Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V
LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A
ZKUŠENOSTI
LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO
AUTISMUS (Latvian Autism Society)
Jaké je to v Lotyšsku?
- V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo
podporovaných pracovních míst
- Hlavní způsob podpory - poskytování
asistentů, kteří doprovázejí lidi s poruchami
autistického spektra do a z práce.
- Pracovní příležitosti - dotovaná/podporovaná
pracovní místa, speciální dílny.
Jaké je to v Lotyšsku?
- Legislativa, politika ani praxe nejsou orientovány
na usnadnění vzdělávání a zaměstnávání lidí s
poruchami intelektového vývoje.
- Navzdory značným úspěchům dosažených v
uplynulých 5 letech není podporované
zaměstnávání dosud v lotyšském normativním
systému definováno a služby s ním spojené
nejsou dostupné v celé zemi.
Jaké je to v Lotyšsku?
- Síť sociálních pracovníků a podpory dosud není
dostatečně široká.
- Lidé s poruchami je před zaměstnavateli
mnohdy tají. (většinou z důvodu předchozí
špatné zkušenosti s trhem práce)
Státní instituce poskytující pomoc a
asistenci
MINISTERSTVO SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
(MINISTRY OF WELFARE)
• Vytváří a koordinuje státní politiku sociálního
zabezpečení;
• Vyvíjí politiku práce, sociálního zabezpečení a
genderové rovnosti;
• Zajišťuje kvalitu sociální péče a vývoj
sociálních rehabilitačních služeb.
NÁRODNÍ RADA PRO LIDI S POSTIŽENÍM
(NATONAL COUNCIL ON DISABILITY)
• Založena Ministerstvem sociálních věcí v roce
1997;
• Poradní a posudková instituce, která se podílí
na tvorbě a zavádění politik orientovaných na
lidi s postižením;
• Cíl = podpora spolupráce mezi jednotlivými
institucemi a zapojení veřejných organizací do
rozhodovacího procesu o integraci lidí s
postižením.
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE (STATE
LABOUR INSPECTORATE)
• Úřad přímé správy podřízený Ministerstvu sociálních věcí;
• Jediná státní instituce, která přímo implementuje státní
politiku na poli právní regulace práce, bezpečnosti práce
a zdraví;
• Kontroluje a dohlíží na dodržování požadavků
regulativních ustanovení ohledně pracovněprávních
vztahů;
• Kontroluje, zda jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci
dodržují povinnosti stanovené v pracovních smlouvách a
zákoníku práce.
STÁTNÍ ÚŘAD PRÁCE
Usiluje o regulaci nezaměstnanosti.
Akce na podporu zaměstnanosti:
- Podnikání orientované na konkrétní skupiny lidí
(dotovaná pracovní místa);
- Komplexní akce na podporu zaměstnanosti
(konzultace plánování kariéry, ve spolupráci se
specialisty);
- "Job for Youth" ("Práce pro mladé"; nabídky práce
a aktivity pro mladé lidi ve věku od 14 - 18 let)
NADACE PRO INTEGRACI DO SPOLEČNOSTI (THE
SOCIETY INTEGRATION FOUNDATION)
• Jedná se o veřejnou nadaci založenou v roce
2001;
• Cíl = finanční podpora a prosazování
integrace;
• Pomáhá rozvoji veřejného a nevládního
sektoru a s realizací projektů.
NADACE PRO INTEGRACI SPOLEČNOSTI (THE
SOCIETY INTEGRATION FOUNDATION)
• Jedná se o veřejnou nadaci založenou v roce
2001;
• Cíl = finanční podpora a prosazování
integrace;
• Pomáhá rozvoji veřejného a nevládního
sektoru a s realizací projektů.
STÁTNÍ ÚŘAD SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
(STATE SOCIAL INSURANCE AGENCY)
• Řídí systém sociálního zabezpečení a několika
dalších služeb sociální podpory;
• Rozděluje, vypočítává a vyplácí výživné,
důchody a odškodné.
Finanční podpora poskytovaná
zaměstnavatelům
Finanční podpora poskytovaná
zaměstnavatelům
Kompenzace poskytovaná za vytvoření vhodného pracovního místa pro
osobu s postižením (v případě, kdy dotyčná osoba předloží oficiální
prohlášení terapeuta), jednorázové dávky (vyplácené úřadem práce National Employment Agency)
>700 €
Kompenzace poskytovaná za vytvoření vhodného pracovního místa pro
osobu s postižením - určená na základní prostředky (vyplácená úřadem
práce - National Employment Agency)
>280 €
Měsíční příspěvek na řízení práce
40 €
Měsíční příspěvek na minimální plat (po dobu prvních 12 měsíců) určený >280 €
na výplatu osoby s postižením (za předpokladu, že pracuje na plný
úvazek)
Daňová úleva poskytovaná za vytvoření nového, specializovaného
pracovního místa pro lidi s postižením
Povinnosti související se zaměstnáváním lidí s
postižením
- V současnosti v této oblasti nejsou stanoveny
žádné specifické povinnosti;
- Mezinárodní organizace (zejména
skandinávské provenience) mívají vlastní
standardy;
- Tyto organizace spolupracují s Úřadem práce
(National Employment Agency) a zaměstnávají
lidi s fyzickým/mentálním postižením.
Neziskové a nevládní organizace
ORGANIZACE "SUSTENTO"
• Organizace sdružující lidi se speciálními
potřebami;
• Založena v roce 2002;
• Sdružuje přes 40 různých organizací a celkem více
než 50 000 lidí s postižením nebo chronickým
onemocněním;
• Členská organizace Evropského fóra zdravotně
postižených (European Disability Forum);
• Účastní se mezinárodních projektů.
ORGANIZACE "APEIRONS"
• Založena v roce 1997;
• Organizace pro lidi s postižením a jejich přátele;
• Člen Národní a mezinárodní sítě lidí s postižením
(National and International Network of People
with Disabilities);
• Studio Apeirons Video (v roce 2007 natočilo
krátký film s názvem "Another Point of View"
(Jiný úhel pohledu), který získal první místo na
francouzském filmovém festivalu "Lidé s
postižením mezi námi").
INDEX UDRŽITELNOSTI
(SUSTAINABILITY INDEX)
• Strategický nástroj vedení založený na
mezinárodně uznávané metodice;
• V Lotyšsku pomáhá určit udržitelnost
fungování organizace a stanovit úrovně
odpovědnosti v rámci korporace;
• Zahrnuje mechanismus postupu v rámci
podniku/organizace, založený na dobrovolné
participaci.
Nejčastější pracovní příležitosti
Nejčastější pracovní příležitosti
- Dotovaná pracovní místa;
- Průmysl a služby (práce zahrnující nenáročné,
elementární úkony);
- Sezónní práce;
- Zemědělství;
- Administrativa a zpracování dat;
- Kancelářské práce;
- IT sektor (programování).
Financování neziskového sektoru
Služby zaměřené na poruchy autistického
spektra
V současnosti neexistují žádné služby specializované
na podporu zaměstnávání lidí s poruchami
autistického spektra.
Jak zmiňuji výše, Úřad práce (National Employment
Agency) poskytuje největší podíl potřebné podpory,
avšak jeho služby jsou zaměřeny zejména na lidi se
zdravotním (tj. fyzickým) postižením.
Jsou lidé s Aspergerovým syndromem
úspěšní?
Úspěch a postup v zaměstnání závisí na tom, zda
se osoba s Apsergerovým syndromem úspěšně
integruje do daného pracovního prostředí.
Lotyšská společnost pro lidi s autismem
spolupracuje s Úřadem práce (National
Employment Agency) na tvorbě systému pro
zaměstance s autismem a Aspergerovým
syndromem.
Děkuji za pozornost!