Pokročilé NVH testování u Hondy Optimalizace hluku interiéru

Transkript

Pokročilé NVH testování u Hondy Optimalizace hluku interiéru
Brüel & Kjær
M e z i n á r o d n í m a g a z í n z v u k u a v i b r a c í s p o l e č n o s t i B r ü e l & K j æ r č . 1 , 2 0 0 8
Pokročilé NVH testování u Hondy
Optimalizace hluku interiéru vozidla
pomocí mikrofonních polí
PULSE Smart Start – jak je jednoduché
nastavit měření
obsah
Obsah
Mlčení o DCNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Ruční analyzátor 2270 – nástroj profesionálů pro měření zvuku a vibrací . . . . . . . . . . . . . . 08
Honda – výzkumné a vývojové centrum v Tochigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PULSE Smart Start – zkušenosti uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Systém managementu hluku životního prostředí – Release 2 se streamováním dat . . . . . . . . . 16
Optimalizace hluku interiéru vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Time Selective Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nový katalog produktů – akcelerometry a příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Centrum kontroly motorů vozidel v Šanghaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nový DIRAC – měření srozumitelnosti řeči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ARTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Orientace na poprodejní technickou podporu pokračuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Veletrhy & konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vydavatel
Šéfredaktor: Thomas Kønigsfeldt
Redaktor: Sheelagh Kononenko
Grafická úprava: Claus Kesby, Marlene Riis
Redakce příspěvků: Noel Brown, Grahame Clinch, Jan Hak, Jørgen Hald, Thomas F. Hansen,
Torben Hansen, Ingvild Haug, Hans Konstantin Hansen, Douglas Manvell, Jakob Mørkholt,
Lars Birger Nielsen, Jes Sørensen, Ole Thorhauge
Překlad: Lenka Landryová
Na obálce: Honda‘s FCX Clarity. Picture courtesy of Honda
2
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Brüel & Kjær
The International Sound and Vibration Magazine from Brüel & Kjær No. 1, 2008
Advanced NVH Testing at Honda
Optimising Interior Vehicle
Noise with Array-based Systems
PULSE Smart Start – See How
Easy it is to Set Up New Analyses
úvod
Úvodem
Poslední na trh uvedená verze PULSE byla,
ostatně jako minulé verze PULSE, postavena
vždy na úspěšnosti verzí předchozích, ovšem
tentokrát s jednou výjimkou – vznikala ve spolupráci se specialisty v oboru měření. Ve fázi
specifikace bylo osloveno přes 250 techniků
z oboru hluku a vibrací, aby speciálně na toto
téma zaměřených workshopech konaných po
celém světě vyjádřili svůj názor. A výsledek?
Významný posun ve vývoji a návrhy přímo od
každodenních uživatelů podle jejich přání i z jejich zkušeností – skutečné řešení na skutečné
problémy. Je to jen perfektní příklad toho, v co
věříme, a sice že nejlepším způsobem poskytování služeb našim zákazníkům je naslouchat
jim a úzce s nimi spolupracovat. Úspěšná jména
jako jsou Honda, SMVIC, DCNS a ARTC,
všichni uvedení v tomto čísle magazínu, jsou
jen příkladem toho, jak spolupráce nejen
vede k lepšímu chápání technologií našich
zákazníků a jejich potřeb, ale i inspiruje a řídí
proces inovací – viz. článek „Optimalizace
hluku interiéru vozidla“ speciálně zde uvedený pro sférický beam­forming a prostorové
(konformní) mapování.
V prostorách zařízení pro akustická testování,
jako jsou Centra aplikovaného výzkumu v blízkosti Detroitu, pomáháme řešit snižování hluku
výrobků společností na celém světě. Naše
rozsáhlá báze instalovaných produktů zahrnuje systémy managementu hluku životního
prostředí a zvukoměrů a téměř 10 000 systémů
PULSE. Oba systémy představují náš závazek
ve výzkumu a vývoji inovací metod a technologií ku prospěchu všech těch, kteří pracují
na snižování nežádoucího hluku a vibrací.
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
3
Příklad z praxe
Mlčení
o DCNS
Moderní ponorky jsou stavěny s důrazem na utajení
Utajení a zejmén utajení akustické jsou pro
ponorky klíčové. Hlavní útočná i obranná
síla spočívá ve schopnosti zůstat v úkrytu
hloubky oceánu. Moderní ponorky jsou stavěny
s důrazem na utajení. Zdokonalené projekty
lodních šroubů, rozsáhlá akustická izolace
a speciální soustrojí umožňují ponorce zůstat
v takovém tichu jakém je i okolní hluk oceánu
a znemožňují tak její objevení.
DCNS patřící mezi přední evropské námořní
obranné skupiny a stavitele integrovaných
válečných lodí a systémů je rovněž uživatelem
akustických a vibračních řešení od Brüel
& Kjær. Tento článek napsaný s podporou
skupiny DCNS popisuje hlavní roli, kterou
PULSE™ hraje v klíčovém operačním centru
DCNS v severní Francii při návrhu, údržbě,
přejímacích testech a pro řešení problémů –
jinými slovy, pomáhá při provozu lodí a udržuje
jejich chod tichý.
4
PULSE v DCNS
V instituci jako je DCNS, s tak různorodými
potřebami a předpoklady, jsou od platformy
PULSE očekávány různé úlohy. Rozdílné
operace využívají PULSE ve zcela odlišných
aplikacích, např. u přejímacích testů, pro design,
výzkum a vývoj, údržbu a řešení problémů.
Měření akustické intenzity, akustiky pod vodou,
vyzařovaný hluk, vibrační a modální analýzy
jsou shromažďovány, zpracovány, analyzovány,
ukládány a řízeny platformou PULSE.
V DCNS lokalitě v Brestu je využíváno sedm
systémů PULSE pro údržbu strategických
ponorek SNLE a lodí, dalších šest systémů
je nasazeno francouzským námořnictvem
na palubě ponorek SNLE. V Lorient je
využíván 17-kanálový systém PULSE pro
design námořních systémů a konstrukci
lodí. V Nantes-Indret má 261-kanálový
systém PULSE integrovanou úlohu při testování pohonných systémů nejmodernějších
­strategických ponorek SNLE. Používá se
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
osm front-endů PULSE (C-, D- a E-verze)
jako pět nezávislých systémů diagnostiky
strojů, modální analýzy a měření intenzity.
V Cherbourgu, kde jsou stavěny všechny
ponorky francouzského námořnictva, probíhá
rozsáhlý program DCNS s přejímacími testy
a řešení problémů všech pomocných zařízení.
Čtyři systémy PULSE jsou nasazeny pro
měření mikrofony, akcelerometry, hydrofony,
sondami intenzity a snímači síly na nukleárních
pohonech strategických a útočných a také
konvenčních ponorek.
Tento článek se zabývá provozem v Cher­
bourgu, kde programy testování akustiky
a vibrací probíhají na dílnách a na palubách
ponorek během zkoušek v přístavu a na moři.
Programy měření jsou různé, během nich lze
generovat obrovská množství dat a ta musí být
pohotově přístupná. Naši technici mnoho úloh
měření na platformě PULSE zautomatizovali
a skvěle přitom využili PULSE Data Manager
(PDM) k organizaci dat z tisícovek měření za
posledních asi 15 let práce.
Příklad z praxe
Tichý chod v provozním středisku DCNS
v Cherbourgu
DCNS Cherbourg je hlavním výrobním provozem útočných ponorek SNA a strategických
ponorek SNLE. Právě zde se pracuje na novém
výrobním programu třídy Barracuda.
Arnaud Mesnil, technik z oddělení měření
zvuku & vibrací již pokročil daleko s integrací programu PULSE pro všechny typy
přejímacích zkoušek pomocných zařízení,
jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory
a motory. Nové zařízení musí projít kontrolou
týmu osmi techniků a tří inženýrů, měří se
vibrace a hluk, analyzují se a porovnávají se
s přísnými mezními hodnotami stanovenými
pro schválení.
Tento tým potřebuje nástroje, které zvládnou,
zpracují a uloží velká množství měřených
dat. Intenzita zvuku, vibrace, akustika pod
vodou, modální analýza, akustický výkon
a mobilita – tyto všechny parametry přispívají
k ­rozsáhlému programu měření. Měří se na
palubě během zkoušek v přístavu i na moři
a na dílně v centrální budově v CETEC
(Centre d‘Etudes Techniques et d‘Evaluation
de Cherbourg). Stejné zařízení je také potřeba
testovat pro různé typy ponorek, spolu s testováním za různých provozních podmínek,
při různých rychlostech a různých tlacích.
Toto vše narůstá do extrémní náročnosti na
testovací program, který vyžaduje významnou
podporu ve správě dat!
Problémy s daty
Před investicí do měřicích programů s PULSE
a PDM zápolil tým akustických techniků s celou
řadou problémů v systémech pro měření a zpracování dat. Používali jak Windows®, tak UNIX
systémy a data z měření ukládali na několika
pevných discích, v různých formátech, ne vždy
přímo kompatibilních s PULSE. Vznikaly
problémy systémového i uživatelského
charakteru. Najít určitá data a pracovat s nimi
nebylo jednoduché – a integrovat data do
s­ mysluplných reportů bylo téměř nemožné!
Navíc s nimi nemohli pracovat dva technici
najednou, systém tak nebyl vůbec efektivní.
V dnešní době, kdy je vše soustředěno na PULSE
a PDM se i náš život stal mnohem jednodušším.
Obrovská kvanta dat z měření PULSE se ukládá
i čte pomocí PDM. K dispozici máme po pár
kliknutích myší najednou data za posledních
15 – 16 let měření. Vezmeme-li v úvahu, že
za jeden rok nashromáždíme data až ze 700
testů s 50 až 100 autospektry na jedno měření,
dostáváme bližší představu o jak velký počet
dat se jedná!
Arnaud navrhl architekturu klient/server
PDM. Vyvinul automatizovaný software pro
PULSE, který umožňuje uživatelům data
ukládat do laptopů i se specifickou informací
vztahující se na tato data (PDM metadata), a po
ukončení kopírovat data na server. Původní
systém měření vibrací na platformě Unix
byl nahrazen právě tímto automatizovaným
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
5
Příklad z praxe
s­ oftwarem pro PULSE. Byl napsán software
pro konverzi starších dat z měření do formátu
PDM. Nakonec byla vytvořena databáze
“SALEM”, která pracuje se všemi metadaty
a spojuje celý systém dohromady.
Automatizace nastavení specifických aplikací pomocí programovacích nástrojů
PULSE
Nastavení komplexních měření a dílčích
časových měření spolu často nejde dohromady! Uživatelská rozhranní specifická pro
danou aplikaci jsou vysvobozením ve smyslu
zredukování celého procesu měření na jen to
nejnutnější. DCNS u nás využívají univerzální
programovací nástroj PULSE VBA/OLE2
k vývoji intuitivních a pro aplikaci specifických
uživatelských rozhranní pro automatizování
práce PULSE na různých úlohách.
Aniž by vyžadoval experta na programování je
VBA vynikajícím nástrojem pro automatizaci
měření PULSE. Výhody přinášené úsporou
času v DCNS jsou zřejmé. Uživatelská
rozhranní specifická pro každou aplikaci
usnadňují proces měření natolik, že je pouze
třeba zadat meta data, zvolit několik parametrů
konfigurace a stisknout „Start“ tlačítko. Tím
se šetří drahocenný čas měření a odstraní se
rizika nekorektních nastavení měření – zvláště
u obsluhy, která není až tak obeznámena se
standardním uživatelských rozhranním PULSE
– vše je nachystáno.
Následující tři příklady aplikace ukazují, jak
DCNS navrhl a realizoval řešení s úsporou času
svých měření. Každý příklad pak ukazuje, že jen
s trochou nápaditosti a univerzálními nástroji
lze potenciálně složité a časově náročné úlohy
provádět efektivním a zrychleným způsobem.
6
Nastavení pro měření
akustického výkonu v DCNS
Zvolte číslo měření (1 až 10), frekvenční
rozsah, zdroj buzení a stiskněte ‚Start‘
Příklad 1 – Automatizace měření akustického výkonu
V prvním příkladě měl Arnaud za úkol vytvořit
jednoduchou proceduru měření intenzity
zvuku, která nastaví PULSE, informuje ope­
rátora, který měření na objektu obsluhuje,
a převádí a ukládá data změřené intenzity do
formátu kompatibilním s programem výpočtu
akustického výkonu
Příklad 2: Měření trupu ve spěchu
„Pospěšte si, blíží se odliv!“ Změřit 400 bodů
s akcelerometry a hydrofony na trupu lodi je
celkem náročné, zvlášť pokud na to máte asi dvě
hodiny (a nemáte těch 400 akcelerometrů).
Pro zrychlení doby měření byla použita pro
tyto účely zkonstruovaná dvojitá sonda intenzity zvuku. Tato sonda obsahovala dva páry
mikrofonů. Jeden pár ½-palcových mikrofonů
s roztečí 50 mm dalo frekvenční rozsah
63 až 1250 Hz a druhý pár 1/4“ mikrofonů
rozložených s roztečí 6 mm dalo frekvenční
rozsah 500 až 10000 Hz. Takže při jednom
měření pokryly celý frekvenční rozsah 63 až
10000 Hz, program pak zkombinoval tyto dva
frekvenční rozsahy do jednoho.
Armaud určuje akustický výkon čerpadla
pomocí jeho speciálně konstruované
dvojnásobné sondy intenzity
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Měření musela být provedena během nejvyššího
přílivu, aby byly garantovány stejné podmínky
měření. Zkouška vyžadovala záznam signálů
ze 16 hydrofonů a 400 akcelerometrů. Bylo
rozhodnuto, že se na několika frekvenčních
rozsazích použije 40 akcelerometrů najednou
a čtyři zdroje buzení – dva akustické zdroje a dva
vibrační budiče. Docela problematické, ale
s inteligentním uživatelským rozhranním byla
celá procedura zredukována na pouhou volbu
konfigurace měření a stisknutí Start tlačítka!
To, co dříve trvalo 5 dní, bylo díky automatizovanému sběru dat PULSE dosaženo jen ve
dvou relacích!
Příklad z praxe
Nastavení pro měření struktur
Příklad 3: Měření struktur
Zde je další z příkladů měření, kde rozhodoval
čas.
Úkolem bylo provést větší počet mobilních
měření na platformě diesel ponorky. Měření
měla být provedena tiše, protože některé
měřené body byly umístěny na trupu ponorky,
a vyžadovala spolupráci s celou posádkou, což
znamenalo i časové omezení.
Programovací nástroje PULSE byly opětovně
dobře využity při návrhu uživatelského rozhraní
měření, které pomohlo nastavit a dále provádět
modální měření, ukládat data pomocí kompatibilního formátu s programem pro výpočet
modální analýzy. Z tohoto uživatelského
rozhranní mohl každý uživatel rychle nastavit
a konfigurovat tyto úlohy:
• měření v 1 ose nebo ve 3 osách
• typ kladívka – jedno pro nízké a druhé pro
vyšší frekvence
• počet frekvenčních rozsahů a hodnoty
každého frekvenčního rozsahu
• počet měřených bodů – až 3 body ve 3 osách
najednou
• místo buzení kladívkem a pozice akcelerometru
• počet a pozice akcelerometrů po uložení měření
• automatické nastavení rozsahů displejů pro
různé frekvenční rozsahy
Jsou to tři hezké příklady toho, kdy PULSE
a PDM mají hlavní a velice důležitou úlohu
v ‘tichém‘ provozu DCNS. Utajení a akustické
utajení neexistují jen tak samy od sebe. Vyžadují
dobrý inženýrský základ a správné nástroje.
Efektivní automatizací ve využívání PULSE
a PDM a správě velkého množství generovaných
dat vytvořil Arnaud Mesnil a jeho tým v DCNS
komplexní a efektivní program měření.
DCNS– 300 let zkušeností se stavbami lodí
„Měření, které trvalo pět až šest hodin
lze dokončit za méně
než dvě hodiny“
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
7
Novinky
Ruční analyzátor 2270
– nástroj profesionálů pro měření zvuku
a vibrací
Obor měření akustiky a vibrací za poslední
desetiletí velice pokročil, uvedení přístroje
2270 na trh je dalším velkým krokem vpřed
v technologiích ručních měřicích přístrojů.
Přinášíme zde přehled, jak přístroj 2270
kombinuje výhody flexibilní platformy měření
s dnešními nároky kladenými na technologii
ručních přístrojů pro zvýšení úrovně při měření
v terénu a zpracování výsledků.
Filozofií pro design typu 2270 je co nejrychleji
prezentovat výsledky měření přímo na dlani
ruky operátora. Tato filozofie prochází naskrz
všemi v současnosti dostupnými aplikacemi
(viz. text v rámečku).
Nezaměnitelný 2270 s černou klávesnicí
a barevnou dotykovou obrazovkou s vysokým
rozlišením umí zastínit další nenápadné, i když
stejně důležité přednosti, které z přístroje dělají
kompletní nástroj profesionálů měření zvuku
a vibrací. Takže v čem jsou jeho přednosti?
Integrovaná digitální kamera
Typ 2270 má do svého těla přístroje integrovánu kompaktní digitální kameru. Tato
kamera pomáhá operátorovi rozšířit report
z měření o fotografie uspořádání místností při
měření stavební akustiky, krycího materiálu
podlahy používaného během testování zvukové
izolace, bezprostřední blízkosti bytů obyvatel
u hlavních cest při měření hluku životního
prostředí nebo testovaných elektrických motorů
při vibračních zkouškách pro QC (kontrola
kvality). Fotografie jsou ukládány jako anotace
k měřeným datům a zvukovým záznamům na
zvolené SD nebo CF paměťové karty.
Dvoukanálová měření
Analyzátor 2270 je konstruován se dvěma
nezávislými měřicími kanály a může tedy
měřit širokopásmové parametry se spektry
z instalovaných mikrofonů na dvou místech
zároveň – aplikace dvoukanálového měření.
Přináší to hned několik výhod, když nepočítáme
schopnost zkrátit dobu měření o polovinu v aplikacích vyžadujících měření na více bodech.
Příklady pro uplatnění této vlastnosti, kde
lze s výhodou měřit na dvou kanálech oproti
jednokanálovým měřením jsou:
• Simultánní měření v exteriéru a interiéru
• Měření zvukové izolace u podlahy a zdí
v interiéru
• Měření prostupu a šíření hluku
V současnosti dostupné aplikační
moduly:
• Zvukoměr
• Frekvenční analýza v reálném čase
• Logging – časový profil měřených
parametrů
• Recording – časový záznam signálů
• FFT analýza
• Měření doby dozvuku
• Stavební akustika
• Vyhodnocování tónových složek
Analyzátor 2270 má vestavěnou, kompaktní
digitální kameru
8
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Nastavení dvoukanálového měření
Novinky
•
•
Integrovaný LAN a USB interface
Důležité jsou rychlé a bezproblémové přenosy
měřených dat, záznamů a fotografií, které
jsou zajištěny nejen jednou, ale hned dvěmi
vysokorychlostními rozhraními u 2270. Pokud
je přístroj v blízkosti PC, lze použít USB nebo
LAN interface. Pokud je přístroj dál od PC, pak
LAN interface umožní stažení dat z jakéhokoliv
místa v rámci stejné LAN sítě.
Uživatelské rozhraní 2270 je velmi intuitivní,
poskytuje uživateli užitečné informace pro
sledování a kontrolu probíhajícího měření.
Díky barevné dotykové obrazovce s vysokým
rozlišením a aplikačně zaměřenému displeji,
který operátor může nastavit podle daného
měření, je používání ještě jednodušší. Pojďte
se sami přesvědčit a navštivte naše stránky
www.bksv.com a prohlédněte si on-line video
ukázky.
Rozsáhlé možnosti připojení - vše pod krytem
s krytím IP44
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
9
Příklad z praxe
Honda – výzkumné a vývojové
centrum v Tochigi
Po úspěchu, který v roce 1948 Honda zaznamenala jako výrobce motocyklů, vstoupila v roce
1963 také do průmyslu automobilového. Tato
společnost zůstává i nadále na čele výroby
produktů nejvyšší kvality přinášející nové hodnoty a spokojenost zákazníkům na celém světě.
Tím, že Honda zavedla pružný výrobní systém, se jí dále daří zkracovat dobu a snižovat
výrobní zdroje nutné k uvedení nových modelů
do výroby a ke zlepšování efektivity výrobních
postupů, jež odpovídají potřebám regionů.
V roce 2007 její globální obchod s automobily překročil rekord z roku 2006 počtem
3,55 miliónů jednotek díky pokračujícímu
nárůstu obchodu se severní Amerikou.
Honda věří, že výrobci nesou zodpovědnost
za výrobu automobilů, které jsou šetrné
k životnímu prostředí. Představila trhu hybridní
vozidla a také vozy s pohony na alternativní
energii včetně zemního plynu a palivových
článků a dala najevo svůj závazek vůči ochraně
životního prostředí.
Odpovědnost za životní prostředí
Honda dlouho usilovala o to prokázat, že je
z výrobců vozů „nejzelenější“. V roce 1999
již měla vedoucí pozici ve vývoji motorů
s malou spotřebou a vysokou účinností
a stala se prvním hlavním výrobcem, který
na trh v USA uvedl hybridní vozidlo – model
Insight. Po téměř deseti letech uvádí Honda
jako první na světě vůz poháněný palivovými
články – FCX CLARITY.
V současné době má Honda zájem vyvíjet,
pro životnímu prostředí šetrné, dieselové
motory, které by se vyrovnaly konvenčním
benzínovým motorů s ohledem na emise,
hluk a vibrace. V roce 2009 plánuje Honda
prodávat „čistý diesel“ v USA. Tato vozidla
pravděpodobně urazí o 30% delší vzdálenost
v přepočtu na jeden galon než modely benzínové. “Na cestě k čistějším dieselových
motorům jsme v čele,” říká prezident
společnosti Honda, Takeo Fukui.
Věda a výzkum v automobilovém
odvětví
Centrum vědy a výzkumu společnosti Honda
se nachází v prefektuře Tochigi severně od
japonského regionu Kanto asi 100 kilometrů
na sever od Tokia. Jeden z techniků Hondy
v sekci výrobního vývoje říká: „Naše pozornost
je zaměřena na výrobu úsporných dieselových
motorů s nízkými hodnotami hluku a vibrací, ale
vždycky nás také velice zajímaly charakteristiky
NVH našich vozidel a považovali jsme tyto parametry za velmi důležité při dosahování nejvyššího
stupně spokojenosti zákazníků. Tím, že neustále
snižujeme hluk a vibrace pohonu, má stále větší
význam i hluk proudění okolního vzduchu, a
proto jsme v roce 1995 postavili náš speciálně
projektovaný akustický aerodynamický tunel.“
Pokračuje dále: „Uvnitř kabiny vozu je hluk z
proudění vzduchu obecně vyšší, než hluk od pohonu, zvláště při jízdě ve vyšších rychlostech.“
Aero-akustická měření
Pro měření zdrojů aero-akustického hluku
v aerodynamickém tunelu má centrum R&D
Tochigi k dispozici metodu a techniku beamforming. V současnosti jsou zde dvě pole
mikrofonů Brüel & Kjær:
• Velké kruhové pole se 66 kanály (2 metry
v průměru). Ta měří akustický hluk
s velkým frekvenčním rozsahem.
• Malé kruhové pole (0,5 metru v průměru)
se 42 kanály proměření hluku do 25 kHz.
Pole mikrofonů je umístěno ve vzdálenosti
5,5 metrů kolem vozu, mimo dosah hlavního
proudění vzduchu, se středem 1,2 metrů nad
zemí.
Metoda Beamforming a kruhové pole
o průměru 2 metry je použito v Hondě
v aerodynamickém tunelu pro měření zdrojů
aero hluků.
10
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Příklad z praxe
„Při testování považujeme Brüel & Kjær za
našeho partnera. Je pro nás mnohem víc, než jen
dodavatelem. Technická podpora, kterou od Brüel
& Kjær máme, je v Japonsku vynikající.”
Redukujeme čas pro uvedení na trh pomocí
NVH simulátoru vozidla
holografii – STSF i nestacionární STSF nebo
běžné akustické a vibrační analýzy.
NVH simulátor vozidla
Technik dodává, „Kvalita zvuku je v kabině
vozidla velmi důležitým parametrem. Naše auta
nejsou jen tichá, zvuk v kabině musí být navíc i
optimalizován, aby byl pro řidiče a spolujezdce
příjemný a odpovídal jejich očekávání. Za zvláště
důležité to nyní považujeme u dieselových motorů,
které mají být ekologicky šetrné. Věříme novému
NVH simulátoru vozidla od Brüel & Kjær, že
nám pomůže zkrátit dobu uvedení na trh, když
našim technikům, manažerům a potenciálním
zákazníkům umožní zažít ten správný pocit
správně seřízeného vozidla, aby mohli učinit tak
důležitá rozhodnutí již v počátcích vývoje, dlouho
před tím, než je fyzicky zkonstruován prototyp.“
Technik společnosti Honda vysvětluje:
„Ačkoli je u Hondy hluk působící na životní
prostředí a okolní hluk považován za velice
důležitý, při aero-akustických testech v
tunelu se navíc zajímáme ještě i o hluk vnímaný řidičem. K tomu používáme simulátor
HATS (Head and Torso Simulator) od Brüel
& Kjær spolu s mikrofony 4101 (Binaural
Microphone).“
Aero-akustické zkoušky běžně počítají
s konstantními rychlostmi. Jedná se o „jednorázové“ měření, podobně jako fotografování
s klasickým fotoaparátem. Pomocí systémů
PULSE™ pro sběr a analýzy dat, jsou data
shromážděna, uložena a zpracována. Reporty
jsou generovány a rozesílány automaticky
celému týmu projektantů vozidla.
Společně s metodami beamforming používá
centrum R&D Tochigi také řešení STSF
a nestacionární STSF od Brüel & Kjær
pro měření podle různých testovacích
požadavků.
Konformní (prostorové) mapování
Konformní mapování sestavuje mapu akustického tlaku, intenzity zvuku nebo rychlosti
částic přímo na povrch geometrie libovolně
tvarovaného objektu (v interiéru i exteriéru)
a poskytuje tak srozumitelné akustické mapyvýsledky.
Ruční mikrofonní pole s vestavěným systémem
detekce pozice definuje obrys měřeného objektu.
„Pomocí ručního mikrofonního pole umíme měřit
v náhodně zvolených pozicích kolem zdroje. Tyto
pozice jsou určeny online vestavěným systémem
detekce pozice, takže není zapotřebí časově
náročná příprava ani měření pozice mikrofonů.
Tento nový nástroj je jednoduchý, dává přesná
data, a šetří spoustu času.“
Software konformního mapování vypočítává
a zobrazuje pro následné analýzy a reporty
všechny deskriptory akustického pole ve
skutečné 3D mapě. Stejný měřicí systém je
používaný i pro jiné metody měření s mikrofonním polem, např. Beamforming, akustickou
Kromě toho, že umožňuje vnímat technická
data fyzicky, je NVH simulátor vozidla schopen
v reálném čase modifikovat jednotlivé akustické
zdroje nebo jejich příspěvkové části, a dává tak
ucelený obraz o řízení skutečného, změněného
nebo virtuálního vozidla pro další hodnocení
a porozumění výsledků za pouhých pár minut.
NVH simulátor vozidla je nyní používán nejen
pro hodnocení NVH dieselových a hybridních,
ale i konvenčních benzínových vozidel.
PULSE
„V minulosti jsme používali Brüel & Kjær analyzátory 2133, ale ty už dnes máme jen v našem
muzeu. V současnosti používáme pro sběr
dat, analýzy v reálném čase a zpracování dat
platformu PULSE. Náš první systém PULSE
jsme zakoupili v roce 1999 a od té doby má
Honda již velký počet těchto systémů v mnoha
svých R&D střediscích. Naše testovací data
archivujeme pomocí software PULSE Data
Manager, který usnadňuje ukládání a vyhledání
porovnávaných výsledků z velkého počtu
různých testů, které provádíme.“
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
11
Příklad z praxe
PULSE Smart Start
– zkušenosti uživatelů
Hans Konstantin-Hansen a Ole Thorhauge
S více než 8000 prodanými systémy je PULSE
nejoblíbenějším používaným systémem pro
sběr a analýzu dat na světě. I přesto jsme
šli a ptali se stovek našich zákazníků: „Jak
můžeme tuto platformu dále zlepšit?“ Odpovědí
bylo – „Usnadněte kroky nastavení!“ Tak
jsme to udělali. Následující článek popisuje
hlavní vlastnosti funkce Smart Start pro rychlé
a snadné nastavení.
Online prezentaci Smart Start najdete na
bksv.com/SmartStart.
Měření na zaparkovaném letadle
V počátcích PULSE měl tým Brüel & Kjær
příležitost provést testy na Boeingu 767 na
zemi. Levý motor letadla prodělal plánovanou
renovaci. Motor byl zase smontován a ověřen
ve zkušební komoře. Všechno se zdálo být
v pořádku. Motor byl připevněn k letadlu
a letadlo bylo připraveno pro let.
Ale přesto se vyskytl problém. Při cestovní
­rychlosti indikoval alarm monitorovacího
systému trvale překročené hodnoty vibrací na
motoru. Během stoupání na letovou hladinu,
kdy motor běží při vyšších otáčkách, aby naplno umožnil stoupání, alarm zmizel a všechno
bylo opět v pořádku. Toto bylo samozřejmě
nepřijatelné. Letadlo bylo opět vyloučeno
z provozu a podrobeno dalšímu testu na zemi,
aby se zjistilo, zda jsou problémy s vibracemi
skutečné nebo byl alarm vyvolán nesrovna­
lo­stmi monitorovacího systému.
12
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Příklad z praxe
Úloha byla jasná. Změřit vibrace na 1 řádu
na GG motoru (Gas Generator) jako funkci
GG x RPM při chodu bez zátěže až do plného
výkonu. Mysleli jsme si, že to bude hračka,
ale zjistili jsme, že získat tacho signál z GG
je nemožné. Mohli jsme přistoupit s měřením
otáček přes alternátor řízený HP turbínou (High
Pressure Turbine). Ne, že by mohla být využita
ke sledování GG, ale mohli jsme se alespoň
zorientovat, na jakých hodnotách jsme během
rozběhu.
U letadla jsme byli v devět ráno a během
dopoledne jsme připevnili akcelerometr vedle
monitorovacího akcelerometru a lepicí páskou
jsme spojili a připevnili kabely od motoru ke
křídlu a po délce trupu ke kabině, kde jsme
umístili náš systém PULSE.
vibrací na 1.řádu GG a říci, že se opravdu jedná
o problém vibrací.
PULSE Smart Start
Ten den byl nepochybně zajímavý, ale stejně
bychom si přáli stejný test opakovat i dnes. Se
Smart Start bychom uměli nastavit test rychle
a jednoduše a pomocí funkce Autotracker bychom získali otáčky GG, takže bychom dosáhli
toho, co jsme chtěli – vibrace na 1.řádu GG!
To letadlo je dávno pryč, ale my jsme naštěstí
všechna data z měření zaznamenali (PULSE
7701), takže nemusí zůstat u přání a můžeme
celý test projet znovu na PULSE verze 12.
Odpoledne jsme dostali časový prostor pro
zkoušky a projeli jsme letadlo po dráze až
do pole do místa, kde jsme měli letadlo proti
větru, aby se generátor nedostal během testu
do pulzování.
Založili jsme si nový projekt a PULSE
nám hned nabídl Smart Start šablonu, viz.
obrázek. Šablona se skládá z některých úloh,
‚Analyses‘, ‚3D‘ a ‚White Board‘ jsou z nich ty
nejdůležitější. Abychom šetřili místem, je obsah na obrázku 1 trochu pozměněn, aby ukázal
nejdůležitější části ‚Analyses‘ a ‚3D‘ – dvě
úlohy, se kterými nastavíme celé měření.
Naplánované jsme měli 3 rozběhy, ale během
prvního jsme obdrželi zuřivý telefonát z kontrolní věže: “Vypněte okamžitě tu sekačku!”
O sekání jistě nešlo, ale při přiblížení do
plné akcelerace jsme doslova sekali trávník
i s kořeny a hlínou. Letadlo jsme museli
přemístit na místo s pevným povrchem za
motory a provedli jsme úspěšně tři zkoušky.
Výsledek? I přes chybějící tacho na GG jsme
byli schopni ukázat na překročené hodnoty
Analýza
Při úloze vyhledávání problémů jako je tento
potřebujeme systém, který nás umí interaktivně
provést analýzou v jednoduchých krocích,
abychom získali přehled, a pak nás dovede
do podrobnějších analýz pro specifičtější
problematiku. V tomto případě jsme chtěli
začít s jednoduchou FFT a pak přejít k Order
Tracking pro podrobnější analýzu skutečné
příčiny problému!
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
13
Příklad z praxe
Obr.1. Tlačítka ‚Analýzy‘ a ‚3D‘ zahrnují většinu metod potřebných pro nastavení měření
Úloha ‚Analyses‘
Otevřeme uložený soubor a objeví se nám
tabulka ‚Hardware Setup‘, tak jako při online
měření. Řádky tabulky znamenají dostupné
kanály.
Ve sloupcích „Analysis“ můžeme zvolit
jakýkoli dostupný analyzátor. Nejdříve si
zvolíme FFT na signál ‚Acc 1‘. Pravým kliknutím myši na buňku FFT nastavíme vlastnosti
analyzátoru FFT na rozsah 400 Hz a protože
chceme provést rozběh, nastavíme číslo ‚No.
of Avg.‘ na 1.
14
Analýza ‚rozběhu‘ v pohledu 3D
Požadujeme 3D barevné konturové spektrum
vibrací GG a RPM profilu HP turbíny v závislosti na čase. Takže v tabulce ‚Multi-Buffer
Selection Table‘ zaškrtneme FFT analyzátor
a tachometr, aby byly výsledky ‚3D-time‘
poslány do bufferu a vypočtena spektra vibrací
GG. Zvolíme update periodu na 1 sekundu a
délku pro měření rozběhu, které trvalo asi 4,5
minuty. Nyní jsme připraveni měřit a stiskneme
‚Start‘ tlačítko.
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Zobrazení výsledků
Analýza nyní probíhá a my přejdeme na úlohu
‚White Board‘, kde zorganizujeme displeje
a výsledky. Zde jsou všechny výsledky zobrazeny ve stromové hierarchii. Pouhým dvojím
kliknutím myši na ‚3D‘ auto spektrum signálu
Acc 1 získáme displej, viz. obr.2. Název ‚White
Board‘ indikuje, že cokoli, co se na obrazovce
objeví zde i zůstane, když přejdete na jinou
úlohu. Barevný obrys zřetelně ukazuje vibrace
související s řády GG i HP. Kontrola obr.2
naznačuje, že 1. řád vibrací je vyšší při cestovní rychlosti než při otáčkách při stoupání na
Příklad z praxe
Obr. 2: FFT spektrum GG vibrací
letovou hladinu, takže je tu problém na 1. Řádu
vibrací GG a letadlo musí zůstat vyřazeno
z provozu, dokud se nedozvíme více!
Pronikání hlouběji do problému – apli­
kace ‚Autotracker‘ a ‚Order Analysis‘
V PULSE 12 máme Autotracker, se kterým
umíme odhadnout otáčky GG z vibračního
signálu. Postupně můžeme použít tyto otáčky
jako referenci pro řádovou analýzu vibračního
signálu GG.
Přejdeme zpátky do úlohy ‚Analyses‘ (obr.
1) a zvolíme Autotracker a Order jako další
analýzu signálu Acc 1. Během kontroly
1.řádu GG v barevném konturovém grafu
(obr. 2) jsme zjistili, že rozsah při rozběhu je
od volnoběhu při 14,5 Hz = 870 RPM až po
přibližně 3300 RPM v plné akceleraci a že
max. akcelerace během testu je 50 RPM/s.
Zadáme tyto hodnoty do vlastností pro
Autotracker. Pravým kliknutím myši na Order
Analyzer a nastavením Order Span na 40,
abychom pokryli frekvence lopatek GG.
obr. 4. První řád/GG vibrací s limitní hodnotou
obr. 3. GG RPM profil odhadnutý pomocí Autotrackeru
Přejdeme pak do úlohy ‚3D‘ a zaškrtneme pole
pro Autotracker a Order Analyzer, aby poslaly
data do ‚3D-time‘ bufferu. Pak zaškrtneme
pole pro Order Analyzer, aby se vypočetly
‚Pre-Slices‘. Pomocí buňky ‚Pre-Slices‘ se
dostaneme k vlastnostem a specifikujeme, že
požadujeme, aby Order Analyzer vypočítal
1. řád vibrací GG, což je výsledek, který
hledáme. Stiskneme tlačítko ‚Start‘ a vrátíme
se do úlohy ‚White board‘, kde prohlížíme
výsledky.
Výsledky
Obr. 3 ukazuje výsledek z Autotrackeru, tzn.
profil otáček GG odhadnutý ze signálu vibrací
s indikací otáček při cestovní rychlosti a během
vzestupu do letové hladiny.
Obr.4 ukazuje to, co jsme hledali – 1. řád vibrací
GG v závislosti na otáčkách GG. Zjistili jsme
alarmovou hodnotu a ta je nesporná. Máme
překročené vibrace při cestovních otáčkách
a ižší vibrace při rostoucích otáčkách, tak jak
zaznamenal monitorovací systém.
Obr.5 zobrazení prvních 40 řádů vibračního
signálu. Pouze ukazuje možnosti
Autotrackeru – zobrazit řádové spektrum
ze samotného vibračního signálu! 38. řád je
38 lopatka GG.
Závěr
Jak jsme viděli, alarm vznikl díky skutečnému problému vibrací (který se ukázal být
problémem s upevněním). Doufáme, že tento
příklad ukázal, jak je s funkcí Smart Start
jednoduché nastavit celkem složité multianalýzy. Toto vše v těchto třech úlohách lze
provést na několik kliknutí myší. Můžete
namítnout, že se jedná pouze o jednokanálové měření! Ano, ale rozšíření analýzy na
tolik kanálů, kolik má váš front-end, není nic
těžkého. Pomocí metody podobné Excelu,
tedy „Copy, Paste a Drag‘n‘Fill“ rozšíříte
analýzy na všechny signály, které potřebujete. A systémová analýza? Jen zaškrtnout
buňku ‚Ref‘ v ‚Hardware Setup‘ (obr.1)
a máte všechny příslušné referenční funkce.
Rychlé a jednoduché.
obr. 5. Řádová analýza pouze z vibračního signálu
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
15
novinky
Systém managementu hluku
životního prostředí
– Release 2 se streamováním dat
Systém managementu hluku životního
prostředí od Brüel & Kjær s nejmodernější
technologií byl uveden na trh koncem roku
2005. Výsledkem byla celá řada objednávek,
ze kterých pak vzešly náměty na hlavní změny
a implementace zlepšení. Jsme rádi, že dnes
můžeme uvést na trh plody práce na těchto
společných projektech – Release 2 našeho systému managementu hluku životního prostředí
– atraktivní a výkonné řešení monitorování a
managementu hluku životního prostředí pro
celou řadu aplikací určených pro velká města
i pro menší a individuální projekty.
Moderní, profesionální a výkonný
Software systému managementu hluku
životního prostředí 7843, páteř celého systému od Brüel & Kjær, má moderní software
architekturu server-klient, která z něj dělá
výkonný nástroj managementu hluku a pevnou
platformu pro výpočty dneška i zítřka. Nabízí
komunikaci s neomezeným počtem terminálů
v reálném čase NMT (Noise Monitoring
Terminal), zajišťuje tak nepřetržité ukládání dat
na NMT i do centrální profesionální databáze.
Software zajišťuje vyhledání a analýzy dat,
reporty a ­export hlukových dat, údajů o počasí
a geografických dat pomocí násobných obrazovek a konfigurovatelného uživatelského roz­
hraní s vestavěnou funkcionalitou pro GIS.
Software systému managementu hluku životního
prostředí 7843 přichází v několika variantách pro
ovládání více klientů/oblastí najednou i menších
úloh. Software se vyznačuje funkcí pro nastavení,
pro download a ukládání dat streamováním
z nové řady terminálů NMT 3639-E a 3639-G
od Brüel & Kjær (viz. níže). Klient/server architektura orientovaná na služby na platformě
Microsoft® .NET, s profesionální Microsoft®
SQL Server 2005 Databází a komunikací pomocí standardních internetových protokolů a
zabezpečením zajišťuje kvalitu produktu, která
16
Obr: Displej zobrazuje přenos dat v reálném čase a úrovně na mapě
Inset: NMT Type 3639
přetrvá i pro používání v blízké budoucnosti.
Software má svůj velice příjemné, uživatelsky
zaměřené a konfigurovatelné grafické rozhraní
s GIS funkcionalitou (Geographical Information
System) a nástroji pro hledání, třídění a filtraci
dat, prezentaci, reporty a pro export dat z NMT.
Samozřejmostí je podpora exportu a importu dat
hlukových map do a ze systémů Predictor™
7810 a Lima™ 7812, stejně tak podpora mnoha
dalších formátů. Alarmy a správa alarmů jsou
hlavními součástmi zajištění doby bezporuchovosti stavu systému. Více uživatelských
profilů vázaných na uživatele Microsoft®
Active Directory umožňuje různým uživatelům
s různými zájmy, kompetencemi a schopnostmi
bezproblémově systém provozovat jen s podporou oddělení IT v organizaci.
Nová dimenze terminálů – další možnosti
Nový software hlukového managementu má
podporu v rostoucím rozsahu výkonných,
modulárních terminálů pro monitorování
hluku určených k trvalému, dlouhodobému
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
a nepřetržitému venkovnímu monitorování.
Terminály 3639 jsou nyní nabízí celou řadu
mikrofonů, komunikačních modulů a ovladačů
pro software různých kontrolních center
a umožňují tak řízení ze vzdáleného PC. Data
lze streamovat přes LAN, W-LAN nebo
GPRS do software systému managementu
hluku životního prostředí 7843. Terminály lze
ovládat programy třetí strany, protože mohou
být dodávány s dokumentací pro požadované
komunikační protokoly pro jejich integraci
do jiných systémů. Pevný disk průmyslového
počítače byl zvětšen na 40 GB, aby měl kapa­
citu na zálohu dat uložených v průběhu až 90
dní. Modulární hardware a software zajišťuje
snadný servis i v místě monitorování.
Rozsáhlé znalosti Brüel & Kjær o moderních
systémech managementu hluku životního
prostředí a systémech monitorování byly získány
ze vzájemné spolupráce s našimi zkušenými
zákazníky. Využijte této výhody a kontaktujte
Vašeho obchodního zástupce Brüel & Kjær.
Novinky
Optimalizace hluku
interiéru vozidla
Požadavky na snižování hluku v interiéru vozidla vzhledem k celkovému pocitu z řízení jsou
již po několik let řízeny zvýšeným očekáváním
zákazníků. Splnit tato očekávání se v budoucnu
stane ještě náročnější. Vyhovět novým směrnicím životního prostředí regulujícím omezení
spotřeby paliva a emisím oxidu uhličitého
znamená použít lehčí konstrukce, které mají
příznačně negativní vliv na hluk v interiéru.
Protiopatření jako snižování zdrojů hluku,
úniku hluku, tlumení přenosových cest a izolace
a absorpce hluku musí být naopak posilována
a prováděna ještě efektivněji, než dříve.
Navíc všechny nové technologie konstrukcí,
například pro pohony na palivové články a hybridní vozidla přináší také nový typ komponent
produkující nepříjemný hluk, se kterými jsme se
nikdy předtím nesetkali a pro které je nyní třeba
zavádět nové postupy v technické práci.
Tyto nové požadavky vyžadují i nové přístupy
pro testování a hledání problémů a řešení.
Pokročilá řešení NVH simulátorů řízení byla
zaváděna s cílem podávat dříve a spolehlivě
posudky zákaznických preferencí a technologie
mapování hluku ručním mikrofonním polem
byla přepracována na měření v interiéru a pro
asistence při hledání problémů.
Mapování hluku interiéru a jeho hod­
nocení
Aby bylo hledání problémů efektivní, musí
řešení pro mapování hluku dávat dva stejně
důležité výsledky. Mapa musí umožnit identifikaci pozice hlavních zdrojů hluku a příspěvky
všech zdrojů musí být seřazeny podle absolutních hodnot. Toto seřazení nelze provést
podle maximální hodnoty, protože velké zdroje
s nízkými hodnotami přispívají svým hlukem
mnohem více než malé zdroje s vyššími hodnotami. Takže je preferován přístup výpočtu
z hodnot částečných akustických výkonů.
Už několik let jsou pro měření na komponentách v exteriéru používány velice účinné
metody mapování hluku a klasifikace pomocí
mikrofonního pole. Pro používání v kabinách
vozidel je však zapotřebí vyřešit hned několik
dalších problémů.
Polodozvukové zvukové pole v kabině vozidla
umožňuje okamžitou aplikaci metod volného
pole pouze ve vysokých frekvencích. Navíc
je obvyklé, že se v kabině vozidla obtížně
přistupuje k větším přilehlým plochám,
­nutným například pro měření pomocí klasické
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
17
Novinky
Obr 1: Sférické pole Brüel & Kjær pro
zjišťování směru náhodného zvuku v úrovni
hlavy řidiče
a­ kustické holografie v blízkém poli (NAH). Je
tedy zapotřebí hledat nové a praktické metody,
které nezávisí na splnění podmínek pro blízká
pole a rovinnou geometrii zdroje.
Tento článek seznamuje se dvěmi takovými
metodami a popisuje, jak spolu mohou identifikovat zdroje hluku s vysokým rozlišením
v širších frekvenčních rozsazích.
Sférický Beamforming
Beamforming je efektivní nástroj zjišťování
místa směrového zdroje hluku ve středních
až vyšších frekvencích. Tato metoda ve
svém základním tvaru odhaduje v místě
mikrofonního pole příspěvky akustického
tlaku přicházející z různých směrů. Pokud je
použito rovinné mikrofonní pole, nelze jím
rozpoznat zdroje za tímto polem od zdrojů
před ním, takže v mapě směrových zdrojů
jsou zdroje za tímto polem detekovány jako
„duchy“ a musíme se jim tedy vyhýbat. Navíc
je rozlišení v úhlu nejlepší ve směru blízko
normály mikrofonního pole a zhoršuje se při
odklonu od normály. Rovinná mikrofonní řada
efektivně kryje kužel úhlů až do 30° od své
osy. Na druhou stranu sférické mikrofonní
pole neupřednostňuje žádný směr – úhlové
rozlišení a citlivost jsou téměř stejné ve
všech směrech. Navíc se výpočtem metodou
Beamforming používají tak zvané sférické
harmonické, úhlové rozlišení tak může být
lepší než u rovinného mikrofonního pole
o stejném průměru – zvlášť při nízkých frekvencích. Sférické harmonické jsou funkce
modálního typu na sférickém povrchu.
Obrázek 1 ukazuje sestavení sférického pole
Brüel & Kjær pro lokalizaci směrových
zdrojů hluku z pozice v úrovni hlavy řidiče
v kabině vozidla. Pole má 36 mikrofonů a 12
kamer zapuštěných do pevného sférického
objektu (koule) s průměrem 195 mm. Měření
spočívá v záznamu jednotlivých dat pomocí
36 mikrofonů (a dalších možných referenčních
signálů) a snímání souboru snímků všemi
kamerami. Tyto snímky jsou pak složeny do
jednoho obrázku se všemi směry, viz. obr. 2. Po
výpočtu všech směrových příspěvků metodou
Beamforming je vytvořena směrová mapa,
která překryje složený obraz. Obr. 3 znázorňuje výsledek měření hluku systému větrání
mikrofonním polem nastaveným na obr. 1.
Obr. 2: Obraz zahrnující (téměř) všechny směry získané skládáním 12 obrazů sférického pole.
Představte si, jak se obraz nejdříve skládá dohromady na sférickém povrchu a pak již rozložený
do zvoleného bodu/směru ve středu. Středová konzola přístroje je v tomto případě umístěna
přímo do středu
18
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Novinky
Metoda sférického Beamformingu od Brüel
& Kjær zdokonalila rozlišení vzhledem ke standardním realizacím z těchto dvou důvodů:
Frekvenční charakteristiky (amplituda a fáze)
z TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
každého mikrofonu jsou využity ke kompenzaci rozcházejících se frekvenčních odezev.
Zlepší se tak dynamický rozsah měření.
Náš SHARP algoritmus (Spherical Harmonics
Angularly Resolved Pressure) umí využít
lepšího dynamického rozsahu k rekonstrukcím slabých sférických harmonických na
nejvyšší možný stupeň. Standardní algoritmus
Delay-And-Sum Beamforming slabé sférické
harmonické ještě více oslabuje.
I když se celkově rozlišení zlepší, zůstává rozlišení spodních frekvencí stále slabé. Například
na obr. 3 získáme pouze informaci o hlavním
zdroji hluku v oblasti horní části přístrojové
desky uprostřed. Další běžné omezení metody
Beamforming pro měření hluku v kabině jsou
problémy s rozpoznáním přímého šíření zvuku
a jeho odrazů – Beamformer rozlišuje pouze
přímé šíření akustického pole v mikrofonním
poli. Když je použit sférický Beamformer
k detekci oblastí plochy, z nichž se šíři hluk
směrem k mikrofonnímu poli, pak umí metoda
komformního mapování zjistit tuto detekovanou oblast s vysokým prostorovým rozlišením.
S pomocí mapování intenzity zvuku na povrchu
umí konformní mapování také odhalit aku­
stický výkon šířený z této oblasti nebo zda
Beamformer pouze zjistil odraz.
Konformní-prostorové mapování
Konformní mapování je v podstatě rozšířením
klasické 2D akustické holografie v blízkém
poli (NAH) na obecné tvary rovinného po­
vrchu. Umožňuje tak mapovat a vizualizovat
základní akustické hodnoty, například akustický tlak, rychlost částic a intenzitu zvuku
přímo na povrchu libovolného 3D objektu,
stává se tak výkonným nástrojem identifikace
akustických zdrojů, detekce úniku a měření
akustického výkonu.
Mapování akustického pole na povrchu se provádí pomocí tzv. „sestavovací“ holografie, kdy
se řeší malé problémy jednotlivých lokálních
holografií a sestavuje se z nich velká mapa
povrchu. Vzorkují se akustická pole malým
ručním mikrofonním polem umístěným v různých pozicích v blízkosti povrchu zdroje, a to
prostorově a krátkodobě – obr. 4 znázorňuje
použití ručního mikrofonního pole při mapování přístrojové desky uprostřed. Tento „sestavovací“ přístup umožňuje měřit a mapovat tam,
kde potřebujeme výsledek a zároveň vynechat
místa, kde výsledky nepotřebujeme. Překrývání
výsledků lokální holografie na povrchu se kombinuje pomocí zvolených interpolačních/mix
algoritmů. Metoda dává vysoké rozlišení zdroje
hluku (odpovídající rozmístění mikrofonů
v poli) při nízkých frekvencích. Při vysokých
frekvencích se rozmístění mikrofonů stává
omezujícím faktorem této metody.
Klíčovým pro sestavovací holografii je fakt, že
akustický zdroj je obvykle mnohem větší než
mikrofonní pole a s ní související oblast výpočtu. Pokud se sestavovací holografie provede
klasickou metodou NAH, vzniknou problémy
kvůli možným závažným nežádoucím efektům
spojeným s touto metodou při jejím používání
v případech, kde jsou akustické zdroje větší než
pro mapování zdroje použité mikrofonní pole.
Tyto efekty jsou způsobené použitím prostorové
Fourierovy transformace v algoritmu klasické
metody NAH. U konformního mapování je tento
problém překonán díky alternativnímu algoritmu
nazvaném Statistically Optimal NAH neboli
SONAH. SONAH se vyhýbá využívání prostorové Fourierovy transformace tím, že přímo vybere
vlnové spektrum průběžné plochy k měřenému
akustickému poli najednou. Používání obou­
stranného mikrofonního pole pak ještě dále
umožní od sebe rozlišit akustické zdroje před
a za tímto polem a tím i mapování ve stísněném
prostoru, jako je kabina auta nebo letadla.
Obr. 3: Výsledek sférického Beamformingu z
měření hluku větrání na obr. 1 v pásmu frekvencí 1000 – 1600 Hz
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
19
Novinky
Obr 4: Konformní mapování s měřením
pomocí ručního mikrofonního pole
Obr. 5: Okno zpracování dat konformního
mapování PULSE s výsledkem sférického
Beamformingu vlevo a výsledku konformního
mapování vpravo
Hlavním je pro konformní mapování správnost zacházení s kombinovanými měřenými
a plošnými geometriemi. V zásadě musí být
pozice vzorkovacích bodů akustického tlaku
v prostoru vzhledem k souboru vypočtených
plošných bodů známa, aby bylo možné správně
nastavit modely výpočtu akustického pole.
To znamená, že některé druhy modelu plošné
geometrie jsou zapotřebí spolu se záznamem pozice v prostoru mikrofonního pole.
U konformního mapování jsou obě tyto úlohy
zjednodušeny použitím 3D systému pro měření
pozice, integrovaného do jednoho měření pro
obě mikrofonní pole a ukazovátka pro měření
pozice bodu. Integrovaná část softwaru
konformního mapování umožňuje snadnou
konstrukci 3D ploch modelů ze změřených
pozic plošných bodů. Jinak lze také importovat
a použít již existující CAD model.
20
Kombinovaný sférický Beamforming
s konformním mapováním
V případě měření při problému hluku systému
větrání již z výsledku sférického Beamformeru
na obr. 3 víme, že dominantním příspěvkem
akustického tlaku v úrovni hlavy řidiče pochází
z horní oblasti konzoly uprostřed. Takže abychom získali přesné umístění zdroje pomocí
konformního mapování, nepotřebujeme měřit
celý povrch kabiny – můžeme se soustředit
pouze na oblast vybranou metodou sférického
Beamformeru. Obr. 5 znázorňuje výsledky
kombinovaného sférického Beamformingu
s konformním mapováním do stejné obrazovky.
Výsledek konformního mapování v pravé části
ukazuje na dvě hlavní oblasti zdroje vyzařující
hluk – ústí obou ventilátorů.
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Shrnutí
Byly popsány dva systémy s mikrofonním
polem pro efektivní řešení problémů hluku
v prostředí kabiny – sférický Beamforming pro
rychlé měření (jednorázové) a konformní mapování s ručním mikrofonním polem pro přesnou
identifikaci problému a výpočet s vysokým
prostorovým rozlišením. Oba nástroje mají svá
omezení, pokud jsou používány samostatně,
ale společně umožňují rychlou a přesnou
identifikaci problému na širokém frekvenčním
rozsahu – sférický Beamforming rychle určí
oblasti šetření a konformní mapování detailně
zmapuje celou oblast. Oba nástroje jsou určeny pro platformu PULSE a výsledky z obou
nástrojů lze analyzovat paralelně v software
Array Acoustics Post-processing. Na obr. 5 je
ukázka tohoto případu.
novinky
Time Selective Response – měřte
v prostředí kanceláře a bez ztráty
přesnosti Vašich výsledků
PULSE Electroacoustics
Pomocí TSR analyzátoru v PULSE lze jednoduše měřit frekvenční odezvy a harmonické
zkreslení elektroakustických měničů. V tomto
případě je měřen reproduktor pomocí měřicího
mikrofonu.
Selektivní časová odezva (TSR) u PULSE Basic
Electroacoustics znamená, že PULSE nyní
simuluje měření volných polí na reproduktorech, mikrofonech apod.,přičemž umožňuje
rychle a přesně měřit základní charakteristiky,
jako jsou impulzní odezvy signálu, odezvy
výstupu, frekvenční odezvy a impedance
bez nutnosti bezdozvukové ­komory. Zvolte
BZ-5742 pro měření harmonického zkreslení
s pomocí TSR a BZ-5551 pro měření směrových charakeristik a vykreslování polárních
diagramů.
Parametry měření TSR, jako jsou frekvenční
rozsah, přelaďovací rychlost (sweep), časové
zpoždění, časový rozsah, úrovně buzení apod.
lze nastavit jednoduše a intuitivně pomocí
grafického uživatelského rozhranní. Optimální
rozmístění v časovém okně můžete provést buď
automaticky nebo manuálně. Při manuálním
nastavení můžete časové okno volně zvolit
v rámci plného časového rozsahu odezvy měřeného impulsu a související frekvenční odezva
bude aktualizována, takže účinek časového
okna lze hodnotit živou frekvenční odezvou.
Odvozené parametry, jako jsou frekvenční
rozlišení, časové rozlišení, rychlost přelaďování apod. jsou rovněž zobrazeny a mohou být
použity k optimalizaci nastavení základních
TSR parametrů měření.
Pro další zlepšení poměru signál-šum použijte
průměrování TSR. Ke snížení nebo vyloučení
ustalovacího jevu použijte pouze předzesílený
upravený tón před přelaďováním. Pro získání
konstantní hodnoty buzení pro určitý frekvenční rozsah – např. při používání reproduktoru
při testování naslouchátek – můžete použít
ekvalizaci výstupu.
Výsledky zobrazené v polárních souřadnicích
jsou obyčejně používány při zobrazování směrovosti elektroakustických měničů, jako jsou
reproduktory nebo mikrofony.
Multikanálová analýza TSR má celou řadu
aplikací, např. pro testování mikrofonů při
používání referenčního mikrofonu. Zde
je ­mikrofon testován současně s měřením
refe­rence. U testování reproduktoru můžete
najednou měřit frekvenční odezvu, harmonické
zkreslení a impedance.
Data z měření TSR můžete ukládat v aplikaci
PULSE Data Manager. Jakmile jsou data
uložena, můžete sestavit report pomocí šablony
předem definované v prostředí Microsoft® Word
a provést další výpočty a zpracování výsledků
s PULSE Calculator.
TSR fakta
• TSR je metoda měření simulací volného
pole, která se provádí u akustického měření
v běžném kancelářském pracovním prostředí, ale se stejnými výsledky, jako by
měření byla prováděna v bezdozvukové
komoře.
• TSR lze používat pro měření časově
invariantních a kauzálních systémů – jak
akustických, tak elektrických.
• TSR používá přelaďovaný sinusový signál
buzení a synchronizovaný tracking filtr,
čímž umožňuje oddělit přímý zvuk od
jeho odrazů.
• TSR tak, jak je realizovaný v PULSE
v mnohém připomíná TSR metodu
známou z realizací svých předchůdců
v audio analyzátorech 2012. PULSE TSR
byl však ještě navíc rozšířen o podporu
multikanálové analýzy a měření směrové
charakteristiky.
• TSR je vývojově další metoda v pořadí
po TDS (Time Delay Spectrometry)
poprvé publikované v roce 1967 Dr. R.C.
Heyserem v odborném časopise společnosti
„Audio Engineering Society“.
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
21
Novinky
Nový katalog produktů
– akcelerometry
a příslušenství
Navíc lze provést zefektivnění a zvýšení
výkonu použitím aplikace PULSE Sequencer,
který pomocí grafického rozhraní umožňuje
nastavit jednotlivé kroky měření do sekvencí
a tím zautomatizování celého měření nebo
mnoha měření do jednoho procesu.
Požádejte svého obchodního zástupce Brüel
& Kjær o nový katalog produktů, některými
novinkami jsou:
PULSE nyní podporuje měření volného
a blízkého pole
S TSR pro PULSE Basic Electroacoustics
software – který má v sobě již i analyzátor
ustálené odezvy (SSR – Steady State Response)
– naše platforma PULSE pro audio analyzátory
nyní podporuje obě simulovaná měření, volného i blízkého pole. Více bude možné uvidět
i v našem stánku na příštím 124. veletrhu AES
v Amsterdamu.
Vysokoteplotní (170°C) akcelerometry
4526 a 4526-001
Typy 4526 a 4526-001 se vyznačují vestavěným předzesilovačem DeltaTron® speciálně
navrženým pro používání v podmínkách
stálých vysokých teplot, například:
• Plynové turbíny
• Hnací jednotky, motory a výfuky
• …
Snímající prvek je typu ThetaShear, který
zlepšuje výkon a má nízkou citlivost na změny teploty a ohýbání základové desky. Tento
design prošel značným teplotním testováním.
Jeho součástí bylo testování jednotek při trvalých 180°C po dobu delší než 3000 hodin, při
kterých se projevilo velmi stabilní bias napětí
a žádné zhoršení výkonu.
• Citlivost 10 a 100mV/g
• Hermetická uzavřený
Pro více informací navštivte naše stránky www.
bksv.com/audio
Vysokoteplotní akcelerometr 4526
Univerzální tříosý akcelerometr 4525-B
a 4525-B-001 s TEDS
Typy 4525-B a 4525-B-001 jsou univerzální
akcelerometry s užitečnou horní mezní frekvencí nad 10 kHz ve všech třech osách. Tyto
snímače obsahují i TEDS a mají dvě citlivosti
– 10 mV/g nebo 100mV/g. Jejich miniaturní
celotitanová a hermeticky uzavřená konstrukce
je umožňuje používat pro všechna prostředí
i pro stísněná místa. Jednotku lze adhezně připevnit nebo přišroubovat pomocí M3 závitu.
Univerzální tříosý akcelerometr 4525-B
22
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
NoviNky
bf0212
-14_co
ver_we
lcome.
qxp
03-12-
2007
12:55
Side
1
– 15
BF 0212
HEAD
QUAR
Fax: +45
TERS:
DK-28
4580
50
1405
· www Nærum
Austr
· Denm
.bksv.
Canadalia (+61) 2
com ·
ark
[email protected] · Telephone
Finlan a (+1) 514 9889- 8888
bksv.c
: +45
om
Hong d (+358) 9 695-8225 · Austria
4580
· China
(+43)
Kong
0500
52130
Italy (+39)
1 865
(+852
0 · Franc
(+86)
74 00
Nethe
0257 ) 2548 7486 e (+33) 10 680 29906
· Brazil
68061
Portu rlands (+31)
· Czech (+55) 11
· Japan · Hungary1 69 90 71
00
5188Repu
(+36)
Spain gal (+351) 318 55 9290(+81) 3
8161
blic
1 215 · Germany
21 4169
5715
83 05
(+49) (+420) 2
Taiwa (+34) 91 659
040 · · Norway 1612 · Repu
· Irelan
421
6702
Singa
Local n (+886) 2 0820 · Swed
1100
d (+353 17 87 0
pore (+47) 66 77115blic of
2502
repre
(+65)
Korea
)1
en
7255
senta
(+82) 807 4083
· Unite (+46) 33 22 6377 4512 5 · Polan
tives
and servic
d (+48) 2 3473
d Kingd
56 22
· Switz· Slovak Repu
22 816 0605
e organ om (+44)
isatio
14 38 erland (+41) blic (+42175 56
ns world
739
) 25 443
wide 000 · USA 44 880 7035
0701
(+1) 800
332 2040
ËBF-02
12---Z
Î
Accele
rome
ters &
Condit
ioning
Pr od uc
Tříosý modální akcelerometr 4524-B-001
t Ca tal
og ue
Jan ua
ry 20
08
Tříosý modální akcelerometr 4524B­001
s TEDS
Tento typ 4524B-001 je nejnovějším přírůstkem do rodiny velmi oblíbených tříosých
OrthoShear snímačů 4524. Tento akcelerometr
má citlivost 10 mV/g, která umožňuje měřit
ve vyšších úrovních v porovnání s existující
verzí 4524-B.
Příslušenství a kabely
Pro nové akcelerometry je navíc v katalogu
uvedena celá řada novinek k již dostupným
produktům pro splnění Vašich požadavků na
jejich upevnění. Další aktualizace pak zahrnují novinky v oblasti kabelů a přehledy nově
vyvinutých řešení pro Vaše specifické aplikace.
Některá z nich uvádíme zde:
Chladicí jednotka
UA-3014
Vlastností 4524B-001 je nová „rytina“ se zřetelnou indikací orientace osy, která usnadňuje
používání. Tato rytina se už brzy objeví i na
dalších tříosých snímačích v roce 2008.
Chladící jednotka typ UA-3014 je konstruována pro používání na plochách s vysokou
teplotou až do 600 ºC (1112 ºF). Tato jednotka
je široce používána s tříosým akcelerometrem
typu 4326-001:
• Na výfukovém systému
• Měření lambda sondy
Kabel AO-0692
DC akcelerometry
Série akcelerometrů 457X je konstruována pro
měření nízkých frekvencí, pohybu a náklonu až
do DC, například letecké testy, zatížení silnic,
při dopravě (přeprava) a modální analýzy. Série
pokryje měřicí rozsahy od 2g do 500g, akcelerometry jsou hermeticky utěsněny a obstály při
šokové zkoušce více než 10000g. Speciální
je D-verze, která má výjimečnou stabilitu při
teplotách od -54 do 125°C.
Použijte jakýkoli Brüel & Kjær akcelerometr*
v mokrých prostředích a při krátkodobých
ponorech. Kabel AO-0692 je řazen jako IP67
a je super nízko šumový pro používání s nábojovými a DeltaTron akcelerometry.
Kompletní řada našich nejoblíbenějších kabelů
je nyní k dispozici pro sběr dat s použitím SMB
konektoru a 10 – 32 UNF nebo M3.
Kabel AO-0687 má velice robustní a použitelný
profil vhodný i k hrubé manipulaci. Ve všech
ostatních aspektech je podobný našemu nejoblíbenějšímu extra nízkošumovému kabelu
AO-0038.
Pro požadavek na nízké hodnoty úniku plynu,
například u vakua nebo pro vesmírné aplikace
jsou tu dva kabely buď s M3 nebo 10 – 32UNF
konektorem. Obal i objímky jsou z bezbarvého
PTFE a jsou vyčištěny tak, aby minimalizovaly
únik plynu a ostatní druhy kontaminace.
Kabel AO-0698
Kabel AO-0687
* 10-32 UNF konektor
Kabel AO-0705
DC akcelerometr 4573
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
23
Příklad z praxe
Centrum kontroly motorů vozidel v Šanghaji
– silný soupeř výrobců automobilů a jejich subdodavatelů
na rostoucím čínském automobilovém trhu
Polodozvuková komora pro testování motocyklů
(s dynamometrem). Je vybavena také systémem
PULSE 3560-D a mikrofonním polem s 36
mikrofony pro lokalizaci zdrojů hluku.
24
V roce 2005 Čína přeskočila Japonsko a stala
druhým největším automobilovým výrobcem na
světě hned po USA. V roce 2008 se očekává, že
čínští výrobci automobilů vyrobí asi 9,5 milionů
vozidel. Asi 1,5 milionů z nich budou prodávány
na trzích mimo Čínu.
„Naším typickým zákazníkem z automobilového průmyslu je kombinace OEM dodavatelů,
prvořadých a druhořadých subdodavatelů.
Výrobci mohou ušetřit významný podíl kapitálu díky našemu testovacímu zařízení,“ říká
pan Zhu Xiao Ming, vicepresident SMVIC.
Centrum kontroly motorů vozidel v Šanghaji
SMVIC (Shanghai Motor Vehicle Inspection
Center) je národní institucí pro dohled a komplexní kontrolu motorů vozidel. Nachází se
v Anting, v „mezinárodním městě automobilů“
blízko Šanghaje. Bylo založeno v roce 2003.
Je nezávislým testovacím zařízením s neutrální
pozicí vůči výrobcům. Od svého otevření bylo
do této stavby jednoho z nejprestižnějších
testovacích zařízení v Číně investováno více
než 100 milionů dolarů.
SMVIC nabízí komplexní služby automobilovému průmyslu včetně technické kontroly,
testování a certifikace podle národních a mezi­
národních standardů prováděné v různých
testovacích centrech. Jsou to:
• Crashtest centrum
• Centrum testování emisí
• Kalibrační testovací centrum
• NVH testovací centrum
Navíc se k těmto zařízením v budově v SMVIC
připojuje také testování na dráze pro měření
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
hluku při průjezdu vozidel (pass-by testy)
a obecné zkušební testování v terénu.
„Zřízení SMVIC se zakládá nejen na klientech
Anting, ale také na čínském automobilovém
průmyslu jako celku, včetně domácích i zahraničních automobilových OEM dodavatelů
a jejich subdodavatelů,“ vysvětluje pan Zhu
Xiao Ming. „Máme reference od významných zákazníků, k nimž jen nedávno přibylo
TRW.“
„Od obrovského skoku vpřed v celém průmyslu
na začátku 90. let se požadavky na testování
řídily zejména legislativou. V posledních dvou
letech se však trend pomalu mění směrem
k výzkumu a vývoji,“ říká pan Zhu Xiao Ming.
„Blízká budoucnost bude vyžadovat ještě
více testování v oblasti zdokonalení pohodlí
Příklad z praxe
Centrum kontroly motorů vozidel v Shanghaji
„Jsme spokojeni se
snímači i sběrem dat,
které jsou známé
svou spolehlivostí
a přesností; a líbí se
nám také flexibilita
všech systémů.“
Klíčová data
• SMVIC bylo založeno v září 2003 jako nezisková organizace. Zabíralo
plochu 120 000 m2, ale stále ponechává místo pro nová zařízení budovaná
podle požadavků na OEM testování do budoucnosti
• SMVIC leží blízko Shanghaje v Antingu, městě, které je známé jako
„mezinárodní automobilové město“ nebo „Čínský Detriot“
• SMVIC zaměstnává více než 180 specialistů, techniků atd.
Pět klíčových informací o Číně
• V Číně žije 1 321 851 888 lidí (prosinec 2007)
• HDP roste v průměru o 9,6% ročně od roku 1981
• Roční růst prodeje vozidel je 25% (od 2003 do 2007)
• V Číně je 6322 automobilových podniků a firem (prosinec 2007)
• V roce 2007 bylo v Číně vyrobeno 20 miliónů motocyklů a 7,9 miliónů
automobilů
z­ ákazníků hlavně proto, že si čínští automobiloví
výrobci přejí vstoupit na mezinárodní trh.“
„Názor zákazníků určuje i rozhodování
výrobců, zda do toho ‚jít‘ či ‚nejít‘. Proto
potřebujeme zvýšit naše obecné povědomí
o přáních zákazníků a o tom, co očekávají od
nových výrobků. Kvalita zvuku může pro nás
být příkladem otevřených příležitostí, jakmile
se začneme soustředit na americký nebo evropský trh, a my jsme připraveni se přizpůsobit
novým požadavkům, ať už jsou naši zákazníci
odkudkoli!“
Brüel & Kjær – preferovaný dodavatel
NVH řešení
SMVIC má různé zkušební komory včetně
polo­dozvukových s dynamometrem pro tes­
to­vání motocyklů. Hodnota hluku pozadí je
16,0 dBA (19,0 dBA s běžícím dynamometrem).
Komora je vybavena systémem PULSE
3560-D a 36-kanálovým mikrofonním polem
pro identifikaci zdrojů hluku během různých
provozních podmínek vozidel. Systém
PULSE se 41 kanály se používá pro další
NVH testování, například modální analýzy,
řádové analýzy apod. Systém PULSE 3560-B
se používá pro měření tesů pass-by podle
národních i mezinárodních standardů. „Brüel
& Kjær nám poskytuje všechna řešení,
která potřebujeme k práci. Jsme spokojeni
se snímači i sběrem dat, které jsou známé
svou spolehlivostí a přesností; a líbí se nám
také flexibilita všech systémů,“ říká pan
Zhu Xiao Ming. „Řešení mikrofonního pole
od Brüel & Kjær je jedinečné svým designem a kombinace metod Beamformingu,
STSF a SONAH nám poskytuje vynikající
prostorové řešení zdrojů hluku na širokém
frekvenčním rozsahu.“
Očekávaná budoucnost
„S mírou našeho ročního růstu 20 až 30% je
vyhlídka čínského domácího trhu s automobily
velice slibná,“ říká pan Zhu Xiao Ming. „Čína už
v minulosti prokázala svou schopnost globálního
výrobního centra – ve srovnání s mezinárodní
úrovní efektivity poskytuje efektivní lidské zdroje, kvalifikované techniky a inženýry i výrobní
provozy. V příštích letech se zaměříme ještě více
na výzkum a vývoj v Číně. Čínští výrobci vozidel
více pracují na R&D (výzkum a vývoj – pozn.
překl.), takže začnou exportovat a splňovat
požadavky amerických a evropských trhů.“
„V minulosti vzniklo mnoho společných
podniků. Ale domácí společnosti jsou také
rozhodnuty vyvíjet své vlastní značky. To bude
znamenat nárůst v práci na R&D. Pohybujeme
se směrem k výrobě produktů a poskytování
služeb požadovaných na trhu.“
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
25
Novinky
Nový DIRAC –
měření srozumitelnosti řeči
Měření srozumitelnosti řeči v situacích, kde
existuje velká vzdálenost mezi přijímačem
a zdrojem zvuku vyžaduje, aby byly zdroj
i přijímač na sobě funkčně nezávislé. Protože
se zde velmi často vyskytují konflikty, DIRAC
4.0 nabízí jedinečné řešení.
Z historie
Srozumitelnost řeči je vázána na modulaci
akustické intenzity v hlase mluvčího, jak
bylo popsáno T. Houtgastem a kol. [1]. Tento
princip se používá k určování srozumitelnosti
řeči ze zbytkové modulace v místě přijímače
a s pomocí modulovaného zdroje hluku v místě
mluvčího. Spektrum hluku reprezentuje hlas
člověka a modulace na mnoha frekvencích
reprezentuje mluvená slova. Obrázek 1 znázorňuje tento princip pro jednu modulovanou
frekvenci.
Index přenosu řeči (STI- Speech Transmission
Index) je jednočíselný ukazatel odvozený
z pásma frekvence sedmi oktáv hluku v rozsahu od 125 Hz po 8 kHz, každé modulované
14 frekvencemi v rozsahu od 0,63 po 12,5 Hz.
Jinými slovy je STI vypočten z 98 hodnot
redukovaných modulací.
Pro změření STI si můžete pustit CD s modulovaným hlukem na straně mluvčího a měřit
a analyzovat výsledný signál na straně posluchače. Touto metodou modulace hluku je zdroj
vždy nezávislý na přijímači (režim otevřené
smyčky, viz. vložený text), což je výhodné pro
měření na delší vzdálenosti. Na druhou stranu,
kvůli náhodnosti zdrojového signálu musí být
měření relativně dlouhá, aby byly získány
reprodukovatelné výsledky (průměrně asi tak
30). Další nevýhodou metody modulovaného
hluku je riziko špatné interpretace přijímače při
kolísání hladin hluku na pozadí jako modulace
signálu tak, že je přeceněna srozumitelnost řeči
při nižších SNR hodnotách.
26
Background
Noise
Reflections
Direct Sound
Mouth
Simulator
Room under test
Intensities
m source (F)
MTF (F)
m receiver (F)
100%
< 100%
020156/1
Obrázek 1: Vztah mezi srozumitelností řeči a hloubkou modulace.
Aby se zkrátila doba zpracování, byl STI
přibližně určen pomocí malých podmnožin
98 hodnot redukovaných modulací. Pro akustiku místnosti byla definována podmnožina
devíti hodnot redukovaných modulací, podle
které se stanoví takzvaný index RASTI (Room
Acoustics Speech Transmission Index).
V osmdesátých letech Brüel & Kjær vyvinul
a uvedl na trh přístroj pro měření indexu
RASTI (Speech Transmission Meter for RASTI
Measurements) typu 3361. Po asi 10 letech byl
však tento produkt stažen z trhu.
Později byly definovány další podmnožiny
parametrů, které se velmi dobře přibližují STI
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Otevřená versus uzavřená smyčka
Měření odezvy impulsu podle metod dekonvoluce vyžaduje načasované vztahy mezi
generátorem impulsů a zařízením pro záznam
odezvy. Obvykle se toho dosahuje tak, že se
zařízení pro záznam také nechá generovat
impulsní signál, který vyžaduje spojení mezi
zdrojem a přijímačem. Touto akustickou cestou od zdroje k příjímači se vytvoří uzavřená
smyčka. V režimu otevřené smyčky se impulsní
signál pustí z odděleného zařízení, např. z CD
přehrávače. V režimu otevřené smyčky mohou
vznikat chyby díky nesrovnalosti ve vzorkovací periodě CD přehrávače a záznamníkem
odezvy [4].
Novinky
Obrázek 2: Oblasti mluvčího a posluchače oddělené akustickým systémem
pro velké vzdálenosti.
First arriving sound
Background
Noise
Delayed
Sound
030023
v určitých situacích. Na trh byl uveden nejdříve STITEL pro analogové telekomunikační
systémy, a nedávno pak STIPA pro systémy
místního rozhlasu.
STI z impulsní odezvy
DIRAC měří akustickou impulsní odezvu místnosti, ze které jsou počítány další parametry
[2]. Impulsní odezva je definována jako odezva
systému na signál ve tvaru impulsu, DIRAC
však také odvozuje impulsní odezvy nepřímo
pomocí dekonvoluce, a to pomocí dalších
impulsů, například sinusových průběhů nebo
signálů MLS (Maximum Length Sequence).
Tyto neimpulsní deterministické signály dovolují používat reprodukovaných zdrojů, a tím se
měření stávají opakovatelná v těch nejkratších
měřených časech (asi 5s u běžného měření
srozumitelnosti řeči). Z impulsních odezev jsou
v zanedbatelném čase vypočítávány modulační
redukované hodnoty podle metody Schroeder
[3], takže všechny parametry srozumitelnosti
řeči jsou v přístroji DIRAC vždy k dispozici.
Nevýhodou metody dekonvoluce by mohl být
požadavek na konfiguraci v uzavřené smyčce
nebo nesrovnalosti s omezenou vzorkovací
periodou v situacích s otevřenou smyčkou.
Tento problém řeší DIRAC 4.0 tím, že
poskytuje korekce chyby vzorkovací periody.
Tím se lze vyhnout nutnosti propojení zdroje
a přijímače, i když jsou použity signály MLS.
Možné je taky použít předprůměrování a snížit
tak hodnotu hluku impulsní odezvy.
Nádraží
Měření srozumitelnosti řeči na velkých vzdálenostech často vyžaduje konfigurace měření
v otevřené smyčce. Je to třeba případ nádraží,
kde může být zdrojem rozhlas v jednom městě
a přijímačem je mikrofon připojený k PC na
nástupišti v druhém městě. U rozkladových
signálů je opravdu možné použít oddělené
CD, pokud není odchylka rychlosti mezi přehrávačem CD a zařízením záznamu odezvy
příliš velká [4]. Zvuk rozkladových signálů
však velmi obtěžuje, což může představovat
problém, pokud jsou měření plánována v noci
z důvodu vyloučení hluku na pozadí. V takovémto případě bude DIRAC 4.0 řešit konflikt
měřením MLS v otevřené smyčce.
Hlukové pozadí
DIRAC umí pracovat s hlukovým pozadím
několika způsoby. Můžete měřit srozumitelnost
řeči včetně nebo bez skutečného hluku na pozadí.
Vliv hlukového pozadí lze zjišťovat mixováním
jeho záznamu do impulsní odezvy. Nebo můžete
hlukové pozadí zadat do spektra hodnot.
V systému DIRAC 4.0 můžete také zadávat
poměr signálu k šumu na oktávu frekvenčního
pásma. I když pak získáte hodnotu signálu
hlasu zároveň s hodnotou hlukového pozadí na
oktávu pásma, je tato metoda asi nejvhodnější,
protože měření impulsní odezvy jako takové
je mnohem jednodušší. Na rozdíl od dalších
metod není požadována akustická kalibrace,
hodnotu zdrojového signálu lze maximalizovat
a před-průměrovat. Tím se dosáhne nejvyšších
hodnot INR, takže i nejspolehlivějších výsledků
měření impulsní odezvy systému.
Preferovaný postup měření
Typické měření srozumitelnosti řeči lze provést
takto:
1. Na pozici mluvčího je puštěn impuls z audio
CD nebo MP3 souboru (viz. vložený text).
E-rozklady jsou robustnější než MLS signály,
které více akusticky obtěžují.
2. Odezvy jsou zaznamenány do DIRAC,
buď přímo pro okamžité výsledky nebo do
ručního akustického přístroje kvůli větší
přenositelnosti.
3. Z měření jsou získána SNR frekvenční
oktávy spekter, buď z norem nebo z odhadů.
4. V kanceláři jsou pak hodnoty SNR zadány do
systému DIRAC a vypočteny STI pro každou
pozici přijímače.
Literatura
[1] T. Houtgast, H. J. M. Steeneken and R. Plomp,
“Predicting Speech Intelligibility in Rooms from
the Modulation Transfer Function. I. General
Room Acoustics,” Acustica 46, 60 – 72 (1980).
[2] Acoustics Engineering, Measuring Impulse
Responses Using Dirac. Technical Note 001,
www.acoustics-engineering.com/files/TN001.pdf
[3] M.R. Schroeder, “Modulation Transfer
Functions: Definition and Measurement,”
Acustica 49, 179 – 182 (1981).
[4] C. C. J. M. Hak and J. P. M. Hak, Effect
of Stimulus Speed Error on Measured Room
Acoustic Parameters, Proceedings ICA 2007.
[5] C.C.J.M. Hak and J.S. Vertegaal, MP3 Stimuli
in Room Acoustics, Proceedings ICA 2007.
Měření s pomocí MP3 souborů
Možnosti systému DIRAC 4.0 měřit v otevřené
smyčce dovoluje používat mnoho různých digitálních zdrojů signálu. V [5] je znázorněno, jak
MP3 komprimace rozkladového a MLS signálu
významně neovlivňují akustické parametry
místnosti. To má velký význam, protože MP3
soubory jsou skoro 10 krát menší než nekomprimované PCM soubory. MP3 soubory jsou
přehrány z přenosného zařízení, např. MP3
přehrávače, iPodu nebo mobilního telefonu.
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
27
Příklad z praxe
ARTC
Centrum pro výzkum a testování automobilů
(ARTC) bylo založeno v roce 1990 vládou státu
Taiwan, R. O. C. a tuzemskými průmyslovými
společnostmi. Zařízení určené pro testování
automobilů se nachází v Changhua, asi 200 km
jižně od Taipei.
Jako nezisková organizace se ARTC zaměřuje na asistenci výrobcům vozidel a jejich
dodavatelům v Taiwanu a ostatních zemích,
na optimalizaci jejich produktů pro domácí
tchajwanský trh i pro export a věnuje se
výzkumu a vývoji pokročilých technologií
v automobilovém odvětví.
Dlouhé dějiny úspěchu
Vývoj v automobilovém průmyslu Tchaj-wanu
lze sledovat více než 50 let nazpět. V roce
1972 vláda Tchaj-wanu realizovala řadu strategických kroků podporujících automobilové
odvětví, které se rychle rozvíjelo a stalo se
hlavním zdrojem průmyslového rozvoje tchaj­
wanské ekonomiky a pokroku na domácím
i exportním trhu. Tchajwanský automobilový
průmysl nyní vstupuje do nové éry a ARTC je
životně důležitým článkem mezi výrobci, státní
správou a ostatními vědeckými institucemi.
Prostory výzkumného centra
ARTC se rozkládá na 129 hektarech západního
pobřeží Tchaj-wanu. Jeho 12 laboratoří je vybaveno pro výzkum zvyšování kvality výroby
ARTC zákazníků, mezinárodně uznávané testování a s ním spojené služby certifikace vozidel
a jejich komponent, a poradenství tchajwanské
státní správy v oblasti předpisů a standardů pro
automobilové odvětví. ARTC se zabývá těmito
hlavními obory činností:
• Ochrana životního prostředí a spotřeby
paliva
• Crash testy – výzkum a vývoj
• Elektromagnetická kompatibilita
• Únava a životnost materiálů
28
Jove Pan (vlevo) a Yung-Hong Wu (vpravo)
v polodozvukové komoře ARTC, která je vybavena testovacími válci.
Systém NS-STSF (Non-stationary Spatial
Transformation of Sound Fields) s mikrofonním
polem
•
•
•
•
považují NVH za hlavní faktor systému řízení
trhu s jejich vozidly.“ V NVH oddělení ARTC
mají dvě polodozvukové komory, kde se na
NVH testují motory a celá vozidla, při 20 dBA
hluku pozadí a s mezní frekvencí 125 Hz.
V akustické komoře pro celé vozidlo jsou jednonápravové zkušební válce s dynamometrem.
V akustické komoře motorů je používán dynamometr pro testování malých motorů (až do
100 kW). V ARTC jsou tato zařízení využívána
pro NVH identifikace zdrojů hluku, určování
jejich hlavních příčin a validace výrobků pro
automobily, motocykly a pro další obory.
Většinou technici ARTC kombinují zkoušky
a CAE analýzy ve vývoji metod pro zlepšování
NVH kvality výrobků.
Jove pokračuje dále: „Asi 50% našich zkoušek
se provádí na osobních vozidlech a SUV (sports
utility vehicles), a zbytek pak na motocyklech.
Výrobci vozidel stanoví sobě i svým dodavatelům vysoké normy, proto se většina naší práce
zabývá srovnávacími testy a konzultacemi cílových hodnot a jejich nastavení. Další naše
Počítačová technika
Kalibrační laboratoř
CAE centrum
NVH (Noise Vibration and Harshness) –
problematika hluku a vibrací
Zkušební terén má mnoho různých zkušebních drah a povrchů včetně 3,6 km dlouhého
rychlostního okruhu, zkušební dráhy pro
měření vnějšího hluku (pass-by), povrchů pro
testování NVH, belgickou dráhu (dlážděná),
dráhy celkové životnosti, výkonnosti, brzdného účinku a kopcovité zkušební dráhy.
Kvalifikovaní technici centra ARTC pracují na
projektech podporujících programy pro vývoj
vozidel a celé řady produktů pro vozidla, od
vývojových prací při počátečním návrhu až po
konečné validace ve výrobě.
Zkoušky NVH
Jove Pan, vedoucí týmu oddělení ARTC pro
hluk a vibrace říká: „Zvyšuje se pozornost
u NVH zkoušek vozidel. Automobiloví výrobci
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
Příklad z praxe
je modulární a škálovatelný a podle složitosti
práce umíme snadno kombinovat hned několik
front-endů najednou, pokud potřebujeme větší
počet kanálů, nebo je jen používat samostatně
v případě, že pracujeme s menším počtem
kanálů. Hlavní výhoda práce s PULSE je
možnost vidět testovací data v reálném čase
a ukládání dat pro další jejich zpracování je
velmi flexibilní.“
Hnací jednotka skůtru
Hluková mapa překrytá přes obrázek testovaného objektu pro snadnou identifikaci zdrojů
hluku
práce při dosažení cílových NVH parametrů
u našich zákazníků pomáhá při identifikaci
jejich problémů z testování vozidel, kdy s nimi
konzultujeme a doporučujeme řešení problémů
podle našich výsledků.“
Důvěryhodný partner
ARTC používá zařízení od Brüel & Kjær již
více než 15 let. Tsay-Fu Chen, manažer oddělení životního prostředí & energií říká: „Brüel
& Kjær je jedním z našich dodavatelů a s jeho
zařízením jsme byli vždy spokojeni. Brüel
& Kjær je známý svými technikami měření
NVH, inovacemi a aplikacemi. Vážíme si
rovněž vynikající schopnosti reagovat na naše
dotazy.“ Tsay-Fu dodává: „Máme ještě dva
dvoukanálové analyzátory 2035, které často
používáme pro měření FFT, CPB a akustické
intenzity. Pro určité aplikace má analyzátor
2035 od Brüel & Kjær stále mnoho výhod
oproti ostatním analyzátorům.“
NVH oddělení ARTC zodpovídá také za testy
pass-by (měření vnějšího hluku). V Tchaj-wanu
platí směrnice, které úzce souvisí s ECE R51
a R41. Zkušební dráha je postavena podle ISO
10844 a má instalován systém Brüel & Kjær
pro pass-by testy. K dispozici je také zkouška
hluku pneumatik ECE R117. Jove dodává:
„Hluk pneumatik se stal problémem, na který
se nyní soustředíme, jelikož pohon vozidel je
stále tišší a hluk pocházející z kontaktu pneumatiky a vozovky je nyní klíčový v oblasti
snižování hluku v dopravě.“
PULSE
Yung-Hong Wu, hlavní technik oddělení hluku
& vibrací ARTC vysvětluje: „Zvolili jsme
PULSE jako naši hlavní platformu sběru dat
NVH z několika důvodů. Jedním z nich je naše
zkušenost s Brüel & Kjær a robustnost jejich
řešení. Dalším je flexibilita. Systém PULSE
Yung-Hong dodává: „Při řešení problémů hluku
motoru často používáme akustickou holografii
s naším systémem PULSE NS-STSF a mikro­
fonním polem k identifikaci zdrojů hluku.
Podle velikosti měřeného objektu a zvoleného
frekvenčního rozsahu jsou využívána různě
velká mikrofonní pole tak, aby pokryla polovinu vlnové délky nejvyšší frekvence. Vyvinuli
jsme malý program, který kombinuje obrazy.
Výsledkem je zobrazení celkové mapy příspěvků v jednom obraze a výhodnější identifikace
nejdominantnějšího zdroje.“
Výhled do budoucna
ARTC se nachází v procesu aktualizace systému pro měření vnějšího hluku (pass-by) na
platformě 3560-B PULSE od Brüel & Kjær.
Tchajwanské zastoupení Brüel & Kjær vyvinulo
vlastní rozhraní pomocí nástroje Visual Basic.
Toto rozhraní umožňuje operátorovi vkládat
specifikace vozidla před testováním, řídit sběr
dat pro PULSE během testování a generovat
report testu po jeho ukončení. Schopnosti
zastoupení Brüel & Kjær programovat řešení
na zakázku je důležitým faktorem v našem
hodnocení a výběru přístrojů. ARTC se těší na
další budoucí spolupráci s Brüel & Kjær.
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
29
Novinky
Orientace na poprodejní
technickou podporu pokračuje
Z průzkumu spokojenosti zákazníků identifikoval Brüel & Kjær potřebu neustále zlepšovat
poskytování technické podpory, zvláště pak
schopnosti reagovat na Vaše podněty. Rádi
bychom poděkovali všem těm, kteří si udělali
čas na zodpovězení otázek našeho dotazníkového průzkumu. Vaše podněty jsou neocenitelné
a pomáhají nám neustále se přibližovat k optimálním řešením a kvalitnější péči, které Vám
chceme nabízet.
Doba odezvy – výhoda smlouvy o tech­
nické podpoře pro software PULSE
Odpovědi z průzkumu ukázaly na oblast oprav
chyb v PULSE jako velmi důležitou a právě tu,
která vyžaduje zlepšení. Ve snaze zvýšit Vaši
spokojenost jsme zavedli nový proces podpory
věnovaný právě opravě chyb.
Naším prvním krokem v tomto procesu je
zajistit, aby v případě problému spojeného
s chybou v programu, který zákazník se
smlouvou o technické podpoře PULSE
reportuje, byl tento problém odborně zařazen
a přesně posouzen. Od tohoto okamžiku také
obdržíte potvrzení o převzetí reportované
chyby a její servisní označení pro příští
referenci. Tým našich specialistů zanalyzuje
závažnost a možné příčiny problému a ozve
se Vám se závaznou dohodou o tom, jak Váš
požadavek budou řešit. Například, pokud je
Váš problém vážný, naše organizace pro
nápravu efektivním a profesionálním způsobem přidělí zdroje pro řešení problému
a podle Vašich možností.
Bez ohledu na problémovou kategorii se
snažíme odstranit nejasnosti o tom, jakými
postupy problémy řešíme. Věříme, že se nyní
dočkáte efektivnějších odpovědí na Vaše problémy a také efektivnější podpory od nás na
Vašem pracovišti.
30
Snadná registrace Vašeho požadavku
Pro zajištění správné registrace Vašeho
požadavku na technickou podporu a jeho
zaslání do procesu podpory si prosím
vyžádejte servisní označení problému. S tímto
identifikačním číslem se vy, jako zákazník se
smlouvou o technické podpoře PULSE, hlásíte
k otevřenému případu.
Pokud Váš požadavek nelze řešit ve spolupráci
s Vaším lokálním kontaktem technické podpory
v místě, náš mezinárodní tým v Dánsku Vám
pomůže najít správné řešení. Jedna třetina
registrovaných požadavků od zákazníků je předávána tomuto týmu, který úzce spolupracuje
se specialisty aplikací a produktů.
Více než 10% zaměstnanců Brüel & Kjær
je zapojeno do technické podpory
zákazníků
Díky smlouvě o technické podpoře k software
PULSE Vám pomáháme po telefonu s dotazy
na konfigurace a nastavení projektů v PULSE,
radíme a asistujeme s úlohami pro post-processing i pro obecná řešení.
Do technické podpory zákazníků je zapojeno
více než 100 členů týmu Brüel & Kjær na
celém světě, kteří získali obrovské zkušenosti z řešení 20000 případů požadavků na
technickou podporu za rok. Po telefonu se tak
Brüel & Kjær
B r ü e l & K j æ r – N o · 1 · 2 0 0 8
setkáte s vynikajícími techniky a speciality pro
technickou podporu v místě, i globálními zdroji
a prostředky v zákulisí. Do dnešního dne bylo
prodáno přes 8000 systémů PULSE a většina
specialistů našeho týmu technické podpory má
schopnosti a zkušenosti řešit problémy spojené s prostředím PULSE. Aby Vám i nadále
efektivně a odborně odpovídali na Vaše dotazy,
používají globální databázi, která nyní obsahuje
40000 otázek a odpovědí. Každoročně se tým
aplikačních specialistů PULSE z celého světa
sejde na ústředí Brüel & Kjær, aby rozvíjeli
znalosti a seznamovali se s nejnovějšími programovými vlastnostmi PULSE.
Ať jste již přispěli svým názorem do průzkumu spokojenosti nebo ne, rádi bychom
Vás povzbudili v pokračování zasílání
Vašich podnětů nebo komentářů týkajících
se systému naší technické podpory. Prosíme
Vás, využijte pro to kontakt Vašeho lokalního
zástupce Brüel & Kjær. Díky tomu můžeme
pokračovat ve zlepšování schopnosti reagovat na Vaše potřeby a poskytování řešení ve
vysoké kvalitě od Brüel & Kjær.
.
Smlouva o technické podpoře PULSE Vám dává
přístup ke globální síti specialistů se zkušenostmi s více než 8000 systémů PULSE s velkým
počtem aplikací a testovacích konfigurací.
Technická podpora Vám dává příležitost hovořit s techniky zasvěcenými a kvalifikovanými
pro technickou podporu, kteří Vám umí pomoci
hledat řešení.
Smlouva o technické podpoře PULSE Software
Maintenance and Support Agreement Vás
opravňuje získávat každý další vydaný software
Vaší současné aplikace PULSE.
NoviNky
Veletrhy & konference
Přijeďte na setkání s námi na některé z připravovaných výstav, kde Vás seznámíme
s posledními produkty a systémy pro měření
a analýzy zvuku a vibrací.
Aeroacoustics Conference 2008
5. – 7. květen, Vancouver, Kanada
Automotive Testing Expo/China
17. – 19. září, Shanghai, Čína
Automotive Testing Expo/Europe
6. – 8. květen, Messe Stuttgart, Německo
Aerospace Testing Russia
23. – 25. září, Moscow, Rusko
AES
17. – 20. květen, Amsterdam, Holandsko
AES 125
2. – 5. říjen, San Francisco, USA
JSAE Pacifico
21. – 23. květen, Yokohama, Japonsko
Hörgeräteakustiker­Kongress
15. – 17. říjen, Leipzig, Německo
Maya/UGS show
1. – 5. červen, Orlando, Florida, USA
AutomotiveTesting Expo/NA
22. – 24. říjen, Novi, MI, USA
Styrian Noise, Vibration & Harshness
Congress 2008
4. – 6. červen, Graz, Rakousko
ATZ­MTZ Konferenz
23. – 24. říjen, Rastatt, Německo
Acoustics ‘08 Paris
29.červen –4. červenec, Paris, Francie
Inter­Noise 2008
26. – 29. říjen, Shanghai, Čína
SAVIAC Shock & Vibration
9. – 13. listopad, Orlando, Florida, USA
ICSV
6. – 10. červenec Daejeon, Korea
Noise­Con 08
27. – 30. červenec, Dearborn, MI, USA
Pro více informací o našich veletrzích a událostech ve Vaší lokalitě, kontaktujte prosím Vašeho
obchodního zástupce Brüel&Kjær.
NCSL International
3. – 7. srpen, Florida., USA
ISMA 2008
15. – 17. září, Leuven, Belgie
Brüel & Kjær
w w w . b k s v . c o m
31
2270 Odhalen
Představujeme Vám poslední novinku
a přírůstek do naší rostoucí rodiny ručních
analyzátorů – zdokonalený, výkonný a univerzální ruční analyzátor 2270.
Tři podstatné a výrazné
vlastnosti
Nezaměnitelný vzhled 2270 umí zastínit
řadu jednotlivých, ale i tak významných
odlišností, které dělají z tohoto výkonného
přístroje komplexní nástroj profesionálů
pro měření zvuku a vibrací. Patří k nim:
• Integrovaná digitální kamera
• Měření na dvou kanálech
• Integrované rozhranní LAN a USB pro
rychlý přenos dat do PC a vzdálenou
správu a monitorování 2270
Mimořádná univerzálnost
Chloubou 2270 je velká řada softwarových
aplikačních modulů, které lze provozovat
se samostatnou licencí, takže získáte to,
co potřebujete a když to potřebujete.
V současnosti je k dispozici software:
• Zvukoměr
• Frekvenční analýza v reálném čase
• Logging – časový profil měřených
parametrů
• Recording – časový záznam signálů
• Stavební akustika
• Vyhodnocování tónových složek
BW 0912 – 11
Analyzátor 2270 splňuje dnešní požadavky
kladené na rozsáhlé úlohy měření zvuku
a vibrací s přesnostmi a spolehlivostí
odpovídající přístrojům Brüel & Kjær.
Pro on-line video ukázku přístroje 2270
a prezentaci jednoduchého zacházení s ním
navštivte stránku www.bksv.com.
Pro více informací prosím kontaktujte
Vašeho zástupce Brüel & Kjær.
SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement A/S DK-2850 Nærum Denmark
Telefon: +4545800500 · Fax: +4545801405 · http://www.bksv.com,
e-mail: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA: Spectris Praha spol. s r. o., Počernická 96, 108 03 PRAHA 10
Tel.: +420 267 021 100, +420 267 021 113 · Fax: +420 267 021 120
e-mail: s&[email protected] · http://www.spectris.cz·
SLOVENSKÁ REPUBLIKA: B & K s.r.o., Palisády 20, 811 06 BRATISLAVA
Tel.: +421 2-54430701 · Fax: +421 2-54430692 · e-mail: [email protected],
www.bruel.sk
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Přeprava, č.j. 1139/98 ze dne 12. 3. 1998
Ruční analyzátor 2270

Podobné dokumenty

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Střední průmyslová škola elektrotechnická I. zesilovače s rezonančními obvody v jednotlivých stupních, tj. zesilovače, tvořené jednotlivými zesilovacími prvky (tranzistory, jednoduchými integrovanými obvody), jejichž zátěží je rezonanční o...

Více

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny závislou na tom, kolik se jí dodá energie (zahřáním nebo magnetickým polem). Když se součástce dodává energie, tak samozřejmě může i konat práci a toho využívá množství aktuátorů a jiných aplikací....

Více

Zpravodajpro kybernetiku a informatiku ˇCSKIˇCesk´a spoleˇcnost

Zpravodajpro kybernetiku a informatiku ˇCSKIˇCesk´a spoleˇcnost Jak jsme oznámili v minulém Zpravodaji, svolává hlavnı́ výbor volebnı́ valnou hromadu Společnosti na pátek dne 14. ledna 2000 ve 12:45 hod. Valná hromada se koná v budově presidia AV ČR ...

Více

flexibilní radličkový podmítač s nízkou tahovou náročností

flexibilní radličkový podmítač s nízkou tahovou náročností většině případů je samotná práce stroje Swift dostačující. Swift často velmi dobře pracuje se strojem Carrier. – “Podmítka s Carrierem do hloubky 5-6 cm a následně Swiftem do 10-12 cm je dobrá komb...

Více

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny výroba byla přísně tajná • díky špionáži byl zjištěn výrobní postup, který byl následně předán do USA a západní Evropy

Více