NEW - IMEXPO

Komentáře

Transkript

NEW - IMEXPO
Plá‰tû 2012
CZECH
Schwalbe Tour Transalp 2011.
Nejvût‰í etapov˘ závod pro kaÏdého nese poprvé na‰e jméno.
Nad‰enû jsme souhlasili s tímto smluvním závazkem. ProtoÏe
na tomto podniku mÛÏe Ultremo ZX nejlépe prokázat co umí.
Sedm „nejultrémnûj‰ích“ dnÛ léta 2011:
21 pasÛ, 926 kilometrÛ, 19494 v˘‰kov˘ch metrÛ.
2
2 //
2
N
I
6 //
TA
2
N
U
N
I
O
M
RRA
L
E
L
T
A
,
L
, AL
URO
S
2
D
3
S
N
O
E
S
R
/
E
/
C
K
Y 20 TRY 24 //
/ SPI
/
T
I
0
V
3
A
X
N
GR
M
U
B
O
,
C
T
X
DIR
4
42
R
E
Z
I
G
ENER
AN 4
B
R
U
//
3
TE
AM
TS
AN
TE NIKA
AM
L
EA ANG
ST
V
ON AD,
RO
CK
E
4
AC
ING
–
MS
R
INE
SA
B
EV
IL
ITZ
SP
AM
TE
LS
BU
L
TIL
LM
AN
NW
AL
DT
HA
LER
N
VE
ELE
CO
TT
EA
MS
R, T
EE
KB
NIC
Chceme kaÏd˘ rok znovu dûlat nejlep‰í plá‰tû na
svûtû. K tomu potfiebujeme zpropadenû dobré
testovací jezdce. Tady vidí‰ nûkteré z nich. Je jich
je‰tû mnohem víc.
JA
R
ED
G
RA
VE
S,
TE
AM
YE
T
IF
OX
TE
AM
LEO
PA
RD
T
RE
K
FIRSTRIDE
Podle této znaãky poznበna‰e prototypy v
tvrdé praktické zkou‰ce.
FIRST
RIDE
5
E
C
A
R
D
A
RO
„Nové Ultremo ZX patfií k
nejkomplexnûj‰ím plá‰ÈÛm na trhu.
Slabiny? Chybná informace. Jízdní
vlastnosti této lehké váhy jsou v
kaÏdé situaci dokonalé,
ochrana proti defektu
fantastická. “
ULTREMO ZLX
ULTREMO ZX
Rychleji, je‰tû rychleji. Pfiistupujeme na tuto v˘zvu. Proto
„ZX“ obsahuje na‰e novinky RaceStar-Triple-Compound a
HD-Speed-Guard. Oba komponenty jsou perfektnû vyladûné
pro nároky závodního silniãního plá‰tû. Proto je ZX nejlep‰í
Ultremo, jaké kdy bylo!
Chci nejrychlej‰í plá‰È, jak˘ existuje! KvÛli tomu zapomenu rád
na ochranu proti defektu. Na‰e odpovûì pro tebe: Ultremo ZLX.
Îádn˘ nejede lépe! 160g,
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
ULTREMO ZX
âistû závodní plá‰È.
Bez ochrany proti defektu.
Zábûr
HS 380, Evolution Line, Skládací plá‰È
Size
!
23-406
20 x 0.90
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
7,0-11,0
NEW
23-451
20 x 0.90
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
NEW 24”
23-540
24 x 0.90
HD Speed Guard
RaceStar
Graphit
NEW 26”
23-559
26 x 0.90
HD Speed Guard
RaceStar
23-571
650 x 23C
HD Speed Guard
23-622
700 x 23C
28”
Îivotnost
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
ETRTO
NEW 20”
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Bar
EPI
Art.-No.
145 g
127
11600304
7,0-11,0
160 g
127
11600305
6,0-10,0
200 g
127
11600307
Graphit
6,0-10,0
210 g
127
11600306
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
185 g
127
11600034
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
195 g
127
11600015
HD Speed Guard
RaceStar
White Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600035
HD Speed Guard
RaceStar
Silver Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600024
HD Speed Guard
RaceStar
Yellow Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600025
HD Speed Guard
RaceStar
Red Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600023
HD Speed Guard
RaceStar
Blue Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600021
HD Speed Guard
RaceStar
Orange Stripes
6,0-10,0
195 g
127
11600082
HD Speed Guard
RaceStar
Red
6,0-10,0
230 g
127
11600267
HD Speed Guard
RaceStar
Graphit
6,0-10,0
230 g
127
11600266
NEW
HD Speed Guard
RaceStar
Blue
6,0-10,0
230 g
127
11600232
NEW
HD Speed Guard
RaceStar
Yellow
6,0-10,0
230 g
127
11600234
NEW
HD Speed Guard
RaceStar
Green
6,0-10,0
230 g
127
11600233
NEW
HD Speed Guard
RaceStar
Pink
6,0-10,0
230 g
127
11600265
25-622
700 x 25C
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
6,0-9,0
215 g
127
11600036
28-622
700 x 28C
HD Speed Guard
RaceStar
Black-Skin
6,0-8,0
235 g
127
11600037
6,0-10,0
160 g
127
11600016
Black-Skin
6,0-10,0
195 g
127
11600110
ULTREMO ZLX
28”
23-622
HS 380, Evolution Line, Skládací plá‰È
700 x 23C
RaceStar
ULTREMO AQUA
28”
23-622
700 x 23C
ULTREMO DD
28”
6
!
Black-Skin
HS 026, Evolution Line, Skládací plá‰È
HD Speed Guard
WetStar
HS 380, Evolution Line, Skládací plá‰È
23-622
700 x 23C
Double Defense
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
240 g
67
11646823
25-622
700 x 25C
Double Defense
RaceStar
Black-Skin
6,0-9,0
260 g
67
11646923
ULTREMO AQUA
ULTREMO DD
Zvlá‰tní poÏadavky? Zvlá‰tní odpovûdi! Je-li povrch zvlá‰È
mokr˘ a kluzk˘, pak prokáÏe Ultremo Aqua svoje pfiednosti. Smûs
WetstarCompound dûlá ten citeln˘ rozdíl. Zábûr je za tûÏk˘ch
podmínek nesrovnatelnû dobr˘! To mnohonásobnû vyváÏí
nepatrnû vy‰‰í valiv˘ odpor.
Spiãkov˘ závodní plá‰È s ochranou kolem dokola.
K ochrannému pásu HD Ceramic se pfiidává ochrana Snake Skin.
Ta zabrání pfiedev‰ím po‰kození od stfiepÛ ãi ostr˘ch kamínkÛ na
boku plá‰tû. Váha a valiv˘ odpor plá‰tû zÛstávají nízké.
!
Double Defense
= High Density Guard
+ Snake Skin
Pravidelnû kontrolujte drobné kamínky.
Na lepivé smûsi WetStar se rádi zachycují.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Triple Star Compound.
Princip Triple compound jsme je‰tû zdokonalili. V nespoãetné fiadû pokusÛ, prototypÛ, laboratorních a praktick˘ch testÛ
vznikla stavebnice sloÏená z vysoce specializovan˘ch jednotliv˘ch dílÛ. Tyto komponenty vytváfiejí pak hvûzdn˘ celek,
vyladûn˘ pfiesnû k danému úãelu. U Ultremo ZX zní napfiíklad zadání „je‰tû více rychlosti“ a smûs pro tyto úãely se
jmenuje RaceStar-Triple-Compound.
High Density.
Technologie High Density Guard je jedineãná. Najdete jí jen u Schwalbe. Îádná jiná ochranná tkanina v cyklistick˘ch
plá‰tích není ani pfiibliÏnû tak hustá. Touto technologií lze poprvé zaruãit i u lehk˘ch plá‰ÈÛ vyskou míru ochrany proti
defektu. Nejnovûj‰í verze se jmenuje HD Speed Guard. Nekompromisní ochrana pro závodní plá‰tû. Stejná míra ochrany
pfii v˘raznû sníÏeném valivém odporu.
!
Je‰tû vice barevn˘ch variant. Barevné smûsi jsou dobré. âerné jsou lep‰í.
Pro nejlep‰í v˘kon co se t˘ká pfiilnavosti a v˘drÏe zvol Ultremo ZX v ãerné
barvû.
7
E
C
A
R
D
A
RO
ULTREMO TT
ULTREMO HT
Ruãnû dûlaná galuska. je to samo o sobû umûní. Perfektnû
ruãnû vyrobená v nové manufaktufie Schwalbe. Její v˘roba se
podstatnû li‰í od v˘roby normálního plá‰tû. Jednotlivé kroky
vzniku“Handmade galusky“ vyÏadují peãlivou ruãní prácí. Tu
vykonávají jen ti nejzku‰enûj‰í pracovníci,Samozfiejmû s
latexovou du‰í a smûsí RaceStar -Triple -Compound pro
excelentní v˘kon.
âasovka, dráha, triathlon? Sám rozhodni pro co je TT vhodná.
Tato verze ruãnû dûlané galusky je je‰tû rychlej‰í. Bez ochrany
proti defektu. Se smûsí RaceStar-Triple-Compound a latexovou
du‰í pfiesto urãená pro závodûní.
!
U plá‰ÈÛ s latexovou du‰í je nutná kontrola
tlaku pfied kaÏdou vyjíÏìkou.
Ventilek 40 mm
Rychlost
Zábûr
Odolnost
ULTREMO HT
8
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
HS 423, Evolution Line, Galuska
ETRTO
Size
!
22-622
700 x 22
RaceGuard
RaceStar
Black-Skin
8,0-14,0
260 g
11100106
25-622
700 x 25
RaceGuard
RaceStar
Black-Skin
6,0-10,0
290 g
11100045
Black-Skin
8,0-14,0
240 g
11100017
ULTREMO TT
28”
Rychlost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
28”
Îivotnost
22-622
700 x 22
Bar
Art.-No.
HS 423, Evolution Line, Galuska
RaceStar
Team Leopard-Trek jezdí zásadnû Ultremo HT. V tvrdém závodním nasazení pfiísahají Andy, Frank, Fabian & Co. Na 25 mm
verzi. Zvlá‰tû tuto variantu jsme spoleãnû s t˘mem vyladili do nejmen‰ích detailÛ pro nároky profesionálÛ.
9
E
C
A
R
D
A
RO
DURANO S
DURANO
Pro polykaãe kilometrÛ. Durano je koncipováno pro extrémní
v˘kony. Tak dlouho nedrÏí Ïádn˘ jin˘ silniãní plá‰È. ZároveÀ ruãí
dvojitá smûs Dual compound za skvûlou pfiilnavost- i na mokr˘ch
tréninkov˘ch silnicích.
Rychlej‰í Durano. Dynamick˘ slick – profil a mnoho barevn˘ch
variant.O nûco niωí trvanlivost ,ale o to lehãí a niωí valiv˘ odpor.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Îivotnost
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
DURANO
Zábûr
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 399, Performance Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
20”
28-406
20 x 1.10
RaceGuard
RaceGuard
Dual
Mango Stripes
6,0-8,0
190 g
67
11600112
24”
23-520
24 x 0.90
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
195 g
67
11600113
Bar
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
190 g
EPI
Art.-No.
67
11600111
26”
28-559
26 x 1.10
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
260 g
67
11600162
28”
23-622
700 x 23C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
235 g
67
11600168
25-622
700 x 25C
28-622
700 x 28C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
255 g
67
11600172
RaceGuard
Dual
Creme
6,0-8,0
295 g
67
11600208
RaceGuard
Dual
Brown
6,0-8,0
295 g
67
11600214
RaceGuard
Dual
Green
6,0-8,0
295 g
67
11600213
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
290 g
67
11600115
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
20”
28-406
20 x 1.10
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
230 g
67
11100113
28-451
20 x 1 1/8
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
255 g
67
11100114
26”
35-559
26 x 1.35
RaceGuard
Dual
Black-Skin
4,0-6,5
395 g
67
11100115
28”
23-622
700 x 23C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
315 g
67
11100209
25-622
700 x 25C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-8,0
335 g
67
11100210
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
RaceGuard
Dual
Black-Skin
4,0-6,5
405 g
67
11100116
DURANO S
28”
10
23-622
HS 376, Performance Line, Skládací plá‰È
700 x 23C
RaceGuard
Dual
Red Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600126
RaceGuard
Dual
White Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600125
RaceGuard
Dual
Blue Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600127
RaceGuard
Dual
Silver Stripes
6,0-10,0
225 g
67
11600128
RaceGuard
Dual
Black-Skin
6,0-10,0
225 g
67
11600123
DURANO SKID
DURANO PLUS
Maximální ochrana pro závodní stroj. Durano Plus je díky
pásu SmartGuard skvûle chránûn proti prÛpichu. Vrstva vysoce
elastického speciálního kauãuku není tak silná jako u Marathonu
Plus,ale pfiesto je dosaÏeno v˘borné úrovnû ochrany.
Pro kola bez brzd. Vyvinuto specielnû pro singelspeedy,
které nepouÏívají brzdy a volnobûh. Pfii brzdûní pedály a
zablokovaném zadním kole je nevyhnuteln˘ siln˘ otûr. Durano
Skid vydrÏí takové zacházení déle neÏ ostatní. Vrstva na
bûhounu je zvlá‰È silná a odolná proti otûru. Také robustní
pogumovan˘ bok zvy‰uje Ïivotnost.
!
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 399, Performance Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Art.-No.
23-622
700 x 23C
SmartGuard
Dual
Black
6,0-10,0
340 g
67
11600167
25-622
700 x 25C
SmartGuard
Dual
Black
6,0-8,0
380 g
67
11600170
Black
6,0-8,0
380 g
67
11600183
DURANO SKID
28”
Rychlost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
DURANO PLUS
28”
Îivotnost
Kola bez brzd nesmí na nûmecké silnice!
25-622
700 x 25C
Bar
HS 422, Performance Line, Skládací plá‰È
Performance
Endurance
NEW
Podsedlovka.
Komplet s náhradní
du‰í a dvûma montpákami.
Art. No. 1613A
11
E
C
A
R
D
A
RO
MILANO
DURANO T
·piãková galuska. Du‰e není v‰itá, ale pfiímo vulkanizována do
plá‰tû. Tím odpadly ‰vy a je zaruãen perfektní bûh plá‰tû.
MONTELLO
HS 021
Klasická galuska s v‰itou du‰í.
Ventilek :
03/2008
Ventilek :
40 mm
Montello
32 mm
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Zábûr
Odolnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
DURANO T
28”
28”
Size
!
22-622
700 x 22
RaceGuard
22-622
22-622
INSIDER
Montello
Bar
EPI
Art.-No.
Silica
Black-Skin
8,0-14,0
250 g
10100550
Silica
Beige-Skin
6,0-10,0
250 g
10100050
HS 021
T45
Black-Skin
5,0-7,0
300 g
10100009
HS 022
T45
Beige-Skin
5,0-7,0
300 g
10100000
HS 026, Active Line, Galuska
700 x 22
MONTELLO
28”
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 030, Performance Line, Galuska
ETRTO
MILANO
Îivotnost
Milano
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
MONTELLO
HS 022
Active Line, Galuska
700 x 22
HS 376, Performance Line, Skládací plá‰È
26”
35-559
26 x 1.35
Performance
Roller
Blue
4,0-6,5
470 g
67
11600063
28”
23-622
700 x 23C
Performance
Roller
Blue
6,0-10,0
310 g
67
11600084
LUGANO
28”
HS 384, Active Line, Skládací plá‰È
20-622
700 x 20C
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-9,0
245 g
50
11600039
23-622
700 x 23C
Puncture Protection
Silica
White Stripes
6,0-9,0
255 g
50
11600043
Puncture Protection
Silica
Red Stripes
6,0-9,0
255 g
50
11600013
Puncture Protection
Silica
Blue Stripes
6,0-9,0
255 g
50
11600041
Puncture Protection
Silica
Yellow Stripes
6,0-9,0
255 g
50
11600042
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-9,0
255 g
50
11600040
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-8,0
280 g
50
11600044
25-622
700 x 25C
Active Line, Drátov˘ plá‰È
28”
12
20-622
700 x 20C
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-9,0
305 g
50
11146000
23-622
700 x 23C
Puncture Protection
Silica
White Stripes
6,0-9,0
325 g
50
11147005
Puncture Protection
Silica
Red Stripes
6,0-9,0
325 g
50
11147003
Puncture Protection
Silica
Blue Stripes
6,0-9,0
325 g
50
11147002
Puncture Protection
Silica
Yellow Stripes
6,0-9,0
325 g
50
11147004
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-9,0
325 g
50
11147000
Puncture Protection
Silica
Beige-Skin
6,0-9,0
325 g
50
11147001
Puncture Protection
Silica
Black-Skin
6,0-8,0
350 g
50
11100109
Puncture Protection
Silica
Reflex
6,0-8,0
360 g
50
11100110
25-622
700 x 25C
INSIDER
LUGANO
Specielnû pro trénink na válcích. Men‰í vnitfiní tfiení zlep‰uje
vlastnosti pfii zvlá‰tním zatíÏení.
!
Nበzákladní model. Atraktivní dvojbarevná smûs. Klasick˘
diamantov˘ vzorek zajistí spolehlivost na suché i mokré silnici.
Samozfiejmû s ochrann˘m pásem.
Upozornûní: nepouÏívej Insider na silnici.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Galusky – pfiíslu‰enství
Systém lepení. Lepidlo& odstraÀovaã
Schwalbe lepidlem dokonale zafixujete rychlé plá‰tû na ráfku. Teì 90g tubû. MnoÏství
staãí pro 2 kompletní nová kola.
OdstraÀovaãem
ovaãem mÛÏe‰ odstranit zbytky lepidla nebo staré lepidlové lÛÏko a kola budou
zase jako
ko nová.
Remover
NEW
Glue
Nástavec ventilku. Pro galuskové ventilky
s vymûnitelnou vloÏkou. Z aluminia, sada 2
kusy. Klíã pfiiloÏen.
90g tuba
uba lepidlo,
lep
lepidlo
dlo, Art-No.
Art No. 371
3713
100ml
100
0ml tuba
uba odstraÀovaã
odstraÀovaã,
ã Art-No
Art-No.
o 3712
31 mm, 1,5g, Art-No. 3443
25g lepidlo, Art-No. 3709
180g lepidlo, Art.-No. 3708
13
14
X-
Y
T
I
V
A
R
G
Y
R
T
N
U
O
C
BMX
O
R
N
I
U
A
T
D
N
EN
MOU
ALL
D I RT
15
QUALITY LINES
EVOLUTION LINE
To nejlep‰í,co lze vyrobit. Prvotfiídní materiály.
Nejnovûj‰í technologie.
PERFORMANCE LINE
Excelentní kvalita pro intenzivní nasazení.
ACTIVE LINE
Spolehlivá znaãková kvalita.
EVO-TECHNOLOGY
Evolution
Standard
Evo kostra.
Ostfiej‰í úhel vláken kostry plá‰tû.
JiÏ od základu zvy‰uje flexibilitu a sniÏuje
valiv˘ odpor. To vyÏaduje vût‰í náklady v
produkci.
Double Defense.
Dvojitá ochrana. HD Ceramic Guard+ Snake Skin.
Víc bezpeãnosti pro lehké plá‰tû nelze mít
Limited Slip Technology (L. S. T).
Patka plá‰tû má specielní vrstvu gumy,
která zabraÀuje posunu plá‰tû po ráfku
pfii prudkém brÏdûní.
Tubeless.
V‰echny bezdu‰ové plá‰tû Schwalbe mají
tûsnûní „Innerliner“. Vût‰ina v˘robcÛ ho
nepouÏívá a integruje tûsnící vrstvu do
pogumování kostry na vnûj‰í stranû. To je
sice lehãí ale má to podstatné nev˘hody:
vrstva se snáze po‰kodí a oprava není moÏná.
Freeride/Downhill.
Sériovû u v‰ech freeride plá‰ÈÛ: Snake skin bok,
Limited Slip Technology L. S. T. a Snake – Bite
na boku. Downhill plá‰tû mají k tomu je‰tû
dvojitou kostru.
Schwalbe doporuãuje: pouÏijte buì opravdov˘
bezdu‰ov˘ plá‰È nebo,má-li to b˘t lehãí
pouÏijte Tubeless Ready a tûsnící tekutinu.
16
U bloky:
Bloky s polootevfien˘mi lamelami.
Na plá‰ti jsou sefiazeny proti smûru jízdy.
V˘sledek : více stability,vût‰í jistota pfii
v˘jezdu zatáãky,kdy je plnû zatíÏen kraj plá‰tû.
NEJLEP‰Í KOMBINACE
TUBELESS READY
+ SNAKESKIN
ZapomeÀ na du‰i. Se Schwalbe Tubeless Ready
plá‰ti to jde. Získበtrojnásobnou v˘hodu – ve
váze,ochranû proti defektu a valivém odporu.
Plá‰tû se SnakeSkinem jsou pro pfiechod k Tubeless verzi nejlep‰í.
Boãní stûna je takfika okamÏitû utûsnûná. Vût‰inou staãí uÏ polovina
tûsnící tekutiny! Tím je vyrovnána nev˘hoda nadváhy stûny SnakeSkin
a k tomu je lep‰í ochrana proti ostr˘m kamenÛm z boku.
ce a tipy
é informa
it
Ï
le
Û
d
y
V‰echn
m/tech
walbe. co
www. sch
na:
Co potfiebuje‰:
kolo Tubeless
60ml Doc Blue Professional
plá‰È Schwalbe Tubeless Ready se specielní patkou
a trochu trpûlivosti a zku‰enosti pfii montáÏi
Samozfiejmû lze plá‰È pouÏít s du‰í.
DOC BLUE PROFESSIONAL
NEW
Nov˘ Doc Blue: je‰tû lep‰í pro pfiechod na bezdu‰ové plá‰tû. Vyrábí Stans No Tubes!
Urãeno samozfiejmû také pro prevenci proti defektu u galusek, du‰í a bezdu‰ov˘ch systémÛ.
60ml láhev, Art.-No. 3710
500ml láhev, Art-No. 3711
PouÏití : 60ml/ plá‰È (silniãní 30ml) PÛsobí 2–7 mûsícÛ. Poté se pfiemûní v gumov˘ film.
MÛÏe b˘t obnoven vícekrát. Pouze pro du‰e s vymûniteln˘m ventilkem. Není urãen pro
hrubé defekty – profiíznutí,prasknutí.
17
azení
s
a
n
í
‰
p
e
l
j
e
N
D
X= GOO XX= PERFECT
Triple Star Compound.
Na‰e nejlep‰í a nejnákladnûj‰í smûsi. Trojité smûsi.
Pfiesnû vyladûné pro úãel nasazení.
Extrémnû rychlá XC smûs.
„ Lehce se odvalující základ (base)
„ Rychl˘ stfied (medium)
„ Pfiilnavé kraje (medium soft)
18
TrailStar. Smûs pro Enduro a freeride
„ Lehce se odvalující základ (base)
„ Pfiilnav˘ stfied (medium soft)
„ Extra pfiilnavé kraje (soft)
VertStar. Smûs pro downhill
„ Lehce se odvalující základ (base)
„ Supermûkk˘ stfied (super soft)
„ Extra mûkké kraje (extremely soft)
KaÏd˘ rok volí ãtenáfii ãasopisu MountainBike své nejlep‰í znaãky. Od roku 2002
nepfietrÏitû 1. místo pro Schwalbe v kategorii plá‰tû. V roce 2010 s více jak 95%!
Dûkujeme v‰em, ktefií nám dali tolik dÛvûry.
Composed of
X
Furious Fred
Extremely
Soft
X
Racing Ralph
X
Rocket Ron
ww
Super Soft
X
Dirty Dan
EVO
X
X
Hans Dampf
Soft
X
X
Nobby Nic
X
Fat Albert Front
X
Fat Albert Rear
Medium
Soft
Muddy Mary
Freeride
Medium
Wicked Will
X
X
Big Betty
X
X
X
X
X
X
Dirty Dan
Muddy Mary
Rolling
Grip
Damping
Durability
Downhill
Wicked Will
Dirty Dan
X
X
Big Betty
Base
X
X
X
X
X
19
BIKE 7/2009
3/10
WICKED WILL
BIG BETTY
Will je fakt zlej ,protoÏe konkurence vedle nûj vypadá jako
beránek. Extrémnû rychl˘ závodní plá‰È pro suché pevné
sjezdy. Velké ploché bloky na stfiedu profilu se dobfie odvalují.
Silné zábûrové bloky na boku udrÏují vysoké tempo i v zatáãkách.
Pfii extrémním náklonu se zakousnou do podkladu “Curve Claws”.
Na tvrdou práci. Big Betty trumfuje na kamenit˘ch such˘ch
povr‰ích skvûl˘m zábûrem a vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Profil je uzpÛsoben pro brzdn˘ v˘kon a drÏení stopy
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
WICKED WILL
26”
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Up or Down?
Up or Down?
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 415, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
60-559
26 x 2.35
Freeride
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
890 g
67
115 kg
11600051
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
890 g
67
115 kg
11600050
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1210 g
2 x 67
115 kg
11100095
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1210 g
2 x 67
115 kg
11100096
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,5-3,2
1370 g
2 x 67
120 kg
11100094
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,5-3,2
1370 g
2 x 67
120 kg
11100093
Bar
Evolution Line, Drátov˘ plá‰È
26”
60-559
64-559
26 x 2.35
26 x 2.50
BIG BETTY
HS 358, Evolution Line, Skládací plá‰È
24”
62-507
24 x 2.40
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
780 g
67
115 kg
11600090
26”
62-559
26 x 2.40
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
120 kg
11600026
Freeride
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
120 kg
11600081
Freeride, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1100 g
67
120 kg
11700003
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
120 kg
11100091
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
120 kg
11100092
ORC
Black
1,6-3,5
980 g
67
120 kg
11100088
Evolution Line, Drátov˘ plá‰È
26”
62-559
26 x 2.40
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
26”
20
62-559
26 x 2.40
Performance
09/09
MUDDY MARY
DIRTY DAN
Na‰e zábûrové monstrum. Agresivní profil zabírá na kaÏdém
terénu. Závodníci jsou nad‰eni. Vynikající kontrola za kaÏd˘ch
jízdních podmínek a na kaÏdém povrchu. K tomu skvûlá
samoãistící schopnost za mokra. ‰iroké spektrum nasazení
Pro hlubok˘, bahnit˘ povrch. KdyÏ je opravdu blátivo pfiijde ke
slovu Dan. Hrub˘ profil a nová smûs VertStar-Triple poskytuje
pofiádn˘ zábûr na mûkkém povrchu. Velké mezery se postarají o
potfiebnou samoãistící schopnost a jistotu pfii brzdûní. Pfii extrémním náklonu pomohou nové „Curve Claws“.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rychlost
Up or Down?
Rolling ƒƒ
Weight ƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
MUDDY MARY
26”
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Up or Down?
Rolling ƒ
Weight ƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 381, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
60-559
26 x 2.35
Freeride
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
115 kg
11600052
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
115 kg
11600065
Freeride
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
870 g
67
115 kg
11600064
Freeride, Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
1100 g
67
115 kg
11700002
Freeride, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1100 g
67
115 kg
11700001
Freeride
TrailStar
Black-Skin
1,5-3,2
990 g
67
120 kg
11600062
64-559
26 x 2.50
Bar
Evolution Line, Drátov˘ plá‰È
26”
60-559
64-559
26 x 2.35
26 x 2.50
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
115 kg
11100098
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1190 g
2 x 67
115 kg
11100033
Downhill
TrailStar
Black-Skin
1,5-3,2
1350 g
2 x 67
120 kg
11100097
Downhill
VertStar
Black-Skin
1,5-3,2
1350 g
2 x 67
120 kg
11100055
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
26”
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black
1,6-3,5
980 g
67
110 kg
11100090
64-559
26 x 2.50
Performance
ORC
Black
1,5-3,2
1150 g
67
120 kg
11100089
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
920 g
67
115 kg
11600133
VertStar
Black-Skin
1,6-3,5
1290 g
2 x 67
115 kg
11100221
DIRTY DAN
26”
60-559
HS 417, Evolution Line, Skládací plá‰È
26 x 2.35
Freeride
Evolution Line, Drátov˘ plá‰È
26”
60-559
26 x 2.35
Downhill
21
N
I
A
T
N
U
O
ALL M
O
R
RO
DUR
NDU
EEN
NEW
Pro perfektní trail ride. V‰e je vyladûno pro maximální
kontrolu a radost z jízdy. Profil funguje suverénû v kaÏdé situaci
ituaci
– v hrubém terénu stejnû jako na plynul˘ch singletrailech. Drsná
smûs TrailStar. Lehká a robustní boãní stûna plá‰tû SnakeSkin.
Skin.
Jednoduchá montáÏ Tubeless ready. Vychutnejte si plynulou
ou
jízdu.
www.schwalbe.com/video
05/2011
„Schwalbe stanovilo nov˘ standard pro gumu!“
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
HANS DAMPF
NEW
HANS DAMPF
ƒƒƒƒ
HS 426, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
26”
60-559
26 x 2.35
SnakeSkin, TL Ready
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
765 g
67
115 kg
11600269
29er 29”
60-622
29 x 2.35
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
850 g
67
125 kg
11600298
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
850 g
67
125 kg
11600362
ORC
Black-Skin
1,6-3,5
760 g
67
115 kg
11600247
11600069
29er
Bar
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
765 g
EPI
Load
Art.-No.
67
115 kg
11600264
Performance Line, Skládací plá‰È
26”
60-559
26 x 2.35
Performance
FAT ALBERT FRONT
26”
57-559
62-559
26 x 2.25
26 x 2.40
TrailStar
Black-Skin
1,8-3,7
655 g
67
110 kg
SnakeSkin, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,8-3,7
890 g
67
110 kg
11700011
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
755 g
67
120 kg
11600014
SnakeSkin, Tubeless
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
995 g
67
120 kg
11700012
FAT ALBERT REAR
22
HS 400, Evolution Line, Skládací plá‰È
SnakeSkin, TL Ready
HS 401, Evolution Line, Skládací plá‰È
24”
62-507
24 x 2.40
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
695 g
67
115 kg
11600099
26”
57-559
26 x 2.25
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
655 g
67
110 kg
11600068
SnakeSkin, Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
890 g
67
110 kg
11700013
62-559
26 x 2.40
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
755 g
67
120 kg
11600029
SnakeSkin, Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
995 g
67
120 kg
11700014
09/09
W
White
Stripes,
Graphit
FAT ALBERT FRONT
NOBBY NIC
FAT ALBERT REAR
Ultimativní kombinace pro enduro. Velk˘ objem. Malá váha.
Robustní boky SnakeSkin a odoln˘ vzorek. Îivotnost je dÛleÏitûj‰í
neÏ pár gramÛ váhy. Novû: kromû vzorku je i smûs konfigurována
zvlá‰È pro pfiední a zadní plá‰È. Trvanlivá a lehce se odvalující
smûs PaceStar pro zadní plá‰È a pro pfiední TrailStar smûs pro
maximální kontrolu. Lets rock.
Tfiída sám pro sebe. V‰eobecnû oblíben˘ a dlouholet˘ vítûz testÛ
plá‰ÈÛ MTB. Vzorek poskytuje nejvy‰‰í kontrolu na v‰ech typech
povrchu. Díky konstrukci a pouÏité smûsi na nejvy‰‰í Evo –
úrovni. Pfiesto je lehk˘ a v závodû rychl˘. Tato v˘konová ‰ífika z
nûj dûlá skuteãného „allgroundera“
Rychlost
Rychlost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
26”
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
SnakeSkin ƒƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒ
Performance ƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
HS 411, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
54-559
26 x 2.10
TL Ready
57-559
Odolnost
Îivotnost
NOBBY NIC
Zábûr
26 x 2.25
Bar
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
475 g
EPI
Load
Art.-No.
67
100 kg
11600070
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
570 g
67
100 kg
11600093
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
690 g
67
100 kg
11700006
11600080
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
545 g
67
110 kg
TL Ready
PaceStar
White Stripes
1,8-3,7
545 g
67
110 kg
11600103
NEW
TL Ready
PaceStar
Graphit
1,8-3,7
545 g
67
110 kg
11600352
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
580 g
67
110 kg
11600094
NEW
SnakeSkin, TL Ready (4X)
GateStar
Black-Skin
1,8-3,7
580 g
67
110 kg
11600360
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
635 g
67
110 kg
11600095
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
745 g
67
110 kg
11700009
60-559
26 x 2.35
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
595 g
67
115 kg
11600096
62-559
26 x 2.40
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
650 g
67
120 kg
11600067
11600260
NEW
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black-Skin
1,6-3,5
650 g
67
120 kg
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
810 g
67
120 kg
11700010
29er 29”
57-622
29 x 2.25
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
650 g
67
120 kg
11600004
29er
60-622
29 x 2.35
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
725 g
67
125 kg
11600169
Performance Line, Skládací plá‰È
26”
29er 29”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
520 g
67
100 kg
11600049
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
590 g
67
110 kg
11600048
62-559
26 x 2.40
Performance
ORC
Black-Skin
1,6-3,5
670 g
67
120 kg
11600097
57-622
29 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
645 g
67
120 kg
11600278
23
Praví závodníci chtûjí b˘t vÏdy stále lep‰í a rychlej‰í. Proto: jiÏ
podruhé jsme Racing Ralpha radikálnû pfiepracovali – se smûsí
PaceStar a kompletnû pfiepracovan˘m profilem. âísla hovofií
jasnû, jak ctiÏádostiví jsme byli:
Kostra plá‰tû
127 EPI
Váha
-30 g
Valiv˘ odpor
-20%
NEW
26"
K tomu se modifikovan˘ profil. a smûs PaceStar starají o je‰tû
lep‰í kontrolu.
29palcové plá‰tû mají vût‰í styãnou plochu. U nového Racing
Ralpha jsou uspofiádání a vzdálenosti jednotliv˘ch blokÛ plá‰tû
tomu poprvé specielnû uzpÛsobeny. To je‰tû více zdÛrazní
pfiednosti 29“ plá‰ÈÛ (valiv˘ odpor,zábûr)
!
Také jako ruãnû dûlaná 26“ a 29“ galuska.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
SnakeSkin ƒƒƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
RACING RALPH
NEW
26”
Size
!
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
455 g
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
26 x 2.25
57-584*
27 1/2 x 2.25
33-622
28 x 1.30
Bar
EPI
Load
Art.-No.
127
100 kg
11600248
540 g
67
100 kg
11600249
645 g
127
100 kg
11700005
495 g
127
110 kg
11600229
TL Ready
PaceStar
White Stripes
1,8-3,7
495 g
127
110 kg
11600296
TL Ready
PaceStar
Graphit
1,8-3,7
495 g
127
110 kg
11600351
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
550 g
67
110 kg
11600252
SnakeSkin, TL Ready (4X)
GateStar
Black-Skin
1,8-3,7
550 g
67
110 kg
11600359
Double Defense, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
610 g
67
110 kg
11600253
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
695 g
127
110 kg
11700021
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
530 g
127
110 kg
11600119
PaceStar
Black-Skin
2,0-6,0
320 g
127
70 kg
11600262
TL Ready
54-622
29 x 2.10
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
495 g
127
110 kg
11600255
57-622
29 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
535 g
127
120 kg
11600256
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
605 g
67
120 kg
11600251
60-622
29 x 2.35
Evo, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
620 g
127
125 kg
11600258
29er
29er
HS 425, Evolution Line, Skládací plá‰È
26 x 2.10
28”
29”
RACING RALPH
54-559
271/2
29er
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ETRTO
57-559
29er
29"
*Profil HS 391
Performance Line, Skládací plá‰È
26”
29er
24
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
510 g
67
100 kg
11600250
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
535 g
67
110 kg
11600254
28”
33-622
28 x 1.30
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-6,0
380 g
67
70 kg
11600263
29”
57-622
29 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
610 g
67
120 kg
11600257
RACING RALPH HT
NEW
29er
54-559
57-559
HS 425, Evolution Line, Galuska
26”
50-559
26 x 2.00
Handmade Tubular
PaceStar
Black-Skin
2,0-5,0
540 g
11100323
28”
33-622
28 x 1.30
Handmade Tubular
PaceStar
Black-Skin
2,0-6,0
395 g
11100326
29”
50-622
29 x 2.00
Handmade Tubular
PaceStar
Black-Skin
2,0-5,0
595 g
11100327
08/09
2.10”
White Stripes
Graphit
ROCKET RON
FURIOUS FRED
Sen závodníkÛ se splnil. ProtoÏe tato superlehká „raketa“
splní v‰echna pfiání najednou: neskuteãn˘ zábûr pfii extrémnû
nízké váze. K tomu v‰echny moÏné technické finesy – 127 Evo
kostra,smûs PaceStar-Triple Compound,kousavé U-bloky.
K tomu v˘borná samoãistící schopnost díky otevfienému profilu.
Odpoãítávání zaãalo!
Chce‰ bezpodmíneãnû vítûzit? Závodní dráha je suchá?
Akceptuje‰ riziko defektu? Tvoje technika jízdy je vynikající?
O. K. jse‰ pfiipraven pro Furious Freda. Je‰tû nikdy Ïádn˘ MTB
plá‰È nebûÏel tak lehce. Vytáhli jsme pro to v‰echny technické
trumfy : profil optimalizovan˘ do rychla, minimum materiálu,
kostru plá‰tû Evo – 127EPI, smûs PaceStar-Triple compound.
!
NEW Novû! Teì také s bokem SnakeSkin. Zvlá‰tû v kombinaci s
montáÏí Tubeless ready super moÏnost.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Varování! V‰em, ktefií chtûjí vÏdy v‰echno. Furious Fred je
nejrychlej‰í plá‰È, jak˘ kdy byl. Ale není to v‰eumûl. Zábûr je
omezen˘, riziko defektu zv˘‰ené.
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
SnakeSkin ƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒ
ROCKET RON
26”
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒ
Puncture ƒ
Snake bite ƒ
Sidewall ƒ
RaceGuard ƒƒƒƒƒ
ƒƒ
ƒƒƒ
Îivotnost
ƒ
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
47-559
26 x 1.85
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
380 g
127
85 kg
11600074
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
575 g
127
85 kg
11700015
54-559
26 x 2.10
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
435 g
127
100 kg
11600073
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
615 g
127
100 kg
11700016
57-559
26 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
465 g
127
110 kg
11600072
NEW
29”
Odolnost
HS 406, Evolution Line, Skládací plá‰È
NEW
29er
ƒƒ
ƒƒ
Zábûr
Bar
TL Ready
PaceStar
White Stripes
1,8-3,7
465 g
127
110 kg
11600215
TL Ready
PaceStar
Graphit
1,8-3,7
465 g
127
110 kg
11600353
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
565 g
67
110 kg
11600259
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
665 g
127
110 kg
11700008
62-559
26 x 2.40
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,6-3,5
530 g
127
120 kg
11600071
57-622
29 x 2.25
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
520 g
127
120 kg
11600003
11600009
Performance Line, Skládací plá‰È
24”
54-507
24 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
445 g
67
90 kg
26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
480 g
67
100 kg
11600101
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
510 g
67
110 kg
11600102
FURIOUS FRED
26”
50-559
57-559
29er
29”
50-622
26 x 2.00
26 x 2.25
29 x 2.00
DIRTY DAN
HS 395, Evolution Line, Skládací plá‰È
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
315 g
127
90 kg
11600078
Tubeless
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
495 g
127
90 kg
11700007
11600077
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
415 g
127
110 kg
RaceGuard, TL Ready
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
435 g
127
110 kg
11600120
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
360 g
127
100 kg
11600075
HS 417A, Evolution Line, Skládací plá‰È
Pro hlubok˘,bahnit˘ povrch. KdyÏ je opravdu blátivo pfiijde ke slovu Dan. Hrub˘ profil poskytuje pofiádn˘ zábûr na mûkkém povrchu.
Velké mezery se postarají o potfiebnou samoãistící schopnost a jistotu pfii brzdûní. Obrázek str. 21
26”
50-559
26 x 2.00
TL Ready
PaceStar
Black-Skin
2,2-4,3
440 g
127
90 kg
11600066
25
CROSS
RACING RALPH
CX PRO
ROCKET RON
Opravdoví hrdinové crossu. Za sv˘mi MTB dvojãaty v niãem
nezaostávají. Proto se také tak jmenují. Dal‰í Info na pfiedchozí
stránce.
!
·piãkov˘ v˘kon v terénu. S neuvûfiitelnû nízkou váhou a
excelentním zábûrem.
Racing Ralph nyní 33mm ‰irok˘ podle UCI !
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Racing
Ralph
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Snake bite ƒƒ
Sidewall ƒƒ
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rocket
Ron
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
RACING RALPH
NEW
28”
ETRTO
Size
33-622
28 x 1.30
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 425, Evolution Line, Skládací plá‰È
!
EPI
Load
Art.-No.
PaceStar
Black-Skin
2,0-6,0
Bar
320 g
127
70 kg
11600262
ORC
Black-Skin
2,0-6,0
380 g
67
70 kg
11600263
Black-Skin
2,0-6,0
395 g
Black-Skin
3,5-6,0
305 g
127
70 kg
11600137
Black-Skin
4,0-6,5
295 g
67
65 kg
11600160
Performance Line, Skládací plá‰È
28”
33-622
28 x 1.30
Performance
RACING RALPH HT
NEW
28”
33-622
28 x 1.30
ROCKET RON
28”
35-622
CX PRO
28”
30-622
HS 425, Evolution Line, Galuska
Handmade Tubular
PaceStar
11100326
HS 406, Evolution Line, Skládací plá‰È
28 x 1.35, 700 x 35C
PaceStar
HS 269, Performance Line, Skládací plá‰È
28 x 1.20, 700 x 30C
Performance
ORC
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
26
26”
35-559
26 x 1.35
Performance
ORC
Black-Skin
4,0-6,5
405 g
67
70 kg
11100185
28”
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Performance
ORC
Black-Skin
4,0-6,5
400 g
67
65 kg
11100186
HURRICANE
SAMMY SLICK
Rychle a ti‰e jede Hurricane. Pfiitom nabízí dostatek zábûru pro
lehké offroadové nasazení.
Klasick˘ Semi Slick. Tento koncept profilu má odjakÏiva
své pfiíznivce. Lze jim snadno rozumût: rozmazluje pfii
odvalování. Suverénní zábûr v zatáãce. K tomu to prosté
vzezfiení! S ochrann˘m pásem RaceGuard a ra reflexním logem .
!
Zábûr
Rychlost
Odolnost
Reflexní logo nenahrazuje reflexní pruh nebo odrazky.
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Kevlar Guard ƒƒƒ
ƒƒ
ƒƒƒƒ
®
HURRICANE
ETRTO
26”
28”
50-559
42-622
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒ
Soft ƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 352, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
!
Size
26 x 2.00
28 x 1.60, 700 x 40C
SAMMY SLICK
Zábûr
EPI
Load
Art.-No.
Performance
ORC
Black-Skin
2,5-5,0
Bar
650 g
67
105 kg
11100122
Kevlar®Guard
ORC
Reflex
2,5-5,0
690 g
67
105 kg
11100123
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
540 g
67
100 kg
11100190
Kevlar®Guard
ORC
Reflex
3,5-6,0
590 g
67
100 kg
11100193
HS 414, Performance Line, Skládací plá‰È
26”
54-559
26 x 2.10
RaceGuard
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
490 g
67
100 kg
11600124
28”
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
RaceGuard
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
360 g
67
70 kg
11600047
PaceStar Black-Skin
2,0-6,0
395 g
SAMMY SLICK HT
NEW
28”
33-622
HS 414, Evolution Line, Galuska
28 x 1.30, 700 x 33
CX COMP
Handmade Tubular
11100322
HS 369, Active Line, Drátov˘ plá‰È
20”
47-406
20 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
425 g
50
65 kg
11100125
24”
47-507
24 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
525 g
50
70 kg
11100126
26”
50-559
26 x 2.00
28”
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
620 g
50
90 kg
11139369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
620 g
50
90 kg
11139979
11148969
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
3,0-5,5
430 g
50
55 kg
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,5-4,5
480 g
50
60 kg
11149369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
480 g
50
60 kg
11149979
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,5-4,5
550 g
50
80 kg
11150369
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
550 g
50
80 kg
11150368
Lehk˘ a ekonomick˘. Crossov˘ plá‰È
s odpovídajícím semí-slick profilem
pro lehké odvalování dobr˘ zábûr v
zatáãkách.
CX COMP
Nyní také jako crossové plá‰tû.
Viz dal‰í stránka.
SMART SAM
RAPID ROB
27
N
I
A
R
R
E
T
ALL
TB
MTB
NEW
White Stripes
Graphit
White Stripes
es
Graphit
SMART SAM
RAPID ROB
Neporaziteln˘ univerzál. Dobfie se odvaluje,zabírá,dlouho vydrÏí.
Smart Sam se cítí zkrátka dobfie v kaÏdém terénu. Dokonce i na
silnici se pfiíjemnû odvaluje. Ve verzi Double Defense projede
v‰ude.
Top volba pro zaãáteãníky. Star˘ profil Racing Ralph v nové
misi. S kostrou 50 EPI a bokem LiteSkin.
NEW
Teì také jako 29“.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Hardpack ƒƒƒƒ
Loose ƒƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
Double Defense ƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
Kevlar®Guard ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
SMART SAM
26”
ETRTO
Size
54-559
26 x 2.10
57-559
26 x 2.25
47-622
29 x 1.75
Îivotnost
Rychlost
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 367, Evolution Line, Skládací plá‰È
!
Tubeless
Double Defense
29er 29”
Zábûr
EPI
Load
Art.-No.
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
Bar
495 g
67
100 kg
11600056
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
690 g
67
100 kg
11700019
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
570 g
67
110 kg
11600055
PaceStar
Black-Skin
1,8-3,7
660 g
67
110 kg
11600122
PaceStar
Black-Skin
3,0-5,0
435 g
67
110 kg
11600354
Performance Line, Skládací plá‰È
26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
550 g
67
100 kg
11600054
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
630 g
67
110 kg
11600053
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
24”
54-507
24 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
580 g
67
90 kg
11100117
26”
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
620 g
67
100 kg
11100087
Kevlar®Guard
ORC
Reflex
2,0-4,0
700 g
67
100 kg
11100118
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
1,8-3,7
705 g
67
110 kg
11100086
NEW
Performance
ORC
White Stripes
1,8-3,7
705 g
67
110 kg
11100465
NEW
Performance
ORC
Graphit
1,8-3,7
705 g
67
110 kg
11100464
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
450 g
67
100 kg
11100187
Performance
ORC
Reflex
3,5-6,0
450 g
67
100 kg
11100191
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
540 g
67
110 kg
11100188
11100192
28”
28 x 1.40, 700 x 35C
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Performance
ORC
Reflex
3,5-6,0
540 g
67
110 kg
29er 29”
47-622
29 x 1.75
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
595 g
67
110 kg
11100189
29er
54-622
29 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
680 g
67
110 kg
11100467
RAPID ROB
NEW
26”
29er
28
37-622
HS 391, Active Line, Drátov˘ plá‰È
54-559
26 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,0
650 g
50
100 kg
11100331
57-559
26 x 2.25
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
1,8-3,7
720 g
50
110 kg
11100332
Puncture Protection
SBC
White Stripes
1,8-3,7
720 g
50
110 kg
11100370
Puncture Protection
SBC
Graphit
1,8-3,7
720 g
50
110 kg
11100466
28”
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
3,5-6,0
480 g
50
70 kg
11100333
29”
57-622
29 x 2.25
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
1,8-3,7
790 g
50
120 kg
11100334
6
Protection-Level
Nejbezpeãnûj‰í MTB plá‰È, jak˘ kdy byl. VloÏka SmartGuard
z vysoce pruÏného specielního kauãuku je obzvlá‰È silná. Klade
stál˘ odpor pfiejet˘m pfiedmûtÛm jako jsou stfiepy nebo ‰tûrk.
Dokonce ani pfiipínáãek nepronikne touto ochrannou vrstvou.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒ
Odolnost
Hardpack ƒƒƒ
Loose ƒƒƒ
Soft ƒƒƒƒ
HS 412, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
47-559
26 x 1.75
SmartGuard
ORC
Reflex
3,0-5,0
980 g
67
115 kg
11131412
54-559
26 x 2.10
SmartGuard
ORC
Reflex
2,5-4,0
1150 g
67
130 kg
11132412
ALBERT
26”
MARATHON
PLUS MTB
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Snake bite ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
MARATHON PLUS MTB
26”
Îivotnost
Bar
HS 317, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
54-559
26 x 2.10
Performance
ORC
Black-Skin
2,5-4,5
595 g
67
100 kg
11100119
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,5
725 g
67
110 kg
11100120
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,5
795 g
67
115 kg
11100121
BLACK JACK
HS 407, Active Line, Drátov˘ plá‰È
12”
47-203
12 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
260 g
50
50 kg
11100043
16”
47-305
16 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
360 g
50
55 kg
11100065
18”
47-355
18 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
420 g
50
65 kg
11100066
20”
47-406
20 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
450 g
50
65 kg
11116407
24”
47-507
24 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
560 g
50
70 kg
11125407
54-507
24 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
670 g
50
100 kg
11126417
47-559
26 x 1.90
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
605 g
50
85 kg
11131407
50-559
26 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
640 g
50
90 kg
11132397
54-559
26 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
740 g
50
100 kg
11132417
57-559
26 x 2.25
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,0
820 g
50
110 kg
11133427
26”
BLACK SHARK
26”
26 x 2.10
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,5
780 g
50
100 kg
11100034
57-559
26 x 2.25
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-4,0
820 g
50
110 kg
11100035
SBC
Black
2,0-4,0
1060 g
50
115 kg
11133328
SPACE
26”
HS 419, Active Line, Drátov˘ plá‰È
54-559
60-559
HS 326, Active Line, Drátov˘ plá‰È
26 x 2.35
Puncture Protection
Osvûdãen˘ endure
profil nabízí opravdov˘
záÏitek. Kostra 67EPI
a smûs Offroad Racing
Compound
V‰estrann˘ profil
s dobr˘m zábûrem a
pfiíjemn˘m odvalováním.
Kousav˘ a agresivní.
Active Line. Kostra 50 EPI,
bok LiteSkin.
Gravity plá‰È za
v˘hodnou cenu.
29
ALBERT
BLACK JACK
BLACK SHARK
SPACE
Timo Pritzel: “Vadilo mi jak ‰patnû a
tûÏko se odvalovaly jiné plá‰tû. V˘robci si
mysleli,Ïe u dirt jumpu nezáleÏí na
valivém odporu a lehkosti,ale pfiesnû to
chceme. Schwalbe skvûle zhodnotilo mé
zku‰enosti u Table Topu.“
NEW
NOBBY NIC
RACING RALPH
TABLE TOP
4cross edice. Nobby Nic a Racing Ralph pfiicházejí nyní ve své
vlastní 4crossové edici. Specielní smûs GateStar byla vyvinuta
spoleãnû s mnohonásobn˘m mistrem svûta a vítûzem svûtového poháru Jaredem Gravesem. Rozdíl proti smûsi PaceStar :
obzvlá‰È mûkká smûs na krajích plá‰tû. Dodává plá‰ti extrémnû
skvûlé drÏení v zatáãkách. Stabilní stûna plá‰tû SnakeSkin
zjednodu‰uje pfiechod na Tubeless.
NOBBY NIC
NEW
26”
HS 411, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
57-559
26 x 2.25
SnakeSkin, TL Ready (4X)
RACING RALPH
NEW
26”
57-559
26 x 2.25
TABLE TOP
Serie Timo Pritzela. Uzavfien˘ blokov˘ profil. Skvûl˘ základ
pro triky. Je extrémnû lehk˘, aby mohl Timovi, dodat patfiiãnou
rychlost pro jeho závodní skoky.
Bar
GateStar
Black-Skin
EPI
Load
Art.-No.
1,8-3,7
580 g
67
110 kg
11600360
1,8-3,7
550 g
67
110 kg
11600359
HS 425, Evolution Line, Skládací plá‰È
SnakeSkin, TL Ready (4X)
GateStar
Black-Skin
HS 373, Performance Line, Skládací plá‰È
24”
57-507
24 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
560 g
67
100 kg
11600114
26”
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
590 g
67
110 kg
11600116
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
30
24”
57-507
24 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
605 g
67
100 kg
11100127
26”
57-559
26 x 2.25
Performance
ORC
Black-Skin
2,0-4,0
670 g
67
110 kg
11100128
MOW JOE
CRAZY BOB
Superrychl˘ plá‰È pro závody BMX. První extrémnû lehk˘
skládací plá‰È pro BMX zaruãuje skvûlé zrychlení. Na závodní
dráze je rychl˘ v zatáãkách bezpeãnû vede.
Bob je blázen do divok˘ch trikÛ a pfiíkr˘ch ramp. I pfii
extrémním náklonu vzorek drÏí. Specielní vyztuÏení chrání proti
defektu.
MAD MIKE
JUMPIN’ JACK
Born to jump in the dirt JUMPIN’ JACK byl vyvinut specielnû
pro dirt. Velké bloky zabírají v písku a blátû. Zvlá‰tní vrstva chrání
bok
MOW JOE
20”
24”
KNOBBY
Osvûdãené profily BMX ve standardním provedení.
HS 371, Performance Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
47-406
20 x 1.85
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
330 g
67
70 kg
11600129
50-406
20 x 2.00
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
380 g
67
75 kg
11600130
37-451
20 x 1 3/8
Performance
ORC
Black-Skin
3,5-6,0
320 g
67
55 kg
11621371
47-507
24 x 1.85
Performance
ORC
Black-Skin
3,0-5,0
420 g
67
80 kg
11600132
11100129
CRAZY BOB
20”
DIRTY HARRY
47-406
54-406
Bar
HS 356, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
20 x 1.85
20 x 2.10
Performance
ORC
Black
4,5-7,0
630 g
67
80 kg
Performance
ORC
White
4,5-7,0
630 g
67
80 kg
11100130
Performance
ORC
Black
4,5-7,0
720 g
67
100 kg
11100131
24”
60-507
24 x 2.35
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
995 g
67
132 kg
11100132
26”
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
1060 g
67
145 kg
11100133
JUMPIN’ JACK
20”
54-406
20 x 2.10
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
640 g
67
80 kg
11100134
57-406
20 x 2.25
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
770 g
67
90 kg
11100135
MAD MIKE
16”
HS 331, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
HS 137, Active Line, Drátov˘ plá‰È
47-305
16 x 1.75
SBC
Black
2,5-3,0
430 g
50
40 kg
11106400
57-305
16 x 2.125
SBC
Black
2,5-3,0
540 g
50
55 kg
11107400
18”
47-355
18 x 1.75
SBC
Black
2,5-3,0
510 g
50
45 kg
11110400
20”
47-406
20 x 1.75
SBC
Black
2,5-4,0
580 g
50
50 kg
11116400
57-406
20 x 2.125
SBC
Black
2,5-4,0
720 g
50
70 kg
11117400
SBC
Black
2,5-4,5
720 g
50
75 kg
11117111
SBC
Black
2,5-4,5
750 g
50
75 kg
11117028
DIRTY HARRY
20”
54-406
KNOBBY
20”
54-406
20 x 2.10
HS 311, Active Line, Drátov˘ plá‰È
Puncture Protection
HS 160, Active Line, Drátov˘ plá‰È
20 x 2.00
Puncture Protection
31
ICE SPIKER PRO
ICE SPIKER
Lehãí,vût‰í zábûr,rychlej‰í. Turbo mezi plá‰ti s hfieby. Se sv˘mi
361 hfieby se zakousne do kaÏdé ledové sjezdovky. Tûlo hfiebu
okolo jádra z wolfram-karbidu je hliníkové. To sniÏuje váhu. Ta se
zastavila na 695ti gramech. MTB zÛstává agilní a dobfie zrychluje.
Bikování ve snûhu. Proã ne? S Ice Spikerem jste na extrémní
jízdy v zimû nejlépe vyzbrojeni. 304 extra siln˘ch hrotÛ napomáhá
maximální jistotû na ledu a snûhu. Nic pro pecivály.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒƒƒƒ
Ice ƒƒƒƒƒƒ
Odolnost
Puncture ƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
ICE SPIKER PRO
26”
29er 29”
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
Off-Road ƒƒƒƒƒ
Ice ƒƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 379, Evolution Line, Skládací plá‰È
!
Size
EPI
Load
Art.-No.
54-559
26 x 2.10
TL Ready
361
Winter
Black-Skin
2,0-4,0
695 g
67
100 kg
11600220
60-559
26 x 2.35
TL Ready
361
Winter
Black-Skin
1,6-3,5
850 g
67
115 kg
11600008
57-622
29 x 2.25
TL Ready
402
Winter
Black-Skin
1,8-3,7
890 g
67
120 kg
11600272
2,0-4,5
995 g
67
100 kg
11132801
54-559
Spikes
Bar
HS 333, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
Kevlar®Guard
26 x 2.10
MARATHON WINTER
304
Winter
Black-Skin
HS 396, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
20”
42-406
20 x 1.60
Kevlar®Guard
168
Winter
Reflex
2,0-5,0
660 g
67
70 kg
11116448
24”
47-507
24 x 1.75
Kevlar®Guard
184
Winter
Reflex
2,0-5,0
940 g
67
90 kg
11125444
26”
47-559
26 x 1.75
Kevlar®Guard
200
Winter
Reflex
2,0-5,0
1015 g
67
100 kg
11136448
28”
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
Kevlar®Guard
240
Winter
Reflex
2,5-6,0
910 g
67
80 kg
11126448
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Kevlar®Guard
240
Winter
Reflex
2,0-5,0
950 g
67
90 kg
11156448
SNOW STUD
32
Zábûr
ETRTO
ICE SPIKER
26”
Îivotnost
HS 268, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
26”
50-559
26 x 1.90
Kevlar®Guard
100
Winter
Reflex
2,0-4,5
1000 g
67
105 kg
11132223
28”
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
Kevlar®Guard
120
Winter
Reflex
2,0-5,0
935 g
67
85 kg
11150334
MARATHON WINTER
SNOW STUD
Pro nejjistûj‰í jízdu. S Marathonem Winter si budete jisti na
zledovatûlé silnici. I extrémní zatáãky a prudké brzdûní se lehce
zvládnou. Nejlépe zabírají hfieby pfii minimálním tlaku. Maximální
tlak zredukje hluãnost na normální silnici.
Perfektní zimní plá‰È . Hroty nejsou umístûny na stfiedu
bûhounu, n˘brÏ vedle v místech nejvût‰ího pfiítlaku. Pfii
normálním tlaku lze s plá‰tûm jezdit i po silnici. SníÏením tlaku
dosahuje plá‰È optimálního zábûru na zmrzlé silnici.
Rychlost
Rychlost
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Off-Road ƒƒƒ
Ice ƒƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Dá se s hfieby jezdit po normální silnici?
Îádn˘ problém. Pokud bude na silnici v‰ak sníh jen místy a
ta bude vût‰inou holá, budou Tû ty zvuky brzo ru‰it.
A nepodklouzne mi to?
Ne. Hfieby se zakousnou velmi dobfie i do normálního asfaltu. Dokonce ani rychlé projetí zatáãkou není prolém. Jen na
hladkém povrchu jako napfiíklad na dlaÏbû uÏ potom plá‰È
nedrÏí.
Nejsou hfieby zakázáné?
Pro auta jsou hfieby v nûkter˘ch zemích zakázané,protoÏe
po‰kozují silnice. U plá‰ÈÛ pro kola nejsou hfieby problém
Je nutné plá‰tû zajet?
Pro zaruãení pevnosti uchycení hfiebÛ je dobré plá‰tû cca
40 km zajet na asfaltu. Pfii zajíÏdûní se vyvaruj prudkému
brzdûní a zrychlování.
Rolling ƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Zábûr
Odolnost
Off-Road ƒƒƒ
Ice ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Jak dlouho hfieby vydrÏí?
V‰echny hfieby Schwalbe mají jádro z extrémnû odolného
tvrdého kovu(wolfram-karbid). S tím lze najet nûkolik tisíc
kilometrÛ. To,Ïe se ‰piãky trochu zbrousí a hfieby trochu
zatlaãí, je normální.
Ztratil jsem nûkteré jednotlivé hfieby. Mohu je nahradit?
Ano, nové hfieby lze zatlaãit kle‰tûmi.
Náhradní hfieby mÛÏe‰ poÏadovat u nás.
Kde je hranice pouÏití plá‰ÈÛ?
Pfii hlubokém snûhu nepomÛÏou ani hfiebové plá‰tû.
U nás leÏí sníh jen zfiídka. Jak mohu smysluplnû vyuÏít
hfiebové plá‰tû?
Snow Stud jede i po normální silnici velmi pfiíjemnû.
Zábûr na ledu je ale omezen. MoÏná mበdruhé kolo?Pak
je Marathon Winter lep‰í volba. Ráno se rozhodne‰ podle
podmínek pro vhodné kolo. Je-li silnice ledovatá, Ïe i auta
jezdí jen velmi opatrnû, je skvûl˘ pocit mít jízdu s hfiebov˘mi
plá‰ti pod kontrolou.
33
34
·tûstí na stopû.
35
O
V
E
N
O
H
T
MARA
NEW
5
5
Protection-Level Evo
Protection-Level Evo
MARATHON MONDIAL
MARATHON DUREME
Ultimativní cestovní plá‰È, vyroben pro silnice, cesty a stezky
v‰ech kontinentÛ. Profil je zámûrnû orientován na vzor podle
legendárního Marathonu XR. Konstrukce a smûs je samozfiejmû
nejnovûj‰í Schwalbe Evo technologie. Smûs TravelStar pro
nejlep‰í jízdní vlastnosti. Technika Double Defense umoÏÀuje
lehkou ale pfiesto robustní konstrukci. Svût je kulat˘. ProÏij si to.
Tento Maraton je sen. Má v sobû v‰e ze Schwalbe Evolution
technologie: High Density Guard. Nejjistûj‰í ochrann˘ pás pro
lehké plá‰tû SnakeSkin. Mnohem lehãí neÏ pogumovan˘ bok,ale
stejnû robustní. RoadStar Triple Compound. Na‰e nejlep‰í smûs
s nejlep‰ími hodnotami pro zábûr,odvalování a Ïivotnost. Tuto
techniku na nejvy‰‰í úrovni kombinujeme s jasnû trekingov˘m
profilem, kter˘ je doma na kaÏdém povrchu: Dureme obstojí
suverénnû v terénu a na silnici se odvaluje fenomenálnû lehce.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒƒ
Winter ƒƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
MARATHON MONDIAL
NEW
26”
28”
Zábûr
Odolnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Wet ƒƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
Performance ƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
Îivotnost
ƒƒƒƒ
HS 428, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
50-559
26 x 2.00
Double Defense
Bar
TravelStar
Reflex
2,5-5,0
740 g
EPI
Load
Art.-No.
67
130 kg
11600244
55-559
26 x 2.15
Double Defense
TravelStar
Reflex
2,5-5,0
865 g
67
135 kg
11600302
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Double Defense
TravelStar
Reflex
4,0-6,0
570 g
67
105 kg
11600246
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Double Defense
TravelStar
Reflex
3,5-6,0
650 g
67
120 kg
11600243
47-622
28 x 1.75
Double Defense
TravelStar
Reflex
3,0-5,5
760 g
67
130 kg
11600245
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
26”
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
720 g
67
115 kg
11100307
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
RaceGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,0
580 g
67
100 kg
11100308
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
RaceGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
650 g
67
110 kg
11100309
MARATHON DUREME
HS 410, Evolution Line, Skládací plá‰È
26”
50-559
26 x 2.00
Double Defense
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
590 g
67
130 kg
11631410
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Double Defense
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
475 g
67
105 kg
11649410
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Double Defense
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
550 g
67
120 kg
11650410
50-622
28 x 2.00
Double Defense
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
645 g
67
135 kg
11652410
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
NEW
26”
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
SpeedGrip Reflex
2,0-5,0
620 g
67
130 kg
11100227
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
RaceGuard
SpeedGrip Reflex
3,5-6,0
545 g
67
105 kg
11100228
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
RaceGuard
SpeedGrip Reflex
3,5-6,0
600 g
67
120 kg
11100160
MARATHON DUREME TANDEM
NEW
HS 410, Evolution Line, Skládací plá‰È
Novû: zesílená tandemová verze. Pro vysoká zatíÏení. Dvojitá kostra plá‰tû ho dûlá extrémnû odoln˘m.
V˘bornû se také hodí pro cestovatele
26”
50-559
26 x 2.00
Tandem, HD Guard
TravelStar
Reflex
2,0-5,0
750 g
2x67
145 kg
11600311
28”
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Tandem, HD Guard
TravelStar
Reflex
3,5-6,0
685 g
2x67
130 kg
11600310
!
36
Mondial, Dureme and Racer are now also available in an affordable Performance version.
NEW
5
5
Protection-Level Evo
Protection-Level
MARATHON RACER
MARATHON SUPREME
Nejrychlej‰í a nejlehãí Marathon. Teì v nejlep‰í Schwalbe
kategorii, Evolution Line. Vût‰í ochrana proti defektu díky
HD-Speed Guard. Smûs RoadStar Triple Compound pro nejlep‰í
jízdní vlastnosti. Vûr‰í hloubka vzorku zvy‰uje jízdní v˘kon. Bok
LiteSkin. Skládací plá‰È.
Cestovní plá‰È, kter˘ umí v‰e. To byl vytouÏen˘ cíl na‰ich
v˘vojáfiÛ,kdyÏ pfied 4 roky vznikl první plá‰È serie Marathon
Evolution. S ochranou HD –SpeedGuard a smûsí Road.
StarTriple nabízí stejné kvality pfii dostateãné ochranû a dobr˘ch
vlastnostech na mokru. S bokem LiteSkin. Skládací plá‰È.
!
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Upozornûní:plá‰È není urãen pro boãní dynamo
Îivotnost
Rychlost
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒ
Winter ƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Performance ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒ
MARATHON RACER
NEW
ETRTO
Odolnost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Wet ƒƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒ
Winter ƒƒ
ƒƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒ
HS 429, Evolution Line, Skládací plá‰È
!
EPI
Load
Art.-No.
20”
40-406
20 x 1.50
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-6,0
300 g
67
80 kg
11600242
26”
40-559
26 x 1.50
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-6,0
390 g
67
100 kg
11600241
47-559
26 x 1.75
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,0-5,0
485 g
67
120 kg
11600240
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,5-6,5
375 g
67
100 kg
11600239
40-622
28 x 1.5, 700 x 38C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-6,0
435 g
67
110 kg
11600238
NEU
28”
Size
Bar
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
16”
40-305
16 x 1.50
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,0-6,0
255 g
67
65 kg
11100296
18”
40-355
18 x 1.50
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,0-6,0
295 g
67
70 kg
11100295
20”
40-406
20 x 1.50
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,0-6,0
340 g
67
75 kg
11100294
26”
40-559
26 x 1.50
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,0-6,0
465 g
67
95 kg
11100293
47-559
26 x 1.75
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
3,0-5,0
575 g
67
110 kg
11100292
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,5-7,0
395 g
67
85 kg
11100291
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,5-6,5
465 g
67
95 kg
11100290
40-622
28 x 1.5, 700 x 38C
RaceGuard
SpeedGrip
Reflex
4,0-6,0
495 g
67
105 kg
11100289
11600175
NEU
28”
MARATHON SUPREME
HS 382, Evolution Line, Skládací plá‰È
20”
42-406
20 x 1.60
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
325 g
67
75 kg
26”
42-559
26 x 1.60
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
440 g
67
105 kg
11600176
50-559
26 x 2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
565 g
67
130 kg
11600177
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-7,0
310 g
67
85 kg
11600002
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
4,0-6,5
375 g
67
90 kg
11600178
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
440 g
67
105 kg
11600179
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
3,5-6,0
495 g
67
120 kg
11600180
50-622
28 x 2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Reflex
2,0-5,0
645 g
67
135 kg
11600181
28”
High Density Guard.
Technologie High Density Guard je jedineãná. Najdete jí jen u Schwalbe. Îádn˘ jin˘ ochrann˘
pás není tak hustû utkán. S touto technologií je i u velmi lehk˘ch plá‰ÈÛ MoÏné zajistit vysokou
míru ochrany proti defektu. Buì jako ãistá ochrana proti prÛpichu- HD SpeedGuard nebo ve
verzi Double Defense s pfiidanou zesílenou stûnou SnakeSkin. „Hadí kÛÏe“ chrání bok plá‰tû
pfied ostr˘mi kameny a stfiepy. V˘raznû lehãí neÏ pogumovaná stûna, ale stejnû robustní. K
tomu na‰e nejlep‰í smûsi Triple Star. TravelStar pro velké expedice a RoadStar pro sportovní
nasazení.
37
S
U
L
P
N
O
MARATH
6
6
Protection-Level
Protection-Level
MARATHON PLUS
TOUR
MARATHON PLUS
Defekty patfií vãerej‰ku. VloÏka SmartGuard ze specielního
vysoce elastického kauãuku je zvlá‰t silná. Neproniknou ji
ani stfiepy ãi pfiipínáãky. VloÏka SmartGuard je neutrální vÛãi
valivému odporu. Marathon Plus se odvaluje stejnû, jako plá‰tû
bez ochrany.
Neproraziteln˘ – s jasnû trekingov˘m profilem. AÈ na asfaltu
nebo polní cestû. V‰estrann˘ plá‰È je doma nav‰ech cestách.
Bezpeãn˘ díky ochranû Smart Guard, nejúãinûj‰ímu pásu,kter˘ je
pro plá‰tû moÏn˘.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒ
Winter ƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
MARATHON PLUS
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
HS 348, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
16”
35-349
16 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
475 g
67
65 kg
11109348
Bar
18”
35-355
18 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
490 g
67
65 kg
11111348
20”
35-406
20 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
560 g
67
75 kg
11115348
47-406
20 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
725 g
67
80 kg
11116348
24”
40-507
24 x 1.50
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
790 g
67
85 kg
11124348
47-507
24 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
920 g
67
95 kg
11125348
26”
35-559
26 x 1.35
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
775 g
67
90 kg
11130348
40-559
26 x 1.50
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
860 g
67
95 kg
11130548
47-559
26 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
995 g
67
115 kg
11131348
37-590
26 x 1 3/8, 650 x 35A
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
850 g
67
90 kg
11140348
42-590
26 x 1 5/8, 650 x 40A
SmartGuard
Endurance
Reflex
2,8-3,8
940 g
67
100 kg
11141348
25-622
28 x 1.00, 700 x 25C
SmartGuard
Endurance
Reflex
5,0-8,0
590 g
67
75 kg
11146348
28-622
28 x 1 1/8, 700 x 28C
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-7,0
740 g
67
85 kg
11147348
32-622
28 x 1 1/4, 700 x 32C
SmartGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,5
800 g
67
90 kg
11148348
37-622
28 x 1 3/8, 700 x 35C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
895 g
67
105 kg
11149348
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
940 g
67
110 kg
11150348
47-622
28 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
1100 g
67
130 kg
11151348
40-635
28 x 1 1/2
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
1010 g
67
110 kg
11158348
28”
MARATHON PLUS TOUR
26”
28”
!
38
Zábûr
HS 404, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
47-559
26 x 1.75
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
980 g
67
115 kg
11131404
50-559
26 x 2.00
SmartGuard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
1100 g
67
130 kg
11132404
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
890 g
67
105 kg
11149404
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
SmartGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
940 g
67
120 kg
11150405
Plnû vylouãit defekt nelze nikdy. Ov‰em proti nejvût‰ímu nebezpeãí jako jsou stfiepy, ostré kameny ãi trny jste co nejlépe chránûni. PouÏívejte u v‰ech
plá‰ÈÛ Marathon Plus manometr pro hlídání správného tlaku. Pro zvlá‰tní stavbu plá‰tû je zkou‰ení tlaku jen prsty nedostateãné.
SmartGuard-Technologie
Geniální
laineG
Neproraziteln˘
jen plá‰tû Marathon Plus mají originál neprorazitelnou ochranu.
Proti patentované modré vloÏce nemají dokonce ani pfiipínáãky Ïádnou
‰anci. KaÏd˘ Marathon Plus se skvûle odvaluje- tak lehce jako plá‰tû
bez ochrany.
Dal‰í plá‰tû s technologií Plus
DURANO PLUS
Silniãní, str. 11
Speedbike, str. 47
MARATHON PLUS MTB
MTB, str. 25
MARATHON PLUS
Vozíãky, str. 52
ENERGIZER PLUS
E-Bike, str. 43
ROAD PLUS
Active Line, str. 50
KID PLUS
S
Koãárky, str. 50
39
L
A
N
I
G
I
R
RATHON O
MA
5
Originál. Praotec v‰ech prvotfiídních cestovních plá‰ÈÛ.
GreenGuard. VloÏka z vysoce elastického kauãuku je silná 3mm. Za to dává
mnoh˘ jin˘ v˘robce plus. Zelené jsou také vnitfiní hodnoty. Z jedné tfietiny je
GreenGuard z recyklovan˘ch latexov˘ch produktÛ.
Protection-Level
„Anti-Aging“. Marathon - bok sná‰í typické pfietíÏení zpÛsobené mal˘m tlakem
v˘raznû déle, neÏ se objeví o‰klvé trhlinky. Také nová smûs Endurance v˘raznû
zvy‰uje Ïivotnost.
E-Bike Ready. Originál Marathon je skvûle pfiípraven pro v‰echny druhy
E-bikÛ. Následující velikosti mají oznaãení ECE-R75 a jsou urãeny i pro e-biky
do 50 km/h: 47–406, 47–559, 37–622, 40–622, 47–622.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
MARATHON
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
MARATHON
HS 420, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
47-305
16 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-5,0
500 g
67
70 kg
11100146
35-349
16 x 1.35
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-7,5
420 g
67
65 kg
11100147
40-406
20 x 1.50
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-7,0
530 g
67
80 kg
11100148
47-406
20 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-5,0
640 g
67
80 kg
11100137
24”
47-507
24 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
800 g
67
95 kg
11100149
26”
32-559
26 x 1.25
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-6,5
580 g
67
80 kg
11100144
40-559
26 x 1.50
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-7,0
730 g
67
100 kg
11100145
47-559
26 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
875 g
67
109 kg
11100138
50-559
26 x 2.00
GreenGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
970 g
67
130 kg
11100143
42-584*
26 x 1.60, 650 x 40B
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
765 g
67
100 kg
11100153
37-590
26 x 1 3/8, 650 x 35A
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,0
700 g
67
90 kg
11100150
27”
32-630
27 x 1 ¼
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-6,5
660 g
67
90 kg
11100151
28”
25-622
28 x 1.00, 700 x 25C
GreenGuard
Endurance
Reflex
6,0-8,0
520 g
67
75 kg
11100142
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
GreenGuard
Endurance
Reflex
5,5-7,5
560 g
67
85 kg
11100139
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,5-6,5
640 g
67
90 kg
11100141
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
GreenGuard
Endurance
Reflex
4,0-6,0
730 g
67
95 kg
11100007
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
810 g
67
100 kg
11100005
47-622
28 x 1.75
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,0-5,0
985 g
67
115 kg
11100140
40-635
28 x 1 ½
GreenGuard
Endurance
Reflex
3,5-6,0
830 g
67
110 kg
11100152
16”
20”
Bar
* Profil HS 368
Nová ochranná vloÏka proti defektu GreenGuard je vyrobena z tfietiny z
recyklovan˘ch materiálÛ. KvÛli tomu vyvinula firma Schwalbe vlastní
techniku: v továrnách Schwalbe jsou staré produkty z pfiírodního kauãuku
(jako rukavice,du‰e... ) rozfiezány a po mnoha v˘robních postupech pouÏity
jako plnohodnotná pfiírodní surovina.
40
Originál Marathon se vyznaãuje vysok˘m
jízdním v˘konem a vynikající ochranou proti
defektu. Plá‰tû Evo nabízejí jedineãnou
kombinaci nízké váhy a top ochrany proti
dfektu. Serie Marathon Plus nabízí s velk˘m
odstupem tu nejlep‰í ochranu jaká pro plá‰tû.
Jízdních kol existuje.
Vût‰í odolnost proti defektu – vût‰í trvanlivost
MARATHON CONCEPT
PLUS
Neprorazitelní
EVO
MARATHON
Nejlep‰í
Originál
men‰í váha,lehãí nástup,pfiednosti pfii rychlosti.
EVOLUTION
ROAD
Nejlep‰í
RACER
CER
>
>
SUPREME
SU
>
>
DUREME
>
OFF ROAD
MONDIAL
IA
AL
Maximální zábûr (smûs TripleStar),
vynikající jízdní vlastnosti, High –tech
ochrana proti defektu (HighDensity
Guard), velmi lehké.
Skládací plá‰tû ca 440g
Neprorazitelní
PLUS
>
PLUS
PLUS TOUR
Extrémní zátûÏ, maximálnû spolehlivé,
vysoká trvanlivost,nejlep‰í ochrana proti
defektu díky vloÏce z vysoce pruÏného
specielního kauãuku (SmartGuard)
ORIGINAL
Drátové plá‰tû ca 890g
Originál
MARATHON
Evropsk˘ nejpouÏívanûj‰í plá‰È s
v˘raznû zlep‰enou ochranou proti
defektu (GreenGuard) a velkou
Ïivotností.
Drátov˘ plá‰È ca. 720g
41
6
)
>
+
6
)2)
st – i
í bezpeãno
r. To pfiiná‰
bû
zá
lá
˘
br
take pro rych
edev‰ím do
se pouÏívat
˘ odpor a pfi
í
ûj
liv
va
sm
˘
a
al
o
m
ûs má
v˘robce
u ECE-R75
á potvrzení
Prvotfiídní sm
mají zkou‰k
potfiebí Ïádn
pro e-biky.
Energizery
za
a
ny
tr
ou
ch
ex
js
‰e
ne
en
V
b
Ï
Vyro
u a tudí
v zatáãkách.
celou Evrop
rychlostech
CE platí Pro
E
í
pfii vysok˘ch
en
ov
an
Ust
do 50km/h.
elektrokola
biky.
sazení na eti.
ielnû pro na
osti!)
urãeny spec
o nezávadn
nezávadnos
ní
ple
ze
Ap
tvr
g
po
Bi
áno
nov˘
adov
hon a
ktrokola (poÏ
fiada Marat
o rychlá ele
lá modelová
ãení ECE pr
jsou také ce
na
u
oz
er
ají
giz
m
er
hon) ne
y. Kromû En
likostí Marat
E-Bike Read
nûkter˘ch ve
ale (kromû
Tyto plá‰tû
42
6
)
>
+
)2)6
NEW
NEW
5
4
Protection-Level
Protection-Level
ENERGIZER
Pro
ENERGIZER
PLUS
Nejv˘raznûji ‰etfií akumulátor. Lehká a pruÏná konstrukce s
ochrann˘m pásem RaceGuard a bokem LiteSkin.
Nejbezpeãnûj‰í Energizer. Skvûlá ochrana proti defektu díky
3mm GreenGuard.
Rychlost
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
ENERGIZER PRO
NEW
ETRTO
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
!
Size
47-406
20 x 1.75
26”
47-559
26 x 1.75
RaceGuard
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
RaceGuard
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
RaceGuard
47-622
28 x 1.75
RaceGuard
RaceGuard
ENERGIZER PLUS
Odolnost
Wet ƒƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 427, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
20”
NEW
Zábûr
EPI
Load
Art.-No.
Reflex
3,5-5,0
Bar
520 g
67
80 kg
11100320
Energizer
Reflex
3,0-5,0
700 g
67
109 kg
11100319
Energizer
Reflex
4,0-6,0
520 g
67
95 kg
11100318
Energizer
Reflex
3,5-6,0
575 g
67
100 kg
11100316
Energizer
Reflex
3,0-5,0
780 g
67
115 kg
11100317
Energizer
HS 427, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
20”
47-406
20 x 1.75
GreenGuard
Energizer
Reflex
3,5-5,0
640 g
67
80 kg
11100315
26”
47-559
26 x 1.75
GreenGuard
Energizer
Reflex
3,0-5,0
875 g
67
109 kg
11100314
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
GreenGuard
Energizer
Reflex
4,0-6,0
730 g
67
95 kg
11100312
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
GreenGuard
Energizer
Reflex
3,5-6,0
810 g
67
100 kg
11100311
47-622
28 x 1.75
GreenGuard
Energizer
Reflex
3,0-5,0
985 g
67
115 kg
11100313
ENERGIZER
CRAZY BOB
Osvûdãená v˘hodná alternativa
Active Line. 50 EPI. KevlarGuard a bok
LiteSkin.
ENERGIZER
,
plá‰È. Velk˘ objem
jako BMX a dirt
án
ov
cip
ko
ití
û
uÏ
dn
PÛvo
ho pfiedurãují k po
svérázn˘ vzhled
e
kc
tru
ns
ko
ní
i.
stabil
E. R–75 k dispozic
elektrokolech. EC
na vyjímeãn˘ch
HS 403, Active Line, Drátov˘ plá‰È
26”
47-559
26 x 1.75
Kevlar®Guard
Energizer
Reflex
3,0-5,0
690 g
50
95 kg
11131403
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Kevlar®Guard
Energizer
Reflex
3,5-6,0
620 g
50
85 kg
11149403
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
Kevlar®Guard
Energizer
Reflex
3,5-6,0
650 g
50
95 kg
11150280
CRAZY BOB
HS 356, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
24”
60-507
24 x 2.35
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
995 g
67
132 kg
11100132
26”
60-559
26 x 2.35
Performance
ORC
Black
2,0-4,5
1060 g
67
145 kg
11100133
43
S Big Applem zaãal pfied 10ti roky trend balónov˘ch kol: komfortní cyklistika bez
nákladné techniky! Vzduchov˘ pol‰táfi plá‰tû je pouÏíván jako pfiirozené pruÏení.
S tlakem ca 2 bary balónové kolo lehce jede a pfiitom plnû pruÏí. Normální plá‰È ‰ífiky
37mm musí b˘t nahu‰tûn aspoÀ na 4 bary, aby se odvaloval stejnû.
BALLOON
BIKES
Komfort balónov˘ch kol nabízí také serie Marathon Evo
v ‰ífikách od 50mm (Mondial,Supreme,Dureme).
V‰echny informace na www. baloonbikes. com
44
/
1
*)884-
NEW
Integrované pruÏení. Specielní extra ‰irok˘ plá‰È jsme teì
kompletnû pfiepracovali. V˘razn˘ profil s ochranou RaceGuard
ho dûlají je‰tû vhodnûj‰í pro kaÏdodenní pouÏívání. Vychutnej
si jedineãn˘ komfort balónového kola. ProtoÏe Ïivot je i tak dost
tvrd˘.
4
Protection-Level
Braun
Creme
Grey
Také v klasick˘ch barvách.
Rychlost
Zábûr
Odolnost
Îivotnost
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Active ƒƒƒ
ƒƒƒƒ
ƒƒƒ
BIG APPLE
NEW
20”
24”
26”
29er
28”
BIG APPLE
ƒƒƒ
HS 430, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
50-406
20 x 2.00
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
495 g
67
85 kg
11100304
55-406
20 x 2.15
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,0-4,0
530 g
67
95 kg
11100303
50-507
24 x 2.00
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
620 g
67
100 kg
11100302
55-507
24 x 2.15
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,0-4,0
660 g
67
115 kg
11100301
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
675 g
67
125 kg
11100298
55-559
26 x 2.15
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,0-4,0
710 g
67
130 kg
11100297
60-559
26 x 2.35
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,0-4,0
780 g
67
140 kg
11100299
50-622
28 x 2.00
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,5-5,0
740 g
67
135 kg
11100305
55-622
28 x 2.15
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,0-4,0
810 g
67
140 kg
11100306
60-622
28 x 2.35
RaceGuard
Endurance
Reflex
2,0-4,0
890 g
67
145 kg
11100417
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,0
920 g
50
115 kg
11100426
Puncture Protection
SBC
Brown-Reflex
2,0-4,0
920 g
50
115 kg
11100427
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,0-4,0
920 g
50
115 kg
11100396
Puncture Protection
SBC
Grey-Reflex
2,0-4,0
920 g
50
115 kg
11100428
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-5,0
930 g
50
115 kg
11100429
Puncture Protection
SBC
Brown-Reflex
2,5-5,0
930 g
50
115 kg
11100349
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-5,0
930 g
50
115 kg
11100350
Puncture Protection
SBC
Grey-Reflex
2,5-5,0
930 g
50
115 kg
11100351
Bar
Active Line, Drátov˘ plá‰È
26”
29er
28”
55-559
50-622
26 x 2.15
28 x 2.00
HS 338, Performance Line/Active Line, Drátov˘ plá‰È
12”
50-203
12 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Reflex
1,5-4,0
320 g
50
55 kg
11100179
14”
50-254
14 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Reflex
1,5-4,0
360 g
50
55 kg
11100180
16”
50-305
16 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
370 g
67
70 kg
11100084
18”
50-355
18 x 2.00
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
470 g
67
75 kg
11100083
Od 12“- 18“ je Big apple nadále s profilem HS338.
45
URBAN
NEW
Braun
Grey
SUPER MOTO
FAT FRANK
Závodní Big Apple. Bez ochrany. PláÏ, such˘ povrch a
samozfiejmû silnice. To jsou jeho území. Teì s nov˘m profilem a
take jako 29” !
Ozdobí kaÏd˘ cruiser. Design koncept :prostá, rovná linie
spojuje klasick˘ mopedov˘ plá‰È a BMX. Technicky na stejné
úrovni jako Big Apple.
NEW
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
ETRTO
Îivotnost
Teì take v ‰edé barvû.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Puncture ƒƒ
Sidewall ƒƒ
SUPER MOTO
NEW
Odolnost
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
HS 430, Evolution Line, Skládací plá‰È
!
EPI
Load
Art.-No.
26”
60-559
26 x 2.35
Size
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
630 g
67
140 kg
11600312
29er 29”
60-622
29 x 2.35
PaceStar
Black-Skin
2,0-4,0
680 g
67
145 kg
11600313
11133370
FAT FRANK
26”
60-559
28”
50-622
26 x 2.35
28 x 2.00
NEW
RETURNER
26”
57-559
Kevlar®Guard
Endurance
Black-Skin
1,5-4,0
790 g
67
140 kg
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
1,5-4,0
790 g
67
140 kg
11100181
Kevlar®Guard
Endurance
Creme-Reflex
1,5-4,0
920 g
67
140 kg
11133372
Kevlar®Guard
Endurance
Brown-Reflex
1,5-4,0
920 g
67
140 kg
11133376
Kevlar®Guard
Endurance
Grey-Reflex
1,5-4,0
920 g
67
140 kg
11100430
Kevlar®Guard
Endurance
Reflex
2,0-5,0
780 g
67
135 kg
11100182
Kevlar®Guard
Endurance
Creme-Reflex
2,0-5,0
860 g
67
135 kg
11152385
Kevlar®Guard
Endurance
Brown-Reflex
2,0-5,0
860 g
67
135 kg
11100242
Kevlar®Guard
Endurance
Grey-Reflex
2,0-5,0
860 g
67
135 kg
11100431
HS 361 Active Line, Drátov˘ plá‰È
26 x 2.125
CITY JET
Bar
HS 375, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
NEW
46
Creme
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
890 g
50
120 kg
11133895
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
890 g
50
120 kg
11133865
HS 257, Active Line, Drátov˘ plá‰È
12”
54-203
12 x 1.95
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
360 g
50
60 kg
11103257
26”
40-559
26 x 1.50
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
3,0-4,5
600 g
50
85 kg
11130257
Puncture Protection
SBC
Skin
3,0-4,5
600 g
50
85 kg
11128082
4
Protection-Level
6
Protection-Level
DURANO PLUS
KOJAK
Kojak nedûlá kompromisy. Je doma na silnici. Rychl˘ a
sportovní slick bez profilu a jin˘ch zbyteãností váÏí
zanedbateln˘ch 295g (vel. 35–559). Za jeho bezpeãnost ruãí
reflexní logo a pás RaceGuard. Úchvatné!
!
Maximální ochrana pro speedbike. Durano plus je v˘bornû
chránûn pásem SmartGuard proti prÛpichu. Vrstva vysoce
elastického speciálního kauãuku není tak silná,jako u Marathonu
Plus. Pfiesto bylo dosaÏeno pro sportovní plá‰È jedineãné
bezpeãnosti.
Reflexní logo nenahrazuje reflexní pruh
nebo odrazky podle StVZO.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒƒƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒ
Winter ƒ
KOJAK
Îivotnost
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒƒƒ
Weight ƒƒ
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒƒ
Off-Road ƒ
Winter ƒ
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒƒ
HS 385, Performance Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
18”
32-355
18 x 1.25
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
Bar
EPI
Load
Art.-No.
185 g
67
65 kg
11600156
17”
32-369
17 x 1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
195 g
67
70 kg
11600157
20”
35-406
20 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
230 g
67
70 kg
11600046
24”
40-507
24 x 1.50
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
3,5-6,0
350 g
67
85 kg
11600158
26”
35-559
26 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
295 g
67
90 kg
11600045
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
2,0-5,0
460 g
67
130 kg
11600083
35-622
28 x 1.35, 700 x 35C
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
330 g
67
100 kg
11600020
28”
Performance Line, Drátový plá‰È
16”
32-349
16 x 1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
5,0-8,0
230 g
67
65 kg
11100175
20”
35-406
20 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
285 g
67
70 kg
11100063
26”
35-559
26 x 1.35
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
4,0-6,5
395 g
67
90 kg
11100062
50-559
26 x 2.00
RaceGuard
SpeedGrip
Black-Skin
2,0-5,0
570 g
67
130 kg
11100159
11100178
DURANO PLUS
HS 399, Performance Line, Drátový plá‰È
26”
35-559
26 x 1.35
SmartGuard
Dual
Reflex
4,0-6,5
620 g
67
90 kg
28”
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
SmartGuard
Dual
Reflex
6,0-8,0
530 g
67
85 kg
11100176
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
SmartGuard
Dual
Reflex
4,0-6,5
650 g
67
90 kg
11100177
Klasické profily. Stále oblíbené.
RETURNER
CITY JET
Klasické barvy. Teì ve v‰ech bûÏn˘ch velikostech.
DURANO, str. 10
ROAD CRUISER, str. 49
BIG APPLE, str. 45
47
E
N
I
L
E
V
I
T
AC
Daleko více neÏ základní kvalita. Základem v‰ech ACTIVE
plá‰ÈÛ je hodnotná kostra 50 EPI. Hrubé kostry 20 nebo 24 EPI
jiÏ u Schwalbe nejsou. Mnohem hust‰í 50EPI materiál je odolnûj‰í
proti defektu a robustnûj‰í. ZároveÀ umoÏÀuje tenãí pogumování a
tím ‰etfií váhu,Samozfiejmû má kaÏd˘ Active Line plá‰È ochrann˘
pás,vyváÏenou smûs a atraktivní design vzorku. Jednodu‰e fieãeno :
linie Active je spolehlivá znaãková kvalita.
3
Protection-Level
50 EPI
24 EPI
SPEED CRUISER
CITIZEN
HS 321, Active Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Load
Art.-No.
26”
40-559
26 x 1.50
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
2,0-6,0
580 g
50
90 kg
11130888
28”
30-622
28 x 1.20, 700 x 30C
Puncture Protection
SBC
Black-Skin
4,0-6,5
440 g
50
75 kg
11148101
CITIZEN
Bar
HS 416, Active Line, Drátov˘ plá‰È
20”
42-406
20 x 1.60
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
480 g
50
65 kg
11116426
26”
47-559
26 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131426
28”
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
620 g
50
90 kg
11149484
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
710 g
50
100 kg
11150484
47-622
28 x 1.75, 700 x 45C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151484
DELTA CRUISER
24”
26”
28”
37-540
37-590
28-622
32-622
37-622
40-635
12”
16”
20”
22”
24”
50-203
47-305
47-406
HS 392, Active Line, Drátov˘ plá‰È
24 x 1 3/8
26 x 1 3/8, 650 x 35A
28 x 1.10, 700 x 28C
28 x 1.25, 700 x 32C
28 x 1.40, 700 x 35C
28 x 1 1/2
ROAD CRUISER
48
SPEED CRUISER
Puncture Protection
12 x 2.00
16 x 1.75
20 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
510 g
50
75 kg
11129062
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
510 g
50
75 kg
11128865
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140602
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140803
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140872
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140162
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
565 g
50
80 kg
11140712
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,5-6,0
530 g
50
70 kg
11149393
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,5-6,0
530 g
50
70 kg
11149394
Puncture Protection
SBC
Whitewall
3,5-6,0
530 g
50
70 kg
11149395
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,0-5,5
545 g
50
75 kg
11149493
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,0-5,5
545 g
50
75 kg
11149492
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149892
Puncture Protection
SBC
Creme
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149897
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149893
Puncture Protection
SBC
Brown-Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149792
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158005
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158006
Puncture Protection
SBC
Creme
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158007
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
740 g
50
100 kg
11158008
HS 377, Active Line, Drátov˘ plá‰È
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
320 g
50
55 kg
11103377
Puncture Protection
SBC
White line
2,0-4,5
320 g
50
55 kg
11103378
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
395 g
50
65 kg
11106377
Puncture Protection
SBC
White line
2,0-4,5
395 g
50
65 kg
11106378
Puncture Protection
GRC
Grey
2,0-4,5
395 g
50
65 kg
11106380
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116377
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116378
Puncture Protection
SBC
White line
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116381
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116382
Puncture Protection
GRC
Grey
2,0-4,5
545 g
50
75 kg
11116383
11120377
47-457
22 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
610 g
50
80 kg
44-484
22 x 1 1/2
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
585 g
50
80 kg
11131603
47-507
24 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
680 g
50
80 kg
11125377
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
680 g
50
80 kg
11125378
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
680 g
50
80 kg
11125379
DELTA CRUISER
ROAD CRUISER
ROAD CRUISER
SILENTO
LAND CRUISER
TYRAGO
HS 377, Active Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
47-559
26 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Black
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131691
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11131661
Puncture Protection
SBC
Brown-Reflex
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11100425
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,0-4,5
720 g
50
100 kg
11100432
Puncture Protection
SBC
Black
3,0-5,5
550 g
50
75 kg
11148601
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,0-5,5
550 g
50
75 kg
11148671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
3,0-5,5
550 g
50
75 kg
11148661
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149601
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149691
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
625 g
50
90 kg
11149661
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
705 g
50
100 kg
11150204
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
705 g
50
100 kg
11150894
NEW
Puncture Protection
SBC
Brown-Reflex
2,5-4,5
705 g
50
100 kg
11100282
NEW
Puncture Protection
SBC
Creme-Reflex
2,5-4,5
705 g
50
100 kg
11100031
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151601
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151691
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151671
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,0-4,5
800 g
50
110 kg
11151661
26”
NEW
NEW
28”
32-622
37-622
42-622
47-622
28 x 1.25, 700 x 32C
28 x 1.40, 700 x 35C
28 x 1.60, 700 x 40C
28 x 1.75
SILENTO
Bar
2,0-4,5
720 g
EPI
Load
Art.-No.
50
100 kg
11131601
HS 421, Active Line, Drátov˘ plá‰È
26”
47-559
26 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
625 g
50
100 kg
11100183
28”
37-622
28 x 1.40
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,0-5,0
560 g
50
90 kg
11100038
42-622
28 x 1.60
Puncture Protection
SBC
Reflex
3,0-5,0
620 g
50
100 kg
11100026
47-622
28 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
695 g
50
110 kg
11100241
11125999
LANDCRUISER
24”
26”
28”
47-507
24 x 1.75
50-507
24 x 1.90/2.00
47-559
26 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
690 g
50
80 kg
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
690 g
50
80 kg
11125899
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
790 g
50
85 kg
11126066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
790 g
50
85 kg
11126866
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
760 g
50
100 kg
11131999
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
760 g
50
100 kg
11131899
SBC
Black
2,0-4,5
900 g
50
105 kg
11132099
50-559
26 x 1.90/2.00
Puncture Protection
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
900 g
50
105 kg
11132899
37-622
28 x 1 3/8, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
615 g
50
90 kg
11149066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
615 g
50
90 kg
11149866
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Puncture Protection
SBC
Black
2,5-4,5
695 g
50
100 kg
11150066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
695 g
50
100 kg
11150866
47-622
28 x 1.75
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-4,5
860 g
50
110 kg
11151066
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,0-4,5
860 g
50
110 kg
11151966
TYRAGO
28”
HS 307, Active Line, Drátov˘ plá‰È
HS 405, Active Line, Drátov˘ plá‰È
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
620 g
50
90 kg
11149405
42-622
28 x 1.60, 700 x 40C
Puncture Protection
SBC
Reflex
2,5-4,5
710 g
50
100 kg
11150407
49
S
U
L
P
E
V
I
ACT
NEW
5
Protection-Level
ROAD PLUS
KID PLUS
Ochrana proti defektu stupeÀ 5. Pás Puncture Guard je u Road
Plus ca.3mm siln˘, ale ne tak vysoce elastick˘ jako Smart- nebo
GreenGuard. Klasick˘ profil na bûhounu nabízí pfiíjemné
odvalování.
Pro dûtsk˘ koãárek. S extra bezpeãnou ochranou.
PunctureGuard. Specielní smûs na bûhounu BlacknRoll
nenechává Ïádné ãerné stopy na podlaze.
Rychlost
Zábûr
Rolling ƒƒ
Weight ƒƒ
Odolnost
Wet ƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
ROAD PLUS
NEW
20”
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒƒ
HS 413, Active Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
47-406
20 x 1.75
PunctureGuard
Bar
SBC
Reflex
3,0-5,0
EPI
Load
Art.-No.
670 g
50
75 kg
11100423
26”
47-559
26 x 1.75
PunctureGuard
SBC
Reflex
3,0-5,0
895 g
50
100 kg
11100424
28”
28-622
28 x 1.10, 700 x 28C
PunctureGuard
SBC
Reflex
5,0-7,0
590 g
50
75 kg
11100418
32-622
28 x 1.25, 700 x 32C
PunctureGuard
SBC
Reflex
4,5-6,5
670 g
50
80 kg
11100419
37-622
28 x 1.40, 700 x 35C
PunctureGuard
SBC
Reflex
4,0-6,0
775 g
50
90 kg
11100420
40-622
28 x 1.50, 700 x 38C
PunctureGuard
SBC
Reflex
3,5-6,0
890 g
50
100 kg
11100421
47-622
28 x 1.75
PunctureGuard
SBC
Reflex
3,5-5,0
995 g
50
110 kg
11100422
Black‘n Roll
Black
2,0-4,5
350 g
50
55 kg
11102413
KID PLUS
HS 413, Active Line, Drátov˘ plá‰È
12”
47-203
12 x 1.75
HS 110 20”
37-438
20 x 1 3/8
SBC
Reflex
2,5-4,0
410 g
50
60 kg
11119007
22”
37-489
22 x 1 3/8
SBC
Whitewall
2,5-4,0
460 g
50
65 kg
11122060
HS 113 27”
40-609
27 x 1 1/2
SBC
Black
2,5-3,8
575 g
50
80 kg
11142000
HS 116 18”
37-390
18 x 1 3/8, 450 x 35A
SBC
Gumwall
2,5-4,0
370 g
50
55 kg
11110571
HS 127 24”
37-540
24 x 1 3/8
GRC
Grey
2,5-4,5
495 g
50
75 kg
10281620
PunctureGuard
Puncture Protection
Puncture Protection
HS 140 12”
47-203
12 1/2 x 1.75
SBC
White line
2,0-3,0
285 g
50
45 kg
11102050
14”
37-288
14 x 1 3/8, 350 x 35A
SBC
White line
2,0-3,0
365 g
50
40 kg
11104050
HS 158 12”
62-203
12 1/2 x 2 1/4
Reinforced
GRC
Grey
1,5-2,5
650 g
50
70 kg
10213622
HS 159 18”
47-355
18 x 1.75
SBC
White line
2,5-3,0
450 g
50
65 kg
11110053
20”
54-428
20 x 2.00
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-3,0
610 g
50
85 kg
11119100
26”
37-584
26 x 1 3/8, 650 STD
Reinforced
Endurance
Black
2,5-4,5
580 g
50
75 kg
11136103
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
580 g
50
75 kg
11136073
Puncture Protection
SBC
Whitewall
2,5-4,5
580 g
50
75 kg
11136063
27”
50
44-584
26 x 1 5/8, 650 1/2B
Puncture Protection
SBC
Gumwall
2,5-4,5
645 g
50
95 kg
11138073
28/32-630
27 x 1 1/4
Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,5-6,0
550 g
50
70 kg
11157073
Puncture Protection
SBC
Whitewall
3,5-6,0
550 g
50
70 kg
11157063
E
S
O
P
R
U
SPECIAL P
NEW
NEW
TRYKER
TRACER
První speciální plá‰È pro lehokola. Konstrukce plá‰tû a tvar
profilu jsou vyladûné pfiesnû pro poÏadavky vícestop˘ch
dopravních prostfiedkÛ. ZatíÏení plá‰tû je u velomobilÛ a lehokol
zcela jiné neÏ u jednostop˘ch kol. Pfiesto musí b˘t plá‰tû lehké
a rychlé, protoÏe pohon pomocí síly svlalÛ by mûl b˘t co moÏná
nejefektivnûj‰í. Masivní plá‰tû vozidel nepfiipadají v úvahu. Tryker
pfiijal tuto v˘zvu –minimální valiv˘ odpor a vysoká odolnost pro
lehokolo. S ECE-R75 znaãkou pro rychlá elektrokola.
TRYKER
NEW
20”
HS 433, Performance Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
40-406
20 x 1.50
RaceGuard
TRACER
NEW
DrÏí vûrnû stopu. První speciální plá‰È pro pfiívûsné vozíky.
Vyvinuto spoleãnû s firmou Chariot. Design je vyladûn pfiesnû
pro poÏadavky pfiívûsn˘ch vozíkÛ. Materiál je pouÏit tam, kde je
zapotfiebí. Tím je Tracer zároveÀ lehãí, trvanlivûj‰í a komfortnûj‰í
neÏ jiné plá‰tû stejné velikosti. Samozfiejmû s kostrou 50 EPI,
ochrann˘m pásem a reflexním pruhem na jedné stranû.
EPI
Load
Art.-No.
Endurance
Reflex
4,0-6,0
Bar
320 g
67
73 kg
11600303
SBC
Graphit Stripes-Reflex
1,5-3,5
470 g
50
70 kg
11100448
HS 418, Active Line, Drátov˘ plá‰È
20”
47-406
20 x 1.75
HS 166 22”
37-490
22 x 1 3/8, 500 x 35A
SBC
Gumwall
2,5-4,0
450 g
50
65 kg
11123070
HS 180 26”
28/32-590
26 x 1 1/8, 1 1/4 650 x 28/32A Puncture Protection
SBC
Gumwall
3,5-6,0
500 g
50
65 kg
11139170
HS 228 22”
25-489
22 x 1.00
Puncture Protection
GRC
Grey
6,0-7,5
270 g
50
55 kg
10275671
24”
37-540
24 x 1 3/8
Puncture Protection
GRC
Grey
2,5-5,0
445 g
50
75 kg
10282691
HS 315 26”
54-584
26 x 1 1/2 x 2
Puncture Protection
SBC
Black
2,0-3,0
845 g
50
110 kg
11138015
Puncture Protection
Klasici v tradiãních velikostech.Active line. Drátov˘ plá‰È.
HS 110
HS 113
HS 116
HS 127
HS 140
HS 158
HS 159
HS 166
HS 180
HS 228
HS 315
51
ngh
Fotheri
Osmnáctilet˘ mladík Aaron z Las Vegas
udûlá salto vzad a to na vozíku. Obdivujeme
takov˘ v˘kon, kter˘ posouvá hranice
pfiestavitelného. Proto jsme pro nûj vyvinuli
plá‰È Airborn.
am
6
Protection-Level
AIRBORNE
MARATHON PLUS
Nová lehkost na vozíku. S 30 mm je Airborn ‰ir‰í a pohodlnûj‰í
neÏ normální plá‰È pro vozíky. tento pfiidan˘ komfort je pfiíjemn˘
nejen pfii backflipu. Váha a mal˘ valiv˘ odpor dodají rychlost pro
odraz anebo pohyb v‰eobecnû. Pfies své sportovní ambice je
Airborn urãen i pro v‰ední den. Poprvé nasazujeme u plá‰tû pro
vozíky HD-Speed-Guard. Jedineãn˘ ochrann˘ pás nabízí
excelentní ochranu proti defektu.
AIRBORNE
Defekty patfií vãerej‰ku. Neproraziteln˘ plá‰È pro vozíãky
Kombinuje komfort a odvalování lehk˘ch plá‰ÈÛ s bezpeãím
pln˘ch plá‰ÈÛ. âerná verze vydrÏí o poznání déle neÏ dosavadní
‰edé smûsi a jedineãná smûs Black n roll nezanechává Ïádné
stopy na podlaze.
HS 408, Evolution Line, Skládací plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Art.-No.
24”
30-540
24 x 1.20
HD Speed Guard
Black'n Roll
Black
4,0-6,5
400 g
67
11640408
26”
30-559
26 x 1.20
HD Speed Guard
Black'n Roll
Black
4,0-6,5
420 g
67
11641408
MARATHON PLUS
Bar
HS 348, Evolution Line, Drátov˘ plá‰È
22”
25-489
22 x 1.00
SmartGuard
Black'n Roll
Reflex
6,0-10,0
470 g
67
10275448
24”
25-540
24 x 1.00
SmartGuard
Black'n Roll
Black
6,0-10,0
500 g
67
10282248
SmartGuard
Black'n Roll
Reflex
6,0-10,0
500 g
67
10282448
26”
25-559
26 x 1.00
SmartGuard
Black'n Roll
Black
6,0-10,0
520 g
67
10231248
SmartGuard
Black‘n Roll
Reflex
6,0-10,0
520 g
67
10231448
SmartGuard
Black'n Roll
Black
6,0-10,0
570 g
67
10284248
SmartGuard
Black‘n Roll
Reflex
6,0-10,0
570 g
67
10284448
25-590
26 x 1.00
Performance Line, Drátov˘ plá‰È
24”
26”
25-540
24 x 1.00
SmartGuard
GRC
Grey
6,0-10,0
500 g
67
10282548
37-540
24 x 1 3/8
SmartGuard
GRC
Grey
3,5-6,0
780 g
67
10281348
25-559
26 x 1.00
SmartGuard
GRC
Grey
6,0-10,0
520 g
67
10231348
25-590
26 x 1.00
SmartGuard
GRC
Grey
6,0-10,0
570 g
67
10284348
Schwalbe je jedin˘ v˘robce,kter˘ vyvinul plá‰tû specielnû pro vozíãkáfie. Na‰e fie‰ení:
52
2Grip. Plá‰tû ‰etrné k rukám. Boãní strana je úplnû
hladká. Plá‰tû klouÏou mûkce okolo ruky. Je to standard
u v‰ech Schwalbe plá‰ÈÛ, kter˘ je patentován.
Black’n Roll. Vozíky s ãern˘mi plá‰ti?Schwalbe to umoÏÀuje. Vyvinuli
jsme specielní smûs Black n roll. Nezanechává Ïádné stopy na podlaze
interiéru. K tomu je robustnûj‰í a déle vydrÏí.
Neproraziteln˘. Plá‰tû s ochranou
Smart Guard. Kombinují komfort a
odvalování lehk˘ch plá‰ÈÛ s
bezpeãím pln˘ch plá‰ÈÛ.
Pfiíjemnou jízdu pfies stfiepy!
Reflex. Plá‰tû pro vozíãkáfie s reflexním pruhem.
Ten se rozsvítí pfii nasvícení reflektorem. Se svítícími
kruhy ve velikosti kola budete bezpeãni i v nejtmavûj‰í
noci.
R
I
A
H
C
L
E
E
WH
Nበzákladní model s top
vybavením. Úãinná ochrana proti
defektu,ruce ‰etfiící 2Grip a
opticky atraktivní dvojbarevná
smûs. Zvlá‰tností je robustní
smûs Black n roll na stfiedu
bûhounu.
Univerzál se zábûrem a komfortem.
S ochranou Puncture Protection a
bokem 2Grip.
RIGHTRUN
Top závodní silníãní
plá‰È. Teì také ve
verzi 24“ a 26“ pro
handbike, sálové sporty
i bûÏné vozíky.
DOWNTOWN
Specialista na sálové sporty.
V˘teãnû se odvaluje. Stfied
je asymetrick˘,pfiesnû pro
potfieby podseknut˘ch kol
sálov˘ch vozíãkÛ.
NEW
ULTREMO ZX
RIGHTRUN
SPEEDAIR
HS 387, Active Line, Drátov˘ plá‰È
ETRTO
Size
!
EPI
Art.-No.
20”
25-451
20 x 1.00
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
230 g
67
10273328
22”
25-489
22 x 1.00
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
335 g
50
10275387
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
240 g
67
10275386
10277387
24”
26”
Bar
25-501
22 x 1.00 B.S
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
345 g
50
25-540
24 x 1.00
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282387
Puncture Protection
Black'n Roll
Blue Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282388
Puncture Protection
Black'n Roll
Red Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282389
Puncture Protection
Black'n Roll
Yellow Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10282390
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
280 g
67
10282386
23-559
26 x 7/8
Puncture Protection
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
370 g
50
10283387
25-590
26 x 1.00
LiteSkin
Black'n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
290 g
67
10285387
Black‘n Roll
Grey Stripes
6,0-10,0
500 g
67
10282397
RIGHTRUN PLUS, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
24”
25-540
24 x 1.00
DOWNTOWN
24”
SmartGuard
HS 342, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
25-540
24 x 1.00
Puncture Protection
GRC
Grey
6,0-10,0
420 g
67
10282645
37-540
24 x 1 3/8
Puncture Protection
GRC
Grey
3,5-5,0
520 g
50
10281642
ULTREMO ZX
NEW
HS 380, Evolution Line, Skládací plá‰È
24”
23-540
24 x 0.90
HD Speed Guard
RaceStar
Graphit
6,0-10,0
200 g
127
11600307
26”
23-559
26 x 0.90
HD Speed Guard
RaceStar
Graphit
6,0-10,0
210 g
127
11600306
10281353
SPEEDAIR
HS 343, Performance Line, Drátov˘ plá‰È
24”
20-540
24 x 3/4
Silica
White
6,0-10,0
290 g
67
26”
20-559
26 x 3/4
Silica
White
6,0-10,0
305 g
67
10231353
20-590
26 x 3/4
Silica
White
6,0-10,0
320 g
67
10285353
23-622
700 x 23C
Silica
White
6,0-10,0
340 g
67
10290353
28”
53
Du‰e
AV
DV
RV
Auto,
Moto
Fahrrad,
Woods,
Hollands
Italian,
Regina
40 mm
No.
12”
14”
16”
Size
47-203
54-203
62-203
12 1/ 2 x 1.75
12 x 2.10
1
1
12 / 2 x 2 / 4
80 g
2A
47-254
50-254
54-254
57-254
60-254
14
14
14
14
14
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
80 g
2
37-288
44-288
32-298
37-298
40-305
14
14
14
14
16
x
x
x
x
x
1 3/8
5
1 /8
1
1 /4
3
1 /8
1.50
47-305
50-305
54-305
57-305
62-305
16
16
16
16
16
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.125
2.50
1
3
18
18
17
18
18
x
x
x
x
x
1.50
1.75
1
1 /4
1 3/8
3
1 /8
47-355
50-355
54-355
57-355
60-355
18
18
18
18
18
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
95 g
28-406
32-406
35-406
37-406
40-406
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
1 /8
1
1 /4
1.35
3
1 /8
1.50
1
95 g
40-406
47-406
50-406
54-406
57-406
60-406
62-406
54-428
20
20
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.125
2.35
2.50
2.00
37-438
28-440
37-440
28-451
37-451
3
20 x 1 /8
1
20 x 1 /8
20 x 1 3/8
7B
23-451
25-451
20 x 0.90
20 x 1.00
8
44-484
37-489
28-490
37-490
37-501
22 x 1 1/2
3
22 x 1 /8 NL
8A
25-489
28-489
25-501
28-501
22
22
22
22
x
x
x
x
1.00
1
1 /8
1.00 B.S.
1
1 /8 B.S.
8B
40-457
47-457
50-457
54-457
22
22
22
22
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
1.10
7A
22”
54
400 x 35A
22 x 1 /8
3
22 x 1 /8
10405310
10405320
SV
DV
1
RV
1
SV
1
10405311
10405312
10405313
AV
2
DV
2
RV
2
SV
2
10407310
10407311
10407312
10407313
AV
3
DV
3
RV
3
SV
3
10409310
10409311
10409312
10409313
45°
85 g
AV
4
DV
4
SV
4
10410310
10410311
10410313
AV
5
DV
5
SV
5
10412310
10412311
10412313
95 g
450 x 35A
SV
5A
10412513
AV
6
SV
6
10413310
10413313
145 g
AV
7
DV
7
RV
7
SV
7
10415310
10415611
10415312
10415313
105 g
500 x 28A
500 x 35A
3
AV 1
40 mm
RV
115 g
40-355
47-355
32-369
37-390
37-400
7
AV
1
40 mm
85 g
1 /8
1
1 /8
1 3/8
1 1/8
1.35
6
40 mm
DV
10407510
350 x 35A
350 x 42A
350 x 32A
x
x
x
x
x
5
32 mm
Sclaverand,
Presta,
French
AV
2A
16
16
16
18
18
5A
20”
3
45°
AV
37-340
28-349
37-349
28-355
35-355
4
18”
!
ETRTO
SV
AV
7A
DV
7A
SV
7A
10416310
10416311
10416313
85 g
120 g
550 x 28A
550 x 35A
80 g
AV
7B
SV
7B
10416290
10400013
AV
8
DV
8
RV
8
SV
8
10417310
10417311
10417312
10417313
AV
8A
SV
8A
10417240
140 g
10517213
DV
8B
10400011
NEW
Schwalbe du‰e
Du‰e není du‰í hned.
Stabilní tûsnost. Schwalbe du‰e udrÏí vzduch zfietelnû déle. Kromû kvality pfiímûsí je pro
kvalitu du‰e rozhodující ãistota smûsi. Du‰e jsou pfied vulkanizací vloÏeny do formy a
napumpovány. Jen takov˘ postup zaruãí stejnomûrnou sílu stûn a tûsnost du‰e.
Spolehlivost. Konsekventní kontrola pfiiná‰ející funkãní jistotu. V‰echny du‰e jsou
napumpovány a skladovány 24 hodin pro otestování tûsnosti.
Skupinov˘ systém. Díky vysoké elasticitû pokr˘vá jedna du‰e více rozmûrÛ.
Du‰e Nr. 17 funguje stejnû dobfie v plá‰ti 28mm jako v plá‰ti 47mm. Jen
extrémnû hodnotná a spolehlivá du‰e splÀuje tato kritéria
Schwalbe du‰e je jediná
cyklistická du‰e s oznaãením
kvality VSF-All ride. VSF je
svaz nûmeck˘ch cyklistick˘ch
obchodníkÛ orientovan˘ch na
kvalitu.
DrÏí vzduch déle
Ve srovnávacím testu byly du‰e znaãkové i no name du‰e. V˘sledek byl jednoznaãn˘ V prÛmûru ztratily ostatní du‰e za 30dní takfika
dvojnásobek tlaku vzduchu neÏ du‰e Schwalbe. MoÏné pfiíãiny: men‰í podíl butylu,hor‰í kvalita butylu. Zde schwalbe nûdûlá kompromisy.
Znaãka A
Znaãka B
Znaãka C
Znaãka D
SCHWALBE
-1,95
-1,70
-1,46
-1,30
-0,80
5 bar
4,75 bar
4,5 bar
4,25 bar
4,20
4 bar
3,75 bar
3,70
3,5 bar
3,54
3,25 bar
3 bar
3,30
RÛzné du‰e na
stejném ráfku se
stejn˘m plá‰tûm.
Velikost plá‰tû
47–622. Start na
tlaku 5 bar. Ztráta
po 30 dnech.
3,05
55
Du‰e
AV
DV
RV
Auto,
Moto
Fahrrad,
Woods,
Hollands
Italian,
Regina
40 mm
24”
Size
47-507
28-540
37-540
28-541
37-541
24 x 1.75
1
24 x 1 /8
24 x 1 3/8
20-540
25-540
28-540
25-541
28-541
24 x 3/4
24 x 1.00
24 x 1 1/8
600 x 25A
600 x 28A
95 g
18-520
20-520
22-520
23-520
25-520
28-520
24
24
24
24
24
24
x
x
x
x
x
x
3
/4
3
/4
7
/8
7
/8
1.00
1.10
90 g
40-507
47-507
50-507
54-507
57-507
62-507
57-520
24
24
24
24
24
24
25
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.50
2.25
165 g
11A
20-559
25-559
20-571
23-571
26 x 3/4
26 x 1.00
650 x 20C
650 x 23C
12
47-559
47-571
37-584
44-584
32-590
37-590
44-590
32-597
26
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
x
1.75
3
1 /8
1
3
1 /2 x 1 /8
1
5
1 /2 x 1 /8
1
1 /4
3
1 /8
5
1 /8
1
1 /4
25-559
28-559
32-559
35-559
37-559
40-559
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
1.00
1.10
1
1 /4
1.35
1.40
1.50
12B
20-590
25-590
3
26 x /4
26 x 1.00
13
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
60-559
62-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
2.50
18-622
20-622
22-622
23-622
25-622
28-622
22-630
25-630
28
28
28
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
x
x
x
3
/4
/4
/8
7
/8
1.00
1.10
7
/8
1.00
700
700
700
700
700
700
28-622
30-622
32-622
28-630
32-630
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
5
1
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
1
1 /4, Fifty
1
1 /4
700 x 28C
700 x 30C
700 x 32C
40-609
28-622
30-622
32-622
37-622
40-622
42-622
47-622
32-630
40-635
27
28
28
28
28
28
28
28
27
28
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 /2
5
1
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
5
3
1 /8 x 1 /8
1.50
1.60
1.75
1
1 /4
1
1 /2
57-584
40-622
47-622
50-622
54-622
57-622
62-622
40-635
27
28
28
28
28
28
28
28
1
9
9A
9C
10
26”
12A
28”
15
16
17
28”
29”
!
ETRTO
19
7
40 mm
40 mm
RV
56
14A
40-559
47-559
50-559
54-559
26
26
26
26
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
80 mm
SV
AV
9
DV
9
RV
9
SV
9
10419310
10419311
10419312
10419313
AV
9A
SV
9A
10419240
10419213
10418343
AV
10
DV
10
RV
10
SV
10
10421310
10421611
10421312
10421313
AV
11A
SV
11A
10422240
10422213
140 g
650
650
650
650
650
650
x
x
x
x
x
x
45C
35B
42B
32A
35A
42A
AV
12
DV
12
RV
12
SV
12
10423340
10423611
WP
10923311
10423342
10423343
AV
12A
RV
12A
SV
12A
10432340
10432342
10432343
120 g
650 x 20A
650 x 25A
90 g
AV
12B
SV
12B
10423290
10423223
190 g
x
x
x
x
x
x
18C
20C
22C
23C
25C
28C
AV
13
DV
13
RV
13
10425340
WP
10925440
10425311
WP
10925311
10425342
AV
15
DV
15
RV
15
10427340
10427611
10427342
SV
13
SV
15
700 x 38B
650 x 57B
700 x 38C
29 x 1.75
29 x 2.00
29 x 2.10
29 x 2.25
29 x 2.40
700 x 38B
DV
16
RV
16
10431311
10431312
AV
17
DV
17
RV
17
10429340
10429311
10429342
WP
10929440
WP
10929311
WP
10929443
AV
19
DV
19
SV
19
10430340
10430311
10430343
SV
16
SV
extralong
16
10431343 10431363
SV
17
SV
extralong
17
10429343 10429363
220 g
WP
10930311
95 g
15
WP
WP
10927443 10927063
115 g
28C
30C
32C
35C
38C
40C
45C
SV
extralong
10427343 10427363
150 g
x
x
x
x
x
x
x
13
105 g
WP
10927611
700
700
700
700
700
700
700
SV
extralong
10425343 10425363
WP
10925443
XXLIGHT
26”
60 mm
SV
9C
1
/2 x 2.25
x 1.50
x 1.75
x 2.00
x 2.10
x 2.25
x 2.40
1
x 1 /2
40 mm
DV
130 g
600 x 28A
600 x 37A
3
32 mm
AV
Sclaverand,
Presta,
French
AV
14A
SV
14A
10424740
10424743
WP: montáÏní balení (50 du‰í v kartonu)
No.
SV
EXTRALIGHT
XXLIGHT
DOWNHILL
Stejná spolehlivost.
Redukovaná váha. JiÏ
mnoho let osvûdãené.
KdyÏ záleÏí na
kaÏdém gramu.
Extrémnû robustní.
Pro zvlá‰È tvrdé nasazení ve
sjezdu. Zesílená patka
zabraÀuje obávanému
vytrÏení ventilku.
!
Chce‰ velk˘ objem pfii nízké váze? Pak
sáhni po freeridové du‰i 13F.
EXTRALIGHT
20”
ETRTO
Size
6A
23-406
28-406
35-406
37-406
40-406
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
0.90
1.10
1.35
3
1 /8
1.50
65 g
40-406
47-406
50-406
54-406
57-406
60-406
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.125
2.35
95 g
20-540
25-540
28-540
25-541
28-541
24 x 3/4
24 x 1.00
24 x 1 1/8
600 x 25A
600 x 28A
65 g
20-559
25-559
20-571
23-571
26
26
26
26
x
x
x
x
3
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
60-559
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
130 g
54-559
57-559
60-559
62-559
65-559
70-559
75-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
185 g
28-622
30-622
32-622
37-622
40-622
42-622
44-622
28
28
28
28
28
28
28
x
x
x
x
x
x
x
1 5/8 x 1 1/8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
5
3
1 /8 x 1 /8
1.50
1.60
1.625
700
700
700
700
700
700
700
x
x
x
x
x
x
x
28C
30C
32C
35C
38C
40C
42C
105 g
18-622
20-622
22-622
23-622
25-622
22-630
25-630
28
28
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
x
x
3
700
700
700
700
700
x
x
x
x
x
18C
20C
22C
23C
25C
65 g
57-584
40-622
47-622
50-622
54-622
57-622
62-622
40-635
1
27 /2 x 2.25
28 x 1.50
28 x 1.75
28 x 2.00
28 x 2.10
28 x 2.25
28 x 2.40
1
28 x 1 /2
650 x 57B
700 x 38C
29 x 1.75
29 x 2.00
29 x 2.10
29 x 2.25
29 x 2.40
700 x 38B
140 g
54-406
57-406
60-406
62-406
65-406
70-406
75-406
20
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
200 g
54-507
57-507
60-507
62-507
65-507
70-507
75-507
24
24
24
24
24
24
24
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
260 g
54-559
57-559
60-559
62-559
65-559
70-559
75-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
290 g
7C
24”
26”
9B
11
14
13F
EERIDE
FR
28”
18
20
28”
29”
€
!
No.
19A
/4
1.00
/4
7
/8
3
/4
/4
/8
7
/8
1.00
7
/8
1.00
3
7
AV
DV
RV
SV
SV
6A
10414393
60 g
650 x 20C
650 x 23C
AV
7C
SV
7C
10415710
10415713
AV
9B
SV
9B
10519290
10519293
AV
11
SV
11
10422310
AV
14
10424340
SV
extralong
11
10422313 10422363
SV
14
SV
extralong
14
10424343 10424363
AV
13F
SV
13F
10425790
10425793
SV
18
10428343
SV
20
SV
SV
extralong
XXlong
20
10426343 10426363
20
10426383
SV
19A
10430943
DOWNHILL
20”
24”
26”
7D
10D
13D
AV
7D
10415740
AV
10D
10420740
AV
13D
10425740
57
E
G
A
T
N
O
M
Ráfková páska High- pressure
Tfietí dÛleÏit˘ faktor bezpeãnosti vedle du‰e a plá‰tû je ráfková páska. Chrání totiÏ du‰i pfied
po‰kozením dráty, otfiepy z ráfku a zakr˘vá otvory pro dráty.
ETRTO
Max bar/psi
Art.-No.
22-305
7/100
10870060
18”
18-355
10/145
10870061
32-559
7/100
10870106
18”
22-406
7/100
10870062
16-571
10/145
10870090
25-406
7/100
10870063
18-559/571
10/145
10870200
24”
20-507
7/100
10870080
22-507
7/100
16”
NEW
26”
ETRTO
26”
28”
25-559
Max bar/psi
7/100
Art.-No.
10870105
14-622
7/100
10870310
10870082
16-622
10/145
10870300
32-507
7/100
10870084
18-622
10/145
10870330
16-540
10/145
10870086
20-622
7/100
10870350
14-559
7/100
10870094
22-622
7/100
10870352
20-559
7/100
10870100
25-622
7/100
10870355
22-559
7/100
10870102
Balení –sada 2 kusy
26”
28”
14-559
7/100
11874094
16-622
10/145
11874300
20-559
7/100
11874100
18-622
10/145
11874330
22-559
7/100
11874102
20-622
7/100
11874350
14-622
7/100
11874310
22-622
7/100
11874352
28”
Samolepící páska textilní
Tkanina z kvalitního polyamidu je velmi lehká a pfiitom odolná.
Specielní lepidlo zabraÀuje posunutí pfii velké zátûÏi a vysok˘ch
teplotách.
SIZE
25 m x 15 mm
Max bar/psi
10/145
Art-No.
880018
25 m x 18 mm
10/145
880017
2 m x 15 mm
10/145
880016
2 m x 18 mm
10/145
880015
Samolepící páska textilní – 50m role
Praktické pro dílnu. Nadále v nabídce je páska
v 50 m roli.
SIZE
Max bar/psi
Art-No.
19 mm
10/145
880001
15 mm
10/145
880002
!
58
Upozornûní pro v‰echny samolepící pásky:
pro silniãní ráfky (13C, 14C) pouÏívat ‰ífiku 18 nebo 19mm!
Balení – role 25m
DOC BLUE PROFESSIONAL
NEW
Nov˘ Doc Blue: je‰tû lep‰í pro pfiechod na Tubeless. Produkce od Stans No Tubes!
Samozfiejmû také pro ochranu pfied defektem pro du‰e, galusky a normální bezdu‰ové
systémy.
Láhev 60ml, Art.-No. 3710
Láhev 500 ml, Art-No. 3711
PouÏití: 60 ml/plá‰È (silniãní 30ml) pÛsobí ca 2–7 mûsícÛ. Poté vyschne a utvofií gumov˘ film.
MÛÏe b˘t nûkolikrát obnoven. Jen pro du‰e s vymûniteln˘m ventilkem. Není urãen pro hrubé
defekty ( profiíznutí,prasknutí).
EASY FIT
Specielní montáÏní tekutina pro plá‰tû. Díky praktické houbiãce lze tekutinu bez za‰pinûní
nanést na patku plá‰tû. Po napumpování sklouzne plá‰È do správné polohy v ráfku. Kapalina
zcela vytûká po 10 minutách.
Láhev s houbiãkou 50ml, Art.-No. 3700
Láhev 1000ml, Art.-No. 3701
AIRMAX PRO
Digitální mûfiiã tlaku je velmi pfiesn˘. Mûfií tlak do 11 bar a je urãen pro galuskové a autoventilky.
Mûfií i klasické ventilky ale pouze se Schwalbe vloÏkou.
!
Kontrolujte tlak nejménû jednou za mûsíc manometrem. Roz‰ífiená kontrola tlaku pouh˘m stiskem prstÛ
je velminespolehlivá. JiÏ pfii poloviãním doporuãeném tlaku jsou plá‰tû pfietûÏovány. V˘sledkem tohoto
roz‰ífieného ne‰varuje neúmûrnû zv˘‰en˘ valiv˘ odpor a pfiedãasné ojetí plá‰tû.
Montpáky
V˘mûna plá‰tû – hraãka! Specielní tvar montpáky zabraÀuje po‰kození du‰e pfii v˘mûnû. Pfii
demontáÏi se montpáka zaklesne do drátu a máte obû ruce volné. Montpáky jsou vyrobeny
z témûfi nezlomitelné hmoty. Jednotlivé páky lze spojit dohromady.
3 piece Set, Art.-No. 1388
Modrá barva je znaãka firmy ParkTool pro cyklistické náfiadí a je pouÏívána v licenci
Art.-No. 6010
59
ALL SIZES
\ROAD
P. 6-13
14”
16”
17”
18”
20”
47-203
50-203
54-203
62-203
50-254
37-288
40-305
47-305
50-305
57-305
32-349
35-349
32-369
32-355
35-355
40-355
47-355
50-355
37-390
23-406
28-406
35-406
40-406
42-406
47-406
22”
24”
50-406
54-406
55-406
57-406
54-428
37-438
23-451
25-451
28-451
37-451
47-457
44-484
25-489
37-489
37-490
25-501
40-507
47-507
50-507
54-507
55-507
57-507
60-507
62-507
23-520
20-540
23-540
25-540
30-540
37-540
26”
20-559
23-559
25-559
28-559
30-559
32-559
35-559
40-559
42-559
47-559
60
50-559
\CROSS
\ MTB
P. 20-31
ETRTO
12”
Pfiehled v‰ech velikostí. V posledním sloupku najde‰ tu správnou du‰i.
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
P. 36-43
P. 32-33
Model
\
\ TOUR
SPIKES
P. 26-27
Tube
Kid Plus, HS 140
\
\Black Jack
Big Apple
Road Cruiser
City Jet
HS 158
Big Apple
HS 140
Marathon Racer
Marathon
Black Jack, Mad Mike
Road Cruiser
Big Apple
Mad Mike
Kojak
Marathon Plus, Marathon
Kojak
Kojak
Marathon Plus
Marathon Racer
Black Jack, Mad Mike
HS 159
Big Apple
HS 116
Ultremo ZX
Durano
Marathon Plus
Kojak
Marathon, Marathon Racer
Tryker
Marathon Supreme
Marathon Winter
Citizen
Black Jack, Mow Joe, Mad Mike, Crazy Bob
Marathon, Marathon Plus, Energizer Pro,
Energizer Plus
CX Comp
Road Cruiser, Road Plus, Tracer
Big Apple
Mow Joe
Crazy Bob, Jumpin’ Jack, Dirty Harry, Knobby
Big Apple
Jumpin’ Jack, Mad Mike
HS 159
HS 110
Ultremo ZX
Rightrun
Durano
Mow Joe
Road Cruiser
Road Cruiser
Marathon Plus, Rightrun, HS 228
HS 110
HS 166
Right Run
Marathon Plus
Kojak
Marathon, Marathon Plus
Black Jack, Mow Joe
Marathon Winter
Road Cruiser, Land Cruiser
CX Comp
Big Apple
Land Cruiser
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack
\ Big Apple
\ Table Top
\\ Crazy Bob
\ Fat Albert Rear, Big Betty
\ Durano
\ Speedair
\\ Ultremo ZX
\ Marathon Plus, Rightrun, Downtown
\ Airborne
\ Marathon Plus, Downtown
\ Delta Cruiser, HS 127, HS 228
\ Speedair
\ Rightrun \\ Ultremo ZX
\ Marathon Plus
\ Durano
\ Airborne
\ Marathon
\ Marathon Plus \ Kojak, Durano Plus
\ Insider \ CX Pro
\ Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer
\ City Jet \ Speed Cruiser
\ Marathon Supreme
\ Rocket Ron, Black Jack, Marathon Plus MTB
\ Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour
\ Marathon Racer, Energizer Pro, Energizer Plus
\ Energizer \Marathon Winter
\ Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser
\ Road Plus
\ Racing Ralph HT, Dirty Dan, Furious Fred
\ Black Jack, Hurricane \Snow Stud
1
50-559
54-559
55-559
57-559
3
3
4
4
5
4
4
5
5
5
5
6A
6, 6A
6, 6A
6, 6A, 7
7, 7C
60-559
62-559
64-559
23-571
37-584
42-584
44-584
54-584
20-590
25-590
28-590
7, 7C
37-590
7, 7C
7, 7C, 7D
7, 7C, 7D
7, 7C, 7D
7
7A
7B
7B
7A
7A
8
8A
8
8
8A
10
9, 10
27”
28”
42-590
57-584
32-630
40-609
20-622
22-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
10
10,
10,
10,
10,
10D
10D
10D
10D
33-622
35-622
10, 10D
9C
9A
9A
9A
9
9
37-622
40-622
11A
11A
11A
12A
12A
12A
12A
42-622
47-622
12A, 13, 14, 14A
50-622
13, 14, 14A
12, 13, 14, 14A
55-622
60-622
40-635
47-622
50-622
54-622
57-622
29”
\ ACTIVE
P. 44-47
ETRTO
26”
1
1
1
2A
2
2
3
\ BALLOON/URBAN
13, 14, 14A
60-622
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
P. 48-51
\ WHEELCHAIR
P. 52-53
Model
Tube
Marathon Mondial, Marathon Supreme
13, 14, 14A
Marathon Dureme, Marathon
Marathon Plus Tour
Big Apple, Kojak
CX Comp
Land Cruiser
Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Albert
Smart Sam, Sammy Slick, Marathon Plus MTB
Black Jack, Black Shark, Rapid Rob
Ice Spiker, Ice Spiker Pro
Big Apple
Marathon Mondial
Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic
Racing Ralph, Furious Fred, Albert, Smart Sam
Table Top, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob
Returner
Muddy Mary, Wicked Will, Dirty Dan
Hans Dampf, Nobby Nic, Albert, Space
Crazy Bob
Ice Spiker Pro
Big Apple, Super Moto, Fat Frank
Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic
Racing Ralph
Big Betty
Muddy Mary, Wicked Will
Ultremo ZX
HS 159
Marathon
HS 159
HS 315
Speedair
Marathon Plus, Rightrun
\
\
\
13, 14, 14A , 13D
13F
13, 14
13, 14, 13D, 13F
13, 14, 13D, 13F
\
13, 13D, 13F
\
13D, 13F
11
12
12
12
19
12 B
12 B
HS 180
12
Marathon, Marathon Plus
12
Delta Cruiser
Marathon Plus
12
Racing Ralph
19, 19 A
Marathon
HS 159
17
HS 113
17
Lugano
15, 20
Ultremo HT, Ultremo TT, Durano T, Milano
Montello
Ultremo ZX, Ultremo ZLX, Ultremo Aqua
15, 20
Ultremo DD, Durano, Durano S, Durano Plus
Insider, Lugano
Speedair
Ultremo ZX, Ultremo DD, Ultremo HT, Durano
15, 20
Durano Plus, Durano Skid, Lugano
Marathon Plus, Marathon
Ultremo ZX, Durano Marathon Supreme
15, 17, 18
Marathon, Marathon Plus
Durano Plus
Delta Cruiser, Road Plus
Marathon Racer
CX Pro, CX Comp
17, 18
Speed Cruiser
Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme
17, 18
Durano Plus
Delta Cruiser, Road Cruiser
Road Plus
Racing Ralph, Racing Ralph HT, Sammy Slick HT 10
Marathon Racer
Kojak
Marathon Winter 17, 18
Rocket Ron, Racing Ralph, Sammy Slick
CX Comp, Rapid Rob
Marathon Supreme, Marathon Dureme
17, 18
Marathon Mondial, Marathon Plus,
Marathon Plus Tour, Marathon
Energizer Pro, Energizer Plus, Energizer
Smart Sam
Citizen, Tyrago, Silento, Road Plus
Land Cruiser, Road Cruiser, Delta Cruiser
Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon,
17, 18, 19, 19A
Energizer Pro, Energizer Plus, Energizer
CX Comp
Snow Stud
Road Plus
Marathon Supreme, Marathon Dureme
17, 18, 19, 19A
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Marathon Mondial, Marathon Plus Tour
Marathon Winter
Hurricane, Smart Sam
Citizen, Land Cruiser, Tyrago, Road Cruiser, Silento
Marathon Mondial, Marathon, Marathon Plus
17, 19, 19A
Energizer Pro, Energizer Plus
Citizen, Silento
Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus
Marathon Supreme, Marathon Dureme
19, 19A
Marathon
Big Apple, Fat Frank
Big Apple
19, 19A
Big Apple
19, 19A
Marathon, Marathon Plus
Delta Cruiser
17, 19
Smart Sam
19, 19A
Furious Fred, Racing Ralph HT
19, 19A
Racing Ralph, Smart Sam
19, 19A
Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron
19, 19A
Rapid Rob
Ice Spiker Pro
Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph
19, 19A
Super Moto
\
\
\
\
\
ALL TIRES
Marathon
MONDIAL
L
E-Bike
DUREME
RACER
S
SUPREME
UPREM
UPRE
ME
PLUS
PLUS TOUR
MARATHON
ENERGIZER
PRO
Urban/Balloon
BIG APPLE
ENERGIZER
PLUS
ENERGIZER
CRAZY BOB
Special Purpose
SUPER
MOTO
FAT
FRANK
KOJAK
DURANO
PLUS
RETURNER
CITY
JET
TRYKER
TRACER
KID PLUS
Active
SPEED
CRUISER
CITIZEN
DELTA
CRUISER
ROAD
CRUISER
SILENTO
LAND
CRUISER
TYRAGO
ROAD
PLUS
Gravity
WICKED WILL
Enduro
BIG BETTY
MUDDY MARY
DIRTY DAN
SPACE
HANS DAMPF
X-Country
RACING
RALPH
FAT ALBERT
REAR
NOBBY NIC
All Terrain
ROCKET
RON
FURIOUS
FRED
DIRTY DAN
ALBERT
BLACK SHARK
SMART SAM
Dirt/BMX
TABLE TOP
FAT ALBERT
FRONT
MARATHON
PLUS MTB
HURRICANE
SAMMY
SLICK
RAPID ROB
BLACK JACK
Spikes
CRAZY BOB
MOW JOE
JUMPIN’
JACK
MAD MIKE
DIRTY
HARRY
KNOBBY
ICE SPIKER
PRO
ICE SPIKER
MARATHON
WINTER
SNOW STUD
Road
ULTREMO
ZX
ULTREMO
ZLX
ULTREMO
AQUA
ULTREMO
DD
ULTREMO
HT
Road
LUGANO
ULTREMO
TT
DURANO
DURANO S
DURANO
PLUS
DURANO
SKID
DURANO T
INSIDER
Cross
MILANO
MONTELLO
RACING
RALPH
Wheelchair
ROCKET
RON
CX PRO
SAMMY
SLICK
HURRICANE
RAPID
ROB
61
AIRBORNE
MARATHON
PLUS
RIGHTRUN
DOWNTOWN
SPEEDAIR
LEGEND
Linie kvality
V˘znam znaãek
EVOLUTION LINE. To nejlep‰í co lze udûlat. Prvotfiídní materiály.
nejnovûj‰í technologie.
ETRTO
ETRTO- velikost 37–622 udává ‰ífiku (37mm) a vnitfiní
prÛmûr (622mm)
PERFORMANCE LINE. Excelentní kvalita pro intenzivní nasazení
ACTIVE LINE. Spolehlivá znaãková kvalita
Size
!
V˘znam oznaãení
Jiné velikosti
Provedení
Smûs
L. S. T. – Specielní úprava patky plá‰tû proti jeho posunu.
Barevné provedení
LiteSkin –Skin plá‰tû mají lehké tenké boky. Pfiednosti: redukovaná
váha,niωí valiv˘ odpor.
Bar
Min/max tlak v barech
Reinforced – zesílené
Cca váha (na základû pouÏití pfiírodních surovin moÏná
odchylka +/- 8%)
Snake-Skin – lehká tenká vrstva tkaniny chrání plá‰È pfied
po‰kozením z boku.
EPI
Tubular – galusky
Tubeless – bezdu‰ové plá‰tû pro systém UST
Tubeless ready – tyto plá‰tû mohou b˘t pouÏity s tûsnící tekutinou
Load
EPI / hustota kostry plá‰tû poãet vláken na palec,ãím hust‰í
kostra,tím kvalitnûj‰í plá‰È.
Maximální zatíÏení (pfii max. tlaku)
jako bezdu‰ové
Smûsi
Barevné provedení
Black n roll: specielní smûs pro vozíky. Nezanechává stopy na
podlaze. VydrÏí déle neÏ ‰edivá smûs.
Barva
Bûhoun
Bok
Beige-Skin
ãern˘
béžoý -skin
Black-Skin
ãern˘
âern˘-skin
Creme
krémov˘
krémov˘
Gumwall
ãern˘
zlatoÏlut˘
Lever-Reflex
ãern˘
krémov˘ s reflexním
prouÏkem
Reflex
ãern˘
ãern˘ s reflexním
prouÏkem
White line
ãern˘
âern˘-skine
Whitewall
ãern˘
bíl˘ bok
Dual compound: dva druhy smûsi pro lep‰í jízdní vlastnosti.
Endurance: nová Marathon smûs. Pro nejvy‰‰í Ïivotnost.
Energizer: smûs s extrémnû nízk˘m valiv˘m odporem pro elektrokola.
GRC: ‰edivá smûs pro plá‰tû na vozíky
ORC = Offroad Racing Compound: robustní smûs pro nasazení
plá‰ÈÛ s hrub˘m profilem v tvrdém terénu.
Roller: zvlá‰È vhodná pro trénink na válcích
SBC=Schwalbe Basic Compound: univerzální kvalitní smûs pro
kaÏdé pouÏití.
SILICA: specielní plnivo do smûsí pozitivnû ovlivÀující valiv˘ odpor a
vlastnosti na mokru.
Speedgrip: sportovní smûs s extrémnû nízk˘m valiv˘m odporem a
v˘born˘m zábûrem.
Hodnocení plá‰ÈÛ
T 45: specielní smûs pro galusky ( Montello)
Bodové ohodnocení dává rychl˘ pfiehled o v˘konnosti.
Triple Star: na‰e nejlep‰í smûs. Tfii rÛzné smûsi na jednom plá‰ti
pro nejlep‰í vlastnosti . Perfektnû vyladûné pro úãel pouÏití. MTB
(PaceStar, TrailStar, VertStar), silnice (RaceStar, WetStar), cestovní
(RoadStar,TravelStar)
Rychlost
Winter: specielní smûs pro hfiebové plá‰tû.
Rolling ƒƒƒƒƒ
Weight ƒƒƒ
Zábûr
Wet ƒƒƒƒƒ
Off-Road ƒƒƒƒ
Winter ƒƒƒ
Odolnost
Îivotnost
Puncture ƒƒƒƒ
Sidewall ƒƒƒƒ
= vynikající
= prÛmûrn˘
= velmi dobr˘
= podprÛmûrn˘
= dobr˘
= slab˘
EAN kódy.
V‰echny skládací plá‰tû a plá‰tû Marathon jsou opatfieny EAN kódem. Toto
zavulkanizované oznaãení slouÏí ochranû kvality. V˘roba a distribuce kaÏdého plá‰tû
je identifikovatelná. Prosím mûjte na pamûti,Ïe jen u plá‰ÈÛ s EAN kódem si mÛÏeme
b˘t jisti, Ïe jde o originál. U plá‰ÈÛ s neãiteln˘m nebo po‰kozen˘m kódem
neposkytuje Schwalbe Ïádnou záruku.
62
V‰echny obrázky a grafiky v tomto katalogu jsou právnû chránûny. PouÏití pro vlastní nabídku pouze s na‰ím souhlasem.
Omyly a technické zmûny vyhrazeny.
6
Level
5
Level
SmartGuard
Nejúãinnûj‰í ochrann˘ pás pro plá‰tû jízdních kol. Je totiÏ neproraziteln˘.
Masivní, 5mm silná vrstva elastického kauãuku trvale chrání. Rozhodující
v˘hodou je to, Ïe pfiejeté ostré pfiedmûty neproniknou vrstvou SmartGuard.
Neproraziteln˘
High Density
Technologie High Density Guard je jedineãná. Najdete jí jen u Schwalbe.
Byla vyvinuta spoleãnû s americkou firmou Warwick Mills. Warwick se
specializuje na v˘robu extrémnû zatûÏovan˘ch vláken a vlastní na ní 14
mezinárodníc patentÛ. Îádná jiná ochranná tkanina v cyklistick˘ch plá‰tích
není ani pfiibliÏnû tak hustá. Touto technologií lze poprvé zaruãit i u lehk˘ch
plá‰ÈÛ vysokou míru ochrany proti defektu.
GreenGuard
Stejn˘ pricip úãinnosti jako u SmartGuard ale ne tak siln˘. Vysoce elastick˘
kauãuk je z tfietiny vyroben z recyklovan˘ch latexov˘ch produktÛ.
PunctureGuard
Stejnou míru bezpeãnosti nabízí i cenovû v˘hodnûj‰í PunctureGuard, není
ale tak elastick˘.
4
Level
RaceGuard
Dvojitá vrstva nylonové tkaniny. Dobrá ochrana pro lehké sportovní plá‰tû.
Podobnou míru ochrany poskytuje také osvûdãen˘ Kevlar®Guard.
Kevlar ®Guard
Kevlar®Guard.Osvûdãená ochrana ze specielního kauãuku a kevlarov˘ch
vláken.
3
Puncture Protection
Level
Základní Schwalbe standard pro cestovní plá‰tû. Kostra 50EPI+ ochrann˘
pás z pfiírodního kauãuku.
2
Prvotfiídní tkanina kostry plá‰tû bez zvlá‰tního ochranného pásu.
Nasazena napfiíklad u superlehk˘ch závodních plá‰ÈÛ.
1
Hrub˘ materiál kostry. Îádn˘ ochrann˘ pás. Takové plá‰tû u
Schwalbe nejsou.
Level
Level
63
64
Partner specializovan˘ch obchodÛ.
Na‰e plá‰tû nenejdete
v‰ude, ale exkluzivnû ve
specializovan˘ch obchodech!
ProtoÏe k na‰ím nárokÛm patfií
kvalifikovaná rada a dobr˘
servis.
To mÛÏe poskytnout jen
specializovan˘ obchod.
Ve specializovaném obchodû
• máte velk˘ v˘bûr a ve vût‰inû
pfiípadÛ si plá‰È mÛÏete hned
odnést
• mÛÏete si b˘t jisti, Ïe máte
nejnovûj‰í verzi
• bude vám osobnû poskytnuta
rada
• bude vám pomoÏeno s
technick˘mi problémy
• v pfiípadû potfieby mÛÏete zboÏí
bez problému vymûnit
Shopsystem
Podporujeme specializované
obchody na‰ím shopsystémem.
JiÏ v mnoha zemích nabízejí
obchodníci na‰e zboÏí tímto
zpÛsobem: zde jsou plá‰tû
perfektnû prezentovány. Jako
zákazník zde najdete rychle
správnou velikost plá‰tû, pro
Vás optimální ochranu proti
defektu,správnou du‰i a k
tomu srozumitelné informace a
potfiebné pfiíslu‰enství.
65
Znaãka
Evropská jedniãka v
cyklistick˘ch plá‰tích.
Sídlo v Nûmecku.
Produkty: jen cyklistické
plá‰tû. Produkce: jen ve
Schwalbe továrnû v
Indonésii. Distribuce :
jen odborn˘ trh.
Od roku 1973 úspû‰né
nûmecko-korejské
partnerství s jedin˘m
cílem : vyrábût nejlep‰í
cyklistické plá‰tû na svûtû!
Schwalbe – ryzí cyklistické
plá‰tû.
66
Jméno
Schwalbe znamená
nûmecky vla‰tovka.
V Koreji je tento ptáãek
znakem ‰tûstí. Pro nás
symbolizuje, Ïe jízda na
kole je nádhernou formou
pohybu : rychle, suverénnû,
pfiirozenû a volnû.
67
Argentina. 10X S.R.L. · 1016 Buenos Aires
콯 +54-11-4815-5952 · www.10x.com.ar
Netherlands. Schwalbe Nederland b.v. · 2132 PX Hoofddorp
콯 +31-23-5555265 · www.schwalbe.nl
Australia. Quartra Pty. Ltd. Trading as BikeBox · Moorabbin VIC 3189
콯 +61-3-95555800 · www.bikebox.com.au
New Zealand. Pawson Reid Velo Ltd. · Auckland
콯 +64-9-820-3512 · www.prv.co.nz
Austria. Thalinger Lange GmbH · 4600 Wels
콯 +43-7242-4970 · www.bikersbest.com
Norway. · CyklOn as · 4626 Kristiansand
콯 +47-38047474 · www.cyklon.no
Belgium + Luxembourg. Intercycle n.v. · 1700 Dilbeek
콯 +32-2-5691396 · www.intercycle.be
Philippinen. Unison Industrial Trading Corp. · 1006 Binondo, Manila
콯 +632-242-5053 · [email protected]
Brazil. Omega Brasil Importaçao · Sao Paulo
콯 +55-11-5051-6010 · www.omegabr.com
Poland. Unibike · 85-758 Bydgoszcz
콯 +48-52-3489611 · www.unibike.pl
Canada. Schwalbe North America · Victoria BC V8W 1S6
콯 +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com
Portugal. Castanheira & Castanheira Lda. · 4905-642 Barroselas
콯 +351-258-971216 · www.castanheiraecastanheira.com
Czech Republic. IMEXPO spol. s.r.o. · 19000 Praha 9
콯 +420-2-66034237 · www.imexpo.cz
Romania. SC AsSport Florescu SRL · 040151 Bukarest
콯 +40-21-569-89-40 · www.assport.ro
Denmark. Søndergaard & Sønner A/S · 8260 Viby J
콯 +45-86-281022 · www.bikesond.dk
Russia. TAN-Bohle Co. Ltd. · 119606 Moscow
콯 +7-495-4360672 · www.schwalbe.ru
Estonia. Balti Autoosad AS· 75306 Lehmja küla
콯 +372-6200-630 · www.fixussport.ee
Serbia & Montenegro. D.O.O. Jankovic Comp · 24430 Ada
콯 +381-24-855-111 · www.jankovic-comp.rs
Finland. Velotrade Finland OY · 00820 Helsinki
콯 +358-9-7591033 · www.velotrade.fi
Slovakia. AGF Invest s.r.o. · 952 01 Vráble
콯 +421-2-62-85-95-49 · www.schwalbe.sk
Tunturi - Hellberg Oy Ltd. · 20360 Turku
콯 +358-10-27-33-200 · www.tunturi.com
Slovenia. Pro Futura d.o.o. · 4220 Skofja Loka
콯 +386-4-5157-990 · www.profutura.si
France. Schwalbe France SARL · 38510 Morestel
콯 +33-4-74805842 · www.schwalbe.fr
Ziga Sport d.o.o. · 4212 Visoko
콯 +386-4-25-31-457 · www.zigasport.com
Germany. Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof
콯 +49-2265-1090 · www.schwalbe.com
South Africa. Stage N9NE Distribution · 7646 Paarl
콯 +27-82-499-3333 · [email protected]
Great Britain. Schwalbe Tyres UK Ltd. · Shropshire TF1 7ET
콯 +44-1952-602680 · www.schwalbe.co.uk
Greece. Zelvegian Bros Co. · 10439 Athen
콯 +30-210-881-15-60 · [email protected]
Hongkong. Chung Yung Cycle Company · Hongkong
콯 +825-26703639 · [email protected]
Hungary. Paul Lange Hungary Kft. · 1211 Budapest
콯 +36-1-4558000 · www.paul-lange.hu
Schwinn Csepel zRt · 1211 Budapest
콯 +36-1-2788040 · www.schwinncsepel.hu
Indonesia. Rodalink · Jakarta
콯 +62-21-458-66-224 · www.rodalink.com
Italy. Schwalbe Italia s.r.l. · 20864 Agrate Brianza (MB)
콯 +39-039-6058078 · www.schwalbe.it
Japan. PR International Inc. · Nagoya, 465-0095
콯 +81-52-774-8756 · www.g-style.ne.jp
Korea. Hung-A Tires Co., Ltd. · 465-816
콯 +82-31-794-0512 · [email protected]
Latvia. Baltic Auto Parts Sia · 1046 Riga
콯 +371-67408957 · www.bap.lv
Bicicletta · 2163 Johannesburg
콯 +27-86-503-0253 · www.bicicletta.co.za
Singapore. Speedmatrix Pte. Ltd. · 128630 Singapore
콯 +65-63105647 · www.speedmatrix.com.sg
Spain. Bike Tech S.L. · 08758 Cervelló
콯 +34-93-2138000 · www.bike-tech.com
Vic Sports Afers SL · 17179 Riudaura (Girona)
콯 +34-972-268299 · www.vicsportsafers.es
Casa Masferrer, s.a. · 08400 Granollers (Barcelona)
콯 +34-93-846-34-44 · www.casamasferrer.com
Sweden. Skeppshultcykeln AB · 33393 Skeppshult
콯 +46-37136800 · www.skeppshult.se
Garage24 · 57323 Tranås
콯 +46-140-385030 · www.jofrab.se
Switzerland. Komenda AG · 9014 St. Gallen
콯 +41-71-2776344 · www.komenda.ch
Taiwan. Salloy Co. Ltd. · 40765 Taichung City
콯 +886-4-2463-9891 · www.salloy.com.tw
Thailand. Cycle Sport Co., Ltd. · 10100 Bangkok
콯 +66-2-6217223-5 · www.cyclesport-th.com
Ukraine. Velokiev Group · 03058 Kiev
콯 +380-44-331-90-80 · www.velokiev.com
Malta. Magri Cycles & Spares · Mosta MST9036
콯 +356-21-414399 · www.magricycles.com
Velotrade Ltd. · 61153 Kharkov
콯 +380-50-402-37-05 · www.veloplaneta.com.ua
Malaysia. Lerun Industries Sdn Bhd · 47100 Puchong
콯 +60-3-8061-0222 · www.lerun.com.my
USA. Schwalbe North America · Ferndale, WA
콯 +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com
Mexico. Forza Motor Sport S.A. · Guadalajara, Jalisco
콯 +52-33-2638177702 · www.crossmountain.mx
UAE. Wolfis Bike Shop · 72327 Dubai
콯 +971-339-4453 · www.wbs.ae
Schwalbe Headquarters
Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof · Germany
www.schwalbe.com

Podobné dokumenty

Katalog Schwalbe 2011 - E

Katalog Schwalbe 2011 - E pásu SmartGuard skvûle chránûn proti prÛpichu.Vrstva vysoce elastického speciálního kauãuku není tak silná jako u Marathonu Plus,ale pfiesto je dosaÏeno v˘borné úrovnû ochrany

Více

NEW - IMEXPO

NEW - IMEXPO Rolling  Weight 

Více

NEW - IMEXPO

NEW - IMEXPO Bezdušový plášť příští generace. Kdo na něm jel, je totálně nadšený.Je rychleší.Je spolehlivější.A je lehčí.Umožňuje to patentovaná konstrukce MicroSkin – o 70g nižší váha! Valivý odpor ještě více ...

Více

Velopláště a veloduše

Velopláště a veloduše Supra a Racing Pro ve spojení se speciální směsí patří do skupiny Elite, kam jsou zařazeny pláště s nejvyšším možným výkonem. Tyto pláště jsou sofistikované výrobky otestované špičkovými závodníky....

Více

Mitas MOTO 2003

Mitas MOTO 2003 Plá‰È pro zadní kola krosov˘ch a sidecárkrosov˘ch motocyklÛ s velmi dobr˘mi vlastnostmi v terénech s tvrd‰ím podkladem. Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích podle DOT a ECE-R75, 80% terén...

Více

F010.Disc

F010.Disc Další RAL-barvy, lesklé nebo matné jsou možné za příplatek a na objednávku.

Více

Schwalbe - melnik

Schwalbe - melnik DURANO SKID 28” 25-622 700x25C

Více

upc vysokorychlostní internet/ příručka

upc vysokorychlostní internet/ příručka VII. FAQ, otázky a odpovědi Co je to MAC adresa modemu a proč ji potřebujeme znát? Je to číselný hexadecimální údaj, pod kterým je modem zaregistrovaný pro provoz v naší síti a je spojen s identifi...

Více