navigace - Citroeny.cz

Transkript

navigace - Citroeny.cz
CITROËN C5
ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD
CITROËN C5
ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:32
Strana 1
1
NÁVOD K POUŽITÍ
N AV I G A È N Í SY S T É M
Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci.
Vozidlo je tøeba odstavit na volné ploše tak, aby byl zajištìn dobrý pøíjem satelitního signálu, a zapnout klíè do polohy M
(+ APC, viz Návod k obsluze vozidla) na dobu tøiceti minut.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:32
2
Všeobecné údaje
Barevný multifunkèní displej umožòuje
zobrazení:
- Èasu.
- Data.
- Venkovní teploty.
- Údajù autorádia.
- Údajù telefonu.
- Výstražných hlášení a informací
o vozidle, vèetnì otevøení dveøí.
- Údajù palubního poèítaèe.
- Údajù palubního navigaèního systému.
- Obrazu videa.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Strana 2
BAREVNÝ DISPLEJ *
Doplòkové zobrazení
Pokud se bìhem èinnosti (autorádio,
telefon, palubní poèítaè, palubní navigaèní
systém, atd.) zmìní stav systému
v okamžiku, kdy displej ukazuje jiné údaje,
otevøe se doplòkové okno, ve kterém jsou
zobrazeny informace o zmìnách
(výstražná a informaèní sdìlení) a pak
zmizí.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:32
Strana 3
BAREVNÝ DISPLEJ *
- Stlaèení:
Umožòuje:
- Potvrdit zvolenou funkci nebo
zmìnìnou hodnotu.
- Volbu parametrù typu «nastavení»
nebo «seznam» pro provedení
zmìny.
- Vstoupit do kontextového menu pøíslušného k právì probíhajícímu zobrazení (základní informace, mapa,
aktivní navádìní pouze pomocí
šipek, palubní poèítaè).
Ovládací klávesnice
Umožòuje volbu a potvrzování zvolených
funkcí, povelù a zobrazovaných parametrù.
Umístìna je na støedovém panelu.
Ovladaè lze používat dvojím
zpùsobem:
- Otáèení:
Umožòuje pohyb po displeji a volbu
funkcí.
Souèasnì umožòuje:
- U parametrù typu «nastavení», po
provedené volbì, zvyšování nebo
snižování jejich hodnoty.
- U parametrù typu «seznam», po
provedení volby, vyhledávání hodnot.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Tlaèítko MENU:
Umožòuje ve kterémkoli okamžiku vstup
do hlavní nabídky.
Tlaèítko MODE (REŽIM):
Krátký stisk: pøístup do seznamu
nejèastìji používaných povelù (kontextové
menu) právì zobrazované funkce.
Stisk delší než dvì sekundy: pøechod
displeje do úsporného režimu.
Stiskem kteréhokoli tlaèítka na panelu
autorádia nebo palubního poèítaèe jej lze
reaktivovat.
Tlaèítko ESC (ZRUŠIT):
Krátký stisk: zrušení probíhající operace
a návrat na pøedchozí obrazovku nebo
vymazání doplòkového okna.
Stisk delší než dvì sekundy: návrat
na pøedchozí zvolenou funkci.
3
Hlavní nabídka
V hlavním menu mùžete zvolit nìkterou
z následujících funkcí otáèením ovladaèe
a stiskem potvrdit Vaši volbu:
- Základní informace.
- Navigace/navádìní.
- Mapa.
- Palubní poèítaè.
- Nastavení.
- Video.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:33
4
Základní informace
Tato funkce umožòuje získat celkový
pohled na následující informace:
- Èas, venkovní teplota, datum nebo stav
telefonu.
- Autorádio a telefon.
- Dojezd vozidla.
- Navigace/navádìní.
Kontextové menu této funkce umožòuje
pøístup k:
- seøizovacím parametrùm pro optimální
využití displeje.
- telefonním seznamùm (SIM, BIS, SMS
a TEL).
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Strana 4
BAREVNÝ DISPLEJ *
Nastavení parametrù
Hlavní menu umožòuje trvalý pøístup
k funkci «nastavení», která informuje
o použitém nastavení. Pøi zmìnách
nastavení lze otevøít kontextové menu
pomocí tlaèítka «MODE».
Nastavovat lze následující parametry:
- Langues (Jazyk) pro zobrazování informací a jazyk hlasového syntezátoru
(francouzština, angliètina, nìmèina,
španìlština, italština, holandština).
- Coleur (Barvu) (modrá, zelená, šedá,
písková, auto).
- Luminosité (Osvìtlení).
- Cadrage (Umístìní obrazu)
(horizontální, vertikální).
- Heure/date (Hodiny/datum).
- Unités (Jednotky) (km nebo míle, litry
nebo gallony, °C nebo °F).
Pro zápis zmìn nastavení zvolte «OK»,
a pak potvrïte stiskem ovladaèe.
Zmìna jazyka
Vyberte požadovaný jazyk, pak volbu
potvrïte a zmìnu uložte.
Poznámka: Hlasová syntéza vestavìného navádìcího systému pøejde rovnìž
na používání zvoleného jazyka, CD ROM
«program» musí být ve ètecím zaøízení.
V opaèném pøípadì budete vyzváni,
abyste jej do ètecího zaøízení vložili.
Další hlášení Vás upozorní, že je tøeba
vyèkat na ukonèení nahrávání potøebných údajù.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:33
Strana 5
BAREVNÝ DISPLEJ *
Zmìna barvy
Vyberte požadovanou barvu, pak volbu
potvrïte a zmìnu uložte.
K dispozici máte rovnìž volbu «jour/nuit
automatique» (automatika den/noc), která
zajišuje automatický pøechod na «noèní»
zobrazení pøi rozsvícení svìtlometù.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Zmìna jasu displeje
Zvolte funkci a pak zvyšujte jas otáèením
ovladaèe ve smìru hodinových ruèièek
a v opaèném smìru jej snižujte.
Zmìny uložte.
Poznámka: regulace jasu displeje je
omezená, protože intenzita osvìtlení
displeje je závislá na údaji ze snímaèe
sluneèního svitu.
5
Zmìna umístìní obrazu
Tato funkce umožòuje posouvání obrazu
na displeji.
Zvolte funkci «vertikální umístìní» a posouvejte obraz vzhùru otáèením ovladaèe
ve smìru pohybu hodinových ruèièek
a smìrem dolù otáèení proti smìru jejich
pohybu, novou vertikální polohu obrazu
potvrïte.
Zvolte funkci «horizontální umístìní»,
a posouvejte obraz vpravo otáèením
ovladaèe ve smìru pohybu hodinových
ruèièek a vlevo otáèení proti smìru jejich
pohybu, novou horizontální polohu obrazu
potvrïte.
Zmìny nastavení uložte.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:33
6
Strana 6
BAREVNÝ DISPLEJ *
Unités (Nastavení jednotek)
Zvolte požadované jednotky, zmìnu
potvrïte a uložte.
Zmìna èasu a data
Zvolte nastavení «hodin», pak otáèejte
ovladaèem ve smìru hodinových ruèièek
pro zvyšování hodnoty a v opaèném smìru pro její snižování, nastavení ukonèete
jeho potvrzením.
Stejným zpùsobem postupujte pøi nastavení «minut».
Zvolte «12h» nebo «24h» cyklus.
Zvolte nastavení «mìsíce», pak otáèejte
rukojetí ve smìru hodinových ruèièek pro
zvyšování hodnoty a v opaèném smìru
pro její snižování, nastavení mìsíce
ukonèete jeho potvrzením.
Stejným zpùsobem proveïte nastavení
«roku» a «dne».
Provedené zmìny uložte.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Otevøete odkládací schránku, pøipojte Váš
pøístroj a zapnìte jej.
Pro pøístup do «hlavní nabídky» stisknìte
tlaèítko «MENU» a proveïte potøebné
zmìny:
- V «hlavní nabídce», zvolte funkci
«vidéo» (video) a potvrïte ji.
Pøipojení videa
Použití zásuvek pro pøipojení videa je
možné pøi jakékoli poloze klíèe ve spínací
skøíòce. Pokud je motor v chodu, informuje Vás hlášení, že použití videa není
možné.
K dispozici jsou celkem tøi zásuvky typu
cinch (RCA), umístìné v pøihrádce na
palubní desce a umožòující pøipojení videa,
pøehrávaèe DVD, atd.:
- Zásuvka pro video (žlutá).
- Dvì audio zásuvky (èervená a bílá) pro
pøenos stereofonního zvuku.
Vstup pro video je kompatibilní se standardy PAL, SECAM a NTSC.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:33
Strana 7
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Pøedstavení systému
Vestavìný navigaèní systém Vás prostøednictvím hlasové a obrazové indikace
navádí do Vámi zvoleného cílového místa.
Podstata funkce systému spoèívá ve
využití kartografické databáze uložené na
CD ROM «mapa» v kombinaci s využitím
GPS systému.
Ten umožòuje urèení Vaší polohy pomocí
nìkolika satelitù.
Palibní navigaèní systém je tvoøen následujícími prvky :
- Ovládací klávesnicí,
- Barevným displejem,
- Poèítaèem,
- Dvìma CD ROM,
- Možností volby opakování poslední
hlasové zprávy,
- Anténou GPS.
Nìkteré popsané funkce nebo služby
se mohou mìnit podle verze CD ROM
nebo podle zemì prodeje.
Z bezpeènostních dùvodù se øidièi
doporuèuje nepoužívat ovládací klávesnici za jízdy, ale zastavit vozidlo
na bezpeèném a povoleném místì,
kde mùže mìnit parametry systému
a zadávat nové údaje.
V místech, kde není dostupný signál
systému GPS pomocí satelitù (napø.
pod mosty, podzemní parkovištì, atd.)
mùže být lokalizace vozidla nebo jeho
navádìní doèasnì pøerušeno.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
7
- Stlaèení:
Umožòuje:
- Potvrdit zvolenou funkci nebo
zmìnìnou hodnotu.
- Volbu parametrù typu «nastavení»
nebo «seznam» pro provedení
zmìny.
- Vstoupit do kontextového menu pøíslušného k právì probíhajícímu zobrazení (základní informace, mapa,
aktivní navádìní pouze pomocí
šipek, palubní poèítaè).
Ovladaè lze používat dvojím
zpùsobem:
- Otáèení:
Umožòuje pohyb po displeji a volbu
funkcí.
Souèasnì umožòuje:
- U parametrù typu «nastavení», po
provedené volbì, zvyšování nebo
snižování jejich hodnoty.
- U parametrù typu «seznam», po
provedení volby, vyhledávání hodnot.
Tlaèítko MENU:
Umožòuje ve kterémkoli okamžiku vstup
do hlavní nabídky.
Tlaèítko MODE (REŽIM):
Krátký stisk: pøístup do seznamu
nejèastìji používaných povelù (kontextové
menu) právì zobrazované funkce.
Stisk delší než dvì sekundy: pøechod
displeje do úsporného režimu.
Stiskem kteréhokoli tlaèítka na panelu
autorádia nebo palubního poèítaèe jej lze
reaktivovat.
Tlaèítko ESC (ZRUŠIT):
Krátký stisk: zrušení probíhající operace
a návrat na pøedchozí obrazovku nebo
vymazání doplòkového okna.
Stisk delší než dvì sekundy: návrat
na pøedchozí zvolenou funkci.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
8
16.8.2001 11:33
Strana 8
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
9
8
7
6
Displej
Pøi používání kontextového menu jsou
jednotlivé funkce zobrazovány rùzným
zpùsobem:
Zvolená funkce (Text na barevném podkladu).
Funkce v daném okamžiku nedostupné
(Text je zobrazen šedì).
Dostupné funkce (Text je zobrazen èernì).
Tyto funkce jsou dostupné pomocí otáèení
ovladaèe.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Bìhem navádìní a v režimu navigace jsou
na displeji zobrazeny rùzné informace
podle typu manévru, který má být proveden:
1 Smìr další cesty.
2 Odhadovaný èas pøíjezdu.
3 Vzdálenost do cílového místa.
4 Smìr pohybu.
5 Schéma pøíští køižovatky a zpùsob prùjezdu.
6 Právì používaná silnice.
7 Symbol indikující stav hlasového syntezátoru.
8 Vzdálenost do pøíštího manévru.
9 Symbol indikující stav systému GPS.
1
2
1
3
4
5
3
2
Øídicí jednotka
Je umístìna v odkládací schránce na
palubní desce.
1 Tlaèítko pro vysunutí CD ROM.
2 Otvor pro vložení CD ROM.
3 Kontrolka ON indikuje napájení øídicí
jednotky.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:33
Strana 9
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Používaná media CD ROM
Jeden obsahuje «program».
Druhý obsahuje soubor kartografických
údajù pro zvolenou zemi a souèasnì
mapu sítì evropských dálnièních spojù.
Vkládají se potištìnou stranou nahoru.
Opakování poslední hlasové zprávy
V prùbìhu navádìní lze stisknutím konce
ovladaèe osvìtlení vyžádat opakování
poslední hlasové zprávy.
Bìhem poslechu zprávy lze mìnit její
hlasitost ovladaèem hlasitosti na autorádiu
nebo ovládacími prvky autorádia pod
volantem.
Poznámka: Hlasitost navigaèních hlášení
je nastavena nezávisle na základním
nastavení hlasitosti autorádia a hlasitosti
vysílání dopravních informací.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
9
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
10
16.8.2001 11:33
Strana 10
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
Hlavní nabídka
CD ROM musí být zasunut do øídicí jednotky.
Zapnìte klíè.
Pøístup do hlavní nabídky získáte po
stisknutí tlaèítka «MENU».
Pomocí otoèného ovladaèe zvolte funkci
«Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) a potvrïte Vaši volbu.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Navigace/navádìní
Po potvrzení volby «Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) se dostanete
na obrazovku popisující pravidla použití
systému navigace. Dodržujte upozornìní
a nepoužívejte klávesnici za jízdy.
Pøístup k jednotlivým funkcím je možný
po potvrzení «Navigace/navádìní».
Menu «Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) poskytuje rùzné možnosti
pro aktivaci vlastního navádìní:
- Volba cílového místa.
- Navádìní s využitím mapy.
- Odchylky trasy.
- Podrobnosti o trase.
- Geografické informace.
- Opce navádìcího systému.
- Konec/obnovení navádìní.
Volba cílového místa
Menu «Choix d'une destination» (Volba
cílového místa) poskytuje nìkolik
možností pro aktivaci vlastního navádìní:
- Zadání adresy (zemì, lokalita, atd.).
- Volba služeb (letištì, hotel, restaurace,
atd.).
- Souøadnice GPS.
- Poslední cílové místo.
- Osobní adresáø.
- Pracovní adresáø.
Cílové místo mùžete rovnìž zadat pøímo
jeho oznaèením na mapì viz «Mode
sélection» (Zpùsob výbìru).
Poznámka:
Pokud jsou parametry nastaveny, mùžete:
- Je potvrdit a zahájit navádìní.
- Uložit zadanou adresu do nìkterého
adresáøe.
- Zadávání lze kdykoli ukonèit stiskem
tlaèítka «ESC».
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:33
Strana 11
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Zadání nové adresy
Zobrazena bude adresa posledního cílového místa.
Pøi zadávání nové adresy musí být zadány
následující údaje: zemì, obec, ulice a èíslo silnice.
Každý z tìchto parametrù vyberte ze
seznamu, pokud je v nìm uveden, pokud
uveden není, volte pomocí otoèného
ovladaèe jednotlivá písmena a každé
potvrïte samostatnì.
Chybu pøi zadávání lze opravit s využitím
funkce «Corriger» (Opravit) umožòující
mazání posledního zadaného písmene.
Seznamy možností jsou postupnì pøístupné prostøednictvím menu «Liste»
(Seznam) pøi zadávání obce a ulice. Zvolte
název a potvrïte jej.
Pokud nìkterý údaj již existuje, potvrïte
jej a pokraèujte dalším údajem.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Volba služby
Zobrazena bude adresa posledního
cílového místa a nabízené služby se budou
týkat této adresy.
Pro výbìr služby:
- Zvolte místo (poslední cílové místo se
zobrazí), dále mùžete:
- Provádìt zmìny.
- Nahradit za místo, kde se právì nacházíte, volbou funkce «Lieu actuel»
(Aktuální místo).
- Zvolte «OK» a bude zobrazen seznam
služeb a vybraných míst, služby jsou
uvedeny od nejbližších po nejvzdálenìjší.
- Volit typ služeb z nabízeného seznamu.
- Volbou «OK» aktivovat navádìní k požadované službì.
11
Souøadnice GPS
Navádìní bude aktivováno po zadání
souøadnic cílového místa (zemìpisnou
délku (longitude) a šíøku (latitude) odhadnutou ve stupních, minutách a sekundách).
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
12
16.8.2001 11:34
Strana 12
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
Poslední cílová místa
Zvolte v seznamu nìkteré z cílových míst,
která jsou k dispozici pomocí otoèného
ovladaèe a potvrïte jej.
Osobní/Pracovní adresáø
Výbìrem jednoho ze dvou adresáøù
získáte pøístup k seznamu cílových míst.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Mapa
Kontextové menu «Carte» (Mapa) nabízí
rùzné možnosti sledování pohybu pøi
navádìní:
- Centrer véhicule (Vozidlo
uprostøed).
- Mode déplacement (Režim
pøemístìní).
- Mode zoom (Režim zoom).
- Mode sélection (Režim výbìru).
- Navigation/guidage
(Navigace/navádìní).
- Configuration carte (Nastavení
mapy).
- Arrêt/Reprise du quidage
(Pøerušení/Obnovení navádìní).
Pøi navádìní Vám systém nabízí dvì
možnosti sledování pohybu:
- Manuální režim (viz kapitola «Mode
déplacement» (Režim pøemístìní).
- Automatický režim (viz kapitola
«Centrer
véhicule»
(Vozidlo
uprostøed).
Vozidlo uprostøed
Tato funkce aktivuje automatický režim
posouvání mapy. Ta se pohybuje na obrazovce v závislosti na pohybu vozidla. Podle
nastavení parametrù systému pøedstavuje
horní okraj buï severní smìr nebo smìr
pohybu vozidla.
Vozidlo je symbolicky znázornìno znaèkou uprostøed displeje.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:34
Strana 13
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Režim pøemístìní
Tato funkce umožòuje posouvání mapy
podle pohybu kurzoru po stisknutí ovladaèe.
Kurzor je umístìn ve støedu obrazovky
a ukazuje zvolený smìr pohybu mapy.
Otáèením ovladaèe lze volit jeden ze šestnácti smìrù posunutí, které jsou k dispozici
(Nord, N/NE, NE, E/NE, Est, E/SE, S/E,
S/SE, Sud, atd.) (Nord,N=Sever,
E,Est=Východ, S,Sud=Jih).
Tímto zpùsobem lze rovnìž mìnit smìr
pohybu mapy.
Mode zoom (Režim zoom)
Tato funkce umožòuje zvìtšení nebo
zmenšení mìøítka zobrazení mapy.
Režim výbìru
Tato funkce otevírá obrazovku umožòující volit cílové místo na mapì.
Umožòuje rovnìž aktivaci navádìní k tomuto místu.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
13
Navigation/guidage
(Navigace/navádìní)
Tímto zpùsobem se lze vrátit na funkci
«Navigation/guidage» (Navigace/navádìní) mimo mapu.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
14
16.8.2001 11:34
Strana 14
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
Configuration carte (Nastavení
mapy).
Tato funkce umožòuje optimalizaci zobrazení trasy pomocí následujících parametrù:
- Orientace mapy.
- Volba mìøítka.
- Typ zobrazených služeb.
Systém pak bude podle režimu používání,
manuálním nebo vozidlo ve støedu,
používat nastavené zobrazení nebo orientovat mapu na sever.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Orientation Carte (Orientace mapy)
Tato funkce umožòuje provést volbu orientace zobrazení mapy buï podle severu
(Orientation Nord) nebo podle smìru
pohybu vozidla (Orientation véhicule).
Choix de l'echelle (Volba mìøítka)
Funkce umožòuje volbu zvìtšení nebo
zmenšení mìøítka zobrazení vzdálenosti
(Plage) od 100 m až do 100 km.
Typ zobrazených služeb
Funkce umožní zobrazení typu služeb na
mapì.
Z nabízeného seznamu mùžete zvolit:
- Doplnìní požadované služby.
- Zrušení nepožadované služby.
- Nebo zvolit «Aucun» (Žádná) a služby
nebudou zobrazeny.
Zvolte funkci «OK» pro zaznamenání
provedených zmìn.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16.8.2001 11:34
Strana 15
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Détail de l’itinéraire (Podrobnosti
o trase)
Bìhem navádìní umožòuje podmenu
«Détail de l’itinéraire» kdykoli pøístup
k následujícícm funkcím:
Informations géographiques
(Geografické informace)
Menu „Geografické informace“ podává
informace GPS o poloze vozidla.
- Destination choisie (Zvolené cílové
místo).
- Voir lieux traversés (Ukázat
projíždìná místa) (zobrazení silnic,
ulic a mìst na trase, která má systém
k dispozici).
- Voir parcours sur carte (Ukázat
trasu na mapì) (zobrazení prùjezdu
na mapì vèetnì informací o jednotlivých místech, která jsou postupnì k dispozici).
Kurzor umístìný na trase indikuje Vaši
okamžitou polohu.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Options
de
guidage
(Opce
navádìcího systému)
Menu „Options de guidage“ umožòuje
pøístup do podmenu:
- Critères de calcul (Kritéria výpoètù).
- Régler synthèse vocale (Nastavení
hlasové syntézy.)
- Gestion des répertoires (Správa
adresáøù).
- Effacement des répertoire (Mazání
adresáøe).
15
Critères de calculs (Kritéria výpoètu)
Funkce umožòuje volbu podmínek pro
výpoèet trasy z nabízeného seznamu,
zvolená kritéria je tøeba potvrdit.
Pokud máte podmínky vybrány, zvolte
«OK» pro potvrzení.
RadNav_C501-3_CZ_T001.qxd
16
16.8.2001 11:34
Strana 16
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Poznámka: Hlasitost syntezátoru øeèi je
rovnìž nastavitelná pomocí regulace
hlasitosti autorádia nebo pomocí ovládání
autorádia pod volantem.
Hlasitost lze upravit bìhem vysílání hlasové
zprávy.
Nastavení hlasové syntézy
Funkci lze aktivovat tlaèítkem «Couper/
Activer» (Vypnout/Zapnout), pak
potvrdit:
- Jednou pro neutralizaci funkce.
- Jednu sekundu pro reaktivaci.
Zvolte funkci «Zone de réglage» (Zóna
regulace) a potvrïte ji:
- Otáèením ovladaèe ve smìru hodinových ruèièek zvýšíte hlasitost, poslech
zprávy Vám umožní správné nastavení.
- Otáèením ovladaèe proti smìru hodinových ruèièek snížíte hlasitost, poslech
zprávy Vám umožní správné nastavení.
- Nastavení potvrïte.
Pokud je nastavení správné, zvolte funkci
«OK» pro potvrzení.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Gestion des répertoires (Správa
adresáøù)
Tato funkce umožòuje pøejmenování nebo
zrušení adresy uložené pod urèitým názvem v adresáøi a její uložení pod jiným
názvem.
Zvolte funkci «Renommer» (Pøejmenovat) a pak potvrïte pro provedení zmìny
názvu adresy z vybraného adresáøe.
Pøi volbì funkce «Supprimer» (Vymazat)
mùžete zvolenou adresu z vybraného
adresáøe smazat.
Zmìny uložíte volbou funkce «OK».
Mazání adresáøù
Zvolte adresáø, který má být smazán nebo
celou skupinu adresáøù a potvrïte Vaši
volbu.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 17
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Pøerušení/Obnovení navádìní
- «Arrêter le guidage» (Pøerušení
navádìní): v prùbìhu navádìní zvolte
tuto funkci a potvrïte volbu.
Navádìní bude pøerušeno.
- «Reprendre le guidage» (Obnovení
navádìní): pokud je navádìní pøerušeno, mùžete obnovit navádìní k poslednímu cílovému místu volbou této
funkce.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
17
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
18
Strana 18
P A L U B N Í P O È Í TA È
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Nulování
Nulování údajù zvolené trasy lze provést
dlouhým stiskem konce ovládací páèky
stìraèù.
Palubní poèítaè zpracovává osm typù informací pro dvì trasy a zajišuje funkci
«Alerte survitesse» (Výstrahy pøi
pøekroèení rychlosti).
Krátkými stisky na konec ovládací páèky
stìraèù lze postupnì pøepínat zobrazení
údajù pro «Parcours 1» (Trasu 1),
«Parcours 2» (Trasu 2) a «Alerte
survitesse» (Výstrahu pøi pøekroèení
rychlosti).
- Pro «Parcours 1» (Trasu 1) jsou
k dispozici následující informace:
- Název trasy
- Doba od posledního nulování této trasy.
- Prùmìrná rychlost.
- Prùmìrná spotøeba.
- Ujetá vzdálenost.
- Stejné údaje pro «Parcours 2»
(Trasu 2) jsou zpracovávány nezávisle.
Okamžité informace, zobrazované vždy
ve spodní èásti displeje jsou následující:
- Zbývající vzdálenost k cílovému místu
(pokud je aktivní systém navádìní).
- Dojezd vozidla.
- Okamžitá spotøeba paliva.
- Funkce «Alerte survitesse» (Výstraha pøi pøekroèení rychlosti).
Popis a zpùsob používání této funkce je
uveden v Návodu k obsluze vozidla.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 19
P A L U B N Í P O È Í TA È
S BAREVNÝM DISPLEJEM*
Prùmìrná spotøeba
Jedná se o podíl spotøebovaného množství paliva pøi ujetí urèité vzdálenosti a této
vzdálenosti od posledního nulování poèítaèe.
Ujetá vzdálenost
Indikuje poèet kilometrù ujetých od posledního nulování poèítaèe.
Názvy tras
Funkce Vám indikuje, která z obou tras je
zobrazena.
Trasy 1 a 2 jsou vzájemnì nezávislé,
zpùsob použití je však shodný.
Umožòují napøíklad pøiøadit trase 1 denní
poèítání údajù a trase 2 výpoèty mìsíèní.
Doba od posledního vynulování údajù
o trase
Funkce Vás informuje o dobì, která ubìhla od posledního vynulování zobrazené
trasy.
Tato doba je poèítána za pohybu vozidla,
podle potøeby trojím zpùsobem:
- v hodinách (h) a minutách (min),
- nebo ve dnech (j) a hodinách (h),
- nebo v mìsících (m) a dnech (j).
Prùmìrná rychlost
Poèítá se od posledního nulování poèítaèe
jako podíl ujeté vzdálenosti a èasu potøebného pro ujetí této vzdálenosti (vozidlo
v pohybu).
Zbývající vzdálenost
Jedná se o rozdíl mezi celkovou délkou
trasy, zadanou øidièem pomocí podmenu
«Saisir distance destination» nebo
vypoètenou palubním navigaèním
systémem a ujetou vzdáleností.
Pokud je aktivováno navádìní, bude tato
informace dodána systémem. Pokud
navádìní aktivováno není, máte možnost
zadat tento údaj pøímo následujícím
zpùsobem:
Pokud máte aktivní funkci «Ordinateur
de bord», mùžete vstoupit do kontextového menu stiskem ovladaèe nebo tlaèítka «MODE».
Pak mùžete volit mezi následujícími
funkcemi:
- Trasa 1.
- Trasa 2.
- Zadání vzdálenosti cílového místa
- Zmìna jednotek (°C nebo °F, km nebo
míle, litry nebo galony).
Poznámka: pokud není možno údaj
zobrazit, objeví se namísto èísel pomlèky.
19
Dojezd vozidla
Indikuje poèet kilometrù, který lze ujet
s palivem zbývajícím v nádrži (poèítá se
podle skuteèné spotøeby za posledních
deset minut). Po vynulování palubního
poèítaèe se na displeji zobrazí pomlèky
a indikace dojezdu se objeví až v okamžiku, kdy bude opìt k dispozici.
Okamžitá spotøeba paliva
Tento údaj je urèován podle spotøeby
zjištìné bìhem dvou posledních sekund.
Údaj je k dispozici až od rychlosti 30 km/h.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
20
16.8.2001 11:36
Strana 20
M O N O C H R O M AT I C K Ý D I S P L E J *
Všeobecné údaje
Monochromatický multifunkèní displej
umožòuje zobrazení:
- Èasu.
- Data.
- Venkovní teploty.
- Údajù autorádia.
- Údajù telefonu.
- Výstražných hlášení a informací o vozidle, vèetnì otevøení dveøí.
- Údajù palubního poèítaèe.
- Údajù palubního navigaèního systému.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Doplòkové zobrazení
Pokud se bìhem èinnosti (autorádio,
telefon, palubní poèítaè, palubní navigaèní
systém, atd.) zmìní stav systému v okamžiku, kdy displej ukazuje jiné údaje,
otevøe se doplòkové okno, ve kterém jsou
zobrazeny informace o zmìnách (výstražná a informaèní sdìlení) a pak zmizí.
Hlavní nabídka
V hlavním menu mùžete zvolit nìkterou
z následujících funkcí pomocí dálkového
ovládání a potvrdit tlaèítkem «VAL»:
- Navigation/guidage (Navigace/
navádìní), umožòuje vstup do navigaèního systému.
- Configuration afficheur (Konfigurace displeje), umožòuje nastavení jednotlivých parametrù zobrazení.
- Alertes et diagnostic (Výstrahy
a diagnostika), umožòuje doèasné
zobrazení výstražných hlášení na obrazovce.
- Répertoires téléphone (Adresáøe,
telefon), umožòuje správu adresáøù
a ukládání èísel Vašich partnerù.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 21
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Pøedstavení systému
Vestavìný navigaèní systém Vás prostøednictvím hlasové a obrazové indikace
navádí do Vámi zvoleného cílového místa.
Podstata funkce systému spoèívá ve
využití kartografické databáze uložené na
CD ROM v kombinaci s využitím GPS
systému.
Ten umožòuje urèení Vaší polohy pomocí
nìkolika satelitù.
Palubní navigaèní systém je tvoøen následujícími prvky :
- Dálkovým ovladaèem,
- Displejem,
- Poèítaèem,
- CD ROM,
- Možností volby opakování poslední
hlasové zprávy,
- Anténou GPS.
Nìkteré popsané funkce nebo služby
se mohou mìnit podle verze CD ROM
nebo podle zemì prodeje.
Z bezpeènostních dùvodù se øidièi
doporuèuje nepoužívat ovládací klávesnici za jízdy, ale zastavit vozidlo
na bezpeèném a povoleném místì,
kde mùže mìnit parametry systému
a zadávat nové údaje.
V místech, kde není dostupný signál
systému GPS pomocí satelitù (napø.
pod mosty, podzemní parkovištì,
atd.), mùže být lokalizace vozidla
nebo jeho navádìní doèasnì
pøerušeno.
21
Dálkové ovládání
Umožòuje pomocí pøijímaèe umístìného na pravé stranì displeje výbìr
informací obsažených na jednotlivých
obrazovkách.
Stisk delší než dvì sekundy: zhasnutí
displeje.
Stisk jakéhokoli tlaèítka na panelu autorádia nebo tlaèítka palubního poèítaèe
umožòuje jeho reaktivaci.
Smìrové šipky:
Slouží k posouvání kurzoru po obrazovce
a k výbìru jedntolivých funkcí.
Tlaèítko «esc» (Zrušit):
Krátký stisk: zrušení probíhající operace
nebo výstražného hlášení a návrat na
pøedchozí obrazovku.
Stisk delší než dvì sekundy: návrat
na základní obrazovku.
Tlaèítko lze používat z kteréhokoli menu.
Tlaèítko «val» (Potvrdit):
Potvrzuje zvolenou funkci nebo písmeno.
V prùbìhu navádìní umožòuje rychlý
pøístup do menu s nástroji pro navádìní.
Tlaèítko «mod» (Mode):
Krátký stisk: jednotlivé stisky umožòují
volit typ informace trvale zobrazené
v pravé èásti displeje: datum, navigace,
audio a palubní poèítaè (informace palubního poèítaèe jsou na omezenou dobu
pøístupné rovnìž postupnými stisky konce
ovládací páèky stìraèù).
Tlaèítko «menu»:
Tlaèítko umožòuje pøímý pøístup do základní nabídky.
Použít ho lze v každém okamžiku.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 22
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
22
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
1
1
2
3
4
Displej
Po zapnutí displej zobrazuje:
1 Poslední používaný režim - rádio, CD,
mìniè CD, palubní poèítaè, atd.
2 Datum.
3 Venkovní teplotu.
4 Èas.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
1
2
3
Pøi práci v jednotlivých menu jsou na spodní stranì obrazovky k dispozici záložky,
umožòující pøístup k jednotlivým funkcím,
zobrazeny rùznými zpùsoby:
1 Zvolená funkce (inverzní zobrazení).
2 Funkce v dané situaci nedostupná
(okraj záložky je zobrazen teèkovanou
èarou).
3 Dostupné funkce (okraj záložky je zobrazen plnou èarou).
Pøístup na jednotlivé záložky je pomocí
smìrových šipek.
2
3
4
9
8
5
7
6
V prùbìhu navádìní a v režimu navigace
zobrazuje displej informace potøebné pro
manévr, který má být proveden:
1 Manévr, který má být proveden.
2 Vzdálenost zbývající do provedení
manévru.
3 Následující manévr.
4 Pøíští používaná silnice.
5 Právì používaná silnice.
6 Èas.
7 Venkovní teplota.
8 Vzdálenost do cílového místa.
9 Symbol oznaèující vypnutí hlasového
syntezátoru.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 23
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
1
2
3
Øídicí jednotka
Je umístìna v odkládací schránce na
palubní desce.
1 Tlaèítko pro vysunutí CD ROM.
2 Otvor pro vložení CD ROM.
3 Kontrolka ON indikuje napájení øídicí
jednotky.
Používané medium CD ROM
Obsahuje soubor kartografických údajù
pro zvolenou zemi.
Vkládá se potištìnou stranou nahoru.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Opakování poslední hlasové zprávy
V prùbìhu navádìní lze stisknutím konce
ovladaèe osvìtlení vyžádat opakování
poslední hlasové zprávy.
Bìhem poslechu zprávy lze mìnit její hlasitost ovladaèem hlasitosti na autorádiu
nebo ovládacími prvky autorádia pod
volantem.
Poznámka: Hlasitost navigaèních hlášení
je nastavena nezávisle na základním nastavení hlasitosti autorádia a hlasitosti
vysílání dopravních informací.
23
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
24
16.8.2001 11:36
Strana 24
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Hlavní nabídka
CD ROM musí být zasunut do øídicí jednotky.
Zapnìte klíè.
Pøístup do hlavní nabídky získáte po
stisknutí tlaèítka «menu».
Pomocí smìrových šipek vyhledejte požadovanou funkci a potvrïte Vaši volbu
(tlaèítko «val»).
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Navigace/navádìní
Po potvrzení volby «Navigation/
guidage» se dostanete na obrazovku
popisující pravidla použití systému navigace. Dodržujte upozornìní a nepoužívejte dálkové ovládání za jízdy.
Stisknìte tlaèítko «val» a získáte pøístup
na následující obrazovku.
Menu «Navigation/guidage» nabízí
rùzné možnosti pro zadávání podmínek
pro navádìní :
- Saise d’une nouvelle destination Zadání adresy nového cílového místa,
- Choix d’un service - Volbou služby
(hotel, nádraží, letištì, atd.), která je
v daném mìstì k dispozici,
- Choix d’une destination archivée Výbìr adresy uložené v nìkterém
ze dvou adresáøù,
- Options de navigation - Zmìnu navigaèních podmínek.
Stiskem tlaèítka «esc» a potvrzením lze
pøerušit probíhající navádìní a vrátit se na
vstupní obrazovku.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 25
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Zadání nového cílového místa
Zobrazena je poslední zadaná obec.
Nový název obce lze zadat postupným
výbìrem jednotlivých písmen jejího názvu
pomocí smìrových šipek, pøièemž každé
je tøeba samostatnì potvrdit (tlaèítko
«val»).
Pokud je název zvolené obce úplný, zvolte
funkci «Valider» (Potvrdit) a stisknìte
tlaèítko «val».
Pokud udìláte pøi zadávání názvu obce
chybu, umožní Vám funkce «Corriger»
(Opravit) vymazat poslední zadané
písmeno.
Poznámka: Po potvrzení nìkterého písmene se objeví pouze takové, které odpovídá existujícímu názvu.
Funkce «Liste» (Seznam) Vám postupnì,
bìhem zadávání názvu ukazuje poèet
názvù obcí zaèínajících již zvolenými
písmeny. Funkce je pøístupná, pokud je
okraj záložky vyznaèen plnou èarou.
Pokud obsahuje seznam ménì než pìt
názvù, jsou tyto názvy automaticky zobrazeny.
Volbu obce potvrïte (tlaèítko «val»).
Funkce «Changer» (Zmìnit) umožòuje
vymazání celého zadaného názvu obce
a jeho nové zadání.
Zadání názvu ulice
Zvolte funkci «Valider» a pak stisknìte
tlaèítko «val».
Poznámka: Navádìní lze po zadání názvu
mìsta aktivovat i bez zadání názvu ulice
a èísla.
V tom pøípadì zvolte funkci «Centre ville»
(Centrum) nebo funkci „Valider“.
25
Zadání èísla
Po zobrazení èísel mùžete vybrat èíslo
vybrané silnice.
Zadejte èíslo silnice. Zvolte funkci
«Valider» a stisknìte tlaèítko «val».
Poznámka: Navádìní lze aktivovat po
zadání názvu mìsta a názvu ulice bez
èísla.
V tom pøípadì zvolte funkci „Valider“.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
26
16.8.2001 11:36
Strana 26
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Zobrazí se kompletní adresa cílového
místa.
Vyhledávání trasy do cílového místa spustíte volbou funkce «Valider» a stiskem
tlaèítka «val».
Poznámka: Cílové místo mùžete vymazat
a mìnit pomocí funkce «Changer» nebo
uložit do jednoho ze dvou adresáøù
s využitím funkce «Archiver» (Uložit)
(viz kapitola ukládání adresy do adresáøe).
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Zobrazena je pak poslední podmínka
navádìní.
Navádìní zaèíná automaticky se zachováním tohoto kritéria, pokud není v následujících sekundách provedena jiná volba
nebo po potvrzení funkce «Oui».
Øiïte se pokyny.
Pokud chcete podmínku pro navádìní
zmìnit, zvolte funkci «Non» a pak stisknìte tlaèítko «val».
Zvolte podmínku z nabízeného seznamu
a potvrïte (tlaèítko «val»).
Pokud je zvolená podmínka správná,
zvolte funkci «Valider» a stisknìte tlaèítko
«val».
Navádìní zaèíná, øiïte se pokyny.
Poznámka: V prùbìhu navádìní máte
možnost mìnit cílové místo nebo podmínky pro navádìní stisknutím tlaèítka
«val», které umožòuje pøístup do menu
rychlého vyhledávání «Outils de guidage» (Nástroje pro navádìní).
Systém používá rùzné parametry pro pøepoèítání trasy pro navádìní.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 27
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Volba služby
Zobrazena je poslední uložená adresa.
Existují tøi možnosti, jak definovat místo,
v jehož okolí chcete vyhledat požadovanou
službu:
- Pøevzít poslední zadanou adresu prostøednictvím funkce «Valider»,
- Zadat novu adresu pomocí funkce
«Changer»,
- Zadat automaticky název místa, kde
se nacházíte, pomocí funkce «Lieu
actuel» (Aktuální místo).
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Po potvrzení zvolené adresy vyberte
pomocí smìrových šipek z nabídnutého
seznamu požadovanou službu.
Volbu potvrïte stiskem tlaèítka «val».
Kurzor v levé èásti displeje indikuje, ve
které èásti seznamu služeb se nacházíte.
27
Systém pøipraví seznam adres v poøadí
podle vzdálenosti od zvoleného referenèního místa.
Zobrazena je první adresa požadované
služby.
Indikátor na pravé stranì displeje (napø.
1/50) indikuje celkový poèet míst, kde lze
nalézt požadovanou službu (max. 50)
v okruhu pøibližnì 50 km.
Indikace v horní levé èásti obrazovky (napø.
280 m) informuje o vzdálenosti, která Vás
dìlí od zvoleného místa.
K prohlížení seznamu používejte funkce
«Suivant» (Další) nebo «Précédent»
(Pøedchozí).
Pøi zobrazení místa, které Vám vyhovuje,
zvolte funkci «Valider» a stisknìte tlaèítko
«val». Podle potøeby mùžete modifikovat
podmínky pro navádìní.
Navádìní zaèíná, øiïte se pokyny.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
28
16.8.2001 11:36
Strana 28
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Vyberte «Répertoire Personnel»
(Osobní adresáø) nebo «Répertoire
Professionnel» (Pracovní adresáø)
a potvrïte stiskem tlaèítka «val».
Adresa je uložena do zvoleného adresáøe.
Uložení adresy do adresáøe
Po zadání nové adresy ji mùžete uložit
pomocí funkce «Archiver».
Výbìr cílového místa uloženého
v pamìti
Pomocí smìrových šipek zvolte adresáø,
ve kterém je hledaná adresa uložena
a potvrïte volbu tlaèítkem «val».
Zadejte název adresy (automaticky bude
zaøazena do seznamu podle abecedy).
Pokud již existuje položka se stejnou
adresou, mùže být adresa nahrazena
novou.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Uložené adresy se zobrazí v abecedním
poøadí.
Kurzor v levé èásti indikuje, ve které èásti
seznamu se právì nacházíte.
Pomocí smìrových šipek vyberte hledanou položku a potvrïte volbu tlaèítkem
«val».
Zobrazí se kompletní adresa.
Zvolte funkci «Valider» a potvrïte ji
stiskem tlaèítka «val».
Podle potøeby mùžete zmìnit podmínky
pro navádìní.
Navádìní zaèíná, øiïte se pokyny.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 29
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Nastavení displeje
Volba «Configuration afficheur»
z hlavního menu umožòuje pøístup k následujícím funkcím:
- «Choix de language» - Volba jazyka
pro obrazové a hlasové informace
(nìmèina, španìlština, francouzština,
angliètina, italština),
- «Réglage date et heure» - Nastavení
data a èasu,
- «Réglage des formats et unités» Nastavení formátu a jednotek (km/h
nebo MPH, °C nebo °F).
Opce navigaèního systému
Volba «Options de navigation» z menu
Navigation/Guidage umožòuje pøístup
k následujícím funkcím :
- «Gestion des répertoires» - Správa
adresáøù. Umožòuje pøejmenování
nebo zrušení adres uložených v adresáøi po jejich vyhledání,
- «Volume synthèse vocale» - Nastavení hlasitosti hlasové syntézy,
- Mazání veškerých dat uložených v obou
adresáøích.
- «Reprendre le guidage» - Obnovení
pøerušeného navádìní nebo pøerušení
probíhajícího navádìní.
Zobrazeny mohou být podle pøedchozí
funkce dvì zprávy: «Reprendre le
guidage» (Obnovit navádìní) nebo
«Arrêter le guidage» (Pøerušit navádìní).
Poznámka: Menu mazání adresáøù Vám
rovnìž umožòuje vymazání všech adres
v osobním i pracovním adresáøi, napø. pøi
prodeji vozidla.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
29
Nástroje pro navádìní
Toto menu je pøístupné pouze v prùbìhu
navádìní, po stisknutí tlaèítka «val».
Umožòuje rychlý pøístup k nejpoužívanìjším funkcím:
- «Critères de guidage» - Modifikace
podmínek pro navádìní,
- «Destination programée» - Zobrazení
nebo modifikace zadaného cílového
místa,
- «Synthèse vocale» - Nastavení hlasitosti hlasové syntézy.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
30
16.8.2001 11:36
Strana 30
PA L U B N Í N AV I G A È N Í S Y S T É M
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Nastavení hlasové syntézy
Pro nastavení hlasitosti máte k dispozici
dvì možnosti:
- Pomocí menu: V hlavní nabídce po
volbì «Options de guidage» nebo
v menu «Outils de guidage» po
zvolení «Synthèse vocale». Hlasitost
upravte ovládacími prvky autorádia,
ovládacími prvky pod volantem nebo
pomocí smìrových šipek dálkového
ovládání. Nastavení potvrïte tlaèítkem
«val».
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Poznámka: Rušení vysílání programu
autorádia nebo pøehrávání CD mùžete
zamezit nastavením hlasitosti hlasových
pokynù na nulu.
Na displeji se objeví symbol, který signalizuje, že hlasový syntezátor není aktivní.
Stiskem konce ovládací páèky osvìtlení
lze opìt aktivovat hlasovou syntézu se
standardní úrovní hlasitosti.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
16.8.2001 11:36
Strana 31
P A L U B N Í P O È Í TA È
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
31
Palubní poèítaè poskytuje pìt typù informací o dvou nezávislých trasách.
Každý krátký stisk na konec ovládací
páèky stìraèù umožòuje pøechod ze
záložky «Vozidlo», na záložku «1»
(Trasa 1) a pak na záložku «2» (Trasa 2).
- Záložka «1» (Trasa 1) dává následující informace:
- Prùmìrná spotøeba.
- Ujetá vzdálenost.
- Prùmìrná rychlost.
- Záložka «Vozidlo» podává následující
informace:
- Okamžitá spotøeba.
- Dojezd vozidla.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
- Záložka «2» (Trasa 2) dává stejné
informace jako záložka «1».
Nulování
Dlouhým stiskem konce ovládací páèky
stìraèù lze vynulovat údaje pro zobrazenou trasu.
RadNav_C501-3_CZ_T017.qxd
32
16.8.2001 11:36
Strana 32
P A L U B N Í P O È Í TA È
S M O N O C H R O M AT I C K Ý M D I S P L E J E M *
Záložky
Umožòují zobrazení spoleèných informací,
pøi volbì záložky «Vozidlo» nebo jedné
z obou tras.
Trasy 1 a 2 jsou nezávislé a jejich použití
je identické.
Umožòuje napøíklad pøiøadit trase 1 denní
poèítání údajù a trase 2 výpoèty mìsíèní.
Okamžitá spotøeba
Tento parametr je vždy výsledkem mìøení
spotøeby paliva bìhem dvou posledních
sekund.
Tato funkce se zobrazuje až od rychlosti
30 km/h.
* Podle provedení nebo zemì prodeje
Dojezd vozidla
Indikuje poèet kilometrù, který lze ujet
s palivem zbývajícím v nádrži (poèítá se
podle skuteèné spotøeby za posledních
deset minut). Po vynulování palubního
poèítaèe se na displeji zobrazí pomlèky
a indikace dojezdu se objeví až v okamžiku, kdy bude opìt k dispozici
Prùmìrná spotøeba
Jedná se o podíl spotøebovaného množství paliva pøi ujetí urèité vzdálenosti a této
vzdálenosti od posledního nulování poèítaèe.
Ujetá vzdálenost
Indikuje poèet kilometrù ujetých od posledního nulování poèítaèe.
Prùmìrná rychlost
Poèítá se od posledního nulování poèítaèe
jako podíl ujeté vzdálenosti a èasu potøebného pro ujetí této vzdálenosti (vozidlo
v pohybu).

Podobné dokumenty

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr.

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Nejvìtší pøedností poèítaèù Macintosh je jeho spolehlivý operaèní systém (v roce 1999 MAC-OS 8) s grafickým uživatelským rozhraním, jednoduchým ovládáním a snadným rozšiøováním pamìti. Další pøedno...

Více

Zkrutné pružiny file

Zkrutné pružiny file Tyto hodnoty mohou být zvyšeny o asi 40% pro statické podmínky pouze mírným nastavením. Lze předpokládat nekonečnou únavovou životnost za dobrých montážních podmínek, za použití hodnot kroutícího m...

Více

Servis 8

Servis 8 hladiny elektrolytu, která ptevyšuje znaèku "MAX" mùže zpùsobit za provozu vytékání elektrolytu z akumulátoru. Naopak nízký stav elektrolytu podstatnì zkracuje životnost akumulátoru.

Více

C5 uzivatelsky manual(od 2003 (?) ) v2

C5 uzivatelsky manual(od 2003 (?) ) v2 Centrální zamykání se superzamykáním Pro superuzamknutí vozidla stisknìte jednou ovládací tlaèítko A. Pak nelze vozidlo otevøít zvenku ani zevnitø. Pro odemknutí vozidla stisknìte jednou ovládací t...

Více

manuál - krasavci.eu

manuál - krasavci.eu kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty lze pouze ve znaèkové síti CITROËN získat náhradní klíèe nebo dálkové ovládání podle jejich èíse...

Více

(manual CZ) - PNA MIO H610 Navod k Miomap

(manual CZ) - PNA MIO H610 Navod k Miomap přesnou pozici pomocí integrovaného zařízení GPS. Informace o nalezené pozici získané z přijímače GPS nebudou přenášeny do žádného místa, takže sledování pomocí tohoto systému je vyloučeno.

Více

návod k obsluze

návod k obsluze a spodní èást sítì se upevòuje nastavitelnými popruhy do upevòovacích ok B na podlaze zavazadlového prostoru (viz schéma). - Pokud používáte zavazadlový prostor se sklopeným zadním sedadlem, lze sí...

Více