Raiffeisen – Pacific akciový fond cký

Komentáře

Transkript

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký
Raiffeisen – Pacific
cký
akciový fond
Pololetní zpráva
2009/2010
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
2
Pololetní zpráva
a za období
od 1. září 2009 do 28. února 2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond investtuje do titulů fundamentálně atraktivně hodnocených firem v pacifickém
prostoru resp. v jihovýchodní části Asie. Velikost
V
rozvinutých pacifických trhů je důvodem, proč je
e v portfoliu fondu
větší vahou zastoupeno Japonsko doprovvázené zeměmi označovanými jako emerging markets. N
Na rozdíl od
globálního investování do akcií je riziko kvůli
k
menším trhům a měnové složce vyšší.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
A)
15.11.1999
AT0000764154
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
15.11.1999
AT0000764162
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
06.12.1999
AT0000764170
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
15.11.1999
AT0000764188
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
15.11.1999
AT0000764196
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.9. – 31.8.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.11.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
INVESTEC Asset Management
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
3
Zvláštní informace
Změna názvu:
do 9.9.2009: Raiffeisen – Pacifický akciový fond
Upozornění na právní aspekty
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveZveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
řejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly ses
staveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost posk
kytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hod
dnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na
n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vyká
ázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte
v
depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p
příslušných nástrojů
peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn
ních investic, peněžech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
ní hotovosti, zůstatků na bankovních účte
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen –
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Pacifického akciového fondu za období od
o 1. září 2009 do 28. února 2010.
Údaje o fondu v EUR
31.8.2009
28.2.2010
118 115 758,47
123 759 077,89
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
74,31
79,75
Prodejní cena / podíl (A)
77,28
82,94
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
77,88
84,57
Prodejní cena / podíl (T)
81,00
87,95
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
78,21
85,09
Prodejní cena / podíl (V)
81,34
88,49
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
A
T
V
Počet podílů v oběhu k 31.8.2009
72 150,769
73
1 346 908,57
100 346,242
Prodej
15 336,058
152 799,65
50
4 093,558
- 18 610,282
- 193 958,10
07
- 12 325,351
68 876,545
1 305 750,11
16
92 114,449
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 28.2.2010 celke
em
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
1 466 741,110
5
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Fond uplatňuje strategii bottom-up, což znamená, že akciové tituly jsou vybírány na základě indivviduálního posuzoktivního řízení je široce diverzifikované portfolio, které se z hlediska zastouvání podnikových specifik. Výsledkem ak
pení jednotlivých titulů, subsektorů a zem
mí může víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu M
MSCI All Country
Asia Pacific. Proces investování je založe
en na zpětně identifikovatelném a disciplinovaném postu
upu, přičemž veškeré
tituly z asijské a pacifické oblasti (jak rozvvinutých trhů tak emerging markets) podléhají týdenní filttraci podle 4 hledisek. Pomocí těchto 4 faktorů jsou vybírán
ny atraktivně hodnocené, kvalitní podniky, přičemž navícc zde hraje roli i
technická složka a trend revize zisků. Tím
mto způsobem vybrané akcie jsou podrobeny další funda
amentální analýze,
která stanoví i kvalitativní měřítka. Rozložžení podle tržní kapitalizace investovaných titulů má zpra
avidla široký záběr a
je rovněž procesním výstupem. Tento sys
stém výběru akcií přinášel v dlouhodobější historii vyšší výnosy vůči srovnávacímu indexu.
ndu o 8,8%. Zatímco asijské trhy operovaly výrazně v plu
usu, Japonsko doV uplynulém pololetí vzrostla hodnota fon
sáhlo pozitivních výsledků jen díky měně. Příspěvek Japonska k celkové výkonnosti fondu byl podprůměrný a podíl
ně snižován. Zajímavými se naproti tomu ukazovaly být ttituly z Indie, Austráfondu na japonských akciích byl tendenčn
lie, Malajsie, Koreji, Hongkongu nebo Ind
donésie. Výběr titulů z energetického sektoru přinesl velm
mi dobré výsledky;
kromě toho přispěly k celkově příznivému
u výsledku také zejména akcie z oblasti základních surovvin, IT, spotřeby a
zdravotnictví.
ňovány zápůjčky cenných papírů.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
6
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
JPY
45 523 479,00
36,78
HKD
22 422 290,38
18,12
AUD
16 623 316,00
13,43
KRW
14 044 802,71
11,35
TWD
9 982 545,78
8,07
INR
3 946 686,53
3,19
THB
3 268 524,84
2,64
MYR
2 002 957,58
1,62
USD
1 933 749,61
1,56
IDR
1 223 284,66
0,99
SGD
1 030 649,85
0,83
PHP
946 085,65
0,76
122 948 372,59
99,34
Vklady u bank v měně fondu
674 309,37
0,55
Vklady u bank v cizí měně
203 295,92
0,16
Vklady u bank celkem
877 605,29
0,71
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
520,70
0,00
Přijaté úroky
- 56,03
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
85 523,24
0,07
Časové rozlišení celkem
85 987,91
0,07
Různé poplatky
- 152 887,90
- 0,12
Majetek fondu
123 759 077,89
100,00
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Časové rozlišení
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
7
Seznam majetku fondu v EUR
R
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
H
AU000000BHP4
BHP BILLITON LTD.
AU000000CBA7
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRA
ALIA
AU000000FXJ5
FAIRFAX HOLDINGS LTD.
AU000000FLT9
FLIGHT CENTRE LTD.
AU000000FGL6
FOSTER'S GROUP
AU000000GUD2
G.U.D. HLDGS LTD.
AU000000HVN7
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD.
AU000000NAB4
NATIONAL AUSTRALIA BANK
AU000000OST6
ONESTEEL LTD.
AU000000ORI1
ORICA LTD. NA JMÉNO
AU000000RIO1
RIO TINTO LTD.
AU000000SUN6
SUNCORP-METWAY LTD.
AU000000WBC1
WESTPAC BANKING
AU000000WTF6
WOTIF.COM HLDGS LTD.
STAV
NÁKUP
PRODEJ
26.2.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
134 269
67 701
665 407
56 733
244 186
71 510
253 796
69 356
361 533
50 537
14 361
146 088
145 066
148 761
49 367
7 458
703 597
60 990
57 404
71 510
269 058
9 871
382 286
2 770
14 979
146 088
31 549
29 379
10 661
11 263
38 190
4 257
15 592
0
15 262
8 719
20 753
3 792
17 903
0
14 181
9 844
40,4500
53,1800
1,6950
18,5500
5,4000
9,7700
3,7700
24,6900
3,4500
24,7900
69,4000
8,4300
25,6900
7,3800
3 547 357,08
2 351 549,05
736 661,03
687 369,55
861 241,89
456 322,59
624 937,74
1 118 447,89
814 662,39
818 269,97
650 960,71
804 364,22
2 434 110,93
717 060,96
2,87
1,90
0,59
0,55
0,70
0,37
0,50
0,90
0,66
0,66
0,53
0,65
1,97
0,58
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
CNE1000001Z5
BANK OF CHINA LTD. H
KYG090381032
BAWANG INTER. REG S
HK2388011192
BK OF CHINA (HONGKONG)
HK0293001514
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD.
CNE1000002H1
CHINA CONSTR. BANK H
HK0941009539
CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD.
CNE1000002Q2
CHINA PETRO.+ CHEM. H
BMG211591018
CHINA YURUN FOOD G.
HK0883013259
CNOOC LTD SUBDIV.
HK2356013600
DAH SING BANKING GRP.
BMG2759B1072
DIGITAL CHINA HLDGS.
HK0270001396
GUANGDONG INVESTMENT
HK0014000126
HYSAN DEVELOPMENT CO. LTD.
CNE1000003G1
IND.+COMM.BK CHINA H
KYG525621408
KINGB.CHEM.HLDGS
CNE1000003W8
PETROCHINA CO. LTD. H
HK0363006039
SHANGHAI IND. HLDGS
HK0697002241
SHOUG.CONC.INTL.ENT.
CNE100000494
SICHUAN EXPRESSWAY H
BMG8181C1001
SKYWORTH DIGI. HLDGS
KYG826001003
SOHO CHINA LTD.
HK0019000162
SWIRE PACIFIC
BMG8770Z1068
TEXWINCA HLDGS LTD.
BMG9400S1089
VTECH HLDGS LTD.
CNE1000004L9
WEICHAI POWER CO. H
CNE1000004Q8
YANZHOU COAL MNG H
BMG988031446
YUE YUEN INDUSTRIES HOLD.
3 761 000
1 706 000
437 500
507 000
2 508 000
291 500
1 622 000
336 000
1 234 000
582 552
680 000
1 586 000
304 000
1 512 000
32 000
2 282 000
210 659
4 980 000
1 544 000
994 000
1 680 500
96 000
826 293
81 000
105 000
339 237
273 197
1 889 000
1 706 000
470 500
544 000
142 000
300 000
216 000
181 000
224 000
261 200
903 000
282 000
19 000
755 000
32 500
1 828 000
62 000
5 058 000
126 000
1 010 000
293 000
10 500
0
5 000
49 000
505 237
174 500
1 112 000
0
33 000
37 000
302 000
160 000
114 000
509 000
119 000
28 000
223 000
106 000
77 000
1 515 000
500
684 000
13 000
78 000
114 000
16 000
113 500
7 000
526 000
39 000
74 000
166 000
69 000
3,7300
4,4100
17,5800
14,1200
5,7900
76,4500
5,8500
22,9500
12,1000
10,1000
12,5000
3,9000
20,8500
5,4300
33,5000
8,5300
33,4500
1,7700
4,3400
7,5200
3,6700
85,2000
7,3100
76,5000
56,4000
16,0400
23,6000
1 336 095,01
716 543,88
732 524,42
681 817,01
1 383 028,96
2 122 468,37
903 715,84
734 424,48
1 422 085,50
560 378,22
809 550,79
589 105,35
603 677,27
781 946,06
102 098,64
1 853 915,13
671 121,76
839 513,70
638 207,94
711 917,06
587 394,34
778 997,40
575 276,49
590 162,53
564 018,80
518 242,18
614 063,25
1,08
0,58
0,59
0,55
1,12
1,72
0,73
0,59
1,15
0,45
0,65
0,48
0,49
0,63
0,08
1,50
0,54
0,68
0,52
0,57
0,47
0,63
0,46
0,48
0,46
0,42
0,50
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000096605
BK NEGARA IND.
ID1000108103
JASA MARGA TBK
4 153 000
4 219 200
1 735 500
3 813 500
218 000
65 500
1 910,0000
1 780,0000
628 359,03
594 925,63
0,51
0,48
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE089A01023
DR REDDYS LABS DEMAT.
INE356A01018
MPHASIS LTD. DEMAT.
INE660F01012
PATNI COMPUTER SYS
INE205A01025
SESA GOA LTD.
INE268A01031
STERLITE IND.I. DEMAT.
INE191B01025
WELSPUN GUJARA. DEMAT.
39 916
56 835
87 361
116 292
56 843
146 465
42 911
15 341
91 596
36 276
57 724
180 124
2 995
9 200
4 235
6 872
881
33 659
1 143,8000
674,7000
479,9500
380,8500
750,0000
237,7000
727 544,39
611 067,19
668 153,10
705 774,87
679 361,06
554 785,92
0,59
0,49
0,54
0,57
0,55
0,45
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3830000000
BROTHER INDUSTRIES
JP3242800005
CANON INC.
JP3486800000
DAITO TRUST CONSTRUCTIONS CO.LTD.
JP3499800005
DIAMOND LEASE
JP3783600004
EAST JAPAN RAILWAY
JP3802600001
FAMILYMART
128 700
71 850
13 939
46 840
23 200
25 800
15 600
9 600
900
16 800
1 200
26 800
7 000
3 600
9 500
15 400
6 700
16 700
1 023,0000
3 720,0000
4 290,0000
3 030,0000
6 040,0000
2 817,0000
1 094 917,90
2 222 783,11
497 297,51
1 180 285,01
1 165 339,05
604 413,18
0,88
1,80
0,40
0,95
0,94
0,49
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3276400003
GUNMA BANK LTD.
JP3854600008
HONDA MOTOR
JP3705600009
JAPAN AVIATION EL. O.N.
JP3726800000
JAPAN TOBACCO NA JMÉNO
JP3667600005
JGC CORP.
JP3496400007
KDDI CORP.
JP3277230003
KEIHIN CORP. O.N.
JP3301100008
KOBAYASHI PHARMACEUT.
JP3300600008
KONICA CORP. NA JMÉNO
JP3977200009
LINTEC CORP. O.N.
JP3866800000
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTR
JP3910660004
MILLEA HOLDINGS INC.
JP3822000000
MIRACA HLDGS INC.
JP3898400001
MITSUBISHI CORP.
JP3902900004
MITSUBISHI TOKYO FINL GRP
JP3914400001
MURATA MANUFACTURING
JP3742600004
NHK SPRING CO. LTD.
JP3735400008
NIPPON TELEG. & TELEPH. NA JMÉN
NO
JP3670800006
NISSAN CHEM. INDUSTR. LTD.
JP3672400003
NISSAN MOTOR
JP3684000007
NITTO ELECTRIC INDUSTRIAL
JP3165650007
NTT DOCOMO INC.
JP3173400007
OBIC CO. LTD.
JP3194700005
OKINAWA EL. PWR O.N.
JP3197800000
OMRON CORP.
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3336000009
SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD
D.
JP3359600008
SHARP
JP3331600001
SHINKO PLAN. O.N.
JP3405400007
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD
D.
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP O.N.
JP3538800008
TDK
JP3633400001
TOYOTA MOTOR
JP3539230007
TS TECH CO. LTD. O.N.
JP3536150000
TSURUHA HLDGS INC.
JP3045540006
UNITED URBAN INV. CORP. O.N.
JP3944130008
USS
JP3428800001
XEBIO CO. LTD.
JP3935300008
YAMAGUCHI FINL GRP INC. O.N.
JP3940000007
YAMATO HLDGS CO.LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7035760008
CJ HOME SHOPPING
KR7005270004
DAEGU BK LTD., THE
KR7000210005
DAELIM INDL
KR7035720002
DAUM COMMCTNS
KR7018880005
HALLA CLIM.CONTR.
KR7069960003
HYUN.DEP.ST. (NEW)
KR7012330007
HYUNDAI MOB. REG. SHS.
KR7035250000
KANGWON LAND INC.
KR7002380004
KCC CORP.
KR7004940003
KOREA EXCH. BK
KR7003690005
KOREAN RE
KR7002550002
LG INSURANCE
KR7023530009
LOTTE SHOPPING
KR7005490008
POSCO
KR7005930003
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
KR7055550008
SHINHAN FINL GRP
KR7095720009
WOONGJIN THINKBIG
KR7053000006
WOORI FINANCE HLDGS
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL6888OO001
AXIATA GROUP BHD
MYL4715OO008
RESORTS WORLD BERHAD NA JMÉN
NO
GB0008722323
TANJONG PLC
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
STAV
NÁKUP
PRODEJ
ÚBYTKY
26.2.2010 PŘÍRŮSTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
152 000
87 700
170 000
535
65 000
244
63 500
34 100
81 000
66 800
58 000
24 000
35 000
92 600
328 300
22 700
70 000
12 300
88 000
196 900
45 400
1 101
6 700
21 405
58 138
22 280
46 300
112 000
92 200
172 000
41 600
17 100
112 500
40 600
27 300
163
20 850
58 600
99 000
54 000
154 000
3 600
173 000
78
4 000
57
3 300
1 700
6 500
3 700
2 000
6 300
2 300
56 200
15 400
23 100
8 000
700
4 000
45 800
54 400
261
6 800
900
59 038
7 460
18 800
114 000
3 800
175 000
2 400
17 100
31 800
69 600
10 800
14
860
37 600
4 000
17 000
2 000
4 800
3 000
53
31 000
13
21 400
10 400
83 500
28 000
3 000
1 300
23 600
5 000
64 500
400
144 000
5 900
4 000
57 400
9 000
59
100
1 100
900
1 210
8 000
2 000
5 000
3 000
20 300
0
21 700
29 000
1 500
195
1 120
38 200
37 000
59 000
493,0000
3 060,0000
628,0000
319 500,0000
1 660,0000
474 500,0000
1 553,0000
3 605,0000
912,0000
1 691,0000
1 250,0000
2 518,0000
2 675,0000
2 210,0000
451,0000
4 695,0000
737,0000
3 885,0000
1 203,0000
708,0000
3 310,0000
138 700,0000
15 890,0000
4 950,0000
1 943,0000
6 830,0000
2 892,0000
1 036,0000
867,0000
461,0000
2 853,0000
5 480,0000
3 270,0000
1 506,0000
3 405,0000
471 500,0000
5 690,0000
1 669,0000
966,0000
1 186,0000
623 186,28
2 231 764,65
887 842,52
1 421 516,88
897 323,04
962 838,43
820 110,85
1 022 320,39
614 337,79
939 393,27
602 927,90
502 567,43
778 608,62
1 701 886,67
1 231 330,96
886 316,49
429 035,18
397 396,02
880 391,16
1 159 328,06
1 249 715,69
1 269 963,25
885 372,59
881 145,86
939 421,00
1 265 503,25
1 113 542,13
964 950,76
664 779,16
659 411,85
987 012,10
779 298,87
3 059 339,33
508 485,27
773 049,21
639 141,00
986 610,43
813 357,22
795 315,96
532 605,72
0,50
1,80
0,72
1,15
0,72
0,78
0,66
0,83
0,50
0,76
0,49
0,41
0,63
1,37
0,99
0,72
0,35
0,32
0,71
0,94
1,01
1,03
0,71
0,71
0,76
1,02
0,90
0,78
0,54
0,53
0,80
0,63
2,47
0,41
0,62
0,52
0,80
0,66
0,64
0,43
12 361
62 770
12 651
8 608
71 970
9 083
10 332
65 140
2 998
77 746
56 217
65 051
3 879
3 950
4 927
34 470
43 090
75 691
6 357
9 780
13 498
8 741
73 090
1 341
566
3 570
3 199
66 040
3 080
15 240
3 939
2 232
1 556
8 850
2 370
80 041
576
4 310
847
133
1 120
6 356
775
4 890
201
66 790
4 210
14 780
60
533
1 219
2 580
3 230
4 350
67 600,0000
14 850,0000
72 000,0000
70 800,0000
12 650,0000
98 900,0000
149 000,0000
16 600,0000
349 000,0000
12 650,0000
10 350,0000
20 500,0000
315 500,0000
530 000,0000
736 000,0000
41 350,0000
24 900,0000
13 000,0000
531 309,40
592 687,51
579 167,99
387 509,82
578 880,90
571 179,75
978 853,87
687 548,02
665 279,67
625 339,38
369 960,38
847 920,30
778 155,41
1 331 129,05
2 305 725,34
906 283,33
682 217,78
625 654,81
0,43
0,48
0,47
0,31
0,47
0,46
0,79
0,56
0,54
0,50
0,30
0,68
0,63
1,08
1,86
0,73
0,55
0,51
872 400
1 103 345
168 500
872 400
66 100
11 200
0
192 100
92 800
3,7300
2,7200
17,6200
706 596,17
651 668,94
644 692,47
0,57
0,53
0,52
9
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
ÚBYTKY
26.2.2010 PŘÍRŮSTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY594811127
MEGAWORLD CORP. REGS
PHY806761029
SM INVESTMENTS
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
28 190 000
70 020
23 797 637
70 020
1 677 000
0
1,2000
362,5000
540 517,65
405 568,00
0,43
0,33
231 000
36 000
16 000
8,5100
1 030 649,85
0,83
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0001010014
BANGKOK BANK
TH0148010018
BANPU
TH0465010005
ELECTR.GEN.PCL -LOCTH0150010Z11
KRUNG THAI -FGNTH0355A10Z12
PTT EXPL.+PROD.-FGN.-
291 615
57 600
423 200
1 391 500
244 900
48 500
3 100
0
1 391 500
111 600
19 700
4 300
199 900
0
12 300
117,0000
540,0000
81,2500
9,7500
135,0000
762 590,67
695 203,60
768 537,03
303 237,98
738 955,56
0,62
0,56
0,62
0,24
0,60
AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0003059002
ALTEK CORP.
TW0002324001
COMPAL ELECTRONICS INC.
TW0009921007
GIANT MFG CO. LTD.
TW0002317005
HON HAI PRECIS INDUSTRY CO. LTD
D.
TW0002536000
HUNG POO REAL ESTATE
TW0002301009
LITE-ON TECHNOLOGY
TW0002454006
MEDIATEK INC.
TW0002886009
MEGA FINL HLDGS
TW0002382009
QUANTA COMPUTER INC.
TW0003311007
SILITECH TECH. CORP.
TW0002330008
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA
AC. CO. LTD.
TW0002451002
TRANSCEND INFO. INC.
TW0003231007
WISTRON CORP.
480 440
770 211
311 600
470 245
651 000
690 010
88 000
1 807 857
487 170
271 000
568 194
281 989
548 890
252 440
270 941
145 600
118 000
661 000
170 010
100 000
442 000
59 170
275 000
62 000
96 989
153 000
22 000
289 000
17 000
130 000
10 000
282 000
12 000
435 000
35 000
4 000
652 000
16 000
33 000
51,8000
46,0500
89,5000
128,0000
41,5000
41,5000
507,0000
17,6500
64,0000
104,0000
58,2000
107,0000
55,0000
573 213,76
816 934,13
642 344,74
1 386 378,60
622 267,01
659 555,24
1 027 633,66
734 947,77
718 138,49
649 157,86
761 670,82
694 966,12
695 337,58
0,46
0,66
0,52
1,12
0,50
0,53
0,83
0,60
0,58
0,53
0,62
0,56
0,56
190 604
49 500
24 592
11 000
0
9 000
14 000
16 000
1 400
4,6000
16,5600
37,3500
648 360,87
606 167,27
679 221,47
0,52
0,49
0,55
EUR
122 948 372,59
99,34
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
H
SG1S04926220
OVERS.-CHINESE
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
BMG4587L1090
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD.
BMG507641022
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD
D.
US71372U1043
PERFECT WORLD ADR CL. B
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
AUD
CHF
HKD
JPY
SGD
TWD
USD
EUR
EUR
674 309,37
96,88
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-207 684,28
542,91
255 920,12
-809,66
1 192,54
117 145,40
36 892,01
EUR
877 605,29
0,71
EUR
EUR
EUR
520,70
-56,03
85 523,24
EUR
85 987,91
0,07
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-152 887,90
-0,12
MAJETEK FONDU
EUR
123 759 077,89
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
79,75
84,57
85,09
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
68 876,545
13
305 750,116
92 114,449
10
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
AU000000FXJ5
FAIRFAX HOLDINGS LTD.
AUD
650 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 25.2.2010:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDONÉSKÁ RUPIE
INDICKÁ RUPIE
JAPONSKÝ JEN
KOREJSKÝ WON
MALAJSKÝ RINGGIT
FILIPÍNSKÉ PESO
SINGAPURSKÝ DOLAR
THAJSKÝ BAHT
TAIWANSKÝ DOLAR
AMERICKÝ DOLAR
JEDNO
OTKA
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
1 EU
UR
KURZ
=
1,53105
=
1,46265
=
0,88655
=
10,49965
=12 623,72250
=
62,75345
= 120,24655
= 1 572,72505
=
4,60525
=
62,58445
=
1,90735
=
44,74085
=
43,41625
=
1,35230
AUD
CHF
GBP
HKD
IDR
INR
JPY
KRW
MYR
PHP
SGD
THB
TWD
USD
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
4 277
630 851
5 097
1 278
257 418
0
20 939
13 423
2 385
83 870
630 851
118 457
25 046
257 418
0
486 659
33 345
46 778
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
KYG2112Y1098
CHINA DONGXIANG GROUP CO.
BMG2107G1050
CHINA GREEN HLDGS
CNE1000002L3
CHINA LIFE INS. H
HK0688002218
CHINA OV.LD
HK2380027329
CHINA POWER INTL DEV.
CNE100000312
DONGFENG MOTOR GRP
HK0388045442
HONGKONG EXCH. (BL 100)
HK0013000119
HUTCHISON WHAMPOA
HK0016000132
SUN HUNG KAI PROPERTIES
HK0004000045
THE WHARF (HOLDINGS)
BMG906241002
TRINITY LTD.
KYG9828G1082
XINYI GLASS HOLDING
30 000
0
8 000
8 000
84 000
0
2 000
4 000
2 000
51 000
27 274
56 000
594 540
858 000
165 000
153 200
1 643 000
934 000
39 100
83 000
57 000
315 000
27 274
1 294 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000057607
ASTRA INTERNATIONAL TBK. (FOREIGN)
ID1000094006
TAMBANG BAT.BU.
11 500
21 000
226 000
412 500
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE084A01016
BANK OF INDIA
INE140A01024
NICHOLAS PIRAMAL I.
INE213A01011
OIL+NATURAL GAS DEM.
6 372
833
43 558
124 953
100 012
43 558
1 500
4 700
4 400
2 300
1 200
37 900
119 870
111 800
57 500
30 700
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
H
AU000000ANZ3
AUSTRALIA A.NEW Z.BANK
AU000000BPT9
BEACH ENERGY LTD.
AU000000CPU5
COMPUTERSHARE LTD.
AU000000CSL8
CSL LTD.
AU000000MYR2
MYER HOLDINGS LTD.
AU000000SEK6
SEEK LTD O.N.
AU000000TLS2
TELSTRA CORP.
AU000000WPL2
WOODSIDE PETROLEUM
AU000000WOW2 WOOLWORTHS
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3942400007
ASTELLAS PHARMA INC.
JP3305530002
COMSYS HLDGS CORP. O.N.
JP3220500007
CULTURE CONVENIENCE
JP3678800008
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES COR
RP.
JP3143900003
ITOCHU TECHNO-SIENCE CORP.
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
11
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3305800009
KOMORI CORP.
JP3247400009
KYOEI STEEL LTD. O.N.
JP3920860008
MEGACHIPS CORP. O.N.
JP3907200004
MIMASU SEMICON. IND. O.N.
JP3885780001
MIZUHO FINL GROUP O.N.
JP3922200005
MOSHI MOSHI HOTLINE
JP3744600002
NIHON PARKERIZING O.N.
JP3756600007
NINTENDO
JP3726200003
NIPPON SODA
JP3762600009
NOMURA HOLDINGS INC.
JP3045530007
NOMURA REAL EST. OFF.
JP3973400009
RICOH COMP.
JP3326410002
SANKYO CO. LTD.
JP3371200001
SHIN ETSU CHEMICAL
JP3539350003
TAKE AND GIVE, NEEDS CO. O.N.
JP3463000004
TAKEDA
3 800
2 400
2 100
1 700
9 100
1 300
3 000
0
7 000
2 700
6
4 000
9 200
1 300
0
1 200
96 600
61 400
53 700
45 632
230 800
59 550
72 000
4 900
167 000
69 000
215
111 000
22 500
32 900
0
29 800
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7005830005
DONGBU INSURANCE
KR7071050009
KOREA INVT HLDGS
KR7051910008
LG CHEMICAL LTD. NEW
KR7066570003
LG ELECTR. (NEW)
KR7093050003
LG FASHION CORP.
KR7028050003
SAMSUNG ENGINEER.
1 210
3 710
453
4 167
0
535
23 649
34 260
8 887
12 439
19 850
10 496
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL1015OO006
AMMB HOLDINGS BERHAD NA JMÉN
NO
5 900
703 900
2 797 540
690
9 947 701
13 549
4 000
67 000
1 168 500
1 168 500
AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0002498003
HIGH TECH COMPUTER TA 10
2 773
2 773
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US64110W1027
NETEASE.COM ADR/100
US6934831099
POSCO ADR'S
US81941Q2030
SHANDA INTERACT.E. ADR/2
US83408W1036
SOHU.COM INC.
700
6 900
571
344
14 300
6 900
11 206
6 753
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY2292S1043
ENERGY DEVELOPM.CORP. PP 1
PH7182521093
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPH
H. CO.
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
H
SG1L01001701
DBS GROUP HOLDINGS LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0535010Z13
THOR.THAI AGEN. -FGN- BA 1
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 8. dubna 2010
Pololetní zpráva: 1.9.2009 – 28.2.2010
Raiffeisen – Pacifický akciový fond
12

Podobné dokumenty

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management ktivního řízení je široce diverzifikované portfolio, které se z hlediska zastoupení jednotlivých titulů, subsektorů a zem mí může víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu M MSCI All Country As...

Více

Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Raiffeisen – Pacifický akciový fond Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

Více

Raiffeisen – Akciov vý fond infrastruktury

Raiffeisen – Akciov vý fond infrastruktury Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .................................

Více

Souhrnná teritoriální informace Indonésie

Souhrnná teritoriální informace Indonésie 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Síť nejlepších soukromých nemocnic a poliklinik má dobrou úroveň a je velmi dobře technicky vybavena. Veškeré lékařské výko...

Více

Raiffeisen – Globální akciový fond

Raiffeisen – Globální akciový fond na přechodnou dobu na úroveň, kterou naposledy spatřily koncem léta roku 2006. K pokračujícímu růstu kurzů na japonském akciovém trhu počátkem roku 2007 přispěl především stále spíše k oslabení ink...

Více

Stažení tohoto PDF souboru

Stažení tohoto PDF souboru výzkumu, chceme však zároveň dělat takový časopis, který dokáže fundovaně diskutovat témata současné společenskovědní teorie. V neposlední řadě si přejeme, aby časopis Cargo artikuloval i zájmy naš...

Více

VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ - smluvní partneři COOP Mobil

VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ - smluvní partneři COOP Mobil Indie Indie Indie Indie Indie Indie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Irák Irák Irák Irsko Izrael Izrael Itálie Pobřeží slonoviny Jamajka Japonsko Jersey Jersey Kazachstán Keňa

Více