Cesta kolem Orientu

Komentáře

Transkript

Cesta kolem Orientu
Projektový den
Cesta kolem Orientu
11. dubna 2016
Stanoviště
Čajovna
Rádi vás přivı́táme v našı́ čajovně, kde budete moci ochutnat různé orientálnı́ nápoje.
Letos nejen čaj! Opravdu. . .
Štěpán Adámek, Lenka Červenková, Jakub Roch
Plody Orientu
Vı́te, co je to rambutan? Jakou barvu má Kiwiano? Jak vonı́ Durian a jaký je rozdı́l
mezi bı́lým a černým čajem? Chcete vědět, jak si doma vypěstoval chlebovnı́k? To vše
a mnohem vı́ce se dozvı́te na našem orientálnı́m tržišti.
Vendula Hojková, Kateřina Jagošová
Japonsko
Jaké pı́smo použı́vá japonština? Co je to kendama? Ze které strany se čte manga? Jak
se kreslı́ manga? Co napsaly japonské děti, které přežily výbuch atomové bomby v
Hirošimě? Toto a ještě vı́c zjistı́te na našem stanovišti.
P. S.: Zmı́nily jsme, že se můžete podı́vat na fotky z našeho pobytu vJaponsku?
Alena Brabcová, Martina Kunešová
Poutnı́ mı́sta Orientu
Vydejte se s námi na tajuplnou cestu za poznánı́m monumentálnı́ch orientálnı́ch chrámů.
Čeká vás interaktivnı́ program plný zábavných aktivit. Společně navštı́vı́me napřı́klad
zasněžené tibetské chrámy nebo svatyně skryté v srdci thajského pralesa. Nakonec budete mı́t možnost obdivovat buddhistické mandaly nebo meditovat a dosáhnout osvı́cenı́.
Marie-Anna Bitnerová, Monika Kvapilová, Jan Mikeš
Věda a vynálezy
Zajı́majı́ vás nespočetné vynálezy Orientu? Jak vznikl kompas, střelný prach nebo třeba
papı́r? Přijd’te k nám zjistit pravdu a vyzkoušet si roli starověkých vynálezců. Naše
stanoviště je tu pro vás!
Adam Janich, Dan Unzeitig
Bollywood
Kdybyste se najednou ocitli v centru indického filmového průmyslu, věděli byste, co
dělat? Ne? Navštivte naše stanoviště. Zı́skáte důležité dovednosti pro přežitı́ v Bollywoodu a užijete si spoustu zábavy!
Jáchym Erben, Kateřina Forejtová, Alžběta Holcová
Cestopisy – dnes a kdysi
Jak již patrno z cimrmanovského názvu stanoviště, budeme se zabývat vážně nevážně
předevšı́m minulostı́ cestovánı́ z Evropy (zvláště střednı́) do Benátek, odtud do země
Svaté, země Judské a dále do Egypta, také ale do zemı́ Dálného východu – Čı́ny, Indie
a Filipı́n.
Marco Polo, Vasco da Gama nebo Edmund Hillary, to jsou jména notoricky známá.
Co vám ale řı́ká exoticky znějı́cı́ jméno Jen Ťia-lie Chuej-chou? Co vı́te o prvnı́m českém
misionáři Odorikovi z Pordenone? Přijd’te a dozvı́te se toho milion!
Roland Fritsch, Vojtěch Lubas, David Trojan
Hernı́ salón
Chcete se dozvědět spoustu nových informacı́ o Orientu? Tak v tom přı́padě naše stanoviště opravdu nenı́ to, co hledáte! U nás se totiž nic nového nedozvı́te, zato si ale
zahrajete úplně všechny tradičnı́ orientálnı́ (nejen) stolnı́ hry, které kdy vznikly. Možná
vás překvapı́, kolik jich už znáte.
Adam Cepnı́k, Anna Jeřábková, Daniel Kadlec, Kateřina Panochová
Hudba Orientu
Martin Kroulı́k, Jakub Nevoral, Eliška Urbanová
Filmy
Naušika z větrného údolı́ (Kaze no tani no Naušika)
Prvnı́ celovečernı́ animovaný snı́mek jednoho z nejslavnějšı́ch japonských filmařů současnosti,
Hajao Mijazakiho (Princezna Mononoke, Cesta do fantazie)
Japonský originál s českými titulky; 116 minut
Seppuku (Harakiri)
Japonské historické drama od režiséra Kobayashiho. Staršı́ rónin – nezaměstnaný samuraj – dorazı́ do domu feudálnı́ho pána a žádá o čestný prostor ke spáchánı́ rituálnı́
sebevraždy. Věci se ale zkomplikujı́, když se začne vyptávat na mladšı́ho rónina, který
přišel před nı́m.
Film obsahuje naturalistické záběry, také je určen spı́še trpělivějšı́m a náročnějšı́m
divákům; 135 minut
Kuch Kuch Hota Hai
Tina těsně před smrtı́ zanechá svojı́ malé dceři osm dopisů. V nich dostává za úkol
znovu oženit svého tatı́nka Rahula s jeho dávnou láskou Anjali. Jednou z překážek na
trnité cestě plné pı́snı́ a tanců je Aman, který se přibližuje k Anjali nebezpečně blı́zko
– malá dcerka svůj Amorův úkol nakonec ovšem dovede do zdárného konce.
177 minut

Podobné dokumenty

16A. Svetová meziválecná próza

16A. Svetová meziválecná próza • pohádková próza Malý princ – setkánı́ letce s malým princem z neznámé planety – nutnost přátelstvı́ a odpovědnosti, projev vı́ry v člověka a jeho velikost – rozdı́lnost pohledu na sv...

Více