3/2015 - Staříč

Komentáře

Transkript

3/2015 - Staříč
1
Staříč
1DGEP
1DGEPÊJQ׹CFWXG5VCąÊéK
PÊJQ×
׹CFWXG55VCąąÊé
éK
éÊslo 3.
|
ąÊjen 2015
te?
e
d
j
a
n
e
d
z
Co stky
o
Slovo staHr]REHFQtKR~ĜDGX
,QIRUPDF NRPLVHLQIRUPXMH
.XOWXUQtPXMH
0âLQIRU
6NDXWL é akce, pozvánky
Chystan ULH
)RWRJDOH
Inzerce
www.staric.eu
[email protected]\
Staříč
2
SKAUTSKÝ TÁBOR
Staříč
3
SLOVO STAROSTKY
OPRAVA MOSTU PŘES
PTÁČNICKÝ POTOK.
ZAHÁJENÍ STAVBY
DOMU PRO SENIORY
Rekonstrukce mostu v naší obci bohužel nejvíc postihla občany bydlící v této části obce.
Náhle se zjistí jak lze rychle narušit běžný běh
života.
Vyhlášení výběrového řízení na dům pro seniory je připraveno a zahájení stavby se plánuje
na jaře 2016. Vše je projektově dokončené,
včetně realizačního projektu. Pokud průběh
výběrového řízení proběhne úspěšně, nic nebude bránit ve výstavbě.
Jsme si toho plně vědomi a snažili jsme se ze
strany obce zmírnit co nejvíce dopad tohoto
omezení.
Víme, že přes prvotní potíže se doladila i kyvadlová doprava.
Oprava se chýlí k závěru a já jen můžu poděkovat za trpělivost a ochotu občanů, kteří se
museli přizpůsobit této situaci.
Zdenka Šebestová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce vydalo na svých zasedáních například tato usnesení:
12. zasedání ZO ze dne 15. 6. 2015
• schválilo žádost Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, 739
43 Staříč, o možnost čerpání fondu reprodukce majetku na pořízení přístupových video-systémů PVS pro školu a školní družinu.
• vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2014.
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
bez výhrad.
• schválilo účetní závěrku Obce Staříč za
účetní období roku 2014 bez výhrad.
• schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015.
• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000,- Kč Honebnímu společenství Staříč, na pořádání akce Pohár Honebního společenstva Staříč – lesní zkoušky ohařů, který se
uskutečnil v sobotu 11.7.2015 v Oprechticích.
• vzalo na vědomí Zprávu výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, o provedených kontrolách hospodaření s majetkem
svazku obcí a jeho finančními prostředky ze
dne 4.2.2015.
• vzalo na vědomí oznámení ředitele Základní školy a Mateřsky školy Staříč, okres
Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, 739 43 Staříč, o zvýšení úplaty
za vzdělávání v mateřské škole Staříč z původních 240 Kč za měsíc na 300 Kč.
• schválilo Závěrečný účet obce Staříč sestavený k 31.12.2014, včetně zprávy Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku
• schválilo Smlouvu na výkon autorského
dozoru při provedení opravy elektroinstalace v budově MŠ Staříč, předloženou Libuší
Staříč
Svolinskou, 739 01, Baška 238 a zmocnilo
starostku obce k jejímu podpisu.
• schválilo smlouvu o nájmu hrobového
místa pro veřejné pohřebiště ve Staříči.
• schválilo prominutí úhrad nájmu v budově č.p. 321 ve Staříči za období 20.3.201520.5.2015 paní Jeanettě Machové a Anetě
Prokopové z důvodu rekonstrukce budovy.
• uložilo starostce obce vyzvat Kamenictví
Ivan Voznica, 739 51 Vojkovice 99 k předložení smlouvy o dílo na opravu Pomníku padlých
na místním hřbitově a zmocnilo starostku
obce k podpisu smlouvy.
• zamítlo poskytnutí finančního příspěvku Nadaci LANDEK Ostrava, Vítkovická
3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
• schválilo Smlouvu o dílo č. 159 061, předloženou Společností HAMROZI s.r.o., Polní
411, Staré Město, 739 61 Třinec, jejímž předmětem je oprava hydroizolace zdiva kolem
budovy čp. 325 – Hasičská zbrojnice a zmocnilo starostku obce k jejímu podpisu.
• uložilo starostce obce a místostarostovi
obce panu Kravčíkovi zjistit výsledky šetření
ve věci návozu na pozemku u H+P Autodemont na ČIŽP v Ostravě.
• vzalo na vědomí vyúčtování o čerpání finanční podpory Obce Staříč za 1. - 5. 2015,
předložené Fotbalovým klubem Staříč.
• schválilo nabídku společnosti Kielar elektro
s.r.o se sídlem Raisova 2124, Frýdek-Místek,
na zakázku Dodání, instalace a zprovoznění
6 ks videotelefonů v budově MŠ ve Staříči a zplnomocnilo starostku obce k podpisu smlouvy.
• schválilo návrh příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky v rámci projektu
„Obec Staříč – biologicky rozložitelný odpad“, předložený společností jk grant s.r.o.
Ratibořská 1651/177a, 747 05 Opava a zplnomocnilo starostku obce k podpisu smlouvy.
4
• schválilo návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-8017019/1 Staříč-Kristýnek na pozemku parc. č. 846/2 a zplnomocnilo starostku
obce k podpisu smlouvy.
• schválilo vyhlášení výběrového řízení na realizační dokumentaci „Kanalizace a ČOV obce
Staříč“.
• schválilo záměr pronájmu pozemků parc.
č. 814 a parc. č. 815, k.ú. Staříč a uložilo OÚ
zveřejnit záměr na úřední desce obce Staříč.
• schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci díla s názvem „Energetické úspory objektu pošty, č.p. 335 ve Staříči“ ze dne
14.1.2015
• Objednatel: Obec Staříč, Chlebovická 201,
739 43 Staříč.
• Zhotovitel: THERM, spol. s r.o., Pavlovova
1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, předložený
Operačním programem Životní prostředí, jehož předmětem je rozšíření celkové ceny díla
o méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přiložených změnových listů a rozpočtů a zmocnilo
starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
• schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci díla s názvem „Energetické úspory objektu pošty, č.p. 321 ve Staříči“ ze dne
14.1.2015
• Objednatel: Obec Staříč, Chlebovická 201,
739 43 Staříč.
• Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.,
Frýdecká 225, 739 61 Třinec, předložený Operačním programem Životní prostředí, jehož
předmětem je rozšíření celkové ceny díla o méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přiložených
změnových listů a rozpočtů a zmocnilo starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
• schválilo nákup 120 ks židlí do sálu KD od
společnosti AMBRA - Group, s.r.o., Nádražní
289, 739 25 Sviadnov.
5
• uložilo místostarostovi obce L. Kravčíkovi
provést změnu ve vyhlášce o místních poplatcích, pozemky p.č. 814 a 815 zařadit do veřejného prostranství a stanovit cenu pro roční
parkování nákladních automobilů na těchto
pozemcích.
13. zasedání ZO ze dne 13. 7. 2015
• pověřilo pana Pavla Volného k jednání
s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové
organizace ve věci zpřístupnění školní zahrady
rodičům s dětmi.
• uložilo starostce obce Z. Šebestové a místostarostovi obce L. Kravčíkovi projednat návozy zeminy a hlušiny na pozemku před H+P
Autodemontem ve Staříči na České inspekci
životního prostředí v Ostravě.
• schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015.
• schválilo provést renovaci dlažby v Základní škole a mateřské škole ve Staříči, Sviadnovská 332.
• schválilo koupi bytové jednotky č. 201/3
v k.ú. Staříč na adrese Chlebovická 201, Staříč
a zmocnilo Mgr. Kubalu k provedení všech potřebných kroků ve věci odkoupení bytu.
• vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2014.
• schválilo Vyhlášení výběrového řízení na
Realizační dokumentaci kanalizace Staříč –
splašková kanalizace a ČOV a autorského dozoru.
• uložilo místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vyzvat pana Zdeňka Adamuse k vypracování znaleckého posudku na pozemky parc.
č. 1208, 1209, 1210 a 1213.
• uložilo místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vyzvat pana Zdeňka Adamuse k vypracování znaleckého posudku na pozemek parc.
č. 1214.
Staříč
• uložilo místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi zajistit realizaci stavby nové přípojky
vody do altánku na hřišti ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Staříč.
• schválilo vyhodnocení nabídek na dodávku kompostérů dle projektu „Obec Staříč
- biologicky rozložitelný odpad“ a nejvýhodnější nabídku SDO Technika s.r.o., se sídlem
Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
• zrušilo podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Bytový dům pro seniory
Staříč“ a schválilo posun realizace zakázky
na začátek roku 2016. Zakázka bude vyhlášena opětovně se změněnou podmínkou doby
realizace.
14. zasedání ZO ze dne 10. 8. 2015
• schválilo Smlouvu o odběru odpadu
č. 14/01 Obec Staříč – SKLADEKO s.r.o.
s účinností od podpisu smlouvy.
• zamítlo doplatit společnosti SKLADEKO
s.r.o. částku za uložení odpadu za období I. VI. měsíce roku 2015 ve výši 228.560 Kč.
• uložilo Mgr. Kubalovi zaslat na Inspekci
životního prostředí podnět k šetření, zda na
pozemek parc. č. PZE PK 141/18, PK 141/19,
PK 141/20, PK 141/21, PK 141/22, vše v k. ú.
Staříč, byla navážena kontaminovaná zemina
a stavební odpad.
• schválilo odkup pozemků parc. č. 1208,
1209, 1210 a 1213, vše v k. ú. Staříč za cenu
obvyklou uvedenou ve znaleckém posudku
pana Zdeňka Adamuse a uložilo místostarostovi L. Kravčíkovi jednat s majitelem pozemků o dalším postupu.
• schválilo odkup pozemku parc. č. 1214
v k. ú. Staříč za cenu obvyklou uvedenou ve
znaleckém posudku pana Zdeňka Adamuse
a uložilo místostarostovi L. Kravčíkovi jednat
s majitelem pozemku o dalším postupu.
• schválilo prominutí tříměsíčního nájmu
za místnost v budově pošty panu Jaromíru
Staříč
Žabenskému z důvodu nevyužití místnosti
v době rekonstrukce objektu č. p. 335.
• uložilo místostarostovi obce panu Kravčíkovi, aby se stavební komisí zhodnotil oprávněnost žádosti o úpravu místní komunikace
od vlastníků nemovitostí č. p. 747, 749, 751,
753, 755, 757, zastoupených Ing. Svatoplukem Čechem.
• schválilo Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku kompostérů, který předložila
SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42
Šenov u Nového Jičína, IČ: 294 46 619
a zmocnilo starostku obce k jejímu podpisu.
• schválilo Smlouvy o výpůjčce a následném
darování zahradních kompostérů občanům,
kteří podali vyplněný anketní list na Obecní
úřad. Na jedno číslo popisné bude zapůjčen
1 ks kompostéru.
• schválilo rozpočtové opatření č. 5/2015.
• vzalo na vědomí informaci o uskutečněném jednání kontrolního výboru, zápis i usnesení.
• schválilo účelový dar Tělocvičné jednotě
Sokol Staříč na zhotovení nové vodovodní
přípojky do altánku na pozemku parc. č. 9.
• ZO pověřilo Mgr. J. Kubalu vypracovat
Darovací smlouvu s Tělovýchovnou jednotou
Sokol Staříč na částku, která bude odpovídat
nejlevnější nabídce na zhotovení této přípojky
a starostku obce pověřilo tuto smlouvu podepsat.
15. zasedání ZO Staříč ze dne 14. 9. 2015.
• uložilo starostce obce vyzvat společnost
SKLADEKO, s.r.o. Staříč k vyčíslení zisku za
roky 2011, 2012, 1013, 2014.
• vzalo na vědomí informaci o podpisu
kupní smlouvu na koupi bytové jednotky na
adrese Chlebovická 201, Staříč.
6
• uložilo místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vypracovat dodatek číslo 1 k Obecně
závazné vyhlášce o místních poplatcích obce
Staříč, ve kterém bude doplněno veřejné prostranství o pozemky parc. č. 814 a 815 k.ú.
Staříč. Sazba poplatku za vyhrazení trvalého
parkovacího místa bude činit 1 Kč za každý
započatý m2 a každý započatý den.
• schválilo cenovou nabídku společnosti
ENBRA, a.s., se sídlem Durďákova 1786/5,
Černá Pole, 613 00 Brno, ENBRA, a.s. - odštěpný závod Karviná, se sídlem Na Vyhlídce
1079, 735 06 Karviná na dodání a montáž měřičů tepla v objektu KD Staříč, včetně úpravy
rozvodů potrubí pro osazení nových měřičů
tepla. Ověření již instalovaných měřičů a vodoměrů bude řešeno samostatnou objednávkou. ZO zmocnilo starostku obce k podpisu
smlouvy.
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000 Kč Handicap centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., Mozartova 2313,
738 01 Frýdek-Místek na částečné pokrytí
nákladů spojených s pořádáním XIX. ročníku
sportovní olympiády, pořádané ve dnech 25.
9. – 26. 9.2015. ZO uložilo OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele o dohodnutí
termínu podpisu darovací smlouvy.
• vzalo na vědomí žádost předloženou ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, Fibichova 469, 738 01
Frýdek-Místek o finanční dar za účelem podpory rozvoje sociální péče a uspokojování
potřeb občanů. ZO uložilo OÚ zařadit tuto
žádost do rozpočtu na rok 2016.
• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 3.910,- Kč Andělům Stromu života pobočnému spolku Moravskoslezský kraj, Msgr.
Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín na zakoupení zdravotnické pomůcky fonendoskopu
(vhodného pro auskultaci dospělých i dětí).
ZO uložilo OÚ vystavení darovací smlouvy
a zmocnilo starostku obce k jejímu podpisu.
7
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z.s. Pod Oborou 88, 104
00 Praha 10 – Hájek na zřízení babyboxu
v Nemocnici Třinec a zmocnilo starostku
obce k podpisu darovací smlouvy. ZO uložilo OÚ vypracovat darovací smlouvu.
• schválilo Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 1110/2006 programového vybavení
CODEXIS, předložený společností ATLAS
consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13,
Ostrava a zmocnilo starostku obce k jeho
podpisu.
• schválilo Dodatek č. l ke smlouvě Rekonstrukce elektroinstalace a elektrického
zařízení v budově Mateřské školy ve Staříči ze dne 26.3.2015 předložený společností
Kielar elektro s.r.o., Raisova 2124, Frýdek-Místek. Dodatkem č. 1 jsou doloženy více
a méně práce k výše uvedené rekonstrukci.
ZO zmocnilo starostku obce k podpisu výše
uvedeného dodatku smlouvy.
• schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-12-8017554/03 Staříč 2207/2, Gorgol,
příp. kNN a zmocnilo starostku obce k jejímu podpisu. Předmětem smlouvy je stavba
zemní kabelové přípojky v délce cca 62 m
na obecním pozemku parc. č. 1141/2 k.ú.
Staříč.
• uložilo místostarostovi obce Liboru
Kravčíkovi vyhodnotit náklady za svoz komunálního odpadu.
• schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015.
• schválilo žádost dopravce ČSAD Frýdek
- Místek, a.s Politických obětí 2238, 738 01
Frýdek-Místek o znovu udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy na lince 860347 Ostravice - Frýdlant nad
Ostravicí - Palkovice - Staříč. ZO uložilo
Staříč
místostarostovi obce R. Urbišovi vypracovat povolení k udělení licence.
• povolilo hornickou činnost – dobývání
výhradního ložiska ve sloji 112 (B4) č. 112
751, 112 752, 112 753 a 112 754 ve 2. a 3.
důlním poli dobývacího prostoru Staříč,
OKD, a.s. Důlního závodu 3 a zmocnilo starostku obce k podpisu.
• vzalo na vědomí informaci Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,
odboru financí o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve
výši 472.701,00 Kč. ZO uložilo OÚ přeposlat finanční prostředky neinvestiční dotace
na účet Základní školy a Mateřské školy ve
Staříči.
• vzalo na vědomí informaci hejtmana
Moravskoslezského kraje v Ostravě o tzv.
„kotlíkové dotaci“ na roky 2015-2020.
• ZO schválilo poskytnutí bezúročné půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení obce
Staříč ve výši rozdílu mezi požadovanou
a poskytnutou dotací z Operačního programu Životního prostředí. ZO uložilo místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat informaci o tomto rozhodnutí obce Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
• schválilo smlouvu č. 15231854 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí, zaslanou Státním fondem životního prostředí České republiky se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
a zmocnilo starostku obce k jejímu podpisu.
• schválilo žádost Základní školy a Mateřské školy ve Staříči o možnost čerpání
fondu reprodukce majetku na práce související se zhodnocením majetku zřizovatele
v celkové částce 67. 051,50 Kč.
Staříč
Popelnice na biologický odpad
V tomto roce zajistila společnost A.S.A,
spol. s.r.o. Vratimov v naší obci svoz popelnic
s biologickým odpadem. K tomuto svozu se
přihlásilo 27 našich občanů. Poslední vývoz
bude uskutečněn 16. listopadu tohoto roku.
Obecní úřad se obrací na občany, kteří mají
pronajatou hnědou popelnici na biologický
Kotlíkové dotace
Od roku 2022 nebude podle platného
zákona o ovzduší v ČR možné provozovat
v domácnostech staré neekologické kotle 1.
a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na
český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy
a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4.
emisní třídy a vyšší.
Evropskou komisí byl schválen Operační program Životní prostředí, jehož cílem je
mimo jiné snížit emise z lokálního vytápění
domácností. Moravskoslezský kraj bude mít
na tyto tzv. „Kotlíkové dotace“ na roky 2015
– 2020 k dispozici až 1,4 mld. Kč. Dotace se
vztahují na výměnu starých zdrojů vytápění
domácností za nové ekologičtější zdroje tepla,
mezi které patří kotle na pevná paliva nejvyšší
emisní třídy, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
Hejtman Moravskoslezského kraje zaslal
obcím sdělení, že domácnostem se předpokládá možnost poskytnout dotace v rozsahu 70
až 85 % z částky 150.000 Kč jako maximálně
celkově uznatelné výdaje. Výše bude závislá
na typu nově pořizovaného zdroje tepla a lokality, kde se tento zdroj nachází. Moravskoslezský kraj plánuje přispět za účelem posílení
zájmu domácností o výměnu starých kotlů ze
svého rozpočtu dalšími 5 % všem žadatelům
o dotaci. Fyzické osoby mohou podávat žádosti na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí
8
odpad, aby nám podali informaci, zda budou
nadále hnědou popelnici využívat, nebo budou biologický odpad kompostovat v nových
kompostérech, abychom o této skutečnosti
mohli informovat společnost A.S.A, spol.
s.r.o. Vratimov. Informace podejte prosím na:
fi[email protected], nebo na telefon: 558
660 260, 605 447 149.
výzvy pro občany. Předpokládaný termín je
podzim 2015.
Obecní úřad Staříč považuje tyto Kotlíkové dotace za velkou příležitost ke zkvalitnění
ovzduší v obci. ZO proto rozhodlo schválit
žadatelům o tuto dotaci poskytnutí bezúročné půjčky se splatností 4 let z Fondu rozvoje
bydlení obce Staříč. Půjčka bude na částku ve
výši rozdílu mezi požadovanou a poskytnutou dotací z Operačního programu Životního
prostředí.
Na co lze získat dotaci:
• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně
nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max.
20 tis. Kč)
• služby energetického specialisty
• projektová dokumentace
Výše podpory:
• Kotel výhradně na uhlí 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa),
plynový kotel 75 %
• Kotle výhradně na biomasu a tepelná
čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
9
Staříč
INFORMACE K DOKUMENTACI ODKANALIZOVÁNÍ
NEMOVITOSTI - KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK K RODINNÝM DOMŮM
V průběhu přípravy projektu „Staříč – splašková kanalizace a ČOV“ byly součásti projektu
dokumentace kanalizačních splaškových přípojek k rodinným domům. Tyto dokumentace jsou
již zpracovány a nachystány k převzetí na obecním úřadě.
Žádáme majitelé rodinných domů k vyzvednutí „Dokumentace odkanalizování nemovitosti“.
CENA DOKUMENTACE 960,- KČ.
INFORMACE ÚŘADU PRÁCE ČR
Výměna průkazu osoby
se zdravotním postižením
K 31. 12. 2015 končí
platnost všech průkazů
mimořádných
výhod
I. až III. stupně, které
vydávaly před 1. lednem
2012 obce s rozšířenou
působností a ještě předtím bývalé okresní úřady. Na konci roku 2015 zároveň skončí platnost
průkazů osoby se zdravotním postižením TP,
ZTP a ZTP/P, které vystavoval v období let 2012
až 2014 (tzv. dočasné průkazy opatřené plastovou fólií) Úřad práce ČR.
O výměnu stávajících průkazů za nový musí
držitelé průkazů požádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději do konce tohoto roku 2015, v opačném případě nebudou moci
využívat žádné benefity a nároky, které jim z držitelství průkazu vyplývají.
Pro obec Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice,
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina,
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice,
Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště,
Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň,
Žermanice, se jedná o pracoviště ÚP ČR, Na
Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek. O výměnu
průkazu mohou držitelé stávajících průkazů
požádat v úředních hodinách, v pondělí a středu
od 8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod. do
17,00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 hod.
do 11,00 hod., v kanceláři č. 110a, v přízemí budovy.
K výměně průkazu je nutno doložit stávající
průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz
mimořádných výhod), platný občanský průkaz,
současnou fotografii držitele průkazu o rozměru
35 x 45 mm a vyplněný formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“, který je k dispozici také na webových
stránkách https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/
cs/form nebo je k vyzvednutí přímo na příslušném pracovišti úřadu práce. Za nový průkaz
je vybírán správní poplatek 30,-Kč. Hotovost
klient uhradí přímo u zaměstnance, který bude
nový průkaz vydávat.
Držitelé průkazů mimořádných výhod vydávaných před 1. lednem 2012, pokud vlastní
písemné rozhodnutí o přiznání mimořádných
výhod, doloží i toto rozhodnutí. Tímto rozhodnutím se prokazuje období, na které byly klientovi přiznány mimořádné výhody.
Držitelé průkazů, kterým přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením úřadem práce po
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat formulář „Přechod
nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. K výměně průkazu držitelé doloží úřadu
práce pouze stávající průkaz osoby se zdravotním postižením, platný občanský průkaz, současnou fotografii rozměru 35 x 45 mm, s tím,
že na úřadu práce podepíší formulář k výměně
průkazu.
Staříč
Pro bližší informace se můžete obrátit
na telefonní čísla našeho pracoviště ve
Frýdku-Místku: 950 113 540, 950 113 480
10
a 950 113 482., Úřad práce ČR, Kontaktní
pracoviště Frýdek-Místek
KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Divadelní představení
SEX PRO POKROČILÉ
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý
sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat
mnohem víc…
Kulturní komise si
připravila pro letošní prosinec divadelní
představení SEX PRO
POKROČILÉ.
Doprodej: v sobotu 28.11. na Vánočním
jarmarku a od 30.11. v Obecní knihovně
Představení bude v pátek 11.12.2015
v 19:00 hod. v sále Kulturního domu
Po představení si můžete posedět při dobré
hudbě v tělocvičně a v restauraci KD.
Autorka: Michele Riml, hrají: Karel Roden
a Jana Krausová, ve videoprojekcích: Tonya
Graves
Hrají na harmoniku MILAN CYRUS
& LADISLAV KOKEŠ na housle
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend
v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“?
Předprodej: pátek 27.11. od 18hod. v sále
Kulturního domu
Jeden v saku a klobouku, druhý v obleku
a kravatě. Jeden hraje na harmoniku, druhý
na trubku a housle. Jeden si říká Mike De-
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25
let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je
pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy
více než erotogenních zón nadchlo diváky této
kanadské komedie po celém světě. Sex pro
Longpre, píše básně, poslouchá Queen a čte
Bukowského, druhý si říká Henry Degrelle,
miluje jazz 20. let, hraje v dixielandové kapele
a čte Kerouaca. To jsou dva kamarádi ze stejné školy, narozeni v jednom roce a dokonce
i měsíci. Hudební duo, které Vám zahraje, co
si budete přát.
Staříč
11
MŠ INFORMUJE
Opět je tu nové číslo Zpravodaje a sním
také informace ze života v naší školičce.
1. září, tak jako v loni, před loni, před a před
loni…, začal nový školní rok. Přeji všem, kterých se týká, aby byl pro ně nezapomenutelný,
skvělý, šťastný a klidný.
Ve školním roce 2015- 2016 bude mateřskou školu navštěvovat 56 dětí ve věku 2-7 let.
Každý rok se snažíme, aby byl pro děti bohatý
na nové zážitky a ne jinak tomu bude i letos.
Už v září navštívilo děti v MŠ divadlo Beruška
s pohádkou „Jak si myška našla kamarády“.
První říjnový pátek jsme se odpoledne sešli na kopci Kamenná na tradiční Drakiádě.
Počasí bylo úžasné, sice mohlo do draků víc
foukat, ale na krásném odpoledni to nic nezměnilo. Na zahradě MŠ byly všechny děti
odměněny diplomem a medailí. K Drakiádě
připravují děti z 2. třídy MŠ pečený štrúdl.
Hned ráno začaly s přípravou jablíček. Nejdříve oškrábat, pak nastrouhat. Všechny
chtěly pomáhat. Některé proto, že to umí
a chtějí to ukázat, jiné
proto, že je doma k tomu
maminky ještě nepustily.
Hned po svačině pokračujeme: připravit potřebné
pomůcky a další ingredience, těsto už předpřipravila paní učitelka. Takže
rozválet, poklást jablíčky
a dalšími dobrotami- rozinky, kokos a zavinujeme. Hotové je svěříme
paní kuchařce k upečení
a pak už jen čekáme. Dílo
se zdařilo a vše se snědlo.
Na kopci přece tak vyhládne. A protože je sezóna
jablíček, přikládám recept.
Rozpis na dva štrúdly: 420 g hl. mouky, 2celá
vejce, 1 Hera, 2 lžíce octa, 6 lžic mléka, zpracovat a nechat přes noc uležet, rozválet, rozpuštěné máslo, strouhanka, jablíčka, dle chuti
kokos, ořechy, rozinky, skořice, zavinout, potřít vajíčkem a upéct. Přeji dobrou chuť.
Od 6. října začíná „Cvičení rodičů a dětí“.
Přijďte si každé úterý od 15,30 hod. do 16,30
hod. zacvičit se svými dětmi do tělocvičny nad
MŠ. Sportovní obuv a chuť cvičit s sebou. Přijít mohou i rodiče s dětmi, které nenavštěvují
MŠ.
V Keramických dílnách pro rodiče a děti
si mohly maminky s dětmi vyrobit podzimní
nebo vánoční dekorace.
V říjnu přijede zahrát dětem pohádku
divadlo Ententýky a v listopadu zhlédnou děti
pohádku „O princezně Zapoměnce.
V prosinci nás navštíví čert, anděl a Mikuláš
a malíř a dětský ilustrátor, pan Adolf Dudek.
Iveta Novotná, učitelka MŠ
Staříč
12
SVATOMARTINSKÉ HODY 2015
Restaurace Kulturní dům Staříč Vás zve na Svatomartinské hody, které u nás budou probíhat od 6. do
15. listopadu 2015. Vybrat si budete moci z pestré nabídky staročeských i moderních specialit. Menu bude
k nahlédnutí od 30. října na www.nakulture.cz a facebookových stránkách Restaurace. Rezervace nutná
na tel. čísle 739 87 87 69 nebo na emailu [email protected]
seznam.cz.
Těšíme se na Vás!
SKAUTI
Tábor 2015
Přišlo léto, prázdniny a s nimi také očekávaný tábor. Opět jsme prožili dva týdny
v nádherné přírodě na Hadince, ve skvělé atmosféře. Letošní tábor jsme se „proměnili“
v Indiány a bojovali se zákeřným Montezumou. Jak tábor probíhal, si můžete přečíst
v následujících ukázkách z deníků účastníků.
6.7.2015 Rodiče nás přivezli do Lískovce na
nádraží. Potom přijel vlak, kterým jsme jeli do
Ostravy. V Ostravě jsme přestoupili na vlak,
kterým jsme jeli na zastávku do Suchdola.
Potom jsme přestoupili a jeli až na zastávku
Čermná ve Slezsku. Pak jsme ušli přibližně
5km a byli jsme v táboře. Vybrali jsme si stany a šli sbírat smůlu na fakule. Kluci mezitím
sbírali chrastí. My jsme šli sbírat ještě jehličí.
Potom jsme pomohli stavět trampolínu a připravovat táborák. U táboráku jsme zpívali
a potom šli spát.
10.7. Ráno jsme se probudili a opakovalo se
to samé jako předchozí dny. Jen byla opravdu
velká zima. Hned po snídani jsme na 2 hodiny
šli do lesa stavět každá skupinka bunkr, aniž
by ho ty ostatní dvě našly. My jsme ho stavěli z kopřiv. Vrátili jsme se a šli hledat bunkry
ostatních. Byl oběd a odpolední klid. Pak jsme
šli jakoby na 3 stanoviště po 20 minutách.
První bylo s Honzou rozdělání ohně, druhé
s Miťasem „tetování“ a třetí s Hankou vyrábění masek ze sádry. Každý musel mít na tváři
sádru. Následovala další hra, kde jsme museli
běhat pro „maso“ za nejvíce bodů a střídalo
se to po ročním období. Běhali jsme dvě hodiny
13
a každé období mělo jen patnáct minut. Hra
skončila, byla večeře, nástup, rituál a oheň.
V tento večer začaly noční hlídky.
15.7. Ráno byla rozcvička a nástup. Já jsem
měla službu v kuchyni a ostatní museli jít do
lesa. Stromy byly nastříkané voňavkou a podle
toho našli cestu k maskám. Potom byl oběd
Podzimní víkendovka
- Zlaté Hory
V pátek 25.9 2015 hned po škole jsme se
sešli u kostela v 16:30h a vyjeli společně do
Zlatých Hor. Cesta vlakem byla sranda, ale
vlak měl zpoždění 5min. Na konečné jsme
vystoupili a šli na zastávku autobusu. Po hodině jízdy jsme dorazili na poslední zastávku
a šli 1km do klubovny. Klubovna byla velká a
prostorná. Druhý den jsme měli snídani. Po
snídani jsme hráli hru na schovávání lepící
pásky, po obědě jsme navštívili Zlatorudné
mlýny, kde se těžilo zlato a potůček teče v ně-
Staříč
a odpolední klid. Potom jsme dělali bobříka
„smrtící lovec“ – měli jsme 3 pokusy házení
oštěpem do kruhu a museli jsme zasáhnout
1 balónek. Potom jsme luštili šifru. Potom jsme
hledali věci podle seznamu. Pak jsme šli k poradní skále a dostala jsem bílý štít. Potom jsme
šli s Fufu spát do lesa.
kterých místech proti proudu. Sobotní večer
byl v duchu stezky odvahy-která byla strašidelná . V neděli se uskutečnila výpravu na
rozhlednu Biskupská Kupa, která se nachází
890m. n.m. z které byl krásný výhled. Cesta
dolů byla rychlá a zábavná, plná srandy. Večer jsme zakončili prohlížením fotek a filmem
Croodsovi. V pondělí ráno jsme uklidili a připravili na cestu domů. Vlak měl hodinu zpoždění, proto jsme byli v Lískovci až 14:20h.
Počasí i výlet se vyvedl skvěle.
Fufu
Staříč
Hasičský Svatováclavský výšlap
2015
Na Václava, 28. září, v den státního svátku, pořádají místní hasiči nejen pro své členy
výšlap na Lysou horu. Této turistické akce,
která se konala již po osmé, se účastní věrní
návštěvníci Lysé hory, kterých rok od roku
přibývá. Tak tomu bylo i v letošním roce. Cel-
14
kem 23 nadšenců z řad hasičů
i veřejnosti dobylo vrchol Lysé
hory okolo poledne s vidinou,
že si prohlédnou
a občerství se
v nově postavené
Bezručově chatě. …a příští rok
na Václava zase …
Ovšem – zůstalo
jen u občerstvení
z vlastních zásob a „ Václavova ořechovka“.
Chata je doposud zavřená, údajně ještě není
zkolaudována. To jediné bylo mínusem za jinak hezkým dnem stráveným na nejvyšším
vrcholu Moravskoslezských Beskyd.
Radek Urbiš
„Zlatí“ novomanželé – bývalý starosta SDH Staříč František Pokluda a Eva Pokludová, kteří
stále vykonávají záslužnou práci pro sbor.
15
Sokoli jsou dobrá parta
Ve dnech 3. až 5. října se konal tradiční podzimní turistický zájezd se Sokoly na
Roháče. A protože sokoli jsou ptáci družní,
prodloužili jsme si
zájezd ze dvou na tři
dny. Termín jsme si
nemohli vybrat lépe:
každý den měl alespoň jeden účastník
zájezdu narozeniny
a někdy se k tomu
přidal i svátek. První
den jsme v nádherném letním počasí
vystoupali na Sivý
vrch a po dobré večeři jsme u kytary oslavili narozeniny prvního
jubilanta. Druhý den jsme naplánovali hned
dvě trasy: výstup na Baranec a hřebenovku
Hrubá kopa, Tri kopy a Baníkov. A i když
ráno bylo krásné letní počasí, na vrcholcích
hor Roháče ukázaly, že dokážou být opravdu rohaté. Silný vítr přivál mraky z blízkého
Staříč
i dalekého okolí a ty se na vrcholcích zapíchly
a držely se tam jako klíšťata. Naštěstí se odpoledne počasí trochu umoudřilo a za naši
námahu se nám Roháče odměnily nádhernými výhledy. Ale tím
naše nedělní dobrodružství nekončilo
– ze Žiarské chaty
jsme sjeli do hotelu na koloběžkách.
Krásný zážitek byl
umocněn vědomím,
že po večeři budeme
slavit narozeniny
dalšího jubilanta.
Pondělí jsme si užili
v termálním bazénu
Bešeňová, kde jsme
si za zlevněné vstupné všichni báječně prohřáli namožené svaly. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili na bio farmě Krajinka. Zde jsme
si kromě dobrého oběda nakoupili i lahodné
místní sýrové speciality a pak už nás náš hodný pan řidič ve zdraví dovezl domů.
ZPRÁVA O ČINNOSTI STAŘIČSKÉHO PÉTANQUE KLUBU
V sobotu 27. června se uskutečnil 19. ročník Staříčského poháru. Našeho tradičního
turnaje se zúčastnilo 12 dvojčlenných družstev. Přijeli naši přátelé z Orlové, Albrechtic
a Valšovic. Poprvé u nás hrálo družstvo
z Hradce nad Moravicí jehož člen Jan Csibrej
jezdí k nám do Staříče trénovat a stal se také
členem Sokola Staříč. Bylo krásné letní počasí
a tak se turnaj vydařil i po této stránce. Zvítězila dvojice Zdeněk Dujava, Boleslav Ivanuszek
z Albrechtic, druzí byli Zbyněk Jakeš s Pavlem
Ondruškou a třetí staříčské družstvo Pavel
a Mirka Šebestovi.
Staříčský „Nočník“ proběhl z pátku 17.
na sobotu 18. července. Je to náš noční tur-
naj. Počasí bylo opět skvělé, zúčastnilo se 10
dvojic. Podle noční teploty to byl vlastně „tropický turnaj“ , protože teplota neklesla pod
20 °C. My jsme skončili něco po půlnoci, ale
teplota nad 20 stupňů se udržela až do rána.
Pořadí v turnaji: 1. B. Ivanuszek, D. Dujavová, 2. Z. Dujava, M. Dujavová, obě družstva
z Albrechtic, 3. L. Židková s K. Mudrovou.
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev.
V sobotu 1. srpna jsme hráli na Valšovickém poháru. Je to turnaj jednotlivců
a z našeho klubu se zúčastnili: Karel Brož,
Ladislav Šimíček, Lidka Rodková, Jana Kohutová a Jan Csibrej. Z 50 hráčů z celé Moravy jsme se umístili takto: 22. - Lidka Rodko-
Staříč
vá, 27. - Karel Brož, 30. - Honza Csibrej, 36.
- Láďa Šimíček a 44. - Jana Kohutová. Honza
a Jana jsou našimi novými členy a na velkých
turnajích zatím sbírají zkušenosti.
Pátek 14. srpna - Prázdninový turnaj. Byl
to jubilejní 10. ročník turnaje, který pořádáme jen pro členy našeho klubu. Je to takový
„pohodový turnájek“ bez pohárů a cen, kdy se
nemusíme starat o hostující hráče, ale hlavně
si zahrajeme v pohodě a klidu. Sešlo se nás
14 a tak jsme se rozlosovali do 5 družstev po
3 a v jednom byli jen 2 hráči. Začali jsme hrát
až v 17.30, protože bylo vedro a taky jsme
i pozdě skončili, ale to nevadilo, zapnuli jsme
naše umělé osvětlení. Turnaj vyhrála trojice:
K. Brož, M. Kozelský, J. Csibrej.
12. září jsme zajeli na Orlovský kahan.
Do Orlové jsme vždy rádi jezdili, byl to první
klub, se kterým jsme navázali přátelské i hráčské styky. Z rána už bylo trošku chladno, ale
stále ještě doznívalo letošní překrásné léto.
Na 18. ročník přijelo 19 družstev z celé Moravy. Staříč reprezentovali:K. Brož, L. Žídková
a L. Šimíček.
V základní části turnaje se nám vcelku dařilo a postoupili jsme do vyřazovacích bojů z
krásného 6. místa. Ve čtvrtfinále jsme však
prohráli a tak jsme se zbavili možnosti hrát
o přední umístění. Nakonec jsme skončili na,
vcelku slušném, 7. místě.
Mistrovství České republiky seniorů nad
55 let v Litovli. Toto mistrovství ČR pro starší
hráče se hraje od roku 2007. Na 1. MČR se-
16
niorů v Roudnici nad Labem v r. 2007 zaznamenali Staříčští hráči dosud největší úspěch.
To ještě hráli muži i ženy samostatnou soutěž.
Letošního mistrovství se zúčastnilo 18 tříčlenných družstev. Staříč poslal do Litovle dvě
družstva, jedno mužské: K. Brož, V. Plesník,
L. Šimíček a jedno ženské: A. Čermáková,
Z. Šebestová, L. Rodková. Soutěž nebyla
rozdělena na mužskou a ženskou a tak obě
družstva hrála v jedné soutěži. Přestože se zde
prezentovali „starší“ hráči, byl tady výkvět
petangu České republiky. Mužům se dařilo
o něco více a tak obsadili 14. místo a ženy
skončily 16.
Svatováclavský turnaj byl na pořadu
v sobotu 3. října. 14. ročníku se zúčastnilo 10
dvojic. Mezi účastníky byli i novopečení Mistři České republiky seniorů nad 55 let. Jsou
to, nám dobře známí, hráči z Albrechtic, kteří
k nám jezdí už dlouhá léta: Honza Bukovčík,
Jarda Ševčík a Kamil Vajčovec. Připravili jsme
jim malou oslavu, vždyť přivítat na turnaji Mistry České republiky, to se hned tak nepodaří.
Honza Bukovčík je dokonce už trojnásobným
mistrem ČR. Pravda, hráli u nás bez J. Ševčíka, ale mistři jsou mistři! U nás však skončili
až na 5. místo. Turnaj vyhrála dvojice Jožka
a Toník Poláchovi z Albrechtic, 2. byli Láďa
Plesník s Aničkou Čermákovou a 3. Honza
Ježíšek s Mirkem Sukem z Valšovic.
Karel Brož
člen Staříčského Pétanque Klubu
a nebo taky prezident ve výslužbě
17
Staříč
ZPRÁVA O ČINNOSTI STAŘIČSKÉHO BOWLING KLUBU
Přes prázdniny se bowlingové soutěže
nehrají a turnajů se zúčastňujeme jen sporadicky a tak sezona pro nás nastává až na
podzim.
Staříčští bowleři stále figurují ve 3. ABL
(Amatérské Bowlingové Lize) oblast Ostrava. Soutěž jsme zahájili 17. září v herně SKY
v Porubě. Ve skupině je 6 družstev, odehrajeme 5 turnajových dnů po 5 utkáních. Do soutěže zatím zasáhli Karel Brož, Jan Štrasser,
Libor Kaňok a Michal Závodný. Další dva
hráči ze základního kádru Evžen Marek
a Zbyněk Prokop dosud nenastoupili, protože v hrací dny mají dlouhé směny a nestíhají
začátky utkání. Postup do 2. ligy nám proto
stále uniká.
1. místo z jarního části. Tento přebor naší
bowleři vyhráli již desetkrát.
Další soutěž, která nás čeká je Hornický
Bowling Cap. Kvalifikační turnaj budeme
hrát v sobotu 17. října v herně restaurace
Šatlava v Místku.
Karel Brož
člen Staříčského Bowling Klubu
Přebor Slezské Župy v bowlingu začneme hrát v neděli 25. října. Budeme obhajovat
BALCAROVY POVÍDKY - PĚTISTOVKA
Určitě každý z nás něco ztratil nebo našel.
Většinou ztratil. Vyhrát ve sportce nebo loterii je snadnější něž něco najít. Aby dnešní důchodce ztratil nějaký peníz je nemožné. Váží
si každé korunky, hledá plakáty, které píšou
o slevách v Tescu nebo jiných velkých prodejnách. Existuje ale pro bohaté podnikatelé
stánek s názvem „MAKRO“. I já jsem dostal
průkazku do Makra, za mého starostování v
Sokolu. Mám ji dodneška. Občas zajdeme s
moji ženu do Makra. Pro celý balík vína ve
slevě. Abychom si koupili 20 dkg rybího salátu, to nepřipadá v úvahu. Celý kotlík je pro
podnikatele připraven.
Jeli jsme v dešti do vysněné prodejny. Nebyl
jsem moc nadšený. Moje Boži vystoupila
sama, já zůstal v autě sám a pejskem, který
má rád autíčko a na sedadle spal. Po delší
době přestalo pršet a já vystoupil z auta a
šel se podívat přes výkladní sklo, kde je moje
polovička. Když jsem obcházel kaluže napršeného jarního deště, spatřil jsem v jedné
kalužce papírový peníz, který se podobal české pětistovce. Nikdo kolem. Ruka šmatralka
vjela rychlým hmatem do vody a vytáhla rozmočenou českou bankovku. Málem se vodou nasákla penízka rozpadla na kusy. Jemně jsem ji přitlačil na mou sportovní hruď a
pelášil do auta. Jenom jestli je pravá? Vážení
čtenáři byla. Za pětistovku, kterou nechal v
kaluži bohatý podnikatel velice děkuji. Měla
číslo 4583188kn. Kde se teď potuluje nevím.
Věřím, že tu penízku neztratil nějaký důchodce.
Milan Balcar
Staříč
18
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
6.-15.11.
21.11.
28.11.
5.12.
11.12.
Svatomartinské hody v KD
Relaxační den pro ženy
Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku
Mikulášská nadílka – hasiči
divadelní představení Sex pro pokročilé
SBĚR NEBEZPEČNÉHOODPADU
EČNÉHOODPADU A ELEK
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Vážení občané obce STAŘÍČ
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem
Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr
nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude
přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
14.11.2015
10,00 - 10,30
10,45 - 11,15
11,30 - 12,00
rozcestí u mlýna
pod kostelem směr Místek
u hostince Blue Bowling
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat:
- baterie a akumulátory všeho druhu,
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla)
- chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie)
- detergenty a odmašťovací přípravky
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
- zářivky, výbojky, teploměry
- prošlé léky a zdravotnický materiál
- průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
- televizory, monitory, rádia, jiný elektrotechnický odpad
- chladničky, mrazáky, sporáky
- pneumatiky atd.
19
Staříč
Staříč
20
21
Staříč
Staříč
22
SKAUTI - ZLATÉ HORY
23
SKAUTSKÝ TÁBOR
Staříč
Staříč
24
HASIČSKÉ OSLAVY
25
ROHÁČE
Staříč
Staříč
26
MATEŘSKÁ ŠKOLA
27
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Staříč
Staříč
28
MATEŘSKÁ ŠKOLA
29
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Staříč
Staříč
30
CYKLOZÁVOD „OKOLO STAŘÍČ@“
31
Staříč
CYKLOZÁVOD „OKOLO STAŘÍČ@“
Staříč
32
INZERCE
Staříč
33
INZERCE
1875,Ć1Ê325$'&(
Měření a vážení klienta, výpočet BMI, výpočet ideální hmotnosti
Navržení redukčního programu, racionální program vyvážené
stravy dle denní potřeby živin
Sestavení vzorového jídelníčku na „míru“ klienta
dle potřeb živin na den
Zhodnocení a propočítání stávajícího jídelníčku
Poradenství v oblasti dětské výživy
Doporučení k pohybové aktivitě, výživová doporučení,
pitný režim
Nikol Fojtíková
Staříč 172
Tel.: 776 108 096
E-mail: [email protected]
Staříč
34
INZERCE
ESTETICKÁ a KOREKTIVNÍ ambulance
Mgr. Simona Lipovská
Tel: 603 588 092
Medicinální suchá pedikúra – 100% hygiena
Permanentní makeup
Chemický peeling.
Korekce vrásek
Ozónová, kyslíková a termoterapie
T
.
KALENDÁŘ
NA ROK
2016
Obecní úřad vydal pro rok 2016
nové kalendáře.
Kognitivní rehabilitace
Monitoring krev.tlaku. Kurzy Nordic Walking
Brušperk, www.zdravi-estetika.cz
[email protected] Tel: 558 666 001
Kalendáře si můžete od prosince
vyzvednout v obecní knihovně.
35
Staříč
TURISTICKÝ ZÁJEZD NA ROHÁČE
Staříč
S
taříč
č
36
TURISTICKÝ VÝLET
NA LYSOU HORU
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. prosince 2015. Do doby uzávěrky nám
prosím zasílejte své příspěvky. Vydává obec Staříč v nákladu 750 ks. Redakční
rada: Tamara Filínová a Blanka Pešková. Kontakt: OÚ Staříč, 558 660 260,
knihovna 558 661 051, email: [email protected] Registrováno
u MK ČR pod registrační značkou E 15908. Za správnost příspěvku
zodpovídá jeho autor.
Grafika a tisk: © Kleinwächter

Podobné dokumenty