Příloha č. 1

Komentáře

Transkript

Příloha č. 1
ffiĚsŤBx'r sŘ'ep H$sŤffpmČp
Bukelskénám"?l2,s93 17 Hustopeče
ŮnBoB n,g*roF{ÁlrrÍrqc
RfrřvCJn.
vÁ$p*lutxaro:
&E&HSr
bJÁĚEaN.:
Ble rgeťjňl*vníltu
$apNX08u7a$si
R€$l r flÓ/1sl'14sl4
dntrt
Ěr.
\-/
T*\J
EJ
vtgifiUlpt
fiNsr,MiladaLil$shffiannsvá
1'EL,r
s19441flSS
BOF[ETICE
Dnělnr|ne' /1 3.l'-r'L-
či. let/ullDÁŤUM:
llsbdoDor.:
4,I. ee1$
/fr'
JkEí'adznal
..'.'..'......','.
Příloha:
VEŘEJNÁvYHLÁsKá
CIřNÁMEr'lí
pno.lepruÁruí
s aAHÁJENí
pt-Át,tu
NÁVRřIu
zABÁNíuMĚNY
č'tÚznmHíxo
BoŘEneE
Na gákladěřádogtiCIbqe.,Eořetiee
pořiau.ie
Odborr*gionálního
razvo1aMěstgkehoúřadul'{ustope*c
Změnu
.'.. .
]:. ..' l| ' ..:]j],.
:|. ,'..
p|ánuBpřetioe.
č.1úeemního
V sou|adus $ 47 zákona č. 18si2006 sb.' o Úeemnímplánovánía stavebnímřádu (stavobní
zákon)
v p|atnómznění a vyh|áškyč. 500/2006$b', o Úeemně ana|ytiekých
podk|adech,
územněp|ánovaci
dokumentacia způsobuevidenoeúzemněp|ánovaeíČinnogti,
v platnémenění,ornamuje rahájení
projednávánínávrhu
p|ánuBořetiee'
ZadánízměnyČ.1územního
NávrhZadánícměnyč.1Ůzemního
ptánuEořetiecse zveřejňuje
na ÚředníehdeskáehMěstskéhoúřaduv
|.|u*toBečích
a QbeeníhoÚřadu v BoňetieÍch
a téŽzpŮsobemumožňujícím
dálkovýpříetup.
Ve lhůtě1$ dnŮ ode dne doručení'vořejné
vyh1aěky
může
každýuplatnit
písemné
připomínky,
u pořizovate|e
Veřejnávyhláška
se považuje
15,dnemgdadnevryěšpní.
aa dgruěgnou
|ns'gr*h'Lyď|pF||lpgvá
gdboruresioná|n
vedougí
íhoreev.oje
!"eIeíon:
519441094
5 ' t 94 1 31 8 4
Fax:
tq;
00effi199
P!Č: ez{}CIe&193
E"mai|: poda{E|[email protected]$to.É,9ce"6itý-s.jfnterRet: www,hu$topece.City.eg
iltĚsTsxÝ uŘ*p HU$ToPpčp
Dukelskénám,2l},,69317 řIustopcče
oDBoŘnnelonÁrNÍHoRozvoJE
Totooznámení
musíbýtvyvěšeno
na úbdnÍ
desogobecníhoúřaduBořetieea na úřední
deseeMěstgkého
úřaduv Hustopoěíeh
a na
. ww.Wthustss€BĚ.:'eltr,*č3
intgrnctóýýehstránftách" riřednídeseo"
a
6ryqm$"q*s'*exx
pŮdóbtlrnirt.
sÚ dnŮvĚetně'
Vyvěšeno
dna:
oBEcNí
ÚnnngoHETrii
pódpi6:
fiazítRo'
okres Břectav
| s Č 6 9 1 0 8 - 1-
svěšgno
dnc :
prdpis:
řlaaítko,
FříiCInal
N*ťrn
áág*ní
amĚny
ě.J'tjpEaretiee
Rot{lětovník:
Qbc*nÍúřad
Eořptiee
* gdborlqanoe|ář
Měgtský
úřadFiustopeáa
t*jemníka
6|éfrn: 4410S4
Fax;
s 1 94 1 S1 8 4
caloP851
sB
WWw'RU$tĚpéB6"6ity.Éf
l{Á\'Rřť
x*flÁHl
pláng
$msny*'1uxgasnÍh*
E*ŘffiT|sE
akr,Stu*lgy
ss{s
Úrrer
pbeeBořotieeeg dne 1s' 1Ě.?814 a 4. 2. a01s o pofizeníeměny
Na aák|aděuanesení
Zastupite|stva
p|ánuobeeBořeticea žádostiobceBořeticepodanrí
ě' 1 územního
podleust.$ 6 odst.1 písm'c}zák.
p|ánování
Č.183/2006
Sb.,o územním
a stavebním
řáduve zněníplatnýchpředpisŮ(stavebnízákon)
dne 9. 2.2015 k Městskému
úřaduHustopeče,
odboruregionálního
rozvoje(dá|ejen úřadúzemního
plánování
pořizovate|
nebopoňzovate|),
pod|eust' $ 47 odst' 1 stavebního
zpracova|
zákonaa $ 11
vyhl.Č.500/2006Sb., o úzamněana|ytických
podkladech,
úzomněp|ánovacídokumentaci
a způsobu
evidenceúaemněp|ánovací
v p|atném
činnosti
.66ni :(dálejen rryh|áška)
a pří|ohyČ.6 k vyh|ášce
návrhzadáníZměnyč.1 územního
plánuBořetioe.
Tgntonávrhza.dání
budeprpjednánv Eoulad[J
$ u$t'$47odst.*atavebního
eákona'
Fořipgvate|
p|ánu:Mě$t$ký
zrněnyě' 1 úzernního
úřadHusteBeěe,
odbgrregioná|ního
roevoje
Zpracovate|
zadáníÚp: Ht'tBr.Mi|adaLitschmannová,
MěstskýúřadHustopeče,
odborregioná|ního
roavojeve spoiupráeio určeným
panemFrantiškem
zastupite|em
Petráskem
qbeeBořetice
$ehva|ující
argánlZastupitE|etvo
p|ánuBořetiee
lbsah zadáníŽrnĚnyě" 1 územního
Zadáníob*ahu1e
h|avní
p|ánuBořetice
oí|ea požadavky
na zpracovártí
návrhuZm*nyč.1 úaemního
(dá|ejenzměnač'1 ÚP Bořetice),
zejména
s oh|edem
a) na zák|adní
koneepcirozvojcúzemíobce,vyjádřené
zejménav cí|eehz|epšování
dosavadního
stavu,Včgtně
rozvojeobee a ochranyhodnotjejíhoúzemí,
v poŽadaveíeh
na změnucharakteru
VŽtahuk síde|ní
obee,jejítto
struktuřea dostupnost|
veřejnéinťrastruktury;
tytopožadavky
|zgd|e
potřebydá|eupřesnita dop|nit
v č|enění
na požadavky
na
j. urbani*tickou
koncepci, zejmóna na prověřeníplošnéhoa prostorováhouspořádání
zástavěnéhr
územíana prověřenímožnýeh
pioch,
změn,včetně
vymezcnízastavite|ných
2. kĎncepcivařejrréinfrastruktury,
zejménana provářeníuspořádáníveřojnéinfrastruktury
a možnostijejÍeh
změn.
3. koncopciuspořádáníkraj|ny,zajménana prověřeníp|ošného
a prostorového
uspořádání
něuastavěného
úzomí
a na prověření
r,nožnýeh
změn,věetněprrvĚř€ n í,ve kterýohploeháeh
gt&veb,aařízení
je vhodnévy|oučit
pro úěe|yuvedenév $ 18
umísťování
a jinýGhopatřéní
odet'5 atavebního
zákona.
ploeha koridorů
jejiehvyužití,
h) ná vyměz+ní
územníeh
rozgrv& Ra stanovení
ktorébude nutno
provářit,
e) na prrvěření
vymezení
veř*jněprospěšnýeh
pro
stáVeb,veřejněprospěšnýeh
opatřaní
a asanací,
ktcrébudamožrré
právo,
up|atnit
vyv|astnění
nobopředkupní
d) na prověřenívymezeníp|oeha kgridorŮ,ve kterýehbude rozhodování
o eměnáchv úeeÍŤlí
podmíněno
vydánímregu|ačního
plánu, zpraeováním
územnístudiě nebo uzavřanímdohody
o parcelaei,
á\ na zpracování
variantťešení,
gbsahunávrhuúzemního
Í) na uspořádání
plánua na uspořádání
Věétně
obsahujehoodůvodnění
měřítek
výkre*ů
a počtu
vyhotovení,
s) v případěhlavníhoměŠtaPrahyvymezenířešenéhoúzemí,pokudbude územníp|ánvydánpro
částúzemí
mě$ta,
h) petadavkynŘ Vyhsďnocení
předpok|ádaných
piánuna udržitelný
v||vů
úeemního
rozvojúeemí'
$horauvgdené
bodyzahmují
upřesněnípažadavků
vyp|ývajících
z P*|itikyúzemního"
rozvoje ČR 2008, sehvá|ené
usnesením
vládyCR dne20.7. 2009podě. 929(dá|ejen PUR)'
4
požadavků
É
. upř*snění
vyp|ývajících
z územněp|ánovací
dokumentace
vydanékrajem,Zásady
rozvojoJihgmoravského
úecmnÍha
kraja(dá|ejen ZUR) byly vydánydne 22.9.201
1, avšak
roegudkarn
protonéjsouvZadánÍ
Nějvyššího
správního
souduby|ydne el.6.2012erušeny,
uplatňovány.
upřesněnípožadavků
vyp|ývajících
z 3. úplnéaktua|izaee
podk|adů
územněanalytických
působností
správního
územíobce s rozšířenou
(dá|ejen UAP HustopeČe)
Hustopečé
z roku
pgdkladů
2CI14
a aktua|izacg
územněánglytických
kraje2013,(dá|eien ÚnP
Jihomoravsk*ho
JMK) zejména
z prob|émů
k řešení
určených
v územněp|ánovací
dokumentaei;
a případně
průakumů
z dop|ňujíeích
a rozborů,
.t .
poŽadavky,
poŽadavky
4. da|ší
napřík|ad
obce,pcžadavky
vyp|ývající
ze zprávyo up|atňování
p|ánupod|e$ 55 od$t.J etavebního
úaemního
zákoná,ngboz prajednánís
dotěenými
orgány
e veřejňŮstí"
Ad"a)BaĚaťav}ry
na:á|tladní
koneapeiřo:ť6|aúzemí
X FÚR:
Vztahroavojovýeh
ob|astí,
os, speciťických
koridorů
ob|astí,
a plochdopravy,
koridorŮ
a p|oeh
vyrnezenýeh
těehni*lté
infrastruktury
v Po||t|ée
úxemního
rozvojeČReoog(FUB ČŘ)k řešen$mu
píánu:
xzamnímu
ggevymezonÉ
řešen*úaemí
n*laŽí
v žáďné
rozvojové
oblastiani r*zvojové
v PÚH Čn
!
2ÚÚs'
pÚH ČRe0o8,
řešertě
úeemí
ne|ežíve
spoeiÍiekýeh
ob|astech
vymezaných
řéšěné
území
no|cžív
koridoru
ryeh|ostníeh
si|nie,
řaěenéúuerÍtí
neležíV trase trans*vropekých
rnu|timodá|níen
ko|.id€ r Ů,kor|dprů
vy$ak9ry€ h |g$tnlth
ti:atí'x*ridorŮv*d*ídgpravť,kqridnrů
VVTL
e!ek{rg*ngrsgliiry,
6p,1g*fq
p|ynovodŮ'
kgridorŮprgdá|k*vody"
prinlityiia*siníhp
p|angvání
č.1 uP ffioé*ti**
Hnn*rrn
s*hlnďnírgpuhii$nvÉ
udr*.itpln*áh*
Pí$řaiiňt*ní
r*rvpje*aemi:
. vytvář*l předpryk.|gdy
pr* udr*i{*lný
f'QauĚj*pomí,spgĚÍvajíeí
vg vyvaá*nemvxtaqu úagrnnÍnh
ppdrxínEk
prs péíanivs
pro hotpodářskýrnxvo,ia prp gqudr#rroat
*ivotníprastř'edí,
qpo|e*gnstvi
obyvate|v
území,
- vB Vsřsjn*n eájnu *hránita roevijotpřírCIdní,
eivilieaěrrí
a k*lturníhpdnptyÚeemí,Vsetn*
urbanistického,
arehitektonieklho
a areheo|ogiekéřro
dědletví.
Zachovair.ázjedinočné
urbanistické
struktury
ÚeernÍ,
struktury
osíd|oní
a jedinečná
kullurní
krajiny'
ropvojsíde|ní
" podparovetpo|yqpn11ický
struktury,
. při stanovování
jak ochranppřírgdy,tak i hospodář"gký
funkČního
vy*řitíŮzemíavažovat
roxvoj
a *ivatníérroveň
rbyvat*|,h|edatBřitomvyváŽenářešení,
- $tanovit
pgdmínky
pro hospodárn$
vyuĚívání
eastavěného
úa*mí
a aajigtit
oehranuneaaslavĚného
přeelpokiady
předgvsímpro novévyužívání
Vytváťet
Úeemí.
epuštěných
areá!Ůa p|oph{tav'
průrnyslového,
původu},
brownÍie|ds
xomědélsk*ho
a jiného
pro rperroja využití
předpok|a$ů
pro rŮen$forn.ry
" vytvářetpgdmínkir
úae.ní
ce*tovního
ruehu(např.
gyk|eturistiks,
poanávgqíturistika).
agíotuřieiika,
ohav!ášté
ve spCIeifiekýeh
oblastCIgh,
s oílem
propojení
zachovánť
a roxvojejojiehhodno|,Podpqrovat
z h|gdiskacsetsvního
ruehuatraktivníeh
mÍplturiatiekými
pr* r"ůzné
cestami,kteréumoŽňují
ee|esezÓnní
formyturistiky
vyr.ržití
{ngpř.pěší,
cyklo,hypo),
pgdmíngk
pr* |epší
Vytvář€ t přndpoklady
dogtupnpgt
Ůegmía zkval|tnění
dgpravnÍ
" Pod|ení$taísh
a te-qhniqké
in{raatruklury
krajiny.Dopravní
s ghledemna pfCIs|upnast
a taehniekou
infrastruhturu
je-lito úče|né,
umígt'ovat
s oh|odemna minimaliaaciŤr.agmentaee
krajiny,
do spo|eČnýeh
kpridorŮ,
prostorově-soqiá|ní
" předcháeelpři změnásh nebo v$váření urbánníhopťo$třBdí
segregaci
$ negati'ťními
vlivyna ggciá|níeBudržno6t
obyvate|"
Fpžadavkyae EÚ$3 ngjsorr,
Je tř*bazoh|cdnit
oborgvé
dekumanty
kraJB.
Jihqmqtavského
FoĚadavky z hlediska Ur{P: Vo Eměně Č.1Úp Boretieebude zghledněnacxi&tencevŠeeh
jevův území
zákonnýchlimitujísíeh
při epraeování
průzkurnů
tak,jak byiyz.iištěny
a roaborů
v rámei
jsou
poŽadayky
na odgtranění
UAP. Dá|e
nebo omezeníurbanistickýeh.
dopravních
a hygienických
vzájemnýchslřetůzáměr'ů
závad.,
na provedení
změn v územía střetůtěehtozáměrůs timityvyútitr
úaÉmí'
s1abýeh
strángk,hrozeba riziksouvisejících
podrnínek
s nevyváŽeností
úeomníeh
udrŽite!ného
rozvoje
územÍ.
souěástíÚnp jo rqzboťudr.Žite|nlho
roevojeÚzemííaURÚ), a nělroř vyplývají
prob|émy
ur*eng
k řnšeníve
p|ánu:
an&nňÚeemního
Frob|émy
k řešBní
v ÚFD otree
fi*ptřenisnlŽujígí
eraxipůdy
Fr*pndajf*í
sg sk|epyv |okglitě*Kravíb{Qra'Í
pitnnuvgdguv |okalitě,,KÍaví
l'{ora,t
liísob*vání
Opatřqní
oniĚují*ív|iv
eáplavovihoúaomÍ
na aastnvĚné
fi 1OCI
úasÍfií
Fosouzení
a vyhodnoeení
vlivukomp|exnípoxomkové
na prvkyÚsĚs. hranicep|ochatd.
úpravy
snižujíeí
Qpatřgní
vlivželeeniění
trati
v|iyz pl.ovoeu
QpatřenIsnižující
na kBmunikacíeh
Č'Ir4a1,l|!/4e1
11 a Il|/421
13
PosquzenÍ
ploahE ohlqdemna j"é1ioh
ae$tavitelnýeh
umíatónlna pŮdá*hl' a ||,třídyoehranyBFĚJ
Posouzení
rozfiahuaagtavitelné
plochyř1s s oh|edem
na koridorVVTL p|ynovodu
g
Posouaenízastavite|ných
jejieh
urnístěniv aktivnízÓně zápíavového
B|oeh oh|edgmna
území
a aáplavnvsrn
úaemí
Q100
př6b|érfiy
k fušgnív
ÚFffi kr*1e
PggauaariÍ
Rgvrhóv*Ré
lrĚ$yvVTL plynnvodtJ
p6*ádáťkyz hlediekgti*p JmK gotg
Énvironrnen|áiní
eávady
. Záplavové
úaamítŮku
TrkmankaěrCIo
zas*hujedÓ za$távěného
úeemí
Hygíenieké
závady
- Vodnítok Trkrnanka
je ve|rnisi|něanečišlěn
v důsledku
řt€ g xi$teílČe
čistíi,ňy
ĎdpedníĚh
Vod
(tatÚjg v Úpn obsen.evrŽena)
. Imisníznečištění
prostřědí.irnisnílirn!t1 z tátek je překroč*n,
životního
irfiisníhodnoty
některých
da|šíeh
|át6kpř€ k rá*ujípolovinuirnisního
|imitu
- Za|ezniční
traťprocházízastáVĚným
územím
střetyzáměrůteohni6ké
infrastruktury
s limityvyužití
území
{podzemní}
.
Záměr VVTL p|ynovoduDN 80o PN B0 Brumovice* Trkmanoeje Ve střetus vodnírn
* záp|avovým
režimcm
ŮzemímtokuŤrkmánka
6100 a oehranoupřírodya krajiny* F|átur*
2ÚÚ0 EVL Kuntínov
DalšipoŽadavky;
. H|avnímzájmomje regeneracestávající
podmínekprÚ bydlení,
zástavbya zkva|itnění
dostavbataehnieké
inÍrastruktury
a respektování
stávající
urbanistieké
koncepcosíd|a.
. ohae bude roevíjona
jako souvis|ýurbanieovaný
cclek,ve vo|nékrajiněnebudouzak|ádána
navá síd|anebo $amoty,$ídlo si ponechásvůjmu|tiŤunkční
eharakter.Nově navrŽené
p|oehybudouRavaŽovát
eattáVitělné
na stáVajíŮí
a prod|oužené
rl1ístní
komunikaec.
' Ng*astavěné
územíbude stábi|izováno
v zĚmědé|skérn
využitía rozvíjenĚprCIpťÍrodní
ťunkee"
. K urbanizaci
je třébaprioritně
pro|uky
využít
v zastavěném
území,
.
Respektovat
prostorú'
urbanisiiekou
stopusíaiaa idántitu
.
Respěktovatvýškovouh|adinueástavbyvyjádřenouměřítkernoko|nÍzástavby,aejména
pokud se jědná o rekonstťukci
ěi dogtavbuV EoLlčasnásevřanétágtavbé,dodržovat
návazno*t
na okoIní
objekty'
- Žměna ě.1 UP prověřía navrhnomožrloĚt
p|oehyobčanského
zrněnyÍunkčního
využití
* tělovýehova
vybavení
p|oohuveřejnáze|eň(parc.č' 243í7,
a $portaTI z25 na Íunkční
p4s/9a Ž4311Ů)'
' V6 ZmĚlně*. 1 Up Bořetieebuiilaaktuá|ně
vymeuěno
zastavěné
úaemípod|e
$ 58 etavebníhÚ
zák0na.
Ad. h} poĚadavkyna vymél€ n í p|oeha koridorriúeemních
řezerv a Rá ttánovení|ejichvyužití,
ktcréhuda nutRs prověř|t
požadavek
Ž PÚR: nevyp|ývá
na Vymezeníp|och
a koridorŮ
územních
rezerv
Fožadavkyze ZUB: nejsou.
Ž IJAP:poŽadavky
ngjcÓu
Ad. e} poŽadavkyna prověřenívymeeeníveňejněprospěšnýeh$táveb,vcřejn&prospěšnýeh
opatř€ n í a a$anaoi,pro kterébude možné
uplatnitvyvlastněnínebo přodkupníprávo
požadavkyna prověťení
ř PÚR: nevyp|ýruají
vymezenívořejnéprospěšnýeh
stavab,vořejně
prospěšných
prÓ kteréhridemožné
opatřBní
a aganaoí,
vyv|ástnění
Uplatnit
nebopredkuBníprávo,
Požadavkyze ZUR: nejsou.
Z UAP: nevyp|ývajípožadavky
na Brověřerrí.
Další požadavky:Projektantprověří a navrhně vymezeníptoch nebo koridorůveřejné
proVyrneŽení
infrastruktury
veřajněprospěšnýeh
stavéba veřejněprospěšná
opatřoní.
Ad. d) požadavkyna prověňanívymereníp|och a koridorú,ve kterých bude rozhodování
o urněnáchv úzeinípodmín*novydánímregulaěníhop|ánu,apracovánímúzemnístudiě
nebo uzavřenímdohody o parce|aei €
7 FÚR: nevyplývají
poŽadavky
žádné
plocha koridorŮ,
na prověřaní
ve kterýchbudarozhodování
o znrěnáchv úxcmíprdrníněnovydánímregu|aěního
p|ánu,zpraoováním
územnÍ
studiěněbr
uřávřěňírn
dohodyĚ ÉiařČgláei.
Fo**da ky a* E(lffilnÉj*au,
poěadavkyng prpvsřerrí.
X L|AFl nevyp|ývají
*ádn*í
HP prověříft navrhngprgjqktant
Eal*ípořaďavkyl Fřlpadnónám&tyna VypraoovánÍ
a ci|epmtřeby
pro kteréjwvhodnéprověřitjcjic|tvyuŽití
navrhncp|nohy,
úzomní
studií,
Aď' e} pfÍpadný&ežadaugkna spřa*g1|ání
var|nntř*šel.lí,
požadavky
Z FÚR: nevyp|yivají
ŽádnÉ
na zpracování
var.ignt
řeĚení'
Požadavkyee ZUH: nejsou.
Žádnépožadavky
na apracovánívariant
E UAF; nevyp|ývají
řešení.
Ba|šípoĚadnvky:nejsou,
Ad' f} pe*gďavkltna unPgřádánieh*aitunávrhuqapmnihgplánu a na uspeřádánÍgbsahui*hg
věeÍněměřítekvýkresúa poělu vyhotovení
odůvodnění
Změnač' 1 ÚP Bořetice*e vydává podle $$13a '!6 a Ptrlohyě. 7 vyhtášky,v rga*ahuměněnýeh
částí"
1,
Sbssh
l" Xr'n&na
ě. 1 $p Bqřptioe
Y*r*kg*áčást:
l l'A Tcxtové
ěáEt
r l"Bsrp{ieká
ěást
vyanaěení
ai Výkresxákiadního
členění
úaemí
věetněaktuálníhg
hranio{qstavěnÉhř
rJgcmÍ
1: 5 CI00
výkresVČstně
b}l.l|avnÍ
hranig
aktuálního
vyznaČení
EastavěnáhCI
úagmí 1: 5 000
e)VýkresveřejněprospěŠnýeh
opatření
staveb,
1; 5 000
a asanací
Fokudnebudounavržcny
prospěšnrá
veřejně
nové
a asanace,
výkresse
stavby,opatření
noepracovává.
prÁruu
l!.oDé.lvosbJĚNí
ÚuEMr*ťNe
n
r
l|.ATex{eváčást
||.Bsrafiekáěáqt
výkreg
a} KCIerdingšní
1:500CI
půdníhn
íondu
b}Výkrespř*dpok|ádanýeh
eáborů
1 : $0 0 Ú
Pgkudnedojdek zábgruXFF, výkresad.b)se neepraeovává'
plánu:
a' Fočetvyhotpvení
úzernního
NávrhZměnyČ.1uP Bořetice- ve ? tiskovýeh
vyhotovení
a 2x digitálněna CD.H$M mádiu,
Změnač"1up tsořetice ve 4 tiskových
vyhotovonía
2x digitáln&
na eD.ŘsM médiu'
3' Způeob
vyhotov*ní
p|ánu:
úeernrrího
Velikostjednetlivýeh
výkresůi|istů)
praeí"Dá|o buda cměna ÚP
bude doh*dnutav Pr.ťrběhu
předána v digitá|ní
formě ve Íormátu.pdÍq taxtováa tabu|kováčást rsvněžve WCIHDU
a EXCIELU (textováčást)'-.jqg(graÍieká
ěást)a -'dgn(grafieká
čá$tv Miero$tation)'
Pro práei
předáníUP d|estruktury
v G|$ budezajištěno
např.M|N|$apod'
Výkresybudoupogk|ádány
do desako maximálním
roeměru385x 470 mm'
Ad" gi'.'
předpnkládanýoh
Ad. h) požaďavkyna vyhodttoeenÍ
p|ánuna udrž|te|ný
v|ivŮúeemníhg
rorvoj
území'
pnžadavky
přadpckládaných
tla vyh*dnoeení
Í FÚE: nevypl)ivají
p|ánuna
žádné
v|ivŮúeamního
rozvojúzemí'
udrŽitg|ný
Požadavky
ae ZiJK;nejs*u.
Z Úapl nevyp|ývají
žádnépožadavky
Dalšípožadavky:
Významnýv|ivna evropskyvýznamnou|oka|itu
nebo ptačí
ob|astse nepředpok|ádá.
Na území
obco se nacházíavropskyvýznamná|oka|ita
soustavyNatura2000 Kuntínov,
kterájo územním
p|ánernp|něrespektována.
Navrhované
záměryv územínebudoumítdá|kovýnégativní
vliv na tuto
lokalitu.
Předpok|ádásé, že přís|ušný
orgán ochranypřírodyve svémstanoviskupod|e$45 i) zákona
o ochraněpřírodyvy|ouČí
významnýv|iv na evropskyvýznamnou|oka|itunebo ptačíob|ast.
Předpok|ádáse také,Že krajskýúřaduvedeve svémstanovisku,že návrhZményč'1územního
plánunebudetřébaposuzovatz h|odiskavlivŮna životní
prostředí.
Na aák|aděvýšcuvedeného
nébudo
třéha2pra6ovat
vyhodnoeení
p|ánune udržltě|Rý
v|ivŮZm6nyě.1úžemního
roavojúgěnŤí.

Podobné dokumenty

Erich Fromm: Zen-buddhismus a psychoanalýza

Erich Fromm: Zen-buddhismus a psychoanalýza ;gd.n11afqns euguoad .1ue1uotrop af uadn1e srpc "Á+rlBnp npa*1e á^ B4řÁoT? ,n1-&tl .'roqo 9ueuÍBuz uox .I{noq Ú9g eg B Eaq T otts TEpzÁ 49Áoti aa 1udn1e u91JAxÍ a&

Více

vyšší brod - Obec Lipno nad Vltavou

vyšší brod - Obec Lipno nad Vltavou nadzemních a podzemních sili včelně ochran n~lch pásem . V bl ízkosti t čch{(~ sití bude slm'ba n8\rZCJUi \ souladu s podlllínkal11ijcjic.:h :-.pr3\"i,;u.

Více

lfr 223 - Šeberov

lfr 223 - Šeberov Pražská vodohospodářsk{ spol€čnost' a.s.' cihe|ná 4/458' Praha 1, IČ | 2s656112, kteÍou z'stupuje Ing. Libuše witzanyová - wIPRo, Krohova 9/2260,Praha 6' IČ 14909529 (dálejen ''Žadatel''),podal'dne...

Více

1,2 Použití příPEvkU: - Mercedes-Benz

1,2 Použití příPEvkU: - Mercedes-Benz Pokyny pro likvidaci Katalog. čislo

Více

MpsT§KÝ uRAD HU§Toppčp

MpsT§KÝ uRAD HU§Toppčp Dukelski, nám.2l2, ó9_1 17 Hustopctlc ()DtX)R žl r,,tl l,:l í H Více

zahájení řízení o ÚPN Úhřetice změna č. 3

zahájení řízení o ÚPN Úhřetice změna č. 3 v.z. vedoucíodděleníúzemníhoplánováníIng. Alena Stará

Více

smlouva - Webnode

smlouva - Webnode . Ing. VÓclav VíÍek a Maric Vodrážková pÍcvádl touto směnou smlouvou vlastnictví kpozcmku p.ě..l309/l9o vfměfo2093,ní- ornllpil' il ob/Ťiuínou, ktcrátoto

Více

řlln*ď.épat M IN ISTERSTVo zDRAvoTN I cwi

řlln*ď.épat M IN ISTERSTVo zDRAvoTN I cwi zdraví v rozhodnutí o určenímírnějšíhohygienického limitu a jeho prod|ouŽení ve smys|u $ 3a odst. 7 (výše uvedený bod 1 - 3)' EK ve svém rozhodnutí uvádí i podmínku zce|a novou (bod č. 4): osobám, ...

Více