Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3

Komentáře

Transkript

Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3
Rapid-VIDITEST
Yersinia enterocolitica O:3
(Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.)
Návod k použití soupravy
Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,
Tel: 261 090 565, Fax: 261 090 566, E-mail: [email protected], Web: www.vidia.cz
POUŽITÍ:
Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 je jednokrokový imunochromatografický test pro
kvalitativní detekci Yersinia enterocolitica O:3 ve vzorcích stolice za účelem zjištění Yersinia
enterocolitica O:3 u infikovaných osob. Pouze pro laboratorní použití.
ÚVOD:
Tato bakterie je gram-negativní, má tvar tyčinky, netvoří spory, je rodu Yersinia a čeledě
Enterocateriaceae. Je fakultativně anaerobní a pohyblivá při pokojové teplotě ale nepohyblivá
při teplotě 37°C. Kmeny jsou obvykle velké 0.5-0.8 µm na 1-3 µm. Existuje 6 biotypů (1A, 1B,
2, 3, 4, a 5 podle genomové sekvence) obsahujících 50 serotypů, ale jen některé serotypy jsou
patogenní pro lidi.
Hlavní zvířecí zdroje infekce Yersinií enterocoliticou zahrnují domácí zvířata, jako jsou
prasata, kozy, dobytek, koně, hlodavci a domácí zvířata, jako jsou psi a kočky. Člověk je
náhodný hostitel a není potřebný pro zachování přenosu v přírodě.
Většina lidských patogenních kmenů se nachází v rozdílných serotypech (např. O:3, O:5.27,
O:8 a O:9). Kromě kolonizování výše uvedených zvířecích zdrojů Yersinií enterocoliticou,
Yersinia pseudotuberculosis přebývá v řadě druhů ptáků, včetně holubů, krůt, kachen, hus a
kanárků. Yersinióza se vyskytuje spíše v zemích s mírným teplotním klimatem než v
tropických a subtropických oblastech. V chladnějších klimatických podmínkách se infekce
Yersinií vyskytují zejména v zimních měsících.
Infekce se projevuje jako invazivní průjem charakterizovaný horečkou, bolestí břicha, kulturou
stolice obsahující hlen a krev. Inkubační doba pro střevní yersiniózu je asi 3 až 7 dní, pacienti
vylučují organismy ve stolici a zůstávají infekční během symptomatické doby 2 až 3 týdnů.
Přenos Yersinie ve stolici u zotavujících se neléčených jedinců se může výjimečně protáhnout
na týdny až měsíce u malého procenta pacientů.
Kromě toho se může střevní yersinióza podobat akutnímu zánětu slepého střeva.
PRINCIP TESTU:
Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 je kazetový kvalitativní imunochromatografický
test pro stanovení Yersinia enterocolitica O:3 ve vzorcích stolice. Na testovacích zónách
membrány kazety jsou předem navázány monoklonální protilátky proti antigenům Yersinie
enterocolitica O:3. V průběhu testování vzorek reaguje s konjugátem, který byl imobilizovaný
na membráně (anti-Yersinia enterocolitica O:3 protilátky). Směs pak kapilárním efektem vzlíná
vzhůru po membráně kazety. V případě pozitivního výsledku je barevný konjugát zachycen
specifickými protilátkami, což se ve „výsledkové zóně“ projeví jako barevná linka. Směs pak
1
vzlíná dále po membráně k imobilizovaným protilátkám v „kontrolní zóně“, kde se vždy na
konci testu objeví zelená linka. Přítomnost zelené linky ověřuje:
1) že se použil dostatečný objem vzorku,
2) že došlo ke správné vzlínavosti vzorku,
3) interní kontrolu reagencií.
OBSAH SOUPRAVY:
-
testovací kazety
odběrové zkumavky s aplikační tyčinkou obsahující ředicí roztok pro vzorky
návod k použití
certifikát kontroly balení
POTŘEBNÝ MATERIÁL NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU
-
nádoba na sběr vzorků
jednorázové rukavice
stopky
SBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ:
Odeberte dostatečné množství stolice (1 – 2g nebo ml tekutého vzorku). Vzorky odebírejte do
čistých odběrových nádob (bez konzervantů nebo transportního média). Test by měl
proběhnout co nejdříve po odebrání vzorku stolice, pokud to není možné, lze vzorky uchovávat
1 - 2 dny před testováním v chladničce při +2 až +8°C. V případě delšího skladování,
maximálně 1 rok, by se měly vzorky uchovávat zmrazené při -20°C. Před použitím nechte
vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu.
Příprava vzorků
a) Odšroubujte víčko odběrové zkumavky s ředicím roztokem (1).
b) Pomocí aplikační tyčinky na víčku odběrové zkumavky odeberte malé množství vzorku
stolice (cca 125mg) (2). Zašroubováním víčka odběrové zkumavky ponoříte aplikační
tyčinku do ředicího roztoku.
c) Zkumavku důkladně promíchejte za účelem dobré homogenizace vzorku (3).
d) Při stanovení vzorku z tekuté stolice odeberte 125µL vzorku do ředicího roztoku.
2
PRACOVNÍ POSTUP:
Před testováním nechte kazetu, vzorek a zkumavku s roztokem vytemperovat na
laboratorní teplotu (+15 až +30°C). Neotvírejte sáček, dokud nejste připraveni provést
test.
1. Znovu protřepejte odběrovou zkumavku se vzorkem stolice za účelem dobré homogenizace
vzorku. Uřízněte nebo odstřihněte konec špičky zkumavky (obr. 4).
2. Těsně před použitím vyjměte kazetu Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3
z obalové folie a položte ji na vodorovnou podložku. Nedotýkejte se membrány v místě
testovací zóny a zóny pro aplikaci vzorku. Pro každý vzorek a kontrolu použijte
samostatnou odběrovou zkumavku a kazetu.
3. Do okénka pro vzorek aplikujte z odběrové zkumavky přesně 4 kapky (100 l) naředěného
vzorku (obr. 5).
4. Po 10 minutách odečtěte výsledek.
3
INTERPRETACE VÝSLEDKU:
Vzorky se aplikují do oválného okénka označeného S (sample – vzorek), výsledky se odečítají
v obdélníkovém okénku uprostřed kazety označeném C (kontrolní zóna) a T (výsledková zóna).
Zelená
Červená
Negativní
Červená
Neplatný
Pozitivní
Neplatný
Negativní: V kontrolní zóně C se objeví pouze jedna zelená linka. Výsledková zóna T zůstane
čistá.
Pozitivní: Kromě zelené linky v kontrolní zóně C se objeví také červená linka ve výsledkové
zóně T.
Neplatný: Test je neplatný, pokud se v kontrolní zóně C neobjeví zelená linka bez ohledu na
přítomnost červené linky ve výsledkové zóně T. Nejčastějšími příčinami selhání testu
jsou: nedostatečná koncentrace vzorku, nesprávný pracovní postup nebo poškození reagencií.
Zkontrolujte pracovní postup a opakujte test s novou testovací sadou. Pokud potíže přetrvávají,
kontaktujte svého dodavatele.
Poznámka k interpretaci výsledku:
Intenzita červené barevné linky v místě označeném T závisí na koncentraci antigenů ve vzorku.
Nicméně tímto testem nelze kvantitativně stanovit množství antigenu ani jeho nárůst v průběhu
onemocnění.
PLATNOST TESTU:
V testu je použit interní standard. Zelená linka, která se objevuje v kontrolní zóně, je vnitřní
kontrolou testu. Potvrzuje dostatečný objem vzorku a správný průběh testu.
4
OMEZENÍ TESTU:
1. Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 slouží pouze k prokázání přítomnosti
Yersinie enterocolitica ve vzorku (kvalitativní detekce) a měla by být používána pouze
k detekci Yersinia enterocolitica O:3 antigenů ve vzorcích stolice. Testem nelze stanovit
kvantitativní množství antigenu ani míru jeho nárůstu v průběhu infekce Yersinií
enterocoliticou O:3
2. Nadbytečné množství vzorku stolice může vést k nesprávnému výsledku (objevují se hnědé
linky). Vzorek je potřeba naředit ředícím roztokem a opakovat test.
3. Některé vzorky stolice mohou způsobit snížení intenzity kontrolní zelené linky.
4. Pokud je výsledek testu negativní a klinické symptomy přetrvávají, doporučuje se
dodatečné testování za použití jiných klinických metod. Negativní výsledek testu
nevylučuje možnost infekce Yersinií enterocoliticou O:3.
5. Test poskytuje pravděpodobnou diagnózu infekce Yersinií enterocoliticou O:3. Potvrzení
diagnózy může provést až lékař po zvážení klinického a laboratorního nálezu.
OČEKÁVANÉ HODNOTY:
Gastrointestinální trakt je místo vstupu většiny případů yersiniózy. Obvykle je potřeba
inokulum ze 109 organismů, aby došlo ke klinické infekci. Cesty přenosu Yersinie
enterocoliticy a Yersinie pseudotuberculosis jsou fekálně-orální a nejčastěji se šíří
prostřednictvím požití kontaminovaných potravin. V USA, Evropě, Austrálii a na Novém
Zélandu byly také popsány případy transfuze erytrocytů a krevních destiček kontaminovaných
Yersinií enterocoliticou. Během posledního desetiletí se Yersinia enterocolitica ukázuje jako
stále významnější zástupce při vypuknutí gastrointestinálních otrav jídlem v USA i jinde.
Kromě toho bylo v některých nemocnicích hlášeno propuknutí gastroenteritidy Yersinií
enterocoliticou.
ÚČINNOST TESTU:
Citlivost a specifita:
Bylo provedeno testování soupravy Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 a výsledky
byly potvrzeny aglutinačním testem (Yersinia enterocolitica aglutinační kit, Progen).
Výsledky vykazovaly > 99% shodu v citlivosti i specifitě.
Křížová reaktivita:
Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 byl testován na stanovení křížové reaktivity.
Nebyla nalezena žádná křížová reaktivita s běžnými střevními patogeny, dalšími organismy a
látkami někdy přítomnými ve stolici (Campylobacter, Helicobacter pylori, Shigella,
Clostridium difficile, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Salmonella, Yersinia enterocolitica O:9).
5
SKLADOVÁNÍ A STABILITA:
Skladujte v originálním obalu při teplotě +2 až +30°C. Test je stabilní do data exspirace
uvedeném na obalu. Test musí zůstat zabalen v původní folii. Nezmrazujte.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
-
pouze pro in vitro diagnostiku
nepoužívejte po uplynutí expirační doby
před použitím test musí zůstat v uzavřeném v obalu
se vzorky manipulujte jako s potenciálně infekčním materiálem
odpad likvidujte jako biologický infekční odpad v souladu s příslušnými předpisy
test nepoužívejte, jestliže je obal poškozen
během testu nejezte, nepijte a nekuřte, dodržujte Správnou laboratorní praxi, používejte
ochranný oděv a jednorázové rukavice
test musí být proveden do dvou hodin od otevření obalu
REFERENCE:
1. R.A. Smego, J. Frean, H. J. Koornho. “Yersiniosis I: Microbiological and
Clinicoepidemiological Aspects of Plague and Non-Plague Yersinia Infections”. Eur J
Clin Microbiol Infect Dis (1999) 18:1–15 Q Springer-Verlag 1999
POUŽITÉ SYMBOLY:
Určeno pro diagnostiku in vitro
Číslo šarže (LOT)
Datum exspirace
Výrobce
Poslední revize tohoto návodu: 05/2014
6

Podobné dokumenty

Rapid-VIDITEST Verotoxin I-II

Rapid-VIDITEST Verotoxin I-II maximálně 2 týdny, by se měly vzorky uchovávat zmrazené při -20°C. Před použitím nechte vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu. Příprava vzorků a) Odšroubujte víčko odběrové zkumavky s ředicím ...

Více

Temata pro doktorske studium 2015-2016_ENG

Temata pro doktorske studium 2015-2016_ENG Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykova univerzita Kamenice 5/A6, 625 00 Brno tel.: +420 549 49 7496 e-mail: [email protected], web: http://www.med.muni.cz/biology/ _________________________...

Více

E.coli O157:H7

E.coli O157:H7 zóně“, kde se vždy na konci testu objeví zelená linka. Přítomnost zelené linky ověřuje: 1) že se použil dostatečný objem vzorku, 2) že došlo ke správné vzlínavosti vzorku, 3) interní kontrolu reage...

Více

Rapid-VIDITEST FOB

Rapid-VIDITEST FOB 2. Znova protřepejte odběrovou zkumavku se vzorkem stolice za účelem dobré homogenizace vzorku. Uřízněte nebo ustřihněte konec špičky zkumavky (3). 3. Těsně před použitím vyjměte Rapid-VIDITEST FOB...

Více

Rapid-VIDITEST Salmonella Card

Rapid-VIDITEST Salmonella Card Směs pak kapilárním efektem vzlíná vzhůru po membráně kazety. V případě pozitivního výsledku je barevný konjugát zachycen specifickými protilátkami ve „výsledkové zóně“, což se projeví jako barevná...

Více

C. difficile Ag (GDH)

C. difficile Ag (GDH) membránu, barevné částice migrují. V případě pozitivního výsledku je barevný konjugát zachycen specifickými protilátkami ve „výsledkové zóně“, což se projeví jako červená linka. Směs pak vzlíná dál...

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Card (Okult)

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Card (Okult) Test je platný pouze v případě, když se v kontrolní zóně objeví zelená linka. V testu je použit interní standard. Zelená linka, která se objevuje v kontrolní zóně C je vnitřní kontrolou testu. Potv...

Více

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH)

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH) SBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ: Odeberte dostatečné množství vzorku stolice do čistých a suchých odběrových nádob (1 až 2 gramy stolice nebo 1 až 2 ml tekutého vzorku). Test by měl proběhnout co nejdříve p...

Více

Použití Úvod Princip testu

Použití Úvod Princip testu CerTest-VIDITEST Strep A Card je kvalitativní imunochromatografický test pro stanovení antigenů Streptokoka typu A. Na testovací zóně membrány kazety jsou navázány myší monoklonální protilátky. Běh...

Více