zpráva VV ČMFS - Určitě NE!

Komentáře

Transkript

zpráva VV ČMFS - Určitě NE!
Vážení kolegové, vážení zástupci médií,
dostává se k Vám zpráva o činnosti VV ČMFS od 21.10.2005 a konání
zodpovědných funkcionářů z funkcí ve fotbalového svazu, která svým obsahem
navazuje na mou knihu Den volby vydanou těsně před volbami na VH ČMFS
dne 15.4.2005.
Stává se tak vlastně druhým dílem knihy. Není však dílem kategorie beletrie,
nýbrž je literaturou faktu.
Pro každého funkcionáře by měla být cenná nejen svou otevřeností, ale
zejména podanými informacemi. Je v ní obsažena vlastně má celoživotní
fotbalová práce a shrnuty zkušenosti z 25 let řízení Sigmy Olomouc a 16 let
člena VV ČMFS.
Těm, co ji neodhodí do koše, by mohla otevírat dveře do veškerých funkcí
v ČMFS.
Ať Vám slouží…
Pro pochopení a seznámení se s ní doporučuji dva nerušené večery pod lampou
s dobrým vínem a připraveným DVD…
Doufám, že se NÍ definitivně zbavuji nálepky netýmového hráče, který mně
jako cejch do kůže vypálil frontam západního střihu po VH 15.4.2005.
Po jejím přečtení se sami rozhodněte, zda se zúčastníte shromáždění 31.1.2009
v Průhonicích.
Myslím si ale, na rozdíl od mých kolegů (Mokrého, Vacka, Chvály, Haškovce,
Běláka, Starky a Hrdličky, že si máte co říct po téměř dvou letech!!!...
Pro Vás jsem zorganizoval možnost nerušeného setkání bez oficialit nad
tématy fotbalu, která Vás zajímají a sami si je navrhnete!!!
Bude to Vašich pár hodin, vždyť kde máte zaručeno, že se dostanete 27.6.2009
ke slovu??...
Já již budu mlčet…
Vše jsem již řekl v přiložené zprávě a doslova jsem se v jejích 32 kapitolách
„rozpustil“… a když budete souhlasit rád Vám schůzku „odspíkruji“…
Od pondělí 26.1.2009 najdete veškeré informace, které jsou spojeny s mojí
prací v ČMFS, na nově zřízených webovských stránkách. Mluvit budou za mě:.
www.jirikubicek.cz
Na setkání s Vámi se těší, a motto sobotního schůzky…
„Vláda věcí Tvých, nechť se k Tobě, lide, opět navrátí…“
připomíná…
Jiří Kubíček
II.místopředseda ČMFS
Zpráva VV ČMFS
za období od volební VH ČMFS konané 21.10.2005 do 31.1.2009
zpracovaná II. místopředsedou ČMFS Mgr. Jiřím Kubíčkem
Motto: „Vláda věcí Tvých, nechť se k Tobě, lide, opět navrátí…“
Příloha zprávy
DVD:
záznam z vystupování odpovědných funkcionářů ČMFS a fotbalové kauzy odvysílané na českých TV
stanicích
Obsah zprávy VV ČMFS za volební období od 21.10.2005 do 31.1.2009
1) Rozsah pravomocí členů VV ČMFS vyplývajících ze stanov, řádů a rozhodnutí
2) Struktura ČMFS, stupně řízení, účast na VH ČMFS
3) Struktura sekretariátu ČMFS, personální obsazení
4) Komise ČMFS, personální obsazení, vývoj
5) Zastoupení funkcionářů ČMFS v orgánech a komisích v ČR, UEFA a FIFA
6) Obchodní společnosti vlastněné ČMFS, orgány, personální obsazení
7) VV ČMFS, vývoj personálního obsazení
8) VV ČMFS, jednání ve volebním období, účast členů, zásadní rozhodnutí
9) LS ČMFS, jednání ve volebním období, účast statutárních zástupců ČMFS
10) Stanovy ČMFS, plnění usnesení VH ČMFS, vývoj
11 a) Ekonomika, plnění usnesení VH ČMFS, zpráva o vývoji, účty ČMFS
11 b) Ekonomika, struktura zdrojů rozpočtu ČMFS a schválená prognóza z 12.1.2006
11 c) Ekonomika, objem příjmů a výdajů ČMFS a STES v letech 04-08
11 d) Ekonomika, rozpočet ČMFS 03-08, zdroje, příjmy, výdaje
11 e) Ekonomika, rozpočet STES 01-08, zdroje, příjmy a výdaje
11 f) Ekonomika, konta ČMFS u UEFA a FIFA 04-08, vlastní a externí příjmy
11 g) Ekonomika, vyúčtování ME a MS v ČMFS a STES
11 h) Ekonomika, výdaje rozpočtované a nadrozpočtové 05-08
11 i) Ekonomika, výroky funkcionářů ČMFS k ekonomice v ČMFS
12) Soudní žaloby na ČMFS a STES, sumář
13) Kauza Záblatí, zpochybnění voleb do ORK ČMFS, vývoj
14) Kauza TV práva
15) Nešťastné výroky funkcionářů ČMFS a prohlášení na webu ČMFS
16) Nešťastné skutečnosti a ostudná jednání funkcionářů ČMFS
17) Kauza Trenér reprezentace A, vývoj
18) Kauza NFS, vývoj
19) Kauza Alea, vývoj
20) Kauza Bohemians, vývoj
21) Kauza Kubíček, trestání volených funkcionářů v ČMFS
22) Kauza Károlyi, konání a výroky jmenovaného funkcionáře v ČMFS
23) Zamyšlení nad postavením ČMFS jako spolku a jeho filozofií
1) Rozsah pravomocí členů VV ČMFS vyplývající ze stanov, řádů a rozhodnutí
Stanovy ČMFS
Článek 2, Cíl činnosti
1. Cílem činnosti ČMFS je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v České republice a vytvářet pro
něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky
2. Svou činnost uskutečňuje ČMFS zejména tím, že:
c) …vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů ČMFS, podmínky pro účast v soutěžích
ČMFS, zásady pro rozhodování sporů v ČMFS, pro nakládání s majetkem ČMFS atd…
e) prosazuje a chrání zájmy a práva fotbalu a klubů sdružených v ČMFS vůči státním,
politickým a jiným orgánům a organizacím v České republice i v zahraničí a dbá přitom
všestranného prospěchu svazu a členských klubů i účastníků soutěží…
Článek 3, Členství
3. Práva a povinnosti členů ČMFS a účastníků soutěží upravují Stanovy, řády a předpisy
ČMFS…
4. Mezi základní práva a povinnosti členů a účastníků soutěží patří:
c) obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány ČMFS a obdržet do 30
dnů odpověď,
e) dodržovat Stanovy, řády a předpisy ČMFS, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair
play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů ČMFS s právem odvolat se proti
rozhodnutím vydaným v 1. instanci,
5. Práva a povinnosti členů ČMFS jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČMFS. O
případném převodu práv k soutěžím rozhoduje výkonný výbor ČMFS.
Článek 6, Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem ČMFS je valná hromada ČMFS.
4. Valná hromada se schází 1x za 2 roky. Valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat
nejpozději 8 týdnů před jejím konáním. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor pokud
to sám považuje za nutné nebo požádá-li o to nadpoloviční většina krajských fotbalových svazů
nebo nadpoloviční většina okresních fotbalových svazů anebo nadpoloviční většina klubů I. a II.
ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí.
6. Valná hromada rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny
Stanovami ČMFS odvolací a revizní komisi nebo arbitrážní komisi anebo řídicím orgánům soutěží.
Článek 7, Výkonný výbor
2. Funkční období výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá valná
hromada. Výkonný výbor se schází zpravidla 1x za měsíc, plní úkoly uložené mu valnou
hromadou a naplňuje poslání ČMFS v oblasti řízení soutěží, vnitřních a mezinárodních styků,
sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti ČMFS, kontroly a koordinace práce
orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Schvaluje řády, předpisy a ostatní
normy a jejich změny a doplňky. Rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny
do výlučné pravomoci valné hromady nebo které si valná hromada nevyhradila. Výkonný výbor
však není oprávněn zasahovat do pravomoci odvolací a revizní komise, arbitrážní komise a
řídicích orgánů soutěží.
5. K zabezpečení úkolů ČMFS vytváří výkonný výbor sekretariát v čele s generálním sekretářem,
který je podřízen předsedovi ČMFS.
6. Výkonný výbor ČMFS vykonává právní subjektivitu ČMFS. Navenek jsou oprávněni jednat
za výkonný výbor jeho statutární zástupci, tj. předseda, místopředsedové, generální sekretář
nebo z jejich pověření jiný činovník či pracovník.
Rozhodnutí VV ČMFS, Zápis č. 10/2003, Praha, 11. listopadu 2003
Usnesení VV ČMFS o Rozsahu pravomocí statutárních zástupců ČMFS (citace ze zápisu str.7)
p. Doležal – doplnil, že rozsah pravomocí vychází ze Stanov, na základě podnětu člena VV byl
zpracován tento materiál
Diskuse: p. Kubíček – na svazu doposud pouze podpisový vzor, proto vznikla tato norma –
projednáno v LR, ta ji doporučuje
p. Vacek – všude v podnicích tato norma existuje
Vysvětleno, že u bodu č. 3 se „za hranici stanovenou jednotlivým funkcionářům jejich mandátem“
rozumí časové omezení
Po diskusi
VV ČMFS
schvaluje
rozsah pravomocí statutárních zástupců ČMFS
s doplněním v bodě č. 1 – …stanovami, usnesením VH, usnesením výkonného výboru…
v bodě č. 3 – …jejich mandátem nebo pracovní smlouvou, si musí…
v bodě č. 4 – O všech zásadních rozhodnutích
Rozsah pravomocí statutárních zástupců ČMFS
1) Statutární zástupci oprávnění jednat za ČMFS na základě článku 7, odst. 6 Stanov ČMFS jsou
povinni při výkonu své funkce řídit se obecně závaznými předpisy upravujícími činnost
sdružení, stanovami, usnesením výkonného výboru ČMFS a schváleným rozpočtem.
2) Mimo schválený rozpočet mohou zavazovat ČMFS či zatěžovat nemovitý majetek ČMFS jen
v případě, že si vyžádají stanovisko a souhlas výkonného výrobu ČMFS.
3) V případě rozhodnutí ve věci, která zavazuje ČMFS za hranici stanovenou jednotlivým
funkcionářům jejich mandátem, si musí vždy vyžádat stanovisko výkonného výboru
ČMFS.
4) O všech rozhodnutích přijatých v rámci svých pravomocí jsou povinni dodatečně informovat
na nejbližším zasedání výkonného výboru ČMFS.
Toto ustanovení nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČMFS dne 11. 11. 2003.
Závěr ze šetření České advokátní komory z 12.9.2008
Na základě stížnosti a dotazu předsedy ČMFS Ing. Pavla Mokrého České advokátní komoře
(ČAK) z 10. 7. 2008, zda za ČMFS mohou vystupovat a zplnomocňovat jiné osoby i
místopředsedové ČMFS, bylo dne 12. 9. 2008 ČAK sděleno: S odvoláním na o.s.ř., § 21, odst. 2,
kde je uvedeno, že za právnickou osobu jednají určení zástupci podle zvláštního zákona, kterým
je zákon č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Podle tohoto zákona orgány sdružení, způsob jejich
ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení upravují výhradně
stanovy. Pokud je pravdou, že podle čl. 7, odst. 6 Stanov ČMFS jsou za VV oprávněni jednat
jeho statutární zástupci, což je předseda, místopředsedové a generální sekretář, tak II.
místopředseda VV je oprávněnou osobou v souladu se zákony a jím pověřené osoby jednají
podle zákona.
Kompetence a pravomoce VV ČMFS ve vztahu k ORK ČMFS
Stanovy ČMFS
článek 10/2, ORK provádí kontrolu hospodaření orgánů ČMFS. Za tím účelem spolupracuje
s odborníky a odbornými institucemi (tuto pravomoc má jedině ORK, NE!! VV ČMFS), jejichž
služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat
Článek 7/2: VV však není oprávněn zasahovat do pravomoci ORK ČMFS…
2) STRUKTURA ČMFS, STUPNĚ ŘÍZENÍ, POČTY DELEGÁTŮ NA VH ČMFS
VALNÁ HROMADA
(202 delegátů zastupujících na VH 101 klubů a 101 OFS, KFS (76 OFS, 14 KFS, 11 Praha))
Čechy = 130
20 - I. a II. liga (12 a 8)
Morava = 72
12 - I. a II. liga (4 a 8)
18 - ČFL
16 - MSFL
21 - divize (7 z každé podle pořadí)
14 - divize (7 z každé podle volby)
9 - KFS
5 - KFS
51 - OFS (49 po zařazení Pelhř., Havl. Brod do Mor. části
25 - OFS (27 Pelhř. Havl. Brod)
11 - Pražský fotbalový svaz
Výhody současného zastoupení na VH ČMFS:
Zachovává demokratický princip, zastupuje území i kluby podle výkonnosti, sjednocuje komunikaci mezi územními a
výkonnostními stupni soutěží
VV ČMFS
13 volených zástupců hnutí ve VV ČMFS: profesionální fotbal 4, Morava 4, Čechy 5
předseda (1)
I., II., III. místopředseda (3)
členové za I. a II. ligu (3)
ŘKM, ŘKČ (2)
KFS, OFS (4)
Hlavní úkoly VV ČMFS:
Řídí sekretariát, řídí reprezentaci, zajišťuje centrální zdroje financování orgánů ČMFS, zhodnocuje marketingové zdroje, určuje a
sjednocuje metodiku na úrovni trenérské, rozhodčích, delegátů, mládeže, vytváří politiku vůči orgánům ČR, UEFA, FIFA a pod.
VÝKONNOSTNÍ A ÚZEMNÍ STRUKTURA ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ SOUTĚŽÍ
REPUBLIKOVÁ ÚROVĚŇ
1. Profesionální fotbal
Řídící orgán: LS 32 klubů + III. mpř. + ředitel
Volba: kluby
(III. místopředseda)
I. LIGA
II. LIGA
ZEMSKÁ ÚROVEŇ
ČECHY (místopředseda za Čechy)
/
MORAVA (místopředseda za Moravu)
Rozdíl v postupu spolupráce a koordinace mezi stupni tkví v obsahu statutu jednotlivých ŘK. Morava propojuje a svolává
na jedno shromáždění OFS, KFS, kluby ŘK a kluby profesionální v regionu ŘK, Čechy se schází pouze odděleně.
2. Výkonnostní fotbal
ŘKČ
Řídící orgán : ŘKČ
Volba:kluby, KFS
pouze předseda
ČFL
členové ŘKČ
jmenováni
3 DIVIZE
ŘKM
Řídící orgán: ŘKM
Volba: předseda - kluby, KFS
ostatní členové ŘK
všechny kluby, KFS, OFS
MSFL
Organizaci a řízení upravují Stanovy a Statut
2 DIVIZE
3. Krajské soutěže
Řídící orgán:
VV KFS
Volba:
kluby, okresy
9
KFS
(Stanovy a Statut)
5
KFS
(Stanovy a Statut)
4. Okresní soutěže
Řídící orgán:
VV OFS
Volba:
kluby
51
OFS
(Stanovy a Statut)
25
OFS
(Stanovy a Statut)
3) Struktura sekretariátu ČMFS, personální obsazení k 31. 1. 2009
Sekretariát ČMFS, Strahov
Sekretariát ŘKČ
Sekretariát ŘKM
Strahov
Předs. a GŘ Mokrý sekr. Hamrníková,
GS, Řepka,
sekr. Libová
Platil
Strahov
Nikodém
Hořejší, Švecová
Olomouc
Fryčák, Šindelář
Odstrčilíková, Bdinková
Odd. profesionálního fotbalu
Lubas ředitel, Lepší, Rýznar, Macela, Krula, ,Landa, Dráb ml.
Odd. reprezentační a mezinárodní
Dudl ředitel, Nevrlý, Sekerka ml., Šílová, Šíma sklad, Dovalil
Odd. legislativy a registrace
Petrásek ředitel, Slepička, Hadrbolcová, Červenková, Měšťanová,
Nováková, Kilianová, Dozorcová, Motyčková
Přestupy OL
Jaroš, Tihelková
Odd. mládeže, neprof. a regio. fot.
Mestek ředitel, Karlová, Průša
Odd. finanční
Fischer ředitel, Civínová, Rehová, Slabá, Precektor
Odd. logistiky a služeb
Sahula ředitel, Valtr, Liba, Štibinger, Novotná, Bednářová
Odd. vzdělávání
Zalabák ředitel, Plachý
Odd. komunikace, vnějších a vnitřních vztahů
Tichý ředitel, Holubová, Pecánek, Šrytr, Helcl
16x sekretáři KFS
14x trenéři KFS
Ostatní ve stálých odměnách
Fráňová, smlouva o právní pomoci (v trezoru OLR)
Chvála, mandátní smlouva k nahlédnutí pro členy VV ČMS u pana Petráska
Baťa
Sekretariát „Kozí“ (nájem ČMFS = 44.000,- Kč vč. DPH)
Obst (expert. stad., LR), Kňourková (sekretářka mpř. Košťála)
Reprezentační výběry ČMFS
realizační týmy všech kategorií, www.fotbal.cz – reprezentace
Trenér A , Rada Petr
Trenér 21, Dovalil Jakub
Trenér 20, Dovalil Jakub
Trenér 19, Křeček Aleš
Trenér 18, Hřebík Jaroslav
Trenér 17, Pešice Josef
Trenér 16, Štol Jiří
4) Komise ČMFS, personální obsazení, agenti hráčů, lektoři fotbalu a doprovody
Komise volené VH ČMFS stav k 31.1.2009
AK ČMFS,(mandát od 8.2.2003, volební období čtyřleté)
př. JUDr. Bernard, Dufek, Jelínek, Konečný, Švec, Pikna, Matyášová
ORK ČMFS (mandát od 3.2.2007, volební období čtyřleté)
př. Mgr. Lněnička, Ficner, Dvořák, Novotný, Urbánek
Komise jmenované VV ČMFS stav k 31.1.2009 (změny v čase uvedeny)
1 Rozhodčích a delegátů
od 1/06 př Krondl, Krula, Hapal, Hartman, ŘKČ Berbr, ŘKM Gajdušek, Unie Amler
od 7/06 př. Macela, Rott, Bastl (odstoupil 10/07 nahrazen Kurešem), Sova, Zahradníček,
Hartman, Rabuši, Černý, Krula (od 10/07 člen komise i sekretář)
př. Károlyi, Jonáš, Landa, Pařík, Teplý, Wulkan, Žák
2 Disciplinární
3 Licenční
př. Štětina, Fešar, Dopita, Vychodil, Dráb, Rýznar lic. manažer
4 Smírčí
př. Jarůšek, Minář, Jirouš, Kudela
5 Pravidlová
př. Kureš, Hora, Nitsche, Skočovský, Špak, Jachimstál
6 Zdravotní
př. MUDr. Krejčí, MUDr. Fousek, MUDr. Sinkule, Krabec, MUDr. Šnajdr
př. Haškovec, Bělka, Janek, Kvítek, Našinec, Straka, Janovský, Rouzek,
7 MTZ
Skočdopole, Křenek
8 Bezpeč. a výst. St. př. Dráb, Hudeček, Hamšík, Havránek, Chladil, Novotný, Veltruský, Volek
9 Futsalu
př. Mestek, Handl, Klier, Vokulič, Polák, Herzog, Kolman
10 Fotbalu žen
př. Kubíček, Hapal, Rohlová, Žovinec, Straková, Krejčí
11 Rozhodčích žen př. Berbr, Hapal, Kolev, Ploch, Peteřík
12 Regionální
př. Chvála a 14 předsedů KFS
12 Mládeže
př. Blažej, Křepela, Jakubek, Altman, Somberg, Dovalil, Stejskal, Betka,
Coufal, Hable, Křen, Svoboda, Palivec
13 Ad hoc
př. Vacek, Bělák, Čadek, Fráňová, Vandas, Petrásek, Šeterle
př. Petrásek, Dudl, Flégl, Kříž,
14 Agentů hráčů
15 Technická
př. Valášek, Uhrin, Škorpil, Zalabák, Kopecký, Buzek, Chovanec, Boka,
Tomajko, Vlček, Fikes, Fryčák, Nevrlý
16 Pro historii a statistiku př. Konečný
17 Pro kamerové systémy př. Lubas, Rýznar, Prask, Dráb, Gajda, Baťa, Liba, Petrásek
18 Trenérská rada vznikla 17.9.08 př. Chovanec, Rada, Večeřa, Jarůšek, Lavička, Hřebík,
Škorpil, Komňacký, Jarolín, Uhrin ml., Zalabák, Nevrlý, Valášek
19 Legislativní rada př. Károlyi (po kritice I.návrhu stanov 10.06 odstoupil a nahradil jej
př.Obst, Kubíček (odvolán na návrh předsedy Mokrého v 3/07 společně
s GS Fouskem), Lubas, Petrásek, Podolka (po rezignaci na AK a LR jej
nahradil Hajda)
20 Komise pro tvorbu nových stanov (Obst)
21 Komise pro čerpání grantů
př. Mokrý, Řepka, Obst, Blažej, Vrzáček
22 Subkomise plážového fotbalu (mandát do 31.12.2009)
př. Prohl, Dámec, Vospálek, Vougt, Větrovský
23 Unie českých fotbalových trenérů př. Lička, členové viz fotbal.cz - komise
24 Ekonomická komise
od 3/07 př. Chvála, Bělák, , Blažej, Haškovec, Kapoun, Fischer,
Votík rezignoval 1/09, Kučera rezignace 7/08, Hrdlička doplněn 11/08
Pozn.: mimo pana Fischera jsou členové bez ekonomického.vzdělání
25 ŘKM
př. Kučera, Šťastný, Bitta, Nezval, Vrzáček, Ševčík
26 ŘKČ
př. Votík, Nikodém, Pařík, Urban, Kohout
Listina delegátů na utkání UEFA (nezveřejňuje se, jen zasílá svazům)
Dudl, Fousek, Řepka (ten nově od listopadu 2008 po návštěvě M. Platiniho v ČR)
Listina delegátů na rozhodčí UEFA
Amler, Bohuněk, Krondl, Krula, Liba, Pouček (není od podzimu 2008 nasazován), Ulrich
Listina delegátů futsalu UEFA
Amler, Fousek, Herzog, Mestek
Listina antidopingových lékařů
Svoboda (na žádost UEFA navržen Českým antidopingovým výborem v rámci kvóty lékařů mimo
fotbalové svazy)
Všechna obsazení vycházejí z návrhu, schváleného VV ČMFS na jaře 2006 a potvrzeného VV
UEFA v létě 2006 (s výjimkou MUDr. Svobody na antidopingové listině, jehož návrh proběhl
v jiném režimu), neboť původní mandát orgánů FIFA i UEFA byl na období 2006 – 2009.
Listina rozhodčích pro mezinárodní listinu FIFA na rok 08
Hlavní
Královec, Matějek, Kovařík, Jílek, Jech, Příhoda
Pomezní
Kordula, Filípek, Filgas, Wilzcek, Zlámal, Lhoták, Večeřa, Chytil, Pospíšil, Ubias
Listina doprovodů rozhodčích a delegátů UEFA a FIFA K 30.8.2006
Amler, Krondl, Krula, Liba, Pouček, Ulrich, Janoško, Valtr, Filípek, Tulinger, Matějek, Bohuněk
Krajští lektoři fotbalu
Fischer, Honl, Jachimstál, Kureš, Legierský, Marada, Pánek, Peřina, Šetřivý, Slavík, Sova,
Svoboda, Špak, Trčka
Agenti v ČMFS s udělenou licencí v době mandátu VV ČMFS
Baránek Rudolf
Hanus Daniel
Kolář Viktor
Nehoda Zdeněk
Nováková Hana
Rosický Jiří
Stejskal Jiří
Vandas Pavel
Zíka Pavel,
Bielik Julius
Hrdlička Martin
Lacina Dalibor
Nehoda David
Paska Pavel
Řehák Kamil
Šťastný Jindřich
Vejmelka Josef
Zvára Ondřej
Drulák Radek
Chovanec Ondřej
Losenický Alexander
Němeček Václav
Páv Libor
Říha Martin
Talpa Hynek
Víger Bohuš
5) Funkcionáři ČMFS v orgánech a komisích v ČR, UEFA a FIFA
ČSTV (VH ČSTV se koná každoročně v Nymburce, volební období 4leté)
Mokrý Pavel Ing., volený člen VV ČMFS
Petrásek Marcel JUDr., předseda jmenované legislativní rady
Obst Jan JUDr., člen jmenované legislativní rady
Slepička Petr Mgr., člen legislativní rady
Petrásek Marcel JUDr., člen jmenované smírčí komise
DR Sazka a.s.
do 5/08 Obst Jan JUDr., člen DR Sazka,
od 6/08 nemá fotbal po 15 letech svého zástupce v DR Sazka, neboť i přes účast předsedy
Mokrého ve VVČMFS delegoval VV ČSTV jiného zástupce do DR Sazka po ukončeném
mandátu JUDr. Obsta (značné politické a společenské selhání v prostředí tvorby
sportovních financí a možnosti podílu na informacích…!!!)
ČOV (Český olympijský výbor, volební období 4leté)
Károlyi Alexander JUDr., volený člen VV ČOV a člen pléna ČOV za sportovní svazy. Do
ČOV navržen hlasováním VV ČMFS dne 13.11.2008 v poměru 5 pro, 2 proti (Kubíček,
Kučera), 1 se zdržel
Důvod nesouhlasu II. mpř. stejný jako před 4 roky. Do této prestižní funkce byli vždy
navrhováni jen volení funkcionáři s daným pevným mandátem, ne členové
jmenovaných komisí bez pevných mandátů. Dále pak pro morální zpustnutí jmenovaného
(viz. vyjádření a kroky JUDr. Károlyiho v bodě 22 zprávy VV)
Károlyi Alexander JUDr., předseda jmenované legislativní rady ČOV
Petrásek Marcel JUDr., člen legislativní rady ČOV
Žák Jan JUDr., (člen DK ČMFS) člen legislativní rady ČOV
FIFA (mandátní období 1.7.2007 – 30.6.2009) – stav k lednu 2009
Mokrý
Fousek
Komise futsalu a plážového fotbalu
Panel instruktorů administrativy a managementu
UEFA (mandátní období 1.7.2007 – 30.6.2009) – stav k lednu 2009
Mokrý
Vacek
Řepka
Mestek
Fousek
Komise futsalu a plážového fotbalu, I. mpř.
Komise marketingová
Komise mediální
Panel grassroots fotbalu
Panel specialistů administrativy
V r. 2007 došlo po Kongresech FIFA i UEFA ke změně mandátu i obsazení (na období 2007-2009).
Mokrý nahradil Fouska v obou Komisích futsalu FIFA i UEFA a ČMFS ztratil místo v Komisi
mládeže UEFA, které zastával Obst, a získal místa v Komisích marketingové a mediální - Vacek,
Řepka.
Tyto změny k 1.7.2007 nebyly projednány Ligovým shromážděním, jak ukládá jeho Statut, ani
schváleny VV ČMFS. Byly projednány s UEFA pouze předsedou ČMFS a VV ČMFS o nich byl
informován ex-post.
Je třeba požádat FIFA i UEFA, že vzhledem k VH ČMFS konané 27.6.2009 budou jmenovité
návrhy do komisí i panelů sděleny a projednány v červenci 2009.
Tuto výjimku je nutné vyjednat předem, neboť FIFA i UEFA si vyžádají návrhy již v průběhu jara
2009, a poté proběhne schvalování FIFA a UEFA tak, aby komise a panely měly mandát na období
1.7.2009 – 30.6.2011.
6) Obchodní společnosti 100% vlastněné ČMFS
STES a.s.
Datum zápisu:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
V ý p i s z obchodního rejstříku
18.srpna 1993
STES a.s.
Praha 1, Kozí čp. 7
497 04 516
Akciová společnost
Předmět podnikání:
agenturní činnost v kultuře a sportu, reklamní agentura, zprostředkování v obchodě koupě za
účelem jeho dalšího prodeje a prodej, organizační zajištění sportovních, tělovýchovných a
kulturních, akcí (při dodržení par. 3 písm. c/9 zák. č.455/91 Sb., výroba audiovizuálních děl
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
Ing. Jaroslav Vacek, r.č. 520219/383, Praha 5, Hamsíkova 25, PSČ 150 00, den vzniku
funkce: 3.července 2006, den vzniku členství v představenstvu: 3.července 2006
Místopředseda představenstva:
Ing. Vlastimil Košťál, r.č. 570627/0020, Kamenice, Kruhová 587, PSČ 251 68, den
vzniku funkce: 3.července 2006, den vzniku členství v představenstvu: 3.července 2006
člen představenstva:
Jan Kinda, r.č. 560426/0189, Brandýs nad Labem, Jiskrova 423, den vzniku funkce:
3.července 2006, den vzniku členství v představenstvu: 3.července 2006
člen představenstva:
Marcel Petrásek, r.č. 770508/0834 Praha 6, Řečického 7, den vzniku funkce: 3.července
2006, den vzniku členství v představenstvu: 3.července 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek
jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen
představenstva Jan Kinda.
Dozorčí rada, členové
František Hrdlička, r.č. 560802/1023 Teplice, Trnovanská 1325, den vzniku členství v
dozorčí radě: 11.července 2007
Josef Dufek, r.č. 650127/2239, Kolomuty 33, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01, den
vzniku členství v dozorčí radě: 11.července 2007
Jaromír Gajda, r.č. 480624/404, Olomouc, Lamblova 38, PSČ 772 00, den vzniku členství v
dozorčí radě: 11.července 2007
Ing. Miroslav Kříž, r.č. 580708/1511Plzeň 4, Lobzy, Sluneční 9, den vzniku členství v
dozorčí radě: 11.července 2007
Pavel Marek, r.č. 601227/0220, Černošice, Rumunská 609, PSČ 252 28, den vzniku členství
v dozorčí radě: 11.července 2007
Luděk Vinš, r.č. 620107/0931, Praha 10, Malešice, Rektorská 234/40, PSČ 100 00, den
vzniku členství v dozorčí radě: 11.července 2007
Zdeněk Zlámal, r.č. 560517/1264 Hulín, Vrchlického 105, PSČ 768 24, den vzniku členství
v dozorčí radě: 11.července 2007
Miroslav Vrzáček, r.č. 450501/439, Jihlava, U Hřbitova 12, PSČ 586 01, den vzniku členství
v dozorčí radě: 11.července 2007
Jediný akcionář:
Českomoravský fotbalový svaz, o.s., Praha 1, Kozí 7, Identifikační číslo: 004 06 741
Akcie:
02 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč, splaceno: sto procent
Ostatní skutečnosti:
- Na základě smlouvy o fúzi převzala společnost jako společnost nástupnická jmění zanikající
společnosti STUDIO TELEVISION EVENT SPONZORING - INTERNATIONAL s.r.o.,
Praha 1, Kozí 7, IČ 256 49 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, rejstříkové vložce C 58026.
- Datum založení: společenskou smlouvou ze dne 25.6.1993
Fotbal Trading a.s.
V ý p i s z obchodního rejstříku
Datum zápisu:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
19.května 1992
FOTBAL TRADING a.s.
Praha 1, Kozí ul. 7
452 76 943
Akciová společnost
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží
uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb., obstaravatelské služby v oblasti správy objektů bytového
a nebytového fondu, obstaravatelské služby v oblasti sportovní činnosti, reklamní činnost
Statutární orgán - představenstvo:člen představenstva:
Václav Chvála, r.č. 560216/152, Praha 6, José Martího 240/25, den vzniku členství v
představenstvu: 6.ledna 2003
předseda představenstva:
Jaroslav Rezák, r.č. 500822/036 Most, Lidická 80/8, den vzniku funkce: 7.února 2006,
den vzniku členství v představenstvu: 31.ledna 2006
člen představenstva:
František Sahula, r.č. 450114/040 Vlašim, U Vorliny 313, den vzniku členství v
představenstvu: 31.ledna 2006
člen představenstva:
Marcel Petrásek, r.č. 770508/0834, Praha 6, Řečického 7, den vzniku členství v
představenstvu: 31.ledna 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek
jménem společnosti předseda představenstva. Předseda představenstva
písemné právní úkony, které činí jménem společnosti, podepisuje tak, že
k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada, členové:
Ing. Rudolf Baťa, Praha 4, Jihlavská 605, PSČ 141 00
Josef Hadraba, r.č. 391211/017, Příbram II, Fantova Louka 579, den vzniku členství v
dozorčí radě: 31.ledna 2006
JUDr. Jan Obst, r.č. 520313/126, Praha 5, Běhounkova 2309, den vzniku členství v dozorčí
radě: 21.prosince 2005
Akcie:
1 920 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady
Základní kapitál: 9 600 000,- Kč, Splaceno: 9 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
- Základní kapitál společnosti FOTBAL TRADING a.s. se zvyšuje úpisem nových akcií dle
§ 203 a násl. ObchZ o 8.500.000,-- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých), přičemž
upisování akcií nad částku tohoto navhovaného zvýšení základního kapitálu ve smyslu §
204a Obchz se nepřipouští. Základní kapitál společnosti FOTBAL TRADING a.s., po
jeho zvýšení bude činit 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých).
- Upisováno bude 1.700 kusů kmenových listinných akcií najméno, převoditelných se
souhlasem valné hromady, o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých).
Nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Všechny nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Jediným
akcionářem FOTBAL TRADING a.s., kterým je ČMFS. Jediný akcionář toto právo
vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou
uzavře Jediný akcionář se společností FOTBAL TRADING postupem dle ObchZ, ve lhůtě
14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Jediného
akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců FOTBAL
TRADING a Jediného akcionáře na smlouvě o upsání akcií.
- Na jednu původní akcii se jmenovitou hodnotou 5.000,-- Kč lze upsat 7,73 nových akcií
se jmenovitou hodnotou 5.000,-- Kč.
- Jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, akcií FOTBAL TRADING a.s. je
povinen splatit 100% emisního kurzu všech upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních
dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností FOTBAL
TRADING a.s., a to na bankovní účet FOTBAL TRADING a.s., č.ú.: 194817691/0300,
vedený u Československé obchodní banky, a.s.
- Vydání nového druhu akcií se neprovádí, upisování akcií nepeněžitým vkladem se
nepřipouští, možnost započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení
emisního kursu se nepřipouští, vydání poukázek na akcie se neschvaluje.
Upisování akcií Jediným akcionářem formou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou
uzavře Jediný akcionář se společností FOTBAL TRADING a.s., je vázáno na rozvazovací
podmíku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného
akcionáře FOTBAL TRADING a.s., v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu.
7) VV ČMFS, vývoj personálního obsazení od roku 1991
Poznámka k pořadí zástupců ve VV ČMFS:
předseda
místopředsedové
předsedové řídících komisí
OFS, KFS
profesionální fotbal
1991 – 1994 (do přijetí nových stanov v roce 1995 bylo obsazení VV bez rozlišení ŘK,liga)
Chvalovský
Kopecký, Obst
Hosman, Šupka, Harašta, Čižinský
Kubíček, Beneš
(kooptováni za ligu v 6/93)
1995 – 1998
Chvalovský
Gottvald, Macela, Novák
Hosman, Gajdušek
Čižinský, Valenčat, Šrom, Harašta
Leška, Pelta, Kubíček
1999 – 2001
Chvalovský
Gottvald, Obst, Macela
Mokrý Hosman
Čižinský, Janich,Gajdušek, Ševčík
Kopačka, Kubíček, Leška
17.6.2001 – 21.10.2005
Obst
Mokrý, Brabec, Vacek
Severýn, Ševčík
Hadraba, Chvála, Fryčák, Gajdušek
Košťál, Kubíček, Leška
21.10.2005 – 27.6.2009
Mokrý
Košťál, Kubíček, Vacek
Votík, Kučera
Blažej, Chvála, Haškovec, Vrzáček
Hrdlička, Bělák, Starka
(mpř. Košťál abdikoval k 1.1.2009)
8) VV ČMFS, jednání, účast, zásadní politická rozhodnutí
21.10.2005 volí VH ČMFS nový VV ČMFS se čtyřletým mandátem
Den jednání číslo
místo jednání
cena
absence
01.11.2005
1/05
Praha, salonek A1
0
nikdo
28.11.2005
2/05
Praha, salonek A1
0
nikdo
06.12.2005
3/05
Praha, salonek A1
0
nikdo
20.12.2005
4/05
Praha, salonek A 1
0
nikdo
12.01.2006
5/06
Praha, salonek A 1
0
nikdo
zásadní skutečnosti (kurzívou)
čtyřletý finanční plán
01.02.2006 6/06 Praha, salonek A 1 0
1, Chvála, nepozváni Kubíček, Kučera!
změna na termín 1/2 z 9/2 vyhlášena v předvečer akce po odletu JK na Kypr 31.1. se Sigmou!
Témata NFS, KD, TV práva – rozdělení produktu! podnět k DK Mokrý na Kubíčka a Kučeru snaha o omezení voleného mandát, podklad nahrávka z jednání OFS v Olomouci 24.1.2006!!
10.03.2006 7/06 Nymburk
0
2, Vacek, Starka
Alea neuzavřena, předseda jmenované komise Károlyi na dotaz Kučery k podnětu na volené
funkcionáře z 1.2.09 nedoporučuje projednávat podnět na VV z důvodu možného ovlivňování!!
13.04.2006 8/06 Praha
0
nikdo
Alea neuzavřena, mpř. Košťál informuje, že všechny záležitosti k MS spadají do kompetence
předsedy a I.mpř.!!
11.05.2006 i přes zaslanou pozvánku se jednání neuskutečnilo…
19.05.2006 i přes zaslanou pozvánku se jednání opět neuskutečnilo…
03.05.2006 potrestala DK ČMFS Slávii 2 miliony, 25.5. DK trestá JK zákazem
pozastavení výkonu funkce!!
01.06.2006 9/06 Brno, International 45.306,1, Blažej
Alea neuzavřena!, odvolání komise rozhodčích a delegátů, J.Kubíček po hlasování 9:2 vyhozen
ze schůze (proti Kučera,Chvála), hlasováno o důvěře DK z důvodu porušení principu stanov
nemožnosti trestat voleného funkcionáře, hlasování 10:1 (proti Kučera)
15.06.2006 potrestala DK ČMFS JK zákazem výkonu funkce pouze člena VV (ne
funkcionáře klubu!!) na 22 měsíců za větu, ve které upozornil 24.1.2006 na
chystaný prodej domu v Kozí…(viz Jonáš trest JK, oddíl 21 této zprávy)
29.06.06
9/06 Praha, Strahov
0
1, Blažej
Po příchodu JK jednání ukončeno na příkaz předsedy po hlasování 8:1, zdrželi se 2, ukončeno
30.06.2006
10/06 Praha, Corinthia
50.000,-
3 Blažej,Kučera,Starka, JK nepozván
19.07.2006 11/06 Praha, Strahov
0
1 Bělák
Alea schválena, dům v Kozí návrh na přípravu k prodeji, pověřen Chvála
30.08.2006
12/06 Praha, Strahov
0
1, Haškovec
27.09.2006
13/06 Praha, Strahov
0
1, Košťál
25.10.2006 14/06 Praha,Strahov
dům v Kozí návrh prodeje
0
nikdo
29.11.2006 15/06 Praha, Strahov
0
snaha o odkoupení hotelu Coubertin od ČSTV
2, Hrdlička, Starka
20.12.2006 16/06 Praha, Strahov
0
1, Starka
rozhodnuto o prodeji domu v Kozí s realizací FT v roce 2007, pověřen Rezák, Mokrý podepisuje
dohodu o narovnání s Bohemians (Vejsada) v konkursu a tím jsou v ČMFS dva subjekty (B1905
a B v konkursu) s číslem 100001!!!
12.01.2007 17/07 Praha, Strahov
0
2, Kučera, Starka
zákaz resp. omezení novinářů na VH ČMFS, konstatování, že návrh stanov je lepší než jsou
dosavadní…
23.01.2007 18/07 Praha,Strahov
0
nikdo
zákaz účasti na VH 3.2.2007 pro údajně trestané funkcionáře…odkaz na rozhodnutí VV ČMFS
z roku 2005 (žádné takové však neexistuje…)
03.02.2007 VH ČMFS, volba nové ORK ČMFS a vyslovení důvěry místopředsedovi
za Moravu Jiřímu Kubíčkovi hlasováním 41:30…
20.03.2007 19/07 Praha, Strahov
0
1, Mokrý
ORK ČMFS rozhodla na základě obnovy řízení, že JK nemohl být trestán a trest prohlásila
nulitním. LR jako poradní orgán VV konstatuje, že účast JK na jednání VV je v rozporu
s rozhodnutím jmenované komise… VV zveřejňuje utajenou a promlčenou informaci o rozsudku
Záblatí (viz oddíl 13 zprávy)
17.04.2007 20/07 KV, Imperial
??
?? Kubíček i přes účast nevpuštěn,
př. Mokrý i přes usnesení ORK jej dál povařuje za funkcionáře v trestu a rozhoduje o zamezení
Ekonomická komise vyjadřuje výrazné znepokojení nad vývojem hospodaření ČMFS!!
25.05.2007 21/07 Praha
0
1, Mokrý
EK navrhuje VV sérii úsporných opatření, např. eliminaci fakturací zaměstnanců a smluvních
osob, která souvisí s jejich výkonem funkce. VV schvaluje!! Pan Chvála fakturuje ČMFS 2.5.
54.000,- Kč(dvě smluvní odměny) a poté každý měsíc 27.000,-Kč. Smlouva podepsána 12/07!!
27.06.2007 22/07 Praha,Strahov
0
2, Mokrý, Starka
př. Mokrý odmítá předložit své lustrační osvědčení z důvodu, že v o.s. to není třeba. VV se
usnáší, že LO je věcí každého jednotlivce. Deficit rozpočtu 45 milionů. Košťál navrhuje vykrýt
z rezerv, tj. konta v zahraničí. Zápis VV, str. 13
11.09.2007 23/07 Praha
0
2, Haškovec,Starka,
Alea z důvodu neplnění smlouvy navrhuje mimosoudní narovnání ve výši 11 mil. Kč (viz 19). VV
mění jednací řád, zákaz účasti pro předsedu ORK (15 let byl přítomen jednání), zásah do statutu
ORK omezení kontroly…nepochopitelné selhání LR a VV
11.10.2007
24/07 Teplice, Beethoven
nikdo Úkol nadále snižovat rozpočet!!.
14.11.2007
25/07 Praha
1, Kučera
18.12.2007
26/07 Praha
nikdo
17.01.2008
27/08 Nymburk
1, Košťál
zamlčen spor Záblatí
13.02.2008
28/08 Praha
1, Košťál
zamlčen rozsudek Záblatí
19.03.2008 29/08 Praha
nikdo
vyhlášen prohraný spor ČMFS se Záblatím a to tím, že ČMFS se neodvolalo, diskreditace ORK
ČMFS (viz bod 13)
17.04.2008 30/08 Praha, Pyramida
2, Kučera, Starka
JK účasten na VV po vypršení domnělého trestu… Nikdo z členů VV nebyl schopen odpovědět
na otázku, co se to minule usneslo k rozsudku Záblatí a 5 členů (Mokrý, Vacek, Košťál,
Hrdlička a Bělák) po hodině opustilo jednání VV, a tím z něj udělali neusnášeníschopnou
schůzku… viz vyhlášení zástupců OFS, bod 15, prohlášení na webu
14.05.2008 31/08 Praha, Pyramida
nikdo
Vacek a Košťál podávají na JK podnět k DK za rozeslanou nahrávku z ukončeného VV 17.4.,
Obst vypracoval nový jednací řád proti zásadám demokratického řízení spolku
24.06.2008 32/08 Praha, Pyramida
1, Blažej
opakovaně střeží VV bodyguardi (viz cena v bodě 11 h), schůze nahrávaná STES na 2 kamery a
4 ruchové mikrofony. V sále je jako ve studiu na Kavčích horách, kabely a technika…Jedna
kamera zabírá nepřetržitě JK…
17.07.2008 33/08 Praha, Strahov
nikdo
velmi zdařilá taškařice při jmenování trenéra reprezentace…mpř. Košťál okamžitě po schůzi
odjíždí na tříměsíční odpočinek…
17.09.2008
34/08
1, Košťál
15.10.2008
35/08 Teplice,Beethoven
2, Kučera, Starka
13.11.2008 36/08 Praha, Strahov
4, Mokrý, Blažej, Hrdlička, Votík
VV pro fungující ORK zajišťuje na žádost předsedy Lněničky novou sekretářku sl. Novákovou a
po jednání VV jim i uvolňuje pro nerušenou práci místnost na úkor DK
16.12.2008
ve večerních hodinách (21.20h.)15.12.08 je odvolán řádný VV SMS sekretářky !
16.1.2008
34/09 Praha, Strahov
nikdo (již nebyl I. mpř.)
po bouřlivé diskuzi je přijato usnesení o nelegálnosti ORK ČMFS, prohlasována kontrola OFS a
KFS v rozporu se stanovami a vydáno nepochopitelné usnesení o kauze Příbram. Opakovaně
odmítnuta iniciativa OFS ke svolání VH ČMFS. Akce shromáždění delegátů svolaná mpř.
Kubíčkem prohlášena za soukromou iniciativu… Vydaná rozhodnutí a usnesení z VV ČMFS
nejsou v souladu se stanovami ČMFS, zejména pak vyjádření k rozhodnutím ORK ČMFS,
zvláště pak, když člen VV ČMFS Starka informoval o podání žaloby na ČMFS (tedy na VV
ČMFS) u Obv. soudu pro Prahu 1 (viz žaloby na ČMFS, oddíl 12 zprávy)!!! Tedy sám žalovaný
podává svým usnesením žalující straně (Příbram – Starka) jeden z rozhodujících argumentů pro
vítězství ve sporu o to, zda bylo či nebylo voleným orgánem postupováno v souladu se stanovami
a zákonem…
Není to půvabné završení činnosti VV ČMFS ve svém volebním období???, když již
jedno podobné rozhodnutí pro prohru sebe sama (ČMFS) jsme ve sporu s vlastním
členem učinili (Záblatí, zpráva oddíl 13 ), a od té doby i přes možnost odvolání
nekonáme, abychom jednoznačně protiprávní rozsudek zvrátili a ve sporu uspěli!!!
9) LS ČMFS, jednání, účast statutárních zástupců ČMFS
Den jednání číslo
místo jednání
cena
absence
05.12.2005
7/05
Praha, Presscentrum 0
Košťál
08.02.2006
8/06
Praha, Presscentrum 0
Mokrý, Košťál
04.04.2006
9/06
Praha, Presscentrum 0
Mokrý, Košťál
20.06.2006
10/06 Praha, Wienna
62.000,-
Mokrý, Košťál
24.06.2006
1/06
Praha, Wienna
21.000,-
Mokrý, Košťál
22.01.2006
2/07
Praha, Wienna
25.000,-
Košťál
17.04.2007
3/07
Praha, Pyramida
?
Mokrý, Košťál
14.05.2007
schůzka I.GL Wienna
8.500,-
Mokrý, Košťál
23.05.2007
neočekávaně zrušeno
0
0
26.06.2007
4/07
Praha, Wienna
?
Mokrý, Košťál
13.11.2007
5/07
Praha, Wienna
29.700,-
Mokrý, Košťál
18.12.2007
schůzka I.GL, Wienna
?
Mokrý, Košťál
12.02.2008
1/08
Praha, Wienna
3.320,-
Mokrý, Košťál
08.04.2008
2/08
Praha, Wienna
29.000,-
Mokrý, Košťál
13.05.2008
3/08
Praha, Wienna
56.600,-
Mokrý, Košťál
23.06.2008
4/08
Praha, Wienna
55.000,-
Košťál
30.09.2008
4/08
Praha, Wienna
?
Mokrý, Košťál
15.12.2008
5/08
Praha, Wiena
?
Mokrý, Košťál
20.01.2009
6/08
Praha, Praha
?
Mokrý
Poznámka: I.mpř. Košťál se zúčastnil v době od 17.6.2001 do 21.10.2005, kdy byl zvolen
kluby do LS, zasedání jen 1x a to dne 24.7.2001. Shodou okolností na něm sdělil svým
kolegům, že Sparta nebude solidární s ostatními při uzavírání smluv prostřednictvím STES,
protože má na všechny zajímavé komodity exkluzivní smlouvy…
Zápis z LS 2/01 zní: Kinda seznámil kluby se situací k dnešnímu dni. Uvedl, že problémem
jsou však kluby, které mají dojednaného jiného generálního sponzora s exkluzivitou, a tím
jsou narušeny možné další vazby pro jednání. Dochází k ohrožení uzavření smluv. Jedná se
především o AC Sparta Praha, která má exkluzivitu ve všech finančních oblastech
(bankovnictví, motorismus, média apod.) STES by se měl do budoucnosti orientovat na
prodej generálního sponzora ligy a TV práv.
Tímto dnem přišly kluby o cca 70.000.000,-Kč…a od té doby se jim tvrdí, že je
dotuje reprezentace, tak ať raději moc nemluví…
10) Stanovy ČMFS, plnění usnesení VH ČMFS, vývoj
1) k usnesení VH ČMFS ze dne 21.10.2005, které zní :
„Valná hromada ukládá VV ČMFS předložit na příští VH ČMFS návrh nových Stanov
ČMFS:
- teprve 2.6.2006 bylo hnutí vyzváno k připomínkám do 30.6.06 (Morava po diskuzi splnila)
- první návrh předložen měsíc po termínu!! (15.9.2006) až 25.10.2006 (19.10.06 zazněla při
účasti předsedy ČMFS kritika na shromáždění Moravy za nepředložení)
- pro katastrofální úroveň je návrh stažen (dodnes se neví kdo byl jeho autorem!!!,
předsedou LR ČMFS byl v tu dobu JUDr. Károlyi, který následně s funkce odstoupil !!)
- opakovaně v tomto materiálu není zapracována ani jedna ze zásadních připomínek
z moravského návrhu.
- konečný termín pro připomínky je stanoven na 24.11.2006. Vzhledem k zaslanému
neodbornému a nekvalitnímu návrhu je to termín velmi krátký.
- Řídící komise pro Moravu zasílá 24.11.2006 osmnáctistránkový materiál, ve kterém
poukazuje na právní, faktické a stylistické vady a doporučuje hledat viníka tohoto stavu.
- 8.12.06 je z jednání okresů a krajů v Nymburce vyhozen konzultant ŘKM ke stanovám
Jiří Kubíček. Na kritiku k první verzi připomínek z úst řady delegátů odpovídá na tomto
zasedání předkladatel návrhu předseda ing. Mokrý, že není právník a že si nechá udělat na
tento návrh právní rozbor…
- nový předseda LR JUDr. Obst rozesílá 12.12.2006 vlastní návrh stanov a přijíždí dne
13.12.2006 do Olomouce na konzultaci s ŘKM. Na ní se shoduje s funkcionáři, že
dosavadní postup a kvalita předložených materiálů jsou katastrofální. Od minulých konání
se však distancuje s tím, že na to neměl vliv. Na schůzce jsou požadovány (opakovaně)
zásadní moravské připomínky. Po dvouhodinové schůzce jsou funkcionáři ŘKM
ujišťováni, že tyto zásady budou zapracovány do materiálu pro VV ČMFS
- dne 22.12.2006 je rozeslán do hnutí nový návrh stanov schválený VV ČMFS, který opět
postrádá zapracování většiny moravských připomínek, rovněž bez důvodové zprávy a
tentokrát bez zvýraznění a označení textu mezi platnou verzí a novým návrhem, což dělá
z materiálu naprosto nepřehledné dílo.
- dne 4.1.07 vyzývá dopisem předseda LR JUDr. Obst Řídící komisi pro Moravu o zajištění
dvou konzultantů na jednání o stanovách dne 9.1.07. V neděli 7.1.07 se schází ŘKM a
schvaluje kompletní patnáctistránkový připomínkový materiál a dva konzultanty pány
Kučeru a Kubíčka.
- dne 9.1.07 se pan Kubíček dostavuje k jednání LR.
- bez omluvy předsedovi LR odejde z jednání ředitel LPO a člen LR pan Petrásek a
s omluvou jeho podřízení pánové Slepička a Landa. Při nedostavení se pánů Lubase a
Podolky je LR neschopna se usnášet.
- Na stole se objevuje dopis předsedy Mokrého ze 4.1.07, který sděluje, že v případě účasti
pana Kubíčka bude jednání předčasně ukončeno nebo nebude zahájeno.
- při jednání nejsou opět vzaty v úvahu připomínky ŘKM ani kompletně zpracovaný
návrh Bohemians Praha.
- dne 12.1.2007 schvaluje VV ČMFS na návrh LR verzi stanov pro VH ČMFS.
- do 24.1.2007 však není návrh zaslán do hnutí a 8 dní před konáním VH
ČMFS tak delegáti neznají obsah dokumentu, který mají přijmout jako
zásadní právní normu pro chod ČMFS…
- dne 3.2.2007 VH ČMFS stanovy předložené VV ČMFS
neschvaluje!!!
2) k usnesení VH ČMFS ze dne 3.2.2007, které zní : „Valná hromada:
- schvaluje vytvoření komise za předsednictví JUDr. Obsta s tím, že jejími členy budou
zástupci určení VV ČMFS, ŘK, LS, KFS a OFS s tím, že návrhy budou průběžně
zveřejňovány na www.fotbal a předloženy VV ČMFS do 30.9.2007
- ukládá VV ČMFS předložit návrh nových Stanov ČMFS k projednání do fotbalového
hnutí do 30.11.2007
- po VH ČMFS 3.2.2007 a propadu předložených stanov bylo zřejmé, že je nezbytné
stanovit jasné zadání pro tvorbu stanov a zásad, na kterých mají být postaveny
- v zápise komise z 26.6.07 je návrh na zpracování zásad pro tvorbu nových stanov
- moravští delegáti se sešli na schůzce v Olomouci 6.9.07 a předali Dr. Obstovi sumář
zásad pro tvorbu stanov i se zdůvodněním
- na dalším zasedání komise (20.10.07) však přinesl Dr. Obst již zpracovaný návrh stanov a
požadoval pouze diskuzi k tomuto návrhu!!!
- metodou práce se stalo zasílání návrhů na poslední chvíli (mnohdy až poslední večer před
konáním) , změna termínů, (z 25 na 26.6 a z 11.9. na 20.9) pro krátkost času vedla
k neúčasti na schůzkách komise, neoznačování změněných textů způsobovalo špatnou
orientaci
- navržené moravské zásady nebyly ve většině respektovány a to buď opakovaným
ignorováním, nebo přehlasováním
- od 30.9.07 nebyly jednotlivé návrhy zveřejňovány na stránkách svazu a tím nebylo
splněno usnesení z VH ČMFS z 3.2.07
- závěr zpracování dostává opět hektické tempo, aby se stihl termín 30.11.2007.
- dne 30.11.2007 je návrh komise zveřejněn na stránkách svazu s možností připomínek
do 31.3.2008
- dne 4.1.2008 je zveřejněn v oddělení stránek ČMFS - kolonce návrh nových stanov- další
návrh…V den jednání OFS a KFS 17.1.2008 v Nymburce je však stažen ze stránek?!!!...
(dodnes nevyjasněno kdo jej tam „pověsil, kdo jej zadal, kdo nechal zaplatit odbornou
anglickou verzi !!!??? V podstatě šlo o návrh klasických stanov FIFA, předaný zástupcům
ČMFS při schůzce v Zurichu 11/07 (Petrásek Řepka, Němeček), která byla přeložena do
čeština a na první stranu se napsalo ČMFS…!!!
- ŘK pro Moravu schválila 10.1.08 komisi pro přípravu kompletních připomínek
návrhu stanov z 30.11.2008, ve které jsou zastoupeni zástupci všech segmentů fotbalového
hnutí z Moravy.
- 27.3.2008 vydává tato komise velmi stručný a jasný materiál s připomínkami.
- na VV ČMFS 15.10.2008 byl předložen další návrh JUDr. Obsta. Po dotazu, kdo jej četl?,
vyšlo najevo, že nikdo z členů VV ČMFS a kromě II. mpř. a předsedy ŘKM jej nejen
nezná, ale ani nečetl. Na to prohlásil III. mpř. Vacek, že nové stanovy nikdo nechce a on
sám se stanovami nezaobírá!!! VV ČMFS doporučil neprojednávat tento materiál.
- zápis z VV ČMFS ze dne 15.10.08 však dokazuje neuvěřitelný obrat…VV ČMFS prý
vzal předložený návrh na vědomí!!! Následně byl do hnutí 4.11.08 (ovšem v pozměněné
verzi aniž komise pro stanovy zasedla…) zaslán Obstův návrh!!!
- ačkoli o návrhu nebylo jednáno a již vůbec hlasováno, znamená usnesení VV ČMFS, že
se s tímto předloženým návrhem se VV ČMFS nejen seznámil ale i ztotožnil…!!!
- dne 30.11.2008 vydává předseda ŘKM a II. mpř. 9 stran kritických připomínek
k návrhu a rozesílá je do celého hnutí…
Co skrývá návrh ve svém obsahu?? Že např. Českomoravský fotbalový svaz
se sám vyřazuje z členství ve FIFA a UEFA…
Nejbližší VH ČMFS musí obsahovat bod programu Stanovy ČMFS…
11 a) Ekonomika, plnění usnesení VH ČMFS, zpráva o vývoji, účty ČMFS
Poděkování: jako II. místopředseda ČMFS, pranýřovaný za údajnou kritiku ekonomiky
(potrestaný však za kritiku prodeje Kozí), bych chtěl poděkovat svému kolegovi III.
místopředsedovi ČMFS Ing. Jaroslavu Vackovi, za vstřícnost a pomoc při zajištění
hodnověrných a nezpochybnitelných ekonomických údajů. Byl to totiž on, kdo požádal
ekonoma STES, aby těm „dole“ zaslal čísla ze STES jako plnění usnesení VH ČMFS 2007.
Pan Sekerka bez znalosti usnesení vyplnil tabulky nejen roku 2005 a 2006 požadovaných
usnesením, ale připojil i roky 2001 až 2004 a 2007. Následně pak po předání na ČMFS
doplnil stejné časové pásmo popsal ředitel pro ekonomiku Fischer. Generální ředitel a
předseda ČMFS je pak s průvodním dopisem poslal do hnutí a tak umožnil otevřít
PANDOŘINU SKŘÍŇKU ČMFS-ROK 2004.
Poskládat čísla již umí kdejaký hlupák…
24.8.04, Vacek, Sport , článek Válka? Ne, jenom kecy. "To, co kolem toho JK vypráví, jsou
pochopitelně bezprecedentní lži v ekonomické oblasti naprosto nekompetentního hlupáka.“…
2004
-
-
-
-
na počátku roku 04 zjišťují členové VV ČMFS zvolení za Moravu, že ČMFS nepodal
daňové přiznání v letech 1998-2002. (Odp. os.: mpř. Obst a ekonom Svoboda)
šlo o tyto skutečnosti: V roce 2003 byl Finančním úřadem vyměřen daňový doměrek
ve výši 7,5 mil. Kč a pokuta 7,5 mil.Kč. Po jednáních s Finančním úřadem (JUDr.
Károlyi) nakonec rozhodnuto pouze o doplatku ve výši 7,5 mil. Kč se splatností v roce
2004. Každý měsíc roku 2004 bylo z rozpočtu odesláno přes 700.000,-Kč na splátku
finančního doměrku, pokuta byla odpuštěna. (že by za to měl být někdo odměněn?...)
zápis z VV dne 24.5.04, schválen materiál O zajištění reprezentace, schválen materiál
Seznam účastníků Villa Bicuda, schváleno usnesení O rozsahu a výkonu pravomocí
předsedy a GS a ústní informace GS Fousek. Na dotaz Jiřího Kubíčka (dále jen JK):
„Kolik že to máme před odjezdem na EURO na kontě UEFA? Odpověď GS
Fouska po zjištění: „Na kontě UEFA je v tuto chvíli 2,3 mil. CHF“
dne 20.7.2004 při schvalování rozpočtu na VV na rok 2004 je na dotaz člena VV ČMFS
JK, co tvoří vlastní příjmy?? sděleno, že jsou to příjmy ze STES a FT ve výši 63 mil.
2.9.04, jednání VV ČMFS, mpř. Košťál podal informaci o uzavření ekonomiky na
EURO 2004. Předpokládaný příjem z UEFA 370 mil.Kč, náklady na EURO cca
47mil.Kč. Rozdělení po 50% pro hráče a ČMFS = čistý zisk asi 160,5 mil Kč. GS
Fousek o akci ocenění hráčů. Jako dar budou předány hodinky…bez bližší specifikace
14.12.04, jednání VV, podána informace ke zveřejnění odměn za EURO v časopisu
Hattrick. Kdo podal info nezjištěno…
2005
-
-
-
2.4.05 před volební VH ČMFS uvádí mpř. J.Vacek (považovaný za osobu ovládající
ekonomiku ČMFS a STES) v článku Idnes : „ČMFS má rezervy, svůj zlatý fond…“
13.4.05 jsou VV ČMFS schváleny výsledky hospodaření 2004. V předloženém materiálu
(výsledovce) je uvedeno 190 mil. použitých z konta UEFA na náklady reprezentace
včetně použití 160,5 milionu na odměny hráčů.!!?? Začínají se, rodit otázky:
„kolik že to máme na kontech? Předseda Obst neumí odpovědět…“
15.4.05 se koná volební VH ČMFS s neúspěšnou volbou předsedy a VV ČMFS
Při odchodu z jednání požádali novináři (asi 8 např. Felt…) JK o názor na nezvolení
předsedy a VV ČMFS.Přímá slova JK z ČTK:“Je to vlastně dobře, vždyť předseda
ještě nevysvětlil rozdíl a chybějících 100-130 milionů na kontech UEFA“
-
Poté se strhla mediální kampaň podle bulvárnosti jednotlivých deníků na téma krádež,
nehospodárnost, apod. JK kromě tohoto vyjádření žádné jiné neučinil…!!!
22.4.2005 v deníku Právo (Felt) je uveřejněn článek: „Kubíček možná půjde před
disciplinárku“. Deník konstatuje, že „informaci získal z dobře informovaných kruhů…“.
1.6.05, VV ČMFS neschvaluje rozpočet – důvod, nedoložen rozpočet STES!!!
8.6.05, VV ČMFS, neschvaluje rozpočet – důvod, nedoložen rozpočet STES!!!
30.6.05,VV ČMFS, schválen pouze rozpočet ČMFS, STES nedoložen…
Důvodem schválení byla zpráva předsedy ORK J. Volného, který prohlásil po
hodinové kontrole 29.6.06 bez vědomí ostatních členů ORK, že je vše
v pořádku…(o mnohém svědčí jeho obvinění policií ze značných finančních machinací
a vazební stíhání. Případ dosud neuzavřen)
Této situace zneužil J.Vacek a prohlásil: „Vše je v pořádku, moravský
kontrolor říká OK, Kubíček je hlupák s nízkým prahem ekonomického
vědomí a jdem to říct novinářům.“Tím skončil VV ČMFS a začaly útoky na JK.
Dodnes neustaly!!! Poznámka: dne 11.8.06 při projednání odvolání JK proti trestu
DK (audio záznam existuje) vyšlo najevo, že ORK, kromě předsedy, o kontrole
nevěděla!!!
Zpráva Volného je dokladem nekompetentnosti a povrchnosti zpracovatele a
dokladem toho, že řádná kontrola vlastně nebyla nikdy provedena.
-
-
-
Z obavy o zanechání kostlivce ve skříni odesílá JK 23.8.05 obšírnou zprávu předsedovi
DR STES Mokrému a žádá o odpověď na 2 strany otázek ke STES. Dodnes bez
odpovědi…
27.8.05 je svolána schůzka do Olomouce pro osoby „ s nižším prahem ekonomického
vnímání“. Pochybnosti se v mnohém potvrzují. Např. se dodatečně přichází na nikdy
neschválené náklady na letadla do Portugalska ve výši přes 14 milionů.
Dne 29. 8. 05 byly na JK podány k DK dva podněty na zahájení disciplinárního řízení, a
to od pana ing. Vacka a ing. Košťála. (J.K se to dozvídá 8.3.06 - předvoláním k DK)
31.8.05 zasílá JK všem delegátům z Moravy obšírnou zprávu s názvem Dovětek
k hospodaření ČMFS. Uvádí zde všechny své pochybnosti o řádném hospodaření.
Dne 26. 9. 05 je podán na JK další podnět, tentokrát ze STES, jehož předsedou DR byl
v té době ing. Mokrý. Důvodem byla zpráva pro Moravu. Paradoxně ji ještě předtím ing.
Mokrý sám odsouhlasil a doporučil odeslat…!!!
13.10.05 poslední VV ČMFS před volbami schválil, vzhledem k omezení
prostředků z ČSTV, krizovou variantu vývoje hospodaření v ČMFS ve výši 19,6
mil.Kč. Z důvodu vládního rozhodnutí o DPH na výtěžek Sazky, včetně personálního
opatření snížit objem mezd o 10%
21.10.05 volí VH ČMFS nový VV ČMFS . Předseda Mokrý, snaha o „tlustou čáru“!!??
23.10.05 Mokrý nařizuje vyplatit odměny pro JUDr. Károlyiho (viz oddíl 11 h)
2006 (OFS -17,9 mil, rozpočet navýšen o 30 mil. rozdíl od prognózy 46,2,
stažen z konta U/F a skončil v nehospodárných výdajích - viz 11 c, h)
- 12.1.06 schvaluje VV ČMFS prognózu příjmů a výdajů na roky 2006-2009
-
-
1.2..06, nepozvání JK a Kučera, Mokrým podán podnět na oba k DK
8.3.06, zahajuje DK disciplinární řízení z JK
13.4.06 na VV se snaží Vacek chaoticky zabránit kontrole čtvrtletního hospodaření STES
15.6.08 je JK potrestán zastavením výkonu funkce mpř. ČMFS na 22 měsíců
-
-
3.7.06 je prolomena ekonomická nezávislost JUDr. Károlyiho, do té doby
dávaná veřejně na obdiv…(viz oddíl 22) Rozhovor BBC 1/2005, před uzavřením
korupční aféry, (scházela dokončit Sparta...!?) Redaktor Moravec: „Vy jste placeným
funkcionářem?“ Károlyi: „Nejsem honorovaným funkcionářem a je to jmenovaná
funkce bez toho, že bych byl za to jakýmkoliv způsobem honorován…“
14.8.06 potvrzuje ORK trest aniž by přizvala JK, nepřizván člen Sedláček, v průběhu
procesu s JK odstoupili pánové Klimáček a Smělý, oba vrátili odměny navržené Volným
Skutečný stav odměn pro osoby
2008 2007 2006 2005
- JUDr. Károlyi
0
0
1,000 0,715 (1,715)
- JUDr. Volný
0
0
0,110 0,050 (0,160)
2007 (OFS -12,7 mil, rozpočet navýšen o 28 mil. rozdíl od prognózy 16 mil.
stažen z konta U/F a skončil v nehospodárných výdajích - viz 11 c, h)
- 07.4.07, VV ČMFS, zápis z VV, str. 12 „Dále Chvála sdělil, Ekonomická komise
vyjadřuje výrazné znepokojení nad vývojem hospodaření ČMFS“.
-
-
07.5.07, VV ČMFS, zápisy z VV, str.11 „EK navrhuje VV sérii úsporných opatření
např.eliminaci fakturací zaměstnanců a smluvních osob, která souvisí s jejich výkonem
funkce. VV Schvaluje!! Poznámka: Pan Chvála fakturuje ČMFS 2.5. 54.000,-Kč a poté
každý měsíc 27.000,-Kč.
07.06.07, VV ČMFS, zápis z VV, str. 13 „Deficit rozpočtu 45 milionu. Košťál
navrhuje vykrýt z rezerv tj. konta v zahraničí.“
07.12.07, Mokrý, Právo: Daří se navyšovat peníze, které svaz získává i přes chybějící
prostředky od ČSTV? „Přes všechny zpochybňující hlasy v současném cyklu, který končí
30. 6. 2008, bylo navýšení peněz oproti předcházejícímu období zřejmé. Z pochopitelných
důvodů nemohu dnes uvést konkrétní čísla.“
2008 (OFS -24 mil, rozpočet deficitní 71,6mil. rozdíl od prognózy 38,3 mil.,
stažen z konta U/F a skončil v nehospodárných výdajích viz 11 c, h)
- 14.5.08,VV ČMFS schvaluje rozpočet ve výši 267 mil.Kč se schodkem 71,6 mil.Kč
-
-
Celý vykryt z konta UEFA, na kontě FIFA 0!!!
1.7.08 konstatuje Chvála: „rozpočet na rok 2009 max. 200 milionů ještě přežijeme, ale
stejně to na ten rok následující, možná už tady nebudeme, ale ti po nás tady budou, tenhle
ten 2010 budou muset být v kategorii 180 milionů, jestli se něco výrazně nezmění…!!!
Dalibor Kučera odstupuje z EK 1.7.08, R.Votík 16.1.09!!!
17.9.08 na VV ČMFS navrhuje mpř. Vacek členům VV ČMFS, že tento VV ČMFS by si
měl vzít na sebe přepracování rozpočtových pravidel: „jediný peníze, který by do
budoucna měly jít dolů, by měly jít do krajů a kraje ať si to řídí samy“…
Závěr II.mpř. ČMFS k ekonomice: Po studiu kapitoly 11) vzniká podezření ze
zneužití pravomocí při sjednávání a výplatě odměn některým funkcionářům bez
vědomí a schválení VV ČMFS i s ohledem na charakter takto uzavíraných
smluv a dále z podezření, že, vzhledem k časovým obdobím výplat a konáním
v hrubém rozporu s vnitřními předpisy ČMFS, šlo de facto o úplatky právě
za činnost, která se díky problémům v účetnictví provádět neměla!!!
(JUDr.Volný, neprovedené pouze verbálně na schůzích ) kontroly hospodaření
ČMFS nebo snaha o odstranění kritiků protiprávních konání v ČMFS a
upozorňujících na nedostatky v hospodaření (JUDr. Károlyi, předseda DK
ČMFS a jeho potrestání voleného funkcionáře ČMFS mpř. Jiřího Kubíčka…)
11 b) Ekonomika, struktura zdrojů rozpočtu ČMFS a schválená prognóza
VV ČMFS na roky 2006 – 2009 schválená 12.1.2006
Stanovy ČMFS, článek 6/6/d, základní práva delegátů VH ČMFS
„VH ČMFS schvaluje zásady pro rozdělování společných zdrojů ČMFS“…
ČMFS
STES (za práva předaná ČMFS)
Stát (program I. – VIII.)
TV a marketinková práva, liga a repre
Oblast sportovní reprezentace
Sponzoři - dlouhodobé smlouvy
-
sportovní reprezentace
Panely při utkáních repre
-
sportovní centra
Vstupenky na utkání kval. a př. utkání
-
talentovaná mládež
Bártrové smlouvy (Puma, Steilmann, Hyun.)
- sportovní třídy
Prodej replik
Oblast veřejně prospěšných programů
-
rozvoj sportu pro všechny
-
sport a škola
-
sport zdravotně postižených
-
údržba a provoz sport. zařízení
Dotace (např. 08) kompenzace MF
ČSTV
-
podíl ze Sazky
Vlastní příjmy
-
poplatky registrační
-
poplatky z DK, AK, ORK
-
soutěžní příspěvky a startovné
-
hospodářská činnost
-
dárci
-
vzdělávací programy
-
externí UEFA, granty, dotace
-
externí FIFA, granty, dotace
-
výtěžky turnajů ME a MS
Výtěžek z prodaných práv do STES (liga a repre)
a)
b)
práva k reprezentaci
televizní práva k domácím utkáním
marketinková k domácím utkáním
práva k soutěžím (I. liga, II. liga, ostatní soutěže)
11 c) Ekonomika, objem příjmů a vydání ČMFS a STES v letech 04-08
(skutečnost červeně) (černě plán) (modře rozdíly) (zeleně STES)
rok
Rozpočet
plán / skut.
Navýšení
rozpočtů
Zisk turnajů
ME a MS
Externí příj. Stát Navýšení
ČSTV
UEFA, FIFA MŠMT do mládeže Sazka
ČMFS 2008 267 / ?
??
213 (8,5 mil E)
- 71,6 deficitní (vyrovnání z ME 08)
STES 08/09 259,5 / ??
ČMFS 2007 236
/ 264
+28!!
----
??
73,2 / ??
??
Navýšení
klubům
59,6 / ?-40% 0
Navýšení
OFS, KFS
- 40%?
125
29,4
61 / 67
6,0
68,7 / 56
STES 07/08 261,45/298,2
0
- 12,7
125
Hráči za MS 06
ČMFS 2006 244
/ 307
STES 06/07 ??
/ 335,7
ČMFS 2005 231
/ 243
STES 05/06 ??
ČMFS 2004 ??
/ 353,5
/ 259
+63!! (-33,5) 143
24,1
68,0 / 74,4
6,4
71,7 / 53,8
0
- 17,9
142,8
+14!!
----
65,7
70,7 / 70,7
0
73,3 / 73,3
0
-0
103,2
357
celkem 375 mil (+ 18 mil zůstatek z „vykopaných“ME k 31.12.04)
1.1.04/30.6.05 ??/ 500,3
UEFA/FIFA prognóza 1/06, stahování
UEFA/FIFA vlastní, stahování
100
33,3
2008
34,6
2007
71,6??
50,6
Hráči 2.264.000 EUR
Rozdíl !!! prognóza / skutečnost
38,3
35,7
2006
29,0
2005
115,4
42.2
(81,9 rozp./ 33,5 hráči)
16
46,2
2004
2003
224,4
44.3
(57,6 rozp./160,5 hráči /6,2 Portug. hodinky a?)
Celkem 2006 – 2008 rozdíl 100.500.000,-Kč !
08.6.29, Mokrý, ČT, Otázky V.Moravce : „ My jsme se vždycky snažili, aby rozpočet byl vyrovnaný, to znamená aby se příjmy rovnaly
nákladům, nejsme zisková organizace, která vytváří nějaké rezervy nebo zisk, takže v tomto směru to co máme za příjmy si můžeme dovolit
utratit,…“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! … ať žijí ekonomičtí experti za 27.000,-Kč měsíčně se vzděláním – vyučen…
11 d) Ekonomika, rozpočet ČMFS 03-08, zdroje, příjmy, výdaje
Modře - údaje z prognózy schválené VV ČMFS 12.1.06, černě - údaje schválené VV ČMFS
jako návrh rozpočtu na kalendářní rok a rozdíly, červeně - údaje jsou skutečností =
výsledovka = daňové přiznání,
Rozpočet ČMFS 2009 2008
Prognóza ***
Celkem
(plán-skutečnost)
222
216
267/
(def.-71,6)
2007
210
236/384
2006
204
244/307
2005 2004 2003
231
225/243 200/259 181
z toho 120,5
prodej Kozí
Prognóza
68,0
ČSTV
(klíč VH 20%,7%,73%)
61,5
54,6
59,6 (-40%) 68,7/56
(35,7+23,9) -12,7
48,2
71,7/53.8
-17,9
73,3
73.3
71.6
71.4
Prognóza
71,5
Stát (ČMFS,SCM,ST)
repre
talentovaná mládež
ST
SCM
Provoz zařízení ml.
71,2
73,2
14,7
15,3
13,4
23,0
7,0
71,0
61,0 / 67,0
11,3 / 15,9
15,0 / 15,0
11,6 / 12,9
23,0 / 23,2
0
/ 7,0
70,8
68,0 / 74.4
13,3 / 19,1
13,4 / 13,4
15,0 / 12,1
26,2 / 22,7
0
/ 7,0
70,6
70.7
21,2
15,3
11,5
22,6
0
70.1
22,3
14,2
11,1
22,6
0
70.2
23,0
13,8
10,8
22,6
0
Ostatní dárci
9,25
Vzdělávání trenérů
0,16/ 23,9
4,7 / 8,0
(7,3 Tipsport, 5,0 ČS, 9,6 STES)
2,3 / 2,55
2,2 / 2,65
Poplatky registrace
5,0 / 14,1
6,9 / 15,3
Poplatky ost. (DK,AK,RK)
5,5 / 10,3
5,9 / 9,6
Hospodářská činnost
2,4
Prognóza
32,0
UEFA/FIFA vlastní
33,3
71,6 / ?
34,6
35,7
29,0
50,6 / 51
45,1 / 115,4 42.2
81,9 režie a 33,5 hráči
Prognóza
UEFA externí
24,3
10,2 / ?
24,3
0 / 24,3
24,3
22,6 / 18,63
29,9
59,73
0,1 / ?
4,2 / 5,16
5,1 / 5,54
6,0
24,3
FIFA externí
Mzdové výdaje
ČMFS
0 / 131,9
(120,15 Kozí, 10,3 ticketing, 1,0 podnájem, sklad 1,5)
46.7
2008
2007
2006
2005
2004
?? mil
50mil
46mil
44mil
40mil
44.3
V letech 2006 – 2008 bylo staženo bez schválení VV ČMFS nad schválenou
prognózu z 1/06 k vyrovnání deficitu rozpočtu ve výnosech 100.500.000,-Kč a
vzhledem k neukončenému roku 2008 to nemusí být konečná suma!!!
V letech 06 – 08 si dal VV ČMFS za cíl snížit mzdové výdaje o 10%.
Výsledek navýšení o 15% od skutečnosti roku 2005.
Rozdíl 25% !!! od schváleného usnesení.
11 e) Ekonomika, rozpočet STES 03-08, zdroje, příjmy, výdaje, vysvětlivky (plán/skutečnost)
Poznámka: do roku 2001 čerpaly ligové kluby své příjmy nejen z příjmů jediného generálního partnera (Gambrinus) a TV, ale i z 11 panelových
reklam poskytnutých za brankami stadionů pro sponzory (Komerční banka, ČMSS, Generali, Dobrá voda, Paegas apod. ) o celkovém ročním
příjmu okolo 70.000.000,-Kč. Ještě v 7/01 uváděl STES jednání pro GL s Č. Spořitelnou, stavební spořitelnou a pojišťovnou…??
Zápis z LS 2/01 zní: Kinda seznámil kluby se situací k dnešnímu dni. Uvedl, že problémem jsou však kluby, které mají dojednaného jiného
generálního sponzora s exkluzivitou, a tím jsou narušeny možné další vazby pro jednání. Dochází k ohrožení uzavření smluv. Jedná se
především o AC Sparta Praha, která má exkluzivitu ve všech finančních oblastech (bankovnictví, motorismus, média apod.) STES by se měl do
budoucnosti orientovat na prodej generálního sponzora ligy a TV práv. (Generali přešlo na Spartu od 01/02…)
Tímto dnem přišly kluby GL o cca 70.000.000,-Kč… a od té doby se jim tvrdí, že je dotuje reprezentace, tak ať raději moc nemluví…
Rozpočet STES
08/09
07/08
Výnosy STES celkem zpráva z 3.2.07
Výnosy STES celkem výr. zpráva STES
Výnosy STES nefinanční ?
Výnosy STES finanční
259,5/
261,45/298,2
- Výnosy repre finanční 111,7/
116,8/117,4
- Výnosy kluby finanční 113,7/
100,0/100,2
- Výnosy ostatní finanční 17.1/
13,6/ 17,28
- Výnosy vstupenky
17,0/
31,0/ 32,98
- Bonus za postup ME,MS 0
0/
18,41
06/07
365,7
335,7
Náklady STES celkem
Náklady STES nefinanční
Náklady STES finanční
- Na repre finanční
- Na kluby finanční
- Na kluby fin. ostatní
- Na bezpečnost
- Na vstupenky
- Na režii STES
- Na panely
- Na ostatní
Rezerva plán / Ke zdanění
?
254,0/
70,0/
125,0/
4,0/
10,0/
17,0/
20,5/
5,0/
2,5/
5,5/
05/06
296,5
353,5
97,69
255,8
04/05*
500.3
500.3
2003 2002 2001
341.2 218.1 220
341.2 218.1 220
400
100
230
111
348,7
97,7
251,9/ 318,7
70,0/ 79,87
125,0/ 125,0
4,0/
6,47
0/0
31,0/
32,98
15,95/ 21,85
4,0/
4,96
2,0/
2,0
9,5/-20,58
142.8**
103,2
1,4
15,7
77
120
105
115
Struktura sponzorů a prodeje marketinkových práv včetně TV práv
ČR A, 21
a) repre spon. dl.sml.fin.pl. 08/09 plán
07/08
06/07
Gambrinus, T Mobile, Česká spořitelna, Hyundai, Puma, Tipsport, Mittal, Soudal, Hörmann
b) repre ostatní výnosy
- panely
- Gambrinus ostatní
- Česká spořitelna mládež
- Česká spořitelna 1)
c) repre sponzoři nefin.pl.
8000
2500
1600
5000
8682
2000
1600
5000
Impuls, Seznam.cz, SmartWings, Steilmann , Puma, Hyundai, CocaCola, Ospap, Hattrick
d) TV práva repre
- Sport 5 (roční)
- Sport 5 (tabulka)
- Nova
e) vstupné repre
f) prodej replik
g) prodej vyřazen. aut.
h) předfakturace
12000
14500
9970
cca Německo 1 mil. Eur, Anglie, Francie, Itálie, Španělsko okolo 0,3 mil. Eur. Ostatní zanedbatelné nebo nic
13500
10000
1.GL, II.liga
i) GL sponzoři dl.sml fin.pl. 08/09 plán
- Gambrinus
55000
- Gamrinus bon. 2) 10000
- Tipsport 1)
6000
- TOTAL PRESS
1700
- Dnes, Imp, Hattrick 2000
- Seznam.cz
0
j) GL sponz. kr.sml.fin.pl.
k) GL TV práva fin.pl.
- ČT
39000
07/08 skut.
53000
0
6500
0
3700
0
39000
11 f) Ekonomika, konta ČMFS u UEFA a FIFA 04 – 08, vlastní a externí příjmy
Konto UEFA – vlastní zdroje ČMFS (turnaje ME výtěžek)
Poznámka: čísla bez označení Kč znamenají měnu CHF, červeně skutečnost, modře nově uváděno a rozdíly, zeleně info z 6/07
rok zůstatek
příjem
celkem
do ČMFS
kurs
do ČMFS
zůstatek
k 1/1
turnaj/rok na kontě
staženo/rok/CHF
CHF/Kč
staženo/rok/Kč
k 31/12
2004
14.739.000 uváděno!!!??? ředitelem ekonom. úseku ČMFS od 1.7.2008
Rozdíl 3.102.000,-CHF
973.541
17.840.200 18.813.541 -2.922.000 (režie)
19,746
57.697.812,-Kč
7,5 +10 účast ME
-8.128.000 (hráči)
19,746
160.500.000,-Kč
0,340 přís.ubyt,strava
-315.000 (hodinky hr.)19,746
6.219.990,-Kč
7.448.000 skutečnost
celkem
-11.365.000
celkem
224.417.802,-Kč
4.346.000
2005 4.346.000
celkem
!!!Pův. informace platná do 1/08!! celkem
-2.100.000 (režie)
-1.606.808
2006 2.246.000
3.473.830
-2.500.000 (režie)
45.195.118,-Kč
-2.500.000 (Viz ročenka ČMFS 07) 45.195.118,-Kč
-254.000
973.831
2007 -254.000
973.831
-973.831
-973.831
- 1.228
0 (viz zpráva 6/07)
2008 - 1.228
0
19,218
19,218
16,943
zůstatek
k 1/1
2005 -8.521
příjem
za rok
2006 993.047
2007 2.468.539
2008 444.725
16.486.000,-Kč
2.246.000
3.473.830!!!
8.500.000 Eur
vyúčtování, 0,566 nadace, 2,264 repre, 2,840 náklady, 2,830 ČMFS, výtěžek ME 2008 v Euro
Konto FIFA – vlastní zdroje (turnaje MS výtěžek)
rok
40.357.800,-Kč
30.865.178,-Kč
celkem
v roce
0
do ČMFS
staženo
0
zůstatek
k 31/12
993.047
7.306.000
152.520.056,-Kč
4.000.000
70.268.556
2.468.539
0
0
2.000.000
33.859.000
444.725
Konto UEFA – externí zdroje (granty, dotace apod.)
rok
zůstatek
k 1/1
2004 442
2005
2006
2007
2008
příjem
za rok
celkem
v roce
do ČMFS
staženo
zůstatek
k 31/12
59.735.903,-Kč
18.637.991,-Kč
24.316.040,-Kč
?
0
0
0
Konto FIFA – externí zdroje (granty, dotace apod.)
rok
2005
2006
2007
2008
zůstatek
k 1/1
příjem
za rok
celkem
v roce
do ČMFS
staženo
6.031.471,-Kč
5.540.442,-Kč
5.168.640,-Kč
?
zůstatek
k 31/12
0
0
0
Usnesení VH ze dne 3.2.2007 uložilo VV ČMFS předložit předsedům KFS a OFS do 30.6.2007 všechny zásadní finanční údaje o
hospodaření ČMFS a STES v období od 1.1.2005 do 31.12.2006.
I přesto, že materiál byl zaslán v termínu (2.7.2007) a z hlediska časového období překvapivě podrobně zmapoval období již od roku 2001,
(nebylo to VH ČMFS v usnesení požadováno, pouze 05, 06) nesplnil povinnost informovat o všech příjmech ČMFS a STES v roce 2005,
2006 a znemožnil celkový ekonomický pohled na požadované období a tím nesplnil požadované usnesení VH ČMFS!!!
Příjmy ČMFS totiž tvoří nejen příjmy z ČSTV (podíl ze Sazky), od státu (z MŠMT na mládež, ST a SCM), vlastních příjmů z poplatků
(DK, registrace apod.), ale zejména prostředků převedených z kont z UEFA a FIFA do rozpočtu ČMFS. (příjmy z turnajů tvořily např.
položky za ME04 přes 360 mil., MS06 143 mil. a ME08 8,5 mil Eur) Tyto zdroje pak byly ve zprávě z 2.7.2007 zcela zamlčeny a v tabulce jsou
uvedeny zpracovatelem pouze proto, že zhotovitel této tabulky je měl možnost zjistit z výsledovek rozpočtů schválených VV ČMFS jako člen
VV ČMFS. Do hnutí nebyly tedy nepochopitelně zaslány!!!
Usnesení z VH ČMFS z 3.2.2007 tedy nebylo splněno. Nabízí se otázka: PROČ?
Dne 2.6.2008 byl na základě opakované kritiky II. mpř. ČMFS pro nesplněné usnesení VH ČMFS zaslán do hnutí materiál, který sice
nevysvětlil příjmy českého fotbalu v období 2005 a 2006, ale pouze doplnil informace o grantech UEFA a FIFA do té doby bez informací
ve VV ČMFS.
11 g) Ekonomika, vyúčtování ME a MS v ČMFS a STES
ME 2004 náklady, 29 dnů
MS 2006, náklady, 22 dnů
(zisk 17,840 CHF = cca 380.0 Kč)
(zisk 7,306 CHF = cca 143,0 Kč)
ME 2008, náklady 15 dnů
(zisk 8,5 Eur = cca 213,0 Kč)
Podíl 0,566 nadace, 2,264 repre, 2,840 náklady, 2,830 ČMFS
Náklady hrazené
ČMFS /STES
Náklady hrazené
ČMFS /STES
Náklady hrazené
ČMFS /STES
-mužstvo Seefeld
0
3,589
-mužstvo Seefeld
0
2,500
-repre před Korut. (strav,ubyt,přepr.)0
942
-mužstvo Portugal 0
34,643
-doprava Seefeld
0
1,100
-Korutany (strava, letadlo, ostatní) 0
1.447
-ostatní STES
0
3,440
-příjezdy hráčů
0
0,550
-repre po Korut. (str, ub, přepr)
0
1.364
-turisté
0
14,273
-pojištění
0
0,250
-přátelsky Litva (str, ub, stad, rozh) 0
2.581
-ostatní
0
0,299
-mužstvo Lindner ub. 0
8,955
-přátelsky Skotsko ( stad, stan, roz,) 0
1.946
-ostatní ČMFS
9,685 0
-mužstvo Lindner st. 0
2,520
-ME celkem STES
0
23.663
-mužstvo transfer
0
1,000
- hotel Dorint 11.584
-bus v Něm.
0
0,400
- Kempiňski 2.568
-ub.strav.dopr. v ČR 0
1,600
- letadla
6.344
-suvenýry
0
0,523
- propagace 1.707
-bulletin
0
0,300
- tisk, střed. 669
-doprava ČMFS
0
0,500
- zdrav. mat 196
-turisté ub.strava
0
4,020
- ostatní
594
-manželky dopr.hot. 0
4,636
- příprava pobytu na ME
143 0
-přátelská utk.
0
6,000
- Skotsko startovné
3.800 0
-náklady1/05-12/07 32,714 0
- ME celkem ČMFS
5.376 0
- VV, hosté 2.368
- volné vst. 2.790
- ostatní
216
- režie (poh.hm,suven,pojiš,ost)
301/ 0
- odměny mužstvo 160,5 0
-odměny mužstvo
33,580 0
- odměny mužstvo
61,0/ 0
- hodinky,
6,320 0
-hodinky
.
4,820 0
- hodinky
4,500 0
- odměny (Liba „Lotyš“) 3000,-Eur
Poznámka: Hodinky jako odměna hrazená z ČMFS nejsou schváleny žádným usnesením VV ČMFS a proto vzhledem k teritoriálním zájmům
některých funkcionářů (důvěryhodných??) nepřekvapí prodejní zdroj v objemu 9.320.000,-Kč za 06 a 08 – Carollinum, Tamara Bendlová
Zajímavosti a poznatky
cena na den pro mužstvo 1.034.000,-Kč?? v Portugalsku 521.000,-Kč v Německu 772.000,-Kč?? v Rakousku/Švýcarsku
Poznámka, která „zůstala v paměti“: Sport 17.6.2006 Divné »melouny« z Portugalska, k věci autor Pavel Procházka
Místopředseda ČMFS Jiří Kubíček nesmí 22 měsíců vykonávat svou funkci, protože prý podle mínění disciplinárky znevážil dobré jméno
svazu. Mimo jiné tím, že zpochybnil jeho hospodaření v souvislosti s ME 2004 v Portugalsku.
Otázku, jak lze znevažovat dobré jméno něčeho, co dobré jméno nemá, ponechme tentokrát filozofům. Kdybych však byl členem vedení
fotbalového svazu, měli bychom s Kubíčkem "zaracha" dva. Protože bych to hospodaření minimálně svými dotazy zpochybnil rovněž.
Koncem května 2004 totiž deník Sport podnikl cestu do dočasného portugalského sídla českých fotbalistů, luxusního hotelu Penha Longa. A
vypočítal, že při ceně 700 eur na den a osobu zaplatí česká výprava v případě postupu do finále za ubytování v padesáti jednolůžkových
pokojích 28 milionů korun.
Nastalo velké pozdvižení. Představitelé svazu se zlobili, že to není pravda, protože oni dostanou výraznou slevu. Částka měla podle nich vyjít
na zhruba třetinu uvedené. "Za jeden den a osobu v hotelu Penha Longa zaplatíme 7990 korun. Těch původních 700 eur, to byla normální
pultovní cena. My máme výraznou skupinovou slevu," opakoval vedoucí národního týmu Jaroslav Dudl.
Takže místo 28 milionů korun, které předvídal deník Sport, mělo jít v případě postupu do finále pouze o 9 milionů a "něco". Češi nakonec
postoupili "jen" do semifinále. A přesto se v listopadu 2004 v oficiálním vyúčtování svazu objevila kolonka: "Hotel Penha Longa: 24 105 044
Kč!" Být představitelem ČMFS, musel bych se ptát: "Na co šlo při těch všech báječných skupinových slevách téměř patnáct melounů rozdílu?"
Svazoví činovníci mi to určitě nějakým způsobem vysvětlí. Jistě rychle najdou, "kde udělali soudruzi ze Sportu chybu", a doloží, že vše bylo
řádně spočítáno a zdokumentováno.
Stejně ale budu více věřit nedůvěřivému Kubíčkovi než jim. Zkušenost je zkušenost.
Poznámka, která „je čerstvá“: Sport.cz, 11.7.2008 článek Prachy máme, na účtech je skoro 100 miliónů, směje se Vacek
Další milióny se nesypou
Sto miliónů na účtech, to je slušná suma, ale fotbalový ministr financí se přesto ošívá. „Jenže další milióny nepřibývají, i když jsme třikrát po
sobě postoupili do závěrečných bojů mistrovství Evropy a světa, což už samo o sobě představuje pořádný balík peněz. S přibývajícími úspěchy
a příjmy totiž aritmetickou řadou narůstaly výdaje, takže jsme si žádné masivní finanční rezervy nevytvořili,“ naznačuje Vacek, že si český
fotbal počínal v uplynulých letech až příliš marnotratně.
Na nároďáku se dá ušetřit až čtvrtina
Peněz za EURO mohlo být víc, ale nejsou, takže fotbal se musí s realitou vypořádat. „Na onu částku atakující devítimístnou hranici by se ale
nemělo v žádném případě sahat,“ varuje Vacek, aby se snad někomu nezachtělo železných svazových rezerv. „Raději udělejme radikální řez ve
svazovém rozpočtu. A také začněme šetřit na reprezentaci,“ má své řešení, i když mu je jasné, jak svízelně se bude
prosazovat. U národního týmu obzvlášť.
„Podmínky pro reprezentaci byly vytvářené skutečně nadstandardní, i když pravdou je, že odpovídaly úspěchům. Teď by
se ale dala na reprezentaci ušetřit až čtvrtina. Nejen na startovném a odměnách, ale hlavně na technickém zabezpečení
nároďáku, na výdajích za hotelu a podobně,“ nastiňuje Vacek svou vizi pro dny příští i budoucnost.
11 h) Ekonomika, výdaje rozpočtované a nadrozpočtové
DRUH VÝDAJŮ
2008 2007 2006 2005 2004
a) Mzdové výdaje ČMFS ?? mil 50 mil 46 mil 44 mil 40 mil
Poznámka k věci:
06.06.19 Košťál, týdeník EURO, článek, Nejsme anarchistický spolek
„Pokud jde o ČMFS, tak ten má skutečně jen pár zaměstnanců a ostatní, především
funkcionáři, v něm pracují zdarma. Z třinácti členů VV je placený jen předseda, všichni
ostatní to dělají zdarma.“
Vylučujete možnost, že někteří v něm jsou právě kvůli blízkosti zajímavých zdrojů peněz?
„Já bych o tom takto nehovořil. Fotbal má chronicky málo finančních zdrojů, což
znamená, že jakékoliv přerozdělování peněz je pod silným kontrolním mechanismem,
kdy kontroluje jeden druhého. Ale bohužel je to takto často medializováno a některými
našimi kolegy prezentováno veřejnosti.“
b) Osobní výdaje kolegů v soudním, kontrolním a odvolacím orgánu
Poznámka srdcervoucí…:
13.10.2005 se konal poslední VV ČMFS před VH 21.10.2005. Ten rozhodl, na základě
zprávy přizvaného předsedy ČSTV Ing. Srba, v bodě 11.2 zápisu, o přijetí KRIZOVÉ
VARIANTY VÝVOJE EKONOMIKY ČMFS (snížení dotace ČSTV z příjmů Sazky o 19,5
milionu Kč – důvod DPH pro stát) a to konkrétně tak, že bude zaslán dopis do hnutí,
dokladem o infrastruktuře, snížením mezd o 10%, snížením personálu o 10%. Ing. Mokrý
působil ve funkci I.místopředsedy.
21.10.2005 zvolila VH ČMFS nový VV ČMFS v čele s předsedou Ing. Mokrým.
24.10.2005 z příkazu předsedy a bez schválení VV ČMFS (první zasedání bylo až 1.11.2005)
byla vyplacena JUDr. Károlyimu odměna ve výši 345.000,-Kč. Následně bylo zjištěno, že
JUDr. Károlyi pobíral bez schválení VV ČMFS (příkaz Obst) již od počátku roku 2005
odměnu ve výši 30.000,-Kč měsíčně, celkem v roce 2005 částku 370.275,-Kč. Částka
345.000,-Kč je ve výsledovce vedena jako Odměna mimo akce a vzhledem rozpočtovaným
nákladům DK na rok 2005 (700.000,-Kč) je odměna pro JUDr. Károlyiho ve výši 715.275,-Kč
nadrozpočtovým výdajem, který podléhá podle platných předpisů schválení VV ČMFS.
(rozpočet DK činil ve výsledovce 1.398.000,-Kč. Podobně bylo postupováno při odměňování
JUDr. Volného, předsedy ORK ČMFS v roce 2005 a 2006!! (viz dále))
VV ČMFS v roce 2005 a 2006 nemá v zápisech o těchto jiných odměnách „mimo akce“
zmínku. Pro potvrzení stavu je možné sáhnout k autentickým slovům JUDr. Károlyiho či
Ing.Košťála:
Rozhovor BBC 1/2005, před uzavřením korupční aféry, (scházela dokončit Sparta...!?)
Redaktor Moravec: „Vy jste placeným funkcionářem?“ Károlyi: „Nejsem honorovaným
funkcionářem a je to jmenovaná funkce bez toho, že bych byl za to jakýmkoliv způsobem
honorován…“
Gól 4.7.2006, rozhovor s JUDr.Károlyim uveřejněný pod názvem“Pomluva je zbraní
neschopných“ autorizovaný redaktorovi JUDr.Károlyim 30.6.2006: „Disciplinární komise
má sedm členů ekonomicky, pracovně i společensky nezávislých na ČMFS.“Jestli někdo
klesl tak hluboko, a říká nepravdivé věci, tak musím připomenout, že moudrý člověk netvrdí
nic, co nemůže dokázat“.
Skutečný stav
2008 2007 2006 2005
- JUDr. Károlyi
0
0
1,000 0,715 (1,715)
- JUDr. Volný
0
0
0,110 0,050 (0,160)
Zajímavosti: Po zveřejnění odměn (3.7.06) vrátil JUDr. Károlyi 175.000,-Kč v 1/07 a ukončil
smlouvu… a JUDr. Klimáček 40.000,-Kč v 7/06 před ORK s Kubíčkem a odstoupil z ORK
PŘÍKLADY DALŠÍCH VÝDAJŮ VĚTŠINOU NESCHVÁLENÝCH VE VV ČMFS
Částky jsou uváděny v tisících
Poznámka: V letech 2006 resp. 2007 byl navýšen rozpočet ČMFS o 47 resp. 28 milionů Kč,
z konta UEFA bylo staženo nad schválenou prognózu z 12.1.2006 z „vykopaných peněz“ 46
resp. 18 milionů (bez schválení VV ČMFS) a OFS a KFS byly kráceny plánované příjmy o
17.9 resp. 12,7 milionů Kč ). ČMFS získal z ČSTV v roce 2006 o 19.5 milionů méně!! než
v roce 2005!! Většina částek skončila v osobních výdajích!!! OFS, KFS, kluby obdržely 0!!!
c) Další „odměny mimo akce
- Chvála, ekon.expert
- Chvála reg.kom.
- Haškovec, MTZ
- Blažej, KM
- Baťa, práce pro VV
- DK (mimo Károlyiho)
- ORK (mimo Volného)
Celkem
2007
0,324
0,060
0,040
0,040
0
0
0
0,464
2006
?
0
0
0
0,060
0,350
0,250
0,660
2005
0
0
0
0
0
0,125
0,160
0,285 (1,409)
d) Právní služby v ČMFS
2007 2006 2005
- Petrásek
0,600 0,600 0,600
- Slepička (koncipient Žáka)
0,324 0,324 0,324
- Nováková
0,360 0,360 0,360
- Obst, předseda LR,
0,650 0,650 0,650
- Kňourková sekr. Obsta a Koš.
0,420 0,420 0,420
- Fráňová
0,360 0,360 0,360
(členka DR Sport - Invest a Sparty Praha)
- Zastupování ČMFS JUDr.Žák
Celkem
0,950 0,766 0,430 2,146 Záblatí, Vejsada, Kubíček?
3,664 3,480 3,144 !!!
e) Fakturační výdaje
2008 2007 2006 2005
NFS (Košťál)
0,752 6,003 1.314 3.213 (celkem 11.284)
(většina výdajů šla na projekt přípravy NFS na Spartě Praha viz DVD)
Ochranka VV a DK, fi.Ježek
0,021 0,071 0,021 0
(celkem 0,113)
(ochrana před Kubíčkem a Lněničkou)
Hotely pro LS, mimo Strahov
0,093 0,064 0,147 0,174 (celkem 0,478)
Rauty, fi. Coloseum,
0,282 0,579 0,421 0,028 (celkem 1,310)
(působí např. na Spartě Praha)
IMA (odd.komun.4osoby)
0,651 1,200 1,224 0
(celkem 3,075)
0,528 0,200
(celkem 0,728)
(působí např. na Spartě Praha)
Kozí, nájem
Poznámka ke sdělení : zajímavě zní zápis z porady sekretariátu ČMFS z 19.5.2008
Mokrý rozhodnutí: „Materiály pro ORK a Kubíčka, nastaveny podmínky,
nejprve konzultovat s předsedou ČMFS“
Poznámka ke stavu řízení spolku : Opravdu nemá II. mpř. ČMFS, statutární
zástupce ČMFS a předseda ORK ČMFS to právo vědět …???
11 i) Ekonomika, výroky funkcionářů ČMFS k ekonomice ČMFS
05.04.02, Vacek, Idnes
„ČMFS má rezervy, svůj zlatý fond, co se vydělalo na minulých akcích. ME a MS se střídá
v dvouleté periodě a sebezničující by pro nás byly dva neúspěchy za sebou. To se naštěstí nikdy
nestalo.“
05.04.10, Vacek, pořad Reportéři ČT
Můžete jasně říci, že dříve než byla smlouva o prodeji TV práv podepsána, byla tato probrána,
prodebatována a odsouhlasena ve výkonném výboru ČMFS?
„Tato procedura nebyla předepsaná, čili bavíte se vo tom, jestli něco musíte, jestli plníte nebo
neplníte předpisy, odpovídalo to standardní proceduře, která na ni byla kladena, rozhodně se
nejednalo o nic tajného…“
06.04.13, Vacek, VV ČMFS k bodu: Hospodaření STES, úkol předkládat čtvrtletně
Já mám... já mám, já mám připomínku. Nevím, nevím, jak Fotbal Trading, ale STES, STES může,
poro... ne... ne... tyto dokumenty čtvrtletně neprodukuje. Ne... neexistujou, ne... ne... neexistujou.
Dovedu si představit, že že předseda DR podával Obstovi, podával pololetně informaci vo
hospodaření, vo hospodaření STESu. Ale tyto dokumenty ne... čtvrtletně neexistujou. Pochybuju, že
existujou ve Fotbal Tradingu. Ne ne neexistujou.
František Hrdlička, předseda Dozorčí rady STES
„Máme problém. Čtvrtletně to nejde, ale pololetně ano…“ (pokrčení rameny)
Předseda Ing. Pavel Mokrý, řídící schůze
„Dál…“ (následoval další bod…)
06.06.19 Košťál, týdeník EURO, článek Nejsme anarchistický spolek
„Pokud jde o ČMFS, tak ten má skutečně jen pár zaměstnanců a ostatní, především funkcionáři,
v něm pracují zdarma. Z třinácti členů VV je placený jen předseda, všichni ostatní to dělají
zdarma.“
Vylučujete možnost, že někteří v něm jsou právě kvůli blízkosti zajímavých zdrojů peněz?
„Já bych o tom takto nehovořil. Fotbal má chronicky málo finančních zdrojů, což znamená, že
jakékoliv přerozdělování peněz je pod silným kontrolním mechanismem, kdy kontroluje jeden
druhého. Ale bohužel je to takto často medializováno a některými našimi kolegy prezentováno
veřejnosti.“
07.4.25 VV ČMFS, zápis z VV, str. 12
„Dále.Chvála sdělil, Ekonomická komise vyjadřuje výrazné znepokojení nad vývojem hospodaření
ČMFS“.
07.5.25 VV ČMFS, zápisy z VV, str.11
„EK navrhuje VV sérii úsporných opatření např.eliminaci fakturací zaměstnanců a smluvních osob,
která souvisí s jejich výkonem funkce. VV Schvaluje!!
Poznámka: Pan Chvála fakturuje ČMFS 2.5. 54.000,-Kč a poté každých měsíc 27.000,-Kč.
07.06.27 VV ČMFS, zápis z VV, str. 13
„Deficit rozpočtu 45 milionu. Košťál navrhuje vykrýt z rezerv tj. konta v zahraničí.“
07.12.10, Mokrý, Právo
Daří se navyšovat peníze, které svaz získává i přes chybějící prostředky od ČSTV?
„Přes všechny zpochybňující hlasy je fotbal v České republice významným fenoménem, který
přitahuje partnery ke spolupráci, zvláště mohou-li se spojit s úspěchy, kterých fotbal v poslední
době dosahuje. V současném cyklu, který končí 30. 6. 2008, bylo navýšení peněz oproti
předcházejícímu období zřejmé. V těchto dnech dojednáváme kontrakty na další cyklus do
mistrovství světa 2010. Z pochopitelných důvodů nemohu dnes uvést konkrétní čísla. Je však zřejmé,
že pro fotbal budou finanční toky uspokojivé, a to s ohledem na pomoc státu a opožďující se platby
od ČSTV. Navíc příjem z nadcházejícího EURO 2008 bude znamenat minimálně 200 miliónů korun,
bez odečtení nákladů.“
08.04.24, Vacek, Sport , článek Válka? Ne, jenom kecy.
"To, co kolem toho JK vypráví, jsou pochopitelně bezprecedentní lži v ekonomické oblasti naprosto
nekompetentního hlupáka.“
08.6.14, Vacek, Právo
„Já jsem hrdý už teď na zisky, které jsem z letošního evropského šampionátu naplánoval a jež
přivezeme, pokud v posledním utkání ve skupině s Tureckem alespoň remizujeme.“
08.6.29, Mokrý, ČT, Otázky V.Moravce
Otázka VM: Je všechno v pořádku v tom ekonomickém hospodaření za které místopředseda
Košťál zodpovídá?
Odpověď PM: „ Samozřejmě. My jsme se vždycky snažili, aby rozpočet byl vyrovnaný, to znamená
aby se příjmy rovnaly nákladům, nejsme zisková organizace, která vytváří nějaké rezervy nebo
zisk, takže v tomto směru to co máme za příjmy si můžeme dovolit utratit, v tomto směru na naše
činnost, naše aktivita široká nebo užší.
08.07.01, Chvála, ekonomická komise ČMFS
„Rozpočet na rok 2009 max. 200 milionů ještě přežijeme, ale stejně to na ten rok následující,
možná už tady nebudeme, ale ti po nás co tady budou, tenhle ten 2010 budou muset být v kategorii
180 milionů, jestli se něco výrazně nezmění…!!!
08.07.01 Chvála, Ekonomická komise, otázka JK
Vašku, ty bereš v ČMFS odměny?
„Poslední rok nějakou částečnou náhradu mám.“ (pozn. ročně na smlouvu 324.000,- Kč +
60.000,- Kč odměna za vedení komise)
08.07.11, Vacek, Sport.cz, článek Prachy máme, na účtech je skoro 100 miliónů, směje se Vacek
Strahovský správce pokladny se podobným zvěstem, které se v souvislosti s úvahami o angažování
zahraničního trenéra k české reprezentaci šíří jako lavina, jenom směje. „Vždyť my máme na
účtech sumu atakující devítimístnou hranici,“
08.09.17, Vacek, VV ČMFS, navrhl VV ČMFS (v rozporu se stanovami), aby tento VV ČMFS
vzal na sebe přepracování rozpočtových pravidel (právo má ze stanov jen VH ČMFS): „Jediný
peníze, který by do budoucna měly jít dolů, by měly jít do krajů a kraje ať si to řídí samy, ty musí
vydolovat peníze z regionální sféry, máte otevřený možnosti, a pojďme si navolit funkcionáře,
kteří toho budou schopni, aspoň tam přijdou mladý kluci, kteří to dokážou. Pojďme si odhlasovat
ten úkol. A tím je ta diskuze ukončena.“
08.10.14, Vacek, Sport,
Vyřkl jste větu, která vzbudila hodně vzruchu. A sice, že do okresů a krajů už z centra nepůjde ani
koruna. Jak jste to myslel?
„Tak, že tam nepůjde ani koruna navíc oproti současnému stavu. Ať si na sebe vydělají sami.“.
09.1.19, Chvála, Deník
„Nepůjdu tam, (na shromáždění do Průhonic) je to akce pořádaná pouze panem Kubíčkem,“
kontruje Chvála a trvá na tom, že svazové prostředky jsou v dobrém stavu a transparentní.
Dokládá to konkrétními ciframi: rozpočet svazu v roce 2008 čtvrt miliardy korun (250 až 260
milionů), na letošní rok cca 220 milionů. „A k tomu rezerva, bude to něco přes sto milionů
korun.“ „Pokud pan Kubíček na ligovém shromáždění prohlásí, že peníze od sponzorů nechce,
protože my jako ČMFS je stejně rozkrademe, nemá ve své funkci co dělat…“!!!
ANO. Pokud to JK řekl, musí z funkce II.mpř…. a co když to neřekl? Co pak?...
12) Soudní žaloby na ČMFS a STES, sumář
1)ČMFS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenta Ivo vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ORK je v rozporu
se zákonem a stanovami
19C142/2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zejda Václav vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ČMFS nejsou v souladu
se zákonem o zrušení rozh. DK a ORK
30C157/2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FC Slovan Liberec a. s.
vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ORK je v rozporu
se zákonem a stanovami, a že jsou neplatná
21C143/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FC Vítkovice, a. s.
vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ORK je v rozporu
se zákonem a stanovami
18C39/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FK Chmel Blšany, a. s.
vs. ČMFS
o zrušení rozhodnutí AK
13C219/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruber vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ORK je v rozporu
se zákonem a stanovami
22C115/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hruboň Radomír vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ORk jsou v rozporu
se zákonem a odporují stanovám
30C77/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mysliveček vs. ČMFS
o zrušení rozh. DK a ORK
23C35/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mysliveček vs. ČMFS
o určení, že rozh. DK a ORK jsou neplatná
+ že povinnosti a omezení dle rozh. DK nevznikly
23C51/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prášil vs. ČMFS
o zrušení rozh. ORK
2C101/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS o určení, že rozh. VV (o vyloučení ze soutěže)
24C175/2005
není v souladu se zákonem a stanovami a že je neplatné
(vedl. úč. Bohemians 1905, a. s. + Družstvo fanoušků Bohemians)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS o určení, že rozh. ORK je v rozporu se zákonem
12C173/2005
a stanovami, je neplatné a o uložení povinnosti rozhodnout o podnětech
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS exekuce k vymožení povinnosti snášet účast
družstva mužů oprávněného v ČFL
33Nc7854/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS o určení, zda rozh. (usn. Vh z 21.10.2005) jsou
nezákonná, odporují stanovám a jsou neplatná
24C272/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS o určení, zda rozh. (usn. VH z 10.6.2005) jsou
13C151/2005
v rozporu se zákonem a odporuje stanovám, o určení neplatnosti
takového rozhodnutí, o určení nepřijetí rozhodnutí o změně stanov,
určení, že doplnění stanov je nezákonné a že odporuje stanovám,
a o určení neplatnosti změny stanov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budek Michal vs. ČMFS
o určení, že rozh. nejsou v souladu se zákonem
24C55/2005
a stanovami, o zrušení rozh. a o nařízení nového projednání
podnětu žalobce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FC Bohemians Praha, a. s.
vs. ČMFS
o určení, že rozh. (usn. VH z 10.6.2005) je v rozporu 24C135/2005
se zákonem a odporuje stanovám, o určení neplatnosti takového rozh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK Slavia Praha - fotbal a. s. o určení, že rozh. DK a ORK je v rozporu
vs. ČMFS
se zákonem a stanovami, a že jsou neplatná
24C223/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SFC Opava, a. s. vs. ČMFS
o určení, že rozh. ArbK je v rozporu se zákonem
a stanovami, a o zrušení takového rozh.
21C214/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hruboň Radomír vs. ČMFS
o zaplacení 88.518,50 Kč s příslušenstvím
13C346/2006
Kubíček Jiří vs. ČMFS
o zrušení rozh. DK a ORK
30C284/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS o určení, zda rozh. ORK (ze dne 9.10.2006)
30C350/2006
o zamítnutí podnětů žalobce) jsou v rozporu zákonem a stanovami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians Praha vs. ČMFS o určení, že rozh. ORK (o zamítnutí podnětů žalobce)
je v rozporu se zákonem a stanovami
21C284/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK Líšeň vs. ČMFS
o určení, že rozh. VV ze dne 3.2.2007 (volba ORK)
21C40/2007
je v rozporu se zákonem a stanovami, a o zrušení takového rozh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK Sigma Olomouc, a. s.
vs. ČMFS
o předběžné opatření snášet účast delegáta
Mgr. Jiřího Kubíčka na VH dne 3. 2. 2007
33Nc1405/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Sokol Záblatí vs. ČMFS
o určení, že rozh. VV ze dne 3. 2. 2007 (volba ORK) 15C40/2007
je v rozporu se zákonem a stanovami, a o zrušení takového rozh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Unhošť vs. ČMFS
o určení, že rozh. ORK (ve věci návrhu na obnovu 23C83/2007
- Kubíček) je v rozporu se zákonem a stanovami, a o zrušení takového rozh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenta Ivo vs. ČMFS
o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím
20C21/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikolanda Petr vs. ČMFS
o určení, že rozh. ArbK je v rozporu se zákonem
a stanovami, a o zrušení takového rozh.
11C15/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČAFC Brno – Židenice
vs. ČMFS
o určení, že rozh. VV ze dne 3. 2. 2007 (volba ORK) 22C40/2007
je v rozporu se zákonem a stanovami, a o zrušení takového rozh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FC Bohemians Praha, a. s.
vs. ČMFS
o určení rozporu ArbK se zákonem a stanovami
23C95/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FC Bohemians Praha, a. s.
vs. ČMFS
o zaplacení 51.000.000,- Kč s příslušenstvím
21C87/2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FK Králův Dvůr vs. ČMFS
o určení, že rozh. orgánu občanského sdružení
je v rozporu se zákonem
30C287/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. FC Slovácko, a. s.
vs. ČMFS
o určení, že je rozh. orgánu občanského sdružení
je v rozporu se zákonem
21C222/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohemians 1905 vs. ČMFS
o určení neplatnosti smlouvy o narovnání
28C8/2008
mezi ČMFS a Bohemians (Vejsada) zastaveno 5.11.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.FK Příbram vs. ČMFS
o určení, že rozhodnutí ORK ČMFS je v rozporu se zákonem
20C9/2009
________________________________________________________________________________
STES
ALEA sportswear vs. STES a.s. o náhradu škodu (viz kauza Alea)
(ČMFS podepsán na smlouvě jako garant plnění)
41Cm137/2008
13) Kauza Záblatí, zpochybnění voleb do ORK ČMFS, vývoj
-
-
-
-
-
-
VH ČMFS zvolila dne 3.2.2007 ORK ČMFS. V prvním kole volby pány Ficnera a
Urbánka, v druhém kole volby pány Lněničku, Novotného a Dvořáka. Dále pak
náhradníky Važanského a Volného (citace z usnesení VH ČMFS)
Výkonný výbor ČMFS vydá volební řád orgánů ČMFS, v němž zásady volby blíže
upraví (citace článku 5a Stanov ČMFS)
volební řád byl vydán a 202 delegátů jej obdrželo na VH ČMFS…
dne 5.3.2007 v deníku Právo vyšel článek JUDr. Károlyiho Ve fotbale platí normy pro
každého. Jeho doslovný výtah zní: „Kubíček má v ORK ČMFS minimálně tři své lidi,
nebo dokonce možná i čtyři“!? Pokud by toto mělo být skutečností, tak jsem přesvědčen,
že se s tím fotbal nekompromisně vypořádá.“
dne 5.3.2007 v 12.40 hod. byly u Obvodního soudu pro Prahu 1 podány 3 žaloby členů
ČMFS - TJ Sokol Záblatí, SK Líšeň, ČAFC Židenice - proti ČMFS na určení zda volby
do ORK ČMFS proběhly v souladu se zákonem a stanovami žalovaného. Žalující stranu
zastupoval ve všech třech žalobách na základě plné moci advokát JUDr. Jiří David.
ČMFS pověřil zastupováním advokáta JUDr. Jana Žáka (též člen DK ČMFS) na základě
plné moci vydané předsedou ČMFS Ing. Mokrým 15.5.2006 (o jejím projednání a
schválení nehovoří žádný ze zápisů z VV ČMFS od 1.1.2006)
Jako první byla projednána žaloba Záblatí. JUDr. Žák podal za ČMFS dne 3.5.2007
vyjádření žalovaného ČMFS k podané žalobě a v něm poukázal na nesmyslnost žaloby
s návrhem na jejich zamítnutí. Žaloba směřovala na neplatnost II.kola volby členů
ORK, jmenovitě Dvořáka, Lněničky, Novotného, Važanského a Volného. V případě
úspěchu žaloby Záblatí by musela být svolána do 8 týdnů nová valná hromada k volbě
ORK, protože by ORK nebyla z důvodu nedostatečného počtu usnášeníschopná. (2 z 5)
dne 30.1.2008 podává žalující strana TJ Sokol Záblatí (JUDr.David) návrh na částečné
zpětvzetí žaloby !!! a to pro volbu pánů Novotného, Volného a Važanského…!!!
dne 31.1.2008 nepochopitelně při projednávání před soudem (soudkyně JUDr.
Bradáčová) uvádí JUDr.Žák, že nebyl vydán volební řád VH ČMFS. Na základě této
informace vytvoří JUDr. Bradáčová konstrukci ve zdůvodnění rozsudku - a to, že
z důvodu nevydaného VŘ nebyl upraven postup ve II. kole volby a tato volba
neproběhla řádně. V rozsudku vyhověla návrhu žalující strany (po částečném zpětvzetí
žaloby však již jen proti pánům Lněničkovi a Dvořákovi) a vydala rozsudek, že volba
pánů Lněničky a Dvořáka neproběhla v souladu se stanovami a zákonem (s jakým
neuvádí)
dne 11.2.2008 je doručen ČMFS rozsudek.
na VV ČMFS 18.12.07, 18.1.08 a 13.2.2008 na přímý dotaz člena VV pana Kučery, zda
jsou vedeny proti ČMFS nějaké aktivní žaloby, není odpovězeno a v zápise z jednání je
uvedeno, že bude informováno příště…
dne 26.2.2008 proběhla lhůta k odvolání a rozsudek nabyl právní moci. JUdr. Žák se
tedy na rozdíl od stanoviska z 3.5.2007 nepochopitelně neodvolal…
dne 19.3.2008 je s rozsudkem seznámen VV ČMFS, aniž je předán volené ORK ČMFS
v odpoledních hodinách je se změnami v ORK seznámena veřejnost a na webovských
stránkách ČMFS jsou do komise ORK zařazeni pánové Volný a Važanský
dne 1.4.08 informuje na webu ČMFS předseda Ing. Mokrý, že ČMFS má v rukou další
pravomocný rozsudek ze dne 22.10.2007!!! (do té doby o ní VV ČMFS ani
II. místopředseda informován nebyl). ČMFS tak díky „neodvolání“ JUDr. Žáka prohrál
spor se svým členem Unhošť. Tato žaloba směřuje proti zájmům ČMFS, II.
místopředsedy ČMFS a ORK ČMFS. V rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu došlo
také k porušení práv JK konáním soudu.
II. místopředseda se díky svému postavení statutárního zástupce ČMFS dostává
v následujících dnech do spisů u Obv. soudu pro Prahu 1 (Unhošť, Záblatí, Líšeň,
-
-
-
-
-
-
Židenice) a na VV ČMFS žádá odpověď na podivné skutečnosti v konání odpovědných
nebo pověřených zástupců ČMFS
VV ČMFS 17.4.08 je po otázkách na kauzu Záblatí a ORK ČMFS předčasně
ukončen. JK z něj posílá záznam do hnutí (ve snaze pravdivě informovat o dění ve VV
ČMFS), jelikož po VV došlo předsedou ČMFS k dezinformaci o skutečných důvodech
ukončení VV ČMFS a v ČTK konstatuje: „aktivity Mgr. Kubíčka jsou zřejmě v rozporu
se zájmy českého fotbalu, ve kterém na základě svých subjektivních názorů neustále
vytváří ovzduší nedůvěry a některé funkcionáře si při prosazování svých subjektivních
zájmů bere jako rukojmí.“
na VV ČMFS 14.5.08 podávají mpř. Vacek a Košťál návrh na podnět k zahájení DŘ s
JK za rozeslanou nahrávku z VV ČMFS. Pro hlasuje 8 osob a návrh je schválen. Dále je
na jednání VV ČMFS provedena změna JŘ, která umožňuje kdykoliv odebrat slovo
diskutujícímu členovi VV a při neuposlechnutí „demokratického“ rozhodnutí vyvést
diskutující osobu z jednání…!!!
z důvodů obstrukcí odpovědných osob (někteří členové VV a pracovníci ČMFS – JUDr.
Petrásek a Mgr. Slepička) a konání v rozporu se zájmy ČMFS (JUDr. Žák), vydává mpř.
Jiří Kubíček (jako statutární zástupce ČMFS) dne 14.4.2008 novou plnou moc pro
zastupování v žalobě Záblatí - a to pro JUDr. Němečka!!!
dne 15.4.2008 je z důvodu chybných formalit v rozsudku podán JUDr. Němečkem
návrh na vydání opravného usnesení k rozsudku Záblatí.
dne 19.6.08 DK ČMFS nezahájila disciplinární řízení s II. místopředsedou, protože
k tomu neshledala oprávněné důvody…!!!
dne 24.6.08 bylo vydáno opravné usnesení. ČMFS se tak, díky bezplatné odborné a
erudované pomoci nového advokáta, mohl opět ve věci žaloby Záblatí proti ČMFS
odvolat proti původnímu rozsudku, čehož „díky“ postupu bývalého advokáta nebylo
využito.
dne 24.6.08 byl s uvedeným stavem detailně seznámen VV ČMFS s žádostí na usnesení
ve věci výměny advokáta JUDr. Žáka za JUDr. Němečka. JUDr. Žák si za
zastupování v kauzách v roce 2007 vyúčtoval odměnu přes 900.000,-Kč!!!
dne 7.7.08 píše předseda ČMFS Ing. Mokrý nepochopitelně České advokátní komoře
(dále jen ČAK) dopis, ve kterém zpochybňuje činnost JUDr. Němečka a mylně uvádí
zákonné skutečnosti. Účelem dopisu je jednoznačně poškodit právního zástupce JUDr.
Němečka. Obdobně již zaslal předseda Ing. Mokrý dopisy na ČAK - a to na dobrovolné
funkcionáře ČMFS v komisi ORK ČMFS pány Mgr. Lněničku a Mgr. Dvořáka, rovněž
se snahou poškodit je v jejich civilním zaměstnání advokátů. Tento dopis nebyl
projednán ve VV, ani s ním nebyl VV seznámen. Vzhledem k reakcím předsedy pak
ani on sám netuší, co v obsahu dopisu popsal…!!!
dne 8.7.08 je podáno JUDr. Němečkem odvolání ČMFS.
dne 23.9.08 se Odvolací soud dotazuje ČMFS, a to JUDr. Žáka a JUDr. Němečka, kdo je
pověřen zastupováním… ČMFS nehodlá učinit jasné stanovisko…
dne 28.9.08 je JUDr. Němečkovi zaslána kopie dopisu z ČAK, pověření je řádné…
ČMFS hraje „mrtvého brouka“, J.Vacek uvádí dne 15.10.2008, že ORK je řádný
orgán.
dne 16.1.09 vydává VV ČMFS toto usnesení: „Rozhodnutí ORK nejsou právně
relevantní, protože prý rozsudek jednoznačně konstatuje, že pánové Dvořák a Lněnička
nejsou, a nikdy nebyli, členy ORK…“
Názor experta v podobné věci: „Rozsudek NS ČR však nezrušil rozhodnutí svazových orgánů
ve věci pana Valenty, které bylo a je v platnosti, pouze konstatoval, že je v rozporu se
zákonem a stanovami. Upozorňujeme, že jeho fotbalový trest vypršel 2.7.2006.“ A.Károlyi…
14) Kauza TV práva, vývoj (poznámka UFA = SportFive)
Citace ze zprávy ORK ČMFS z 18.12.2003
I. TV a reklamní práva národních mužstev uzavřená do zahraničí
a) Smlouva mezi ČMFS, STES a UFA uzavřená 10. 2. 1995
Ze smlouvy vyplývá, že byla poskytnuta ČMFS půjčka ve výši 2.300.000,- SFR.
Termín ukončení smlouvy bylo splacení dluhu na základě odčitatelných bonusů
z jednotlivých utkání podle stanovené tabulky. Veškeré příjmy jsou použity na
splácení dluhu!!!
Uzavření této smlouvy projednal VV ČMFS dne 27. 1. 1995 a zápisem 1/95
odsouhlasil uzavření smlouvy
Odpovědnými osobami v době uzavření smlouvy byli za ČMFS předseda Chvalovský, za
STES jednatel Baťa a předsedou DR byl předseda svazu Chvalovský.
b) Smlouva mezi STES, ČMFS a UFA uzavřená dne 18. 12. 1998
Ze smlouvy vyplývá, že ke dni podpisu je dluh z 10. 2. 1995 ještě 2.518.904,- DM.!!!
Podstatně jsou navýšeny částky za jednotlivá utkání (odraz úspěchu z Anglie). Smlouva se
prodlužuje do 31. 12. 2007.
Odpovědnými osobami v době uzavření smlouvy byli za ČMFS předseda Chvalovský a
za STES jednatel Kinda a předseda DR Vacek.
Uvedená smlouva nebyla nikdy projednána ve VV ČMFS !!! ani DR STES !!!
Na zasedáních VV ČMFS 01, 4/2001. !!! Ani na jednom zasedání nebyla smlouva
s UFOU zmíněna!!!
Dozorčí rada se v rekonstruovaném složení sešla 5/1/99, 19/4/99, 12/1099, 1/2/2000,
28/8/2000, 18/12/2000 a 10/4/2001. !!! Ani na jednom zasedání nebyla smlouva
z 18.12.1998 zmíněna !!!
Dne 17. 6. 2001 byl na mimořádné VH ČMFS zvolen nový VV ČMFS a následně na
LS schválen nový statut LS, který zakazoval střet zájmů ve funkcích ve VV a
DR STES.
c) Smlouva mezi ČMFS, STES a UFA ze dne 28. 11. 2001
Ze smlouvy vyplývá, že se nejedná o novou smlouvu, ale pouze o dodatek, který velmi
podstatně mění smlouvy ve finančním plnění. Ta stanoví, že UFA bude vyplácet roční
jistinu 650.000,- DM, (330.000,-Eur v době podpisu) a z toho bude 500.000,- DM
použito pro ČMFS a 150.000,- DM na splácení dluhu. Ten činil ke dni podpisu
1.651.903,- DM. Výrazně se pak snižuje bonus za utkání. Z uvedeného vyplývá, že
smlouva se tak stává prakticky nevypověditelná oproti smlouvě základní, která byla
vypověditelná úhradou dluhu!!!
Příklad snížení bonusu za utkání: podle smlouvy ze dne 18.12.1998 by STES inkasoval s
Holandskem 900.000,- DM, ale podle dodatku ke smlouvě ze dne 28.11.2001 to bylo
pouze 100.000,-Kč (mimo již zmíněný pevný bonus).
Odpovědné osoby: předseda ČMFS Jan Obst, za kompetence v oblasti práv
místopředseda Vacek a jednatel STES Kinda.
I přesto, že byla smlouva uzavřena 28. 11. 2001 a pan Vacek měl 26. 11. 2001 na VV
zprávu o TV právech, nebyl VV informován!!!
25. 1. 2002 je vylosována kvalifikační skupina pro ME v Portugalsku. Na základě
vyhodnocení kvalifikace a úspěšnosti A mužstva se jeví uvedená změna smlouvy jako
velmi nevýhodná, protože na základě výpočtu příjmů ze všech odehraných utkání mohla
být smlouva vyplacena a UFA by tak musela další nabídky vyrovnávat podle
skutečné nabídky!!!.
Na zasedáních VV ČMFS od dne 18. 12. 2001 nebyla podána žádná informace.
Provedenou kontrolou byly zjištěny závažné skutečnosti.
ORK doporučuje vyžádat si stanovisko odpovědných osob, proč?? v rámci jejich
kompetencí neinformováním VV a LS a chybným informováním DR STES porušovali
jednací řád VV, statut LS a pravidla řízení obchodní společnosti !!!
Přílohou zprávy ORK byl sumář otázek a konstatování:
- přestože jsou prodávána TV práva ČMFS všechny smlouvy i dodatek jsou uzavírány
v německém jazyce, podle německého práva a bez konzultací s LPO ČMFS.
- zůstatek půjčky je nejasný, podle materiálu dodaných STESem je ve výši 552.626 Eur a
zůstatek půjčky podle výpočtů zmíněné daňové a auditorské kanceláře by měl být 51.129
Eur.!!!
- smlouvy i dodatek jsou podepisovány bez souhlasu VV ČMFS či DR STES
- smlouvy z roku 1995 a 1998 bylo možné za určitých podmínek vypovědět, dodatek z
roku 2001 však vypovědět nelze
- v žádném zápisu z VV ČMFS od roku 1996 není žádná zmínka o projednání a schválení
prodeje práv do zahraničí a to zejména v době podpisu smluv tj.18.12.1998 a 28.11.2001
- vedoucí funkcionáři ČMFS (kromě podepsaných na smlouvách) o těchto jednáních
nevěděli. Sám předseda Obst (ve svém funkčním období připodepsaný na smlouvě) nebyl
na dotaz členů VV schopen sdělit nic o obsahu toho, co podepsal…!!!
- nebyla respektována doporučení z Kontroly činnosti společnosti STES a STES int. ze dne
4.9.2001, schválené VV v zápise V/01 z 22.9.2001
- vždy, když je přistoupeno k rekonstrukci DR STES, dochází k zásadním změnám ve
smlouvách, a to jak v roce 1998 a 2001…
- jednatelé a předsedové DR STES nepodávali od roku 1996 na jednáních VV a LS žádné
informace o smlouvách o prodeji TV práv do zahraničí. O existenci těchto smluv nebyli
nikdy informování ani zástupci v DR STES ani členové VV ČMFS a již vůbec ne
statutární zástupci klubů, jak to vyplývá z povinností ze Statutu LS
- nepochopitelné je to pak v době, kdy byl podepsán dodatek smlouvy z roku 1998 a to
28.11.2001, když před tímto datem byl VV 26.11.2001 zápis č. 7/2001 a v kolonce II/8.d je
pouze obligátní věta o sledování vývoje, následně pak v zápise č. 8/2001 z 12.12.2001 není
k TV právům žádná zmínka !!!! a následně pak v zápise VV č. 1/2002 z 9.1.2002 opět
obligátní věta „sledovat vývoj .....“!!!
- nebylo zjištěno, že by někdo projednal „v úzkém vedení ČMFS (Obst, Vacek popř. další)
podstatnou změnu v úhradách a inkasech od firmy SportFive…!!!
- k podpisu dodatku smlouvy v listopadu 2001 bylo přistoupeno. Přitom 25.1.2002 byla
losována kvalifikační skupina pro ME v Portugalsku, z té nakonec vyplynulo, že by za
utkání v tomto období inkasoval ČMFS podle minulé tabulky o téměř 9 mil. Kč víc nad
částku, kterou by definitivně uhradil v té době platný dluh, tj. 26 mil. Kč…!!!
- VV by měl posoudit, zda v oblasti realizace TV práv nedochází ke střetu zájmů, když
tatáž osoba realizuje prodej TV práv od ČMFS/STES na SportFive, zároveň prodej TV
práv od SportFive na český subjekt (ČT) (např. pro Nizozemsko a Francie) a zároveň
pro svou firmu Pragosport realizuje se všemi těmito firmami obchod
v oblasti TV a marketingových práv…!!!
Současný stav ve vývoji TV práv k 31.1.2009
Poslední informace pro VV ČMFS o TV právech a jejich smluvním zajištění proběhla na
VV ČMFS 1.2.2006. (Shodou okolností na tento VV nebyli pozváni pánové Kučera a
Kubíček V závěru schůze na ně byl podán podnět k DK se snahou odstranit je z funkcí
ve VV ČMFS. U JK se to na 22 měsíců zdařilo…)
Citace ze zápisu z VV ČMFS z 1.2.2006
Televizní práva, mpř. Vacek
Jako nejvýhodnější se jeví rozdělení produktu na reprezentaci a Ligu/Pohár ČMFS.
Liga na ČT, programový návrh Lubas, info pro LS. Finančně se očekává zvýšení csah flow
do ligy o cca 20 mil. ročně
Národní mužstvo – ponechat TV NOVA – největší sledovanost – ročně vytěžit 10 mil. Kč
Realizace TV práv do zahraničí
Mpř. Vacek – dluh u SportFive splacen o dva roky dříve.
Nabídnuto SportFive – před losováním kvalifikační skupiny na EURO 2008 změna
podmínek smlouvy (navýšení o cca 20 mil. Kč oproti stávající smlouvě). Vzhledem
k tomu, že jsme zpravidla v I. nebo II. koši, je lepší preferovat fixní platbu + bonusy.
VV ČMFS schvaluje smlouvu SportFive o dvě kvalifikační periody.
Poznámka k uvedenému:
- smlouva se Sport Five o TV právech národního mužstva je podepsána do roku 2011
- členové VV ČMFS svou nejcennější smlouvu opět neviděli…
- informace o navýšení o 20 mil. se nezakládá na pravdě, jelikož předchozí fixní platba
ročně činila cca 330.000,-Eur a nyní cca 500.000,-Eur ročně. Bonusy jsou odvislé od
soupeřů. Štěstím bylo Německo, které je nejcennější na trhu práv (pro ČMFS cca
1.0000.000,-Eur z tabulky), ale skutečná hodnota utkání s Německem se pohybuje okolo 3
-5.000.000,-Eur…!!??)
- pro srovnání hodnota ročního příjmu za reklamní práva chorvatského svazu činí 45.000.000,-Eur fixní platby…
Příjmy ČMFS z prodaných TV práv v letech 2006,2007,2008 (viz 11 e) Ekonomika
STES)
Prodej TV práv k reprezentaci a ligám jednotlivých fotbalových asociací je
základním zdrojem rozpočtů asociací. Příjem z nich tvoří jejich podstatnou
část, jakož i rozpočtů klubů. Např. Vedení Německého fotbalového svazu oznámilo
v roce 2002, že svaz vydělal 61,3 milionu Eur. Z toho 50,6 milionu dále investoval, zbytek
ušetřil. Hlavním zdrojem příjmů byl prodej práv na zápasy národního týmu (po zdanění
15,8 milionu Eur).
Pro pochopení problematiky a atmosféry okolo TV práv je nutno shlédnout
oddíl na přiloženém DVD - Kauza Vacek, TV práva, financování ČMFS.
15) Nešťastné výroky funkcionářů ČMFS a vyhlášení na webu ČMFS,
Výroky mpř.Košťála v sumáři na www.kostalven.cz
05.10.17, SMS MUDr. Ševčíka v přítomnosti ing. Mokrého, před odletem do Finska z letištní
haly, moravským delegátům o bojkotu jediné moravské schůzky před VH ČMFS 21.10.05:
„Dne 19. 10. chtějí panové Kubíček a Kučera svolat celou komoru do Olomouce, jedná se pouze o
jejich soukromou aktivitu. Dle rozhodnutí ing. Mokrého se již nebudeme scházet, neboť to již
ničemu neprospěje! Proto jsme se rozhodli akci bojkotovat! Tuto informaci je nutno poslat dál, ale
jen našim přátelům. Sev"
05.11.01, web ČMFS, sdělení předsedy ing. Mokrého po VH ČMFS 21.10.05: Nový předseda se
nejprve separátně sejde se všemi třemi místopředsedy a poté se všichni čtyři sejdou společně.
„Je mi jasné, že ne všichni delegáti odcházeli z voleb spokojeni, ale ty proběhly demokraticky a je
třeba jejich výsledek respektovat…“
Místopředsedové Košťál a Kubíček se shodli, že jdou do nového Výkonného výboru pracovat
s čistou hlavou a za minulými spory udělali tlustou čáru. „Nastává doba smíření“, potvrdil
Kubíček.
06.05.18, z dopisu předsedy Mokrého Jiřímu Kubíčkovi, jako reakci na 2 jeho otevřené dopisy
po podání podnětu k DK:
„…sděluji Vám, že z obsahu předmětných dopisů jednoznačně vyplývá, že naše pohledy na způsoby
řešení úkolů v podmínkách ČMFS jsou odlišné…“
06.06.01, pozvánka předsedy Mokrého na pracovní setkání funkcionářů „Moravy“:
„v souvislosti s neustálým šířením jednostranných a zavádějících informací o dění v ČMFS od
VH si Vás dovoluji pozvat na pracovní setkání…“
06.06.15, Károlyi, Sport, zdůvodnění trestu zastavení výkonu funkce na 22 měsíců pro média:
„JK znevážil jméno ČMFS, jeho orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží. V médiích, ve svém
dopisu klubům I. a II. ligy anebo na aktivu moravských okresů a krajů hovořil o nehospodárném
využití prostředků, jež svaz získal na EURO v Portugalsku. Mluvil také o tom, že svaz údajně
nevýhodně prodal budovu na Kozím náměstí v Praze. Svá tvrzení přitom nedoložil žádným
relevantním důkazem. Na zasedání disciplinárky se čtyřikrát nedostavil, k čemuž naše komise také
přihlédla.“
07.02.01, Mokrý, Hospodářské noviny, článek Kvůli Kubíčkovi se ve fotbale válčí
Jste přesvědčen, že DK potrestala Kubíčka správně?
„Ano, byla to jediná možnost, jak se bránit proti jeho chování. Naprosto paralyzoval vedení
svazu. Kvůli němu to teď tak vypadá.“
07.02.01, Mokrý, Sport, Nedémonizujte Kubíčka:
Odrážejí se podle Vás v diskuzi o stanovách vnitrosvazové spory?
„Nejedná se o tzv. moravskou komoru. Ale o zpolitizované názory pana Kubíčka a jeho pražského
spolupracovníka pana JUDr. Vachty.“
07.08.7, Károlyi k rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě kauzy Valenta – Synot
Rozsudek NS ČR však nezrušil rozhodnutí svazových orgánů ve věci pana Valenty, které bylo a je v
platnosti, pouze konstatoval, že je v rozporu se zákonem a Stanovami. Upozorňujeme, že jeho
fotbalový trest vypršel 2.7.2006. A.Károlyi…
07.9.11, rozhodnutí VV ČMFS Per rollam
Ve smyslu stanoviska LR schvaluje VV ČMFS změnu statutu ORK a vypuštění následujících vět a
slov k ustanovením v čl. 3,4,5,6. Vypouští se slovo kontrolní…!!!
(Stanovy ČMFS čl 7/2: VV však není oprávněn zasahovat do pravomoci ORK ČMFS…)
07.10.8, Sport, Károlyi
Sport: Pana Lněničku jste měl ze zasedání DK vyhodit pane doktore…
„Jsem odpůrcem toho, aby dva svazové subjekty komunikovaly mezi sebou prostřednictvím médií.
Nepovažuji za důstojné, aby se kdokoliv z ČMFS stylizoval do pozice psychicky frustrovaného žáka
základní školy, který musí za každou cenu žalovat paní učitelce na svého spolužáka. O
nevybíravém vyhození se nedá mluvit, a to proto, že pan Lněička byl několikrát slušně požádán,
aby nerušil zasedání DK. I proto, že stále platí stará pravda: když dal pán bůh někomu funkci,
neznamená to, že mu dal i rozum.
Lněnička reakce: Upřímně řečeno reakce pana Károlyiho mne překvapila, neboť takřka křičíc
užil směrem k mé osobě i výrazů: nemáte pravomoci ani mandát…vypadněte, nemáte IQ,
zkušenosti, vzdělání ani praxi, či ve fotbale působíte dva dny…“
Pro srovnání, pane doktore Károlyi…
(…o dva roky dříve a veřejně… opět k představiteli ORK…že by komplex??) Více v oddílu 22)
„Idnes: „Jestli někdo poškozuje český fotbal, pak je to odvolací a revizní komise a její předseda
pan Volný“ sdělil Károlyi více než dvěma desítkám žurnalistů
Sport a Právo:„Pánové, tady je naše rozhodnutí a tady disciplinární řád,“ mával Károlyi oběma
dokumenty. „A všechno sedí. Jestli chcete, můžu dát kolovat“.„Nechápu, proč se tak vyjadřuje
někdo (Volný), kdo nemá dvouvteřinovou zkušenost z disciplinární komise, a jehož znalosti
profesionálního fotbalu jsou nulové,“ ulevil si Károlyi. .„Jestli vedle korupční aféry někdo
poškozuje český fotbal, pak je to ORK a její předseda Volný.“„Bohužel, znovu musím na
adresu odvolací komise důrazně říci, že její rozhodnutí je nekvalifikované a nekompetentní.
Prostě špatné.“
07.10.19 Sport, Mokrý: Lněnička lže
Lněničkova laciná slova o tom, že kárná žaloba na jeho osobu je podána mnou kvůli kontrole
hospodaření ČMFS, má lživý základ. Kontrola totiž probíhá jak v rámci ČMFS, tak ve STES bez
jakýchkoliv komplikací…
07.12.10, Mokrý, Právo, V zahraničí má český fotbal velmi dobré jméno
„Snažím se, aby nejužší vedení svazu pracovalo maximálně týmově. Druhý místopředseda Kubíček
zvolil cestu nerespektování výsledků voleb a destrukce a je nyní v disciplinárním trestu.“
08.04.01, webové stránky ČMFS, článek s podpisem předsedy Mokrého a JUDr. Petráska:
Vzhledem k již několika opakovaným a zavádějícím písemným vyjádřením mgr. Jiřího Kubíčka
k jeho disciplinárnímu trestu a hospodaření ČMFS včetně vyplacených odměn uvádíme, že z
pravomocných rozhodnutí soudů jednoznačně vyplývá, že disciplinární trest Mgr. Kubíčkovi byl
uložen v souladu se Stanovami ČMFS a zákony České republiky. ČMFS na opakované nepravdivé,
jednostranné a zavádějící podněty Mgr. Kubíčka nebude reagovat a jeho jednání v případě
neustálého opakování již uzavřených věcí bude nucen řešit výhradně právní cestou.
08.04.18, stanovisko ing. Mokrého na webu ČMFS a v ČTK po předčasně ukončeném VV
ČMFS 17.04.08:
„Je to bohužel zároveň výmluvné potvrzení faktu, že aktivity mgr. Kubíčka jsou zřejmě v rozporu se
zájmy českého fotbalu, ve kterém na základě svých subjektivních názorů neustále vytváří ovzduší
nedůvěry a některé funkcionáře si při prosazování svých subjektivních zájmů bere jako rukojmí.“
08.05.19, porada ČMFS, Mokrý rozhodnutí, zápis „Materiály pro ORK a Kubíčka, nastaveny
podmínky, nejprve konzultovat s předsedou ČMFS“
08.7.11 , Mokrý, k trenérovi repre a nabídce Houlliera
Asi jsem naivní, ale nepředpokládal jsem, že by mohlo jít o podvrh.
Web ČMFS a jeho zneužití proti statutárnímu zástupci ČMFS a ORK
Použity jsou pouze názvy článků a nejhorší selhání, kdy všechny dodnes na webu existují…
31.1.07, Zavrženíhodná lež Kubíčka aneb velký podvod na moravskou komoru
31.1.07, Stanovisko ČMFS k vyjádřením Mgr. Kubíčka
„Aktivita Mgr. Kubíčka ta může mít dalekosáhlé následky v podobě sankcí ze strany UEFA a
FIFA, které zásadně odmítají vměšování státu a jeho orgánů do chodu fotbalových svazů.“
1.2.07, ČMFS k předběžnému opatření soudu“
„Patetické konstatování Mgr. Kubíčka na jeho tiskové konferenci o neznalosti „práva“ na úrovni
ČMFS jsou zcela subjektivní, pouze dezorientují veřejnost. Právní zástupce pana Kubíčka pan
A.Vachta bude propuštěn z pracovního poměru v PTU kvůli jeho vulgárnímu chování směrem
k ČMFS. Vedení PTU se již za jeho chování ČMFS omluvilo“
(Opak byl pravdou…pan JUDr. Vachta propuštěn nebyl, naopak předseda PTU poslal ještě
týž den tvrdou nótu ČMFS o nezasahování do pravomocí jiného spolku…!!! To ČMFS
zapomněl zveřejnit…)
1.2.07, Potrestání Kubíčka – fakta a argumenty
19.3.07, Stanovisko OLR k rozhodnutí ORK ČMFS ve věci Kubíčka
23.4.07, Tiskové prohlášení předsedy Komise rozhodčích Macely proti J. Kubíčkovi
9.7.07, ČMFS ke schůzce ORK s předsedy KFS
“ČMFS si dovoluje touto cestou upozornit, že svolání a konání této schůzky je v zásadním rozporu
se Stanovami ČMFS i Statutem ORK… Nekompetentní a Stanovám hrubě odporující rozhodnutí
ORK ve věci Jiřího Kubíčka… ORK ČMFS navíc nemá žádné kompetence a pravomoce ke
svolávání pracovních schůzek například s předsedy KFS, ani s jinými svazovými funkcionáři s
výjimkou členů ORK… „Odborné znalosti, zkušenosti a výsledky“ jeho práce ve fotbalovém
prostředí jsou však natolik vypovídající, že fotbal těmto zákulisním a nečestným praktikám pana
Lněničky musí nekompromisně čelit
11.12.07, Na předsedu ORK Lněničku byla podána kárná žaloba
9.1.08, Český fotbal se posouvá dopředu bez přispění předsedy ORK
1.4.08, Stanovisko ČMFS ke sdělení Mgr. Jiřího Kubíčka členům VV ČMFS a členům ORK
ČMFS ze dne 28. března 2008
1.4.08, Lněnička nerespektuje právní řád a soudy České republiky!
17.4.08 Prohlášení vedení ČMFS k předčasně ukončenému VV ČMFS 17.4.2008
17.4.08, „Jsme znepokojeni“ říkají zástupci regionů
18.4.08, Stanovisko předsedy ČMFS k J. Kubíčkovi
14.5.08, Místopředsedovi Jiřímu Kubíčkovi hrozí další disciplinární trest
16) Nešťastné skutečnosti a ostudná jednání funkcionářů v ČMFS
Odchod Mgr. Doležala z ČMFS
Předseda Mokrý informoval ŘKM v prosinci 2005 že jsou tlaky na odchod Doležala, ale že
hledá cesty jak jej podržet…
Přesto v lednu 2006 musel skončit na návrh předsedy „přítele“ Mokrého..
Odchod GS Ing. Fouska z ČMFS
Dne 20.3.2007 byl bez účasti předsedy Mokrého na VV ČMFS přečten jeho dopis se
žádostí o odvolání GS Fouska na základě neuspokojivých plnění pracovních povinností.
Dne 3.11.07 uvedl J.Vacek v rozhovoru pro Deník Sport citace: „Kdyby byl Kubíček
rozumnej, tak je ve výkonném výboru dávno zpátky. Některý věci, co hlásá, jsou
tak nesmyslný... Třeba si vemte, že to byl vlastně Kubíček, kdo propustil
Fouska.“…??!!
Tento způsob odstranění postrádal jakoukoliv kulturu a slušné jednání k dlouholetému
funkcionáři. Na tento čin reagoval KFS Liberec dopisem z 10.4.2007 se žádostí o vysvětlení
s odkazem, že předseda Mokrý a GS Fousek byli krátce předtím na VH Libereckého
KFS a o nespokojenosti s jeho prací nebyla zmínka. Naopak.
Pasáž z dopisu:“doufáme, že toto shromáždění si již vzhledem k velmi dlouhé a dobré
spolupráci s oběma funkcionáři zaslouží vysvětlení těchto rozhodnutí a sdělení důvodů
vedoucích k odchodu. To že šlo o kvalitní pracovníky dokazuje postavení P.Doležala v klubu
Slávia Praha a v osobě P.Fouska jsme ztratili patnáctiletou zkušenost v UEFA a FIFA!!!“
Poznámka: Petr Doležal a Petr Fousek patřili k největším oporám mpř. Mokrého
po celé jeho funkční období do VH ČMFS 21.10.2005…“Morava ví své“…
Téma MS 2012 Futsal, (citace ze zápisu z VV ČMFS)
Přizván Mestek, rozpočet, haly, garance 8 ministerstev, nezvládla se příprava zejména chybí
vládní garance. Z tohoto důvodu dodatečně usnesením schválen dopis na FIFA (5.5.2008)
a kandidatura byla usnesením zamítnuta…
„Palácová revoluce“ pana Chvály v ŘKČ
Na VV 13.2.2008 zorganizoval pan Chvála akci k výměně ŘKČ ustavené dle statutu ŘKČ.
Šlo o zásah do stanov i statutu ŘKČ
Nevyjasněno, proč jsou dodnes pánové Hadraba, Severýn, Hartman a Pařík uvedeni v zápise
z 13.2.2008 jako nová komise, čekající na „pomazání“ pana Košťála na mimořádném VV
ČMFS plánovaném na 29.2.2008. Za záhadných okolností se nakonec nekonal…
Převrat – reorganizace – pana Chvály ve výkonnostních a profesionálních soutěžích
Dne 8.4.2008 byl na LS přítomen pan Chvála (jako předseda PFS?? není normálně zván??)
a ten si vyžádal slovo u předsedy LS a předložil LS návrh na reorganizaci soutěží v ČMFS
a to bez schválení Řídící komise pro Čechy a Moravu (těch se to dotýkalo nejvíc) a bez
jakéhokoliv projednání s profesionálním fotbalem (zejména moravská mužstva II. ligy
byla zřízením dvou ČFL s přímým postupem bytostně ohrožena). Ve zdůvodnění bylo řečeno,
že materiál vznikl v "dílně" Chvála, Hadraba. Nechce se věřit, že vzhledem k obsahu
materiálu neví pan Chvála a Hadraba, že s v ČR hraje také II.liga, která ve výčtu soutěží
při zdůvodnění „nutnosti“ reorganizace, nebyla uvedena.
Dne 9.4.2008 na VV ČMFS připustil předseda Mokrý tento materiál k jednání...!!!???
Po zjištění názoru LS a podivu odpovědné osoby za ČFL ve VV pana Votíka, se kterým
tento materiál nebyl vůbec konzultován, byl materiál stažen...
Citace českých médií ke konání funkcionářů v ČMFS:
Trapas s Houllierem? Na fotbalovém svazu běžná věc
„Dobrý den, chci trénovat vaši reprezentaci,“ taková formulace odeslaná z e-mailového
účtu vytvořeného na jméno slavné fotbalové osobnosti zřejmě vedení ČMFS stačí, aby s
daným člověkem začalo počítat jako s možným kandidátem na židli kouče národního celku.
Po tom, jestli ho dotyčný skutečně poslal, nebo jde o profesionální práci nějakého vtipálka, už
fotbalový svaz nepátrá. A ostuda je na světě!
08.7.11 , Mokrý, k trenérovi repre a nabídce Houlliera
Asi jsem naivní, ale nepředpokládal jsem, že by mohlo jít o podvrh.
Tajemství pokoje 433
Kvalifikační utkání proti Německu v březnu 2007 čeští reprezentanti nezvládli a na Letné
podlehli 1:2. Ještě větší pozdvižení však nastalo, když je reportérky deníku Šíp odhalily s
dámskou společností na hotelu.
Vedení národního týmu zprávu dementovalo a přiznalo pouze porušení večerky ze strany
hráčů, kteří slavili Ujfalušiho devětadvacáté narozeniny. Spravila to milionová pokuta pro
mužstvo. Tu podle zákulisních informací celou zaplatil oslavenec.
Toho však nakonec stál tento skandál mnohem víc. S manželkou Kateřinou se brzy po aféře
rozvedl. O rezignaci na svou funkci tenkrát přemýšlel i trenér Brückner.
Pořádáme mistrovství Evropy
Na čelo si mnozí čeští fanoušci fotbalu ťukali také v říjnu loňského roku. Předseda Pavel
Mokrý tehdy vyhlásil smělý plán - pořádat se Slovenskem závěrečný turnaj mistrovství
Evropy v roce 2020. „Je dobře, že má předseda vlastní vize,“ prohlásil loni na podzim na
adresu svého kolegy z Výkonného výboru ČMFS manažer reprezentace Vlastimil Košťál.
Že společně s bývalými federálními sousedy nemá Česká republika jediný stadion,
který by vyhovoval náročným normám UEFA, nikomu příliš nevadilo.
Po několika dnech však Mokrý své optimistické prohlášení alespoň trochu mírnil: „Šlo čistě
jen o teoretické úvahy. Podobný projekt v nejbližší době určitě z různých důvodů není
reálný, možná až ve vzdálenější budoucnosti.“
Kauza Záblatí
Když státní orgány zasahují do řízení fotbalových svazů, pranic se to nelíbí Evropské
fotbalové asociaci. Přesně k této situaci však došlo ve sporu Sokola Záblatí s
ČMFS. Malému celku z jihu Čech se nelíbila volba členů odvolací a revizní komise
fotbalového svazu, proto se obrátil na soud a požadoval prohlásit část valné hromady z února
2007 za neplatnou. Obvodní soud Prahy 1 sice Záblatí vyhověl, rozsudek však budil od
začátku značné pochyby a ještě více rozdmýchal už tak silně napjaté vztahy uvnitř
ČMFS.
Jednání s Jarolímem
Výběr nového trenéra reprezentace by sám o sobě vydal na román a od začátku jej provází
zajímavé momenty. Prvním z nich bylo podivné jednání Vlastimila Košťála se
slávistickým koučem Karlem Jarolímem. Po tom, co byla zveřejněna jejich schůzka v hotelu
Hilton, prohrává Slavia důležitý duel v Teplicích, ztrácí v souboji o titul na konkurenty ze
Sparty a Jarolím po několika dnech boj o lavičku národního týmu sám vzdává. Když se
však po mistrovství Evropy znovu řeší obsazení postu reprezentačního lodivoda, mluví
Košťál o Jarolímovi znovu. Slavii se to vůbec nelíbí.
Přijela Litva, vítáme Lotyše
Pro fotbalisty Litvy musel být přátelský zápas s Českou republikou v novém Edenu velkým
svátkem. Zřejmě ale jen do doby, kdy jim místo jejich hymny začala hrát lotyšská. Chvíli
předtím ještě stihli pracovníci svazu sesbírat chybně vytištěné programy k utkání. Také
na nich byla zobrazena lotyšská vlajka a za hlavní město Litvy byla označena Riga. Po
tomto skandálu se na ČMFS rozloučili s odpovědným pracovníkem z oddělení komunikace.
Jeho šéf Václav Tichý zase (ne)skončil ve své funkci vedoucího, bývalý rozhodčí Liba
(ne)dostal za chybu s hymnami pokutu (za ME totiž hned dostal odměnu ve výši pokuty
viz 11 g!!).
Prohlášení ČMFS, 8.5.20082
ČMFS se dnes oficiálně omluvil Litevskému fotbalovému svazu a velvyslanectví Litvy v Praze za
závažné chyby, ke kterým došlo v tiskových materiálech k utkání Česká republika – Litva a při
slavnostním ceremoniálu. Zároveň byly (ne)vyvozeny důsledky vůči pracovníkům sekretariátu,
kteří tyto neomluvitelné chyby způsobili. K 31. květnu 2008 byl rozvázán pracovní poměr dohodou
s příslušným pracovníkem Oddělení komunikace ČMFS, pracovník Oddělení logistiky a služeb
ČMFS byl potrestán finančně. Ředitel OKV ČMFS převzal spoluzodpovědnost za tiskové chyby a
ke 31. květnu 2008 rezignoval na svoji funkci. Svaz rovněž v nejkratší době zpřísní vnitřní
kontrolní mechanismy, aby se v budoucnu podobná pochybení neopakovala.
František Sahula zástupce GS ČMFS, JUDr. Mgr. Marcel Petrásek,
Košťál versus Čech
„Mně ten balón na čáře nevypadl,“ zaútočil odstupující manažer Košťál na reprezentačního
brankáře a v podstatě na něj hodil zodpovědnost za vyřazení v základní skupině
evropského šampionátu. Čech reaguje obratem a na svým oficiálních stránkách vzkazuje
prvnímu místopředsedovi ČMFS, že není týmovým hráčem. Šestadvacetiletý gólman
mu vyčítá také to, že pokud národní tým vyhrával, vezl se s úspěchy také Košťál. V
případě neúspěchu se však snaží hodit vinu na ostatní a hráče reprezentace hází přes
palubu.
Hlásí se nám nějaký Carlos
Asi deset minut žili na úterní tiskové konferenci po výkonném výboru čeští novináři
myšlenkou, že by národní tým mohl vést slavný Brazilec Carlos Alberto Parreira.
Jméno se zamlouvalo také předsedovi Mokrému i místopředsedovi Košťálovi. Bohužel jen
do té doby, než šéf fotbalového svazu prohlásil: „On ale dvacet let nic pořádně
netrénoval.“ Po této větě zástupci médií zpozorněli a z Carlose se nakonec vyklubal
úplně jiný Carlos. Stejně slavný hráč, ale daleko horší trenér Torres. Na ČMFS
poslal jeho agent nabídku emailem. Jak taky jinak.
Houllierův mail
Další elektronický dopis přišel jen o dva dny později. O místo reprezentačního kouče se
v něm ucházel šedesátiletý Francouz Gérard Houllier. Ani tato „kachna“ však nepřežila
dlouho. Už v pátek po poledni je jasné, že bývalý trenér Liverpoolu či Lyonu s nabídkou nic
společného nemá. Veřejnost tak má ideální možnost vidět práci vedení ČMFS v plné
nahotě. Ne nadarmo se říká „dvakrát měř, jednou řež“. V tomto momentě by se pořekadlo
dalo modifikovat spíše do podoby „nejdřív přemýšlím a ověřuji, pak konám“.
Zdá se však, že výběr nového reprezentačního trenéra ani zdaleka nekončí a do nové
volební valné hromady ještě taky nějaký ten čas zbývá. Je tak velmi pravděpodobné,
že se český fotbalový národ dočká dalších „velkých momentů“.(viz oddíl 17)
Ostudné jednání - nejsmutnější….
Dějiny, tradice, historie, hrdost, dobrá adresa, domov, rodokmen… To jsou nezanedbatelné
pojmy, na kterých staví každý člověk, každá firma, každá organizace a každý klub své já…
Síň slávy - to je to, čím se pyšní velkokluby, čímž se oddělují od těch ostatních, průměrných.
Vracel jsem se od soudu na Ovocném trhu, kde mírním následky nespravedlnosti, kdy
svaz, jehož jsem třetím funkčně nejdůležitějším představitelem (05-09), podává sám na sebe
žaloby. Žaloby aby prohrál, tzn. vyřadil své vlastní volené funkcionáře z činnosti.
To vše za vlastní peníze najatým advokátem, který navíc sedí v DK téhož svazu, a sám se
tak podílí na potrestání svých nadřízených, ač pouze ve jmenované funkci těmi volenými…
Nějak se nám ten svět zbláznil…
Unaven tím tokem myšlenek jsem došel až do Kozí ulice, kde má sídlo (dům již ne) ČMFS.
Hned vedle je bar U Koziček…jak příznačné… (viz oddíl 23)
Sedl jsem si na lavičku proti domu o čtyřech patrech a dvou restauracích v přízemí a
začal vzpomínat. Je to smutný příběh. Pro mě, místopředsedu ČMFS a statutárního
zástupce, má i svoji „hodnotu“. Ten příběh Vám nabízím:
Dům v Kozí ulici 7 byl postaven středočeským županem Fantou, srdcařem fotbalu. V roce
1948 byl zkonfiskován. Na počátku devadesátých let nám jej ČSTV převedlo na základě
naší žádosti. Dlouhá léta sloužil jako místo našich setkávání, byla zde i….
V prosinci mi zavolal můj kamarád z Prahy a řekl: „Juro! Vím, že chtějí prodat dům
v Kozí. Prosím Tě, nedovolte to - je to relikt a má svou cenu. Odhaduji na nějakých
200.000.000,-Kč. Slyšel jsem, že Vás chtějí doblbnout že nemáte na opravu, a chtějí to koupit
pod cenou za nějakých 16-20 milionů. Byla by to strašná škoda.“
Ta informace se mi zdála neuvěřitelná. Nedovedl jsem si představit, jak by se to mohlo
povést, když by o tom musel hlasovat VV ČMFS a tam je nás 13.
Přesto jsem na uzavřené schůzce v Olomouci 24.1.2006 (po třech měsících ve funkci
místopředsedy) tuto informaci předal. Zněla:
„Nota bene, jednu informaci. Prosím vás, jestli máte možnost tu informaci si ověřovat. Mám
informace z Prahy, že se připravuje prodej Kozího baráku. Jeho hodnota je 80 až 100
milionů, ale údajně o to má zájem nějaký V. a K. za nějakých šestnáct, dvacet. Kdybyste
mohli ty informace, jako že je někde seženete, já jsem tušil, že… ten barák bude na prodej.“.
Někdo mě nahrál a nahrávku dal Mokrému. Ten nás s kolegou Kučerou nechal stenografem
Dibelkou (kandidoval za Mladou Boleslav do ORK v roce 2007) „přepsat“ na 52 stran.
Nepozval nás dne 1.2.2006 na VV ČMFS, kde na nás podal podnět k DK ČMFS.
Pak již stačilo mít ve svých řadách soudce… (společensky, ekonomicky i pracovně
absolutně nezávislého na ČMFS – jeho vlastní slova, oddíl 22)
Dílo dokonáno 15.6.06, po „americké“euforii 22 měsíců natvrdo!!! „za dům“
A zdůvodnění soudce:„ Znevážil jméno ČMFS, jeho orgánů, funkcionářů a účastníků
soutěží. Mluvil také o tom, že svaz údajně nevýhodně prodal budovu na Kozím náměstí
v Praze. Svá tvrzení přitom nedoložil žádným relevantním důkazem.“
Faktologie
Zápisy z VV ČMFS, k bodu prodej v Kozí ul., citace ze zápisů a další fakta
19.7.06, to je týden a čtyři dny po zdůvodnění trestu,!! Navrhuje mpř. Košťál dvě varianty
řešení domu v Kozí. Investice 20 mil. do opravy a zhodnocení domu, nebo prodej…
30.8.06, VV ukládá VV řediteli Fotbal Tradingu oslovit Asociaci realitních kanceláří
25.10.06, VV ukládá pro předložit písemný materiál a kroky vedoucí k prodeji. Košt´ál
zájem o hotel Coubertin…!!??
29.11.06, ukládá pro FT, předložit dva nezávislé odhady
20.3.07, VV, mpř. Vacek návrh prodat bez rekonstrukce, Kučera návrh Neprodávat,
opravit, pronajmout
25.4.07, VV ukládá uzavřít smlouvu z RAK o zprostředkování za minimální cenu 100
milionů a smlouvu o provizi za prodej
- mpř. Košťál, byla mu doručena obálka (proč mu ??není v zápise), 7 došlých nabídek,
RAK vyhodnotil Agropodnik Olešná. Hlasování o vítězi!! obchodní soutěže (nebyla to
nejvyšší nabídka…!!??) Pro 10 proti nikdo, p.Kučera v době hlasování nebyl…
Smlouva s Agropodnikem Olešná na kupní cenu 120.000.000,-Kč podepsána za
ČMFS panem Petráskem (plná moc od předsedy) 18.6.2007 (tj. rok po trestu JK)
11.9.07, p. Petrásek sděluje, že plná kupní cena byla připsána na účet svazu
ČMFS ode dne prodeje uzavírá nájemní smlouvu na polovinu poschodí ve II.patře domu
za cca 44.000 měsíčně pro ČMFS, STES (ale ten se již v roce 2004 odstěhoval Na
Zátoku) a FT. Osoby které využívají kanceláře.( Pelta – byl zaměstnán ve STES v roce 2007,
Obst, Kňourková, Rezák) a dále klubovna, chodba a WC…
Ekonomika prodeje
120.000.000,-Kč
prodejní cena z 22.10.07
- 5.712.000,-Kč
fak. za org. veř. soutěže
- 3.600.000,-Kč
daň z převodu
- 26.503.242,-Kč
daň z příjmu (nikdo ze zodpovědných netušil, že se příjem
zdaňuje!!)(rozdíl od osob po 5 letech) V létě 2008 „po Turkovi“ byl seznámen mpř. Vacek
s tím, že jsme zrušili jeden kontokorent na 25.000.000,- Kč a poslali „Kalouskovi“ daň.
(Týden předtím se v právu proslavil větou: „ To je dobře, že repre prohrála, alespoň po mně
nebude chtít fotbal 1 mld. na NFS“…)
Reakce Vacka: „Co?“… Snížit aparát o 30% a „pozůstalí“ platy o 20%...(asi ví své…)
K 31.1.2008 má ČMFS na termínovaném vkladu částku z prodeje ve výši
78.000.000,-Kč
V titulky a články v tisku v době prodeje:
21.8.07, Aktuálně, „Do případu se vloží policie, svaz prodal dům pod cenou a za pátou cenu
v pořadí. Neúspěšní uchazeči kromě trestního oznámení zvažují i civilní žaloby.“
Reakce ČMFS mailem do redakce: „Váš reportér nedostane akreditaci na setkání úspěšné
„20“ z Kanady…“
EURO : Nad prodejem budovy ČMFS stále visí otazníky…
Kdo ponese do budoucna za tuto „nevratnou“?? akci odpovědnost z členů VV
ČMFS před hnutím, když jeden z hlavních iniciátorů odstoupil k 1.1.2009 ze
všech funkcí v ČMFS ???, II.mpř v tu dobu nebyl a Kučera byl proti…III.??...
Problém …??
Je zde domněnka, že v postupech a pravidlech při prodeji byly porušeny zákony ČR…!!!
Závěr: V říjnu 2008 nabízí firma Immobiliare dům na prodej za 220 milionů!!
17) Kauza, Trenér reprezentace A, vývoj
Časový sled jednání, postupů a názorů mpř. Ing. Vlastimila Košťála (dále jen VK) při
výběru vhodného kandidáta na post trenéra A mužstva
- Dne 21.3.08, v článku na Idnes chválí VK rozhodnutí trenéra Brücknera o ukončení
reprezentační dráhy a sděluje, že když reprezentace skončí do 3. místa, bude mu
nabídnuto prodloužení
- Dne 26.3.08, zaslal místopředseda Jiří Kubíček (dále jen JK) členům VV ČMFS návrh
k jednání o prvním zásadním tématu VV ČMFS, kterým je trenér reprezentace. Na
nejbližším zasedání VV je toto téma VK odmítnuto. O trenérovi a návrzích na něj
rozhodne pouze VK.
- Dne 8.4.08, zasílá JK do celého hnutí a médiím Návrh iniciativy k získání široké
podpory pro výběr a jmenování nového trenéra…
- Dne 9.4.08, na tento počin svého kolegy reaguje VK v tisku (deník Sport), citace: „Je to
jen Kubíčkův tyjátr a populismus. Nakonec z toho vyjdou ti tři kandidáti, kteří to mohou
dělat. To rozhodnutí musí stejně přijmout VV ČMFS. Nevidím nikoho druhého než
sebe, kdo by to měl předkládat. Někdo to udělat musí. Výkonný výbor mně to uložil…“
- Dne 17.4.08, VV ČMFS …že platí co se tady rozhodlo, že veškeré návrhy jsou vítané od
LS, členů VV, unie trenérů, vot kohokoliv, předkladatelem jak bylo rozhodnuto jsem já a
do dalšího nemám nic přeji vašemu zmatečnému jednání hodně zdaru…“ A odešel a
s ním i JV a ostatní citovaní funkcionáři!!! (Hrdlička, Bělák, Mokrý,)
-
-
-
-
Dne 21.4.08, v den utkání Teplice-Slávia!!?? vychází na titulní straně Deníku Sport
článek VK „S Jarolímem jsem jednal“ i přesto, že vedení svazu bylo informováno
vedením Slávie Praha, aby eventuální jednání s trenérem Slávie proběhlo až po dohrání
ligy. Slávia prohrává 1:3 a pomalu ztrácí šanci na titul… VK citace v tisku: „Ano jednal
jsem s Jarolímem. Není na tom nic divného. Není prvním ani posledním, s kým jsem
mluvil“ (jak se později ukázalo, VK do té doby nejednal z vyhlášených kandidátů ani s
I.Haškem, V.Lavičkou trenérem repre 21!!! a ani s trenérem Radou…) Tento krok
vyvolal rozkol v řadách slávistů …
Dne 24.4.08, trenér Jarolím nabídku vést národní mužstvo odmítá!!!…
Dne 25.4.08 potvrzuje VK v tisku jména Hašek, Lavička a Rada. Jméno Zeman nebere
v úvahu vyhlášením - citace: „Ne ten to nebude, Zemana odmítám“ a dále uvedl, že „…s
Ivanem Haškem nebyl prostor doposud jednat…“
Dne 28.4.08, odmítá Ivan Hašek vést reprezentaci !!! i přesto, že nebyl oficálně
osloven…Reakce VK v tisku - citace: „Jeho prohlášení nerozumím. Připadá mi
populistické. Zvažuji, že v případě úspěchu nabídnu znovu funkci Brücknerovi…“
Dne 28.4.08, vychází v tisku článek Nedostatek respektu vůči Zemanovi od J.
Bosáka…
Dne 14.5.08, se uskutečnilo jednání VV ČMFS, k bodu Aktuální informace státní
reprezentace (Ing. Košťál) je uvedeno v zápise z VV následující:
- trenér národního mužstva bude schválen na prvním jednání VV ČMFS po ME, nebude
navržen jediný kandidát, VV vzal na vědomí, schváleno
Dne 2.6.08, vychází v HN zásadní odborný článek k výběru trenéra reprezentace
s názvem Košťálovým kritériem je především loajalita s podtitulky Právo chemického
inženýra, Stanovy? Ale jděte, Jen taková hra, Tvrzení místo argumentů. Dále pak
v Deníku Sport názor Miroslava Pospíšila Trenéra vybírá jediný muž? Nemožné!...
Dne 2.6.08, bez předchozího projednání, byť v užší skupině VV ČMFS, je odeslán
členům VV ČMFS následující dopis: K hlasování per rollam. 1) Schvaluje žádost
Vítězslava Lavičky - trenéra reprezentace do 21 let o uvolnění z této funkce dnem 31.5.
2008, z důvodu jeho nástupu do funkce hlavního trenéra A mužstva Sparty Praha.
Dne 17.5.08, vychází v Deníku Sport velký osobní článek VK
„Jasně že zjednodušuje. Takhle – ona byla jednoduchá od začátku. A výsledkem je, že
přijdeme na čtyři pět jmen, která jsou ve finančních možnostech tohoto svazu.“
Ta čtyři jsou jasná, podle abecedy: Hašek, Jarolím, Lavička, Rada. Které jméno je tím
pátým?
„V nějakém rozhovoru se mě kdosi ptal na Jozefa Chovance. Já řekl, že je to trenér, který
ve své fázi dokázal být s týmem úspěšný, pak samozřejmě nezvládl tu baráž. Ale kdyby
chtěl trénovat, tak na to trenérsky má. Teď jsem si od něj přečetl, že trénovat nechce, tak
se nám to dál zjednodušuje.“
„Na prvním zasedání výkonného výboru po EURO přednesu materiál, v němž nebude
chybět obsah všech rozhovorů, které jsem s kandidáty vedl, závěry, které z toho vyplývají,
argumenty pro a proti, aby se výbor mohl kompetentně rozhodnout. Do materiálu
pochopitelně zakomponuji i stanovisko ligového shromáždění, případně
trenérské rady, ty věci průběžně konzultuju s panem Zalabákem.“
Reakce pisatele, nedalo se to vydržet: „Cha, cha, cha!! Chudák
frontman. Nebo že by frontman – chudák? …
-
-
-
-
-
Poté se ve fotbalovém hnutí se začíná diskutovat připravovaná varianta a to, že trenérem
reprezentace se stane Petr Rada a Karel Brückner jej „ze zadu zajistí“ jakousi rolí
šéftrenéra za „solidní odměnu. Tuto úvahu podpoří i vyjádření trenéra Brücknera po
utkání s Portugalskem, kdy prohlásil - citace: „Končím ve funkci trenéra reprezentace A
mužstva…“
Dne 16.6.08, prohlásil VK, že končí jako manažer reprezentace s tím, že ještě navrhne
VV ČMFS kandidáta(ty) na funkci trenéra - citace: „odcházím s Brücknerem,“ prohlásil
VK (nepřišel s ním… ale pověsil se na něj po jeho jmenování…), „a budu mít nadále
reprezentaci jako člen VV v gesci“ (nepřijatelné, musí ji mít na odpovědnost celý VV
ČMFS, který jmenuje trenéra popř. vedoucího mužstva nebo manažera…!!!)
Dne 30.6.08, se uskutečňuje schůzka JK v Ol s trenérem Brücknerem a ten prohlásil, že
kdyby nebylo východiska přijal by nabídku vést dočasně A mužstvo s tím, že nové
klima by si představoval s novými asistenty, trenéry tří nejlepších klubů v ČR.
Dne 1.7.08, zasedá Ekonomická komise ČMFS a její závěry jsou nepříjemné pro výběr
finančně náročného řešení trenéra a realizačního týmu. Tj., každá varianta nad
dosavadní stav odměňování, rovněž vzhledem k deficitnímu rozpočtu, je jistým
rizikem pro ČMFS do budoucna!!!
Dne 2.7.08, vychází v deníku Sport článek Brückner je připraven vést nadále A
mužstvo
Dne 3.7.08, oznamuje trenér Brückner na svazových stránkách prohlášení, že
definitivně končí.
Dne 4.7.08, vychází najevo, že toto prohlášení učinil po schůzce s VK
Dne 4.7.08, oznamuje O.Černý mpř. JK, že jej zve do pořadu k výběru trenéra, který se
„předtáčí“ 16.7.08 v ČT v 10.00 hod. a bude vysílán ve večerních hodinách na ČT4.
Podmínkou mpř. JK je účast pana VK v besedě a možnost položení osobních otázek
k výběru trenéra
Dne 6.7.08, volá po 22.30 mpř. VK nečekaně mpř. JK a žádá jej o stanovisko
k postupu VV ČMFS při jmenování a volbě. Po obeznámení, že je připravena debata na
16.7.08 na ČT4 a budou mu položeny nepříjemné otázky, je hovor ukončen.
Dne 7.7.08, prohlašuje J. Chovanec v rozhovoru v Deníku Sport : „Navíc doufám, že
VH ČMFS nepřinese nějaké dramatické změny ve vedení svazu.“
Poznámka: Co by asi řekl Pepík dnes??
-
-
-
-
Dne 7.7.08, volá JK Otu Černého a žádá jej, aby zajistil na debatu též mpř. VK.
V odpoledních hodinách je beseda před VV ČMFS (17.7.) zrušena a naplánován je pořad
Na slovíčko s Otou Černým na téma nového trenéra, a to na den 18.7. v 18.30 hod.
Dne 8.7.08, mpř. Vacek prohlašuje, že: „kdyby se 17.7. volba nezdařila, byla by tu ještě
možnost angažovat jednoho zahraničního odborníka…“
Dne 9.7.08, prohlásil mpř. Vacek, že to byla legrace se zdůvodněním: „proč bych tomu
novináři neřekl co chce slyšet…“
Dne 10.7.08, vychází v tisku informace, že trenér Brückner se vrátí na Strahov v roli
konzultanta…
Dne 14.7.08, je rozeslán z oddělení komunikace ČMFS (Tichý) do médií a členům VV
ČMFS tento text: „Vážení pánové, z pověření předsedy ČMFS si Vám dovoluji oznámit,
že do zasedání Výkonného výboru ČMFS, které se uskuteční ve čtvrtek 17. července
2008, se jeho členové nebudou vyjadřovat do médií …
Dne 15.7.08, se omlouvá VK z účasti na besedě v ČT dne 18.7., což nadzvedlo pana
O.Černého, který prohlásil: „pan Košťál tento termín sám navrhl a přislíbil účast…!
Dne 15.7.08, se vzdává kandidatury trenér Toppmöller…
Dne 15.7.08, je již zmiňovaný přímý vstup mpř. Košťála v TV NOVA. Ten prohlašuje, že
zůstávají dvě jména - Chovanec a Rada - a nepředpokládá, že by někdo z VV mohl
mít ještě jinou variantu…
Dne 15.7.2008, uvedl v přímém vstupu ve zpravodajství TV NOVA mpř. Košťál:
„tak ten kterej vytýkal nekoncepčnost, tj. mpř. Kubíček, je také členem VV ČMFS, tzn. je
to třináctihlavé grémium, které od začátku tuto koncepci posvětilo, já se
domnívám, že se o nekoncepčnosti nedá hovořit
Po schůzce J. Vacka s trenérem Radou, který prohlašuje, že mu nejde o peníze (rozdíl
požadavku na plat s trenérem Chovancem 160.000,-Kč měsíčně), se „ministr financí“
znající obsah pokladny ČMFS schází s „tvrdým křídlem“ ligy S,H,B a v noci padá
rozhodnutí – Rada.
J. Chovanec, cestující celou noc ze Seefeldu, a mpř. Košťál však nic netuší… Ráno
přichází Pepík Chovanec společně s Kubíčkem minutu před volbou.
Proslov - Chovanec 15 min., Rada 7 min….
-
Volba:
Rada 9 (Mokrý, Košťál, Vacek, Bělák,Hrdlička, Starka, Haškovec,
Chvála, Votík,) pro Chovanec 2 (Vrzáček, Blažej) zdrželi se 2 (Kučera, Kubíček)
pro
- Dne 17.7.08, vyjádření ČT "Pan Košťál se nám omluvil s tím, že jede na
dovolenou. Přitom kvůli němu jsme besedu původně plánovanou na středu,
tedy na den před volbou, posouvali na pátek," stěžoval si deníku Sport
Černý.
Pro pochopení okolností a atmosféry okolo jmenování trenéra repre je nutno
shlédnout oddíl na přiloženém DVD - Trenér reprezentace…
18) Kauza Národní fotbalový stadion (NFS), vývoj
Zápisy z VV ČMFS ke stavbě Národního fotbalového stadionu, citace k bodu NFS
1.11.2005, VV navrhuje VK jako zmocněnce pro výstavbu, jako důvod má dostatek
zkušeností týkajících se investic. Košťál, není možné ČMFS zavazovat, musí se přijímat
společná rozhodnutí…
20.12.2005, VK, návrh na financování bude v únoru…(nebyl)
28.11.2005, VK, jednání o pozemcích tak, aby neohrozilo finance ČMFS…!!!
6.12.2005, VK, preference Stodůlek, rozhodující záležitosti budou schvalovány VV
1.2.2006, VK, priorita Stodůlky. Jednáno se státem, příslib 1 mld. na infrastrukturu Paroubek, kapacita 50.000, odhad 2,5 mild., schválení Kňourkové do FT
1.6.2006, VK:“ Magistrát doporučuje Letnou…“
30.8.2006, VK, souhlas s pověřením arch. Štefka AG Studio…
20.3.2007, VK, uvolnění částky do 5,5 mil, opouští se kapacita 50.000, požádat Pha 7 o
podporu
11.10.2007, VK, jednání za účelem vydání územního řešení, NFS zařazen do Pha
olympijská…
V tisku
19.3.2008, LN, Národní stadion hledá investora
VK:“Hlavní slovo má teď J&T, ale myslím, že jsme našli cestu…Společně se Spartou určitě
přijdeme s projektem, který má hlavu a patu a není třeba s ním strašit malé děti…“
Megalomanská stavba straší architekty, kritici vytýkají stavbu v centru
VK: „Je to sice trochu problém, ale to, že má někdo rozdílné názory, je normální“
VK: ti lidé nevědí, o čem mluví…
08. 6. 18, Hospodářské noviny, Národní fotbalová stadion na Letné nebude
Praha se Spartě přispět nechystá, stát zřejmě také ne.
"Svaz rekonstrukci podporuje pouze morálně, finančně nemůže přispět," konstatoval
Vlastimil Košťál, místopředseda ČMFS, který by chtěl spravený stadion využívat pro
mezinárodní utkání.
Problém pro ČMFS (aneb morálka za 11 milionů…)
Dosud existuje oficiální pověření pro mpř. Košťála jako zmocněnce pro výstavbu z 1.11.2005
s plnou odpovědností za stav přípravy NFS, nikdo ho této odpovědnosti nezbavil!!!
Z pokladny ČMFS, resp. fakturací, bylo uhrazeno 11.284.000,-Kč
V roce 2007 překročen schválený limit VV ČMFS ze dne 20.3.2007 ve výši 5,5 mil.!!!
2005/ 3.213.787,-Kč, 2006/ 1.314.013,-Kč, 2007/ 6.003.471,-Kč 2008/752.790,-Kč
Podkladové materiály budí podezření, že jejich hodnota neodpovídá
hodnotě vydaných prostředků…???!!! Co na to členové VV ČMFS??
Pro pochopení situace a atmosféry okolo výstavby NFS je nutno shlédnout
oddíl na přiloženém DVD – NFS Velmi důležité před VH ČMFS 27.6.2009
19) Kauza Alea, vývoj
Po volbách do VV ČMFS v 10/2005 započala jednání o nahrazení firmy pro vybavení
dosavadního partnera rozhodčích fi. Adidas fi. Alea.
Na počátku roku 2006 byl předložen VV ČMFS materiál, za výrazné podpory předsedy
regionální komise a člena VV ČMFS pana Chvály, který znamenal, že ligový rozhodčí
obdrží zdarma ročně materiál v hodnotě cca 4.000.000,-Kč, když podmínkou je, že
rozhodčí KFS (v počtu 1.400) a rozhodčí ŘKČ a ŘKM (v počtu 250) si budou nuceni
zakoupit materiál firmy Alea v hodnotě KFS 5.900,-Kč a ŘK 7.450,-Kč.
Poznámka: To znamená, že zvolený zástupce VV ČMFS za regionální fotbal
zajistí za nevýhodu pro vlastní voliče výhodu pro segment profesionálního
fotbalu!!!
Smlouvu měla uzavřít společnost STES. Garanci odběrů, souhlas řídících orgánů a
rozhodčích měl zajistit ČMFS přes KFS a ŘK pod vedením pana Chvály!!
O návrzích a postupech při jednáních a složitostech při zajištění odběrů, zejména u ŘKM a
KFS byl informován VV ČMFS dne 10.3.2006, 13.4.2006 a 1.6.2006. Na všech těchto
jednání informovali předseda VV ČMFS Ing.Mokrý a pan Chvála, že smlouva
není dosud uzavřená!!! (zvukový záznam je k dispozici)
O uzavření smlouvy informoval pan Chvála VV ČMFS 19.7.2006, zápis 11/06.
Obsah smlouvy se však nenaplnil…!!!. Nezajištěny odběry za peníze…Přesto v 7/07
předseda KR Macela požádal fi. Alea o dovybavení 5 rozhodčích a pro KR bylo dále
poskytnuto 56 obleků od fi. Steilman v režii Alea.
Dne 11.9.2007 je podána VV ČMFS (zápis 23/07, str. 14) tato informace: Mpř. Vacek
podal informaci o spolupráci s firmou Alea. Neplnění smlouvy ze strany Alea – zástupce
Alea p. Kropáček řeší situaci přes právního zástupce (mimosoudní vyrovnání na částku 11
mil. Kč). Je třeba situaci řešit a hledat jiného partnera. Informace doplnil
p. Chvála. VV bere na vědomí
Bez jakýchkoliv dalších jednání s fi. Alea uzavírá (neznámo na čí příkaz, protože VV ČMFS
o této situaci nejednal…!!!???) STES smlouvu s fi. Adidas. Od jarní části sezóny 07/08
rozhodčí pískají v oblečení fi. Adidas…
Smlouva s fi. Alea přestala plnit i ten nejpodstatnější moment, tedy reklamu
v nejvyšší fotbalové soutěži…
O této situaci informoval na své tiskové konferenci po VV ČMFS 14.5.2008 Jiří Kubíček
(oficiální TK byla v průběhu VV zrušena bez vědomí členů VV…)
Reakce ze strany ČMFS byla zveřejněna na webu ČMFS následně. V článku Kubíček?
Nekonečný seriál dezinformací! Uvádí citace:
„V souvislosti s tvrzením Mgr. Jiřího Kubíčka ohledně žaloby firmy Alea na ČMFS ve věci
neplnění smlouvy uzavřené mezi firmou Alea a ČMFS sdělujeme, že žádná taková
smlouva nebyla nikdy mezi fimou Alea a ČMFS uzavřena. Předseda ČMFS jako statutární
zástupce ČMFS nikdy nepodepsal takovou smlouvu a tím nemohlo ani dojít k
popisované skutečnosti, že by nezajistil její plnění.
Pravdivá skutečnost je následující : (viz kopie první a poslední strany smlouvy násl. strana)
Dne 4.4.2006 !!! je podepsána smlouva mezi Alea a STES, když třetím partnerem je
ČMFS, za který je podepsán pod větou „S uvedenou smlouvou jsme se seznámili a
je uzavřena s naším vědomím a souhlasem.“ Podpis za ČMFS Ing.Mokrý.
Na VV ČMFS dne 15.10.2008, 13.11.2008 a LS ČMFS dne 15.12.2008 prohlašuje mpř.
Vacek o svém kolegovi Jiřím Kubíčkovi, že je hlupák a lhář, když tvrdí, že STES je
žalován fi. Alea. Dokonce toto tvrzení uvádí do zprávy z DR STES, kterou rozesílá členům
orgánu…
Stav k 31.1.2009 pro STES a tím i ČMFS
Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2 eviduje k dnešnímu dni žalobu fi. ALEA
sportswear spol. s.r.o. (žalobce) proti STES a.s. (žalovaný) s číslem jednacím
41 C m 137/2008 O NÁHRADU ŠKODY s následujícím návrhem na rozsudek ve věci:
„Žalovaný je povinen uhradit žalobci částku ve výši 3.570.734,- Kč s úrokem
z prodlení od dne následujícího doručení výzvy k úhradě do zaplacení ve výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů ročně za každé
kalendářní pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, výše úroků z prodlení závislá na výši
repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den příslušného kalendářního
pololetí, dále částku ve výši 1.331.599,67 Kč s úrokem z prodlení od dne 30.6.2006
do zaplacení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm
procentních bodů ročně za každé kalendářní pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, výše
úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den
příslušného kalendářního pololetí a dále částku ve výši 3.440.772,71 Kč a nahradit
mu náklady řízení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku.“
ALEA sportswear spol. s.r.o.
zastoupena JUDr. Richardem Gürlichem Ph.D., advokát
Celkem tedy 10.343.105,-Kč + náklady řízení
Odpovědné osoby v ČMFS:
a) Předseda Mokrý uvedl na 3 jednáních VV ČMFS v omyl své kolegy (10.3.06, 13.4.06,
1.6.06) a zamlčel, že v době kdy nebyly dohodnuty odběry s KFS, ŘKM a ŘKČ (na
odběru materiálu pro rozhodčí nižších soutěží byla postavena podstata smlouvy) podepsal
(4.4.2006) smlouvu s firmou Alea, společně s panem Kindou ze STES.
b) Člen VV ČMFS, předseda ek.komise a předseda Regionální komise…Václav Chvála
byl iniciátorem a odpovědnou osobou za regionální komisi (na KFS a jejích rozhodčích
stála ekonomika smlouvy) a opakovaně lhal na VV ČMFS, že smlouva není uzavřená.
Naopak uváděl do zápisu z VV ČMFS, že se jedná…
c) Mpř. Vacek, jako předseda představenstva STES a předseda LS a mpř.VV ČMFS, i
přesto, že znal stav a byl přítomen všem jednáním (např. VV ČMFS 9/07), nechal
v 1/08 předsedu KR Macelu jednat a vybavit materiálem rozhodčí od konkurenční firmy
Adidas. Kdo dal pokyn k podpisu smlouvy, kdo ji podepsal a jaký je obsah, členové
VV ČMFS neznají…!!!
d) Předseda komise rozhodčích L.Macela ještě v 7/07 vybavil 5 nových rozhodčích
materiálem fi. Alea.
Co když uvedený spor prohrajeme, jako Záblatí a spol.?? Kdo to zaplatí??
20) Kauza Bohemians, vývoj
Obecné vysvětlení subjektů a kauz s názvem Bohemians (rozlišení)
a) Názvy subjektů
1) TJ Bohemians Praha, občanské sdružení - tedy tzv. jednota, (sekretář byl pan Richard
Šach a s ním také ČMFS komunikoval), tato TJ „Vejsadově“ Bohemce t.č. v konkursu
vypověděla smlouvu na užívání loga a pak ho pronajala Střízkovu.
2) Bohemians Praha, občanské sdružení (IČO 63110377) - „Kaprův Střížkov“, kterému
výše uvedená TJ Boheminas poskytla logo a které hrálo jako Boheminas Praha soutěže
ČMFS než převedl práva a povinnosti člena ČMFS na FK Bohemians Praha a.s. Snahu o
přihlášení tohoto o.s. do ČMFS zhatil na jednání VV ČMFS dne 13.11.2008 Václav Chvála,
když sdělil, že PFS nedá souhlas k registraci na ČMFS. Jako důvod uvedl, že Bohemians o.s.
má podány žaloby na ČMFS.
Poznámka: ale to by nemohli být členy ČMFS Záblatí, Židenice, Příbram, Líšeň apod.
3) Fotbalový klub Bohemians Praha a.s. (IČO: 27244903) - založená dne 10. května 2005.
Jediný člen představenstva pan Kapr, předseda dozorčí rady pan Jícha. Jediným
akcionářem je výše uvedené občanské sdružení.
4) FC Bohemians Praha a.s. (IČO: 25719220) - „Vejsadova Bohemka“, v konkursu od
1. února 2005, založená v prosinci 1998
5) Bohemians Football a.s. (IČO: 264 44 267) - v představenstvu je Ing. Böhm, Michal
Vejsada a JUDR. Ctirad Hajda (Vandasův advokát). V roce 2004 požádala ČMFS o převod
práv a povinností člena ČMFS z výše uvedené Vejsadovy Bohemky, pak bylo staženo.
Založena 7. května 2001.
6) Bohemians 1905, a.s. (IČO: 272 32 140) - Přibyl, Steinbroch, založena 31. března 2005.
7) CU Bohemians Praha, občanské sdružení (IČO: 70804222) - vzniká v době začínajících
problémů Bohemians pro záchranu mládeže. Hlavní osoba Petr Svoboda. Vznik únor 2000.
7) FC Bohemians.cz, občanské sdružení (IČO:2662817) - ČMFS neznámá. Vznik duben
2003
b) Kauzy Bohemians
1) Kauza Bohemians Vejsada vs. Ing. V. Huml, správce konkursní podstaty (SKP)
Tato kauza se odehrává v rovině soudní a jde o soudní spor, ve kterém je SKP Huml a
jeho činění v mezích zákona zpochybňováno. (pro ČMFS v tuto chvíli nepodstatné)
2) Kauza názvu Bohemians a jeho převodu v době roku 2005
Pro ČMFS v tuto chvíli vyřešeno. Pouze u soudu pro Pha 1 je několik neuzavřených
žalob na ČMFS…
3) Kauza převodu práv v rámci ČMFS z Bohemians v konkursu na AFK Vršovice,
následně Bohemians 1905
Tato kauza je popsána níže. Je potřebné říct, že veškeré spory a kauzy spojené
s názvem Bohemians, se v průběhu vývoje dostaly do doslova neřešitelných
propletenců vztahů, vazeb, zájmů, pochybení a možná i trestních konání, a že
rozplést je bude doslova nemožné. Proto se následný popis věnuje pouze té kauze, ve
které hráli funkcionáři ČMFS jednou z rozhodujících rolí.
Skutečnosti ke kauze o převodu práv z Bohemians v konkursu na AFK
Vršovice
- Dne 1.2.2005 byl na Bohemians Praha (100% majitel akcií pan Vejsada) prohlášen
konkurs
- Počátkem března 2005 rozhodla Lic. komise ČMFS, že klub Bohemians Praha neplní
povinnosti licenčního klubu a informace LK byla podána VV ČMFS 16.3.2005. Klubu byla
odebrána licence. K řešení případu byli VV ČMFS pověřeni pánové Rýznar a Doležal.
- Dne 6.4.2005 (mimo jiné z důvodu ukončení přestupního termínu) sděluje správce
konkursní podstaty Ing. Huml, že uzavřel smlouvu o prodeji majetku FC Bohemians Praha
na nový subjekt AFK Vršovice. (později Bohemians 1905)
- Dne 13.4.2005 byl vydán souhlas s předběžným převodem práv s odkládací podmínkou o
převzetí povinností (pohledávky členů v ČMFS za Bohemians a doklad o provozování
fotbalu)
- Dne 13.5.2005 byl na příkaz JUDr. Obsta, předsedy ČMFS, rozeslán Per rollam pro
souhlas členů VV ČMFS mimo řádné zasedání s převodem a následně pak mailem nebo
faxem potvrzen jedenácti členy VV
- Dne 1.6.2005 schválil (11 pro) VV ČMFS podle JŘ uvedené hlasování Per rollam a
převedl veškerá práva v ČMFS nedělitelně na nástupce AFK Vršovice. Klubu Bohemians
Praha v konkursu zaniklo členství v ČMFS k 1.6.2005 a pozbyl evidenční číslo 100001 a
byl vymazán z členské evidence.
- Dne 31.1 2006 ukončil Mgr.Doležel pracovní poměr v ČMFS
- Dne 20.12.06 informoval JUDr.Petrásek členy VV ČMFS o přípravě dohody o
narovnání s Bohemians Praha v konkursu. VV schvaluje výše uvedenou dohodu a
pověřuje realizací předsedu Ing. Mokrého a JUDr. Petráska.
- Dne 28.12.2006 podepisuje předseda Ing. Mokrý Dohodu o narovnání !!!! (jako mpř.
v minulém VV ČMFS hlasoval pro převod!!!). V jejím obsahu je uvedeno, že
„ČMFS konstatuje, že na FC Bohemians Praha, IČ 25719220, je nahlíženo jako na člena
ČMFS s přiděleným číslem 100001 a to až do doby vyřešení ostatních soudních sporů.“
Stejné číslo je tedy podle předsedy ČMFS u dvou různých členů ČMFS…!!
- Dodatečně se objevuje na webových stránkách Bohemians Praha v konkursu
Memorandum ČMFS z 25.6.2006, zhotovitel JUDr. Žák, údajně vypracované pro VV
ČMFS (VV ČMFS s ním ovšem podle zápisů z VV ČMFS nebyl ani seznámen, ani nebyl
o jeho objednání informován). JUDr. Žák zpochybňuje v neprospěch ČMFS uzavřenou
dohodu. JUDr. Žák si vyúčtoval u ČMFS v roce 2006 za právní služby přes 700.000,-Kč…
- Dne 18.4.2007 podal p. Vandas (hráčský agent s licencí ČMFS) trestní oznámení, mimo
jiné, na Mgr. Petra Doležala a Ing. Emila Buřiče (předseda představenstva Bohemians
1905), ve věci chybných konání v kauze Bohemians Praha v konkursu.
- Dne 26.8.2008 bylo vyšetřovatelem Policie ČR vydáno Usnesení o odložení ve věci z
podezření ze spáchání trestného činu, ve kterém se konstatuje, že pan Mgr. Petr Doležal
hájil všemi dostupnými prostředky zájmy ČMFS a věc podezření ze
spáchání trestného činu se odkládá. Dále pak z šetření vyplynulo, že bývalý
předseda JUDr. Obst svými kroky a výroky v této kauze je osobou nedůvěryhodnou a
současný předseda ČMFS že konstatuje, že jím podepsanou smlouvu z 28.12.2006
považuje za neplatnou i přesto, že ji za ČMFS podepsal!!??. Dále potvrdil, že
pro Per rollam hlasoval s plnou zodpovědností a souhlas s převodem práv - a to
nedělitelně - vydal…
- Dne 22.9.08 se po internetu rozlétla iniciativa pana Vejsady s oznámením o zápisu
majetku bývalých práv Bohemians Praha zpět do konkursní podstaty, včetně obsáhlých
příloh.
- Dne 23.9.08 požádal mpř. J. Kubíček (k uklidnění profesionálních klubů, kterým byla tato
informace zaslána) pana JUDr. Petráska o urychlené stanovisko ČMFS, a to pouze
v konstatování že současný stav je neměnný a převod práv byl řádně schválen VV ČMFS.
V otázce Dohody o narovnání pak toto projednat jako samostatný bod na VV ČMFS
15.10.2008, včetně odpovědnosti za uvedený stav a odpovědnosti za objednání a úhradu
Memoranda z 25.6.2006.
- Dne 19.9.08 nechává u Městského soudu v Praze zapsat nový konkursní správce JUDr.
Pavel Tuma mimo jiné i práva na hráče, nacházející se v době konkursu v Bohemians
„Vejsada“, ale s pochybností o správnosti.
- Dne 23.9.08 tuto skutečnost všem klubů I. GL a II. ligy sděluje pan Vejsada, ale o
pochybnosti sdělené JUDr. Tumou se nezmiňuje…
- Dne 30.9.08 sděluje Městský soud v Praze Bohemians 1905, že na základě pochybností je
vyzývá k podání vylučovací žaloby a to v případě, že se domnívají, že práva k hráčům
v soupisu JUDr. Tůmy neměla být do KP zapsána!!!
- Dne 28.9.08 v zákonné lhůtě 30 dnů podává Bohemians Vylučovací žalobu
k příslušnému soudu
- Dne 16.1.2008 na VV ČMFS (v ten den měli „navrch“ v jednání „právníci“ Starka, Vacek,
Mokrý, Chvála…) navrhuje v bodě různé JUDr. Petrásek zastavení přestupů
z Bohemians 1905 pro všechny hráče, kteří by spadali do konkursní
podstaty, do doby soudního vyřešení. Tím v podstatě sportovně i finančně
zlikvidovat tento klub…!!!
Co se stalo???:
Základní článek ČMFS, Bohemians Praha 1905, který nabyl svá práva
rozhodnutím ČMFS 1.6.2005, je uvržen (díky servisu předsedy ČMFS,
podpisem smlouvy s Bohemians v konkursu) do právní nejistoty „dvojjedinného
čísla 100001“. Právník s dekretem JUDr. Petrásek (předseda LR ČSTV
s klasifikací - prověrka NBU „přísně tajné do roku 2010“), který celou věc pro
VV ČMFS dne 20.12.2006 připravoval, za dva roky svým návrhem na VV
ČMFS odsuzuje Bohemku do záhuby…
Naštěstí to tentokrát!!?? neprošlo… NEUVĚŘITELNÉ!!!???...
…NE!!!
Postačí otevřít web ČMFS 1.2.07,
a začíst se do článku: ČMFS k předběžnému opatření soudu“JUDr. Petráska
„Patetické konstatování Mgr. Kubíčka na jeho tiskové konferenci o neznalosti
„práva“ na úrovni ČMFS jsou zcela subjektivní, pouze dezorientují veřejnost.
A jak konstatuje Václav Chvála 19.1.09 v Deníku…“ měl by odejít z funkce…“
21) Kauza Kubíček, trestání volených funkcionářů v ČMFS
Vážení,
původně jsem si chtěl na této stránce“vylít“ srdce… a k tomu účelu jsem si na ni
zaznamenal i anonymní udání na JK z 2.5.2007...
dlouho jsem jej četl a pořád nebyl schopen začít psát…
začal jsem si uvědomovat, že moje rozhodnutí… nenechat se koupit, zastrašit,
odradit… mě sice před sebou samým stavělo do pozitivního světla, ale TY, kteří
se mnou pracovali, jsem dostával pod obrovský tlak své vlastní osoby…
Někdo chtěl uškodit a podal oznámení (jak hnusná to estébácká metoda). Sice
úsměvné, ale ve svém důsledku velmi nebezpečné obvinění, které zatížilo přes
padesát osob včetně vyšetřovatelů…
Text spisu: „Dne 2.5.2007 byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158/3 trestního
řádů, protože zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že Mgr. J.K. jako místopředseda ČMFS
uplácel a vydíral asi 40 delegátů z Moravy a to proto, aby nebyl odvolán z funkce
místopředsedy ČMFS a proto, aby zvolili do odvolací komise svazu jím uplacené členy“
Výslech JK 8.10.2007 Olomouc. Rozsah 2 hod. Dále vyslechnuto 40 svědků, delegátů VH z
Moravy v období od 1.7.2007 do 30.3.2008. Spis obsahuje 350 stran a závěrečná zpráva 30
stran. Stav kauzy odloženo („s úsměvem státních úředníků o nepochopitelnosti lehkosti
bytí…“)
Dodatečně se omlouvám všem, kterým to vzalo čas…
A proto jsem si řekl: „ DOST… dost bylo minulosti…“
Po přečtení mé zprávy Vás napadne spousta otázek a já je nechci předjímat,
jsou jenom Vaší věcí…
Obětoval jsem ten čas, abych Vám předal všechny zkušenosti a informace, které
jsem získal z nepřetržité práce z klubu od 18.12.1984 a svazu od 1.7.1993…
Dnem 31.1.2009 bych chtěl překročit „minulost“a z archiváře se stát
vizionářem. V této kapitole již není místo pro JK… ten je rozpuštěn ve všech
popsaných kapitolách zprávy svou filozofií, zkušeností i povahou…
Omlouvám se všem, kteří měli (zejména v poslední době) z přízně k mé osobě
problémy (asi jste již slyšeli tu větu z VH 3.2.07… „jestli pro něho zvedneš
ruku, sestoupíte…)… ano i to je metoda…
Nečekejte již plné maily historie… pro ni jsem dnes zřídil svůj web… všechny
informace, které Vám budu sdělovat, uložím na www.jirikubicek.cz
Zde najdete i veškeré moje myšlenky a programy.
Děkuji za přízeň, podporu a spolupráci. Po shromáždění 31.1.2009 najdete
stejného JK, jen ho nebude tak plno…
S přáním pohodových dnů se na setkání s Vámi těší
Jiří Kubíček
22) Károlyi, role jmenovaného funkcionáře v ČMFS
Soudce to je vážená osoba… Zvláště pak, byl-li by narozen ve znamení Vah a měl by tím
pádem podle hvězd mimořádný cit pro spravedlnost… Takový člověk by nikdy se svým
nadřízeným nemohl domluvit obcházení zákona např. tím, že by opakovaně pobíral
neschválené odměny na dohodu o provedení práce a s maximálním limitem 100 hodin ročně,
aby ušetřil na platbách státu…
Fotbalový soudce, zvláště kdyby byl držitelem Velké plakety Dr. Václava Jíry za vzorně
odsloužených 30 let pro fotbal, členem VV ČOV, členem Legislativních rad a úctyhodná
osoba, by nikdy neodmítl přijít „mezi své“, aby se s nimi podělil na valných
hromadách o své zkušenosti a předal jim něco právních rad a zkušeností…
Vyšetřovatel a zároveň státní žalobce (tato praxe je uplatňována při vyšetřování
příslušníků policie…), ten by nikdy neměl zájem o získání nezveřejněných a tím pádem
„neexistujících“ kompromitujících materiálů, zvláště kdyby jednal jako jediný z „branže“
s policií (např. v korupčních aférách), kdy by se stal vlastně ojedinělou a
nedostižitelnou personou budící strach (např. kdyby byl ve fotbalovém prostředí, kde
každý „ví své“….). A jako takový se vlastně stává společensky a pracovně vysoce
postaveným mužem a
v podstatě celebritou…
Kdo je tedy hoden tuto významnou personu, ale pouze jmenovaného
fotbalového funkcionáře, hodnotit a soudit? Existuje někdo takový? Troufá si?
JEDINÝM SOUDCEM JSOU TEDY POUZE JEHO SLOVA A ČINY...
Je důležité si připomenout, že v případě vyřčených slov v čase, je pak nesmírně důležité
jedno datum - 3.7. 2006. Do tohoto dne se totiž soudce domníval, že dosavadní postavení
a kroky v ČMFS nedovolí nikomu nahlédnout do jeho Pandořiny
skříňky…
K filozofii a společenskému postavení
„Jestli někdo klesl tak hluboko a říká nepravdivé věci, tak musím připomenout, že moudrý
člověk netvrdí nic, co nemůže dokázat.“ Gól 4.7.2006
Slova k vlastní osobě spravedlivého strážce právního řádu…
„Jsem ve znamení Vah, mám mimořádný cit pro spravedlnost…“ Hattrick 2006
„Nemám povědomost o tom, že by byl pan Brabec znalcem disciplinárního řádu. Zato já jsem
jeho spoluautorem.“ Sport 26. 11. 2004
„Historicky v našem fotbale nebylo složení disciplinární komise na nejvyšší úrovni takto
konzistentní. Právo 24.5
„Vždyť v komisi sedí lidé zcela nezainteresovaní na ČMFS“ Právo 27. 5. 06
„Disciplinární komise má sedm členů ekonomicky, pracovně i společensky nezávislých na
ČMFS. Gól 4.7.2006
K odpovědnosti své osoby za dodržování pravdy a norem ČMFS
„Nespočítal jsem to úplně přesně ani na dny, ale je to spočítáno zhruba na hodiny, a to číslo
se pohybuje kolem 1000 – 1200 hodin !!! za těch 7 měsíců.“ BBC 1/05
„Dovolte mi však připomenout, že korupčním kauzám jsem osobně věnoval přibližně 3000
!!! hodin a za téměř 30 let práce v disciplinární komisi jsem byl poprvé!!! finančně
odměněn. Je nedůstojné o tom vůbec polemizovat. DNES 18.1.2007
„Disciplinární komise na rozdíl od veřejnosti musí znát všechny fotbalové předpisy…“
„Disciplinární trest lze uložit pouze na základě nezpochybnitelných důkazů, které obstojí i
v odvolacím řízení, případně před soudem…“(otázka zní zda, se to týkalo i JK??)
„Naše disciplinární řízení je veřejně přístupné zástupcům sdělovacích prostředků, rozhodnutí
disciplinární komise okamžitě po zasedání dostávají všechna média a proti našemu
rozhodnutí je možné podat odvolání. Disciplinární komise je složena ze sedmi členů, kteří
jsou společensky, ekonomicky i pracovně absolutně nezávislí na ČMFS“ (otázka zní, jestli
jsou v těch sedmi i JUDr. Žák a JUDr. Károlyi??)
K vlastnímu prospěchu a odměnám v ČMFS…
„Nejsem honorovaným funkcionářem a je to jmenovaná funkce bez toho, že bych byl za to
jakýmkoliv způsobem honorován“. BBC 1/05
Jsou to účelové a zavádějící informace. Nevidím nic špatného na tom, když někdo za
nadstandardní a mimořádné služby dostane výjimečnou odměnu“
Odměnu jsme dostali za korupční aféru, což mimořádná událost byla. Jinak nic
nedostáváme“
„Vyplacení mimořádných odměn za zcela nadstandardní činnost v určitém časovém
období není trestným činem ani disciplinárním proviněním, ale legitimním krokem jakákoliv
právní společnosti. Nehledě ke skutečnosti, že částka uváděná panem Kubíčkem je
neodpovídající“ Idnes 3.7.06 17.32 hod.
„Jde o subjektivní, zavádějící a stále se opakující narčení. Podal už sedm trestních oznámení
a všechny příslušné orgány to prověřily a neshledaly nic nelegálního. Nejde o odměny, ale
o plnění smluv,“ prohlásil Károlyi. Deník 16.12.08 , k informaci JK na VV ČMFS 16.12.08
… „to samozřejmě pravda není, disciplinární komise dostala odměnu za řešení
korupčního skandálu, je to zcela běžný postup, protože odměny jsou vypláceny Ad Hoc
pouze některým komisím už od roku 2001“ TV Prima 3.7.2006 zprávy v 19.00 hod.
… „to je prostě běžný standard v každé společnosti, že někdo dostane občas odměnu„…
TV Nova 3.7 zprávy v 19.30 hod., Předseda Mokrý
… „jde o legitimní odměny za nadstandardní činnost. Panem Kubíčkem uváděná částka je
neodpovídající. Kdyby se to rozpočítalo, byla by to částka zcela zanedbatelná“
Gól 3.7. 06 článek Kubíčkova čísla – Károlyiho počty
Častokrát jste se v médiích zmínil, že pro svaz pracujete zcela zdarma. Inkasoval jste
přesto částky, o nichž hovoří místopředseda Kubíček?
"Za práci ve fotbale žádnou pravidelnou odměnu nedostávám. Trvám na tom, že naše
komise je na ČMFS ekonomicky nezávislá. Vyplacení mimořádných odměn za zcela
nadstandardní činnost je pak naprosto legitimním krokem, jsme skandalizováni za dobrou
práci při řešení korupční aféry. Částka uváděná panem Kubíčkem je navíc
neodpovídající." Kolik jste tedy od svazu dostali peněz?"Kdyby se to rozpočítalo na
ten počet zasedání, byla by to částka zcela zanedbatelná. Rozhodně jsme si tím nijak
nezvýšili životní úroveň. Konkrétní čísla ale uvádět nemohu, abych se nedopustil
trestného činu uvádění důvěrných informací před veřejností."
Kdo rozhodl o tom, že odměnu dostanete?
"To byl ještě předseda Obst v roce 2004. Dostali jsme ji na několik splátek."
Suma 650 000 Kč, kterou jste měli inkasovat letos v květnu, byla další z těch splátek? To
jste je měli rozložené na tři roky?
"Takhle do detailu opravdu mohu hovořit jen před soudem, jestli u něj ta věc skončí."
Sport 4.7.2006, Neodstoupím, není proč
Jenže třeba František Staněk, až do konce prosince 2005 člen disciplinárky, za řešení
korupční aféry žádnou odměnu od svazu nedostal!
"Od svazu jsem obdržel jenom příspěvek k sedmdesátinám, to bylo před třemi lety.
Za práci v disciplinárce jsem nikdy nedostal ani korunu, ani by mě nic takového
nenapadlo," řekl Sportu Staněk. "Bral jsem to vždycky tak, že jsem dobrovolný funkcionář.
Bylo pro mě překvapení, když jsem si přečetl, že se měly rozdělovat nějaké
peníze." Co na to Károlyi?
"Peníze od svazu dostane vždy konkrétní osoba, já nic nerozděluju.!!!
Konstrukci, že svaz takto vytáhl miliony z odbojné Slavie (zaplatila 3.5.06) a vzápětí z nich
odměnil komise (5.5.06 odešla platba z konta ČMFS na kono JUDr, Károlyiho ve výši
650.000,-Kč s odečtem 25% daně…) za to, že "sejmou" i Kubíčka, nabourávalo Károlyiho
tvrzení, že odměny schvaloval ještě předseda Obst. Jenže...
"Jsem na dovolené, takže teď nevím, v jaké výši jsem schválil odměny za rok 2005, ale za rok
2006 jsem rozhodně nic nepodepisoval," sdělil Sportu Jan Obst
"Na základě uzavřené dohody to v rámci svých kompetencí podepsal předseda
Mokrý…" připustil včera Károlyi.!!! Sport 8.7.2006
Poznámka: Korupční aféru uzavřela DK ČMFS předanou zprávou VV ČMFS na
zasedání 27.7.2005 (tj. VV ČMFS), jehož mandát skončil na VH ČMFS dne 21.10.2005.
V žádném ze zápisů od zahájení korupční aféry (1.5.2004) ani v předchozích zápisech
není nikdy schválená odměna pro DK ČMFS či její jednotlivce…!!!
K Jiřímu Kubíčkovi
„Disciplinární komise tu přece jen není proto, aby někoho zbavovala funkce, a
nemyslím si ani, že pan Kubíček je tak důležitý, aby se ho někdo chtěl zbavit.“
„Výroky pana Kubíčka jsou jen odrazem jistého způsobu uvažování. Vždyť v komisi
sedí lidé zcela nezainteresovaní na ČMFS“
„Máme výlučné právo ukládat tresty i členům výkonného výboru. Bylo by absurdní,
kdyby se mělo čekat dva roky na zasedání valné hromady“ Právo 27. 5. 06
„Tato podivná „místopředsednická“ imunita by se zřejmě měla týkat jen jeho, což je
nesmysl. Takovou imunitu nemají ani poslanci. Nedotknutelnost volených členů svazu
platila v minulém režimu, kdy je vybíraly a navrhovaly sekretariáty KSČ. Tuto
normu jsme už dávno v disciplinárním řádu zrušili.
„Kubíček měl před disciplinárkou možnost se hájit a vysvětlit, jak to je se zmíněnými
„zašantročenými“ desítkami miliónů, které se ve skutečnosti nikdy neztratily.
“Chceme pana Kubíčka donutit, aby se zasedání zúčastnil, byť lze rozhodnout i bez
jeho účasti,“ uvedl Károlyi, že nezažil, aby se někdo z předvolaných vrcholných
funkcionářů nedostavil. Právo 29. 5. 06
„JK znevážil jméno ČMFS, jeho orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží. V médiích,
ve svém dopisu klubům I. a II. ligy anebo na aktivu moravských okresů a krajů hovořil o
nehospodárném využití prostředků, jež svaz získal na EURO v Portugalsku. Mluvil
také o tom, že svaz údajně nevýhodně prodal budovu na Kozím náměstí v Praze.
Svá tvrzení přitom nedoložil žádným relevantním důkazem. Na zasedání disciplinárky se
čtyřikrát nedostavil, k čemuž naše komise také přihlédla.“ Sport 15.6.06
„Pan Kubíček dělá všechno za zády. Čtyřikrát se vyhnul disciplinárnímu řízení. Jsou to
absurdní skutečnosti. Předám to svým advokátům“Blesk 4.7.06
„Kubíček má v ORK ČMFS minimálně tři své lidi, nebo dokonce možná i čtyři“!?
Pokud by toto mělo být skutečností, tak jsem přesvědčen, že se s tím fotbal
nekompromisně vypořádá.“ Právo 5.3.2007 Poznámla: více kauza Záblatí, oddíl 13)
K selhání JUDr. Károlyiho v kauze potrestaného klubu Slavia Praha po
opuštění hřiště na jaře 2006, a kauzy podobné...
Tím, že se zástupce DK ČMFS nedostavil, ani neomluvil, měl být řešen nadřízeným
orgánem, tj. výkonným výborem ČMFS. Řízení před ORK nemělo být zahájeno, ORK měla
zajistit účast a poté informovat VV ČMFS, že tuto povinnost DK ČMFS téměř tři roky
nedodržovala. ORK řídil JUDr. Volný…6.6.06, Právní názor člena VV ČMFS
K podobnému selhání při projednávání odvolání proti rozhodnutí DK ČMFS delegáta
Ing. Vlastimila Pánka u ORK ČMFS, ač byla komise opakovaně vyzvána, nezajistil její
předseda účast zástupce DK ČMFS na jednání, tak jak to nařizují zmiňované předpisy
ČMFS.
Dále bylo ze zápisů z ORK ČMFS zjištěno, že za poslední roky byla v minimálně 20
případech disciplinární komise vyzvána a řádně předvolána k účasti svého
zástupce na jednání ORK ČMFS k výše uvedené součinnosti. Ani jedenkrát se
předseda nebo člen disciplinární komise nezúčastnil a tím byly opakovaně a závažně
porušeny předpisy ČMFS.!!!
K ostatním kolegům v ČMFS a fotbalovým „přátelům“
K předsedovi ORK, éra Volný v letech 2003 - 2007
„Pánové, tady je naše rozhodnutí a tady disciplinární řád,“ mával Károlyi oběma
dokumenty. „A všechno sedí. Jestli chcete, můžu dát kolovat“. Nechápu, proč se tak
vyjadřuje někdo (Volný), kdo nemá dvouvteřinovou zkušenost z disciplinární komise, a
jehož znalosti profesionálního fotbalu jsou nulové,“ ulevil si Károlyi
„Jestli vedle korupční aféry někdo poškozuje český fotbal, pak je to ORK a její
předseda Volný. Bohužel, znovu musím na adresu odvolací komise důrazně říci, že její
rozhodnutí je nekvalifikované a nekompetentní. Prostě špatné.“ Idnes, sdělil
Károlyi více než dvěma desítkám žurnalistů.
K předsedovi ORK, éra Lněnička v letech 2007 - 2009
„Jsem odpůrcem toho, aby dva svazové subjekty komunikovaly mezi sebou
prostřednictvím médií. Nepovažuji za důstojné, aby se kdokoliv z ČMFS stylizoval do
pozice psychicky frustrovaného žáka základní školy, který musí za každou cenu žalovat paní
učitelce na svého spolužáka. O nevybíravém vyhození se nedá mluvit, a to proto, že pan
Lněnička byl několikrát slušně požádán, aby nerušil zasedání DK. I proto, že stále
platí stará pravda: když dal pán bůh někomu funkci, neznamená to, že mu dal i rozum.
8.10.07, Sport, Károlyi
Lněničkova reakce: Upřímně řečeno reakce pana Károlyiho mne překvapila, neboť takřka
křičíc, užil směrem k mé osobě i výrazů: nemáte pravomoci ani mandát…vypadněte,
nemáte IQ, zkušenosti, vzdělání ani praxi či ve fotbale působíte dva dny…“
Poznámka: o podobnosti čistě náhodné…
K trestu Prášila na základě odposlechu
„Je to, jako když rozhodčí udělí červenou kartu za urážku. Hříšník pak musí před
disciplinárku také“ 26.11.04 Sport
K využití donucovacích prostředků v ČR (Policii, soudy)
JUDr. Károlyi a za ČMFS ing. Mokrý, trestní oznámení z 23.8.06 na JK, podezření ze
spáchání trestného činu (TČ) podle § 206 TZ, právní zastoupení JUDr. Lžičař 23.08.2006.
Výslech dne 3.10.06 Olomouc, rozsah 2 hod. Stav kauzy: odloženo…
JUDr. Károlyi, trestní oznámení na JK z listopadu 2006, Výslech dne 19.12.2006 Praha 2,
rozsah 1 hod. Stav kauzy: odloženo…
Kauza Károlyi vs. Vachta podezření z TČ §240 porušování tajemství doručovaných zpráv
Vachta výslech 12.3.2007.
K nadřízeným institucím a orgánům (VH ČMFS, FIFA a UEFA)
„Byl jsem řádně, včas a písemně omluven“ vzkázal předseda. Sport 5.2.2007 k
neúčasti AK na VH ČMFS 3.2.08, která měla odvolat potrestaného JK
„Bych chtěl jenom říct, že tak jako všechny nebo většina disciplinárních norem FIFA a
UEFA jsou disciplinárními paskvily, tak paskvil je i tento jejich článek. Nicméně ho
bohužel musíme respektovat a musí s ním pracovat jakákoli DK inteligentně a velmi
obezřetně, protože toto absolutně ze všech disciplinárních norem a sportovních norem, ale i
zákonů jednotlivých zemí. My to máme zapracováno v daleko inteligentnější podobě,
přehlednější a velmi účinné. Dá se s tím pracovat. Tohle je nad rámec. To si zase
vymysleli, aby ukázali teda, že se bojuje s rasismem. Já s tímhle zněním zásadně
nesouhlasím. Znění musíme zapracovat, takže nedá se nic dělat. Protože vyhrožujou, že
nás vyřadí na 2 roky z mezinárodních soutěží. Takže, říkám to na rovinu. Tady
navenek to budeme prezentovat, že to akceptujeme, což se taky stane, pokud to takhle
schválíte, ale musíme s tím pracovat velmi citlivě v disciplinárním řízení.“
VV ČMFS 13. 4. 06
K rozhodnutí Nejvyššího soudu
„Nevyhrál, verdikt naší komise zrušen nebyl. A my navíc podáváme ústavní stížnost,
protože Nejvyšší soud pochybil.“
Rozsudek NS ČR však nezrušil rozhodnutí svazových orgánů ve věci pana
Valenty, které bylo a je v platnosti, pouze konstatoval, že je v rozporu se zákonem a
Stanovami. Upozorňujeme, že jeho fotbalový trest vypršel 2.7.2006. 7.8.07, web ČMFS
Poznámka: „ach bože, jak hluboko jsem klesla…“
Co dodat?
Snad otázku…
Kdo že to řídí ČMFS ze svých funkcí, svou inteligencí, manažerskými
schopnostmi, zkušenostmi a vlivem, či ještě něčím jiným?...
Vzpomínám si, že se v Brně na Policii ČR uskutečnila v květnu 2004 v 11.00 schůzka... A
pak ještě jedna v 14.30…VE DVOU…
Jak krásné a povznášející je dívat se v kterémkoliv oboru na vyhlašování a
oceňování těch nejlepších, nejinteligentnějších, nejschopnějších a
nejobdivovanějších…Česká hlava…Český lev…
Jako tvrdý direkt pak působí zjištění, jak jsme vnímáni zvenčí. Ať již jako
organizace nebo jedinci, kteří ji vedou… V tomto směru mě zaujal článek
člověka, který již zastával význačné funkce doma i v zahraničí.
Martin Stropnický, Pan Ká (02.07.2008, sloupek MFD pražské vydání)
Kozička je bar v centru Prahy. Část naší reprezentace tu slavila vypráskání z mistrovství
Evropy. Čtete dobře, nepilo se na žal! U Kozičky bylo naopak hodně veselo. Důstojné
završení trapností našeho fotbalu, jemuž vládne pan Ká.
Ale popořádku. Poslední měsíce české kopané totiž stojí za to. Určitě v tom mají prsty
zpravodajské služby. Zahraniční, přirozeně! Nejdřív jsme zbabrali cizí hymnu. Pak vlastní
vlajku. Pak jinou cizí hymnu. Znovu vlastní vlajku. Pak se stal kapitánem protagonista
loňského skandálu s děvenkami na pokoji. To si nevymyslíte. Lyonský dálniční pirát prohlásil
s bezelstností prosťáčka, že mu šampionát pomůže k novému angažmá. Aspoň nějaká
motivace reprezentovat… V ochozech buráceli Češi-Češi, z nichž řada získala lístky
naprosto, ale naprosto férovým losováním fotbalového svazu. Hymna náš tým tak dojala, že
zapomněl její slova. A pak to přišlo: rozpačitá hra, prazvláštní výkyvy, kiksy. Prohra tolik
nebolí, patří ke sportu.
Bolí způsob. A vyvrcholení? Hodné velikánů! Chlast a rvačka u Kozičky. Groteska
pokračuje: šéf reprezentace, pan Ká, podal demisi do svých vlastních rukou. Úporně hledá
nového trenéra, za kterého by se schoval. I to se mu daří s grácií předlistopadových
papalášů. Stále víc připomíná kůl v plotě. Je na čase, aby také stejně skončil.
Fotbal je jednou z činností, kde člověk nemůže schovat svou neschopnost,
hloupost, psychickou neodolnost a nižší míru talentu. Možná právě proto je
v zahraničí tolik ceněn.
Jeho nápravu však nelze očekávat jen od hráčů na hřišti. Vychází ze samé podstaty filozofie
umění řídit, umět být příkladem a mít tu schopnost se jím stát. Je to o podstatě správné
volby a lidských vlastnostech. Tomu prvnímu asi nejlépe odpovídá poučka jednoho
z nejúspěšnějších moderních manažerů Jacka Welche, modly moderního managementu,
který říká: „Jak vybudovat firmu, která obstojí v konkurenci?“
„Tím, že na vrchol dosadíte ty, kterým záleží na úspěchu firmy. Musíte začít
odshora, protože tito lidé jsou nejkritičtějším faktorem úspěchu nebo
neúspěchu. Mají-li motivovat své podřízené, musí být sami odrazem hodnot
firmy. Musíte zajistit, že za svou snahu budou odměněni. Jejich přístup
zaslouží odměnu, stejně jako každý, komu skutečně záleží na úspěchu, kdo
s firmou sdílí její hodnoty.“
„Jestliže máte ve své firmě lidi, kteří dosahují skvělých výsledků, ale nesdílejí
filozofii a hodnoty, kterými firma žije, spolehlivě vás to dovede ke katastrofě.“
Budeme to v ČMFS umět?
Za správnost uvedeného
Mgr.Jiří Kubíček, II.místopředseda ČMFS

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška-oznámení veřejnéjo

Veřejná vyhláška-oznámení veřejnéjo uplahenj sr.rcvEka s prcdlutqPn€jdeleo 30 dnn.K pozlCjruptatnEnimsranoviskUm se

Více

Den volby - Určitě NE!

Den volby - Určitě NE! Posláním ČMFS je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu a vytvářet pro všechny rovnocenné podmínky jsem se pokusil věrohodně popsat to, co jsem prožil. Moje vyprávění je snahou o podání informací z děn...

Více

stáhnout zde

stáhnout zde 33,2 % žen často nebo alespoň občas použije lak na vlasy. 45,9 % žen ho téměř nikdy nebo vůbec nikdy nepoužije. Připočteme-li k tomu 20,9 % žen, které lak na vlasy použijí jen kvůli nějaké zvláštní...

Více

1. JAZYK A KOREJŠTINA

1. JAZYK A KOREJŠTINA severu s Čínou a Ruskem a demokratická Korejská republika (대한 민국). Když na této situ1.  Abstraktní systém jazykových jednotek znakové povahy a pravidel jejich využívání, včetně normy a modelů tohot...

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Obr. 5 Systém Bi- Fuel (CNG, Biogas) Volvo S60: 1 – přepínač plyn/ benzin; 2 – řídící jednotka motoru; 3 – plynové injektory; 4 – regulátor tlaku; 5 – rozdělovač plynu; 6 – plynové nádrže; 7 – benz...

Více

Únor 2009 - Obec Bystré

Únor 2009 - Obec Bystré bysterský na jedné a zklamaný a hlasitě jiţ reptající a k odvetě se chystající lid ohnišovský na druhé straně, kázal zajeti s lípou na samé hranice katastru ohnišovského. Zajásali Ohnišovští a prův...

Více

reportáž - Jeep Wrangler Club

reportáž - Jeep Wrangler Club v Žabljaku nabral 62,5l, všichni jsme mu gratulovali, že umí jezdit na vzduch a je tedy fakt dobrej. Za Žabljakem je ještě krásný most, nicméně to já už nevnímám. Laco se odhodlal půjčit mi džípa!...

Více