květen - Městský Obvod Ostrava Vítkovice

Komentáře

Transkript

květen - Městský Obvod Ostrava Vítkovice
5/2006
Ze zasedání zastupitelstva
15. zasedání na‰eho zastupitelstva se uskuteãnilo dne 27. bfiezna 2006 v obfiadní síni vítkovické
radnice. K jednání se se‰lo 14 zastupitelÛ, ktefií
projednali v‰echny body programu a rozhodli následovnû:
Zastupitelstvo MOb Vítkovice:
1/ vzalo na vûdomí ústní informaci o moÏnosti získání dotace z EU v rámci grantového schématu
a souhlasilo s podáním Ïádosti o získání dotace
z EU na projekt propagace Vítkovic ve v˘‰i 2
mil. Kã
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
2/ vzalo na vûdomí:
a) Zprávu o ãinnosti P âR, obvodní oddûlení Ostrava – Vítkovice za rok 2005
b) Hodnotící zprávu o ãinnosti MP, místní sluÏebny
Vítkovice za II. pololetí 2005
c) V˘kaz pfiestupkové agendy za rok 2005
(V˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
3/ vzalo na vûdomí pfiehled stíÏností, peticí a podnûtÛ podan˘ch na ÚMOb Vítkovice od 1. 7. 2005
do 31. 12. 2005
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
4/ vzalo na vûdomí informativní zprávu o plnûní
usnesení ZMOb Vítkovice za 2. pololetí roku
2005.
(V˘sledek hlasování: pro 11, proti 1, hlasování se
zdrÏeli 2)
5/ vzalo na vûdomí zápisy z jednání kontrolního v˘boru Zastupitelstva MOb Vítkovice ze dne 19.
12. 2005 a 28. 2. 2006
(V˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 1)
6/ vzalo na vûdomí zápis ze 16. zasedání Finanãního v˘boru MOb Vítkovice, konaného dne 15. 3.
2006
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
7/ rozhodlo o poskytnutí pÛjãky ze sociálního fondu
podle pfiedloÏeného návrhu
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
8/ schválilo návrh na úpravu rozpoãtu podle pfiedloÏené dÛvodové zprávy
(V˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 1)
9/ rozhodlo neprominout smluvní pokutu
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
10/ rozhodlo povolit úhradu dluÏné ãástky za prodej
nemovitostí
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
11/ vzalo na vûdomí zámûr komplexní opravy bytového domu ·alounova 18 a souhlasilo s podáním
Ïádosti o poskytnutí dotace ve v˘‰i 3,5 mil. Kã
z rozpoãtu Statutárního mûsta Ostrava
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
12/ vzalo na vûdomí informaci o stavu pohledávek
z nájmu bytÛ a nebytov˘ch prostor k 31. 12.
2005, rozhodlo jednorázovû prominout pohledávku vzniklou nezaplacením poplatkÛ z prodlení nájemcÛm obecních bytÛ, ktefií své dluhy
z pronájmu bytÛ, vãetnû sluÏeb spojen˘ch s jejich
uÏíváním, uhradí zcela v období od 1. 4. 2006 do
31. 8. 2006 a v˘‰e pohledávky z poplatkÛ z prodlení pfiesáhne 20 000 Kã v kaÏdém jednotlivém
pfiípadû a schválilo „Zásady Zastupitelstva MOb
Vítkovice pro prominutí poplatkÛ z prodlení“ nájemcÛm obecních bytÛ ve Vítkovicích
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
13/ rozhodlo prominout pohledávky z nájmu bytu
podle pfiedloÏeného návrhu ã. OB/Pr/Hr/67/2006
(V˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 1)
14/ rozhodlo neuzavfiít dohodu o splátkách pohledávky z nájmu bytu se lhÛtou splatnosti del‰í neÏ 18
mûsícÛ podle pfiedloÏeného návrhu ã. OB/En/
216/2006
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
15/ vydalo souhlasné stanovisko k zámûru mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûfienou Mûstskému
obvodu Vítkovice, a to:
- pozemek parc. ã. 848/1, zast. plocha - nádvofií,
k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
16/ rozhodlo o zámûru prodat nemovitosti:
- pozemek parc. ã. 491/2 a pozemek parc. ã. 492/2
v‰e v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
17/ rozhodlo koupit nemovitosti:
- pozemek parc. ã. (891) PK a pozemek parc. ã.
(827) PK, v‰e v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
18/ rozhodlo prodat nemovitosti:
- pozemek parc. ã. 891/3, pozemek parc. ã. 891/4,
pozemek parc. ã. 891/5, zast. plocha a nádvofií,
pozemek parc. ã. 891/6 a pozemek parc. ã.
891/7, v‰e v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
19/ rozhodlo prodat nemovitost – pozemek parc. ã.
787, k. ú. Vítkovice
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
20/ rozhodlo prodat nemovitost - id. 1/2 pozemku
parc. ã. 305 v k. ú. Vítkovice
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
21/ revokovalo své usnesení ã. 388/13 ze dne 12. 9.
2005 v plném znûní a vydalo souhlasné stanovisko k zámûru Statutárního mûsta Ostravy smûnit
nemovitost:
- ãást pozemku parc. ã. 1353/1 v k. ú. Vítkovice,
vydalo nesouhlasné stanovisko ke svûfiení pozemkÛ získan˘ch smûnou, Mûstskému obvodu
Vítkovice, vydalo souhlasné stanovisko k zámûru mûsta prodat nemovitost svûfienou Mûstskému obvodu Vítkovice, a to - ãást pozemku parc.
ã. 1353/1, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava a uloÏilo odboru majetkovému zaslat stanoviska Zastupitelstva MOb Vítkovice Statutárnímu mûstu
Ostrava
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
22/ odloÏilo projednání dotazÛ, pfiipomínek a podnûtÛ vznesen˘ch na 14. zasedání zastupitelstva na
pfií‰tí zasedání zastupitelstva
(V˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
23/ vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti v˘borÛ a komisí MOb Vítkovice za rok 2005 s doporuãením,
aby tyto v˘bory a komise pracovaly v roce 2006
ve stejném sloÏení
(V˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
24/ schválilo poskytnutí mûsíãní odmûny neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva aÏ do v˘‰e souhrnu
odmûn za jednotlivé funkce a stanovilo neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMOb Vítkovice mûsíãní odmûnu, a to s úãinností od 1. 3. 2006, v návaznosti na
v˘kon funkce, rozhodlo o vyplacení rozdílu mezi
v˘‰í mûsíãních odmûn podle dosavadní právní
úpravy a v˘‰í mûsíãních odmûn podle upraveného nafiízení vlády ã. 37/2003 Sb. v platném znûní
za období 1. 1. – 28. 2. 2006.
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
25/ vydalo souhlasné stanovisko k zámûru mûsta Ostravy prodat nemovitosti, svûfiené Mûstskému obvodu Vítkovice, a to ãást pozemku parc. ã. 156/1,
ãást pozemku parc. ã. 156/1, ãást pozemku parc.
ã. 156/6, ãást pozemku parc. ã. 156/7, v‰e v k. ú.
Vítkovice
(V˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
Pfií‰tí, 16. vefiejné zasedání Zastupitelstva MOb
Vítkovice se uskuteãní dne 19. ãervna 2006 v 15.00
hod. v obfiadní síni vítkovické radnice. Obãané
jsou k úãasti srdeãnû zváni.
j. ‰.
Mrtvice je rychlá, její pfiíznaky se nesmí podceÀovat,
fiíká primáfi neurologického oddûlení Vítkovické nemocnice
Pfii pfiíznacích iktu – mozkové mrtvice, je nutné
jednat rychle, abychom omezili riziko postiÏení,
radí MUDr. Daniel Václavík, primáfi neurologického oddûlení a vyhlá‰eného Iktového centra Vítkovické nemocnice.
Co je to iktus?
Nejãastûji se jedná o náhlé nedokrvení nûkteré
ãásti mozku, kdy krevní sraÏenina zcela nebo ãásteãnû zablokuje prÛtok krve, a tedy i pfiísun nezbytné dodávky kyslíku a Ïivin. Tomuto typu iktu
se fiíká ischemická cévní mozková pfiíhoda. Dal‰í
pfiíãinou iktu mÛÏe b˘t krvácení do mozkové tkánû. Tento typ iktu se oznaãuje jako hemoragická
(krvácivá) cévní mozková pfiíhoda. Bez kyslíku
a Ïivin nervové buÀky rychle odumírají a tûlesné
funkce fiízené z postiÏené oblasti mozku jsou pak
naru‰ené. Tato porucha mÛÏe b˘t i trvalá. Je proto
dÛleÏité jednat rychle, abychom omezili riziko nevratného postiÏení, aÈ jiÏ v oblasti tûlesné nebo du‰evní.
Jaké jsou dal‰í pfiíznaky iktu?
Pfiíznaky vznikají náhle a nejãastûji se jedná
o ochablost nebo znecitlivûní tváfie, ruky nebo nohy, zpravidla jednostranné. Mohou se objevit potíÏe s fieãí nebo porozumûním fieãi, porucha zraku,
závratû, ztráta rovnováhy nebo koordinace i silná
bolest hlavy bez zjevné pfiíãiny. Nûkteré pfiíznaky
jsou mírné, ale i na jejich základû je nutné vyhledat lékafiskou pomoc.
Co dûlat, zpozorujeme-li u sebe nebo druh˘ch
osob pfiíznaky mozkové pfiíhody?
Iktus je akutní stav, kter˘ vyÏaduje neodkladnou
lékafiskou péãi! Bez otálení pfiivolejte rychlou zá-
Primáfi neurologického oddûlení Vítkovické nemocnice MUDr. Daniel Václavík.
Foto: Pavla Sakmarová
chrannou pomoc na lince 155 i pfii podezfiení na
mozkovou pfiíhodu. âím dfiíve se podafií zahájit
léãbu, tím vût‰í je ‰ance, Ïe iktus nevyústí v dlouhodobé postiÏení. Léãba je v‰ak zpravidla nejúãinnûj‰í v prvních tfiech hodinách od vzniku pfiíznakÛ.
V ãem spoãívá léãba cévní mozkové pfiíhody?
Nejvût‰ím pokrokem v akutní léãbû ischemické
cévní mozkové pfiíhody jsou nové postupy, které
umoÏÀují rozpustit krevní sraÏeninu v cévû a obnovit pfiísun krve do postiÏen˘ch oblastí mozku.
Tento typ léãby je zatím moÏn˘ do 3 hodin od poãátku iktu. Vût‰ina pacientÛ ale bohuÏel pfiichází
do nemocnice pfiíli‰ pozdû, aby se u nich takov˘
UpozorÀujeme
Matrika informuje...
V souvislosti s v˘konem volebního práva obãanÛ ve volbách do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky,
které se budou konat ve dnech
2. 6. a 3. 6. 2006, obdrÏel odbor vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Ostravy
souhlas odboru správních ãinností Ministerstva
vnitra k vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ v období 2. 5. - 3. 6.
2006. Takto vydané obãanské prÛkazy mají
platnost 1 rok ode dne jejich vydání.
Na základû uvedeného bude v tomto období
úsek obãansk˘ch prÛkazÛ odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Ostravy zaji‰Èovat vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ, obãan je povinen pfiedloÏit 2 fotografie.
Ve dnech konání voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky bude oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Ostravy a také Úfiadu mûstského obvodu Vítkovice zaji‰Èovat vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ
a cestovních pasÛ, a to dne 2. 6. 2006 od 14.00
hod. do 22.00 hod. a dne 3. 6. 2006 od 8.00
hod. do 14.00 hod.
ZPRAVODAJ VÍTKOVIC
Informace o v˘mûnû
obãansk˘ch prÛkazÛ
Podle nafiízení vlády ã. 612/2004 Sb., kter˘m
se stanoví lhÛty pro v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ, jsou obãané povinni provést v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ vydan˘ch do 31. prosince 1996 za obãanské prÛkazy se strojovû ãiteln˘mi údaji nejpozdûji do 31. prosince 2006. Îádost
o vydání obãanského prÛkazu je tfieba pfiedloÏit
nejpozdûji do 30. listopadu 2006.
Dále upozorÀujeme, Ïe v˘jimka z povinnosti
v˘mûny obãanského prÛkazu pro obãany narozené pfied 1. lednem 1936 se vztahuje i na tuto
etapu v˘mûny (zákon ã. 395/2005 Sb., kter˘m se
mûní zákon ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch prÛkazech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ). Tuto novelu zákona o obãansk˘ch prÛkazech iniciovali
poslanci s úmyslem zru‰it povinnost v˘mûny obãansk˘ch prÛkazÛ pro obãany star‰í 70 let. Nicménû z dikce ustanovení § 24 odst. 2 zákona
ã. 395/2005 Sb., schváleného Parlamentem âR
vypl˘vá, Ïe této povinnosti nebyli zpro‰tûni zcela, ale v˘mûna jejich obãansk˘ch prÛkazÛ byla
pouze posunuta do 31. prosince 2008. Za v˘mûnu obãanského prÛkazu bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ se nevybírá správní poplatek.
Marie Dvorská, odbor OaVV
postup mohl uplatnit. V kaÏdém pfiípadû je dÛleÏité dopravit postiÏeného do nemocnice co nejdfiíve,
aby mu byla poskytnuta vhodná léãba.
Co mÛÏeme udûlat proto, abychom se iktu vyhnuli?
V˘zkum ukázal, Ïe riziko iktu lze v˘znamnû
sníÏit jednoduch˘mi zmûnami Ïivotního stylu. Je
nutné nekoufiit, kaÏd˘ den se vûnovat alespoÀ 30
minut tûlesné aktivitû – procházkám, práci na zahradû nebo v domácnosti. Lidé by mûli jíst pravidelnû ovoce a zeleninu, udrÏovat si pfiimûfienou
váhu, omezit mnoÏství soli, tuku a cukru v jídle.
Dále by se mûli také vyhnout nadmûrné konzumaci alkoholu a pravidelnû si nechat zmûfiit krevní
tlak. Pokud zaznamenají nepravidelnost v srdeãní
ãinnosti, je dÛleÏité vyhledat lékafie. Mûli by také
povzbuzovat své blízké, aby dodrÏovali zdrav˘ Ïivotní styl.
âasto dochází k opûtovnému vzniku mozkové
mrtvice. Jak tomu zabránit?
Dlouhodobé uÏívání lékÛ, které sniÏují sráÏlivost krve, mÛÏe omezit riziko opakování iktu.
NejbûÏnûj‰í se pouÏívají tzv. protidestiãkové léky,
které usnadÀují prÛtok krve cévami a udrÏují její
niωí sráÏlivost. Dlouhodobé podávání tûchto lékÛ
je zamûfiené na sníÏení rizika nejenom rozvoje ãi
opakování iktu, ale i jin˘ch ischemick˘ch pfiíhod,
jako je napfiíklad srdeãní infarkt. Dal‰í dÛleÏité
sloÏky prevence jsou léãba vysokého tlaku, cholesterolu, cukrovky a v neposlední fiadû v˘‰e uveden˘ zdrav˘ Ïivotní styl.
Karin Pelikánová
Mezinárodní spolupráce
AHOL-VO·
zaznamenala dal‰í úspûchy
AHOL-VO·, o.p.s., Ostrava-Zábfieh, která od
roku 2004 úspû‰nû spolupracuje s Odbornou ekonomickou ‰kolou v Berlínû / Nauen na projektech v˘mûny
vyuãujících a studentÛ, uãinila ve sv˘ch
kontaktech dal‰í v˘znamn˘ krok. V dubnu 2006 získaly v Mnichovû dvû vyuãující AHOL-VO·, Mgr. Galvánková a Mgr.
Pe‰atová, licenci na vyuãovací pfiedmût
„âe‰tina jako cizí jazyk”. Spolupráce
obou ‰kol se nyní zamûfií nejen na v˘uku
ãe‰tiny a nûmãiny, ale i na intenzivní pfiípravu na mezinárodní evropské zkou‰ky
TELC a na získávání certifikátÛ úrovnû
A1 a B1. Tím se vytvofií velmi dobré podmínky pro vzájemné propojování cizojazyãné a odborné v˘uky. Studenti obou
partnersk˘ch ‰kol si tak budou moci roz‰ifiovat své odborné vzdûlání v souladu
s poÏadavky ãesk˘ch a nûmeck˘ch ‰kol.
Mgr. Pavla Sztulová,
tisková mluvãí AHOL-VO·
strana 2
STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA, MùSTSK¯ OBVOD VÍTKOVICE
OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
Starosta Statutárního mûsta Ostravy, Mûstského obvodu Vítkovice podle § 15 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky se uskuteãní
dne 2. ãervna 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 3. ãervna 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
ve volebním okrsku ã. 251
ve volebním okrsku ã. 253
je volební místnost v Základní ‰kole, Rostislavova
7, Ostrava-Vítkovice
je volební místnost v Domû soustfiedûné péãe,
Oceláfiská 16, Ostrava-Vítkovice
pro voliãe bydlící v
Dehtová
7, 9
Holubova
3, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 28A,
30, 31
Kofienského
3, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23,
31, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 45
Maixnerova
4, 7, 9, 11
Meãnikovova
4, 10, 12, 17, 19, 25
Pasteurova
9
Rostislavova
4, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 22
Ruská
120, 121, 125, 131
Sovova
4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16
Svatoplukova
20, 22, 26, 28, 34
Syllabova
5, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 11, 12,
16A, 17, 17A, 19, 19B, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
·tramberská
2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
14A, 15, 16, 17, 17A, 18, 19,
21, 23, 29, 29A, 31, 35, 37, 41,
43, 43A, 43B, 43C, 43D
Thomayerova
7, 9, 13, 17, 26, 28
U Cementárny
1, 3, 7, 8, 9, 11A, 12, 13, 14, 15,
17, 29, 31
Vrázova
5, 7, 8, 9A, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34,
36, 37, 38, 39, 40, 42
Závodní
96, 98, 135, 137
pro voliãe bydlící v
Bivojova
1, 10, 12, 14
Chodská
6
Erbenova
1, 5, 6, 8, 9, 28, 30, 31, 32, 34,
37, 37A
Lidická
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 21, 21A, 24,
25, 26, 27, 29, 50, 52, 55, 56
V˘stavní
106, 126, 128
·alounova
7, 8, 10
Zengrova
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
ve volebním okrsku ã. 252
je volební místnost ve Stfiední odborné ‰kole
AHOL, s. r. o., nám. J. z Podûbrad 26, OstravaVítkovice
pro voliãe bydlící v
Halasova
6, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 23, 26,
32
Jeremenkova
1, 5, 11, 13, 16, 19, 21
Kutuzovova
5, 7, 8, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 31
Mírová
19, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35,
36A, 36B, 38, 41
Mírové námûstí
1, 3D
nám. J. z Podûbrad 2, 3, 14, 15
Obytná
5, 6, 9
Prokopa Velikého 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25,
27, 28, 33, 34, 40
Ruská
25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37A,
38, 39, 44
·alounova
18, 22, 26, 30, 33, 35, 37, 59
TrÏní
2, 4, 5, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16
ZaluÏanského
2, 5, 9
strana 3
ve volebním okrsku ã. 254
je volební místnost v Základní umûlecké ‰ko1e,
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
pro voliãe bydlící v
Erbenova
47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74,
74A, 76, 80, 82, 84, 85, 87, 89,
91, 93, 99, 101, 103, 105, 107,
109
Jeremenkova osada 3, 5, 7, 94, 96, 98
Kováfiská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Meziuliãní
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nerudova
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35,
39, 39A, 40, 42, 43, 46, 48
ObráncÛ míru
4, 7, 7A, 10, 11, 11A, 14, 15,
15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 22, 24,
24A, 25, 26, 27, 35, 38, 38A, 39,
39A, 40, 41A, 42A, 43, 45, 47,
48, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68,
70, 72, 74
Rudná
9, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56,
58, 60, 62, 64, 66
Taviãská
10A, 12, 14, 17, 22, 23, 24, 25,
30, 32, 34, 42, 45
ve volebním okrsku ã. 255
je volební místnost ve Stfiední odborné ‰kole
AHOL, s. r. o., Du‰ní 19, Ostrava-Vítkovice
pro voliãe bydlící v
Barbofiina
Místecká
Na Obvodu
Pfieru‰ená
Starobní
3, 4, 5, 6, 7, 8
99
21, 23, 25, 27, 45, 47, 49
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19,
Stfiedulinského
U NádraÏí
Urbanãíkova
Uzavfiená
V Sadû
Závodní
21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33,
35, 37
3, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25
27
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17
2, 3, 4, 6, 7, 8
3, 4, 5, 6, 7, 8
78, 80
ve volebním okrsku ã. 256
je volební místnost v Základní umûlecké ‰kole, Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
pro voliãe bydlící v
Oceláfiská
10, 10A, 10B, 12, 15, 16, 17, 18,
23, 23A, 26, 33, 35, 37, 38, 41,
42, 43, 44, 45, 47
OkruÏní
15, 17, 19, 21, 23, 25
Ryskova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sirotãí
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27A,
29, 29A, 39A, 41, 41A, 42, 43,
43A, 44, 45, 45A, 46, 48, 50, 52,
56, 68, 74
·alounova
43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 53,
61
Zengrova
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
32A, 33, 35, 37, 42, 44, 45, 48,
49, 50, 53, 55, 57, 59A, 61,
61A, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 77A, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 93, 93A, 95, 97, 101
3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním,
diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky, cestovním prÛkazem âeské republiky.
4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pfiede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliã mÛÏe
obdrÏet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ úfiad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební
komise zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková
volební komise vy‰le k voliãi své dva ãleny s pfienosnou volební schránkou, úfiední obálkou a hlasovacími lístky. Pfii hlasování postupují ãlenové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
Ostrava-Vítkovice, dne 10. kvûtna 2006
Mgr. Petr Kutûj, v.r., starosta
ZPRAVODAJ VÍTKOVIC
Velké radosti na RB SOU autoopravárenském
Mgr. Chyba pfiebírá ocenûní.
Leto‰ní Den uãitelÛ byl pro v‰echny na RB SOU
autoopravárenském, s.r.o., extra v˘jimeãn˘. Zdej‰ímu uãiteli Mgr. ZdeÀku Chybovi se dostalo hned
dvou ocenûní za jeho 37 houÏevnat˘ch let v uãÀovském ‰kolství. Na základû doporuãení sv˘ch kolegÛ
adresovaném Krajskému úfiadu byl navrÏen na ãestné ocenûní Moravskoslezského kraje za dlouhodobou tvÛrãí pedagogickou ãinnost. Toto uznání Mgr.
Zdenûk Chyba pfievzal 28. bfiezna 2006 v Novém Jiãínû pfiímo z rukou prezidenta âeské republiky pana
Václava Klause spoleãnû s dal‰í dvacítkou zaslouÏil˘ch pedagogÛ Moravskoslezského kraje.
Z tohoto poãtu pedagogÛ pak dále kraj nominoval
nejlep‰í dva na Medaili II. stupnû M·MT. Jedním
z nich byl právû opût Mgr. Zdenûk Chyba, kter˘ toto
ocenûní pfievzal z rukou ministrynû ‰kolství paní Petry Buzkové 27. bfiezna 2006 v Praze.
V‰echny kolegy a Ïáky Mgr. ZdeÀka Chyby
Den uãitelÛ – ohlédnutí
V dubnovém ãísle na‰eho ãasopisu jsme jiÏ z dÛvodu uzávûrky ãísla nestaãili zvefiejnit úspûch vítkovického ‰kolství, kdy v závûru mûsíce bfiezna
do‰lo u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ k ocenûní pedagogÛ
– Ïen, které se vûnují práci s dûtmi a mládeÏí ve
‰kolách a ‰kolkách, u nichÏ je SMO – MOb Vítkovice zfiizovatelem.
Paní Mgr. Ludmila Kfienková ze Základní ‰koly
Rostislavova 7 byla mezi patnácti ocenûn˘mi ostravsk˘mi pedagogy hodnocena coby v˘razná pedagogická osobnost a dne 27. 3. 2006 pfievzala
z rukou pfiedstavitelÛ mûsta v Divadle Antonína
Dvofiáka její dcera v˘znamné ocenûní a drobné dáreãky pro svou matku (vyznamenaná se pro nemoc
nemohla dostavit osobnû).
Dne 20. bfiezna 2006 probûhl pod zá‰titou minis-
Stfiípky ze ‰kolství
Kde je ten zajíãek?
■ Leto‰ní Velikonoce v matefiské ‰kolce P. Velikého
byly tro‰ku netradiãní. Kromû malování vajíãek
a dal‰ích zvyklostí pfiipravily uãitelky pro dûti velikonoãní zvyk na Moravû ne moc znám˘, ale v âechách hojnû udrÏovan˘ – hledání velikonoãního zajíãka. Zajíãek dûtem zanechával stopy a také si pro
nû pfiipravil rÛzné úkoly. Ovûfioval si, co dûti ví o jaru, o velikonocích, o pomlázce a jin˘ch zvyklostech
tohoto svátku jara. Dûti samozfiejmû v‰echny
úkoly splnily, jsou to dûti ‰ikovné a zajíãky na‰ly
hned dva. To bylo radosti... A co víc? Velikonoce se
sladkou odmûnou za pomlázku mohly zaãít...
■ V Základní ‰kole Ostrava-Vítkovice, ·alounova
56, se o zpestfiení pobytu dûtí v nult˘ch roãnících starají obûtavé uãitelky, vychovatelky i poradkynû. Ty
se tûsnû pfied Velikonocemi i se sv˘mi svûfienci vy-
ZPRAVODAJ VÍTKOVIC
terstva ‰kolství ve Státní opefie v Praze slavnostní
koncert pfii pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ. Za úãasti ministrynû ‰kolství JUDr. Petry Buzkové byli vybráni a následnû ocenûní ãtyfii pedagogové z celé
ãeské republiky.
Velmi nás tû‰í a váÏíme si toho, Ïe jednou z ocenûn˘ch je fieditelka pfiíspûvkové organizace Matefiská ‰kola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého
37, paní Jana Smutná.
Ocenûní pfievzala za dobrou práci s dûtmi ze znev˘hodnûného sociokulturního prostfiedí a taktéÏ za
mimo‰kolní aktivity zamûfiené na zaãleÀování
romské dûtské populace v regionu Ostrava. Její
jméno, a tím i dobré jméno Vítkovic, se objevilo
také v t˘deníku ·kolství, vydávaného odborov˘m
svazem pracovníkÛ ve ‰kolství.
pravily na nበúfiad, zazpívaly a po kanceláfiích rozdali ozdobená vajíãka naaranÏovaná na barevn˘ch
‰pejlích. A jelikoÏ se na ‰kole v tûlocviãnû konal pak
dûtsk˘ karneval, odmûnou v‰em dûtem – tûm
v maskách i bez nich - byl pak ko‰ík sladkostí, které
pro nû zakoupil úfiad.
■ Po zdafiilém „KniÏním bazaru”, o kterém pí‰eme
na jiném místû zpravodaje, zaznamenal odbor ‰kolství a kultury zv˘‰en˘ zájem o kniÏní publikaci
Vítkovice, která je stále v prodeji na na‰em úfiadû za
cenu 315 Kã. MoÏná se zájem objevil po poutavém
vyprávûní na‰í kronikáfiky o pûkn˘ch místech ve Vítkovicích. Mnoho studentÛ chtûlo do knihy alespoÀ
nahlédnout ãi vypsat si zajímavá data a údaje pro své
závûreãné práce na stfiední ‰kole, nebo to je prostû
proto, Ïe je tato publikace opravdu pûkná a poutavá.
■ Dne 22. 4. 2006 uspofiádala Základní ‰kola Rostislavova 7 v Ostravû-Vítkovicích spolu s hokejov˘m
klubem Vítkovice zábavnou akci s názvem „Hurá
na ledû” pro dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií. V âEZ
Arénû se tak celé odpoledne bruslilo, v nápadit˘ch
maskách se zde pfiedvedli malí princové, králové,
zvífiátka, námofiníci, bojovníci, princezny a Pipi punãochaté, piráti, ‰a‰ci i ka‰párci. Nejhezãí masky byly
odmûnûny hodnotn˘mi cenami, ale v‰echny dûti dostaly na památku medaili se znakem ‰koly a sladké
bonbony za úãast v soutûÏích. Velká fronta se tvofiila
u stolku s plakáty hokejistÛ Vítkovic, kde probíhala
autogramiáda. Nikdo neodcházel z haly s prázdnou –
mnozí se zastavili na odchodu domÛ v podveãer je‰tû
v shopu, kde se prodávaly drobné upomínkové pfiedmûty s hokejovou tematikou.
■ Velmi dobrou spolupráci navázal uÏ v loÀském ro-
Mgr. Chyba
opravdu lechtá u srdce, Ïe se tento pohádkov˘ uãitel
doãkal tûch nejvy‰‰ích poct, co na uãitele ãekají.
V‰echny tû‰í i to, Ïe RB SOU autoopravárenské,
s.r.o., zaji‰Èuje v˘uku budoucích autoodborníkÛ tak
‰piãkov˘mi pedagogy.
Petra Helebrantová
Vyznamenanou pfiijala na své schÛzi i rada na‰eho mûstského obvodu.
Blahopfiejeme
I. B.
Jana Smutná se starostou Mgr. Petrem Kutûjem
a místostarostou ing. Leo‰em Adamíkem.
Foto: Ing. Bednafiík
ce nበúfiad se SZ· a VSZ· v Ostravû, jejíÏ studenti
i pedagogové pfiipravují pro na‰e ‰kolky a prvÀáãky
speciální program „Zdraví do ‰kol a ‰kolek“. Tato
‰kola uspofiádala 7. 4. Den zdraví, na kterém byl
prezentován bohat˘ program – pro kaÏdého nûco.
Pro dûti zde bylo loutkové divadlo, pohádky se zdravotnickou tematikou, ukázka v˘roby hraãek, pro dospûlé zde pfiipravili fiadu pfiedná‰ek, cviãení, masáÏí
nebo mûfiení fyziologick˘ch funkcí, bylo moÏno
ochutnat ãaje, saláty, v˘robky bezlepkové stravy i racionální v˘Ïivy. Zdafiilá akce bûÏela od rána do odpoledních hodin a pofiadatelé mohou b˘t spokojeni
s v˘sledky svého snaÏení.
■ Na‰e dûti milují pohádky a v dubnu se proto mohli
malí caparti z M· Erbenova a M· P. Velikého podívat hned na dvû. Do ‰kolek si zveme divadelní spoleãnost ROLNIâKA, a ta dûtem zahrála loutkovou
pohádku Svût mezi mraky (o jarním poãasí) a také
pohádku O zatoulaném koÈátku.
I. B.
strana 4
Ze Ïivota vítkovické knihovny
Májka
Romské odpoledne „Tanãím, zpívám, rapuji...”
V rámci „DnÛ romské kultury”
jsme 5. 4. 2006 uspofiádali pro
romské dûti zábavné odpoledne,
kterého se úãastnilo 35 nejen
romsk˘ch dûtí. Dûti zpívaly,
pfiedná‰ely básniãky, tancovaly
a v‰echny byly na závûr odmûnûny. Odpoledne
ukonãila malá diskotéka.
Kvûten v knihovnû:
V dûtském oddûlení knihovny jsme mûli pro dûti pfiipravenou soutûÏ „Toulavé boty”, která probíhala cel˘ kvûten - jednalo se o pfiírodopisné
a zemûpisné znalosti ostravského regionu.
VáÏení ãtenáfii,
zdej‰í knihovna se bude stûhovat do nov˘ch
prostor. Nové sídlo knihovny bude na ul. KutuV˘tvarné (odpolední) dílny:
zovovû, v tûsné blízkosti nám. Jifiího z Podû19. 5. „Památník z cest” – 13.30 -15.30 hod.
brad.
v˘roba rámeãkÛ na fotografie
Provoz v nové knihovnû bude zahájen zaãát26. 5. „Roztomilé kvûtináãe” - 13.30 – 15.30 hod.
kem fiíjna 2006.
zdobení kvûtináãÛ
Od 17. 7. 2006 bude knihovna doãasnû uzaSrdeãnû zveme v‰echny dûti.
vfiena (necelé 3 mûsíce). Na tuto pfiechodnou
dobu lze pfiejít na nûkterou z poboãek Knihovny
mûsta Ostravy (Ostrava-HrabÛvka, Dr. Martínka, Mariánské Hory, Daliborova, Hrabová).
Podmínkou je vrácení v‰ech knih do na‰í knihovny.
Po pfiestûhování budeme rádi, kdyÏ budete dál
vyuÏívat na‰ich sluÏeb v nové knihovnû.
Dopravní spojení do nové knihovny – pfiímo
od zastávky autobusÛ 24, 42, 35, 39 a 50. Dále
stále stejnû od tramvají ã. 1, 6 – zastávka âesk˘
dÛm nebo u Mírového námûstí od tramvají ã. 2,
3, 14.
Tû‰íme se na setkání s Vámi na nové adrese!!!
Dana Gurecká,
vedoucí knihovny Vítkovice
V˘jimeãn˘ bfieznov˘ t˘den
V posledním bfieznovém t˘dnu bylo v obfiadní
síni radnice neobvykle Ïivo. V pondûlí odpoledne
zasedalo zastupitelstvo obvodu. V úter˘ dopoledne chystaly ãlenky kulturní komise tzv. kniÏní bazar a dny kronikáfiky. Na stolech se úhlednû vr‰ily
knihy v‰ech ÏánrÛ a odborné i populární ãasopisy.
V odpoledních hodinách si knihy, videosnímky
a kroniky mimo pfiicházejících obãanÛ prohlédli
studenti AHOLu. Ve stfiedu dopoledne byla síÀ
zaplnûna Ïáky Z· ·alounova, odpoledne opût studenty AHOLu. Knihy pozvolna mizely, celá akce
nab˘vala smysl. âtvrtek se rozeznûl smíchem ÏákÛ ze Z· Rostislavova, ktefií na loÀsk˘ch snímcích na promítacím plátnû i v kronice poznávali
sebe i své kamarády. Hovofiilo se i o hrách dûtství
jejich rodiãÛ a babiãek, dostali úkol posedût s rodiãi a zeptat se na jejich vzpomínky.
Ve ãtvrtek v pÛl jedné byli pfiivítáni na‰i vítkoviãtí jubilanti. Pfii‰lo jich tentokrát mnoho, vylákalo je jarní sluníãko. Podûkoval a promluvil
k nim místostarosta ing. Leo‰ Adamík. Zazpívat
pfii‰el sbor ze Z· ·alounova, kter˘ pomohl pfiedávat malé dáreãky. K na‰í radosti si jubilanti prohlíÏeli a odná‰eli knihy, které se jim je‰tû nepodafiilo pfieãíst, vyptávali se, vzpomínali. A v pátek
strana 5
Ing. Leo‰ Adamík s jubilanty.
Foto: Ing. Josef Bednafiík
Jako kaÏdoroãnû vítáme nejhezãí mûsíc roku stavûním májky pfied radnicí. Tento obyãej jsme u nás
ve Vítkovicích pfiemûnili v tradici, a tak se v pátek
28. dubna stavûla májka jiÏ po osmé.
Tentokrát jsme dali na upozornûní pamûtníkÛ, Ïe
vr‰ek májky musí b˘t z bfiízy, a tak se do svûta rozhlíÏí bílá ‰piãka s útl˘mi bfiezov˘mi proutky a pod
ní se zelená vûnec nazdoben˘ bezmála sty metry
barevn˘ch stuÏek. Poãasí nám pfiálo, na‰i zamûstnanci si poradili s tûÏk˘m kmenem jako nic, na námûstí se scházeli pfiátelé i chodci, zvûdaví, co se
bude dít dál. A dûlo se.
Pfiijela historická tramvaj Barborka, která témûfi
hodinu vozila Ostravou dûti z na‰ich matefisk˘ch
‰kol. Z tramvaje se oz˘val zvuk kytary a zpûv dûtí,
které se do jednoho nastrojily do kost˘mÛ ãarodûjÛ
a ãarodûjnic, a to vãetnû sv˘ch uãitelek a pfiiletûly
pod májku právû vãas. Dorazila televize, spousta
rodiãÛ i prarodiãÛ, z oken úfiadu se smáli zamûstnanci mal˘m nahastro‰en˘m kouzelníkÛm, ktefií
kolem májky tancovali, zpívali a tleskali si do rytmu.
Potom se dûti je‰tû prohnaly radnicí, nakoukly
do kanceláfií a pfied radnicí pak byly obdarovány
barevn˘mi bonbonky, které tak milují. Vánek poãechral barevné stuÏky v zeleni chvojí a my jsme
pfiivítali májov˘ ãas...
Kácení májky máme naplánováno na 1. ãervna,
zrovna na Den dûtí a tudíÏ tradiãnû pokraãuje veselé odpoledne pro dûti na hfii‰ti Národní házené.
Pfiipraveny jsou soutûÏe, nafukovací hrad, ukázka
v˘cviku psÛ, dûti si vyzkou‰ejí fiidiãské umûní
v miniautíãkách, pfiipraveno je poho‰tûní vãetnû
cukrové vaty, Karkulka rozdá u táboráku bufity
k opékání, moÏná se dûti povozí na malém poníkovi... takÏe se na v‰echny tû‰íme.
Ilona Bergerová
pfiicházeli náv‰tûvníci, ktefií dostali informace od
tûch, co u nás dobfie pofiídili, a jimÏ se v obfiadní
síni líbilo. Kasiãka se plnila dobrovoln˘mi pfiíspûvky, za které budeme moci koupit dáreãky
tfieba pro Cihláãka. Pfiedpokládáme, Ïe zorganizujeme dal‰í podobnou akci, snad uÏ na podzim,
moÏná i na pûknû upraveném radniãním dvofie,
protoÏe mnoho knih na‰lo svého nového majitele.
VÏdyÈ stále platí - kniha je nejlep‰í pfiítel.
Ilona Bergerová a Lenka Kocierzová
ZPRAVODAJ VÍTKOVIC
Zásady Zastupitelstva Mûstského obvodu Vítkovice
pro prominutí pohledávek z poplatkÛ z prodlení
nájemcÛm obecních bytÛ ve Vítkovicích v období
od 1. 4. 2006 do 31. 8. 2006:
dlení, dluÏníkÛ, u nichÏ úhrada dluhÛ bude pro- rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice o prominutí pohledávek z poplatkÛ z prodlení je rámvedena pouze zápoãtem pfieplatku z vyúãtování
cové a bude, po uplynutí urãeného období, konsluÏeb spojen˘ch s uÏíváním bytu za rok 2005
kretizováno dodateãn˘m pfiedloÏením seznamu
a dluÏníkÛ, ktefií budou mít evidovány dluhy jen
dluÏníkÛ a ãástek poplatkÛ z prodlení ke schváv období od 1. 4. do 31. 8. 2006
lení opatfiení v práci s pohledávkami v Zastupi- - u dluÏníka, kterému jiÏ byly prominuty poplatky
telstvu Mûstského obvodu Vítkovice
z prodlení v roce 2005 pfii stejném opatfiení jed- pohledávky z poplatkÛ z prodlení budou promínorázového prominutí poplatkÛ z prodlení, bude
jeny pouze nájemcÛm obecních bytÛ, ktefií své
v roce 2006 v pfiípadû úhrady v‰ech dluhÛ ve stadluhy z pronájmu bytÛ, vãetnû sluÏeb poskytonoveném období, prominuto pouze 70 % objevan˘ch s uÏíváním bytu a pfiípadn˘ch soudních
mu poplatkÛ z prodlení
poplatkÛ, uhradí zcela v daném období
- tyto zásady budou zvefiejnûny zpÛsobem v místû
- prominutí poplatkÛ z prodlení bude provedeno
obvykl˘m, tj. Zpravodajem Mûstského obvodu
jak u dosud neÏalovan˘ch pohledávek, tak i poVítkovice, vyvû‰ením na úfiední desce a na interhledávek právnû zaji‰tûn˘ch a Ïalovan˘ch
netov˘ch stránkách MOb Vítkovice - www.vit- opatfiení se net˘ká soudních nákladÛ spojen˘ch
kovice.mmo.cz
s právním vymáháním pohledávek
- u dluÏníkÛ, ktefií mají uzavfienou dohodu o splát- - zbylé neÏalované pohledávky z nájmu bytÛ (za
rok 2004 a ãásteãnû za rok 2005) po tomto opatkách závazkÛ, je podmínkou prominutí poplatkÛ
fiení (s v˘jimkou pohledávek malého rozsahu),
z prodlení úplné uhrazení celého zÛstatku dluhu
budou pfiedány k soudnímu vymáhání bytov˘m
v urãeném období
odborem do konce roku 2006
- rozhodnutí o prominutí poplatkÛ z prodlení se
Ve Vítkovicích, dne 27. 3. 2006
net˘ká dluÏníkÛ, jejichÏ závazek vÛãi MOb VítMgr. Petr Kutûj, v.r., starosta
kovice k 1. 4. 2006 tvofií pouze poplatky z pro-
Ze zápisníku
mûstské policie
Rozbil dvefie na nádraÏí
Dne 14. 4. 2006 spatfiila hlídka MP pfied budovou nádraÏí âD v O.-Vítkovicích muÏe, vycházejícího z vestibulu ven, pfiiãemÏ pozornost stráÏníkÛ upoutala skuteãnost, Ïe muÏ témûfi bûÏel. Za
ním vybûhla zamûstnankynû âD, která po spatfiení hlídky stráÏníkÛm oznámila, Ïe dotyãn˘ rozbil
ve vnitfiních prostorách nádraÏí dvefie. StráÏníci
utíkajícího muÏe (20 let) zadrÏeli a jelikoÏ nebyla
v danou chvíli známa v˘‰e ‰kody, kterou muÏ
zpÛsobil, byla na místo pfiivolána hlídka Policie
âR, která si zadrÏeného i celou událost pfievzala.
KrádeÏ kovového materiálu
Dne 16. 4. 2006 byla hlídka MP vyslána na ul.
Samaritánskou v O.-Vítkovicích, kde mûlo dojít
ke krádeÏi kovového materiálu z areálu soukromé
firmy. Na místû stráÏníci zadrÏeli muÏe (29 let),
kter˘ do pfiistaveného motorového vozidla ·koda
105 nakládal Ïeleznou kulatinu. MuÏ mûl pfii sobû
rovnûÏ brusku. Na místo byla pfiivolána hlídka
Policie âR a zadrÏeného si pfievzala.
Pes a muÏ pokousáni jin˘m psem
Dne 17. 4. 2006 do‰lo na ul. 1. máje v O.-Vítkozilidsk˘ch vztahÛ, poradenství v problematice vicích k pokousání psa rasy dobrman a jeho majibydlení a právní ochrany. Jako dÛleÏité doplnûní tele jin˘m psem rasy pitbulterier. Ve chvíli, kdy
tûchto sluÏeb pak slouÏí sluÏby sociální pomoci, kte- po‰kozen˘ muÏ (48 let) procházel se sv˘m psem
ré zaji‰Èujeme v akutní sociální krizi.
kolem restaurace, vybûhl z této pitbulteriér bez
Vûfiíme, Ïe nabízené sluÏby, vycházející z potfieb náhubku, kter˘ napadl a pokousal (dobrmana).
lidí, ktefií se na nás obracejí s prosbou o pomoc, naKdyÏ se majitel dobrmana snaÏil oba psy od sebe
pomÛÏou naplÀovat poslání stfiediska. Tím je nabízet
oddûlit, byl pitbulterierem pokousán na palci praKaÏdého, kdo prochází Jeremenkovou ulicí v Os- bezplatnou a anonymní pomoc pfii hledání moÏností vé ruky. Majitel pitbulteriera (54 let) se v té dobû
travû-Vítkovicích nedaleko Mírového námûstí, kde fie‰ení tíÏivé situace v Ïivotû ãlovûka a napomáhat tyBc. Katefiina Pekárková, nacházel v restauraci ve spoleãnosti dvou dal‰ích
je‰tû v minulém roce sídlila „Charitní sociálnû právní to moÏnosti realizovat.
vedoucí Charitního stfiediska poradensk˘ch muÏÛ. V‰ichni byli pod vlivem alkoholu. Po‰koporadna a poradna pro Ïeny a dívky“, mÛÏe pfiekvaa sociálních sluÏeb zen˘ oznámil událost na tísÀové lince, na místo
pit nová informaãní cedule na dvefiích tohoto stfiedisbyla ihned vyslána hlídka MP a pracovník úseku
Kontaktní
údaje:
ka. Na ní je totiÏ tento pÛvodní název od ledna 2006
odchytu MP. Pitbulterier byl odchycen a následnû
vystfiídán nápisem „Charitní stfiedisko poraden- Charitní stfiedisko poradensk˘ch
umístûn v útulku pro nalezené psy. Byla rovnûÏ
sk˘ch a sociálních sluÏeb“. V ãem tato zmûna spo- a sociálních sluÏeb
Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice
ãívá?
pfiivolána hlídka Policie âR. Celá událost bude
Jak napovídá nov˘ název, hlavním pilífiem pomo- Tel.: 596 787 690
projednána ve správním fiízení.
Informujeme
Charitní poradna
v novém kabátû
ci, kterou zde nabízíme, zÛstávají poradenské sluÏby. Jde hlavnû o poradenství v tíÏivé Ïivotní situaci,
poradenství v oblasti sociálního zabezpeãení a me-
Konzultaãní hodiny: Po + St 13.00 – 17.00 hod.,
Út + ât 8.00-12.00 hod.
(telefonicky lze domluvit i jin˘ termín)
Informace obãanÛm, bydlícím na ulici Meziuliãní v Ostravû-Vítkovicích.
Vefiejná v˘zva
MOb Vítkovice, odbor komunálních sluÏeb a dopravy, pfiipravuje opravu místní komunikace
na ulici Meziuliãní, Ostrava-Vítkovice, a to vãetnû chodníkÛ (na pozemku parc. ã. 223/2, ostatní
plocha, k.ú. Vítkovice), kterou uskuteãní v termínu srpen - záfií 2006.
Oprava povrchu komunikace a chodníkÛ bude navazovat na rekonstrukci vodovodního fiadu,
kterou v období kvûten - ãervenec 2006 realizují Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vyz˘váme obãany, bydlící na ulici Meziuliãní v Ostravû-Vítkovicích, resp. v‰echny spoluvlastníky rodinn˘ch domkÛ – nemovitostí, umístûn˘ch v této lokalitû, aby zodpovûdnû zváÏili
moÏnost uskuteãnit (a to nejpozdûji do 31. 7. 2006) pfiípadné opravy vlastní kanalizaãní, vodovodní ãi plynové pfiípojky, protoÏe po dokonãení v˘‰e uvedené asanace komunikace a chodníkÛ
na parc. ã. 223/2, ost. pl., k.ú. Vítkovice, pfii jakémkoliv budoucím provádûní oprav tûchto pfiípojek, znamenajících i pfiekopávku ãásti chodníku ãi vozovky, budete zavázáni povinností uvést tyto ãásti chodníku nebo vozovky do pÛvodního stavu, a to na vlastní náklady, ãímÏ se va‰e investice podstatnû zv˘‰í.
Vûfiíme, Ïe toto na‰e upozornûní zodpovûdnû zváÏíte.
VáÏení spoluobãané, v pfiedstihu vám v‰em tímto dûkujeme, Ïe s pochopením pfiekonáte po dobu provádûní pfiedmûtné opravy chodníku a vozovky i doãasné osobní obtíÏe, napfi. ztíÏení pfiíjezdu, resp. pfiístupu do vlastního domu apod.
Ing. Josef Bednafiík, vedoucí odboru KSaD
ZPRAVODAJ VÍTKOVIC
Volnû pobíhající pes
Dne 24. 4. 2006 byla hlídka MP vyslána na ul.
·tramberskou v O.-Vítkovicích, kde bylo oznámeno napadení ãlovûka psem. Na místû stráÏníky
oslovil oznamovatel (45 let), kter˘ uvedl, Ïe pfied
chvílí byl jeho syn (14 let) napaden a pokousán
volnû pobíhajícím psem vût‰í rasy. Oznamovatel
události oznaãil rovnûÏ byt, kde pes Ïil. Majitelka
psa (48 let) na v˘zvu stráÏníkÛ pfiedloÏila doklad
totoÏnosti i doklad o fiádném oãkování psa. Pfiipustila, Ïe pes venku pobíhal bez náhubku a bez
fiádného dozoru, nicménû trvala na tom, Ïe její pes
nikoho nikdy nenapadl a Ïe chlapec na psa volal
a proto k nûmu pfiibûhl. RovnûÏ popírala, Ïe by
pes chlapce pokousal, mûl ho pouze ‰típnout, jednalo se v‰ak o poranûní krvácející. Otec pokousaného chlapce odmítl pfiivolání sanitky na místo
s tím, Ïe k lékafii se synem pojede sám. Chlapec
po celou dobu pfiítomnosti stráÏníkÛ sedûl v zaparkovaném vozidle. O celé události byla informována Policie âR.
str. Vladimíra Kejdová,
úsek fiízení v˘konu sluÏby
Mûstská policie Ostrava, fieditelství
strana 6
Miss Stfiední zdravotnické
‰koly a Vy‰‰í odborné ‰koly
zdravotnické
Na patnáctiletou tradici navázal 16. roãník soutûÏe
o nejkrásnûj‰í dívku Stfiední zdravotnické ‰koly
a Vy‰‰í odborné ‰koly zdravotnické, nazvanou Miss
SZ· a VO·Z. Finanãní zá‰titu nad slavnostní akcí
pfievzali: Rada mûstského obvodu Vítkovice, starosta
Mgr. Petr Kutûj a na ãtyfii desítky soukrom˘ch spoleãností a lékáren. Krásné dívky zaplnily v podveãer
30. bfiezna 2006 sál Domu kultury Akord v OstravûZábfiehu. SvÛj pÛvab prezentovaly v pûti disciplínách, mezi nimiÏ nechybûla pfiehlídka spoleãensk˘ch
a svatebních ‰atÛ, sportovního obleãení a promenáda
v plavkách. Porota, v níÏ zasedli PhDr. Iva Pelikánová, fieditelka ‰koly, zástupci SRP· SZ· a VO·Z, starosta mûstského obvodu Vítkovice Mgr. Petr Kutûj
a sponzofii slavnostního veãera, zvolila nejkrásnûj‰í
dívkou Ïákyni 1. roãníku, sleãnu Adrianu Veleckou,
1. vicemiss se stala Vladimíra Îidková, 2. vicemiss
byla vybrána Eva Pavelková. Îáci ‰koly sami zvolili
Miss foto. Stala se jí Vendula Hubrová. Titul Miss
sympatie si odnesla sleãna Adriana Velecká. Diváci
mûli moÏnost zhlédnout táké taneãní a hudební ãísla,
vystoupení ÏonglérÛ a zaposlouchat se do písní rockové hvûzdy Richarda Krajãa. Slovem provázel znám˘ moderátor Ale‰ Juchelka.
Mgr. Petra Havrlantová
Zlatá tretra se blíÏí kaÏd˘m dnem
Leto‰ní 45. roãník skvûlého svûtového mítinku se blíÏí, neboÈ se
uskuteãní uÏ v úter˘ 30. kvûtna!
Obsazení bude opût svûtové soutûÏit se bude v osmnácti disciplínách. Z dosud potvrzen˘ch
startÛ nejvût‰ích hvûzd oznamujeme:
Hicham El Guerrouj (Maroko) na 3 km, dále halov˘ mistr svûta z Moskvy T. Trammell chce bûÏet
110 m pfi. pod 13 sekund, dále pfiijede P. K. Koech
(KeÀa) na 3 km pfiek., celá plejáda svûtov˘ch kladiváfiÛ a také americká sprinterka Melisa Barberová, která chce jako první Ïena zabûhnout stovku
pod 11 sekund. Zkrátka, máme se zase naã tû‰it
a protoÏe ke ZT pfii‰li dal‰í sponzofii a partnefii, uÏ
nebudou takové problémy s pfiílety atletÛ ze v‰ech
konãin svûta. Zásluhou spoleãnosti CCA, která uzavfiela dohodu s Austria Airlines to znamená, Ïe
atleti budou smûrovat v‰ichni do Vídnû, odkud bude „leteck˘ most” pfiímo do Mo‰nova. Zlep‰í se také propagace a zviditelnûní ãeského mítinku - odhaduje se, Ïe letos pÛjde videozáznam asi do 140
zemí svûta!
m, stfiíbro pak získal v hodu kladivem 42,50
m a v hodu diskem 32,12 m. Ve sv˘ch 75 letech se
stále cítí velmi dobfie. Zaãínal se sportovní gymnastikou, ale v sedmnácti letech si to namífiil mezi atlety. „UÏ se tû‰ím, aÏ budu startovat na pfií‰tím MS
v kat. do 80 let, tam budu házet s lehãím náfiadím,”
fiíká b˘val˘ vítkovick˘ desetibojafi Zdenûk Benek.
Fotbalisté se dostávají
ze dna tabulky
Fotbalisté Vítkovic zaznamenali hned dvû vítûzství - porazili doma kandidáta na postup do
první ligy, fotbalisty Hradce Králové 1:0 a stejn˘m pomûrem vydfieli vítûzství v derby zápase
v Hluãínû, kde dal gól opût novic ve vítkovickém
dresu Jakus, kter˘ pfii‰el z Tfiince. Jinak ale nic
nového, ostatnû trenér Václav Danûk to fiíká otevfienû: „Nic nového pod sluncem, na kaÏd˘ gól se
nadfieme aÏ neuvûfiitelnû a potom je‰tû v nûkter˘ch zápasech v závûru náskok ztratíme. Na‰tûstí
v posledních dvou zápasech nám to vy‰lo a my
jsme získali ‰est bodÛ, takÏe jsme si trochu postavení v tabulce polep‰ili. V Drnovicích jsem se
v‰ak pfiesvûdãil, Ïe pfiece jenom na‰im chlapcÛm
Zdenûk Benek, b˘val˘ vítkovick˘ atlet, se zú- chybí vût‰í nasazení a vût‰í vÛle po vítûzství.
ãastnil nedávného mistrovství svûta veteránÛ V Drnovicích mají finanãní problémy, nevûdí,
v Linci (Rakousko), kde startoval ve tfiech discip- zda dostanou v˘platu a bojují pfiesto jako lvi. To
línách - a pfiivezl si tfii medaile! Tu nejcennûj‰í - zatím na‰im hráãÛm v nûkter˘ch fázích zápasÛ
(mi)
zlatou - vyhrál ve vrhu bfiemenem v˘konem 17,26 chybí,” posteskl si trenér Václav Danûk.
Nestárnoucí atlet
Ve Vítkovicích uÏ myslí na novou sezonu
Královny – zleva Vladimíra Îidková, Adriana Velecká, Eva Pavelková.
Úspûch ÏákÛ
ZU· Ostrava-Vítkovice –
nejlep‰í v kraji
31. bfiezna probûhlo v Havífiovû krajské kolo soutûÏí ve hfie na lidové nástroje. Cimbálová muzika
„SK¤ÍPCI” z Vítkovické ZU·, jejichÏ umûleck˘m
vedoucím je pan uãitel Jifií Machaã, nena‰la ve své
kategorii pfiemoÏitele. Zvítûzila i v kole krajském,
kde byla stejnû jako v kole okresním ocenûna zvlá‰tní cenou poroty za spontánní muzikantsk˘ a pûveck˘
projev. Nyní se dûti pod vedením p. uãitele Machaãe
pfiipravují na celostátní kolo, kde zmûfií své síly s plejádou nejlep‰ích cimbálov˘ch muzik z celé republiky. DrÏme jim palce.
Tímto vás zároveÀ v‰echny zveme na koncert souborÛ na‰í ZU·, kter˘ probûhne 30. 5. 2006 v D. K.
v Ostravû-Zabfiehu. (námûstí SNP). MÛÏete si tam
na‰e skvûlé cimbálové muziky vyposlechnout. A nejen je. Spolu s nimi vystoupí i dal‰í Ïákovské soubory.
Ludvík Wiejowski, zástupce fieditele
Skfiípci.
strana 7
Hokejisty povede
HolaÀ s Trliãíkem)
PfiestoÏe se leto‰ní extraligov˘ titul pfiestûhoval
do Prahy a za dvefimi je svûtov˘ ‰ampionát v ledním hokeji, ve Vítkovicích v tichosti uÏ dumají
o sezonû pfií‰tí. Zklamání z vyfiazení ve ãtvrtfinálové bitvû se Znojmem uÏ opadlo, ostatnû byl to souboj pfiedev‰ím brankáfie Trvaje s vítkovickou stfieleckou nemohoucností, a ve Vítkovicích se v‰echno
‰ikuje uÏ na sezónu následující...
Pfiedev‰ím se fie‰il nejdÛleÏitûj‰í post prvního trenéra vzhledem k pfietrvávající indispozici trenéra
Vladimíra VÛjtka star‰ího. Vedení klubu tenhle zásadní post vyfie‰ilo vcelku nejlépe, jak mohlo: sáhlo
opût do vlastních fiad. Na post prvního trenéra podle
oãekávání postoupil Milo‰ HolaÀ ml. a do role asistenta pfii‰el Mojmír Trliãík s ãerstv˘mi zku‰enostmi z olympiády v Turínu, kde stejnou funkci zastával u trenéra A. Hadamczika.
A jak se cítí Vladimír VÛjtek st., na jehoÏ bedrech
léta celá tíha zodpovûdnosti ve Vítkovicích leÏela?
„V této fázi Ïivota je pro mû zdraví pfiednûj‰í. Dokud nebudu zcela v pofiádku, nechci se k trenéfiinû
vracet.”
(mi)
■ Dorostenci Vítkovic získali titul mistra âeské
republiky, kdyÏ doma porazili Slavii Praha 6:3 (KáÀa dal 3 góly!) a rovnûÏ v Praze zvítûzili 4:2. Trenér
Zdenûk Moták to povaÏuje za svÛj dosud nejvût‰í
trenérsk˘ úspûch.
■ V Lize ÏákÛ zvítûzila HC Vítkovice v kat. 9.
tfiíd (o 13 bodÛ pfied TÎ Tfiinec!) a v kat. 8. tfiíd byly
Vítkovice druhé za Havífiovem (o 5 bodÛ), v kat.
ml. ÏákÛ HC Vítkovice vyhrál soutûÏ 7. tfiíd s náskokem osmi bodÛ pfied Karvinou a v soutûÏi 6. tfiíd
zvítûzily Vítkovice o jedin˘ bod pfied Nov˘m Jiãínem s neuvûfiiteln˘m skóre - 321:52 (Nov˘ Jiãín
180:62).
■ Dorostenka Martina Neãasová z SSK Vítkovice zvítûzila na závodech „Îìárská snûÏenka“ ve
Îìáru nad Sáz. v moderní gymnastice. Její trenérka
Hana Nadkanská ne‰etfiila chválou: „Zatímco se
‰vihadlem trochu chybovala, s kuÏely zacviãila pfiímo famóznû. Dostala za nû nejvy‰‰í známku, dokonce o cel˘ bod více neÏ druhá závodnice, a to ji
posunulo na první pfiíãku. Martinû se podafiilo porazit i loÀskou mistryni republiky Hanu Telingerovou
z Prahy,” radovala se vítkovická trenérka z úspûchu
své svûfienkynû, která teprve letos pfie‰le z kat. kadetek mezi dorostenky. Martinu Neãasovou nyní
ãekají závody 1. kvûtna v Pfierovû, kde pÛjde o krajsk˘ pfiebor Moravskoslezského kraje a 13. kvûtna
se koná ve Veselí nad Mor. mistrovství âeské republiky. Druhá vítkovická dorostenka Veronika
Mazochová obsadila 15. místo, v soutûÏi nejmlad‰ích nadûjí: 8. Karolína Gebauerová, Sára Kvûtonová a Klára Dybalová obsadily 20. a 21. místo.
■ Marián Slonãík se vrátil na Ïínûnky! Ve vítkovickém dresu získal M. Slonãík dal‰í titul mistra
âR ve volném stylu, a to po tfiíleté pfiestávce! Na Ïínûnce v Teplicích se pfiedvedl ve vynikající formû
po v‰ech peripetiích, kdy ho uÏ mnozí zcela odepisovali. Druh˘ vítkovick˘ titul získal Rus Sergej
Axenov ve váze do 66 kg. V „‰edesátce”, kterou
vyhrál M. Slonãík, skonãil na 4. místû vítkovick˘
Martin HloÏanka.
(mi)
ZPRAVODAJ VÍTKOVIC
DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
Milé dûti,
i kdyÏ to tentokrát trvalo tro‰ku déle, uÏ jsem zase
tady. AlespoÀ jsem mûl více ãasu popfiem˘‰let nad
dal‰ím úkolem pro vás. Ten minul˘, SUDOKU, vás
jistû zaujal, alespoÀ pokud mohu soudit podle poãtu
do‰l˘ch odpovûdí. Bylo jich docela dost. Musím
ov‰em pfiiznat, Ïe tento úkol nebyl zase aÏ tak tûÏk˘.
Opût tedy rozhodl los, kter˘ odmûnu pfiisoudil Helence Zárubové ze Soukromé základní ‰koly na ulici
Pasteurovû.
A protoÏe se blíÏí prázdniny, sluníãko vás láká
ven a ve ‰kole toho máte jistû více neÏ dost, nechtûl
jsem, aby ani soutûÏ pro tento mûsíc byla nûjak moc
sloÏitá. PÛvodnû jsem si fiíkal, Ïe byste mi mohly napsat co nejvíce pfiísloví, ale jak jsem se snaÏil vybavit si, kolik jich vlastnû znám sám, tak se mi nûjak
popletla. PomÛÏete mi je opravit?
Ranní ptáãe v noci skáãe
Îádn˘ uãitel z nebe nespadl
LeÏ má krátké vlasy
Mlãeti stfiíbro, zpívati zlato
Hlavou stûnu nepovalí‰
SÛl nad chleba
Jablko nevisí moc dlouho na stromu
Komu se nelení, ten je hned zelen˘
Bez práce nejsou peníze
Kdo ‰etfií, má za pût
Dvakrát mûfi, jednou stfiíhej
Pod Ïárovkou b˘vá svûtlo
Jak se do polí huláká, tak se z lesa oz˘vá
Veãer moudfiej‰í rána
Uff… to je ale zmatek, Ïe? Tak doufám, Ïe se brzy
dovím, jak je to správnû. Napi‰te mi tedy na známou
adresu:
Cihláãkova schránka
SMO ÚMOb Vítkovice
Mírové námûstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice
nebo obálku vloÏíte pfiímo do mé schránky umístûné v pfiízemí vítkovické radnice. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu a taky kolik je vám let.
Tû‰ím se na Va‰e odpovûdi
VበCihláãek
Vítkovická nemocnice
v Ostravû,
neurologické oddûlení
zve obãany na
Dny otevfien˘ch
dvefií
v rámci celostátní
kampanû
pro prevenci
a léãbu cévních
mozkov˘ch pfiíhod,
konané ve dnech
24. 5., 31. 5., 7. 6.
v 15 hodin
(pfiijìte si zmûfiit tlak,
tuky, BMI,
vy‰etfiit krkavice)
ZPRAVODAJ MùSTSKÉHO
OBVODU VÍTKOVICE
povolil odbor kultury MMO
pod ã. r. MMO 95/96–PP
ze dne 7. 2. 1996
uzávûrka ãísla 15. 5. 2006
ZDARMA
Redakãní rada:
ing. Leo‰ Adamík, Jan Okoun
Lenka Kocierzová,
Mgr. Miroslava Gacková,
Ilona Bergerová,
Mgr. Libor Pavel, Josef Mikolá‰
Autor piktogramÛ ak. malífi K. Hercík
Zpravodaj mûstského obvodu
Vítkovice vydává jako mûsíãník
Úfiad mûstského obvodu Vítkovice,
Mírové námûstí 1,
703 79 Ostrava-Vítkovice
IâO 00845451
www.vitkovice.mmo. cz
Grafická úprava
a tisk:
MORAVAPRESS s.r.o.
Novináfiská 3/1113
Ostrava-Mar. Hory
www.mopress.cz

Podobné dokumenty

Únor - Vítkovice

Únor - Vítkovice âSOB, popfi. prostfiednictvím sloÏenky ÚMOb Vítkovice. NájemníkÛm, u kter˘ch vlastník domu vykazuje dluh na nájmu ãi z vyúãtování sluÏeb z minul˘ch období apod., bude pfieplatek tohoto vyúãtování pouÏ...

Více

07 rekontextualizace.qxd

07 rekontextualizace.qxd snaÏil odvrátit ekonomickou depresi)

Více

Zima 2012 - Gardenia.cz

Zima 2012 - Gardenia.cz vysoký krouticí moment při různě vysokých otáčkách motoru. STIHL se snaží dodávat svým zákazníkům to nejlepší nejen z  hlediska obsluhy, ale také dopadů na  životní prostředí. Motor s  technologií ...

Více

listopad - Městský Obvod Ostrava Vítkovice

listopad - Městský Obvod Ostrava Vítkovice „âinnost na‰eho odboru je opravdu rÛznorodá,“ pfiedstavuje Odbor organizaãních, vnitfiních vûcí a kultury jeho vedoucí Jifiina Matûjová. „Zaji‰Èujeme chod sekretariátÛ tajemnice a pana starosty, máme ...

Více

ÚNOR

ÚNOR Na jafie leto‰ního roku by mûla b˘t zahájena první ze ‰esti projektovan˘ch etap v˘stavby, která by námûstí Jifiího z Podûbrad mûla dát zcela novou podobu. Studii vypracovaly Ateliér Simona a Ateliér ...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha generální manažer Calgary Flames Cliff Fletcher, aby na úřadech vyjednal Hrdinův přesun do svého týmu, který ho čtyři roky předtím draftoval. Normalizační protokoly však byly neoblomné. Jenže Hrdin...

Více