Mediakit AM Review 2016

Komentáře

Transkript

Mediakit AM Review 2016
Mediakit 2016
V YDAVATELST VÍ AMBIT MEDIA, A. S.
AM Review
AMReview 21
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 12. října 2015 / cena 26 Kč / ISSN 2336-7326
MEDICÍNSK Á REVIEW
KONGRESOVÁ REVIEW
ERS International Congress 2015
Téma ZOBRAZOVACÍ METODY
Diagnostika patologií
prostaty pomocí
magnetické rezonance
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE
1
Emise z kauzy Dieselgate 5
dostihly evropské
pneumology i v Amsterdamu
51st EASD Annual Meeting
Téma MLADÍ LÉKAŘI
Absolutorium na lékařské 3
fakultě – a co dál?
Od mozkové inzulinové
rezistence k pochopení
fenotypů prediabetu
7
25 zachráněných životů
z tisíce aneb
empagliflozin přepisuje
učebnice diabetologie
9
LÉČBA ZÁVISLOSTÍ
Česká adiktologie
inspirací i ve světě
37
„V podobě všech tří úrovní vysokoškolského
vzdělávání – v bakalářském, magisterském
i doktorském studiu – patří adiktologie
na 1. LF UK mezi světově unikátní
a je vzorem pro mnoho pracovišť,
která k nám jezdí konzultovat
své studijní programy, koncepci
i strategii další výuky.“
„Zajímavé je, že KV účinek empagliflozinu byl
pozorován velmi časně – křivky v podstatě pro
téměř všechny parametry se od sebe oddálily už ve
třetím měsíci. Takto rapidní efekt je v KV klinických
studiích velmi nezvyklý, obvykle je totiž změna
pozorována nejdříve po půlročním sledování.“
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK,
Prof. Silvio Inzucchi,
Yale University, USA
NÁZOR
European Society of Cardiology Congress
Kolik máme v současnosti 47
v českém zdravotnictví
veřejných zájmů?
Jak rozetnout začarovaný 21
kruh opakovaných
ischemií?
Inzerce
SPECIFIK ACE
periodicita: čtrnáctideník
distribuovaný náklad: dle segmentace cílových
oborů 20 000–25 000 ks
distribuce: předplatitelé, kongresy,
konference, veletrhy aj.
předplatné: 5
90 Kč/rok (tištěné vydání)
319 Kč/rok (elektronické vydání)
rozsah: 48 stran + obálka
formát: 210 × 297 mm
papír: LWC 80–90 g/m2
vazba: V1, šitá
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
AM Review – Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče je odborným periodikem, jehož cílovou skupinou
jsou lékaři, manageři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví a farmacii doplnění o zaměstnance
státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.
AM Review nabízí zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě
a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování. Skládá se
standardně z více tematických částí:
Medicínská review svou pozornost soustředí na vzdělávání v novinkách z oblasti diagnostiky, terapie,
farmakologie, farmakoterapie a technologických inovací. Specializovaná rubrika Téma je tvořena
přehledovými příspěvky uznávaných odborníků ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými
společnostmi. Koncepce vyplývá z požadavků na celoživotní kontinuální vzdělávání lékařů a hlavní důraz je
kladen na multidisciplinaritu a mezioborovou spolupráci.
Kongresová review přináší unikátní a v tuzemském periodickém zdravotnickém tisku nejkomplexnější
zpravodajství z domácích, evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií zajišťované redaktory
přítomnými na odborném programu a doplněné o postřehy přímých účastníků a přednášejících s návazností
na real-time streamy a webcasty na www.congress-live.eu a www.amreview.cz.
AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro
provozovatele lékařských praxí, zaměstnance zdravotnických zařízení a jejich managementy. Obsah sešitu
doplňují komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení
dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášť
v lůžkové péči. Nedílnou součástí těchto prakticky zaměřených stránek je i rubrika Personální inzerce.
Novinový
(Zdravotnické noviny, Kongresový list, Lékařské listy)
FORMÁT Y formát
A CENY INZERCE
1/1
2/3
1/3
1/2
1/2
Rozměr 2/1 strany
1/1 strana
2/3 strany
1/2 strany na výšku
1/2 strany na šířku
2/6 strany
1/3 strany na výšku
1/3 strany na šířku
Podval – 1/4 strany
Banner na titulní straně
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
2/6
1/3
1/4
banner
na titulku
Rozměr zrcadlo Rozměr spad Cena (bez DPH)
není
190 × 277 mm
125 × 277 mm
95,5 × 277 mm
190 × 139 mm
125 × 139 mm
60,5 × 277 mm
190 × 92 mm
190 × 70 mm
190 × 25 mm
190 × 277 mm
190 × 277 mm
190 × 277 mm
420 × 297 mm
210 × 297 mm
135 × 297 mm
105 × 297 mm
210 × 149 mm
není
70,5 × 297 mm
210 × 102 mm
210 × 80 mm
není
210 × 297 mm
210 × 297 mm
210 × 297 mm
135 450 Kč
88 200 Kč
61 950 Kč
52 500 Kč
49 350 Kč
35 700 Kč
35 700 Kč
35 700 Kč
26 250 Kč
30 000 Kč
99 750 Kč
94 500 Kč
115 500 Kč
Řádková inzerce – do 5 řádků
Řádková inzerce – do 10 řádků
Řádková inzerce – do 15 řádků
Řádková inzerce – do 20 řádků
Řádková inzerce – do 30 řádků
Za každých dalších započatých 10 řádků
Cena plošné inzerce (personální)
Šířka inzerátů je pevná (45, 94 nebo 142 mm), výšku si určujete sami (maximálně 255 mm).
Jeden řádek má cca 40 znaků včetně mezer.
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
příplatky
slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, Skonto – 3 %
storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
550 Kč
1 100 Kč
1 600 Kč
2 000 Kč
2 900 Kč
900 Kč
95 Kč/cm2
HARMONOGR AM
Rozsah vydání
Číslo
AM Review
Objednávky
Podklady
Vychází
1–2
■
11. 1.
18. 1.
25. 1.
3–4
■
1. 2.
8. 2.
15. 2.
5–6
■
22. 2.
29. 2.
7. 3.
7
■
14. 3.
21. 3.
29. 3.
8
■
25. 3.
4. 4.
11. 4.
9
■
11. 4.
18. 4.
25. 4.
10
■
25. 4.
2. 5.
9. 5.
11
■
9. 5.
16. 5.
23. 5.
12
■
23. 5.
30. 5.
6. 6.
13
■
6. 6.
13. 6.
20. 6.
14
■
27. 6.
4. 7.
11. 7.
15–16
■
25. 7.
1. 8.
8. 8.
17–18
■
22. 8.
29. 8.
5. 9.
19–20
■
12. 9.
19. 9.
26. 9.
21
■
26. 9.
3. 10.
10. 10.
22
■
10. 10.
17. 10.
24. 10.
23
■
24. 10.
31. 10.
7. 11.
24
■
7. 11.
14. 11.
21. 11.
25
■
21. 11.
28. 11.
5. 12.
26
■
5. 12.
12. 12.
19. 12.
Sběratelské noviny
■
■
■
■
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• Akce pro akademickou obec
• Diskusní panel AM Review
• Klub AM Review
• Kulatý stůl AM Review
• Workshop AM Review
• N
estandardní formáty
ožnost zhotovení šerpy přes noviny, záložky, vkládaných listů,
M
vlepování a dalších atypických forem inzerce. Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
• V
ideoreportáž
Videoreportáž z tuzemských i zahraničních kongresů
na webových stránkách www.amreview.cz
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK; Obrázky: rozlišení 300 dpi; Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz
FAKTA A ČÍSL A
Čtenáři dle odborností
Ambulantní péče
Ostatní
6%
Revmatologie
3%
Klinická onkologie
10 %
Lůžková péče
Fakultní nemocnice
a OLÚ
18 %
Praktické
lékařství
pro dospělé
35 %
Lázně
a ozdravovny
3%
LDN, následná
a rehabilitační péče
11 %
Gastroenterologie
a hepatologie
10 %
Kardiologie
2%
Diabetologie
11 %
Interní obory
3%
INZERCE
Praktické lékařství
pro děti a dorost
20 %
REDAKCE A V YDAVATEL
Mgr. Blanka Turínová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Jan Kulhavý
šéfredaktor
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Kristýna Čillíková, Eva Srbová,
Mgr. et Mgr. Kristýna Tesařová
redaktoři
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Štěpánka Korbová
řádková inzerce
mobil: +420 737 178 313
e-mail: [email protected]
Krajské a okresní
nemocnie
68 %
Mgr. Tomáš Polák, Ing. Jana Tlapáková
zástupci šéfredaktora
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.amreview.cz
CHAR AKTERISTIK A
Kulatý stůl AM Review – uzavřené expertní diskusní setkání bez
auditoria umožňující prodiskutovat indikační, úhradové, organizační
a jiné otázky poskytování zdravotní péče s představiteli politické
reprezentace, plátců zdravotní péče, managementů nemocnic,
odborných společností apod. Výstupem je podle potřeby publikace
výstupů v AM Review, poskytnutí tiskové zprávy ČTK, resp. dalším
sdělovacím prostředkům.
Standardní cena 250 000 Kč zahrnuje
1. Tvorba scénáře
2. Tvorba ideového plánu
3.Moderace
4. Pronájem prostor
5.Občerstvení
6. Kamerový záznam
7. Zvukový záznam
8. Výstup v Kongresovém listu +
inzerce k výstupu
9. Banner na www.amreview.cz –
měsíční kampaň
10. Banner v AM Review 2×
Diskusní panel AM Review – otevřené expertní diskusní setkání
s auditoriem (např. u příležitosti kongresu, výročního sjezdu odborné
společnosti apod.) umožňující prodiskutovat indikační, úhradové,
organizační a jiné otázky poskytování zdravotní péče s představiteli
politické reprezentace, plátců zdravotní péče, managementů nemocnic,
odborných společností apod. Výstupem je podle potřeby publikace
výstupů v AM Review, poskytnutí tiskové zprávy ČTK, resp. dalším
sdělovacím prostředkům, popř. pozvání novinářů k účasti v auditoriu.
Klub AM Review – klubové setkání novinářů laických médií s lékaři
a jejich pacienty s cílem objasnit konkrétní diagnózu a moderní
možnosti léčby na konkrétním příběhu konkrétního nemocného.
Workshop AM Review – moderovaná uzavřená diskuse s cílem dosažení
konsensu nad konkrétní odbornou, úhradovou či podobnou otázkou
napříč odbornými společnostmi, mezi plátci a poskytovateli apod.
Cena za speciální projekt: od
11. Agenturní provize 15% (práce key
account, grafické práce, práce
šéfredaktora, práce marketingu)
80 000 Kč
(cena dle speciálního přání je individuální )
TECHNICKÉ PAR AMETRY
Inzerce v AM Review: 210 × 297 mm + 5 mm spad
Banner – titulka AM Review: 190 × 25 mm zrcadlo
Banner na www.amreview.cz: 480 × 60 px
Inzerce uvnitř
AM Review
8 Kongresový list
ZN Review
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Léčba IBD – křižovatka druhá: Selektivní
působení vedolizumabu novou cestou k úspěchu
Druhé ze satelitních sympozií podpořených společností Takeda zahájily tři vtipné videospoty, ve kterých tři světoví experti
v problematice idiopatických střevních zánětů (IBD) – prof. Jean-Frédéric Colombel z Icahn School of Medicine at Mount Sinai
v americkém New Yorku, prof. Gert van Assche, PhD., z Katholieke Universiteit Leuven v Belgii a prof. Michael A. Kamm, PhD.,
z University of Melbourne v Austrálii – krátce nastínili případové studie dvou pacientů, se kterými se gastroenterologové
typicky setkávají ve své každodenní praxi. Pokračování vzrušující transatlantické a transpacifické diskuse prostřednictvím
moderních komunikačních technologií se 19. února přeneslo přímo do dějiště letošního kongresu ECCO-IBD, tedy do
Barcelony, a účastníkům setkání nabídlo rozuzlení obou kazuistik.
Jak uvedl prof. Kamm, který sympoziem provázel, v managementu IBD hrají v současnosti
ústřední roli monoklonální protilátky, jež se
velmi specificky se vážou k jednomu epitopu
a mají mnoho potenciálních cílových struktur.
Jejich spektrum loni rozšířil vedolizumab (Entyvio, Takeda) – humanizovaná monoklonální
IgG1 protilátka, která se selektivně váže na integrin α4β7. V USA i Evropě byl registrován pro
terapii dospělých pacientů se středně těžkou až
těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) a Crohnovou chorobou (CD), kteří měli nedostatečnou odpověď na konvenční léky či inhibitory
TNFα, nebo je netolerovali.
„A nyní už se pojďme soustředit na klinické případy, které vám podrobně představí moji
dva ctění kolegové. Společně budeme diskutovat
o tom, jaké léčebné možnosti máme aktuálně
k dispozici a podle kterých relevantních kritérií
se můžeme o terapii rozhodovat v jednotlivých
fázích onemocnění,“ konstatoval prof. Kamm.
Kazuistika muže
se steroid-dependentní UC...
V prvním vystoupení prof. Colombel připomněl,
že mezi terapeutické cíle u nemocných s UC patří navození a udržení remise příznaků choroby, snížení potřeby dlouhodobého podávání
kortikosteroidů a minimalizace rizika nádorového onemocnění. „Tradiční step-up přístup
s konvenčními léky, jako jsou kortikosteroidy,
kyselina 5-aminosalicylová a imunomodulátory, případně následované biologickými přípravky, zůstává standardním postupem managementu léčby pacientů se středně těžkou UC,“
uvedl prof. Colombel s tím, že gastroenterologové se však mnohdy setkávají s tím, že uvedený algoritmus není účinný a UC zůstává mírně
aktivní. To má za následek nekontrolovaný průběh zánětu a případný rozvoj komplikací asociovaných se základním onemocněním nebo
závislostí na steroidech.
Poté již představil případ 45letého muže
s anamnézou hypertenze a hypercholesterolémie, bývalého kuřáka (před 3 lety přestal kouřit kvůli histoplazmóze), u kterého se objevily
progresivní příznaky průjmu a krvácení z konečníku. Kolonoskopie prokázala UC – difuzní kontinuální zánět sahající od rekta až k slezinnému ohbí. Na terapii, která byla zahájena
kombinovaným perorálním a rektálním podá-
Prof. Gert van Assche.
Foto: ZN
váním mesalazinu, pacient odpověděl pouze
částečně, klystýr byl schopen udržet méně než
hodinu. Rektální podávání mesalazinu bylo vysazeno, naopak byl přidán prednison v dávce
40 mg, při kterém se příznaky zlepšily, nicméně po snížení dávky na 15 mg došlo opět k rekurenci. Indikován byl dále budesonid MMX.
„Po roce léčby jsme stále nebyli schopni redukovat dávky steroidů a pacient zůstal na 4,8 g
mesalazinu, 10 mg prednisonu a 9 mg budesonidu. V dopoledních hodinách udával 4 až
5 naléhavých stolic a občas se u něj objevilo
krvácení. Navíc přibral 13 kg a došlo ke zhoršení kontroly hypertenze,“ uvedl prof. Colombel a upřesnil, že opakovaná kolonoskopie potvrdila difuzní zánět s vymizelými haustracemi distálně od flexura splenica: „Je tedy zřejmé,
že v případě středně těžké UC není konvenční
léčba vždy efektivní a bohužel často pokračuje bez skutečného prospěchu pro nemocného.“
... který dosud nebyl léčen biologiky
Na otázku, jak by měla terapie tohoto pacienta
pokračovat, odpovědělo 48 % účastníků sympozia, že by podalo 6-merkaptopurin nebo azatioprin, 2 % metotrexát, 36 % by přidalo inhibitor TNFα ± imunosupresivum, 13 % vedolizumab ± imunosupresivum a 1 % by indikovalo kolektomii. „Inhibitory TNFα a vedolizu-
mab jsou dobrou volbou, operační výkon je určitě vhodné odložit až na později,“ komentoval
názory publika prof. van Assche, druhý z diskutérů, a zdůraznil, že u steroid-dependentních
nemocných s UC je nutné omezit celkovou expozici kortikosteroidům a včas zahájit imunosupresivní a/nebo biologickou léčbu. Jeho názor
podpořil i prof. Colombel daty evidence-based
medicine. Např. práce Panaccioneho et al. publikovaná loni v časopise Gastroenterology (studie UC SUCCESS) ukázala, že u pacientů se
středně těžkou až těžkou UC, kteří dosud nebyli léčeni biologiky, je včasná terapie kombinací
azatioprinu s infliximabem účinnější než monoterapie těmito přípravky – v 16. týdnu dosáhlo remise bez nutnosti užití steroidů 40 % nemocných na kombinované léčbě, 24 % užívajících azatioprin a 22 % infliximab.
„A jaké údaje máme pro vedolizumab?“ položil řečnickou otázku prof. Colombel a připomněl, že tato humanizovaná monoklonální
IgG1 protilátka, jež se selektivně váže na integrin α4β7, mj. prokázala účinnost v první linii
biologické léčby u pacientů se středně těžkou
až těžkou aktivní UC.
Z výsledků studie GEMINI I (pro design
viz předchozí článek) vyplynulo, že vedolizumab měl příznivý vliv nejen na klinickou odpověď, ale také na navození remise a slizničního hojení – a to jak u nemocných bez předchozího podání anti-TNFα terapie, tak po jejím
selhání. V 6. týdnu, tedy po ukončení indukční fáze, dosáhlo v ITT populaci klinické odpovědi 25,5 % pacientů v placebové skupině
versus 47,1 % ve skupině s vedolizumabem
(p < 0,001), klinické remise 5,4 versus 16,9 %
(p = 0,001) a slizničního hojení 24,8 versus 40,9 %
(p = 0,001). „Také na konci udržovací fáze,
v 52. týdnu, byly klinická remise, slizniční hojení a remise bez nutnosti užití steroidů zaznamenány statisticky signifikantně častěji u nemocných užívajících vedolizumab ve srovnání s placebem,“ doplnil prof. Colombel s tím,
že vedolizumab také prokázal příznivý bezpečnostní profil – zejména s ohledem na jeho
selektivní působení ve střevě.
Krátce se prof. Colombel zastavil ještě u kolektomie, která podle něj není u nemocných
s UC „zázračným všelékem“ a neměla by být indikována jako kurabilní řešení před optimalizací farmakoterapie. „Jakákoli břišní chirurgie
Banner na titulce
AM Review
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
MEDICÍNSK Á REVIEW
8
AK T UALIT Y Z M E D I C Í N Y A S YS T É M U Z D R AVOT N Í PÉ Č E
KONGRESOVÁ REVIEW
Téma PEDIATRIE
banner na
www.amreview.cz
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
4
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
INZERCE
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
51
Co to je, když se řekne
16
„pacientsky orientovaný
přístup k managementu UC“
40. angiologické dny
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
I v léčbě CMP
jde vývoj kupředu
30
9. kongres primární péče
ENGLISH FOR MEDICINE
9. kongres primární péče
51
4
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
8
KONGRESOVÁ REVIEW
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
Praise for New
Obesity Guidelines
40. angiologické dny
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
MEDICÍNSK Á REVIEW
Téma PEDIATRIE
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
53
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
AMReview
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
INZERCE
Mgr. Blanka Turínová, MBA
sales manager
telefon: +420 222 352 581
mobil: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Josef Müller
key account manager
mobil: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobil: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Jan Kulhavý
moderátor / šéfredaktor AM Review
mobil: +420 725 810 360
[email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
SBĚRATELSKÉ+NOVINY
Z ÁKL ADNÍ INFORMACE
září 2015
www.arTpluS.cz
vše o trhu s uměním
(2) zastihla je noc v mg — (3) rozhovor s albertem trnkou — (4) ročenka české architektury — (5) nové muzeum prada — (7) výsledky českých aukcí
Sběratelské noviny umožňují jedinečnou šanci oslovit
lékaře jako nové publikum, které se zajímá o trh s uměním.
Jako příloha AM Review s distribuovaným nákladem dle
segmentace cílových oborů až 25 000 ks pokryje více jak
polovinu lékařů v ČR z celkového počtu 47 459 lékařů.
sběratelské+noviny
krátce
Nabitý podzim
praha Na září a říjen je v Praze
plánován minimálně tucet aukcí. Mezi
nejsledovanější tradičně patří aukce
společností Dorotheum (19. 9.), European Arts (4. 10.), 1. Art Consulting
(11. 10.) a Sýpka (18. 10.). Mimořádnou
událostí bude specializovaná
aukce ateliérového skla, kterou na
15. 10. chystá Dorotheum.
www.artplus.cz
Balkon sběratele
praha Letošní Designblok se uskuteční v Průmyslovém paláci na pražském
Výstavišti v termínu od 22. do 27. října.
Art+Antiques ve spolupráci s Arthouse
Hejtmánek připravuje výstavu propojující starožitnosti a současný design,
staré a nové umění. Po loňském Bytu
sběratele se letošní výstava bude
jmenovat Balkon sběratele.
www.designblok.cz
Chalupeckého cena
OBSAH
kars v národní galerii, z výstavy Oskar Kokoschka a Praha, Jiří Kars: Obrazoborectví, 1936, olej na plátně, 149 × 200 cm, cena: 1 068 000 Kč, European Arts 23. 11. 2014, foto: Archiv NG
Botticelli navždy
ceny dlouho přehlížených autorů stoupají
Obsah Sběratelských novin tvoří původní texty a materiály
převzaté z časopisu Art+Antiques, webového portálu ART+
a Ročenky ART+.
Témata
na trhu – co zajímavého je v různých segmentech
trhu s uměním a starožitnostmi nabízeno
nejvýznamnější aktuální výstavy u nás i v zahraničí
materiály zabývající se sběratelstvím lékařů
(má historickou tradici)
rozhovory se sběrateli, majiteli aukčních síní,
galerií a starožitnictví
servis – informace o nadcházejících aukcích, veletrzích,
výstavách apod.
Návrat českých Němců
Tvorbě českých a moravských
Němců před rokem 1945
byla v posledních dvou třech
letech věnována mimořádná
publikační a výstavní
pozornost. Spolu s tím, jak
byl tento opomíjený fenomén
v našem umění objevován
historiky umění, vzrostl také
jeho význam z pohledu
aukčního trhu.
emil orlik: tanečnice macara,
1909, olej na plátně, 102 × 73 cm,
cena: 1 140 000 Kč,
Adolf Loos Apartment
and Gallery 22. 1. 2014
svědčí pro to také skutečnost, že jen v této
oblasti padla loni tři nová autorská maxima a řada
děl se prodala s významnými nárůsty. autoři jako
emil orlik, Jiří kars, Willi novak, bedřich Feigl, alfréd Justitz, kteří jsou již běžně obchodováni, mohou být díky tomuto posunu vnímáni v přesnějším
kontextu. Jiní, jako ernst neuschul, riko Mikeska
nebo Fritz Gärtner, se loni vůbec poprvé nebo po
letech stali předmětem zájmu trhu.
v prvním pololetí letošního roku tento trend pokračoval a své předchozí cenové rekordy několikanásobně překonali Jiří kars a Maxim kopf. v karsově případě byl přitom předchozí rekord sotva čtyři
měsíce starý. na aukci společnosti 1. art Consulting
začátkem letošního roku jeho raný obraz Z Lisabonu vystoupal z minimálního podání 456 tisíc na
senzačních 3,74 milionu korun. Předchozí rekord
z loňského listopadu měl hodnotu 1,07 milionu korun – šlo tehdy o vůbec první karsův prodej nad
milion – a postaralo se o něj dvoumetrové plátno
Obrazoborectví z roku 1936. národní galerie si obraz vzápětí vyžádala na výstavu Oskar Kokoschka
a Praha, která se konala od února do konce června.
v případě Maxe kopfa se o rekord postaral obraz
Zimní Praha, který se na dubnové aukci společnosti
adolf loos apartment and Gallery dostal z 900 tisíc
na 1,74 milionu korun. na autorský rekord by stačil
i jen prodej za vyvolávací cenu. Dosažený výsledek je o to překvapivější, že obraz se na trh vrátil
po třech a půl letech – v listopadu 2011 se prodal
za vyvolávací cenu 240 tisíc korun.
Z loni dražených děl je třeba na prvním místě
zmínit plátno emila orlika Tanečnice Macara z roku
1909. Práce pochází z té části orlikovy pozůstalosti,
kterou ve 30. letech v berlíně koupil pražský sběratel, majitel továrny na zpracování kaučuku antonín
Doležal. na aukci adolf loos apartment and Gallery
brno Výstava letošních finalistů Ceny
Jindřicha Chalupeckého se bude
konat od 25. září v Moravské galerii
v Brně. Jméno laureáta bude slavnostně vyhlášeno 20. listopadu. O cenu,
která se letos uděluje již po šestadvacáte, se ucházejí Vojtěch Fröhlich,
Lukáš Karbus, Barbora Kleinhamplová,
Pavla Sceranková a Pavel Sterec.
www.cjch.cz
byla tato malba loni vydražena za 1,14 milionu korun, což je i nový autorův cenový rekord. Pravidelně orlikovy práce nabízí Galerie Pictura, kterou od
roku 2010 již prošly dvě desítky obrazů z původní
Doležalovy sbírky. Zatím naposled to byla krajina
Svítání v Alpách, která se letos v červnu prodala
za vyvolávací cenu 192 tisíc korun.
nejvýraznější prací malíře osmy bedřicha Feigla, o kterou měli loni kupci možnost bojovat, byla
Krajina s domem, datovaná ještě do období kolem
roku 1910. na podzimní aukci Pictury se prodala
s důstojným nárůstem za 300 tisíc korun. obdobně
si získal zájemce již v lednu za 169 tisíc korun obraz
Při skleničce s toutéž ranou datací.
Z prací dalšího ze členů osmy, Williho novaka,
vzbudily u dražitelů již tradičně největší pozornost
pozdní, bukolické, expresivně barevné krajiny z Polabí. Poměrně rozměrnou variantu z roku 1935 prodala v loni květnu za částku 310 tisíc korun síň arthouse Hejtmánek, o 10 tisíc korun méně vyšla jiného majitele v tentýž den menší, barevně výraznější
varianta u 1. art Consulting. Z figurálních prací stojí
za pozornost pozdní Dívka, která prošla jarní aukcí
Galerie art Praha s cenou 144 tisíc korun.
Zajímavá byla loni nabídka trhem dosud neobjeveného malíře a tanečníka židovského původu ernesta
neuschula z Ústí nad labem. nad hranicí 300 tisíc korun se s nárůsty prodaly hned dvě jeho práce. rozměrnější obraz Senoseč, typická ukázka stylu nové
věcnosti, skončil na částce 360 tisíc korun, výrazná
dvojice javánských tanečníků, Muž a žena, pak dokonce na 528 tisících korunách. obě práce se dražily u european arts. Částka zaplacená v listopadu
za neuschulovu malbu Muž a žena představuje dokonce celosvětový autorský rekord. Pro srovnání, jde
o plátno, které ještě před pěti lety prošlo aukcí v berlíně za méně než poloviční částku. Marcela Chmelařová
berlín Gemäldegalerie bude od
24. září do 24. ledna příštího roku
hostit reprezentativní výstavu věnovanou dílu Sandra Botticelliho. Výstava
připravená ve spolupráci s Victoria
& Albert Museem v Londýně, kde
bude příští rok reprízována, nabídne
několik desítek Botticelliho obrazů
v konfrontaci s díly moderních malířů
a fotografů.
www.botticelli-renaissance.de
Dvacet let v pohybu
praha Festival divadla a výtvarného
umění 4+4 dny v pohybu letos slaví
dvacet let své existence. Pokaždé se
koná v jiném nepoužívaném objektu
v centru Prahy, jubilejní ročník se
uskuteční v Desfourském paláci na
pražském Florenci. Motto letošního
festivalu, který bude probíhat od 2. do
10. října, zní Jak nic nechtít?
www.ctyridny.cz
Zbyněk Sekal
olomouc Muzeum umění Olomouc
na závěr roku připravilo retrospektivu
sochaře Zbyňka Sekala (1923–98),
který část svého života prožil v exilu
v Rakousku. Výstava je podle organizátorů sestavena jako koláž, ve které
dochází k průnikům času a média, ke
konfrontaci díla s autorovými úvahami
o tvůrčím procesu.
www.olmuart.cz
Sběratelské noviny / září 2015 / www.artplus.cz / příloha AM Review 18–19/2015 / vydavatel – Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz, IČ: 27422160 / ředitel společnosti – Martin Slavík / adresa redakce ART+, Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, [email protected]
odpovědný redaktor – Jan Skřivánek / obchodní ředitelka – Světlana Haruštiaková, +420 604 931 471, [email protected] / marketing – Julie Langerová / grafická úprava – Jožka Gabriel, dusot.cz / tisk – AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany
Samostatně neprodejné, vychází jako příloha AM Review / Dáno do tisku 3. 9. 2015. Přetisk a jakékoli šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele / © Ambit Media, a. s., 2015
2-2015_SN.indd 1
3.9.2015 16:07:11
AM REVIEW
AM Review – Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče je odborným periodikem s více jak 60letou tradicí (dříve
Zdravotnické noviny). Cílovou skupinou jsou lékaři, manažeři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví a
farmacii doplnění o zaměstnance státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.
AM Review nabízí zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě
a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování. Skládá se
standardně z více tematických částí: Medicínská Review a Kongresové review.
AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro
provozovatele lékařských praxí, zaměstnance zdravotnických zařízení a jejich managementy. Obsah sešitu
doplňují komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení
dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášť v
lůžkové péči.
SPECIFIK ACE
Periodicita: 4× ročně
Distribuovaný náklad: dle segmentace cílových oborů 20 000–25 000 ks
Rozsah: 16 stran vkládaných do celého nákladu AM Review
Distribuce: předplatitelé AM Review, kongresy, konference,
jarní a podzimní veletrh starožitností Antique
Formát: 297 × 420 mm. Papír: LWC 60 g/m2
Vazba: není. Tisk: 4/4 barvy
HARMONOGR AM
Číslo
Podklady
únor 2016
duben 2016
září 2016
listopad 2016
Vychází
8. 2. 15. 2.
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
SBĚRATELSKÉ+NOVINY
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
Formát
Rozměr
Cena (bez DPH)
podval
265 × 95 mm 1/2 podvalu 130 × 95 mm 1/4 podvalu 63 × 95 mm šerpy, vklady, záložky
29 000 Kč
15 000 Kč
9 000 Kč
dle dohody
04
www.artplus.cz
Avantgarda v porcelánu
Porcelán je jednou z nejtradičnějších sběratelských kategorií. Zdaleka
však nemusí jít jen o porcelánové figurky a slavné značky Míšeň či Rosenthal.
Nejvyšších cen letos naopak dosáhly
atypické čajové a kávové soubory od
Pavla Janáka a Kazimíra Maleviče.
Jednou ze senzací únorové aukce
společnosti Sýpka se stala dražba artělovského červenobílého kávového servisu pro šest osob od Pavla Janáka. Soubor tvořený šesti šálky s podšálky, třemi konvičkami a cukřenkou se z 84 tisíc
dostal až na částku 408 tisíc korun. Jde
o nový Janákův aukční rekord, předchozí měl hodnotu 336 tisíc korun a vydržel
bez tří měsíců devět let. Takto početný
soubor (většina servisů má jen jednu
konvičku) a v tomto dekoru se v aukci
dosud neobjevil. Ceny jednotlivých Janákových kubistických váz a dóz se pohybují od 20 do 200 tisíc korun v závislosti na jejich stavu a vzácnosti výskytu.
Aukční síň Sýpka také jako první na
českém trhu slavila úspěch s porcelánem Kazimíra Maleviče. Tento slavný
ruský průkopník abstrakce, propagá-
1
tor tzv. suprematismu, se ve 20. letech
stal jedním z návrhářů petrohradské
porcelánky. V roce 1922 se v Berlíně
uskutečnila oficiální výstava sovětské
avantgardy, která vzbudila značnou pozornost. Jen prodej porcelánu vynesl
5 milionů marek. Pod dojmem tohoto
úspěchu byl Malevič, který od roku 1919
působil na umělecké škole ve Vitebsku,
vyzván, aby pro porcelánku něco navrhl. Malevič, který kolem sebe shromáždil skupinu mladých umělců hlásících
se k suprematismu, si s sebou do Pet-
1 pav e l ja n á k :
k ávov ý s e r v i s,
Artěl, 1912/19, měkká
kamenina s červeným
dekorem, 10 ks, cena:
408 000 Kč, Sýpka 15.
2. 2015
2 k a z i m í r m a l e v i č :
č a j ová s o u p r ava ,
konvice Lokomotiva
a dva šálky, návrh
1923, Státní
Lomonosova
porcelánk, porcelán,
výška konvice 16 cm,
výška šálků 7 cm
2
rohradu vzal dva své žáky Ilju Čašnika
a Nikolaje Suetina.
V roce 1923 navrhl čajový servis tvořený konvicí evokující parní lokomotivu
a dvěma půlšálky. Ačkoliv umělec sám
svůj návrh chápal především jako sochařskou studii hmot, konvice je plně
funkční. Čašnik a Suetin současně pro
porcelánku v duchu suprematismu navrhovali dekorativní schémata. Podle
jejich návrhů pak tovární výtvarníci vytvářeli kopie, kterými porcelánka obesílala nejrůznější zahraniční výstavy
a veletrhy. Díky Suetinovi, který byl v letech 1930 až 1954 uměleckým ředitelem
porcelánky, zde nebyla suprematistická
tradice zapomenuta, ani když se oficiální stylem stal socialistický realismus.
Na trhu se tak dnes objevují Malevičovy
čajové sety nejrůznějšího stáří a provenience. Zatímco ceny souprav z 20. let
se pohybují v deseti tisících eur, sety
z 80. let se prodávají za částky v řádu
stovek eur.
Několik historických kousků se již
objevilo i na českých aukcích. Poprvé se
tak stalo v roce 2009, když na aukci Sýpky vyletěl soubor konvičky a dvou šálků
ze 112 na 600 tisíc korun. Bílá konvička
a dva odlišeně malované šálky pak byly
draženy loni v prosinci a letos v dubnu
brněnskou společností Zezula. Konvička se prodala za 384 tisíc, šálky pak za
224 a 260 tisíc korun. Celosvětový cenový rekord za suprematistický porcelán
drží talíř ozdobený kompozicí černých
a žlutých čtverců a obdélníků. Na aukci
Christie’s v Londýně se před deseti lety
prodal za 114 tisíc liber (4,8 milionu korun). Jan Skřivánek
Český rekordman z Číny
Nejprodávanějším autorem českých aukcí z hlediska obratu nebyl loni
ani František Kupka, ani Emil Filla, ani
nikdo jiný z klasiků českého moderního
umění. Tento titul již podruhé po sobě
získal čínský malíř Čchi Paj-š’. Čínští
kupci za jeho díla u nás loni utratili téměř 63 milionů a letos už dalších více
než 14 milionů korun. Za více než milion korun bylo v posledních šesti letech
na českých aukcích vydraženo pětačtyřicet Čchiových tušových maleb. Až
na jedinou je všechny dražila galerie
Arcimboldo, která se v posledních letech na čínské umění do značné míry
specializuje.
Čchi Paj-š’ (1864–1957) nepocházel
z literátské rodiny, ale z prostého venkovského prostředí, z provincie Chunan
na jihovýchodě Číny. Původně se vyučil řezbářem, malbě se začal věnovat
až ve svých sedmadvaceti letech. Nikdy se mu nedostalo formálního školení, učil se sám podle tradiční malířské
příručky Zahrada hořčičného semínka
z konce 17. století. Ve své tvorbě dokázal absorbovat nejrůznější malířské sty-
Slevy za počet opakování
3× – 5 %, 6× – 10 %, 12× – 15 %, skonto – 3 %
ly, včetně tehdy populární Šanghajské
školy vyznačující se výraznou barevností. V roce 1917 se Čchi přestěhoval
do Pekingu a postupně získal značné renomé. České prostředí se s jeho tvorbou
díky sběrateli Vojtěchu Chytilovi mohlo
seznámit již v meziválečném období.
Sbírka Čchiových maleb v pražské Národní galerii, která čítá kolem devadesáti svitků a jejímž základem jsou díla
získaná ve 20. a 30. letech Chytilem, patří mezi největší v Evropě. V 50. letech
byl Čchi zvolen prezidentem Asociace
čínských umělců a krátce před smrtí
i čestným prezidentem nově založené
pekingské akademie.
V Číně se Čchi Paj-š’ těší pověsti
v pravdě národního umělce a jeho díla
v posledních letech dosahují rekordních
cen. Před třemi lety se jeho monumentální triptych Orel sedící na borovici vydražený v Pekingu za 65 milionů dolarů
měl stát vůbec nejdražším dílem prodaným toho roku kdekoliv na světě v aukci. Podle informací The New York Times,
které o čínském trhu s uměním v loňském roce přinesly rozsáhlé expozé,
však obraz nebyl nikdy zaplacen, neboť
se vyskytly pochybnosti o jeho pravosti.
List cituje odhady expertů, že Čchi během svého dlouhého života namalovat
deset až patnáct tisíc svitků. Zhruba tři
tisíce z nich jsou ve sbírkách renomovaných muzeí a část jich byla zničena
během japonské okupace a za kulturní
revoluce. Podle aukčních záznamů nicméně mělo čínským trhem v posledních
dvaceti letech projít víc než osmnáct tisíc Čchiových prací, což logicky znamená, že podstatná část z nich byly padělky.
Právě zamoření čínského trhu falzy částečně vysvětluje zájem čínských
kupců o Česko. Díky souhře historických
okolností, kdy v 50. letech po nějakou
dobu probíhala mezi socialistickým Československem a Čínskou lidovou republikou poměrně čilá kulturní výměna, se
na naše území dostala řada soudobých
děl čínského umění. Malby nabízené na
českých aukcích tak zpravidla mají doložitelnou provenienci až do 50. let, což
zvyšuje jejich atraktivitu v očích čínských kupců, kteří jsou většinou spíše
investory než sběrateli.
Jan Skřivánek
1
2 č c h i - pa j - š‘: š e s t k r e v e t, 1951,
tuš na papíře, 102,5 × 34 cm,
cena: 11 532 000 Kč, Arcimboldo 27. 5. 2014
iNzERcE
1/4
Storno poplatky
1/4
1/2
63 × 95 63 × 95
mm
mm
25 a více dnů před datem zveřejnění lze
inzerát stornovat bez poplatků.
130 × 95 mm
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 %
z ceny inzerce.
05
www.artplus.cz
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění
100 % z ceny inzerce.
rozhovor s albertem trnkou
České umění se má srovnávat se světem
Aukční síň European Arts je jedním z tradičních hráčů na českém
trhu s uměním. V poslední době na sebe upoutala pozornost
řadou zajímavých prodejů a širokou nabídkou děl zahraničního
umění. Do budoucna se chce ředitel společnosti Albert Trnka víc
soustředit také na poválečné umění.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze
inzerci stornovat.
Máme za sebou první polovinu aukční sezóny, jak
jste zatím s letošními výsledky spokojen?
První půl rok byl pro nás velmi úspěšný. Mám radost, že se nám daří držet trend, který jsme nastolili v minulém roce, a postupně víc profilujeme
naši aukční síň důrazem na kvalitu. Myslím, že se
obecně zvedá chuť nakupovat. Přibývají noví klienti
i se vracejí kupci, které si pamatuji z let 2006, 2007
a kteří řadu let nenakupovali. Ekonomická krize po
roce 2009 se projevila i na trhu s uměním, protože
řada průmyslníků a továrníků měla potíže. Dneska
je výrazně lepší nálada. Začínají víc nakupovat jak
klasičtí sběratelé, tak přibývají investoři.
Mění se sortiment? V posledním době přibývá
cenových rekordů autorů, kteří rozhodně nepatří
mezi ty nejslavnější.
To je právě to, že klasičtí sběratelé dostali větší chuť
nakupovat. Řada lidí nakupuje srdcem a když je obraz opravdu pěkný, tak jsou ochotní zaplatit za něj
hodně peněz, i když není zrovna podepsaný Fillou.
Příkladem budiž Pařížská opera od Jana Šafaříka,
kterou jsme loni prodali za 2,22 milionu korun. Když
jsme tenhle obraz v roce 2008 nabízeli poprvé, tak
se vyvolával za 80 tisíc korun. Už tehdy udělal přes
milion a teď to bylo ještě jednou tolik. Šafařík je prakticky neznámý autor, u kterého nám chybí i základní
životopisná data. Takový obraz si musí koupit někdo, komu se opravdu líbí. Někteří lidé jsou ochotní
nakupovat pro radost a nejenom všechno přepočítávat a hlídat si „správnou“ cenu. I o tom je aukce,
tím je lákavá. Ale platí to také opačně – některé věci
vylétnou, ale často jsou aukce také příležitostí k výhodným koupím. Sám jsem si to jako dražitel mnohokrát vyzkoušel. Je ale potřeba si to odsedět, být
přímo v sále a moci bezprostředně reagovat.
Co byste našim čtenářům poradil, co mají
nakupovat a pro co je vhodná doba k prodeji?
To záleží, co mají rádi, co je zajímá, co chtějí... Když
si vezmete třeba barokní obrazy, tak vidíte sám, že
se moc neprodávají. Ale nemyslím si, že tomu tak
bude navždy. Prodávat kvalitní barokní obrazy mi
ale dneska nedává moc finanční smysl. Když prodávající kupovali třeba před deseti lety, tak se maximálně dostanou na stejnou cenu. Velkou budoucnost naopak vidím v umění druhé půlky 20. století
a současném umění. To je segment, kde ve střednědobém až dlouhodobém horizontu ceny porostou v násobcích.
cv
Albert Trnka je ředitelem
aukčního domu European
Arts od září 2012. Ve firmě,
která dříve fungovala
pod názvem Meissner-Neumann, předtím řadu
let působil jako znalec.
Pod Trnkovým vedením se
společnost European Arts
více zaměřuje na špičkové
obrazy a omezila naopak
nabídku starožitností.
Letošní březnová aukce, na
které sběratelé a investoři
za jediné odpoledne utratili
bezmála 52 milionů korun,
byla pro společnost z hlediska obratu historicky
nejúspěšnější. Od začátku
loňského roku společnost
provozuje reprezentativní
galerii na Senovážném
náměstí a své aukce letos
nově přesouvá do Obecního domu. Nejbližší aukční
den European Arts se
uskuteční v neděli 4. října,
předaukční výstavu bude
možné navštívit od 21. září.
www.europeanarts.cz
Velkou budoucnost
vidím v umění druhé půlky 20. století
a současném umění.
To je segment, kde
ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu ceny porostou
v násobcích.
albert trnka před obrazem bohumíra matala, foto: Jan Rasch
Když se podívám na aukční výsledky, tak
s výjimkou Boštíka, Sýkory, Medka a možná ještě
pár dalších autorů jsou ceny pořád relativně
nízko.
Já říkám, že je to budoucnost, ne současnost. Věci
od řady autorů poválečného umění se dneska pořád
prodávají za lepší částky privátně. A hlavně jich zatím na trhu ani moc není. Ta díla totiž většinou vlastní dost poučení lidé – lidé, kteří byli v nějakém bližším či širším okruhu těch umělců, a proto je sbírali.
A moc dobře vědí, co mají, a jakou to má cenu. Ale
abychom o tom jen neteoretizovali, chceme začít
dělat specializované aukce poválečného a současného umění. Stěhujeme se s aukcemi do Obecního
domu, do Grégrova sálu. Na podzim chystáme dvě
aukce, respektive aukční dny, na 4. října a 22. listopadu. V obou těch termínech proběhne v Obecním
domě aukční den, během kterého budeme mít od
jedné hodiny aukci klasického umění – tím myslím starší umění až po meziválečnou avantgardu –
a později odpoledne pak aukci poválečného a současného umění. Na každé bude nabízeno cirka sto
padesát položek.
Z českých aukčních síní máte v nabídce nejvíce
děl zahraničních autorů. Můžete tuhle strategii
trochu vysvětlit?
Zahraniční umění je další oblastí, ve které vidíme
budoucnost a které se chceme věnovat. Trvám na
tom, že aby se české umění zvedalo, musí být v kontextu se zahraničním uměním, ať už jde o Německo,
Rakousko nebo Francii. Když se budeme bavit na-
příklad o krajinomalbě přelomu 19. a 20. století, tak
když člověk sbírá třeba symbolistní krajiny Antonína Hudečky, tak mít vedle něj nějakého špičkového
Francouze dává smysl. V tom se také ukáže kvalita
kolekce, když ty obrazy v takovémto srovnání obstojí.
Říká se, že mezi doktory je tradičně hodně
sběratelů. Máte také tu zkušenost?
To platí. Sám jsem o tom už několikrát přemýšlel,
čím to je. Asi tím, že jsem ještě nepotkal hloupého
doktora. Sem když někdo přijde a je to lékař, tak je to
vždycky inteligentní člověk. Mají často cit pro krásu
a jsou sběrateli tradičního typu. Nejde jen o staré
lékaři, kteří mají velké sbírky ještě z dob, kdy tady
žádný skutečný trh s uměním nebyl. Chodí k nám
i mladí doktoři, kteří si rádi občas něco koupí. Nekupují věci za miliony, ale třeba dvakrát do roka si
koupí hezký obraz a pověsí si ho doma. Je to opravdu zajímavý fenomén. Je jich větší procento než třeba právníků. Právníci jsou také důležitou skupinou
našich klientů, ale lékařů je víc.
Na co se máme těšit v říjnové aukci?
Řada věcí je ještě v jednání, ale jeden mimořádný
kousek už můžu představit. Budeme nabízet fantastického Zrzavého, Neděli v Camaret z roku 1930.
Taková věc tu ještě nebyla, navíc je to do značné
míry objev. Je známa menší tempera téhož námětu a všude se uvádí, že existuje i velký olej, který je
ve sbírce ing. Holuba, ale ten obraz nebyl dosud
nikdy vystaven, ani publikován. Vyvolávací cenu
jsme stanovili na 6,8 milionu korun. Jan Skřivánek
iNzERcE
PODVAL
265 × 95 mm
INZERCE
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
2
1 č c h i pa j - š’: k v e t o u c í s l i vo ň
a dv ě b r o s k v e , 1946, tuš a barvy na papíře,
66 × 34 cm, cena: 6 200 000 Kč,
Arcimboldo 31. 5. 2015
REDAKCE A V YDAVATEL
Jan Skřivánek
šéfredaktor
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz

Podobné dokumenty

Mediakit 2015 Art+Antiques

Mediakit 2015 Art+Antiques 14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce. 7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.

Více

Předoperační příprava pacienta s revmatoidní artritidou

Předoperační příprava pacienta s revmatoidní artritidou (11) metotrexátu v preoperačním období, doporučuje se přistupovat k problematice individuálně. Ve většině případů nebude indikované přerušení léčby metotrexátem. Vynechání dávky metotrexátu týden p...

Více

Mediakit 2016 - Ambit Media, as

Mediakit 2016 - Ambit Media, as Interní medicína (Internal Medicine) Urologické listy

Více

Mediakit KARIM 2016

Mediakit KARIM 2016 www.kardiologickarevue.cz TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 m...

Více

Kongresové noviny č.0 - 52. diabetologické dny Luhačovice

Kongresové noviny č.0 - 52. diabetologické dny Luhačovice z nichž asi polovinu tvoří práce experimentální nebo klinicko-experimentální. Právě ty mívají obvykle vyšší vědeckou úroveň a řada z nich je pak prezentována na mezinárodních kongresech. Na otázku,...

Více

S důrazem na udržitelnost.

S důrazem na udržitelnost. Kdo chce být úspěšný i v budoucnu, musí si ze společenské odpovědnosti firmy udělat pevnou součást své firemní kultury – o tom jsme přesvědčeni. Kritické zkoumání našich procesů a transparentní inf...

Více

Sborník - Česká parazitologická společnost

Sborník - Česká parazitologická společnost tropica na Krétě. Kožní leishmanióza byla na Krétě běžná před více než půl stoletím. Masivní používání DDT a později i dalších insekticidů proti přenašečům malárie mělo jako vedlejší efekt výrazné ...

Více

Dobrý den - Česká parazitologická společnost

Dobrý den - Česká parazitologická společnost Review of primaquine to prevent malaria transmission http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140703092001.htm

Více