s péčí řádného hospodáře

Transkript

s péčí řádného hospodáře
žlutý 1 | 2015
Strana 65
Frank Bold
S PÉÈÍ ØÁDNÉHO HOSPODÁØE
„Každá smlouva uzavøená mezi firmou Baśa a mìstem Zlín aś
je na náklady firmy Baśa vytištìna a v dostateèném množství
zveøejnìna, aby se k ní mohl každý vyjádøit.“ Tomáš Baśa
TEXT: Eliška BARTOŠOVÁ ● FOTO: Jakub HOLAS
Města, městečka i vesnice běžně
nakládají s majetkem a prostředky,
které nevlastní, ale spravují pro své
občany. Podle zákona je musí využívat účelně a hospodárně.
Pokud jde například o pozemky či nemovitosti, mohou obce svůj majetek
pronajmout, směnit, ale také prodat,
darovat nebo zapůjčit. Obce také
často nakupují zboží nebo služby
od soukromých dodavatelů.
Na mnoha místech v České republice
už Občané 2.0, kterým Frank Bold
pomáhá sledovat práci jejich zastupitelů, odhalili chyby, kvůli nimž obce
zbytečně přicházejí o peníze –
předražené nákupy, nevýhodné prodeje či směny, příliš mnoho povinností a žádné páky na nepoctivé dodavatele. Takovýmto problémům je sice
nejlepší předcházet a naučit klíčové
úředníky jednoduchá (takzvaná
kontraktační) pravidla pro uzavírání
smluv, někdy je však možné chybně
nastavené smluvní vztahy i zpětně
ukončit či narovnat.
Tomáš Baťa byl první starosta, který
nařídil veřejné vyvěšení městských
smluv. Dnes ani není nutné řešit,
na čí náklady. Veřejný Registr smluv
je bezplatně k dispozici všem, kdo
se chtějí o majetek obce starat s péčí
řádného hospodáře. Žádejte po svých
zastupitelích. #
www.frankbold.org
Nenechte je
rozhodovat o vás
bez vás. Staòte se
Obèanem 2.0
Projekt Občan 2.0: www.obcandvanula.cz