Stáhnout projektový balíček - PDF

Komentáře

Transkript

Stáhnout projektový balíček - PDF
BE TWIN – Budování
eTwinningových týmů
Předměty
Cross Curricular
Charakteristika balíčku
Tento projekt je zaměřen na integraci eTwinningu do
každodenní výuky coby metodologie, nikoli jako
jednorázová zkušenost v omezeném prostoru a čase.
Projekt je velmi jednoduchý, dá se začlenit do všech učebních osnov a naruší je jen minimálně.
Jediné, co potřebujete, je ochota, zvídavost a spolupráce mezi učiteli (čím více, tím lépe).
Samozřejmě je zapotřebí i koordinátor v každé ze zúčastněných škol, nicméně učitelé budou
ve svých činnostech poměrně nezávislí. Takže to může být i dobrý výchozí bod k sestavení
učitelského týmu.
Plán funguje nejlépe, když jsou partneři jen dva a žáci se „párují“ také jen po dvou: každý žák
má své „dvojče“ v partnerské škole. Projekt se ale dá upravovat tak, aby vyhovoval různým
situacím (místo jednotlivých žáků se mohou párovat celé třídy, což se pak učitelům snáz řídí).
Každý učitel může pro své plánované činnosti používat technologické nástroje, které mu nejvíc
vyhovují, jako například:
Webové stránky na úpravu obrázků (photufunia, picnik, hairmixer, befunky, MagMyPic, Fototrix
atd.)
Jednoduché nástroje avatar+hlas (voki),
Webové aplikace na kreativní brainstorming (bubbl.us, mind42),
Nástroje k upravování obrázků (MovieMaker, Animoto)
Google docs/Google maps + blogger coby nástroje pro spolupráci.
Youtube k ukládání videí
Slideshare pro sdílení ppt.
Ústředním místem setkávání může být TwinSpace, kde se mohou scházet jak žáci (žákovský
koutek), tak učitelé, a kde mohou všichni využívat veškeré nástroje, které se zde nabízejí.
K zaznamenávání různých kroků v rámci projektu je záhodno používat Projektový deník, a to s
měsíční periodicitou.
Cíle
- Vytvořit v rámci školy tým učitelů (ne jen učitelů jednoho/dvou předmětů) zapojených do
eTwinningu, aby měli žáci nejrůznější vhodné podněty
- Zavést eTwinningovou didaktiku jak s žákovským, tak i s učitelským týmem (tj. učení na bázi
spolupráce pomocí technologií)
- Podněcovat partnerské učení na úrovni učitelů i žáků
- Umožnit učitelům zkušenost (často poprvé) s novými strategiemi používajícími technologie,
se spoluprací s evropskými partnery, s kooperativním učením a sebevzděláváním skrze sdílení
nápadů a praktických příkladů
- Dosáhnout mezi žáky uspokojení z procesu výuky a radosti z učení jako celku, nejen studia
toho či onoho předmětu
Poznámka: Pokud jde o cíle učebních osnov, zachovávají si všechny začleněné disciplíny své
úkoly v souladu s požadavky národních učebních osnov nebo výukového rámce.
Postup
Krok 1.
Na začátku školního roku, ještě před realizací projektu, je třeba projekt:
a) oficiálně prodiskutovat s kolegy a dohodnout se na konkrétních tématech pro každý
předmět;
b) nechat schválit učitelským týmem zapojeným do projektu (třeba se nebudou chtít zúčastnit
všichni, ale většina ano).
Krok 2. V této fázi je nezbytným předpokladem, aby se všichni zapojení učitelé dohodli, že
budou alespoň jedno z běžných témat, která mají zpracovat v rámci svých předmětů, rozvíjet
ve spolupráci mezi „spárovanými“ žáky. K tomu je zapotřebí, aby každý učitel pracoval
Úroveň
3-20
společně s jiným učitelem stejného předmětu z partnerské školy, a to buď samostatně nebo za
pomoci eTwinningového koordinátora. To znamená, že učitelé musí přehodnotit některé své
běžné vyučovací hodiny z hlediska eTwinningu (národní mezinárodní týmová práce, využití ICT
kreativním způsobem, přístup na TwinSpace a blog atd.).
Mohou si vybrat, kdy a jak budou pracovat na projektu - žádné uzávěrky, žádný stres.
Není potřeba žádných hodin navíc, nejsou potřeba odborníci (učitelé jsou sami experti ve svém
předmětu), není zapotřebí ani magické síly ICT (postačí ppt, paint atd.), projekt je zcela
začleněn do učebních osnov. Dá se použít sborovna ve TwinSpace nebo synchronní nástroje,
jako je Skype.
Krok 3. Přidání sbírky produktů do TwinSpace (poznámka: musí to být sdílené produkty, nikoli
přidané produkty – což znamená, že žáci z partnerských škol na nich musí pracovat společně).
Jakmile jsou sbírky na místě, mohou žáci uvažovat nad nápady, sdílet je a prohlubovat
přátelství, a to v žákovském koutku a na blogu.
Krok 4. Šíření! Nezapomeňte šířit výsledky projektu dál a ocenit a oslavit práci svých dětí.
Nechť jdou se svým projektem „na trh“ na rodičovských schůzkách, školních slavnostech, a
vůbec na jakýchkoli školních akcích. Ať mají pocit, že jsou hlavními tahouny projektu (taky že
jsou!). I takové jednoduché aktivity, jako je promítání nebo výstava obrázků či videí
zachycujících práci dětí, mohou stačit k tomu, aby měli žáci pocit nepřetržité spolupráce se
svými partnery.
Využijte internetových stránek školy, jiných institucí, a samozřejmě využijte eTwinningu k
zaznamenání a uchování svých zkušeností, aby z nich mohli mít v budoucnu užitek i ostatní.
Zhodnocení
Vyhodnocení bude záležet na konkrétním předmětu a hodnotit se bude podle běžných kritérií.
To znamená, že se k různým činnostem budou provádět běžné testy/zkoušky.
Učitelé by si měli dopředu dohodnout strategie sebehodnocení, a to jednak průběžného během
projektu, jednak shrnujícího na konci.
Jednou z možností jsou hodnotící dotazníky, které se rozdají žákům i učitelům. V rámci
hodnocení mohou být dotázáni i rodiče. Koneckonců cílem projektu je podpora celoživotního
učení všech účastníků projektu (včetně jejich rodin).
Další
Takovýto jednoduchý projekt, kdy učitelé dělají to, co obvykle, ale nově a jinak, může být
výchozím bodem pro dlouhotrvající spolupráci mezi partnerskými školami.
Může to být první krok v rozvoji učitelských týmů (nejlépe v rámci eTwinningu, ale klidně v
jakékoli oblasti didaktiky).
Mohou vzniknout jako „vedlejší produkty“ projekty z různých disciplín (toto je metodologický
projekt, ale z něj může povstat mnoho tématických projektů).
Nepodceňujte jednu z největších výhod eTwinningu: veškeré materiály, strategie, metodologie,
aktivity, jež vzniknou během projektů, budou vždy k dispozici i ostatním, po neomezenou dobu
a zdarma (dokud bude zdarma TwinSpace). To znamená možnost učit se ze zkušeností druhých
– netřeba dělat stejné chyby, netřeba objevovat již objevené!
eTwinning
je součástí programu EU pro vzdělávání, odbornou
přípravu, mládež a sport Erasmus+

Podobné dokumenty