Návod k obsluze KAZETOVÉ JEDNOTKY

Transkript

Návod k obsluze KAZETOVÉ JEDNOTKY
UŽIVATELSKÁ PěÍRUýKA
ýtyĜcestný kazetový typ
Velice vám dČkujeme za zakoupení naší klimatizaþní jednotky.
PĜed použitím klimatizaþní jednotky si peþlivČ pĜeþtČte tuto pĜíruþku a uschovejte ji pro budoucí použití.
VNITěNÍ
JEDNOTKA
VENKOVNÍ
JEDNOTKA
Lamely pro proudČní vzduchu (na výstupu vzduchu)
MĜížka pĜívodu vzduchu
Odtokové þerpadlo (odtoková voda z vnitĜní jednotky)
Panel displeje
Odtokové potrubí
Dálkový ovladaþ
Výstup vzduchu
Chladící potrubí
Vzduchový filtr (uvnitĜ mĜížky pĜívodu vzduchu)
PĜívod vzduchu
PĜívod vzduchu
Výstup vzduchu
POZNÁMKA
Všechny obrázky v tomto návodu jsou zde pouze za úþelem vysvČtlení.
Mohou se mírnČ lišit od klimatizaþní jednotky, kterou jste zakoupili (v závislosti na modelu). Skuteþný tvar má pĜednost.
Nevkládejte prsty, tyþe nebo jiné pĜedmČty do pĜívodu nebo
výstupu vzduchu.
MĤžete si zpĤsobit zranČní, pokud se ventilátor otáþí vysokou
rychlostí.
OBSAH .................................................................................................. STRANA
1.
DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ INFORMACE ......................................................... 1
2.
NÁZVY ýÁSTÍ ..................................................................................................... 2
3.
PROVOZ A VÝKON KLIMATIZAýNÍ JEDNOTKY................................................ 3
4.
TIPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ ................................................................... 3
5.
NASTAVENÍ SMċRU PROUDċNÍ VZDUCHU ..................................................... 3
6.
ÚDRŽBA .............................................................................................................. 4
7.
ěEŠENÍ PROBLÉMU .......................................................................................... 5
V blízkosti jednotky nikdy nepoužívejte hoĜlavé spreje,
jako je sprej na vlasy, lak nebo barva.
MĤže to zpĤsobit požár.
Nikdy se nedotýkejte výstupu vzduchu nebo vodorovných
lopatek, zatímco je kyvná klapka v provozu.
Prsty mohou být zachyceny nebo se mĤže poškodit jednotka.
Nikdy nevkládejte žádné pĜedmČty do pĜívodu nebo výstupu
vzduchu.
Kolize pĜedmČtu s ventilátorem pĜi vysokých otáþkách mĤže
být nebezpeþná.
Nikdy sami nekontrolujte nebo neopravujte jednotku.
Požádejte kvalifikovanou servisní osobu, aby provedla tuto práci.
1. DĤLEŽITÉ BEZPEþNOSTNÍ INFORMACE
Nelikvidujte tento výrobek jako netĜídČný komunální odpad.
Je nutný sbČr takového odpadu pro speciální zpracování.
Následující instrukce musí být dodrženy, aby se zabránilo
zranČní uživatele nebo jiných osob a poškození majetku.
Nesprávné používání z dĤvodu nedodržení pokynĤ mĤže
zpĤsobit zranČní nebo jiné škody.
Nelikvidujte elektrické spotĜebiþe jako netĜídČný komunální
odpad, využívejte samostatné sbČrné dvory.
ObraĢte se na místní úĜady ohlednČ informací o dostupných
systémech likvidace odpadu.
Zde uvedená bezpeþnostní opatĜení jsou rozdČlená do dvou kategorií.
V obou pĜípadech si musíte peþlivČ pĜeþíst uvedená dĤležitá
bezpeþnostní opatĜení.
Jestliže jsou elektrické spotĜebiþe likvidovány na zavážkách
nebo skládkách, mohou nebezpeþné látky unikat do spodní
vody a dostat se do potravinového ĜetČzce, což poškozuje
zdraví a životní prostĜedí.
VAROVÁNÍ
Chcete-li zabránit úniku chladiva, obraĢte se na vašeho
dodavatele.
Když je systém nainstalován a pracuje v malé místnosti, je nutné
udržet koncentraci chladiva, pokud dojde k jeho úniku, v mezích.
V opaþném pĜípadČ mĤže dojít se snížení obsahu kyslíku
v místnosti, což mĤže mít za následek vážnou nehodu.
Neuposlechnutí varování mĤže mít za následek smrt.
ZaĜízení musí být nainstalováno v souladu s národními
pĜedpisy pro elektrická zapojení.
UPOZORNċNÍ
Chladivo v klimatizaþní jednotce je bezpeþné a za normálních
okolností neuniká.
Jestliže chladivo v místnosti uniká, ve styku s plamenem hoĜáku,
topení nebo sporáku mĤže dojít ke vzniku škodlivého plynu.
Neuposlechnutí upozornČní mĤže mít za následek zranČní
nebo poškození zaĜízení.
VAROVÁNÍ
VypnČte všechna spalovací topná zaĜízení, vyvČtrejte místnost a
obraĢte se na dodavatele, u kterého jste jednotku zakoupili.
Nepoužívejte klimatizaþní jednotku, dokud servisní osoba nepotvrdí,
že þást odpovČdná za únik chladiva je opravena.
Požádejte svého dodavatele o instalaci klimatizaþní jednotky.
Neúplná vámi provedená instalace mĤže mít za následek netČsnost
vody, elektrický šok a požár.
UPOZORNċNÍ
Požádejte svého dodavatele o vylepšení, opravu a údržbu.
Neúplné vámi provedené vylepšení, oprava a údržba mĤže mít
za následek netČsnost vody, elektrický šok a požár.
Nepoužívejte klimatizaþní jednotku k jiným úþelĤm.
Aby se zabránilo zhoršení kvality, nepoužívejte jednotku
k chlazení nástrojĤ, potravin, rostlin, zvíĜat ani umČleckých dČl.
Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
zranČní, nebo pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je
zápach ohnČ, vypnČte napájení a obraĢte se na dodavatele.
PĜed þištČním se ujistČte, že provoz je zastaven tak, že vypnete
jistiþ nebo vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky.
V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k elektrickému šoku a úrazu
elektrickým proudem.
Nikdy nedovolte, aby se do vnitĜní jednotky nebo dálkového
ovladaþe dostala vlhkost.
MĤže to zpĤsobit elektrický šok nebo požár.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru,
ujistČte se, že je nainstalován detektor svodového proudu
do zemČ.
Nikdy nestlaþujte tlaþítko dálkového ovladaþe tvrdým špiþatým
pĜedmČtem.
Dálkový ovladaþ se mĤže poškodit.
UjistČte se, že klimatizaþní jednotka je uzemnČna.
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, ujistČte se, že jednotka
je uzemnČna a že uzemĖovací vodiþ není pĜipojen k vodnímu nebo
plynovému potrubí, bleskosvodu ani k uzemnČní telefonního
pĜipojení.
Spálenou pojistku nikdy nenahrazujte pojistkou s nesprávným
jmenovitým proudem nebo jinými vodiþi.
Použití drátu nebo mČdČného vodiþe mĤže zpĤsobit selhání
jednotky nebo zpĤsobit požár.
Aby se zabránilo úrazu, neodstraĖujte chrániþ ventilátoru
venkovní jednotky.
Vystavení se se proudu vzduchu na delší dobu mĤže ohrozit
vaše zdraví.
uživatelská pĜíruþka
1
Neovládejte klimatizaþní jednotku mokrou rukou.
MĤže dojít k elektrickému šoku.
Nepoužívejte vaši klimatizaþní jednotku ve vlhké místnosti, jako
je koupelna nebo prádelna.
Nedotýkejte se žeber výmČníku tepla.
Tato žebra jsou ostrá a mĤže dojít k poĜezání.
2. NÁZVY þÁSTÍ
Nepokládejte pĜedmČty, které by mohly být poškozeny vlhkostí,
pod vnitĜní jednotku.
Jestliže je vlhkost vyšší než 80%, když je zablokován odtok nebo je
zneþištČn filtr, mĤže dojít ke kondenzaci.
Klimatizaþní jednotka se skládá z vnitĜní jednotky, venkovní
jednotky, propojovacího potrubí a z dálkového ovladaþe. (Viz Obr.1)
Po dlouhém používání zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
stojanu a armatur jednotky.
PĜi poškození mĤže dojít ke spadnutí jednotky a k úrazu.
Ŷ
Indikátory funkcí na panelu displeje vnitĜní jednotky
PĜijímaþ infraþerveného signálu
Doþasné tlaþítko
Aby se zabránilo nedostatku kyslíku, místnost dostateþnČ
vČtrejte, jestliže se spolu s klimatizaþní jednotkou používá
zaĜízení s hoĜákem.
Naaranžujte odtokovou hadici tak, aby byl zajištČn
bezproblémový odtok.
Neúplný odtok mĤže zpĤsobit vlhnutí budovy, nábytku atd.
Provozní kontrolka
ýasový indikátor
Výstražný indikátor
Indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení) nebo indikátor
samotného ventilátoru (pouze typ chlazení)
Nikdy se nedotýkejte vnitĜních þástí ovladaþe.
NeodstraĖujte pĜední panel. Je nebezpeþné dotýkat se nČkterých
vnitĜních þástí a mĤže dojít k poruchám zaĜízení.
Panel displeje
Obr.2-1
Nikdy nevystavujte malé dČti, rostliny ani zvíĜata pĜímému
proudČní vzduchu.
Proud vzduchu mĤže mít škodlivý vliv na zdraví dČtí, zvíĜat a na
rostliny.
Tato funkce se používá pro doþasný provoz jednotky v pĜípadČ,
že si nČkam založíte dálkový ovladaþ nebo jsou jeho baterie
vybité. Pomocí doþasného tlaþítka na panelu displeje vnitĜní
jednotky lze vybrat dva režimy, a to AUTO a FORCED COOL.
Jakmile stisknete toto tlaþítko, klimatizaþní jednotka bude
pracovat v tomto poĜadí: AUTO, FORCED COOL, OFF a zpČt
na AUTO.
Nedovolte dČtem lézt na venkovní jednotku a nepokládejte na ni
žádné pĜedmČty.
MĤže dojít ke zranČní.
Nepoužívejte klimatizaþní jednotku, když provádíte kouĜovou
dezinfekci insekticidem.
Nedodržení tohoto pokynu mĤže zpĤsobit, že chemické látky se
usadí v jednotce, která mĤže ohrozit zdraví jednotlivcĤ, kteĜí jsou
pĜecitlivČlí na chemikálie.
NeumísĢujte zaĜízení, která produkují otevĜený plamen, na místa
vystavená proudu vzduchu z jednotky nebo pod vnitĜní
jednotku.
MĤže to zpĤsobit nedokonalé spalování nebo deformaci jednotky
vlivem tepla.
1
AUTO
Provozní kontrolka svítí a klimatizaþní jednotka pracuje v režimu
AUTO. ýinnost dálkového ovladaþe je povolena pro provoz
podle pĜijímaného signálu.
2
FORCED COOL
Provozní kontrolka bliká, klimatizaþní jednotka se pĜepne
do režimu AUTO poté, co je vynuceno vychladnutí s rychlostí
proudČní vzduchu HIGH (vysoká) po dobu 30 minut.
Provoz dálkového ovladaþe je znemožnČn.
3
OFF
Provozní kontrolka se vypne. Klimatizaþní jednotka je OFF
(vypnuta), zatímco þinnost dálkového ovladaþe je povolena.
Neinstalujte klimatizaþní jednotku na žádném místČ, kde mohou
unikat hoĜlavé plyny.
Jestliže uniká plyn a zĤstává v okolí klimatizaþní jednotky, mĤže
dojít k požáru.
POZNÁMKA
Toto zaĜízení není urþeno pro používání dČtmi nebo nemocnými
osobami bez dozoru.
Tato pĜíruþka nepopisuje þinnost dálkového ovladaþe. Odpovídající
podrobnosti naleznete v "Uživatelské pĜíruþce pro dálkový ovladaþ",
která je dodaná s jednotkou.
Toto zaĜízení mohou používat dČti od 8 let výše a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patĜiþných zkušeností a znalostí, pokud
jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohlednČ bezpeþného
používání zaĜízení a jestliže rozumí rizikĤm z toho plynoucím.
DČti si s tímto zaĜízením nesmí hrát. ýištČní a uživatelská
údržba nesmí být provádČna dČtmi bez dohledu.
Toto zaĜízení není urþeno pro používání osobami (vþetnČ dČtí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohlednČ použití
zaĜízení osobou odpovČdnou za jejich bezpeþnost.
DČti by mČly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou
hrát se zaĜízením.
Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vymČnČn
výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobnČ
kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku.
uživatelská pĜíruþka
2
3. PROVOZ A VÝKON KLIMATIZAþNÍ
JEDNOTKY
Odpojte napájení jednotky a opČt napájení jednotky zapojte.
Chcete-li obnovit provoz, stisknČte tlaþítko ON/OFF na dálkovém
ovladaþi.
Ŷ
Pro bezpeþný a efektivní provoz používejte systém pĜi
následujících teplotách. Maximální provozní teplota pro
klimatizaþní jednotku. (Chlazení/topení).
Když venkovní jednotka detekuje únik chladiva, u této nové
technologie se na displeji objeví 'EC’ (v pĜípadČ použití detekce)
a indikátory LED nepĜetržitČ blikají.
Tabulka 3-1 (pro typ klimatizaþní jednotky s mČniþem)
Teplota
Venkovní
teplota
Režim
Ŷ
Pokojová
teplota
-15 - 50 °C/
5 - 122 °F
(pro modely s nízkoteplotním
chladícím systémem)
17 - 32 °C
(62 - 90 °F)
Topení
(kromČ typu, který je pouze
s chlazením)
-15 - 24 °C/
5 - 76 °F
0 - 30 °C /
32 - 86 °F
Odvlhþování
0 - 50 °C /
32 - 122 °F
17 - 32 °C
(62 - 90 °F)
Funkce pamČti úhlu lamel (volitelné):
Na nČkterých modelech je zaĜízení doplnČno funkcí pamČti úhlu
lamel. Výpadek napájení bČhem provozu nebo stisknutí tlaþítka
ON/OFF na dálkovém ovladaþi jednotku zcela zastaví. Když se
napájení obnoví nebo když stisknete tlaþítko ON/OFF na
dálkovém ovladaþi, jednotka se automaticky spustí s
pĜedcházejícím úhlem horizontálních lamel pomocí funkce
pamČti.
DĤraznČ
doporuþujeme,
aby
úhel
otevĜení
horizontálních lamel nebyl nastaven na pĜíliš malou hodnotu pro
pĜípad, že se vytvoĜí zkondenzovaná voda a kape z
horizontálních lamel. StisknČte tlaþítko ruþního ovládání a úhel
otevĜení horizontální lamely se nastaví na standardní hodnotu.
0 - 50 °C / 32 - 122 °F
Chlazení
Detekce úniku chladiva (volitelné):
4. TIPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ
Tabulka 3-2
Teplota
Venkovní teplota
Režim
Pokojová
teplota
18 - 43 °C / 64 - 109 °F
-7 - 43 °C / 20 - 109 °F
(pro modely s nízkoteplotním
chladícím systémem)
18 - 52 °C / 64 - 126 °F
(pro speciální modely pro použití
v tropech)
17 - 32 °C
(62 - 90 °F)
Topení
(kromČ typu, který je pouze
s chlazením)
-7 - 24 °C /
20 - 76 °F
0 - 30 °C /
32 - 86 °F
Odvlhþování
18 - 43 °C / 64 - 109 °F
18 - 52 °C / 64 - 126 °F
(pro speciální modely pro
použití v tropech)
17 - 32 °C
(62 - 90 °F)
Chlazení
ƒ
Chcete-li zajistit hospodárný provoz, zapamatujte si následující.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
POZNÁMKA
1
Jestliže se klimatizaþní jednotka používá mimo podmínky
uvedené výše, mĤže to zpĤsobit abnormální þinnost jednotky.
2
Je normální, že se na povrchu klimatizaþní jednotky mĤže
kondenzovat voda, když je relativní vlhkost v místnosti vyšší.
ZavĜete dveĜe a okna.
3
Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních
teplot.
Ŷ
TĜíminutová ochranná funkce
ƒ
ƒ
SprávnČ nastavte lamely proudČní vzduchu a vyvarujte se pĜímého
proudu vzduchu na osoby v místnosti.
SprávnČ nastavte pokojovou teplotu, abyste dosáhli pohodlného
prostĜedí. VyhnČte se pĜílišnému topení nebo chlazení.
ZabraĖte pĜímému sluneþnímu záĜení bČhem chlazení použitím
záclon nebo závČsĤ.
ýasto vČtrejte. Prodloužení životnosti si vyžaduje vČnovat zvláštní
pozornost vČtrání.
Udržujte dveĜe a okna zavĜené. Jestliže dveĜe a okna zĤstanou
otevĜené, vzduch bude unikat z místnosti a zpĤsobí snížení úþinku
chlazení nebo topení.
Nikdy nepokládejte pĜedmČty poblíž pĜívodu vzduchu nebo výstupu
vzduchu jednotky. MĤže to zpĤsobit zhoršení úþinnosti nebo
zastavení provozu.
Nastavte þasovaþ.
Pokud nemáte v úmyslu používat jednotku po delší dobu, vyjmČte
baterie z dálkového ovladaþe. Když je pĜipojeno napájení, þást
energie se bude spotĜebovávat, i když klimatizaþní jednotka není
v provozu. Chcete-li ušetĜit energii, odpojte napájení.
VnitĜní jednotka a dálkový ovladaþ by mČly být nejménČ 1 m od
televizních a rádiových pĜijímaþĤ, stereofonních souprav a
podobného zaĜízení. Zanedbání tČchto pravidel mĤže zpĤsobit
rušení nebo zdeformování obrazu.
Zanesený vzduchový filtr snižuje úþinnost chlazení nebo topení,
proto jej jednou za dva týdny vyþistČte.
5. NASTAVENÍ SMČRU PROUDČNÍ VZDUCHU
Jestliže je klimatizaþní jednotka znovu spuštČna ihned po
vypnutí, ochranná funkce zabraĖuje její aktivaci po dobu
asi 3 minut.
Ŷ
Zatímco je jednotka v provozu, mĤžete nastavit lamely pro
proudČní vzduchu, zmČnit smČr proudu vzduchu a rovnomČrnČ
vyrovnat teplotu v místnosti . Tím mĤžete dosáhnout vyššího
pohodlí.
Výpadek napájení
Výpadek napájení bČhem provozu jednotku zcela zastaví.
•
Provozní kontrolka na vnitĜní jednotce zaþne po obnovení
napájení blikat.
•
Chcete-li restartovat provoz, stisknČte tlaþítko ON/OFF
na dálkovém ovladaþi.
•
Blesky nebo automobilový bezdrátový telefon, vysílající
v blízkosti jednotky, mohou zpĤsobit poruchu jednotky.
Nastavte lamely nahoru a dolĤ
Obr. 5-1
uživatelská pĜíruþka
3
1
OtevĜete mĜížku pĜívodu vzduchu
Tlaþte pĜepínaþe mĜížky souþasnČ ke stĜedu, jak je uvedeno na Obr. 6-1.
Potom stáhnČte dolĤ mĜížku pĜívodu vzduchu.
Než se provede výše uvedená þinnost, kabely ovládací skĜíĖky, které
jsou pĤvodnČ spojeny s elektrickými svorkami hlavního tČlesa, musí být
vytaženy.
2
ƒ
ƒ
VyjmČte mĜížku pĜívodu vzduchu (spolu se vzduchovým filtrem podle Obr.6-1).
StáhnČte mĜížku pĜívodu vzduchu dolĤ v úhlu 45° a nadzvednČte ji,
aby ji bylo možné vyjmout.
Nastavte lamely nahoru a dolĤ
Obr. 5-2
3
VyjmČte vzduchový filtr.
4
Nastavte smČr proudČní vzduchu. StisknČte tlaþítko SWING, chceteli nastavit lamely na požadovanou polohu a chcete-li udržet lamely
v této poloze, stisknČte toto tlaþítko znovu.
VyþistČte vzduchový filtr
K vyþištČní vzduchového filtru lze použít vysavaþ nebo þistou vodu.
Pokud je nahromadČní prachu pĜíliš silné, vyþistČte jej pomocí jemného
kartáþe a mírného saponátu a vysušte jej na chladném místČ.
Nastavte smČr proudČní vzduchu automaticky.
StisknČte tlaþítko SWING a lamela se nakloní automaticky. Když je
tato funkce nastavena, spustí se kyvný ventilátor vnitĜní jednotky;
v opaþném pĜípadČ se kyvný ventilátor nespustí. RozpČtí výkyvu
na každou stranu je 30°. Když klimatizaþní jednotka není v provozu
(vþetnČ pĜípadu, kdy je nastaveno TIMER ON), tlaþítko SWING
bude neþinné.
•
Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi použití vysavaþe
obrácena vzhĤru. (Viz Obr. 6-3)
•
Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi použití vody obrácena
dolĤ. (Viz Obr. 6-4)
UPOZORNċNÍ
Nesušte vzduchový filtr na pĜímém slunci nebo pomocí ohnČ.
6. ÚDRŽBA
UPOZORNċNÍ
PĜed zahájením þištČní klimatizaþní jednotky se ujistČte, že napájení
je vypnuto.
5
Znovu nainstalujte vzduchový filtr.
6
Nainstalujte a uzavĜete mĜížku pĜívodu vzduchu v opaþném poĜadí
kroku 1 a 2 a pĜipojte kabely Ĝídící skĜínČ k odpovídajícím svorkám
hlavního tČlesa.
Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo odpojený.
Pro otĜení vnitĜní jednotky a dálkového ovladaþe použijte suchý
hadr.
Jestliže je vnitĜní jednotka velmi zneþištČná, použijte na její otĜení
vlhký hadr.
Nikdy nepoužívejte vlhký hadr na dálkový ovladaþ.
Nepoužívejte k otírání chemicky ošetĜenou prachovku, pĜípadnČ
nenechávejte takový materiál pĤsobit na jednotku po dlouhou dobu.
MĤže to poškodit povrch jednotky nebo zpĤsobit jeho vyblednutí.
Obr. 6-1
Nepoužívejte k þištČní benzín, Ĝedidlo, leštící prášek nebo podobná
rozpouštČdla.
Mohou zpĤsobit, že plastový povrch popraská nebo se zdeformuje.
Ŷ
Údržba po dlouhé dobČ neþinnosti
(napĜ. na zaþátku sezóny)
Zkontrolujte a odstraĖte vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní
otvory z vnitĜních a venkovních jednotek.
Obr. 6-2
VyþistČte vzduchové filtry a skĜínČ vnitĜních jednotek.
Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyþištČných
vzduchových filtrĤ zpČt do stejné polohy naleznete v oddílu "ýištČní
vzduchového filtru".
Pro zajištČní hladkého provozu zapnČte napájení nejménČ 12 hodin
pĜed uvedením jednotky do provozu. Jakmile je napájení zapnuto,
objeví se displej dálkového ovladaþe.
Ŷ
Údržba pĜed dlouhou dobou neþinnosti
(napĜ. na konci sezóny)
Obr. 6-3
Nechte vnitĜní jednotku v provozu asi pĤl dne pouze s ventilátorem,
aby se vysušil vnitĜní prostor jednotky.
VyþistČte vzduchové filtry a skĜínČ vnitĜní jednotky. Podrobnosti o tom,
jak postupovat a zajistit instalaci vyþištČných vzduchových filtrĤ zpČt
do stejné polohy naleznete v oddílu "ýištČní vzduchového filtru".
Ŷ
ýištČní vzduchového filtru
Vzduchový filtr zabraĖuje prachu nebo jiných þásticím dostat se dovnitĜ.
V pĜípadČ ucpání filtru se mĤže pracovní úþinnost klimatizaþní jednotky
znaþnČ snížit. Proto je tĜeba filtr þistit jednou za dva týdny bČhem
dlouhodobého používání.
Jestliže je klimatizaþní jednotka nainstalována v prašném prostĜedí,
þistČte vzduchový filtr þastČji.
Je-li nahromadČný prach pĜíliš obtížné vyþistit, vymČĖte filtr za nový
(vymČnitelný vzduchový filtr je volitelné vybavení).
Obr. 6-4
uživatelská pĜíruþka
4
7. NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU
PROBLÉMY KLIMATIZAþNÍ JEDNOTKY
ƒ
ƒ
Symptom 5: Z jednotky vychází prach
Symptom 1: Systém nepracuje
ƒ
ƒ
Symptom 6: Jednotka produkuje zápach
Klimatizaþní jednotka se nespustí ihned po stisknutí tlaþítka ON/OFF
na dálkovém ovladaþi.
Jestliže svítí provozní kontrolka, systém je v normálním stavu. Aby
se zabránilo pĜetížení motoru kompresoru, klimatizaþní jednotka se
spustí 3 minuty po zapnutí.
ƒ
ƒ
Aby se zabránilo zamrzání výparníku vnitĜní jednotky, systém
automaticky pĜepne do režimu ventilátoru a poté se brzy vrátí do
režimu chlazení.
8.1 Problémy klimatizaþní jednotky a jejich pĜíþiny
Když dojde k jedné z následujících poruch, zastavte provoz,
vypnČte napájení a obraĢte se na svého dodavatele.
Když teplota v místnosti klesne na nastavenou teplotu, kompresor se
vypne a vnitĜní jednotka se pĜepne do režimu ventilátoru; když
teplota stoupne, kompresor se opČt spustí. Stejné je to v režimu
topení.
Symptom 3.1: VnitĜní jednotka
Když je bČhem chlazení pĜíliš vysoká vlhkost a jestliže je interiér vnitĜní
jednotky mimoĜádnČ zneþištČný, rozložení teploty v místnosti bude
nerovnomČrné. Je nutné vyþistit interiér vnitĜní jednotky. Na podrobnosti
k þištČní jednotky se zeptejte svého dodavatele. Tato þinnost vyžaduje
kvalifikovaného servisního pracovníka.
Ŷ
Provozní kontrolka rychle bliká (5 Hz).
Tato kontrolka stále rychle bliká i po vypnutí a následném zapnutí
napájení. (Viz Tabulka 8-1 a, a Tabulka 8-1 b)
Ŷ
Dálkový ovladaþ pĜijímá poruchu nebo tlaþítko nefunguje správnČ.
Ŷ
Bezpeþnostní zaĜízení, jako jsou pojistky a jistiþe, se þasto aktivují.
Ŷ
Do jednotky se dostane cizí pĜedmČt a voda.
Ŷ
Z vnitĜní jednotky uniká voda.
Ŷ
Jiné poruchy.
V pĜípadČ, že kromČ výše uvedených pĜípadĤ systém správnČ
nefunguje, nebo je zĜejmá výše uvedená porucha, zkontrolujte
systém podle následujících postupĤ. (Viz Tabulka 8-2)
Symptom 3.2: VnitĜní jednotka, venkovní jednotka
ƒ
BČhem provozu. Otáþky ventilátoru jsou Ĝízeny za úþelem
optimalizace provozu jednotky.
8. ĜEŠENÍ PROBLÉMU
Symptom 3: Z jednotky vychází bílá mlha
ƒ
Jednotka mĤže absorbovat pachy z místnosti, nábytku,
cigaret atd. a poté je znovu uvolnit.
Symptom 7: Ventilátor venkovní jednotky se netoþí
Jestliže svítí provozní kontrolka a indikátor PRE-DEF (typ chlazení a
topení), nebo pouze indikátor ventilátoru (typ pouze chlazení),
znamená to, že jste vybrali režim topení. Jestliže jednotku spustíte a
kompresor nepracuje, vnitĜní jednotka zobrazí ochrannou funkci "anti
cold wind", protože výstupní teplota jednotky je pĜíliš nízká.
Symptom 2: BČhem chladícího režimu se pĜepne do
ventilaþního režimu
ƒ
Když je jednotka použita poprvé po dlouhé dobČ.
To je z dĤvodu prachu, který se dostal do jednotky.
Když je bČhem chlazení pĜíliš vysoká vlhkost a jestliže je interiér
vnitĜní jednotky mimoĜádnČ zneþištČný, rozložení teploty v místnosti
bude nerovnomČrné. Je nutné vyþistit interiér vnitĜní jednotky. Na
podrobnosti k þištČní jednotky se zeptejte svého dodavatele. Tato
þinnost vyžaduje kvalifikovaného servisního pracovníka.
8.2 Problémy dálkového ovladaþe a jejich pĜíþiny
PĜed žádostí o servis nebo opravu zkontrolujte následující body.
(Viz Tabulka 8-3)
Když se systém pĜepne na režim topení po režimu odmrazování,
vlhkost vytvoĜená odmrazováním se zmČní na páru a je vypuštČna.
Symptom 4: Hluk v klimatizaþních jednotkách pĜi chlazení
ƒ
Symptom 4.1: VnitĜní jednotka
ƒ
ƒ
Když je systém v režimu chlazení nebo je neþinný, je slyšet
kontinuální slabý zvuk.
Tento zvuk je slyšet, když je odtokové þerpadlo (volitelné
pĜíslušenství) v provozu.
Když se systém zastaví po režimu topení, je slyšet skĜípavý zvuk.
Tento zvuk zpĤsobuje rozpínání nebo smršĢování plastových dílĤ
vlivem zmČny teploty.
Symptom 4.2: VnitĜní jednotka, venkovní jednotka
ƒ
ƒ
Když je systém v provozu, je slyšet kontinuální syþivý zvuk.
Toto je zvuk plynného chladiva, které proudí mezi vnitĜní a venkovní
jednotkou.
Když je systém v provozu, je slyšet kontinuální syþivý zvuk.
Toto je zvuk plynného chladiva, které proudí mezi vnitĜní a venkovní
jednotkou.
Syþivý zvuk, který je slyšet pĜi spuštČní nebo ihned po zastavení
provozu nebo odmrazování.
Je to zvuk chladiva, zpĤsobený zastavením nebo zmČnou toku
chladiva.
Symptom 4.3: Venkovní jednotka
Když se zmČní tón zvuku provozu.
Tento zvuk je zpĤsoben zmČnou frekvence.
uživatelská pĜíruþka
5
Tabulka 8-1 (Platí pouze pro klimatizaþní jednotku s mČniþem)
þ.
Porucha
Kontrolka
chodu
Kontrolka
þasovaþe
Kontrolka
odmrazování
Kontrolka
výstrahy
Displej
(trubice “nixie“)
1
Porucha kolizního modelu
2
Kontrolní kanál komunikace vnitĜní a venkovní
jednotky je abnormální
3
Kontrolní kanál þidla pokojové teploty je abnormální
Rychle bliká
E2
4
Kontrolní kanál þidla pokojové teploty (T2) je
abnormální
Rychle bliká
E3
5
Kontrolní kanál þidla pokojové teploty (T2B) je
abnormální
Rychle bliká
E4
6
Porucha pamČti EEPROM
Rychle bliká
7
Porucha ventilátoru vnitĜní jednotky se zastavením
Rychle bliká
8
Porucha venkovní jednotky
9
Porucha výstrahy úrovnČ vody
10
Kontrolní kanál komunikace zvedacího panelu je
abnormální
11
Porucha zvedacího panelu
12
Zvedací panel není uzavĜen
13
Kontrolní kanál komunikace Ĝídící/podĜízené vnitĜní
jednotky je abnormální
14
Jiné poruchy Ĝídící/podĜízené jednotky
15
Porucha detekce úniku chladiva
Rychle bliká
E0
Rychle bliká
E1
E7
Rychle bliká
E8
Pomalé blikání
Ed
Rychle bliká
EE
Rychle bliká
Rychle bliká
F0
Rychle bliká
Rychle bliká
Rychle bliká
F1
Svítí
Rychle bliká
Rychle bliká
F2
Rychle bliká
F3
Rychle bliká
F4
Rychle bliká
Rychle bliká
EC
Kontrolka
odmrazování
Kontrolka
výstrahy
Displej
(trubice “nixie“)
Rychle bliká
Rychle bliká
Rychle bliká
Svítí
Tabulka 8-1 b (Platí pouze pro klimatizaþní jednotku s pevnou frekvencí)
þ.
Porucha
Kontrolka
chodu
Kontrolka
þasovaþe
1
Kontrolní kanál komunikace vnitĜní a venkovní
jednotky je abnormální
Rychle bliká
Rychle bliká
2
Kontrolní kanál þidla pokojové teploty je abnormální
3
Porucha senzoru výparníku
4
Porucha kondenzátoru výparníku
5
ýidlo teploty vodního þerpadla
6
Porucha venkovní jednotky
Rychle bliká
Rychle bliká
7
Porucha pamČti EEPROM
Rychle bliká
Rychle bliká
8
Porucha výstrahy úrovnČ vody
9
Otáþky DC motoru nejsou pod kontrolou
10
Porucha nízkého tlaku venkovní jednotky
Rychle bliká
11
Kontrolní kanál komunikace zvedacího panelu je
abnormální
Rychle bliká
12
Porucha zvedacího panelu
13
Zvedací panel není uzavĜen
14
Porucha detekce úniku chladiva
E1
Rychle bliká
E2
Rychle bliká
E3
Rychle bliká
Rychle bliká
E5
Rychle bliká
E6
Rychle bliká
E8
Rychle bliká
Eb
Rychle bliká
Ed
Rychle bliká
Rychle bliká
F0
Rychle bliká
Rychle bliká
Rychle bliká
F1
Svítí
Rychle bliká
Rychle bliká
F2
Rychle bliká
EC
Rychle bliká
uživatelská pĜíruþka
6
Rychle bliká
E7
Rychle bliká
Rychle bliká
E4
Tabulka 8-2
Symptomy
Jednotku nelze spustit
ěešení
PĜíþiny
• Výpadek napájení.
• ýekejte na obnovu napájení.
• Spínaþ napájení je vypnutý.
• ZapnČte napájení.
• Pojistka spínaþe napájení mĤže být spálená.
• VymČĖte pojistku.
• Baterie dálkového ovladaþe jsou vybité nebo
• VymČĖte baterie nebo zkontrolujte ovladaþ.
jde o jiný problém s dálkovým ovladaþem.
Vzduch proudí normálnČ,
ale nedochází k chlazení.
• Teplota je nesprávnČ nastavena.
• Nastavte správnČ teplotu.
• Období 3 minut ochrany kompresoru.
• ýekejte.
• Chladiva je pĜíliš málo nebo pĜíliš mnoho.
• Zkontrolujte netČsnost a doplĖte správné množství
• Vzduch nebo jiný plyn v chladícím okruhu.
Jednotky se þasto spouští nebo
zastavují
• Vakuum a doplĖkové chladivo.
• NapČtí je pĜíliš vysoké nebo nízké.
• Údržba nebo zmČna kompresoru.
• Systémový obvod je zablokován.
• Nainstalujte manostat.
• Tepelný výmČník venkovní a vnitĜní jednotky je
• NaleznČte pĜíþiny a Ĝešení.
zanesený.
Vzduchový filtr je zanesený.
PĜívod vzduchu/výstup vzduchu
vnitĜních/venkovních jednotek je zablokovaný.
DveĜe a okna jsou otevĜena
Slunce svítí pĜímo na jednotku.
PĜílišný tepelný zdroj.
Venkovní teplota je pĜíliš vysoká.
• VyþistČte tepelný výmČník.
•
•
Nízký chladící efekt
chladiva.
• Porucha kompresoru.
•
•
•
•
• VyþistČte vzduchový filtr.
• Eliminujte neþistoty a uvolnČte proudČní vzduchu.
• ZavĜete dveĜe a okna.
• Nainstalujte závČsy pro odstínČní slunce.
• Redukujte tepelný zdroj.
• Snižte chladící kapacitu klimatizaþní jednotky (na
normální úroveĖ).
• Únik chladiva nebo nedostatek chladiva.
• Venkovní teplota je nižší než 7°C.
• DveĜe a okna nejsou úplnČ zavĜená.
Nízký topný efekt
• Únik chladiva nebo nedostatek chladiva.
• Zkontrolujte netČsnost a doplĖte správné množství
chladiva.
• Použijte topné zaĜízení.
• ZavĜete dveĜe a okna.
• Zkontrolujte netČsnost a doplĖte správné množství
chladiva.
Tabulka 8-3
Symptomy
ěešení
PĜíþiny
• Zkontrolujte, zda režim, uvedený na displeji,
je “AUTO“
Otáþky ventilátoru nelze zmČnit.
• Zkontrolujte, zda režim, uvedený na displeji,
je “DRY“
Signál dálkového ovladaþe není
pĜenášen, ani když je stisknuto
tlaþítko ON/OFF.
Indikátor TEMP se nerozsvítí.
Indikace na displeji po urþité dobČ
zmizí.
Indikace TIMER ON po urþité dobČ
zmizí.
VnitĜní jednotka nevydává žádný
pĜijímací zvukový tón, ani když
je stisknuto tlaþítko ON/OFF.
• Zkontrolujte, zda nejsou baterie v dálkovém
Když je vybrán automatický režim, klimatizaþní jednotka
automaticky zmČní otáþky ventilátoru.
Když je vybrán režim odvlhþování, klimatizaþní jednotka
automaticky zmČní otáþky ventilátoru. Otáþky ventilátoru lze
zvolit bČhem režimĤ "COOL" , "FAN ONLY" a "HEAT".
Napájení je vypnuto.
ovladaþi vybité.
• Zkontrolujte, zda režim indikovaný na displeji
V režimu ventilátoru nelze nastavit teplotu.
je “FAN ONLY“
• Když je na displeji indikováno TIMER OFF,
Provoz klimatizaþní jednotky se zastaví v nastaveném þase.
• Když je na displeji indikováno TIMER ON,
V nastaveném þase se klimatizaþní jednotka automaticky
spustí a odpovídající indikátor zmizí.
zkontrolujte, zda þinnost þasovaþe byla
dokonþena.
zkontrolujte, zda provoz je spuštČn.
• Když je stisknuto tlaþítko ON/OFF,
zkontrolujte, zda vysílaþ signálu dálkového
ovladaþe je správnČ nasmČrován na pĜijímaþ
infraþerveného signálu vnitĜní jednotky.
uživatelská pĜíruþka
7
NasmČrujte vysílaþ signálu dálkového ovladaþe pĜímo na
pĜijímaþ infraþerveného signálu vnitĜní jednotky a poté dvakrát
stisknČte tlaþítko ON/OFF.
QS01U-019AW
Konstrukce a specifikace se mohou zmČnit v dĤsledku technických vylepšení bez dalšího upozornČní.
OhlednČ podrobností se obraĢte na obchodní zastoupení nebo na výrobce.
202000171396
20130516
Záru ní list klimatiza ní jednotky
Typ klimatizace:
Výrobní íslo:
Datum montáže:
Místo montáže:
Dopln ní chladiva: typ/množství:
Celková délka potrubí:
Tlaková zkouška:
Objem místností:
Klimatizování/vytáp ní:
Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl montážní
organizací zaškolený na obsluhu a používání
klimatiza ní jednotky ve smyslu tohoto návodu na
obsluhu.
Montážní organizace tímto potvrzuje, že klimatiza ní
jednotka byla namontovaná a spušt ná do provozu na
základ instalací na montáž a zapojení jednotky podle
tohoto návodu a všeobecných zásad p i montáži
tlakových – chladicích za ízení
--------------------------Razítko a podpis odborn zp sobilé
organizace
-----------------------------podpis uživatele
Revizní a garan ní prohlídky
Datum:
Revizi vykonal:
Zjišt né závady:
Datum:
Revizi vykonal:
Zjišt né závady:
Popis vykonané práce:
Popis vykonané práce:
---------------------------------Razítko a podpis oprávn né organizace
---------------------------------Razítko a podpis oprávn né organizace
Upozorn ní: Podmínkou pro uznání záruky je vypln ný záru ní list oprávn nou montážní organizací v oboru
chlazení - klimatizace

Podobné dokumenty

CTi OTS - CTi A MŮJ SPORT

CTi OTS - CTi A MŮJ SPORT x Textilní výstelky, popruhy a kondylární peloty mohou být sejmuty pro oýištĘní x Perte je v ruce s použitím jemného mýdla jen ve studené vodĘ x DŢkladnĘ opláchnĘte vodou x Neperte v praýce x Nesuš...

Více

Prodejní ceny desek_ 2016

Prodejní ceny desek_ 2016 Midnight Gemstone Silver Lining Shine On Me Pearls Shell Mosaic Beyond the Sea See Glass Surfin Safari

Více

PDF - Marek Jedlinský

PDF - Marek Jedlinský Objekt je navrhován na místČ stávající restaurace s koneþnou stanicí bývalé lanovky na vrcholu lyžaĜského areálu Svatý Petr – ŠpindlerĤv Mlýn. Stávající objekt je již velmi zchátralý a nevyhovující...

Více

2007 - duben

2007 - duben zajišťuje přístup k peněžním prostředkům ve zvolené době. Výpovědní lhůty jsou stanoveny od jednoho do osmnácti měsíců. Zvolené částky může klient postupně vypovídat, současně může mít nastaveno ví...

Více

TL Cetol Aktiva _BP

TL Cetol Aktiva _BP houbám, zkoušeno dle EN 152.1, a proti houbám, které zpĤsobují hnilobu. PĜed použitím výrobek zkontrolujte a pĜeþtČte si informace k použití. _______________________________________________________...

Více

Microlife NC150 bezkontaktní teploměr

Microlife NC150 bezkontaktní teploměr x Naprosto bezpeþný pĜi používání u dČtí. Alarm horeÿky 10 krátkých pípnutí a þervené podsvícení displeje varuje pacienta, že mĤže mít teplotu rovnou nebo vyšší než 37.5 °C.

Více

CZ manual : HEM, HEI, HEP

CZ manual : HEM, HEI, HEP aby byla regenerována voda v nádrži. V praxi to znamená, že intervaly odstraĖování vodního kamene se podstatnČ prodlužují. Je-li stav vody kritický, je tĜeba provést filtrování anebo úpravu vody, a...

Více