Listopad 2012 1.98 MB,

Komentáře

Transkript

Listopad 2012 1.98 MB,
Vážené spoluobèanky a spoluobèané,
rád bych vám dnes pøedstavil èinnost kontrolního výboru.
Kontrolní výbor zastupitelstva je povinnì zøizován zastupitelstvy mìst a obcí v souladu
se zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) v platném znìní.
Ne jinak je tomu i v našem mìstì. Vždy po komunálních volbách si nové zastupitelstvo
mìsta /dále jen ZM/ volí na svém ustavujícím zasedání mimo jiné i pøedsedu kontrolního výboru
/dále jen KV/. Ten po svém vìtšinovém zvolení zastupitelkami a zastupiteli mìsta oslovuje všechny
politické strany a hnutí zasedající v zastupitelstvu a žádá je o nominaci èlenù – nejen politicky,
ale zejména odbornì èinných. Pøedsedou musí být v souladu s legislativou èlen zastupitelstva, u
èlenù kontrolního výboru tato podmínka neplatí.
Na druhém jednání zastupitelstva pøedseda KV nominované pøedkládá a tito kandidáti buïto
jsou, èi naopak nejsou, vìtšinovì zvoleni. Pokud vìtšinovì zastupitelstvem zvoleni jsou, ujímají se
na vyzvání pøedsedy kontrolního výboru své èinnosti. Obvykle na svém prvém jednání KV
pøipravuje plán èinnosti na nejbližší pùlroèní èi roèní období a tento plán je poté pøedkládán v
uvedených cyklech zastupitelstvu našeho mìsta ke schválení. Tímto je plnìna dikce zákona, že
kontrolní výbor plní úkoly, kterými je zastupitelstvo povìøí a ze své èinnosti výbor odpovídá
zastupitelstvu /§118/ - není proto možné, aby kontrolní výbor vykonával libovolnou èinnost, toto
mu zákon neumožòuje.
Kontrolní výbor kontroluje v souladu se zákonem zejména plnìní usnesení zastupitelstva a rady
obce. Dále má možnost kontrolovat dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním
úøadem na úseku samostatné pùsobnosti /§119/.
Ne jinak je tomu i u nás v Tachovì. Pro ilustraci – KV za poslední období provedl mimo jiné
kontrolu usnesení 3. zasedání Zastupitelstva mìsta Tachova ze dne 7. 2. 2011 a kontrolu usnesení
rady mìsta ke konkrétní problematice, kde vybranou byla bytová problematika. Tyto kontroly byly již
projednány nejen s kontrolovanými subjekty a projednány na zasedání kontrolního výboru, ale byly
též pøedloženy zastupitelstvu mìsta.
Na nejbližší øádné zasedání zastupitelstva budeme pøedkládat výsledky z právì provedené
kontrolní akce Kontrola usnesení rady mìsta, pøièemž vybráno bylo prvé øádné zasedání Rady
mìsta Tachova v tomto roce, tj. byla provedena kontrola plnìní usnesení 24. Rady mìsta Tachova,
která se konala dne 6. 1. 2012.
Ano milé ètenáøky a ètenáøi, chápu že pro nìkoho je mùj popis èinnosti kontrolního výboru
popsán pøíliš detailnì, pro nìkoho naopak pøíliš stroze.
Každopádnì jsem se alespoò pokusil vám, milé spoluobèanky a spoluobèané, nastínit èinnost
kontrolního výboru zøízeného v souladu se zákonem Zastupitelstvem našeho mìsta Tachov.
Pøeji vám všem krásné podzimní dny plné barev, které dokáže vykouzlit jen a jen pøíroda.
Ing. Petr Dostál
pøedseda KV ZM Tachov
JEDNÁNÍ
RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
RADA MÌSTA NA SVÉ MIMOØÁDNÉ
40. SCHÙZI DNE 5. 9. 2012:
- Na základì provedeného výbìrového øízení
a doporuèení hodnotící komise pøidìlila
podlimitní veøejnou zakázku na stavební práce
pod názvem „REKONSTRUKCE KØIŽOVATKY
ZAHRADNÍ, T YRŠOVA, ROKYCANOVA
V TACHOVÌ, I. ETAPA, 1. ÈÁST A 2. ÈÁST“
firmì SWIETELSKY stavební s. r. o., odštìpný
závod Dopravní stavby ZÁPAD, Železnièáøská
1234/79, 312 00 Plzeò.
- Na základì oznámení firmy Vyslystav s. r. o.,
Žïárská 8, 347 01 Halže, o odstoupení
od podpisu smlouvy na akci „ODSTRANÌNÍ
H AVA R I J N Í H O S TAV U O P Ì R N É Z D I
V J A B L O Ò O V É U L I C I V TA C H O V Ì “
revokovala své usnesení è. 1254 ze dne
22. 8. 2012 a pøidìlila tuto podlimitní veøejnou
zakázku uchazeèi, který se umístil na druhém
místì v hodnocení zakázky a tím je firma
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštìpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD, Železnièáøská
1234/79, 312 00 Plzeò.
RADA MÌSTA NA SVÉ 41. SCHÙZI DNE
14. 9. 2012:
- Schválila zøízení vìcného bøemene mezi
osobou povinnou Povodím Vltavy, s. p.,
IÈ: 70889953, Holeèkova 8, Praha 5 a osobou
oprávnìnou mìstem Tachov, IÈ: 00260231,
Hornická 1695. Vìcné bøemeno spoèívá
v právu umístìní a provozování mostu
na p. p. è. 3372/1 v k. ú. Tachov, taktéž v právu
vstupu a vjezdu na èást pozemku osoby
povinné è. 3372/1 v k. ú. Tachov za úèelem
opravy a údržby tohoto mostu. Úhrada za vìcné
bøemeno èiní jednorázovì 10.000,- Kè + DPH
v platné sazbì.
- Schválila uzavøení smlouvy o zøízení vìcného
bøemene s Pozemkovým fondem Èeské
republiky spoèívajícího v právu chùze a jízdy
za úèelem uložení, provozování a údržby vedení
pøípojky veøejného osvìtlení na èásti parcely
EN 3235/1 v k. ú. Tachov dle projektové
dokumentace v rámci projektu „Rekonstrukce
veøejného osvìtlení v ul. Sládkova a Palackého,
Tachov“.
- Schválila uzavøení smlouvy o omezení užívání
nemovitostí ve správì SÚS Plzeòského kraje
za úèelem uložení, provozování a údržby vedení
pøípojky veøejného osvìtlení na èásti
p. p. è. 1073/1 a èásti p. p. è. 1119 v k. ú. Tachov
dle projektové dokumentace v rámci projektu
„Rekonstrukce veøejného osvìtlení
v ul. Sládkova a Palackého, Tachov“.
- Schválila pronájem tøí uvolnìných bytù
ve mìstì.
- K žádosti Svazu tìlesnì postižených v ÈR, o. s.,
okresní organizace Tachov, Bìlojarská 1541,
347 01 Tachov rada mìsta konstatovala,
že v letošním roce mìsto již nemá volné finanèní
prostøedky, které by mohlo pro organizaci
uvolnit.
- Na základì provedeného výbìrového øízení
pøidìlila podlimitní veøejnou zakázku
na stavební práce pod názvem „Stavební
úpravy ul. K. Svìtlé“ firmì SWIETELSKY
stavební s. r. o., odštìpný závod Dopravní
stavby ZÁPAD, Železnièáøská 1234/79,
312 00 Plzeò.
- V souladu s pøedloženým návrhem OŠK MìÚ
povolila výjimku z maximálního poètu dìtí
na jednu tøídu v MŠ Tachov, Tyršova 1546,
pøíspìvková organizace na období školního
roku 2012/2013. Zvýšený poèet dìtí nebude
mít vliv na újmu kvality výchovnì vzdìlávací
èinnosti školy a budou splnìny podmínky
bezpeènosti a ochrany zdraví dìtí. Tato výjimka
vyhovuje hygienickým normám, pedagogickým
i organizaèním podmínkám mateøských škol.
- Na základì provedeného výbìrového øízení
schválila uzavøení smlouvy o poskytování
mobilních telekomunikaèních služeb mezi
mìstem Tachov a firmou Vodafone Czech
Republic a. s., sídlem Vinohradská 167,
Praha 10, IÈ: 25788001 na dobu 2 let,
tj. do 21. 9. 2014.
- Vzala na vìdomí:
a) prùbìžnou zprávu o realizaci protidrogové
politiky v roce 2012, pøedložené obèanským
s d r u že n í m KOT EC , o . s . , s e s í d l e m
v Mariánských Lázních, Nádražní námìstí 299.
b) žádost o pøíspìvek na èinnost pro rok 2013
p ø e d l ože n o u o b è a n s k ý m s d r u že n í m
KOTEC, o. s., se sídlem v Mariánských
Lázních, Nádražní námìstí 299.
3
RADA MÌSTA NA SVÉ MIMOØÁDNÉ
42. SCHÙZI DNE 26. 9. 2012:
- Souhlasila s navýšením kapacity školní
družiny ZŠ Tachov, Hornická 1325,
pøíspìvková organizace od 1. 9. 2013
ze 120 žákù na 150 žákù a s navýšením
kapacity školní družiny ZŠ Tachov, Záreèná
1540, pøíspìvková organizace od 1. 9. 2012
z 81 žákù na 90 žákù. Navrhovaná úprava
nebude mít vliv na provoz školy.
- Udìlila souhlas s použitím znaku mìsta
Tachova na titulní stranì pøipravovaného
m o t o r k á ø s k é h o k a l e n d á ø e „Ta c h o v
a motorky“ pro rok 2013.
- Souhlasila s pøijetím dotace dle Smlouvy
o poskytnutí úèelové dotace è. 22832012
z rozpoètu Plzeòského kraje v rámci
programu „Podpora pro obce, které mají
u z av ø e n u s m l o u v u s re g i s t rova n ý m
poskytovatelem sociálních služeb
na zajišťování peèovatelské služby na území
PK v roce 2012“ ve výši 40 600,- Kè.
Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta a rady
mìsta je k dispozici na webových stránkách mìsta
www.tachov-mesto.cz
ZPRÁVY
Z
MĚU
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
INVESTIÈNÍ ODBOR
Zamìstnanci tachovských škol, zøizovaných
naším mìstem, se sejdou v pátek 16. 11.
od 18.00 hodin v Bowlingovém centru
n a z i m n í m s t a d i o n u . U s ku t e è n í s e z d e
I. kolo již 5. roèníku OŠK CUPU – Bowlingové
ligy zamìstnancù škol. Tøikrát zvítìzili
pedagogové ze ZŠ Záreèná, loòské vítìzství
budou ale obhajovat zástupci ZŠ Kostelní.
V souèasné dobì probíhají stavební práce
na akci: „Rekonstrukce køižovatky Zahradní x
T y r š o v a x R o k y c a n o v a - I . e t a p a “ .
Práce jsou provádìny pøi úplné uzavírce
uvedené køižovatky pro silnièní
dopravu a s omezením pohybu chodcù.
Uzavírka a práce budou ukonèeny
do 7. prosince 2012. V této souvislosti
žádáme øidièe o respektování zmìny
v dopravním znaèení a chodce o zvýšenou
opatrnost pøi prùchodu v blízkosti staveništì.
Mgr. Josef Kožnar
Ing. Otakar Franc
DÁRCOVSTVÍ
KRVE
Èeský èervený køíž, Bìlojarská 1541, Tachov
Datum odbìrù: 13. a 27. listopadu 2012
Doba odbìrù: 8.30 – 11.30 hod.
4
KOMUNITNÍ
AKTIVITY
TACHOVSKA (KAT)
KAT
Pivovarská ul. 281, Tachov
tel.: 373 700 804, 731 381 905
e-mail: [email protected]
www.zlatacesta.cz
PRAVIDELNÉ AKCE
Otevírací doba:
každé pondìlí od 19.00 do 20.00 hod.
Tachovský klub otevøených dveøí
Každý všední den od 12.30 do 17.00 hod.
Odpolední klub pro školní mládež ve vìku 6 – 15 let.
Jednorázový poplatek – 25,- Kè
Poplatek za ètvrtletí – 300,- Kè.
Info : [email protected]
MATEØSKÝ KLUB
Mateøský klub MAS Zlatá cesta je klubem
maminek s malými dìtmi z Tachova a jeho okolí
otevøeným všem pøíchozím. Je urèen maminkám
resp. rodièùm na rodièovské dovolené a jejich
dìtem, kteøí se chtìjí scházet a být aktivní.
Otevírací doba: každé úterý 16 – 18 hod.
Info na tel. 604 127 619
JÓGA PRO DOSPÌLÉ
KATka pro Vás pøipravila pravidelné odpoledne
s jógou pro dospìlé pod vedením zkušené lektorky.
Otevírací doba:
každý ètvrtek od 18:30 do 19:30 hod.
Jednorázový poplatek – 25,- Kè
Poplatek za ètvrtletí – 300,- Kè.
Info : [email protected]
Vstupné: 15,- kè
Pátek 16. listopadu od 18.00 hod.
HERNA PRO DÌTI
Rodinné centrum KATka nabízí pro dìti využití
herny s kompletním vybavením a se stálým
personálním zajištìním.
Otevírací doba:
každé pondìlí 9.00 – 11.30 a 15.00 –17.30
hod. Info na tel. 602 167 440, nebo
[email protected] Poplatek pøi pobytu
dítìte s rodièem je 10,- Kè/hod., pøi samotném
pobytu dítìte bez rodièe je 20,- Kè/hod.
MASÁŽE
PVK 2012 - Podzimní vodácký
kinematograf 2012 + zpívaná PUDETO
Promítání amatérských filmù z akcí na øece Mži
poøádané Vodáckým oddílem Tachov o. s., spojené
s již tradièním „veèerem se zpìvy“ místního hudebního
uskupení PUDETO.
Info: 777087334, nebo [email protected]
Sobota 17. listopadu od 9.00 do 12.00 hod.
BURZIÈKA
Máte doma vìci, které se vašim dìtem
už nehodí, ale nìkdo by je mohl ještì potøebovat
a ocenit? Sháníte a v obchodech nemùžete
sehnat? Pøijdťe na burzièku do KATu.
KATka pro Vás pøipravila masáže, které Vás zbaví
bolestí a udrží v rovnováze. V pøípadì potøeby
po dobu masáže pohlídáme Vaše dítì v hernì.
Otevírací doba: každé druhé pondìlí v mìsíci
od 15.00 do 17.30 hod.
Info na tel. 602 167 440, nebo
[email protected]
Bližší informace a objednávky na tel. èísle:
724733721, nebo [email protected]
FARMÁØSKÉ TRHY
JÓGA PRO TÌHULKY
KATka pro Vás pøipravila pravidelné odpoledne
s jógou pro nastávající maminky.
Sobota 24. listopadu od 9.00 do 12.00 hod.
Tradièní farmáøské trhy nabízejí koupi kvalitních
potravin i možnost obèerstvení.
Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán
aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás
na e-mailu: [email protected]
5
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
nám. Republiky 119, 347 01 Tachov
tel.: MKS, námìstí:
374 722 210
informaèní centrum:
374 630 000, 374 630 001
kino Mže:
374 723 081
knihovna:
374 722 711, 374 722 161
webové stránky:
www.mks.tachov.cz
Pondìlí 5. listopadu v 18.00 hod.
sál MKS (námìstí)
Sobota 17. listopadu v 20.00 hod.
spoleèenský sál Mže
11. NATÁÈÍME
COUNTRY BÁL
Veèer s filmy Františka Soukupa - Jak se dìlají
trámy, Bohuslavský sv. Jiøí, Bývala to hlavní cesta
(za milníkem èasu v Trnové), Netradièní plavidla
2012, Špacír po Zlaté cestì, Hapáci.
Pøedkapela Profýci, hraje Piková dáma
Dobrovolné vstupné.
Vstupné 130,- Kè
Nedìle 18. listopadu v 15.00 hod.
kino Mže
TRAMPOTY ÈERTÍKA CULÍNKA
Pøedstavení pro dìti hraje divadlo Kapsa Andìlská
Hora.
Vstupné 80,- Kè
Pondìlí 12. listopadu v 19.30 hod.
kino Mže
KONCERT JIØÍHO SCHMITZERA
Vstupné: 190,- Kè
Ètvrtek 22. listopadu v 19.30 hod.
kino Mže
Úterý 13. listopadu 9.00 – 17.00 hod.
areál Mže
ZMÝLENÁ PLATÍ
KAM NA ŠKOLU? KAM DO UÈENÍ?
KAM ZA VZDÌLÁNÍM?
Prezentace vzdìlávacích programù støedních
škol a uèilišť a uplatnìní absolventù v praxi.
Urèeno žákùm 9. tøíd ZŠ, jejich rodièùm
i veøejnosti.
Pátek 16. listopadu v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeò
Veselá komedie o dvou dìjstvích a… mnoha
zmýlených. V této komedii, plné slovních høíèek,
lakonických poznámek, úsmìvných dialogù,
se mùžeme bavit situacemi témìø detektivními.
Kdo je kdo? Kdo chce co a po kom to chce?
Kdo nebo co je v kufru?
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová,
Ivan Vyskoèil, Otto Kallus.
Vstupné: 280,- Kè
Amilcare Ponchielli
LA GIOCONDA
Pátek 30. listopadu od 20.00 hod.
spoleèenský sál Mže
7. pøedstavení divadelního pøedplatného V 8.
Opera o ètyøech dìjstvích. Nastudováno
v italském originále s použitím èeských titulkù.
Konec pøedstavení ve 21.45 hod.
ZÁVÌREÈNÝ PLES TANEÈNÍHO KURZU
Hraje: KAMILOS SHOW BAND
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
býv. autobus. zastávka u parku
6
17.30 hod.
17.32 hod.
Vstup pouze ve spoleèenském obleèení.
Vstupné 200,- Kè
PØIPRAVUJEME
Pondìlí 31. prosince od 20.00 hod.
spoleèenský sál Mže
SILVESTR VE MŽI
Nedìle 2. prosince
námìstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
Program od 15.00 hod., rozsvícení v 16.45 hod.
Podrobné informace na plakátech a letáècích.
Hraje Taneèní orchestr Sokrat Sokolov.
Vstupné: pøedprodej 150,- Kè,
na místì 190,- Kè.
Støeda 5. prosince od 17.00 hod.
spoleèenský areál Mže
ÈERTOVÁNÍ S MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU
Rodièe mohou doruèit dárky s èitelným jménem
dítìte do infocentra na námìstí do støedy
5. prosince do 15.00 hod.
Vstupné 20,- Kè
MĚSTSKÁ
GALERIE
nám. Republiky 85, Tachov
Otevírací doba galerie:
støeda – nedìle
13.00 - 17.00 hod.
Hromadné návštìvy mimo otevírací dobu je možné
dohodnout na tel. 374 722 210 nebo 374 630 000.
Do 2. prosince
Ètvrtek 6. prosince 2012 – nedìle 13. ledna 2013
VZDÁLENÉ DIMENZE
VÁNOÈNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Z cyklu fantaskního a transcendentního
realismu.
Vystavují: Reon Argondian, Josef Balek,
Tomáš Bosambo, Petr Gric, Zdenìk Hajný,
Zdenìk Kopáè, Martin Šrámek, Petr Šrédl,
Václav Švejcar.
obrazù (i s tachovskou tematikou), keramiky,
grafiky, textilu, knih, pohlednic Ivy Hüttnerové
a dalších drobných pøedmìtù. Pøijïte si vybrat
vánoèní dárek.
Galerie bude otevøena i 26. prosince
od 13.00 do 17.00 hod.
7
PROGRAM
KINA
MŽE
Takto oznaèený èeský nebo slovenský
film soutìží o Tachovskou dýni.
Ke vstupnému je úètovaná èástka 1,- Kè na Fond kinematografie. Promítá se pøi poètu 4 platících návštìvníkù kina.
Ètvrtek 1. listopadu v 19.30 hod.
Èeský film
Úterý 13. listopadu v 19.30 hod.
Americký film
SVATÁ ÈTVEØICE
SAFE
Tohle si od Viewegha nepøeètete, to musíte
vidìt. Nudíte se v posteli? Inspiraci mùžete
naèerpat u režiséra Jana Høebejka a scenáristy
Michala Viewegha. Ti spolu stvoøili pøíbìh o dvou
párech, které se rozhodly vyøešit ubíjející
s te r e o t y p m a n že l s k é e ro t i k y p o m ì r n ì
originálním zpùsobem. To vše v exotickém
prostøedí karibského ostrova. Hrají
J i ø í L a n g m a j e r, H y n e k È e r m á k , M a r i k a
Procházková, Viktorie Èermáková, Ludìk
Munzar, Jana Gýrová a další.
Desetiletá èínská dívka Mei je matematický
génius. Jednoho dne je násilnì odvedena
do New Yorku, kde má pøi vydìraèských kšeftech
s l o u ž i t j a ko “ p o è í t a d l o ” . L u ke Wr i g h t
(Jason Statham), zápasník bojových umìní
z New Jersey, zpacká zmanipulovaný zápas
a ruská mafie pro výstrahu zavraždí jeho ženu
a každého, s kým se pokusí navázat jakékoli
pøátelství èi vztah.
Mládeži pøístupno od 15 let.
78 min.
Vstupné 64,- Kè + 1,-
Mládeži pøístupno od 12 let.
94 min.
Vstupné 64,- Kè + 1,-
Støeda 14. listopadu v 19.30 hod.
Èesko - polský film
Úterý 6. listopadu
POLSKI FILM
NEHRAJEME
Ètveøice populárních hercù – Tomáš Matonoha,
Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel –
s e r o z h o d l a n a t o è i t s v é v z p o m í n k y
na bezstarostná léta studií. Kultovní scénky,
sametová euforie, totální svoboda èi laskavost
kamarádství pomohou pøekonat i to nejtìžší
zkouškové období. Režie Marek Najbrt, dále
hrají Jan Budaø, Jana Plodková, Katarzyna
Zawadska, Krzysz tof Czeczot a další.
Støeda 7. listopadu v 19.30 hod.
Francouzský film
96 HODIN: ODPLATA
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA
Bryan Mills, který pøed dvìma lety v Paøíži
nemilosrdnì pozabíjel gang obchodníkù s bílým
masem, aby zachránil život své unesené dcery.
Nyní ho na výletì v Istanbulu pøekvapí návštìva
dcery Kim a také bývalé manželky Lenore.
Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore
je pøímo pøed zraky Bryana unesena... Thriller.
Mládeži pøístupno od 12 let.
Ètvrtek 8. listopadu
NEHRAJEME
8
98 min.
Vstupné 64,- Kè + 1,-
Mládeži pøístupno od 15 let.
113 min.
Vstupné 69,- Kè + 1,-
Ètvrtek 15. a úterý 20. listopadu
NEHRAJEME
Støeda 21. listopadu v 19.30 hod.
Americký film
V TÁTOVÌ STÍNU
Pøíbìh o netradièním setkání otce se synem.
Nick Flynn je mladý spisovatel, který se pokouší
najít sám sebe. Jeho otec Jonathan, který se
prodírá životem po svém, nevidìl svého syna
celých 18 let. Až když pøijme Nick práci
sociálního pracovníka v útulku pro bezdomovce,
nachází smysl svého osobního i pracovního
života. Jednoho dne se zde náhle objeví
Jonathan, který pøišel hledat nocleh a útoèištì.
Pro oba je to pøímý výstøel do skuteèné a možná
i spoleèné budoucnosti. Pøijme Nick vlastního
otce a podaøí se mu nahradit prázdné vzpomínky
skuteènou budoucností? V hlavní roli Robert De
Niro. Komedie/drama.
Mládeži pøístupno od 12 let.
102 min.
Vstupné 64,- Kè + 1,-
Ètvrtek 22. listopadu
NEHRAJEME (divadlo)
Úterý 27. listopadu v 19.30 hod.
Francouzský film
NEVÌSTINEC
Pøelom devatenáctého a dvacátého století –
období velkých sociálních zmìn – postihl také
proslulé paøížské nevìstince. Uzavøenému
svìtu, v nìmž se na jedné stranì nabízela krása
a potìšení, ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz.
Francouzský režisér Bertrand Bonello vyšel
ze souèasné sociologické studie o paøížských
„domech lásky“ na pøelomu století. Filmový
obraz prostitutek a jejich zákazníkù zbavil
lechtivého a povrchního pozlátka, který nahradil
o poznání živoèišnìjší atmosférou. Do popøedí
se dostávají autentické osudy dívek, jejich rivalita
i pøátelství, ale i dobové volání po obratu k rádoby
humánnìjší spoleènosti. Psychologické drama.
Mládeži pøístupno od 15 let.
122 min.
Vstupné 64,- Kè + 1,-
Støeda 28. listopadu v 19.30 hod.
Finský film
HAMLET PODNIKÁ
Hamlet dnešních dnù. Film zasazený
do souèasného Finska se zabývá rodinnými
vztahy poznamenanými mocenskými vazbami.
Hlavní hrdina, nezodpovìdný floutek
a netalentovaný básník, zdìdí po smrti svého
otce významný podíl ve firmì, kterou øídí jeho
strýc. Èeká ho zkouška dospìlosti podmínìná
odhalením tajemství, které souvisí s rodinnou
historií. Èernobílý snímek je svou atmosférou
a obrazovou koncepcí podøízen stylu filmu noir.
Tragikomedie.
Mládeži pøístupno od 12 let.
86 min.
Vstupné 69,- Kè + 1,-
KNIHOVNA
Výpùjèní doba
Po, Út, St, Pá
Po, Út, St, Pá
Ve ètvrtek je zavøeno.
9.00 – 18.00 dospìlí
12.00 – 18.00 dìti
Støeda 7. listopadu v 17.00 hod.
Od 9. listopadu do 14. prosince
VÁNOÈNÍ ZVONÌNÍ
VÁNOÈNÍ PRODEJ LEVNÝCH KNIH
Vyhlášení výsledkù výtvarné soutìže pro dìti
do 15ti let o nejhezèí vánoèní zvoneèek.
(knihkupectví Beránek-levné knihy)
Prodej v dobì výpùjèní doby knihovny.
9
REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:
374774400
[email protected]
www.revis-tachov.cz
vzdìlávání - odborné poradenství - konferenèní služby - pøeklady,
tlumoèení - ubytování - internet - posilovna - prodej nápojù
Pátek 30. listopadu 16.00-20.00 hod.
ruèní práce
Pátek 16. listopadu 18.00-20.00 hod.
cestopisná pøednáška
TRANSSIBIØSKOU MAGISTRÁLOU I PÌŠKY
KOLEM BAJKALU
Pøednášející: Mgr. Miluše Rožmberská
Pøednáška bude o putování vlakem, maršrutkama
a pìšky z Irkutska k jižní èásti Bajkalu do Sljudanky,
do Aršanu - sibiøských lázní, Kjachty na mongolských
hranicích - za cara hlavní pøekladištì èaje z Èíny, zpìt
k Bajkalu, plavba lodí okolo mysu Svjatyj nos
k ostrovu Olchon a zpìt do Irkutska.
Cena: 30,- Kè
VELKÁ RYBA Z PEDIGU
Lektorka: Jana Horáèková
Pøihlášky: do 25. listopadu
Cena: 360,(250,- materiál – podle velikosti ryby Vám mùže být èást
penìz vrácena, 120,- úèastnický poplatek)
Vyrobte si velkou barevnou rybu z pedigu.
PØIPRAVUJEME:
Pondìlí 10. prosince 9.00-15.00 hod.
Pondìlí 19. listopadu 8.00 – 16.00 hod.
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
SPECIFIKA PÉÈE O OSOBY S CMP
(s cévními mozkovými pøíhodami)
Lektorka: Mgr. Miroslava Mouèková
Program:
- Anatomie a fyziologie mozku, rozdìlení CMP
- Rizikové faktory a projevy CMP
- Léèba a prevence
- Následky pro CMP a jejich øešení
- Sociální služby
- Pomùcky a jejich využití v domácí péèi
- Edukace seniorù o CMP
Cena: 1.099,- Kè
Elektronickou pøihlášku mùžete vyplnit on-line na www.revistachov.cz, papírové pøihlášky jsou k dispozici v REVISu.
Poøadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v pøípadì nahlášení
malého poètu úèastníkù. Pokyny k platbám najdete
na pøihlášce.
10
ODBORNÝ SEMINÁØ
NOVELA ZÁKONA O DPH K 1. 1. 2013
Lektor: Ing. Otto Paikert
Pøihlášky: do 3. prosince
Cena: 1.690,- Kè
ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:
374 722 231
[email protected]
www.zustachov.cz
Ètvrtek 8. listopadu v 18.00 hod.
koncertní sál
Ètvrtek 29. listopadu v 18.00 hod.
koncertní sál
KONCERT STUDENTÙ HRY
NA ZOBCOVOU FLÉTNU
ŽÁKOVSKÝ KOMORNÍ KONCERT
KONZERVATOØE PLZEÒ
ve spolupráci se SPŠ ZUŠ Tachov
Vstupné dobrovolné.
MUZEUM
ČESKÉHO
LESA
Tøída Míru 447, 347 01 Tachov
tel.:
374 722 171
fax:
374 722 171
e-mail:
[email protected]
webové stránky:
www.muzeum.tachov.cz
Po, Út, Èt, Pá
St
So a Ne
9.00 – 16.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.
10.00 – 16.00 hod.
Sobota 3. listopadu
Nedìle 11. listopadu od 10.00 hod.
OŽIVENÉ NOÈNÍ PROHLÍDKY
SVATOMARTINSKÁ OCHUTNÁVKA
Tradièní oživené noèní prohlídky kláštera
a pøilehlého kostela sv. Maøí Magdaleny
a sv. Alžbìty. Pouze za svitu svící pøijmìte
pozvání do kláštera a kostela k poslechu
moudrého slova a krásné hudby, setkání
s mnichy františkány i bývalými obyvateli
a návštìvníky mìsta Tachova. Již po nìkolikáté
a pøesto zase trochu jinak.
Vždy každou celou hodinu. Zaèátek v 17 hod.
Poslední prohlídka od 22 hod. Doporuèujeme
využít pøedprodej v pokladnì muzea.
11. 11. v 11 hod. 11 minut, jak velí tradice,
otevøeme letošní první svatomartinské víno
a ochutnáme tradièní mar tinské pokrmy
napø. z husy. Proto pøijïte od 10 hod.
na Svatomartinské ochutnávky. Pro dìti
budou pøipraveny pohádky a možná pøijede
i sv. Martin na bílém koni. To vše, vèetnì další
o b m ì n y v ý s t a v y, v p o k r a è o v á n í c y k l u
ROK NA VSI.
Pøipravujeme: 1. adventní koncert – pøekvapení
na nedìli 2. 12. v 17.30 hod. a v jeho rámci
i zpøístupnìní velkoplošného betléma.
Nedìle 4. listopadu v 15.00 hod.
vernisáž výstavy
KE DRÁTKU DRÁT II
Již podruhé, ale s novými objekty, vstupuje
s pøedmìty vyrobenými drátkovou technikou
do muzejních prostor pan Ladislav Lokajíèek
z Mariánských Lázní.
Výstava potrvá do 2.12.
11
DŮM DĚTÍ
A
MLÁDEŽE
Školní 1638, 347 01 Tachov
tel.:
374 725 888, 374 723 893 - 5
fax:
374 723 895
e-mail:
[email protected]
[email protected]
webové stránky:
www.ddmtachov.cz
DUM DETÍ
A MLÁDEZE
Sobota 24. listopadu od 8.30 a od 14.00 hod.
Sobota 1. prosince od 17.00 hod.
SOBOTNÍ KERAMIKA PRO MALÉ I VELKÉ
ateliér DDM, nutno pøihlásit se pøedem!
informace: zamìst. DDM
vedoucí: D. Vazaèová
plavecký bazén Tachov
MIKULÁŠSKÉ PLAVÁNÍ
Hrátky ve vodì a pod vodou, potápìní, soutìže
informace:
D. Müllerová (tel.: 374723893, 731495038)
poplatek: dìti 50,- Kè, dosp. 100,- Kè
Èertí vstupné: 10,- Kè
30. listopadu – 1. prosince od 17.00 hod.
VÁNOÈNÍ NÁPADNÍK
Dvoudenní vánoèní vyrábìní a pobyt v DDM
pro dívky od 1. tøídy.
pøihlášky pøedem do 25. 11.
informace:
H. Vajdová (tel. 374725888, 731159468)
poplatek: 300,- Kè
(strava, materiál, provoz)
STAROÈESKÉ VYTLAÈOVANÉ PERNÍKY
termín: bude upøesnìn
DDM
informace:
A. Dvoøáková – tel.: 374 725 888, mobil 731 159 467
poplatek: 100,- Kè
Ostatní nabídku èinnosti DDM najdete na:
www.ddmtachov.cz a na výlepových plochách.
DALŠÍ AKCE
Pátek 16. listopadu v 18.00 hod.
sál MKS (námìstí)
Pátek 23. listopadu od 18.00 hod.
kino Mže
EVROPSKÉ OTÁZKY
PØEHLÍDKA OUTDOROVÝCH FILMÙ
Diskusi o souèasných (nelehkých) problémech
Evropské unie poøádá pro širokou veøejnost
Tachovský Fair-play klub.
Na vaše otázky bude odpovídat
poslanec Evropského parlamentu
Ing. Jaromír Kohlíèek CSc.
Moderuje Rudolf Tomšù.
12
SPORTOVNÍ
ZAŘÍZENÍ MĚSTA
TACHOVA
mobil:
tel.:
fax:
e-mail:
webové stránky:
603 895 474
374 724 567
374 723 704
[email protected]
www.sportoviste-tachov.cz
PLAVECKÝ BAZÉN – aktuální provozní doba
je uvedena na webových stránkách.
Sobota 24. listopadu v 10.00 – 12.00 hod.
HC TACHOV X HC MARIÁNSKÉ LÁZNÌ
liga starších žákù
Sobota 17. listopadu 9.00 – 16.00. HOD.
KRAJSKÉ PLAVECKÉ ZÁVODY DÌTÍ
A MLÁDEŽE
ZIMNÍ STADION
RYCHTA
Støelnice, lukostøelnice a zázemí pro cykloturisty.
Areál obsahuje také geologický park a arboretum.
Probíhají pravidelné kroužky støelby a lukostøelby,
info: p. Karaman tel.: 606158259
Veškeré informace jsou na www.sportoviste-tachov.cz.
Sobota 17. listopadu v 10.00 – 14.30 hod.
HC TACHOV X HC BANÍK SOKOLOV
liga mladších a starších žákù
V tìlocviènì sportovní haly zaèíná pravidelné
cvièení ZUMBY – každé pondìlí a ètvrtek
18.00 – 19.00 hod.
TAC H O
TJ SLAVOJ TACHOV
SPORTOVNÍ
HALA
V
Nedìle 4. listopadu 14.00 – 15.30 hod..
házená
TACHOV – MILEVSKO
mistrovské utkání, 2. liga ženy
Pravidelné cvièení:
PO
18.00 hod.
ÚT a ÈT
18.15 hod.
ST
18.00 hod.
flexi-bari
spinning
tae-forming
Sobota 10. listopadu 18.00 – 20.00 hod.
basketbal
TACHOV – BOR
mistrovské utkání, krajský pøebor muži
Sobota 3. listopadu 8.00 – 15.00 hod.
Nedìle 11. listopadu 10.00 – 12.00 hod.
házená
basketbal
KRAJSKÝ PØEBOR
TACHOV – PLZEÒ
mladší žaèky
mistrovské utkání, 1. liga žáci U 14
Nedìle 4. listopadu 11.00 – 13.00 hod.
házená
TACHOV – HC PLZEÒ
mistrovské utkání, 1. liga mladší dorostenky
13
Nedìle 11. listopadu 12.00 – 18.00 hod.
florbal
MISTROVSKÉ UTKÁNÍ
Sobota 24. listopadu 17.30 – 21.00 hod.
florbal
TACHOV – DÌÈÍN
krajský pøebor starší žáci, turnajovì
mistrovské utkání, 2. liga muži
Sobota 17. listopadu 18.00 – 20.00 hod.
basketbal
Nedìle 25. listopadu 10.00 – 11.30 hod.
TACHOV – KRASLICE
basketbal
TACHOV – CHOMUTOV
mistrovské utkání, krajský pøebor ženy
mistrovské utkání, 1. liga žáci
Nedìle 18. listopadu 11.00 – 13.00 hod.
házená
Nedìle 25. listopadu 12.00 – 14.00 hod.
házená
TACHOV – SL. PRAHA
TACHOV – MOST
mistrovské utkání, 1. liga mladší dorostenky
mistrovské utkání, 1. liga dorostenky
Nedìle 18. listopadu 14.00 – 15.30 hod.
házená
Nedìle 25. listopadu 14.00 – 15.30 hod.
házená
TACHOV – ASTRA PRAHA
TACHOV – MOST
mistrovské utkání, 2. liga ženy
mistrovské utkání, 2. liga ženy
Sobota 24. listopadu 9.00 – 14.00 hod.
kopaná
Nedìle 25. listopadu 16.00 – 19.00 hod.
florbal
TURNAJ MLÁDEŽE
TACHOV – JABLONEC
naroz. 2006
mistrovské utkání, 2. liga muži
Sobota 24. listopadu 15.00 – 17.00 hod.
basketbal
Støeda 28. listopadu 9.00 – 14.00 hod.
florbal
TACHOV – DÌÈÍN
mistrovské utkání, 1. liga žáci
ORION CUP
turnaj mládeže
FOTBALOVÝ
KLUB
TACHOV
Sobota 3. listopadu v 10.00 hod.
Sobota 17. listopadu v 10.00 hod.
FK TACHOV – VEJPRNICE
FK TACHOV – SŠ PLZEÒ
dorost KP
dorost KP
Sobota 3. listopadu ve 14.00 hod.
Sobota 17. listopadu ve 13.30 hod.
FK TACHOV – NOVÉ STRAŠECÍ
FK TACHOV – PØ. KOPANINA
A – muži, divize
A – muži, divize
Nedìle 11. listopadu ve 14.00 hod.
FK TACHOV – BOR
B – muži, II. tø.
14
TACHOV PŘED
PADESÁTI
LETY
Pøedpovìï poèasí od meteorologù z Pomoøan:
Od 1. do 12. 11. mìlo být oblaèno, obèas déšť,
denní teploty 6 – 8 stupòù, v noci 2 stupnì.
V týdnu od 13. do 18. se poèítalo s promìnlivou
oblaèností, teplota ve dne 2 – 5, v noci plus
1 stupeò.
7. 11. zaèal Mìsíc èeskoslovensko-sovìtského
pøátelství. V Tachovì byla manifestace spojená
s výstavkou darù pro Sovìtský svaz.
0d 5. do 11. 11 se v kinì Hranièáø konala
pøehlídka nových sovìtských filmù.
Nìkteré závody navštívil Alexandr Nevolin – èlen
revoluèního lodního výboru na Auroøe, pøímý
úèastník bojù o Zimní palác.
Zamìstnancùm nákupního podniku pøedaly
Pozemní stavby do užívání nové obilní silo.
Zamìstnanci Správy státních silnic Tachov byli
první v soutìži pøepravcù za III. ètvrtletí.
OV Èeskoslovenského svazu mládeže vyhlásil
na 10. a 11. listopadu okresní smìnu mládeže
na zakládání kompostù.
Prodejna státního obchodu na námìstí (vedoucí
Taušner) se stala prodejnou odìvù výbìrové
kvality – jako jediná na tachovském okrese.
V nìkter ých obchodech byla upravena
odpolední prodejní doba. V obchodech
s m l é k e m , c h l e b e m a p e è i v e m
a v samoobsluhách od 15.30 do 18.30 hod. v obchodním domì byla nepøetržitá prodejní
doba od 8 do 18.30 hod. Prodejní doba
v sobotu byla ve všech obchodech prodloužena
až do 14.30 hod.
ANEB ROK 1962,
JAK SI HO NĚKTEŘÍ PAMATUJÍ
(listopad)
Zaèalo se s plánováním výstavby nové mateøské
školy. Mìla vzniknout rekonstrukcí budovy, která
tvoøila roh Nemocnièní (dnes Stadtrodské)
ul. v è. p. 969 s kapacitou 40 dìtí. Lákavá byla
velká a pìkná zahrada.
Vèelaøská sekce okresní zemìdìlsko-lesnické
spoleènosti hodnotila poznatky získané
z pøemisťování vèelstev ke kulturám kvetoucích
øepek a jetelù. Vèelmistr Hodaè hodnotil toto
„koèování“ kladnì.
V Besedì se sešli zástupci vèelaøských
organizací celého okresu na okresní konferenci.
Vèelaøská organizace mìla na našem okrese
v 15 místních organizacích 85 èlenù a 4 279
vèelstev.
V obchodech se objevili první bažanti a zajíci.
Myslivci zaèali sklízet plody své celoroèní
obìtavé práce. Co ukázaly první dva hony?
V lovu zajícù byli nejúspìšnìjší myslivci
ve Ctiboøi, kteøí jich støelili 110, následovali
Tachovští s 98. Bažantù støelili nejvíce v Ostrovì
u Støíbra.
Automotoklub Svazarmu upozoròoval na kurz
k získání øidièského oprávnìní k øízení malých
motocyklù.
Kino Hranièáø zahájilo Dìtský filmový festival.
Program: Anièka jde do školy, Mùj pøítel Kolka,
Malý Bobeš ve mìstì, Kouzelné léto, Šedák
a Bìlohlávek, Pusinka a generál, Støíbrný favorit.
Pøed každým filmem se losovaly vstupenky –
vyhrát bylo možné nìkterou ze vkusných hraèek
– tøeba filmovou figurku „Pana Prokouka“.
Kurz španìlštiny navštìvovalo 20 posluchaèù,
nìmèiny 15 a angliètiny 17 – poøadatel osvìtová
beseda.
V prodeji už byly vánoèní kolekce a rozvážely
se olejovky. S prodejem dalšího vánoèního zboží
se poèítalo od druhého prosincového týdne.
15
V muzeu byla zahájena za úèasti zástupce
polského velvyslanectví Richarda Polinského
výstava Leninský plakát. Byla spojena s besedou
„Polsko slovem a filmem“.
Na 30 uèitelek mateøských škol se sjelo
d o Ta c h o v a . O k r e s n í o s v ì t o v ý d ù m
pro nì pøipravil semináø o maòáskovém divadle.
Vedl ho Karel Hlavatý z Karlových Varù.
Divadelní soubor J. K. Tyl studoval detektivku
Agáty Christie „Deset malých èernouškù“ v režii
Jaromíra Šimla.
Ve skladišti nádražní budovy již 2 roky ležely
nepovšimnuty divadelní potøeby. Divadelnímu
souboru železnièáøù zøejmì vyschla múza.
Lidová akademie vìdy, techniky a umìní
otevøela ètyøi cykly pøednášek. První s názvem
„Èlovìk a pøíroda“, druhý odpovídal na otázku
„Co dává umìní èlovìku“, tøetí se zabýval „Úkoly
souèasné výchovy mládeže“ a „Besedujeme
s mladými“ byl cyklem ètvrtým.
Okresní knihovna a muzeum otevøely výstavu
knižních ilustrací a grafik zapùjèenou pražským
Památníkem národního písemnictví. K výstavì
patøí expozice plzeòského výtvarníka Jaroslava
Votluèky.
16
Pøedposlední ligový zápas Dukly pøinesl dosud
nejvìtší porážku na domácím høišti – 0 : 3.
Poslední byl zápas s Baníkem Most
s nerozhodným výsledkem 0 : 0. V tabulce II. ligy
byla Dukla se svými 10 body na 11. místì, ètvrtá
od konce.
Slavoj ve sk. I. A tøídy obsadil 3. místo.
12. 11. probìhla i naším mìstem celostátní
Štafeta Èeskoslovensko-sovìtského pøátelství.
Hokejová sekce rozlosovala zápasy okresního
pøeboru v zimní sezónì – pøihlášeno 7 oddílù.
Hrát by se mìlo v zadním cípu koupalištì,
kde obìtaví èlenové Slavoje mìli vybudovat
kluzištì.
18 mladých adeptù a vyznavaèù hokejového
umìní se sešlo v tìlocviènì SVVŠ a pod vedením
Brouzdy, Pšenièky a Procházky zaèalo
se suchou pøípravou.
Noví cvièitelé a organizátoøi turistiky se sešli
18. 11. na semináøi v tìlocviènì Slavoje. 23. 11.
doplnili své znalosti na tøídenním semináøi
na Sycheráku cvièitelé základní tìlesné výchovy.
Retro z Tachovské jiskry è. 44 – 48/1962
pøipravila Marie Mirtlová
CÍRKEVNÍ PROGRAM
CÍRKEV ADVENTISTÙ SEDMÉHO DNE
Kontakt: Pavel Smolka, B.Th.
tel. 608 739 855, mail: [email protected]
Bohoslužby probíhají v budovì REVISu,
Školní 1094, Tachov
Sobota
od 9.15 hod.
– 9.30 - 10.30 hod. studium Bible
– 10.45 - 11.30 kázání
CÍRKEV ÈESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Zuzana Kalenská - duchovní
tel: 371 12 17 00, mobil: 736 28 59 46
mail: [email protected]
www.ccsh-tachov.wz.cz
CÍRKEV ØECKOKATOLICKÁ
Kontakt: Farnost Tachov, Kostelní 66
Serhij Ilnickij
tel. 374720301, mob. 603333376
mail: [email protected]
kostel sv. Václava
Nedìle 11.15 rùženec, 11.45 bohoslužba
Støeda 17.15 biblická ètvrthodinka
Ètvrtek 17.15 biblická ètvrthodinka
Sobota 17.30 veèerní bohoslužba
CÍRKEV ØÍMSKO KATOLICKÁ
Nedìle
– bohoslužby v 15 hodin v Pensionu
pro seniory, Panenská 2068
Kontakt: Pater Mgr. Václav Vojtíšek, faráø
Øímskokatolická farnost
Kostelní 66, P.O.BOX 83, 347 01 Tachov
tel. 374 722 525, mobil 607868425
mail: [email protected]
www. tachovskafarnost.cz
Centrum setkávání- na faøe, Hradební 580
Støeda
– od 9 hod. – duchovní péèe pro dìti od 1-3
let v doprovodu maminek
Mše svatá – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý
–18.00 hod. tematické veèery pro dospìlé
(promítání filmù, pøednášky)
Ètvrtek
– duchovní péèe s angliètinou pro dìti od 6 - 8
let – 15.30-16.15 hod.
pro dìti od 3-5 let – 16.30-17.15 hod.
Støeda
– 13.00 hod. mše svatá – domov seniorù
(ul. U Penzionu) – lichý týden
– 15.00 hod. mše svatá – domov pro seniory
(Panenská ul.) – sudý týden
– 18.00 hod. mše svatá
– 19.00 hod. nácvik zpìvu – Chrámový sbor
Pátek
– setkání mládeže – Bridge Builder Club –
v 18.30 hod.
CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ
Chrám svaté Máøí Magdaleny a Alžbìty
Duchovní správce: mitr. prot. Milan Horvát
Kontakt:
mail: [email protected], tel. 607813055
Ètvrtek
– 14.00 – 15.00 hod. výuka náboženství pro
dìti
– 18.00 hod. latinská mše svatá - (první ètvrtek
v mìsíci Tridentská mše svatá podle misálu z
roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem
XXIII.)
Nedìle 10.00 hod. – bohoslužba
17
Pátek
– 17.00 hod. první a tøetí pátek v mìsíci
adorace pøed Nejsvìtìjší Svátostí Oltáøní +
možnost svaté zpovìdi
– 18.00 hod. mše svatá - po mši svaté na první
pátek v mìsíci litanie k Božskému srdci
Pánì a svátostné požehnání
Nedìle
– 10.00 hod. slavnostní mše svatá
Pùl hodiny pøed každou mší svatou je možné
pøijmout sv. zpovìï, zájemci se v tu dobu mohou
modlit rùženec. Køtiny, pohøby, svatby
sjednávejte na výše uvedené adrese. Návštìvy
nemocných po domácnostech možno sjednat
po osobní domluvì.
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Kontakt: kazatel Milan Mrázek,
telefon: 606 754 025
email: [email protected]
www.umctachov.cz
námìstí Republiky 85 v 1. patøe
Bohoslužba - nedìle 10.00 hod.
Mateøský klub Krteèek
– pondìlí 9.30 hod., støeda 9.30 hod.
Dìtský klub Royal Rangers – pátek 16.00 hod.
Setkání dorostu – pátek 16.00 hod.
Mládež – pátek 18.00 hod.
Angliètina dospìlí
– Po 17.30 -19.00 hod.
– Út 17.00 -18.30 a 18.45- 20.15 hod.
Angliètina dìti
– Út 14.00-15.00 a 15.30-16.30 hod.
Regionální informaèní centrum
Mìstské kulturní støedisko Tachov, nám. Republiky 119
poskytuje:
- turistické informace
- informace o službách (jízdní øády, MHD, taxi atd.)
- prodej propagaèního materiálu, pohlednic, map atd.
- pøedprodej vstupenek na akce MKS Tachov
- inzertní služba, výlep plakátù
- pøedprodej vstupenek spol. Ticketart, Ticketportal, Ticketstream,
Plzeòská vstupenka, Mìstské divadlo Mariánské Láznì
- prodej dárkových poukazù na kulturní akce
zajišťuje:
- prohlídky historického centra mìsta Tachova s odborným výkladem
- prohlídky rekonstruované jízdárny ve Svìtcích s odborným výkladem
Tel. 374 630 000, 374 630 001
e-mail : [email protected], [email protected]
www.mks.tachov.cz www.jizdarna-svetce.cz
18

Podobné dokumenty

Únor 2013 1.96 MB,

Únor 2013 1.96 MB, KATka pro Vás pøipravila pravidelné veèery s jógou pro dospìlé pod vedením zkušené lektorky. Otevírací doba: každé úterý a ètvrtek od 18:30 do 19:30 hod. Jednorázový poplatek – 25,- Kè Poplatek za ...

Více

Husita 4/15.indd

Husita 4/15.indd Co se týká Husova kněžství, myslím, že je především věcí církví a jejich ekumenického dialogu zhodnotit jeho složitou osobnost a jeho význam. Necítím se být kompetentní posuzovat věroučný spor o eu...

Více

Říjen 2014 - Město Tachov

Říjen 2014 - Město Tachov - Souhlasilo s podmínkami dotačního titulu MŠMT na akci „FK Tachov – reko fotbalového hřiště“, jejímž předmětem je rekonstrukce fotbalového hřiště v areálu Městského stadionu v Tachově s tím, že p...

Více

KINO

KINO Úterý 13.7. ve 20,00

Více

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len divadélka. Nebudou chybìt akce pro rodiny jako De• dìtí, Mikuláš a Vánoèní posezení v Berušce. Ke Dni maminek pøipravujeme "Den krásy s Monikou Židkovou". V pravidelném programu bude opìt zaøazeno ...

Více

Červenec - srpen 2010 1.72 MB,

Červenec - srpen 2010 1.72 MB, význam v celkovém systému zajištění požární ochrany na území kteréhokoliv města či obce. Zejména se jejich význam zvyšuje při záchranných a likvidačních prací u událostí, které svým charakterem zau...

Více