Manuál

Transkript

Manuál
Manuál
PRINCE 2 - Model 015
Multi-Speed: rychlé prehrávání záznamu
(tam i zpet)
Toto prehrávání dopredu/zpet zvládá v rùzných
rychlostech, a to: X2, X4, X6, a X8.
Uvod
Kompatibilní s formát: DVD, Super VCD,
VCD, CDDA, WMA, CD-DVD, JEPGCD,MP3 Media Format.
Tento DVD prehrávac umí prehrát soubory ve formátu:
DVD Video, Video CD, CDDA, WMA, Super VCD,
MPEG-4, XviD, CD-DVD, Mini-DVD a MP3
format.
Multi-Speed: pomalé prehrávání záznamu
(tam i zpet)
Toto prehrávání dopredu/zpet zvládá v ruzných
rychlostech, a to: X1/2, X1/4 a X1/8.
Ovládání hlasitosti analog.-audio výstupu
Tento DVD prehrávac umožnuje ovládání hlasitosti
analogového-audio výstupu pomocí dálkového ovládání.
2/5.1 kanálový Analog-audio výstup
OBSAH
BALENÍ
Digital-audio
Tento DVD prehrávac umožnuje do výstupu mixovat
audio s LT/RT, Stereo, a 5.1 Dolby® Surround.
Podpora Dolby® Digital & DTS®
výstupu
Prosím zkontrolujte si, že je toto balení kompletní.
Jestliže zjistíte, že Vám neco chybí , obratte se prosím
ihned na Vašeho prodejce.
Tento DVD prehrávac umožnuje dekódovat
Dolby® Digital nebo DTS® Digital audio data pres
zabudovaný Dolby® Digital or DTS® Digital decoder.
Vysoce kvalitní 96kHz/24bit Audio D/A
konvertor
Tento DVD prehrávac je vybaven 96KHz/24Bit D/A
konvertorem, který Vám umožní dokonalejší poslech nahrávek.
DVD Prehrávac
10-Bit 27Mhz D/A Video konvertor
10-bit D/A konvertor tohot DVD prehrávace je 4x presnejší
než standardní 8-bit konvertory. Výsledkem je jasný a
ostrý obraz..
Automatická NTSC a PAL Video Disc
konverze
Tato jednotka umožnuje prehrávat disky v NTSC a PAL
formátu. Tento DVD prehrávac umí automaticky zmenit
formát dle potreb Vašeho TV. Napøíklad, jestliže je Vaše TV
urèeno pro NTSC a pøehrávaný disk je ve formátu PAL,
prekonvertuje Vám prehrávac automaticky signál ve PAL
formátu do formátu NTSC.
Dálkový ovládac
Podpora X1.5/X2X3 Video Zoom
Tato funkce Vám umožnuje zvetšit si jednotlivé
cásti digitálního obrazu (až 3x).
Tento uzivatelský manuál
23
PRINCE 2 - Model 015
UPOZORNENÍ
Pro bezpecné a bezstarostné používání tohoto DVD
prehrávace si prosím projdete peèlivì následující upozornení.
Napájení
– Na disky neplete žádné štítky, snažte se jej nepoškrábat
ani jinak nepoškodit.
Ujistete se, že budete prehrávac pripojovat ke
správnému napetí. (AC 100 – 120V AC 220-240V).
Napájecí kabel
– Nepokládejte na kabel žádné težké predmety
mùžete se tak vyhnout poškození kabelu a
zabránit tak napr. požáru nebo úrazu el. proudem.
– Jestliže nebudete prehrávac delší dobu používat
vypojte ho ze zásuvky.
– Disc se pri prehrávání tocí velmi vysokou rychlostí,
proto nepoužívejte jakoli znicené, zlomené, neprasklé
disky. Ty by poté mohly jednotku poškodit.
Použití a uskladnení
– Nikdy sami neodstranujte horní kryt prehrávace
vyhnete se tak možnému úrazu el. proudem.
– Nepokládejte na prehrávac težké predmety.
Umístení prehrávace
– Nevystavujte prehrávac temto prostredím:
– Vibracím
– Vysoké vlhkosti
– Malá ventilaci
– Prímému slunecnímu svetlu
– Extremne vysokým a nízkým teplotám
– Prehrávac by mel být umísten v horizontální poloze..
– Nepokládejte prehrávac bliízko TV, radiu,
pocítacùm a reproduktorù, vyhnete se tak ovlivnení
prehrávání interferencí.
Cistení disku
– Otisky prstù nebo špína na datovém strane disku mùže
ovlivnit odrážení svetla z disku do ctecky a tedy negativne
pùsobí na kvalitu signálu. Slabý signál mùže zpùsobit
chyby v prehrávání. Udržujte proto disky cisté. Pomocí
mekkých suchých hadríkù otírejte disky vždy smerem
od stredu k okrajùm (viz. obrázek)
Kondenzace
Pri vystavení velkým teplotním rozdílùm mùže v jednotce
kondenzovat voda. V tomto prípade nechte tuto jednotku
1 až 2 pred použitím v klidu, aby se voda staèila odparit.
Cištení
Prední panel prehrávace cistete vždy pouze suchým a
mekkým hadríkem. Ostatní cásti prehrávace mùžete cistit
mnavlhceným hadríkem. Nikdy nepoužívejte odparující se
prostredky, to by mohlo prehrávac poškodit.
POUŽÍVÁNÍ DISKÙ
– Jestliže je disk velmi špinavý, otrete ho nejdríve
vlkým a poté ještì suchý haríkem.
– Nepoužívejte žádné cistící spreje, benzín,
anti-statické tekutiny, nebo jiná rozpouštedla.
To by mohlo disk poškodit.
Uchovávání záznamu
Používání diskù
– Všechny disky chytejte lehce na okrajích a stredu, tak
jak je zobrazeno na následujícím obrázku. Nedotýkejte
datové strany disku.
24
– Uchovánejte disky v jejich obalech (krabickách)
vyvarujete se tak ohnutí disku. Nenechávejte disky
v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nebo
na prímém slunci. Disk mùže být temito vlivy poškozen.
– Peclive si projdete všechny instrukce na prebalu disku.
PRINCE 2 - Model 015
KOMPATIBILITA
DISKU
4. Tlacítko OPEN(otevrít)/CLOSE(zavrít)
– Otevre nebo zasune dikovou mechaniku
– Lze ovládat pomocí dálkového ovládání
– Její stav se zobrazuje na displeji.
Tento DVD prehrávac umožnuje císt následujíci typy diskù:
5. Tlacítko PLAY/PAUSE
– Spustí/pozastaví prehávání disku, opetovným stiskem
pokracuje v prehrávání
6. Tlacítko L/R
– Umožnuje menit MR/ML/STEREO
7. Tlacítko REV
– Pretácení - rychle vzad
8. Tlacítko FWD
– Pretácení - rychle vpred
9. Senzor dálkového ovládání
– senzor
ZADNÍ PANEL
DVD a VCD disky obsahují jak video tak audio
a mohou podporovat vícenásobné audionáhrávky.
– CD: Pouze audio disky.
– Tento prehrávac je kompatibilní s VCD ver. 1.0, ver. 2.0.
– Tento prehrávac je kompatibilní s CD-R & CD-RW.
– Picture CD (ve formátu JPEG).
PREDNÍ PANEL
1. Optický digitální audio výstup
2. Analogový 5.1 výstup
1. Tlacítko POWER
– Stisknutím tohoto tlacítka zapnete/vypnete prehrávac
2. Displej
3. Disková mechnika
– Sem se vkládají disky.
25
3. Konektory kompozitního videa
4. Video výstup
5. SCART
6. Koaxiální digital-audio výstup
7. S-Video
PRINCE 2 - Model 015
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
VOL+/- – Hlasitost
A-B – Slouží k oznazení zacátku a konce prehrávané
cásti (A až B).
ZOOM – Zvetšení obrazu
MUTE – Umlcí zvuky pri prehrávání
ENTER – Potvrzovací tlacítko.
TITLE – Zobrazí seznam titulù
MENU – Zobrazí DVD’s Menu
ANGLE – Mení úhly pohledu jednotlivých scén (pro DVD)
LANGUAGE – Vybere jazyk
SUBTITLE – Vybere titulky
REPEAT – Opakování (titulu nebo kapitoly)
Pro použití dálkového ovládáníl, namirte ovladac
na senzor DVD prehrávaci.
Poznámka!
– Nepoužívejte jiné než uvedené typy baterií.
– Jestliže nefunguje dálkové ovládání správne
nebo má již pouze malý dosah, vymente prosím
obe baterie (vždy obe zaráz).
– Nenechávejte dálk. ovládání v extremne horkém
nebo velmi vlhkém prostredí.
– Jestliže nebudete dálk. ovládání dlouho používat,
vyjmete z ovladace obe baterie, predejdete tak
možnému poškození,látkami unikajícími z baterií.
– Nikdy nerozdelávejte dál. ovladac.
STANDBY – Toto tlacítko zapne/vypne prehrávac
OPEN/CLOSE – Otevre/Zavre diskovou mechaniku.
SETUP – Zobrazí Setup menu
DISPLAY – Zobrazí Console Menu
PROG – Zobrazí Program Menu
TIME – Vyhledávání podle casu
REV – Pretácení - rychle vzad
FWD – Pretácení - rychle vpred
PREV – Vrátí záznam k predchozí prehrávané
kapitole
NEXT – Posune záznam na následucí kapitolu
SLOW – Zpomalené prehrávání
PLAY – Spustí prehrávání disku
PAUSE – Pozastaví prehrávání, dalším stiskem
opet spustí záznam.
STEP – Prepne video do step modu, zde si mùžete
procházet záznam obrázep po obrazku.
N/P – Vyberte NTSC, PAL60, PAL, AUTO
PBC – Vberte S-VIDEO, Interlace-YUV, TV-RGB,
P-SCAN YPBPR, PC-VGA
STOP – Zastaví prehrávání
L/R – Zmení jazyk
26
PRINCE 2 - Model 015
ZADNÍ PANEL
ZAPOJENÍ
jiných A/V zarízeních. Kompozitní video má preddefinované nastavení zobrazení.
Komponentní Video
Optický Audio výstup
OJedná se o výstup, kde je signál rozváden pomocí
optických vláken. Odpadá magnetická deformace signálu.
Analogový 5.1 Audio výstup
(Y, Cb i Cr) – Komponentní video - video signál, ve kterém
jsou oddelene zpracovávány cásti signálu (jas, barvy)
Díky tomu dokáže kompomentní video poskytnout presnejsí
a jasnejší obraz než jiné složené signály jako je napr.: S-video
nebo kompozitní video.
SCART
SCART umožnuje propojit zarízení s televizorem
vybaveným tímto SCART konektorem. Kdykoli chcete
SCART používat, musíte nastavit na DVD prehrávaci
v “PREFERENCES PAGE”/ “VIDEO OUTPUT” na
“SCART”. Poznámka: S-Video a SCART nemohou
Zde mùžete pripojit Váše domácí kino (5.1) i se zesilovacem být zapojeny soucasne.
Kompozitní Video výstup
Koaxiální Digital-Audio výstup
Tento video výstup patrí v dnešní dobe k nejpoužívanejším a nejpodporovanejším video-propojením TV a rùzných
Toto propojení používeteje v prípade, ze zapojujete
Dolby® Digital nebo DTS® dekóder. Pro použití koaxiálního
27
PRINCE 2 - Model 015
výstupu, bude nutné zakoupit koaxiální kabel pro
napojení s jinými zarízeními.
(Tento kabel není soucástí balení.)
S-Video
2. 4:3LB (Letter Box): toto nastavení vyberte pro TV
s klasickými rozmery. V dobe prehrávání širokoúhlého
záznamu se zobrazí ve spodní i horní cásti obrazovky
cerné lemy.
Jestliže budete chtít použít S-video výstup pro zapojení
do televizoru nebo monitoru vybaveným S-video vstupem
(každé TV nebo monitor nemá tento vstup), aktivujte S-video výstup, ve Vašem prehrávaci - položka “PREFERENCES PAGE”/ “VIDEO OUTPUT” zde nastavte S-VIDEO.
3. 4:3PS (Pan and Scan): Prizpùsobí obraz televizím
s klasickými rozmery. V dobe prehrávání širokoúhlého
záznamu nebude levý a pravý okraj obrazu videt.
Na širokoúhlých TV bude videt celý obraz.
NASTAVENÍ
Stisknete tlacítko [SETUP] na dálkovém ovládání pro
nastavení základních funkcí. Na obrazovce se zobrazí
úvodní menu:
OBECNÉ NASTAVENÍ POUZE DVD
Zde si mùžete vybrat z 5 položek: TV DISPLAY, PIC
MODE, ANGLE MARK, OSD LANG, CAPTIONS and SCR
SAVER.
TV DISPLAY
Poznámka: Možnosti zobrazení dáného DVD jsou
vždy vytišteny na zadní strane obalu DVD. Nekterá DVD
jsou nahrávána v širokoúhlém zobrazení (16:9).
A nekterá videa jsou nahrávána v klasickém zobrazení (4:3)
Nekterá videa mohou být nahrána v obou formátech nebo
navíc ve formátu Pan Scan. U Pan Scan je vždy uvedeno
jaká cást obrazu bude viditelná na 4:3 televizoru.
Každopádne bude cást obrazu na obou koncích oríznuta.
ANGLE MARK (ÚHLY)
Behem prehrávání titulu s vícenásobným úhlem pohledu
se zobrazí v horním rohu obrazovky zpráva s textem:
"[CAMERA SIGN]".
– Jestliže je ANGLE MARK zapnutý, zùstane znacka
na obrazovce dokud se bude daný titul nebo
kapitola prehrávat.
– Jestliže je ANGLE MARK vypnutý, zobrazí se znacka
na displeji pouze 3 sekundy a poté zmizí.
OSD LANGUAGE (JAZYK MENU)
1. 16: 9 (širokoúhlé zobrazení): Tímto výberem
prenete prehrávac na zobrazení 16:9.
Tento prehrávac Vám také umožnuje zmenit si jazyk,
ve kterém se budou jednotlivé zprávy zobrazovat.
Jazek, který je primárne nastaven je anglictina. Tento
jazyk si však mùžete zmenit.
28
PRINCE 2 - Model 015
CAPTIONS - TITULKOVÁNÍ
Pozn.: Prosím nastavte “DOWN MIX” jako "vypnuto".
Closed Captions (CC) je standardní metodou kódování
textu do NTSC televizního signálu. TV muže zobrazovat
text pomocí zabudovaného dekodéru. CC muže být
soucástí DVD. Pokud DVD obsahuje znacku [CC] na prední
ostrane obalu, mužete zapnout funkci Captions
a císt text na televizní obrazovce. Zákl. nast. je "vypnuto".
NAST. ZVUKU
K dispozici je pet predvoleb:
AUDIO OUT
Pomocí následujících výstupu mužete pripojit zarízení
k externím prijímacum:
Pokud je DVD prehrávac v necinnosti (cca 1 minuta)
– SPDIF/RAW: Tato volba produkuje cistý
aktivuje se sporic obrazovky, který prodlužuje její celkovou
signál Dolby® Digital nebo DTS prostrednictvím
životnost.
koaxialního jacku. Abyste využili možností Dolby® Digital
POZN.: Upozornení: DVD prehrávac muže zobrazovat
DTS disku, musí být propojeny digitální výstup zarízení
video nebo OSD obraz na vaší obraovce libovolne dlouho.
s digitálním vstupem Dolby® Digital nebo DTS
Pokud necháte prehrávac, aby zobrazoval stálý obraz
na kompatibilním prijímaci nebo procesoru.
po velmi dlouhou dobu, muže to zpusobit trvalé poškození
– SPDIF/PCM: PCM znamená Pulse Code Modulavaší TV obrazovky.
tion a produkuje digitální zvuk. Pripojením na
zesilovac s vestaveným D/A menicem se dá prehrávat
stejný formát digitálního zvuku jako na CD. Navíc,
lze získat 2-kanálový analogový audio výstup z
výstupních jacku zesilovace. POZN.: Analogový
a digitální signál nemohou být prehrávány soucasne.
DOWN MIX
Tento prehrávac je vybaven funkcí pro prevod formátu
– LT/RT - Pripojte k vestavenému Dolby Pro Logic
Dolby® Digital a MPEG na formát LPCM.
rprijímaci nebo zesilovaci, abyste docílili prostorového
To umožnuje prehrávání CD disku standardním
zvuku Dolby Pro-Logic suround.
systémem bez potreby speciálního prevodníku
– STEREO - Smíšený Stereo L/R audio výstup.
formátu.
– 5.1 CHANNEL - Vypnete funkci DOWN MIX
pro aktivaci položek nastavení 5.1ch.
PROLOGIC
SPORIC OBRAZOVKY
NAST. REPR.
CENTER
Režim ProLogic vytvorí z normálního stereo zvuku
pseudo zvuk 5.1.
Nastavte CENTER výstup na ON/OFF. (Volba “ON”
pro CNTR DELAY - prodleva stredních repr.)
DUAL MONO
REAR
K dispozici jsou 4 režimy: STEREO, L-MONO,
R-MONO, a MIX-MONO.
Popis audio výstupu
Nastavte REAR výstup na ON/OFF. (Volba “ON”
pro REAR DELAY - prodleva zadních repr.)
SUBWOOFER - basový repr.
Nastavte SUBWOOFER výstup na ON/OFF.
CNTR DELAY - prodleva stredních repr.
Upravte cas prodlevy výstupu CENTER.
Pozn.: Nejdríve zapnete polozku “CENTER”.
REAR DELAY - prodleva zadních repr.
Upravte cas prodlevy výstupu REAR.
Pozn.: Nejdríve zapnete polozku “REAR”.
TEST TONE - testovací sekvence
Otestujte v sekvenci kvalitu výstupu nalevo, ve stredu,
napravo a na pravém a levém surround kanálu.
KOMPRESE
„Kompresní rozpetí” je rozdíl mezi maximální a
minimální úrovní zvuku. Zvuk puvodne urcený pro
kina a velké promítací sály se obvykle vyznacuje
velmi širokým kompresním rozpetím, takže casto není
vhodný pro domácí použití. V závislosti na podmínkách
29
PRINCE 2 - Model 015
vašeho prostredí, muze kompresní funkce redukovat
stálou zmenu zvukových efektu filmu behem prehrávání
Pokud sledujete film v noci, vypnete tuto funkci, abyste
zabránili náhlemu nástupu hlasitého zvuku, který by mohl
rusit nocní klid. (Prednastaveno je FULL = max., bez
komprese.)
POZN.: Tato funkce pracuje pouze behem prehrávání
disku nahraných v Dolby Digital. Stupen redukce
dynamického rozpetí se muze lisit v závislosti na DVD.
NASTAVENÍ LIN.
PCM
TV VÝSTUP umožnuje 3 druhy výstupu; jsou to
VIDEO, S-VIDEO a SCART.Pokud užíváte S-video výstup, prosím nastavte na “S-VIDEO”. Pokud
užíváte SCART výstup nastavte na “SCART”, což
odpovídá vašemu TV SCART vstupu.
POZN.:
SCART a S-Video výstupy nemohou být užívány
soucasne.
Tato položka podporuje tri druhy zvuku, jak je ukázáno
níže, pro vaše preferované zvukové nastavení.
TITULKY
Linearní PCM OUT - výstup
Tato položka podporuje tri druhy nastavení titulku, jak
je ukázáno níže, pro vaše preferované nastavení titulku.
Pokud je vybráno "OFF” behem prehrávání se nezobrazují
žádné titulky.
– LPCM 48K - V lineárním PCM nastavení, “48K” =
“maximální vzorkovací kmitocet na digit. výstupu je
48KHz”; takže pokud zakódovaný vzorkovací kmit.
titulu je 96KHz, bude na výstupu preveden
na 48KHz.
– LPCM 96K - Pokud je zvoleno “96K” , maximální
vzorkovací kmitoèet je 96KHz a neprobíhá žádná
komprese.
NABÍDKA DISKU
Tato položka podporuje tri jazyky pro nabídku disku.
RODICOVSKÉ NASTAVENÍ
Predvolby umoznují prednastavit TYP TV,
VIDEO VÝSTUP, ZVUK, TITULKY, NABÍDKU DISKU,
RODICOVSKÉ NAST., HESLO, PREDNASTAVENÍ a
SMARTNAVI tohoto zarízení. Tato volba je k dispozici jen
pokud je DVD prehrávac v rezimu STOP, dvojitým stiskem
tlacítka [STOP] a následným stiskem [SETUP] pro volbu
“GENERAL PAGE” možností nastavení. POZN.:
Jedním stiskem tlacítka [STOP] pouze prerusíte prehr.
Pro úplné zastavení prehrávání stiknete [STOP]
dvakrát.
TYP TV
VIDEO VÝSTUP
ZVUK
Tato volba urcuje formát zvukového výstupu pri pouzití
koaxiálního digitálního audio výstupu.
PREDVOLBY
Pozn.: Stiskem [N/P] prímo na dálkovém ovladaci meníte
NTSC, PAL nebo MULTI prehrávanéhoTV Systemu.
Funkce k omezení prehrávání nekterých disku, které
obsahují nevhodné scény. Omezení se mení v závislosti na
disku; Pokud je volba aktivní, prehrávání je celé zakázáno.
K dispozici je 8 úrovní rodicovského nastavení jednotky.
Pokud chcete zmenit úroven rodicovského nast.,
budete dotázáni na heslo.
POZN.: Použijte “3308” k prepsání zapomenutého hesla.
HESLO
Heslem je 4místné císlo. Pokud chcete zmenit
heslo,vyberte volbu “CHANGE” jak je ukázáno níže.
Budete dotázáni na staré heslo, poté vložte
tnové heslo a potvrdte.
POZN.: Prednastavené heslo je císlo ”3308”.
PREDNASTAVENÍ
Pokud zvolíte “RESET”,vsechna pocátecní nastavení
– MULTI - DVD prehrávac zvolí správný
se vrátí k puvodnímu nastavení.
systém pro prehrávání konkrétního disku.
– NTSC - DVD prehrávac bude produkovat NTSC formát SMARTNAVI
bez ohledu na to, v jakém formátu je disk nahrán.
Pokud je zvýrazneno WITH MENU ve SMART NAVI,
– PAL - DVD prehrávac bude produkovat PAL formát
na obrazovce se objeví nabídka JPG nebo MP3.
bez ohledu na to, v jakém formátu je disk nahrán.
(WITH MENU je prednastaveno).
30
PRINCE 2 - Model 015
ZOBRAZENÍ
NA TV (OSD)
PBC ON (VCD 2.0 a vyšší)
– Když stisknete tlacítko [OSD] na DO, ukáží
se na obrazovce postupne informace uvedené
na následujích obrázcích:
Zobrazovací módy
1. Uplynulý cas
Jestliže prehráváme DVD disk, mùžeme si informace
zobrazit ve dvou módech.
Mód 1
Když stisknete tlacítko [OPEN/CLOSE] , ukáže se na
obrazovce logo signalizující daný stav mechaniky a prùbeh
operace.
Mód 2
Zobrazí informace o prehrávaném filmu/titulu.
– Když stisknete tlacítko [OSD] na DO, ukáží se
na obrazovce infromace v poradí uvedeném
v následujících obrázcích:
Po prvé
Po tretí
2. Zbývající cas
PBC OFF nebo prehrávání Audio CD:
1. Uplynulý cas
2. Zbývající cas
3. Celkový uplynulý cas
4. Celkový zbývají cas
Po druhé
Po ctvrté
– Stisknutím tlacítka [DISPLAY] na dálkovém ovládání
vypnete funkci OSD (zobrazované iformace zmizí).
– Stisknutím tlacítka [DISPLAY] na dálkovém ovládání
vypnete funkci OSD (zobrazované iformace zmizí).
CD/VCD OSD Módy
Jestliže prehráváme VCD a nebo audio CD existují
také dva OSD módy zobrazení.
Mód 1
Stisknutím tohoto tlacítka zobrazíte na obrazovce
zprávy, podobnou tem prechozím, popsaných v
predchozích obrázcích.
Mód 2
Zobrazí informace o délce prehrávání.
ZÁKLADNÍ
FUNKCE
PREHRÁVÁNÍ
Príprava (první použití)
– Jestliže budete Vaším DVD používat s TV,
zapnete TV a nastavte odpovídající vstup AV,
S-Video VGA. Jestliže budete používat VGA
TV si po zapnutí DVD sám nastaví správný vstup.
– Jestliže používáte nejaký sound systém, zapnete jej
a ujistete se, že máte správne nastavené výstupy.
31
Prehrávání
PRINCE 2 - Model 015
Prehrávání
1. Zapnete DVD prehrávac.
VCD PBC MENU
2. Stisknete tlacítko [OPEN/CLOSE] pro otevrení mechaniky.
3. Umístete disk do mechaniky. Zkontrolujte, že je disk
správne umísten.
4. Stisknete tlacítko [OPEN/CLOSE] nebo [PLAY/PAUSE]
a zacne prehrávání.
Pozn.: V tomto prípade se prehrávání po stisku
[NEXT] nebo [PREV] zastaví.
POZNÁMKA:
– PBC OFF nebo Audio CD:Stiskem [NEXT] nebo [PREV]
u VCD nebo Audio CD preskocíte v záznamu na další
Pri prehrávání DVD disku, se mohou zobrazit rùzná
nebo prechozí nahrávku.
výberová menu, nekteré funkce se jsou dostupné až behem
prehrávání. Jestliže prehráváte VCD s PBC, zobrazí
se Vám PBC menu na obrazovce. Toto PBC munu mùžete
použít, nebo stiskem tlacítka PBC vypnout tuto funkci
a tím disk spustit hned po vložení. U VCD diskù bez PBC nebo
Audio CD, zacne prerávání ihned po vložení disku.
Presouvání se behem záznamu
Pozn.: PBC (Play Back Control). Více na strane 26.
Tato funkce je dostupná pouze pro Video-CD verze 2.0 a vyšší.
– Stisknutím tlacítka [NEXT] preskocíte na další kapitolu. Funkce PBC se mohou disk od disku lišit, proto je nutné se vždy
informovat na prebalu daného disku.
Prehrávání DVD
Pred stiskem tlacítka [NEXT]
RYCHLÝ POSUN VPRED/VZAD
Po stisku tlacítka [NEXT]
Použijte tlacístka [FWD] a [REV] pro rychlý presun vpred
i vzad v záznamu.
Prehrávání DVD
– Když stisknete tlacítko [FWD] nebo [REV] behem
prehravani, zmeníte rychlost prehrávání na 2x, 4x, 6x,
8x.
– Stiknutím tlacítka [PREV] presunete záznam na zacátek
prehrávané kapitoly nebo na predcházející kapitolu.
uu2
uu8
tt2
tt8
Pred stiskem tlacítka [PREV] Po stisku tlacítka [PREV]
Prehrávání VCD/Audio CD
– Když stisknete behem prehrávání tlacítko [PLAY/PAUSE],
prepnete tím rychlý posun opet do normální rychlost
prehrávání(1x).
– PBC ON (VCD 2.0 a vyšší): Stiskem tl. [NEXT]
nebo [PREV] skocíte do PBC menu.
32
PRINCE 2 - Model 015
Prehrávání VCD/Audio CD
|u1
– Když stisknete tlacítko [FWD] nebo [REV] behem
prehravani, zmeníte rychlost prehrávání na 1x, 2x, 3x,
4x.
uu1
uu4
– Když stisknete behem prehrávání tlacítko [PLAY/
PAUSE] prepnete tím rychlost prehrávání opet do
normální rychlosti(1x).
POZNÁMKA:
Urychlého prehrávání vpred i vzad nemusí být obraz
úplne souvislý. Když dosáhne pri rychlejším posunu vpred
cást stopy svého konce (Audio CD/VCD) nebo titulu v pripade DVD, bude další stopa/titul prehrávána již normální
rychlostí. Jestliže dosáhne pri rychlejším posunu vzad
stopa (Audio CD/VCD) nebo titul (DVD) svého konce,
bude další stopa/titul prehrávána již normální rychlostí.
Zpomalený mód prehrávání
Prehrávání DVD
– Jestliže zmácknete tlacítko [SLOW], bude se
velikost zpomalení vpred menit následovne 2x
4x,8x a u zpomalení vzad 2x, 4x, 8x.
|u2
|u8
t|2
t|8
– Když stisknete behem prehrávání tlacítko [PLAY/
PAUSE] prepnete tím rychlost prehrávání opet do
normální rychlosti.
Prehrávání VCD/Audio CD
|u3
– Jestliže zmácknete tlacítko [SLOW], bude se
velikost zpomalení vpred menit následovne 1x,2
x,3x u zpomalení vzad 1x, 2x, 3x.
– Jestliže stisknete behem prehrávání tlacítko [PLAY/
PAUSE] prepnete tím rychlost prehrávání opet do
normální rychlosti(1x).
POZN.: Behem prehrávání pomocí zpomaleného
módu nebudou slyšet žádné zvuky.
Zastavení prehrávání
Prehrávání DVD
Pro zastavení prehrávání stiknete jednou tlacítko [STOP]
Pro úplné zrušení prehrávání stiknete tlacítko [STOP]
dvakrát.
POZNÁMKA:
Jestliže Váš DVD prehrávac nepoužíváte, vyjmete prosím
z mechaniky disk a vypnete prístroj pomocí tlacítka [POWER] .
Prehrávání VCD/Audio CD
– PBC ON (VCD 2.0 a vyšší): Jestliže skoncí prehrávání
záznamu s PBC, prepne se systém automaticky na
PBC (hlavní stranu) Menu.
PREHRÁVÁNÍ
VCD PBC MENU
Poznámka:
Nekteré funkcní klávesy nemusí fungovat u všech disk
nekteré disky nemusí funkce poporovat. [HAND] Zde
se jedná o velmi specifický disk, kde jsou funkce disku
prirazeny jit prímo ve výrobe disku. V tomto prípade
používejte funkcní klávesy, které jsou indikovány na
obrazovce. Tyto zvláštní podmínky jsou pouze u techto
specifických diskù; mnohdy nejdou vùbec DVD prehrávacem vùbec ovlivnit. Jestliže je PBC mode zapnutý,
a je stiknuto tlacítko STOP nektré disky se nevrátí zpet do
PBC Menu a zobrazí “
”.
– PBC OFF nebo Audio CD: Stisk [STOP] zastaví
u PBC off diskù nebo Audio CD a prehrává.
33
PRINCE 2 - Model 015
POKROCILÉ
NASTAVENÍ
PREHRÁVÁNÍ
PROGRAMOVANÉ Prehrávání
Funkce programovaného prehrávání je k dispozici jen
pro audio CD,nebo VCD s vypnutou funkcí PBC.
Programování stop
1. Pro programování stop stisknete tlacítko [PROG]
behem rezimu STOP.
2. Pro programování pouzijte císelník na dálkovém
ovladaci. Stisknete príslušná císla stop v tom
samém poradí, v jakém je poté chcete prehrávat.
Napríklad: Pro nastavení stop 2, 4, 6 (ve stejném
poradí),jednoduse stisknete císla [2], [4] a [6]
ve sledu po sobe.
– Císlo vetší než 10 musí být vloženo navíc
stiskem [+10]. Napríklad, “22” je vloženo
dvojitým stiskem [+10] a poté jednou stiskem [2].
POZN.: Maximální pocet programovaných stop je 99.
OPAKOVANÉ Prehrávání
TITLE/CHAPTER Repeat - Opakování titulu/kapitoly
Pokud je stisknuto tlacítko [REPEAT] , je spusteno
opakované prehrávání a zpráva na obrazovce se mení
na “CHAPTER REPEAT ON”, “TITLE REPEAT ON”,
a “REPEAT OFF.”
– OPAKOVÁNÍ KAPITOLY - Zapíná opakované
prehr. kapitoly na DVD disku nebo stopy na audio
CD disku nebo na VCD disku.
– OPAKOVÁNÍ TITULU - Zapíná opakované
prehr. titulu na DVD disku nebo na audio
CD disku nebo na VCD disku.
– REPEAT OFF - Pokracuje v normálním prehrávání.
A-B
Zacátek/Zrušení Program. Prehrávání
– Pro zacátek progr. prehr v poradí, jaké jste si zvolili
stisknete [PLAY/PAUSE] .
– Pro zastavení prehr. stisknete tlacítko [STOP] a
[PROG] pro vymazání poradí prehr., opetovným
stiskem [PROG] zrušíte funkci programovaní.
– Behem programovaného prehr., mohou být
použita tlacítka [NEXT] a [PREV] pro prechod
k dalsí nebo predchozí naprogramované
stope.
Pomocí tohoto nastavení muzete urcit opakované
prehrávání mezi dvema místy titulu nebo kapitoly.
1. Stisknete behem prehrávání tlacítko [A-B] pro výber
pocátecního místa (A). Objeví se zpráva “A TO B
SET A" v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Znovu stisknete tlacítko [A-B] pro výber místa (B).
Objeví se zpráva “A TO B SET B ”.
Mezitím zacne opakované prehrávání mezi
dvema vybranými místy, A a B.
3. Opetovným stiskem tlacítka [A-B] bude prehrávání
pokracovat normálne. Objeví se zpráva “A TO B
CANCELLED”
SET A
NABÍDKA TITULU (pouze DVD)
Nekteré DVD disky obsahují nabídku titulu pro rychlý
výber prehrávání titulu. Tato funkce je dostupná pouze
s temito DVD disky.
– Behem prehrávání stiknete tlacítko [TITLE] ke vstupu
do nabídky titulu. Opetovným stiskem tlacítka [TITLE]
Pokracujte v prehrávání od scény, kde bylo [TITLE]
stisknuto poprvé.
DVD NABÍDKA TITULU
SET B
– Uzijte tlacítka [t] [u] [p] [q] pro ovládání výber titulu
a stisknete tlacítko [PLAY/PAUSE] pro výber požado
-vaného titulu nebo pro výber prímo pouzijte numerická
tlacítka.
34
PRINCE 2 - Model 015
Pozn.: DVD disky jsou rozdeleny do cásti nazývaných
tituly, a tituly jsou rozdelyny do jednotlivých kapitol. Nabídka
na obrazovce nekteré tituly nemají. Disk obsahující film
mùže mít pouze jeden titul, ale hned nekolik kapitol.
ANGLE 1/3
ANGLE 2/3
ANGLE 3/3
ANGLE 1/3
DVD MENU (pouze DVD)
Nekteré DVD mohou mít komplexní obsahy,jako multi-subtitle, multi-audio, nebo multi-angle. V techto prípadech, si
mùžete u DVD vybrat z nekolika jazykù reci, jazyku titulkù,
a rùzných úhlù pohledu.
1. Behem rehrávání stisknete tlacítko [MENU], tak
se Vám zobrazí DVD menu (jestliže je dostupné).
2. Pomocí tlacítek [t] [u] [p] [q] vyberte požadovanou
položku a stisknete [PLAY/PAUSE] pro potvrzení
výberu. Pro výber dané položky mùžete také použít
numerickou klávesnici.
3. Jestliže chcete výber prerušit a pokracovat ve sledované scéne stisknete tlacítko [MENU] a záznam
pobeží dál.
DVD MENU
Poznámka: "ANGLE MARK" musí být v nastavení
povolen ("ON").
Zmena titulkù behem prehrávání
Behem prehrávání DVD disku obsahujícím titulky
ve více než jednom jazyce, mùžete menit titulky nebo
zamezit jejich zobrazení stiskem tlacítka [SUBTITLE].
– Jestliže stisknete tlacítk o[SUBTITLE], budou se
se cyklicky dostupné titulky menit a postupn strídat
i s se statusem “OFF” (vypnutí titulkù-“ OFF” se
objeví na obrazovce)
– Zpráva na obrazovce vždy ukáže název daného titulku
a jeho poradí. Jestliže nebudete po dobu 3 vterin titulky
menit, zpráva zmizí.
MULTI-ANGLE (více úhlù)
Poznámka: “UNKNOW” - tato zpráva se zorazí v prípade
Nekteré DVD disky mohou obsahovat více úhlù pohledu
že formát titulkù není v tomto prehrávaci podporován.
na danou scénu. Jestliže je scéna nahrána z více úhlù
mùžete pro jejich zmenu použít tlacítko [ANGLE]
a prepínat tak mezi jednotlivými pohledy.
Anglické titulky
Cínské titulky
– V prípade, že je scéna zaznaménána z více úhlù
objeví se na obrazovce ikona [CAMERA MARK]
.
– Jestliže stisknete tlacítko [ANGLE], zmení se
pri prehrávání úhly pohledù, tak jak je možno
videt na následujících obrázcích.
35
PRINCE 2 - Model 015
Vypnuté titulky
Anglické titulky
POZN.: Nekdy muže být jazyk titulku zmenen pouze
v nabídce DVD místo behem prehrávání. Pocet dostupných
jazyku pro titulky závisí na konkrétním disku.
Zmena jazyku behem
prehrávání
Behem prehrávání DVD disku s více než 2 jazyky
mužete menit jazyk prostrednictvím stisku tlacítka
[LANGUAGE].
– Pokud je stisknuté tlacítko [LANGUAGE] mení se
jazyk prehrávání v cyklech mezi dostupnými
jazyky na DVD.
– Zpráva OSD ukazuje aktuální císlo jazyka
pokud nezvolíte žádný jazyk, zpráva po
3 sekundách zmizí.
Anglictina
Cínština
Vyhl. TITULU a KAPITOLY
Vyhl. podle casu
“TITLE 01/35” znací, že prehrávac práve prehrává
titul císlo. 1 z 35 titulu. “CHAPTER 06/38”
znací, že prehrávac práve prehrává kapitolu 6 z
38 kapitol. “TIME 00:20:12” znací, že aktuální cas
prehrávání je 20 minut a
12 sekund.
– Pro vyhledávání podle titulu užijte tlacítka [t] [u] [p] [q]
ke zvýraznení prvních 2 císlic v sekci“TITLE nn/nn”
Pokud jsou jiz vybrany, pouzijte tlacítka se sipkami
pro vložení císla titulu, který chcete prehrávat. Pro
dokoncení vašeho výberu stiknete [ENTER].
– Pro vyhledávání podle kapitoly užijte tlacítka [t] [u] [p] [q]
ke zvýraznení prvních 2 císlic v sekci“CHAPTER nn/nn”
Pokud jsou jiz vybrany, pouzijte tlacítka se sipkami
pro vložení císla kapitoly, kterou chcete prehrávat. Pro
dokoncení vašeho výberu stiknete [ENTER].
– Pro vyhledávání podle casu užijte tlacítka [t] [u] [p] [q]
ke zvýraznení prvních 2 císlic v sekci“TIME nn/nn”
Pokud jsou jiz vybrany, pouzijte tlacítka se sipkami
pro vložení casu, od kterého chcete prehrávat. Pro
dokoncení vašeho výberu stiknete [ENTER].
Funkce VCD/Audio CD DIRECT
POZN.: Nekdy muže být jazyk zmenen pouze
v nabídce DVD místo behem prehrávání. Pocet
dostupných jazyku závisí na konkrétním disku.
Behem prehrávání VCD nebo audio CD, mužete pouze
využívat funkci vyhledávání podle casu.
1. Stiskem talcítka [TIME] behem prehrávání zobrazíte
zprávu pro vyhledávání VCD/Audio CD.
2. Pokud je cas nastaven, prehrávání od zvoleného
místa zacne okamzite.
Funkce DIRECT
Ovládání prehrávání VCD (PBC)
V režimu vyhledávání muže být urcen, urcitý titul,
kapitola nebo cas, pro okamžité prehrávání.
Funkce vyhledávání pro DVD
Behem prehrávání DVD, mužete tlacítkem [TIME]
zapnout funkci vyhledávání. Zpráva na obrazovce
zobrazí 3 metody vyhledávaní pri stisku tlacítka [TIME]
jednou nebo dvakrát.
Tato funkce je dostupná pouze pro Video-CD verze 2.0
nebo vyšší. PBC operace se mohou lišit disk od disku, tudíž
postupujte podle instrukcí k urcitému disku.
– Pro prepínání funkce PBC stisknete tlacítko
[MENU/PBC]. Objeví se zpráva “PBC ON” nebo
“PBC OFF”.
– V nabídce PBC, jsou tlacítka [PREV] a [NEXT] urcena
pro “NÁVRAT NA PREDCHOZÍ STRANKU” a
“JDI NA DALŠÍ STRÁNKU” nabídky PBC, pokud je dostupná.
36
PRINCE 2 - Model 015
VCD PBC MENU Page 1
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ(DO)
NEPRACUJE SPRÁVNE
VCD PBC MENU Page 2
– ROdstrante objekty bránící prímému výhledu
senzoru DO a DVD prehrávace.
– TDálkové ovládání je príliš daleko od DVD prehrávace. Dálkové ovládání funguje pouze do
urcité vzdálenosti
– PNamirte senzor dálkového ovladace na senzor
v DVD prehrávaci.
– Jestliže jsou již baterie v dálkovém ovládání
stvybité, vymente je prosím za nové.
Rešení problémù
BPredtím než se obrátíte na servis, zkontrolujte,
zda není problém v nekteré z následujích pložek seznamu. Vy sami mùžete mnohdy jednoduše a rychle daný
problém odstranit a obnovit rádnou funkci Vašeho
zarízení.
DVD PREHRÁVAC NECHCE
SPUSTIT PREHRÁVÁNÍ
– Není vložen disk. (“No disc” toto se zobrazí na
displeji).Vložte tedy do mechamiky disk.
– Disk je umístený obrácene. Disk musí být otocen
datovou stranou dolù.
– Disk je špinavý, proto jej vycistete.
OBRAZ
Žádný obraz)
– Zkontrolujte zda je zarízení zapojeno do zásuvky.
– Zkontrolujte propojení video kabelù - zapojení
do správných konektorù.
– Vyberte na televizoru nebo na jiném zarízení
správný vstupní signál, tak aby objevil
obraz z DVD prehrávace na TV.
Rušený obraz
– Disk je špinavý a potøebuje ocistit.
– Pro zrychlené prehrávání je tento jev normální.
Špatne nastavený "TV SCREEN"
– Zmente nastavení “TV SCREEN” v DVD Setup Menu
dle požadavkù Vašeho televizoru.
ZVUK
Žádný zvuku
– Zkontrolujte propojení.
– Zkontrolujte nastavení hlasitosti Vašeho audio
systému pripojeného k DVD prehrávaci.
– Zkontrolujte správné zapojení audio kabelu do
paricného jacku.
– EUjistete se, že nastavení vstupu na Vašem TV
a audio systému je v porádku.
– IJestliže je prehrávaè v módu “Mute”
stisknete znovu toto tlacítko a zvuk se opet zapne.
Bez Stereo-Sound efektù
Playing Video CD or CD
– Zkontrolujte propojení.
– Stisknete tlacítko “Stereo” pro výbet stereo zvuku.
Specifikace
Vlnová délka: 650nm
Formát signálu: PAL/ AUTO/ NTSC
Frekvencní rozsah: 4 Hz~20,000 Hz
Pomer signál/šum: ≥100dB
Odstup signál/šum: ≤80dB(1KHz)
Dynamický rozsah: ≥100dB(1KHz)
Výstup
Audio výstup (Analog audio):
2V±10%, Impedance: 10KΩ
Audio výstup (Digital audio):
0.5Vp-p±20%, Impedance: 75Ω
Video výstup :
1Vp-p±20%, negativní sync, Impedance: 75Ω
Komponentní videovýstup:
Jas (Y) 700mv±20%;
Barva (Cb) 535.5mv±20%, Barva (Cr) 535.5mv±20%
S video výstup:
Jas (Y) 1Vp-p±20% (75Ω load)
Barva (C) 0.286Vp-p±20%, (75Ω load)
Napájení:
AC100V~240V; 50/60Hz
37

Podobné dokumenty

Yakumo DVB-T mobile USB Uživatelský manuál

Yakumo DVB-T mobile USB Uživatelský manuál na ovládacím panelu. Takto mùžete získávat informace nejen o programech, ale také o programu vysílání a rùzné další informace. (Tato funkce závisí na poskytovateli danného programu). Jestliže dvojk...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin Správné používání telefonu Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti p...

Více

stažení.

stažení. vstupů a výstupů. Je osazen čtyřmi HDMI vstupy a CI+ slotem. Samozřejmostí je připojení na Ethernet a možnost využití AQUOS NET+ 2.0 pro přehrávání filmů z Video on demand. Média funkce umožní sled...

Více

Uzivatelský manuál

Uzivatelský manuál „CVBS“ (kompozitní video) nebo „RGB“ (pokud to Vaše TV umožňuje, zvolte tuto možnost) n Režim obrazovky: tiskněte OK nebo pravé tlačítko a nastavte mód obrazovky na „4:3 Full screen“, „4:3 Letter b...

Více

Manual CZ

Manual CZ 11. Jestliže vyskocí chybová hláška nebo se zobrazí cerné okno a. Muže to být zpusobeno špatnou kvalitou signálu . Yakumo QuickStick DVB-T neprijme potrebná data nebo prijme data špatná(chybná). Pr...

Více

Softwarový RAID a LVM

Softwarový RAID a LVM najdeme moduly linear, raid0, raid5 atd., nutné pro práci pole. Stačí použít příkaz cat /proc/mdstat a zjistíte, zda to vaše obsahuje podporu pro softwarový RAID. Pokud se zobrazí hlášení o chybějí...

Více