Mitas MOTO 2003

Komentáře

Transkript

Mitas MOTO 2003
Bicycle tyres and tubes
Road motorcycle tyres
Sports motorcycle tyres
Multipurpose tyres
Earthmover tyres
Forklift truck tyres
Agricultural tyres
Truck tyres
Wheelbarrow tyres (bantam)
Aircraft tyres
Retreaded tyres
V-belts
Rubber mechanical goods
Silicone rubber products
Rubber fabric products
Rubber medical products
Rubberised fabric
Rubber compounds
Reclaimed rubber
Regranulated rubber
Piston rings
Rubber and plastics processing
machines and equipment
Rubber-to-metal articles
Sealings
Rubber covered rollers
âeská gumárenská spoleãnost, a.s.
·vehlova 1900, 106 24 Praha 10
Czech Republic
http://www.cgs.cz
âeská gumárenská spoleãnost, a.s.: V˘robní program
Velokomplety
Plá‰tû pro silniãní motocykly
Plá‰tû pro sportovní motocykly
Plá‰tû víceúãelové (MPT)
Plá‰tû pro stavební stroje (EM)
Plá‰tû pro vysokozdviÏné vozíky
Plá‰tû zemûdûlské
Plá‰tû nákladní
Plá‰tû letecké
Protektory
Plá‰tû pro ruãní vozíky
(Bantam)
Klínové fiemeny
Technická pryÏ
V˘robky ze silikonu
PryÏotextilní v˘robky
Zdravotnické v˘robky
OpryÏovan˘ textil
Gumárenské smûsi
Regenerát
Regranulát
Pístní krouÏky
Gumárenské a plastikáfiské
stroje a zafiízení
PryÏokovové v˘robky
Tûsnící elementy
Povlaky válcÛ
Czech Rubber Company Inc.: Herstellungsprogramm
Fahrradkompleten
Reifen für Strassenmotorräder
Reifen für Sportmotorräder
Mehrzwecksreifen
Reifen für Erdbewegungsmaschinen
Reifen für Hubwagen
Reifen für Landwirtschaftsmaschinen
Reifen für LKWs
Reifen für Handkarren
Flugzeugreifen
Runderneuerte Reifen
Keilriemen
Technischer Gummi
Silikonkautschukerzeugnisse
Erzeugnisse aus gummibeschichtetem
Gewebe
Medizinischesizeugnisse
Gummibeschichtete Gewebe
Kautschukmischungen
Gummiregenerat
Regranulat
Kolbenringe
Maschinen und Anlagen für
Gummi- und Kunststoffindustrie
Gummimetallerzeugnisse
Dichtungselemente
Walzenbezüge
Export:
Czech Rubber Company Inc.: Programme de productión
Pneumatiques brouettes
Pneumatiques avion
Pneumatiques réchappés
Courroires tràpezoidales
Produits du caoutchouc technique
Produits du silicone
Produits du textile caoutchouté
Produits de santé
Textile caoutchouté
ˇ
Pneumatiques et chambres à air bicyclettes
Pneumatiques motocyclettes routiers
Pneumatiques motocyclettes sportifs
Pneumatiques pour véhicules
à usage multiples
Pneumatiques génie civil
Pneumatiques manutention
Pneumatiques agricoles
Pneumatiques poids lourds
Mélanges en caoutchouc
Cautchouc régeneré
Matiéres artificielles régranulées
Joints du piston
Machines pour industrie du caoutchouc et
du plastique
Les produits en métal caoutchouté
Les élements de joint
Les couvertures caoutchoutées des rouleaux
Czech Rubber Company Inc.: Programa de producción
Neumáticos y cámaras de bicicleta
Neumáticos de motocicleta para carretera
Neumáticos para motocicletas deportivas
Neumáticos multipropósitos (MPT)
Neumáticos para máquinas
de construcción
Neumáticos para carretillas elevadoras
Neumáticos agrícolas
Neumáticos de camión
Neumáticos para carretillas de mano
Neumáticos de avión
Neumáticos renovados
Correas trapeciales
Productos de goma técnica
Productos de silicona
Productos de textil engomado
Productos sanitarios
Textil engomado
Mezclas del caucho
Goma reciclada
Segmentos para pistón
Maquinaria para industria
del caucho
Productos de metal engomado
Elementos de empaquetadura
Revestimientos
del caucho para rodillos
MITAS a.s.
·vehlova 1900, 106 25 Praha 10
Czech Republic
E-mail:[email protected]
Tel.: +420 267 111 522
Fax: +420 271 750 214
Motorcycle Tyres - Plá‰tû pro motocykly
Czech Rubber Company Inc.: Production programme
Czech Republic:
Obnova Brno, a.s.
Herãíkova 1a, 657 71 Brno
âeská republika
E-mail: [email protected]
Info: 841 111 131
Fax: 541 212 790
Dealer:
© âGS: 01/2003/I
Motorcycle Tyres - Plá‰tû pro motocykly
Motorcycle
Tyres
Plá‰tû
pro motocykly
Motorcycle Tyres
- Plá‰tû pro motocykly
In 1997 RWTÜV awarded to MITAS Inc.
a TÜV CERT certificate according to
ISO 9001 standard. Companies receiving
this certificate meet the highest required
quality standards in development
and production.
V roce 1997 byl firmû MITAS, a. s. udûlen
certifikát TÜV CERT podle normy
ISO 9001. Podnik, kter˘ získá toto
ocenûní, splÀuje poÏadovan˘ vysok˘
standard v oblasti kvality pfii v˘voji a v˘robû.
Contents - Obsah
TREAD PATTERN CODE /
KÓD DEZÉNU
CATEGORY / KATEGORIE
PAGE / STRANA
M
Moped Tyres - Plá‰tû pro mopedy
2
S
Scooter Tyres - Plá‰tû pro skútry
3
H
Motorcycle Highway Tyres
- Plá‰tû pro silniãní motocykly
5
E
Enduro Trail Tyres
- Plá‰tû pro enduro cestovní
8
EF
Enduro FIM Tyres - Plá‰tû pro enduro FIM
10
C
Cross Tyres - Plá‰tû pro motokros
11
Speedway Tyres - Plá‰tû pro plochou dráhu
14
Go-Kart Tyres - Plá‰tû pro motokáry
15
SW
K
Technical Data - Technická data
16
Moped Tyres
- Plá‰tû pro mopedy
M – 01
M – 02
M – 03
33240004 2 1/2-17 33J TT
33240007 2 1/4-16 26B TT
33240008 2 1/4-16 38J REINF TT
33240005 2 - 19 24B TT
33240006 2 1/4-19 30B TT
33240001 2 1/4-16 26B TT
33240003 2 1/4-17 28B TT
Block type tread pattern for both front and rearwheels of mopeds. It provides good riding
properties on both well and less maintained roads.
Classical tread pattern for front and rear wheels
of mopeds suitable also for hand wheelbarrows.
Classical tread pattern for front and rear wheels
of mopeds suitable also for hand wheelbarrows.
Klasick˘ dezén pro pfiední i zadní kola mopedÛ,
vhodn˘ i pro ruãní manipulaãní vozíky.
Klasick˘ dezén pro pfiední i zadní kola mopedÛ,
vhodn˘ i pro ruãní manipulaãní vozíky.
Figurov˘ dezén pro pfiední i zadní kola mopedÛ.
Dobré jízdní vlastnosti na udrÏovan˘ch i ménû
udrÏovan˘ch komunikacích.
M – 04
M – 06
33240002 2 1/4-16 26B TT
21200
21202
21208
21210
21212
21214
21222
21224
21228
21230
21234
21236
Modern tread pattern for both front and rear
wheels of mopeds for well maintained roads,
especially for city roads.
Modern tread pattern for both front and rear
wheels of mopeds for well maintained roads.
Moderní dezén pro pfiední i zadní kola, vhodn˘ pro
kvalitní silnice, zejména v mûstském provozu.
60/100-16 (2 1/4-16) 33J TT
60/100-16 (2 1/4-16) 38M REINF TT
70/90-16 (2 1/2-16) 36J TT
70/90-16 (2 1/2-16) 42M REINF TT.
80/90-16 (2 3/4-16) 43J TT
80/90-16 (2 3/4-16) 48M REINF TT
60/100-17 (2 1/4-17) 33J TT
60/100-17 (2 1/4-17) 39M REINF TT
70/90-17 (2 1/2-17) 38J TT
70/90-17 (2 1/2-17) 43M REINF TT
80/90-17 (2 3/4-17) 44J TT
80/90-17 (2 3/4-17) 47M REINF TT
Moderní dezén pro pfiední i zadní kola, vhodn˘ pro
kvalitní silnice.
2
Scooter Tyres
- Plá‰tû pro skútry
H – 06
22035
S – 03
3.00-10 50J REINF TT
22021
22025
On-road tread pattern for both front and rear
wheels of scooters suitable for good quality
roads.
Silniãní dezén pro pfiední i zadní kola skútrÛ,
vhodn˘ pro kvalitní silnice.
22088
22090
22096
Classical type of on-road tread pattern suitable
also for passenger car trailers.
Klasick˘ silniãní dezén vhodn˘ i pro kola
pfiívûsn˘ch vozíkÛ.
Klasick˘ silniãní dezén vhodn˘ i pro kola
pfiívûsn˘ch vozíkÛ.
S – 06
3.25-12 55J TT
3.50-12 64J TT
22039
22041
Ribbed tread pattern for both front and rear wheels
of scooters suitable for good quality roads.
Silniãní pásov˘ dezén pro pfiední i zadní kola
skútrÛ, vhodn˘ pro kvalitní silnice.
3
4.00-8C 66J SO TT
4.00-8C 66J TT
4.80/4.00-8C 66J TT TRAIL
Classical type of on-road tread pattern suitable
also for passenger car trailers.
S – 05
22051
22071
4.00-8 63J TT
4.00-8 63J SO TT
S – 04
3.50-10 71F REINF TT
3.50-10 59J REINF TT
Tyre designed for both front and rear wheels
of scooters, suitable for riding even on less
maintained roads.
Plá‰È pro pfiední i zadní kola skútrÛ, vhodn˘
i pro ménû udrÏované silnice.
S – 07
22043
22049
22201
22211
90/90-10 50J TL
100/90-10 61M REINF TL
120/90-10 66M TL
130/90-10 70M TL
Modern road tread pattern designed for front and
rear wheels of scooters. The tread pattern is made from a high cling rubber compound.
Moderní silniãní dezén pro pfiední i zadní kola
skútrÛ s adhesivní bûhounovou smûsí.
Scooter Tyres
- Plá‰tû pro skútry
S – 08
22076
22078
22241
120/70-12 51M TL
130/70-12 56M TL
130/60-13 53M TL
S – 09
22221
22229
22234
22236
120/90-10 57M TL
130/90-10 61M TL
120/80-12 55M TL
130/80-12 60M TL
Modern road tread pattern designed for front and
rear wheels of scooters. The tread pattern is
suitable for city roads.
Modern road tread pattern designed for front
and rear wheels of scooters. The tread pattern is
suitable for riding even on less maintained roads.
Moderní silniãní dezén pro pfiední i zadní kola
skútrÛ, vhodn˘ pro mûstsk˘ provoz.
Moderní silniãní dezén pro pfiední i zadní kola
skútrÛ, vhodn˘ i pro ménû udrÏované silnice.
S – 10
22251
22261
22281
22245
22285
120/90-10 57M TL
130/90-10 61M TL
120/70-12 51M TL
130/60-13 53M TL
140/60-13 56M TL
Modern road tread pattern for city roads.
Moderní silniãní dezén pro mûstsk˘ provoz.
4
Motorcycle Highway Tyres
- Plá‰tû pro silniãní motocykly
H – 01
23261
23281
H – 02
3.00-19 49P TT
3.25-19 54P TT
23211
23292
23311
2.50-19 41L TT
3.50-19 63P TT
4.00-19 71P REINF TT
H – 03
23121
23141
23161
23181
2.75-18 48P REINF TT
3.00-18 52P REINF TT
3.25-18 59P REINF TT
3.50-18 62P REINF TT
Road ribbed tread pattern for both front and rear
wheels of motorcycles, suitable for high quality
roads.
Road versatile tread pattern for both front
and rear wheels. Suitable especially for old
timer category of motorcycles.
Block road tread pattern for both front and rear
wheels of motorcycles, suitable even for less
maintained roads.
Silniãní pásov˘ dezén pro pfiední i zadní kola
motocyklÛ, vhodn˘ pro kvalitní silnice.
Silniãní univerzální dezén pro pfiední i zadní kola
motocyklÛ, vhodn˘ zvlá‰tû pro motocykly
kategorie veterán.
Figurov˘ silniãní dezén pro pfiední i zadní kola
cestovních motocyklÛ, vhodn˘ i pro ménû
udrÏované silnice.
H – 04
23025
23171
H – 05
2.50-16 41L REINF TT
3.25-18 59P REINF TT
Guiding ribbed tread pattern for front wheels of
motorcycles, intended for well maintained roads.
Pásov˘ vodící dezén pro pfiední kola cestovních
motocyklÛ, urãen˘ pro udrÏované silnice.
5
23083
3.25-16 55P REINF TT
H – 06
23035
23104
26071
23123
23173
23183
23511
2.75-16 46P REINF TT
3.50-16 58P REINF TT
3.50-16 64P REINF TT
2.75-18 48P REINF TT
3.25-18 59P REINF TT
3.50-18 62P REINF TT
4.00-18 64S TT
A combination of ribbed and block tread patterns
for front and rear wheels of motorcycles intended
for well maintained roads.
A combination of ribbed and block tread patterns
for front and rear wheels of motorcycles, suitable
for well maintained roads.
Kombinace pásového a figurového dezénu pro
pfiední i zadní kola cestovních motocyklÛ, urãen˘
pro udrÏované silnice.
Kombinace pásového a figurového dezénu pro
pfiední i zadní kola cestovních motocyklÛ, urãen˘
pro udrÏované silnice.
Motorcycle Highway Tyres
- Plá‰tû pro silniãní motocykly
H – 07
23065
23178
80/90-16 48P REINF TT
90/90-18 59P REINF TT
Road tread pattern for front and rear wheels
of motorcycles. Very good road holding is
assured by a combination of sipes and knots.
Silniãní dezén pro pfiední i zadní kola cestovních
motocyklÛ. Dobré adhezní vlastnosti zaji‰Èuje
kombinace lamel a otvorÛ v páse.
H – 10
23156
Guiding tread pattern for front wheels
of motorcycles.
Vodící dezén pro pfiední kola cestovních
motocyklÛ.
H – 14
23401
23433
23437
100/80-17 52T TT
90/90-19 (3.00-19) 52T TT
100/90-19 (3.50-19) 57T TT
80/90-19 46T TT
H – 15
23411
23421
23425
130/70-17 62T TT
4.00-18 (110/90-18) 64T TT
120/90-18 (4.50-18) 65T TT
Modern tread pattern for front wheels
of motorcycles.
Modern tread pattern for rear wheels
of motorcycles.
Moderní dezén pro pfiední kola cestovních
motocyklÛ.
Moderní silniãní dezén pro zadní kola motocyklÛ.
6
Motorcycle Highway Tyres
- Plá‰tû pro silniãní motocykly
H – 11
23107
H – 12
130/90-16 67T TT
23112
Full road tread pattern for rear wheels
of motorcycles.
80/90-17 47P TT
H – 13
23109
23115
100/80-17 54P TT
90/90-17 51P TT
A new type of road tread pattern for front wheels
of motorcycles. Intended also for roads with poorer quality surface.
A new type of road tread pattern for rear wheels
of motorcycles. Intended for roads with poorer
quality surface.
Nov˘ typ silniãního dezénu pro pfiední kola
motocyklÛ. Urãen i pro ménû kvalitní silnice.
Nov˘ typ silniãního dezénu pro zadní kola
motocyklÛ. Urãen i pro ménû kvalitní silnice.
Pln˘ silniãní dezén pro zadní kola motocyklÛ.
7
Enduro Trail Tyres
- Plá‰tû pro enduro cestovní
E – 02
23325
3.00-21 54S TT
E – 03
23187
3.50-18 62R REINF TT
E – 05
23193
24308
23324
110/100-18 69P TT
110/100-18 64M TT SPECIAL
3.00-21 54S TT
Versatile block type tread pattern for front and
rear wheels. Suitable for riding on both well
maintained and unmaintained roads.
Versatile block type tread pattern for front and
rear wheels. Suitable for riding on both well
maintained and unmaintained roads.
Tread pattern of the Trail Universal type for both
front and rear wheels. Very good riding properties
on easier terrain.
Univerzální figurov˘ dezén pro pfiední i zadní kola.
Vhodn˘ pro jízdu na udrÏovan˘ch i neudrÏovan˘ch
silnicích.
Univerzální figurov˘ dezén pro pfiední i zadní kola.
Vhodn˘ pro jízdu na udrÏovan˘ch i neudrÏovan˘ch
silnicích.
Dezén typu Trail Universal pro pfiední i zadní kola.
Velmi dobré jízdní vlastnosti v lehãím terénu.
E – 09
ET – 01
24120
24146
24158
24419
24432
24460
24550
24648
24649
24686
130/80-17 65T TT
120/90-17 64T TT
140/80-17 69T TT
130/80-18 72S REINF TT
110/80-18 58P TT
4.10-18 60P TT
100/90-19 54T TT
80/90-21 48P TT
90/90-21 54T TT
2.75-21 45P TT
Modern block tread pattern for both front
and rear wheels of enduro motorcycles. Very
good riding properties both on the road as well
as on medium-demanding terrain.
24666
24667
24883
2.75 - 21 45M TT
2.75 - 21 45M TL
4.00R18 64M TL
A new tread pattern for trial races. Suitable for
both front and rear wheels of trial motorcycles.
Nov˘ typ dezénu pro závodní trial motocykly.
Vhodn˘ pro pfiední i zadní kola trial motocyklÛ.
Moderní figurov˘ dezén pro pfiední i zadní kola
enduro motocyklÛ. Velmi dobré jízdní vlastnosti
na silnici i ve stfiednû tûÏkém terénu.
8
Enduro Trail Tyres
- Plá‰tû pro enduro cestovní
E – 06
26049
E – 07
2.75-16 46P REINF TT
Block type of tread pattern for versatile cross
riding particulary for off-road use.
It is intended for both front and rear wheels.
Figurov˘ dezén universálního krosového
charakteru pro pfiední i zadní kola s vyuÏitím
zejména v terénu.
24132
24136
24402
24412
24546
24638
130/80-17 69T TT
120/90-17 64S TT
120/80-18 62S TT
130/80-18 72T REINF TT
100/90-19 57T TT
90/90-21 54T TT
Modern block type of tread pattern for both front
and rear wheels of enduro touring. Very good
riding properties both on the road as well as on
less demanding terrain.
Moderní figurov˘ dezén pro pfiední i zadní kola pro
cestovní enduro. Velmi dobré jízdní vlastnosti jak
na silnici, tak i v lehãím terénu.
E – 08
24124
24125
24150
24151
24154
24155
24413
24414
24450
24451
24548
24642
24643
24682
24683
130/80-17 65T TT
130/80-17 65T TL
120/90-17 64T TT
120/90-17 64T TL
140/80-17 69T TT
140/80-17 69T TL
130/80-18 72T REINF TT
130/80-18 72T REINF TL
4.10-18 60P TT
4.10-18 60P TL
100/90-19 57T TT
90/90-21 54T TL
90/90-21 54T TT
2.75-21 45P TT
2.75-21 45P TL
Modern tread pattern for both front and rear
wheels of enduro motorcycles. Very good riding
properties both on the road as well on less
demanding hard terrain.
Moderní dezén pro pfiední i zadní kola cestovních
enduro motocyklÛ. Velmi dobré jízdní vlastnosti
na silnici i v lehkém tvrdém terénu.
9
Enduro FIM Tyres
- Plá‰tû pro enduro FIM
EF – 05
26400
26404
26446
26448
26522
26524
120/90-18 71R REINF TT SUPER LIGHT
120/90-18 71R REINF TT SUPER
140/80-18 70R TT SUPER
140/80-18 70R TT SUPER LIGHT
120/80-19 63R TT SUPER
120/80-19 63R TT SUPER LIGHT
A modern type of rear tyre for Enduro FIM races
suitable for a wide range of terrains. Very good
grip properties and very low abrasion even
on hard terrain.
Moderní typ zadního plá‰tû pro soutûÏe FIM pouÏiteln˘ pro ‰irok˘ rozsah terénÛ. Vynikající adhezní
vlastnosti a velmi nízká abraze i v tûÏkém terénu.
EF – 06
26734
26736
90/90-21 54R TT SUPER
90/90-21 54R TT SUPER LIGHT
A modern type of front tyre for FIM races.
Suitable for a great variety of terrains. Excellent
grip properties and very low abrasion even
on hard terrain. Suitable also for cross
and sidecar cross.
Moderní typ pfiedního plá‰tû pro soutûÏe FIM
pouÏiteln˘ pro ‰irok˘ rozsah terénÛ. Vynikající
adhezní vlastnosti a velmi nízká abraze i v tûÏkém
terénu. Vhodn˘ i pro motokros a sajdkárkros.
EF – 08
26746
26748
90/90-21 54R TT SUPER
90/90-21 54R TT SUPER LIGHT
A new type of front tyre tread pattern for Enduro
FIM races. Suitable for a great variety of terrains.
Suitable also for cross and sidecarcross.
Nov˘ typ dezénu pro pfiední kola motocyklÛ pro
soutûÏe FIM, pouÏiteln˘ pro ‰irok˘ rozsah terénÛ.
Vhodn˘ i pro motokros a sajdkárkros.
Tyre markings for FIM enduro and cross
Yellow strip-tyres for the FIM Enduro tyre
Red strip-tyres for cross
Green strip-tyres with a lightened carcass for use with BIB Moose elastic inserts
White strip-tyres for spiking and winter use
Oznaãení pneu FIM Enduro a motokros
Îlut˘ pásek-pneu urãené pro Enduro FIM
âerven˘ pásek-pneu urãené pro motokros
Zelen˘ pásek-pneu s odlehãenou kostrou pro pouÏití s elastick˘mi v˘plnûmi tzv. Moose
Bíl˘ pásek-pneu urãené pro hfiebování a zimní pouÏití
10
Cross Tyres
- Plá‰tû pro motokros
C – 01
26069
3.50-16 58P REINF TT
A block type of tread pattern for versatile riding,
particulary off the road, intended for both front
and rear wheels.
Figurov˘ dezén universálního krosového charakteru
urãen˘ pro pfiední i zadní kola motocyklÛ.
C – 02
26127
26362
26566
A tyre for rear wheels of cross and sidecar cross
motorcycles possessing very good riding
properties on harder ground terrain.
DOT and ECE-R75 approved, 80% dirt, 20% road.
Plá‰È pro zadní kola krosov˘ch
a sidecárkrosov˘ch motocyklÛ s velmi dobr˘mi
vlastnostmi v terénech s tvrd‰ím podkladem.
Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
podle DOT a ECE-R75, 80% terén, 20% silnice.
C – 05
26707
80/100-21 51R TT
130/80-17 65N TT
120/90-18 71N REINF TT
120/90-19 66N TT
C – 06
26003
26031
26081
26366
26367
26580
26581
80/100-12 41M TT
90/100-14 49M TT
90/100-16 51M TT
110/90-18 61M TT
120/90-18 71M REINF TT
110/80-19 59M TT
120/80-19 63M TT
A tread pattern for front wheels of cross
motorcycles for riding mostly on soft terrain,
capable of retaining directional stability even
at a sharp motorcycle inclination.
Tread pattern for rear wheels of cross
motorcycles for riding mostly on medium soft
to semi hard terrain. Its tread pattern offers
optimum riding properties in all conditions of use.
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ
urãen˘ pfieváÏnû pro mûkk˘ terén, v˘bornû drÏí
stopu i pfii velk˘ch náklonech.
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ
urãen˘ pfieváÏnû stfiednû mûkk˘ a polotvrd˘
terén. Desén zaji‰Èuje optimální jízdní vlastnosti
ve v‰ech reÏimech provozu.
11
C – 04
26300
26350
26356
26576
26588
110/90-18 61N TT
120/90-18 71N REINF TT
130/90-18 69M TT
110/80-19 59M TT
120/80-19 63M TT
A rear motocross tyre for medium soft to
semi-hard terrains. Its tread pattern offers
optimum riding properties in all conditions of use.
Zadní motokrosov˘ plá‰È pro stfiednû mûkk˘ aÏ
polotvrd˘ terén. Dezén zaji‰Èuje optimální jízdní
vlastnosti ve v‰ech reÏimech provozu.
Cross Tyres
- Plá‰tû pro motokros
C – 10
26320
26336
26468
26598
26610
110/90-18 61M TT
120/90-18 65M TT
120/90-19 66N TT
100/90-19 57M TT
110/90-19 62M TT
C – 11
26160
26616
26726
26752
70/100-17 40M TT
70/100-19 42M TT
80/100-21 51R TT
90/90-21 54R TT
C – 12
26010
26328
26344
26474
26626
26630
2.50-10 37J TT
110/90-18 61M TT
120/90-18 65M TT
120/90-19 66N TT
110/90-19 62M TT
100/90-19 57M TT
A tread pattern for rear wheels of cross
motorcycles for semi-hard to hard terrains.
The tread pattern design provides optimum riding
properties in all ride modes.
A tread pattern for front wheels of cross
motorcycles for semi-hard to hard terrains.
The tread pattern design provides optimum riding
properties in all ride modes.
A tread pattern for rear wheels of cross
motorcycles for semi-hard to soft terrains.
The tread pattern design provides optimum riding
properties in all ride modes.
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ zejména pro stfiednû tvrd˘ aÏ tvrd˘ terén.
Konstrukce desénu zaruãuje optimální vlastnosti
ve v‰ech jízdních reÏimech.
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ zejména pro stfiednû tvrd˘ aÏ tvrd˘ terén.
Konstrukce desénu zaruãuje optimální vlastnosti
ve v‰ech jízdních reÏimech.
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ zejména pro stfiednû tvrd˘ aÏ mûkk˘
terén. Konstrukce desénu zaruãuje optimální
vlastnosti ve v‰ech jízdních reÏimech.
C – 16
C – 17
26314
26316
26452
26456
26536
26538
26540
26554
26558
26562
100/100-18 59M WIN FRIC TT
110/100-18 64M WIN FRIC TT
100/100-18 59M TT
110/100-18 64M TT
120/90-19 66N WIN FRIC TT
100/90-19 57M WIN FRIC TT
110/90-19 62M WIN FRIC TT
120/90-19 66N TT
110/90-19 62M TT
100/90-19 57M TT
26656
26658
26708
26712
80/100-21 51R WIN FRIC TT
90/90-21 54R WIN FRIC TT
90/90-21 54R TT
80/100-21 51R TT
A tread pattern for the rear wheels of cross
motorcycles suitable for stony and very hard terrain.
DOT and ES 75 approved, 80% dirt, 20% road
A tread pattern for the front wheels of cross
motorcycles suitable for stony and very hard terrain.
DOT and ES 75 approved, 80% dirt, 20% road
Dezén vhodn˘ pro zadní kola motokrosov˘ch
motocyklÛ vhodn˘ pro kamenit˘ a velmi tvrd˘ terén.
Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
podle DOT a EN 75, 80% terén, 20% silnice.
Dezén vhodn˘ pro pfiední kola motokrosov˘ch
motocyklÛ, vhodn˘ pro kamenit˘ a velmi tvrd˘ terén.
Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
podle DOT a EN 75, 80% terén, 20% silnice.
12
Cross Tyres
- Plá‰tû pro motokros
C – 13
26652
26758
80/100-21 51R TT
90/90-21 54R TT
C – 14
26484
26492
26592
110/90-19 62M TT
120/90-19 66N TT
100/90-19 57M TT
C – 15
26766
90/90-21 54R TT
A tread pattern for front wheels of cross
motorcycles for semi-hard to soft terrains.
The tread pattern design provides optimum riding
properties in all ride modes.
A tread pattern for rear wheels of cross
motorcycles suitable particularly for a very soft
terrain. The tread pattern design provides
optimum riding properties in all ride modes.
A tread pattern for front wheels of cross
motorcycles for semi-hard to soft terrains.
The tread pattern design provides optimum ride
properties in all riding modes.
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ zejména pro stfiednû tvrd˘ aÏ mûkk˘
terén. Konstrukce desénu zaruãuje optimální
vlastnosti ve v‰ech jízdních reÏimech.
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ zejména pro mûkk˘ terén. Konstrukce
desénu zaruãuje optimální vlastnosti ve v‰ech
jízdních reÏimech.
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ zejména pro stfiednû tvrd˘ aÏ mûkk˘
terén. Konstrukce desénu zaruãuje optimální
vlastnosti ve v‰ech jízdních reÏimech.
Tyre markings for FIM enduro and cross
Yellow strip-tyres for the FIM Enduro tyre
Red strip-tyres for cross
Green strip-tyres with a lightened carcass for use with BIB Moose elastic inserts
White strip-tyres for spiking and winter use
Oznaãení pneu FIM Enduro a motokros
Îlut˘ pásek-pneu urãené pro Enduro FIM
âerven˘ pásek-pneu urãené pro motokros
Zelen˘ pásek-pneu s odlehãenou kostrou pro pouÏití s elastick˘mi v˘plnûmi tzv. Moose
Bíl˘ pásek-pneu urãené pro hfiebování a zimní pouÏití
13
Speedway Tyres
- Plá‰tû pro plochou dráhu
SW – 02
24851
2.75-23 48P TT
A tread pattern for front wheels of speedway
motorcycles for both classic and long
speedways, it exhibits optimum riding properties,
primarily in cornering.
Dezén pro pfiední kolo plochodráÏních motocyklÛ
pro klasickou i dlouhou plochou dráhu
s optimálními jízdními vlastnostmi, zejména
v zatáãkách.
SW – 03
24801
A tread pattern for front wheels of motorcycles
for long speedways, with excellent ride
properties under all ride modes.
Dezén pro zadní kola motocyklÛ pro dlouhou
plochou dráhu s velmi dobr˘mi jízdními
vlastnostmi ve v‰ech jízdních reÏimech.
SW 16A
24534
3.75-19 61P TT
2.75-22 50P TT
SW – 05
24575
A tread pattern for rear wheels of speedway
motorcycles with very good riding properties,
particulary in cornering. The tread pattern is
extensively siped.
Dezén pro zadní kola plochodráÏních motocyklÛ
pro klasickou plochou dráhu s velmi dobr˘mi
jízdními vlastnostmi, zejména pfii jízdû
v zatáãkách. Desén je bohatû lamelován.
SW – 07
24532
24544
3.75-19 61P TT
3.75-19 61P TT BL
3.75-19 61P TT
SW – 08
24696
3.00-21 57P REINF TT ICE SPEEDWAY
A tread pattern for rear wheels of speedway
motorcycles complying with the new FIM
regulation. The tread pattern is extensively
siped. It has excellent riding properties,
particularly in cornering.
A tread pattern for rear wheels of speeway
motorcycles complying with the new FIM
regulation. An extensively siped tread pattern
reinforced sidewalls and give excellent riding
properties during start and in cornering.
Slik tread pattern for rear wheels of speedway
motorcycles specialy developed for use with
spikes for ice speedway racing. The special
thick-walled 2,75-21 ICE SPEEDWAY tube
is recommended for use with these tyres.
Dezén pro zadní kola plochodráÏních motocyklÛ
podle nového pfiedpisu FIM pro klasickou plochou
dráhu. Bohatû lamelovan˘ desén má vynikající
vlastnosti zejména pfii jízdû v zatáãkách.
Dezén pro zadní kola plochodráÏních motocyklÛ
podle nového pfiedpisu FIM pro klasickou plochou
dráhu. Lamelovan˘ desén se zesílenou boãnicí má
vynikající jízdní vlastnosti pfii startu i v zatáãkách.
Hladk˘ dezén pro zadní kola plochodráÏních
motocyklÛ vyvinut˘ speciálnû pro pouÏití s hfieby
pro závody na ledové ploché dráze. Pro pouÏití
tûchto pneu je doporuãeno pouÏití speciální du‰e
2,75-21 ICE SPEEDWAY (se zesílenou stûnou).
14
Go-Kart Tyres
- Plá‰tû pro motokáry
K – 01
25141
25143
25250
25252
25280
25282
11x6.00-5 24J HA TL
11x6.00-5 24J SO TL
10x4.50-5 10J HA TL
10x4.50-5 10J SO TL
11x7.10-5 24J HA TL
11x7.10-5 24J SO TL
A slick tread pattern for both front and rear
wheels of go-karts for „Hobby“ category with
a maximum speed up to 100 km/h.
K – 02
22104
22108
22111
145/70-8 26B SO TT
145/70-8 26B TT
145/70-8 52F TT
A high traction tread pattern for special
children’s buggies.
Zábûrov˘ dezén pro terénní dûtskou Buggy.
Hladk˘ dezén pro pfiední i zadní kola motokár
urãen˘ pro kategorii „Hobby“, s maximální
rychlostí do 100 km/h.
15
Moped Tyres
- Plá‰tû pro mopedy
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
OBJ. âÍSLO:
16“
33240007
21/4-16
26B
33240008
21/4-16
38J
33240001
21/4-16
33240002
21200
TUBE
SIZE
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
M-01
66
540
1,50
2,25-16
250
TT
M-01
66
540
1,50
2,25-16
280
26B
TT
M-03
66
540
1,50
2,25-16
250
21/4-16
26B
TT
M-04
66
540
1,50
2,25-16
250
60/100-16
(21/4-16)
60/100-16
(21/4-16)
70/90-16
(21/2-16)
70/90-16
(21/2-16)
80/90-16
(23/4-16)
80/90-16
(23/4-16)
33J
TT
M-06
65
532
1,50
2,25-16
230
TT
M-06
65
532
1,50
2,25-16
280
TT
M-06
72
541
1,60
2,50/2,75-16
230
TT
M-06
72
541
1,60
2,50/2,75-16
280
TT
M-06
80
560
1,85
2,50/2,75-16
230
TT
M-06
80
560
1,85
2,50/2,75-16
280
33240003
21/4-17
28B
TT
M-03
66
566
1,50
2,50/2,75-17
250
33240004
21222
21/2-17
60/100-17
(21/4-17)
60/100-17
(21/4-17)
70/90-17
(21/2-17)
70/90-17
(21/2-17)
80/90-17
(23/4-17)
80/90-17
(23/4-17)
33J
33J
TT
TT
M-01
M-06
72
65
584
560
1,60
1,50
2,50/2,75-17
2,25-17
250
250
TT
M-06
65
560
1,50
2,25-17
280
TT
M-06
72
567
1,60
2,50/2,75-17
230
TT
M-06
72
567
1,60
2,50/2,75-17
280
TT
M-06
80
586
1,85
2,50/2,75-17
230
TT
M-06
80
586
1,85
2,50/2,75-17
280
2-19
21/4-19
24B
30B
TT
TT
M-02
M-02
58
66
603
617
1,35
1,50
2-19
2,25-19
250
250
21208
21210
21212
21214
21224
21228
21230
21234
21236
19“
DESÉN
RIM
TT
21202
17“
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
33240005
33240006
38M
REINF
REINF
36J
42M
REINF
43J
48M
39M
REINF
REINF
38J
43M
REINF
44J
47M
REINF
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
16
Scooter Tyres
- Plá‰tû pro skútry
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
OBJ. âÍSLO:
8“
22021
22025
22088
22090
22096
4,00-8
4,00-8
4,00-8
4,00-8
4,80/4,00-8 C
63J
63J
66J
66J
66J
22035
22039
22041
22043
22049
22201
22211
22221
22229
22251
22261
3,00-10
3,50-10
3,50-10
90/90-10
100/90-10
120/90-10
130/90-10
120/90-10
130/90-10
120/90-10
130/90-10
50J
71F
59J
50J
61M
66M
70M
57M
61M
57M
61M
12“
22051
22071
22234
22236
22076
22078
22281
3,25-12
3,50-12
120/80-12
130/80-12
120/70-12
130/70-12
120/70-12
13“
22241
22245
22285
130/60-13
130/60-13
140/60-13
10“
17
DESÉN
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
TT
TT
TT
TT
TT
S-03
S-03
S-04
S-04
S-04
113
113
113
113
113
427
427
427
427
427
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,00-8
4,00-8
4,00-8
4,00-8
4,00-8
250
250
250
250
250
TT
TT
TT
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
H-06
S-06
S-06
S-07
S-07
S-07
S-07
S-09
S-09
S-10
S-10
86
99
99
97
109
129
139
139
129
129
139
422
448
448
428
444
486
504
504
486
486
504
2,15
2,50
2,50
MT2,15
MT2,50
MT2,75
MT3,00
MT2,75
MT2,75
MT2,75
MT3,00
3,00-10
3,50-10
3,50-10
325
325
325
250
300
250
250
250
250
175
175
55J
64J
55M
60M
51M
56M
51M
TT
TT
TL
TL
TL
TL
TL
S-05
S-05
S-09
S-09
S-08
S-08
S-10
88
94
129
139
132
139
139
485
498
511
527
485
499
485
2,10
2,50
MT3,50
MT3,50
MT3,50
MT3,50
MT3,50
3,25-12
3,50-12
250
250
250
250
230
230
230
53M
53M
56M
TL
TL
TL
S-08
S-10
S-10
142
142
155
496
496
510
MT3,50
MT3,50
MT4,00
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
SO - soft / mûkké provedení
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
SO
SO
TRAIL
REINF
REINF
REINF
230
230
230
Motorcycle Highway Tyres
- Plá‰tû pro silniãní motocykly
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
OBJ. âÍSLO:
16“
23025
23035
23065
23083
23104
26071
23107
2,50-16
2,75-16
80/90-16
3,25-16
3,50-16
3,50-16
130/90-16
41L
46P
48P
55P
58P
64P
67T
17“
23112
23115
23109
23401
23411
80/90-17
90/90-17
100/80-17
100/80-17
130/70-17
47P
51P
54P
52T
62T
23121
23123
23141
23161
23171
23173
23178
23181
23183
23421
2,75-18
2,75-18
3,00-18
3,25-18
3,25-18
3,25-18
90/90-18
3,50-18
3,50-18
4.00-18
(110/90-18)
120/90-18
4,00-18
48P
48P
52P
59P
59P
59P
59P
62P
62P
64T
80/90-19
2,50-19
3,00-19
3,25-19
3,50-19
4,00-19
90/90-19
(3,25-19)
100/90-19
(3,50-19)
18“
23425
23511
19“
23156
23211
23261
23281
23292
23311
23433
23437
DESÉN
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
H-04
H-06
H-07
H-05
H-06
H-06
H-11
70
81
88
96
100
100
142
554
574
560
600
612
612
656
1,50
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
3,00
2,50-16
2,50/2,75-16
3,00/3,25-16
3,00/3,25-16
3,50-16
3,50-16
4,00-16
280
280
280
280
280
280
230
TT
TT
TT
TT
TT
H-12
H-13
H-13
H-14
H-15
88
99
111
111
142
586
600
604
604
662
1,85
2,15
2,50
2,50-17
3,50-17
3,00/3,25-17
2,50/3,50-17
3,25/3,50-17
3,25/3,50-17
4,00-17
230
280
230
230
230
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
H-03
H-06
H-03
H-03
H-04
H-06
H-07
H-03
H-06
H-15
81
81
86
96
96
96
99
100
100
117
625
625
639
651
651
651
631
663
663
685
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,5
2,50/3,00-18
2,50/3,00-18
2,50/3,00-18
3,25-18
3,25-18
3,25-18
3,25-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
4,00/4,75-18
280
280
280
280
280
280
280
280
280
300
65T
64S
TT
TT
H-15
H-06
131
111
689
649
2,75
2,50
4,00/4,75-18
4,00/4,75-18
230
230
46T
41L
49P
54P
63P
71P
52T
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
H-10
H-02
H-01
H-01
H-02
H-02
H-14
88
70
86
96
100
119
99
637
631
665
677
689
712
657
1,85
1,50
1,85
2,15
2,15
2,50
2,15-19
3,00-19
2,50/2,75-19
3,00-19
3,00/3,25-19
3,50-19
4,00-19
3,00-19
230
230
230
230
230
280
230
TT
H-14
111
675
2,50-19 3,50-19
57T
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
18
230
Enduro Trail Tyres
- Plá‰tû pro enduro cestovní
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
OBJ. âÍSLO:
16“
17“
18“
19“
21“
26049
24120
24124
24125
24132
24136
24146
24150
24151
24154
24155
24158
23187
23193
24308
24402
24412
24413
24414
24419
24432
24450
24451
24460
24883
24546
24548
24550
23325
23324
24638
24642
24643
24682
24683
24648
24649
24686
24666
24667
2,75-16
130/80-17
130/80-17
130/80-17
130/80-17
120/90-17
120/90-17
120/90-17
120/90-17
140/80-17
140/80-17
140/80-17
3,50-18
110/100-18
110/100-19
120/80-18
130/80-18
130/80-18
130/80-18
130/80-18
110/80-18
4,10-18
4,10-18
4,10-18
4,00R18
100/90-19
100/90-19
100/90-19
3,00-21
3,00-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
2,75-21
2,75-21
80/90-21
90/90-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
46P
65T
65T
65T
69T
64S
64T
64T
64T
69T
69T
69T
62R
69P
64M
62S
72T
72T
72T
72T
58P
60P
60P
60P
64M
57T
57T
57T
54S
54S
54T
54T
54T
45P
45P
48P
54T
45P
45M
45M
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
19
REINF
REINF
SPECIAL
REINF
REINF
REINF
REINF
TT
TT
TT
TL
TT
TT
TT
TT
TL
TT
TL
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TL
TT
TT
TT
TL
TT
TL
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TL
TT
TT
TL
TT
TT
TT
TT
TL
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
DESÉN
E-06
E-09
E-08
E-08
E-07
E-07
E-09
E-08
E-08
E-08
E-08
E-09
E-03
E-05
E-05
E-07
E-07
E-08
E-08
E-09
E-09
E-08
E-08
E-09
ET-01
E-07
E-08
E-09
E-02
E-05
E-07
E-08
E-08
E-08
E-08
E-09
E-09
E-09
ET-01
ET-01
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
86
142
142
142
142
131
131
131
131
156
156
156
107
120
120
131
142
142
142
142
120
127
127
124
124
111
111
111
92
92
99
99
99
86
86
88
99
86
86
86
580
664
664
664
664
672
672
672
672
682
682
682
673
703
703
671
689
689
689
689
653
654
654
654
697
683
683
683
723
723
713
713
713
707
707
695
713
707
707
707
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
1,85
3,00
3,00
3,00
3,00
2,75
2,75
2,75
2,75
3,50
3,50
3,50
2,15
2,50
2,50
2,75
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
1,85
1,85
1,85
2,15
1,85
1,85
1,85
2,50/2,75-16
4,00-17
4,00-17
4,00-17
3,50-17
3,50-17
3,50-17
4,00-17
4,00-17
3,25/3,5-18
4,00-18
4,00-18
3,25/3,50-18
4,00-18
4,00-18
4,00-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,50-19
3,50-19
3,50-19
2,75-21
2,75-21
3,00-21
3,00-21
2,75-21
2,75-21
3,00-21
2,75-21
2,75-21
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Enduro Trail Tyres
- Plá‰tû pro enduro cestovní
Application of Enduro Tyres / PouÏití enduro pneu
Tread Pattern
Desén
E-01, 02, 03
E-04
E-05
E-07
E-08
E-09
Road / Strasse / silnice
100 90 80 70
60
50
40
30
20
10
10
Off-road / Terrain / terén
20 30 40
50 60
70
80
90
100
Application of Cross and Enduro FIM tyres
PouÏití motokrosov˘ch a enduro FIM pneu
Tread pattern
Dezén
EF-02
EF-03
EF-04
EF-05
EF-06
EF-08
Wheels
Kolo
Rear
Zadní
Rear
Zadní
Rear
Zadní
Front
Pfiední
Rear
Zadní
Rear
Zadní
Front
Pfiední
Rear
Zadní
Front
Pfiední
Rear
Zadní
Front
Pfiední
Rear
Zadní
Front
Pfiední
Rear
Zadní
Rear
Pfiední
Dry stony
Such˘ kamenit˘
Tread pattern
Dezén
Partly stony
âásteãnû kamenit˘
Madium hard
Stfiednû tvrd˘
Sand-mud
Písek-bláto
Medium soft
Stfiednû mûkk˘
Mudium soft
Mûkk˘
Sand-mud
Písek-bláto
Medium hard
Stfiednû tvrd˘
C-01
C-02
C-04
C-05
C-06
C-08
C-09
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
20
Stoun-Dry
Kamenit˘-tvrd˘
Enduro FIM Tyres
- Plá‰tû pro enduro FIM
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
OBJ. âÍSLO:
18“
19“
21“
26400
26404
26446
26448
26420
26522
26524
26734
26736
26746
26748
120/90-18
120/90-18
140/80-18
140/80-18
140/80-18
120/80-19
120/80-19
90/90-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
71R
71R
70R
70R
70R
63R
63R
54R
54R
54R
54R
REINF SUPER LIGHT
REINF SUPER
SUPER
SUPER LIGHT
SUPER
SUPER LIGHT
SUPER
SUPER LIGHT
SUPER
SUPER LIGHT
SUPER - for use with tubes / pro pouÏití du‰e
SUPER LIGHT - for use with BIB Moose / pro pruÏné v˘plnû
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
21
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
DESÉN
EF-05
EF-05
EF-05
EF-05
ED-95
EF-05
EF-05
EF-06
EF-06
EF-08
EF-08
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
131
131
156
156
156
148
148
99
99
113
113
697
697
707
707
707
699
699
713
713
713
713
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
2,75
2,75
3,5
3,5
3,5
2,75
2,75
2,15
2,15
2,15
2,15
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
4,00/4,75-18
4,00/4,75-18
4,00/4,75-18
3,50-19
3,50-19
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
280
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Cross Tyres
- Plá‰tû pro motokros
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
OBJ. âÍSLO:
10“
12“
14“
16“
17“
18“
19“
21“
26010
26003
26031
26081
26069
26160
26127
26314
26452
26300
26320
26328
26316
26456
26336
26344
26366
26362
26350
26367
26356
26616
26576
26580
26598
26538
26562
26592
26630
26484
26540
26558
26492
26554
26536
26581
26588
26610
26626
26468
26474
26566
26707
26726
26656
26712
26652
26752
26658
26708
26758
26766
2,50-10
80/100-12
90/100-14
90/100-16
3,50-16
70/100-17
130/80-17
100/100-18
100/100-18
110/90-18
110/90-18
110/90-18
110/100-18
110/100-18
120/90-18
120/90-18
110/90-18
120/90-18
120/90-18
120/90-18
130/90-18
70/100-19
110/80-19
110/80-19
100/90-19
100/90-19
100/90-19
100/90-19
100/90-19
110/90-19
110/90-19
110/90-19
120/90-19
120/90-19
120/90-19
120/80-19
120/80-19
110/90-19
110/90-19
120/90-19
120/90-19
120/90-19
80/100-21
80/100-21
80/100-21
80/100-21
80/100-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
37J
41M
49M
51M
58P
40M
65N
59M
59M
61N
61M
61M
64M
64M
65M
65M
61M
71N
71N
71M
69M
42M
59M
59M
57M
57M
57M
57M
57M
62M
62M
62M
66N
66N
66N
63M
63M
62M
62M
66N
66N
66N
51R
51R
51R
51R
51R
54R
54R
54R
54R
54R
REINF
WIN FRIC
WIN FRIC
REINF
REINF
REINF
WIN FRIC
WIN FRIC
WIN FRIC
WIN FRIC
WIN FRIC
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
DESÉN
C-12
C-06
C-06
C-06
C-01
C-11
C-02
C-16
C-16
C-04
C-10
C-12
C-16
C-16
C-10
C-12
C-06
C-02
C-04
C-06
C-04
C-11
C-04
C-06
C-10
C-16
C-16
C-14
C-12
C-14
C-16
C-16
C-14
C-16
C-16
C-06
C-04
C-10
C-12
C-10
C-12
C-02
C-05
C-11
C-17
C-17
C-13
C-11
C-17
C-17
C-13
C-15
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
80
100
112
112
107
86
161
126
126
136
136
136
136
136
148
148
136
148
148
148
161
86
136
136
126
126
126
126
126
136
136
136
148
148
148
148
148
136
136
148
148
148
100
100
100
100
100
113
113
113
113
113
414
477
558
600
622
588
664
681
681
677
677
677
703
703
697
697
677
697
697
697
719
639
681
681
683
683
683
683
683
703
703
703
725
725
725
699
699
703
703
725
725
725
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
1,50
1,85
2,15
2,15
2,15
1,60
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50
2,75
2,75
2,75
3,00
1,60
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,50
2,50
2,75
2,75
2,75
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
WIN FRIC - for winter use and spiking / urãeno pro zimní pouÏití a hfiebování
22
2,50-10
3,25/3,50-12
3,00-14
3,00/3,25-16
3,50-16
3,00-17
4,00-17
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
3,25/3,50-18
4,00/4,25-18
4,00/4,25-18
3,25/3,50-18
4,00/4,75-18
4,00/4,25-18
4,00/4,25-18
4,00/4,25-18
3,00-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
4,00-19
4,00-19
4,00-19
4,00-19
4,00-19
3,50-19
3,50-19
4,00-19
4,00-19
4,00-19
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
250
250
230
230
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
280
280
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Cross Tyres
- Plá‰tû pro motokros
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
80/100-21
80/100-21
80/100-21
80/100-21
80/100-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
90/90-21
51R
51R
51R
51R
51R
54R
54R
54R
54R
54R
OBJ. âÍSLO:
21“
26707
26726
26656
26712
26652
26752
26658
26708
26758
26766
WIN FRIC
WIN FRIC
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
DESÉN
C-05
C-11
C-17
C-17
C-13
C-11
C-17
C-17
C-13
C-15
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
100
100
100
100
100
113
113
113
113
113
713
713
713
713
713
713
713
713
713
713
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
2,75-21
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
WIN FRIC - for winter use and spiking / urãeno pro zimní pouÏití a hfiebování
Speedway Tyres
- Plá‰tû pro plochou dráhu
ORDER
CODE
KÓD
TYRE SIZE
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
OBJ. âÍSLO:
19“
21“
22“
23“
24575
24532
24544
24534
24696
24801
24851
3,75-19
3,75-19
3,75-19
3,75-19
3.00-21
2,75-22
2,75-23
61P
61P
61P
61P
57P
50P
48P
MAX. IN SERVICE
VER- TREAD SECTION OVERALL
SION PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
TYPE
PROVEDENÍ DESÉN
TYP
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
BL
REINF ICE SPEEDWAY
SW-05
SW-07
SW-07
SW16A
SW-08
SW-03
SW-02
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
129
129
129
129
86
94
94
702
702
702
702
715
739
765
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
2,15
2,15
2,15
2,15
1,85
1,85
1,85
3,50-19
3,50-19
3,50-19
3,50-19
2,75-21
2,75-22
2,75-23
230
230
230
230
230
230
230
BL - (British league)
ICE SPEEDWAY - urãeno pro ledovou plochou dráhu
REINF - reinforced carcass / zesílená kostra
Go-Kart Tyres
- Plá‰tû pro motokáry
ORDER
CODE
KÓD
LOAD
INDEX
SPEED
SYMBOL
TYPE
VERSION
ROZMùR
PLÁ·Tù
INDEX
NOSNOSTI
KATEGORIE
RYCHLOSTI
TYP
PROVEDENÍ
DESÉN
10x4,50-5
10x4,50-5
11x6,00-5
11x6,00-5
11x7,10-5
11x7,10-5
145/70-8
145/70-8
145/70-8
10J
10J
24J
24J
24J
24J
26B
26B
52F
HARD
SOFT
HARD
SOFT
HARD
SOFT
SOFT
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TT
TT
TT
K-01
K-01
K-01
K-01
K-01
K-01
K-02
K-02
K-02
OBJ. âÍSLO:
5“
8“
25250
25252
25141
25143
25280
25282
22104
22108
22111
MAX. IN SERVICE
TREAD SECTION OVERALL
PATTERN WIDTH DIAMETER
mm
mm
TYRE SIZE
23
MAX. PROVOZNÍ
VNùJ·Í
·Í¤KA PRÒMùR
mm
mm
115
115
151
151
204
204
181
181
181
260
260
275
275
280
280
431
431
431
RIM
TUBE
SIZE
RÁFEK
DU·E
MAX.
INFLAT.
PRESSURE
kPa
HU·TùNÍ
kPa
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00-8
4,00-8
4,00-8
400
400
400
400
400
400
230
230
230
Tyre size designation
- Oznaãování plá‰ÈÛ
Application
PouÏití
DOT marking
Oznaãení DOT
Tread pattern
Typ dezénu
Date of manufacture
(year/week)
Datum v˘roby
(rok/t˘den)
Origin
PÛvod
Tyre size
Rozmûr
Trade Mark
Obchodní znaãka
62 M
Load Index/Speed Symbol
Nominal Section
Width in mm
Nominal Aspect
Construction
Ratio (H/S)
Nominal Rim
Code
Load Index
Diameter in Inches
Speed Symbol
·ífika v mm
V˘‰ka boku v % ‰ífiky
Typ plá‰tû
PrÛmûr ráfku v palcích
Index nosnosti
Kategorie rychlosti
110
90
–
19
62
M
Nominal Section
Width in Inches
Nominal Aspect
Ratio (H/S)
Construction
Code
Nominal Rim
Diameter in Inches
Load Index
Speed Symbol
·ífika v palcích
V˘‰ka boku v % ‰ífiky
Typ plá‰tû
PrÛmûr ráfku v palcích
Index nosnosti
Kategorie rychlosti
4,10
–
–
19
62
M
Speed Symbol
Kategorie rychlosti
B
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
Maximum Speed
Max. rychlost
km/h
60
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
300
Maximum Speed
Max. rychlost
MPH
31
62
68
75
81
87
93
99
106
112
118
124
130
149
168
186
10
20
24
26
30
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
Load Index
Load Index
Load Index
Index nosnosti
Index nosnosti
Index nosnosti
kg
Lb
60
80
90
95
106
115
118
121
128
132
136
140
145
150
155
160
132
176
198
209
234
254
260
276
282
291
300
309
320
331
342
353
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
kg
Lb
165
170
175
180
185
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
364
375
386
397
408
419
430
441
454
467
481
494
507
520
536
551
24
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
kg
Lb
257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
567
584
600
617
639
661
677
694
716
739
761
783
805
827
853
882
Motorcycle Tyres
- Plá‰tû pro motocykly
Size conversion chart for motorcycle tyres
Pfiepoãtová tabulka rozmûrÛ motocyklov˘ch pneumatik
On-road tyres / cestovní motoplá‰tû
Front tyres / Pfiední pneumatiky
metric
80/90
90/90
100/90
110/90
120/80
120/90
130/90
Rear tyres / Zadní pneumatiky
inch
2.50/2.75
2.75/3.00
3.25/3.50
3.75/4.00
4.25/4.50
4.25/4.50
5.00/5.10
alpha
MH90
MJ90
MM90
MN90
metric
110/90
120/90
130/80
130/90
140/80
140/90
150/80
150/90
MR90
MT90
inch
4.00/4.25
4.50/4.75
5.00/5.10
5.00/5.10
5.50/6.00
5.50/6.00
6.00/6.25
6.00/6.025
alpha
MP85
MR90
MT90
MU90
MV85
MV85
American alpha indication / Americké znaãení alfa
H 3.15 inch
J 3.50 inch
L 3.65 inch
M 3.75 inch
N 4.10 inch
P 4.10 inch
R 4.50 inch
S 4.75 inch
T 5.10 inch
U 5.60 inch
V 5.90 inch
Off-road tyres / Motokrosové a enduro plá‰tû
Front tyres / Pfiední pneumatiky
metric
60/100
70/100
80/100
Rear tyres / Zadní pneumatiky
metric
90/80
90/80
100/80
inch
2,50/2,75
2,75/3,00
3,00/3,25
metric
80/100
90/100
100/100
110/100
120/100
metric
80/90
110/90
120/80
130/80
140/80
inch
2.50/3.60
3.60/4.10
4.00/4.10
4.00/4.50
5.00/5.10
Off-road tyre application / PouÏití motokrosov˘ch pneu
Engine capacity ccm
Obsah motoru ccm
50
60
80
100
Front
Pfiední
2.50-10
3.00-12
2.75-17
70/100-19
Rear
Zadní
2.50-10
2.50-14
4.10-14
90/100-16
Engine capacity ccm
Obsah motoru ccm
125
250
500
Front
Pfiední
80/100-21
80/100-21
80/100-21
Rear
Zadní
100/100-18
110/100-18
120/100-18
Rear
Zadní
100/90-18
100/90-19
120/90-19
Pressure Unit Conversion Table
Tabulka pro pfiepoãet tlaku
kPa
100
150
200
300
350
400
450
500
Ib / in2 (p.s.i.)
15
22
29
44
51
58
65
73
bar
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
kg/cm2
1.0
1.5
2.0
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
Recomended inflation pressure
Doporuãené hu‰tûní
Tire use
PouÏití pneu
Front
Pfiední
psi
bar
kPa
Rear
Zadní
psi
Motocross Hard Terrain
Motokros tvrd˘ terén
Motocross Intermediate
Motokros stfiednû tvrd˘
Motocross Soft Terrain
Motokros mûkk˘ terén
Desert/Enduro
Pou‰È/Enduro
Dual Sport
Cestovní enduro
10-12
0.66-08
66-80
10-12
0.66-08
66-80
12-14
0.8-0.93
80-93
12-14
0.8-0.93
80-93
12-14
0.8-0.93
80-93
12-14
0.8-0.93
80-93
14-18
0.93-1.20
93-120
14-18
0.93-1.20
93-120
18-22
1.20-1.46
120-146
16-26
1.06-1.73
106-173
bar
kPa

Podobné dokumenty

Mitas MOTO velky 07_CZ.qxd

Mitas MOTO velky 07_CZ.qxd Označení pneumatik pro motokros Červený pruh – pneumatika pro motokros Žlutý pruh – pneumatika pro FIM Enduro a Country Cross Zelený pruh – pneumatika s odlehčenou kostrou pro použití s elastickou ...

Více

The Czech Rubber Company manufactures and globally distributes

The Czech Rubber Company manufactures and globally distributes Modern block type of tread pattern for both front and rear wheels of enduro touring.Very good riding properties both on the road as well as on less demanding terrain.

Více

TRUCK TYRES

TRUCK TYRES * LOAD INDEX / INDEX NOSNOSTI: S/D (S - SINGLE MOUNTING / JEDNOMONTÁÎ, D - DOUBLE MOUNTING / DVOJMONTÁÎ)

Více

elitmagazin2010

elitmagazin2010 Co je to převodka řízení a jak funguje? Základní funkcí převodek řízení je přeměnit rotační pohyb volantu na lineární pohyb, který je potřeba k natočení kol, a díky vhodně zvolenému převodovému pom...

Více

MOTO PNEU

MOTO PNEU terén. Smûs dezénu je optimalizovaná pro ãasté brzdûní a precizní kontrolu pfii provozu motocyklu v tvrdém terénu. Schváleno pro

Více

Hotel SHERATON

Hotel SHERATON Interior Design by Sheraton standards. The furniture is made of high quality eco - particle boards covered with natural veneer - American walnut. Chairs and armchairs by Sheraton standards. Doors f...

Více

NEW - IMEXPO

NEW - IMEXPO proti defektu. Se smûsí RaceStar-Triple-Compound a latexovou du‰í pfiesto urãená pro závodûní.

Více

Označování motoplášťů

Označování motoplášťů Nominal Section Width in Inches

Více

Ceník motopneu DUNLOP A MICHELIN

Ceník motopneu DUNLOP A MICHELIN 100/90-18 56V TL ARROWMAX GT501FJ 110/80-18 58V TL ARROWMAX GT501FJ 110/90-18 61V TL F20 WLT 110/90-18 61H TL ARROWMAX GT501 (J) 110/90-18 61S TT K555F 120/90-18 65H TT K177F 120/90-18 65H TL K177F...

Více

SVůT PRO SOCHY EGYPTSKÉHO PANOVNÍKA Fragmenty

SVůT PRO SOCHY EGYPTSKÉHO PANOVNÍKA Fragmenty Existují v‰ak epigrafické doklady, jeÏ nám mohou pomoci pochopit v˘znam tûchto v˘plní v zádu‰ním chrámu. Dva fragmenty z papyrového archivu královny Chentkaus II. zmiÀují naa (skfiíÀky) pro sochy. F...

Více