Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve

Komentáře

Transkript

Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve
http://www.tyco-fireproducts.com
Technical Services: Tel:
(800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
Customer Service/Sales:
Tel: (414) 570-5000 / (800) 558-5236
Fax: (414) 570-5010 / (800) 877-1295
Preactionsystém
System
with Model
DV-5 Deluge
Předakční
s požárním
ventilem,
model Valve
DV-5
Single Interlock,
Supervised
——
Dry
Pilot Actuation
Jednoduché
uzamčení,
kontrolní
pneumatická
aktivace
1-1/2 thru
8 Inch
(DN40
DN40
až DN200
(1-1/2”
ažthru
8”) DN200)
General
Obecný
popis
Description
Kontrolovaný předakční systém s jednoThe Model
DV-5 Supervised
Single
Induchým
uzamčením,
model DV-5,
s pneterlock Preaction
Dry Pilot
umatickou
aktivacíSystem
(obr. 1) with
využívá
autoActuation
(Fig. 1)a utilizes
automatic
matické
sprinklery
doplňkový
detekční
sprinklers
and
a
supplemental
detecsystém. Doplňkový detekční systém
se
tion system.
The
skládá
z potrubí
prosupplemental
pneumatickou detecaktivaci
tion
system
is
comprised
of
dry
pilot
a z pilotních sprinklerů. Při aktivaci detekčlines and pilot sprinklers. Actuation of
ního systému se automaticky spouští (uvolthe detection system automatically opňuje)
požární
ventil, model
DV-5,DV-5
a voda
tak
erates
(releases)
the Model
Delmůže
téci do allowing
potrubního
systému
sprinkleuge Valve,
water
to flow
into
ru
a vytékat
ze sprinklerů,
které and
mohou
být
the
sprinkler
piping system
to be
otevřeny.
discharged from any sprinklers that
may be open.
V souladu
s požadavky National Fire Protection
Association
mít předakční
In accordance
withmusí
the requirements
systém
než 20
sprinof the s více
National
Fireautomatickými
Protection Association,
a preactionkontrolované
system employing
klery
automaticky
potrubí
more than aby
20 automatic
sprinklers
is to
sprinklerů,
bylo možné
monitorovat
have theintegritu
sprinklersystému.
piping automatically
celkovou
V případě konsupervised předakčního
to monitor systému
the overall
introlovaného
s jednotegrity ofuzamčením
the system.
In thezpětný
case of
a
duchým
zajišťuje
venSupervised
Interlock
Preaction
til
stoupacíhoSingle
potrubí
(který nevyžaduje
System,
a Riser
Check
Valve
(that
použití
základové
vody)
kontrolu
vzduchu,
doessystém
not require
use of priming
takže
se můžethe
automaticky
natlakowater)
provideskontrolním
an air check
so vzduthat
vat
jmenovitým
tlakem
the system can be automatically preschu nebo dusíku ve výši 0,69 bar (10 psi).
surized with a nominal supervisory air
Kontrolní
nízkotlaký
poplašný
který
or nitrogen
pressure
of 10spínač,
psi (0,69
je
nastaven
tak,
aby
přenášel
své
kontakty
bar). A supervisory low pressure alarm
při
jmenovitých
0,34
bar (5 psi),na
klesající
switch
that is set
to transfer
its contacts
tlak,
se
používá
k indikaci
toho,
zda
v potruat nominally 5 psi (0,34 bar), on debí
systému pressure,
sprinkleru dochází
k abnormálcreasing
is utilized
to indiním
ze syscateúnikům.
whetherZtráta
theretlaku
are vzduchu
any abnormal
tému
poškozeného
leaks v důsledku
in the sprinkler
systemsprinkleru
piping.
nebo
potrubífrom
nevyvolá
otevření
Loss prasklého
of air pressure
the system
ventilu
DV-5 -of
tlaka vzduchu
slouží
pouze pro
as a result
damaged
sprinkler
or
kontrolní
poplach.
broken piping
will not cause the DV-5
Valve to open — the air pressure is for
Projektant
systému
supervisory
alarmobvykle
only. vybere detekční součásti pro předakční systém s jednoTypically,zámkem,
the system
selects
duchým
kterédesigner
budou na
požár
the detection
components
forsprinklery.
a single
reagovat
dříve než
automatické
interlock preaction
system
that v porovwill reV důsledku
toho dojde
v systému
spond
a fire sooner
than the
autonání
se tozpožděním
v mokrém
potrubím
matic
sprinklers.
Consequently,
the
systému k minimálnímu zpoždění, protože
system will experience a minimal delay
systém
se
v zásadě
naplní
vodou
ještě
předin water delivery over that for a wet
tím,
sprinkler začne
pracovat.
V případě
pipenežsprinkler
system
because
the
pneumatické
aktivace
vybere filled
projektant
system will have
essentially
with
systému
pilotnía sprinklery,
které začnou
water before
sprinkler operates.
In
pracovat dříve než automatické sprinklery
vybrané
pro
v potrubí
sprinkleru.
the case
ofpoužití
dry pilot
actuation,
the system designer selects pilot sprinklers
Kontrolované
předakční
systémy
s jedthat will operate
sooner than
the autonoduchým
zámkem
se obecně
matic sprinklers
chosen
for usepoužívají
on the
k ochraně
oblastí, kde je riziko vážného
sprinkler piping.
poškození vodou, které může vzniknout
Supervisedpoškozených
single interlock
preaction
v důsledku
automatických
systems nebo
are generally
used
to protect
sprinklerů
potrubí. Mezi
takové
oblaswhere
is danger
of serious
tiareas
obvykle
patří there
počítačové
prostory,
skladowater damage that might result from
vací prostory pro cenné umělecké předmědamaged automatic sprinklers or pipty,
knihovny
a archívy.
ing.
Typically,
such areas include computer rooms,
storage
areas for
valuPředakční
systémy
s jednoduchým
zámkem
able
libraries,naand
archives.
se
takéartifacts,
účinně používají
ochranu
majetku,
kde předběžný
poplach při
případném
Single
interlock preaction
systems
are
Strana 1 z 16 Page 1 of 16
ZÁŘÍ 2004
SEPTEMBER, 2004
požáru může dát čas pro uhašení ohně
alternativními
hasicími
před
also effectively
used toprostředky
protect properties wheresprinklerů.
a pre-alarm
of a possible
vypuštěním
V případě,
že požár
fire condition
may
allow
time for
fire
nelze
uhasit jinak,
bude
předakční
systém
extinguishment
alternate
sprinklerů
fungovatbyjako
primárnísuppresprotiposionsystém.
means, prior to a sprinkler disžární
charge. In the event the fire cannot
Požární
ventil,
DV-5 (popsaný
v Techotherwise
bemodel
extinguished,
the preacnických
datech system
TFP1305)
ventil
memtion sprinkler
willjethen
perform
bránového
typu, který
závisí na tlaku
vody
as the primary
fire protection
system.
v membránové komoře, aby membrána
The Model DV-5 Deluge Valve (dezůstala
uzavřená
proti tlaku Data
přívodu
vody.
scribed
in Technical
Sheet
Když
je ventilisDV-5
uveden dostyle
provozu,
je
TFP1305)
a diaphragm
valve
membránová
natlakovaná
pomothat dependskomora
upon water
pressure
in
(TEXT POKRAČUJE
NA STRANĚ
(TEXT CONTINUED
ON9)PAGE 9)
TFP1415_CS
TFP1415
Strana z 16
Page 2 of 16
1 - Požární ventil, model DV5
2 - Hlavní regulační ventil (N.Z .)
3 - Přívodní regulační ventil
membránové komory (N.O.)
4 - Místní ruční řídicí stanice
5 - Automatické sprinklery
6 - Pneumaticky aktivované
sprinklery (detekce požáru)
7 - Přívodní tlakoměr
8 - Tlakoměr membránové komory
TFP1415_CS
TFP1415
9 - Vypouštěcí ventil systému (N.Z .)
10 - Hlavní vypouštěcí ventil (N.Z .)
(zobrazený zezadu)
11 - Automatický uzavírací ventil
membránové komory
12 - Poplašný tlakový spínač toku vody
(zobrazený zezadu ventilu)
13 - Poplašné zařízení vodního
motoru (volitelný)
14 – Pneumatický ovladač
15 - Nízkotlaký poplašný spínač
16 - Automatický přívod vzduchu/dusíku
17 - Zpětný ventil stoupacího potrubí
18 - Tlakoměr pro kontrolní tlak vzduchu
19 - Automatický přívod vzduchu/dusíku
20 - Kontrolní nízkotlaký poplašný spínač
OBRÁZEK 1 - ČÁST 1 ZE 2
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PNEUMATICKOU AKTIVACÍ
— SCHÉMA SYSTÉMU (Pohled zepředu) —
TFP1415_EN TFP1415
1 - Požární ventil, model DV5
2 - Hlavní regulační ventil (N.Z .)
3 - Přívodní regulační ventil
membránové komory (N.O.)
4 - Místní ruční řídicí stanice
(zobrazena zepředu ventilu)
5 - Automatické sprinklery
6 - Pneumaticky aktivované
sprinklery (detekce požáru)
7 - Přívodní tlakoměr (zobrazen
zepředu ventilu)
Strana z 16
Page 3 of 16
8 - Tlakoměr membránové komory
(zobrazen zepředu ventilu)
9 - Vypouštěcí ventil systému (N.Z .)
10 - Hlavní vypouštěcí ventil (N.Z .)
11 - Automatický uzavírací ventil
membránové komory
12 - Spínač poplašného zařízení tlaku vody
13 - Poplašné zařízení vodního
motoru (volitelný)
14 – Pneumatický ovladač
15 - Nízkotlaký poplašný spínač
16 - Automatický přívod vzduchu/dusíku
17 - Zpětný ventil stoupacího potrubí
18 - Tlakoměr pro kontrolní tlak vzduchu
(zobrazen zepředu ventilu)
19 - Automatický přívod vzduchu/dusíku
20 - Kontrolní nízkotlaký poplašný spínač
OBRÁZEK 1 - ČÁST 2 ZE 2
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PNEUMATICKOU AKTIVACÍ
— SCHÉMA SYSTÉMU (Pohled zezadu) —
Strana z 16
Page 4 of 16
Č. POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TFP1415_CS
TFP1415
MN.
20 bar/300 psi tlakoměr pro vodu
1/4” kalibrační testovací ventil . . .
Ruční řídicí stanice, model MC-1 .
Automatický vypouštěcí ventil,
model AD-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatický uzavírací ventil,
model ASV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínač poplašného zařízení tlaku
vody (PS10-2A) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . .
1/2" pružinový pojistný ventil . . .
1/2” filtr Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4" výkyvný regulační ventil . . . .
3/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . .
Konektor odkapního trychtýře . . .
Držák odkapního trychtýře . . . . . .
Odkapní trychtýř . . . . . . . . . . . . . . . .
3/32” větrací fitink . . . . . . . . . . . . . .
1/4” x 18” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . .
1/2” x 12” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . .
1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . .
1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . .
3/4” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
2 92-343-1-005
1 46-005-1-002
1 52-289-2-001
1 52-793-2-004
1 92-343-1-021
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
7
1
1
3
3
1
2571
46-050-1-004
92-322-1-002
52-353-1-005
46-049-1-005
46-048-1-005
92-211-1-005
92-211-1-003
92-343-1-007
92-032-1-002
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Č. POPIS
MN.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
P1
P/N
3/4” x 1/2” x 3/4” profil T . . . . . . . . . 2 CH
1/4” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . 2 CH
1/2” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . 3 CH
1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 11 CH
1/2” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 3 CH
1/2” x 5” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CH
1/2” x 7” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
Vyberte vsuvku podle tabulky . . . 2 CH
Vyberte vsuvku podle tabulky . . . 2 CH
3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
3/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
3/4” x 4” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-012
P2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1 46-005-1-002
P3 Nízkotlaký poplašný spínač (PS102A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2571
P4 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1 92-343-1-019
P5 1/2" výkyvný regulační ventil . . 1 46-049-1-004
P6 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1 46-047-1-004
P7 3/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1 46-048-1-007
P8 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CH
P9 1/2” x 1/4” redukční pouzdro . . . . 1 CH
P10 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P11 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P12 1/2” křížová spojka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P13 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . 1 CH
P14 1” x 3/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . . . 1 CH
P15 1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P16 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 5 CH
Č. POPIS
MN.
P17 1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 1
P18 3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 1
P19 1” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1
D3 Pneumatický ovladač, model DP-1
1
D4 Nízkotlaký poplašný spínač (PS402A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D5 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1
D6 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1
D7 1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . 1
D8 1/2” x 24” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . 1
D9 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D10 1/2” 45° koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D11 1/2” 90° koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D12 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . 2
D13 1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
D14 1/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 1
D15 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 6
D16 1/2” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D17 1/2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Číslo
vsuvky
38
39
P/N
CH
CH
CH
92-343-1-012
46-005-1-002
52-280-1-001
2753
46-047-1-004
92-343-1-020
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Vyberte vhodné velikosti vsuvek podle
velikosti požárního ventilu DV
DN40
DN50
(1-1/2”)
(2”)
1/2” pevná
1/2” x 2“
1/2” x 5”
1/2” x 5-1/2”
(ZELENÝ
ODSTÍN)
UMÍSTĚNÍ PRO
VOLITELNÝ
ELEKTRICKÝ N.O.
POPLACHOVÝ
REGULAČNÍ VENTIL
(BVS‑3/4”)
POZNÁMKY:
1. Kontrolované předakční
příslušenství s jednoduchým
uzamčením s hydraulickou
aktivací se skládá z položek
1-42 plus položky P1-P19
a položky D1-D17.
2. Pro sestavy 1-1/2” or 2”
používejte pouze zpětný
ventil stoupacího potrubí,
2", model CV-1FR.
3. Všechny spojky a vsuvky
jsou pozinkované
(standardní objednávka).
4. CH: Běžně k dostání.
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 2)
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL
DV‑5, DRÁŽKA X
DRÁŽKA, DN50 (2")
POZNÁMKY:
5. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje
pro otvor požárního ventilu.
6. Nasměrujte veškeré
trubkoví do odkapního
trychtýře, bod 14.
OBRÁZEK 2A — ČÁST 1 ZE 3
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN40 a DN50 (1-1/2 a 2”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM PNEUMATICKÉ AKTIVACE
(52-478-X-118)
— SCHEMATICKÝ NÁKRES —
Strana z 16
TFP1415_EN
TFP1415_CS
Strana z 16
TFP1415
Č. POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MN.
20 bar/300 psi tlakoměr pro vodu 2
1/4” kalibrační testovací ventil . . . 1
Ruční řídicí stanice, model MC-1 . 1
Automatický vypouštěcí ventil,
model AD-1
1
Automatický uzavírací ventil,
model ASV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Poplašný tlakový spínač toku vody
(PS10-2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . . 2
1/2" pružinový pojistný ventil . . . 1
1/2” filtr Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3/4" výkyvný regulační ventil . . . . 1
1-1/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . 1
Konektor odkapního trychtýře . . . 1
Držák odkapního trychtýře . . . . . . 1
Odkapní trychtýř . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3/32” větrací fitink . . . . . . . . . . . . . . 1
1/4” x 18” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . . 1
1/2” x 18” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3/4” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3/4” x 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . 1
1-1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . . 3
3/4” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P/N
92-343-1-005
46-005-1-002
52-289-2-001
52-793-2-004
92-343-1-021
2571
46-050-1-004
92-322-1-002
52-353-1-005
46-049-1-005
46-048-1-007
92-211-1-005
92-211-1-003
92-343-1-007
92-032-1-002
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Č. POPIS
MN.
P/N
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
P1
3/4” x 1/2” x 3/4” profil T . . . . . . . . . 2 CH
1/4” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . 2 CH
1/2” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . 2 CH
1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 13 CH
1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 3-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 4” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 4-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 5” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 5-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 7” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CH
3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 5 CH
3/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1-1/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . 6 CH
1-1/4” x 4” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-012
P2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1 46-005-1-002
P3 Nízkotlaký poplašný spínač (PS102A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2571
P4 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1 92-343-1-019
P5 1/2" výkyvný regulační ventil . . 1 46-049-1-004
P6 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1 46-047-1-004
P7 1-1/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . 1 46-048-1-007
P8 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CH
P9 1/2” x 1/4” redukční pouzdro . . . . 1 CH
P10 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P11 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
Č. POPIS
MN.
P12 1/2” křížová spojka . . . . . . . . . . . . . 1
P13 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . 1
P14 1-1/4” x 1-1/4” x 1/2” profil T . . . . 1
P15 1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P16 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 6
P17 1-1/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . 1
P18 1-1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . 1
D1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1
D3 Pneumatický ovladač, model DP-1
1
D4 Nízkotlaký poplašný spínač . . . . . . 1
D5 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . . 1
D6 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . . 1
D7 1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . . 1
D8 1/2” x 24” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . . 1
D9 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D10 1/2” 45° koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D11 1/2” 90° koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D12 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . . 2
D13 1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
D14 1/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1
D15 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 6
D16 1/2” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D17 1/2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P/N
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
92-343-1-012
46-005-1-002
52-280-1-001
2573
46-047-1-004
92-343-1-020
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
(ZELENÝ
ODSTÍN)
UMÍSTĚNÍ PRO
VOLITELNÝ
ELEKTRICKÝ N.O.
POPLACHOVÝ
REGULAČNÍ VENTIL
(BVS-3/4”)
POZNÁMKY:
1. Kontrolované
předakční příslušenství
s jednoduchým
uzamčením
s pneumatickou aktivací
se skládá z položek 1‑44
plus položky P1-P18
a položky D1‑D17.
2. Používejte pouze zpětný
ventil stoupacího potrubí,
model CV-1FR.
3. Všechny spojky a vsuvky
jsou pozinkované
(standardní objednávka).
4. CH: Běžně k dostání.
ZAZÁTKUJTE
NEPOUŽÍVANÉ
OTVORY
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 2)
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL
DV5, DRÁŽKA X
DRÁŽKA, DN80 (3”)
POZNÁMKY:
5. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje
pro otvor požárního ventilu.
6. Nasměrujte veškeré
trubkoví do odkapního
trychtýře, bod 14.
OBRÁZEK 2A — ČÁST 2 ZE 3
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN80 (3”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM PNEUMATICKÉ AKTIVACE
(52-478-X-115)
— SCHEMATICKÝ NÁKRES —
Strana z 16
TFP1415_CS
TFP1415
Page 6 of 16
Č. POPIS
MN.
1 20 bar/300 psi tlakoměr pro vodu
2 1/4” kalibrační testovací ventil . . .
3 Ruční řídicí stanice, model MC-1 .
4 Automatický vypouštěcí ventil,
model AD-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Automatický uzavírací ventil,
model ASV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Poplašný tlakový spínač toku
vody (PS10-2A) . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . .
8 1/2" pružinový pojistný ventil . . .
9 1/2” filtr Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 3/4" výkyvný regulační ventil . . . .
11 Nepoužívá se . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 2“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Konektor odkapního trychtýře . . .
14 Držák odkapního trychtýře . . . . . .
15 Odkapní trychtýř . . . . . . . . . . . . . . . .
16 3/32” větrací fitink . . . . . . . . . . . . . .
17 1/4” x 24” trubkoví
18 1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . .
19 1/2” x 24” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . .
20 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 3/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 1” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . .
28 3/4” x 1/2” x 3/4” profil T . . . . . . . . .
29 1” x 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . .
30 1” x 3/4” x 1” profil T . . . . . . . . . . . . .
31 2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 1/4” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
2 92-343-1-005
1 46-005-1-002
1 52-289-2-001
1 52-793-2-004
1 92-343-1-021
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
7
3
3
2
1
1
1
2
2571
46-050-1-004
92-322-1-002
52-353-1-005
46-049-1-005
N
46-048-1-009
92-211-1-005
92-211-1-003
92-343-1-007
92-032-1-002
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Č. POPIS
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
MN.
1/2” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 5” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 6” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 7” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
1” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepoužívá se . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
2 CH
10 CH
2 CH
1 CH
2 CH
1 CH
2 CH
2 CH
2 CH
2 CH
1 CH
1 CH
2 CH
2 CH
1 CH
0 N
2 CH
P1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1
P3 Nízkotlaký poplašný spínač (PS102A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P4 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1
P5 1/2" výkyvný regulační ventil . . 1
P6 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1
P7 2“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P8 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
P9 1/2” x 1/4” redukční pouzdro . . . . 1
P10 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P11 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P12 1/2” křížová spojka . . . . . . . . . . . . . 1
P13 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . 1
P14 2” x 2” x 1/2” profil T . . . . . . . . . . . . 1
92-343-1-012
46-005-1-002
2571
92-343-1-019
46-049-1-004
46-047-1-004
46-048-1-009
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Č. POPIS
MN.
P15 1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P16 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 6
P17 2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
D1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1
D3 Pneumatický ovladač, model DP-1
1
D4 Nízkotlaký poplašný spínač (PS402A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D5 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1
D6 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1
D7 1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . . 1
D8 1/2” x 24” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . . 1
D9 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D10 1/2” 45° koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D11 1/2” 90° koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D12 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . . 2
D13 1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
D14 1/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 1
D15 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . 6
D16 1/2” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D17 1/2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Číslo
vsuvky.
40
41
42
45
P/N
CH
CH
CH
92-343-1-012
46-005-1-002
52-280-1-001
2573
46-047-1-004
92-343-1-020
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Vyberte vhodné velikosti vsuvek podle
velikosti požárního ventilu DV
DN100
DN150
DN200
(4”)
(6”)
(8”)
1/2” x 2-1/2” 1/2” x 5-1/2” 1/2” x 8-1/2”
1/2” x 2“
1/2” x 3”
1/2” x 3-1/2”
1/2” x 6-1/2” 1/2” x 7-1/2”
1/2” x 9”
3/4” x 2-1/2” 3/4” x 3-1/2” 3/4” x 4-1/2”
(ZELENÝ
ODSTÍN)
ZAZÁTKUJTE
NEPOU­
ŽÍVANÉ
OTVORY
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 2)
UMÍSTĚNÍ PRO
VOLITELNÝ
ELEKTRICKÝ N.O.
POPLACHOVÝ
REGULAČNÍ VENTIL
(BVS-3/4”)
POZNÁMKY:
1. Kontrolované
předakční příslušenství
s jednoduchým uzamčením
s pneumatickou aktivací
se skládá z položek 1‑49 plus
položky P1-P17 a položky D1‑D17.
2. Používejte pouze zpětný ventil
stoupacího potrubí, model CV-1FR.
3. Všechny spojky a vsuvky jsou
pozinkované (standardní objednávka).
4. CH: Běžně k dostání.
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL
DV-5, PŘÍRUBA x
DRÁŽKA, DN100 (4")
POZNÁMKY:
5. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje
pro otvor požárního ventilu.
6. Nasměrujte veškeré trubkoví do
odkapního trychtýře, bod 15.
OBRÁZEK 2A — ČÁST 3 ZE 3
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN100, DN150 a DN200 (4, 6 a 8”) KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM
S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM PNEUMATICKÉ AKTIVACE (52-478-X-112)
— SCHEMATICKÝ NÁKRES —
Strana z 16
TFP1415_EN
TFP1415
TFP1415_CS
Strana z 16
Page 7 of 16
POZNÁMKY:
Vyberte vhodné velikosti vsuvek podle velikosti požárního ventilu DV
1. Pro ventily DV-5 1-1/2” or 2” používejte
Číslo vsuvky
DN40 (1-1/2”)
DN50 (2”)
DN80 (3”)
DN100 (4”)
DN150 (6”)
DN200 (8”)
pouze zpětný ventil stoupacího potrubí, 2",
model CV-1FR. Pro ventily 3”-8”, model DV-5,
1
1/2” pevná
1/2” x 2“
1/2” x 1-1/2” 1/2” x 2-1/2” 1/2” x 5-1/2” 1/2” x 8-1/2”
používejte zpětné ventily stoupacího potrubí,
2
1/2” pevná
1/2” pevná
1/2” x 1-1/2”
1/2” x 2“
1/2” x 3”
1/2” x 3-1/2”
model CV-1FR, odpovídající velikosti.
3
1/2” x 5”
1/2” x 5-1/2”
1/2” x 7”
1/2” x 6-1/2” 1/2” x 7-1/2”
1/2” x 9”
2. Vsuvky 1-4 jsou různě dlouhé v závislosti
4
3/4” x 1-1/2” 3/4” x 1-1/2” 3/4” x 1-1/2” 3/4” x 2-1/2” 3/4” x 3-1/2” 3/4” x 4-1/2”
na velikosti modelu DV‑5. Vyberte je
Velikost
podle tabulky. Všechny ostatní vsuvky,
hlavního
které nejsou smontované, se instalují
vypouštěcího
3/4” NPT
3/4” NPT
1-1/4” NPT
2” NPT
2” NPT
2” NPT
podle schématického nákresu příslušného
ventilu
systému
příslušenství, obrázek 2A část 1, 2 nebo 3.
Hlavní
3. Namontujte podsestavy
vypouštěcí
3/4” NPT
3/4” NPT
1-1/4” NPT
2” NPT
2” NPT
2” NPT
v pořadí podle abecedy.
ventil
4. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje pro
otvor požárního ventilu.
5. Nasměrujte veškeré trubkoví
do odkapního trychtýře.
VĚTRACÍ
FITINK (ZELENÝ
ODSTÍN)
SPÍNAČ POPLAŠNÉHO
ZAŘÍZENÍ TLAKU VODY
3/4” NPT SPOJKA PRO
POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ
VODNÍHO MOTORU
AUTOMATICKÝ
VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL
VSUVKA
VSUVKA
HLAVNÍ VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL (NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ)
HLAVNÍ
VYPOUŠTĚCÍ
SPOJ SYSTÉMU
(VELIKOST PODLE
TABULKY)
HLAVNÍ
VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL SYSTÉMU
(NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ)
REGULAČNÍ
VZDUCHOVÝ
VENTIL SYSTÉMU
(NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
ODKAPNÍ
TRYCHTÝŘ
S 1 -1/4” NPT
SPOJEM PRO
VYPOUŠTĚNÍ
ZAZÁTKUJTE
NEPOU­
ŽÍVANÉ
OTVORY
NÍZKOTLAKOVÝ
POPLAŠNÝ SPÍNAČ
1/2" NPT SPOJKA
PRO PŘÍVOD
VZDUCHU DO
SYSTÉMU
1/2” NPT
SPOJKA PRO
PNEUMATICKÝ
PŘÍVOD
VZDUCHU
1/2” NPT SPOJKA PRO
“PNEUMATICKOU
DETEKCI”
NÍZKOTLAKOVÝ
POPLAŠNÝ
SPÍNAČ
PŘÍVODNÍ
REGULAČNÍ
TLAKOMĚR
VENTIL PRO
PŘÍVODU
VZDUCHU PNEUMATICKÝ PŘÍVOD
VZDUCHU
DO SYSTÉMU
(NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
VSUVKA
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 1)
VSUVKA
AUTOMATICKY
UZAVÍRACÍ VENTIL
(NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
PNEUMATICKÝ
OVLADAČ
(NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ)
TLAKOMĚR
MEMBRÁNOVÉ
KOMORY
MOKRÝ ŘÍDICÍ VENTIL
PRO ZKOUŠKU
(NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ)
TLAKOMĚR
PŘÍVODU VODY
DO SYSTÉMU
TLAKOMĚR
POTRUBÍ PRO
PNEUMA­
TICKOU
AKTI­VACI
RUČNÍ ŘÍDICÍ
STANICE
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL DV5,
PŘÍRUBA x PŘÍRUBA
DN100 (4”)
1/2” NPT SPOJ OD
HLAVNÍ VYPOUŠTĚCÍ
PŘÍVODU VODY
SPOJ (VELIKOST
PODLE TABULKY)
PŘÍVODNÍ REGULAČNÍ
VENTIL MEMBRÁNOVÉ
KOMORY (NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
OBRÁZEK 2B
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN40 až DN200 (1-1/2 až 8”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM PNEUMATICKÉ AKTIVACE
(52-478-X-112)
— PROVOZNÍ DÍLY —
TFP1415
TFP1415_CS
Page 8 of 16
Strana z 16
Nominal Installation
in Inches and (palcích)
(mm)
Nominální
montážníDimensions
rozměry v milimetrech
Valve
Velikost
Size
ventilu
A
A
1-1/2"
7.00
DN40
178
(DN40) (177,8)
(1-1/2”)
(7)
2"
7.13
DN50
181
(DN50) (181,0)
(2”)
(7.13)
3"
7.81
DN80
198
(DN80) (198,4)
(3”)
(7.81)
10.00
4"
DN100
254
(254,0)
(DN100)
(4”)
(10)
11.38
6"
DN150
289
(289,0)
(DN150)
(6”)
(11.38)
8"
12.00
DN200
305
(DN200)
(304,8)
(8”)
(12)
B
B
8.88
225
(225,4)
(8.88)
9.13
232
(231,8)
(9.13)
10.44
265
(265,1)
(10.44)
11.75
298,5
(298,5)
(11.75)
14.31
363,5
(363,5)
(14.31)
16.00
406
(406,4)
(16)
C
C
13.00
330
(330,2)
(13)
13.00
330
(330,2)
(13)
14.50
368
(368,3)
(14.50)
17.88
454
(454,0)
(18)
18.75
476
(476,3)
(18.75)
21.25
540
(539,8)
(21.25)
D
D
10.50
267
(266,7)
(10.50)
10.50
267
(266,7)
(10.50)
10.50
267
(266,7)
(10.50)
10.50
267
(266,7)
(10.50)
10.50
267
(266,7)
(10.50)
10.50
267
(266,7)
(10.50)
E
E
24.69
627
(627,1)
(24.69)
25.00
635
(635,0)
(25)
28.50
724
(723,9)
(28.50)
31.50
800
(800,1)
(31.50)
32.69
830
(830,3)
(32.69)
36.75
933.5
(933,5)
(36.75)
F
F
4.00
102
(101,6)
(4)
3.13
79
(79,4)
(3.13)
1.69
43
(42,9)
(1.69)
1.75
44,5
(44,5)
(1.75)
3.50
89
(88,9)
(3.5)
1.75
44,5
(44,5)
(1.75)
G
G
5.81
148
(147,6)
(5.81)
6.00
152
(152,4)
(6)
6.69
170
(170,0)
(6.69)
6.50
165
(165,1)
(6.50)
7.88
200
(200,0)
(7.88)
10.75
273
(273,1)
(10.75)
H
H
5.81
148
(147,6)
(5.81)
6.00
152
(152,4)
(6)
6.69
170
(170,0)
(6.69)
8.56
217,5
(217,5)
(8.56)
9.94
252
(252,4)
(9.94)
10.63
270
(269,9)
(10.63)
J
J
3.00
76
(76,2)
(3)
3.00
76
(76,2)
(3)
4.25
108
(108,0)
(4.25)
6.25
159
(158,8)
(6.25)
6.25
159
(158,8)
(6.25)
6.25
159
(158,8)
(6.25)
K
K 7.00
178
(177,8)
(7)
7.00
178
(177,8)
(7)
7.00
178
(177,8)
(7)
7.13
181
(181,0)
(7.13)
7.13
181
(181,0)
(7.13)
7.13
181
(181,0)
(7.13)
L
L
4.00
102
(101,6)
(4)
3.13
79
(79,4)
(3.13)
0.25
6
(6,4)
(0.25)
0.38
9,5
(9,5)
(0.38)
1.56
40
(39,7)
(1.56)
7.13
181
(181,0)
(7.13)
M
M
14.81
376
(376,2)
(14.81)
15.38
390,5
(390,5)
(15.38)
21.13
537
(536,6)
(21.13)
25.38
644,5
(644,5)
(25.38)
29.63
752,5
(752,5)
(29.63)
36.50
927
(927,1)
(36.5)
VŮLE
MINIMUM CLEARANCE.
*MINIMÁLNÍ
A*
C*
B
D*
E*
1/2" NPS
1/2”
NPS PŘÍVODNÍ
DIAPHRAGM
SPOJOVACÍ
CHAMBER SUPPLY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
CONNECTING
TRIM
MEMBRÁNOVÉ KOMORY
(FIELD
FABRICATED)
(SMONTOVANÉ)
M
L
F
G
H
LEFT VIEW
POHLED
ZLEVA
HLAVNÍ
REGULAČNÍ
MAIN
VENTIL
CONTROL
VALVE
2” NPS
2" NPS
VYPOUŠTĚCÍ
DRAIN
SYSTÉM
1-1/4”NPS
NPS
1-1/4"
VYPOUŠTĚCÍ
DRAIN
SYSTÉM
J
K
FRONTZEPŘEDU
VIEW
POHLED
OBRÁZEK 3
3 až DN200 (1-1/2 až 8”)
POŽÁRNÍ VENTIL, MODELFIGURE
DV5, DN40
1-1/2 thru
8 INCH
(DN40 thru DN200)
MODEL DV-5
DELUGE VALVES
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ
SYSTÉM
S JEDNODUCHÝM
UZAMČENÍM
S PŘÍSLUŠENSTVÍM
PNEUMATICKÉ AKTIVACE
SUPERVISED SINGLE INTERLOCK
PREACTION
WITH
DRY
ACTUATION TRIM
— JMENOVITÉ MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PILOT
—
— NOMINAL INSTALLATION DIMENSIONS —
TFP1415_EN TFP1415
cí přípojek příslušenství ze vstupní strany
hlavního regulačního ventilu systému, např.
uzavírací ventil s vnějším šroubem a třmethe nebo
Diaphragm
Chamber
to1).hold the
nem
škrticí ventil
(viz obr.
Diaphragm closed against the water
supply pressure.
When theaktivovaného
DV-5 Valve
Otevřením
pneumaticky
is set forseservice,
thepotrubí
Diaphragm
sprinkleru
z pilotního
uvolní
Chamber is tlak.
pressurized
through
the
atmosferický
Pneumatický
ovladač
trim D3
connections
from theotevře
inlet side
of
(bod
- obr. 2A) naopak
a uvolní
the system’s main
control
valve,
z membránové
komory
rychleji,
než jesuch
možasji an
O.S.&Y.
valve
oromezením,
butterfly
né
znovu
doplnitgate
3,2mm
(1/8")
valveposkytuje
(Fig. 1). automatický uzavírací venkteré
til,
model of
ASV-1,
v přívodních
Opening
a pilot
sprinkler, přípojkách
releases
(bod
5 - obr.pressure
2A, popsáno
v Technických
pneumatic
fromi the
pilot line.
In turn,TFP1384).
the Dry Pilot
Actuator
(Item pok­
D3
datech
Výsledkem
je rychlý
- Fig.
opens and komoře
releasespod
water
les
tlaku2A)
v membránové
bod
from theventilu.
Diaphragm
Chamber
spuštění
Tlak přívodu
vody faster
potom
than itmembránu,
can be replenished
through
the
otevře
a voda tak
může vtéci
1/8potrubí
inch (3,2
mm) arestriction
provided
do
systému
může protékat
poplaby the Model
ASV-1
Automatic
Shutchovým
otvorem
pro vyvolání
poplachů
Off
Valve
in
the
diaphragm
supply
conv systému.
nection (Item 5 - Fig. 2A, also described
in Technical
Jak
voda vtéká
do systému,Data
řídicí Sheet
komora
TFP1384). This
results in ventilu,
a rapid presautomatického
uzavíracího
model
sure drop
Chamber
ASV-1,
(bod in
5 -the
obr.Diaphragm
2A) se natlakuje
a ASVbelow the valve
point.
The water
1toautomaticky
zavřetrip
přívod
membránové
supply pressure
then forces
the DV-5.
Diakomory
do membránové
komory
phragm open,
permitting
water
to flow
Zavřením
přívodu
membránové
komory
se
into thetomu,
system
piping,
as well
as
předejde
aby se
membránová
komothrough
the Alarm
Port atotím
actuate
the
ra
DV-5 znovu
natlakovala,
se předejte
system alarms
nechtěnému
zavření DV-5 při požáru (případně
kdyby
se aktivační
As water
flows
into the zařízení,
system, nikoli
the
pilotsprinkler,
chamber
of zavřít
the po
Model
ASV-1
řídicí
mělo
úvodním
funAutomatic
Valveřídicí
(Item
5 - Fig.
gování,
např.Shut-Off
dálková ruční
stanice).
2A) becomes pressurized and the
ASV-1 automatically shuts off the diaUPOZORNĚNÍ
phragm chamber
supply flow to the
Zde
popsaný
kontrolovaný
předakční
systém
DV-5
Diaphragm
Chamber.
Shutting
off the diaphragm
chamber model
supply DV-5,
flow
s jednoduchým
uzamčením,
prevents the aktivovaným
DV-5 Diaphragm
Chams pneumaticky
příslušenstvím
ber být
from
becoming
re-pressurized,
musí
namontován
a udržován
v souladu
therebydokumentem
preventing inadvertent
closing
s tímto
a s příslušnými
norof the National
DV-5 during
fire (as may
be the
mami
Fire aProtection
Association
case norem
if an actuation
than
vedle
jakýchkolidevice
jiných other
příslušných
a
pilot
sprinkler
were
to
be
closed
after
úřadů. Nedodržením těchto pokynů může
its initial
operation,
forsouvisejících
example a zaříredojít
k narušení
výkonu
mote
manual
control
station).
zení.
WARNING
Majitel nese odpovědnost
za to, že jeho protiThe Model
DV-5
Supervised
Single Inpožární
systém
a zařízení
budou v náležitém
terlock Preaction
System
with
Dry Pilot
provozním
stavu. Pokud
máte
nějaké
dotaActuation
Trim
described
herein must
zy,
měli byste
kontaktovat
dodavatele,
který
be installed
and maintained
complisprinkler
namontoval,
nebo jehoin
výrobce.
ance with this document, as well as
with the applicable standards of the
National Fire Protection Association,
in addition to the standards of any
other authorities having jurisdiction.
Failure to do so may impair the perPovolení
formance of u
the
Zaregistrovány
ULrelated
a C-UL. devices.
The owner is responsible for maintainPožární
ing theirventil
fire protection system and deModel
vices DV-5.
in proper operating condition.
The installing contractor or manufacZpětný
ventil stoupacího
potrubí
turer should
be contacted
with any
questions.
Model
CV-1FR.
Technické údaje
Strana z 16
Page 9 of 16
POZNÁMKA
Stoupací potrubí DN40 (1-1/2”) využívá
zpětný ventil stoupacího potrubí DN50 (2”)
v kombinaci s požárním ventilem, model
DV-5, DN40 (1-1/2”).
Technical
Data ventilu
Příslušenství
Approvals předakční systém s jednoduKontrolovaný
UL and
C-UL Listed.
chým
uzamčením
s příslušenstvím pneumatické
aktivace
Deluge Valve (obr. 2A/2B) tvoří součást
laboratorních
Model DV-5. registrací a schvalování. Příslušenství je nutné pro řádné fungování
Riser DV-5.
Check Valve
ventilu
Model CV-1FR.
Každý paket příslušenství zahrnuje násleNOTE
dující položky:
1-1/2 inch (DN40) risers utilize a 2 inch
• Přívodní
tlakoměr
(DN50)
Riser
Check Valve in combination
with themembránové
1-1/2 inch (DN40)
• Tlakoměr
komory Model
DV-5 Deluge Valve.
• Spoje membránové komory
Valve
Trim
• Ruční
řídicí stanice
The Supervised Single Interlock Pre• Hlavní
vypouštěcí
action
System
With ventil
Dry Pilot Actuation
Trim
(Fig. 2A/2B)
a part of the
• Vypouštěcí
ventil forms
systému
laboratory
listings
The
• Mokrý řídicí
ventiland
pro approvals.
zkoušku
trim is necessary for proper operation
• the
Automatický
vypouštěcí ventil
of
DV-5 Valve.
• Tlakoměr
pro of
vzduch
v systémuthe folEach
package
trim includes
• Přípojky
pro přívod vzduchu
lowing
items:
• Nízkotlaký kontrolní spínač
• Water Supply Pressure Gauge
• Poplašný tlakový spínač toku vody
• Diaphragm Chamber
• Pressure
Pneumatický
ovladač
Gauge
Tlakoměr potrubí
proConnections
pneumatickou
•• Diaphragm
Chamber
aktivaci Control Station
• Manual
Nízkotlaký
•• Main
Drainpoplašný
Valve spínač pro potrubí
pro
pneumatickou
aktivaci
• System Drain Valve
Pro
snadnější
montáž
• Alarm Test Valve jednotlivých částí
příslušenství jsou součásti příslušenství
• Automatic Drain Valve
poskytovány částečně smontované, jak je
• Systemna
Airobrázku
Pressure
zobrazeno
2B. Gauge
• Air Supply Connections
Příslušenství je poskytováno s pozinkova• Low Air Pressure Supervisory
nými nebo černými vsuvkami a spojkami.
Switch
Pozinkované příslušenství je určeno pro
•
Waterflow
Alarm Switch
nekorozní
neboPressure
korozní prostředí,
zatímco
• Drypříslušenství
Pilot Actuator
černé
je v zásadě určeno pro
systémy
AFFF.Line Pressure Gauge
• Dry Pilot
• Dry Pilot Line
Low Pressure Alarm
POZNÁMKA
Switch
Když je tlak systému vyšší než 12,1 bar (175
psi),
musí field
se ve
standardní
objednávce
To ease
assembly
of the
trim arnahradit
tlakoměry
kalibrované
na 20,7are
bar
rangement,
the trim
components
(300 psi),
obrázky
samostatně
providedviz par
tially 2A/2B,
assembled
as
objednávanými
kalibrovanými
shown in Figuretlakoměry
2B.
na 41,4 bar (600 psi).
The trim arrangement is provided with
galvanized
or black nipples and fitDetekční
systém
tings.
galvanized
trim
is intended
Aby
bylThe
předakční
systém
s jednoduchým
for
non-corrosive
or
corrosive
condizámkem z hydraulického hlediska vypočítions,
the black
trim is
tán
jakowhereas
mokrý potrubní
systém
(naprincirozdíl
pally intended for use with AFFF sysod systému sprinklerů suchého typu), musí
tems.
být detekční systém vyprojektován tak,
aby začal pracovatNOTE
dříve než automatické
sprinklery
potrubípressure
sprinklerů.isV případě
When thenasystem
greater
pneumatické
vybere
projektant
than 175 psi aktivace
(12,1 bar),
provision
is to
systému
sprinklery,
které začnou
be madepilotní
to replace
the standard
order
300 psi (20,7 bar) Water Pressure
Gauges, shown in Figure 2A/2B with
pracovat dříve než automatické sprinklery
vybrané pro použití v potrubí sprinkleru.
separately ordered
600 psi
(41,4 s jedbar)
Kontrolovaný
předakční
systém
Water Pressure
Gauges.s příslušenstvím
noduchým
uzamčením
pneumatické
aktivace umožňuje spojení
Detection System
detekčního
se z pneuIn order forsystému
a singleskládajícího
interlock preaction
maticky
sprinklerůcalculated
(detektory
systemaktivovaných
to be hydraulically
tepla)
a ručních
řídicích stanic
propojených
as a wet
pipe system,
as opposed
to a
s ocelovou
trubkou minimálně
(1/2”),
dry pipe sprinkler
system, DN15
the detecseznam
40. Pilotní
které to
musí
být
tion system
must potrubí,
be designed
opernatlakováno
nebo dusíkem,
ate sooner vzduchem
than the automatic
sprin-je
klers on ke
thespoji
sprinkler
piping. detekce"
In the
připojeno
"pneumatické
case obrázku
of dry pilot
actuation,montážní
the system
podle
2B. Nominální
rozdesigner
selects pilot předakční
sprinklerssystém
that
měry
pro kontrolovaný
will operate sooner
than the automatic
s jednoduchým
uzamčením
s příslušensprinklers
chosen aktivace
for use on
theuvedeny
sprinstvím
pneumatické
jsou
kler
piping.3.
na
obrázku
The Supervised
Singlepilotní
Interlock
PrePneumaticky
aktivované
sprinklery
action System With Dry Pilot Actuation
musí být zaregistrované nebo povolené
Trim provides for connection of a deautomatické
sprinklery
mimálně
tection system
consisting
of s faktorem
dry pilot
K 80.
Ruční
řídicí
stanice
musí
být modeline sprinklers (heat detectors)
and
lu
MC-1, který
je v popsán
manual
control
stationsv Technických
intercondatech
nectedTD1382.
with minimum 1/2 inch (DN15)
Schedule
40aktivované
steel pipe. příslušenství
The pilot line,
Pneumaticky
se
which is pressurized
with air aorpovolenitroposkytuje
se zaregistrovaným
gen,
is
connected
to
the
“Dry
Pilot
Deným pneumatickým ovladačem, model
tection” connection shown in Figure
DP-1, který je popsán v Technických datech
2B. Nominal installation dimensions
TFP1380.
Ovladač je kalibrován
na použití
for the Supervised
Single Interlock
při
maximálním
provozním
3,4 barAc(50
Preaction
System
With tlaku
Dry Pilot
psi)
a při Trim
maximálním
přívodním
tlaku3.vody
tuation
are shown
in Figure
17,2 bar (250 psi). .
Dry pilot line sprinklers are to be miniV tabulce
jsou uvedeny
požadavky
mum 5.6A K-factor
orifice
listed orohledapně
"minimálního
provozního
tlaku Manual
vzduchu
proved
automatic
sprinklers.
v pilotním
potrubí" are
jakotofunkce
příControl Stations
be thetlaku
Model
MC-1vody.
described
in Technical
Data
vodu
Tlak v systému
pneumatické
Sheet TFP1382.
aktivace
musí být automaticky udržován
pomocí
jednoho
zařízení:
The Dry
Pilot z následujících
Actuation Trim
is provided
with apro
listed
and tlaku,
approved
Model
• Zařízení
udržení
model
AMDDP-1
Drypro
Pilot
Actuator,
is de1 (typ
redukci
tlaku),which
viz Technická
scribed
in Technical Data Sheet
data TFP1221.
TFP1380. The Actuator is rated for use
at
maximum
pilot service
of
• aZařízení
pro udržení
tlaku, pressure
model AMD50 2psi
(3,4
and a maximum
water
(typ
probar)
kompresorovou
kontrolu),
viz
supply
service
Technická
data pressure
TFP1231. of 250 psi
(17,2 bar).
• Zařízení pro udržení tlaku, model AMDGraph
A shows
the “minimum
3 (typ
pro redukci
vysokého pilot
tlaku),line
viz
service
pressure”
as a function of the
Technická
data TFP1241.
water supply pressure. The pressure in
the dry pilot actuation
system must be
POZNÁMKY
automatically
using one
of
Rosný
bod tlakumaintained
vzduchu v pilotním
potrubí
the
following
maintenance
devices,
as
musí být udržován pod nejnižší teplotou okolí,appropriate.
které bude systém pneumatické aktivace
vystaven. Kumulace vody ve spoji pilotního
• Model
AMD-1 Airsníží
Maintenance
Depotrubí
s ovladačem
tlak vzduchu,
při
vice (pressure reducing type), refer
kterém se ovladač otevře a případně zabrání
to Technical Data Sheet TFP1221.
řádnému fungování.
• Model AMD-2 Air Maintenance DePo vice
proniknutí
vlhkosti control
do pilotního
(compressor
type),potrubí
refer
to Technical
Data Sheet
TFP1231.
vystaveného
teplotám
pod bodem
mrazu
může vznikat
námraza,
která Mainteby mohla
• Model
AMD-3
Nitrogen
zabránit
ovladače.
nanceřádnému
Device fungování
(high pressure
reducing type), refer to Technical Data
Tam, kde vlhkost přívodního vzduchu není
Sheet TFP1241.
náležitě udržována na nižší než požadované hodnotě, musí NOTES
být namontován vysoušeč
vzduchu.
Doporučujeme,
aby line
se v aplikacích
The dew point of the pilot
air pressure must be maintained below the
Strana 10 z 16
Page 10 of 16
TFP1415_CS
TFP1415
zpětný ventil stoupacího potrubí je stanovena v tabulce B.
ing conditions must be maintained below the lowest ambient temperature to
which the system piping will be exposed. Introduction of moisture into
the system piping can create ice build
up which could prevent proper operation of the system.
TLAK
VZDUCHU V psi
AIR PRESSURE
IN PSI
45
)E
TÍN
UR
OEDSSS
ÝR
ENP
EALIR
Z
(
K
M
FITSINTE
CÍ SY
ĚTRUAM
V IM
MIN
30
E RE
DASČU
OVPLRAES
U
G
K
IN
A
TLEN
OP
CÍH
RO
VÍR
ATAO
TU
OT
ÍC
Z
A
E
F
M
Z
O O
ANRGE
15
R
0
20
60
100
140
180
200
250
TLAK PŘÍVODU VZDUCHU V psi
WATER SUPPLY PRESSURE IN PSI
GRAF AA
GRAPH
POŽÁRNÍ
VENTILY,
MODEL
DV-5
MODEL
DV-5
DELUGE
VALVES
— DRY PILOT
LINE
PRESSURE
REQUIREMENTS
—
— POŽADOVANÝ
TLAK
V POTRUBÍ
PRO PNEUMATICKOU
AKTIVACI
—
systému
pneumatické
aplikace, to
kdewhich
musí
lowest ambient
temperature
therosný
dry pilot
actuationpod
system
will °C),
be
být
bod udržován
-29 °C(-20
exposed.dusíkové
Accumulation
ofzařízení
water inAMDthe
používalo
obslužné
line connection
to the Actuator will
3.pilot
Viz Technická
data TFP1241.
lower the air pressure at which the
Minimálně
doporučeno,
se pro potrubí
Actuator je
will
open andaby
possibly
prepro
pneumatickou
aktivaci používaly vnitřně
vent
proper operation.
pozinkované trubky a litinové spojky.
Also, introduction of moisture into the
pilot lines exposed
to freezing
temDoporučujeme
dohled nad
tlakem v systéperatures
can create
ice buildup
mu
pneumatické
aktivaceana/nebo
poplašthat could
prevent
proper operation
of
ném
zařízení,
které samostatně
naznačuActuator.
jethe
činnost
detekčního systému. Může ho
vyžadovat
i příslušný
Doporučené
An air dryer
must beúřad.
installed
where
hodnoty
tlaku pro
nízkotlaký
spíthe moisture
content
of thepoplašný
air supply
nač
pro properly
potrubí pro
pneumatickou
is not
controlled
at lessaktivaci
than
(položka
D4 - obr.
2A) jsou
následující:
the required
value.
It is recommended
that an AMD-3 Nitrogen Maintenance
• Nastavení
nízkotlakého
Device
be utilized
in dry pilotpoplašného
actuation
zařízení
na přibližně 0,4
bar (6the
psi)dew
pod
system
applications
where
minimálním
požadovaným
provozním
point must be maintained below -20F/tlakem
pilotního
potrubíData
podle Sheet
tabulky
29C.
See
Technical
A.
TFP1241.
• Nastavení
poplašného
požárního that
zaříAt
a minimum,
it is recommended
zení na přibližně
1,0 bar
psi)cast
pod
internally
galvanized
pipe(15
and
provozním
ironminimálním
fittings be požadovaným
used for dry pilot
lines.
tlakem pilotního
podle
tabulky
Supervision
of the potrubí
pressure
in the
dry
A.
pilot actuation system and/or alarm
that separately
indicates
operation
Přetlakový
ventil (viz
bod D6obr. 2A) ofje
the detection
system
nastaven
ve výrobě,
aby is
serecommended
uvolnil přibližně
and
may
bymístě
the však
authority
při
tlaku
3,1be
barrequired
(45 psi); na
může
having
jurisdiction.
recommended
být
v případě
potřebyThe
upraven
na nižší tlak.
pressure settings for the Dry Pilot Line
Low Pressure
Alarm Switch
(Item
D4 Systémové
požadavky
ohledně
tlaku
Fig. 2A) are as follows:
vzduchu
Kontrolní tlak vzduchu (dusíku) musí být
• Low pressure alarm setting at applus 0,69 nebo minus 0,07 bar (10 plus nebo
proximately 6 psi (0,4 bar) below the
minus
2 psi). Používání
minimum
pilot line vyššího
servicekontrolního
pressure
tlaku
musí schválit
příslušný
úřad aA.nesmí
requirement
shown
in Graph
se zapomenout na to, že používáním vyš• Fire
alarm setting
at může
approximately
šího
kontrolního
tlaku se
prodloužit
15 psi (1,0 bar) below the minimum
doba přívodu vody. Používáním nižšího
pilot line service pressure requirekontrolního
tlakuinseGraph
může A.
předejít vymament shown
zání poplachu kontrolního nízkotlakého
poplašného
spínače
(bodValve
P3 - obr.
2A),Item
kteThe Pressure
Relief
(Ref.
rýD6
je -veFig.
výrobě
nastaven
0,34 nebo
2A) is
factoryna
setplus
to relieve
at
a pressure
of approximately
45 psi
(3,1u
minus
0,07 bar
(plus 5 nebo minus
1 psi)
bar); however,
may be tlak
fieldpřiváděnéadjusted
klesajícího
tlaku. itKontrolní
to vzduchu
a lower pressure,
if required.
ho
plus 0,69 nebo
minus 0,07 bar
(10
plus nebo
minus 2 psi)
lze zajistit kteSystem
Air Pressure
Requirements
roukoli
z následujících
Viz příslušné
The supervisory
airmetod.
(nitrogen)
prestechnické
údaje
schválení.
sure is to
be pro
10 laboratorní
plus or minus
2 psi
(0,69
plus
or
minus
0,07
bar).
The
use
• Automatický kontrolní přívod vzduchu,
of model
a higher
supervisory
pressure
is
G16AC812
(nezávislý)
popsaný
subject to approval by the Authority
v technických údajích Gem TD126.
Having Jurisdiction, and it should be
understood
that the usevzduchu
of a higher
• Přívod průmyslového
maxisupervisory
pressure
mayv kombinaci
increase
málně o 13,8
bar (200 psi)
water
delivery time.
The use
of a model
lower
se zařízením
pro udržení
tlaku,
supervisory
pressure may
prevent
AMD-1,
popsaným
v Technických
clearing
alarm of the Supervisory
datechthe
TFP1221.
Low Pressure Alarm Switch (Item P3 Fig.
2A), which
factory seto to
alarm
• Dusíková
láhevismaximálně
206,9
bar
at (3000
5 plus psi)
or minus
1 psi (0,34
plus or
v kombinaci
se zařízením
minus
0,07 bar)
ondusíku,
decreasing
pro udržení
tlaku
model presAMDsure.
supervisory
air supplydatech
pres3, The
popsaným
v Technických
sure
of 10 plus or minus 2 psi (0,69
TFP1241.
plus or minus 0,07 bar) can be provided by any POZNÁMKA
of the following methods.
Referbod
to tlaku
the applicable
data sheet
for
Rosný
vzduchu v přívodním
potruapproval
information.
bílaboratory
vzduchu nebo
dusíku
v systému, který
je vystaven teplotám pod bodem mrazu,
• Model
G16AC812
contained)
musí
být udržován
pod (self
nejnižší
teplotou
Automatic
Air vystaven.
Supply
okolí,
které budeSupervisory
potrubní systém
described vlhkosti
in Gem
Po proniknutí
do Technical
potrubního Data
systéTD126.námraza, která by mohla
muSheet
může vznikat
• A maximum
psi (13,8
bar) plant
zabránit
řádnému200
fungování
systému.
air supply in combination with the
Kontrolní
poplašný
spínač (bod
Model nízkotlaký
AMD-1 Air
Maintenance
DeP3 -vice
obr. 2A)
je ve výrobě
nastaven naData
plus
described
in Technical
0,34Sheet
nebo TFP1221.
minus 0,07 bar (plus 5 nebo minus
psi) u klesajícího
tlaku.
Přetlakový
• A1 maximum
3000 psi
(206,9
bar)
ventil
(bod P4obr. 2A)injecombination
nastaven ve výronitrogen
cylinder
with
bě, the
aby Model
se zcelaAMD-3
otevřel Nitrogen
při plus 1,72
nebo
Mainteminus
0,14Device
bar (plusdescribed
25 nebo minus
2 psi)
nance
in Technia aby
začalSheet
otvírat
při tlaku asi 1,24 bar
calse
Data
TFP1241.
(18 psi).
Ztráta tření
NOTE
The dew ztráta
pointtlaku
of the
airúdajům
or nitrogen
Jmenovitá
proti
o průsupply
a system
to freeztoku
profor
požární
ventil,exposed
model DV-5,
plus
The Supervisory Low Pressure Alarm
Switch (Item P3 - Fig. 2A) is factory set
at 5 plus or minus 1 psi (0,34 plus or
minus 0,07 bar) on decreasing pressure. The Pressure Relief Valve (Item
P4 - Fig. 2A) is factory set to fully open
at 25 plus or minus 2 psi (1,72 plus or
minus 0,14 bar) and it begins to crack
open at a pressure of about 18 psi
(1,24 bar).
Friction Loss
The nominal pressure loss versus flow
data for the Model DV-5 Deluge Valve
plus Riser Check Valve is provided in
Graph B.
TFP1415_EN TFP1415
Strana 11 z 16
Page 11 of 16
PRŮTOK
V LITRECH
ZAPER
MINUTU
(l/min)
FLOW
RATE
IN LITRES
MINUTE
(LPM)
(1(1gpm
= =3,785
GPM
3,785l/min)
LPM)
600
1000
2000
3000
5000
7000
10000
1,000
0,900
0,800
10.0
9.0
8.0
0,700
D/2N
I4N0
C(H
1-(1
2I
D/2N
NDC
”4)0
NH5
)
0(D(N
2”5)
0)
0,600
7.0
6.0
0,500
0,400
)
00
0,200
)
”0) 0
N
(82
N
DCN
H
20(
0D
0,100
0,090
0,080
8I
6I
N
DC
2.0
NH1
5(0D
(N61”5
) 0)
4D
INN
C
3I
3.0
0,300
0(D(
4N”1)
NDC
4.0
1H0
NH8
(0D(
N38”
)0)
5.0
0,070
1.0
0.9
0.8
NOMINAL
PRESSURE
DROPTLAKU
IN BAR
POKLES
JMENOVITÉHO
V bar
(1 PSI1 psi
= 0,06895
BAR)
= 0,06895 bar
400
1-1
NOMINAL
PRESSURE DROP
POUNDS NA
PERČTVEREČNÍ
SQUARE INCH
(PSI)
POKLES
JMENOVITÉHO
TLAKUINV LIBRÁCH
PALEC
(psi)
200
15.0
0,060
0.7
0,050
0.6
0,040
0.5
0,030
0.4
50
100
200
400
600
1000
2000
3000
PRŮTOK
MINUTU
FLOW
RATEv GALONECH
IN GALLONS ZA
PER
MINUTE(gpm)
(GPM)
Přibližná
ztráta třením,
na základě
vzorceon
Hazena
a Williamse
a vyjádřená
v ekvivalentní
délce potrubí
s C=120, jelength
následující:
The
approximate
friction
loss, based
the Hazen
and Williams
formula
and expressed
in equivalent
of pipe with C=120, is as
follows:
4,6 m (9 stop) z DN40 1-1/2 Sch. 40 potrubí pro 1-1/2“ kombinace ventilů** (vypočítáno na základě typického průtoku 379 l/min (100 gpm)).
feetmof
40 (2“)
pipeSch.
for 40
thepotrubí
1-1/2 pro
inch2“Valve
Combination**
calculatedna
onzákladě
a typical
flow rate
of 100662
GPM.
15 8,5
(161-1/2
stop)Sch.
z DN50
kombinace
ventilů* (vypočítáno
typického
průtoku
l/min (175 gpm)).
feet m
of(37
2 inch
40 pipe
for 40
thepotrubí
2 inchpro
Valve
Combination*
calculated
on ana
typical
flow
rate of 175
GPM.
28 11,3
stop)Sch.
z DN80
(3“) Sch.
3“ kombinace
ventilů*
(vypočítáno
základě
typického
průtoku
1 325 l/min (350 gpm)).
feet m
of(48
3 inch
40 pipe
for the
3 inch Valve
calculated
on a typical
flowtypického
rate of 350
GPM.
37 14,6
stop)Sch.
z DN100
(4“) Sch.
40 potrubí
pro 4“ Combination*
kombinace ventilů*
(vypočítáno
na základě
průtoku
2 271 l/min (600 gpm)).
feet m
of(73
4 inch
40 pipe
for the
4 inch Valve
calculated
on a typical
flowtypického
rate of 600
GPM.
48 22,3
stop)Sch.
z DN100
(6“) Sch.
40 potrubí
pro 6“ Combination*
kombinace ventilů*
(vypočítáno
na základě
průtoku
5 678 l/min (1500 gpm)).
feet m
of(103
6 inch
Sch.
40 pipe
the
inch Valve
calculated
on a typical
flow typického
rate of 1500
GPM.
73 31,4
stop)
z DN200
(8“)for
Sch.
306potrubí
pro 8“Combination*
kombinace ventilů*
(vypočítáno
na základě
průtoku
9 463 l/min (2500 gpm)).
103 feet of 8 inch Sch. 30 pipe for the 8 inch Valve Combination* calculated on a typical flow rate of 2500 GPM.
GRAF BB
GRAPH
KOMBINACE
POŽÁRNÍHO
A REGULAČNÍHO
VENTILU*
DELUGE AND
CHECK VALVE
COMBINATION*
—
ZTRÁTA
JMENOVITÉHO
TLAKU
VERSUS
TOK —
— NOMINAL PRESSURE LOSS VERSUS FLOW
—
Modelmodel
DV-5 Deluge
Valve combined
with Model
CV-1FR
Riser Check
Valve
* Požární*ventil,
DV-5, v kombinaci
se zpětným
ventilem
stoupacího
potrubí,
model CV-1FR
**1-1/2
inch1-1/2”,
Model model
DV-5 Deluge
Valve combined
with 2 ventilem
inch Model
CV-1FR Riser
Check
ValveCV-1FR
** Požární
ventil
DV-5, v kombinaci
se zpětným
stoupacího
potrubí
2", model
Strana 12 z 16
Page 12 of 16
Montáž
Installation
POZNÁMKY
Stoupací potrubíNOTES
DN40 (1-1/2”) využívá
zpětný
ventil
stoupacího
(2”)
1-1/2 inch (DN40) riserspotrubí
utilizeDN50
a 2 inch
v kombinaci
ventilem,
model
(DN50) Risers požárním
Check Valve
in combinaDV-5,
DN40the
(1-1/2”).
tion with
1-1/2 inch (DN40) Model
DV-5
Deluge
Valve.
Správné fungování
požárních ventilů, model
DV-5,
závisí
na tom, zda
příslušenProper
operation
of jsou
the jejich
Model
DV-5
Deluge
Valves depends
upon
their trim
ství
namontována
v souladu
s pokyny,
které
being
installed
in accordance
with
the
jsou
uvedeny
v těchto
Technických
datech.
instructions
givenpříslušných
in this Technical
Pokud
není nákres
příslušenDatadodržen,
Sheet. může
Failure
follow the
apství
to to
způsobit,
že ventil
propriate
diagram
may
prevent
DV5
nebudetrim
fungovat
správně
a registrace,
the DV-5a Valve
functioning
propschválení
zárukyfrom
výrobce
nebudou platné.
erly, as well as void listings, approvals,
Ventil
DV-5
musí být namontován
na viditeland the
manufacturer’s
warranties.
ném a snadno přístupném místě.
The DV-5 Valve must be installed in a
readilyv místě,
visible kde
andjsou
accessible
location.
Teplota
namontovány
ventil
DV-5
a
jeho
příslušenství,
musí
být udržoThe DV-5 Valve and associated
trim
vána
na 4°Cat(40
°F).
mustminimálně
be maintained
a minimum
temperature
of
40°F/4°C.
Zateplení ventilu DV5 nebo jeho spojeného
příslušenství
Výsledkem
Heat
tracing ofnení
the povoleno.
DV-5 Valve
or its
associated
trimbýt
is not
permitted.
Heat
zateplení
může
vytvoření
zatvrdlých
tracing canusazenin,
result inkteré
the mohou
formation
of
minerálních
narušit
hardened
mineralventilu.
deposits that are casprávné
fungování
pable of preventing proper operation.
Požární ventil, model DV-5, musí být namonThe
DV-5
Deluge Valve
is to be
továnModel
v souladu
s následujícími
kritérii:
installed in accordance with the followKrok
1. Všechny vsuvky, spojky a zařízení
ing criteria:
musí
a bezand
vodního
Stepbýt
1. před
All montáží
nipples,čisté
fittings,
dekamene
a
roztřepených
okrajů.
Používejte
vices must be clean and free of scale
těsnicí
přípravek
nainstallation.
potrubní závity
střídmě
and burrs
before
Use
pipe
pouze
na
zasunovací
závity.
thread sealant sparingly on male pipe
threads
only. DV-5 musí být vybaven příKrok
2. Ventil
slušenstvím
v souladu
2A/2B. be
Step 2. The
DV-5s obrázky
Valve must
trimmed in accordance with Figure
Krok
3. Musíte dbát na to, aby pojistné ven2A/2B.
tily, filtry, kulové ventily atd. byly namontoSteptak,
3. Care
musttoku
be taken
to ensure
vány
aby šipky
směřovaly
správthatsměrem.
check valves, strainers, globe
ným
valves, etc. are installed with the flow
Krok
4. in
Vypouštěcí
vedoucí do
arrows
the propertrubkoví
direction.
odkapního trychtýře musí být namontováStep
4. Drainohyby,
tubingkteré
to the
drip funnel
no
s hladkými
nebudou
bránit
must be installed with smooth bends
průtoku.
that will not restrict flow.
Krok
vypouštěcí
ventil
a odkapní
Step5.5.Hlavní
The main
drain and
drip
funnel
trychtýř
mohou
být propojeny, aby
se regudrain may
be interconnected
provided
lační
ventilvalve
nacházel
minimálně
300 mm
a check
is located
at least
12
(12")
pod(300
odkapním
trychtýřem.
inches
mm) below
the drip funnel.
Krok
být zajištěn
vhodný
odvod
Step 6.6.Musí
Suitable
provision
must
be
made forvody.
disposal
of drain
water.
vypuštěné
Vypouštěná
voda musí
být
Drainage water
be directed
such
nasměrována
tak, must
aby nepoškodila
majetek
that it
will not osoby.
cause accidental damnebo
neohrozila
age to property or danger to persons.
Krok 7. Připojte přívodní regulační ventil
Step 7. Connect
Diaphragm
membránové
komory the
ke vstupní
straně
Chamberregulačního
Supply Control
to the
hlavního
ventiluValve
systému,
aby
inlet usnadněno
side of the system’s
control
bylo
nastavení main
ventilu
DV-5
valve in order to facilitate setting of the
(obrázek 3).
DV-5 Valve (Fig. 3).
Krok
systémy
pneumatické
aktivace
Step8.8.ProAn
Inspector’s
Test Connecmusí
inspekční
testovací
spoj,
tion, být
as zajištěn
described
in the
Technical
popsaný
v Technických
Data section,
must bedatech.
provided for Dry
Pilot Actuation systems.
TFP1415_CS
TFP1415
Krok 9. Pro systémy pneumatické aktivace
musí být zajištěno zařízení pro udržení tlaStep
9. An v Technických
Air Maintenance
Device, as
ku,
popsané
datech.
described in the Technical Data Section, 10.
must
bepokud
provided
Pilot
Krok
Susič,
se máfor
proDry
pneumaActuation.
tickou
aktivaci použít, musí být namontován
mezi
odkapním
ramenem
a zařízením
Step
10.
A desiccant
dryer,
when
pro
udrženífor
tlaku.
specified
Dry Pilot Actuation, is to
be installed
between
a drip leg
and the
Krok
11. Nízkotlaký
poplašný
spínač
pro
Air Maintenance
Device.
pneumatickou
aktivaci
musí být seřízen
takto:
Step 11. The Low Pressure Alarm
Switch for Dry Pilot Actuation is to be
• Nastavení
nízkotlakého poplašného
adjusted
as follows:
zařízení na přibližně 0,4 bar (6 psi) pod
minimálním
požadovaným
provozním
• Low
pressure
alarm setting
at aptlakem pilotního
podle
tabulky
proximately
6 psipotrubí
(0,4 bar)
below
the
A.
minimum
pilot line service pressure
requirement shown in Graph A.
• Nastavení poplašného požárního zaří• Fire
setting1,0at bar
approximately
zení alarm
na přibližně
(15 psi) pod
15
psi (1,0 bar)
below the provozním
minimum
minimálním
požadovaným
pilot
line
service
pressure
tlakem pilotního potrubí podlerequiretabulky
ment
A. shown in Graph A.
Step 12.
12. Nepoužívané
Unused pressure
alarm
Krok
spoje spínače
switch connections
must
plugged.
poplašného
zařízení musí
býtbe
zazátkovány.
Step13.
13.
The Pressure
Relief Valve
Krok
Přetlakový
ventil dodávaný
s pneprovided aktivovaným
with the Drypříslušenstvím
Pilot Actuationje
umaticky
Trim is factory
setaby
to relieve
at přibližně
a presnastaven
ve výrobě,
se uvolnil
sure
of 3,1
approximately
psi (3,1
bar),
při
tlaku
bar (45 psi), a45
může
se obvykle
which can typically be used for a maxipoužít pro maximální tlak systému pneumum dry pilot actuation system presmatické
2,8 bar
(40 psi).
Přetlakový
sure ofaplikace
40 psi (2,8
bar).
The Pressure
ventil
může
být
resetován;
musí
však být
Relief Valve may be reset; however,
it
resetován,
aby setouvolnil
který je
must be reset
relievepřiattlaku,
a pressure
v souladu
úřadu.
that is ins požadavky
accordancepříslušného
with the requirements
of the přetlakového
authority having
jurisdicPro
resetování
ventilu
nejprtion.
ve
uvolněte přítužnou matici a potom podleTotoho
upravte
víko - po Relief
směru hodinových
reset
the Pressure
Valve, first
loosen pro
the nastavení
jam nut and
then adjust
the
ručiček
vyššího
tlaku nebo
cap směru
accordingly
— clockwise
a
proti
hodinových
ručiček pro for
nastahigher
pressure
setting
or countervení
nižšího
tlaku. Po
kontrole
nastavení
clockwise for atlaku
lowerutáhněte
pressurepřítužnou
setting.
požadovaného
After verifying the desired pressure
matici.
setting, tighten the jam nut.
Krok 14. Vhodný automatický kontrolní
Step 14.
A suitable
automatic
supervipřívod
vzduchu
(dusíku),
popsaný
v části
sory air (nitrogen) supply, as described
technických údajů, musí být namontován
in the Technical Data Section, is to be
v souladu
technickými
údaji a
installed s příslušnými
in accordance
with the applinastaven
na
plus
0,69
nebo
minus
0,14
bar
cable Technical Data Sheet and set for
(plus
10 nebo
minus 22psi).
10 plus
or minus
psi (0,69 plus or
minus
Krok
15.0,14
Susič,bar).
pokud je to nutné pro kontrolní
musí
být when
namontoSteppřívod
15. A vzduchu,
desiccant
dryer,
reván
meziforodkapním
ramenem
zařízením
quired
the supervisory
airasupply,
is
pro
udržení
tlaku,between
model AMD-1,
to be
installed
a dripnebo
leg mezi
and
automatický
kontrolní
přívod vzduchu,
the Model AMD-1
Air Maintenance
Device orG16AC812,
between předakční
the Modelpříslušenství.
G16AC812
model
Automatic Supervisory Air Supply and
Krok
16. Kontrolní
the Preaction
Trim. nízkotlaký poplašný
spínač musí být připojen ke kontrolnímu
Step 16. The
Supervisory
Low Prespoplašnému
spouštěcímu
obvodu
poplasure Alarm
Switch is to be wired to the
chového
panelu.
supervisory alarm initiating circuit of
an alarm
panel.
Krok
17. Vedení
a elektrické spoje musí být
provedeny
v souladu
s požadavky
Step 17. Conduit and
electricalpříslušconného
úřaduare
a/nebo
elektrického
nections
to benárodního
made in accordance
zákona.
with the requirements of the authority
having
and/or hydrostatickéthe National
Krok
18.jurisdiction
Před provedením
Electric
ho
testu Code.
systému v souladu s požadavky
Step 18. Before a system hydrostatic
testů NFPA 13 pro přijetí systému musí být
v membránové komoře DV-5 snížen tlak;
test is performed
in accordance
with
automatický
vypouštěcí
ventil (položka
4,
NFPA
13
system
acceptance
test
reobr. 2A) musí být dočasně nahrazen 1/2"
quirements, the DV-5 Diaphragm
NPT zátkou, 3/32" větrací fitink (16 - obr. 2A)
Chamber is to be depressurized; the
musí
být dočasně
1/4"
zátAutomatic
Drain nahrazen
Valve (Item
4, NPT
Fig. 2A)
kou
šrouby
krytu membrány
musí
být
is toabe
temporarily
replaced with
a 1/2
stejnoměrně
a bezpečně
křížem
inch NPT plug,
the 3/32utaženy
inch Vent
Fitating
tahem.
utažení
ještě
jednou
zkontro(16 Po
- Fig.
2A) is
to be
temporarily
lujte,
zda jsou
šrouby
replaced
withvšechny
a 1/4 inch
NPTkrytu
plug,memand
brány
bezpečně utaženy.
the Diaphragm
Cover Bolts must be
uniformly and securely tightened
using a cross-draw sequence. After
tightening, double-check to make certain that all of the Diaphragm Cover
Bolts are securely tightened.
Kroky 1 až 12 musí být provedeny při počátečním nastavení suchého potrubního
ventilu, model DV-5, po provozním testu
protipožárního systému nebo po spuštění
systému z důvodu požáru.
Steps
1 through
are toventil.
be perKrok
1. Zavřete
hlavní12
regulační
formed when initially setting the Model
Krok
Zavřete Valve;
přívodníafter
regulační
ventil
DV-52.Deluge
an operational test of komory,
the fire protection
system;
membránové
regulační vzduchoor,ventil
afterpro
system
operationaktivaci
due to aakontfire.
vý
pneumatickou
rolní
regulační
vzduchový
Step
1. Close
the Mainventil.
Control Valve.
Nastavení ventilu
Valve Setting
Procedure
Krok
hlavní
vypouštěcíChamventil,
Step3.2.Otevřete
Close the
Diaphragm
vypouštěcí
systému
všechny
příber Supplyventil
Control
Valve,athe
Dry Pilot
davné
vypouštěcí
ventily v systému.
Line Air
Supply Control
Valve, andPoté,
the
co
voda přestane
unikat, zavřete
Supervisory
Air Supply
ControlvypoušValve.
těcí ventil systému a přídavné vypouštěcí
Step 3. Open the Main Drain Valve,
ventily.
hlavní and
vypouštěcí
ventil
SystemNechte
Drain Valve,
all auxiliary
otevřený.
drains in the system. After water
ceases
discharge,
close
the System
Krok
4. toStlačte
plunžr
automatického
Drain Valve and
auxiliary
valves.
vypouštěcího
ventilu,
abystedrain
ověřili,
zda je
Leave the
Main
Drain DV-5
Valvezcela
open.
otevřený
a zda
je ventil
vypuštěný.
Step 4. Depress the plunger of the
Automatic Drain Valve to verify that it
Krok
5. Vyčistěte
filtr athe
přívodní
memis open
and that
DV-5 spoj
Valve
is
bránové
komory
tím, že odmontujete čisticí
completely
drained.
zátku a košík filtru. Filtr musí být propláchStep
Clean otevření
the Strainer
in the reguDianut
při 5.
krátkém
přívodního
phragm
Chamber
Supplykomory.
connection
lačního
ventilu
membránové
by removing the clean-out plug and
Krok
6. Resetujte
systém.may be
strainer
basket.aktivační
The Strainer
flushed out by momentarily opening
Ruční
aktivace —Chamber
Zatlačte provozní
páku
the Diaphragm
Supply Connahoru;
v tuto chvíli však nezavírejte závětrol Valve.
sový kryt.
Step 6. Reset the actuation system.
Pneumatická aktivace — Vyměňte řízené
Manualsprinklery
Actuationa/nebo
— Push
the operatpilotní
resetujte
ruční
ing lever
up;Znovu
however,
do not
close the
řídicí
stanice.
nastavte
atmosférický
hinged cover at this time.
tlak pneumatického systému.
Dry Pilot Actuation — Replace operPOZNÁMKA
ated pilot sprinklers
and/or reset the
Abyste
předešli
možnosti
následného
spušmanual
control
stations.
Re-establish
tění
pilotního
sprinkleru pájedry přehřátého
pilot pneumatic
pressure.
dlového typu, musí být vyměněny všechny
NOTE
sprinklery pájedlového
typu, které byly příIn order
to prevent
thevyšší,
possibility
of a
padně
vystaveny
teplotě
než je maxisubsequent
of an overmální
jmenovitá operation
teplota prostředí.
heated solder type pilot sprinkler, any
Krok
7. Otevřete
regulační
ventil
solder
type pilotpřívodní
sprinklers
that were
membránové
komory atonechte
membránopossibly exposed
a temperature
vou
komoru,
aby
se zcela
natlakovala.
greater
than
their
maximum
rated ambient must be replaced.
Krok 8. Ovládejte (otevřenou) ruční řídicí
Step 7.
Open
the Diaphragm
Chamber
stanici,
aby
se z membránové
komory
vyvě-
TFP1415_EN TFP1415
tral zachycený vzduch. V případě potřeby
nejprve otevřete závěsový kryt a potom
Supply provozní
Control Valve
zatlačte
páku and
zcelaallow
dolů.time
Poté,for
co
full
pressure
to
build
up
in
the
Diaokysličená voda přestane vytékat z vypoušphragm Chamber.
těcího trubkoví ruční řídicí stanice, provozStep
Operate
(open)
ní
páku8.
POMALU
zavřete
tím, the
že jeManual
zatlačíte
ControlZavřete
Stationzávěsový
to vent trapped
air from
nahoru.
kryt a zasuňte
do
the Diaphragm
Chamber.
If necessary,
malého
otvoru v horní
části uzavírací
krabifirst
open
the hinged
ce
novou
zlomovou
tyč. cover, and then
fully pull down on the operating lever.
Krok
9. Zkontrolujte
vypouštěcí
spoje
SLOWLY
close the operating
lever,
by
z ruční
řídicí
a pneumatický
ovlapushing
it stanice
up, after
aerated water
dač.
Netěsnosti
musí být
odstraněny
ještě
ceases
to discharge
from
the Manual
Control
Station drain
tubing.
před
postoupením
na další
krok.Close the
hinged cover and insert a new break
Krok
způsobem
ověřte
rod in10.
theNásledujícím
small hole through
the top
of
schopnost
membrány
DV-5
udržet
tlak:
the enclosing box.
Když
natlakovaná
Stepje9.membránová
Inspect the komora
drain connections
podle
kroku
8, zavřete
dočasně
přívodní
from the
Manual
Control
Station
and
regulační
ventilActuator.
membránové
a slethe Dry Pilot
Any komory
leaks must
be corrected
proceeding
to the
dujte
tlakoměrbefore
membránové
komory,
zda
next step.k poklesu tlaku.
nedochází
Step 10.
Verifytlaku
the ability
for the DV-5
Jestliže
pokles
zaznamenáte,
musí
Diaphragm
to DV-5
hold pressure
folbýt
membrána
vyměněna as
a/nebo
lows:
netěsnosti
musí být odstraněny ještě před
postoupením
na další krok.
With the diaphragm
chamber pressurized per Step 8, temporarily close the
Jestliže
tlakoměr
membránové
komory
Diaphragm
Chamber
Supply Control
nenaznačuje
pokles
tlaku,
otevřete
znoValve, and monitor the Diaphragm
vu
přívodníPressure
regulačníGauge
ventil membránové
Chamber
for a drop in
komory
a postupte na další krok.
pressure.
Krok
11. inVyměňte
automatické
If a drop
pressurepoužité
is noted,
the DV-5
sprinklery
v potrubí
systému
a potom
oteDiaphragm
is to be
replaced
and/or
vřete
kontrolní
regulační
vzduchový
ventil
any leaks
must
be corrected
before
to the
step. vytvořitl
aproceeding
nechte systém,
abynext
automaticky
svůj
jmenovitý
tlak
vzduchu
bar (10
If the Diaphragm Chamber0,69
Pressure
psi).
Prohlédněte
Gauge
does notautomatický
indicate avypouštěcí
drop in
ventil,
zda nare-open
něm nejsou
Jestpressure,
thenetěsnosti.
Diaphragm
liže
najdeteSupply
netěsnosti,
určete/odstraňte
Chamber
Control
Valve and
jejich
příčinu
ve zpětném
ventilu stoupacíproceed
to the
next step.
ho potrubí.
Step 11. Replace operated automatic
sprinklers onPOZNÁMKA
the system piping and
then open
themožnosti
Supervisory
Air Supply
Abyste
předešli
následného
spušControl
Valve and
allow the system
to
tění
přehřátého
automatického
sprinkleru
automatically
re-establish
its nominal
pájedlového
typu,
musí být vyměněny
všechairautomatické
pressure of
10 psi pájedlového
(0,69 bar). typu,
Obny
sprinklery
servebyly
thepřípadně
Automatic
Drainteplotě
Valvevyšší,
for
které
vystaveny
leaks.
If there
are leaks,
než
je maximální
jmenovitá
teplota deterprostřemine/correct the cause of the leakage
dí.
problem within the Riser Check Valve.
Krok 12. Pomalu otevřete hlavní regulační ventil. Poté,NOTE
co voda přestane uniIn order
to preventspoje,
the possibility
of a
kat
z vypouštěcího
zavřete hlavní
subsequent
operation
ofautomatický
an overvypouštěcí
ventil.
Prohlédněte
heated solder
vypouštěcí
ventil, type
zda naautomatic
něm nejsousprinnetěskler, any
solder
type netěsnosti,
automatic určete/
sprinnosti.
Jestliže
najdete
klers thatjejich
werepříčinu.
possibly
exposed
to a
odstraňte
Pokud
jste nenašli
temperature greater than their maxižádnou netěsnost, je ventil DV5 připraven
mum rated ambient must be replaced.
k činnosti a hlavní regulační ventil musí být
Stepotevřen.
12. Slowly open the Main Control
zcela
Valve. Close the Main Drain Valve as
POZNÁMKY
soon as water
discharges from the
Když
hlavní regulační
ventiltheotevřený,
drainjeconnection.
Observe
Automatic
Valve for
leaks. se
If there
tlak
naDrain
membránové
komoru
může are
zvýleaks,
the cause
of
šit.
Toto determine/correct
zvýšení tlaku je normální,
a pokud
there are
jethe
tlakleakage
vyšší nežproblem.
17,2 bar If(250 psi),
musínose
leaks,
the DV-5
Valve is otevřením
ready to ručbe
snížit
částečným
a dočasným
ní řídicí stanice; nedopusťte však, aby tlak na
Strana 13 z 16
Page 13 of 16
tlakoměru membránové komory klesl pod
přívodní tlak na přívodním tlakoměru, proplaced
service
Main Control
tože
tentoinkrok
můžeand
mít the
za následek
rozpoValve
must
then
be
fully
opened.
jení ventilu DV-5.
NOTES systému inforPo nastavení protipožárního
When
the Main
Valve is
mujte
příslušné
úřady aControl
osoby odpovědné
za
opened, thepoplachů
pressure
on thea/nebo
Diamonitorování
speciálních
phragm Chamber
centrálních
stanic. may increase. This
increase in pressure is normal, and if
the pressure is greater than 250 psi
(17,2 bar), the pressure is to be relieved by partially and temporarily
opening the Manual Control Station;
however, do
not allow
the pressure
Následující
postupy,
kontroly
a údržbyas
se
indicated
ontak,
thejak
Diaphragm
Chamber
musí
provést
je uvedeno,
navíc ke
Pressure Gauge
to drop
the
specifickým
požadavkům
NFPAbelow
a jakýkoli
supply pressure
on odstraněn.
the Water
nedostatek
musí býtshown
okamžitě
Supply Pressure Gauge, since this acMajitel
odpovídá
kontrolu,
zkoušky
tion may
result inzatripping
of the
DV-5a
údržbu
Valve. svého protipožárního systému a
zařízení v souladu s tímto dokumentem a
After setting a fire protection system,
s příslušnými normami National Fire Pronotify the proper authorities and adtection
Association
(např. for
NFPA
25) vedle
vise those
responsible
monitoring
norem
jakéhokoli
příslušného
úřadu.
Pokud
proprietary and/or central station
máte
nějaké dotazy, měli byste kontaktovat
alarms.
dodavatele, který produkt namontoval,
nebo jejich výrobce.
Péče a údržba
Care and
Maintenance
Doporučujeme, aby kontrolu, zkoušky a
údržbu systémů automatických sprinklerů
prováděl kvalifikovaný servisní pracovník
v souladu s místními požadavky a/nebo
vnitrostátními zákony.
The following procedures, inspections,
and maintenance
must be performed
POZNÁMKY
as indicated,
in addition
to any
specific
Některé
z postupů
nastíněných
v tomto
oddíof souvisejících
the NFPA,poplašných
and any
lerequirements
vyústí ve spuštění
impairment
must be
immediately
corzařízení.
V důsledku
toho
musí být nejprve
rected. majitel a hasiči, centrální řídicí
uvědomen
stanice
nebo jiná
signální stanice,
kterou
The owner
is responsible
fornathe
inspection,
testing,
and
maintenance of
jsou
poplašná
zařízení
napojená.
their fire protection system and dePřed
uzavřením
hlavního regulačního
ventilu
vices
in compliance
with this docuprotipožárního
údržbářment, as wellsystému
as withz důvodu
the applicable
ských
prací na
který
standards
ofprotipožárním
the National systému,
Fire Protecřídí,
uzavření příslušných
protipožártionmusí
Association
(e.g., NFPA
25), in
ních
systémůtonejprve
příslušné
addition
the povolit
standards
of úřady
any
aauthority
všichni pracovníci,
na které můžeThe
mít tato
having jurisdiction.
inskutečnost
dopad, musí
být uvědoměni.
stalling contractor
or product
manufacturer should be contacted relative to
Každoroční
test funkčnosti
any questions.
Správné fungování ventilu DV-5 (tj. otevření
It is recommended that automatic
ventilu
jako při
požáru) se
zkontrolosprinkler
systems
bemusí
inspected,
vat
alespoň
jednou
ročně následujícím
způtested,
and
maintained
by a qualified
sobem:
Inspection Service in accordance with
local1.requirements
Krok
Pokud se vodaand/or
nesmí national
dostat za
code. trubku, postupujte takto:
stoupací
• Zavřete hlavníNOTES
regulační ventil. OtevřeSome
of the
procedures
te hlavní
vypouštěcí
ventil. outlined in
this section will result in operation of
• Otevřete
hlavní
regulační
ventil o jedthe
associated
alarms.
Consequently,
nu otáčkumust
za polohu,
v níž
vodatoprávě
notification
first be
given
the
začíná
vtékat
do hlavního
vypouštěcího
owner
and
the fire
department,
central
ventilu.
station,
or other signal station to which
the alarms are connected.
• Zavřete hlavní vypouštěcí ventil.
Before closing a fire protection system
Krok
Otevřetevalve
inspekční
testovací spoj
main2.control
for maintenance
potrubí
pro
pneumatickou
aktivaci.
work on
the
fire protection
system that
it controls, permission to shut down the
POZNÁMKA
affected fire protection systems must
Buďte
k rychlému
krofirst připraveni
be obtained
from provedení
the proper
ků
3, 4 a 5, pokud
se personnel
voda nesmíwho
dostat
za
authorities
and all
may
stoupací
trubku.
be affected
by this action must be notified.3. Ověřte, zda se ventil DV-5 spustil,
Krok
jak
naznačuje
tok vodyTest
do systému.
Annual
Operation
Procedure
Proper
operation
of
DV-5 Valve
Krok 4. Zavřete hlavníthe
regulační
ventil
(i.e.,
opening
of
the
DV-5
Valve
as dursys tému.
ing a fire condition) must be verified at
Krok
Zavřete
přívodní
regulační ventil
least5.once
a year
as follows:
membránové komory, regulační vzduchový
ventil1.pro
aktivaci
a kontStep
If pneumatickou
water must be
prevented
rolní
fromregulační
flowing vzduchový
beyond theventil.
riser, perform
the following
steps.
Krok
6. Resetujte
ventil DV5 v souladu
s Nastavením ventilu.
• Close the Main Control Valve. Open
the Main
Drain Valve.
Postup
čtvrtletního
testu poplašného
zařízení
• Opentoku
the vody
Main Control Valve one
turn beyond
thetoku
position
which
Testování
detektorů
vody at
v systému
waterprovádět
just begins
flow from
the
se musí
každéto
čtvrtletí.
Pro otesMain
Drain Valve.
tování
detektoru
toku vody, otevřete ventil
• Close
the Mainzkoušku,
Drain Valve.
pro
poplachovou
který umožní
průtok vody do poplašného tlakového spíSteptoku
2. vody
Open
the Dry
Pilot Line
Innače
a/nebo
poplašného
zařízení
spector’s
Test Connection.
vodního
motoru.
Po uspokojivém provedení testu mokrý řídicí ventil pro zkoušku
NOTE
zavřete.
Be prepared to quickly perform Steps
3, 4, and
5, if watertestu
mustkontrolního
be prevented
Postup
čtvrtletního
from flowingpoplašného
beyond the spínače
riser.
nízkotlakého
Správné
kontrolního
nízkotlakéStep 3.fungování
Verify that
the DV-5 Valve
has
ho
poplašného
spínače se by
musíthe
kontrolovat
tripped,
as indicated
flow of
čtvrtletně
následujícím
způsobem:
water into
the system.
Step1.4. Otevřete
Close thehlavní
system’s
Main ConKrok
vypouštěcí
venValve. pro zpětný ventil stoupacího
tiltrol
systému
potrubí
P7, Diaphragm
obrázek 2A),Chamabyste
Step 5.(položka
Close the
pomalu
uvolnili
kontrolní
tlak
vzduchu
ze
ber Supply
Control
Valve,
the
Dry Pilot
systému.
zda Valve,
je kontrolní
nízLine AirZkontrolujte,
Supply Control
and the
kotlaký
poplašný
funkční
a zda
jsou
Supervisory
Airspínač
Supply
Control
Valve.
nastavovacíbody nízkého tlaku přibližně
Step 6.(5 psi).
Reset the DV-5 Deluge Valve
0,34 bar
in accordance with the Valve Setting
Procedure.
Krok
2. Zavřete hlavní vypouštěcí ventil
systému (bod 97, obrázek 2A) a nechte,
Quarterly
Waterflow
Alarm Test
aby
se znovu
vytvořil kontrolní
tlak sysProcedure
tému plus 0,69 nebo minus 0,14 bar (plus
Testing
of the system
waterflow
alarms
10
nebo minus
2 psi). Kontrolní
nízkotlaký
must
be
performed
quarterly.
To
test
poplašný spínač by se měl vrátit do svého
the waterflow alarm, open the Alarm
"normálního" stavu.
Test Valve, which will allow a flow of
water to
the Waterflow
Pressure Alarm
Údržba
přetlakového
ventilu
Switch and/or Water Motor Alarm.
Přetlakováním potrubí v systému vzduUpon satisfactory completion of the
chem
se otevře
(položka
test, close
the přetlakový
Alarm Testventil
Valve.
P4, obrázek 2A). Jestliže se bude přes zpětQuarterly
Supervisory
Presný
ventil vypouštět
vzduch i Low
poté, co
tlak
sure Alarm
Test
Procedure
systému
klesl do
rozpětí
normálního kontPropertlaku
operation
the minus
Supervisory
rolního
plus 0,69ofnebo
0,14 bar
Low10Pressure
Alarm
must be
(plus
nebo minus
2 psi),Switch
je pravděpodobperformed
quarterlymístě
as follows:
né,
že se v usazovacím
nashromáždily
úlomky.
vyčištění
usazovacího
místa
Step 1.Pro
Crack
open the
System Main
pomalu
vytáhněte
nahoru
Drain Valve
for the
Riserkroužek
Check v horní
Valve
(Itemzpětného
P7, Figure
2A) aby
to slowly
relieve
části
ventilu,
vzduch
mohl
supervisory
air pressure
from the
sysventilem
plně procházet,
a potom
uvolněte
tem. Verify
the ventil
Supervisory
Low
kroužek,
aby sethat
zpětný
prudce zavřel.
Pressure
Alarm
operational
Podle
potřeby
čisticíSwitch
proces is
opakujte.
and that the low pressure set point is
approximately 5 psi (0,34 bar).
Strana 14 z 16
Page 14 of 16
Čtvrtletní testování pneumatického
ovladače pro pneumatickou aktivaci
Step 2. Close the System Main Drain
Správné
fungování
pneumatického
Valve (Item
P7, Figure
2A) andovladaallow
če
pro
pneumatickou
aktivaci
se musíof
zkonthe system supervisory pressure
10
trolovat
čtvrtletně
plus or alespoň
minus 2jednou
psi (0,69
plus ornásleduminus
jícím
0,14způsobem:
bar) to be automatically re-established.
The Supervisory
Low Pressure
Krok
1. Zavřete
hlavní regulační
ventil.
Alarm Switch should return to its “normal” 2.
condition.
Krok
Otevřete hlavní vypouštěcí ventil.
Pressure
Reliefinspekční
Valve Maintenance
Krok
3. Otevřete
testovací spoj
Over
pressurization
of the system
na
potrubí
pro pneumatickou
aktivaci.piping with air will result in the opening of
Krok
4. Zkontrolujte,
se průtok
the Pressure
Reliefzda
Valve
(Item vody
P4,
z vypouštěcího
otvoru Valve
pneumatického
Fig. 2A). If the Relief
continues
ovladače
na plný
to bleedzvýší
air after
theprůtok.
system pressure
has been reduced to its normal superKrok
5. Zkontrolujte,
zda tlak
visory
pressure range
of membránové
10 plus or
komory
klesl
25 %
tlaku
minus 2
psipod
(0,69
plus
orpřívodu
minus vody.
0,14
bar), 6.
most
likely inspekční
debris became
lodged
Krok
Zavřete
testovací
spoj
the seating
Totlak
help
clean the
ainnechte
znovu area.
vytvořit
v potrubí
pro
seating area, aktivaci.
slowly pull
up on thepneuring
pneumatickou
Prohlédněte
at the top of the Relief Valve to allow a
matický ovladač, zda na něm nejsou netěsfull flow of air through the Relief Valve,
nosti.
Netěsnosti
musí
odstraněny
and then
release
thebýt
ring
to allow ještě
the
před
postoupením
na
další
krok.
Relief Valve to snap closed. Repeat the
cleaning
procedure
as necessary.
Krok
7. Pomalu
otevřete
hlavní regulační ventil. Poté, co voda přestane uniQuarterly
Dry Pilot
Actuator
Test
kat
z vypouštěcího
spoje,
zavřete
hlavní
Procedure For Dry Pilot Actuation
vypouštěcí ventil. Prohlédněte automatický
Proper operation of the Dry Pilot Acvypouštěcí
zda na
něm nejsou
netěstuator for ventil,
dry pilot
actuation
must
be
nosti.
Jestliže
najdete
netěsnosti,
určete/
verified
at least
quarterly
as follows:
odstraňte jejich příčinu. Pokud jste nenašli
Step 1.netěsnost,
Close thejeMain
Valve.
žádnou
ventilControl
DV5 připraven
k činnosti
a hlavní
ventilValve.
musí být
Step 2. Open
theregulační
Main Drain
zcela otevřen.
Step 3. Open the Inspector’s Test Connection on thePOZNÁMKA
Dry Pilot Line.
Když
je
hlavní
regulační
Step 4. Verify that the ventil
flow ofotevřený,
water
tlak
membránové
komoru sedrain
můžeconzvýfromnathe
Dry Pilot Actuator
šit.
Toto zvýšení
tlakutojeanormální,
nection
increases
full flow. a pokud
je tlak vyšší než 17,2 bar (250 psi), musí se
Stepčástečným
5. Verifya dočasným
that the otevřením
Diaphragm
snížit
ručChamber
pressure
has
decreased
ní řídicí stanice; nedopusťte však, aby tlak to
na
below 25%
of the water
supply
prestlakoměru
membránové
komory
klesl
pod
sure.
přívodní tlak na přívodním tlakoměru, proStep
6. krok
Close
the
Test
tože
tento
může
mítInspector’s
za následek rozpoConnection
and allow the dry pilot line
jení
ventilu DV-5.
pressure to re-establish. Check the
Čtvrtletní
nízkotlakého
Dry Pilot testování
Actuator drain
for leaks. Any
poplašného
a vypouštění
leaks must zařízení
be corrected
beforekonproceedingpro
to the
next
step.
denzátu
účely
pneumatické
aktivace
Pro
účely
pneumatické
aktivace
se musí
Step
7. Slowly
open the
Main Control
test
nízkotlakého
spínačeasa
Valve.
Close the poplašného
Main Drain Valve
vypuštění
pilotního
potrubí
soon as kondenzátu
water discharges
from
the
provádět
každé čtvrtletí
následujícím
způdrain connection.
Observe
the Autosobem.
matic Drain Valve for leaks. If there are
leaks, determine/correct the cause of
Krok
1. Zavřeteproblem.
hlavní regulační
the leakage
If thereventil.
are no
leaks,
the
DV-5
Valve
ready toventil
be
Krok 2. Zavřete přívodní isregulační
placed in service
and the Main Control
membránové
komory.
Valve must then be fully opened.
Krok 3. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil.
NOTE
Krok
4. Následujícím
způsobem
vypusťte
When
the Main Control
Valve
is
kondenzát
potrubí
pro pneumatickou
aktiopened, the pressure
on the Diavaci:
phragm Chamber may increase. This
increase in pressure is normal, and if
the pressure is greater than 250 psi
(17,2 bar), the pressure is to be re-
TFP1415_CS
TFP1415
• Zavřete kalibrační testovací ventil, který
se nachází pod tlakoměrem potrubí pro
lieved
by partially
and temporarily
pneumatickou
aktivaci.
opening the Manual Control Station;
however,
do not1/4”
allow
the z kalibračního
pressure as
• Odmontujte
zátku
indicated
on the
Diaphragm Chamber
testovacího
ventilu.
Pressure Gauge to drop below the
• Otevřete
kalibrační
testovací
supply
pressure
shown
on the ventil
Watera
nechte
veškerýGauge,
případný
kondenzát
Supply
Pressure
since
this actionvytéct
may ven.
result in tripping of the DV-5
Valve.
•
Zavřete kalibrační testovací ventil, vyměňte
a potom
kalibrační
Quarterly
Lowzátku
Pressure
Alarm
testovací
ventil otevřete.
Test
Procedure
And Condensate
Drain5.Procedure
For Drytestovací
Pilot spoj
Krok
Otevřete inspekční
Actuation
v potrubí pro pneumatickou aktivaci a
For Dryuvolněte
Pilot Actuation,
testing
the
pomalu
atmosferický
tlak.ofZkonLow Pressure Alarm Switch and draintrolujte, zda je nízkotlaký poplašný spínač
age of the pilot line condensate must
funkční
a zda jsou
nastavovací
body nízkébe performed
quarterly
as follows.
ho tlaku následující:
Step 1. Close the Main Control Valve.
• Nastavení nízkotlakého poplašného
Step
2. Close
the Diaphragm
Chamzařízení
na přibližně
0,4 bar (6 psi)
pod
berminimálním
Supply Control
Valve.
požadovaným provozním
tlakem
pilotního
potrubí
podle
tabulky
Step
3. Open
the Main
Drain
Valve.
A.
Step 4. Drain the dry pilot line condensate
as follows:
• Nastavení
poplašného požárního zařízení na přibližně 1,0 bar (15 psi) pod
• Close
the Gauge
Test Valve
located
minimálním
požadovaným
provozním
below
Dry Pilot
Line
Pressure
tlakem the
pilotního
potrubí
podle
tabulky
Gauge.
A.
• Remove the 1/4 inch Plug from the
Krok
6. Zavřete
inspekční testovací spoj a
Gauge
Test Valve.
nechte
potrubí
pro
pneumatickou
• Crack Open the
Gauge Testaktivaci,
Valve
abyand
se automaticky
natlakovalo. if any, to
allow all condensate,
drain
out.
Krok
7. Otevřete
přívodní regulační ventil
• Close thekomory.
Gauge Test Valve, remembránové
place the Plug, and then open the
Krok
8. Pomalu
otevřete hlavní reguGauge
Test Valve.
lační ventil. Poté, co voda přestane unikat
z vypouštěcího
zavřete
hlavní
Step
5. Open thespoje,
Dry Pilot
Line
Invypouštěcí
Prohlédněte automatický
spector’s ventil.
Test Connection,
and slowly
vypouštěcí
ventil, zdapressure.
na něm nejsou
relieve pneumatic
Verifynetěsthat
nosti.
Jestliže
najdete
netěsnosti,
the Low
Pressure
Alarm
Switch isurčeoperational and
thatpříčinu.
the lowPokud
pressure
set
te/odstraňte
jejich
najdete
points netěsnosti,
are as follows:
nějaké
zcela otevřete hlavní
regulační ventil.
• Low pressure alarm setting at approximatelyPOZNÁMKA
6 psi (0,4 bar) below the
Když
je hlavní
regulační
ventilpressure
otevřený,
minimum
pilot
line service
shown
in Graph
A. zvýtlakrequirement
na membránové
komoru
se může
šit.
Toto alarm
zvýšenísetting
tlaku jeat
normální,
a pokud
• Fire
approximately
je tlak
vyšší
nežbar)
17,2 bar
(250 psi),
musí se
15 psi
(1,0
below
the minimum
snížit
částečným
a dočasným
otevřením
ručpilot
line service
pressure
requirení řídicí
mentstanice;
shownnedopusťte
in Graph však,
A. aby tlak na
tlakoměru membránové komory klesl pod
Step 6.tlak
Close
the Dry tlakoměru,
Pilot Line proInpřívodní
na přívodním
spector’s
Testmůže
Connection,
and rozpoallow
tože
tento krok
mít za následek
theventilu
Dry Pilot
jení
DV-5.Line to automatically repressurize.
Step 7. Open the Diaphragm Chamber
Supply Control Valve.
Step 8. Slowly open the Main Control
Valve. Close the Main Drain Valve as
soon as water discharges from the
drain connection. Observe the Automatic Drain Valve for leaks. If there are
leaks, determine/correct the cause of
the leakage problem. If there are no
leaks, fully open the Main Control
Valve.
NOTE
When the Main Control Valve is
opened, the pressure on the Diaphragm Chamber may increase. This
increase in pressure is normal, and if
the pressure is greater than 250 psi
(17,2 bar), the pressure is to be relieved by partially and temporarily
opening the Manual Control Station;
however, do not allow the pressure as
indicated on the Diaphragm Chamber
Pressure Gauge to drop below the
supply pressure shown on the Water
Supply Pressure Gauge, since this action may result in tripping of the DV-5
Valve.
TFP1415_EN TFP1415
Omezená záruka
Limited
Warranty
Záruka na produkty společnosti Tyco Fire
Products je poskytována pouze původnímu
kupujícímu na dobu deseti (10) let, a to
v případě
materiálu a provedení,
Productsvad
manufactured
by Tycopokud
Fire
jsou
zaplaceny
a řádně solely
namontovány
Products
are warranted
to the
aoriginal
udržovány
v rámci
Buyer
for běžného
ten (10)použití
yearsa
servisu.
zárukain
vyprší
za deset
(10)worklet od
againstTato
defects
material
and
data
dodáníwhen
společností
Tycoand
Fireproperly
Products.
manship
paid for
installedseand
maintainedna
under
normalči
Záruka
neposkytuje
produkty
use and service.
This warranty
will exsoučásti,
které vyrobily
společnosti,
jež
pire tenz vlastnického
(10) years from
datepřidružené
of shipnejsou
hlediska
ment
by Tyco Tyco
Fire Products.
No warke
společnosti
Fire Products,
a na
ranty isa součásti,
given které
for products
or
produkty
byly používány
components manufactured
by companesprávným
způsobem, které
nebyly
nies not namontovány,
affiliated by ownership
with
správně
byly vystaveny
Tyco Fire
Products
or for products
and
korozi
nebo
které nebyly
namontovány,
components
which have či
been
subject
udržovány,
modifikovány
opravovány
to misuse, improper installation, corrov souladu s příslušnými normami National
sion, or which have not been installed,
Fire
Protection
Association
maintained,
modified
or repaired a/nebo
in acnormami
jakéhokoli
jiného
příslušného
cordance with applicable Standards
of
úřadu.
Materiály,
které
jsou,
jak
společnost
the National Fire Protection AssociaTyco
Products
zjistí, vadné,
musí
být
tion, Fire
and/or
the standards
of any
other
dle
vlastního Having
uvážení Jurisdiction.
společnosti Tyco
Fire
Authorities
MateProducts
buď
vyměněny.
rials found
byopraveny,
Tyco Fire nebo
Products
to be
Společnost
nepřijímá,
defective Tyco
shallFire
beProducts
either ani
repaired
or
ani
neopravňuje
žádnou
osobu k tomu,
replaced,
at Tyco
Fire Products’
sole
aby
jejím
jménem
přijala neither
v souvislosti
option.
Tyco
Fire Products
assumes, norproduktů
authorizes
any částí
person
to
s prodejem
či jejich
žádný
assume Společnost
for it, any other
in
závazek.
Tyco obligation
Fire Products
connection
with the sale
of products
or
nenese
odpovědnost
za chyby
ve vzhledu
parts of sprinklerů
products. Tyco
Firenepřesné
Productsči
systému
ani za
shall not
be responsible
for sprinkler
neúplné
informace
dodané kupujícím
nebo
system
design errors or inaccurate or
jeho
zástupci.
incomplete information supplied by
V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚrepresentatives.
NENESE SPOLEČNOST
Buyer or Buyer’s
TYCO FIRE PRODUCTS ODPOVĚDNOST,
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PODLE SMLUVNÍHO PRÁVA, PRÁVA
PRODUCTS BE LIABLE, IN CONOBČANSKOPRÁVNÍCH
DELIKTŮ,
PODLE
TRACT, TORT, STRICT
LIABILITY
OR
PŘESNĚ
ODPOVĚDNOSTI
NEBO
UNDERVYMEZENÉ
ANY OTHER
LEGAL THEPODLE
TEORIE, ZAINDIRECT,
SOUVISEJÍCÍ,
ORY, JINÉ
FORPRÁVNÍ
INCIDENTAL,
NEPŘÍMÉ,
NEBO NÁSLEDNÉ
SPECIALZVLÁŠTNÍ
OR CONSEQUENTIAL
ŠKODY
VČETNĚINCLUDING
MIMO JINÉ PRACOVNÍCH
DAMAGES,
BUT NOT
POPLATKŮ,
BEZLABOR
OHLEDUCHARGES,
NA TO, ZDA BYLA
LIMITED TO
REINFORMOVÁNA
O WHETHER
MOŽNOSTI TYCO
VZNIKU
GARDLESS OF
TAKOVÝCH
ŠKOD, A V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ
FIRE PRODUCTS
WAS INFORMED
JEJÍ
ODPOVĚDNOST
NEPŘESÁHNE
ABOUT
THE POSSIBILITY
OF ČÁSTKU
SUCH
DAMAGES,
AND
VE
VÝŠI PRODEJNÍ
CENY.IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LIVÝŠE
UVEDENÁ
ZÁRUKA JE
POSKYTOVÁNA
ABILITY
EXCEED
AN
AMOUNT
MÍSTO
JAKÝCHKOLI
JINÝCHPRICE.
VÝSLOVNÝCH
EQUAL
TO THE SALES
ČI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ
THE FOREGOING
IS
ZÁRUK
PRODEJNOSTI AWARRANTY
VHODNOSTI PRO
MADE IN ÚČEL
LIEU OF ANY AND ALL
KONKRÉTNÍ
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Strana 15 z 16
Page 15 of 16
Postup při
Ordering
objednání
Procedure
S odkazem na tabulku A na straně 16
se musí následující položky objednávat
samostatně:
With reference to Table A on Page 16,
the following items must be ordered
• Požární ventil
separately:
• Zpětný ventil stoupacího potrubí
•• Deluge
Spojka Valve
(mezi požárním ventilem a
• Riser
Check
Valvestoupacího potrubí)
zpětným
ventilem
•• Coupling
(Deluge Valve
to Riser
Předakční příslušenství
s jednoduchým
Check
Valve)
uzamčením
•• Single
Interlock
Preaction Trim
Kontrolní
přívod vzduchu
•• Supervisory
Air
Supply
Pneumatický vzduchový přívod
• Dry Pilot Air Supply
• Příslušenství
• Accessories
POZNÁMKA
Stoupací potrubí NOTE
DN40 (1-1/2”) využívá
zpětný
ventil(DN40)
stoupacího
potrubí
(2”)
1-1/2 inch
risers
utilizeDN50
a 2 inch
v kombinaci
s požárním
ventilem,
model
(DN50) Riser
Check Valve
in combinaDV-5,
DN40the
(1-1/2”).
tion with
1-1/2 inch (DN40) Model
DV-5 Deluge Valve.
Čísla dílů pro ventily, model DV-5,
Part Numberspřednastaveným
for factory pre-trimmed
s příslušenstvím
ve výrobě,
Model
DV-5v ceníku.
Valves are provided in the
jsou
uvedena
Price Book.
Náhradní díly příslušenství:
Specifikujte:
(popis)
pro
použití s požárním
Replacement
Trim
Parts:
ventilem,
DV-5, P/N (viz
2A).
Specify:model
(description)
forobrázek
use with
Model DV-5 Deluge Valve, P/N (see
Figure 2A).
Strana 16 z 16
Page 16 of 16
TFP1415_CS
TFP1415
POŽÁRNÍ VENTIL (VYBERTE JEDEN)
P/N jsou pro americké standardní spoje drážka x drážka a pro závitové otvory. Ohledně dalších
konfigurací
viz Technická
data TFP1305.
DELUGE VALVE
(SELECT
ONE) Specifikujte: Požární ventil [velikost], model DV-5, drážka x
drážka,
P/Nfor
[upřesněte].
P/N’s are
American Standard Groove x Groove Connections, and Threaded Ports, For
other“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . configurations refer to Technical Data Sheet TFP1305. Specify: (size)
DV-5
1-1/2
P/N Model
52-477-1-919
x groove Deluge Valve, P/N (specify).
2groove
“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
52-477-1-910
31-1/2
“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-912
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-919
42“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-913
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-910
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-912
63“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-915
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-913
84“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-916
6 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-477-1-915
ZPĚTNÝ
8 Inch . .VENTIL
. . . . . . .STOUPACÍHO
. . . . . . . . . . . . POTRUBÍ
. . . . . . . . . (VYBERTE
. . . . . . . . . .JEDEN)
.....................
P/N 52-477-1-916
P/N jsou pro americké standardní drážkované spoje. Další konfigurace najdete v Technických datech
RISERohledně
CHECKzpětného
VALVE ventilu
(SELECT
ONE) potrubí, model CV-1FR, drážka x drážka. Specifikujte:
TFP950
stoupacího
P/N’s are
forstoupacího
American potrubí
Standard
Grooved
Connections.
For other
configurations
refer Pro
to
Zpětný
ventil
[velikost],
model
CV-1FR, drážka
x drážka,
P/N [upřesněte].
Technical
Data1-1/2“
Sheetpoužijte
TFP950
for the
groove
x groove
Model
stoupací
potrubí
zpětný
ventil
stoupacího
potrubí
2". CV1-FR Riser Check Valve.
Specify: (size), Model CV-1FR groove x groove Riser Check Valve, P/N (specify). For 1-1/2
2inch
“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
59-590-1-020
risers, use the 2 Inch Riser Check Valve.
3 “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
59-590-1-030
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 59-590-1-020
42“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-590-1-040
3 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 59-590-1-030
6 “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
59-590-1-060
4 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 59-590-1-040
86“ Inch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-590-1-080
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 59-590-1-060
8 Inch . .(VYBERTE
. . . . . . . . . JEDNU)
..................................................
P/N 59-590-1-080
SPOJKA
P/N jsou pro americké standardní drážkované spoje. Ohledně dalších konfigurací a povrchových
COUPLING
(SELECT
ONE) nebo TFP1880. Spojka pro připojení zpětného ventilu stoupacího
úprav
viz Technická
data TFP1830
P/N’s
are
for
American
Connections.
ForSpecifikujte:
other configurations
and
potrubí k výstupu požárníhoStandard
ventilu seGrooved
musí objednat
samostatně.
[Velikost], [číslo],
finishes refer to Technical Data Sheet TFP1830 or TFP1880. A coupling to attach the
natřená, [popis], P/N [specifikujte]. U stoupacího potrubí 1-1/2“ použijte pro výstup zpětného ventil
Riser Check Valve to the outlet of the Deluge Valve must be separately ordered. Specify:
stoupacího potrubí 2" další redukční spojku.
(Size), (Figure #), painted, (description), P/N (specify). For 1-1/2 inch risers, order an
2additional
x 1-1/2” natřená
redukční
spojka, číslo
716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 7162015ES
Reducing
Coupling
for the
outlet of the 2 inch Riser Check Valve.
Natřená pevná spojka, 2” číslo 772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
77220ASC
2 x 1-1/2 Inch Figure 716 Painted Reducing Coupling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 7162015ES
Natřená
pevná 772
spojka,
3” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. . . . . P/N
77230ASC
2 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77220ASC
Natřená
pevná 772
spojka,
4” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. . . . . P/N
77240ASC
3 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77230ASC
Natřená
pevná 772
spojka,
6” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . . .. ... .. . . .. ... .. . .. ... .. . . .. ... .. . .. ... .. . . .. ... .. . .. ... .. . . . . . P/N
77260ASC
4 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77240ASC
6 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77260ASC
Natřená
pevná 772
spojka,
8” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . . .. ... .. . . .. ... .. . .. ... .. . . .. ... .. . .. ... .. . . .. ... .. . .. ... .. . . . . . P/N
77280ASC
8 Inch Figure 772 Painted Rigid Coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 77280ASC
PŘEDAKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VYBERTE JEDNO)
Specifikujte:
[specifikujte
velikost aONE)
konečnou úpravu - pozinkované jsou standard) předem částečPREACTION
TRIM (SELECT
ně
smontovaný
kontrolovaný
s jednoduchým
uzamčením
s příslušenstvím
pneuSpecify:
(specify
size and předakční
finish — systém
galvanized
is standard)
Semi-Preassembled
Supermatické
aktivaceInterlock
pro požární
ventily model
DV-5,
P/NDry
[specifikujte].
vised Single
Preaction
System
With
Pilot Actuation Trim for Model DV-5
Deluge
Valves, P/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(specify).
1-1/2
a 2” pozinkované
P/N 52-478-2-118
1-1/2a&2”2černé
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
1-1/2
P/N52-478-2-118
52-478-1-118
1-1/2
& 2 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
3”
pozinkované
P/N52-478-1-118
52-478-2-115
3 černé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inch Galvanized. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
3”
P/N52-478-2-115
52-478-1-115
3 Inch Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-478-1-115
4, 6 a 8” pozinkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-478-2-112
4, 6 & 8 Inch Galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-478-2-112
4,4,66&&8”8černé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N52-478-1-112
52-478-1-112
Inch Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
PŘÍVOD KONTROLNÍHO VZDUCHU (VYBERTE JEDEN)
SUPERVISORY
AIR SUPPLY
ONE)
Zařízení
schopné udržet
jmenovitý(SELECT
tlak vzduchu
nebo dusíku v systému ve jmenovité výši 0,69 bar
A device
capable
of maintaining
nominal system
air or nitrogen
pressure
nominal 10
(10
psi) se musí
objednat
samostatně.a Specifikujte:
[Specifikujte
model a popis],
P/Nof
[specifikujte].
psi (0,69 bar) must be separately ordered. Specify: (Specify model and description), P/N
Zařízení
pro
udržení
tlaku,
model
AMD-1
(TFP1221).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
52-324-2-002
(specify).
Zařízení pro udržení tlaku dusíku, model AMD-3 (TFP1241). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-328-2-001
Model AMD-1
Air Maintenance
Devicemodel
(TFP1221)
. . . . .(TD126)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
P/N
Automatický
kontrolní
přívod vzduchu,
G16AC812
P/N52-324-2-002
52-150-1-001
Model AMD-3 Nitrogen Maintenance Device (TFP1241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-328-2-001
PŘÍVOD
VZDUCHU
V PNEUMATICKÉM
(VYBERTE
Model G16AC812
Automatic
Supervisory SYSTÉMU
Air Supply (TD126)
. . .JEDEN)
.............
P/N 52-150-1-001
Zařízení schopné udržet jmenovitý tlak vzduchu nebo dusíku v pneumatickém systému ve jmenovité
výši
0,69 bar
(10AIR
psi) se
musí objednat
samostatně.
DRY
PILOT
LINE
SUPPLY
(SELECT
ONE) Specifikujte: (Specifikujte model a popis),
P/N
(specifikujte).
A device
capable of maintaining the required nominal system air or nitrogen pressure
within the dry pilot lines per Graph A must be separately ordered. Specify: (Specify
model
Zařízení pro udržení tlaku, model AMD-1 (TFP1221). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
52-324-2-002
and description), P/N (specify).
Zařízení pro udržení tlaku, model AMD-2 (TFP1231). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
52-326-2-001
Model AMD-1
Air Maintenance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-324-2-002
Zařízení
pro udržení
tlaku dusíku,Device
model (TFP1221)
AMD-3 (TFP1241).
52-328-2-001
Model AMD-2 Air Maintenance Device (TFP1231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-326-2-001
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(PODLE
POTŘEBY)Device (TFP1241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-328-2-001
Model AMD-3 Nitrogen
Maintenance
Specifikujte: [popis], P/N [specifikujte].
ACCESSORIES (AS NEEDED)
600 psi měřič tlaku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 92-343-1-004
Specify: (description), PN (specify).
Poplach vodního motoru, model WMA-1 (TFP921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-630-1-001
Ruční
řídicí
stanice
s pozinkovanými
model MC-1
600 PSI
Water
Pressure
Gauge . . . . . . .spoji
. . . . . pro
. . . . .dálkovou
. . . . . . . . .pneumatickou
. . . . . . . . . . . . .aktivaci,
.
P/N 92-343-1-004
(TFP1382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N52-630-1-001
52-289-2-001
Model WMA-1 Water Motor Alarm (TFP921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
Model MC-1 Manual Control Stations with
galvanized connections for remote dry pilot actuation (TFP1382). . . . . . . . . . .
P/N 52-289-2-001
TABULKA A — OBJEDNÁVKOVÝ SEZNAM
Poznámka: Tento dokument je překlad. Překlady jakýchkoli materiálů z angličtiny do jiných jazyků se považují pouze za pomůcku pro čtenáře, kteří neumí anglicky. Přesnost
překladu není ani garantována, ani implikována. Pokud se objeví nějaké otázky ohledně přesnosti informací obsažených v překladu, použijte prosím anglickou verzi dokumentu
TABLEJakékoli
A — ORDERING
TFP1415, která je oficiální verzí dokumentu.
rozpory či rozdíly LIST
vzniklé v překladu nejsou zavazující a nemají žádný právní účinek, pokud jde o shodu, uplatňování či
jakékoli jiné účely. www.quicksilvertranslate.com.
TYCO
FIRE
PRODUCTS,
North
CannonAvenue,
Avenue,Lansdale,
Lansdale, Pennsylvania
Pennsylvania 19446
TYCO
FIRE
PRODUCTS,
451451
North
Cannon
19446

Podobné dokumenty

1-1/2 thru 8 - Tyco Fire Products

1-1/2 thru 8 - Tyco Fire Products POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN40 a DN50 (1-1/2 a 2”)

Více

Tyco Fire Products TFP500

Tyco Fire Products TFP500 ní nebo předakční ventil otevřel nebo aby Opening of the Model MC-1 Manual voda mohla vtékat do potrubí systému. Control Station relieves hydraulic or pneumatic pressure, as applicable, which in tu...

Více

Tyco Fire Products TFP500

Tyco Fire Products TFP500 actuation, pressure is released klerutonebo v případě předakčních due opening of a pilot sprinkler,systéor můthe s dvojitým se tlak preacvzduchu in case of uzamčením double interlock uvolní z potru...

Více

Tyco Fire Products TFP500

Tyco Fire Products TFP500 Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Více

1‑1/2” až 8” - Tyco Fire Products

1‑1/2” až 8” - Tyco Fire Products Technical Data Sheet bránovéhointypu, který závisí na tlaku vody TFP1305) is a diaphragm valve v membránové komoře, abystyle membrána that depends upon in zůstala uzavřená protiwater tlaku pressure...

Více

Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve

Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve potrubí more than aby 20 automatic sprinklers is to sprinklerů, bylo možné monitorovat have theintegritu sprinklersystému. piping automatically celkovou V případě konsupervised předakčního to monit...

Více