Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Komentáře

Transkript

Raiffeisen – Pacifický akciový fond
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
Výroční zpráva
Účetní rok 2008/2009
Upozornění:
Výrok auditora byl udělen společností KPMG Austria GmbH pouze pro nezkrácenou verzi výroční zprávy
v německém jazyce.
Obsah
Obecné údaje fondu...................................................................................................................................... 3
Charakteristika fondu .................................................................................................................................... 3
Upozornění na právní aspekty ................................................................................................................. 4
Údaje o fondu v EUR .................................................................................................................................... 5
Počet podílů v oběhu .................................................................................................................................... 5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ...................................................................................... 6
Vývoj majetku fondu a kalkulace výnosů v EUR .......................................................................................... 7
Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonnost fondu) .................................................................................... 7
Vývoj majetku fondu ................................................................................................................................ 7
Hospodářský výsledek fondu v EUR ............................................................................................................ 8
A. Realizovaný hospodářský výsledek .................................................................................................... 8
B. Nerealizovaný kurzový výsledek ......................................................................................................... 8
C. Vyrovnání výnosů ................................................................................................................................ 8
Použití hospodářského výsledku fondu v EUR ............................................................................................. 8
Zpráva z kapitálových trhů ............................................................................................................................ 9
Zpráva o investiční politice fondu ............................................................................................................... 11
Struktura majetku fondu v EUR .................................................................................................................. 12
Seznam majetku fondu v EUR .................................................................................................................... 13
Výrok auditora ............................................................................................................................................. 19
Daňové postupy .......................................................................................................................................... 21
Statuty fondu ............................................................................................................................................... 22
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
2
Výroční zpráva za účetní rok
od 1. září 2008 do 31. srpna 2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond investuje do titulů fundamentálně atraktivně hodnocených firem v pacifickém prostoru resp. v jihovýchodní části Asie. Velikost rozvinutých pacifických trhů je důvodem, proč je v portfoliu fondu větší
vahou zastoupeno Japonsko doprovázené zeměmi označovanými jako emerging markets. Na rozdíl od globálního
investování do akcií je riziko kvůli menším trhům a měnové složce vyšší.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A)
15.11.1999
AT0000764154
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T)
15.11.1999
AT0000764162
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
6.12.1999
AT0000764170
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
15.11.1999
AT0000764188
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
15.11.1999
AT0000764196
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.9. – 31.8.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.11.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského zákona
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
INVESTEC Asset Management
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
3
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic,
peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
4
Vážení podílníci!
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit výroční zprávu Raiffeisen –
Pacifického akciového fondu za účetní rok od 1. září 2008 do 31. srpna 2009.
Údaje o fondu v EUR
31.8.2008
31.8.2009
122 385 358,95
118 115 758,47
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A)
81,21
74,31
Prodejní cena / podíl (A)
84,46
77,28
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T)
84,42
77,88
Prodejní cena / podíl (T)
87,80
81,00
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V)
84,67
78,21
Prodejní cena / podíl (V)
88,06
81,34
17.11.2008
16.11.2009
Rozdělení / podíl (A)
0,60
1,02
Výplata / podíl (T)
0,09
0,15
Reinvestice / podíl (T)
0,00
0,00
Reinvestice / podíl (V)
0,00
0,00
Majetek fondu
Výplata výnosů bude probíhat zdarma ve výplatních místech fondu. Úhradu daně z kapitálových výnosů provedou
depozitní banky.
Počet podílů v oběhu
A
T
V
Počet podílů v oběhu k 31.8.2008
81 431,243
1 261 269,460
109 668,517
Prodej
30 580,950
454 069,210
11 082,697
- 39 861,424
- 368 430,097
- 20 404,972
72 150,769
1 346 908,573
100 346,242
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.8.2009 celkem
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
1 519 405,584
5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR
Výpočet hodnotového vývoje se provádí za předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacených částek v plné
výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozdělení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007
není dovoleno uvádět údaje o meziročním vývoji. Děkujeme za pochopení.
Podíly s výplatou výnosů
Majetek fondu celkem
31.8.2005
31.8.2006
31.8.2007
31.8.2008
31.8.2009
173 500 893,77
283 575 753,99
240 946 244,95
122 385 358,95
118 115 758,47
96,09
112,29
111,04
81,21
74,31
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Rozdělení
Změna hodnoty v %
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek fondu celkem
0,40
0,40
0,40
0,60
1,02
16,35
17,26
- 0,77
- 26,60
- 7,63
31.8.2005
31.8.2006
31.8.2007
31.8.2008
31.8.2009
173 500 893,77
283 575 753,99
240 946 244,95
122 385 358,95
118 115 758,47
99,09
116,16
115,26
84,42
77,88
2,42
6,24
11,01
0,00
0,00
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k reinvestici
výnosů
Výplata podle § 13 (3) zákona
o IF
Změna hodnoty v %
0,04
0,00
0,23
0,09
0,15
16,35
17,26
- 0,77
- 26,60
- 7,63
31.8.2005
31.8.2006
31.8.2007
31.8.2008
31.8.2009
173 500 893,77
283 575 753,99
240 946 244,95
122 385 358,95
118 115 758,47
99,14
116,25
115,36
84,67
78,21
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k úplné
reinvestici
Změna hodnoty v %
2,40
6,25
11,26
0,00
0,00
16,35
17,26
- 0,77
- 26,60
- 7,63
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví
Raiffeisen KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem (při pozastavení výplaty prodejní ceny s přihlédnutím k případným, indikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního
fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním veškerých rozdělení
a výplat.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
6
Vývoj majetku fondu a kalkulace výnosů v EUR
Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonnost fondu)
Podíly s výplatou výnosů
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
81,21
Rozdělení k 17.11.2008 (vypočítaná hodnota: 62,93 EUR) ve výši 0,60 EUR odpovídá 0,009534 podílu
Majetek připadající na podíl na konci účetního roku
74,31
Celková hodnota vč. podílů nabytých rozdělením (1,009534 x 74,31)
75,02
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
- 6,19
Podíly s reinvesticí výnosů
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
84,42
Výplata k 17.11.2008 (vypočítaná hodnota: 65,96 EUR) ve výši 0,09 EUR odpovídá 0,001364 podílu
Majetek připadající na podíl na konci účetního roku
77,88
Celková hodnota vč. podílů nabytých výplatou (1,001364 x 77,88)
77,99
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
- 6,43
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
84,67
Majetek připadající na podíl na konci účetního roku
78,21
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
- 6,46
Vývoj hodnoty podílu za účetní rok v %
- 7,63
Vývoj majetku fondu
Majetek fondu k 31.8.2008 (1 452 369,220 podílů)
122 385 358,95
Rozdělení k 17.11.2008 (EUR 0,60 x 64 098,580 podílů s výplatou výnosů)
- 38 459,15
Výplata k 17.11.2008 (EUR 0,09 x 1 270 872,780 podílů s reinvesticí výnosů)
Prodej podílů
Zpětný odkup podílů
Poměrné vyrovnání výnosů
- 114 378,55
33 789 193,16
- 28 383 184,56
1 695 992,85
7 102 001,45
Hospodářský výsledek fondu celkem
- 11 218 764,23
Majetek fondu k 31.8.2009 (1 519 405,584 podílů)
118 115 758,47
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
7
Hospodářský výsledek fondu v EUR
A. Realizovaný hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření z běžné činnosti fondu
Výnosy (bez kurzových výsledků)
Výnosy z úroků
Nákladové úroky
Výnosy z dividend (vč. ekvivalentu dividend)
Ostatní výnosy
41 181,18
- 2 591,95
3 108 197,72
8 265,13
3 155 052,08
Náklady
Odměna kapitálové investiční společnosti
Náklady na depozitáře
Náklady na audit
- 1 451 294,99
- 89 488,64
- 7 920,00
Poplatek za vedení úctu CP
- 39 094,82
Povinné náklady a náklady na zveřejňování
- 26 868,82
Výsledek hospodaření z běžné činnosti (bez vyrovnání výnosů)
- 1 614 667,27
1 540 384,81
Realizovaný kurzovní výsledek
Realizované zisky z cenných papírů
4 685 514,26
Realizované ztráty z cenných papírů
- 34 400 248,94
Realizovaný kurzový výsledek (bez vyrovnání výnosů)
- 29 714 734,68
Realizovaný hospodářský výsledek (bez vyrovnání výnosů)
- 28 174 349,87
B. Nerealizovaný kurzový výsledek
Změna nerealizovaného kurzového výsledku
18 651 578,49
C. Vyrovnání výnosů
Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok
Hospodářský výsledek fondu celkem
- 1 695 992,85
- 11 218 764,23
Použití hospodářského výsledku fondu v EUR
Rozdělení (EUR 1,02 x 72 150,769 podílů s výplatou výnosů)
Výplata podle § 13 věty 3 rak. zákona o IF (EUR 0,15 x 1 346 908,573 podílů s částečnou reinvesticí výnosů)
Částka použitá na reinvestici (podíly s částečnou reinvesticí výnosů)
Částka použitá na reinvestici (podíly s reinvesticí výnosů v plné výši)
Celkem
Realizovaný hospodářský výsledek (včetně vyrovnání výnosů)
Krytí výdajů a ztrát z majetku
Celkem
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
73 593,78
202 036,29
0,00
0,00
275 630,07
- 29 870 342,72
30 145 972,79
275 630,07
8
Zpráva z kapitálových trhů
Obavy ze systémové krize ve finančním sektoru se v září 2008 postaraly o výrazné zhoršení nálad na evropských
akciových trzích. Investoři hromadně opouštěli „riskantní“ investiční třídy, následkem čehož si akciové indexy sáhly
na několikaletá minima. Navíc trhy i nadále zastírala mračna obav z recese. V říjnu se situace znovu přiostřila.
Následkem nepříznivých zpráv zavládlo na akciových trzích očekávání výrazné recese a tato skutečnost s sebou přinesla bankovní propad evropských indexů na úroveň několikaletého minima. Teprve přesně cílená opatření centrálních bank a zejména jednotlivých vlád pak situaci koncem října do jisté míry stabilizovala. Mohutný propad předstihových ukazatelů, série mimořádně nepříznivých ekonomických údajů a většinou negativní prognózy firem stlačily evropské akciové trhy do poloviny listopadu opět na nová roční minima. V krajně volatilním prostředí se na přelomu
roku nicméně opět vzchopily a zřetelně posílily. Nepříznivý zvrat u evropských i amerických předstihových ukazatelů
doprovázený strachem z hluboké recese ve Východní Evropě rozdmýchaly v únoru na evropských akciových trzích
opět obavy z dalšího zhoršování hospodářské situace. Poté, co si evropské akciové trhy ve druhém březnovém týdnu
ještě sáhly na nové roční minimum, ožily opět výrazně po radostném přijetí konkretizace amerických plánů na stabilizaci finančního sektoru a příznivých prognóz hospodaření evropských i amerických bank, a také výrazně zredukovaly
ztrátu vzniklou od začátku roku. V dubnu vzestupný trend pokračoval, přestože dynamika trochu polevila. Především
výsledky finančního sektoru a stabilizační tendence ekonomických dat, které z velké části předčily očekávání, zajistily
vítr do zad. Ačkoliv výsledky čtvrtletního hospodaření evropských firem nevyzněly zrovna vábivě, evropské akciové
trhy v květnu nadále posilovaly. Investoři s povděkem kvitovali signály ekonomického uvolnění. Následně však výrazně oslabila dynamika na evropských akciových trzích. Během zveřejňování spíše smíšených ekonomických údajů
však nabývaly reakce investorů na nervozitě. V globálu si však indexy udržovaly relativní stabilitu. Pro první polovinu
července byl charakteristický zejména kurzový propad. Posilující předstihové ukazatele a lepší hospodářské výsledky
než se očekávalo pak ovšem do konce měsíce zajistily opět značné kurzové zisky a nová roční maxima. Hospodářské výsledky firem, které vyzněly lépe, než se obecně očekávalo, a zlepšující se ekonomické ukazatele v srpnu zajistily, že byly na trhu výrazně posíleny optimistické postoje a evropské akciové trhy zaznamenaly zase jednou pozitivní měsíční růst.
V létě 2008 strhly přetrvávající obavy o finanční sektor, z vysokých cen ropy, inflace a vývoje ekonomiky na přechodnou dobu americké burzy k ročním minimům. Teprve následný markantní ústup cen ropy vytlačil obavy z inflace do
ústraní a zcela vymýtil obavy z růstu úroků, což zajistilo americkému akciovému trhu nakrátko nový vítr do plachet.
K opravdovému zotavení však nedošlo tím spíš, že citelně posiloval strach z recese a zpevnil americký dolar vůči
nejdůležitějším zahraničním měnám. Obavy z dlouhodobé systémové finanční krize pak srazily hlavní americké indexy do konce srpna na nejnižší úroveň od roku 2004, a to i přes veškerá opatření vlády a centrální banky. I když
byla v říjnu vyhlášena a částečně už také realizována opatření, díky nimž měl finanční sektor budit zdání „zachráněného“, obavy z recese i nadále sílily. Slabé, resp. vůbec žádné vývojové perspektivy firem v rámci vykazovaného období dílo dokonaly a stlačily S&P 500 v listopadu 2008 přechodně na nejnižší úroveň od roku 1997.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
9
Teprve v prosinci se díky avizovaným balíčkům opatření na pomoc investicím do infrastruktury a na podporu Citigroup a velkých automobilek podařilo viditelně stabilizovat burzy na dosažené nízké úrovni; následně pak v lednu a
únoru běžného roku opět výrazně zkalily náladu předstihové ukazatele nadále vykazující sestupnou tendenci, nepříznivé prognózy ve vztahu k hospodářským výsledkům podniků a z velké části zklamané naděje ve výhledu hospodaření firem na rok 2009, následkem čehož se akciové indexy znovu propadly na několikaletá minima. Začínající
stabilizace důležitých ekonomických předstihových ukazatelů a povzbuzující komentáře z dříve zlořečeného finančního sektoru ovšem zahájily v březnu a dubnu výrazný obrat směrem k lepšímu. Posilující stabilizační tendence ve
finančním sektoru a v ekonomických předstihových ukazatelích včetně příjemných překvapení objevujících se ve
zprávách firem za první čtvrtletí měly za následek, že nejvýznamnější americké akciové indexy začaly v květnu a
červnu opět atakovat roční maxima. Po přechodné konsolidační fázi se dokázaly – s masivní podporou sledovaného
období do druhého čtvrtletí, které v součtu daleko přesáhly nízká očekávání – do konce července vzchopit a dosáhnout svých nejvyšších met přinejmenším od začátku listopadu 2008.
V polovině roku 2008 se nálada výrazně zčeřila kvůli rekordním cenám ropy a oprávněným obavám o vývoj ekonomiky i na japonské burze. Akciový trh v zemi vycházejícího slunce nebyl oživen dokonce ani započatým razantním
poklesem cen ropy. Výrazné revize zisků japonských podniků, mimořádně nepřející makroekonomické vyhlídky a následně úpadek banky „Lehman“ a s tím spojený strach ze zhroucení globálního finančního systému pak měly za následek další masové prodeje. Globálně koordinované ekonomické balíčky a snížení úrokových sazeb centrálními
bankami však ve čtvrtém čtvrtletí zajistily provizorní stabilizaci na nízké úrovni. Vstup do nového roku pak byl opět
charakterizován značným tlakem na prodej, což přivedlo japonské akciové indexy k nejspodnější hranici za posledních 26 let. Naděje na oživení světové ekonomiky a zlepšení situace ve finančním sektoru pak počínaje březnem
založily podhoubí pro výrazné oživení, které do konce srpna vyneslo Nikkei 225 nad 10 000 bodů.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
10
Zpráva o investiční politice fondu
Fond uplatňuje strategii bottom-up, což znamená, že akciové tituly jsou vybírány na základě individuálního posuzování podnikových specifik. Výsledkem aktivního řízení je široce diverzifikované portfolio, které se z hlediska zastoupení jednotlivých titulů, subsektorů a zemí může víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu MSCI All Country
Asia Pacific. Proces investování je založen na zpětně identifikovatelném a disciplinovaném postupu, přičemž veškeré
tituly z asijské a pacifické oblasti (jak rozvinutých trhů tak emerging markets) podléhají týdenní filtraci podle 4 hledisek. Pomocí těchto 4 faktorů jsou vybírány atraktivně hodnocené, kvalitní podniky, přičemž navíc zde hraje roli i
technická složka a trend revize zisků. Tímto způsobem vybrané akcie jsou podrobeny další fundamentální analýze,
která stanoví i kvalitativní měřítka. Rozložení podle tržní kapitalizace investovaných titulů má zpravidla široký záběr a
je rovněž procesním výstupem. Tento systém výběru akcií přinášel v dlouhodobější historii vyšší výnosy vůči srovnávacímu indexu. Na základě mimořádných okolností na trhu a vysoké volatility vyvolané globálním deleveragingem,
kdy investoři prodávali cenné papíry bez ohledu na jejich kvalitu z dlouhodobého hlediska, tyto faktory od podzimu
roku 2008 především na japonském akciovém trhu nefungovaly; v uplynulém fiskálním roce se hodnota fondu propadla o 9,6%. Na základě výrazně negativních revizí zisků, u nichž se zpočátku očekávalo, že budou přetrvávat, byly
v období kolem zahájení hospodářského roku zredukovány cyklické akciové tituly z oblasti průmyslu, surovin a energetiky a zaměření portfolia získalo defenzivnější tendenci. Nižší zastoupení rizikovějších bankovních titulů pochybné
kvality, které přetrvávalo již delší dobu, zůstalo zachováno. U nových investic do akciových titulů byla rozhodující jejich historická kvalita a vývoj cash flow.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
11
Struktura majetku fondu v EUR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
JPY
53 530 028,55
45,32
HKD
19 285 467,03
16,33
AUD
13 593 674,38
11,51
KRW
11 713 533,85
9,92
TWD
6 703 991,07
5,68
USD
2 805 405,21
2,37
THB
2 508 976,52
2,12
MYR
2 040 240,19
1,73
INR
1 702 828,99
1,44
SGD
1 224 023,41
1,04
IDR
1 221 445,92
1,03
Akcie denominované v:
PHP
Cenné papíry celkem
1 060 985,84
0,90
117 390 600,96
99,39
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
Vklady u bank v cizí měně
Vklady u bank celkem
385 353,04
0,33
40 996,01
0,03
426 349,05
0,36
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z cenných papírů a vkladů na účtech)
505,22
0,00
Přijaté úroky
- 24,43
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
298 327,67
0,25
Časové rozlišení celkem
298 808,46
0,25
118 115 758,47
100,00
Majetek fondu
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
12
Seznam majetku fondu v EUR
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000ANZ3
AUSTRALIA A.NEW Z.BANK
AU000000BHP4
BHP BILLITON LTD.
AU000000CBA7
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
AU000000CPU5
COMPUTERSHARE LTD.
AU000000CSL8
CSL LTD.
AU000000FGL6
FOSTER'S GROUP
AU000000NAB4
NATIONAL AUSTRALIA BANK
AU000000ORI1
ORICA LTD. NA JMÉNO
AU000000RIO1
RIO TINTO LTD.
AU000000TLS2
TELSTRA CORP.
AU000000WBC1
WESTPAC BANKING
AU000000WPL2
WOODSIDE PETROLEUM
AU000000WOW2 WOOLWORTHS
AU000000WTF6
WOTIF.COM HLDGS LTD.
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.8.2009 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
79 593
95 563
71 506
113 360
23 768
202 374
68 204
51 559
17 285
465 720
127 698
19 922
44 393
129 226
93 800
40 266
31 837
73 617
26 666
202 374
21 287
51 559
8 695
249 591
74 504
22 351
87 185
235 463
14 207
96 747
12 071
263 151
2 898
0
14 546
0
1 396
555 476
18 308
2 429
42 792
106 237
20,4600
37,8500
45,1500
9,9000
32,6000
5,4700
27,8100
22,4800
57,3000
3,3700
24,3100
49,7000
28,3000
5,2800
957 193,19
2 126 056,28
1 897 664,08
659 650,86
455 438,08
650 670,53
1 114 884,64
681 270,98
582 160,99
922 515,96
1 824 686,05
581 980,49
738 448,19
401 054,06
0,81
1,80
1,61
0,56
0,39
0,55
0,94
0,58
0,49
0,78
1,54
0,49
0,63
0,34
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
CNE1000001Z5
BANK OF CHINA LTD. H
CNE1000002H1
CHINA CONSTR. BANK H
KYG2112Y1098
CHINA DONGXIANG GROUP CO.
BMG2107G1050
CHINA GREEN HLDGS
CNE1000002L3
CHINA LIFE INS. H
HK0941009539
CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD.
HK0688002218
CHINA OV.LD
CNE1000002Q2
CHINA PETRO.+ CHEM. H
HK2380027329
CHINA POWER INTL DEV.
BMG211591018
CHINA YURUN FOOD G.
HK0883013259
CNOOC LTD SUBDIV.
HK2356013600
DAH SING BANKING GRP.
CNE100000312
DONGFENG MOTOR GRP H
HK0270001396
GUANGDONG INVESTMENT
HK0388045442
HONGKONG EXCH. (BL 100)
HK0013000119
HUTCHISON WHAMPOA
HK0014000126
HYSAN DEVELOPMENT CO. LTD.
CNE1000003G1
IND.+COMM.BK CHINA H
CNE1000003W8
PETROCHINA CO. LTD. H
HK0363006039
SHANGHAI IND. HLDGS
CNE100000494
SICHUAN EXPRESSWAY H
KYG826001003
SOHO CHINA LTD.
HK0016000132
SUN HUNG KAI PROPERTIES
HK0019000162
SWIRE PACIFIC
BMG8770Z1068
TEXWINCA HLDGS LTD.
HK0004000045
THE WHARF (HOLDINGS)
BMG9400S1089
VTECH HLDGS LTD.
CNE1000004L9
WEICHAI POWER CO. H
KYG9828G1082
XINYI GLASS HOLDING
BMG988031446
YUE YUEN INDUSTRIES HOLD.
2 984 000
2 668 000
564 540
858 000
157 000
151 500
145 200
1 520 000
1 559 000
664 000
1 129 000
349 352
934 000
1 410 000
37 100
79 000
362 000
2 272 000
1 138 000
161 659
1 532 000
1 501 000
55 000
92 500
1 352 293
264 000
115 000
130 000
1 238 000
167 697
921 000
840 000
1 278 540
279 000
313 000
77 500
163 200
1 706 000
1 559 000
202 000
412 000
349 352
1 174 000
622 000
41 600
53 000
140 000
648 000
1 694 000
161 659
1 532 000
1 684 000
60 000
92 500
352 000
77 000
48 000
130 000
1 674 000
167 697
963 000
1 021 000
714 000
264 000
156 000
221 500
18 000
186 000
0
136 000
1 313 000
0
240 000
1 476 000
4 500
165 000
176 000
1 183 000
556 000
0
0
183 000
5 000
0
270 000
32 000
95 000
358 000
436 000
0
3,8100
5,8500
4,5500
8,0700
33,2500
77,6500
16,0600
6,6700
2,2000
13,3400
10,3600
9,4900
7,9100
3,9900
140,5000
57,5000
17,9800
5,2600
8,8100
38,8000
3,2000
4,1900
110,1000
84,9000
6,1300
35,3000
61,2000
32,2000
5,4100
20,7500
1 020 463,96
1 400 927,20
230 557,89
621 490,79
468 559,97
1 055 912,59
209 308,10
910 003,99
307 852,49
795 056,12
1 049 850,78
297 579,71
663 127,80
504 970,36
467 868,83
407 726,38
584 214,23
1 072 674,48
899 895,43
562 996,23
440 030,34
564 506,04
543 530,46
704 893,17
744 055,19
836 474,12
631 717,84
375 727,60
601 162,37
312 332,57
0,86
1,19
0,20
0,53
0,40
0,89
0,18
0,77
0,26
0,67
0,89
0,25
0,56
0,43
0,40
0,34
0,49
0,91
0,76
0,48
0,37
0,48
0,46
0,60
0,63
0,71
0,53
0,32
0,51
0,26
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000057607
ASTRA INTERNATIONAL TBK. (FOREIGN)
ID1000096605
BK NEGARA IND.
ID1000108103
JASA MARGA TBK
ID1000094006
TAMBANG BAT.BU.
214 500
2 635 500
471 200
391 500
116 000
2 635 500
471 200
709 000
316 500
0
0
317 500
30 000,0000
1 980,0000
1 830,0000
13 100,0000
445 471,51
361 243,13
59 693,60
355 037,68
0,38
0,30
0,05
0,30
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE084A01016
BANK OF INDIA
INE356A01018
MPHASIS LTD. DEMAT.
INE140A01024
NICHOLAS PIRAMAL I.
INE205A01025
SESA GOA LTD.
118 581
50 694
99 179
86 888
133 038
50 694
111 838
228 529
14 457
0
12 659
141 641
326,0000
561,7500
333,6500
217,1000
552 753,24
407 191,06
473 161,55
269 723,14
0,47
0,34
0,40
0,23
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3942400007
ASTELLAS PHARMA INC.
JP3830000000
BROTHER INDUSTRIES
JP3242800005
CANON INC.
JP3305530002
COMSYS HLDGS CORP. O.N.
36 400
120 100
65 850
115 170
32 300
120 100
45 800
136 350
50 800
0
80 500
21 180
3 720,0000
935,0000
3 690,0000
1 069,0000
1 007 827,69
835 788,87
1 808 523,31
916 345,05
0,85
0,71
1,53
0,78
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
13
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3220500007
CULTURE CONVENIENCE
JP3486800000
DAITO TRUST CONSTRUCTIONS CO.LTD.
JP3499800005
DIAMOND LEASE
JP3783600004
EAST JAPAN RAILWAY
JP3802600001
FAMILYMART
JP3678800008
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP.
JP3854600008
HONDA MOTOR
JP3143900003
ITOCHU TECHNO-SIENCE CORP.
JP3726800000
JAPAN TOBACCO NA JMÉNO
JP3667600005
JGC CORP.
JP3496400007
KDDI CORP.
JP3277230003
KEIHIN CORP. O.N.
JP3301100008
KOBAYASHI PHARMACEUT.
JP3305800009
KOMORI CORP.
JP3300600008
KONICA CORP. NA JMÉNO
JP3247400009
KYOEI STEEL LTD. O.N.
JP3977200009
LINTEC CORP. O.N.
JP3866800000
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTR
JP3920860008
MEGACHIPS CORP. O.N.
JP3910660004
MILLEA HOLDINGS INC.
JP3907200004
MIMASU SEMICON. IND. O.N.
JP3822000000
MIRACA HLDGS INC.
JP3898400001
MITSUBISHI CORP.
JP3902900004
MITSUBISHI TOKYO FINL GRP
JP3885780001
MIZUHO FINL GROUP O.N.
JP3922200005
MOSHI MOSHI HOTLINE
JP3742600004
NHK SPRING CO. LTD.
JP3744600002
NIHON PARKERIZING O.N.
JP3756600007
NINTENDO
JP3726200003
NIPPON SODA
JP3735400008
NIPPON TELEG. & TELEPH. NA JMÉNO
JP3670800006
NISSAN CHEM. INDUSTR. LTD.
JP3672400003
NISSAN MOTOR
JP3762600009
NOMURA HOLDINGS INC.
JP3045530007
NOMURA REAL EST. OFF.
JP3165650007
NTT DOCOMO INC.
JP3194700005
OKINAWA EL. PWR O.N.
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3973400009
RICOH COMP.
JP3326410002
SANKYO CO. LTD.
JP3336000009
SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD.
JP3371200001
SHIN ETSU CHEMICAL
JP3331600001
SHINKO PLAN. O.N.
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP O.N.
JP3463000004
TAKEDA
JP3633400001
TOYOTA MOTOR
JP3536150000
TSURUHA HLDGS INC.
JP3045540006
UNITED URBAN INV. CORP. O.N.
JP3944130008
USS
JP3428800001
XEBIO CO. LTD.
JP3935300008
YAMAGUCHI FINL GRP INC. O.N.
JP3940000007
YAMATO HLDGS CO.LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7035760008
CJ HOME SHOPPING
KR7005270004
DAEGU BK LTD., THE
KR7005830005
DONGBU INSURANCE
KR7069960003
HYUN.DEP.ST. (NEW)
KR7012330007
HYUNDAI MOB. REG. SHS.
KR7035250000
KANGWON LAND INC.
KR7004940003
KOREA EXCH. BK
KR7071050009
KOREA INVT HLDGS
KR7003690005
KOREAN RE
KR7051910008
LG CHEMICAL LTD. NEW
KR7066570003
LG ELECTR. (NEW)
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.8.2009 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
107 400
22 539
45 440
28 700
15 700
55 200
88 900
29 500
510
92 000
200
81 600
42 800
92 800
158 000
59 000
91 100
59 000
51 600
19 000
43 932
56 300
41 400
377 400
221 700
58 250
206 000
69 000
4 900
160 000
17 500
88 000
208 500
66 300
209
899
21 605
16 030
107 000
13 300
35 500
31 600
93 400
59 500
28 600
102 400
18 000
344
21 110
59 200
132 000
96 000
247 100
67 737
101 130
90 928
9 300
61 200
106 700
20 300
526
147 000
588
162 700
69 900
116 600
206 500
83 500
65 600
65 000
72 300
19 600
70 540
58 000
42 500
367 200
228 639
74 050
152 000
50 000
8 900
227 000
18 000
88 000
208 500
66 300
216
2 633
38 447
21 180
229 000
17 800
35 500
34 200
152 500
119 017
78 000
93 200
44 800
369
14 900
59 200
109 000
96 000
6 580
57 300
22 439
14 098
10 541
66 460
78 496
30 550
57 347
8 434
8 272
3 842
57 300
22 439
14 098
4 003
66 460
78 496
30 550
57 347
2 073
8 272
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
682,0000
4 450,0000
2 995,0000
6 030,0000
2 855,0000
1 865,0000
2 990,0000
2 755,0000
274 200,0000
1 736,0000
529 000,0000
1 582,0000
4 100,0000
1 115,0000
873,0000
2 260,0000
1 953,0000
1 498,0000
2 155,0000
2 795,0000
1 303,0000
2 675,0000
1 884,0000
595,0000
228,0000
1 795,0000
688,0000
1 141,0000
25 100,0000
452,0000
4 030,0000
1 395,0000
659,0000
835,0000
629 000,0000
141 600,0000
5 550,0000
7 120,0000
1 378,0000
5 750,0000
3 100,0000
5 510,0000
901,0000
4 050,0000
3 730,0000
4 040,0000
3 510,0000
509 000,0000
5 900,0000
1 971,0000
1 094,0000
1 540,0000
545 168,33
746 511,70
1 012 924,59
1 288 075,07
333 616,66
766 231,28
1 978 403,69
604 902,78
1 040 829,50
1 188 719,84
787 458,42
960 812,41
1 306 079,43
770 131,36
1 026 628,45
992 435,78
1 324 227,45
657 818,06
827 635,18
395 255,00
426 056,66
1 120 918,78
580 528,04
1 671 324,68
376 220,54
778 219,93
1 054 866,80
585 971,78
915 401,81
538 270,26
524 910,26
913 689,94
1 022 665,11
412 042,46
978 450,58
947 468,78
892 460,94
849 484,54
1 097 425,28
569 195,49
819 090,73
1 295 927,32
626 345,02
1 793 551,92
793 993,29
3 079 096,40
470 242,18
1 303 221,36
927 005,28
868 460,95
1 074 813,76
1 100 357,78
0,46
0,63
0,86
1,09
0,28
0,65
1,67
0,51
0,88
1,01
0,67
0,81
1,11
0,65
0,87
0,84
1,12
0,56
0,70
0,33
0,36
0,95
0,49
1,41
0,32
0,66
0,89
0,50
0,78
0,46
0,44
0,77
0,87
0,35
0,83
0,80
0,76
0,72
0,93
0,48
0,69
1,10
0,53
1,52
0,67
2,61
0,40
1,10
0,78
0,74
0,91
0,93
12 668
72 600,0000
0
14 550,0000
0
37 350,0000
0
97 500,0000
7 135 147 000,0000
45 361
16 450,0000
0
11 450,0000
0
37 200,0000
0
11 450,0000
3 836 190 500,0000
0 145 000,0000
267 111,33
466 173,32
468 623,33
768 585,03
866 420,96
611 302,32
502 554,09
635 453,76
367 152,08
898 376,49
670 669,15
0,23
0,39
0,40
0,65
0,73
0,52
0,42
0,54
0,31
0,76
0,57
139 700
45 198
55 690
62 228
31 800
93 400
17 800
27 900
16
132 000
388
81 100
27 100
23 800
249 000
24 500
100 000
175 000
20 700
600
26 608
1 700
1 100
370 700
7 145
15 800
215 000
109 000
4 000
67 000
500
0
0
0
7
1 734
16 842
20 580
122 000
32 800
0
47 300
233 600
59 775
49 400
43 500
26 800
25
23 880
0
84 000
0
14
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.8.2009 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7093050003
LG FASHION CORP.
KR7002550002
LG INSURANCE
KR7005490008
POSCO
KR7005930003
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
KR7028050003
SAMSUNG ENGINEER.
KR7055550008
SHINHAN FINL GRP
KR7095720009
WOONGJIN THINKBIG
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
32 550
22 400,0000
0
21 250,0000
2 585 472 000,0000
2 064 764 000,0000
0
84 300,0000
23 560
41 800,0000
0
20 000,0000
248 621,30
767 468,83
594 083,23
1 960 811,50
469 526,72
659 105,89
491 494,52
0,21
0,65
0,50
1,66
0,40
0,56
0,42
19 850
64 591
2 251
4 590
9 961
28 200
43 950
13 470
64 591
748
2 028
9 961
29 220
43 950
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL1015OO006
AMMB HOLDINGS BERHAD NA JMÉNO
MYL4715OO008
RESORTS WORLD BERHAD NA JMÉNO
GB0008722323
TANJONG PLC
698 000
1 229 345
250 100
235 000
1 349 145
72 100
1 019 100
119 800
30 500
4,1100
2,9500
15,3200
566 773,35
716 486,44
756 980,40
0,48
0,61
0,64
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY2292S1043
ENERGY DEVELOPM. CORP.
PHY594811127
MEGAWORLD CORP. REGS
PH7182521093
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPH. CO.
7 150 161
6 069 363
12 859
7 150 161
6 069 363
12 859
0
0
0
4,5000
1,6200
2 520,0000
458 765,17
140 191,03
462 029,64
0,39
0,12
0,39
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
SG1L01001701
DBS GROUP HOLDINGS LTD.
SG1S04926220
OVERS.-CHINESE
63 000
211 000
29 000
223 000
100 000
122 000
12,9000
8,1400
393 149,99
830 873,42
0,33
0,71
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0001010014
BANGKOK BANK
TH0148010018
BANPU
TH0465010005
ELECTR.GEN.PCL -LOCTH0355A10Z12
PTT EXPL.+PROD.-FGN.-
262 815
58 800
623 100
145 600
285 160
58 800
158 900
155 700
22 345
0
79 500
233 300
113,0000
406,0000
78,0000
142,0000
606 537,24
487 564,68
992 615,91
422 258,69
0,51
0,41
0,84
0,36
250 000
788 270
183 000
482 245
802 000
1 800 857
463 000
1 158 194
201 000
428 890
250 000
230 270
205 000
400 245
802 000
1 800 857
141 000
1 158 194
201 000
428 890
0
96 000
22 000
16 000
0
0
94 000
0
0
0
53,1000
32,7000
85,0000
111,0000
37,1000
16,7000
69,1000
59,5000
107,5000
62,3000
280 568,20
544 786,91
328 756,18
1 131 343,85
628 857,42
635 623,01
676 180,98
1 456 472,15
456 676,25
564 726,12
0,24
0,46
0,28
0,96
0,53
0,54
0,57
1,23
0,39
0,48
193 604
65 500
13 600
16 992
10 635
6 409
217 604
14 000
7 400
16 992
27 887
6 351
24 000
21 500
31 700
0
17 252
6 412
4,0300
16,2000
42,0500
39,7100
51,1600
62,4600
542 821,25
738 233,55
397 871,08
469 441,90
378 534,53
278 502,90
0,46
0,62
0,34
0,40
0,32
0,24
EUR
117 390 600,96
99,39
EUR
426 349,05
0,36
AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0003059002
ALTEK CORP.
TW0002324001
COMPAL ELECTRONICS INC.
TW0009921007
GIANT MFG CO. LTD.
TW0002317005
HON HAI PRECIS INDUSTRY CO. LTD.
TW0002301009
LITE-ON TECHNOLOGY
TW0002886009
MEGA FINL HLDGS
TW0002382009
QUANTA COMPUTER INC.
TW0002330008
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC. CO. LTD.
TW0002451002
TRANSCEND INFO. INC.
TW0003231007
WISTRON CORP.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
BMG4587L1090
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD.
BMG507641022
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD.
US64110W1027
NETEASE.COM ADR/100
US71372U1043
PERFECT WORLD ADR CL. B
US81941Q2030
SHANDA INTERACT.E. ADR/2
US83408W1036
SOHU.COM INC.
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
AUD
CHF
HKD
JPY
SGD
TWD
USD
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
EUR
EUR
385 353,04
1 117,70
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
767,92
523,46
-880,53
9 612,41
571,21
28 416,25
867,59
15
MĚNA
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
EUR
298 808,46
0,25
MAJETEK FONDU
EUR
118 115 758,47
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
74,31
77,88
78,21
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
EUR
EUR
EUR
505,22
-24,43
298 327,67
72 150,769
1 346 908,573
100 346,242
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
JP3220500007
CULTURE CONVENIENCE
JPY
90 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.8.2009:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDONÉSKÁ RUPIE
INDICKÁ RUPIE
JAPONSKÝ JEN
KOREJSKÝ WON
MALAJSKÝ RINGGIT
FILIPÍNSKÉ PESO
SINGAPURSKÝ DOLAR
THAJSKÝ BAHT
TAIWANSKÝ DOLAR
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
KURZ
1,70130
1,51700
0,88120
11,14105
14 445,36825
69,93610
134,35630
1 788,42280
5,06160
70,13550
2,06715
48,96335
47,31470
1,43735
AUD
CHF
GBP
HKD
IDR
INR
JPY
KRW
MYR
PHP
SGD
THB
TWD
USD
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000BBG6
BILLABONG INTL LTD. O.N.
AU000000GCL3
GLOUCES.COAL O.N.
AU0000IPLDA3
INCITEC PIVOT DEF.
AU000000IPL1
INCITEC PIVOT O.N.
AU000000MAP6
MACQUARIE AIRPORTS O.N.
AU000000NUF3
NUFARM LTD.
AU000000OST6
ONESTEEL LTD.
AU000000QBE9
QBE INSURANCE GROUP
AU00000RION9
RIO TINTO LTD DEF.
115 300
8 940
209 580
209 580
0
110 513
11 517
36 614
5 259
115 300
99 340
209 580
219 189
0
110 513
265 714
36 614
5 259
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
HK2388011192
BK OF CHINA (HONGKONG)
HK0001000014
CHEUNG KONG HOLDINGS
HK0606037437
CHINA AGRI INDS HLD.
HK0002007356
CHINA LIGHT & POWER HOLDINGS
CNE1000002P4
CHINA OILFIELD SVCS H
0
16 000
990 000
83 628
400 000
786 000
69 000
990 000
83 628
400 000
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
16
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
CNE1000002S8
CHINA SHIP.DEVELOP.CO. H
BMG3122U1457
ESPRIT HLDGS
HK0006000050
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
GB0005405286
HSBC HOLDINGS
BMG4639H1060
HUABAO INTL HLDGS
HK0349001625
IND.+COM. BK
KYG525621408
KINGB.CHEM.HLDGS
HK0992009065
LEGEND GROUP LTD.
CNE1000003X6
PING AN INS.C.CHINA H
KYG9361V1086
VINDA INTL HLDGS
HK0302001547
WING HANG BANK LTD.
CNE1000004S4
ZHEJIANG EXPRESSWAY H
0
0
54 047
5 200
180 000
29 000
9 000
96 000
48 000
39 000
0
832 323
534 000
157 200
54 047
50 000
1 110 000
489 000
205 500
1 628 000
48 000
39 000
8 000
832 323
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000068703
PT BUMI RES.
ID1000111800
PT TIMAH TBK
0
165 500
2 052 500
3 815 500
29 533
75 233
52 620
64 170
29 533
75 233
52 620
64 170
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3152740001
ABC-MART O.N.
JP3131400008
AEON CREDIT SERVICE CO. LTD.
JP3835620000
BENESSE CORP.
JP3830800003
BRIDGESTONE
JP3566800003
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO.
JP3548610009
DENA CO. LTD. O.N.
JP3548500002
DTS CORP. O.N.
JP3802300008
FR HOLDINGS CO. LTD. O.N.
JP3784600003
HISAMITSU PHARMA.
JP3787000003
HITACHI CONSTR. MACHINERY
JP3143600009
ITOCHU CORP.
JP3281600001
KEIYO BK O.N.
JP3862400003
MAKITA
JP3877600001
MARUBENI CORP.
JP3362700001
MITSUI O.S.K. LINES LTD.
JP3756200006
NIFCO INC. O.N.
JP3706800004
NIHON KOHDEN CORP. O.N.
JP3712600000
NIPPON SYSTEM DEVELOPMENT CO. LTD.
JP3165700000
NTT DATA CORP.
JP3172100004
OKUMA MACHINERY WORKS
JP3358200008
SHIMAMURA CO. LTD.
JP3351150002
SHIZUOKAGAS CO. LTD. O.N
JP3663900003
SOJITZ HOLDINGS CORP.
JP3399400005
STANLEY ELECTRIC CO. LTD.
JP3407400005
SUMITOMO ELECTRIC IND.
JP3539350003
TAKE AND GIVE, NEEDS CO. O.N.
JP3469000008
TANABE SEIYAKU CO. LTD.
JP3594000006
TOSHIBA TEC CORP. O.N.
JP3635400009
TOYOTA BOSHOKU CORP. O.N.
JP3539230007
TS TECH CO. LTD. O.N.
5 400
114 300
1 000
116 200
42
0
800
3 300
1 700
1 600
51 000
6 000
40 100
7 000
3 000
5 300
61 600
1 400
379
170 000
23 400
0
129 000
6 200
25 200
0
47 000
30 000
13 300
9 900
105 400
114 300
64 700
116 200
340
168
42 800
15 500
38 500
85 990
395 000
290 000
95 900
380 000
268 000
100 400
61 600
73 700
379
170 000
23 400
0
593 400
133 800
204 600
0
191 000
507 000
120 000
94 300
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7010620003
HYUNDAI MIPO DOCKY.
KR7024110009
INDUSTRIAL B.O.KOR.
KR7104700000
KISCO CORP.
KR7001940006
KOREA IRON+ST. CO.
KR7033780008
KT&G CORP.
KR7108670001
LG HAUSYS LTD.
KR7032640005
LG TELECOM LTD.
KR7005280003
PUSAN BANK
6 715
3 140
5 406
5 406
3 059
1 276
119 192
3 060
6 715
72 547
5 406
12 450
18 647
1 276
119 192
70 670
0
67 600
30 900
551 900
411 300
714 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE158A01026
HERO HONDA MOT. DEMAT.
INE397D01016
BHARTI AIRTEL DEMAT.
INE397D01024
BHARTI AIRTEL
INE935A01035
GLENMARK PHARMACEUT.
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL2291OO002
ASIATIC DEV. BERH.
MYL6888OO001
AXIATA GROUP BHD
MYL3182OO002
GENTING BERHAD
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
17
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
29 300
90 400
38 300
67 600
503 900
1 554 400
382 600
1 163 100
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
SG1A07000569
SINGAPORE PET.
9 000
208 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0268010Z11
ADVANCED INFO SERVICE (FOREIGN)
TH0535010R13
THORESEN THAI -NVDRTH0535010Z13
THOR.THAI AGEN. -FGN-
316 800
0
630 000
316 800
602 700
630 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0002395001
ADVANTECH CO. LTD.
TW0002892007
FIRST FINL HLDG CO.
TW0002498003
HIGH TECH COMPUTER
TW0002548005
HUAKU DEVELOPMENT CO.
TW0002454006
MEDIATEK INC.
407 000
160 000
96 000
64 550
46 000
407 000
1 592 000
96 000
381 550
46 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US4567881085
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. (SP. ADRS)
US7960508882
SAMSUNG ELEC.CO.LTD. (GDRS)
US8040981016
SATYAM COMPUTER SVC. ADR
US8740391003
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPON.ADRS
US8740361063
TAIWAN FD INC.
5 700
0
3 900
24 200
273
34 455
0
38 700
247 143
17 612
NÁKUPNÍ PRÁVA V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU00000RIOR0
RIO TINTO LTD. -ANR.-
10 519
10 519
NÁKUPNÍ PRÁVA V EURECH
IT0004506876
UBI BANCA -ANR.-
51 000
51 000
5 200
5 200
74 500
74 500
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL5819OO007
HONG LEONG BK BHD
MYL7164OO006
KNM GROUP BHD
MYF1295O1009
PUBLIC BANK BERHAD NA JMÉNO
MYL4863OO006
TELEKOM MALAYSIA BERHAD NA JMÉNO
NÁKUPNÍ PRÁVA V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
HK000A0RD0V5
CHINA OV.LAND+INV. -ANR.NÁKUPNÍ PRÁVA V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
SG1X66942126
DBS GRP HLDGS -ANR.-
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 29. října 2009
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
18
Výrok auditora
Výrok auditora bez výhrad
Ověřili jsme přiloženou výroční zprávu k 31. srpnu 2009 společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. o
jím spravovaném Raiffeisen – Pacifickém akciovém fondu, podílovém fondu podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech, za účetní rok od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 s přihlédnutím k účetním podkladům. Cílem auditu
bylo rovněž ověřit, zda byl dodržen Zákon o investičních fondech a statut fondu.
Odpovědnost statutárních zástupců za výroční zprávu, správu zvláštního majetku a účetnictví
Za vedení účetnictví, ocenění zvláštního majetku, výpočet srážkových daní a sestavení výroční správy, za správu
zvláštního majetku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o investičních fondech, doplňujícími úpravami
v ustanoveních statutu fondu a daňovými předpisy nesou odpovědnost statutární zástupci kapitálové investiční společnosti a depozitáře. Tato odpovědnost zahrnuje: sestavení, realizaci a udržování interního kontrolního systému,
má-li význam pro evidenci a ocenění zvláštního majetku a sestavení výroční zprávy, aby nebyl zatížen významnými
chybami, a to jak úmyslnými tak neúmyslnými; výběr a aplikaci vhodných metod ocenění; využití odhadů, které se s
ohledem na dané rámcové podmínky jeví jako přiměřené.
Odpovědnost bankovního auditora a popis způsobu a rozsahu zákonného ověření výroční zprávy
Naším úkolem je vydání ověřovacího výroku k této výroční zprávě a posouzení, zda byla při správě zvláštního majetku dodržována ustanovení zákona o investičních fondech a statut fondu.
Audit jsme provedli podle § 12 odst. 4 zákona o investičních fondech podle zákonných rakouských předpisů a směrnic o řádném provádění auditů. Tyto zásady vyžadují, abychom dodržovali zákony profesionální etiky a audit naplánovali a provedli tak, abychom byli schopni získat přiměřenou jistotu, zda je výroční zpráva prosta významných nesprávností.
Audit zahrnuje využití kontrolních postupů, s jejichž pomocí lze získat důkazy o částkách a jiných údajích uváděných
ve výroční zprávě. Volba ověřovacích postupů spadá do vlastního povinného uvážení bankovního auditora s přihlédnutím k jeho hodnocení rizik výskytu významných nesprávností, a to jak úmyslných tak neúmyslných. Při vyhodnocování rizik bere bankovní auditor v úvahu interní kontrolní systém, má-li význam pro sestavení výroční zpráva a ocenění zvláštního majetku, aby s ohledem na rámcové podmínky mohl stanovit vhodné ověřovací postupy, avšak nikoli
za účelem vydání výroku o účinnosti interních kontrol kapitálové společnosti a depozitáře. Audit dále zahrnuje posouzení přiměřenosti použitých oceňovacích metod a významných odhadů učiněných zákonnými zástupci, jakož i posouzení celkového vyznění výroční zprávy.
Podle našeho názoru jsme provedeným auditem získali dostatečné a vhodné důkazy o tom, že námi provedený audit
poskytuje dostatečný a přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
19
Výrok
Náš audit nezavdal podnět k formulování námitek. Během auditu jsme dospěli k názoru, že výroční zpráva Raiffeisen
– Pacifického akciového fondu, podílového fondu podle § 20 rak. zákona o investičních fondech, sestavená
k 31. srpnu 2009 vyhovuje zákonným předpisům. Ustanovení spolkového zákona o investičních fondech a statut
fondu byly dodrženy.
Vídeň, 29. října 2009
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Mgr. Wilhelm Kovsca
p.p. Dr. Franz Frauwallner
auditor
auditor
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
20
Daňové postupy
Daňové postupy stanovené na základě auditované výroční zprávy a podrobnosti s tím související naleznete na
našich internetových stránkách www.rcm.at.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
21
Statuty fondu
upravující právní vztah mezi podílníky a investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Vídeň
(dále jen „investiční společnost“), u investičních fondů spravovaných Investiční společností. Všeobecný statut fondu
platí pouze ve spojení se Zvláštním statutem fondu, který je vždy stanoven pro jednotlivé investiční fondy:
§ 1 Úvodní ustanovení
Investiční společnost podléhá předpisům rakouského Zákona o investičních fondech z roku 1993 v platném znění.
§ 2 Spoluvlastnické podíly
1. Spoluvlastnictví majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není
omezen.
2. Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenného papíru.
Podle ustanovení Zvláštního statutu fondu mohou být podílové listy vydávány v různých formách. Podílové listy
jsou vedeny v podobě hromadných podílových listin (§ 24 Zákona o úschově cenných papírů v platném znění)
nebo jako jednotlivé kusy v listinné podobě.
3. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši
spoluvlastnických podílů, které jsou v podílovém listu uvedeny. Každý nabyvatel podílového listu nabývá
spoluvlastnictví k veškerému majetku investičního fondu odpovídající výši jeho spoluvlastnických podílů
uvedených v podílovém listu.
4. Investiční společnost je se souhlasem své dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly, a tím vzniklé
nové podílové listy vydat podílníkům, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše
vypočítané hodnoty podílu (§ 6) uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné.
§ 3 Podílové listy a hromadné podílové listiny
1. Podílové listy znějí na majitele.
2. Hromadné podílové listiny jsou opatřeny vlastnoručním podpisem jednatele nebo k tomu pověřeného
zaměstnance depozitáře a vlastnoručními podpisy nebo faksimile podpisů dvou jednatelů investiční společnosti.
3. Jednotlivé podílové listy jsou opatřeny vlastnoručním podpisem jednatele nebo k tomu pověřeného zaměstnance
depozitáře a vlastnoručními podpisy nebo faksimile podpisů dvou jednatelů investiční společnosti.
§ 4 Správa fondu
1. Investiční společnost je oprávněna disponovat majetkem fondu a vykonávat práva s tímto majetkem spojená.
Jedná přitom vlastním jménem a na účet podílníků. Investiční společnost je při tom povinna dbát zájmů podílníků
a chránit integritu trhu, postupovat s péčí řádného a svědomitého hospodáře ve smyslu § 84 odst. 1 Zákona o
akciích a dodržovat ustanovení Zákona o investičních fondech a statutů investičního fondu.
Investiční společnost může při správě investičního fondu využít třetích osob a těmto osobám též přenechat právo
disponovat s majetkem fondu jménem investiční společnosti nebo vlastním jménem a na účet podílníků.
2. Investiční společnost nesmí poskytovat peněžní půjčky na účet investičního fondu, ani podstupovat závazky
vyplývající z ručitelských smluv.
3. Majetek investičního fondu nesmí být předmětem zástavy s výjimkou případů uvedených ve Zvláštním statutu
fondu ani nesmí být zatížen jiným způsobem. Vlastnictví k majetku investičního fondu nesmí být převedeno ani
postoupeno za účelem poskytnutí jistiny.
4. Investiční společnost nesmí na účet investičního fondu prodávat cenné papíry, nástroje peněžního trhu ani jiné
finanční investice podle § 20 a 21 Zákona o investičních fondech, které v okamžiku uzavření obchodu nebyly
součástí majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
22
§ 5 Depozitář
Banka pověřená ve smyslu § 23 Zákona o investičních fondech výkonem funkce depozitáře (§ 13) provádí úschovu
podílových listů, vede účty fondu a vykonává všechny ostatní funkce, které jí byly svěřené na základě Zákona o
investičních fondech, jakož i na základě Všeobecného a Zvláštního statutu fondu.
§ 6 Prodejní cena a hodnota podílu
1. Depozitář je povinen vypočítat hodnotu jednoho podílu (hodnota podílu) pro každý druh podílového listu a
zveřejnit prodejní cenu a odkupní cenu (§7) pokaždé, kdy je uskutečněn prodej nebo zpětný odkup podílů,
nejméně však dvakrát za měsíc.
Hodnota podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů.
Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů a odběrních práv
fondu na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu a hodnoty peněžních prostředků, zůstatků na
bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Při výpočtu kurzovní hodnoty se vychází podle § 7 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech z posledního
známého burzovního kurzu, resp. poslední stanovené ceny.
2. Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu a přirážky ke každému podílu na krytí prodejních nákladů společnosti.
Takto vzniklá cena je zaokrouhlena směrem nahoru. Výše této přirážky, popř. zaokrouhlení, je uvedena ve
Zvláštním statutu fondu (§ 23).
3. Prodejní cena a odkupní cena jsou zveřejňovány pro každý druh podílového listu zvlášť v Příloze o investičních
fondech Úředního věstníku Vídeňské burzy a v hospodářských novinách či jiném deníku vycházejícím v tuzemsku
a dostupném na dostatečně velké části území.
§ 7 Zpětný odkup
1. Podílníkovi je na základě jeho žádosti vyplácen podíl na fondu za vždy aktuální odkupní cenu, a to popř. oproti
vrácení podílového listu, dosud nesplatných výnosových listů a obnovovacího listu.
2. Odkupní cena se skládá z hodnoty podílu s odečtením srážky a/nebo zaokrouhlením směrem dolů, pokud je tak
uvedeno ve Zvláštním statutu fondu (§ 23). Vyplácení odkupní ceny a výpočet a zveřejňování odkupní ceny podle
§ 6 mohou být dočasně pozastaveny za současného oznámení této skutečnosti Úřadu pro dohled nad finančními
trhy a zveřejnění této skutečnosti v souladu s § 10 statutu fondu a podmíněny prodejem majetku investičního
fondu a obdržením výtěžku z prodeje, jeví-li se takový postup vzhledem k oprávněným zájmům podílníků jako
vhodný. O obnovení zpětného odkupu podílových listů musí být investor rovněž informován podle § 10 statutu
fondu.
K tomu dochází, zejména pokud fond investoval 5 % a více svého majetku do cenných papírů, jejichž cena
vzhledem k politické nebo hospodářské situaci zcela zřejmě a nikoli pouze v jednotlivých případech neodpovídá
skutečnosti.
§ 8 Informace o hospodaření
1. Do čtyř měsíců po uplynutí účetního roku investičního fondu zveřejní investiční společnost výroční zprávu o
hospodaření sestavenou podle § 12 Zákona o investičních fondech.
2. Do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců účetního roku investičního fondu zveřejní Investiční společnost
pololetní zprávu o hospodaření sestavenou podle § 12 Zákona o investičních fondech.
3. Výroční zpráva o hospodaření a pololetní zpráva o hospodaření budou vystaveny k nahlédnutí v investiční
společnosti a u depozitáře a na internetových stránkách investiční společnosti
(www.raiffeisencapitalmanagement.at).
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
23
§ 9 Promlčecí doba pro výnosové podíly
Nárok vlastníků podílových listů na vydání výnosových podílů se promlčuje uplynutím pěti let. Tyto výnosové podíly
jsou po uplynutí této lhůty považovány za výnosy investičního fondu.
§ 10 Zveřejňování
Na veškeré zveřejňování informací týkající se podílových listů – s výjimkou zveřejňování hodnot zjišťovaných podle
§ 6 – se uplatňuje § 10 odst. 3 a 4 rak. Zákona o kapitálovém trhu.
Zveřejňování se uskutečňuje úplným otištěním v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo tak, že výtisky zveřejněné
skutečnosti budou k dispozici v dostatečném množství a zdarma v sídle Investiční společnosti a na obchodních
místech. Datum vydání této tiskoviny a místa, na kterých budou k dispozici, budou oznámeny v Úředním věstníku
Wiener Zeitung nebo podle § 10 odst. 3 bod 3 rak. Zákona o kapitálovém trhu na internetových stránkách vydávající
investiční společnosti.
Zveřejňování podle § 10 odst. rak. Zákona o kapitálovém trhu se děje v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo jiném
celostátně vydávaném deníku.
Změny prospektu podle § 6 odst. 2 rak. Zákona o investičních fondech mohou být oznamovány podle § 10 odst. 4.
rak. Zákona o kapitálovém trhu také pouze v elektronické podobě na internetové stránce investiční společnosti, která
je emitentem.
§ 11 Změny statutu fondu
Investiční společnost může změnit Všeobecný a Zvláštní statut fondu se souhlasem dozorčí rady a depozitáře.
Změna statutu vyžaduje navíc schválení Úřadem pro dohled nad finančními trhy. Tato změna musí být zveřejněna.
Změna nabývá účinnosti dnem uvedeným ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve však 3 měsíce po
zveřejnění této skutečnosti.
§ 12 Výpověď a likvidace
1. Investiční společnost může vypovědět správu fondu se souhlasem Úřadu pro dohled nad finančními trhy a při
dodržení výpovědní lhůty v délce nejméně šesti měsíců (§ 14 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech),
případně, pokud majetek fondu klesne pod hranici 1 150 000 EUR, bez výpovědní lhůty (§ 14 odst. 2 rak. Zákona
o investičních fondech) pouhým zveřejněním této výpovědi (§ 10). Výpověď podle § 14 odst. 2 rak. Zákona o
investičních fondech v průběhu výpovědi podle § 14 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech není přípustná.
2. Pokud zanikne právo Investiční společnosti spravovat fond, bude se správa fondu nebo jeho likvidace řídit
příslušnými ustanoveními Zákona o investičních fondech.
§ 12a Sloučení nebo převod majetku fondu
Investiční společnost může majetek fondu sloučit s majetkem jiného investičního fondu při dodržení § 3 odst. 2 popř.
§ 14 odst. 4 Zákona o investičních fondech nebo převést majetek fondu do majetku jiných investičních fondů, popř.
majetek jiných investičních fondů převzít do majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
24
Zvláštní statut fondu
pro fond Raiffeisen-Pazifik-AktienFonds, podílový fond podle § 20 Zákona o investičních fondech (dále jen „investiční
fond“)
Investiční fond splňuje požadavky Směrnice 85/611/EHS.
§ 13 Depozitář
Depozitářem je Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni.
§ 14 Obchodní místa, podílové listy
1. Obchodním místem pro nákup a odkup podílových listů a pro předávání výnosových listů je Raiffeisen
Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vídeň, zemské banky Raiffeisenbank a Kathrein & Co.
Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vídeň.
2. Pro investiční fond jsou vydávány podílové listy s výplatou výnosů, podílové listy s reinvesticí výnosů se srážkou
daně z kapitálových výnosů a podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů.
Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů jsou prodávány pouze v zahraničí.
Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadné podílové listiny a podle uvážení investiční společnosti i v listinné
podobě. Vydávání podílových listů v listinné podobě může být z technických příčin (náročnost jejich vytištění)
opožděno.
3. U podílových listů vedených ve formě hromadné podílové listiny provádí připisování výnosů podle § 26, resp.
výplatu výnosů podle § 27 vždy banka, která pro podílníka vykonává funkci depozitáře.
§ 15 Nástroje a zásady investování
1. Pro investiční fond mohou být nabývány všechny druhy cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a dalších
likvidních finančních investic ve smyslu § 4, 20 a 21 Zákona o investičních fondech a § 16 a násl. tohoto statutu,
pokud tím bude vyhověno zásadě diverzifikace rizika a oprávněné zájmy podílníků přitom nebudou poškozeny.
2. Výběr cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a dalších likvidních finančních investic pro investiční fond se řídí
těmito investičními zásadami:
– Cenné papíry (včetně cenných papírů zahrnujících deriváty)
Fond investuje minimálně 2/3 svého majetku (po odečtení likvidních prostředků) do akcií a jim podobných
cenných papírů emitovaných podniky, které mají sídlo nebo vyvíjejí svoji činnost převážně na trzích
pacifického a asijského regionu. Dále investuje fond maximálně 1/3 svého majetku do dluhopisů (tzv. straight
bonds) a do směnitelných a opčních dluhopisů.
–
Nástroje peněžního trhu
Fond může rovněž nakupovat nástroje peněžního trhu, a to až do výše 1/3 svého majetku. V investiční
strategii fondu však nástroje peněžního trhu hrají pouze vedlejší roli.
–
Podíly v jiných investičních fondech
Investiční fond může nakupovat podíly jiných investičních fondů podle § 17 tohoto statutu, a to až do výše
10 % svého majetku.
–
Vklady na viděnou a vypověditelné vklady
Vklady na viděnou a vklady s výpovědní lhůtou maximálně 12 měsíců mohou v zásadě představovat
maximálně 25 % majetku investičního fondu. V rámci změny struktury portfolia fondu nebo ke zmírnění
dopadu možného poklesu kurzu cenných papírů však investiční fond může vést vyšší podíl vkladů na viděnou
nebo vkladů s výpovědní lhůtou maximálně 12 měsíců. Minimální výše vkladů na bankovních účtech není
předepsána.
–
Deriváty (včetně swapů a ostatních derivátů obchodovaných mimo regulované trhy)
Deriváty se používají jako součást investiční strategie k zajištění výnosů, jako náhrada za cenné papíry nebo
ke zvýšení výnosů. Celkové riziko spojené s deriváty, které neslouží zajišťovacím účelům, nesmí překročit
60 % celkové čisté hodnoty majetku fondu.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
25
3. Pokud investiční fond nakupuje cenné papíry a nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je derivátový produkt,
musí tyto deriváty investiční společnost započítat tak, aby byla dodržena ustanovení § 19 a 19a. Investice
investičního fondu do derivátů založených na indexech se do limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6 a 7
nezapočítávají.
4. Nabývání ne zcela splacených akcií a nástrojů peněžního trhu a odběrních práv k těmto akciím a nástrojům je
povoleno až do výše 10 % majetku fondu.
5. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány členským státem včetně jeho
orgánů státní správy a samosprávy, třetím státem nebo mezinárodními organizacemi veřejnoprávního charakteru,
jejímiž členy jsou jeden nebo více členských států, smějí být nabývány do výše nad 35 % majetku fondu, pokud
se investice fondu uskuteční do alespoň šesti různých emisí, přičemž investice do jedné a té samé emise nesmí
překročit 30 % majetku fondu.
§ 15a Cenné papíry a nástroje peněžního trhu
Cenné papíry jsou
a) akcie a nebo obdobné cenné papíry,
b) dluhopisy nebo obdobné dluhové cenné papíry,
c) všechny ostatní obchodovatelné finanční nástroje (např. odběrní práva), které opravňují k nabývání finančních
nástrojů ve smyslu zák. o investičních fondech upisováním nebo výměnou, avšak s výjimkou investičních technik a
nástrojů uvedených v § 21 zák. o investičních fondech.
Cenné papíry musejí splňovat podmínky stanovené v § 1a odst. 3 rak. Zákona o investičních fondech.
Ve smyslu § 1a odst. 4 rak. Zákona o investičních fondech zahrnují cenné papíry také
1. podíly v uzavřených fondech v podobě investiční společnosti nebo investičního fondu,
2. podíly v uzavřených fondech v podobě smlouvy a
3. finanční nástroje podle § 1a odst. 4 bod 3 rak. Zákona o investičních fondech.
Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, nástroje, které se obvykle používají na peněžním trhu, jsou likvidní a mají
hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně určit, a které splňují podmínky § 1a odst. 5 až 7 rak. Zákona o investičních
fondech.
§ 16 Burzy a organizované trhy
1. Investiční fond smí nabývat cenné papíry a nástroje peněžního trhu, pokud:
> jsou přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu podle § 2 bod. 37 rak. Zákona o
bankách,
> jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznaný, na
kterém se pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti,
> byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů v některé z třetích zemí uvedených v
příloze,
> jsou obchodovány na některém jiném uznávaném, regulovaném, řádně fungujícím a veřejnosti přístupném
trhu s cennými papíry v některé z třetích zemí uvedených v příloze,
> podmínky emise obsahují povinnost podat žádost o registraci k úřednímu kótovaní nebo obchodování na
některé z výše jmenovaných burz nebo k obchodování na některém z výše uvedených jiných trhů a registrace
se uskuteční nejpozději do jednoho roku od zahájení emise cenných papírů.
2. Pro investiční fond mohou být nakupovány volně převoditelné nástroje peněžního trhu neobchodované na
regulovaném trhu, které jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní, jejich hodnotu lze kdykoli
zjistit a jsou o nich k dispozici dostatečné informace včetně informací, které umožňují odpovídající posouzení
úvěrových rizik spojených s investováním do takových nástrojů, smějí být pro fond nabývány, pokud emise nebo
sám emitent podléhá předpisům o ochraně investic a investorů a jsou
> vydávány nebo garantovány orgány státní správy nebo samosprávy, centrální bankou členského státu,
Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí nebo (v případě
federace) členskou zemí federace nebo mezinárodní institucí veřejnoprávního charakteru, k jejímž členům
patří alespoň jeden členský stát,
> vydávány podniky, jejichž cenné papíry jsou s výjimkou nových emisí obchodovány na regulovaných trzích
uvedených v bodě 1,
> vydávány nebo garantovány institucí, která podle kritérií stanovených v právu Evropské unie podléhá dozoru,
nebo institucí, která podléhá předpisům o dohledu a dodržuje předpisy o dohledu, které jsou podle názoru
Úřadu pro dohled nad finančními trhy přinejmenším stejně přísné jako předpisy o dohledu obsažené v právu
Evropské unie, nebo
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
26
> vydávány jinými emitenty, kteří patří do kategorie povolené Úřadem pro dohled nad finančními trhy, pokud se
na investice do takových nástrojů vztahují stejně přísné předpisy na ochranu investorů a pokud se v případě
emitenta jedná buď o podnik s vlastním kapitálem v minimální výši 10 milionů EUR, který sestavuje a
zveřejňuje svoji roční účetní závěrku podle předpisů Směrnice 78/660/EHS, nebo o nositele práv, který v
rámci jedné skupiny podniků, tvořené jedním nebo několika podniky, jejichž akcie jsou obchodovány na burze,
zajišťuje financování skupiny, nebo nositele práv, který financuje emisi cenných papírů pro úhradu svých
závazků z bankovních úvěrů; úvěrový rámec musí být zajišťován finanční institucí, která sama splňuje
podmínky stanovené v bodě 2 odst. 3.
3. Do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují podmínky bodu 1 a 2, smí fond investovat
maximálně 10 % svého majetku.
§ 17 Podíly v jiných podílových fondech
1. Podíly v jiných investičních fondech (tj. investičních fondech a investičních společnostech otevřeného typu), které
splňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů), mohou být nabývány až do výše 10 % majetku fondu, pokud takové investiční fondy samy
neinvestovaly více než 10 % svého majetku do podílů v jiných investičních fondech.
2. Podíly v jiných investičních fondech, které nesplňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrnice o subjektech
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a jejichž výhradním účelem je:
> investovat peníze získané na společný účet od veřejnosti podle zásady rozložení rizika do cenných papírů a
dalších likvidních finančních investičních nástrojů,
> jejichž podíly jsou na žádost podílníka přímo či nepřímo odkupovány nebo vypláceny z majetku investičního
fondu,
mohou být nakupovány až do výše 30 % majetku fondu, pokud
a) takové investiční fondy samy neinvestovaly více než 10 % svého majetku do podílů v jiných investičních
fondech,
b) takové investiční fondy získaly oprávnění podle právních předpisů, na základě nichž podléhají dohledu, který
podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídá dohledu podle práva Evropské unie a existuje
dostatečná záruka pro spolupráci mezi příslušnými úřady,
c) míra ochrany podílníka odpovídá míře ochrany podílníka investičních fondů, které splňují ustanovení
Směrnice 85/611/EHS (Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů), je
rovnocenná a předpisy upravující oddělenou evidenci majetku investičního fondu spravovaného investiční
společností, čerpání úvěrů, poskytování úvěrů a fiktivní prodej cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
splňují požadavky Směrnice 85/611/EHS,
d) podnikatelská činnost takových investičních fondů je předmětem pololetních a výročních zpráv, které umožňují
utvořit si představu o majetku a závazcích, výnosech a transakcích investičního fondu ve vykazovaném
období.
Při posuzování, zda je podílníkům zaručena stejná míra ochrany ve smyslu bodu c), se vychází z podmínek
stanovených v § 3 rak. vyhlášky o posuzování míry informací a ochrany investorů v platném znění.
3. Pro investiční fond mohou být nabývány také podíly v jiných investičních fondech, které jsou přímo či nepřímo
spravovány stejnou investiční společností nebo společností, s níž je investiční společnost propojena společnou
správou nebo ovládáním nebo významnou přímou či nepřímou majetkovou účastí.
4. Podíly v podílových fondech podle § 17 bod 1 ve spojení s § 17 bod 2 statutu fondu smějí být nabývány až do
výše odpovídající 10 % majetku fondu.
§ 18 Vklady na viděnou a vypověditelné vklady
Investiční společnost může pro investiční fond spravovat vklady na bankovních účtech ve formě vkladů na viděnou
nebo vkladů s výpovědní lhůtou max. 12 měsíců. Minimální výše vkladů na bankovních účtech není předepsána.
Maximálně však nesmí překročit 25 % majetku fondu. V rámci změny struktury portfolia fondu nebo ke zmírnění
dopadu možného poklesu kurzu cenných papírů však investiční fond může vést i vyšší podíl vkladů u bank.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
27
§ 19 Deriváty
1. Pro investiční fond smějí být nabývány odvozené finanční instrumenty (tzv. deriváty), a to včetně rovnocenných
nástrojů zúčtovávaných hotově, které jsou obchodovány na některém z regulovaných trhů uvedených v § 16,
pokud se v případě podkladových cenných papírů jedná o investiční nástroje ve smyslu § 15a, respektive o
finanční indexy, úrokové sazby, devizové kurzy a měny, do nichž investiční fond smí podle svých investičních
zásad (§ 15) investovat. Toto ustanovení se vztahuje také na nástroje, jejichž cílem je převádění úvěrového rizika
spojeného s výše uvedenými položkami majetku fondu.
2. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu míry rizika se bere v
úvahu tržní hodnota základního cenného papíru, riziko nesplácení, riziko fluktuací na trhu v budoucnu a míra
likvidity jednotlivých pozic.
3. Investiční fond smí v rámci své investiční strategie nabývat deriváty podle limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5,
6, 7, 8a a 8d Zákona o investičních fondech, pokud celkové riziko základních cenných papírů nepřekročí tyto
limity nepřekročí.
§ 19a Deriváty obchodované na mimoburzovních trzích (OTC)
1. Pro investiční fond mohou být nabývány odvozené finanční instrumenty, které nejsou obchodovány na burze
cenných papírů (tzv. OTC deriváty), pokud:
a) se v případě podkladových cenných papírů jedná o cenné papíry podle § 19 bod 1,
b) protistrany transakce jsou institucemi podléhajícími dohledu v kategoriích schválených vyhláškou Úřadu pro
dohled nad finančními trhy,
c) OTC deriváty jsou spolehlivě a kontrolovatelně oceňovány každý den a mohou být kdykoli z podnětu
investičního fondu za přiměřenou časovou hodnotu prodány, přeměněny na likvidní prostředky nebo
vypořádány protiobchodem a
d) investice do těchto OTC derivátů nepřekročí limity stanovené v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona o
investičních fondech a tyto limity nepřekročí ani celkové riziko spojené se základními cennými papíry.
2. Míra rizika nesplácení v případě obchodů investičního fondu s OTC deriváty nesmí být vyšší než:
a) 10 % majetku fondu, pokud je protistranou finanční instituce, a
b) 5 % majetku fondu v ostatních případech.
§ 19b Value at risk
Nepoužije se.
§ 20 Čerpání úvěrů
Investiční společnost smí na účet investičního fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fondu.
§ 21 Repooperace
Investiční společnost je do výše investičních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech oprávněna
nakupovat do majetku investičního fondu a na jeho účet majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu
tohoto majetku, a to v předem určeném termínu a za předem stanovenou cenu.
§ 22 Zápůjčky cenných papírů
Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech převádět
na dobu určitou vlastnictví k cenným papírům na třetí osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně
uznávaného systému půjčování cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba zavázána převést zpět vlastnictví
k cenným papírům po uplynutí předem stanovené zápůjční lhůty.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
28
§ 23 Podmínky vydávání a zpětného odkupu podílových listů
Výpočet hodnoty podílu podle § 6 se provádí v eurech.
Vstupní poplatek na úhradu prodejních nákladů společnosti může činit max. 4 %. V případě podílových listů
investičního fondu prodávaných v zahraničí může být k vypočítané hodnotě připočítána jako úhrada nákladů na jejich
vydání místo vstupního poplatku poplatek za zpětný odkup v max. výši 4 % nebo kombinace vstupního a výstupního
poplatku v max. výši 4 %.
Odkupní cena se počítá z hodnoty podílu.
Prodej podílových listů není zásadně omezen, investiční společnost si však vyhrazuje právo jejich prodej dočasně
nebo zcela zastavit.
§ 24 Účetní rok
Účetním rokem fondu se rozumí období mezi 1. zářím a 31. srpnem následujícího kalendářního roku.
§ 25 Poplatek za správu, náhrada výdajů
Za správu majetku fondu obdrží Investiční společnost z majetku fondu roční odměnu až do výše 1,50 % majetku
fondu, která se počítá měsíčně na základě hodnoty majetku fondu na konci každého měsíce.
Investiční společnost má dále nárok na náhradu všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se správou, zejména
poplatků za vedení účtů cenných papírů, nákladů na transakce, nákladů na povinné zveřejňování informací, poplatků
hrazených depozitáři a nákladů na audit, poradenství a účetní závěrku.
§ 26 Použití výnosů u podílových listů s výplatou výnosů
Výnosy získané v průběhu účetního roku jsou po úhradě nákladů podle uvážení investiční společnosti vypláceny
majitelům podílových listů. Investiční společnost může také rozhodnout o vyplacení výnosů z prodeje majetku fondu
včetně odběrních práv. Povolena je také výplata mimořádných výnosů fondu. Hodnota majetku fondu však po výplatě
výnosů nesmí klesnout pod 1 150 000,- eur. Částky jsou majitelům podílových listů s výplatou výnosů vypláceny od
15. listopadu následujícího účetního roku případně proti odevzdání výnosového listu. Zbytek výnosů se převádí na
nový účet.
Rovněž od 15. listopadu následujícího účetního roku je vyplácena částka stanovená podle §13 věta 3 Zákona o
investičních fondech, kterou je popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na
reinvestovaný výnos z podílového listu.
§ 27 Použití výnosů u podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových
výnosů
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s reinvesticí
výnosů je od 15. listopadu následujícího účetního roku vyplácena částka stanovená podle §13 věta 3 Zákona o
investičních fondech, kterou je popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na
reinvestovaný výnos z podílového listu.
§ 27a Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši bez srážky daně z kapitálových
výnosů (zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši)
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U tohoto typu podílových listů s
reinvesticí výnosů v plné výši se neprovádí žádná výplata podle § 13 věta 3 Zákona o investičních fondech.
Investiční společnost je povinna zajistit formou příslušných potvrzení od depozitářů, že podílové listy s reinvesticí
výnosů v plné výši jsou v okamžiku výplaty výnosů v držení pouze takových podílníků, kteří nejsou plátci tuzemské
daně z příjmu fyzických či právnických osob nebo kteří splňují podmínky pro osvobození od daně z kapitálových
výnosů podle § 94 Zákona o dani z příjmu.
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
29
§ 28 Likvidace
Z čistého výnosu z likvidace obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 %.
Příloha k § 16
Seznam burz s úředním obchodováním a organizované trhy
1. Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského hospodářského
prostoru
Podle článku 16 Směrnice 93/22/EHS (Směrnice o investičních službách v oblasti cenných papírů) musí každý
členský stát vést aktuální seznam povolených trhů. Tento seznam musí být poskytován ostatním členským státům a
Komisi EU. Komise EU je podle tohoto ustanovení povinna jednou ročně zveřejňovat seznam regulovaných trhů,
které jí byly nahlášeny. Vzhledem k nižším omezením přístupu a specializaci v jednotlivých segmentech obchodování
podléhá seznam „regulovaných trhů“ značným změnám. Proto Komise EU kromě ročního zveřejňování seznamu v
Úředním věstníku Evropských společenství zpřístupňuje aktuální znění seznamu na svých oficiálních internetových
stránkách.
1.1. Aktuální seznam regulovaných trhů je k dispozici na internetové stránce:
http://www.fma.gv.at/cms/site//attachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/listegeregmaerkte.pdf
1
odkaz „Verzeichnis der Geregelten Märkte (pdf)“ (Seznam regulovaných trhů, soubor ve formátu PDF).
1.2. Za součást seznamu regulovaných trhů jsou považovány i tyto burzy:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Finsko
Švédsko
Lucembursko
OMX Nordic Exchange Helsinki
OMX Nordic Exchange Stockholm AB
Euro MTF Luxemburg
1.3. Podle § 20 odst. 3 bod 1 písm. b) Zák. o inv. fondech jsou uznávanými trhy v EU tyto trhy:
1.3.1
Velká Británie
London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM)
2. Burzy v evropských zemích mimo členské státy Evropského hospodářského prostoru
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
1
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Švýcarsko
Srbsko a Černá Hora
Turecko
Rusko
Sarajevo, Banja Luka
Zagreb Stock Exchange
SWX Swiss Exchange
Bělehrad
Istanbul (v případě akciového trhu pouze „National Market“)
Moskva (RTS Stock Exchange)
Odkaz může rakouský Úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA) změnit. Aktuální odkaz najdete na internetové
stránce FMA: www.fma.gv.at, Anbieter (poskytvatelé), „Informationen zu Anbietern am österreichischen
Finanzmarkt“ (informace o poskytovatelích na rakouském finančním thru), Börse, Übersicht, Downloads,
Verzeichnis der Geregelten Märkte (burza, přehled, ke stažení, seznam regulovaných trhů)
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
30
3. Burzy v mimoevropských zemích
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.
3.7.
3.8
3.9.
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
Austrálie
Argentina
Brazílie
Chile
Čína
Hongkong
Indie
Indonésie
Izrael
Japonsko
Kanada
Jižní Korea
Malajsie
Mexiko
Nový Zéland
Filipíny
Singapur
Jihoafrická republika
Tchaj-wan
Thajsko
USA
3.22
Venezuela
Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
Buenos Aires
Rio de Janeiro, Sao Paulo
Santiago
Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Hongkong Stock Exchange
Bombaj
Jakarta
Tel Aviv
Tokio, Ósaka, Nagoja, Kjótó, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hirošima
Toronto, Vancouver, Montreal
Soul
Kuala Lumpur
Mexiko City
Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
Manila
Singapur Stock Exchange
Johannesburg
Taipei
Bangkok
New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock
Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San
Francisco/Pacific Stock Exchange, Filadelfie, Chicago, Boston,
Cincinnati
Caracas
4. Organizované trhy v zemích mimo členské státy Evropského společenství
4.1
4.2
4.3
4.4
Japonsko
Kanada
Jižní Korea
Švýcarsko
4.5
USA
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market
SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange, Over the Counter Market
členů International Securities Market Association (ISMA), Curych
Over the Counter Market v systému NASDAQ, Over the Counter Market
(trhy organizované NASD, např. Over-the-Counter Equity Market,
Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate
Bonds and Public Direct Participation Programs), Over the Counter
Market for Agency Mortgage-Backed Securities)
31
5. Burzy s termínovými kontrakty a opcemi
5.1
5.2
5.3
Argentina
Austrálie
Brazílie
5.4
5.5
Hongkong
Japonsko
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Kanada
Jižní Korea
Mexiko
Nový Zéland
Filipíny
Singapur
Slovensko
Jihoafrická republika
5.14
5.15
5.16
Švýcarsko
Turecko
USA
Účetní rok: 1.9.2008 – 31.8.2009
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de
Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
Hong Kong Futures Exchange Ltd.
Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures
Exchange, Tokyo Stock Exchange
Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
Korea Futures Exchange
Mercado Mexicano de Derivados
New Zealand Futures & Options Exchange
Manila International Futures Exchange
Singapore International Monetary Exchange
RM System Slovakia
Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange
(SAFEX)
EUREX
TurkDEX
American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid
America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, Pacific
Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock
Exchange, Boston Options Exchange (BOX)
32

Podobné dokumenty

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien Důležité informace k průběhu fiskálníího roku .................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ..........................

Více

espa stock brick - Erste Asset Management

espa stock brick - Erste Asset Management Výplata dne 1.2.2008 (odpovídá 0,0224 podílu) 1) Výplata (KESt) dne 1.2.2008 (odpovídá 0,0145 podílu) 1) Hodnota podílu na konci účetního roku Celková hodnota včetně podílů získaných fiktivní výpla...

Více

Raiffeisen – Akciov rozvíjejících se trhů vý fond ů

Raiffeisen – Akciov rozvíjejících se trhů vý fond ů Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Více

Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize

Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize bublina, která kulminovala v letech 2006–2007. Vzhledem k téměř plně liberalizovaným národním trhům nemovitostí se pak americká nemovitostní cenová bublina přelila bez větších problémů i do řady ev...

Více

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)

Více

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

Více

Raiffeisen – Euroasijský akciový fond

Raiffeisen – Euroasijský akciový fond přechodnou dobu na úroveň, kterou naposledy spatřily koncem léta roku 2006. Relativně dobré firemní výsledky mimo oblast finančního sektoru a méně nepříznivé ukazatele hospodářského vývoje, než se ...

Více