Kompletný manuál

Komentáře

Transkript

Kompletný manuál
MINI
HD DIGITÁLNA VIDEOKAMERA
NÁVOD NA OBSLUHU
1
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................... 3
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ .......................................................................................... 3
DODÁVANÉ POLOŽKY ....................................................................................................... 4
INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE ............................................................................................. 5
NABÍJANIE MINI ..................................................................................................................... 5
ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ ............................................................................................ 5
UKÁŽKA VIDEA A FOTOGRAFIÍ ............................................................................................ 5
INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA VODOTESNÉHO PUZDRA .............................. 5
PREDBEŽNÉ OPATRENIA .................................................................................................. 5
POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY ............................................................................... 6
2
ÚVOD
Ďakujeme vám za voľbu Nilox MINI, digitálnej kamery s vysokým rozlíšením. Táto kamera je
jednoduchá pre použitie, kompaktná a s integrovaným dizajnom.
Pomocou jej vysokého rozlíšenia a technológie dynamického záznamu obrazu, môže táto kamera
nahrávať vaše denné aktivity kedykoľvek a kdekoľvek, takže si budete môcť uložiť vaše zážitky a
zdieľať ich s vašou rodinou a priateľmi.
Tento návod na obsluhu vám jasne opíše spôsob použitia a inštalácie tejto videokamery, poskytujúc
podrobné informácie ako aj technické údaje zariadenia.
Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu pred používaním zariadenia a odložte si ho pre
prípad potreby.
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ
1) USB port (prenos dát/napájanie elektrickou
energiou)
8) Tlačidlo formátovania pamäťovej karty
(Stlačte na 3 sekundy)
2) 2 palcový farebný TFT displej
9) Pracka na remienok
3) Tlačidlo prepínania režimu
10)Objektív
4) LED indikátor (červený: načítanie, blikajúci
modrý: nahrávanie)
11) Reproduktor
5) Video/Foto/Potvrdenie/Zastavenie
12)Kryt batérie
6) Zapnutie/vypnutie displeja alebo tlačidlo dole 13)Slot na pamäťovú kartu
7) ON/OFF (stlačte na 2 sekundy na zapnutie
alebo vypnutie kamery)
14)Batériovú priestor
3
15)Sklíčko na objektív
21) Sklíčko na displej
16) Skrutkovitý nástavec
22) Tlačidlo nahrávania/fotografovania
17) Oblúkový podstavec
23) Tlačidlo zapnutia/vypnutia
18) Matica
24) Zaisťovacia spona
19) 3M lepiaca vrstva
25) Podstavec spony
20) Otvor na zavesenie
26) Rovný podstavec
DODÁVANÉ POLOŽKY
1 MINI s puzdrom
1 zakrivený priľnavý
montážny nástavec
1 hlavový pás
1 batéria
1 rovný priľnavý
montážny nástavec
1 USB
kábel
4
INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE
NABÍJANIE MINI
Pri používaní USB kábla na pripojenie kamery k počítaču, sa rozsvieti červený indikátor v procese
nabíjania a keď je batéria úplne nabitá, prestane indikátor svietiť.
ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ
Pred používaním zariadenia, vložte doň batériu a pamäťovú kartu, následne stlačte tlačidlo zapnutia/
vypnutia
v dĺžke trvania 2 sekúnd na zapnutie kamery.
Zariadenie sa automaticky prepne do rozhrania pohotovostného režimu;
Pri úplne prvom použití karty, je odporúčané ju naformátovať, stlačením tlačidla formátovania
najmenej 3 sekundy (buďte prosím opatrní: táto operácia vymaže všetky uložené dáta).
na
Stlačte tlačidlo Videa
na spustenie nahrávania po vykonaní formátovania a stlačte ho opäť na
prerušenie nahrávania. Pri jeho opätovnom stlačení sa obnoví nahrávanie.
Nový video súbor bude vytvorený po každom stlačení tlačidla na potvrdenie
, no ak ak neprerušíte
nahrávanie, kamera vykoná nahrávku v maximálnej veľkosti 4 GB, pokiaľ nebude pamäťová karta
plná.
Na snímanie fotografií z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo prepínania režimu
, ktorým
budete prepínať MINI od videa k fotografovaniu a naopak. Následne stlačte tlačidlo fotografovania
. Všetky súbory budú automaticky uložené na pamäťovú kartu.
UKÁŽKA VIDEA A FOTOGRAFIÍ
Stlačte tlačidlo prepínania režimu na aktiváciu funkcie prehrávania.
Stlačte tlačidlo dole
na voľbu súboru.
Video súbory môžu byť zobrazené stlačením tlačidla na potvrdenie
.
Ak chcete zastaviť a prehrať nasledujúce súbory stlačte tlačidlo na potvrdenie na pozastavenie a opäť
stlačte tlačidlo dole
.
Pomocou tlačidla na potvrdenie
spustite prehrávanie.
INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA VODOTESNÉHO PUZDRA
Otvorte zaisťovaciu sponu na vodotesnom puzdre a uistite sa, či je objektív kamery zladený so
sklíčkom na objektív. Po upevnení zaisťovacej spony, je kamera vodotesná.
PAMÄTAJTE PROSÍM
Pri používaní vo vode, neotvárajte vodotesné puzdro. V opačnom prípade spôsobíte vážne
škody, ktoré nie sú súčasťou záručných práv.
PREDBEŽNÉ OPATRENIA
•
•
•
•
Udržiavajte objektív čistý. Nečistoty a odtlačky prstov zhoršujú kvalitu obrazu.
Používajte vodotesné puzdro správnym spôsobom.
Neotvárajte vodotesné puzdro počas používania vo vode.
Po používaní puzdra ho poumývajte v čistej vode a odložte ho na chladnom mieste.
5
POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY
Videokamera MINI je vybavená nabíjateľnou lítium-polymérovou batériou. Na zníženie rizika vzniku
požiaru, sa prosím vyhnite nepovolenej manipulácii, pádu alebo kontaktu zariadenia s vodou alebo
ohňom.
Na zabránenie poranenia osôb, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo poškodenia niektorej
z častí tohto produktu, dodržiavajte prosím nasledujúce opatrenia:
Neponárajte tento produkt do vody bez jeho vodotesného puzdra
Osobná bezpečnosť
Nerozoberajte, neopravujte, nevymieňajte ani neupravujte žiadnu časť O-krúžku na tomto produkte.
Nedotýkajte produktu kovovými predmetmi alebo chemikáliami.
Akékoľvek nedodržanie toho, čo je uvedené vyššie, môže viesť k vzniku rizika pre vás akom aj iné
osoby.
V prípade nefunkčnosti tohto produktu, kontaktujte prosím kvalifikovaný technický servis alebo
dodávateľa.
Technická podpora
Na tento produkt je poskytovaná záruka v súlade s platnou legislatívou a preto prosím kontaktujte
vášho predajcu v prípade potreby technickej pomoci a/alebo záručného servisu.
Syntetické vyhlásenie o zhode
Tento produkt spĺňa nariadenia smernice 1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii v kompletnej
forme u Hellatron spa.
Odložte si obal pre budúce použitie.
Záručné informácie
• Jeden rok, ak je fakturovaná spoločnosti alebo subjektu DPH
• Dva roky, ak je fiškálne odpísaná ako predaná súkromnému subjektu.
• Táto záruka sa vzťahuje na prípad PORUŠENIA ZHODY, s odkazom na vlastnosti produktu.
• Popredajný servis a záruka: pre bližšie informácie si prosím pozrite webovú stránku www.nilox.com
• Obmedzenia záruky: vyššie uvedená záruka nie je platná v prípade:
• Nedostatku potvrdenia o kúpe (faktúra alebo pokladničný doklad)
• Pri manipulácii, poškodení a vyvíjanom násilí na akejkoľvek časti zariadenia a displeji
• Ostatné chyby spôsobené: nesprávnym používaním, nepovolenými úpravami hardvéru/softvéru;
používaním alebo skladovaním mimo technických špecifikácií produktu; nesprávnou údržbou,
chyby spôsobené používaním iného softvéru, ako je softvér dodávaný so zariadením a všetkých
týchto prvkov (hardvér a softvér), ktoré nie sú určené pre použitie s týmto produktom.
To čo je popísané vyššie, odkazuje na legislatívny dekrét z druhého februára 2002 na implementáciu
smernice 1999/44/EC.
Dovozca do SR: DSI Slovakia, spol. s.r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice
6
Servisné stredisko: DSI Slovakia, spol. s.r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
MINI
HD DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA
NÁVOD K POUŽITÍ
1
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................... 3
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ .......................................................................................... 3
DODÁVANÉ POLOŽKY ....................................................................................................... 4
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ ................................................................................................. 5
NABÍJENÍ MINI ........................................................................................................................ 5
ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ ............................................................................................ 5
UKÁZKA VIDEA A FOTOGRAFIÍ ............................................................................................ 5
INSTRUKCE TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ VODOTĚSNÉHO POUZDRA ................................. 5
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ .................................................................................................... 5
POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY .................................................................................. 6
2
ÚVOD
Děkujeme vám za volbu Nilox MINI, digitální kamery s vysokým rozlišením. Tato kamera se snadno
používá, je kompaktní a s integrovaným designem.
Díky jejímu vysokému rozlišení a technologii dynamického záznamu obrazu může tato kamera
nahrávat vaše denní aktivity kdykoliv a kdekoliv, takže si můžete uložit vaše zážitky a sdílet je s vaší
rodinou a přáteli.
Tento návod k použití vám zřetelně opíše způsob použití a instalace této videokamery, nabízejíc
podrobné informace i technické údaje zařízení.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a odložte si jej pro případné
použití v budoucnosti.
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
1) USB port (přenos dát/napájení elektrickou
energií)
8) Tlačítko formátování paměťové karty
(Stiskněte na 3 sekundy)
2) 2 palcový barevný TFT displej
9) Přezka na řemínek
3) Tlačítko přepínání režimu
10)Objektiv
4) LED indikátor (červený: načtení, blikající
modrý: nahrávání)
11) Reproduktor
5) Video/Foto/Potvrzení/Zastavení
12)Kryt baterie
6) Zapnutí/vypnutí displeje nebo tlačítko dolů
13)Slot na paměťovou kartu
7) ON/OFF (stiskněte na 2 sekundy pro zapnutí
nebo vypnutí kamery)
14)Prostor pro baterie
3
15)Sklíčko na objektiv
21) Sklíčko na displej
16) Šroubovací nástavec
22) Tlačítko nahrávání/fotografování
17) Obloukový podstavec
23) Tlačítko zapnutí/vypnutí
18) Matice
24) Zajišťovací spona
19) 3M lepicí vrstva
25) Podstavec spony
20) Otvor na zavěšení
26) Rovný podstavec
DODÁVANÉ POLOŽKY
1 MINI s pouzdrem
1 zakřivený přilnavý
montážní nástavec
1 hlavový pás
1 baterie
1 rovný přilnavý
montážní nástavec
1 USB
kabel
4
INSTRUKCE K POUŽITÍ
NABÍJENÍ MINI
Při použití USB kabelu na připojení k počítači se rozsvítí červený indikátor v procesu nabíjení a když je
baterie zcela nabitá, přestane indikátor svítit.
ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ
Před použitím zařízení vložte do něj baterii a paměťovou kartu, následně stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí
v délce trvání 2 sekund na zapnutí kamery.
Zařízení se automaticky přepne do rozhraní pohotovostního režimu;
Při zcela prvním použití karty ji doporučujeme formátovat, stisknutím tlačítka formátování
na
nejméně 3 sekundy (buďte prosím opatrní: tato operace smaže všechna uložená data).
Stiskněte tlačítko Videa
na spuštění nahrávání po uskutečnění formátování a stiskněte jej opět k
přerušení nahrávání. Jeho opětovným stisknutím se obnoví nahrávání.
Nový video soubor bude vytvořený po každém stisknutí tlačítka na potvrzení
, a když nepřerušíte
nahrávání, kamera uskuteční nahrávku v maximální velikosti 4 GB, dokud nebude paměťová karta
plná.
Na snímání fotografií z pohotovostního režimu stiskněte tlačítko přepínání režimu
, kterým budete
přepínat MINI od videa k fotografování a obráceně. Následně stiskněte tlačítko fotografování
.
Všechny souboru budou automaticky uložené na paměťovou kartu.
UKÁZKA VIDEA A FOTOGRAFIÍ
Stiskněte tlačítko přepínání režimu na aktivaci funkce přehrávání.
Stiskněte tlačítko dolů
pro volbu souboru.
Video soubory můžete zobrazit stisknutím tlačítka pro potvrzení
.
Pokud chcete zastavit a přehrát následující soubory, stiskněte tlačítko k potvrzení pozastavení a opět
stiskněte tlačítko dolů
.
Pomocí tlačítka na potvrzení
spusťte přehrávání.
INSTRUKCE TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ VODOTĚSNÉHO POUZDRA
Otevřete zajišťovací sponu na vodotěsném pouzdře a ujistěte se, zda je objektiv kamera sladěný se
sklíčkem na objektiv. Po upevnění zajišťovací spony je kamera vodotěsná.
PAMATUJTE PROSÍM
Při použití ve vodě neotvírejte vodotěsné pouzdro. V opačném případě způsobíte vážné škody,
na které se nevztahuje záruka.
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ
•
•
•
•
Udržujte objektiv čistý. Nečistoty a otisky prstů zhoršují kvalitu obrazu.
Používejte vodotěsné pouzdro správným způsobem.
Neotvírejte vodotěsné pouzdro během použití ve vodě.
Po použití pouzdra jej umyjte v čisté vodě a uschovejte jej na chladném místě.
5
POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY
Videokamera MINI je vybavena nabíjecí lithium-polymérovou baterií. Na snížení rizika vzniku požáru
se prosím vyhněte nepovolené manipulaci, pádu nebo kontaktu zařízení s vodou nebo ohněm.
Na zabránění poranění osob, úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo poškození některé z
částí tohoto produktu, dodržujte prosím následující opatření:
Neponořujte tento produkt do vody bez jeho vodotěsného pouzdra
Osobní bezpečnost
Nerozebírejte, neopravujte, nevyměňujte ani neupravujte žádnou část O-kroužku na tomto produktu.
Nedotýkejte se produktu kovovými předměty nebo chemikáliemi.
Jakékoliv nedodržení výše uvedených pokynů může vést ke vzniku rizika pro vás i další osoby.
V případě nefunkčnosti tohoto produktu kontaktujte prosím kvalifikovaný technický servis nebo
dodavatele.
Technická podpora
Na tento produkt je poskytovaná záruka v souladě s platnou legislativou a proto prosím kontaktujte
vašeho prodejce v případě potřeby technické pomoci a/nebo záručního servisu.
Syntetické prohlášení o shodě
Tento produkt splňuje nařízení směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě je k dispozici v kompletní
formě u Hellatron spa.
Odložte si obal pro případné použití v budoucnosti.
Záruční informace
• Jeden rok, pokud je fakturovaná společnosti nebo subjektu DPH
• Dva roky, pokud je fiskálně odepsaná jako prodána soukromému objektu.
• Tato záruka se vztahuje na případ PORUŠENÍ SHODY, s odkazem na vlastnosti produktu.
• Poprodejní servis a záruka: pro bližší informace navštivte prosím webstránku www.nilox.com
• Omezení záruky: výše uvedená záruka neplatí v případě:
• Nedostatku potvrzení o koupi (faktura nebo pokladniční blok)
• Při manipulaci, poškození a vyvíjeném násilí na jakékoliv části zařízení a displej
• Ostatní vady způsobené: nesprávným používáním, nepovolenými úpravami hardwaru/softwaru;
používáním nebo skladováním mimo technických specifikací produktu; nesprávnou údržbou,
chyby způsobené používáním jiného softwaru, jako je software dodaný se zařízením a všech
těchto prvků (hardware a software), které nejsou určené pro použití s tímto produktem.
To co je popsáno výše, odkazuje na legislativní dekret z druhého únoru 2002 na implementaci
směrnice 1999/44/EC.
Dovozce do ČR: DSI Czech, spol. s.r.o.,
Pernerova 35a, 186 00 Praha 8 - Karlin
6
Servisní středisko: DSI Slovakia spol. s r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice, SR
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.

Podobné dokumenty

Kompletný manuál

Kompletný manuál Videokamera MINI F Wi-Fi je vybavená nabíjateľnou lítium-polymérovou batériou. Na zníženie rizika vzniku požiaru, sa prosím vyhnite nepovolenej manipulácii, pádu alebo kontaktu zariadenia s vodou a...

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál PREDBEŽNÉ OPATRENIA ................................................................................................ 33 OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE VODOTESNÉHO PUZDRA ....................................

Více

III. Ostravské angiodny

III. Ostravské angiodny Existuji různé technologie pro endovaskulární řešení chronických totálních okluzí. V přednášce bude prezentováno použití systému Frontrunner® a Outback®. Při selhání pokusu o rekanalizaci pravého l...

Více

Akvárium - 30. číslo - e

Akvárium - 30. číslo - e svého soka nejen z nově vydobyté, ale i z jeho původní pozice. Obě ryby střídavě couvají a zase se tlačí vpřed. Pohyb si můžeme rovněž představit jako kyvadlo, kdy obě soupeřící ryby stojí k sobě n...

Více