www.thunova.cz Kapitola 1 – ÚVOD DO MAKROEKONOMIE

Komentáře

Transkript

www.thunova.cz Kapitola 1 – ÚVOD DO MAKROEKONOMIE
www.thunova.cz
Kapitola 1 – ÚVOD DO MAKROEKONOMIE
Ekonomie:
― ekonomie zkoumá alokaci zdrojů mezi alternativní využití
● makroekonomie
― zabývá se ekonomikou jako celkem
― studuje příčiny vývoje a následné dopady agregovaných proměnných
o hrubý domácí produkt
o inflace
o nezaměstnanost
o vztah se zahraničím (rozdíl mezi exportem a importem = tzv. obchodní bilance)
● mikroekonomie
― věnuje svou pozornost chování individuálních subjektů v ekonomice
― studuje dílčí trhy
● pozitivní ekonomie
― pouhý popis ekonomiky (např. počet nezaměstnaných je XY, výše HDP, míra inflace)
● normativní ekonomie
― normativní ekonomií chápeme hodnotové soudy
― stanovení určité normy, pravidla (např. měly by se ↓ daně, míra inflace je velmi vysoká)
Makro identita
― rovnost celkových úspor a celkových investic
― úspory se mění na investice (I) a mezi nimi probíhají reálné toky (toky zboží, služeb a
výrobních faktorů) a peněžní toky (důchody, platby)
Makroekonomické veličiny:
1) Stavové – momentální velikost určité veličiny k danému časovému okamžiku
2) Tokové – velikost veličiny za určitou časovou jednotku
Makroekonomické cíle:
― zajistit ekonomický růst
― spravedlivé rozdělování důchodů
― zařídit nízkou nezaměstnanost, vytvářet nové pracovní místa
― zajistit stabilní nebo mírně se zvyšující cenovou hladinu
― zahraniční ekonomické vztahy by se měli vyznačovat stabilním měnovým kurzem a
vyrovnaností dovozu a vývozu
Makroekonomický koloběh (MK):
― MK→veškeré příjmy jsou zároveň výdaji (příjem vlády v podobě daní = výdaj fy a
domácností)
― 4 základní subjekty:
o domácnosti
o vláda
o firmy
o zahraničí
Kapitola 1 – Úvod do makroekonomie
-1-
www.thunova.cz
● domácnosti
― vlastníci výrobních faktorů (práce, půda, kapitál)
ty pak dále pronajímají
za to získávají odměny (renty, platy, úroky, dividendy)
― od vlády dostávají transfery (soc. dávky)
― musí odvádět daně
― zbytek = disponibilní důchod (spotřeba, úspory)
― osobní důchod = hrubá mzda + jiné příjmy před zdaněním a odvody
● firmy
― pronajímají si výrobní faktory
― vytváří produkci
část si firmy prodávají mezi sebou = meziprodukt
MEZIPRODUKT – statky v daném roce vyrobené a spotřebované k výrobě
finálních statků
MEZIPRODUKT= ∑fin. statků - ∑přidaných hodnot všech fy ve výr.
procesu
zbytek nabízejí ostatním subjektům na trhu
― za to získávají příjmy + možné dotace od vlády
― musí zaplatit pracovníky, materiál, daně, energii, …
― zbytek = hrubé úspory firem
čisté úspory (nerozdělené zisky)
odpisy
členění firem:
― nefinanční instituce – výrobní podniky
― finanční instituce – banky, spořitelny
― stát – ve smyslu poskytovatele služeb (školství, zdravotnictví)
― samostatně hospodařící rolníci, zemědělci
― neziskové instituce – organizace, církve, pol. strany
+/- vlastnící nemovitostí
● vláda
― manipuluje se soustavou veřejných rozpočtů
státní rozpočet
rozpočet krajů
mimorozpočtové fondy
fond dopravy
fond zdravotnictví
rozpočty zdravotních pojišťoven
― výdaje ve formě transferů + vládní nákupy statků a služeb (běžné nebo investiční)
― úspory vláda = saldo rozpočtu = příjmy – výdaje
Kapitola 1 – Úvod do makroekonomie
-2-
www.thunova.cz
● zahraničí
― úspory ze zahraničí = čistý export
Zásah státu do ekonomiky:
● liberální proud
― Adam Smith (Neviditelná ruka trhu)
― ekonomika na základě tržních sil funguje dobře
― není třeba zásah státu do ekonomiky
― Smith především:
o sdílí ideu přirozeného (spontánního) řádu
o spojuje jeho prosazování v hospodářství s ekonomickou svobodou
o ekonomickou svobodu dovádí do pokusu popsat ekonomické chování člověka
o dospívá k závěru o možném prosazování harmonie individuálního a společenského
zájmu, čímž překonává tradiční vidění rozpornosti individuálního a společenského,
prosazující se ve filozofii a etice předchozích období. Smith ukázal, že egoismus
individua (jeho sobecký zájem) se nemusí stát nutně neslučitelným se zájmem
(blahobytem) všech.
o Jeho přístup k výše uvedeným souvislostem je založen na představě, že všechny
ekonomické jevy a procesy jsou odvozeny z přirozené povahy člověka. Ten sleduje
svůj soukromý osobní zájem a tím uvádí do chodu síly, které jsou zdrojem pohybu
celého systému a jeho vývoje. Neviditelná ruka trhu pak vyjadřuje
mechanismus utváření souladu (harmonie) individuálního a
společenského zájmu. „..každý sleduje pouze vlastní zisk a jako v řadě
jiných případů ho vede jakási neviditelná ruka, aby pomáhal dosáhnout
cíl o který mu vůbec nejde…. Tím, že sleduje vlastní zájmy, nejednou
prospěje zájmům společnosti více, než kdyby jim chtěl skutečně prospět“.
● intervencionistický
― Kaynes
― je třeba zásahů do ekonomiky
Podoby státních zásahů:
1) Fiskální (rozpočtová) politika - prostřednictvím příjmů a výdajů veřejných
rozpočtů tzn. zásah vlády
a) expanzivní - ↓TA↑výdajů
b) restriktivní – útlum aktivity
c) neutrální
2) Měnová politika (monetární) – provádí ji ČNB prostřednictvím Δ MS (stanovení
úrokové sazby (p) → ↑inflace↑p)
o prostřednictvím množství peněz a ceny peněz (= úroková míra (i))
3) Kursová politika - provádí ji ČNB
o prostřednictvím měnového kursu (fixní, flexibilní), v ČR řízený floating
4) Obchodní politika
o cla, kvóty, hygienické a veterinární normy
5) Důchodová politika
o maximální mzdy a ceny→stanovení maximálního tempa růstu
Základní makroekonomické ukazatele:
1) Ekonomický růst → HDP
Tempo růstu HDP =
x 100 (%)
2) Všeobecná cenová hladina → INFLACE- zachycuje, jak se za daný rok změnila průměrná
cenová hladina v ekonomice
3) Nezaměstnanost/zaměstnanost → míra nezaměstnanosti - vyjadřuje kolik % lidí (z
tzv.ekonomicky aktivního obyvatelstva) je nezaměstnaných (dobrovolná, nucená, strukturální, sezónní,
cyklická, frikční)
4) Obchodní (platební) bilance → NX = EX - IM
Kapitola 1 – Úvod do makroekonomie
-3-

Podobné dokumenty

3 - 9 - Volný let

3 - 9 - Volný let oficiálním žebříčku SMČR za rok 2007, nebo modelů a se stavem jejich schvalování. létaly korektně a podle pravidel. -mchúčast na veřejné soutěži kategorie P3 před Kategorie F1D Podmínkou přístupu n...

Více

Kapitola 13 – Mezinárodní obchod a obchodní politika

Kapitola 13 – Mezinárodní obchod a obchodní politika V případě běžné konkávní (vypouklá) hranice výr. možností počítáno s předpokladem, že se směnný poměr mění a náklady obětované příležitosti rostou. Přínosy z mezinárodního obchodu • v důsledku mezi...

Více

www.thunova.cz Kapitola 7 – NEZAMĚSTNANOST

www.thunova.cz Kapitola 7 – NEZAMĚSTNANOST ― Do frikční nezaměstnanosti občas zahrnujeme: Sezónní nezaměstnanost (stavebnictví, zemědělství) ● strukturální ― vzniká z důvodu strukturálních změn v ekonomice o útlum některých odvětví o expanz...

Více

PEKS_okruh 2

PEKS_okruh 2 Nevýhoda – strnulost při výrobě je potlačována inovace výrobku Jako ukazatel produkce průmyslu sleduje se Výroba zboží u podniků s více než 100 zamci. Patří sem všechny hotové výrobky, polotovary –...

Více

Komplet zpracované otázky k SBZ

Komplet zpracované otázky k SBZ Prodej se snaţí přimět ZÁK k nákupu zb., kt.fy vyrobil. MKTG se snaţí, aby fy vyráběl pouze to, co ţádá ZÁK. Prodej:  vytváří prodej jako takový  přímo generuje obrat a zisk pro firmu poţadavky n...

Více

Kapitola 8 – Inflace

Kapitola 8 – Inflace – platby v zahraničních měnách nebo dochází ke směnnému obchodu – př. hyperinflace v Německu po 1.sv.válce Dopady inflace: – k tomu je třeba rozlišit nominální a reálné veličiny Nominální a reálný ...

Více

Měnový kurs

Měnový kurs ― Kurzy jsou odvozeny z měnového (devizového) trhu Měnový trh MT

Více