/"wenz jɔ: 'bÆ:θde "ts n Kdy máš narozeniny?
'me/
V (květnu).
/tɔ:lə ðən/
vyšší než …
I'm taller than Snap.
longer than …
/lɒŋgə ðən/
Is her hair longer?
Is Nina (taller) than Eddie?
/z "ni:nə tɔ:lə ðən 'edi/
delší než
Je Nina (vyšší) než
Eddie?
Is (her sister) younger than
(my sister)?
/z "hÆ: sstə "jöŋgə ðən
'ma sstə/
Je (její sestra) mladší než
(moje sestra)?
Yes, he is.
/"jes hi 'z/
Ano, (on)je.
Yes, she is.
/"jes ʃi 'z/
Ano, (ona) je.
No, he isn't.
/"nəυ hi 'zənt/
Ne, (on) není.
No, she isn't.
/"nəυ ʃi 'zənt/
Ne, (ona) není.
fat
/f{t/
tlustý
thin
/θn/
hubený
fair
/feə/
světlý (vlasy)
dark
/dɑ:k/
tmavý
A tall girl with dark hair.
huge
/hju:dZ/
ohromný
It's huge.
old
/əυld/
starý
Can you see a young
woman or an old woman?
young
/jöŋ/
mladý
Can you see a young
woman or an old woman?
tall
/tɔ:l/
vysoký
I'm taller than Snap.
short
/ʃɔ:t/
krátký, malý
I'm shorter than Bongo.
curly
/'kÆ:li/
kudrnatý
straight
/stret/
rovný
Cool!
/ku:l/
Bezva!
I can't wait.
/a "kɑ:nt 'wet/
Nemůžu se dočkat.
Guess who.
/"ges 'hu:/
Hádej kdo.
I know!
/a 'nəυ/
Já vím!
Our eyes are playing tricks on /aυər "az ə ple-ŋ "trks
ɒn aυə 'brenz/
our brains.
/jök/
Yuck!
Kouzlo nebo iluze?
It's got a fat body.
Naše oči klamou náš
mozek.
Fuj!
We're strong and fit.
/wə "strɒŋ ən 'ft/
Jsme silní a fit.
What's happening?
/"wɒts 'h{pənŋ/
Co se děje?
6 ANIMALS AND MONSTERS
Animals and monsters
/"{nməlz ən 'mɒnstəz/
Zvířata a příšerky
Where are they from?
/"weər ə ðe 'frɒm/
Odkud jsou?
What does it eat?
/"wɒt dəz t 'i:t/
Co to jí?
What do they eat?
/"wɒt dυ ðe 'i:t/
Co jedí?
Where do they sleep?
/"weə dυ ðe 'sli:p/
Kde spí?
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
6
/"wɒt ə ðe 'kɔ:ld/
Jak se jim říká?
They don't eat …
/ðe dəυnt i:t/
Nejedí …
They don't live …
/ðe dəυnt lv/
Nežijí …
bison
/'basən/
bizon
brown bear
/"braυn 'beə/
medvěd hnědý
chimpanzee
/"tʃmp{n'zi:/
šimpanz
giant panda
/"dZaənt 'p{ndə/
panda velká
hamster
/'h{mstə/
křeček
hippo
/'hpəυ/
hroch
owl
/aυl/
sova
parrot
/'p{rət/
papoušek
polar bear
/'pəυlə beə/
lední medvěd
zebra
/'zi:brə, 'ze-/
zebra
berries
/'beriz/
bobule
bamboo
/"b{m'bu:/
bambus
shoots
/ʃu:ts/
výhonky
basket
/'bɑ:skt/
koš
cage
/kedZ/
klec
den
/den/
nora
exist
/g'zst/
existovat
Do you think yeti really
exists?
footprint
/'fυt"prnt/
stopa, otisk chodidla
human footprint
fur
/fÆ:/
kožich, srst
Their fur is very soft.
kennel
/'kenl/
psí bouda
They sleep in kennels.
hutch
/hötʃ/
králíkárna, bouda
Pet rabbits live in hutches.
nest
/nest/
hnízdo
yeti
/'jeti/
yeti
Africa
/'{frkə/
Afrika
China
/'tʃanə/
Čína
Europe
/'jυərəp/
Evropa
North America
/"nɔ:θ ə'merkə/
Severní Amerika
Poland
/'pəυlənd/
Polsko
What are they called?
/ði 'ɑ:ktk/
the Arctic
The young ants are putting on /ðə "jöŋ '{nts ə "pυtŋ ɒn
ə 'ʃəυ/
a show.
/ðe kən "dZömp ə lɒŋ
'we/
They can jump a long way.
/ðə "grɑ:shɒpəz get
'{ŋgri/
The grasshoppers get angry.
Bison are huge animals.
Chimpanzees are from
Africa.
Where are giant pandas
from?
They eat plants and
bamboo shoots.
They eat plants and
bamboo shoots.
Do you think yeti really
exists?
Arktida
Mladí mravenci chystají
vystoupení.
Umějí skákat daleko.
Luční koníci se zlobí.
7 ITS BODY WAS TEN METRES LONG!
Its body was ten metres
long!
it was
Jeho tělo bylo deset
/ts "bɒdi wəz "ten mi:təz 'lɒŋ/ metrů dlouhé!
/t wəz/
to bylo
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
It was four metres long.
7
They were very big and
very sharp!
they were
/ðe wə/
oni byli
long
Its tail was twelve metres
long.
Its tails were twelve metres
long.
/lɒŋ/
/ts "tel wəz "twelv mi:təz
'lɒŋ/
/ts "telz wə "twelv mi:təz
'lɒŋ/
dlouhý
It was ten metres long!
Jeho ocas byl dvanáct
metrů dlouhý.
Jeho ocasy byly dvanáct
metrů dlouhé.
How was … ?
/haυ wəz/
Jak byl …?
How tall was it?
How were … ?
/haυ wə/
Jak byly …?
How long were its claws?
Was its eye big?
/wəz ts 'a bg/
Bylo jeho oko velké?
Were its eyes big?
/wər ts 'az bg/
Byly jeho oči velké?
Yes, it was.
/"jes t 'wɒz/
Ano, bylo.
No, it wasn't.
/"nəυ t 'wɒzənt/
Ne, nebylo.
Yes, they were.
/"jes ðe 'wÆ:/
Ano, byly.
No, they weren't.
/"nəυ ðe 'wÆ:nt/
Ne, nebyly.
Když mi byly (dva roky),
byl/byla jsem…
When I was (two), I was … /wen a wəz tu: a wəz/
When I was (two), my toys
/wen a wəz tu: ma tɔz wə/
were …
/ə'krɒs/
across
When I was two, my toys
Když mi byly (dva roky), were a teddy and a
moje hračky byly …
dinosaur.
přes
Look across the field.
between
/b'twi:n/
mezi
Look between the trees.
down
/daυn/
dolů, dole
Was it down the well?
through
/θru:/
skrz
Look through the trees.
up
/öp/
nahoru, nahoře
claws
/klɔ:z/
drápy
jaws
/dZɔ:z/
čelisti
spikes
/spaks/
ostny
sharp
/ʃɑ:p/
webbed
/webd/
They were very big and
very sharp!
Its feet were webbed like
opatřený plovací blanou duck's feet.
friendly
/'frendli/
přátelský
peaceful
/'pi:sfəl/
klidný
planet
/'pl{nət/
planeta
scared
/skeəd/
vystrašený
spots
/spɒts/
skvrny
teddy bear
/'tedi beə/
medvídek
vegetarian
/"vedZə'teəriən/
vegetarián
yesterday
/'jestədi, -de/
včera
How do you know that?
Do you know this
dinosaur?
/haυ dυ jυ 'nəυ ð{t/
Jak to víš?
/dυ jυ "nəυ ðs 'danəsɔ:/
Znáš toho dinosaura?
How long were its claws?
ostrý
It was a very peaceful
dinosaur.
Zini is scared.
Were they pink with
orange spots?
When I was two, my toys
were a teddy and a
dinosaur.
It was vegetarian.
Was Sonia eleven
yesterday?
Jeho mozek nebyl moc
Its brain was not very big. /ts "bren wəz "nɒt veri 'bg/ velký.
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
8
Můj mazlíček bylo
/ma "pet wəz ə 'pöpi/
My pet was a puppy.
štěňátko.
Was the monster down the
Byla příšera dole ve
/wəz ðə "mɒnstə daυn ðə 'wel/ studni?
well?
8 STORIES AND HEROES
Stories and heroes
/"stɔ:riz ən 'hərəυz/
Historky a hrdinové
ancient
/'enʃənt/
starobylý
adventure
/əd'ventʃə/
dobrodružství
deer
/də/
jelen
dragon
/'dr{gən/
drak
heroine
/'herəυn/
hrdinka
hydra
/'hadrə/
hydra, drak
knight
/nat/
rytíř
legend
/'ledZənd/
legenda, báje
magazine
/"m{gə'zi:n/
časopis
newspaper
/'nju:s"pepə/
noviny
programme
/'prəυgr{m/
program
queen
/kwi:n/
královna
browse
/braυz/
listovat
We click and we browse.
click
/klk/
kliknout
download
/"daυn'ləυd/
stáhnout
We click and we browse.
Download the papers and
magazines.
keyboard
/'ki:bɔ:d/
klávesnice
messages
/'mesdZz/
zprávy
mouse
/maυs/
myš
screen
/skri:n/
obrazovka
We scroll down the screen.
scroll down
/"skrəυl 'daυn/
rolovat dolů
We scroll down the screen.
website
/'websat/
webová stránka
webpage
Life was hard because of
the dragon.
/'webpedZ/
/"laf wəz 'hɑ:d b"kɒz əv ðə
'dr{gən/
webová stránka
Život byl těžký kvůli
drakovi.
The dragon is breaking the /ðə "dr{gən z 'brekŋ ðə
"dɔ:z əv aυə 'haυzz/
doors of our houses!
Pictures tell stories of life
long ago.
/"pktʃəz tel 'stɔ:riz əv "laf
lɒŋ ə'gəυ/
Drak láme dveře našich
domovů!
Obrázky vyprávějí
příběhy života dávných
dob.
You fight this one!
/'ju: fat "ðs wön/
Bojuj s tímhle!
We've got information from /wiv gɒt "nfə'meʃən frəm
"fɑ:rəwe 'plesz/
faraway places.
There are ancient
paintings in caves.
Pictures tell stories of
adventures and legends.
There are deer and
mountain lion.
Life was hard because of
the dragon.
That's not the hydra.
The knight was very
strong.
Pictures tell stories of
adventures and legends.
Download the papers and
magazines.
Do you like our
programme?
Máme tu informaci ze
vzdálených míst.
BIRTHDAY
Birthday
/'bÆ:θde/
narozeniny
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
9
blow
/bləυ/
foukat
candle
/'k{ndl/
svíčka
present
/'prezənt/
dárek
special
/'speʃəl/
zvláštní
bingo
/'bŋgəυ/
bingo
invitation
/"nv'teʃən/
pozvání
invite
/n'vat/
pozvat
make a wish
/"mek ə 'wʃ/
mít přání
(coloured) sweets
/"köləd 'swi:ts/
(barevné) cukroví
cover
/'kövə/
zakrýt
enjoy a treat
/n"dZɔ ə 'tri:t/
jar of chocolate spread
/"dZɑ:r əv "tʃɒklət 'spred/
užít si dobroty/dárek
sklenice čokoládové
pomazánky
packet
/'p{kt/
balíček
/'krsməs/
Vánoce
angel
/'endZəl/
anděl
bird seed
/'bÆ:d si:d/
zrní pro ptáčky
Christmas dinner
/"krsməs 'dnə/
vánoční večeře
Christmas table
/"krsməs 'tebəl/
cracker
/'kr{kə/
Decorate your Christmas
vánoční tabule
table.
krekr (vánoční bonbón s
překvapením)
Pull a cracker.
hang
/h{ŋ/
pověsit
honey
/'höni/
med
shine
/ʃan/
zářit
(sing) carols
/("sŋ) 'k{rəlz/
(zpívat) koledy
sleigh
/sle/
sáně
Hear the sleigh bells.
snowman
/'snəυm{n/
sněhulák
Make a snowman.
wrap
/r{p/
zabalit
Wrap the presents.
dip
/dp/
ponořit
cut out
/"köt 'aυt/
vystřihnout
each one
/"i:tʃ 'wön/
každý
fix
/fks/
připevnit
name tags
/'nem t{gz/
jmenovky
fix the name tags
/"fks ðə 'nem t{gz/
připevnit jmenovky
fold
/fəυld/
přeložit, přehnout
napkin
/n{pkn/
ubrousek
fold napkins to a triangle
shape
/"fəυld n{pkns tυ ə
'tra{ŋgəl "ʃep/
přehněte ubrousky do
trojúhelníkového tvaru
/'i:stə/
Velikonoce
Have a chocolate cake with
candles.
It's your special day!
Who is Sonia inviting?
CHRISTMAS
Christmas
Put an angel on the tree.
Stars are shining.
Cut out with long tabs on
the side.
Fix the name
napkins.
Fix the name
napkins.
Fix the name
napkins.
Fold napkins
triangles.
EASTER
Easter
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
10
tags on the
tags on the
tags on the
into
champion
/'tʃ{mpiən/
šampión
Easter eggs
/'i:stər egz/
velikonoční vajíčka
fingerprint
/'fŋgə"prnt/
otisk prstu
first
/fÆ:st/
první
last
/lɑ:st/
poslední
paint
/pent/
malovat
print
/prnt/
otisknout
chick
/tʃk/
kuřátko
duckling
/'döklŋ/
káčátko
kitten
/'ktn/
koťátko
lamb
/l{m/
jehňátko
piglet
/'pglt/
selátko
puppy
/'pöpi/
štěňátko
pond
/pɒnd/
rybník
need
/ni:d/
potřebovat
Easter Egg Roll
/"i:stər eg 'rəυl/
válení velikonočních
kraslic
cross the line
/"krɒs ðə 'lan/
překročit čáru
symbol
/'smbəl/
symbol
icing sugar
/'asŋ "ʃυgə/
moučkový cukr
shape
/ʃep/
tvar
English Adventure 3
Pearson Longman Czech Republic
The first egg that crosses
the line is the champion!
On Easter Monday many
American families have an
Easter Egg Roll.
The first egg that crosses
the line is the champion!
We paint eggs at Easter
time.
Eggs and chicks are
symbols of Easter.
The card has a duck in the
pond.
You need a big round cake.
On Easter Monday many
American families have an
Easter Egg Roll.
The first egg that crosses
the line is the champion!
Eggs and chicks are
symbols of Easter.
Mix the water and icing
sugar and put on the cake.
”What shape is a ball?“
”It's round.“
11

Podobné dokumenty

HS2_Unit 3

HS2_Unit 3 I sleep out in the sun.

Více

r1_zemepis

r1_zemepis Země je středem vesmíru. Je nesprávný

Více

Popis lidí

Popis lidí GREEN /ɡriːn/

Více