výkres základního členění území

Komentáře

Transkript

výkres základního členění území
TI 26
TI 30
BR 4
BR 16
OS 8
BR 40
TI 32
DEŠTNÁ
BR 5
BR 39
TI 27
BR 7
TI 33
BR 17
BR 6
BR 20
k. ú. VÍCEMIL
BR 21
TI 34
Voleský
BR 19
BR 18
k. ú. SV TCE
TI 35
AE
Q
Koupališt
RH 22
Územní plán DEŠTNÁ
VÝKRES ZÁKLADNÍHO
LEN NÍ ÚZEMÍ
k. ú. JIŽNÁ
TI 36
LEGENDA :
HRANICE
EŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ K 1.7. 2007
HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
PLOCHY, KDE ZM NY PROV
BR 13
OZNA ENÍ A
Í ÚZEMNÍ STUDIE
ÍSLA NAVRHOVANÝCH LOKALIT
ÍLOHA
.1 OOP - ÚZEMNÍ PLÁN
k. ú. NAJDEK U LODHÉ OVA
ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ
ÁST - VÝROK
VÝKRES ZÁKLADNÍHO
VÝKRES
ÍSLO ZAKÁZKY
ÍTKO
9_2004
LEN NÍ ÚZEMÍ
k. ú. MOSTE NÝ
Projektový ateliér AD s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav Dan k
1 : 5 000
Husova 4, . Bud jovice, 370 01, tel. fax. 387 311 238
DATUM
O 25194771, DI CZ25194771, mobil 605 277 998
KV TEN 2011
KRESLIL
ÍSLO VÝKRESU
MARCELA FENCLOVÁ
ÍSLO PARÉ
1
ZÁZNAM O Ú INNOSTI
ÍSLO JEDNACÍ
SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL
VÚP 34684/09/Pb
ZASTUPITELSTVO M STA DEŠTNÁ
OPRÁVN NÁ Ú EDNÍ OSOBA PO IZOVATELE
IVANA P IBYLOVÁ
FUNKCE OPRÁVN NÉ Ú EDNÍ OSOBY
REFERENT ODD LENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
STSKÉHO Ú ADU JIND ICH V HRADEC
DATUM VYDÁNÍ ÚP
RAZÍTKO A PODPIS
RAZÍTKO A PODPIS
DATUM NABYTÍ
INNOSTI ÚP
k. ú. LODHÉ OV