Z mého kraje – prosinec 2015

Komentáře

Transkript

Z mého kraje – prosinec 2015
PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Ročník XXXX. | Číslo 12 | PROSINEC 2015 | Cena 10 Kč
Z mého kraje
Příjemné prožití vánočních svátků
vám přeje redakce Z mého kraje.
Plánované opravy komunikací – Svatojánská ulice, lokalita u areálu ZZN | Nákup pozemků u vlakového nádraží | Město Pacov testuje elektromobil
Plánované opravy komunikací – Svatojánská ulice,
lokalita u areálu ZZN
M
ěsto Pacov dlouhodobě plánuje opravu
komunikací ve Svatojánské ulici a v lokalitě u vlakového nádraží u areálu ZZN. Jedná se o dva dlouholeté resty, kde město Pacov
čekalo na dojednání určitých podmínek.
V ulici Svatojánská bylo v letošním roce
provedeno, za přispění vlastníka síťovaných
pozemků, vybudování nového vodovodu tak,
aby vznikly nové parcely pro rodinné domy.
Do doby provedení těchto sítí jsme opravu
komunikace nechtěli provádět. Aktuálně byla
provedena pouze provizorní oprava.
V lokalitě u vlakového nádraží u areálu ZZN
město Pacov vlastní pouze cca čtyři metry široký pruh pozemku, komunikace se nachází
také na soukromých pozemcích, které jsou ve
vlastnictví ZZN a také touto firmou využívány.
Po domluvě se ZZN bude provedena společná
investice do opravy komunikace. Město Pacov
uhradí opravu komunikace, která zasahuje do
pozemků v majetku města, zbylé plochy uhradí ZZN.
Oprava komunikací bude provedena formou položení asfaltového koberce.
Obě akce budou provedeny v příštím roce.
Lukáš Vlček, starosta města
foto: zdeněk klika
Nákup pozemků u vlakového nádraží
Z
astupitelstvo města schválilo dne 4. listopadu 2015 nákup pozemků u vlakového nádraží. Jedná se o pozemky u vstupu do
areálu nádraží. Jejich údržba byla v minulosti
opomíjena a nedělala městu dobrou vizitku.
Město Pacov se rozhodlo tyto pozemky od
Českých drah vykoupit a zahrnout je do veřejné zeleně, která je městem udržována. V minulosti byly již takto v lokalitě vlakového nádraží
vykoupeny meze naproti nádraží, které jsou
každoročně dvakrát sečeny a prořezávány.
Lukáš Vlček, starosta města, foto: zdeněk klika
Město Pacov testuje elektromobil
M
ěsto Pacov převzalo od firmy E.ON Česká
republika, s.r.o. na testování elektromobil značky Volkswagen. Vozidlo bylo městu Pacov bezplatně zapůjčeno na dobu tří měsíců.
První zkušenosti s užíváním jsou vesměs pozitivní, automobil používají zaměstnanci úřadu
k pracovním cestám. Určitou nevýhodou je nízký dojezd automobilu, který se v podzimních
a zimních měsících pohybuje kolem 100 km.
Automobil má pouze elektromotor poháněný
baterií. Po ukončení jízdy je vozidlo připojeno
na dobíjení do běžné elektrické sítě.
Podpoře elektromobility bychom se v budoucnu chtěli více věnovat, v regionu přibývá
2
elektrokol a přibývají také dotazy ze strany
návštěvníků města. Pro další roky například
uvažujeme o instalaci veřejné dobíjecí stanice
v centru města.
Na fotografii předává klíče od elektromobilu starostovi města pan Radek Bílý, vedoucí
marketingu firmy E.ON.
Lukáš Vlček, starosta města
z mého kraje | PROSINEC 2015
Nejlepší sběrné dvory jsou v Čelákovicích a Pacově | Pořízení nového územního plánu Pacov
Nejlepší sběrné dvory jsou v Čelákovicích a Pacově
TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ASEKOL
Nejlepší sběrné dvory
jsou v Čelákovicích a Pacově
Po více než tříměsíčním hlasování zná soutěž
Sběrný dvůr roku 2015 své výherce. V kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězil sběrný
dvůr v Čelákovicích, mezi obcemi do 10 tisíc
obyvatel bodoval dvůr v Pacově. V těchto
sběrných dvorech se lidé nemusí obávat propíchnuté pneumatiky od střepů, odmítnutí,
neochotné obsluhy či nedodržované otevírací doby. Naopak se zde mohou spolehnout na
ochotnou obsluhu, přívětivou pracovní dobu
i široký rozsah odebíraných komodit. Vítězné
dvory získají finanční odměnu na svůj další
rozvoj.
Sběrný dvůr roku vybíralo od letošního července ve stejnojmenné soutěži téměř 80 tisíc
hlasujících z řad běžných uživatelů dvorů, tedy
široké veřejnosti. Soutěž pořádala nezisková
organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným
odběrem vysloužilých elektrozařízení.
„Vysloužilé elektrospotřebiče svážíme z téměř 1 300 sběrných dvorů. Víme proto, jak důležité je příjemné prostředí, vstřícná obsluha
a kvalitní služby. Také však víme, že tomu tak
bohužel není všude. Proto jsme uspořádali
tuto soutěž, jejímž cílem bylo nejen nalezení
toho nejlepšího dvora, ale také získání zpětné
vazby veřejnosti. Oba cíle se nám díky obrovskému počtu hlasujících podařilo splnit,“ komentuje výsledky Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Ideální sběrný dvůr by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou,
přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Tato kritéria
podle hlasujících nejlépe splnily dva sběrné
dvory. Kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel
ovládl sběrný dvůr ve středočeských Čeláko-
vicích v ulici Mochovská. Ten od společnosti
ASEKOL získá dotaci ve výši 50 tisíc korun.
Mezi obcemi s počtem obyvatel menším než
10 tisíc zvítězil sběrný dvůr v ulici Nádražní
v Pacově v Kraji Vysočina. Ten obdrží dotaci
ve výši 30 tisíc Kč.
„Odměna je určena k dalšímu zlepšování
služeb a rozvoji sběrných dvorů. Je také motivací pro ostatní provozovatele sběrných míst,
aby poskytované služby nabízeli v co nejvyšší
možné kvalitě,“ říká Martina Ďaďová.
Souběžně s hlasováním o nejlepší sběrný
dvůr se lidé mohli také zařadit do slosování
o dva chytré mobilní telefony. Jejich novými
majiteli se stali Martin Konvalina a Michaela
Valachová.
Pořízení nového územního plánu Pacov
U
snesením Zastupitelstva města Pacov ze
dne 4. listopadu 2015 bylo rozhodnuto
o pořízení nového územního plánu pro město
Pacov a jeho místní části Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná a Zhoř.
Současný územní plán vydaný v roce 2008
je nutné uvést do souladu s novými mapovými podklady, které vyvolaly nutnou revizi
zejména zastavěného území včetně ploch
s rozdílným způsobem využití. Výhodou pořízení nového územního plánu na rozdíl od
jeho změny, je prověření celkové koncepce
rozvoje města s ohledem na udržitelný rozvoj
území při dodržení současně platných právních předpisů.
Při projednání zadání má veřejnost možnost podávat podněty na řešení obsahu
návrhu územního plánu a to po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
o návrhu zadání na úřední desce Městského úřadu Pacov.
Pořízení nového územního plánu je možno
financovat z Integrovaného regionálního operačního programu – Prioritní osa č. 3 – Dobrá
správa území a zefektivnění veřejných institucí, kde spoluúčast města je ve výši 10 %,
Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá
85 % a státní rozpočet 5 %.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o zastavení pořizované změny č. 3 územního plánu
z mého kraje | PROSINEC 2015
Pacov. Výraznou překážkou v pořízení této
změny se stala novela zákona č. 334/1992
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
vydaná zákonem č. 41/2015 Sb. V ustanovení
§ 4 odst. 3 je nově zakotveno omezení odejímat zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Změna č. 3
řešila celkem 6 lokalit, ze kterých bylo 5 lokalit umístěno na vysoce chráněných půdách I.
třídy ochrany. Požadavky žadatelů změny č. 3
budeme v novém územním plánu prověřovat,
popřípadě hledat jejich alternativní řešení.
V současné době probíhá zpracování zadání územního plánu. V návrhu zadání budou stanoveny hlavní cíle a požadavky na
zpracování návrhu. Při projednání zadání
má veřejnost možnost podávat podněty
na řešení obsahu návrhu územního plánu
a to po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky o návrhu zadání na úřední
desce Městského úřadu Pacov. Případné
podněty již v předstihu můžete zasílat na
adresu: Městský úřadu Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov,
nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
[email protected], popř. sdělit osobně
pořizovateli, kterým je Ing. Pavel Strnad.
Město Pacov má platný územní plán, který
nabyl účinnosti dne 13. listopadu 2008 včetně dvou změn s účinností ze dne 6. ledna
2011 a 8. července 2015. Kompletní grafickou
a textovou část naleznete na internetových
stránkách města Pacov: www.mestopacov.cz/
mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/
uzemni-planovani/pacov/
O dalším postupu vás budeme informovat.
Městský úřad Pacov, odbor výstavby
3
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Pacova, konaného dne 4. listopadu 2015
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Pacova, konaného dne 4. listopadu 2015
Usnesení č. 2015/05/09
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 495/1 a 97/2
o celkové velikosti cca 130 m2 v k.ú. Velká Rovná panu Františku Tenklovi,
Kamenice u Jihlavy 458, Kamenice u Jihlavy za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
Usnesení č. 2015/05/02
Zastupitelstvo města Pacova schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku par.č. 97/2 o vea ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do likosti cca 245 m2 v k.ú. Velká Rovná panu Františku Tenklovi, Kamenice
u Jihlavy 458, Kamenice u Jihlavy
úpravy rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. 2015/05/01
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města.
Usnesení č. 2015/05/03
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 2015/05/04
1. Zastupitelstvo města zastavuje pořízení změny č. 3 územního plánu
Pacov.
2. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nového územního plánu
Pacov.
3. Určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem je starosta
města Pacov Ing. Lukáš Vlček.
Usnesení č. 2015/05/05
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby v k.ú. Pacov se stavebníkem TJ Slavoj Pacov, Hronova,
395 01 Pacov, IČ 00477036, na odstranění stávající stavby šaten na
pozemku st. 2158 a vybudování novostavby objektu šaten na pozemku st. 2158, par.č. 895/20, 895/21, 895/42 a 895/12 dle projektové dokumentace s názvem: „Modernizace sportovního areálu Za Branou“,
na stavební úpravy tribuny na pozemku par.č. 895/12 dle projektové
dokumentace s názvem: „TJ Slavoj Pacov oprava tribuny“ a na rekonstrukci tenisových kurtů na pozemcích par.č. 895/12 a 895/19 dle
projektové dokumentace s názvem: „Rekonstrukce tenisových kurtů
v Pacově“.
Usnesení č. 2015/05/10
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 2015/04/12. Zastupitelstvo města
schvaluje prodej části pozemku par.č. 1532/26 o velikosti 162 m2 v k.ú.
Jetřichovec paní Marii Honsové, Jetřichovec 38, Pacov za cenu 100 Kč/m2
bez DPH.
Usnesení č. 2015/05/11
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 1534/2 o velikosti cca 55 m2 v k.ú. Jetřichovec panu Pavlovi Nekovářovi, Jetřichovec 48,
395 01 Pacov za cenu 100 Kč/m2 bez DPH. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku par.č. 1532/26 o velikosti cca 155 m2 v k.ú.
Jetřichovec panu Pavlovi Nekovářovi, Jetřichovec 48, 395 01 Pacov
Usnesení č. 2015/05/12
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par.č. 901/16 o velikosti
703 m2 v k.ú. Pacov panu Jaroslavu Ravovi, Bedřichov 25, 395 01 Pacov
za cenu 200 Kč/m2 bez DPH.
Usnesení č. 2015/05/13
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku par.č. 2561/3 o velikosti cca 130 m2 v k.ú. Pacov paní Radoslavě Suchovské, Vltavská 21, Brno.
Usnesení č. 2015/05/14
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Pacov:
• Město Pacov předá Janu Říhovi, Barvířská 291, Pacov část pozemku
par.č. 2567/35 o velikosti cca 110 m2.
• Město Pacov přijme od Jana Říhy, Barvířská 291, Pacov část pozemku
Usnesení č. 2015/05/06
par.č. 404/4 o velikosti cca 55 m2.
Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemků PK 530/1 o velikosti
2
2
4 309 m a PK 791 o velikosti 144 m v k.ú. Roučkovice za kupní cenu • Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí Jan Říha
městu Pacov 200 Kč/m2 bez DPH.
105 000 Kč.
Usnesení č. 2015/05/07
Zastupitelstvo města schvaluje nákup částí pozemku par.č. 2590/1
označené dle GP 1620-487/2011 jako nové pozemky par.č. 2590/8 o velikosti 136 m2 a 2590/9 o velikosti 356 m2 v k.ú. Pacov za kupní cenu
54 000 Kč.
Usnesení č. 2015/05/08
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 495/1
o velikosti cca 85 m2 v k.ú. Velká Rovná manželům Pavlovi a Anně Fišerovým, Velká Rovná 44, 395 01 Pacov za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 495/1
o velikosti cca 15 m2 v k.ú. Velká Rovná manželům ing. Karlovi a Evě
Karlíkovým, Na Bezděkově 2004, 256 01 Benešov za cenu 100 Kč/m2
bez DPH. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č.
495/1 o velikosti cca 100 m2 v k.ú. Velká Rovná paní Ivaně Kubátové, Za
Branou 713, 395 01 Pacov za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
4
Usnesení č. 2015/05/15
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov:
• Město Pacov předá společnosti Selekta Pacov, a.s., IČ 47238399,
Starodvorská 352, Pacov pozemky par.č. 755/4 o velikosti 518 m2
a par.č. 885/33 o velikosti 140 m2.
• Město Pacov přijme od společnosti Selekta Pacov, a.s., IČ 47238399,
Starodvorská 352, Pacov pozemky par.č. 1132/9 o velikosti 120 m2,
par.č. 1051/2 o velikosti 137 m2, par.č. 1174/3 o velikosti 292 m2, par.
č. 1263/4 o velikosti 68 m2, par.č. 1325 o velikosti 67 m2 a par.č. 2520/2
o velikosti 238 m2.
• zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Pacov
jako vlastníka stavby odpadního potrubí umístěného v pozemcích
par.č. 755/4 a par.č. 885/33. Služebnost inženýrské sítě se sestává
z práva uložení odpadního potrubí a práva vstupu na uvedené pozemky
za účelem údržby a oprav této stavby.
z mého kraje | PROSINEC 2015
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Pacova | Upozornění Úřadu práce ČR – průkazy OZP | PRODEJ VOZU IVECO
Usnesení č. 2015/05/16
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků:
• Město Pacov předá Josefu Průšovi, Zhoř 7, Pacov část pozemku
par.č. 296/6 o velikosti 11287 m2, část pozemku par.č. 853/1
o velikosti 30 m2 a pozemek par.č. 296/7 o velikosti 331 m2 vše
v k.ú. Zhoř u Pacova.
• Město Pacov přijme od Josefa Průši, Zhoř 7, Pacov pozemek st. 18/1
o velikosti 106 m2, jehož součástí je budova s čp. 10
(objekt k bydlení), par.č. 853/12 o velikosti 41 m2, par.č. 853/14
o velikosti 337 m2, par.č. 24/4 o velikosti 2 m2, par.č. 853/13
o velikosti 386 m2, část pozemku par.č. 39/1 o velikosti 6 m2 vše
v k.ú. Zhoř u Pacova a par.č. 792/2 o velikosti 3523 m2, par.č. 786/2
o velikosti 42 m2 v k.ú. Pacov.
• Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí
Josef Průša městu Pacov 30 000 Kč.
Usnesení č. 2015/05/17
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nákladního automobilu Iveco Eurocargo ML75E16 s jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů
formou výběrového řízení, dle podmínek uvedených v zásadách prodeje nákladního automobilu Iveco, nejnižší kupní cena je stanovena na
580 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 2015/05/18
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod.
Usnesení č. 2015/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar pro starostu a místostarostu
města Pacov ve výši jejich dvou měsíčních platů.
Upozornění Úřadu práce ČR – průkazy OZP
D
o konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci
po 1. lednu 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti
poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP.
Všechny tyto doklady jsou platné už jen do
31. prosince. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR)
začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu
2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada
lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat
na klienty, aby nenechávali vše na poslední
chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve
frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 x 45 mm). Stejně jako při
každých úředních jednáních, musí držitel
průkazu také prokázat svou totožnost občan-
ským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. lednu 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili
fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé
průkazů mimořádných výhod (kartonové
průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. prosince 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz
v nové podobě vydat.
Úřad práce ČR
Město Pacov nabízí k prodeji formou výběrového řízení nákladní automobil Iveco Eurocargo ML75E16
s jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů typu Avia – výška háku 1000 mm.
✓ první registrace 11. 6. 2007, Euro 4,
✓ najeto 166 tisíc km, (první majitel),
✓ koupeno od AUTO FUTURE, s.r.o., České Budějovice,
✓ servisováno v AUTIA Pacov, s.r.o., Platná STK do 5/2016,
✓ výkon motoru 118 kW, nejvyšší technicky přípustná hmotnost 7490 kg,
✓ hákový nosič CTS 04-33S – 4 tuny, max. délka kontejnerů 3700 mm,
✓ digitální tachograf, autorádio, centrální zamykání, stav pneu 50 %.
Nejnižší kupní cena je stanovena na 580 000 Kč
k této částce bude připočtena základní sazba DPH
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. prosince 2015 v 10.00 hodin.
Nabídky budou přijímány v zalepené obálce označené textem „neotvírat –
prodej IVECO“, doručené na podatelnu Městského úřadu Pacov: nám. Svobody 1,
395 01 Pacov (budova zámku) – 1. nadzemní podlaží (přízemí), kancelář č. 1.12
Podmínky prodeje jsou uveřejněny na úřední desce Městského úřadu Pacov,
v elektronické podobě na http://www.mestopacov.cz/uredni-deska
Více informací na tel.: 565 455 166 nebo na e-mailu [email protected], příp. osobně u p. Aleny Plášilové – Městský úřad Pacov,
náměstí Svobody čp. 320 – budova radnice, kancelář č.16.
z mého kraje | PROSINEC 2015
5
Kompaflex s.r.o. slaví | Vycházky seniorů
Kompaflex s.r.o. slaví
V
září letošního roku uplynulo již 20 let od
založení firmy Kompaflex s.r.o. Byla založena jako pobočka mateřské společnosti
Kompaflex AG, která sídlí ve městě Steinebrunn ve Švýcarsku na březích Bodamského
jezera. Kompaflex je čistě rodinnou firmou
ve stoprocentním vlastnictví pana Wernera
Löhrera a jeho syna pana Reto Löhrera. Firma
disponuje sítí obchodních zástupců s celosvětovou působností.
Kompaflex se specializuje výhradně na výrobu kompenzátorů, tedy zařízení, která jsou
využívána především v energetickém průmyslu v těch technologických celcích, kde je
zapotřebí eliminovat pohyby potrubí, kompenzovat je či je jinak přenášet. Požadavky
celosvětové klientely firmy Kompaflex jsou
velmi individuální, proto většina vyráběných
kompenzátorů nemá standardní velikosti.
Běžně jsou vyráběny kompenzátory od průměrů 60 mm, až po nadstandardní průměry
9 metrů, v různých délkách, v pravoúhlých,
oválných či kruhových tvarech. Výroba zde je
tedy zajímavá a mnohotvárná.
Mezi významné zákazníky firmy Kompaflex
patří nadnárodní společnosti jako Siemens,
ABB, Nestlé, GE-Jenbacher a další. Zajímavostí je, že kompenzátory z Pacova jsou pravidelně dodávány do centra Evropské organizace pro jaderný výzkum ve švýcarském
Cernu, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků
firmy Kompaflex.
V roce 2008 firma vybudovala na okraji Pacova novou moderní výrobní halu, která je
Příklad kompenzátorů vyráběných firmou Kompaflex
vybavena výrobními technologiemi odpovídajícími požadavkům na moderní strojírenskou výrobu. O vysoké úrovni výroby svědčí
i skutečnost, že systém managementu kvality firmy Kompaflex je certifikován dle norem
ČSN EN ISO 9001:2009. Firma vlastní i certifikaci pro výrobu tlakových zařízení u TÜV SÜD.
Na stabilitě společnosti se významnou měrou
podílí fakt, že firma navrhuje, vyrábí a prodává výhradně své vlastní know-how.
Kompaflex již od začátku svého působení
v Pacově patří k významným a stabilním za-
městnavatelům na Pacovsku, pracuje zde na
30 zaměstnanců. Jedním z cílů firmy je dále
zachovat a pokud možno i rozvíjet svou pobočku v Pacově, která je vedle mateřské firmy ve Švýcarsku jedinou výrobní pobočkou
firmy.
Vedení firmy děkuje teamu zaměstnanců
za dosavadní spolupráci a přeje do dalších
let mnoho pracovních a osobních úspěchů
a zdraví.
Kompaflex s.r.o.
Vycházky seniorů
I
druhá polovina roku 2015 (září–prosinec) byla ve znamení vycházek seniorů. Poznávali jsme další místa v okolí Pacova. Navštívili jsme Onšov – zde nás seznámil p. ředitel V. Jaroš s historií
a současností zámku (dnes se zde nachází DD), Vlásenici, Krasolesí
(kozí farma), procházeli jsme se s Mgr. Tušilovou po stopách Antonína Sovy v Pacově.
Ale nejen to. Vydali jsme se i za památkami do Tábora. Počet
pochodníků se neustále zvyšoval, takže průměr na vycházku byl
16 osob, nachodili jsme celkem okolo 800 km. Věřím, že budeme
v této aktivitě pokračovat i v příštím roce.
Vánoční blahopřání
Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny ať sníh se bělí. Stálé zdraví,
pevný krok, ať provází vás celý rok. Mým vánočním přáním je, aby
osoba, která čte tento text, byla šťastná, spokojená a aby se všechny její sny staly skutečností. Krásné Vánoce a nový rok 2016 přeje
Jana Škodová
6
z mého kraje | PROSINEC 2015
Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Kulturní a vzdělávací centrum pro osoby starší 55 let
Nabídka aktivit – PROSINEC 2015
V prosinci, kromě pravidelných aktivit, probíhá kurz práce na PC zaměřený na práci s tabulkami a úpravu fotografií.
Tvůrčí dílny se ponesou ve svátečním duchu. Přípravy dekorací, přání a drobných dárků doplní ochutnávka cukroví, dobrot a domácích
likérů.
Ve středu 16. prosince zveme k přátelskému šachovému turnaji.
Soutěžící budou rozptylováni přísunem vynikajícího svařeného vína.
Výherce získá krásný předvánoční dárek. Rezervace nutná.
DEN
DATUM
Vážení posluchači, studenti, kolegové,
děkujeme za vaši přízeň a pomoc, která dává naší práci smysl a naplnění. Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních, plných radosti,
štěstí a přátelství. Do nového roku 2016 přejeme mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů. Těšíme se na další společná setkání.
ČAS KURZ/BESEDA
Kolektiv lektorů Centra pro seniory
LEKTOR
MÍSTO
Út
1. prosince
13.30–15 vU3V – Etika jako řešení krize společnosti
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
1. prosince
15–16.30 vU3V – Barokní architektura v Čechách
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
1. prosince
16–18 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
Čt
3. prosince
12–15 Senior klub
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Pá
4. prosince
16–19 Tvůrčí dílny – adventní tvoření
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Út
8. prosince
16–18 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
St
9. prosince
13–16 Předvánoční vycházka okolím Pacova
Mgr. Jana Škodová
Sraz u sokolovny
Čt
10. prosince
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Pá
11. prosince
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Ne
13. prosince
15–16.30 Jóga
RNDr. Jitka Macháčková
RC Sovička
Út
15. prosince
13.30–15 vU3V – Etika jako řešení krize společnosti
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
15. prosince
15–16.30 vU3V – Barokní architektura v Čechách
Bc. Dana Tůmová
Zámecký sál
Út
15. prosince
16–18 Angličtina I., II. skupina
Mgr. Zdena Drbalová
Centrum pro seniory
St
16. prosince
16–18 Šachový turnaj
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Čt
17. prosince
12–15 Senior klub
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Pá
18. prosince
16–19 Tvůrčí dílny – předvánoční posezení
Denisa Sůvová, DiS.
Centrum pro seniory
Út
22. prosince
13–16 Konzultační hodiny – závěrečný test
Bc. Dana Tůmová
Centrum pro seniory
Ne
27. prosince
Mgr. Daniela Zelenková
RC Sovička
9–15 Senior klub
16–19 Tvůrčí dílny – Patchwork
15–16.30 Jóga
CENTRUM PRO SENIORY A UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1 – ZÁMECKÝ DVŮR, PACOV
KONTAKTNÍ OSOBA: Bc. DANA TŮMOVÁ, TEL.: 732 129 593,
E-MAIL: [email protected]
z mého kraje | PROSINEC 2015
7
Meteorologické pozorování v Pacově – 3. Q/2015
Meteorologické pozorování v Pacově – 3. Q/2015
Č
ervenec letošního roku započal nezvykle
vysokými teplotami, které se pohybovaly
těsně pod třicítkou a krásnou azurovou oblohou. V sobotu 4. července v 15 hodin dosáhla
teplota na 31,2 °C.
Na sluníčku jsem naměřil 46 °C. Teplé dny
byly jako na jihu Evropy, opět ale bez deště. V první polovině července spadlo pouze
16,2 mm srážek na m2. Je zajímavé souběžně
sledovat záznam z radaru na internetu s průběhem počasí v naší oblasti. Např. 17. července se dešťový mrak přibližoval k našemu městu, těsně před Pacovem se rozdvojil a tak u nás
ani nekáplo. Na sobotu 18. července byl předpovídán tropický den a již ve 14.30 byla teplota 33 °C. Po čtvrt hodině začalo slabě pršet
a příjemně se ochladilo. Další déšť od 15.40 do
16.40 byl intenzivnější, napršelo 7,4 mm vody.
Tento den pršelo 4 x a spadlo 8,8 mm na m2. Od
16. července nám tento měsíc nadělil během
týdne šest tropických dnů. Nejteplejším dnem
byl 22. červenec. Teplota vystoupila na 33,2 °C.
V posledních čtyřech dnech měsíce pršelo 13 x,
spadlo však pouze 9,1 mm vody na m2.
První srpen nám přinesl krásnou azurovou
oblohu a odpolední teplotu 27 °C. První tropické teploty započaly 4. srpna. V 15.30 bylo
naměřeno 31,2 °C. Od 6. srpna jsem zaznamenal devět tropických dnů za sebou, z toho
ve čtyřech dnech se vyhoupla teplota na stejných 33,6 °C. 11. srpna jsme se určitě všichni
těšili na první déšť , ale spadlo jen pár kapek
a k tomu jednou zahřmělo. Deštivé období
začalo od 16. srpna a v pěti dnech napršelo
58,1 mm srážek. Jistě stojí za zmínku, že mimo
uvedené srážkové množství spadlo ještě ve
dvou dnech měsíce pouze 0,6 mm srážek. Poslední dva dny v srpnu jsem ještě zaznamenal
dvě tropické teploty. Celkem jsme si v srpnu
užili 12 tropických dnů. Myslím si, že tento počet nebude hodně dlouho překonán.
Poslední měsíc léta začal netradičně tropickou nocí. 1. září v 6 hodin ráno byla teplota na 20,2 °C, což jsem v tropických denních
teplotách nikdy nezaznamenal. Odpoledne
v 16.30 vyšplhala teplota na 32 °C. V pozdních
nočních hodinách napršelo 6 mm srážek. Bylo
to za celý měsíc září největší množství vody za
jeden měřený den. Ještě 7. září nám teplota
vystoupala na 27 °C. Počasí nám jistě s přicházející zimou přinese i další výstřednosti.
Závěrem si tímto dovoluji oslovit čtenáře
měsíčníku – téměř dva roky jsem vykonával
pozorovatelskou činnost pro Český hydrometeorologický ústav se sídlem v Praze. V současné době dochází na stanicích ke změně
z ručního měření srážek na automatické odesílání dat přes Internet. Žádné další informace
k tomuto nemám. Pracovníci ČHMÚ měli zájem, abych dohlížel nad činností automatické
stanice i v dalších letech. To ovšem vyžaduje
i větší úpravy spočívající v umístění této stanice na zahradě. Jistě pochopíte, že v mých
letech se již nechci k této činnosti zavazovat.
Tímto končí i mé příspěvky do měsíčníku.
Vám, kteří jste mé pozorování četli, děkuji
a přeji všem čtenářům, aby jim počasí přinášelo jen samou radost.
Karel Papež, foto: zdeněk klika
Tabulka srážek za 3. Q 2015
SRÁŽKY
mm/m2
POČET
DEŠŤOVÝCH
DNŮ
POČET DNŮ
S NEMĚŘITELNÝM
MNOŽSTVÍM SRÁŽEK
MAXIMUM
Z PŘEDCHOZÍCH LET
mm/m2
MINIMUM
Z PŘEDCHOZÍCH LET
mm/m2
ČERVENEC
35,2
13
2
rok 1997
154,3
rok 1996
34
SRPEN
58,7
7
1
rok 2010
273,3
rok 2003
21,4
ZÁŘÍ
31,3
13
1
rok 2007
126
rok 2006
7,2
MĚSÍC
8
z mého kraje | PROSINEC 2015
Pohodové setkání s přáteli
Pohodové setkání s přáteli
P
o dvouměsíční pauze začal opět PS Slavík pravidelně a s pilností sobě vlastní
zkoušet nové skladby, aby s nimi mohl i nadále těšit posluchače v nadcházející sezóně.
Tu jsme slavnostně odstartovali koncertem
5. září na hradě Kámen při příležitosti oslav
dne obce. S nadcházejícím vystoupením
jsme se ale podívali za hranice, konkrétně
do Velkého Mederu na Slovensku. Zájezd byl
třídenní, konal se ve dnech 9.–11. října 2015,
naplánovány byly dva koncerty a jak už mnozí z vás tuší, nebyl pouze striktně koncertní.
Samotný název tohoto města je všeobecně
a neodmyslitelně spjat s termálními lázněmi, jež jsou synonymem relaxace a pohody.
Nenavštívit tento vodní léčivý chrám by bylo
čiré kacířství, a tak i my jsme spojili příjemné s užitečným a kromě zpěvu jsme si užívali
i teplé vody.
Vše začalo v pátek v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne jsme přijeli na místo
a ubytovali se v pensionu Betty, kde nás přivítala moc vstřícná a ochotná obsluha. Hlasová
zkouška byla naplánována až na večer, a tak
jedni šli poprvé okusit termální vody, druzí
dali přednost procházce a poznávání historických památek města. Není bez zajímavosti,
že jedna hlasová zkouška proběhla přímo ve
venkovním bazénu a zpestřila tak návštěvní-
kům jejich odpočinek. Sobotní večer se však
už nesl v duchu plně hudebním.
První vystoupení se konalo v samotném
pensionu Betty a neslo se v komornější atmosféře. Hostovat přijel náš spřátelený pěvecký
sbor HÍD Šamorín, pod vedením paní sbormistrové Anny Hechtové, z čtyřicet kilometrů vzdáleného Šamorína. Shledání to bylo
opravdu radostné, plné emocí a společných
vzpomínek. Jako první jsme zazpívali my
a vystoupení sklidilo obrovský úspěch napříč
věkovým spektrem posluchačů. Po nás předvedli své kvality kolegové ze Šamorína, jejichž
repertoár se skládal z velké části z maďarsky
zpívaných písní. Na památku nedávného výročí úmrtí slavného maďarského skladatele
Bély Bartóka zazpívali slovenští přátelé i pár
jeho skladeb. Sboru po celou dobu jeho vystoupení naprosto bezchybně sekundovala
klavíristka Erika Domsitzová, sólově vystoupili Péter Nagy a Erika Csémyová. Výkon sboru
byl úchvatný a na velmi profesionální úrovni,
za což byl na konci náležitě oceněn vytrvalým
potleskem celého publika včetně nás. Na samotný závěr celého večera jsme si společně
zazpívali píseň neznámého italského skladatele s názvem Viene Alla Sera. Po následné
společné večeři jsme se s milými přáteli rozloučili a již teď se těšíme na další společné vy-
stoupení, která nás v budoucnu zajisté čekají.
Na nedělní dopoledne jsme byli pozváni do
římskokatolického kostela Svatého Mikuláše
na mši svatou v maďarském jazyce. V krásném halovém prostoru kostela, s netypickými kruhovitými okny a stropem zdobeným
iluzivními freskami představující nebe, jsme
se seřadili na kúru hned vedle varhan. Pan
varhaník nám vždy dal pokyn ke zpěvu, neboť maďarština není naší silnou stránkou. Ale
přeci jen jsme něčemu rozuměli. V kázání pan
farář Jozef Mahulányi použil slova, jejichž významy jsme znali: internet, počítač a televize.
Po mši nám farníci poděkovali za hudební zážitek a společně jsme se před kostelem vyfotili s panem varhaníkem i paní varhanicí. Zbývajících pět hodin jsme využili každý po svém,
jedni si zašli na zmrzlinový pohár a rozloučit
se s městem, jiní dali přednost poslednímu
sbohem termální vodě a tobogánům. Při odchodu z pensionu jsme na rozloučenou zazpívali personálu naši oblíbenou „Čačinu“ a už
po šestnácté hodině jsme se pomalu vzdalovali lázeňskému městu, spokojení a odpočatí.
Výlet se opravdu povedl. Rádi bychom také
poděkovali panu Rostislavu Korandovi za
všechny služby, které pro nás po celou dobu
pobytu zajišťoval.
Za PS Slavík Lukáš Honzl
PS Slavík před kostelem sv. Mikuláše
z mého kraje | PROSINEC 2015
9
Betlémské světlo 2015 | Upleť čtverec aneb přijďte se s námi „zaplést“... | Materiální sbírka uprchlíkům | Tříkrálová sbírka 2016
Betlémské světlo 2015
V
ážení přátelé, ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského
světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 12. prosince 2015 v katolickém kostele ve farnosti
Neusimmering na náměstí Enkplatz.
Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti,
kteří jej dopraví do České republiky. V sobotu
19. prosince 2015 bude za spolupráce dalších
skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po
celé naší vlasti.
Z kostela svatého Michaela Archanděla
v Pacově si budete moci odnášet Betlémské
světlo do svých domovů od neděle 20. prosince do soboty 26. prosince. Vezměte si s sebou
svíčky nebo lucerničky.
Alena Kokešová
Upleť čtverec aneb přijďte se s námi „zaplést“...
V
říjnovém čísle měsíčníku Z mého kraje
jsme informovali o charitativním projektu
„Upleť čtverec“, který pomáhá sirotkům a dětem s AIDS v Jižní Africe.
Cílem je vytvořit – uplést nebo uháčkovat
čtverec libovolného vzoru a barvy o rozmě-
rech 20 x 20 cm. Čtverce jsou pak sešívány
až na místě určení do dek pro děti, o které se
nemá kdo starat. Na jednu deku je potřeba 35
čtverců.
Jsme moc rádi, že se projekt setkal s ohlasem – máme už čtverce na jednu deku a hlav-
ně materiál, z kterého můžeme vyrábět.
Zveme tedy ochotné „pletařky“ na společné setkání – tvoření v pondělí 7. prosince
od 13.30 do 15 hodin do střediska Charity na
faře.
Za Farní charitu Pacov Alena Kokešová
Materiální sbírka uprchlíkům
„Posláním naší organizace je pomoc lidem bez
ohledu na rasu, pohlaví a náboženskou příslušnost. Žádný člověk neprchá tisíce kilometrů do
neznáma jen kvůli tomu, aby zažil dobrodružství, ale z bytostního strachu o svůj život. Nebuďme lhostejní! Děkujeme, že nám pomůžete
pomáhat!“
O. Haičman, ředitel Diecézní charity Brno
Farní charita Pacov se připojuje k materiální
sbírce na pomoc uprchlíkům. Charitou Česká republika byla pověřena Diecézní charita
Brno, která koordinuje pomoc jak materiální
tak pomoc dobrovolníků z jednotlivých charit. V současné době je pomoc směřována do
Slovinska a Srbska.
Charita Pacov vyhlašuje sbírku zejména pro
rodiny s dětmi, kterou budeme dál směřovat
přes Diecézní charitu Brno. Níže uvedené věci
můžete přinášet do střediska Farní charity Pacov na faře, tj. náměstí Svobody 2, v pracovní
dny od 7.30 do 15.30 hodin.
• teplé zimní bundy
• zimní boty
• balené vody neperlivé – malé láhve
• malé krabicové džusy, krabicové trvanlivé
mléko, dětské sunary
• dětské výživy – nejlépe s uzávěrem
na cucání, ne ke konzumaci lžičkou
• nové náplasti, nové obvazy
• vitamíny zejména s obsahem hořčíku
• stany, karimatky, spacáky, přikrývky
• jednorázové igelitové pláštěnky
• hygienické potřeby (jednorázové dětské
pleny, malá balení šamponů, dám. vložky,
mýdla, zubní pasty - kartáčky, vlhčené
ubrousky, deodoranty, krémy na obličej,
krémy na opruzeniny)
• trvanlivé jídlo bez nutnosti vaření – samo
otvíratelné konzervy fazolí a ryb (ne masové
konzervy)
• sušenky, tyčinky
• gumové „crocsy“ i zateplené
Pokud chcete darovat finanční dar – konto
Diecézní charita Brno: 1583741621/0100, v.s.
91140.
Za Farní charitu Pacov Miroslav Kokeš
Tříkrálová sbírka 2016
K
aždý rok pořádá Charita České republiky dobročinnou akci zvanou Tříkrálová
sbírka. V roce 2016 se můžeme opět setkat se
skupinami koledníků v kostýmech Tří králů,
a to v období od 1. do 14. ledna. Koledníci
putují dům od domu s přáním štěstí, zdraví,
pokoje a prosí o dobrovolný finanční příspě-
10
vek pro ty, jež si sami pomoci nedokáží (nemocní, senioři, handicapovaní, osoby bez
domova apod.).
Přijďte nám pomoci!
Farní charita Pacov hledá dobrovolníky,
kteří by se chtěli zapojit do realizace této
sbírky. Máte-li zájem pomoci při koledování, můžete se domluvit v NZDM Spirála,
ve středisku Charity (na faře) nebo na tel.
731 562 681.
Za Farní charitu Pacov Lucie Nováková, DiS.
z mého kraje | PROSINEC 2015
Charitní dobročinný bazárek – Pojďte s námi udělat dobrý skutek… | VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY | Co nás může potkat o Vánocích?
Charitní dobročinný bazárek – Pojďte s námi udělat dobrý skutek…
F
arní charita Pacov vás zve na VIII. ročník
dobročinného bazaru, který se bude letos
opět konat v prostorách zámecké kaple, v sobotu 12. prosince od 13 do 17 hodin.
Tato akce se ale může uskutečnit pouze
s vaší pomocí.
Máte doma věci, které už nepotřebujete
a které vám překáží? Utíráte z některých věcí
jen prach a přemisťujete je z místa na místo?
Dostali jste někdy nevhodný dárek, který nevyužijete?
Právě takové věci můžete darovat do dobročinného bazaru. Věci, které jeden nechce
a druhému se mohou hodit, budeme pak
„prodávat“ za finanční příspěvek na Charitu.
Do bazárku můžete darovat všechno, co je
zachovalé, hezké nebo užitečné. Záměrem
akce je tedy darované věci dále prodat, proto
by neměly být znečištěné, nefunkční apod.
Darované věci můžete přinášet do střediska
Charity na faře v pracovní dny od 7 do 15.30
hodin až do 11. prosince.
Z výtěžku akce budou dokoupeny zdravotní
pomůcky do naší půjčovny. Děkujeme.
Za Farní charitu Pacov Alena Kokešová
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Michaela archanděla
24. prosince 2015
25. prosince 2015
31. prosince 2015
1. ledna 2016
od 15 hodin od 22 hodin od 9.30 hodin od 17 hodin od 9.30 hodin
vánoční bohoslužba pro děti
půlnoční mše
Slavnost Narození Páně
mše na poděkování
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Co nás může potkat o Vánocích?
Č
eský misionář otec Zdeněk Čížkovský, který působil přes čtyřicet
let v jižní Africe, vyprávěl příběh, na který do smrti nezapomene:
Jednou o Vánocích - nedlouho před půlnoční bohoslužbou - přiběhl
najednou zpocený a udýchaný mladý muž, padl přede mnou na kolena, což není zrovna jejich zvykem, a prosil mě o pomoc: „Otče, moje
žena má rodit, ale nějak to nejde, musí do nemocnice, prosím odvezte
ji tam. Bude to naše první dítě.“
Nebylo by to sice poprvé, co bych někoho vezl do nemocnice, vzdálené asi půldruhé hodiny jízdy, ale za necelou půlhodinu měla začít
slavná mše svatá. Nastala chvilka horečného uvažování. Na pláni za
kostelem už bylo asi tak dva tisíce lidí čekajících na obřad. Vrátit jsem
se mohl nejdříve za tři nebo čtyři hodiny a když už to nebude půlnoční,
počkají na mě? Promluvil jsem tedy se svými poradci, staršími jednotlivých rodů, a vysvětlil jim naléhavost situace. Jednohlasně řekli: „Ano,
otče, jeďte! Někdo by mohl zemřít, a to se nesmí stát.“
Podíval jsem se po zástupech lidí, všichni už věděli, co se děje, a upírali
na mě své oči. Cítil jsem, že si opravdu přejí, abych jel zachraňovat ohrožené životy. Bylo hrobové ticho a do tohoto ticha jsem jen řekl: „Jedu
zachránit životy a Ježíšek se narodí!“ Sedl jsem do džípu, se mnou ten
mladý muž, a sjeli jsme dolů z kopce, kde už na nás čekala rodička, celá
zkroucená bolestí, s mladou dívenkou, která ji doprovázela.
Jeli jsme nejdříve velmi pomalu, protože cesta byla samý hrbol a výmol. Auto místy až nesnesitelně kodrcalo a hrkalo, ale díky tomu se stalo
něco, co bych ani v nejmenším nepředpokládal. Asi po půlhodině jízdy se
najednou ozvalo bušení na okénko. Zastavil jsem a pořádně se vyděsil,
protože zezadu se ozval pláč a křik novorozeněte. Neměl jsem s porody
z mého kraje | PROSINEC 2015
žádné zkušenosti, myslím, že ani manžel mladé maminky, ani dívenka,
která ji doprovázela. Mohlo se ještě leccos stát. Ale nestalo, dopadlo to
s Boží pomocí dobře. Když jsme se vraceli nazpět, domorodé osazenstvo už jen samou radostí pískalo, výskalo, jeden překřikoval druhého.
Novopečený tatínek mě poprosil, abych je zavezl domů, že mi dají kozu.
To je na africké poměry velký dar. Vystoupil jsem z auta a řekl: „Já jsem
pomohl vám, vy teď pomůžete mně!“ Hleděli na mě s otevřenými ústy,
co asi tak můžu chtít. Pak nasedli znovu do džípu a společně jsme vyjeli
na kopec mezi jásající a čekající davy lidí. Maminku s jejím novorozenětem jsem odvedl k dřevěné chýšce, posadil na slámu a jejího manžela
k ní „nainstaloval“ jako Josefa. Matka začala dítě kojit a vtom okamžiku
jsem si myslel, že zahřmělo, protože stovky a stovky lidí zajásaly a začaly zpívat „Narodil se Kristus Pán, veselme se...“ Ke skutečným jesličkám
jsem si oblékl roucho a začal sloužit mši svatou v jednu hodinu po půlnoci. Děti a dospělí chodili před tuto rodinu a dávali jí jablíčka, banány,
bonbóny. Bylo to dojemné. Jak se vydařily tyhle Vánoce, na to do smrti
nezapomenu“, končí vyprávění misionář P. Zdeněk Čížkovský, který od
r. 1994 působil na Klokotech u Tábora.
Milí občané Pacova, blízkého i vzdáleného okolí. Blížící se vánoční
svátky jsou pro nás novou příležitostí, abychom si uvědomili, kdo je
o Vánocích tou hlavní osobou. Dárky se dávají oslavenci, a tím je narozený Boží Syn. A protože on naše dárky nepotřebuje, zástupně je
dáváme našim blízkým jako projev lásky. Ale přece jen by od nás rád
nějaký ten dar dostal – naše upřímné a čisté srdce, které nežije pro
sebe, ale pro druhé. Odměnou bude pravá nezkalená radost a pokoj
v srdci. Po takové odměně jistě všichni toužíme. Ať se vaše touha naplní, to vám ze srdce přeji.
P. Jaroslav Šmejkal, duchovní správce
11
V Centru sociálních služeb Lukavec pomáháme již 5 let | Čertovské kování znovu hostilo „Nůši“
V Centru sociálních služeb Lukavec pomáháme již 5 let
V
ážení občané, ráda bych Vám představila
Centrum sociálních služeb Lukavec, které
se nachází nedaleko od Pacova. Již 5 let u nás
poskytujeme odlehčovací pobytovou a také
ambulantní sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a seniorům.
Naše cílová skupina je sice rozsáhlá, ale při
maximální kapacitě 10 klientů u nás vládne
příjemná, klidná a domácí atmosféra. Délku
pobytu si u nás určuje sám klient dle potřeby,
neposkytujeme trvalé pobyty, maximální délka pobytu u nás jsou tři měsíce, jedno místo
je na půl roku.
Cílem odlehčovací služby je pomoc rodinám, které doma pečují o svého blízkého. Taková péče je velmi náročná jak psychicky tak
fyzicky, proto je důležité, aby i pečující rodina
měla čas na odpočinek a načerpání sil. Klienti
s mentálním postižením, kteří jsou z různých
částí České republiky, kombinují pobyty u nás
s návštěvami např. denního stacionáře v blízkosti jejich bydliště. Pobyt v našem centru
vnímají jako dovolenou a jsou na sebe náležitě hrdí, protože si vyzkoušejí, že zvládnou pobyt bez rodiny. I pro rodiče je to velmi důležitý
moment, protože se přesvědčí o tom, že u nás
existuje zařízení, kde se o jejich blízké s láskou
a profesionálním přístupem postarají.
Vím, že mezi vámi je mnoho těch, kteří si
často řekli, že už nemůžou, ale že to ještě nějak zvládnou. Nedbejte na předsudky a myslete na sebe! Vy si potřebujete odpočinout!
Dovolte, abych vás pozvala k nám do Lukavce na návštěvu Centra sociálních služeb. Po
předchozí telefonické domluvě se Vám rádi
budeme věnovat.
Jelínková Petra, ředitelka CSS Lukavec
Čertovské kování znovu hostilo „Nůši“
S
„Nůší“ jsme se pro tento rok rozloučili
v říjnu na akci Čertovské kování v Lukách
nad Jihlavou, kam nás již tradičně pozvala
partnerská MAS LEADER – Loucko. Pro zdejší
obyvatele jsme si připravili možnost vyzkoušet si práci s ovčí vlnou a vyrobit si jednoduché vlněné a plstěné drobnosti pro radost.
Prezentace měla úspěch a tentokrát nadchla
hlavně ty nejmenší dámy. Do tajů tradičních
řemesel minulých dob nás zavedly naše dvě
zkušené lektorky a vedoucí partnera projektu
Mladých ochránců přírody Pacov. Velké poděkování patří Veronice Holíkové za obětavou
péči o zájemce, kteří si přišli vyzkoušet střípky
práce našich předků. V rukodílně bylo možné si vyzkoušet česání vlny nebo předení na
vřetenu. Velkou dávku trpělivosti prokázaly
dámy všeho věku, které neváhaly obětovat
pro krásu trochu bolesti z píchnutí při suchém
plstění jehlou. I díky jejich odvaze vznikaly
nádherné náušnice a jiné šperky.
Výrobky z probíhajících kurzů, stejně jako
z předešlých, jsou již nyní součástí putovní
výstavy kroužící po území tří spolupracujících regionů Via rustica o.s., LEADER – Loucko a MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Putovní výstavu v současné době naleznete
v Muzeu v Lukách nad Jihlavou. Obohacena
o nové výrobky znovu navštíví naše město
na jaře. V příštím roce se tedy s „Nůší“ máme
zase na co těšit. Naše stánky s ukázkami řemeslných aktivit můžete navštívit na akcích
pro veřejnost.
Na závěr pro vás máme tip na výlet. V Lukách nad Jihlavou vsadili na kovářství a jejich
nově vybudovaná expozice vás podrobně
provede tímto žhavým řemeslem.
Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica o.s.
Ivana Ťoupalová, manažerka projektu
12
z mého kraje | PROSINEC 2015
Nahlášení vyřazeného vozidla (depozit) do 31. 12. 2015 | inzerce
Nahlášení vyřazeného vozidla (depozit) do 31. 12.
V
lastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013?
V tom případě se musíte dostavit do konce
roku 2015 na příslušný městský úřad, odbor
dopravy dle vašeho trvalého pobytu a sdělit,
kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití.
Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde vrátit zpět
do provozu (vozidlo ztratí technickou způsobilost). V pozdějších případech dočasného
vyřazení (od 1. července 2013) máte rovněž
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak
nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce!
Městský úřad Pacov, odbor dopravy
PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají
SVÁŘEČE
s oprávněním
ZK 135 nebo ZK 141
ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA:
 [email protected]
 +420 724 589 699
 +420 565 410 213
uzávěrka
lednového vydání
měsíčníku
z mého kraje
je již
10. prosince 2015.
z mého kraje | PROSINEC 2015
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov
www.pacovske.cz
ZMK – předplatné 2015
Zájemci o předplatné zpravodaje ZMK v roce
2016, nechť zasílají svou objednávku s uvedením platné adresy na adresu: Městské kulturní středisko, redakce ZMK, Španovského 319,
395 01 Pacov, nejpozději do 18. prosince nebo
e-mailem na [email protected] Složenka
na částku 280 Kč, která zahrnuje předplatné
a poštovné, bude zaslána počátkem roku 2016.
Na předplatné je možné vystavit vánoční dárkový poukaz.
Firma SHB Hovorka s.r.o. hledá
nové pracovníky
na pozici zedník
Kontakt: p. Hovorka – 776 087 001
Pronajmu byt 1+1 na Sídlišti Míru.
Tel.: 731 648 694.
13
inzerce
Malé množství žáků
ve třídě zaručuje
individuální přístup
a kvalitní vzdělávání.
Nabízíme pomoc dvou
asistentů pedagogů.
Každý žák má od 1. třídy otevřený účet
s 18 000 Kč, které může vyčerpat na kurzy
plavání, lyžařský kurz, projektové dny ...
Pokud žák do naší školy nastoupí ve vyšším
ročníku, o svůj účet nepřijde.
Anglický jazyk vyučujeme již
od 1. ročníku, na druhém stupni
s rodilým mluvčím.
Navíc u nás probíhá výuka ruského
a německého jazyka.
Zápis do ZŠ a MŠ Lukavec bude probíhat 3. února 2016.
Po celou dobu školní docházky mají dojíždějící žáci hrazené
náklady na cestovné. Pokud je s dopravním spojením problém,
nevadí, dopravu zajistíme vlastním autobusem.
Prodám udržovanou čalouněnou
sedací soupravu 3 + 2 + 1.
Cena dohodou, velmi dobrý stav.
Tel: 602 601 324
Realitní kancelář mgr. Ivan Bumba
Nabízí své služby občanům Pacova a okolí.
Provádíme veškeré úkony, smlouvy apod.
ve spojení s prodeji, pronájmy a převody
nemovitostí.
Poradenská činnost
zdarma.
Prodej domku v Pacově
Tel.: 607 119 048
e-mail: [email protected]
Děti mohou přímo
ve škole
navštěvovat ZUŠ.
Firma SHB Hovorka s.r.o. nabízí
volné pracovní místo
na pozici stavbyvedoucího
Požadujeme: SŠ vzdělání v oboru s praxí
Nabízíme: sl. tel., auto, 25–30 000 Kč hrub.
Kontakt: p. Hovorka – 776 087 001
Pacov – NIKA
Čeřenova branka, za Elektrem Pokorný
tel.: 777 313 033, 777 303 809
Pelhřimov – ČISTÍRNA ODĚVŮ
nám. Mikuláše z Pelhřimova
tel.: 777 601 102, 608 516 816
www.cistirnaperi.info
Prodám byt 3+1
v os. vlastnictví, Sídliště Míru,
cena 950 000 Kč, tel.: 607 225 393
PRONÁJEM bytu 3 + 1
v Pacově, volný od ledna 2016
Tel.: 723 081 563
Prodám rodinný domek
se zahrádkou v Pacově.
Tel.: 606 838 494
14
z mého kraje | PROSINEC 2015
inzerce
Realitní kancelář
Jaroslav Peřinka
Na Blatech 586 Pacov
tel.: 565 442 440, 602 185 985
Nabízí správu nemovitostí,
ale i zprostředkování prodeje bytu
či nemovitosti.
Prodám rodinný dům v Pacově,
ul. S. Machova.
Informace v realitní kanceláři.
Kontakt: 602 185 985, 565 442 440
Hledám
člověka se zkušenostmi
s péčí o seniory
na částečný nebo plný úvazek.
Více informací na tel. čísle 721 008 960.
Firma SHB Hovorka s.r.o. nabízí
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Nádražní 429, Pacov
Tel.: 776 840 354
Traktorbagrem – KOMATSU
Výkopové lžíce: 40, 50, 90, svahovka.
Možnost provádění terénních úprav,
přesuny zeminy. Cena dle dohody
a objemu provedených prací.
Kontaktní osoba p. Šašek – 737 291 010
PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Autoservis . Náhradní díly . Autodoplňky . Pneuservis . Diagnostika
Karosárna – rovnací stolice . Klimatizace . Lakování . Geometrie
LPG – montáž – revize . Montáž tažných zařízení . Výměna autoskel
Příprava a zajištění STK+EMISE . Svařování plastů
z mého kraje | PROSINEC 2015
15
INZERCE
REALITY BROŽ
Realitní kancelář Pacov
Rychle a za nejvyšší cenu
prodáme Váš byt, dům, pozemek,
vyřešíme exekuci,
vykoupíme Vaši nemovitost v hotovosti
Tel.: 739 486 435
www.realitybroz.cz
VÝKUP, PRODEJ, DOPRAVA DŘEVA
ZA VAŠE DŘEVO NEJVYŠŠÍ CENA
Po dohodě zajištění těžebních a pěstebních prací
Stanislav Princ, Velká Chyška, tel.: 603 266 984
Přijmeme pracovníka
na obsluhu pásové pily.
Životopis zasílejte na adresu:
[email protected]
MOBILNÍ MASÉR
POLÁČKOVÁ VĚRA
Tel.: 721 232 777
Klasické a Havajské masáže
Možnost dárkových poukazů
AUTOelektro
elektronika, diagnostika,
opravy
Radek Zajíc, Pacov, Žižkova 1074,
Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel.: 603 967 549
Prodám králíky HYLA na chov
a maso. Cena dohodou.
Tel.: 608 506 978 – Pacov
16
z mého kraje | PROSINEC 2015
POZVÁNKY
Adventní posezení
Mgr. ALOIS SASSMANN
STŘEDA 16. 12. 2015
ZÁMECKÝ SÁL V PACOVĚ OD 19.00 HOD.
foto: Václav Pancer
O adventních zvycích a tradicích, v krásném období před vánočními svátky, slovem
i zpěvem s farářem starokatolické církve v Táboře, který se značnou měrou zasloužil
o rekonstrukci kostela sv. Archanděla Michaela v Pacově.
www.cestovatelskevecery.cz
z mého kraje | PROSINEC 2015
vstupné dobrovolné
17
Ze školních lavic ZŠ Pacov
Ze školních lavic ZŠ Pacov
Výchovně vzdělávací zájezd do Anglie a Londýna
Žáci Základní školy Pacov se zúčastnili v termínu 26. října – 2. listopadu 2015 jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii, který probíhal
v rámci Výzvy MŠMT č. 56 (Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
V pondělí 26. října se vydalo 42 žáků ze
7. a 9. tříd spolu s doprovázejícími pedagogy na cestu do Velké Británie. Hlavním cílem
našeho putování byl tentokrát především
Londýn, město s bohatou historií, rozmanitou
architekturou a všestranně pestrým životem.
Po plavbě trajektem z francouzského města
Calais nás uvítaly monumentální White Cliffs of
Dover (Bílé útesy). Následovala prohlídka největšího anglického hradu (Dover), který často
býval nazýván jako „klíč do Anglie“. Po krátké
osvěžující zastávce na mořské pláži pod útesy
v St. Margaret´s jsme program dne zakončili
ve starobylém městě Canterbury v hrabství
Kent. Canterbury je proslaveno především
velkolepou poutní gotickou katedrálou, kde
byl zavražděn Tomáš Becket. V podvečerních
hodinách jsme se již setkali s hostitelskými
rodinami v Londýně, v jejichž domovech byli
žáci pět nocí ubytováni a měli možnost dozvědět se něco více o způsobu života v anglických
rodinách a prověřit si své znalosti z anglického jazyka. Zájezd probíhal v době halloweenských oslav, a tak žáci mohli vidět, jak se tento
svátek slaví v samotném Londýně.
Jazykově vzdělávací pobyt nebyl zaměřen
pouze na poznávání známých míst Londýna
a okolí, ale součástí byla také výuka jazyka,
která probíhala po dvě dopoledne v celkovém
rozsahu 9 hodin. Žáci byli rozděleni do tří skupin a výuka byla vedena anglickými lektory.
Anglie
18
Během pobytu jsme podnikli výlet do významného přístavního města Portsmouth,
které vždy hrálo důležitou roli v historii námořní plavby. Námořní muzeum hostí hned
několik slavných lodí, především loď HMS Victory, která bojovala jako vlajková loď admirála
Nelsona v bitvě u Trafalgaru. Využili jsme také
možnost plavby lodí po přístavu a navštívili
jsme zde Spinnaker Tower, moderní výškovou
dominantu města ve tvaru lodní plachty.
Nejvíce času jsme věnovali prohlídce Londýna, který žáky ohromil svou velikostí a pulsujícím životem. Během několika dnů jsme
se seznámili s mnoha proslulými pamětihodnostmi: čtvrtí Greenwich, pevností the Tower
of London, opatstvím Westminster Abbey, budovou parlamentu s proslulou věží Big Ben,
Downing Street number 10, Buckingham Palace, St. James´s Park, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Tower Bridge, katedrálou Sv.
Pavla. Žáci navštívili také Britské muzeum,
Národní galerii, trh ve čtvrti Camdem Town
a mnoho dalších zajímavých míst a památek.
Někteří si vybrali návštěvu stadionu klubu FC
Arsenal, někteří raději zvolili návštěvu muzea voskových figurín Madame Tussaud´s.
V Londýně aktuálně právě vrcholilo Mistrovství světa v rugby, a tak město aktivně žilo
i touto vrcholnou sportovní událostí. Nesměl
samozřejmě chybět ani „shopping“ na Oxford Street.
Poslední den jsme se loučili s Londýnem
objednanou projížďkou na obřím kole London
Eye. Po vydařeném počasí po dobu celého
týdne udeřila nečekaně rychle pravá londýnská mlha a oznámila nám tak konec našeho
programu. Vydali jsme se k podmořskému tunelu ve Folkenstone a dál na cestu domů.
Program osmidenního pobytu byl pestrý.
Hlavním cílem bylo poskytnout žákům možnost bezprostředního kontaktu s touto zemí
a anglickým jazykem. Snad můžeme konstatovat, že zájezd se vydařil a přinesl žákům
nezapomenutelné zážitky a zkušenosti. Mohli
si v reálných situacích uvědomit, jak důležitá
a potřebná je dovednost komunikovat v cizím
jazyce. A snad si i většina z účastníků zájezdu
našla v této zemi něco, co je sem třeba někdy
přivede zpátky.
Jaromír Havel a Věra Plášilová
Světový den zvířat v ŠD
Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října
na počest sv. Františka z Assisi, který svůj život
zasvětil péči o nemocná zvířata. Tento svátek
má lidem připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by
mělo být ohleduplné.
V pátek 23. října si tento svátek připomněly
děti ze ŠD. V zámeckém sále se uskutečnila
zajímavá beseda s panem Hojsákem, který vyprávěl o životě zvířat žijících v přírodě, v ZOO
i chovaných doma. Děti si připravily mnoho
zajímavých dotazů, které jim byly ihned zodpovězeny. Nejvíce se dětem líbil závěr besedy,
kdy si mohly prohlédnout a dokonce i pohladit vystavená zvířátka jako např. hroznýše,
užovku červenou, gekona, agamu, želvu suchozemskou…
Snad tato akce všem napověděla, jak zvířatům pomáhat a hlavně jak se k nim chovat!!
Tímto děkují děti a vychovatelky školní družiny panu Hojsákovi za naučnou besedu.
Jindřiška HabichovÁ
Světový den zvířat
z mého kraje | PROSINEC 2015
Ze školních lavic ZŠ Pacov | Holandsko, Anglie a hlavně Skotsko v jednom týdnu
Exkurze do Škoda Auto
v Mladé Boleslavi
V úterý 20. října 2015 jsme se v rámci Dne mobility vydali do Mladé Boleslavi. Nejdříve jsme
navštívili Muzeum Škoda, kde jsme viděli
kola a auta od tvůrců Laurina a Klementa. Po
příchodu jsme na recepci dostali sluchátka,
abychom všichni zřetelně slyšeli výklad. Vynálezy byly seřazeny od nejstarších kol, přes
motorky až po nejnovější modely aut z dnešní
doby. Když průvodce skončil odborný výklad,
zhlédli jsme krátký film o historii automobilky
a ustrojeni do reflexních vest s nápisem „visit“ jsme se vydali do provozů firmy Škoda.
Výrobní budovy zabírají asi třetinu města Mladá Boleslav. Nejprve jsme nahlédli do lisovny,
kde jsme viděli ražení autodílů. Poté jsme navštívili montážní linku, kde jednotlivé party
montérů už auta sestavovaly. Zde nás zaujaly
různé robotické pomůcky, například vozík
bez řidiče, který rozvážel součástky. Nejzajímavější pro nás byla montážní hala. Velmi nás
překvapilo, že ve firmě pracují a auta sestavují
nejen muži, ale i ženy. Akce se nám líbila a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.
Chtěli bychom poděkovat Městu Pacov za příspěvek na dopravu.
Za všechny deváťáky
Karolína Vlachová a Nikola Škodová
Lesní pedagogika
Během letošního podzimu se žáci čtvrtých
tříd poprvé zúčastnili programu Lesní pedagogika. Program zajistila Městská správa lesů
Pelhřimov s. r. o., která má pro tuto činnost
vyškolené lesníky. Program byl pro žáky zcela
zdarma. Celá akce se odehrávala na Křemešníku, kde byla pro žáky připravena okružní trasa
s různými stanovišti. Tuto trasu děti ve skupinkách v doprovodu lesních pedagogů procházely, plnily různé úkoly a dozvěděly se spoustu
nových informací o lese a hospodaření v něm.
Cílem programu bylo zábavnou formou poukázat na nepřeberné množství funkcí a rolí
lesa, které naší společnosti poskytuje. Důraz
byl kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa,
kdy se žáci učili vnímat les všemi smysly.
Doprava pro žáky byla také zdarma, byla
hrazena z dotace Kraje Vysočina.
Martina Barešová
Coca-cola Cup 2015/2016
Naše škola se i v letošním školním roce přihlásila do již 14. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje, Coca-cola Cupu, který je určený
pro žáky druhého stupně základních škol,
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Coca-cola Cup se hraje systémem turnajů,
kdy vítěz vždy postupuje do další fáze a o cel-
kovém šampiónu rozhodne Superfinálový turnaj, kterého se zúčastní dvě nejlepší družstva
z České a Slovenské republiky.
Na 1. kolo jsme cestovali 1. října 2015 do
Kamenice nad Lipou, kde jsme odehráli dvě
vítězná utkání. V prvním zápase jsme hladce porazili ZŠ Černovice 6:1. Ve druhém jsme
opět jednoznačně 6:0 zvítězili nad domácí ZŠ
Kamenice a mohli se tak radovat ze zaslouženého postupu do dalšího kola. Také druhý
turnaj jsme odehráli na hřišti soupeře, tentokrát jsme 5. listopadu 2015 cestovali do Jihlavy. I zde kluci podali výborný výkon a všechna
tři utkání jsme zaslouženě vyhráli. Nejdříve
jsme 3:0 porazili ZŠ Hradská Humpolec, poté
jsme zvítězili 3:1 nad ZŠ Komenského Pelhřimov a v posledním rozhodujícím zápase jsme
nedali šanci ani domácí ZŠ Kollárova Jihlava.
Konečný výsledek 3:0 pro nás. Na konci turnaje jsme mohli slavit postup mezi posledních
64 škol v České republice.
Již nyní víme, že 3. kolo proběhne na domácím hřišti v Pacově v dubnu příštího roku.
Krajského finále se kromě naší školy dále zúčastní ZŠ T. G. Masaryka Třebíč, ZŠ V Sadech
Havlíčkův Brod a ZŠ Svratka.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Pacov a přejeme jim
hodně úspěchů v dalším kole.
Jiří Praveček
Holandsko, Anglie a hlavně Skotsko v jednom týdnu
A
utobus plný studentů pacovského gymnázia vyrazil 11. října od budovy školy za
poznáním jiných světů. Výlet do země pod
taktovkou královny Alžběty II. však začal už
v holandském Amsterdamu.
Před domem Anny Frankové, jenž se stal dějištěm jejího příběhu, z něhož mrazí, se táhla
monstrózní fronta historických nadšenců a turistů s fotoaparáty. Další typickou turistickou
atrakcí, kterou jakožto návštěvník Amsterdamu nesmíte minout, je plavba na grachtech
– typických kanálech, které vedou městem.
Hlavní město Nizozemska je ale také slavné
svým bohémským způsobem života, proto
cesta k autobusu vedla i přes vykřičenou čtvrť
Červených luceren (Red Light District) a kolem
kaváren s obrázky listů Cannabis na oknech.
Další noc opustili studenti kontinent a pluli
patnáct hodin na trajektu vstříc novým dobrodružstvím do Velké Británie. Noc strávili
v malých kajutách, kde k sobě, lidově řečeno,
měli blízko. Ráno se vylodili v New Castlu.
Projížďka Anglií začala zastávkou na Hadriánově valu – kamenné hranici, kterou postavili
z mého kraje | PROSINEC 2015
Římané (císař Hadrián) na ochranu před Skoty.
Kolem ní se rozprostírá krásná otevřená krajina plná skotu a ovcí. Po troše římské kultury
a historie následovalo překročení hranice mezi
Skotskem a Anglií, což je místo, kde se turisté
fotí u dvou velkých balvanů, na kterých je z jedné strany nápis Scotland a z druhé England.
Den však stále neměl konce, následovala
totiž prohlídka Jedburghu, kde se nachází malebná zřícenina opatství. Zde studenti vdechovali historii románského i gotického slohu.
Když se nad Velkou Británií objevila temná
obloha, přijížděl autobus do hlavního města
Skotska – Edinburghu, kde čekali zástupci rodin. Rozvezli studenty do svých domovů, naplnili jejich bříška a připravili pro ně nocleh.
Ráno plní dojmů z adoptivních rodin jeli
studenti na celodenní výlet. Ten začal u jezera
Loch Lomond, nad nímž se snášel mlžný opar.
Kolem vodní plochy stála nádherná stavení,
která vypadala jako vystřižená z Hobitína. Od
jezera směřovala výprava do Glen Coe – údolí,
které známe z filmu o Harrym Potterovi nebo
ze snímku Monty Python a svatý grál.
Po kouzlu přírody přišlo kouzlo města Stirling, kudy kráčela historie a s ní i William Wallace, který se snažil oddělit Skotsko od Anglie,
o čemž pojednává film Statečné srdce s Melem Gibsonem, který zcela tematicky sledovala posádka autobusu cestou.
Nejen poznání bylo cílem zájezdu, ale
i vzdělání. Během dvou dopolední se tedy
studenti rozdělení do tří skupin zlepšovali
v konverzaci, gramatice a slovní zásobě pod
vedením rodilých mluvčí. Vyměňovali si informace o Skotsku a České republice, diskutovali
o sociálních problémech a hráli hry.
Ještě dvě města musela být prozkoumána.
Jedním z nich byl samozřejmě Edinburgh, jehož ulice jsou plné pouličních umělců, kteří
vám vykouzlí úsměv na tváři a zlepší den. Nad
centrem se tyčí zámek dodávající hlavnímu
městu Skotska kouzlo historické. Dokonce se
může Edinburgh chlubit podnikem The Elephant House, kde začal vznikat příběh lidmi milovaného kouzelníka Harryho Pottera. Druhým
zastavením pak bylo město Saint Andrews, kde
se nachází jedna z nejstarších britských univer-
19
Holandsko, Anglie a hlavně Skotsko v jednom týdnu | Kotlíkové dotace v kostce
zit a torzo katedrály. Břehy tohoto univerzitního města jsou omývány mořem, kde poletují
racci a surfaři tu svými prkny rozrážejí vlny.
Když se za autobusem mihl poslední obraz
Skotska, novým cílem se stala Anglie se zastávkou v Yorku a město Leicester, kde v hotelu IBIS
posádka autobusu přespala.
Než se vrátili zpět do domácích luhů a hájů,
čekal je ještě poslední výlet. Hlavní město Anglie proslulé svou kulturou a památkami – Londýn. Muzea (Národní či všeho možného), Tower
Bridge, The Globe – Shakespearovo divadlo,
výměna stráží a spousta dalšího. Každý si našel
něco svého. Avšak po deseti hodinách pátrání
Edinburgh
po historii a kultuře Londýna, nakupování suvenýrů či hledání záchodů si to bolavé nohy
namířily do autobusu a začaly se těšit domů.
Tyto nádherné zážitky, zkušenosti a známosti vznikly díky dotacím z Evropské unie.
Gymnázium Pacov
Skotsko
Kotlíkové dotace v kostce
K
raj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu
zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního
programu Životní prostředí 2014–2020. Po
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem
daných pravidel MŽP rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně
plněných kotlů na pevná paliva v rodinných
domech v Kraji Vysočina.
Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů
bude s největší pravděpodobností vyhlášena
na přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických
osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po vyhlášení
výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole
minimálně dva roky. POZOR – Náklady vzniklé
ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!
Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dispozici na internetové adrese
www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle
pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný
dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území
Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:
20
■ kotel na pevná paliva,
■ kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
■ kotel na biomasu,
■ plynový kondenzační kotel,
■ tepelné čerpadlo,
■ související stavební úpravy s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou stávající
■ služby energetického specialisty,
■ realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč.
Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.
Výše podpory:
■ 70 % způsobilých výdajů v případě realizace
kotle spalujícího pouze uhlí,
■ 75 % způsobilých výdajů v případě realizace
kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle,
■ 80 % způsobilých výdajů v případě, že je
projektem realizováno OZE (tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu)
■ Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím
bodům bude v případě výměny kotlů
v rodinných domech ve městech Humpolec,
Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí
(tyto oblasti s překračovanými limity
znečištění ovzduší mají 5% výhodu,
tedy vyšší dotaci).
■ Maximální celkové způsobilé výdaje na
projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč,
max. výše dotace může být 127,5 tis. Kč.
„Mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz
energetické náročnosti budovy s kategorií C
a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:
■ zateplení střechy nebo půdních prostor
■ zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy
■ dílčí zateplení dalších konstrukcí
(např. severní fasáda apod.)
■ oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů
■ oddělení vytápěného prostoru objektu
od venkovního (např. zádveří)
■ dílčí výměna oken
■ výměna vstupních a balkonových dveří
■ instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří
■ výměna zasklení starších oken za moderní
dvojskla s vysokou tepelnou izolací
Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny na
www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina
pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád:
Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce
jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel
z mého kraje | PROSINEC 2015
Kotlíkové dotace v kostce
v rodinném domě o maximálně třech bytech.
Dotace není určena pro právnické osoby.
Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na tuhá paliva (např. dřevo
nebo uhlí) s ručním přikládáním.
Které kotle budou moci být za kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry
tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certifikovaných
kotlů je přístupný na www.opzp.cz. Tepelné
zdroje využívající obnovitelnou energii (kotle
na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná
čerpadla) mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude přiznána.
Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena
dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max.
procentu dotace 85 % na konkrétní případ
výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od
typu nově pořizovaného kotle.
Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci
první výzvy přijímány celé dva roky. Následně
budou vyhlášeny další výzvy.
Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?
To není možné. Uznatelné náklady jsou od
data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé v současné době není možné proplatit.
Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?
Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je zvládne obstarat
sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření
musí být konzultována s tzv. energetickým
specialistou. Jejich seznam je dostupný na
www.mpo-enex.cz/experti.
Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným
dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?
Pokud chcete provést další energeticky
úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte
si podat žádost na Státním fondu životního
prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.
Na základě čeho mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jednoduchého
formuláře a přiložení povinných příloh.
Kde získám informace o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný
na internetu. Fyzicky je možné si ho začátkem
roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech nebo na recepci krajského úřadu v Jihlavě.
Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti?
Pravděpodobně se bude jednat o:
■ Průkaz energetické náročnosti budovy nebo
potvrzení o provedení mikroenergetických
opatření.
■ Fotodokumentace stávajícího kotle
připojeného na otopnou soustavu
(maximálně průkazné).
■ Identifikace vlastníka – vydá Czech Point.
■ Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point.
Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění
výzvy?
A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla
v rodinném domě, písemný souhlas druhého
z manželů v případě vlastnictví domu/bytové
jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů. Druh a počet příloh se
bude odvíjet od konkrétního případu čerpání
dotace.
Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci
proplatit?
Například stavební práce a dodané služby
spojené s realizací kotle, čerpadla, plynového
kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je
toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání, náklady na pořízení Průkazu energetické
náročnosti nebo náklady spojené se službou
energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo s realizací mikroopatření.
Až do poloviny prosince 2015 budou po celém území Kraje Vysočina probíhat Informační schůzky pro žadatele o kotlíkové dotace.
Termíny a místa jsou aktualizovány na webu
www.kr-vysocina.cz/kotliky, zde jsou také
průběžně zveřejňovány veškeré informace
o možnosti výměny kotlů na pevná paliva na
území Kraje Vysočina.
Kontaktní osoby: (počet kontaktních osob
bude průběžně navyšován)
Ing. Bc. Jan Jež, 564 602 563,
[email protected]
Ing. Stanislava Lemperová, 564 602 532,
[email protected]
Bc. Eva Láníková, 564 602 581,
[email protected]
KOTLÍKOVÉ DOTACE
PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINA
INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO ŽADATELE
Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací.
Chcete se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí,
systémech proplácení dotací, termínech vyhlášení výzev? Chcete vědět, který kotel za
dotace pořídit nebo kdo Vám s vyřízením dotace poradí? Máte další zatím nezodpovězené
otázky kolem Kotlíkové dotace, na které hledáte odpověď? Přijďte se nás zeptat!
2. 12. 2015, 16.00 hodin
Zámek PACOV, nám. Svobody 1, víceúčelový sál
www.kr-vysocina.cz/kotliky
z mého kraje | PROSINEC 2015
Informace o dalších místech setkání včetně termínů budou zveřejněny v následujících číslech krajských novin
a na webových stránkách Kraje Vysočina.
Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Bc. Jan Jež, e-mail: [email protected]; tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: [email protected]; tel.: 564 602 532
21
MLADÍ RYBÁŘI | fotogalerie ze dne otevřených dveří u rybářů
Mladí rybáři
M
ístní rybářská organizace v Pacově se stará o svoje nástupce, a proto každý rok zajišťuje pro děti z místních i okolních škol rybářské kroužky. V letošním roce navštěvuje první
a druhý ročník těchto kroužků 25 dětí pod vedením dvou vedoucích, což je proti předchozím rokům výrazný nárůst. Pro organizaci je to
příjemné zjištění vnímané navíc jako pozitivní
vklad pro budoucnost pacovských rybářů.
Pro zpestření a prohloubení výuky v kroužcích byl pro děti 11. listopadu připraven zájezd
na výlov rybníka Řežabinec spojený s návštěvou rybářské školy ve Vodňanech, prohlídkou
muzea rybářství a následně pak s návštěvou
Výzkumného ústavu rybářského. Na všech místech byl vždy zajištěn odborný výklad. Výlov
rybníka byl v letošním roce rozšířen ještě o vycházku k nedaleké mohyle husitského bojovníka přibližně v místech bitvy u Sudoměře, která
se udála 25. března 1420. V těchto místech došlo k prvnímu střetnutí Žižkovy vozové hradby
s královským rytířským vojskem a mladí rybáři
si tak v rámci výletu mohli připomenout nejen
důmyslnou husitskou taktiku, s kterou dokázali porážet i silnější protivníky, ale také letošní
výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa.
Celá akce se i díky příznivému počasí vydařila a pro příští rok můžeme za místní rybářskou organizaci slíbit, že se uskuteční znovu
a zúčastnit se jí mohou nejen mladí adepti
Petrova cechu, ale také případní zájemci z řad
veřejnosti.
Ing. Karel Síbrt
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří u rybářů
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 uspořádala MO ČRS Pacov tradiční Den otevřených dveří. Akci navštívilo opět mnoho návštěvníků ať už z důvodu nákupu ryb či ochutnávky rybích specialit. Pro žáky základních a mateřských škol byl připraven výklad a doprovodný program.
22
z mého kraje | PROSINEC 2015
Závodní rybaření | Závodní plavaná – zakončení sezóny Martina Raška
Závodní rybaření
D
ovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil své
působení v závodním rybaření v letošním
roce. Závodím za místní organizaci Českého
rybářského svazu Těchobuz a zúčastnil jsem
se celkem deseti závodů. Tento rok byl poznamenán tropickými vedry, která způsobily vysychání rybníků a řek. To ovlivnilo i pořádání
závodů s ohledem na ryby i rybáře, protože
v takovýchto teplotách není možné chytat,
a proto bylo mnoho závodů zrušeno.
V roce 2015 se mi podařilo být čtyřikrát na
stupních vítězů, obsadil jsem dvakrát první
a dvakrát druhé místo. V ostatních závodech
jsem se pravidelně umisťoval maximálně do
desátého místa.
Začátkem března se konaly závody na řece
Nežárce v Jindřichově Hradci. Tomu také odpovídalo počasí, teplota se blížila nule a bylo
5 cm sněhu. Byl to můj první závod v lovu na
děličku, což je speciální 13,5 metrů dlouhý
prut určený na řeku, složený z několika dílů.
Jeho předností je přesné nabízení nástrahy
vždy na stejném místě, optimální nastavení
hloubky a také přesné vnadění (vnadící směs
určená k přilákání ryb). Zvláštností lovu je
zdolávání ryby na tzv. amortizér, to je v podstatě gumová struna různých průměrů, na
jejímž konci je dvou až třímetrový návazec
z vlasce se splávkem. Takto sestavená udice
s použitím amortizéru umožňuje použití slabšího vlasce a tím se zvyšuje šance na úlovek.
V konkurenci závodníků převážně z druhé ligy
jsem obsadil 9. místo.
Další ze závodů „Pacovský kapr“ konaný
v květnu na rybníku Valcha u Cetoraze je pro
mě vždy velkou motivací uspět v domácím prostředí. Tato voda je vyhlášená velkým množ-
stvím bílé ryby (cejn, plotice). První kolo se mi
nadmíru vydařilo, chytil jsem velké množství
cejnů a 4 kapry, kteří jsou hodnoceni větším
počtem bodů. V přepočtu na kg jsem nachytal
23,820 kg ryb. Druhé kolo závodu jsem si vylosoval místo na přítoku, kde je mělká voda.
Tušil jsem, že to není místo, kde by se nechaly nachytat další kilogramy ryb, které jsem
potřeboval. To se také potvrdilo v konečném
součtu. Přes veškeré úsilí se mi podařilo chytit kapra a pár cejnů, v součtu celkem 6,960 kg
ryb. S celkovým součtem 30,780 kg ryb jsem
byl – již potřetí na Valše – čtvrtý a tomu se dá
říkat smůla.
Velké rybářské závody v Žirovnici se konají
také v květnu a jsou každoročně navštěvované více než stovkou závodníků. V předešlém
ročníku jsem se zde snažil lovit všechny druhy
ryb (bodování je v kg), ale nepodařilo se mi
nachytat potřebné množství. Letos jsem zvolil jinou taktiku. Zaměřil jsem se jen na kapry,
kteří přece jen váhově více přibývají. Prvního
kapra jsem zdolal poměrně brzy, 4,5 kg bylo
ve vezírku a nevypadalo to, že by měl být poslední. Pak začali brát jen cejni a žádný kapr
už nepřibyl. Asi 15 minut před koncem prvního kola jsem zasekl velkého amura. Zdolat
za tak krátkou dobu takovou rybu na slabý
vlasec není nic jednoduchého. Za mnou stojící rozhodčí mě několikrát upozorňoval, že
musím rybu mít podle pravidel na břehu do
výstřelu označujícího konec kola. Musel jsem
tedy rybu razantně přitahovat, i s tím rizikem,
že o ni přijdu. To se také stalo, ryba se vypnula
asi 50 m od břehu. Druhé kolo jsem nachytal
jen cejny. Skončil jsem tak celkově na 9. místě. Kdyby se mi podařilo amura vylovit, byl
bych podle konečných výsledků na 3. místě.
Dne 26. září se uskutečnil 4. ročník rybářských závodů o motorovou pilu Husqvarna.
Chytalo se na řece Blanici v centru Vlašimi. Po
loňské zkušenosti jsem začal chytat malé ryby
a dařilo se mi udržovat pravidelné intervaly
záběrů. Krmením jsem se snažil držet ryby co
nejdéle v lovném místě. Po prvním poločase
jsem měl celkem 1758 cm ryb. V druhém poločase aktivita ryb trochu ustala, a to i díky silnějšímu větru, který rychleji unáší udici. I tak
se mi podařilo nachytat 1011 cm ryb. V součtu
to nakonec bylo 2769 cm ryb a celkově jsem
obsadil druhé místo. Měl jsem velkou radost
nejen z ceny, kterou byla motorová pila, ale
i z toho, že se mi podařil takový výsledek
v konkurenci závodníků z celé republiky.
Závěrem bych rád poděkoval členům MO
ČRS Těchobuz a předsedovi Petru Jirkovi za
to, že mi umožňují závodit za tuto organizaci
a podporují mě v závodním rybaření.
Stanislav Hošek
Závodní plavaná – zakončení sezóny Martina Raška
P
o úspěšném zakončení ligové sezony v závodní plavané, kdy Jindřichův Hradec C
skončil v II. lize sk. A na 3. místě, čekali Martina ještě dva bodované závody v Mělníku
a Pardubicích. Na Labe se Martin těšil, protože dobře zachytal v Poděbradech a ještě lépe
v Hradci Králové. Ovšem není Labe jako Labe,
a to co jsme viděli v Mělníku byl pro nás šok.
Martin v těžké konkurenci zachytal dobře, ale
žádné body si nevylepšil.
Poslední závod v Pardubicích probíhal ve
dnech 17. a 18. října 2015. Na výkon, který
Martin podal v nedělním posledním závodě
sezony nikdy nezapomene nejen on. Marti-
z mého kraje | PROSINEC 2015
na velmi potěšila slova chvály a uznání od
nejlepšího plavačkáře u nás a dalších špiček
v plavané. Martin v nedělním závodě vychytal
ve velmi těžké konkurenci jedničku v sektoru
a nachytal nejvíce ryb za závod ze všech –
přes 33 kg.
Letošní sezona v závodní plavané byla pro
Martina třetí. V předešlých dvou odchytal závody II. ligy a dále několik bodovaných pro
jednotlivce.
V letošní sezoně se Martin nezúčastnil pouze jednoho závodu a 2. kola KP, který se kryl
s jiným bodovaným závodem, celkem jich odchytal 34.
II. liga a KP se chytají většinou na stejných
vodách, všechny ostatní závody, byly na vodách a místech, kde Martin ještě nechytal,
úspěšně si vyzkoušel i jiné způsoby lovu ryb
na plavanou než jen na děličku, hlavně boloňku a odhoz na delší vzdálenost a větší
hloubku.
Před půl rokem, na začátku sezony v LRU
na plavanou znali Martina většinou závodníci z ligy, ve které chytá. Po posledním závodě
a letošní sezoně, není v ČR plavačkář, který by
nevěděl, kdo je Martin Rašek.
Martin se v kategorii U23 2015 umístil na
7. místě, se ztrátou pěti bodů na 4. místo.
23
Závodní plavaná – zakončení sezóny Martina Raška | Mladí hasiči z Jetřichovce úspěšně zahájili sezónu
V celorepublikovém žebříčku si vychytal 31.
místo (stejný počet bodů jako na 29. místě)
a dostal se do TOP 50.
V závodní plavané existuje nominační reprezentační žebříček, kde jsou uvedeny kritéria pro výběr do reprezentačního družstva na
příští rok. Kritéria a body se sčítají za poslední
dva roky. Základní kritéria za poslední dvě
sezony byla splněna a bodové hodnocení za
letošní sezonu stačilo k tomu, že se Martin dostal do výběrové reprezentační desítky v U23,
ze které reprezentační trenér vybírá závodníky na Mistrovství světa.
Martinovi gratulujeme k vynikajícímu výkonu v letošní sezoně a přejeme mu minimálně
stejně úspěšnou i sezonu příští.
rodiče
Cyklokros Pacov
1. listopad patřil v pacovském areálu Propad
cyklistům. Ve druhém ročníku pacovského cyklokrosového závodu zařazeném jako sedmý díl
jihočeské amatérské soutěže série TBC (Tábor–
Budějovice–cyklokros) se na start hlavního závodu postavilo 29 závodníků. Letošní novinkou
byla kategorie OPEN. Kategorie byla určená pro
všechny, kteří si atmosféru závodu chtějí zkusit, popřípadě nemají cyklokrosové kolo. Díky
skvělému zázemí areálu, které propůjčil Automotoklub Pacov v AČR, příspěvku města na
poháry, kavárně Jankl za výborné občerstvení,
firmám FORCE a LAPIERRE za věcné ceny pro
vítěze a všem dobrovolníkům, kteří se do akce
zapojili, se podařilo vytvořit příjemnou atmosféru závodu. Velkým přáním v příštích letech je
přilákání většího počtu mladých závodníků.
Výsledky:
Hlavní závod:
1. Pavlík Václav – RBB Invest J. Hradec
2. Kníže David – Prodoli
3. Smola Lukáš – Galaxy Cyklo Švec
Open – Muži:
1. Staněk Milan – Cykloklub Chýnov
2. Halaška Stanislav – Automotoklub Pacov
3. Koubík Stanislav – Pacov
Open – do 15 let:
1. Růžička Jiří – Pacov
2. Koubík Vít – Pacov
3. Kotrba Vít – Věžná
jitka mrkvicová
Mladí hasiči z Jetřichovce úspěšně zahájili sezónu
S
tejně jako minulý rok proběhlo podzimní kolo celostátní soutěže hry Plamen ve
Velké Chyšce, a i tentokrát se obě družstva
mladých hasičů Jetřichovec výrazně prosadila v konfrontaci s nejlepšími družstvy Pelhřimovska. Výsledky tak představují nadějný
vklad do jarní části soutěže.
Pro lepší proniknutí do světa hasičského
mládežnického sportu je na místě zmínit, jaké
disciplíny tvoří podzimní kolo celostátní soutěže hry Plamen. V rámci kategorie mladších
družstev se zápolí v disciplíně štafeta dvojic,
a především závodu požární všestrannosti.
Co se týče kategorie starších, je jejich soutěžení rozšířeno ještě o útok CTIF. Přejdeme-li
ke konkrétním výsledkům mladšího družstva
SDH Jetřichovec, tak ve štafetě dvojic s časem
121,97 s obsadilo celkové 4. místo. Závod požární všestrannosti představuje souhrn mnoha dovedností, které jsou postupně plněny
na jednotlivých stanovištích pod dohledem
rozhodčích, a to na trase okolo 3 km, jež vede
24
přírodním terénem. Družstvo mladších se ho
zhostilo se vší vážností a odhodláním a skončilo na 2. místě. Celkově se v součtu obou disciplín družstvo mladších hasičů umístilo po
podzimní části na krásném 3. místě. Družstvo
starších nezůstalo o moc pozadu a taktéž zaujalo nadějným výsledkem, jenž značí slibné vyhlídky do druhé části hasičské sezony. V součtu
všech zmíněných disciplín zaujímá průběžné 8.
místo, které je zkresleno neúčastí v útoku CTIV
z důvodu neúplného složení družstva.
Zmíněné výsledky nepředstavují lidově řečeno „první jarní vlaštovku“, ale jsou potvrzením
stále se zlepšujících výsledků, které mají vzestupnou tendenci téměř už dva roky. Za znatelným průlomem lze hledat především dva důvody. Tím prvním je celkové ustálení podoby
družstev, a tím druhým je odborné vedení, jež
mají na starosti Jiří Krejčí a Marek Šafarik.
Na závěr nelze opomenout obdivuhodný
úspěch dorostence Lukáše Míky taktéž z SDH
Jetřichovec, který se podruhé probojoval
na Mistroství České republiky hry Plamen
a soutěže dorostu, kde dosáhl výborného výsledku v podobě vicemistra České republiky
v kategorii jednotlivců středního dorostu. Za
tímto úspěchem je dlouhá cesta plná tréninku a příprav, která není na první pohled zjevná. Lukáš musel absolvovat jak okresní, tak
i krajské kolo, kde bez potíží obstál a obě kola
s přehledem vyhrál, a tím se katapultoval na
republikové kolo. Lukášova konstantní forma
a dlouhodobé úspěšné výsledky nezůstaly bez
povšimnutí a vynesly mu pozvánku do širšího
výběru reprezentace České republiky, která
mu dává naději se zúčastnit nadcházejícího
Mistrovství světa v dorostenecké kategorii
v hasičském sportu konající se v Jižní Koreji.
Nelze než Lukášovi a nejenom jemu, ale taktéž
i jeho rodičům a celému sboru dobrovolných
hasičů Jetřichovec, poděkovat za předvedené
výkony, neutuchající podporu a za příkladnou
reklamu tomuto mladému sportu.
David Šenigl
z mého kraje | PROSINEC 2015
Fotbalové novinky
Fotbalové novinky
V
šechna naše mužstva už odehrála v podzimní části soutěží svá
utkání.
Náš A tým je v tabulce před jarními odvetami na druhém místě se
ziskem devětadvaceti bodů o jeden bod za vedoucí Ledčí nad Sázavou.
Na podzim jsme prohráli pouze jeden zápas a to právě v Ledči. V předehrávce čtrnáctého jarního kola jsme s tímto soupeřem doma remizovali. Věříme, že si naši kluci před náročnou zimní přípravou dobře
odpočinou a v jarní odvetné části zabojují a poperou se o postup do
vyšší soutěže.
Podzim se také hodně povedl starším žákům, kteří ve svých zápasech
neztratili ani jeden bod a s osmi bodovým náskokem před druhou Telčí
vedou I. A třídu sk. A.
Ostatní mužstva se střídavými úspěchy hájí barvy města Pacova
a našeho oddílu v okresních a krajských soutěžích.
Muži – B tým I. B třída sk. A (trenér: Miloš Čech)
sobota 17. 10.: FC Chotěboř B – TJ Slavoj Pacov B 7:0
neděle 25. 10.: TJ Slavoj Pacov B – TJ Sokol Herálec 0:3
sobota 31. 10.: TJ Tis – TJ Slavoj Pacov B 3:1
sobota 7. 11.: FK Humpolec B – TJ Slavoj Pacov B 6:0
Muži – A tým I. A třída sk. A (trenér: Jozef Lehotský)
neděle 18. 10.: TJ Slavoj Pacov – TJ Sokol Havlíčkova Borová 4:1
neděle 25. 10.: TJ Jiskra Dobronín – TJ Slavoj Pacov 0:3
neděle 1. 11.: TJ Slavoj Pacov – SK Věžnice 6:1
neděle 8. 11.: TJ Slavoj Pacov – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 2:2
Tabulka – muži A tým I. A třída skUPINA A
ZÁP.
+
0
-
SKÓRE
BODY
Ledeč nad Sázavou
14
8
6
0
42:18
30
2
Pacov
14
8
5
1
37:18
29
Mladší přípravka (roč. 2007 a mladší) OP Pelhřimov
(trenéři: Aleš Tenkl, Zdeněk Holejšovský)
středa 21. 10.: TJ Spartak Počátky – TJ Slavoj Pacov 1:8
neděle 25. 10.: TJ Slavoj Pacov – FC Slavoj Žirovnice 8:2
úterý 3. 11.: SK Horní Cerekev – TJ Slavoj Pacov 1:5
3
Dobronín
14
8
2
4
32:28
26
4
Luka n. Jihlavou
14
7
3
4
38:27
24
5
Speřice
14
6
3
5
33:18
21
6
Kamenice n. Lipou
14
5
5
4
31:30
20
7
Slavoj Polná B
14
5
4
5
33:26
19
Starší přípravka (roč. 2005 až 2006) OP Pelhřimov
(trenéři: Stanislav Michálek, Jaroslav Praveček)
středa 21. 10.: TJ Spartak Počátky – TJ Slavoj Pacov 5:3
neděle 25. 10.: TJ Slavoj Pacov – FC Slavoj Žirovnice 3:5
úterý 3. 11.: SK Horní Cerekev – TJ Slavoj Pacov 0:0
8
Leština
14
5
4
5
29:29
19
9
Bedřichov
14
5
4
5
22:23
19
10
Věžnice
14
5
3
6
24:31
18
11
Havlíčkova Borová
14
5
2
7
16:26
17
12
Pohled
14
2
5
7
17:34
11
Mladší žáci (roč. 2003 až 2004) I. A třída sk. A (trenér: Jiří Praveček)
sobota 17. 10.: FC Slavoj Žirovnice – TJ Slavoj Pacov 1:0
13
Pelhřimov B
14
2
2
10
10:31
8
14
Habry
14
2
2
10
21:46
8
Výsledky mistrovských zápasů:
Starší žáci (roč. 2001 až 2002) I. A třída sk. A
(trenéři: Jan Kučera, Josef Bareš)
sobota 17. 10.: FC Slavoj Žirovnice – TJ Slavoj Pacov 0:2
Dorost (roč. 1997 až 2000) KP Vysočina (trenér: Jiří Kuran st.)
neděle 18.10.: TJ Slavoj Pacov – SK Přibyslav 1:3
sobota 24.10.: TJ Dálnice Speřice – TJ Slavoj Pacov 4:0
Rk.
KLUB
1
Dovolujeme si vás také pozvat na každoroční tradiční SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v sobotu 9. ledna 2016 v pacovské Sokolovně.
Další informace o činnosti oddílu se můžete dovědět na našich webových stránkách www.tjslavojpacov.cz a samozřejmě také z vývěsky u Alberta.
TJ Slavoj Pacov, oddíl kopané
Na fotografiích zleva: Starší přípravka – v popředí Michal Viťha, mladší přípravka – David Šafařík, mladší přípravka – Martin Holejšovský, starší přípravka – Jan Papež
z mého kraje | PROSINEC 2015
25
vzpomínky | Poděkování | PRODEJ STROMKŮ | PRODEJ RYB | pozvánky
Vzpomínky
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.
Dne 27. listopadu uplynulo 2. smutného výročí,
kdy navždy odešel pan Václav Hron z Pacova.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.
Slzy se nám derou z očí, zas je tu smutné výročí.
Již jsou to dva roky, co nejsou slyšet Tvoje kroky,
není vidět Tvoji tvář, Tvoje oči a v nich jas.
Jak rádi bychom slyšeli Tvůj hlas, jen tak maličko
potěšit srdíčko, kde je smutek a mráz.
Dne 8. prosince 2015 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Bohumír Volf z Pacova. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, děti s rodinami a vnoučata.
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 10. prosince 2015 to bude 10 let,
kdy nás navždy opustila paní Milada Hanyková.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
Zemře-li maminka, sluníčko zajde,
v srdcích nám zavane podivný chlad.
Vždyť v celém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 15. prosince 2015 uplyne sedm smutných let,
kdy nás navždy opustila naše milá maminka,
babička, prababička paní Růžena Dolejšová
z Pacova. Stále vzpomíná dcera s rodinou,
syn Pavel s rodinou, vnuk Petr a ostatní příbuzní.
Život jde dál, jak tiché řeky proud…
Dne 24. prosince vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí pana Milana Tomana z Pacova.
S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami
a babička.
Poděkování
Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
4. listopadu, s paní Věrou Dvořákovou z Cetoraze. Děkujeme pohřební
službě Zrno-Přitasil a paní Brtnové za zajištění smutečního aktu a také
duchovnímu pastýři p. Šmejkalovi za církevní obřad. Též děkujeme
za květinové dary a slova útěchy. Zarmoucená rodina.
pacovská lesní s.r.o. nabízí
Tradiční prodej
vánočních stromků
smrk stříbrný
borovice lesní
smrk klasický
z lesů města Pacov
11. 12. 2015 od 13.00 hodin do vyprodání
Volnočasový areál naproti zámku
Prodej vánočních kaprů:
Řeznictví Veselka 23. prosince 2015
Bistro U Karla 22. a 23. prosince 2015
MO ČRS Pacov (rybáři)22. a 23. prosince 2015
26
z mého kraje | PROSINEC 2015
Fotbalové novinky
Přehled akcí v Pacově a okolí – PROSINEC 2015
DEN
DATUM AKCE
St
2. prosince Kotlíkové dotace pro domácnosti v kraji Vysočina. Informační schůzka pro žadatele. Zámecký sál v Pacově od 16 hodin.
Pá
4. prosince Mikulášská merenda. Sokolovna od 16.30. Zábavný program pro děti s písničkami i soutěžemi. Nebude chybět Mikuláš
ani čerti a všechny děti dostanou drobnou nadílku. Vstup zdarma. Pořádá MKS ve spolupráci s RC Sovička. Tel.: 724 110 180.
Po
7. prosince Upleť čtverec. Společné setkání a tvoření pletařek ve středisku Charity na faře od 13.30 do 15 hodin.
Po
7. prosince Klub zdraví: 1. téma Očkovat či neočkovat a 2. téma Advent v ekonomice, advent v křesťanství.
Klubovna zahrádkářů na zámku v Pacově od 17 hodin.
Po
7. prosince Beseda na téma uprchlická krize se senátorem Václavem Láskou a hudebníkem a dobrovolníkem Janem Vrobelem.
Zámecký sál od 18 hodin.
Út
8. prosince Koncert Jakuba Smolíka s kapelou a smyčcovým kvartetem. Kino od 19.30.
Předprodej vstupenek Městské kulturní středisko. Vstupné 250 Kč. Tel.: 724 110 180.
Pá
11. prosince VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE. Budova školní družiny a keramická dílna od 15 do 18 hodin.
Pá
11. prosince Koncert Beaty Bocek. Kavárna Jankl od 20 hodin, vstupné: 100 Kč. Pořádá Pakultura o. s.
So
12. prosince Adventní odpoledne. Od 13 do 18 hodin v uličce za kostelem staročeské trhy s doprovodným programem. Více na str. 28.
So
12. prosince Charitní dobročinný bazárek. Zámecká kaple sv. Václava od 13 do 17 hodin.
Po
14. prosince Srí Lanka – Zářivá země s temnými zákoutími. Cestopisný audiovizuální pořad pro ZŠ a SŠ.
Další případní zájemci jsou vítáni. Kino od 8.15 a 10 hodin.
Út
15. prosince Vánoční koncert ZUŠ Pacov v kině. Pro veřejnost od 17 hodin, pro žáky základních a mateřských škol od 9 a 10.15.
St
16. prosince Tradiční vánoční show pro děti. Kino od 17.30 hodin. Účinkují: Michal Nesvadba, Jan Čenský, Petr Salava a další.
Předprodej vstupenek Městské kulturní středisko. Vstupné 150 Kč.
St
16. prosince Cestovatelské večery: Adventní posezení s Mgr. Aloisem Sassmannem. O adventních zvycích a tradicích,
slovem i zpěvem s farářem starokatolické církve v Táboře. Zámecký sál od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.
Pá
18. prosince Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Sluníčko. Kino od 17 hodin.
Pá
18. prosince Diskotéka. Sokolovna od 20 hodin. Hraje DJ Als.
So
19. prosince Vánoční koncert Stražišťanu a Stražišťánku v sále pacovského zámku od 15 hodin.
Ne
20. prosince Vánoční koncert Trubačů OMS Tábor. Nádvoří pacovského zámku (u kašny) od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
St
23. prosince Přátelské setkání při koledách a vánočních písních u kapličky v Jetřichovci od 18 hodin.
Čt
24. prosince Vánoční bohoslužba pro děti od 15 hodin, Půlnoční mše svatá od 22 hodin v kostele sv. Archanděla Michaela.
Pá
25. prosince Tradiční hasičský ples v kulturním domě v Bratřicích od 20 hodin. Hraje Efekt, vstupné 100 Kč.
Ne
27. prosince Vánoční koncert PS Slavík v kostele sv. Archanděla Michaela od 16 hodin.
Ne
27. prosince Vánoční koncert Brass Quintet v kostele ve Velké Chyšce od 17 hodin.
Čt
31. prosince Silvestrovská veselice v Salačově Lhotě. Společenský sál od 20 hodin, hraje Akord, půlnoční ohňostroj. Vstupné 150 Kč.
Vánoční koledování se Stražišťanem
Ozdob síně, ozdob stoly,
vánoční čas už je tady.
Slavnostně se ustrojíme,
koledy si zazpíváme,
andělé už vytrubují,
k tomu dudy sladce znějí,
k jejich zpěvu se přidáme,
Vánoce tak přivítáme.
Po svátku sv. Kateřiny 25. listopadu nám
začíná předvánoční období Advent. V překladu to znamená příchod. Je to doba očekávání
příchodu Mesiáše na tento svět. V této době se
také setkáváme s celou řadou lidových zvyků,
ve kterých se mísí pohanské a křesťanské vlivy.
z mého kraje | PROSINEC 2015
V tomto období oslavujeme také několik
svátků, ke kterým se tyto zvyky váží. Jsou to
oslavy sv. Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Ambrože a poslední Lucie. Tato doba, jako i samotné Vánoce, již po staletí vždy se stejným
očekáváním vstupují do našich domovů. Počet zvyků a obyčejů této doby by nebyl úplný,
kdyby mezi nimi chyběla koleda. Ona prostá
vánoční píseň, která nám svým způsobem
atmosféru vánoc přibližuje již dlouho před
Štědrým dnem.
Koledy již dlouhá léta patří do repertoáru
Stražišťanu i Stražišťánku a není tomu jinak
ani v letošním roce.
Srdečně zveme občany města Pacova i okolí na Vánoční koncert, který se koná v Pacově
19. prosince 2015 v 15 hodin v sále pacovského zámku.
František Zajíc
27
z mého kraje
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MěKS Pacov, IČO 366 277, e-mail: [email protected] Vedení redakce: Zdeněk Klika. Registrováno na MK ČR E 11392.
Vychází 1 x měsíčně nákladem 1 300 výtisků. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Inzeráty se zařazují podle možnosti. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři.
Přetisk povolen při udání pramene. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Grafická úprava Zdeněk Klika.

Podobné dokumenty

Ruská cvetná boloňka

Ruská cvetná boloňka se narodila béžová fenka Lu-Lu. V té době trpasličích psů stejného fenotypu bylo velmi málo a proto byl přivezen z Maďarska pes Trifon béžové barvy. A z cirkusu, který tehdy hostoval v Leningradu, ...

Více

odkaz - Město Pacov

odkaz - Město Pacov v domě čp. 925, kupní cena je 700 000 Kč. Více informací na tel. 565 455 166 nebo na [email protected], příp. osobně u p. Aleny Plášilové – Městský úřad Pacov, Náměstí Svobody čp. 320, budova...

Více

Z mého kraje – listopad 2015

Z mého kraje – listopad 2015 Červenky, který se již od svého mládí o  varhany zajímá. Už k maturitě v dětském pokoji v  roce 1977 si své dvoumanuálové, s  plným pedálem (2 okt.) postavil a  vyhrál 1. cenu v konstrukci elektron...

Více

Zpravodaj č. 7/2015

Zpravodaj č. 7/2015 9. června 2015 na svých webových stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky a bude probíhat do konce července 2015. První výzva pro občany k  podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plán...

Více

allamericancars - Český klub majitelů amerických automobilů

allamericancars - Český klub majitelů amerických automobilů trasa letos vedla z Bratislavy do Hustopečí. Loni ji velmi chválil Pavel Čáslava a nám letos nezbývá, než se k němu přidat. Ostatně se podívejte na reportáž na našich stránkách, kde vám také dáme v...

Více

11/2006 - Pravoslaví.cz

11/2006 - Pravoslaví.cz z mrtvých...“ Nakonec služebně nejstarší kněz činí před chrámovými dveřmi symbolicky znamení kříže rukou, v níž drží kříž s trojsvícnem. Dveře se ihned otevírají, zaznívají první údery zvonu a rado...

Více