ignis brunensis

Komentáře

Transkript

ignis brunensis
B R N O – M Ě S T O U P R O S T Ř E D E V R O PY
BRNO – CITY IN THE CENTRE OF EUROPE
B R Ü N N – D I E S TA DT I N M IT TE N E U R O PA S
¡–ÕŒ ñ √Œ–Œƒ œŒ—–≈ƒ»Õ≈ ≈¬–Œœ¤
... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
... festival of fun under the Špilberk and Veveří Castles
... Festspiele vor den Burgen Spielberk und Eichhorn
... ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‡Á‚ΘÂÌËÈ ÔÓ‰ ÒÚÂ̇ÏË Á‡ÏÍÓ‚ ÿÔËθ·ÂÍ Ë ¬Â‚ÂÊË
Jihomoravský kraj a jeho metropole – krajské
město Brno s nádhernou rekreační oblastí
Brněnské přehrady se stávají pravidelně
na přelomu května a června 2006 dějištěm tradičního pestrého
zábavního a prezentačního festivalu. Na mnoha místech pod
hrady Špilberk a Veveří shlédnou statisíce diváků stovky různých
pořadů a představení. Jižní Morava a město Brno symbolicky
otevírají přívětivou náruč všem návštěvníkům i svým obyvatelům
na počátku letošní letní turistické sezóny.
The Southern Moravia Region and its metropolis
– the regional capital Brno, with its wonderful
Brno Dam recreation area, are to be the venue for
a colourful festival of fun at the end of May and beginning of June
2006. Hundreds of thousands of people will get the chance of
seeing hundreds of various shows and performances at many places
beneath Špilberk and Veveří Castles. Southern Moravia and the City
of Brno are symbolically opening welcoming arms to all their
visitors and inhabitants at the beginning of this year's summer
tourist season.
Der südmährische Bezirk und seine Metropole, die
Bezirksstadt Brünn mit ihrem herrlichen Stausee,
avancieren regelmäßig Ende Mai, Anfang Juni zum
Schauplatz eines bunten Unterhaltungs- und Präsentationsfestivals.
An vielen Orten vor den Burgen Spielberg (Špilberk) und Eichhorn
(Veveří) sehen Hunderttausende Besucher Hunderte Programme und
Vorführungen. Südmähren und seine Stadt Brünn öffnen ihren Gästen
und ihren Einwohnern zum Beginn der diesjährigen touristischen
Sommersaison symbolisch die Arme.
fiÊÌÓÏÓ‡‚Ò͇ˇ ӷ·ÒÚ¸ Ë Â ÒÚÓÎˈ‡ ñ „ÓÓ‰ ¡ÌÓ
Ò ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÁÓÌÓÈ ÓÚ‰˚ı‡ ̇ ¡ÌÂÌÒÍÓÏ
‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢ ‚ÓÚ ÛÊ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡ ÔÂÂÎÓÏÂ
χˇ Ë Ë˛Ìˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ÏÂÒÚÓÏ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ„Ó ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‡ÁÌÓÓ·‡Á˲
Ë ¯ËÓÚ ‡Á‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îˇ. » ‚ Ì˚̯ÌÂÏ 2006 „Ó‰Û ‰Îˇ
ÒÓÚÂÌ Ú˚Òˇ˜ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ ÏÓ˘Ì˚ÏË ÒÚÂ̇ÏË Á‡ÏÍÓ‚ ÿÔËθ·ÂÍ
Ë ¬Â‚ÂÊË ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡Á΢Ì˚ı ÏÂÓÔˡÚËÈ
Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ. fiÊ̇ˇ ÃÓ‡‚ˡ Ë „ÓÓ‰ ¡ÌÓ ÒËÏ‚Ó΢ÂÒÍË
‡ÒÔ‡ıÌÛÚ ÔË‚ÂÚÎË‚˚ ӷ˙ˇÚˡ ‚ÒÂÏ „ÓÒÚˇÏ Ë ÊËÚÂÎˇÏ ‚ ̇˜‡ÎÂ
Ì˚̯ÌÂ„Ó ÎÂÚÌÂ„Ó ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÂÁÓ̇.
Pravidelně největší pozornost láká mezinárodní soutěžní
přehlídka ohňostrojných show IGNIS BRUNENSIS (19. 5. - 2. 6.).
Světovou podívanou letos předvádí ohňostrojné společnosti
ze Švédska, Španělska, Portugalska a České republiky.
The greatest attraction every year is the international fireworks
competition IGNIS BRUNENSIS (19 May - 2 June). This year
a fantastic show is being given by fireworks companies from
Sweden, Spain, Portugal and the Czech Republic.
‡Í ‚Ò„‰‡, Ò‡ÏÓ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌË Ô˂ΘÂÚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È
ÒÓÒÚˇÁ‡ÚÂθÌ˚È ÒÏÓÚ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚ ´IGNIS BRUNENSISª (19. 5. - 2. 6.).
«‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â ÁÂÎˢ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ÛÒÚÓËÚÂÎË
ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚ ËÁ ÿ‚ˆËË, »ÒÔ‡ÌËË, œÓÚÛ„‡ÎËË Ë ◊¯ÒÍÓÈ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË.
Visitors can spend some wonderful moments at the opening
evening event MUSEUM NIGHT (19 May), when museums and
exhibition venues in Brno and the surrounding area are holding
a stylish accompanying programme. An extensive programme
of entertainments has been prepared for visitors from all corners
of the Czech Republic, Europe and around the world. Spectators will see
dozens of hot-air balloons at the fiesta BALLOON JAM (25 - 28 May).
TRANSPORT NOSTALGIA (3 - 4 June) will be presenting historical
trams (including a horse-drawn tram and steam tram), buses,
trolleybuses, steam trains, cars and motorcycles. The event is
preceded by a celebration of the 60th anniversary of boat transport
in Brno, with a fireworks pageant featuring the local flotilla
(27 May). Visitors to the centre of Brno will also be able to see
historical and contemporary shows at the events FUN BENEATH THE
CASTLE WALLS (2 - 4 June) and THE PEOPLE'S CASTLE FESTIVITIES
(4 June) at Špilberk Castle. Lovers of utility vehicles will find what
they are looking for at the international trade fair AUTOTEC 2006
(3 - 7 June), which is connected with a number of accompanying
events at the Festival of Fun at the Heart of Europe. Visitors can
also visit a number of attractive sports events and sports venues.
A prestigious world triathlon series race has been prepared at Brno
Dam (20 May). Fans of modern gymnastics can attend the BRNO
GRAND PRIX 2006 (27 - 28 May). Golf lovers can visit the newly
constructed sports venue GOLF BRNO in Jinačovice near Brno Dam
(27 May) and see an attractive "dragon boat" race on the surface
of the water (27 May). It really is worthwhile coming to Southern
Moravia and Brno to enjoy a few pleasant moments.
œÓÒÂÚËÚÂÎË ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‚ÂÏˇ ̇ „ÓÚÓ‚ˇ˘ÂÏÒˇ
ÏÂÓÔˡÚËË ´Ã”«≈…Õ¿fl ÕŒ◊‹ª (19. 5.), „‰Â Ò ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, Ì Î˯ÂÌÌÓÈ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ·Û‰ÛÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
·ÌÂÌÒÍËÂ Ë ÓÍÂÒÚÌ˚ ÏÛÁÂË Ë ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ Á‡Î˚. ƒÎˇ „ÓÒÚÂÈ ÒÓ ‚ÒÂı
Û„ÓÎÍÓ‚ ◊¯ÒÍÓÈ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ≈‚ÓÔ˚ Ë ‰Û„Ëı ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚ „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ
·Ó„‡ÚÂȯ‡ˇ ÔÓ„‡Ïχ, ÍÓÚÓ‡ˇ Ë ‡Á‚ΘÂÚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‡Ò¯ËËÚ¸
ÔÓÁ̇Ìˡ. «ËÚÂÎË ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓβ·Ó‚‡Ú¸Òˇ ‰ÂÒˇÚ͇ÏË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ¯‡Ó‚
̇ Ô‡Á‰ÌËÍ ´BALLOON JAMª (25. ñ 28. 5.). »ÒÚÓ˘ÂÒÍË Ú‡Ï‚‡Ë - ÍÓÌÍË
- Ë Ô‡Ó‚˚ Ú‡Ï‚‡Ë, ‡‚ÚÓ·ÛÒ˚, ÚÓÎÎÂÈ·ÛÒ˚, Ô‡Ó‚ÓÁ˚, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË,
ÏÓÚÓˆËÍÎ˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ ´“–¿Õ—œŒ–“Õ¿fl ÕŒ—“¿À‹√»flª (3. - 4. 6.). ›ÚÓÏÛ
ÏÂÓÔˡÚ˲ Ô‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË 60-ÎÂÚˡ ‚Ó‰ÌÓ„Ó
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ‚ ¡ÌÓ Ò ÙÂÈÂ‚ÂÍÓÏ Ë ÒÏÓÚÓÏ ÏÂÒÚÌÓÈ ÙÎÓÚËÎËË ÒÛ‰Ó‚
(27. 5.). «ÂÎˢ‡ ‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÏ ‰ÛıÂ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ ۂˉˇÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË
‚ ˆÂÌÚ ¡ÌÓ ÔË √”ÀflÕ»fl’ œŒƒ –≈œŒ—“դû —“≈տû (2. ñ 4. 6.)
Ë ÔË Õ¿–ŒƒÕ¤’ √”ÀflÕ»fl’ ¬ «¿Ã ≈ ÿÔËθ·ÂÍ (4. 6.). œÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÔÓ‡‰ÛÂÚ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ˇ ˇχ͇ ´AUTOTEC 2006ª
(3. ñ 7. 6.), ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂθÌ˚ı ÏÂÓÔˡÚËÈ
ÔËÏ˚͇ÂÚ Í ÙÂÒÚË‚‡Î˛ Û‚ÂÒÂÎÂÌËÈ ‚ ˆÂÌÚ ≈‚ÓÔ˚. √ÓÒÚË ÒÏÓ„ÛÚ
ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ.
œÂÒÚËÊÌÓ ÏËÓ‚Ó ÒÓÒÚˇÁ‡ÌË ÔÓ ÚˇÚÎÓÌÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ̇
¡ÌÂÌÒÍÓÏ ‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢ (20. 5.). ÃËÓ‚Ó ÒÓÒÚˇÁ‡ÌË ´GRAND PRIX
BRNO 2006ª ۂˉˇÚ ÔÓÍÎÓÌÌËÍË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ „ËÏ̇ÒÚËÍË (27. ñ 28. 5.).
À˛·ËÚÂÎË „Óθه ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ
´GOLF BRNOª ‚ …Ë̇˜Ó‚ˈ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢ‡ (27. 5.) ËÎË
ÔˇÏÓ Ì‡ ‚Ó‰ˇÌÓÈ „·‰Ë ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Û˛ „ÓÌÍÛ ´‰‡ÍÓ̸Ëı
ÍÓ‡·ÎÂȪ (27. 5). Ã˚ Û‚ÂÂÌ˚: ÌËÍÚÓ Ì ÔÓʇÎÂÂÚ ‚ÂÏˇ, Ôӂ‰ÂÌÌÓÂ
‚ fiÊÌÓÈ ÃÓ‡‚ËË Ë „ÓӉ ¡ÌÓ!
V připravených pořadech mohou návštěvníci strávit krásné chvíle
při vstupní večerní akci MUZEJNÍ NOC (19. 5.), kdy se
s doprovodným stylovým programem představí brněnská a okolní
muzea a výstavní prostory. Pro návštěvníky ze všech koutů České
republiky, Evropy i dalších míst je připraven bohatý program pro
zábavu i poznání. Diváci uvidí desítky horkovzdušných balónů při
fiestě BALLOON JAM (25. - 28. 5.). Historické tramvaje - koňku
i parní tramvaj, autobusy, trolejbusy, parní vlaky, auta, motocykly
představí DOPRAVNÍ NOSTALGIE (3. - 4. 6.). Této akci předchází
oslava 60. výročí lodní dopravy v Brně s ohňostrojným defilé
místní lodní flotily (27. 5.). Historické i současné pořady uvidí
diváci také v centru Brna při ZÁBAVĚ POD HRADBAMI (2. - 4. 6.)
a LIDOVÉ HRADNÍ SLAVNOSTI (4.6.) na Špilberku. Příznivce
užitkových automobilů uspokojí mezinárodní veletrh AUTOTEC
2006 (3. - 7. 6.), který navazuje s řadou doprovodných akcí
na festival zábavy uprostřed Evropy. Návštěvníci mohou navštívit
také několik atraktivních sportovních akcí a sportovišť. Prestižní
závod světové série v triathlonu je připraven na Brněnské
přehradě (20. 5.). Světový závod GRAND PRIX BRNO 2006 uvidí
příznivci moderní gymnastiky (27. - 28. 5.). Milovníci golfu
mohou navštívit nově budované sportoviště GOLF BRNO
v Jinačovicích v blízkosti přehrady (27. 5.) nebo přímo na hladině
shlédnout atraktivní závod "dračích lodí" (27. 5.). Opravdu stojí
za to strávit na jižní Moravě v Brně řadu příjemných chvil!
Die größte Aufmerksamkeit zieht mit großer Regelmäßigkeit die
internationale Wettbewerbsschau der Feuerwerke IGNIS BRUNENSIS
(19. 5. - 2. 6.) auf sich. Das Schauspiel mit Weltstandard wird
in diesem Jahr von den Feuerwerksgesellschaften aus Schweden,
Spanien, Portugal und Tschechien inszeniert.
Die vorbereiteten Programme locken die Besucher zu angenehmen
Stunden in die eröffnende Abendveranstaltung MUSEUMSNACHT
(19.5.), in welcher sich die Brünner und umliegenden Museen und
Ausstellungsräume mit einem begleitenden stilvollen Programm
vorstellen. Die Besucher aus allen Ecken und Enden der Tschechischen
Republik, aus Europa und anderen Orten erwartet ein umfangreiches
Programm mit Unterhaltung und Wissenswertem. Die Zuschauer sehen
Dutzende Heißluftballons zur Fiesta BALLOON JAM (25. - 28. 5.). Die
historischen Straßenbahnen – die Pferdebahn und die Dampfstraßenbahn,
Autobusse, Oberleitungsbusse, Dampfzüge, Automobile und Motorräder
stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung VERKEHRSNOSTALGIE
(3. - 4. 6.). Dieser Veranstaltung gehen die Feierlichkeiten zum
60. Jahrestag des Schiffsverkehrs in Brünn mit einem Feuerwerksdefilee
der hiesigen Schiffsflotte voran (27. 5.). Historische und gegenwärtige
Veranstaltungen sehen die Gäste auch im Brünner Stadtkern beim
SPIEL UND SPASS VOR DEN SCHANZEN (2. - 4. 6.) und auf
dem VOLKSFEST AUF DER BURG (4. 6.) auf dem Spielberg. Die Freunde
der Nutzfahrzeuge kommen auf der internationalen Messe AUTOTEC 2006
(3. - 7. 6.) auf ihre Kosten, die mit vielen Begleitveranstaltungen an
das Unterhaltungsfestival im Herzen Europas anbindet. Zudem können
die Besucher attraktive Sportveranstaltungen und Sportplätze
aufsuchen. Der prestigeträchtige Wettbewerb der Weltserie im
Triathlon wird auf dem Brünner Stausee ausgetragen (20. 5.). Die Fans
der modernen Gymnastik sind zum Weltausscheid GRAND PRIX BRNO
2006 eingeladen (27. - 28. 5.). Die Golffreunde finden ihren Himmel
auf Erden auf dem neu angelegten Golfplatz GOLF BRNO in Jinačovice
in der Nähe des Stausees (27. 5.) oder sie können auf dem Wasser das
attraktive Rennen der "Drachenboote" verfolgen (27. 5.). Es lohnt sich,
in Südmähren in Brünn einen angenehmen Aufenthalt einzuplanen!
B R N O – M Ě S T O U P R O S T Ř E D E V R O PY
... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
se společností
19. 5. – 4. 6. 2006
w w w. b m u e. c z
HLAVNÍ PRODUCENT • MAIN PRODUCER • HAUPTPRODUZENT • √À¿¬Õ¤… œ–Œƒfi—≈–
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
Špitálka 41, 660 18 Brno, Czech Republic
+420 543 537 217 FAX +420 543 210 631
[email protected] • www.snip-brno.cz
I G N I S B R U N E N S I S – několikadenní mezinárodní ohňostrojná přehlídka probíhá v soutěžní části
na hladině Brněnské přehrady. V příjemném přírodním prostředí jsou pro diváky tisíce výhledových ploch
na březích přehradního jezera. Pro platící diváky je připravena ozvučená tribuna s dalšími službami
v Rakovecké zátoce. Úvodní ohňostrojné prelude bude odpáleno v historickém jádru města Brna
v Denisových sadech pod katedrálou sv. Petra a Pavla. Závěrečné grandfinále, připravené tradičně nad
hradem Špilberk, završí středoevropský ohňostrojný festival, který patří k největším svého druhu v Evropě.
Ohňostroje začínají vždy ve 22.30 hodin a potrvají asi 20 minut. Představení jsou provázena
komponovanou hudbou vysílanou živě na vlnách rádia KISS HÁDY 88,3 / 104,1 FM, což zaručuje mobilní
a lehce dostupný celoplošný hudební doprovod na všech výhledových místech na ohňostroje pro všechny
návštěvníky s přenosnými přijímači.
I G N I S B R U N E N S I S BRNO 2006
ohňostrojné prelude • fireworks prelude • Feuerwerk-Präludium • ÔÂβ‰Ëˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚
Denisovy sady • The Denis Gardens • Denisanlagen • ƒÂÌËÒÓ‚˚ Ò‡‰˚
pátek 19. 5. • Friday, 19 May • Freitag 19. 5. • ÔˇÚÌˈ‡ 19. 5. • 22:30 • 10.30 p.m.
T H E AT R U M PY R O B O L I
(ČESKÁ REPUBLIKA)
OHŇOVÁ ODYSSEIA • ODYSSEY OF FIRE • ODYSSEE DES FEUERS • Œ√Õ≈ÕÕ¿fl Œƒ»——≈fl
soutěžní ohňostroje • fireworks competition • Feuerwerk-Wettbewerb • ÍÓÌÍÛÒ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚
Brněnská přehrada • Brno Dam • Brünner Stausee • ¡ÌÂÌÒÍÓ ‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢÂ
IGNIS BRUNENSIS - an international fireworks festival is being held over several days in the competition
section of the event on the surface of Brno Dam. Thousands of observation points await spectators in pleasant
natural surroundings on the banks of the dam lake. A grandstand with a sound system and additional services
has been prepared for paying spectators in Rakovec Cove. The opening fireworks prelude is to be held in the
Denis Gardens beneath the Cathedral of Saint Peter and Paul in the historical centre of Brno. The closing grand
finale, traditionally held over Špilberk Castle, will provide the climax to this Central European Fireworks
Festival, which is one of the largest of its kind anywhere in Europe. All the fireworks shows begin at 10.30
p.m. and last around 20 minutes. The performances are set to music broadcast live on the airwaves of radio
KISS HÁDY 88.3 / 104.1 FM, which guarantees mobile and easily accessible musical accompaniment at all the
fireworks observation points for all visitors with mobile radios.
čtvrtek 25. 5. • Thursday, 25 May • Donnerstag 25. 5. • ˜ÂÚ‚Â„ 25. 5. • 22:30 • 10.30 p.m.
FLASH BARRANDOV SFX
(ČESKÁ REPUBLIKA)
ZLATÉ OČI • GOLDENEYE • GOLDENE AUGEN • «ŒÀŒ“¤≈ √À¿«¿
sobota 27. 5. • Saturday, 27 May • Samstag 27. 5. • ÒÛ··ÓÚ‡ 27. 5. • 22:30 • 10.30 p.m.
U N I Q U E PY R O T E C H N I C
(SVERIGE)
OHNIVÉ POLIBKY • KISSES OF FIRE • KÜSSE DES FEUERS • œŒ÷≈À”» Œ√Õfl
pondělí 29. 5. • Monday, 29 May • Montag 29. 5. • ÔÓ̉ÂθÌËÍ 29. 5. • 22:30 • 10.30 p.m.
PIROFANTASIA – PIRO TAI Group
~
(ESPANA)
PYROFANTASTICKÁ NOC • A PIROFANTASTIC NIGHT • PYROPHANTASTISCHE NACHT • œ»–Œ‘¿Õ“¿—“»◊≈— ¿fl ÕŒ◊‹
I G N I S B R U N E N S I S – die mehrtägige internationale Feuerwerksschau findet im Wettbewerbsteil auf dem
středa 31. 5. • Wednesday, 31 May • Mittwoch 31. 5. • Ò‰‡ 31. 5. • 22:30 • 10.30 p.m.
Brünner Stausee statt. Die angenehme Naturszenerie beherbergt viele Zuschauerplätze an den Ufern des
Stausees. Zahlende Zuschauer nehmen auf der beschallten Tribüne mit weiteren Dienstleistungen in der Bucht
Rakovec Platz. Das eröffnende Feuerwerksprélude startet im historischen Kern der Stadt Brünn in den
Denisanlagen unterhalb der Peter-und-Pauls-Kathedrale. Das abschließende Grande Finale, das wie gewohnt
über der Burg Spielberg erstrahlt, ist der Höhepunkt des mitteleuropäischen Feuerwerksfestivals, das zu den
größten seiner Art in Europa zählt. Die Feuerwerke beginnen immer um 22.30 Uhr und sie dauern etwa 20
Minuten. Die Vorführungen werden von Musikkompositionen begleitet, die in einer Live-Sendung im
Rundfunksender KISS HÁDY 88,3 / 104,1 FM ausgestrahlt werden, womit eine mobile und leicht verfügbare
flächendeckende Musikbegleitung auf allen Zuschauerplätzen während des Feuerwerks für alle Besucher mit
tragbaren Radioempfängern sichergestellt wird.
MACEDO'S PIROTECNIA
TANEC BLESKŮ • LIGHTNING DANCE • TANZ DER BLITZE • “¿Õ≈÷ ÃŒÀÕ»…
ohňostrojné grandfinále • fireworks grand finale • Feuerwerk-Grandfinale • „‡Ì‰-ÙË̇ΠÍÓÌÍÛÒ‡ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚
Hrad Špilberk • Špilberk Castle • Burg Spielberg • «‡ÏÓÍ ÿÔËθ·ÂÍ
pátek 2. 6. • Friday, 2 June • Freitag 2. 6. • ÔˇÚÌˈ‡ 2. 6. • 22:30 • 10.30 p.m.
FLASH BARRANDOV SFX
(ČESKÁ REPUBLIKA)
SMĚJÍCÍ SE SAMBA • THE LAUGHING SAMBA • LACHENDE SAMBA • —Ã≈fiŸ¿fl—fl —¿Ã¡¿
I G N I S B R U N E N S I S – ÒÓÒÚˇÁ‡ÚÂθ̇ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÏÌӄӉ̂ÌÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ¯ÓÛ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚ ÔÓıÓ‰ËÚ
̇ ‚Ó‰ˇÌÓÈ „·‰Ë ¡ÌÂÌÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢ‡. ¬ ÔÂÍ‡ÒÌÓÏ ´ÁËÚÂθÌÓÏ Á‡Îª, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏ ÔËÓ‰ÓÈ, ÁËÚÂÎÂÈ
ʉÛÚ Ú˚Òˇ˜Ë ÏÂÒÚ Ì‡ ·Â„‡ı ·ÌÂÌÒÍÓ„Ó ´ÓÁÂ‡ª. «ËÚÂÎË Ò Ô·ÚÌ˚ÏË ·ËÎÂÚ‡ÏË Á‡ÈÏÛÚ ÓÁ‚Û˜ÂÌÌ˚ ÚË·ÛÌ˚, „‰Â
‰Îˇ ÌËı ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë ‚ –‡ÍӂˆÍÓÏ Á‡ÎË‚Â. ¬ÒÚÛÔËÚÂθÌ˚È ÙÂÈÂ‚ÂÍ ‚ÓÁÌÂÒÂÚÒˇ ‚ Ì·Ó
̇‰ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÏ ˆÂÌÚÓÏ „ÓÓ‰‡ ¡ÌÓ ‚ ƒÂÌËÒÓ‚˚ı Ò‡‰‡ı ÔÓ‰ ͇Ù‰‡ÎÓÏ Ò‚. œÂÚ‡ Ë œ‡‚·. «‡Íβ˜ËÚÂθÌ˚È
„‡Ì‰-ÙË̇Î, Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓıÓ‰ˇ˘ËÈ Ì‡‰ Á‡ÏÍÓÏ ÿÔËθ·ÂÍ, Á‡‚Â¯ËÚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸
ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚, ÓÚÌÓÒˇ˘ËÈÒˇ Í ÍÛÔÌÂȯËÏ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ‚ ≈‚ÓÔÂ. ‘ÂÈÂ‚ÂÍ ‚Ò„‰‡ ̇˜Ë̇ÂÚÒˇ ‚ 22.30 ˜‡ÒÓ‚
Ë ‰ÎËÚÒˇ ÓÍÓÎÓ 20 ÏËÌÛÚ. ¬ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ ӄÌ‚˚ ¯ÓÛ ÒÓÔÓ‚Óʉ‡˛ÚÒˇ ÏÛÁ˚ÍÓÈ Ò ÔˇÏÓÈ Ú‡ÌÒΡˆËÂÈ Ì‡ ‚ÓÎ̇ı
‡‰ËÓÔÓ„‡ÏÏ˚ KISS H¡DY 88,3 / 104,1 FM, ˜ÚÓ ÁËÚÂÎˇÏ Ò ÔÂÂÌÓÒÌ˚ÏË ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ÏË ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Î˛·Ó‚‡Ú¸Òˇ
ÙÂÈÂ‚Â͇ÏË Ë Ì‡Ò·ʉ‡Ú¸Òˇ ÏÛÁ˚ÍÓÈ Ò Î˛·Ó„Ó ÏÂÒÚ‡.
(PORTUGAL)
IGNIS BRUNENSIS

Podobné dokumenty

20. 5. – 5. 6. 2005

20. 5. – 5. 6. 2005 V dalších pořadech mohou návštěvníci strávit krásné chvíle při večerní akci MUZEJNÍ NOC (20. 5.), kdy se s doprovodným stylovým programem představí brněnská muzea a výstavní prostory. Pro návštěvní...

Více

O N B R

O N B R sites in the South Moravian Region become the principal Central European destination for lovers of festival events and interesting leisure experiences at the beginning of the summer tourist season ...

Více