PN č. 2/2011

Komentáře

Transkript

PN č. 2/2011
Číslo 2/2011
Oficiální zpravodaj obce Pravčice
Červen 2011
Váţení spoluobčané, váţení čtenáři,
vychází druhé řádné číslo Pravčických novin, ve kterém bychom se chtěli
ohlédnout nejen za děním minulých týdnů, ale i za událostmi konce 2. světové války.
Nejrůznějších nových událostí nás v ţivotě jistě čeká ještě mnoho, chci však věřit,
ţe na události válečné budeme jiţ navţdy pouze vzpomínat.
Do nadcházejících letních dnů přeji všem jménem redakční rady i jménem svým
sluncem prozářené dny plné příjemné pohody.
Jaroslav Šašek
starosta obce Pravčice
Z OBSAHU
 Usnesení z jednání zastupitelstva a rady obce – str. 2 - 9
 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva – str. 9
 Dění v obci od února do června – str. 9 - 22
 Další informace a zajímavosti – str. 23 - 25
 Z historie (hrdinství Fr. Tetery a z deníku A. Hrabala) – str. 26 - 32
 Územní plán obce – str. 32 - 33
 Společenská kronika – str. 34 - 35
 Očekávané události – str. 35 – 36
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
ZASTUPITELSTVO OBCE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 2. 2011 č. 4/2011
I. Zastupitelstvo obce Pravčice schvaluje
1. návrhovou komisi ve sloţení Jana Hermanová a Dana Vaculíková,
2. program jednání Zastupitelstva obce Pravčice,
3. převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ ZŠ Pravčice,
4. dotaci pro Římskokatolickou farnost Pravčice na opravu soch před kostelem
pro rok 2011 ve výši 40 000 Kč,
5. dotaci pro JK Sport Pravčice na pořádání Hanáckého poháru v roce 2011 ve výši
15 000 Kč,
6. dotaci pro TJ Sokol Pravčice na činnost asociace sportu a vybavení Sokolovny
nářadím pro rok 2011 ve výši 50 000 Kč,
7. dotaci pro ČSCH Pravčice na stavební úpravy chovatelského skladu v obci na rok
2011 ve výši 30 000 Kč,
8. dotaci pro Český svaz včelařů ZO Holešov na podporu chovu včel na rok 2011
ve výši 5 000 Kč,
9. dotaci pro Jezdecký klub Pravčice, občanské sdruţení, na „skokové derby" na rok
2011 ve výši 15 000 Kč,
10. dotaci pro Myslivecké sdruţení Pravčice na činnost v roce 2011 ve výši 15 000 Kč,
11. dotaci pro Sportovní a chovnou stáj Antonín Pospíšilík Pravčice na jezdecké
závody o cenu Pohár obce Pravčice na rok 2011 ve výši 15 000 Kč,
12. dotaci pro fotbalový oddíl TJ Sokol Pravčice na činnost v roce 2011 ve výši 80 000 Kč,
13. dotaci pro SDH Pravčice na celoroční činnost v roce 2011 ve výši 90 000 Kč,
14. rozpočet obce Pravčice na rok 2011,
15. Výroční zprávu obce Pravčice k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
II. Zastupitelstvo obce Pravčice pověřuje
1. Radu obce Pravčice k projednávání smlouvy o zřízení věcného břemene
s ŘSD ČR.
III. Zastupitelstvo obce Pravčice bere na vědomí
1. zprávy z jednání Rady obce Pravčice,
2. zprávu kontrolního výboru,
3. zprávu finančního výboru,
4. zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace MŠ a ZŠ
Pravčice,
5. zprávu o hospodaření obce Pravčice na rok 2011.
www.pravcice.cz
2
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ DNE 28. 4. 2011č. 5/2011
I. Zastupitelstvo obce Pravčice schvaluje
1. návrhovou komisi ve sloţení Eva Čechová a Milada Otýpková.
2. program jednání Zastupitelstva obce Pravčice.
3. výjimku dle § 23 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
z počtu dětí pro MŠ Pravčice 28 dětí na školní rok 2011/12.
II. Zastupitelstvo obce konstatuje
ověření ve smyslu ustanovení § 54 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ţe návrh
změny č. 1 územního plánu obce Pravčice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
III. Zastupitelstvo obce rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitce tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření
obecní povahy.
IV. Zastupitelstvo obce souhlasí
v souladu s ustanovením § 10i odstavce 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů
na ţivotní prostřední a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění
podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení
vlivů změny č. 1 územního plánu obce Pravčice na ţivotní prostředí, jak je uvedeno
v bodě č. 6 odůvodnění opatření obecné povahy.
V. Zastupitelstvo obce vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za pouţití
ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171
aţ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy
změnu č. 1 územního plánu obce Pravčice.
VI. Zastupitelstvo obce pověřuje
1. Radu obce Pravčice k dalšímu jednání s Pravčickou a.s. o případné výměně
pozemků mezi obcí Pravčice a Pravčickou a.s .
2. Radu obce Pravčice k získání dalších informací o hydrogeologickém průzkumu
a k následnému svolání pracovní schůzky Zastupitelstva obce Pravčice.
VII. Zastupitelstvo obce Pravčice bere na vědomí
1. informace k zadání Územního plánu obce Pravčice. Zadání bude projednáno
po dodání na nejbliţším zasedání Zastupitelstva obce Pravčice.
2. zprávu z jednání Rady obce Pravčice.
www.pravcice.cz
3
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PRAVČICE NA ROK 2011
(údaje v tabulkách jsou uvedeny v Kč)
PŘÍJMY CELKEM
daň z příjmu fyzických osob závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
poplatek za TKO
poplatek ze psů
poplatek ze vstupného
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční dotace ze SR
ostatní záleţitosti kultury - poskytování sluţeb a výrobků
nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu pozemků
sportovní zař. v majetku obce - příjmy za nájem
bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
pohřebnictví - příjmy z poskytování sluţeb
nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí
obecné příjmy a výdaje z fin. – dividendy
obecné příjmy a výdaje z fin. – úroky
financování (zůstatek z roku 2010)
7 796 196
950 000
70 000
92 000
1 050 000
30 000
2 300 000
250 000
7 000
600
2 000
1 000 000
201 000
2 000
16 000
50 000
66 000
100 000
130 000
17 000
8 000
1 454 596
VÝDAJE CELKEM
Doprava
silnice
výdaje na dopravní obsluţnost
Vodní hospodářství
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
kanalizace - Kovárna
Vzdělávání
neinvestiční dotace obcím
příspěvek ZŠ a MŠ
mzdové prostředky
Kultura, církve a sdělovací prostředky
7 796 196
201 000
150 000
51 000
1 860 196
100 000
70 000
1 690 196
815 000
115 000
500 000
200 000
395 000
www.pravcice.cz
4
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
knihovna
kultura
oslavy obce
rozhlas
ost. záleţitosti sděl. prostředků (PN)
nerv. transfer církvím a náb. spolkům
Tělovýchova a zájmová činnost
sportovní zařízení majetku obce
Sokol příspěvek
včelaři příspěvek
Bydlení, komunální služby a územ.
bytové hospodářství
oprava komínu
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
Ochrana životního prostředí
sběr nebezpečného odpadu
sběr TKO
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
výsadba zeleně
Požární ochrana a integrovaný záchran. systém
SDH- zásahová jednotka
SDH – dobrovolná část
Zastupitelstvo obce (všeobecná veřejná správa a sluţby)
odměny zast. obce
soc. poj.
zdr. poj.
Činnost místní správy (všeobecná veřejná správa a sluţby)
platy zaměstnanců
ost. os. náklady
soc. poj.
zdr. poj.
tisk, knihy
ost. materiál
plyn
elektrika
sluţby pen.
www.pravcice.cz
25 000
50 000
250 000
10 000
20 000
40 000
385 000
250 000
130 000
5 000
570 000
40 000
40 000
310 000
80 000
100 000
1 080 000
25 000
500 000
190 000
365 000
240 000
150 000
90 000
850 000
600 000
150 000
100 000
1 166 000
440 000
35 000
160 000
70 000
10 000
50 000
70 000
50 000
35 000
5
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
školení
ost. sluţby
opravy a udrţování
progr. vybavení
věcné dary
platy daní a popl. za obce
ostatní poloţky
Finanční operace
příjmy a výdaje z finančních operací
vyúčtování minulých let
Ostatní činnosti
RESO
Myslivecké sdruţení
Jezdecké oddíly
Chovatelé
10 000
50 000
50 000
30 000
5 000
30 000
71 000
34 000
10 000
24 000
200 000
110 000
15 000
45 000
30 000
RADA OBCE

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 3. 2011
1. Rada provedla kontrolu zápisu z minulého jednání rady obce. Trvá termín
na označení majetku inventarizačními čísly.
2. Rada rozhodla, ţe schválení smlouvy s ŘSD ČR bude provedeno po vyjádření
ŘSD ČR k navýšení ceny za zřízení věcného břemene.
3. Rada vzala na vědomí informaci starosty o způsobu moţného osvětlení chodníčku
do Hulína (jednání s Metrostavem vlastnícím kabely, které by mohly být k tomuto
účelu vyuţity, prověření vhodnosti vyuţití kabelů u firmy Elektromont, prověření
moţnosti prodlouţení osvětlení aţ k zahradám s městem Hulín).
4. Rada vzala na vědomí informaci starosty o sdělení Ing. Vrankové z ŘSD ČR,
ţe most do Hulína bude zkolaudován po vyřešení majetkoprávních vztahů.
V nejbliţší době svolá ŘSD ČR jednání za účasti Zlínského kraje, Hulína
a Pravčic.
5. Rada vzala na vědomí sdělení starosty, ţe poţádá o vyjádření DI PČR o moţnosti
zřízení přechodu u školy.
6. Rada schválila doplnění Zápisu č. 3/2011 ze dne 6. 1. 2011.
7. Rada schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavbu
„Kanalizace Pravčice – rekonstrukce stoky D – protipovodňové opatření“
dle předloţeného návrhu. Osloveny budou firmy: Praţské silniční a vodohospowww.pravcice.cz
6
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
dářské stavby, a.s., Správa a údrţba silnic Kroměříţska, s.r.o., PROVING s.r.o.,
ČAK CZ, s.r.o., Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
8. Rada vzala na vědomí informaci Ing. Lubomíra Šenkyříka o moţnosti zpracování
hydrogeologického průzkumu pro účely získání pitné vody pro obyvatelstvo.
9. Rada vzala na vědomí informaci starosty, ţe osloví Ing. Máselníka, aby
se písemně vyjádřil k podaným připomínkám k doplňujícím průzkumům a rozborům.
USNESENÍ ZE 7. JEDNÁNÍ ZE DNE 4. 4. 2011
1. Rada provedla kontrolu zápisu z minulého jednání rady obce. Trvá termín
na označení majetku inventarizačními čísly.
2. Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2010/Mýto III/214_B
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
3. Rada rozhodla, ţe ţádost Pravčické a.s. bude předloţena na nejbliţším zasedání
zastupitelstva po doplnění o jednoduchý mapový podklad se zakreslením
poţadované plochy a s návrhem konkrétních pozemků na výměnu.
4. Rada pověřila starostu, aby svolal společné jednání se zástupcem SDH Pravčice
a JK Morava Pravčice za účelem vyřešení situace na hasičské louce a přilehlé
jízdárně.
5. Rada na základě výběrového řízení rozhodla, ţe rekonstrukci kanalizace – stoky
D provede firma Praţské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
6. Rada schválila Směrnici obce Pravčice, kterou se upravují pravidla pro přijímání
a vyřizování stíţností a petic.
7. Rada pověřila starostu, aby prověřil stav vody v rybníku a případné vypuštění
z důvodu rekonstrukce kanalizace – stoky D.
8. Rada vzala na vědomí informaci starosty o dopisu Ing. Máselníka k textu
doplňujících průzkumů a rozborů.
9. Rada vzala na vědomí informaci starosty o zhotovení pamětního listu p. Šotem,
moţnosti vytištění v tiskárně Typoservis v Holešově a moţnosti vytisknout
v uvedené tiskárně fotky na výstavu do školy v rámci oslav.
USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ ZE DNE 19. 4. 2011
1. Rada provedla kontrolu zápisu z minulého jednání rady obce. Trvá termín
na označení majetku inventarizačními čísly.
2. Rada schválila termíny pro tréninky hasičů na hasičské louce: pátek 16:30 hod. –
20:00 hod., sobota do 13:00 hod.; v případě, ţe budou hasiči trénovat od 16:00
hod., oznámí svůj záměr p. Chytilovi v pátek. Neděle do 12:00 hod.
3. Rada schválila termín jednání Zastupitelstva obce Pravčice na 28. 4. 2011 v 18:00
hod. a navrhla program jednání: 1. Zpráva z jednání Rady obce Pravčice,
2. Změna č. 1 Územního plánu obce Pravčice, 3. Projednání zveřejnění záměru
na výměnu pozemků s Pravčickou a.s., 4. Územní plán obce Pravčice – zadání,
www.pravcice.cz
7
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
5. Návrh na zpracování hydrogeologického průzkumu, 6. Ţádost o výjimku
MŠ Pravčice, 7. Diskuze, 8. Usnesení, 9. Závěr.
USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 5. 2011
1. Rada provedla kontrolu zápisu z minulého jednání rady obce. Majetek obce byl
označen inventarizačními čísly.
2. Rada schválila smlouvu o dílo s firmou Praţské silniční a vodohospodářské stavby,
a.s., č. 9-0429All na rekonstrukci kanalizace stoky D s úpravou v článku DUJ.
3. Rada schválila smlouvu o bezúplatném převodu Elektropřípojky Pravčice
u Rusavy s firmou Metrostav a.s.
4. Rada schválila záměr na zřízení elektropřípojky na "hasičskou louku".
5. Rada rozhodla, ţe vedení Pravčické a.s. bude pozváno na jednání rady dne 31. 5.
2011 na 17:00 hod. k projednání výměny pozemků mezi obcí a Pravčickou a.s.
6. Rada rozhodla o svolání pracovního zasedání zastupitelstva ohledně hydrogeologického průzkumu. Termín 7. 6. nebo 9. 6. dle dohody.
7. Rada bere ne vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Pravčice o uzavření
MŠ Pravčice v termínu 18. 7. - 31. 8. 2011.
8. Starosta informoval o řešení dopravního značení v obci, které zpracovává firma
Mana s.r.o.
USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ ZE DNE 31. 5. 2011
1. Do současné doby nebyla předloţena projektová dokumentace týkající se
dopravního značení v obci, kterou zpracovává firma Mana s.r.o.
2. Rada stanovila termín na zasedání pracovní porady k hydrogeologickému
průzkumu na 7. 6. 2011 v 17:00 hod.
3. Vedení Pravčické a.s. se nedostavilo k jednání o výměně pozemků. Obec
Pravčice poţádá Pravčickou a.s. o písemné stanovisko k nabízené výměně
ze strany obce.
4. Rada schválila plnou moc pro JUDr. Stanislava Kaliňáka k zastupování obce
Pravčice ve sporu s ŘSD ČR. Rada zároveň schválila částku na právní úkony
do výše 10 000 Kč.
5. Rada stanovila termín zasedání Zastupitelstva obce Pravčice na den 28. 6. 2011
v 18:00 hod.
6. Rada schválila opravu podlahy v obecním bytě, který má pronajatý paní
Svobodová, dle cenové nabídky v provedení OSB desky a 2 prahy firmou Michal
Šipula.
USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZE DNE 14. 6. 2011
1. Do současné doby nebyla předloţena projektová dokumentace týkající se
dopravního značení v obci, kterou zpracovává firma Mana s.r.o.
www.pravcice.cz
8
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
2. Rada schválila Program zasedání Zastupitelstva obce Pravčice: 1. Zpráva
z jednání Rady obce Pravčice, 2. Závěrečný účet obce Pravčice, 3. Projednání
věcných břemen na pozemky obce, 4. Smlouva o převodu elektropřípojky,
5. Revokace usnesení I./5 ze dne 23. 4. 2002, 6. Projednání moţnosti provedení
hydrogeologického posudku, 7. Rozpočtové opatření č. l/2011, 8. Diskuse,
9. Usnesení, 10. Závěr.
3. Rada schválila dotaci na jezdeckou soutěţ dne 18. 9. 2011 pro JK Morava
Pravčice ve výši 5 000,00 Kč.
4. Rada stanovila termín konání Dětského dne na 18. 6. 2011 od 13 hod.
POZVÁNKA
NA 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta obce svolává na den 28. června 2011 veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Pravčice v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pravčicích.
Začátek jednání je v 18:00 hod.
Program
1. Zpráva z jednání Rady obce Pravčice
2. Závěrečný účet obce Pravčice (závěrečný účet je vyvěšen na úřední desce)
3. Projednání věcných břemen na pozemky obce
4. Smlouva o převodu elektropřípojky
5. Revokace usnesení I./5 ze dne 23. 4. 2002
6. Projednání moţnosti provedení hydrogeologického posudku
7. Rozpočtové opatření č. l/2011
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
D Ě N Í V OB C I – OD 10. Ú N OR A 201 1

PŘÍSTŘEŠKY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA ROZCESTÍ
Jak bylo přislíbeno v 1. čísle Pravčických novin, jednal starosta opětovně
o moţnosti zavětrování zastávek na rozcestí. Příspěvková organizace Ředitelství silnic
www.pravcice.cz
9
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Zlínského kraje ve Zlíně 25. února sdělila, ţe přístřešky autobusových zastávek,
realizované v rámci stavby „Silnice II/432 Holešov – Hulín“, podléhají povinné době
udrţitelnosti projektu v souladu s podmínkami k rozhodnutí o účasti státního rozpočtu
a strukturálních fondů EU, coţ převedeno do běţné řeči znamená, ţe zavětrování
přístřešků nepřichází prozatím v úvahu.
Nicméně zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje obsahovala kromě uvedené
nepotěšující informace i sdělení, ţe doba udrţitelnosti projektu by měla jiţ skončit a ţe
následně, asi ve druhé polovině tohoto roku, budou po schválení Zastupitelstvem
Zlínského kraje oba přístřešky autobusových zastávek na rozcestí smluvně předány obci.
Bylo sice škoda, ţe nebylo moţné do obou přístřešků zasáhnout ještě v průběhu
minulé zimy, ale je naděje, ţe by mohly být zavětrovány do zimy příští či alespoň
přespříští. To však jiţ bude záleţet pouze na stavu obecní pokladny.
KULEČNÍK OPEN PRAVČICE 2010/2011
(Text Jarmila Šašková) Finálové zápasy soutěţe Kulečník open Pravčice
2010/2011 byly sehrány v sobotu 19. února v obecní hospodě. Utkali se čtyři nejlepší
hráči sezóny. Turnaj vyhrál Vojtěch Darebník, za kterým na druhém místě skončil
Lubomír Šenkyřík, na třetím místě Karel Procházka a na místě čtvrtém Zdeněk
Rozkošný, který se navíc staral o občerstvení a spolu s paní Renatou Tobolíkovou
i o losování tomboly. Hlavním rozhodčím a písařem turnaje byl Jiří Černošek, nejlépe
fandícím divákem byl ohodnocen Bruno Zapletal.
Pro hráče i fandící diváky byla připravena bohatá sponzorsky zajištěná tombola
a občerstvení v podobě jitrnic, tlačenky a guláše, dodaného sponzorsky Jindřichem
Valáškem. Všichni sponzoři si zajisté zaslouţí od zúčastněných poděkování.
MAŠKARNÍ KARNEVAL
(Text a foto Jarmila Šašková) Nedělní odpoledne 27. února patřilo dětem. V místní
Sokolovně uspořádala TJ Sokol Pravčice ve spolupráci s MŠ a ZŠ Pravčice
za přispění obce Pravčice maškarní karneval, tentokrát s Asterixem
a Obelixem, známými postavami
zasazenými podle francouzského
komiksu do severozápadní Galie.
Děti se ukázaly jako skvělí tanečníci, kdyţ protančily celé odpoledne za doprovodu reprodukované hudby, kterou zajistil pan Milan
Skýpala, jinak také baskytarista
„Skypi“ rockové skupiny Motus.
www.pravcice.cz
10
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
DĚNÍ V OBCI – BŘEZEN 2011

ÚPRAVY AREÁLU SOKOLOVNY, PŘÍPRAVA OBCE NA OSLAVY
V pátek 4. března se na obloze ukázalo sluníčko a rtuť teploměru konečně
vystoupala nad bod mrazu. Správce Sokolovny Miloslav Matal zorganizoval brigádu,
které se zúčastnili kromě brigádníků obce i členové pravčických drobnochovatelů,
zajistil mechanizaci u pana Marka Horáka – a mohlo se začít. Nastal ten pravý
okamţik pro zahájení terénních úprav Sokolské zahrady a jejího okolí. Následující dny
se k brigádníkům přidal předseda TJ Sokol Pravčice Antonín Mrhálek, další členové
a příznivci této organizace a někteří ze zastupitelů obce se svými rodinami. Na závěr
zaseli trávu. Pak místostarostka spolu s panem Václavem Teterou zajistili mezi školou
a Sokolovnou vysazení zajímavé lísky obecné převislé, skalníku poléhavého u sloupu
před Sokolovnou a okrasné trávy (vousatce) a tavolníka zakrslého u zděného plotu
školního dvora. Starosta spolu s místostarostkou a se správcem Sokolovny zaloţili ţivý
plot z tůjí Smaragdů, který dotváří intimitu Sokolské zahrady. Zbytek jiţ byl na počasí
a hlavně na kaţdodenní trpělivé práci, především pana Mataly a jeho rodiny.
V dalších měsících došlo v Sokolské zahradě i na obroušení laviček a stolů panem
Michalem Šipulou a k jejich nátěru, na čištění, úpravu a zasklení přístřešku
pro muzikanty, vyspravení tanečního kola, opravu elektrických rozvodů a venkovního
osvětlení, usazení stojanů na kola a na květinovou výsadbu před Sokolovnou,
na úpravu fasády a výměnu poškozených okapů Sokolovny. Obec za materiál, zeleň
a dodavatelské práce uhradila částku takřka 101 000,- Kč.
Odměnou ochotným dobrovolníkům z řad brigádníků však nebyla ţádná finanční
odměna, ale dobrý pocit, ţe se jim jejich dílo povedlo a ţe kaţdý, kdo má moţnost
srovnat původní a současný stav Sokolské zahrady, jejich práci zajisté ocení.
Velké poděkování však patří všem, kteří se podíleli na úklidu celé obce a na dalších
přípravách oslav, neboť tím významně přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V OBCI
Ve čtvrtek 10. března proběhlo za účasti starosty, obou místostarostů a pracovníků
krajského úřadu na obecním úřadě jednání o způsobu, době a četnosti měření kvality
ovzduší v Pravčicích. O měření ovzduší poţádal starosta odbor ţivotního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje především v souvislosti se zahájením provozu
na sousední nové rychlostní komunikaci R 55.
Nepůjde o měření první, nýbrţ navazující na měření z předchozích let, která
zajišťoval vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky zmíněného
odboru ţivotního prostředí Ing. Tomáš Hladík. Tak budeme moci výsledky porovnat
se stavem, který zde byl v době, kdy ještě nebyl provoz na R 55 spuštěn.
www.pravcice.cz
11
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Krajský úřad měření nejen zajistí, ale i uhradí, a to je pro nás jistě dobrá zpráva,
neboť náklady na takové týdenní měření, které nás v druhém pololetí tohoto roku čeká,
by bylo pro obec záleţitostí finančně značně zatěţující.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Středeční odpoledne 23. března proběhl v pravčické škole zápis dětí do mateřské
školy. Oproti jiným rokům se letos dostavilo 18 dětí, coţ se nestalo jiţ mnoho let.
Přijato jich mohlo být jen sedm. Děti, které nemohly být přijaty, měly moţnost nastoupit
do Mateřské školy v Němčicích, v níţ byly pro příští rok ještě kapacity volné. Někteří
rodiče této nabídky vyuţili.
SCHŮZE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
A HONEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ
V neděli 20. března uspořádalo Myslivecké sdruţení Pravčice, tvořené z katastrů
obcí Pravčice, Količín a Němčice, v obecní hospodě v Pravčicích schůzi všech svých
členů a následně i honebního společenství. Za obec se schůze zúčastnila
místostarostka obce Lenka Brezanská. Na schůzi byla mj. domluvena i spolupráce
při zalesnění bývalé skládky v Hájku u hřbitova.
MASOPUSTNÍ OSLAVY
(Text a foto Klára Šenkyříková) V sobotu,
5. března 2011, se v Pravčicích konaly tradiční
masopustní oslavy s voděním medvěda.
Po hromadném focení u hasičské zbrojnice vyrazily masky v čele s medvědem uprchlým ze ZOO
Lešná do ulic. K vidění byly krásné a originální
masky: šmoulové, tygři, maková panenka a motýl
Emanuel, trojice Slunečník, Větrník a Měsíčník z pohádky Princ a Večernice, piráti a mnoho dalších.
Veselý hudební doprovod zajistili muzikanti z blízkého okolí. Nejen, ţe se hrálo, zpívalo a tančilo s medvědem, ale i hodovalo. Občané naší obce připravili
pro účastníky průvodu bohaté občerstvení v podobě
koblihů, jednohubek, obloţených chlebů, zákusků a dalších laskomin. Neodmyslitelnou
součástí pitného reţimu byla samozřejmě slivovice. Bez větších ztrát došel průvod
ke „Kovárně“, kde byl s posledním vyfocením rozpuštěn.
Den ale ještě nekončil. Večer následovala ostatková zábava s pochováváním basy
v místní Sokolovně. K tanci a poslechu hrála aţ do pozdních ranních hodin skupina
„Tři na tři band“. Připravena byla i bohatá tombola s dary od sponzorů a SDH Pravčice.
Všem účastníkům a občanům obce děkujeme!
www.pravcice.cz
12
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
COUNTRY SHOW
Příznivci coutry stylu se sešli v sobotu 19. března v Sokolovně na „Country show“,
uspořádané panem Františkem Pospíšilíkem a jeho přáteli a kamarády. K tanci
a poslechu hrála skupina Hazard. Bohatá tombola lákala k nákupu lístků ve velkém.
Zpestřením bylo vystoupení Sexy pistols a o půlnoci kankán.
PRAVČICKÝ KOŠT SLIVOVICE 2011
Po předchozích takřka jarních dnech se na chvíli opět vrátila zima a v noci
z 18. na 19. března naši obec zachumelila. Hodnotící komisi, která se sešla v sobotu
devatenáctého na svátek Josefa v jídelně Pravčické a.s., aby vyhodnotila nejlepší
z několika desítek dodaných vzorků slivovic, však počasí nevadilo.
Výsledky odborné komise byly slavnostně vyhlášeny o týden později, 26. března,
v místní Sokolovně. Hodnotily se tyto skupiny: modré ovoce, meruňka, jablko, hruška,
ostatní likéry. Vítěz kaţdé skupiny obdrţel diplom a cenu, všichni přítomní si mohli odnést
na památku skleněnou „koštovačku“ a mnozí vyhráli ceny v bohaté tombole. O hudbu
se postarala Hanácká dechová kapela Hulíňané. Celou akci pořádala Pěstitelská pálenice
Pravčice spolu s SDH Pravčice za finanční spoluúčasti obce Pravčice.
A kdo v soutěţi uspěl nejlépe? S destilátem excelentní kvality zvítězil v kategorii
slivovice ze švestek pan Miloslav Koudelík z Uherského Brodu, který současně obdrţel
cenu i za vítězství absolutní. Z Pravčic se umístil nejlépe pan Vítězslav Hlobil ml., kdyţ
získal v kategorii „ostatní“ 2. cenu, v kategorii ostatních likérů ocenila porota značkou
destilát excelentní kvality ořechový likér paní učitelky Marcely Zimmermannové z Hulína.
Závěrečnému vyhlášení vítězných vzorků v Sokolovně předcházel prodej
vepřových dobrot organizovaný pravčickými hasiči a prohlídka nové pálenice Ing. Petra
Netopila v sousedství areálu Pravčické a.s.
Jelikoţ šlo o akci, která byla Místní akční skupinou – Partnerství Moštěnka –
vyhodnocena jako akce regionálního významu, na níţ se předpokládala účast
návštěvníků z okolních obcí, byla podpořena částkou 5 000,- Kč z Programu podpory
spolků, kterou na pořádání akce obdrţel Sbor dobrovolných hasičů Pravčice.
DĚNÍ V OBCI – DUBEN 2011

FOTBAL V PRAVČICÍCH JIŽ NENÍ DOMÉNOU POUZE MUŽŮ
Historicky první ţenský fotbalový zápas na pravčickém hřišti sehrály v sobotu
23. dubna hráčky Dívčího fotbalového klubu Holešov B proti druţstvu Fatra Slavia
Napajedla. I kdyţ zápas skončil 0 : 4 ve prospěch FS Napajedla, šlo o vítanou změnu
www.pravcice.cz
13
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
na pravčickém hřišti. Druţstvo DFK Holešov B na našem hřišti v letošním roce hostuje,
a tak se v zápasech střídá s domácími muţi.
Domácí muţi sehráli v okresní soutěţi jarní sezóny na domácím hřišti poslední
mistrovské utkání 11. června proti muţstvu Kostelce u Holešova. Třicátým kolem –
na hřišti v Břestě 19. června - jarní sezóna skupiny A muţů III. třídy končí.
DĚNÍ V OBCI – KVĚTEN 2011

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
(JŠ) Ve dnech 6. aţ 8. května jsme spolu se svými hosty oslavili třičtvrtětisíciletí
od první zmínky o naší obci. Pro přípravný výbor oslav pod vedením starosty
s místostarostkou a sloţený z členů Zastupitelstva obce Pravčice a zástupců
pravčických spolků však začaly oslavy mnohem dříve, v lednu; od té doby se program
oslav tvořil a upřesňoval. Pečlivá příprava se nakonec vyplatila.
Oslavy začaly oficiálně v pátek
6. května rockovou zábavou se skupinou
Motus v místní Sokolovně, pořádanou
fotbalisty.
Hlavní den oslav připadl na sobotu
7. května. Hned ráno přivítal starosta
spolu s malými i většími Hanáky přizvané
hosty domácím chlebem se solí upečeným u Matalů a slivovicí vypálenou
v pravčické pálenici pana Petra Netopila.
Po krátkém uvítacím projevu starosty
zasadili čelní přestavitelé obce spolu
s nejstarším občanem Pravčic, v letošním
roce dvaadevadesátiletým panem Miloslavem Hozou, pamětní lípu. Poté byl
odhalen kámen s nápisem, který bude
významné jubileum připomínat.
Následoval „Běh Pravčicemi“ – tradiční závod pořádaný členy TJ Sokol Pravčice,
zajímavá jízda dobově oděných jezdců na bicyklech z třicátých let minulého století,
uspořádaná Františkem Rozkošným, a poutavá ukázka práce myslivců s dravými
ptáky. Odpoledne pokračovalo vystoupením ţáků základní školy s bravurně
nacvičenou hanáckou besedou pod vedením paní učitelky Kristýny Kudlové a dětí
mateřské školy s lidovými tanečky v choreografii ředitelky školy Evy Čechové
s nácvikem učitelek Evy Houserkové a Daniely Naučové. Moravskou besedu
www.pravcice.cz
14
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
předvedla mládeţ spolu s dospělými pod vedením Evy Čechové, Štěpánky Ţurmanové
a Libuše Uličné. Hanácké vystoupení završil muţský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic
a koncert hanácké dechové hudby Hulíňané. V průběhu odpoledne došlo
i na představení kouzelníka a losování tomboly s hlavní cenou – velkým dortem
se znakem obce. Po celý den mohly děti soutěţit se dţberovkami před hasičskou
zbrojnicí, za coţ byly odměňovány čokoládovými mincemi.
Následující nedělní ráno 8. května vzpomněla obec na své občany padlé v obou
světových válkách, kdyţ poloţila věnec u památníku padlým se sochou sv. Václava před
místním kostelem, a zavzpomínala na tři hrdinné vojáky, kteří poloţili v obci své ţivoty
na samém sklonku 2. světové války a kteří jsou pochováni na okraji Pravčic pod košatou
lípou. K pomníku padlých vojáků šli všichni průvodem v čele s krojovanou hanáckou
jízdou na koních, nesoucí českou, obecní a hanáckou vlajku. Na tomto pietním místě
poloţili hasiči věnec a s pásmem básniček vystoupili malí Hanáčci. Po projevu starosty
se k nebi vznesla bílá holubice míru. Poté průvod zamířil zpět do obce ke kostelu
sv. Floriana, v němţ vedl mši přizvaný světící biskup olomoucký Josef Hrdlička.
Odpoledne vystoupily dvě skupiny velmi dobře secvičených maţoretek. Moţná
některým neuniklo, ţe nešlo jen o samá děvčata, neboť spolu s mladšími maţoretkami
vystupoval i jeden hoch. Pak přijel známý silák Ţelezný Zekon, při jehoţ odváţných
kouscích se mnohým tajil dech, Biskupští manové předvedli vojenské umění
galantních šermířů a historické tance šlechtičen a celý překrásný víkend prosluněný
jarním sluníčkem završilo komediální divadelní představení Divadelního souboru
Kroměříţ hrou M. Conneyho „Habaďůra“ v Sokolovně.
Na závěr třídenního maratonu oslav poděkoval starosta všem, kteří se
na přípravách a průběhu oslav podíleli.
Na své si přišli v době oslav i ti nejmenší, kteří neúnavně hopsali po oba slavnostní
víkendové dny ve skákacím hradě, hráli si na dětském hřišti u školy, pojídali cukrovou
vatu a chránili své křehké nafukovací balonky a v neděli se navíc vozili barevným
motorovým vláčkem ulicemi svátečně upravené obce. Otevřeno bylo i víceúčelové
hřiště, čehoţ vyuţila především sportovně naladěná mládeţ.
Pro návštěvníky oslav bylo pochopitelně připraveno také bohaté občerstvení.
Co by to však bylo za oslavy na Hané bez pravých hanáckých vdolečků a bez
tradičního domácího cukroví. O tuto sladkou tečku se postarala celá řada pravčických
domácností spolu se skupinkou pravčických ţen, která je svým cukrářským uměním jiţ
proslulá a která navíc upekla a nazdobila perníčky se znakem obce a s obrázkem
kostela a upekla dort do tomboly.
V průběhu oslav bylo možné navštívit rovněž čtyři výstavy:
V Sokolské zahradě šlo o výstavu drobného zvířectva pravčických
drobnochovatelů, na níţ byli k vidění králíci, holubi a drůbeţ. Tento koutek byl
oblíbeným cílem nejen chovatelů a obdivovatelů zvířectva, ale především dětí.
www.pravcice.cz
15
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Před areálem Pravčické a.s. a v přilehlé Hulínské ulici byla nainstalována
zemědělská technika od nejstarší po současnou Josefa Netopila ze Ţalkovic a jeho
synů. Srdce nejednoho zemědělce jistě nad historickými exponáty zaplesalo.
V hasičské zbrojnici přichystali hasiči výstavu historických fotografií a fotografií
ze své bohaté sportovní a společenské činnosti, vč. tabla a cenných trofejí ze své
činnosti sportovní.
V místní škole šlo o hlavní výstavu oslav, věnovanou dějinám celé obce od pravěku
po současnost. Ve třídě základní školy byly k vidění vzácné exponáty nalezené v rámci
nedávného záchranného archeologického průzkumu v trase nynější silnice R55
na katastru Pravčic, historické fotografie mapující ţivot v obci a pětice největších
současných obecních spolků za posledních takřka sto let, kniţní tituly pravčických
rodáků a písemnosti k obci se vztahující. V hale školy byla výstava věnována škole
samotné - šlo o zajímavé a mnohdy i poučné práce ţáků zdejší školy a dětí školy
mateřské, fotografie ze školního dění a o hračky rodičů a prarodičů těchto dětí. Nebylo
snad návštěvníka, který by si při pohledu na dobové fotografie a hračky nezavzpomínal
na své dětství a na ţivot svých předků a nepobavil se nad pracemi dětí.
Všechny výstavy své očekávání splnily - kaţdý si ten svůj střípek vzpomínek mohl
nalézt. Oslavy se konaly za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
K významnému výročí nechala obec zhotovit i 300 ks pamětních stříbrných medailí
ze stříbra o ryzosti 999, jejichţ autorem je pan Antonín Slugeň z Kroměříţe, vydala
pamětní listy podle předlohy pravčického jáhna Miroslava Šota, ručně psaný pamětní
list obce autora medaile Antonína Slugeně, mimořádnou sérii osmi pohlednic podle
předlohy Jarmily Šaškové a almanach věnovaný ţivotu samotné obce a pětici jejím
současným největším spolkům, které jiţ mají v kronikách psánu historii svou vlastní.
K dostání byly i další upomínkové předměty - deštníky, hrnky, trička a propisky upravené pro toto mimořádné výročí, a ručně zdobené domácí perníčky.
Pamětní medaile a upomínkové předměty jsou ještě k dostání v kanceláři
Obecního úřadu v Pravčicích.
HASIČŮM ZAČALA ZÁVODNÍ SEZÓNA
(Text a foto Klára Šenkyříková) Podhostýnská hasičská liga odstartovala 21. 5.
2011 prvním závodem v Počenicích a hned v úvodu se muţům podařilo získat první
body za 4. místo. Ţenám se ze začátku příliš nedařilo, ale vše dohnaly závodem
v Karolíně, kde suverénně zvítězily v čase 17,34 a hned další den si odvezly 3. místo
z Rymic. Muţi se také zúčastnili závodu v Šarovech zařazeného do Zlínské ligy
poţárního sportu a zde obsadili 3. místo v konkurenci více neţ 30 týmů.
Okresní kolo dorostu letos proběhlo v Bezměrově. Náš sbor reprezentovali Lucie
Moţíšová, Leona Teterová a Jakub Holomek. Všichni tři závodníci si zajistili postup
na krajské kolo do Uherského Brodu, které se uskutečnilo 11. 6. Lucie Moţíšová
z 2. místa, Leona Teterová a Jakub Holomek z 3. místa.
www.pravcice.cz
16
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Klára Šenkyříková se poslední květnovou sobotu účastnila II. kola závodu Českého
poháru v běhu na 100 m s překáţkami v Pacově (kraj Vysočina). Po nedokončeném
prvním pokusu zaběhla v druhém
kole čas 18,24 a odvezla si body
za 8. místo mezi 56 ţenami.
SDH Pravčice pořádal 15. 5.
okrskovou soutěţ, kterou ovlivnilo
nepříznivé počasí. Závodilo se
pouze v disciplíně poţární útok,
a v kategorii muţi. Naši domácí
závodníci si nejlépe poradili s deštěm a zvítězili. Ţeny postoupily
bez boje a společně s pravčickými muţi postoupily na okresní kolo do Kroměříţe.
(JŠ) Z okresního kola postoupila obě druţstva z prvních míst na kolo krajské, které
proběhne 6. srpna v Otrokovicích.
ROCK DO ŠKOLNÍCH LAVIC
(Text Daniela Naučová) Snad se nezdá jen mně, ţe Pravčičáci mají jaksi dosti
v oblibě hudbu rockového ţánru? Ostatně naše úvodní melodie před obecním
hlášením jsou toho jasným důkazem! A tak mě nepřekvapilo, kdyţ za mnou jednoho
dne do druţiny přišla Eliška S. (9 let) s přáním, ţe chce Rock do školních lavic…
Rozumějte, našla totiţ s tatínkem nabídku hudebního rádia ROCK MAX. Hudební
pásmo pro základní a střední školy na Moravě se záměrem rozšířit informace
o rockové hudbě nejmladší populaci srozumitelnou a zábavnou formou. Stalo se. Toto
hudební rádio nám ve čtvrtek 26. května 2011 prezentovalo kořeny, historii a ukázky
jednotlivých stylů rockové hudby se zajímavostmi o interpretech a skupinách. Teď uţ
víme, ţe rock je taky velká show, někdy tak trochu divadlo s prvky hororu, ţe rockeři
umí nejen hrát, ale také třeba pilotovat letadlo, ţe jim v hraní nevadí ani případná
invalidita, kde se inspiroval Johny Depp pro roli Jacka Sparrowa a jak čínské divadlo
souvisí s Kissáky…
Rock nám dvě parádní
rockerky – programová ředitelka
a dramaturgyně rádia - představily
jako součást ţivotního stylu
dnešní dospělé generace (tedy
mě, Eliščina tatínka i maminky
a vás ostatních...), jako umění
a módu. Měla jsem pocit, ţe tohle
byl teprve první díl, úvodní část.
Jakýsi start do ţánru a na spoustu
www.pravcice.cz
17
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
rockové hudby vůbec nepřišla řada. Tak jsme si čas s rockem aspoň prodlouţili s tím
výtvarným uměním a moderátorky a sebe pod ním zvěčnili. Na památku jim jeden
plakát zabalili a rozloučili se u jeepu s tajným přáním: Mít tak v sokolce jednou dětskou
rockotéku s dataprojekcí ...chj.
VÝLET DO BOSKOVIC
(Text Eva Čechová) Poslední slunečné květnové pondělí vyrazili ţáci základní
školy a děti mateřské školy z Pravčic na výlet. Tentokrát za hranice našeho kraje –
do boskovického westernového městečka. Setkali se tam s krocením divokých
mustangů, výcvikem koní, břišním tancem s hroznýšem královským na těle tanečnice,
lovem za pomocí sokola stěhovavého, ţonglováním s kolty a mnohými dalšími
vystoupeními. Ţáci pak svou paní učitelku přivlekli do arény, aby poslouţila Zorrovi
jako figurantka při práci s bičem. Naštěstí vše dobře dopadlo a všichni si dovezli domů
prázdnou peněţenku a spoustu záţitků.
DĚNÍ V OBCI – ČERVEN 2011

REKONSTRUKCE KANALIZACE U KOVÁRNY
V pondělní 6. června začaly první práce na rekonstrukci kanalizace - stoky D - mezi
kanalizačními šachtami u rybníka Broďáku („Hliník“) a u Teterového na Návsi.
Stoka D převádí mj. i vodu z rybníka obecní kanalizací do řeky Rusavy
za fotbalovým hřištěm. Jelikoţ byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu,
způsobila v minulém roce zaplavení právě části u „kovárny“. Aby se kritická situace
z loňského roku neopakovala, bylo nutné s ohledem na roční období obvykle
doprovázené dešti jednat co nejrychleji a práce zbytečně neodkládat.
Ještě neţ došlo na samotnou rekonstrukci, musel být urychleně přemístěn
betonový sloup elektrického vedení, který stál nepochopitelně v trase poškozené stoky.
Pak teprve mohli nastoupit pracovníci firmy, která vyhrála výběrové řízení, a začít
s postupným odstraňováním celé původní větve obecní kanalizace nazvané jako
„stoka D“ a s jejím nahrazováním kanalizací novou. V trase je plánováno i několik
nových kanalizačních šachet.
Stavba byla projekčně připravena jiţ v loňském roce krátce po povodních
u Ing. Františka Zábranského, HYDRO-EKO Přerov, autorizovaného inţenýra
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství.
Prováděcí firmou je společnost Praţské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
která vyhrála výběrového řízení a nabídla zhotovení díla za cenu 1 265 212,80 Kč
včetně DPH.
www.pravcice.cz
18
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
CO SE DĚJE KOLEM NOVÉHO MOSTU PŘES R 55
Před začátkem stavby na dálnici a rychlostní komunikaci hrozilo, ţe po přerušení
staré cesty z Pravčic do Hulína pod podjezdy novou silnicí R 55 bude stará cesta
odstraněna a nikdo, ani zemědělci, by se na druhou stranu pravčického katastru
nedostal, neţ oklikou přes katastr obce Břest a města Hulína. Proto obec přislíbila, ţe
v případě, ţe bude cesta zachována a silnice R 55 přemostěna, stane se správcem
tohoto mostu.
Nyní, po zprovoznění R 55 a po dokončení mostu na staré cestě, se Ředitelství
silnic a dálnic rozhodlo, ţe most obci předá nikoliv do správcovství, ale do vlastnictví.
Smlouvu o převodu mostu však do dnešního dne obci Ředitelství silnic a dálnic
nepředloţilo ţádnou. Zastupitelstvo se tak převodem tohoto díla dosud nezabývalo.
Celou věc navíc zkomplikovalo i nedávné zjištění, ţe stará cesta moţná ani není
cestou obecní. Protoţe jde o dílo (most) mnohamilionové hodnoty a o sloţitou kauzu,
byl osloven JUDr. Stanislav Kaliňák z Kroměříţe, aby obci s danou problematikou
po právní stránce vypomohl.
Obec můţe převzít nový majetek pouze se souhlasem nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva obce, a tak bude celá záleţitost projednávána i na příštím
veřejném zasedání zastupitelstva.
DEN DĚTÍ VE ŠKOLE
(Text Eva Čechová) Dne 1. června 2011 jsme slavili v naší pravčické škole Den
dětí. Paní učitelky připravily dětem sportovní dopoledne na školní zahradě
a víceúčelovém hřišti. Disciplíny byly náročné, ale odstupňované podle věku: přímý
kop na branku, florbalový slalom, hod do koše, hod na plechovky, chůze na chůdách,
skok v pytli, kreslení na chodníku, míření na cíl. Všichni se snaţili v soutěţích obstát
se ctí, protoţe je čekala sladká odměna a navíc dárek.
Počasí nejprve ukázalo hezkou tvář, ale pak nás déšť zahnal do třídy. Zbytek
soutěţí a udílení cen jsme dokončili pod střechou. Ţáci základní školy si ještě
odpoledne přidali vybíjenou. Den dětí se nám vydařil.
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
(Text Eva Čechová, foto Daniela Naučová) Dne 7. června 2011 převzali ţáci naší
základní školy ocenění za své práce, které zvítězily hned ve dvou kategoriích výtvarné
soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“, pořádané kaţdoročně Sdruţením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, a navázali tak na své loňské úspěchy.
V 1. kategorii ZŠ smetli Pravčičáci konkurenci ţáků 1. – 2. tříd ostatních
zúčastněných škol okresu na celé čáře. O první místo se dělí Romana Zaoralová
s Nicol Labuťovou, druhou příčku obsadili Tomáš Dvořák a Alţběta Švestková. Tomáš
Dvořák získal svou prací současně 2. místo v krajském kole a jeho práce postoupila
www.pravcice.cz
19
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
do celorepublikového finále. Ve 2. kategorii ZŠ, která patřila ţákům 3. – 5. tříd,
si prvenství v okrese odnesla Aneta Zapletalová.
Ocenění ţáci si měli moţnost po převzetí cen prohlédnout hasičskou techniku
a adrenalinově si zařádit na Hanáckém náměstí v Kroměříţi.
První místo v kategorii středních škol získala další Pravčičačka - studentka
gymnázia Lucie Moţíšová.
Všem umístěným soutěţícím gratulujeme.
JEZDECKÉ ZÁVODY O POHÁR STAROSTY OBCE PRAVČICE
(Text Jarmila Šašková a Iva Hlobilová) Milovníci jezdeckého sportu se sešli
za krásného nedělního dopoledne 5. června v jezdeckém areálu v Pravčicích
na závodech v parkurovém skákání. Tradiční součástí doprovodného programu byly
slavnostní křest „jarního“ hříbátka a volba nejlepšího pravčického jezdce. Původně byly
závody přichystány na sobotu 28. května, avšak pro nepřízeň počasí musely být
odloţeny, neboť v tomto termínu byl terén po vydatném dešti rozmáčen. Soutěţilo se
v parkuru stupně „ZM“ pro 4 a 5leté koně startující prvním rokem, dvoufázovém
skákání 100/110 cm, ve stupňované obtíţnosti do 120 cm se ţolíkem 130 cm
a v parkuru stupně „L**“. Závody uspořádala Stáj Pospíšilík Pravčice v čele s hlavním
pořadatelem Antonínem Pospíšilíkem, ředitelem závodů byl MVDr. Petr Rozkošný.
Nejúspěšnější jezdkyní, a tedy drţitelkou Poháru starosty obce Pravčice, se díky
svým bezchybným výkonům stala Silvie Pavlíčková s klisnou Camparia Skyp majitelky
a trenérky Tamary Skýpalové. Tato dvojice obsadila ve dvoufázovém skákání 4. místo
www.pravcice.cz
20
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
a v postupné obtíţnosti se ţolíkem 130 cm 2. místo – součet umístění s nejniţší
hodnotou mezi pravčickými jezdci ji tak zařadil mezi drţitele Poháru starosty obce
Pravčice a tedy nejúspěšnější dvojice v pravčických barvách v historii Jarních závodů.
Mezi umístěné se také zařadila dvojice z pořadatelské stáje Petra Zavadilová
s Grenadírem, která v postupné obtíţnosti se ţolíkem 130 cm obsadila 4. místo
a v nejvyšší soutěţi dne L** na úrovni 120 cm 6. místo. V posledně jmenovaném
parkuru také 4. místem bodovala dvojice Bohumil Cupák s Elisem 1.
Poděkování za reprezentaci pravčických barev však patří všem jezdeckým
dvojicím, jejich trenérům a majitelům, samozřejmě také pořadatelům a všem
příznivcům jezdeckého sportu, mezi něţ patří kaţdoročně i obec Pravčice. Jejich velké
podpory a výpomoci si velmi váţíme.
OLYMPIÁDA MALOTŘÍDEK LOUKOV 2011
(Text a foto Eva Čechová) Je pátek 17. června 6,30 h. V základní škole se pravčičtí
borci převlékají do nových triček se znakem obce a nasazují červené kšiltovky.
Po deseti minutách vyráţíme k rozcestí. V 6,50 h nastupujeme do autobusu ve směru
Bystřice pod Hostýnem, kde přestupujeme na další spoj do Loukova. V 7,40 h jsme
na místě.
Čekáme, neţ se s půlhodinovým zpoţděním seřadí průvod a vyjde k fotbalovému
hřišti. Konečně pochodujeme a skandujeme hesla na povzbuzení energie. Na hřišti
se řadíme podle škol, zapaluje se olympijský oheň a je vztyčena olympijská vlajka
za doprovodu naší hymny.
Odkládáme své věci do stanu, dělíme se na dvě skupiny a rozcházíme se
na plnění jednotlivých disciplín: skok do dálky z místa, hod do dálky kriketovým
míčkem, běh na 60 m a přespolní běh. Disciplíny jsou rozděleny na kategorie chlapců
a děvčat podle tříd 1. - 2. ročník, 3. - 4. ročník a 5. třídy jsou samostatně. Do kolektivních sportů, fotbalu a vybíjené, kvůli našemu malému počtu ţáků nezasáhneme.
Nejnáročnější přespolní běh se startuje po minutě a běţí se lesem podle barevných
fáborků. Všichni bojují ze všech sil, konkurence je velká.
Na hřišti je přítomno přibliţně 450 ţáků z malotřídních škol našeho okresu.
Je dobojováno. Oběd = nová energie. Teď je čas na relaxaci a zajímavé hry. Jako
například: kolik se vleze do hasičského auta ţáků (vleze se 11 ţáků v červených
dresech a zbylo ještě kousek místa) nebo obrana hradu spolu se ţlutými proti
nepřátelům v zelených dresech, či hledání skrýší v lese a blízkém potoce s občasným
namočením.
Je 15,00 h. Konečně jsou výsledky spočítány, diplomy napsány a vyhlašují se
vítězové. Jsme úspěšní: Natálie Vojtová – 2. místo ve skoku do dálky a Alţběta
Švestková 3. místo v přespolním běhu. Gratulace, poslední utrácení peněz. Přebíráme
drobné dárky od hostitelské školy a obce.
Linkové autobusy jsou fuč. Operativně dojednáváme odvoz autobusem s rymickou
a ţalkovickou školou (na hřišti se ještě zuřivě bojuje o vítěze ve fotbale a vybíjené).
www.pravcice.cz
21
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Odjezd! V 16,10 h jsme konečně před naší školou. Za rok zase olympiádě zdar!
DEN DĚTÍ ANEB AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY
(JŠ) Sokolská zahrada oţila v sobotu 18. června smíchem dětí, které zde slavily
svůj svátek. Obec přichystala s pravčickou školou, TJ Sokol Pravčice a občanským
sdruţením „Přátelé a kamarádi“ v čele s panem Fr. Pospíšilíkem spoustu atrakcí
pro malé i větší, ba dokonce i pro dospělé. Ozvučení akce zajistili pravčičtí fotbalisté,
o občerstvení se postarala obec, zmíněné občanské sdruţení a paní Matalová.
Děti plnily úkoly ve sportovních disciplínách a zdravovědě na jednotlivých
stanovištích, za coţ si odnášely odměnu ve formě cukrovinek. Další program se nesl v duchu
kolektivních soutěţí, z nichţ mezi ty nejatraktivnější patřilo rýţování zlata, brambůrkoţraní, přetahování lanem a pojídání frgálů; frgály
pro tuto příleţitost upekla paní Růţičková
z Hulína za sponzorského přispění společnosti
TOSHULIN. Závěr patřil tradičnímu „Vejce open
Pravčice“ v házení syrovými vejci, do něhoţ
se zapojili jak malí, tak i dospělí.
Počasí vyšlo, i kdyţ bylo pod mrakem. Jídla
bylo dostatek.
Den dětí 2011 skončil, ať ţije Den dětí 2012.
www.pravcice.cz
22
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
DALŠÍ INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI

DĚTI NA STOPĚ TISKAŘSKÉHO ŠOTKA
(JŠ) Návštěvě tiskařského šotka se obvykle nevyhne žádná
redakce. Zaúřadoval i u nás, a to hned v prvním čísle Pravčických
novin. Proto nezbylo, než požádat ty nejpovolanější, kteří dokážou
šotka zahlédnout, aby nám ho pomohli vypátrat - ano, žáky a děti
naší školy, kteří toho pro svůj věk ještě schopny jsou. Redakce
se bude snažit, aby stopy řádění tiskařského šotka byly pokud možno
co nejméně zřetelné, ale jak každý uzná, jeho poťouchlostem na sto
procent zabránit nelze nikdy. Teď však již díky dětem víme, jak takový
šotek vypadá, a proto si na něho budeme dávat o to větší pozor
a pokusíme se jeho skopičiny omezit na minimum.
(Text Eva Čechová) Po vydání prvního čísla Pravčických novin, kde si zařádil
tiskařský šotek, se rozjela v naší mateřské a základní škole soutěţ. Jejím úkolem bylo
výtvarně zpracovat, jak takový šotek vypadá, a co vlastně dělá. Děti ze školky zvolily
pastelky, ţáci ze školy pracovali s lepidlem a papírem a někteří si troufli i na kresbu
komiksu. Porota ve sloţení z učitelek Evy Houserkové, Daniely Naučové
a Mgr. Kristýny Kudlové posoudila podle předem dohodnutých kritérií všechny práce
a vyhlásila vítěze:
Mateřská škola
1. místo: Kateřina Janušová
2. místo: Jana Tobolíková
3. místo: Karolína Smolinková
Základní škola
1. místo: Aneta Zapletalová
2. místo: Eliška Smolinková
3. místo: Zuzana Spáčilová, Romana Zaoralová
Zvláštní ocenění za zpracované téma formou komiksu porota udělila Zuzaně
Spáčilové, Elišce Smolinkové, Nicol Labuťové a Michalu Čechovi.
PROJEKT „ZDRAVÝ ÚSMĚV“
(Text Eva Čechová) Jiţ několik let jsme v naší škole zapojeni do projektu „Zdravý
úsměv“. Jedná se o nácvik správné techniky čistění zubů a děti jsou současně
seznamovány hravou formou s významem péče o chrup.
S dětmi si kaţdodenně čistíme zuby ve škole vţdy po obědě, ale větší úkol leţí
na bedrech rodiny, protoţe by měla tyto dovednosti upevňovat ještě pravidelně kaţdé
ráno a večer, ať je pátek nebo svátek.
www.pravcice.cz
23
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Několikrát do roka nás
navštíví pan Zdeněk Forejt
z Hulína, který tento projekt
koordinuje na území celého
okresu, aby s dětmi a ţáky
provedl kontrolní cvičení a rozdal dětem pracovní listy váţící
se k tématu jednotlivých lekcí.
Děti si je odnesou domů,
společně s rodiči vyplní a následně přinesou zpět do školy.
Za odměnu dostávají zubní
kartáček, zubní pastu pro děti
nebo i pro rodiče, magnetku či
další drobné dárky.
V letošním školním roce
se rodiče vyznamenali: z 20
zúčastněných škol a jejich 24 tříd se naši rodiče s dětmi v plnění pracovních listů
umístili na velmi pěkném celkovém 6. místě.
Blahopřejeme a těšíme se na další rok spolupráce školy a rodiny nejen v projektu
Zdravý úsměv.
ZÁMĚR DOBUDOVAT KOMUNIKACI NA ZÁVRBKÁCH
(JŠ) Stavební úřad v Hulíně obdrţel ţádost společnosti Wiegel Ţebrák ţárové
zinkování s.r.o. o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby komunikace, která by
zajistila přístup k ploše na Závrbkách ze silnice III/4322, tj. ze silnice vedoucí
od pravčického rozcestí do obce. Nejde tedy prozatím ještě o umístění stavby ţárové
zinkovny. Jde o doplnění stávající komunikace mezi silnicí Hulín – Holešov
a fotovoltaickou elektrárnou, která byla zřízena jako objízdná cesta při stavbě R 55.
Komunikace by měla být doplněna tak, aby navázala na zmíněnou silnici III/4322
a zpřístupnila nejen pozemky firmy Wiegel, ale i další pozemky na Závrbkách .
Jakmile bude ţádost o umístění stavby úplná, bude oznámeno zahájení územního
řízení s veřejným projednáním. Oznámení s termínem veřejného jednání bude
vyvěšeno na úředních deskách v listinné i v elektronické podobě. To znamená, ţe
kaţdý, tedy nejen zástupci obce, úřadů a vlastníků sítí technického vybavení, bude mít
moţnost se se záměrem seznámit a vyjádřit se k němu v rámci jednání v předem
stanovené době. A o této době budou všichni, jak jiţ bylo řečeno výše, předem
v oznámení zahájení územního řízení prostřednictvím úředních desek řádně
informováni.
www.pravcice.cz
24
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
NOC KOSTELŮ V HULÍNĚ
(Text Milada Otýpková ml.) V pátek 27. května 2011 proběhla po celé České
republice křesťanská akce pod názvem Noc kostelů. Účelem této akce bylo seznámení
široké veřejnosti s křesťanstvím, historií a architektonickými skvosty jednotlivých
kostelů. Veřejnosti bylo zpřístupněno dvojnásobné mnoţství objektů oproti předešlému
ročníku. Otevření brány kostelů bylo často doprovázeno bohatým programem
kulturních a historických inscenací. V tento den byl návštěvníkům zpřístupněn také
kostel sv. Václava v Hulíně. Celý program začal mší v 17 hodin. Po mši byl oficiálně
zahájen program Noci kostelů.
Organizátory akce byli věřící z farností, mezi které patřily i Jana Darebníková
a Milada Otýpková z Pravčic.
Návštěvníky uvítal místní kněz p. Jiří Ševčík a také starosta města Hulín Roman
Hoza. Poté jiţ nic nebránilo k naplnění programu. Na scénu nastoupila dětská schola,
která rozproudila zábavu texty známých křesťanských písní. Kolem 19. hodiny byl jiţ
kostel plný návštěvníků. Hlavními lákadly byla prohlídka kostela s vývojem historie,
který se datuje od 13. století, krypta, dřívější vchod z pískovcových kvádrů, oratoř,
prohlídka varhan, částečný výstup na věţ a márnice. Márnice se nejvíce líbila mladším
dětem. Na oratoři, která dříve slouţila jako modlitebna, byly vystaveny různé ornáty,
pluviály, cechovníky, kříţe a zástavy. Výstup na věţ byl otevřen pouze z části,
z důvodu špatného stavu. A tak bylo moţné nahlédnout pouze na zvony. Vystavena
byla také vzácná barokní socha “hulínská Madona“, která dříve stála u vchodu
do kostela. Během programu si mohli účastníci zakoupit ozdobné hrníčky a jiné
dárkové předměty vyrobené nejmenšími dětmi.
Program byl ukončen půlnočními Nešpory a rozloučením v přátelském duchu.
VE ZKRATCE
 Od 20. června 2011 sídlí pošta v Hulíně na Záhlinické ulici vedle obchodu Albert.
 Budova České spořitelny na náměstí Míru v Hulíně je od 24. června
do 22. července 2011 z technických důvodů uzavřena. Bankomat zůstane
po uvedenou dobu v provozu.
 Platnost stávajících platných zápisů dětí v pasech rodičů končí k 26. červnu 2012.
Dnem 1. července 2011 jiţ nebude moţné nechat si dítě zapsat do pasu rodičů.
Pasy lze vyřídit na Městském úřadě v Kroměříţi, vyřízení můţe trvat aţ 2 měsíce.
 Dnem 1. července 2011 budou ţadatelům, kteří mají trvalý pobyt v Pravčicích,
vydávány rybářské lístky na Městském úřadě v Hulíně. Poplatky zůstávají nezměněny.
 Odpoledne 11. července 2011 se očekává zprovoznění celé mimoúrovňové
křiţovatky Hulín na dálnici D1 včetně úseku vedoucího ve směru na Přerov.
 V době od 18. července do 31. srpna 2011 bude pravčická mateřská škola
uzavřena.
 Před kostelem sv. Floriana v Pravčicích zajistila obec výsadbu nové zeleně.
www.pravcice.cz
25
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Z HISTORIE

(JŠ) Minulý měsíc se nesl v celém světě v duchu vzpomínek na ukončení
2. světové války v květnu roku 1945. Následující články pravčického kronikáře nám
přiblíţí osobnost pana Františka Tetery, který bojoval v Praţském povstání, a situaci
na sklonku války a první dny po osvobození v samotných Pravčicích, jak ji vylíčil
ve svém deníku Antonín Hrabal.
RODÁK FRANTIŠEK TETERA BOJOVAL V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
(Text Miroslav Rozkošný) František Tetera, voják z povolání, odbojář a politický
vězeň, plukovník in memoriam, se narodil 3. listopadu 1905 v Pravčicích v domě číslo
popisné 18 jako nejstarší ze sedmi dětí veřejně činného sedláka, radního Josefa
Tetery (pozn. otec Františka Tetery psal školskou kroniku, zápisy kostelního družstva
a články do periodik; jako radní měl mnoho návrhů, a hlavně v hospodě vedl rozpravy,
včetně politických).
František Tetera vystudoval reálné gymnázium
v Kroměříţi a Vojenskou akademii v Hranicích. Po dalším studiu aplikační školy a akvitačních kurzech
pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci byl výnosem
Ministerstva národní obrany jako nadporučík jmenován
profesorem Školy obrany proti letadlům v Praze a v mobilizaci roku 1938 působil jako velitel protiletadlové kanonýrské baterie.
Po rozpuštění československé armády za protektorátu pracoval na Ministerstvu zemědělství jako
referent specialista.
Na počátku okupace se ihned zapojil do protinacistického odboje a v ilegalitě byl organizačně a zpravodajsky činný ve "Skupině pplk. Melichar". Jako velitel
úseku Břevnov budoval skrýše pro zbraně a střelivo a pomáhal zajišťovat odsun osob
do zahraničí. Současně byl činný ve skupině "Modrý kruh", která splynula se skupinou
"R-3", a zabýval se zpravodajstvím a rozepisováním letáků. V roce 1943 se
zpravodajsky spojil s para-skupinou "Clay". Mimo tyto odbojové skupiny byl zapojen
do ilegální odbojové organizace na přípravu povstání ve skupině RG "Bílá Hora".
Za Praţského povstání od 5. do 10. května 1945, jiţ jako voják z povolání,
se účastnil stavby barikád na Královce a Mariánce, vyzbrojoval dobrovolníky, vypowww.pravcice.cz
26
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
máhal v oblasti zásobování a zdravotní sluţby, konal stráţní a obranou sluţbu
se zbraní v ruce u Národního výboru Praha 18. Ve své velitelské funkci vyjednával
kapitulaci s německou armádou a riskoval tak svůj ţivot, neboť mu hrozilo zastřelení.
Od 10. května 1945 působil jako velitel tábora pro tisíce vojáků spojeneckých
armád v Praze IV - Hládkově. Později vojenský atašé Britského velvyslanectví
plk. G. J. Mullens poţádal gen. Bočka, aby tlumočil kap. Fr. Teterovi a jemu
podřízeným důstojníkům a rotmistrům "srdečné díky za vynikající práci při vracení se
do civilizace spojeneckých zajatců ze zajetí".
V letech 1946 - 1947 působil kromě školy OPL také externě jako profesor
na Vysoké škole válečné.
V roce 1947 mu udělil ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda čs. vojenskou
medaili za zásluhy I. stupně. V roce 1948 ho pak povýšil na podplukovníka. Jiţ o rok
později, po změně politického reţimu, byl však hodnocen jako politicky málo vyspělý
s nejasnou politickou orientací, coţ vedlo k jeho zatčení jako vlastizrádce.
Čtyři měsíce byl spolu s dalšími prvorepublikovými důstojníky vězněn a krutě
vyslýchán. V zinscenovaném politickém procesu nebyla prokázána jeho vina, ale
z armády byl propuštěn a musel opustit Prahu.
Po listopadu 1989 byl rehabilitován a povýšen na plukovníka in memoriam.
Zemřel v 68 letech 4. února 1974 v Hranicích, kde je také pochován.
POSLEDNÍ DNY II. SV. VÁLKY V PRAVČICÍCH
ANEB Z DENÍKU A. HRABALA
(JŠ) Na webových stránkách naší obce vycházely jednotlivé zápisky z deníku
Antonína Hrabala tak, jak byly svým autorem v posledních dnech 2. světové války
od 12. ledna do 10. května roku 1945 zaznamenávány. Jde o zajímavé čtení, proto
jsme se je rozhodli zveřejnit i na stránkách Pravčických novin.
(Text Miroslav Rozkošný, foto zapůjčil Milan Rozkošný) Deník Antonína Hrabala,
ve kterém autor zaznamenal poslední dny II. světové války, jak je proţil v Pravčicích,
byl zachráněn jen náhodou. Nalezen byl spolu s dalšími jeho deníky na hromadě uhlí
v dnes uţ zbořeném domě na Kroměříţské ulici v Hulíně, kde tento pravčický rodák
doţil poslední roky svého ţivota.
O historickém významu tohoto deníku svědčí, ţe ho studoval a zpracoval dnes uţ
zemřelý historik PhDr. Josef Svátek, který ho také vystavoval v holešovském zámku.
Deníku A. Hrabala věnoval také stať Státní okresní archiv v Kroměříţi ve svém
sborníku.
Antonín Hrabal se narodil v rolnické rodině v domě číslo popisné 53. Podle vyprávění
pamětníků se měl stát knězem, ale svá studia přerušil uţ na kroměříţském gymnáziu.
Důvodem bylo, ţe Tónyn, jak mu říkali příbuzní a četní kamarádi, neuměl vinou špatného
hudebního sluchu zpívat. Také jeho lehkováţná povaha nebyla na kněţskou dráhu příliš
www.pravcice.cz
27
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
vhodná. Rád vyhledával kamarády a přitom se nevyhýbal ani alkoholu. Při jeho povaze
byl proto nález deníků Antonína Hrabala značným překvapením.
Z jeho nejmenšího deníku, ale obsahově nejbohatšímu, uvádím události vztahující
se k válečným událostem z ledna aţ května 1945. Z deníku vynechávám události jeho
běţného ţivota, práci, souţití s jeho matkou a tetou, se kterými velkou část ţivota
hospodařil na menším hospodářství u domu číslo popisné 101 v Pravčicích. Později
pracoval jako kočí a manuální pracovník v Jednotném zemědělském druţstvu.
V závorce uvádím vlastní vysvětlivky k Hrabalovým denním zápisům.
12. ledna – pondělí: Přišlo do Pravčic asi 30 Rusů
zajatců s konima a vozy, spí u Zlámalů v hospodě
(obecní hospoda).
31. března – sobota: Vše je osvětleno a nepřátelská letadla ostřelují kulomety. Dvě světla za naším
hřištěm, šel jsem do Ţabárně, byla silná střelba. Nějaké
děcko velmi pláče. Vše postrašeno. Pak svítí a velmi
střílí na Hulín a pak asi na Přestavlky nebo jinde.
1. dubna – neděle: Do Procházkového domu,
proti kostelu, do kameninové podrovnávky, pod okno
vedle Bartíkového, bylo včera střeleno kulometem
z letadla. Ve zdi zůstala stopa. Odpoledne na poţehnání. Jan Zapletal ukazoval kulku z kulometu. Byla
vraţena ve zdi v nové škole. Dnes celý den se mluvilo
o včerejším střílení z letadel. Dědina je výborně zatemněna.
10. dubna – úterý: Odpoledne přijelo do Pravčic asi 20 aut velkých. Umístili se
v sokolovně a po dvorech. U Hrabalů je kuchyň, také je postavena na velkém autu.
Blablová říkaly, ţe v neděli v noci byl bombardován Olomouc.
12. dubna – čtvrtek: Dnes po 9. hodině přijelo do Pravčic 40 tanků. Celý nějaký
oddíl, sanity a motocykly. Dělá to velký rámus. Vojáci co přijeli s tanky jsou ponejvíce
mládeţ Hitler Jugend. Jsou ubytováni po domech. U nás nebyl nikdo na noc.
13. dubna – pátek: Ráno chvíli prší. Karel je s konima v Kroměříţi. Stěhují lazaret.
Z Pravčic tři potahy (povinnost obce pro vojenské účely tzv. přípřeţ). Zajel 2x.
Na Rozkošníkovým poli "Předku" vojáci zakopali tři protiletadlová děla do palebné
pozice. Tanky měly celý den cvičení a pořád jezdily. Dálnici důkladně rozbily. Večer se
stříhám (asi u holiče Peška č. 83). Je tam starší zajatec ruský a dva němečtí vojáci.
Pěkně se bavíme. Dnes u nás v přední světnici pět vojáků od pancéřů.
14. dubna – sobota: Vojáci jsou všichni mladí a velmi slušní lidé. V ničem nás
neobtěţují. Jeden si donesl vajíčka, jeţ mu stařenka usmaţily. V poledne přijedu domů,
vidím, ţe všichni sousedé kopou kryty proti letecké a vůbec vojenské palbě. Naši hned,
abych vyházel kryt pod ořechem. Asi v 16,00 hodin vojáci s tanky na náhlý rozkaz odjely.
Dnes ráno na poli bylo slyšeti detonaci. Bylo prý to z dělových ran z fronty u Hodonína.
www.pravcice.cz
28
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
15. dubna – neděle: V naší sokolovně včera tanky shodily pilíř na vrata u branky.
22. dubna – neděle: Celý den přeprchá. Dopoledne všichni v kostele. Potom jsem
u Mrhálků a Opršalů. Opršali mají hodného vojáka. U Dvořáků mají výborný dva
vojáky. Zpráva od od Vac. (asi Václava Dvořáka) a ten od Červinky četníka: Na faře
v Hošticích byl hejtman a generál oberst přepadeni partyzány a na místě odsouzeni
lidovým soudem k smrti. Hned ve sklepě zastřeleni i se šesti vojáky německými.
28. dubna – sobota: Dnes celý den slyšeti dělostřelbu od Hradiště. Uh. Brod je prý
rozbit. Navečer přijeli do Pravčic noví vojáci. K nám přišel na noc jeden od Červeného
kříţe. Velmi slušný pán.
29. dubna – neděle: Všichni jsme v kostele. Přišel i druhý voják, automechanik
z Münsteru. Sanita je z Karlových Varů. Oba jsou velmi hodní lidé. Velmi slyšeti střelbu z děl.
30. dubna – pondělí: Hned ráno letecké poplachy a slyšeti detonace. Nosíme
různé věci do sklepa, neboť fronta se velmi blíţí. Večer přišli dva vojáci od tanků.
Jeden je Praţák, mluví česky.
1. května – úterý: Svátek se nesvětí. Celý den velmi mnoho silné střelby
a detonace. Všichni nic nedělají, jen rokují. Před večerem byl nějaký puč v Přerově.
Z Pravčic tam jely na pomoc nějaké tanky. Naši oba vojáci odjeli k Přerovu. Večer se
všechny tanky a vojáci řadí na vesnici. Dívám se na ně aţ do 23,45 hodin. Vlaky
nejedou k Přerovu.
2. května – středa: V Hulíně jede velmi mnoho vojáků, dělostřelců a trénů (potahů
určených k dopravě vojáků). Byl jsem u Kouřilů. V Hulíně pan Pospěch jel s luţou. Vojáci
mu zrekvírovali (sebrali) obě krávy. U Němečka zase prase. U Rozkošnýho a více gruntů
suché krmivo. Je velmi doba váţná. Nevíme co bude. Kdyţ jsem šel z Hulína, z nádraţí
vozí metráky cukru (lidé rozebírali cukr z odstavených vagonů, po válce část museli
vrátit). Odpoledne k nám přišli dva vojáci na byt, ale ještě před večerem odešli.
Motokolona celá i se všemi zbylými tanky odjela asi ve 13,15 hod. do Přerova, kde
budou sedati na vlak. Mnoho trénu (trén - "vojenský zásobovací oddíl“) jede do Třebětic
přes Pravčice k Němčicím. Nedělá se nic, jen se díváme na vojáky. Je slyšeti střelbu z
děl, i ruských. V 17,00 hodin jedeme konima s Jozinem a holičkou (zřejmě
s pí Peškovou) na nádraţí pro cukr. Dovezli jsme 8 q cukru známým a nám.
3. května – čtvrtek: Tři vojáci u nás ubytovaní. Dva důstojníci a jeden sluha. Mám
hlídku, Já, Vaňhara, konsumák a Bohuš Uličný. Vyhláška: Kdo jde z Pravčic do sousední
vesnice, musí míti potvrzení od obce. Byli jsme na hlídce aţ do 24,00 hodin. Vyšli jsme
a uslyšeli velkou ránu, výbuch. Začala silná dělostřelba od Kroměříţe směrem k Přerovu.
4. května – pátek: Kruta (obecní policajt), hned ráno praví: Kolem druhé hodiny
v noci přijelo mnoho trénů a přešlo mnoho pěchoty přes Pravčice k Němčicím. Také
v Pravčicích jich mnoho zůstalo. Hrabalom jedna kuchyň odjela a hned zase druhá
přijela na velkém autě. U Sedláčků č. 30 vojákům hned neotevřeli. Ti jim pak krávy
vyhnali na dvůr a koně dali do chléva a přitom pošlapali housata. Také po stodolách
jsou koně. U Dvořáků je kuchyň, deset koní, kráva a vůl (vojenský proviant).
Odpoledne a pak na noc byl na faře generál. Odpoledne měli vojáci u Zlámalů
www.pravcice.cz
29
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
(v obecní hospodě) pietní vzpomínku na zemřelého vůdce (po sebevraţdě Adolfa
Hitlera). V l9,15 hod. zakrouţila letadla nad Hulínem, bombardovala a velmi poškodila.
Odpoledne lidé nosí z Hulína sukna (z vagonů na nádraţí).
5. května – sobota: Dnes jsme se pěkně vyspali. Dopoledne Němci sebrali
Hrabalům 53 prase, Barnetům č. 28 dvě svině a Mrhálkovi Sl. svini. Hned ráno
před osmou hodinou odjelo mnoho vojska. Také naši jeli (vojáci ubytováni
u A. Hrabala). Hrabalovi zabili prase na černo (bez úředního povolení). Páleníčkova,
Ostrčilova, Bartoš zasypáni (ukryti v domě v Hulíně při náletu, děvčata z Pravčic zde
zahynula). Vojáci od Kroměříţe ustupují a v Pravčicích rekvírovali kola, asi 16. Kolo
jsem přiházel plevami. Odpoledne je pracovní povinnost. Kopeme zákopy
na Barnetových čtvrtích do 16,00 hodin. Večer kolem 21,00 hodiny vojáci ohlásili, ţe
se budou vyhazovati mosty přes Rusavu. Fanoušek (synovec, ţil u A. Hrabala) byl jiţ
umytý, ale dobře jsme ho spravili a zamotali a šli všichni do sklepa. Byli jsme tam asi
čvrt hodiny a pak jsme šli domů. Naši všichni šli spáti úplně oblečení, jen botky sundali.
Já jsem nespal aţ do 24,00 hodin. Byl jsem se dívati také na hůře. Téměř všechno
německé vojsko odjelo. Já jsem spal na zemi v kuchyni úplně oblečený, teta na divaně
v kuchyni a Fanoušek v zadní světnici. Obyvatelé Ţabárny byli donuceni vojáky, aby
okamţitě opustili byty. Přespali u známých. Celou noc byla silná dělostřelba.
6. května – neděle - den osvobození Pravčic: Mosty ještě nejsou vyhozeny.
V 7,45 hod. vyletěl most rusavský od Hulína a v 7,00 hod. u Teterového pole (u hřiště).
Byla to velká detonace. Zemenovo sklo (řeznictví č. 54) výkladní skříně vyletělo tlakem
vzduchu. Také na Ţabárni a v dědině na našem konci je mnoho oken rozbito. Jsme
všichni v kostele. Tichá mše svatá. Vojáci, asi 10, co zničili most spali u vystěhovalých
Procházků. Lehli v botách do peřin a ukradli různé věci a dvě kola. Po deváté hodině
jsme se šli podívat k Hulínu. Potom se díváme z věţe. Od Záhlinic k Hulínu pochoduje
vojsko. Z Hulína se vrátili někteří Pravčičáci a řekli, ţe v Hulíně je rumunské a ruské
vojsko. Vítal je bývalý starosta Pečta. Je tam velká sláva. Lata Rýpar u kostela
rozdává ruční granáty a řídí přípravy na příchod vojska k nám. Rýpar, kterého kaţdý
povaţoval za Němce, je prý partyzán, který partyzány v lese zásoboval. V 11,30 hod.
je bubnem vyhlášena pracovní povinnost na opravu kamenného mostu. Hned se sešla
celá dědina a oprava, provisorní, pěkně pokračuje. První vojín československý přijel
do Pravčic poručík Bojko se dvěma vojíny na koních. Ve 12,15 hod. zmínění vojáci
přejeli po opraveném mostě. Pan poručík, který byl navalený (v hantýrce A. Hrabala
pod vlivem alkoholu), přešel jiţ spíše pěšky a velmi se přátelil s Rýparem. Také Polka
od Kopřivů (sluţebná v hospodě č.d. 14) pracuje na opravě mostu. Československé
vojsko přijelo na koních a čekalo u mostu na přechod. Všichni velmi rychle pracujeme.
Ve 13,00 hodin jiţ jede a pochoduje vojsko do Pravčic. Všichni se radostně vítáme
a tiskneme jim pravice. Vojáci hned natahují telefon a třeba prší nelení. Také civilní
vozkové vojáky dovezli. Také Třeběťáci. Začalo silně pršeti. Vojáci se rozešli
po domech, kde je občané radostně vítali a dali jim svačinu. Hlídky nastoupili do fronty.
Jsou to většinou Slováci. U nás deset vojáků, většinou mladých chlapců velmi
www.pravcice.cz
30
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
hodných. Dali mě mnoho cigaret. Já jim také egyptek. Vojáci mysleli, ţe Němci utekou
a nebudou tu na noc. Ale ti se zakopali a brání se. Vesnice je plná koňských potahů
z Třebětic, Pravčic a vojenských. Asi v 15,00 hodin začal boj československého vojska
s německým, které je v poli mezi Pravčicemi, Břestem, Němčicemi, Količínem,
Rymicemi. Začali padati první dělostřelecké střely do Pravčic. Vojáci nás ujistili,
abychom se nebáli, ţe jsou to většinou miny, které zeď neprorazí. Zdrţovati se
v domech. První granát do kostela. Naší vojáci šli do boje a pak přišli na noc. Všichni
se důkladně umyli i nohy někteří. Někteří nebyli jiţ čtrnáct dnů vyzuti z botů. Já jsem
se s nimi velmi mnoho pobavil. Fanoušek snědl mnoho cukrlat. V noci mám hasičskou
hlídku, prší, vojín jeden mrtvý.
7. května – pondělí: Celý den velmi pěkně. Celý den je tuhý boj, ale
českoslovenští vojáci přece Němce nepustili do Pravčic nazpět. Je dosti raněných a tři
mrtví naši. Raněné vozí civilní koně z pole do sokolovny, kde je ošetřovna a pak
do nemocnice v Holešově. Do našeho štítu od chléva od Batuškového také bylo
střeleno. Šulák (rolník z Pravčic č. 55) odjel včera večer s telefonisty do Břestu, kde je
celý den tuhý boj a není ještě doma. Vojáci se někteří k nám vrátili před večerem, ale
odjeli zase, protoţe v boji zvítězili. Navečer byly zabrány všechny potahy a vezly
vojáky směrem k Vyškovu a Prostějovu. Večer je silná kanonáda, ale trochu vzdálená.
Odpoledne jsem se byl podívati u Kopeckých č. ( ) na čtyři minomety při střelbě.
8. května – úterý: Dopoledne všichni rokujeme, ale do polí se nehodí jíti. Stále se
střílí z kulometu. Šulák se vrátil z Břestu bez koně, který byl zasaţen střepinou z miny
a zabit. Odpoledne u Parobků č. 100 vybuchl ruční granát (v kuchyni vinou manipulace
dětí s nalezeným granátem). Parobková mrtvá, Jan a Pavlíček zraněni a odvezeni
do nemocnice. V devět hodin dopoledne přijelo do Pravčic motorové dělostřelectvo
ruské. Velmi silná tanková auta a 15 děl. Špatnou reklamu Ševc Darebník (za 1. svět.
války byl v ruském zajetí) má rudý prapor s hvězdou. Opršalovi sebral ruský vojín
hodinky. Večer co jsme lehli nastala velmi silná kanonáda z těţkých děl, třeba
vzdálená. V Pravčicích zůstali čtyři českoslovenští vojíni a několik ruských. Dnešní noc
začalo jeti ruské vojsko od Holešova ke Kroměříţi.
9. května – středa: Odpoledne je vyhlášena pracovní povinnost. Doděláváme
výjezdy na provisorní dřevěný most, který naší tesaři udělali. Sokolovna a nová škola
musí být uklizena pro ruské vojáky. U Zlámalů se koná (obecní hospoda) zkouška
zpěváků Kde domov můj. Poplach (planý) s útokem Němců na Pusté. Večer je
ve znamení tvorby národního výboru. Úředně vyhlášená Československá republika.
10. května – čtvrtek: Na svátek Na nebevstoupení Páně. Zase se světí. Včera
večer to byl planý poplach. V Količíně a Holešově českoslovenští vojáci stříleli na
oslavu republiky. Před polednem jsem se byl podívat na Čtvrtě. Není tam mnoho
škody. Odpoledne ve 14,00 hodin je pohřeb tří československých vojínů. Jsou
pohřbeni u kapličky pod lipami. U hostince měl pěkný projev p. Popolanský (učitel)
a nad hrobem pan farář (Vincenc Vávra). Dnes je definitivně ustaven národní výbor.
Předsedou je Slovenčík Karel.
www.pravcice.cz
31
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

PRÁCE NA ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Platnost současné podoby dosud platného územního plánu je omezena stavebním
zákonem do konce roku 2015. Na svém 2. zasedání v prosinci loňského roku rozhodlo
Zastupitelstvo obce Pravčice o pořízení územního plánu nového. V únoru byly
zpracovány Doc. Dr. Ing. arch. Gabrielem Kopáčikem, autorizovaným architektem
České komory architektů se všeobecnou působností, doplňující průzkumy a rozbory.
Tento dokument byl ze strany veřejnosti připomínkován a podle věcných připomínek
v březnu upraven. Větší část připomínek veřejnosti však bude vyuţita aţ v dalších
fázích pořizování územního plánu, neboť tyto se k průzkumům a rozborům
nevztahovaly. Následně zpracoval úřad územního plánování Městského úřadu
Kroměříţ (pořizovatel) ve spolupráci se starostou obce (s určeným zastupitelem) návrh
zadání územního plánu, v němţ byly stanoveny hlavní cíle a poţadavky na zpracování
návrhu územního plánu.
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP PRAVČICE
Oznámení projednání návrhu zadání nového Územního plánu Pravčice je
vyvěšeno v listinné i elektronické podobě na úředních deskách od 21. června 2011
do 22. července 2011.
Ve stejné lhůtě je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí
 v kanceláři Obecního úřadu v Pravčicích,
 v kanceláři úseku územního plánování odboru rozvoje města Městského úřadu
v Kroměříţi (Velké nám. 115/1, Kroměříţ – hlavní budova městského úřadu).
Projednání se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení projednání návrhu zadání
územního plánu může každý uplatnit k tomuto dokumentu své připomínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky se podávají písemnou formou a zasílají se na adresu:
Městský úřad Kroměříž
odbor rozvoje města
Velké nám. 115/1
767 01 Kroměříž
www.pravcice.cz
32
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
Návrh zadání je projednáván nejen s naší obcí a s námi všemi, ale i se sousedními
obcemi, Krajským úřadem Zlínského kraje a dotčenými orgány. Jde o jednání veřejné.
Pokud z projednání návrhu zadání územního plánu vyplyne taková potřeba, uvede
pořizovatel v návrhu zadání poţadavek na vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj
území. Na základě uplatněných poţadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloţí jej ke schválení. Zadání
územního plánu bude schvalovat Zastupitelstvo obce Pravčice na veřejném zasedání.
Jak je vidět, cesta ke schválení zadání územního plánu není vůbec jednoduchá.
Schválené zadání bude teprve předloţeno projektantovi k práci na samotném
územním plánu.
Celý proces pořizování územního plánu je o hledání společného zájmu všech
zainteresovaných stran, ať jde o úřady, firmy, obce či jednotlivé občany. Společným
zájmem by nemělo být nic menšího, neţ vytvoření takového nadčasového dokumentu,
který zajistí v rámci zákona bezkolizní a zdravý ţivot v obci. O dalším postupu ve věci
pořizování nového Územního plánu Pravčice budou aktuální informace vţdy uváděny
na úřední desce a na webových stránkách www.pravcice.cz.
ZMĚNA SOUČASNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Pravčice byl projednáván na zdejším
obecním úřadě první březnový den. Zastupitelstvo obce změnu schválilo na svém
5. zasedání 28. dubna. Změna umoţní zařazení tzv. „hasičské louky“ do ploch
pro sport a rekreaci a zahrady na konci Ţabárny v sousedství bývalého mlýnského
náhonu a plochy rohového pozemku s transformátorem sevřené ulici Němčickou
a Záhumenní (vedoucí k rybníku) do ploch pro bydlení. Projednaná a schválená změna
územního plánu je jiţ od poloviny června letošního roku účinná.
PROČ?

(JŠ, foto Daniela Naučová) Vstup
do Sokolovny byl před nedávnými
oslavami nově upraven a vyzdoben
květinami v keramických nádobách.
Překrásně kvetoucí kytice v barvách
Pravčic vítaly kaţdého, kdo do obce
přijíţděl. Aţ do 13. června.
Komu asi vadila květinová výzdoba, ţe ji musel zničit?
Šlo o nešťastného jedince nebo
www.pravcice.cz
33
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
o rozpustilé dítě? Kdo ví…
V kaţdém případě šlo o projev velké neúcty k práci druhých.
Ať jiţ byly pohnutky vedoucí ke zničení květin jakékoliv, šlo o prahsprostý
vandalismus - jak jinak nazvat bezdůvodné ničení majetku nás všech? Navíc se čin
udál přede dnem, kdy měly být pořízeny fotografie obce pro Okresní archiv v Kroměříţi
k uchování charakteristického obrazu obce generacím budoucím.
V jednom z ohlasů, který přišel na obecní e-mail, bylo uvedeno:
„Spravedlivý trest ať stihne kazisvěty, hněv a pobouřený hlas občana ať zastraší
příští pokušitele!!! Spletli se, tohle nebyla MÁJA, ta se krade sice v noci, ale v květnu
a ze špice stoţáru! Howk. Pokutu na ně!!!“
Jestli jste někdo „Vandala Pravčického“ při činu zahlédl, ozvěte se. Vţdyť jako si
kaţdý chrání svůj dům, tak bychom si měli všichni chránit i svou obec.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NOVÍ OBČÁNCI OBCE
První dubnovou sobotu byli v obřadní síni Obecního úřadu v Pravčicích slavnostně
přivítáni do ţivota v naší obci tři ze čtyř nových občánků:
Ella Neumannová, narozená v říjnu 2010
Romana Jagošová, narozená v únoru 2011
Sofie Velclová, narozená v únoru 2011
Zmíněný čtyřlístek doplňuje ještě Max Šipula, narozený v říjnu 2010.
Novým občánkům naší obce přejeme, aby se jim na světě líbilo, a jejich rodičům hodně
trpělivosti, pevných nervů a hlavně lásky při jejich výchově.
www.pravcice.cz
34
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V březnu oslavili
83 let paní Zdeňka Pitnerová
82 let paní Jozefa Pomajbíková
70 let paní Marie Školoudová,
Aneţka Chytilová
a pan Josef Labuť
60 let pan Vlastimil Lochman
V dubnu oslavili
88 let paní Milada Darebníková
86 let paní Zdeňka Kabelková
a pan Emil Vojtek
83 let pan Rostislav Novák
82 let paní Václava Novotná
81 let paní Oldřiška Zelová
a pan Václav Janál
60 let paní Pavla Tobolíková
V květnu oslavili
81 let paní Miloslava Koblenová
60 let paní Jaroslava Kubišová
a pan Antonín Pospíšilík
V červnu slaví
83 let paní Anna Přikrylová
70 let paní Marta Vaculíková
60 let paní Dana Hrubá
a pan Zdeněk Rozkošný
Jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

OPUSTILI NÁS
V druhé polovině února zemřeli ve věku nedoţitých 76 let pan Alois Otýpka, ve věku
nedoţitých 59 let pan Zdeněk Šmerda.
Začátkem března zemřel ve věku nedoţitých 49 let pan Alois Černošek.
V dubnu zemřel ve věku nedoţitých 73 let pan Miroslav Vystavěl.
V květnu nás opustila ve věku 69 let paní Jarmila Náhončíková.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 25. června - EXTRALIGA ČR V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Na tzv. „Hasičské louce“ pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pravčice
 28. června – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PRAVČICE
Pozvánka s programem je uvedena na str. 9
 9. července - HANÁCKÝ POHÁR
XXXIV. ročník pořádá v jezdeckém areálu v Pravčicích JK Sport Pravčice
www.pravcice.cz
35
PRAVČICKÉ NOVINY č. 2/2011
 3. a 4. září – VÝSTAVA HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ A DRŮBEŽE
V areálu Sokolské zahrady pořádá ZO Českého svazu chovatelů Pravčice
 18. září - SPORTOVNÍ DEN JK MORAVA PRAVČICE
Hobby závody v Hájku u splavu vedle fotbalového hřiště
Pokud počasí a okolnosti dovolí, uskuteční se v červenci rovněţ
 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Závody v reţii obce by se měly vrátit na pravčický rybník Broďák (Hliník) po roční
přestávce způsobené loňskými povodněmi
 LETNÍ NOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE PRAVČICE
2. ročník amatérských smíšených volejbalových druţstev na víceúčelovém hřišti
v Sokolské zahradě zamýšlí uspořádat Amatérský volejbal Hulín
_________________________________________________________________________________
Periodikum Pravčické noviny (ev. č. MK ČR E 12064), oficiální zpravodaj obce Pravčice, vydala obec Pravčice,
IČ 00544566. Vychází 4x ročně, náklad 250 ks, tisk TYPOservis Holešov. Periodikum není vydáváno v regionálních
mutacích. Bezplatná distribuce. Redakční rada: Jaroslav Šašek, Lenka Brezanská, Jana Diatková,
Jana Hermanová, Eva Čechová, Milada Otýpková, Jarmila Šašková a Miroslav Rozkošný. Nepodepsaný text
Jaroslav Šašek, neoznačené fotografie archiv obce Pravčice. Adresa a místo redakce: Obecní úřad Pravčice,
Pravčice 46, 768 24 p. Hulín, tel. 573 350 527 nebo 607 873 217, e-mail [email protected]
Řádně podepsané příspěvky s uvedenou plnou adresou přispěvatele, kontaktním telefonním číslem, příp. e-mailem
pro zpětné ověření přispěvatele, mohou být podávány redakci v písemné nebo elektronické podobě. V případě
uveřejnění příspěvků nebudou tyto honorovány. Příspěvky budou posouzeny v souladu s tiskovým zákonem.
Redakcí nevyţádané rukopisy a neotištěné příspěvky se nebudou vracet ani se k nim redakce nebude vyjadřovat.
Příspěvky mohou být redigovány - podstata jejich obsahu však zůstane nezměněna. Anonymní příspěvky nebudou
zveřejňovány a budou bez posouzení obsahu vyřazeny. Autor v kaţdém případě nese plnou odpovědnost za obsah,
věcnou správnost a pravdivost poskytnuté informace. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Za případné chyby a omyly v textech se redakce předem omlouvá, nebyly způsobeny úmyslně. Šíření obsahu
zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno. Pro přispěvatele z řad veřejnosti byla uzávěrka tohoto čísla
7. 6. 2011. Uzávěrka příštího čísla se předpokládá v měsíci září – přesný termín bude týden předem uveřejněn.
www.pravcice.cz
36

Podobné dokumenty