Fiat Scudo

Komentáře

Transkript

Fiat Scudo
scudo cz.qxd
7/10/07
6:24 PM
Page 1
Scudo
scudo cz.qxd
7/10/07
6:24 PM
Page 2
Utility
* P¤EPRAVNÍ KO· PRO VYSOKOU ST¤ECHU
A DLOUH¯ ROZVOR
Vãetnû nakládacího váleãku.
Max. nosnost 170 kg.
ã. 71803625
P¤EPRAVNÍ KO· PRO NÍZKOU ST¤ECHU KRÁTK¯
Vãetnû nakládacího váleãku.
Max. nosnost 170 kg.
ã. 71803623
* P¤EPRAVNÍ KO· PRO NÍZKOU ST¤ECHU
DLOUH¯
Vãetnû nakládacího váleãku.
Max. nosnost 170 kg.
ã. 71803624
* SCHODY PRO NÍZKOU ST¤ECHOU
Max. nosnost 100 kg.
ã. 71803640
* SCHODY PRO VYSOKOU ST¤ECHU
Max. nosnost 100 kg.
ã. 71803641
P¤ÍâNÉ NOSNÍKY Z âERNÉ OCELI
Prodávají se jednotlivû.
Maximální pfiípustná nosnost pro 3 nosníky: 100 kg.
ã. 71803622
* DOPL≈KOV¯ NAKLÁDACÍ VÁLEâEK
ã. 71803626
2
scudo cz.qxd
7/10/07
6:25 PM
Page 3
Utility
(A) TAÎNÉ ZA¤ÍZENÍ S KOULÍ
A âEPEM
Vhodné pro v‰echny typy
pfiívûsÛ.
Max. nosnost 2000 kg.
ã. 71803631
(B) TAÎNÉ ZA¤ÍZENÍ
S CHAPADLOVOU SPOJKOU
Vhodné pro v‰echny typy
taÏn˘ch zafiízení vyjma
obytného pfiívûsu.
Max. nosnost 2000 kg.
ã. 71803632
A
B
(C) TAÎNÉ ZA¤ÍZENÍ
S CHAPADLOVOU SPOJKOU
A KOULÍ
Vhodné pro v‰echny typy
pfiívûsÛ.
Max. nosnost 2000 kg.
ã. 71803633
C
(D) TAÎNÉ ZA¤ÍZENÍ
S MECHANICK¯M
UPEVNùNÍM
Vhodné pro taÏení obytného
pfiívûsu.
Max. nosnost 2000 kg.
ã. 71803634
SPOJOVACÍ KABELY
PRO TAÎNÉ ZA¤ÍZENÍ
Se 7/13 piny
ã. 71803635
S 13 piny.
ã. 71803636
Se 7+7 piny
ã. 71803637
P¤ÍRUBA PRO TAÎNÉ
ZA¤ÍZENÍ
Nezbytná pro kombinaci
taÏného zafiízení
a spojovacích kabelÛ.
ã. 71803627
D
*Bez fotografie.
3
scudo cz.qxd
7/10/07
6:25 PM
Page 4
Utility
* P¤EDNÍ ZÁSTùRKY
POVLAKOVANÉ
ã. 71803642
ZADNÍ ZÁSTùRKY
POVLAKOVANÉ
ã. 71803643
* P¤EDNÍ GUMOVÉ ZÁSTùRKY
STANDARD
ã. 71803644
* ZADNÍ GUMOVÉ ZÁSTùRKY
STANDARD
ã. 71803645
NÁSTUPNÍ SCHOD
UsnadÀuje pfiístup do dodávky.
Kompatibilní s taÏn˘m zafiízením.
Max. zátûÏ 150 kg.
ã. 71803639
4
scudo cz.qxd
7/10/07
6:25 PM
Page 5
Pofiádek na palubû
D¤EVùNÁ OCHRANA STùN
Boãní panely do vozu
(nízké a krátké) 1 Pls H1 L1.
ã. 71803648
Boãní panely do vozu
(vysoké, nízké a krátké)
1 Pls H1 L1.
ã. 71803649
Boãní panely do vozu
(nízké a krátké) 2 Pls H1 L1.
ã. 71803652
Boãní panely do vozu
(vysoké, nízké a krátké)
2 Pls H1 L1.
ã. 71803653
D¤EVùN¯ KRYT
NA PLO·INU
Pro krátk˘ rozvor.
ã. 71803654
Pro dlouh˘ rozvor.
ã. 71803655
* KRYT NA PLO·INU
Z PROTISKLUZOVÉHO
MATERIÁLU
Pro krátk˘ rozvor.
ã. 71803656
Pro dlouh˘ rozvor.
ã. 71803657
* VNIT¤NÍ NÁKLADOV¯
TUNEL
UmoÏÀuje uloÏit dlouhé
náklady jako jsou trubky
nebo technické v˘kresy.
Pro verze s krátk˘m
rozvorem.
ã. 71803659
Pro verze s dlouh˘m
rozvorem.
ã. 71803660
*Bez fotografie.
Pls: Boãní posuvné dvefie
5
scudo cz.qxd
7/10/07
6:25 PM
Page 6
Pofiádek na palubû
TEXTILNÍ KOBEREâKY
Pfiední pro dodávku
se 2 sedadly nebo
1 sedadlem a lavicí.
ã. 71803663
Pfiední i zadní
pro Combi 5/6 míst.
ã. 71803664
Pro verzi Combi 8/9 míst.
ã. 71803667
Pro verzi Panorama 8/9 míst.
ã. 71803668
GUMOVÉ KOBEREâKY
P¤EDNÍ
ã. 71803646
6
POTAHY NA SEDADLO ¤IDIâE
S boãním airbagem
ã. 71803670
POTAHY NA JEDNOTLIVÉ
SEDADLO SPOLUJEZDCE
S boãním airbagem
ã. 71803671
POTAHY NA P¤EDNÍ LAVICI
ã. 71803669
scudo cz.qxd
7/10/07
6:25 PM
Page 7
Safety&Infotainment
ALARM
Modulární alarm ovládan˘ pÛvodním dálkov˘m ovládáním
vozu. Zahrnuje ochranu dvefií, kapoty a zavazadlového
prostoru proti vniknutí a zaji‰Èuje obvodovou ochranu vnitfiního
prostoru. Vãetnû sirény s vlastním záloÏním napájením.
• Maximální propojení s palubními elektronick˘mi systémy
• Rychlá instalace
• Záruka 3 roky
ã. 71803917
* BEZPEâNOSTNÍ SADA
Obsahuje: 1 v˘straÏn˘ mini
trojúhelník, 1 v˘straÏná vesta,
1 baterka, 1 sada rukavic
a 1 sada rezervních Ïárovek.
ã. 71803677
* SADA REZERVNÍCH
ÎÁROVEK
ã. 71803678
PARKOVACÍ SENZOR P¤EDNÍ A ZADNÍ
Snímaãe zpûtného chodu se 4 kapslemi zabudované
v nárazníku jsou tou správnou reakcí
na potíÏe, ke kter˘m obãas dochází pfii nûkter˘ch
manévrech fiízení a parkování.
Záruka 3 roky.
• Omezení parkovacích operací
• Ochrana estetického vzhledu vozu
• Maximální bezpeãnost pfii fiízení
ã. 71803466
* DùTSKÁ SEDAâKA ISOFIX
Pro dûti s hmotností
9 aÏ 18 kg.
ã. 71803161
*DùTSKÁ SEDAâKA KIDDY
LIFE
Pro dûti s hmotností
9 aÏ 36 kg.
ã. 50900963
* DODATEâN¯ POL·TÁ¤
PRO SEDAâKU KIDDY LIFE
ã. 71801826
* DùTSKÁ KOLÉBKA
Pro dûti s hmotností
do 10 kg.
ã. 71802685
P¤ENOSNÁ NAVIGACE MS 2050
Navigaãní systém s dotykov˘m displejem LCD o rozmûrech
3,5" s automatickou regulací intenzity osvûtlení, zabudovanou
anténou GPS a pfiehrávaãem MP3 a JPG.
Vãetnû mapy Itálie.
ã. 71803751
Vãetnû mapy Itálie a Evropy.
ã. 71803752
*Bez fotografie.
7
scudo cz.qxd
7/10/07
6:24 PM
Page 8
www.fiat.cz
Razítko dealerství
Vyobrazení a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaãní.
V˘robce si vyhrazuje právo kdykoli a bez pfiedchozího upozornûní zavést zmûny, které
povaÏuje za uÏiteãné z hlediska konstrukãního nebo obchodního.
Fiat Auto Parts & Services L.go Senatore Agnelli
Tisk: Culi Press

Podobné dokumenty

Příslušenství

Příslušenství * DODATEâN¯ POL·TÁ¤ PRO SEDAâKU KIDDY LIFE ã. 71801826

Více

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA jste-li úãastníkem dopravní nehody, zastavte neprodlenû vozidlo, zapnûte v˘straÏná svûtla, vyÏadují-li to okolnosti, obleãte si reflexní vestu, umístûte v˘straÏn˘ trojúhelník (vÏdy nejménû 50 m za ...

Více

KURIER 166

KURIER 166 spravodlivosti âeskej vlády. Vo volebnom období 2002 – 2006 bola poslankyÀou za KDU-âSL. Najprv sa stala podpredsedníãkou v˘boru pre obranu a bezpeãnosÈ a predsedníãkou ãeskej delegácie pri parlame...

Více

vakuometr penning

vakuometr penning založenou na principu m ení tepelné vodivosti plyn v závislosti na jejich absolutním tlaku. P ístroj zpracovává signály z obou vzájemn nezávislých m rek. Vakuometr je možné použít i k p ímému ízení...

Více

Nejăastűj‰í otázky

Nejăastűj‰í otázky Servisní kontrakt Volvo nabízí optimální fie‰ení servisu pfii splnûní v‰ech technick˘ch poÏadavkÛ na údrÏbu. K dispozici jsou tfii rÛzné typy smluv: • Volvo Blue kontrakt, kter˘ zahrnuje preventivní ú...

Více

katalogu Hella

katalogu Hella provozu a vysoká kvalita varovn˘ch systémÛ na prvním místû. Jen tak budou zabezpeãeny optimální zásahové a pracovní podmínky stejnû tak jako efektní varovn˘ úãinek a zabezpeãení v silniãním provozu...

Více

Zde

Zde V‰echny halogenové automobilové Ïárovky OSRAM ( 12V a 24V) redukují ultrafialové záfiení. Jsou plnû kompatibilní s existujícími Ïárovkami a vyhovují v‰em platn˘m normám, jako je ECE R 37 (kromû Ïáro...

Více

Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter®-RONDEC-DB Schlüter®-RONDEC-DB je profil pro vnûj‰í rohy stûn, ukonãení soklÛ, pro dekorativní lemování a ochranu obkladu. ZdÛraznûnû pfiedsazená vnûj‰í plocha profilu tvofií ãisté zakonãení hran obkladÛ a umoÏ...

Více

LMK 307 - BD SENSORS

LMK 307 - BD SENSORS Odolnost proti zkratu Odolnost proti p epólování Elektromagnetická slu itelnost

Více